Strategi Pemasaran Perniagaan Insurans - PowerPoint

Document Sample
Strategi Pemasaran Perniagaan Insurans - PowerPoint Powered By Docstoc
					        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 SATU UNIT SOSIAL YANG TERDIRI
   DARIPADA MANUSIA YANG
   BEKERJASAMA DAN SALING
 BERGANTUNG ANTARA SATU DENGAN
  LAIN BAGI MENCAPAI MATLAMAT
INDIVIDU, KUMPULAN DAN ORGANISASI
      Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
MEMPUNYAI HIERARKI ATAU
TINGKAT AUTORITI.
TERDAPAT PEMBAHAGIAN
KERJA BERDASARKAN JENIS
PEKERJAAN ATAU BAHAGIAN
YANG DIWUJUDKAN
           Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan


FUNGSI DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN

       PERUNDANGAN          FUNGSI
 PENGURUSAN    ORGANISASI       KEWANGAN
         PERNIAGAAN
   PEMASARAN          PENGELUARAN
      Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
  PROSES MERANCANG ,
MENGORGANISASI, MENGARAH
 SERTA MENGAWAL AHLI
  ORGANISASI SUPAYA
MATLAMATNYA DAPAT DICAPAI
  DENGAN BERKESAN.
       Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 PENGURUSAN MELIBATKAN

   PROSES PENGAGIHAN
 INPUT ORGANISASI PERNIAGAAN
  TERMASUK BAHAN, SUMBER
MANUSIA, MODAL DAN TEKNOLOGI.
            Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan


   FUNGSI PENGURUSAN
  MERUJUK KEPADA AKTIVITI:
   MERANCANG
   MENGORGANISASI
   MENGARAH
   MENGAWAL
    INPUT  PERNIAGAAN
       Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 PERANCANGAN
PROSES MENENTUKAN OBJEKTIF
ORGANISASI
LANGKAH-LANGKAH UNTUK
MENCAPAI OBJEKTIF
        Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
BELANJAWAN             STRATEGI
        UNSUR
       PERANCANGANPROGRAM                 MISI
      Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan


 KEPENTINGAN PERANCANGAN
MEMENTINGKAN PENCAPAIAN MATLAMAT
MEMUDAHKAN PENILAIAN
MENGURANGKAN RISIKO DAN KERUGIAN
MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN BAIK
PEMBAHAGIAN TUGAS
MENGENALPASTI PELUANG DAN ANCAMAN
                    FUNGSI PENGURUSAN
        Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan


 2. PENGORGANISASIAN
 PENGUMPULAN DAN PEMBAHAGIAN
SUMBER YANG DIMILIKI SEPERTI BAHAN
MENTAH, SUMBER MANUSIA, MODAL DAN
TEKNOLOGI YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENCAPAI MATLAMAT ORGANISASI
 PEMBAHAGIAN KERJA DAN
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGURUSAN
UNTUK MEMASTIKAN SEGALA KERJA
DISEMPURNAKAN DENGAN CARA YANG
TERATUR, CEKAP DAN MENJIMATKAN.
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

   KEPENTINGAN
  PENGORGANISASIAN

PENENTUAN KERJA
PEMBAHAGIAN KERJA
MENGUMPULKAN TUGAS
BIDANG KUASA
MENYELARASKAN KERJA

                   FUNGSI PENGURUSAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


    3. PENGARAHAN
USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN TINDAKAN KE ARAH MENCAPAI
OBJEKTIF ORGANISASI.
PERHUBUNGAN ANTARA KETUA DENGAN STAF
DAN PEKERJA SUPAYA MEREKA DAPAT
MENYEMPURNAKAN TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB MASING-MASING.
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


KEPENTINGAN PENGARAHAN

 DELEGASI TUGAS
 MEMUDAHKAN KOMUNIKASI
 MEMOTIVASIKAN PEKERJA
 MENYELARASKAN TUGAS
                 FUNGSI PENGURUSAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan 4. PENGAWALAN
PENETAPAN STANDARD
PENGUKURAN PRESTASI
PEMBETULAN SESUATU YANG
MENYELEWENG
MEMBERI MAKLUM BALAS
MEMANTAU BELANJAWAN DAN
AUDIT
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


KEPENTINGAN PENGAWALAN

KETEPATAN MAKLUMAT
KETEPATAN MASA
MENGELAK KESILAPAN
KRITERIA YANG MUNASABAH
TINDAKAN SUSULAN
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
        Mengkaji      Menyediakan
Menyediakan
         kos        jadual kerja
 piawaian


Menyampaikan
 maklumat    PROSES         Mengawal
 kepada staf  PENGAWALAN        pencapaian
 dan pekerja                      Membuat
 Mengadakan   Membuat         perubahan
  kawalan   pembetulan kerja
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 KEPEMIMPINAN DALAM
   PENGURUSAN
 PROSES MEMPENGARUHI SIKAP
  STAF DAN PEKERJANYA BAGI
 MELAKSANAKAN SESUATU TUGAS
UNTUK MENCAPAI MATLAMAT KERJA
  BAGI UNIT DAN ORGANISASI
           Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan  STRUKTUR PENGURUSAN

  PERBEZAAN           INTEGRASI
* pembahagian kerja     * penyelarasan
 organisasi yang       antara unit-unit
 berbeza kepada        kerja semasa
 subordinat yang       pembahagian
 berlainan          tugas dilakukan
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
STRUKTUR PENGURUSAN BOLEH
  DITUNJUKKAN DALAM CARTA
ORGANISASI YANG MEMAPARKAN
HUBUNGAN AUTORITI MENGIKUT
 FUNGSI, UNIT DAN KEDUDUKAN
 INDIVIDU DALAM ORGANISASI.
     Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
CARTA ORGANISASI

  GAMBAR RAJAH YANG
  MENUNJUKKAN FUNGSI
 JABATAN, UNIT-UNIT DAN
INDIVIDU SERTA BAGAIMANA
HUBUNGAN SESAMA MEREKA.
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


KEGUNAAN CARTA ORGANISASI
ASAS UNTUK MENGANALISIS DAN
MENGKAJI STRUKTUR ORGANISASI

CADANGAN UNTUK MEMBERI LATIHAN

RUJUKAN UNTUK MEMBUAT SEBARANG
PERUBAHAN DALAM STRUKTUR
ORGANISASI
              Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


    CONTOH CARTA ORGANISASI
    KILANG MINUMAN RINGAN
         PENGURUS
      JABATAN PENGELUARAN            PENYELIA UNIT       PENYELIA UNIT
 PENYELIA UNIT
            MEMPROSES
KAWALAN KUALITI                  PENJAGAAN
             MINUMAN
      PENYELIA UNIT     PENYELIA UNIT
        STOR       BOTOL MINUMAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


   KEPENTINGAN
  CARTA ORGANISASI

PEMBAHAGIAN KERJA
HUBUNGAN KETUA-SUBORDINAT
PERINGKAT PENGURUSAN
AUTORITI LINI
KOMUNIKASI
           Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


PERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DAN
     PENGURUS
  PEMIMPIN       PENGURUS
  -MENYEDIAKAN     - MEMBUAT PERANCANGAN
  ARAHAN DAN VISI    SYARIKAT DAN MENGURUS
  SYARIKAT       BELANJAWAN RUTIN
  - MENDORONG      - MENSTRUKTUR DAN
  PEKERJA UNTUK     MENYEDIAKAN STAF
  MENCAPAI VISI     ORGANISASI
  SYARIKAT       - MEMILIH PEKERJA
  - MEMOTIVASI     BERKEBOLEHAN
  PEKERJA KE ARAH
  MASA DEPAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
KEPENTINGAN KEPEMIMPINAN
  DALAM ORGANISASI
MEMBUAT KEPUTUSAN
MEMUDAHKAN KOMUNIKASI
MEMOTIVASIKAN PEKERJA
MEMILIH PEKERJA YANG SESUAI
             Slide 4 (Fungsi Organisasi
             Dalam Pengurusan)
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan   PEMASARAN
 KEGIATAN PERNIAGAAN YANG
  MENGAGIHKAN PRODUK
DARIPADA PENGELUAR KEPADA
    PENGGUNA.
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 KONSEP PEMASARAN
 PENDEKATAN YANG MENEKANKAN
  ORIENTASI PENGGUNA &
  ORIENTASI PRODUK
 SEMUA AKTIVITI ORGANISASI
DITUMPUKAN KEPADA MATLAMAT
UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN DAN
KEHENDAK PENGGUNA.
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan 1. ORIENTASI PENGGUNA


 KEPERLUAN DAN KEHENDAK
PENGGUNA AKAN MENENTUKAN
 ARAH AKTIVITI PENGELUARAN,
   PEMASARAN DAN
 PERKHIDMATAN ORGANISASI.
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan  2. ORIENTASI PRODUK

ORGANISASI PERLU MENITIKBERATKAN
PRODUK YANG DITAWARKAN
MENGELUARKAN PRODUK YANG
BERMUTU TINGGI
KEBAIKAN YANG BOLEH DIDAPATI
OLEH PENGGUNA
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 KEPENTINGAN PEMASARAN

MENJUAL PRODUK YANG DIHASILKAN
MENCAPAI KEPUASAN PELANGGAN
MEMAJUKAN PERNIAGAAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
SASARAN         CAMPURAN
PASARAN         PEMASARAN    STRATEGI
   PEMASARAN
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 KUMPULAN PENGGUNA YANG
MEMPUNYAI CIRI-CIRI YANG SAMA
YANG CUBA DIPENGARUHI UNTUK
  DIJADIKAN PELANGGAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
GABUNGAN BEBERAPA UNSUR PEMASARAN
UNTUK MEMUASKAN SASARAN PASARAN

     CAMPURAN PEMASARAN
PRODUK  HARGA     PROMOSI       AGIHAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
MERUPAKAN BARANG DAN PERKHIDMATAN

   CIRI-CIRI PRODUK
   REKA BENTUK
   PEMBUNGKUSAN
   JENAMA
   KHIDMAT LEPAS JUALAN
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
NILAI YANG DITAWARKAN KEPADA
     PELANGGAN

 FAKTOR PENENTUAN HARGA
PERMINTAAN
KOS PENGELUARAN
PESAING
PELUANG PASARAN
PENGARUH PERSEPSI PELANGGAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
SATU PROSES ATAU CARA UNTUK
MEMBERITAHU, MENYEDARKAN, MEMUJUK
DAN MEMPENGARUHI PARA PENGGUNA
UNTUK MEMBELI SESUATU KELUARAN ATAU
PERKHIDMATAN
     JENIS PROMOSI :
      PENGIKLANAN
      JUALAN TERUS
      PUBLISITI
      PROMOSI JUALAN
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
SATU PERSEMBAHAN MESEJ UNTUK
MEMPERKENALKAN SESUATU IDEA
ATAU PRODUK YANG DITAJA OLEH
PIHAK TERTENTU
DISALURKAN MELALUI MEDIA MASSA
SEPERTI RADIO, TV, DA N MAJALAH
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

TUJUAN PENGIKLANAN
 MEMBERITAHU ATAU
MEMUJUK PEMBELI SUPAYA
  MEMBELI PRODUK
   BERKENAAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan ASPEK PENGIKLANAN


MATLAMAT MESEJ YANG INGIN
DISAMPAIKAN
PEMILIHAN MEDIA
KEBERKESANAN
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan   JUALAN TERUS
 KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG
ANTARA JURUJUAL DENGAN
PELANGGAN DAN MENDAPAT
MAKLUMBALAS DARIPADA PENGGUNA
 CONTOH JUALAN TERUS:
  COSWAY, AVON, PYREX,
  INSURANS TAKAFUL MALAYSIA
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN OLEH
MEDIA MASSA SECARA BEBAS DAN
BERKECUALI TENTANG SESUATU
KELUARAN TANPA DISURUH OLEH
PIHAK PENGELUAR.
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
CARA GALAKAN JUALAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK MEWUJUD, MENGEKAL, MENEMBUSI
SERTA MEMPERLUASKAN PASARAN
  JENIS PROMOSI JUALAN
  TUNJUK CARA
  PERTANDINGAN
  PEMBERIAN SAMPEL PERCUMA
     Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 MENGAGIHKAN PRODUK
 DARIPADA PENGELUAR
KEPADA PENGGUNA AKHIR
                 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


        JENIS SALURAN AGIHAN

1  Pengeluar   Ejen/broker  Pemborong   Peruncit    Pengguna2  Pengeluar          Pemborong    Peruncit   Pengguna3  Pengeluar          Pemborong
                               Pengguna
                Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


        JENIS SALURAN AGIHAN

4  Pengeluar                 Peruncit    Pengguna5  Pengeluar   Ejen/broker                Pengguna6  Pengeluar
                              Pengguna


                     Slide 4 (Fungsi Dalam
                     Organisasi Pengurusan)
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

    PENGELUARAN
 KONSEP PENGELUARAN
  AKTIVITI UNTUK MENGHASILKAN
 PRODUK YANG DAPAT MEMUASKAN
 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA

   PROSES MENUKAR BAHAN MENTAH
  KEPADA BARANG SIAP YANG DIPERLUKAN
  OLEH PENGGUNA

   PENGHASILAN NILAI FAEDAH
     Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


FAKTOR PENGELUARAN
TANAH
BURUH
MODAL
USAHAWAN
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


PERANCANGAN PENGELUARAN
 PERANCANGAN PRODUK
 SUMBER MODAL
 SUMBER MANUSIA
 KEWANGAN
 BAHAN MENTAH
 KEDUDUKAN KILANG
 REKA BENTUK BANGUNAN
 LOKASI PROSES PENGELUARAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

 PERANCANGAN PRODUK
 JENIS PRODUK YANG DIJUAL
 MENENTUKAN JUMLAH YANG
 BOLEH DIJUAL
 STAIL DAN SAIZ PRODUK
 CIRI-CIRI ISTIMEWA PRODUK
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

     SUMBER MODAL
 MODAL SENDIRI
 PINJAMAN
 PENAWARAN SAHAM
 PENGGUNAAN MODAL:
      BAHAN MENTAH, KOS LANGSUNG,
   MESIN,
   PEMBUNGKUSAN, BELANJA OVERHED.
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

   BAHAN MENTAH

 JENIS
 KUANTITI
 KUALITI
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

   SUMBER MANUSIA
 PENGURUS
 PEKERJA MAHIR
 PEKERJA SEPARUH MAHIR
 PEMBAHAGIAN TUGAS UNTUK SETIAP
 KUMPULAN PEKERJA
            Slide 4 (Fungsi Dalam
            Organisasi Pengurusan)
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

      KEWANGAN
  BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN
  KEWANGAN

   MENENTUKAN KOS PENGELUARAN
   MENENTUKAN PENGGUNAAN SUMBER
   MODAL SECARA OPTIMUM
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

  KEPENTINGAN PERANCANGAN
     PENGELUARAN
  MENGETAHUI JENIS, KUANTITI DAN LOKASI
  PRODUK YANG HENDAK DIKELUARKAN
  DAPAT MEMILIH KAEDAH DAN SUSUN ATUR
  PENGELUARAN
  DAPAT MEMBUAT PERANCANGAN
  PENGELUARAN TAHUNAN
  DAPAT MERANCANG KUANTITI
  PENGELUARAN UNTUK MEMENUHI
  KEHENDAK PENJADUALAN KESELURUHAN
  MEMASTIKAN KELICINAN PROSES
  PENGELUARAN DAN OUTPUT ORGANISASI
  TIDAK TERJEJAS
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

     PROSES PENGELUARAN

-SISTEM AKTIVITI YANG MENGENDALIKAN
INPUT UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT
-MELIBATKAN PERANCANGAN KEPERLUAN
BAHAN MENTAH
-MEREKA CIPTA PROSES OPERASI
-MENYUSUN ATUR RUANG OPERASI
-PENGAGIHAN SUMBER TENAGA PEKERJA
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

       INPUT
 SEGALA SUMBER YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT
CONTOH :
TENAGA PEKERJA, BAHAN MENTAH,
MESIN DAN PERALATAN, TEKNOLOGI,
MAKLUMAT, MODAL
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
    OUTPUT
  HASIL YANG DIPEROLEH
 SELEPAS INPUT PERNIAGAAN
MELALUI AKTIVITI PERTUKARAN
   DALAM SISTEM .
            Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

      PENGENDALIAN
   PROSES PENGELUARAN
PENGENDALIAN BAHAN
  - PROSES PENGGABUNGAN/PEMBAHAGIAN
   BAHAN
PENGGUNAAN MASA
  - PENGELUARAN SECARA BERTERUSAN
  - PENGELUARAN MENGIKUT KEPERLUAN
PENGGUNAAN TENAGA KERJA
  - INTENSIF MODAL
  - INTENSIF BURUH
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 MEMBOLEHKAN PELBAGAI PRODUK DIHASILKAN
 MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK
PENGGUNA
 MENINGKATKAN AKTIVITI PERNIAGAAN DALAM DAN
LUAR NEGARA
 MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK
SESEBUAH NEGARA
 MERANGSANG KEGIATAN PERNIAGAAN DAN
MEMBANGUNKAN NEGARA
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
TUJUAN PENYEDIAAN RANCANGAN
     KEWANGAN
MENENTUKAN KOS PROJEK
JUMLAH PEMBIAYAAN
MODAL
BAYARAN BALIK PINJAMAN
ALIRAN TUNAI PERNIAGAAN
PRESTASI PERNIAGAAN/PROJEK
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


KEPERLUAN DANA (MODAL)


 - BERGANTUNG KEPADA
 •  JENIS PERNIAGAAN
 •  SAIZ PERNIAGAAN
 •  BIDANG PERNIAGAAN
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

     SUMBER DANA

SUMBER DALAMAN
  - SIMPANAN SENDIRI
  - PINJAMAN DARIPADA SAUDARA MARA
  - MENJUAL HARTA YANG DIMILKI

SUMBER LUARAN
  - PINJAMAN MELALUI AGENSI KERAJAAN
  - PINJAMAN MELALUI INSTITUSI KEWANGAN
       Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


 PENYATA KEWANGAN
-TERDIRI DARIPADA :
 PENYATA PENDAPATAN
  AKAUN PERDAGANGAN
  AKAUN UNTUNG RUGI
 KUNCI KIRA-KIRA
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


      PENYATA
     PENDAPATAN

 TERDIRI DARIPADA AKAUN
PERDAGANGAN DAN AKAUN UNTUNG
RUGI DALAM BENTUK PENYATA
 MENUNJUKKAN SEMUA HASIL DAN
BELANJA BAGI SATU TEMPOH
PERAKAUNAN
 MENGUKUR PRESTASI PERNIAGAAN –
UNTUNG BERSIH ATAU RUGI BERSIH
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
HASIL
– SEGALA PENERIMAAN DARIPADA JUALAN
BARANG NIAGA ATAU PERKHIDMATAN
BELANJA
– SEGALA KOS YANG DITANGGUNG ATAU
PEMBAYARAN YANG TERLIBAT
UNTUNG
– JUMLAH HASIL MELEBIHI JUMLAH BELANJA
RUGI
– JUMLAH BELANJA MELEBIHI JUMLAH HASIL
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan    KUNCI KIRA-KIRA
  PENYATA YANG MENUNJUKKAN
  JUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITI
  ORGANISASI PERNIAGAAN PADA
  SATU TEMPOH TERTENTU
              Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
             ASET

ASET SEMASA                  ASET TETAP


Aset yang boleh ditukar       Aset yang digunakan untuk
menjadi tunai kurang        membantu perniagaan
daripada setahun.          memperolehi hasil dan
                  bukan untuk dijual semula
Contoh : Tunai,
Penghutang, stok bahan       Contoh : tanah, bangunan ,
mentah               kenderaan, jentera/mesin
              Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan           LIABILITI

LIABILITI SEMASA             LIABILITI TETAP


 Hutang yang mesti         Hutang yang mesti
 diselesaikan dalam masa      diselesaikan dalam masa
 setahun.             melebihi setahun.

 Contoh : overdraf,        Contoh : pinjaman berjangka
 pemiutang             (bank)
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan       EKUITI
 MODAL PEMILIK YANG DILABURKAN DAN
 UNTUNG TERKUMPUL YANG DILABURKAN
 SEMULA DALAM PERNIAGAAN.
 MODAL PEMILIK BOLEH BERTAMBAH JIKA
 USAHAWAN MENAMBAH PELABURAN.
 MODAL PEMILIK AKAN BERKURANGAN
 JIKA AMBILAN BARANG DILAKUKAN.
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

   PENYATA ALIRAN TUNAI
  MENUNJUKKAN:
     BAKI TUNAI AWAL
     ALIRAN MASUK TUNAI
     ALIRAN KELUAR TUNAI
     KEDUDUKAN BAKI TUNAI AKHIR
  SESEBUAH PERNIAGAAN BAGI SATU
  TEMPOH TERTENTU SEPERTI SEBULAN, 6
  BULAN DAN SETAHUN.
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

FUNGSI PENYATA KEWANGAN
 PENYATA UNTUNG RUGI DISEDIAKAN
 UNTUK MENGENALPASTI JUMLAH
 UNTUNG ATAU RUGI BERSIH.
 KUNCI KIRA-KIRA MENUNJUKKAN
 KEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAH
 PERNIAGAAN YANG TERDIRI DARIPADA
 JUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITI
 PEMILIK PADA SATU TEMPOH TERTENTU
 BOLEH MEMBUAT ANALISIS DAN
 TAFSIRAN TERHADAP PRESTASI DAN
 KEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAH
 PERNIAGAAN.
            Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

  FUNGSI PENYATA ALIRAN TUNAI
  DAPAT MENGUKUR KEUPAYAAN UNTUK BERNIAGA.
  DAPAT MEMBUAT ANGGARAN PENERIMAAN TUNAI.
  DAPAT MERANCANG PEMBAYARAN/PENGGUNAAN
  TUNAI.
  DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN LEBIH AWAL
  SEKIRANYA BERLAKU KEKURANGAN TUNAI.
  DAPAT MERANCANG PEMBELIAN ASET DAN HARTA
  LAIN SEKIRANYA PERLU.
  DAPAT MERANCANG PELABURAN SECARA
  TERATUR.
  MEMBANTU MEMUDAHKAN URUSAN PINJAMAN
  BANK.          Slide 4 (Fungsi Dalam
                 Organisasi Pengurusan)
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


   PERUNDANGAN
JENIS AKTA:
- YANG BERKAITAN DENGAN
PENUBUHAN PERNIAGAAN/SYARIKAT

  - AKTA PERNIAGAAN 1956
  - AKTA PERKONGSIAN 1961
  - AKTA SYARIKAT 1965
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


        JENIS AKTA:
     -  YANG BERKAITAN DENGAN
        PENGELUARAN
  AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

  AKTA HAKCIPTA 1987
         Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

     JENIS AKTA:

     - YANG BERKAITAN
     DENGAN JUALAN:

 AKTA  JUALAN BARANG-BARANG 1957
 AKTA  SEWA BELI 1967
 AKTA  PERIHAL DAGANGAN 1972
 AKTA  JUALAN LANGSUNG 1993
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

      LESEN
    PIHAK BERKUASA TEMPATAN
  MENGELUARKAN LESEN BERTUJUAN:
o     MENGAWAL KEBERSIHAN,
 KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI
 KAWASAN PERNIAGAAN.
o     MENGUTIP HASIL PENDAPATAN
 BAGI PIHAK KERAJAAN DAN UNTUK
 MENGETAHUI BILANGAN PENIAGA.
               Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

NAMA LESEN DAN AGENSI YANG
  MENGELUARKANNYA
  NAMA LESEN       AGENSI PENGELUAR LESEN
              - MAJLIS
              BERKUASATEMPATAN
  - LESEN
              - KPDN&HEP
  PERNIAGAAN
  - LESEN
  PEMBORONG        - MITI
  - LESEN MENGILANG
           Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


  NAMA LESEN DAN AGENSI YANG
    MENGELUARKANNYA
           AGENSI PENGELUAR
  NAMA LESEN    LESEN

- LESEN KILANG    JBTN KESIHATAN
 MAKANAN      DAERAH / PBT
- LESEN CUKAI
 JUALAN       JBTN KASTAM DIRAJA
           MALAYSIA
- LESEN EKSAIS
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan        PERMIT
  SURAT KEBENARAN ATAU KELULUSAN
  YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK
  BERKUASA TERTENTU UNTUK PENIAGA
  MENJALANKAN SESUATU AKTIVITI
  MENGIKUT PERATURAN DAN SAH DARI SEGI
  UNDANG-UNDANG.
  SETELAH MENDAPAT LESEN, USAHAWAN
  PERLU MENDAPATKAN MAKLUMAT SAMA
  ADA AKTIVITI YANG DIJALANKAN
  MEMERLUKAN PERMIT DARIPADA PIHAK
  BERKUASA TERTENTU ATAU TIDAK.
        Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
  PERMIT       LEMBAGA
            PELESENAN
            KENDERAAN
            PERDAGANGAN
            (LPKP) DI BAWAH
            KEM.
            PEMBANGUNAN
            USAHAWAN.

  PERMIT IMPORT   MITI
      Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


 PERATURAN KASTAM

USAHAWAN YANG MENJALANKAN
  PERNIAGAAN EKSPORT DAN
 IMPORT TERTAKLUK KEPADA
   PERATURAN KASTAM.
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan

   PERATURAN EKSPORT
  BORANG KASTAM NO. 2
  - USAHAWAN YANG INGIN MENGEKSPORT
  BARANG SAMA ADA BERDUTI EKSPORT
  ATAU TIDAK PERLU MENGISI BORANG INI.
  - MAKLUMAT YANG PERLU DIISI:
    * BILANGAN DAN KETERANGAN
  BUNGKUSAN, NILAI, BERAT, UKURAN,
  KUANTITI DAN JENIS BARANG SERTA
  NEGARA PENGHANTAR YANG TERAKHIR.
  - CUKAI EKSPORT BERBEZA MENGIKUT
  JENIS BARANG YANG DIEKSPORT.
          Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan


   PERATURAN IMPORT
  BORANG KASTAM NO.1
  - BORANG INI DIGUNAKAN OLEH
  USAHAWAN UNTUK MENGIMPORT SEMUA
  BARANG SAMA ADA BERDUTI IMPORT ATAU
  TIDAK.
  - MAKLUMAT YANG PERLU DIISI:
    * NILAI, BERAT, UKURAN, KUANTITI,
  JENIS BARANG & NEGARA ASAL BARANG
  IMPORT BERKENAAN.
  - CUKAI IMPORT BERBEZA MENGIKUT JENIS
  BARANG YANG DIIMPORT.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:199
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:85
Description: Strategi Pemasaran Perniagaan Insurans document sample