Docstoc

Strategi Penjagaan Kanak Kanak Yang Berkualiti - PDF

Document Sample
Strategi Penjagaan Kanak Kanak Yang Berkualiti - PDF Powered By Docstoc
					                         Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup
                                   4

                                            teras
KajIaN seParUH PeNGGaL raNcaNGaN MaLaysIa KeseMbILaN, 2006-2010
MeNINGKatKaN taHaP
DaN KeMaMPaNaN
KUaLItI HIDUP
                                               75
                                            Teras Empat


                            MeNINGKatKaN taHaP
                            DaN KeMaMPaNaN
                            KUaLItI HIDUPI.  PeNDaHULUaN              Dalam tempoh akhir Rancangan, penekanan
                      yang lebih besar akan diberi kepada
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9)   meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui
memberi penekanan supaya pertumbuhan    peningkatan akses serta penambahbaikan
ekonomi negara perlu disertai dengan    kualiti penjagaan kesihatan dan kemudahan
peningkatan kualiti hidup seluruh rakyat  sosial yang lain. Tumpuan akan diberi
Malaysia. Bagi mencapai matlamat ini,   kepada penyediaan rumah yang mencukupi,
RMKe-9 telah merangka pelbagai strategi  berkualiti, mampu dibeli atau disewa serta
untuk memastikan akses yang lebih baik   memperluas bekalan elektrik dan air di
kepada penjagaan kesihatan, kemudahan   kawasan luar bandar serta untuk golongan
dan perumahan, memperluas jaringan     miskin di bandar. Rangkaian kemudahan
jalan raya ke kawasan luar bandar,     pengangkutan yang lebih meluas akan
                      disedia untuk menyepadukan kawasan
menyediakan pengangkutan awam yang
                      bandar dan luar bandar. Penyediaan
lebih baik dan meningkatkan keselamatan
                      kemudahan pengangkutan ini akan
jalan raya. Langkah juga diambil untuk
                      meningkatkan akses penduduk luar
memastikan persekitaran yang selamat
                      bandar kepada pasaran dan perkhidmatan
dan terjamin bagi rakyat. Berikutan
                      perbandaran. Pembangunan sistem
cabaran daripada kepesatan pembangunan
                      pengangkutan awam bersepadu akan
sosioekonomi dan kesannya kepada
                      mewujudkan perkhidmatan yang cekap.
keluarga, pelbagai program dilaksana
                      Keselamatan awam akan dipertingkat
untuk meningk atk an kesejahteraan
                      dengan menambah kapasiti dan keupayaan
dan membina masyarakat yang lebih
                      pasukan polis serta penglibatan masyarakat
penyayang termasuk memperkasa wanita,   yang lebih besar. Program yang strategik
melindungi kanak-kanak dan meningkatkan  akan dilaksana untuk memperkukuh
peranan belia dalam masyarakat. Aktiviti  institusi kekeluargaan bagi menghadapi
sukan dan rekreasi dipertingkat bagi    cabaran urbanisasi dan gaya hidup moden.
menarik lebih ramai rakyat Malaysia    Aktiviti sukan dan rekreasi akan terus
mengamalkan gaya hidup sihat serta     dipertingkat untuk menggalak masyarakat
mencapai kecemerlangan dalam sukan di   Malaysia yang sihat dan aktif serta
peringkat kebangsaaan dan antarabangsa.  mencapai kecemerlangan dalam sukan.
Di samping itu, langkah juga diambil    Penekanan yang lebih akan diberi terhadap
untuk meningkatkan peranan kebudayaan,   penghayatan budaya, seni dan warisan
kesenian dan warisan bagi memperkukuh   kebangsaan. Langkah juga akan diambil
identiti dan perpaduan nasional. RMKe-9  untuk melindungi alam sekitar dan
juga menyedari kepentingan pengurusan   memastikan kemampanan penggunaan
alam sekitar dan sumber asli secara    sumber asli termasuk memberi keutamaan
holistik dan bersepadu dalam membantu   kepada kepentingan alam sekitar dalam
meningkatkan kualiti hidup.        rancangan pembangunan.


                                                77
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             II.  PeNcaPaIaN UtaMa,             baik, mewujud persekitaran yang sihat
                2006-2007                 dan selamat, meningkatkan kemudahan
                                      pengangkutan, dan mempromosi
             Usaha bersepadu telah diambil untuk       pengurusan sumber yang mampan. Inisiatif
             memenuhi keperluan hakiki bagi          ini menyumbang ke arah mempertingkat
             meningkatkan kualiti hidup. Ini termasuk     kesejahteraan masyarakat. Di samping
             pelaksanaan pelbagai inisiatif dan projek    itu, kestabilan sosial dikekalkan dalam
             ke arah mempertingkat akses dan kualiti     persekitaran masyarakat penyayang yang
             penjagaan kesihatan serta kemudahan asas,    terus menikmati keamanan, keselamatan
             menyedia perumahan yang mampu dimiliki      dan keharmonian. Output bagi pelbagai
             dan perkhidmatan bandar yang lebih        inisiatif adalah seperti ditunjukkan dalam
                                      Kotak 4-1.

                            Kotak 4-1
                     Pencapaian Utama, 2006-2007

             Komitmen                           Output

 Kesihatan

   	Memperluas perkhidmatan penjagaan primer        	34 klinik kesihatan dan 72 klinik desa dibina, menjadikan
                                jumlah klinik kesihatan sebanyak 824 dan klinik desa
                                2,073

   	Meningkatkan promosi kesihatan dan aktiviti      	Portal MyHealth dilancarkan sebagai saluran pendidikan
    pendidikan                        kesihatan berasaskan Internet. Saringan dan pengesanan
                                awal faktor risiko diintegrasikan dalam perkhidmatan
                                yang disediakan di klinik kesihatan

   	Melaksana dan mengukuhkan penyediaan penjagaan     	21 hospital siap dibina, menjadikan jumlah keseluruhan
    sekunder dan tertiari                  sebanyak 130, manakala 61 hospital menyediakan
                                penjagaan sekunder dan perkhidmatan tertiari disediakan
                                mengikut wilayah

   	Mengambil kira keperluan kesihatan bagi kumpulan    	Penjagaan kesihatan untuk warga emas disediakan di
    sasar                          600 klinik atau 73% daripada jumlah klinik, manakala
                                penjagaan kesihatan untuk kanak-kanak berasaskan
                                keperluan khas disediakan di 214 klinik atau 26%
                                daripada jumlah klinik

   	Memenuhi keperluan sumber manusia di sektor      	Jumlah doktor meningkat daripada 15,421 pada tahun
    perubatan                        2005 kepada 18,140 pada tahun 2007. Jumlah pakar
                                meningkat daripada 2,014 pada tahun 2005 kepada
                                2,413 pada tahun 2007

 Perumahan dan Perkhidmatan Bandar

   	Membina rumah kos rendah                	32,000 unit rumah kos rendah dibina

                               	3,702 unit rumah dibina di bawah Program Perumahan
                                Rakyat (PPR) Dimiliki dengan subsidi Kerajaan berjumlah
                                RM129.6 juta

   	Meningkatkan keupayaan pengurusan pihak berkuasa    	e-PBT, pusat setempat dan sistem penggredan PBT
    tempatan (PBT)                      dilaksana


78
                                       Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


              Komitmen                            Output

  Pembangunan Keluarga

   	Memperkukuh institusi kekeluargaan            	4,000 peserta mendapat manfaat daripada program
                                  pembangunan keluarga termasuk SMARTSTART dan
                                  Keluarga@Kerja

   	Melindungi dan meningkatkan kebajikan kanak-       	11,000 kanak-kanak mendapat manfaat daripada
    kanak                           perkhidmatan sokongan krisis dan pendidikan, aktiviti
                                  pembangunan kanak-kanak dan kem motivasi
                                 	13,000 kanak-kanak mendapat manfaat daripada 103
                                  program yang dijalankan oleh jawatankuasa kebajikan
                                  kanak-kanak

   	Membangunkan belia yang dinamik             	90,100 belia mendapat manfaat daripada program
                                  Youth to Youth
                                 	738,000 belia mendapat manfaat daripada program
                                  Rakan Muda
                                 	195,000 belia mendapat manfaat daripada Program
                                  Latihan Khidmat Negara (PLKN)
                                 	Akta Belia Negara digubal pada tahun 2007 bagi
                                  menggalak dan melancarkan pembangunan belia
                                 	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
                                  ditubuh untuk menjalankan kajian mengenai isu
                                  berkaitan belia

   	Meningkatkan status dan kesejahteraan wanita       	11,000 wanita menyertai latihan dalam kemahiran
                                  teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan kraf
                                  tangan
                                 	420 orang ibu tunggal dilatih di bawah program
                                  Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal (I-KIT)

   	Meningkatkan penglibatan orang kurang upaya (OKU)    	66 pusat pemulihan dibina, menjadikan jumlah
    dalam masyarakat                      keseluruhan 379 pusat
                                 	Akta Orang Kurang Upaya dan dasar negara untuk
                                  OKU digubal pada tahun 2007
                                 	Pangkalan data pendaftaran OKU dibangunkan
   	Menggalak warga emas yang lebih aktif dan        	35 Unit Khidmat Penyayang bergerak disediakan
    produktif
                                 	3 pusat jagaan harian dibina, menjadikan jumlah
                                  keseluruhan 19 pusat
                                 	Pelaksanaan program pembelajaran sepanjang hayat

  Bekalan Elektrik

   	Memperluas liputan elektrik luar bandar1                           2005     2007
                                   Semenanjung Malaysia       98.6%    98.7%
                                   Sabah              72.7%    74.7%
                                   Sarawak             80.8%    84.1%
                                   Malaysia            92.9%    93.5%
                                 	Program bekalan elektrik luar bandar telah memberi
                                  manfaat kepada 18,300 unit rumah di Malaysia yang
                                  merangkumi 4,900 unit rumah di Semenanjung Malaysia,
                                  5,600 di Sabah dan 7,800 di Sarawak
1
  Merujuk kepada unit rumah luar bandar yang menerima bekalan elektrik sebagai peratus keseluruhan unit rumah luar bandar.
  Angka ini dikira berasaskan Data Banci 2000 tidak termasuk unit rumah yang menggunakan unit penjanaan persendirian.


                                                                79
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             Komitmen                          Output

 Bekalan Air

   	Memperluas liputan bekalan air luar bandar                       2005    2007
                                 Semenanjung Malaysia     92.0%    93.6%
                                 Sabah            61.0%    65.0%
                                 Sarawak           92.0%    92.0%
                                  Malaysia          92.9%    93.0%

                               	Program Bekalan Air Luar Bandar (BALB) memberi
                                manfaat kepada 117,465 isi rumah di Semenanjung
                                Malaysia, 50,925 di Sabah dan 9,370 di Sarawak

 Pembetungan

   	Memperluas perkhidmatan pembetungan          	Perkhidmatan diperluas kepada 650,000 penduduk
                                setara (PE)

                               	308 loji rawatan pembetungan kecil diperbaiki dan
                                dinaik taraf


 Alam Sekitar

   	Meningkatkan kualiti udara               	Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan
                                Kandungan Petrol dan Diesel) 2007 diwartakan pada
                                1 April 2007 bagi meningkatkan kualiti bahan api

   	Meningkatkan kualiti air sungai            	91 daripada 143 lembangan sungai dikategorikan
                                sebagai bersih pada tahun 2007 berbanding 80 pada
                                tahun 2005

   	Menguruskan bahan toksik dan berbahaya         	Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah dipinda bagi
                                membolehkan hukuman penjara mandatori atas
                                kesalahan pelupusan sisa berjadual secara haram dan
                                memastikan ketua pegawai eksekutif bertanggungjawab
                                ke atas kesalahan yang dilakukan oleh syarikatnya

   	Melindungi spesies flora dan fauna liar yang      	Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies
    terancam                         Terancam 2008 (Akta 686) diwartakan untuk mengawal
                                perdagangan antarabangsa bagi spesies flora dan fauna
                                liar yang terancam

   	Pengurusan banjir                   	Kajian Pengurusan Lembangan Sungai Kedah disiapkan
                                pada tahun 2007 dan Enakmen Sumber Air Kedah
                                diwartakan
                               	Terowong SMART mula beroperasi pada tahun 2007
80
                                 Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


           Komitmen                         Output

Jalan Raya

 	Membina jalan raya bagi menghubungkan kawasan    	317 km jalan dibina/dinaik taraf termasuk 98 km di
  penempatan semula ke kawasan perindustrian      Sabah dan 60 km di Sarawak
  luar bandar dan ladang terutama di Sabah dan
  Sarawak

 	Melaksana program keselamatan jalan raya      	988 kawasan yang sering berlaku kemalangan dibaik
                             pulih

                            	Kadar kemalangan maut di jalan raya berkurang
                             daripada 4.2 setiap 10,000 kenderaan berdaftar pada
                             tahun 2005 kepada 3.7 pada tahun 2007

Pengangkutan Bandar

 	Meningkatkan kecekapan dan keandalan perkhidmatan  	Stesen Kepong Sentral siap dibina dan 29 stesen
  pengangkutan bandar                  Komuter dinaik taraf

                            	Purata penumpang harian bagi perkhidmatan kereta
                             api di bandar meningkat daripada 438,055 pada tahun
                             2005 kepada 478,300 pada tahun 2007
                            	Perkhidmatan Bas Rapid Penang di Pulau Pinang
                             dimulakan pada bulan Julai 2007

Pengangkutan Udara

 	Meningkatkan kapasiti dan kemudahan lapangan    	Sebuah lapangan terbang dinaik taraf dan sebuah
  terbang                        terminal penerbangan tambang murah dibina

                            	Jumlah penumpang meningkat sebanyak 8.6% daripada
                             42.8 juta pada tahun 2005 kepada 46.5 juta pada
                             tahun 2007

Pengangkutan Kereta Api

 	Mempertingkat liputan rangkaian/akses        	Projek landasan kereta api berkembar elektrik Rawang-
                             Ipoh siap pada tahun 2007

                            	Stesen Tampin dan Jerantut dibaik pulih dan dinaik
                             taraf

Keselamatan Awam

 	Meningkatkan keselamatan awam            	Tambahan 5,202 anggota polis telah diambil pada
                             tahun 2006 dan 5,342 pada tahun 2007
                            	162 balai polis baru diwujudkan di premis persendirian
                             terutama di Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Wilayah
                             Persekutuan Kuala Lumpur

Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

 	Menyemai nilai-nilai budaya             	300,000 orang mendapat manfaat daripada 8 kempen
                             budi bahasa dan nilai-nilai murni di seluruh negara

 	Memperkukuh kebudayaan, kesenian dan warisan     	600,000 orang mendapat manfaat daripada 3,215 aktiviti
                             kebudayaan dan kesenian
                            	569 tenaga pengajar kebudayaan dan kesenian menerima
                             latihan lanjutan
                            	134 projek pemuliharaan dilaksana


                                                       81
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             Komitmen                              Output

 Sukan

   	Menggalak gaya hidup aktif dan sihat melalui sukan     	2 juta orang mendapat manfaat daripada 800 program
    dan rekreasi                         aerobik dan kecergasan yang dijalankan di seluruh
                                   negara


   	Membangunkan budaya kesukanan                	640,000 orang mendapat manfaat daripada 1,623
                                   program sukan dan rekreasi

                                  	2,737 persatuan sukan diberi bantuan kewangan dan
                                   bantuan lain
             III. MeLaNGKaH Ke HaDaPaN,               berjangkit seperti penyakit kardiovaskular,
                2008-2010                     kanser, diabetes dan gangguan mental
                                         juga meningkat. Memandangkan penyakit
             Kesihatan                        tidak berjangkit boleh dikawal, pelaburan
                                         yang besar akan dibuat ke atas promosi
             Mengekal dan meningkatkan status            kesihatan, pendidikan dan amalan gaya
             kesihatan rakyat Malaysia merupakan           hidup sihat. Ini termasuk mempromosi
             komponen penting pembangunan negara.          aktiviti fizikal dan memperluas konsep
             Penyediaan perkhidmatan penjagaan            gaya hidup sihat di sekolah dan tempat
             kesihatan akan terus diintegrasi dan kualiti      kerja. Pencegahan dan program kawalan
             penjagaan dipertingkat ke arah mencapai         HIV/AIDS akan diperkukuh, antara lain,
             masyarakat yang lebih sihat. Penyampaian        dengan meningkatkan kerjasama dengan
             penjagaan kesihatan akan diperkukuh pada        pertubuhan bukan kerajaan (NGO) untuk
             peringkat primer, sekunder dan tertiari.        menyediakan penjagaan dan sokongan
             Tumpuan akan diberi terhadap perubahan         kepada mereka yang dijangkiti dan
             corak penyakit, jurang perkhidmatan           yang menerima kesan akibat penyakit
             antara bandar dengan luar bandar serta         tersebut. Perkhidmatan pencegahan klinikal
             memenuhi harapan rakyat yang semakin          termasuk saringan serta pengesanan
             meningkat.                       awal dan pengurusan pencegahan faktor
                                         berisiko akan disediakan di semua klinik
             Penjagaan kesihatan primer akan terus          kesihatan.
             menjadi teras sistem penjagaan kesihatan.
             Walaupun status kesihatan penduduk           Penyampaian penjagaan k esihatan
             s e c a ra k e s e l u ru h a n nya m e n i n g k at,  yang mampu diperoleh dan senang
             beberapa cabaran baru telah wujud.           diakses akan memberi tumpuan kepada
             Penyakit berjangkit seperti Virus Kurang        meningkatkan integrasi di semua peringkat
             Daya Tahan/Sindrom Kurang Daya Tahan          penjagaan menerusi kerjasama yang
             (HIV/AIDS) meningkat sementara malaria         lebih mantap antara sektor awam dan
             dan tibi muncul semula. Penyakit tidak         swasta serta menjadikan perkhidmatan


82
                                         Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


lebih berorientasikan pesakit. Kemudahan       akses. Penyepaduan perubatan tradisional
sedia ada akan dinaik taraf dan yang         dan komplementari (TCM) dalam sistem
baru ak an dibina ser ta dilengk api         penyampaian kesihatan akan ditumpukan
dengan peralatan diagnostik moden           kepada penggunaan kaedah dan amalan
untuk menyediakan penjagaan kesihatan         seperti pengurusan kesakitan, pemakanan
yang berkualiti dalam persekitaran yang        dan pemulihan. Penyelidikan kesihatan akan
lebih kondusif. Penyediaan penjagaan         membantu dalam membuat keputusan             Penjagaan kesihatan
                                                        yang mampu diperoleh
k e s i h at a n k e p a d a k u m p u l a n ya n g  berasaskan bukti dan meningkatkan            dan berkualiti...
kurang mendapat akses seperti Orang          pencapaian kesihatan. Senarai daftar
Asli dan kumpulan minoriti di kawasan         pesakit diabetes, darah tinggi, penyakit
pedalaman Sabah dan Sarawak akan           mental dan kecederaan akan dibangunkan
dipertingkat. Lebih banyak klinik bergerak      bagi membolehkan penyelidikan dilaksana
termasuk perkhidmatan doktor udara          untuk menyediakan asas intervensi yang
akan disediakan untuk kawasan terpencil.       luas bagi mengawal dan mencegah
Respons dan pengawasan kesihatan           penyakit tersebut. Jaminan kualiti akan
akan terus diperkukuh untuk mencegah         dipertingkat untuk menambah baik kualiti
dan meminimumkan kesan penularan           penjagaan dan memastikan keselamatan
penyakit dan bencana. Penyampaian           pesakit.
rawatan prahospital, kecemasan dan
perkhidmatan penjagaan ambulatori           Cabaran utama sektor kesihatan adalah
akan dinaik taraf bagi mengurangkan          memastikan personel kesihatan yang
bilangan kemasukan ke wad dan tempoh         mencukupi di sektor awam. Walaupun
rawatan di hospital. Perawatan di           nisbah profesional kesihatan kepada
rumah akan diperluas melalui kumpulan         penduduk bertambah baik, perbezaan
pelbagai disiplin yang berkeupayaan          nisbah masih wujud. Memandangkan
menyediak an nasihat farmaseutik al          sumber manusia merupakan komponen
serta penjagaan paliatif dan pemulihan.        utama dalam sistem penyampaian kesihatan,
Perkhidmatan teleperundingan akan           keupayaan profesional kesihatan akan
diperluas ke seluruh negara dan portal        terus diper tingk at seir ing dengan
MyHealth dipertingkat untuk membolehkan        k e m a j u a n k e s i h at a n te r k i n i u nt u k
penilaian risiko kesihatan secara           memenuhi perubahan keperluan
interaktif.                      kesihatan penduduk. Inisiatif untuk
                           mengatasi kekurangan personel akan
Perkhidmatan penjagaan sekunder dan          meliputi per tambahan pengambilan
tertiari yang memberi fokus kepada          pelajar ke institusi pengajian
penyembuhan dan pemulihan akan terus         tinggi dan penurunan k uasa bagi
dipertingkat. Jaringan penjagaan klinikal,      penempatan personel. Pakej faedah
pusat kecemerlangan dan perkhidmatan         baru untuk mengek alk an personel
penjagaan tertiari di peringkat wilayah        terlatih di sektor awam akan
akan diperluas untuk meningkatkan           dipertimbang.
                                                                 83
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


jadual 4-1
Nisbah Personel Kesihatan Kepada Penduduk, 2005 dan 2007

                               Bilangan           Nisbah kepada Penduduk
        Kategori Personel
                           2005        2007       2005         2007


 Doktor1                       20,105       23,738    1 : 1,300       1 : 1,145
 Doktor Gigi    1
                           2,751        3,163    1 : 9,497       1 : 8,586
 Ahli Farmasi   1
                           4,012        5,730    1 : 6,512       1 : 4,742
 Jururawat   1
                           44,120       48,196    1 : 592        1 : 556
 Pembantu Perubatan       1
                           6,709        7,948    1 : 3,894       1 : 3,419
 Juruteknik Pergigian    2
                            655        684     1 : 39,889      1 : 39,728
 Pembantu Pembedahan Pergigian       2
                           2,355        2,632    1 : 11,094      1 : 10,324
 Jururawat Masyarakat      2
                           15,618       16,883    1 : 1,673       1 : 1,610
 Jururawat Pergigian    2
                           2,071        2,319    1 : 12,616      1 : 11,718
 Jurupulih Carakerja  2
                            301        405     1 : 86,802      1 : 67,096
 Jurupulih Anggota   2
                            468        576     1 : 55,828      1 : 47,177
 Juru X-ray  2
                           1,156        1,375    1 : 22,602      1 : 19,763
 Juruteknologi Makmal Perubatan2           3,302        3,684    1 : 7,913       1 : 7,376

Nota:  1
      Termasuk sektor awam dan swasta.
    2
      Merujuk kepada nisbah Kementerian Kesihatan Malaysia.
                  Kerjasama antara penyedia penjagaan      Kerajaan akan mengkaji opsyen untuk
                  kesihatan di sektor awam dan swasta akan   menangani peningkatan kos penjagaan
                  diperkukuh bagi menjamin penggunaan      kesihatan bagi memastikan penjagaan
                  sumber secara optimum. Penyumberan      kesihatan boleh diakses, mampu diperoleh
                  luar perkhidmatan, penyewaan kemudahan    dan sesuai dengan keperluan penduduk.
                  kesihatan awam kepada pengamal        Usaha ini akan menyumbang ke arah
                  swasta dan kerjasama dengan institusi     mencapai taraf kesihatan yang lebih baik
                  perubatan swasta dalam melatih personel    untuk semua.
                  perubatan dan kesihatan bersekutu
                  akan terus dilaksana. Penyedia swasta
                  akan digalak untuk memberi penekanan     Perumahan dan Perkhidmatan bandar
                  kepada pencegahan penyakit dan promosi
                  kesihatan.                  Pro g ra m p e r u m a h a n s e k to r awa m
                                         akan terus memberi tumpuan kepada
                  Peningkatan permintaan yang berterusan    penyediaan rumah yang mencukupi,
                  untuk perkhidmatan kesihatan yang       berkualiti dan mampu dibeli atau disewa
                  lebih baik dan perubahan corak penyakit    kepada semua rak yat terutamanya
                  menyumbang kepada peningkatan kos       golongan berpendapatan rendah dan
                  penjagaan kesihatan. Sehubungan ini,     sederhana rendah. Pelaksanaan program


84
                                    Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


perumahan kos rendah akan dipercepat        Dengan berkuatkuasanya Akta Pengurusan
dengan pembinaan 18,500 unit rumah         Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dan
di bawah skim PPR Disewa. Di samping        Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal
itu, sebanyak 12,300 unit di bawah         dan Pembersihan Awam, antara lain, akan
program Rumah Mampu Milik akan dibina       membolehkan Kerajaan melaksana skim
menjelang tahun 2010. Usaha akan terus       kutipan, pengangkutan dan pelupusan
diambil untuk menyediakan kawasan         sisa pepejal secara lebih kos efektif dan
perumahan kos rendah dengan kemudahan       cekap. Program dan aktiviti akan dipergiat
dan keselesaan yang mencukupi bagi         bagi menutup tapak pelupusan atau
memastikan persekitaran tempat tinggal       menaik taraf kepada tapak pelupusan
yang selesa. Bagi rumah panjang di Sabah      sanitari. Di samping itu, pengurusan
dan Sarawak, skim PPR akan disesuaikan       sisa pepejal akan dipertingkat melalui
untuk menghasilkan reka bentuk rumah        teknologi material recovery dan penekanan
yang sesuai dengan mengambil kira amalan      akan diberi kepada pelaksanaan konsep
pemilikan rumah sedia ada. Langkah         waste to wealth termasuk peluasan skim
juga akan diambil untuk menggalakkan        pengurangan sisa pepejal dan kitar semula.
pemilikan rumah dengan memperluas         Insentif tambahan untuk menggalakkan
skim sewa-beli. Pengenalpastian pemohon      pengurangan sisa pepejal dan aktiviti
yang layak untuk memiliki atau menyewa       kitar semula akan diperkenal.
rumah kos rendah akan dipertingkat
melalui penyepaduan pangkalan data
pendaftaran dan pengagihan rumah kos        bekalan elektrik
rendah di peringkat Persekutuan dan
negeri. Usaha akan terus diambil untuk       Akses kepada bekalan elektrik, terutama
menggalak penggunaan Sistem Binaan         kawasan luar bandar di Sabah dan
                          Sarawak akan diperluas bagi meningkatkan
Berindustri (IBS) dalam pembinaan rumah
                          kualiti hidup masyarakat luar bandar. Kos
yang mampu dimiliki.
                          membekalkan elektrik ke kawasan luar
                          bandar yang semakin meningkat akan
Proses pembandaran yang pesat terus
                          ditangani dengan penggunaan kaedah
meningkatkan permintaan terhadap
                          yang berkesan kos, seperti hibrid solar,
perumahan, kemudahan awam dan
                          hidro-mikro dan turbin angin-mikro. Bagi
infrastruktur yang memberikan cabaran
                          membolehkan perancangan program dan
k epada PBT. S e hubungan ini, PBT
                          penilaian pencapaian yang lebih baik,
perlu berubah daripada penyediaan
                          pangkalan data masyarakat luar bandar
perkhidmatan secara rutin dan menambah
                          akan diperkemas. Mekanisme pelaksanaan
baik penyampaian perkhidmatan
                          dan pemantauan akan diperkukuh lagi bagi
yang diperlukan. Langkah akan terus
                          mempercepat usaha membekal elektrik
diambil untuk memperkukuh keupayaan
                          ke kawasan luar bandar. Penglibatan
d a n k e m a m p u a n p e n g u ru s a n P BT.
                          masyarakat akan juga dipertingkat bagi
Memandangkan penglibatan masyarakat
                          memastikan pelaksanaan program tersebut
adalah penting untuk memastikan tadbir
                          yang berterusan. Menjelang akhir tempoh
urus yang baik di peringkat kerajaan
                          Rancangan, liputan elektrik luar bandar di
tempatan, kerjasama antara PBT dengan
                          Sabah dijangka meningkat kepada 82.6%
masyarakat akan terus digalak termasuk
                          manakala Sarawak 93.2%.
melalui program Local Agenda 21.
                                                          85
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             bekalan air dan Pembetungan           dijalankan untuk mengenal pasti keperluan
                                     jalan raya tambahan bagi memperluas
             Liputan bekalan air di luar bandar akan     rangkaian jalan raya dan meningkatkan
             diperluas dengan pelaksanaan lebih banyak    akses di dua negeri tersebut. Pada masa
             sistem aliran graviti, telaga tiub dan sistem  yang sama, jalan raya lain yang akan
             penuaian air hujan melalui program BALB.    dibina termasuk Lebuhraya Pantai Timur
             Liputan bekalan air luar bandar dijangka    Fasa II dari Kuantan ke Kuala Terengganu
             meningkat kepada 70% di Sabah dan        dan Lebuhraya Senai-Desaru.
             95% di Sarawak. Perkhidmatan bekalan
             air akan memberi tumpuan kepada usaha      Kesesakan lalu lintas terus menjadi
             memperluas dan menaik taraf sistem       masalah utama di bandar besar dan pusat
             bekalan air serta melaksanakan program     bandar. Kapasiti jalan raya sedia ada yang
             membaik pulih untuk mengurangkan air      tidak dapat menampung peningkatan
             tidak terhasil. Penekanan juga akan diberi   penggunaan kenderaan persendirian
             kepada usaha meningkatkan kualiti air bagi   ser ta per k hidmatan pengangk utan
             memenuhi piawaian antarabangsa. Selaras     awam yang tidak mencukupi ak an
             dengan penstrukturan semula industri      ditangani secara sistematik. Usaha akan
             perkhidmatan air, pengkorporatan bagi      diambil termasuk memperluas liputan
             negeri-negeri yang belum melaksanakannya    sistem rel transit bandar dan membina
             iaitu Kedah, Pahang, Perak, Perlis dan     lebih banyak terminal pengangkutan
             WP Labuan akan diteruskan, manakala       bersepadu serta meningkatkan kecekapan
             penubuhan badan kawal selia air negeri     perkhidmatan Komuter, bas dan teksi bagi
             akan dipercepatkan.               mencapai sasaran penggunaan kenderaan
                                     persendirian berbanding pengangkutan
             Sistem pembetungan di kawasan yang       awam pada nisbah 70:30 menjelang
             mempunyai kepadatan penduduk yang        tahun 2010, khususnya di Lembah Klang.
             tinggi terutama di Lembah Klang akan      Pembangunan pelbagai infrastruktur
             diperbaiki bagi meningkatkan lagi tahap     pengangkutan juga akan mengambil
             kesihatan awam, melindungi alam sekitar     kira keperluan meningkatkan akses dan
             dan mengurangkan pencemaran air.        keselesaan kepada OKU. Suruhanjaya
             Keutamaan akan diberi kepada usaha       pengangkutan awam akan ditubuhkan
             merasionalisasi dan memusatkan rangkaian    bagi merancang dan menyelaras semua
             pembetungan serta menaik taraf loji       program dan inisiatif pembangunan
             rawatan. Pelaksanaan sistem bil bersama     sektor pengangkutan awam. Suruhanjaya
             oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air        tersebut juga bertanggungjawab untuk
             Negara (SPAN) akan dilaksanakan ke arah     mengawal selia dan membangunkan
             memperbaiki kutipan bil perkhidmatan      sistem pengangkutan awam yang lebih
             pembetungan.                  cekap dan bersepadu.

                                     Liputan perkhidmatan Komuter akan
             sistem Pengangkutan dan Keselamatan       diperluas setelah projek landasan kereta
Sistem pengangkutan
             jalan raya                   api berkembar elektrik Sentul-Batu Caves
awam bersepadu...                             siap dibina. Projek ini dijangka akan
             Rangkaian jalan raya luar bandar akan      memberi faedah kepada 8,800 pengguna
             terus diperluas bagi meningkatkan liputan    Komuter sehari. Jajaran landasan transit
             yang masih tidak mencukupi terutama       aliran ringan laluan Kelana Jaya akan
             di Sabah dan Sarawak. Kajian sedang       disambung dari Kelana Jaya ke Putra

86
                                      Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Heights manakala laluan Ampang dari          Pembangunan Keluarga
Sri Petaling ke Putra Heights. Kedua-dua
jajaran tersebut akan dihubungkan di          Institusi kekeluargaan perlu diperkukuh
stesen pertukaran di Putra Heights.          supaya nilai moral dan etika dapat diterap
                            secara berkesan kepada generasi muda
Kemalangan dan kematian di jalan raya         untuk berhadapan dengan pembangunan
masih tinggi walaupun kempen keselamatan        sosioekonomi yang pesat dan perubahan
jalan raya lebih giat dilaksanakan. Pelbagai      gaya hidup. Keluarga yang kukuh juga
langkah akan diambil bagi mengurangkan         perlu untuk menyediakan penjagaan dan
kadar kematian di jalan raya daripada 3.7       sokongan kepada ahli keluarga yang sakit,   Keluarga berdaya
                                                   tahan...
bagi setiap 10,000 kenderaan pada tahun        kurang upaya dan tua. Persekitaran keluarga
2007 kepada 3.0 menjelang tahun 2010.         yang kondusif akan menyediakan asas
Ini termasuk membaik pulih kawasan           yang kukuh bagi kesejahteraan masyarakat.
yang sering berlaku kemalangan dan           Dasar Keluarga Negara akan digubal
meningkatkan ciri-ciri keselamatan jalan        untuk menyepadu usaha memperkukuh
raya.                         institusi kekeluargaan. Pengecilan saiz
                            keluarga dan peningkatan jumlah warga
Pe r t u m b u h a n p e r k h i d m at a n u d a ra  emas memerlukan institusi formal untuk
tambang murah telah meningkatkan            melengkapkan tanggungjawab tradisi
peluang perjalanan udara dan mempergiat        keluarga. Lebih banyak pusat perkhidmatan
perjalanan udara dalam negara. Projek         keluarga setempat akan ditubuh untuk
menaik taraf terminal penerbangan           menyediakan perkhidmatan sokongan
tambang murah di Lapangan Terbang           yang perlu termasuk kaunseling, latihan
Antarabangsa KL akan meningkatkan           kemahiran keibubapaan dan perkhidmatan
kapasiti terminal tersebut dan kecekapan        kesihatan reproduktif. Sektor swasta akan
perkhidmatan udara tambang murah.           digalak untuk melaksana program bagi
Perkhidmatan pengangkutan udara luar          membantu keluarga dan individu yang
bandar akan diperluas untuk meningkatkan        memerlukan bantuan sebagai sebahagian
akses kepada penduduk di kawasan            daripada inisiatif tanggungjawab sosial
pedalaman di Sabah dan Sarawak. Usaha         korporat mereka.
menaik taraf terminal penerbangan
tambang murah akan meningkatkan            Keselamatan kanak-kanak masih merupakan
akses kepada perkhidmatan perjalanan          satu keutamaan. Dasar pengasuhan dan
tambang murah di kalangan lebih ramai         pendidikan awal kanak-kanak akan digubal
penduduk.                       untuk menyediakan rangka kerja bagi
                            pembangunan kanak-kanak yang berusia
Pe n g a n g k u t a n s u n g a i d i k aw a s a n  kurang dari empat tahun. Di samping itu,
pedalaman merupakan mod pengangkutan          penyediaan penjagaan yang berkualiti dan
alternatif yang mempunyai keberkesanan         persekitaran yang selamat bagi kanak-
kos dan mapan dari segi alam sekitar. Pelan      kanak adalah penting untuk meningkatkan
induk akan digubal bagi meningkatkan          dan menjamin kesejahteraan mereka. Akta
sistem pengangkutan sungai dan pesisir         Pusat Penjagaan Kanak-kanak 1984 yang
pantai di Sarawak. Di samping itu,           dipinda, antara lain, membolehkan premis
pembinaan jeti baru dan menaik taraf          yang tidak mematuhi Akta ditutup. Akta
jeti sedia ada akan terus dilaksana untuk       ini akan dikuatkuasa untuk meningkatkan
meningkatkan mobiliti penduduk luar          kualiti pusat penjagaan kanak-kanak.
bandar.                        Penubuhan pusat penjagaan kanak-

                                                            87
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             kanak di tempat kerja juga akan digalak.   belia seperti sosialisasi, kepimpinan
             Peranan pasukan perlindungan kanak-     dan pendidikan serta keberkesanan
             kanak, jawatankuasa kebajikan kanak-kanak,  program sedia ada ak an dilaksana
             penasihat kepada mahkamah kanak-kanak    untuk meningkatkan pembangunan
             dan perkhidmatan sokongan saksi kanak-    belia.
             kanak akan terus diperkukuh. Masyarakat
             akan digalak memainkan peranan yang     Perubahan peranan dan tanggungjawab
             lebih besar dalam memastikan keselamatan   wanita dalam keluarga dan masyarakat
             kanak-kanak di kawasan mereka serta     m e m e r l u k a n s t ra te g i k h u s u s b a g i
             mengurangk an kejadian keganasan       membantu mereka menghadapi dan
             terhadap kanak-kanak. Lebih banyak      menangani cabaran baru. Pelan tindakan
             pusat penjagaan komuniti bagi kanak-     bagi membolehkan wanita untuk mengisi
             kanak akan ditubuh untuk membantu      sekurang-kurangnya 30% jawatan di
             mengurangkan kos penjagaan di kalangan    peringkat membuat keputusan akan
             keluarga berpendapatan rendah.        disediakan. Lebih banyak program latihan
                                    dan peningkatan kemahiran dalam bidang
             Belia perlu dilengkapi dengan kemahiran   seperti ICT serta keusahawanan akan
             yang diperlukan bagi membolehkan       dilaksana untuk membolehkan lebih ramai
             mereka terlibat sebagai rakan dalam     wanita bekerja sendiri dan menyertai
             pembangunan negara. Program akan       aktiviti ekonomi. Pelan strategik bagi
             ditumpu ke arah memperkasa belia       ibu tunggal yang merangkumi program
             dengan pengetahuan, kualiti dan sikap    dalam bidang ekonomi, pendidikan dan
             positif untuk menjadi warganegara yang    latihan akan digubal untuk membantu
             bertanggungjawab dan penggerak utama     meningkatkan keupayaan mereka
             pembangunan serta menyumbang kepada     mendapat pekerjaan. Program I-KIT akan
             pengukuhan perpaduan negara. Program     terus dilaksana untuk membolehkan lebih
             Latihan Khidmat Negara akan dijadikan    ramai ibu tunggal terlibat dalam aktiviti
             lebih menarik kepada peserta dan diterima  peningkatan pendapatan. Kemudahan
             secara terbuka oleh ibubapa, antara lain,  seperti pusat penjagaan kanak-kanak yang
             dengan menambah baik modul sosial      mampu dibayar akan disediakan dan masa
             dan kemahiran hidup. Program Rakan      kerja yang fleksibel akan digalak termasuk
             Muda akan dipertingkat untuk menggalak    bekerja dari rumah.
             penyertaan, meningkatkan nilai yang
             positif dan amalan gaya hidup sihat di    Program akan dilaksana untuk
             kalangan belia. Program latihan kepimpinan  meningk atk an kesedaran mengenai
             akan diperkukuh dan diperluas supaya     kepentingan kesejahteraan wanita. Undang-
             lebih ramai belia mengikuti program     undang dan peraturan yang berkaitan
             tersebut. Kerjasama dengan sektor swasta   akan dikaji dan dipinda bagi memperbaiki
             dan NGO akan dipergiat dalam menganjur    status dan kesejahteraan wanita. Akses
             dan melaksana program untuk faedah      kepada perlindungan sosial yang lebih
             belia. Di samping itu, pertubuhan belia   baik dan mencukupi terutamanya dalam
             ak an diperk asa untuk memastik an      menghadapi penyakit, ketidakupayaan
             pengurusan yang lebih cekap dan       dan hari tua akan dipertingkat. Pelbagai
             profesional serta mampu menyumbang      program untuk meningkatkan kesihatan
             secara signifikan kepada pembangunan     wanita akan dilaksana bagi memastikan
             belia. Kajian mengenai isu berkaitan     wanita sihat sepanjang hayat. Program

88
                                 Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


mamogram akan diperluas dan lebih      yang meliputi penyediaan penjagaan
banyak klinik bergerak disediakan bagi   kesihatan, jaminan pendapatan dan
meningkatkan akses kepada perkhidmatan   perumahan. Dasar dan pelan tindakan
kesihatan asas.               mengenai masyarakat semakin menua
                      akan dikaji semula untuk memudah dan
Meningkatkan penglibatan OKU dalam     melaksana program yang membolehkan
arus perdana masyarakat dan ekonomi     warga emas menjalani kehidupan yang
akan membolehkan mereka berdikari      sihat dan produktif.
serta menyumbang kepada pembangunan
negara. Langkah akan dilaksana untuk    Keselamatan awam
mempertingkat akses kepada pendidikan
dan latihan vokasional, pekerjaan serta   Keselamatan di bandar dan bandar raya
menyediakan persekitaran tanpa halangan   akan dipertingkat melalui program bandar
bagi membolehkan OKU mudah bergerak,    raya selamat. Sebanyak 23 langkah kritikal
berdikari dan mampu menyara hidup.     telah dikenal pasti untuk dilaksana oleh
Usaha akan diambil untuk meningkatkan    pelbagai pihak berkuasa tempatan dan
peluang pekerjaan kepada OKU di sektor   pemaju hartanah bagi membanteras       Ke arah masyarakat
awam dan swasta serta menggalakkan     vandalisme dan jenayah kecil. Garis      sejahtera...
mereka bekerja sendiri. Majlis Kebangsaan  panduan mengenai Pencegahan Jenayah
bagi Orang Kurang Upaya akan meneraju    melalui Reka Bentuk Persekitaran (CPED)
usaha untuk memperkukuh kerjasama      akan digubal untuk menyokong usaha
antara sektor awam dan swasta serta     meningkatkan keselamatan di bandar
NGO bagi memastik an pendek atan      dan bandar raya.
yang lebih selaras dalam melaksanakan
dasar dan program. Lebih banyak pusat    Pengambilan tambahan anggota polis
pemulihan berasaskan komuniti dan      akan dipergiat untuk mencapai 60,000
pusat khidmat setempat akan dibina dan   anggota menjelang 2012. Rukun Tetangga
yang sedia ada terus dibangunkan untuk   dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)
menyediakan perkhidmatan yang lebih     akan dilibatkan dalam usaha mencegah
komprehensif. Usaha untuk mendaftar     jenayah. Kecekapan dan keberkesanan
OKU akan dipergiat untuk memudahkan     operasi kepolisan akan dipertingkat
perancangan program dan kemudahan      melalui pemodenan teknologi komunikasi
serta memastikan mereka mendapat      maklumat dan rangka kerja pengurusan
akses kepada faedah dan bantuan       ICT bersepadu.
kewangan.
                      Penglibatan yang lebih besar masyarakat
Penyediaan penjagaan dan perkhidmatan    setempat dan badan bukan kerajaan
berkualiti yang mencukupi untuk warga    akan dipertingkat bagi mewujudkan
emas merupakan cabaran baru yang      persekitaran yang selamat. Lebih banyak
penting diberi perhatian memandangkan    program kesedaran akan dilaksana di
Malaysia sedang menuju ke arah masyarakat  sekolah untuk menerapkan nilai positif
semakin menua menjelang tahun 2035     di kalangan pelajar bagi melahirkan
apabila 15% daripada penduduk dijangka   warganegara yang bertanggungjawab.
akan melebihi 60 tahun. Sehubungan ini,   Orang awam akan digalak untuk menyertai
langkah akan diambil untuk menilai kesan  program Rakan Cop bagi meningkatkan
sosioekonomi penduduk semakin menua     keselamatan awam.


                                                        89
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


             alam sekitar                meningkatkan kualiti udara dan air
                                   secara berterusan dan mengurangkan
             Pengurusan alam sekitar dan sumber asli   pencemaran sumber air dan tanah akibat
             akan terus memberi tumpuan kepada      pembuangan haram sisa pepejal, bahan
Persekitaran yang     mengekalkan persekitaran hidup yang     toksik dan berbahaya. Garis panduan juga
bersih dan sihat...    bersih dan sihat serta memenuhi keperluan  akan disediakan bagi pengurusan dan
             pembangunan ekonomi. Pelaksanaan      pelupusan sisa elektrikal dan elektronik
             program sedia ada akan diperkukuh      secara lebih teratur.
             melalui pemantapan pendekatan
             pelbagai pihak yang berkepentingan bagi   Perlindungan kepelbagaian biologi dan
             meningkatkan penyelarasan antara agensi   habitat kritikal akan dipergiat. Program
             perancang dan pelaksana. Pada masa     pemuliharaan dan pembiakan in-situ
             yang sama, langkah penguatkuasaan akan   dan ex-situ, dan pemulihan kawasan
             dipergiat untuk memastikan pematuhan    hutan yang terosot akan dipergiat bagi
             piawaian alam sekitar, terutama oleh    mengurangkan tekanan ke atas flora dan
             industri. Penekanan yang lebih juga     fauna di dalam habitat semulajadinya.
             akan diberi kepada usaha meningkatkan    Dua projek iaitu Central Forest Spine di
             tahap kesedaran di kalangan masyarakat,   Semenanjung Malaysia dan Heart of Borneo
             memandangkan penjagaan alam sekitar     di Sabah dan Sarawak akan dilaksana
             merupakan tanggungjawab setiap       untuk meningkatkan sambungan hutan
             warganegara.                bagi pergerakan hidupan liar, memperluas
                                   kawasan tampungan kepelbagaian biologi
             Proses perancangan pembangunan akan
                                   dan melindungi kawasan tadahan serta
             mengambil kira isu alam sekitar secara
                                   mewujudkan destinasi eko-pelancongan.
             holistik dan bersepadu. Sehubungan ini,
             penggunaan secara meluas instrumen
                                   Pusat Kecemerlangan Undang-undang
             perancangan alam sekitar seperti
                                   Kepelbagaian Biologi akan ditubuhkan
             Penilaian Strategik Alam Sekitar dan
                                   untuk meningkatkan keupayaan dalam
             Penilaian Kemampanan akan digalakkan.
                                   isu perundangan berkaitan kepelbagaian
             Penggunaan instrumen ini amat penting
                                   biologi, bioteknologi dan biokeselamatan.
             memandangkan amalan pengurusan
                                   Import, eksport dan penggunaan
             sumber asli dan kepelbagaian biologi
             secara mampan akan membolehkan       organisma hidup diubah suai dan
             penggunaan sumber asli secara optimum    produk yang terhasil daripada organisma
             dan memastikan kemampanan sumber      tersebut serta perdagangan flora dan
             tersebut dalam jangk a panjang.       fauna yang terancam akan diurus dengan
             Perancangan guna tanah bagi tujuan     lebih baik melalui penguatkuasaan
             pembangunan akan diperkukuh selaras     Akta Biokeselamatan 2007 dan Akta
             dengan Pelan Fizikal Negara. Pembangunan  Perdagangan Antarabangsa mengenai
             koridor wilayah akan memberi perhatian   Spesies Terancam 2008.
             sewajarnya kepada perlindungan alam
             sekitar dan kepelbagaian biologi.      Program tebatan banjir akan dipergiat
                                   bagi memastikan langkah yang berkesan
             Langkah akan dilaksanakan bagi       diambil untuk menangani kejadian banjir
             mengurangkan pencemaran dan         yang kerap berlaku. Di kawasan bandar,
             memulihara sumber asli negara. Tumpuan   sistem saliran akan dipertingkat untuk
             khusus akan diberi kepada usaha       mengatasi banjir kilat. Pelan induk jangka


90
                                    Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


panjang yang menyeluruh berdasarkan         sukan
pengurusan lembangan sungai bersepadu
akan digubal bagi lembangan sungai yang       Usaha akan ditumpukan kepada
sering dilanda banjir. Pelan induk tersebut     menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif
akan meliputi perancangan guna tanah        melalui sukan dan rekreasi serta memupuk
dan penandaan zon serta pengurusan air       bakat sukan ke arah kecemerlangan.
ribut untuk mengurangkan kejadian dan        Kerajaan ak an terus menggalakk an
                          penyertaan dalam sukan massa dan       Gaya hidup aktif...
kesan banjir serta mewujudkan tindakan
kecemasan semasa banjir.              berprestasi tinggi. Lebih ramai jurulatih
                          dan fasilitator dalam sukan massa akan
Usaha akan diteruskan bagi menangani        dilatih bagi memastikan pelaksanaan
impak perubahan iklim ke atas pelbagai       program sukan secara berkesan.
sektor ekonomi dan masyarakat.
Langkah mitigasi akan ditumpu kepada        Tahap profesionalisme dan kecekapan
menggalakkan penggunaan tenaga yang         persatuan suk an k ebangsaan ak an
cekap dan sumber yang diperbaharu serta       terus dipertingkat bagi memastikan
menambah baik sistem pengangkutan          penyampaian dan pencapaian yang
awa m d a n l a n g k a h a d a p t a s i a k a n  konsisten. Atlit muda akan dilatih dengan
digalakkan dalam projek pembangunan.        lebih bersistem bagi membolehkan
                          mereka mencapai kecemerlangan dalam
                          pertandingan. Program mengenal pasti
Kebudayaan, Kesenian dan Warisan          bak at ak an diperluas dan aplik asi
                          sains sukan akan diperkukuh untuk
Penyemaian nilai positif akan terus         meningkatkan prestasi. Di samping itu,
diberi penekanan melalui kempen budi        bilangan jurulatih dan pegawai teknikal
bahasa dan integriti. Budaya dan nilai       yang berpengalaman akan ditambah,
tradisional akan dikekalkan dengan         antara lain, melalui perlantikan bekas
memelihara dan menggalakkan amalan         atlit kebangsaan untuk menjadi jurulatih
tersebut dalam kehidupan seharian          yang berkelayakan dan menjadikannya
rakyat Malaysia untuk meningkatkan         sebagai kerjaya. Sektor swasta juga akan
rasa memiliki bersama dan kenegaraan.        digalak untuk memajukan aktiviti sukan
Pada masa yang sama, pemupukan dan         dan rekreasi.
peningkatan pemahaman antara budaya
serta penghargaan kepelbagaian budaya
akan terus menjadi agenda penting
dalam membina negara yang harmoni          Iv. PeNcaPaIaN, 2010
dan bersatu padu. Penyertaan masyarakat
dalam kesenian untuk memupuk bakat         Berdasarkan program dan strategi untuk
dan menyemai penghargaan terhadap          bak i tempoh R ancangan, jangk aan
budaya dan seni tempatan akan terus         pencapaian adalah seperti yang
dipertingkat melalui program kebudayaan,      ditunjukkan dalam Kotak 4-2.
pameran dan acara yang berkualiti.
                                                            91
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


                            Kotak 4-2
                      jangkaan Pencapaian, 2010

             Komitmen                         Pencapaian

 Kesihatan

 	Mengurangkan kadar kematian bayi kepada 4.9 bagi     	Status kesihatan dipertingkat
  setiap 1,000 kelahiran hidup
 	Mengurangkan kadar kematian ibu mengandung
  kepada 2.5 bagi setiap 100,000 kelahiran hidup
 	Mengurangkan insiden TB kepada 59 bagi setiap
  100,000 penduduk
 	Mengurangkan insiden malaria kepada 19 bagi
  setiap 100,000 penduduk
 	Meningkatkan nisbah doktor:penduduk kepada
  1:763
 	Meningkatkan nisbah doktor gigi:penduduk kepada
  1:6,855
 	Meningkatkan nisbah ahli farmasi:penduduk kepada
  1:3,267

 Perumahan dan Perkhidmatan Bandar

 	Membina 70,000 unit rumah kos rendah           	Rumah yang mencukupi, berkualiti dan mampu dimiliki
                                atau disewa
 	Peluasan pusat setempat dan program Local Agenda     	Perkhidmatan bandar dipertingkat
  21 kepada semua 144 PBT
 	Pengurusan sisa pepejal bersepadu


 Pembangunan Keluarga

 	Melaksana program pembangunan keluarga untuk       	Kesejahteraan keluarga dipertingkat
  60,000 peserta
 	Melaksana Program Rakan Muda untuk 1,750,000       	Belia diperkasa dengan sikap positif
  belia
 	Melaksana PLKN untuk 766,000 belia


 Bekalan Elektrik

 	Jangkaan liputan elektrik luar bandar:          	Liputan elektrik luar bandar diperluas
                         2010
     Semenanjung Malaysia          98.4%
     Sabah                 82.6%
     Sarawak                93.2%
      Malaysia               95.5%

 	Program bekalan elektrik luar bandar dijangka
  memberi manfaat kepada tambahan 61,700 unit
  rumah dalam tempoh Rancangan


92
                                   Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup           Komitmen                         Pencapaian

Bekalan Air

	Jangkaan liputan bekalan air luar bandar:        	Peningkatan liputan bekalan air luar bandar

                       2010
    Semenanjung Malaysia         96.0%
    Sabah                 70.0%
    Sarawak                95.0%
     Malaysia              95.2%

	Menjelang tahun 2010, program BALB dijangka memberi
 manfaat kepada 546,870 isi rumah di Semenanjung
 Malaysia, 164,200 di Sabah dan 167,170 di Sarawak

	Pengkorporatan pihak berkuasa air negeri, iaitu negeri  	Peningkatan kecekapan perkhidmatan bekalan air
 Kedah, Pahang, Perak, Perlis dan WP Labuan serta
 penubuhan badan kawal selia air negeri


Pembetungan

	Membina 11 loji rawatan pembetungan bagi         	Peningkatan kecekapan perkhidmatan pembetungan
 menyediakan kemudahan kepada 2,859,000 PE

	Merungkai loji rawatan pembetungan kecil yang
 berselerak

	Memperkenal dana pusingan bagi meningkatkan
 penyambungan sistem kumbahan premis individu ke
 loji rawatan berpusat

	Sistem bil bersama oleh SPAN bagi memastikan
 pengguna membayar bil untuk perk hidmatan
 pembetunganJalan Raya

	Kajian semula Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan     	Peningkatan liputan rangkaian jalan raya
 Raya (HNDP) bagi Sabah dan Sarawak             terutamanya di Sabah dan Sarawak

	Membina jalan raya bagi menghubungkan kawasan
 penempatan semula ke kawasan perindustrian dan
 ladang yang terletak di pedalaman terutama di Sabah
 dan Sarawak

Pengangkutan Udara

	Menaik taraf lapangan terbang dan terminal        	Peningkatan kapasiti dan kecekapan perkhidmatan
 penerbangan tambang murah di KLIA             pengangkutan udara
                                                         93
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010             Komitmen                         Pencapaian

 Pengangkutan Bandar

 	Menyambung perkhidmatan Komuter ke Tanjung        	Peningkatan kemudahan dan liputan rangkaian
  Malim                            pengangkutan awam di bandar
 	Menyambung jajaran transit aliran ringan laluan
  Ampang sepanjang 16 km dari Sri Petaling ke Putra
  Heights
 	Menyambung jajaran transit aliran ringan laluan
  Kelana Jaya sepanjang 16 km dari Kelana Jaya ke
  Putra Heights
 	Menyiapkan projek landasan kereta api berkembar
  elektrik Sentul-Batu Caves
 	Membina terminal pengangkutan bersepadu di Bandar
  Tasik Selatan

 Pengangkutan Kereta Api

 	Membina projek landasan kereta api berkembar       	Peningkatan kecekapan dan keandalan perkhidmatan
  elektrik Ipoh-Padang Besar yang dijangka siap pada     pengangkutan kereta api.
  tahun 2013
 	Membina projek landasan kereta api berkembar
  elektrik Seremban-Gemas yang dijangka siap pada
  tahun 2012
 	Membaik pulih dan membuat perolehan lokomotif
  dan gerabak
 	Membaik pulih infrastruktur kereta api di negeri
  Sabah
 	Memulakan perkhidmatan kereta api pantas antara
  bandar dari Kuala Lumpur ke Ipoh

 Alam Sekitar

 	Kandungan sulfur dalam diesel akan dikurangkan      	Peningkatan kualiti udara
  daripada 3,000 ppm kepada 500 ppm manakala petrol
  daripada 1,500 ppm kepada 500 ppm
 	Lembangan sungai yang tercemar akan dipertingkat     	Peningkatan kualiti air sungai
  daripada kategori Kelas III kepada Kelas II melalui
  Program Pencegahan Pencemaran dan Kualiti Air
  Sungai
 	Pangkalan data mengenai kepelbagaian biologi negara    	Pengurusan kepelbagaian biologi yang lebih baik
  akan dibangunkan
 	Keupayaan dalam perundangan mengenai isu
  kepelbagaian biologi, bioteknologi dan biokeselamatan
  akan dipertingkat
 	Pelan induk berdasarkan pendekatan holistik dan      	Pengurangan kejadian banjir
  bersepadu akan digubal sebagai penyelesaian jangka
  panjang bagi kejadian banjir terutamanya di kawasan
  yang sering dilanda banjir94
                                  Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup            Komitmen                        Pencapaian

 Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

 	Melaksana 150 kempen budi bahasa di seluruh negara,  	Masyarakat yang bertoleransi dan harmoni
  melibatkan 300,000 peserta

 	Melaksana 4,500 aktiviti kebudayaan dan kesenian   	Peningkatan penghayatan kebudayaan, kesenian dan
                              warisan
 	Melahirkan 1,500 graduan Akademi Seni Budaya dan
  Warisan (ASWARA)


 Sukan

 	 2.5 juta orang menyertai program sukan massa     	 Gaya hidup aktif dan sihat

 	 Melatih 24,000 jurulatih               	 Kecemerlangan dalam sukan

 	 Membangunkan 14,570 atlit melalui program
  mengenalpasti bakat
v.  PeNUtUP                aktiviti rekreasi akan dipromosi untuk
                      meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan program secara berterusan    Keselamatan awam akan dipertingkat.
ke arah meningkatkan kualiti hidup     Pertimbangan mengarusperdana alam
rakyat akan memastikan rakyat mendapat   sek itar dalam p embangunan ak an
akses yang lebih baik kepada penjagaan   diberi penekanan untuk melindungi
kesihatan yang berkualiti, perumahan,    alam sekitar dan penggunaan mampan
kemudahan dan perkhidmatan bandar      sumber semula jadi dapat dikekalkan.
yang lain. Usaha memperkukuh institusi   Promosi dan pemeliharaan kebudayaan,
kekeluargaan dan melindungi golongan    kesenian dan warisan akan menyumbang
masyarakat yang mudah terjejas akan     ke arah membina identiti kebangsaan
membantu mewujudkan masyarakat       dan perpaduan negara serta rasa bangga
yang lebih penyayang. Suk an dan      terhadap negara.
                                                        95

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:97
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:22
Description: Strategi Penjagaan Kanak Kanak Yang Berkualiti document sample