Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Strategi Pentaksiran Pemulihan - DOC

VIEWS: 305 PAGES: 19

Strategi Pentaksiran Pemulihan document sample

More Info
									 (A). KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
          (KSSR)
Latar Belakang

 1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan
   Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi
   penekanan kepada :
        Pembangunan modal insan
        Penghasilan pelajar celik minda
        Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran
        dan maklumat
        Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan
        insan Ulul al-bab.


 2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:
     Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan
     dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
     Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
     menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap
     nilai 3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan
   kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan
   yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.

  Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

  1983     -  Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

  1993     -  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

  2003     -  KBSR (semakan)

  2011     -  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Transformasi Kurikulum
 Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum
 persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi,
 kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan
 pengurusan kurikulum di sekolah.


                    BENTUK
          BAHAN                  ORGANISASI


   PENGURUSAN
   KURIKULUM
                    KSSR              KANDUNGAN
        PENTAKSIRAN                  PERUNTUKAN
                                MASA
                   PEDAGOGI


Hasrat Pendidikan
 -  Falsafah Pendidikan Kebangsaan     - Cabaran Abad Ke-21

 -  Dasar Pendidikan Kebangsaan       - Model Baru Ekonomi (MBE)

 -  Wawasan 2020              - Teori Pembelajaran

 -  Rangka Rancangan Jangka Panjang     - 4 Pillars of Education

   Murid yang seimbang dari segi intelek,
   rohani, jasmani dan emosi:          ‘Global Player’:
                           •  Daya Saing
    •  Berilmu Pengetahuan
    •  Berketrampilan              •  Daya Tahan
    •  Percaya kepada Tuhan           •  Kemahiran
    •  Berakhlak Mulia                Berkomunikasi
    •  Berkeyakinan               •  Jati Diri
    •  ‘Independent learner’
      Warga Negara Bertanggung       Pekerja Berilmu:
       jawab :
                          • Inovatif
       •  Berbudi              • Kreatif
       •  Bersatu padu           • Dahagakan Ilmu
       •  Patriotik             • Menguasai Kemahiran
       •  Adil                 Teknologi Maklumat &
       •  Penyayang               Komunikasi
       •  Berbakti             • Creator of Technology
                          • Belajar Sepanjang Hayat
CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)
Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas
untuk kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

    Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira
    Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
    Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
    Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
    Jati diri dan semangat patriotisme
    Memahami dan menghayati budaya nasionalKONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH

   Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

   Berasaskan Prinsip KBSR:


    -  Pendekatan bersepadu
    -  Perkembangan individu secara menyeluruh
    -  Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
    -  Pendidikan seumur hidup
BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

Komunikasi   -   Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan
           bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi - Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap
             saintifik
             Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
             Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan
             teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika - Perkembangan jasmani dan kesihatan
                      untuk kesejahteraan diri
                      Pemupukan daya imaginasi,
                      kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai - Penghayatan amalan agama, kepercayaan,
                 sikap dan nilai

Kemanusiaan - Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan
          alam sekitar setempat, negara dan global

          Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan


Keterampilan Diri - Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui
             aktiviti kurikulum dan kokurikulum
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
     KURIKULUM BERASASKAN STANDARD
   Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan
      standard kandungan dan standard pembelajaran


    Standard Kandungan           Standard Pembelajaran

 Penyataan spesifik tentang perkara    Satu penetapan kriteria    atau
 yang murid patut ketahui dan boleh    indikator kualiti pembelajaran dan
 lakukan  dalam  suatu   tempoh   pencapaian yang boleh diukur bagi
 persekolahan  merangkumi    aspek  setiap standard kandungan.
 pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

    Standard Kandungan           Standard Pembelajaran
Bahasa Malaysia             Bahasa Malaysia
  Mendengar, memahami dan         Mendengar, memahami dan
  memberi respon terhadap sesuatu     memberikan respons dengan
  arahan, soalan dan pesanan yang     betul secara lisan terhadap
  didengar dengan betul          pelbagai soalan bercapah.
Bahasa Inggeris             Bahasa Inggeris
  Able to express personal response     Able to respond to:
  to literary texts             a. Book covers
                       b. Pictures in books
                       c. Characters
                         with guidance
Matematik                Matematik
  Menama dan menentukan nilai       Menamakan nombor hingga
  nombor                  100:
                       a. Membilang objek dalam
                         kumpulan.
                       b.  Menamakan nombor bagi
                         kumpulan objek sebagai
                         mewakili kuantiti.
Mengapa Standard?
•    Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
•    Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
•    Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
•    Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
•    Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .


    Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa

                    MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

BIL       MODUL
                     SK      SJKC
                                    SJKT


MODUL TERAS ASAS

  1  Bahasa Malaysia        360       300       300

  2  Bahasa Inggeris        300       150       150

     Bahasa Cina                  360
  3
     Bahasa Tamil                          360

     Pendidikan Islam
  4                  180       120       120
     Pendidikan Moral

  5  Pendidikan Jasmani       60       60       60

  6  Pendidikan Kesihatan      30       30       30

  7  Matematik           180       180       180
MODUL TERAS TEMA

     Dunia Seni Visual          60     60   60

 8    Dunia Muzik             30     30   30

     Dunia Sains dan Teknologi      60     60   60

MODUL ELEKTIF

 9    BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban*     90

        Perhimpunan          30     30   30

         Jumlah          1380    1380  1380Bahan Kurikulum


1.  Dokumen Kurikulum        2.  Buku Teks

   •   Standard Kandungan       • Berpendekatan Modular
   •   Standard Pembelajaran
Pedagogi

Kemahiran Berfikir         Belajar Cara Belajar
Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Akses Kendiri     Pembelanjaran Secara Konteksual
Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK)
Pentaksiran P&P


     Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan
     pencapaian murid dalam pembelajaran


     Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai


     Bersifat autentik dan holistik
                Kesimpulan


     Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar
      lebih relevan dengan cabaran masa kini dan
      abad ke-21;

     Guru memainkan peranan yang penting bagi
      mengupayakan P&P yang berkesan; dan

     Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan
      komitmen menyeluruh daripada semua pihak
      termasuk penggubal dasar, pengurus
      kurikulum, ibu bapa serta pihak
      berkepentingan
(B).  LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK
        SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
      JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

  A. Modus Operandi
  1. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :-
   Kumpulan A - Tuan Mohd. Isah Bin Ismail   - Ketua Sektor Pengurusan
   Akademik

    Kumpulan B - En. Mohd. Saflan Bin Abd, Manaf    - Ketua Unit Kurikulum

    (senarai lengkap dilampir)

  2. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua, jika ketua kumpulan tidak dapat
   hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua.

  3. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir.


  4. Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2
   minggu sebelum tarikh lawatan. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai
   peringatan. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha.


  5. Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :-
     i.   Senarai kehadiran pegawai
     ii.   Borang rumusan pemantauan
     iii.  Borang pencerapan P & P guru
      Instrumen penyeliaan dan pemantauan – gunakan instrument bidang masing-
       masing


  6. Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8.30 pagi dan melapor
   kepada Guru besar atau Pengetua.


  7. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulan-
   jika ada atau jika perlu


  8. Pemantauan & penyeliaan dijalankan


  9. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua. Pelaporan dibuat oleh ketua
   dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru.


  10. Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta
    rumusan pelaporan kepada setiausaha selewat-lewatnya selepas 2 minggu tarikh
    pemantauan.
   11. Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :-
           - Ketua Sektor Pengurusan Akademik
           - Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan
             *pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum

             JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan.

           -  Fail LPPBSPA
           -
Senarai Tugasan
Bil   Pegawai yang terlibat        Aspek yang dipantau         Catatan1   Ketua Kumpulan       Fail Jawatan Kuasa Kurikulum

                  Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau
                  Pengetua

                  Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar
                  guru

                  Rekod Kehadiran guru

                  Pelan Strategik sekolah
2   Penolong Ketua Kumpulan   Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik,
                  HEM, Koko )

                  Fail Pencerapan P & P

                  Fail Latihan Perkembangan Staf

                  Fail Peperiksaan Dalaman & Awam

                  Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota

                  Jadual waktu Kelas & Persendirian
3   Pegawai Akademik lain    Pencerapan P & P
            Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran

            Fail Panitia Mata pelajaran

            Buku Nota & Latihan murid

            Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas

            Kelas Pra sekolah

            Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan

            Program-program Khas KPM & JPNS

            - KRK

            - LINUS

            - STF

            - PROBIM / PROTIM

            - dan lain-lain      ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP
      DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P)
                PADA 10 OGOS 2010

                      BIL          BIL GURU
                           JUMLAH          JUMLAH
BIL    NAMA PEMANTAUAN        SEKOLAH         DI CERAP
                     SR  SM  SEKOLAH   SR  SM  GURU

 1 PEMANTAUAN SPA
                     19  3      22  97  20    117
 2 BIDANG BAHASA
                     13  4      17  65  20    85
   BIDANG SAINS
 3
   KEMASYARAKATAN            4  3      7   25  16    41
 4 BIDANG SAINS / MATEMATIK
                      2  2      4   5  7    12
 5 BIDANG TEK. VOKASIONAL
                     12  22      34  14  48    62
   BIDANG ICT &
 6
   PENGKOMPUTERAN            3  11      14   3  11    14
  PEMANTAUAN INDIVIDU
 7
  (PROGRAM)               146  5    151   143  11    154

   JUMLAH KESELURUHAN         199  50    249   352  133   485
   Rumusan Pelaporan
   Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010

Pengurusan Kurikulum

  1. Buku Rekod Mengajar

   -  Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P
     atau penulisannya terlalu subjektif , tiada ukuran untuk dijadikan panduan
   -  Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas
     Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid.
     Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan
     cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT.
   -  Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang
     /sukar dibaca. Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak
     disertakan untuk rujukan, ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan
   -  Helaian Rekod Penghargaan, Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan , ianya
     memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi.
   -  Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar – satu kesalahan. Guru perlu
     menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan
     rujukan.

  2. Proses Pengajaran & Pembelajaran

   -  Guru masih menggunakan cara tradisional – penyampaian yang tidak menarik dan mencatat
     atas papan tulis. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan.
   -  Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru.
   -  Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap
     pencapaian dan kebolehan murid.
   -  Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan
     perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar.Aktiviti yang menarik
     yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . Guru sering menggunakan
     aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . Kaedah ini tidak sesuai untuk
     matapelajaran Sains, Kajian Tempatan , Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari
     Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
   -  Kemudahan ICT – makmal komputer, course ware, Astro ( TV Pendidikan) dengan
     pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas.
   -  Penggunaan ABM / BBM – terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan
     kurang berkesan.
   -  Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan. Murid
     hanya belajar secara teori atau maya sahaja.
   -  Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa
     memberikan bimbingan terlebih dahulu. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh
     guru-guru berpengalaman dan terlatih.
   -  Pencerapan rakan sebaya, ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual,
     berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina
   -  P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . Guru yang mengajar
     bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. Diajar tanpa mengikut
     sukatan pelajaran yang betul. Peralatan kurang seperti ragbi, hoki dan badminton.
  -   P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik – tiada bilik Muzik Khas menyebabkan
     menganggu kelas yang berdekatan. Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan
     kemahiran dan pengetahuan guru terhad. Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas
     menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila
     diperlukan untuk membuat persembahan.
  -   P&P Sains- guru jarang membuat eksperimen , jika dibuat dalam kumpulan yang besar.
     Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains
  -   Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala.

3. Buku Nota / Buku Latihan

  Dikebanyakan sekolah :-
  - Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi
  - Tidak diperiksa dengan teliti, teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis
     Tulisan murid yang tidak kemas
     Tarikh dan hari tidak dicatat
     Garisan tepi sebelum memulakan tugasan
     Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil
     Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak
  - Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas.
  - Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat.
  - Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji.

4. Fail Panitia Matapelajaran

  -   Penyediaan fail panitia yang lengkap , kemas dan mudah diakses
  -   Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama
  -   Mesyurat kurikulum sekolah , agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house
     keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat.
  -   Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian
     /prestasi murid. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan
     Prestasi murid. Post mortem perlu dibuat.
  -   Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang
     dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah.
  -   Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran         murid mengikut
     matapelajaran. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. Post
     mortem terperinci untuk keputusan, soalan dan pencapaian murid berdasarkan
     matapelajaran.

5. Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas

  5.1    Bengkel KHSR
  -    Bengkel yang dibina khas , lengkap dengan perabot dan peralatan
  -     Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi     banyak yang tidak
       kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa
      peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan
       lancar.
  -     Tiada bengkel – bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah,
       Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas – tidak selesa dan
       tidak sesuai.
  5.2    Bengkel Bidang Teknik & Vokasional – KHB/MPV/LKTK
  -    Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria
      Ada bengkel kerja kayu, kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun ,      tidak
       berlabel dan peralatan tidak dijaga baik.
  -    Kebanyakan bengkel pertanian, terbiar dan tidak terjaga .
  -    Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P,
       Bengkel LKTK – sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut – bengkel terjaga
      Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel – bengkel
       tidak terjaga atau dijadikan kelas. Bengkel berada di tingkat atas – Tingkat 3 peralatan
       yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah – tempat yang tidak sesuai

  5.3    Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah)
  -   Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya – perabot rosak dimakan anai-anai
  -   Penggunaannya tidak maksimum
  -   Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal.
  -   Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut
     prosedur yang betul.

  5.4  Makmal Bahasa
  - Tidak digunakan secara maksimum
  - Tiada bekalan bahan, courseware perlu dibina sendiri oleh guru.
  - Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS , dimaklumkan bahawa tiada peruntukan
    untuk membaikpulih, penggunaan kaset telah ketinggalan zaman , sukar mendapat bekalan.

  5.5    Makmal Komputer
  -   Penggunaannya tidak secara maksimum
  -   Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan.
  -   Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi
  -   Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A
     tidak berjaya.
  -   Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer.

6. Pengurusan Headcount

  -   Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan
     alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid.
  -   Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan.
  -   ETR murid yang lemah disasarkan gagal- sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus
     dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu.
  -   Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada – murid perlu tahu sasaran yang dibuat
     atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.
  -   Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar
     murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat.
  -   Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk
     menentukan sasaran yang telah dibuat, jika dibawah paras yang disasar perlu buat post
     mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran, sasaran baru perlu dibuat-
     mengelakkan murid berada dalam zon selesa.
   (C).   LAPORAN PRA SEKOLAH

  1. DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010
BIL DAERAH                LOKASI               JUMLAH
             BANDAR            LUAR BANDAR       BESAR
        SK SJKC SJKT SKA JUMLAH SK    SJKC SJKT SKA JUMLAH
 01 SEREMBA 29   0   0  0   29   42  0   1  0   43    72
   N
 02 TAMPIN   4  0   0  0   4   21  3   3  0   27    31
 03 P.     1  0   1  0   2   20  1   0  0   21    23
   DICKSON
 04 K.PILAH   6  0   0  0   6   30  1   1  0   32    38
 05 JEMPOL   0  0   0  0   0   36  2   1  1   40    40
   JELEBU   3  0   0  0   3   11  3   0  1   15    18
 06 REMBAU   3  0   0  0   3   14  1   0  0   15    18
JUMLAH N.   48  0   1  0   47  174  11   6  2   193    240
SEMBILAN
  2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH
  3. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010


BIL  DAERAH  MURID LELAKI    JUMLAH MURID PEREMPUAN   JUMLAH    JUMLAH
                       MURID                 MURID   BESAR
         M    I   C   LAIN-  LELAKI  M   I   C   LAIN-  PEREMPUAN
                   LAIN                 LAIN
01  SEREMBA   724   12  12  5    752    709  28  6   2    745      1497
   N
 02 TAMPIN    207   39  26  3    256    260  45  23 2      330      605
 03 P.      232   12  12  2    258    232  15  14 7      268      526
   DICKSON
 04 K.PILAH    329   12  5   8    354    289  20  7   8    324      678
 05 JEMPOL    372   13  20  7    412    371  11  11   4    397      809
   JELEBU    144   3   25  4    176    110  15  17   2    144      320
 06 REMBAU    166   -   15  -    181    151  -   10   -    161      342
JUMLAH N.     217   101  104  29   2408   2122  134  88   25   2369      4777
SEMBILAN     4


   4. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010


            BILANGAN GURU              GRED JAWATAN
              89 ORANG                 DGA 29
              75 ORANG                 DGA 32
              73 ORANG                 DG 41
              3 ORANG                 DG 44
                JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG


   5. PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010


    a. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai
    Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua
    guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009.    Tarikh     Nama kursus          Tempat            Kehadiran
    12 -15 Okt   Kursus Orientasi Kurikulum   Regency Resort Port     Penyelia prasekolah
    2009      standard Prasekolah      Dickson           JPNS
            Kebangsaan 2009                       Dan 12 orang Jurulatih
                                          Utama

    01 – 04 Dis   Kursus Orientasi Kurikulum   Hotel Orkid Melaka      Seramai 120 orang
    2009      standard Prasekolah                     peserta dari PPD
            Kebangsaan 2009                       Seremban, kuala Pilah
                                          dan Rembau termasuk
                                          Penyelia prasekolah
                                          (Pengurusan)
                                          6 orang Penyelia
                                          Prasekolah dari semua
                                    PPD

  07 – 10 Dis  Kursus Orientasi Kurikulum  Hotel Emperor Melaka Seramai 120 orang
  2009      standard Prasekolah                peserta dari PPD
         Kebangsaan 2009                  Jempol/Jelebu , Tampin
                                  dan Port Dickson
                                  termasuk Penyelia
                                  prasekolah
                                  (Pengurusan)
                                  6 orang Penyelia
                                  Prasekolah dari semua
                                  PPD

  27-29 Jun   Kursus Kurilulum Standard  Hotel Lisbon Melaka   Guru yang baru dilantik
  2010      Prasekolah Kebangsaan                seramai 18 orang.
         bagi guru yang belum
         mengikuti Kursus KSPK


  b. Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada
   Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010.
  c. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga
   dibincangkan semasa kursus dijalankan.
6. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH


  Tarikh    Kursus / Taklimat   Tempat       Kehadiran      Status
  01-03 Jun   Kursus Literaci ICT  Hotel Seri     50 peserta      Sudah
  2010                Malaysia Bagan             dilksanakan
                    Lalang Sepang              dengan 100 %
                                        kehadiran

  04 – 06    Kursus Literaci ICT  Hotel Putera    72 peserta      Belum
  Okt                 Kuala Lumpur              dilaksanakan
  2010
  12Okt     Taklimat Modul    SK Jempol     Semua guru      Belum
  2010     Pentaksiran               prasekolah dari   dilaksanakan
         Prasekolah                PPD
                             Jempol/Jelebu,
                             Kuala Pilah dan
                             Tampin

  13 Okt    Taklimat Modul    SMK Pendeta    Semua guru      Belum
2010    Pentaksiran       Zaaba Paroi Jaya  prasekolah dari   dilaksanakan
      Prasekolah                 PPD
                            Seremban,Rembau
                            dan port Dickson

18 – 20  Kursus         Hotel Seri     48 peserta      Belum
Okt 2010  Profesinalisme     Malaysia Bagan              dilaksanakan
      bahasa Inggeris bagi  Lalang Sepang
      Guru Prasekolah

26 – 28  Kursus         Hotel Brisdale   48 peserta      Belum
Okt 2010  Profesinalisme     Kuala lumpur               dilaksanakan
      bahasa Inggeris bagi
      Guru Prasekolah  Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan

  i. Pemantauan PBG
  ii. Pemantauan SPA
  iii. Pemantauan Bidang


    Bilangan sekolah yang dilawati             Bilangan guru
         32 buah                      38 orang


  iv. Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun 2010,


Dapatan
   Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi
    taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir.
   Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa
    Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris.
   Di sekolah SJKC dan SJKT , pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut
    Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu,400
    minit dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda.
   Kelas bermula jam 8.00 pagi dan berakhir pada 12.00 tengahari iaitu selama 4 jam
    sehari.
   Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema
    diawal tahun sehingga Jun.
   Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira,
    Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran.
   Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis
    Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah
    dicadangkan semasa kursus KSPK, iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif, Aktiviti
    dan Impak.
   Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan
  guru Pendidikan Islam (2.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan
  Prasekolah tahun 1992.
  Terdapat juga sebilangan kecil ( 6.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK.
  Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak
  Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan
  Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah
  memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %.

								
To top