Strategi Umat Islam Menghadapi Cabaran Globalisasi by urj51196

VIEWS: 242 PAGES: 32

More Info
									                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5


                            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                                PENDIDIKAN ISLAM
                                TINGKATAN LIMA
MINGGU    BIDANG/TAJUK       HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI P&P        KONSEP/ISTILAH   ALAT BANTU    PENERAPAN NILAI
      PEMBELAJARAN                                                          MENGAJAR
               Aras 1                     Bacaan Contoh:               Musyrikin     Pita rakaman   Memberi maaf
                 Menyatakan maksud ayat secara       Bacaan guru, alat rakaman atau CD.              atau CD.     apabila diminta.
 1/1   KEFAHAMAN AL-     menyeluruh.                                      Perdamaian
      QURAN:        Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin   Perbincangan:                                  Gigih memahamkan
3/1/08 -  LAYANAN BAIK     dan konsep perdamaian.           Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik  Peperangan              Islam kepada rakan
 4/1/08  KEPADA ORANG                           berdakwah, sasaran dakwah, peranan                       sebaya.
      BUKAN ISLAM ;   Aras 2                     badan-badan dakwah di Malaysia.
      SURAH AT-TAUBAH    Menjelaskan tanggungjawab Muslim
      AYAT 6        selepas perdamaian.            Kajian Perpustakaan:
                 Menghuraikan strategi berdakwah.      Berkenaan mualaf terkenal.

               Aras 3                     Lawatan Sambil Belajar:
                 Menjelaskan kepentingan dan kebaikan    Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan
                 memberi layanan baik kepada bukan Islam.  Agama Islam, PERKIM, JAKIM.
                 Menjelaskan kesan peperangan dan kesan
                 perdamaian.                Menulis Semula Teks Berkaitan
                 Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat.  Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi.

               Aras 1                     Soal Jawab dan Penerangan:         Perkahwinan    Nota edaran    Menjaga maruah
                 Menyatakan konsep perkahwinan dalam    Konsep perkahwinan dalam Islam dan                       dan kehormatan.
      IBADAT:        Islam.                   adat perkahwinan masyarakat Malaysia.             Rencana
      PERKAHWINAN      Menyatakan hukum-hukum perkahwinan.                                   yang       Bertindak secara
      DALAM ISLAM      Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut   Perbincangan:                         berkaitan     rasional dan
                 hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani  Pengertian perkahwinan dari bahasa dan                     berfikiran waras.
                 atau jasmani), ekonomi dan sosial.     istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan
                                      rumahtangga masa kini dan langkah-
               Aras 2                     langkah ke arah perkahwinan yang
                 Menerangkan galakan berkahwin       menepati dengan syariat Islam.
                 berdasarkan sunnah.
                                      Perbincangan Dalam Kumpulan:
               Aras 3                     Langkah mengatasi dan pencegahan
                 Menjelaskan implikasi perkahwinan yang   perzinaan dan AIDS/HIV
                 tidak mengikut syariat Islam.
                 Menyenaraikan langkah-langkah mengatasi  Menulis Rencana Ringkas Dalam
                 masalah perkahwinan yang tidak mengikut  Tulisan Jawi:
                 syariat Islam.               Berdasarkan pengalaman pelajar
                                      mengenai majlis walimatulurus.
                                       1
                                                                      Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 1                      Sumbang Saran:               Haram Selamanya   Nota edaran    Sentiasa
                 Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri  ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan                       mementingkan nilai-
 2/1   IBADAT: KAIFIYAH    yang dituntut oleh ajaran Islam.       pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciri-  Haram Sementara   Gambar-      nilai agama semasa
      PERKAHWINAN      Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan   ciri bakal suami dan isteri yang dituntut            gambar      memilih teman
7/1/08 -  DALAM ISLAM      isteri.                    oleh syarak.                Penyusuan      berkaitan     hidup.
11/1/08  (PEMILIHAN CALON    Menyatakan tentang mahram kekal dan                                      peminangan.
      SUAMI DAN ISTERI    mahram sementara.               Perbincangan Kump. 1:            Persemendaan             Berani menghadapi
      & PEMINANGAN      Menyatakan pengertian peminangan.       Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang                       risiko memilih bakal
      DAN BATAS       Menyatakan cara-cara peminangan        diharamkan berkahwin kerana keturunan,   Keturunan               suami atau isteri.
      PERGAULAN)       mengikut syariat Islam.            susuan dan persemendaan.
                 Menyatakan hukum melihat dan batas-                            Merisik                Memelihara maruah
                 batas terhadap bakal suami dan isteri     Perbincangan Kump. 2;                               diri daripada
                 semasa meminang.               Mahram kekal dan mahram sementara.     Meminang               terjebak ke lembah
                 Menyatakan perempuan-perempuan yang                                               perzinaan.
                 boleh dipinang.                Perbincangan Kump. 3:            Batas Pergaulan
                                        Akibat mengabaikan tanggungjawab                         Bersangka baik
                                        rumahtangga, hukum pengharaman                          antara satu sama
               Aras 2                      berkahwin dan alasan-alasan                            lain.
                 Menerangkan panduan memilih bakal       berdasarkan penyusuan, keturunan dan
                 suami dan isteri yang disarankan oleh     persemendaan.                                   Sentiasa menepati
                 Islam.                                                             janji dalam urusan
                 Menjelaskan hikmah-hikmah perlu adanya    Perbincangan Kump. 1:                               kehidupan harian.
                 peminangan.                  Hikmah melihat pasangan semasa
                                        proses peminangan, adab-adab yang
                                        perlu dipatuhi dalam tempoh
               Aras 3                      pertunangan.
                 Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri
                 bakal suami dan isteri yang dituntut oleh   Perbincangan Kump. 2;
                 Islam.                    Tingkahlaku yang betul dan menyalahi
                 Menghuraikan tingkahlaku yang betul      peraturan hukum, mencari jodoh melalui
                 menurut hukum syarak semasa          laman web(internet)
                 pertunangan yang telah disempurnakan.
                 Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi    Perbincangan Kump. 3:
                 peraturan hukum syarak sepanjang tempoh    Mencari jodoh melalui laman web dan
                 pertunangan.                 risikonya.

                                        Menulis Senarai Semak:
                                        Barangan yang sering dijadikan hadiah
                                        dalam majlis peminangan dengan tulisan
                                        jawi.
                                         2
                                                                    Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 1                      Perbincangan Berkumpulan:         Iman       Nota edaran    Ikhlas berdoa
                 Menyatakan konsep martabat-martabat      Iman yang tetap: iman para malaikat,                     memohon
      AKIDAH: IMAN     iman dan dalil martabat iman bertambah    iman yang sentiasa bertambah: iman    Kemanisan iman  CD Nasyid     ditingkatkan iman
      MUTIARA HIDUP     dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal.  para nabi dan rasul, iman yang sentiasa           Kumpulan     kepada Allah.
                 Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah   berkurang: iman orang fasik, iman yang           Raihan
                 imannya dan cara-cara melakukannya.      boleh jadi bertambah dan berkurang:                      Sentiasa
                                        iman orang mukmin yang melakukan                       memelihara
               Aras 2                      perintah dan larangan Allah, iman yang                    tingkahlaku
                 Menghuraikan setiap martabat iman.      ditolak(mardud): iman orang munafik.
                 Menyatakan sebab-sebab iman bertambah
                 dan berkurangan.               Pembentangan Hasil Perbincangan
                 Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan    Berkumpulan:
                 keburukan iman berkurangan terhadap      Sebab iman bertambah, sebab iman
                 seseorang.                  berkurang, kebaikan dan keburukan iman
                                        bertambah dan berkurang.
               Aras 3
                 Menyenaraikan kesan-kesan iman yang      Aktiviti Penghayatan Islam:
                 bertambah dan iman yang berkurangan.     Usrah
                 Menerangkan perkara-perkara yang
                 membatalkan iman.               Tayangan Video;
                                        Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan
                                        perbincangan dan rumusan.

               Aras 1                      Perbincangan:               Musafir      VCD Jejak     Mengamalkan adab-
                 Menyatakan pengertian musafir.        Pengertian musafir, keperluan terhadap           Rasul       adab semasa di
 3/1    ADAB DAN AKHLAK    Menyatakan keperluan terhadap musafir.    musafir, adab semasa di jalan dan                       jalan dan
      ISLAMIAH: ADAB    Menyatakan bahawa Islam menganjurkan     perjalanan.                         VCD solat     perjalanan.
14/1/08 -  BERMUSAFIR      adab-adab tertentu semasa di jalan dan                                  Jamak dan
 18/1/08             perjalanan.                  Tayangan Video:                       Qasar       Bersopan santun di
                 Menerangkan adab semasa di jalan dan     Yang berkaitan musafir seperti Jejak                     jalan raya dan
                 perjalanan.                  Rasul.                           Peta minda    dalam perjalanan.
                                                                      hukum
               Aras 2                      Perbincangan Kumpulan:                   musafir.     Sentiasa bersifat
                 Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab     Adab-adab semasa di jalan dan                         kasih sayang dan
                 sebelum, semasa dan kembali dari       perjalanan, kesan-kesan buruk tidak             Edaran doa    dapat mengekalkan
                 perjalanan.                  mematuhi adab bermusafir, jauh               keluar dari    silaturrahim.
                 Memahami dalil nakli adab-adab        perjalanan, luas pandangan, banyak             rumah, doa
                 perjalanan(musafir)              pengalaman.                         musafir, doa   Sentiasa
                                                                      menaiki      membersihkan hati
               Aras 3                      Membuat Catatan Perjalanan Dalam              kenderaan.    dari sifat-sifat keji.
                 Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila     Tulisan Jawi.
                 tidak mematuhi adab bermusafir.


                                         3
                                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                 Menghuraikan musafir yang diharuskan dan   Tunjuk Cara:
                 ditegah oleh syarak.             Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan
                 Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu   VCD.
                 haji dan umrah, menuntut ilmu dan
                 menziarahi ibu bapa, keluarga, rakan dan   Membuat Peta Minda:
                 seumpamanya.                 Hukum dan dalil bermusafir.


                                        Menghafaz Doa:
                                        Doa keluar dari rumah, doa musafir, doa
                                        menaiki kenderaan.


               Aras 1                      Diskusi:                 Al-Khalifah      Peta       Berusaha menuntut
                 Menyatakan latar belakang kerajaan      Penubuhan kerajaan Abbasiyyah                  kawasan      pelbagai ilmu
 4/1    SIRAH        Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi   berasaskan kepada buku rujukan, bahan   Al-Wazir       penyebaran    pengetahuan.
      NABAWIYYAH DAN    dan khalifah terkenal.            edaran dan latar belakang kerajaan               Islam di
21/1/08 -  TAMADUN ISLAM:    Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar    Abbasiyyah.                Al-Dawawin      zaman       Menghargai jasa
 25/1/08  PENYEBARAN      penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah                                     Abbasiyah     dan sumbangan
      ISLAM PADA      iaitu permintaan daripada penduduk      Menulis Rencana:             Wilayah Al-Ahd             tokoh ilmuan.
      ZAMAN BANI      setempat, pembebasan dari penjajahan,     ‘Islam Satu Cara Hidup’                     Nota edaran
      ABBASIYYAH.     hubungan diplomatik dan usaha-usaha                           Al-Kuttab                Mengambil iktibar
                 pedagang Islam menyebarkan dakwah.      Kajian Perpustakaan:                               daripada
                                        Tentang perkembangan Islam.        Dewan Al-Mazalim            cendekiawan Islam
               Aras 2                                                               silam dalam
                 Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang     Kerja-Kerja Berkumpulan:         Qadi Al-Qudhah             penguasaan ilmu.
                 terkenal iaitu Abu Abbas, Abu Ja’far, Harun  Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan
                 Al-Rasyid dan Al-Ma’mun.           penyebaran Islam pada zaman
                 Menerangkan sumbangan dan jasa utama     Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi.
                 khalifah tersebut.
                                        Melukis Peta:
               Aras 3                      Peta kawasan penyebaran Islam di
                 Merumuskan kesan-kesan positif        zaman Abbasiyah.
                 penyebaran Islam dari aspek akidah,
                 kebudayaan, pemikiran dan sistem       Tugasan Di Rumah:
                 kemasyarakatan.                Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang
                 Menjelaskan bagaimana semangat juang     terkenal dan sumbangannya.
                 umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat
                 diamalkan untuk memajukan diri,
                 masyarakat dan negara.
                                         4
                                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                Aras 1                      Penerangan Guru;             Mahar        Nota edaran    Patuh dan taat
                  Menyatakan tentang rukun nikah.       Tentang rukun nikah.                              kepada peraturan
      IBADAT: KAIFIYAH    Menyatakan maksud, hukum dan jenis-jenis                       Mahar musamma    Keratan      Allah sepanjang
      PERKAHWINAN      mahar.                    Perbincangan:                         akhbar      tempoh
      DALAM ISLAM      Menyatakan maksud, hukum dan adab      Mahar dari aspek maksud, hukum dan    Mahar misil              pertunangan.
      (RUKUN NIKAH,     walimatulurus.                jenis.
      MAHAR DAN       Menyatakan ciri-ciri nikah yang sah.                         Wali mujbir              Sentiasa berusaha
      WALIMATULURUS)                           Membuat Catatan:                                membentuk
                Aras 2                      Tentang syarat-syarat wali nikah dalam  Wali bukan mujbir           keluarga bahagia.
                  Menjelaskan syarat-syarat wali nikah.    tulisan jawi.
                  Menjelaskan jenis-jenis wali nikah.                          Wali hakim               Berusaha mengasihi
                  Menghuraikan tujuan mahar.          Perbincangan Berpandukan Gambar                         keluarga sepanjang
                  Menghuraikan tujuan walimatulurus.      Mengenai Gerak Kerja Walimatulurus    Walimatulurus             hayat.
                                        Seperti:
                Aras 3                      1. Perbincangan dengan gambar-      Sunat muakkad
                  Menghuraikan secara terperinci tujuan      gambar.
                  mahar mengikut syariat Islam.        2. Membuat rumusan bertulis
                  Menghuraikan hukum perkahwinan yang       mengenai adab-adab walimatulurus
                  berlainan agama.                 dengan bantuan guru.
                  Menerangkan tujuan walimatulurus dalam    3. Membuat kerja lanjutan berdasarkan
                  perkahwinan berdasarkan ajaran Islam.      bahan rujukan yang khusus
                                          ditentukan oleh guru bagi menjawab
                                          persoalan hukum dan adab-adab
                                          walimatulurus.

                                        Mengumpul Keratan Akbar:
                                        Berkaitan dengan permasalahan
                                        perkahwinan.

                Aras 1                      Bacaan Ayat               Tawakal       Nota edaran    Mencintai Rasulullah
                  Menyatakan maksud ayat secara        Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti                     dengan berselawat
 5/1    KEFAHAMAN AL-     menyeluruh.                 dengan pengertian ayat.         Dakwah        CD Ayat Al-    kepada baginda.
      QURAN: NABI      Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan                                   Quran
28/1/08 -  MUHAMMAD        dari kalangan manusia.            Perbincangan Berkumpulan:                            Sentiasa
 1/2/08   UTUSAN ALLAH;     Menjelaskan bukti kasih sayang rasul     Konsep tawakal, ciri-ciri kepimpinan                      mengamalkan sifat
      SURAH AT-TAUBAH    kepada manusia.               Rasulullah sebagai ketua negara,                        kasih sayang di
      AYAT 128 DAN 129                          contoh-contoh keprihatinan kepada                        kalangan warga
                Aras 2                      umatnya, amalan-amalan sebagai bukti                      sekolah.
                  Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s.a.w.  kecintaan kepada Rasulullah.
                  Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri                                           Bertawakal selepas
                  kejayaan dakwah                                                       berusaha.
                  Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang
                  Rasulullah kepada umatnya.

                                         5
                                                                    Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5               Aras 3                      Perbincangan:
                 Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari    Hikmah rasul dipilih dari kalangan
                 kalangan manusia.              manusia, kesan-kesan positif sifat
                 Menghuraikan kesan-kesan positif sifat    tawakal.
                 tawakal.
                 Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat.

               Aras 1                      Perbincangan:               Nafkah zahir     Nota edaran    Sentiasa merancang
                 Menyatakan tanggungjawab suami isteri    1. Tanggungjawab suami terhadap isteri;                     dan berfikir sebelum
      IBADAT:        terhadap rumahtangga.            memberi nafkah, bermalam bersama     Nafkah batin              bertindak.
      TANGGUNGJAWAB     Menyatakan tanggungjawab suami        isteri, suami digalakkan memberi izin
      SUAMI ISTERI     terhadap isteri.               untuk ziarah mahram yang sakit.                         Sentiasa
                 Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap   2. Tanggungjawab isteri terhadap suami;                     memelihara rahsia
                 suami.                    taat kepada suami, memelihara harta                       isteri.
                                       dan kehormatan, musafir bersama suami
               Aras 2                      jika dikehendaki, menghiaskan diri dan                      Sentiasa sabar
                 Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami    minta izin apabila berpuasa sunat.                        melayani emosi
                 isteri menunaikan tanggungjawab       3. Tanggungjawab bersama; menyimpan                       isteri dan perintah
                 rumahtangga dan keluarga.          rahsia, menerima kekurangan dan                         suami.
                 Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam  kecacatan, menikmati hubungan
                 memelihara keharmonian rumahtangga.     bersama suami, mendidik anak dan
                                       menjaga hubungan baik dengan keluarga
               Aras 3                      kedua-dua belah pihak.
                 Menjelaskan kesan-kesan pengabaian
                 tanggungjawab suami isteri terhadap
                 rumahtangga.
                 Menjelaskan kesan kerukunan
                 rumahtangga terhadap pembangunan umat.
                 Menjelaskan persiapan ke arah pembinaan
                 keluarga bahagia.
               Aras 1                      Membuat Folio:              Baitul Hikmah    Nota edaran    Berusaha menuntut
                 Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai  1. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh                     pelbagai ilmu
 6/1   SIRAH         pada zaman Bani Abbasiyyah.         ilmu yang berkembang dengan                           pengetahuan.
      NABAWIYYAH DAN    Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan     cemerlang pada zaman Bani
4/2/08 -  TAMADUN ISLAM:    tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani    Abbasiyyah.                                   Menghargai jasa
 8/2/08  PERKEMBANGAN     Abbasiyyah.                 2. Tahap kemajuan yang dicapai pada                       dan sumbangan
      PENDIDIKAN PADA    Menyatakan faktor-faktor perkembangan    zaman Bani Abbasiyyah.                              tokoh ilmuan.
      ZAMAN KERAJAAN    ilmu pengetahuan pada zaman Bani       3. Sumbangan tokoh-tokoh kepada
      ABBASIYYAH      Abbasiyyah.                 pertumbuhan ilmu pengetahuan pada                        Mengambil iktibar
                 Menghuraikan perkembangan pendidikan     zaman Bani Abbasiyyah.                              daripada
                 pada zaman Bani Abbasiyyah                                                  cendekiawan Islam
                                                                                silam dalam

                                        6
                                                                      Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 2                      Kuiz;                                       penguasaan ilmu.
                 Menjelaskan perkembangan institusi      Ilmu dan tokoh.
                 pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah.
                 Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam
                 perkembangan Islam.
                 Menjelaskan peranan institusi pendidikan
                 yg lain.

               Aras 3
                 Merumuskan faktor-faktor yang mendorong
                 perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli
                 pada zaman Bani Abbasiyyah.
                 Menerangkan kesan daripada kemajuan
                 dan perkembangan ilmu terhadap tamadun
                 manusia.
               Aras 1                      Perbincangan:                Talak        Nota edaran    Persepakatan ketika
                 Menyatakan pengertian talak, hukum, rukun  Pengertian talak dari aspek bahasa dan                       membuat
 7/1    IBADAT: MASALAH    dan hikmah talak.              istilah serta hukum-hukum yang       Talak Sunni     Peta minda    keputusan.
      RUMAHTANGGA      Menyatakan jenis-jenis talak.        berkaitan, jenis-jenis talak.                  jenis-jenis
11/2/08 -  DAN          Menyatakan maksud talak taklik dan                            Talak Bid’i     talak       Berhati-hati dengan
 15/2/08  PENYELESAIANNYA    contohnya.                                                           lafaz talak.
      (TALAK JALAN                            Penerangan:                 Talak Raj’i
      PENYELESAIAN   Aras 2                      Rukun talak satu persatu.                             Saling bermaafan
      TERAKHIR)       Menerangkan alasan talak tidak digalakkan                        Talak Ba’in              antara suami dan
                 dalam Islam.                 Kajian Kes Tentang Isu Semasa:                           isteri
                 Menerangkan sebab-sebab yang         Akibat perceraian, cerai taklik, ungkapan  Ba’in Kubra
                 membolehkan talak dilakukan kepada isteri.  talak taklik.
                                                              Ba’in Sughra
               Aras 3
                 Menghuraikan tentang hikmah-hikmah talak                         Talak taklik
                 dalam Islam.
                 Menghuraikan kesan-kesan talak taklik                          Taklik khuluk
                 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.               Aras 1                      Tayangan Dokumentari:            Negara        Nota edaran    Sentiasa setia dan
      ADAB DAN AKHLAK    Menyatakan pengertian negara.        Tentang negara dan kepentingan                           cinta kepada
      ISLAMIAH: ADAB    Menyatakan kepentingan memelihara adab-   memelihara adab-adab bernegara.                 VCD        negara.
      BERNEGARA       adab bernegara.                                                Dokumentari
                                                                                 Sanggup
                                                                                 mengorbankan
                                                                                 harta, masa dan

                                         7
                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 2                     Perbincangan:                                 tenaga untuk
                 Menghuraikan sebab-sebab perlunya      Adab-adab bernegara, sebab-sebab                       negara.
                 beradab dalam bernegara.          perlunya beradab dalam bernegara,
                 Menerangkan faedah beradab dalam      faedah beradab dalam bernegara                        Menginsafi
                 bernegara terhadap rakyat dan pemimpin.   terhadap rakyat dan pemimpin.                         kepentingan
               Aras 3                                                            menjaga imej
                 Menjelaskan kesan-kesan positif jika    Forum:                                    negara.
                 mencintai negara.              ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan
                 Mengenalpasti kesan-kesan negatif jika   kesan-kesan jika mencintai negara’.
                 tidak mencintai negara.
                 Merumuskan sifat-sifat warga negara yang  Pidato Umum:
                 baik.                    ‘Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi
                                       Tiang Negara’ 8/1

18/2/08 -                                      UJIAN SETARA 1
 20/2/08

               Aras 1                   Sumbang Saran:                Al-Jamaah     Nota edaran    Sentiasa membaca
                 Menyatakan pengertian Ahli Sunnah    Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah,                        buku dan rencana
 9/1    AKIDAH: AKIDAH    Wal Jamaah.               kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.  Ahli Sunnah Wal           ilmiah mengenai
      AHLI SUNNAH WAL    Menerangkan latar belakang                              Jamaah.               kepercayaan dan
25/2/08 -  JAMAAH.        kemunculan golongan Ahli Sunnah                                              ideologi moden
 29/2/08  (PENGENALAN)     Wal Jamaah.               Menulis Rencana:                                 supaya tidak mudah
                 Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal   Mengenai latar belakang dan perkembangan                     terpengaruh dengan
                 Jamaah adalah yang betul dan diikuti.  Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi.                    fahaman yang salah
                                                                              dan sesat.
               Aras 2                   Kajian Perpustakaan:
                 Menjelaskan sebab perlu berpegang    Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam
                 kepada ajaran Ahli Sunnah Wal      kumpulan mengenai tokoh-tokoh akidah Ahli
                 Jamaah.                 Sunnah Wal Jamaah.
                 Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli
                 Sunnah Wal Jamaah.

               Aras 3
                 Menerangkan perbezaan akidah Ahli
                 Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah
                 dan Khawarij                                         8
                                                               Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

          Aras 1                    Perbincangan:                 Ru’yatullah    Buku-buku     Tetap pendirian
            Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli  Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah           rujukan yang   dengan akidah Ahli
AKIDAH: AKIDAH     Sunnah Wal Jamaah.            Wal Jamaah.                           berkaitan.    Sunnah Wal
AHLI SUNNAH WAL     Menerangkan sumber-sumber                                                  Jamaah.
JAMAAH. (PRINSIP-    pegangan yang utama menurut Ahli     Kajian Perpustakaan:                       Nota edaran.
PRINSIP AKIDAH     Sunnah Wal Jamaah.            Huraian prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah                     Yakin dengan
AKIDAH AHLI     Aras 2                    Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli                        pegangan Ahli
SUNNAH WAL       Menghuraikan prinsip-prinsip Ahli    Sunnah Wal Jamaah, Syiah dan Khawarij.                       Sunnah Wal
JAMAAH)         Sunnah Wal Jamaah.                                                     Jamaah.
            Menjelaskan kepentingan berpegang    Membina Carta Amalan Harian:
            kepada sumber pegangan Ahli Sunnah    Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi.                      Berdisplin dengan
            Wal Jamaah                                                         akidah yang
            Menghuraikan kebenaran prinsip-                                               bersumberkan Al-
            prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah                                               Quran dan Hadis.
          Aras 3
            Menerangkan perbandingan prinsip
            akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
            dengan Syiah dan Khawarij.
            Membincangkan langkah-langkah
            memelihara diri daripada terlibat
            dengan fahaman-fahaman yang
            bercanggah dengan akidah Ahli
            Sunnah Wal Jamaah.

          Aras 1                    Perbincangan:                 Muslim       Carta istilah.  Sentiasa mendalami
AKIDAH: AKIDAH     Menyatakan pengertian mengenai      Pengertian muslim, mukmin, kafir, fasik,                      ajaran Islam dan
AHLI SUNNAH WAL     muslim, mukmin, kafir, fasik, murtad,  murtad, munafik, mulhid dan musyrik.     Mukmin       Keratan      berkongsi
JAMAAH.         munafik, tidak beragama dan musyrik.                                   akhbar      pengalaman dengan
(PERBEZAAN       Mengambil iktibar setiap perkara     Kajian Perpustakaan:             Kafir                rakan sebaya.
ANTARA MUSLIM,     tersebut.                Istilah-istilah tersebut.                    Lembaran
MUKMIN, KAFIR,   Aras 2                                           Fasik       kerja dan     Berhemah tinggi
FASIK, MURTAD,     Menghuraikan ciri-ciri kumpulan yang   Mengumpul Keratan Akhbar:                    edaran doa.    dalam kehidupan
MUNAFIK, TIDAK     tersebut.                Berkaitan dengan perkara-perkara yang     Murtad                seharian.
BERAGAMA DAN      Menghuraikan sebab-sebab         membatalkan iman.
MUSYRIK)        kemunculan kafir, fasik, murtad,                            Munafik
            munafik, tidak beragama (mulhid) dan   Latih Tubi Menghafaz Doa:
            musyrik.                 Doa memohon dijauhkan daripada perkara-    Mulhid
          Aras 3                    perkara yang membatalkan iman.
            Menerangkan perbezaan antara setiap                          Musyrik
            kumpulan tersebut.
            Merumuskan langkah-langkah
            menangani keburukan yang dibawa
            oleh kumpulan tersebut.

                                     9
                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 1                   Kajian Perpustakaan:             Globalisasi     Nota edaran    Berani mencuba
                 Menyatakan perkembangan sains dan    Faktor-faktor yang mendorong perkembangan                      menghasilkan
 10/1   SIRAH         teknologi di zaman Bani Abbasiyyah.   sains dan teknologi pada zaman Bani                         rekaan baru untuk
      NABAWIYYAH DAN    Menjelaskan faktor-faktor yang     Abbasiyyah, pelopor bidang sains dan                        faedah orang ramai.
3/3/08 -  TAMADUN ISLAM:    mendorong perkembangan sains dan    teknologi.
 7/3/08  PERKEMBANGAN     teknologi pada zaman Bani                                                  Meneladani
      SAINS DAN       Abbasiyyah.               Mini Forum:                                     kegigihan tokoh-
      TEKNOLOGI PADA                        ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’                     tokoh silam dalam
      ZAMAN KERAJAAN  Aras 2                   atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam                       meningkatkan
      ABBASIYYAH      Menjelaskan kepentingan menguasai    dunia globalisasi’.                                 kemajuan sains dan
                 sains dan teknologi.                                                    teknologi.
                                     Lawatan:
               Aras 3                   Ke Pusat Sains Negara (Planetarium), Galeri
                 Menghuraikan kesan-kesan penemuan    Sains Petroleum (Petrosains)
                 sains dan teknologi pada zaman Bani
                 Abbasiyyah
                 Merumuskan keperluan menguasai
                 bidang sains dan teknologi oleh umat
                 Islam masa kini.


               Aras 1                   Kuiz:                     Al-Qanun Fit Tib  Nota edaran    Mencontohi Ibnu
                 Menyatakan riwayat hidup, sifat     Tentang riwayat hidup, sifat peribadi dan                      Sina dalam
      SIRAH         peribadi dan pendidikan Ibnu Sina.   pendidikan Ibnu Sina.             Avicenna      Peta minda    menyepadukan ilmu
      NABAWIYYAH DAN    Menyatakan sumbangan dalam bidang                                              tab’i dan ilmu
      TAMADUN ISLAM:    ilmu dan pemikiran Islam.        Sumbang Saran:                          Kata-kata     wahyu.
      IBNU SINA BAPA                        Keperluan menceburi bidang perubatan.               hikmah
      PERUBATAN DUNIA  Aras 2                                                             Mengambil iktibar
                 Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina     Menulis Kata-Kata Hikmah:                              dari ketabahan dan
                 dalam ilmu perubatan.          Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan                       kegigihan beliau
                 Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam    dalam tulisan jawi.                                 dalam menerokai
                 bidang perubatan.                                                      dan menguasai ilmu.
                 Menyenaraikan hasil-hasil karya utama
                 Ibnu Sina.
               Aras 3
                 Menghuraikan kesan-kesan
                 sumbangan dan peninggalan Ibnu
                 Sina dalam bidang ilmu perubatan
                 terhadap dunia hari ini.
                 Membuat perbandingan cabaran
                 antara perubatan yang dahulu dan
                 sekarang.


                                        10
                                                                       Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
8/3/08 -                                 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
16/3/08

                Aras 1                   Perbincangan:                   Rujuk         Nota edaran    Saling bermaafan
                  Menyatakan pengertian rujuk dan    Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan                        selepas melakukan
 11/1   IBADAT: MASALAH    kepentingan suami isteri bersatu    membuat rumusan tentang pengertian rujuk     Sorih         Lembaran     kesilapan.
      RUMAHTANGGA      dalam membina rumahtangga yang     dan hukum rujuk.                            kerja
17/3/08 -  DAN          aman.                                          Kinayah                 Prihatin menunaikan
 21/3/08  PENYELESAIANNYA    Menyatakan rukun-rukun rujuk.     Penerangan Guru:                                     tanggungjawab
      (RUJUK PENAWAR     Menyatakan syarat-syarat isteri yang  Rukun, syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk.  Sighah                 bersama.
      BAGI TALAK)      dirujuk.
                                                              Iddah                  Sentiasa
                Aras 2                                                                bermuhasabah
                  Menerangkan tujuan rujuk dalam                                                  setiap perbuatan
                  perkahwinan.                                                           yang baik dan
                  Menerangkan kesan rujuk terhadap                                                 buruk.
                  hubungan suami isteri.

                Aras 3
                  Menjelaskan hikmah rujuk terhadap
                  anak dan keluarga.

                Aras 1                   Soal Jawab dan Penjelasan:            Iddah         Nota edaran    Sabar antara suami
      IBADAT: MASALAH    Menyatakan pengertian iddah dan    Jenis-jenis, tempoh dan adab-adab semasa                         isteri menghadapi
      RUMAHTANGGA      jenis iddah menurut hukum syarak.   iddah.                      Iddah Quru’ (suci)           dugaan hidup.
      DAN          Menjelaskan tempoh iddah mengikut
      PENYELESAIANNYA    jenis-jenisnya.            Perbincangan:                   Iddah Bulan               Bekerjasama dan
      (IDDAH PENANTIAN    Menjelaskan hak isteri semasa iddah.  Hikmah iddah dan sejauhmana                                bantu-membantu
      BAGI WANITA)                         keberkesanannya untuk mengatasi masalah      Iddah Bersalin             menguruskan
                Aras 2                   perceraian, hak isteri semasa dan selepas                         rumahtangga.
                  Menjelaskan jenis-jenis iddah.     iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah, adab-   Nasab
                  Menjelaskan sebab perbezaan tempoh   adab ihdad(berkabung) ketika kematian                           Berdisiplin semasa
                  di antara jenis iddah.         suami.                                          iddah dan
                  Menyatakan hikmah-hikmah iddah                                                  menghargai jasa
                  setelah berlakunya perceraian di                                                 isteri.
                  kalangan isteri.
                  Menghuraikan status isteri semasa
                  dan selepas iddah mengikut hukum
                  syarak.
                Aras 3
                  Menghuraikan permasalahan dan

                                        11
                                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                 adab-adab isteri ketika iddah kematian
                 suami dan perbezaan dengan iddah
                 yang lain.
                 Menghuraikan kesan-kesan
                 disyariatkan iddah terhadap isteri.

               Aras 1                    Bacaan :                    Aurat        CD Ayat Al-    Memakai pakaian
                 Menyatakan maksud ayat secara      Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar.             Quran       yang menutup aurat.
 12/1   KEFAHAMAN AL-     menyeluruh.                                       Maruah
      QURAN: BATAS-     Menyatakan tuntutan kewajipan      Tayangan VCD:                           VCD        Bertanggungjawab
24/3/08 -  BATAS         memelihara maruah dan kehormatan     Tentang pakaian yang menutup aurat.      Mahram       berkaitan     memelihara aurat
 28/3/08  PERGAULAN;      diri, mengawal pandangan dan                                                 dan maruah diri.
      SURAH AN-NUR     menutup aurat.              Penerangan guru:                Bukan mahram
      AYAT 30 DAN 31    Menyatakan batas-batas aurat kepada   Maksud ayat secara umum.
                 golongan yang dikecualikan.
                                      Pertandingan:
               Aras 2                    1. Melukis fesyen pakaian menutup aurat.
                 Menghuraikan batas-batas aurat lelaki  2. Menulis karangan dalam tulisan jawi
                 sesama lelaki, perempuan sesama       ‘Kepentingan Menutup Aurat Dalam
                 perempuan, lelaki sesama perempuan      Islam’.
                 dan muslim dengan orang kafir.
                 Menyenaraikan golongan yang       Perbincangan Berkumpulan:
                 dibolehkan untuk diperlihatkan      Golongan-golongan yang dibolehkan untuk
                 perhiasan wanita.            diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita,
                                      kesan dan akibat tidak menutup aurat, adab
               Aras 3                    pergaulan dalam Islam, kepentingan menutup
                 Membandingkan kesan-kesan        aurat dari sudut keimanan, sikap, pemikiran
                 menutup aurat dan tidak menutup     dan tingkahlaku.
                 aurat.
                 Menjelaskan pengajaran-pengajaran
                 ayat.

               Aras 1                    Perbincangan:                 Fasakh       Nota edaran.   Berusaha dan
      IBADAT: MASALAH    Menyatakan pengertian fasakh dan     Pengertian fasakh dari segi bahasa dan                        berikhtiar mengatasi
      RUMAHTANGGA      hukumnya.                istilah.                              Carta       masalah.
      DAN          Menyatakan sebab-sebab yang                                         perbandingan
      PENYELESAIANNYA    membolehkan fasakh.           Penerangan:                            antara talak
      (FASAKH                            Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan              dan fasakh
      MEMBENDUNG    Aras 2                    fasakh.                                       Tabah menghadapi
      KEMUDHARATAN     Menjelaskan proses menuntut fasakh    Sumbang Saran:                                    cabaran hidup.
      DALAM         dalam Islam.               Proses menuntut fasakh.
      RUMAHTANGGA)     Menjelaskan hikmah diharuskan                                                 Bertolak ansur
                 fasakh.                 Membandingbeza:                                   dalam pergaulan

                                         12
                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                                                                              sesama kawan.
               Aras 3                  Menulis dalam tulisan jawi karangan pendek
                 Menjelaskan kesan-kesan fasakh    berkaitan dengan perbandingan antara talak
                 dalam perkahwinan.          dan fasakh.

               Aras 1                  Kerja Berkumpulan dan Pembentangan      Suq Baghdad     Nota edaran    Amanah dalam
                 Menyatakan sektor-sektor ekonomi   (Menggunakan sumber rujukan):                            menjalankan
 13/1   SIRAH         utama pada zaman Abbasiyyah.     Sektor-sektor ekonomi utama zaman       Suq Al-Baqar             tanggungjawab
      NABAWIYYAH DAN    Menyatakan pencapaian-pencapaian   Abbasiyyah, pencapaian-pencapaian bidang
31/4/08 –  TAMADUN ISLAM:    bidang ekonomi.            ekonomi, faktor-faktor yang mendorong     Jizyah                Berusaha dengan
 4/4/08   PERKEMBANGAN     Menjelaskan faktor-faktor yang    perkembangan ekonomi.                                bersifat jujur dalam
      EKONOMI PADA     mendorong bidang ekonomi.                              Fai                  meningkatkan ilmu
      ZAMAN KERAJAAN  Aras 2                  Perbincangan, Pembentangan dan                           dan kemahiran
      ABBASIYYAH.      Menjelaskan sumber-sumber       Membuat Rumusan:               Zakat                 untuk menguasai
                 kewangan negara zaman Abbasiyyah.   Sumber-sumber kewangan negara zaman                         bidang ekonomi.
                 Menghuraikan peranan Baitul Mal    Abbasiyyah, peranan Baitul Mal di zaman    Kharaj
                 pada zaman Abbasiyyah.        Abbasiyyah, kesan pembangunan ekonomi
               Aras 3                  terhadap rakyat dan negara.          Ghanimah
                 Menghuraikan kesan pembangunan
                 ekonomi terhadap rakyat dan negara.                         Usyur
                 Menyenaraikan keperluan kekuatan
                 ekonomi umat Islam dalam dunia                           Saftajah
                 globalisasi.
                 Mengambil iktibar daripada
                 keunggulan pencapaian ekonomi pada
                 zaman Abbasiyyah.


               Aras 1                  Mengarang dan Memberi Ulasan:         Pemimpin      Nota edaran    Mengamalkan
                 Menyatakan pengertian pemimpin.    Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati                     ketaatan dan
      ADAB DAN AKHLAK    Menyatakan kepentingan beradab    dan disegani.                 Kepemimpinan    Gambar-      bersifat jujur kepada
      ISLAMIAH: ADAB    dengan pemimpin.                                            gambar      pemimpin.
      DENGAN PEMIMPIN    Menyatakan adab-adab seseorang    Kuiz:                               pemimpin
                 terhadap pemimpin.          Menyenaraikan nama-nama pemimpin di                negara.      Sentiasa
                 Mengamalkan adab-adab dengan     kalangan keluarga, sekolah, masyarakat dan                     memuliakan dan
                 pemimpin.               negara.                                       menghormati
                 Menyatakan Islam telah menganjurkan                                            pemimpin.
                 beradab dengan pemimpin.       Forum:
                 Menghuraikan tanggungjawab rakyat   ‘Rakyat beradab negara dihormati’                          Taat dan patuh
                 terhadap pemimpin.                                                    kepada arahan
                                    Perbincangan:                                    pemimpin.
                                    Adab-adab rakyat terhadap pemimpin.


                                       13
                                                                      Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                Aras 2                    Menyeediakan Folio:
                  Menghuraikan faedah ketaatan kepada    Langkah-langkah untuk melahirkan rakyat
                  pemimpin.                 yang taat kepada pemimpin, tokoh pemimpin
                  Menghuraikan sebab-sebab rakyat      yang terkenal dan tanggungjawab pemimpin
                  mesti bertanggungjawab terhadap      terhadap rakyat.
                  pemimpin.
                  Menerangkan rakyat dilarang
                  menghina pemimpin dan sebaliknya.

                Aras 3
                  Menghuraikan implikasi terhadap
                  rakyat yang tidak mentaati pemimpin.
                  Merumuskan langkah-langkah untuk
                  melahirkan rakyat yang taat kepada
                  pemimpin.
                  Menjelaskan tanggungjawab pemimpin
                  terhadap rakyat.


 14/1
                                            UJIAN SETARA 2
9/4/08 -
11/4/08

                Aras 1                    Perbincangan Kumpulan:             Ajaran sesat    Keratan      Sentiasa mengawal
                  Menyatakan maksud ajaran sesat dan    Ciri-ciri kesesatan, faktor-faktor yang              akhbar      diri daripada
 15/1   AKIDAH: AJARAN     perkara-perkara yang menyeleweng     mendorong kemunculannya dan cara        Qadiani                perkara-perkara
      SESAT; CIRI-CIRI    dalam ajaran tersebut.          mengatasinya.                           Nota edaran    yang merosakkan
14/4/08 -  DAN CONTOH       Menyatakan contoh-contoh ajaran                             Bahai                 iman.
 18/4/08  AJARAN SESAT      sesat yang terdapat di Malaysia seperti
                  Qadiani, Bahai dan Taslim.        Kajian Kes:                  Taslim                Sentiasa membuat
                  Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan   Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia.                       pertimbangan dalam
                  menyeleweng.                                                          setiap tindakan.
                  Menyatakan cara menangani ajaran
                  sesat dan menyeleweng.          Mengumpul Keratan Akhbar:                              Berusaha
                                       Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani, Taslim                     menjauhkan diri
                                       dan Bahai di Malaysia.                                daripada amalan
                Aras 2                                                               yang bertentangan
                  Menjelaskan akibat mengamalkan                                                 dengan ajaran
                  ajaran tersebut kepada individu,     Menulis Rencana:                                   Islam.
                  masyarakat dan negara.          ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan
                                       jawi.


                                          14
                                                             Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

         Aras 3                    Melayari Internet:
           Menjelaskan langkah-langkah untuk    Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran
           menangani fahaman-fahaman ajaran     Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya
           sesat daripada mempengaruhi akidah    dunia amnya.
           umat Islam.

         Aras 1                    Perbincangan Berkumpulan:             Bahai     Nota edaran    Tazkiyatunnafs
           Menyatakan pengasas ajaran Bahai.    Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai, faktor-faktor                  dengan mendalami
AKIDAH: AJARAN    Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai.   kemunculannya, cara-cara mengatasinya.              Keratan      ilmu akidah yang
SESAT; BAHAI                                                          akhbar      berdasarkan Al-
         Aras 2                    Kajian Kes:                                    Quran dan hadis.
           Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang  Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia.
           terdapat di dalam ajaran agama Bahai.                                            Menjaga hubungan
           Menjelaskan keburukan mengamalkan    Mengumpul Keratan Akhbar:                             kemanusiaan di
           ajaran tersebut kepada individu,     Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di                       antara muslim
           masyarakat dan negara.          Malaysia.                                     dengan bukan
                                                                         muslim dalam
         Aras 3                    Menulis Rencana:                                  bermasyarakat.
           Menerangkan langkah-langkah untuk    Bahaya ajaran Bahai kepada individu,
           menangani fahaman ajaran sesat      masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.                     Berusaha membaca
           daripada mempengaruhi akidah umat                                              dan mengkaji buku-
           Islam.                                                           buku agama di
                                                                         perpustakaan
                                                                         secara berterusan.
         Aras 1                    Perbincangan Berkumpulan:             Taslim    Nota edaran    Yakin dengan
           Menyatakan pengasas ajaran Taslim.    Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim, faktor-faktor                  akidah Ahli Sunnah
AKIDAH: AJARAN    Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim.   kemunculannya, cara-cara mengatasinya.              Keratan      Wal Jamaah.
SESAT; TASLIM    Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang                                    akhbar
           terdapat dalam ajaran Taslim.      Kajian Kes:                                    Sentiasa
                               Ajaran Taslim yang berlaku di Malaysia.                      mengamalkan
         Aras 2                                                             sunah Rasulullah
           Menjelaskan keburukan mengamalkan    Mengumpul Keratan Akhbar:                             s.a.w.
           ajaran tersebut.             Yang berkaitan dengan ajaran Taslim di
                               Malaysia.
         Aras 3
           Merumuskan langkah-langkah yang
           dapat diambil bagi membendung      Menulis Rencana:
           gejala-gejala ajaran sesat di dalam   Bahaya ajaran Taslim kepada individu,
           masyarakat.               masyarakat dan negara dalam tulisan jawi.
           Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri
           ajaran Taslim dengan ajaran Ahli
           Sunnah Wal Jamaah.


                                   15
                                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                Aras 1                   Perbincangan:                Khuluk         Nota edaran    Bermuhasabah dan
                  Menyatakan pengertian khuluk dan    Pengertian khuluk.                                  kembali ke pangkal
      IBADAT: MASALAH     hukumnya.                                                          jalan ke arah
      RUMAHTANGGA       Menyatakan sebab-sebab yang      Perbincangan Berkumpulan:                              kebaikan
      DAN           membolehkan khuluk yang        Hukum dan sebab-sebab diharuskan khuluk,                       berumahtangga.
      PENYELESAIANNYA     disyariatkan oleh ajaran Islam.    hikmah-hikmah khuluk, kesan-kesan khuluk
      (KHULUK BUKTI                         terhadap keluarga.                                  Sentiasa menjaga
      KEADILAN ISLAM   Aras 2                                                             kesopanan dan
      TERHADAP        Menjelaskan hikmah-hikmah khuluk di                                             berbudi bahasa
      WANITA)         dalam Islam.                                                        terhadap seseorang.

                Aras 3                                                             Ikhlas dalam
                  Menyatakan kesan-kesan khuluk di                                              menunaikan
                  dalam rumahtangga.                                                     tanggungjawab
                                                                                berkasih sayang.

                Aras 1                   Perbincangan:                Nusyuz         Nota edaran    Bersyukur dengan
                  Menyatakan maksud nusyuz dan      Pengertian nusyuz dan sebab-sebab                          anugerah Allah.
      IBADAT: MASALAH     hukumnya.               berlakunya nusyuz.
      RUMAHTANGGA       Menyatakan perkara yang boleh                                                Berani menghadapi
      DAN           membawa kepada nusyuz terhadap     Soal Jawab:                                     risiko dalam
      PENYELESAIANNYA     suami.                 Hak isteri yang nusyuz dan tindakan untuk                      berumahtangga.
      (NUSYUZ         Menyatakan hak isteri yang gugur    mengatasi nusyuz.
      PEMUSNAH        akibat nusyuz.                                                       Membudayakan
      KEBAHAGIAAN)                          Kuiz:                                        tegur menegur dan
                Aras 2                   Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan                          maaf memaafi
                  Menjelaskan faktor-faktor berlakunya  kepada perlakuan nusyuz.                               dalam kehidupan
                  nusyuz di kalangan isteri.                                                 harian.
                  Menjelaskan langkah-langkah      Perbincangan Kumpulan:
                  mengelak isteri dari nusyuz.      Akibat nusyuz berdasarkan berita atau
                                      maklumat yang didapati daripada keratan
                Aras 3                   akhbar atau majalah dan sebaran am.
                  Menganalisis dan mengkaji akibat
                  isteri yang nusyuz terhadap suami,
                  keluarga dan masyarakat.

                Aras 1                   Bacaan :                  Nur          CD Ayat Al-    Sentiasa cintakan
                  Menyatakan maksud ayat secara     Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan                Quran       ilmu pengetahuan.
 16/1   KEFAHAMAN AL-      menyeluruh.              multimedia.                 Hidayat
      QURAN: HIDAYAH     Menyatakan pengertian hidayah, ilmu                                    Nota edaran    Rajin berdoa
21/4/08 -  ALLAH ; SURAH AN-    dan nur Allah.                                   Mukjizat                 memohon hidayah
 25/4/08  NUR AYAT 35                                                                     Allah.
                                                            Ilmu fardhu ain

                                         16
                                                                      Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 2                  Kajian Perpustakaan:                                   Kebersihan rohani
                 Menyenaraikan golongan yang      Tokoh-tokoh ilmuan, doa menuntut ilmu, dalil  Ilmu fardhu kifayah            dan jasmani mampu
                 mendapat nur Allah.          Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu                        berdaya saing
                 Menghuraikan cara-cara mendapat    pengetahuan.                                       membangunkan
                 hidayah Allah.                                                         maruah diri dan
                 Menjelaskan halangan-halangan                                                  keluarga.
                 memperolehi hidayah Allah.      Perbincangan Kumpulan:
               Aras 3                  Jenis-jenis hidayah, perbandingan antara
                 Menjelaskan bukti-bukti Al-Quran   orang berilmu yang beramal dengan orang-
                 sebagai mukjizat.           orang yang berilmu tanpa amal.
                 Membandingkan antara orang berilmu
                 yang beramal dengan orang-orang    Simulasi:
                 yang berilmu tanpa amal.       Solat hajat, solat witir, solat tasbih.
                 Menjelaskan ilmu fardhu ain dan
                 fardhu kifayah.

               Aras 1                  Penerangan dan Perbincangan:          Zihar          Nota edaran    Sentiasa jujur ketika
                 Menyatakan pengertian zihar dan    Pengertian zihar, zihar berdasarkan Al-Quran                       berkata-kata.
      IBADAT: MASALAH    hukumnya.               dan hadis, peraturan-peraturan yang berkaitan  Kifarat
      RUMAHTANGGA      Menyatakan bahawa zihar adalah    dengan zihar iaitu rukun dan syarat.                           Bersopan-santun
      DAN          amalan yang dilarang oleh Islam.                                                dalam
      PENYELESAIANNYA    Menyatakan rukun dan syarat zihar.  Soal Jawab:                                        berumahtangga.
      (ZIHAR AMALAN   Aras 2                  Sebab-sebab berlakunya zihar, langkah-
      MASYARAKAT      Menjelaskan sebab-sebab berlakunya  langkah untuk mengatasi masalah berlakunya                        Cermat dan berfikir
      JAHILIAH)       zihar.                zihar, kesan-kesan zihar kepada seseorang.                        sebelum bertindak.
                 Menjelaskan langkah-langkah untuk
                 mengatasi masalah berlakunya zihar.
               Aras 3
                 Menjelaskan kesan-kesan zihar
                 kepada seseorang.
                 Menghuraikan kifarah zihar.

               Aras 1                  Perbincangan dan Sumbang Saran:         Dewan Al-Jundi     Nota edaran    Bersemangat juang
                 Menyatakan pencapaian ketenteraan   Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga                        dan sedia
 17/1   SIRAH         pada zaman Abbasiyyah.        keselamatan negara, kepentingan         Majlis Al-Taqrir             berkorban.
      NABAWIYYAH DAN    Menyatakan struktur organisasi    keselamatan dan kestabilan untuk
28/4/08 –  TAMADUN ISLAM:    ketenteraan pada zaman Abbasiyyah.  pembangunan dan kemajuan negara.        Majlis Al-                Keselamatan negara
 2/5/08   PERKEMBANGAN     Menyatakan tugas dan fungsi                              Muqabalah                 tanggungjawab
      KETENTERAAN      ketenteraan dalam menjaga       Tayangan VCD:                                       bersama.
      PADA ZAMAN      keselamatan negara.          Leftenan Adnan                 Al-Massahun
      KERAJAAN     Aras 2
      ABBASIYYAH.      Menghuraikan faktor-faktor kejayaan  Penyelidikan Berkumpulan:            Dewan Al-Tasnif
                 tentera Islam zaman Abbasiyyah.    Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman

                                        17
                                                             Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

         Aras 3                  Abbasiyyah.                 Dewan Al-Ardh
           Menghuraikan tugas dan fungsi                           Al-Jawasis
           ketenteraan di zaman Abbasiyyah.   Membuat Folio:                Dairah Al-
           Menghuraikan perkaitan kepentingan  Sumbangan angkatan tentera.         Muhandisin
           keselamatan dan kestabilan ekonomi                         Al-Bahriyyah
           untuk pembangunan dan kemajuan                           Manjaniq
           negara.                                      Al-Karadis
         Aras 1                  Perbincangan:                Jihad        Nota edaran    Bersedia dan
           Menyatakan maksud           Maksud perjuangan, ciri-ciri dan adab-adab                     sanggup berjuang
ADAB DAN AKHLAK    perjuangan(jihad).          perjuangan yg disyariatkan oleh Islam,    Kafir harbi     VCD Khalid    untuk
ISLAMIAH: ADAB    Menyatakan bidang-bidang jihad    kepentingan beradab dengan jihad.                 Al-Walid,     mempertahankan
BERJIHAD       dalam kehidupan yang perlu                             Kafir zimmi     Bukit       agama, bangsa dan
           diperjuangkan.            Perbincangan Kumpulan:                      Kepong,      negara.
           Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab  Berjuang mencapai kecemerlangan akademik,             Leftenan
           perjuangan yang disyariatkan oleh   berjuang mempertahankan negara, berjuang             Adnan.      Berdisiplin dalam
           Islam.                meningkatkan dan meninggikan taraf                         melaksanakan
           Menyatakan kepentingan beradab    kehidupan, berjuang dan tanggungjawab                        tugas.
           dengan jihad.             fardhu ain dan fardhu kifayah.
           Mengamalkan adab-adab berjihad.                                              Berusaha dengan
                              Kajian Perpustakaan:                                penuh keyakinan
         Aras 2                  Tokoh-tokoh negarawan di Malaysia dalam                       untuk mencapai
           Menerangkan sebab-sebab perlunya   tulisan jawi.                                    keredhaan Allah.
           memperjuangkan kepentingan agama
           Islam.                Forum:
           Menghuraikan ciri-ciri pejuang yang  ‘Cara menangani keruntuhan moral di
           sebenar menurut ajaran Islam     kalangan remaja’.
           sebenar.
         Aras 3
           Menjelaskan kelebihan-kelebihan    Tayangan VCD:
           orang yang berjuang mendaulatkan   Khalid Al-Walid, Bukit Kepong, Leftenan
           tamadun dan pembangunan negara.    Adnan.
           Menerangkan cara-cara melahirkan
           semangat juang ke arah menjana dan
           mempertahankan tamadun dan
           pembangunan umat.
           Menghuraikan keuntungan berjuang
           terhadap diri sendiri, keluarga,
           masyarakat dan negara.

                                 18
                                                                 Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

              Aras 1                    Bacaan Hadith:                Perantau    Nota edaran    Menepati masa
                Menyatakan maksud keseluruhan      Membaca potongan hadith dengan bantuan                     apabila berjanji
 18/1   HADITH:        hadith.                 guru.                    Taqwa               dengan rakan, guru
     KEHIDUPAN DI     Menyatakan konsep kehidupan di                                             dan ibu bapa.
5/5/08-  DUNIA IBARAT     dunia sebagai kehidupan seorang     Sumbang Saran:
9/5/08  SEORANG        perantau.                Cara pengurusan masa dengan betul.                       Gigih berusaha
     PERANTAU.       Menyatakan akibat buruk menangguh-                                           meningkatkan
                nangguhkan sesuatu urusan.                                               kecemerlangan diri.
              Aras 2                    Kajian Perpustakaan/Buku Skrap:
                Menjelaskan cara-cara pengurusan     Cara pengurusan masa yang betul,                        Bijak menghargai
                masa yang betul.             pengajaran hadith.                               masa dan bekerja
                Menyatakan kebaikan menguruskan                                             kuat untuk
                masa dengan bijak.            Perbincangan Kumpulan:                             meningkatkan kualiti
                                     Menghubungkait di antara hadith yang                      hidup.
              Aras 3                    dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-
                Menyatakan cara mengaplikasi       Naba
                penetapan waktu ibadat dalam
                penjadualan urusan kehidupan.
                Menghuraikan kelebihan
                menyegerakan segala urusan.
                Menyatakan pengajaran-pengajaran
                dari hadith.
                Menjelaskan amalan-amalan yang
                perlu untuk kehidupan di akhirat.

              Aras 1                    Penerangan dan perbincangan:         Li’an      Nota edaran    Bertindak mengikut
     IBADAT: MASALAH    Menyatakan pengertian li’an dan     Pengertian li’an, hukum, sebab, cara. dan                   kebenaran bukan
     RUMAHTANGGA DAN    hukumnya.                sebab.                    Qazaf               perasaan.
     PENYELESAIANNYA    Menjelaskan sebab-sebab terjadinya
     (LI’AN MEMBELA    li’an.                  Soal Jawab:                                  Sentiasa berfikir
     MARUAH SUAMI
                Menjelaskan cara dan syarat sah li’an.  Implikasi li’an ke atas suami isteri.                     sebelum bertindak.
     ISTERI)
              Aras 2                                                           Berbaik sangka
                Menghuraikan tindakan yang harus                                            antara satu sama
                diambil apabila berlakunya qazaf.                                            lain.
                Menjelaskan kepentingan menjaga
                maruah isteri dan rumahtangga.

              Aras 3
                Menjelaskan implikasi li’an ke atas
                hubungan suami dan isteri.
                Menjelaskan hikmah-hikmah
                disyariatkan li’an.

                                        19
                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 19/1

12/5/08 -
 16/5/08                                  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 20/1

19/5/08 -
 23/5/08


24/5/08 -                                   CUTI PERTENGAHAN TAHUN
 8/6/08

                Aras 1                    Sumbang Saran:                Poligami    Nota edaran    Sentiasa
                  Menyatakan pengertian poligami dan    Pengertian poligami, hukum.                           bekerjasama dalam
 1/2    IBADAT: POLIGAMI    hukumnya.                                       Adil               kehidupan
                  Menjelaskan syarat-syarat yang      Perbincangan Kumpulan:                             berkeluarga.
9/6/08 -              mengharuskan berpoligami.        Poligami menurut ajaran Islam dari aspek
13/6/08                                   berlaku adil, mampu memberi nafkah dan                     Sentiasa bijak
                Aras 2                    hikmah, kesan-kesan poligami yang tidak                     menguruskan
                  Menjelaskan hikmah berpoligami yang   menurut ajaran Islam, salah faham terhadap                   rumahtangga.
                  disyariatkan               poligami.
                                                                              Adil dan saksama
                Aras 3                    Menulis Rencana:                                dalam menjaga
                  Menjelaskan kepentingan bersifat adil  Kebaikan poligami dalam tulisan jawi.                      kebahagiaan
                  dalam berpoligami.                                                    rumahtangga.
                  Menyatakan kesan berpoligami yang
                  tidak menurut syariat Islam.                Aras 1                    Kuiz:                             Nota edaran    Sentiasa
      SIRAH         Menyatakan faktor-faktor         Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di                   menghargai jasa-
      NABAWIYYAH DAN     kegemilangan tamadun Islam di      zaman Abbasiyyah, tokoh-tokoh Islam dalam                    jasa pemimpin yang
      TAMADUN ISLAM:     zaman Abbasiyyah.            pelbagai bidang.                                membangunkan
      KEGEMILANGAN      Menyatakan perbandingan                                                 tamadun umat.
      KERAJAAN        kegemilangan tamadun Islam dari     Forum:
      ABBASIYYAH       aspek pentadbiran dunia luar dan     ‘Ke arah Pembentukan Generasi                          Bertekad untuk
                  pencapaian selepas Abbasiyyah,      Berwawasan’                                   memajukan diri,
                  ekonomi dan pertahanan negara.                                              masyarakat dan
                                                                              negara.
                                         20
                                                             Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 2                  Membuat Buku Skrap:
                 Menjelaskan kegemilangan tamadun   Tokoh pengumpul hadis.                          Tekun dan gigih
                 Islam di zaman Abbasiyyah sebagai                                       dalam setiap urusan
                 iktibar dari aspek pentadbiran,                                        untuk mencapai
                 ekonomi dan pertahanan negara.                                         kecemerlangan diri.

               Aras 3
                 Menghuraikan implikasi keunggulan
                 tamadun Islam di zaman Abbasiyyah
                 terhadap kemajuan hari ini.
                 Merumuskan kewajipan generasi kini
                 ke arah memartabatkan keunggulan
                 tamadun Islam.

               Aras 1                  Kajian Perpustakaan:                  Nota edaran.   Adil dalam
      SIRAH         Menyatakan faktor-faktor keunggulan  Kegemilangan zaman Al-Makmun dan Harun                  menjalankan tugas
      NABAWIYYAH DAN    dan kemerosotan tamadun Islam di   Al-Rasyid.                       Peta zaman    dan menghargai
      TAMADUN ISLAM:    zaman Abbasiyyah.                                      Abbasiyyah.    pemimpin yang
      KEJATUHAN                          Melayari Laman Web:                           berjasa.
      KERAJAAN     Aras 2                  Kesan-kesan peperangan.
      ABBASIYYAH      Menjelaskan kepentingan mempelajari                                      Berfikiran terbuka
                 kemerosotan tamadun Islam di zaman  Melakar Peta Zaman Abbasiyyah.                      dan sanggup
                 Abbasiyyah.                                                  menerima teguran.
                                    Forum:
               Aras 3                  ‘Peranan Generasi Kini Ke Arah                      Bekerja secara
                 Menghuraikan faktor-faktor      Mengembalikan Kecemerlangan Tamadun                   kolektif untuk
                 kegemilangan dan kemerosotan     Islam’.                                 membangun
                 tamadun Islam di zaman Abbasiyyah                                       tamadun Islam.
                 sebagai iktibar sepanjang zaman.   Pertandingan Melukis Poster:
                 Menjelaskan peranan generasi     Bertemakan Kempen Membasmi Rasuah.
                 sekarang dalam usaha
                 mengembalikan kecemerlangan
                 tamadun Islam


               Aras 1                  Bacaan Ayat:               Tasbih    CD Ayat Al-    Qanaah dengan
                 Menyatakan maksud ayat secara     Bacaan ayat 15 dan 16 surah As-Sajadah         Quran       ketentuan Qada’
  2/2   KEFAHAMAN AL-     menyeluruh.              dengan fasih dan lancar dengan bantuan  Takbir             dan Qadar.
16/6/08 -  QURAN: PERIBADI    Menyatakan ciri-ciri orang mukmin.  multimedia.                      Edaran lafaz
 20/6/08  MUKMIN ; SURAH  Aras 2                                       Tahlil    niat solat    Berhemah tinggi
      AS-SAJADAH AYAT    Menyatakan kelebihan orang beriman  Program Khemah Ibadat.                 witir, solat   menjaga harga diri.
      15 DAN 16       kepada Allah dan keburukan orang                        Tahmid    tahajjud dan
                 yang tidak beriman.          Hafazan:                        sujud tilawah.  Istiqamah menolong

                                       21
                                                                    Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                 Menghuraikan kepentingan        Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-    Qiamullail               kawan-kawan yang
                 pembangunan Madiah dan Insaniah    Sajadah.                              Senarai      memerlukan
                 berteraskan iman.                                   Infak        semak ciri-ciri  bantuan.
               Aras 3                   Perbincangan Kumpulan:                       orang
                 Membandingkan ciri-ciri dan sikap   Kebaikan infak, cara mendekatkan diri kepada  Sujud Tilawah    beriman,
                 orang-orang beriman dengan orang-   Allah, ciri-ciri orang beriman, fasik dan              fasik dan
                 orang fasik dan munafik.        munafik.                    Sujud Syukur     munafik.
                 Menghuraikan bentuk-bentuk infak
                 yang disukai Allah.          Latih Tubi Menghafaz Niat:           Sujud Sahwi     Nota edaran
                 Membandingkan antara sujud-sujud    Niat solat witir, solat tahajjud dan sujud
                 yang disyariatkan iaitu sujud solat,  tilawah.
                 sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud
                 syukur.                Menyediakan Senarai Semak:
                                    Ciri-ciri orang beriman, fasik dan munafik.

               Aras 1                   Membuat peta minda:              Sejarawan      Nota edaran    Mencontohi
      SIRAH        Menerangkan riwayat hidup,       Ketokohan Ibnu Khaldun                                kegigihan Ibnu
      NABAWIYYAH DAN    pendidikan dan sifat peribadi Ibnu                          Negarawan               Khaldun dalam
      TAMADUN ISLAM:    Khaldun.                Perbincangan Kumpulan:                                menuntut ilmu.
      IBNU KHALDUN     Menyatakan sumbangannya dalam     Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun.    Budayawan
      TOKOH        bidang ilmu dan pemikiran Islam.                                               Berusaha
      SEJARAWAN    Aras 2                   Melayari Laman Web:                                  meningkatkan
      ULUNG        Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun   Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun                       ketrampilan diri
                 sehingga terkenal sebagai negarawan,  melalui laman web.                                  dalam penguasaan
                 sejarawan, budayawan dan                                                   pelbagai ilmu.
                 cendekiawan.
                 Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil
                 karya Ibnu Khaldun.
                 Menjelaskan perkara-perkara utama
                 yang terdapat dalam Mukaddimah Ibnu
                 Khaldun dalam membina tamadun
                 manusia.
               Aras 3
                 Menghuraikan kesan-kesan
                 sumbangan dan peninggalan Ibnu
                 Khaldun terhadap tamadun manusia
                 hari ini.
               Aras 1                   Perbincangan:                 Kemahiran      Nota edaran    Rela berkorban
                 Menyatakan konsep kemahiran ibu    Konsep kemahiran keibubapaan, hukum      keibubapaan              untuk kebaikan
 3/2    IBADAT:       bapa dan hukum melaksanakan      melaksanakan tanggungjawab keibubapaan,               Lembaran     bersama.
      KEMAHIRAN      tanggungjawab keibubapaan.       cara-cara melaksanakan tanggungjawab                kerja.
23/6/08 -  KEIBUBAPAAN     Menyatakan cara-cara melaksanakan   terhadap anak.                                    Mengamalkan
 27/6/08             tanggungjawab terhadap anak.                                        Gambar      budaya ilmu dalam

                                        22
                                                                       Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                Aras 2                   Perbincangan dan penerangan:                     berkaitan.    rumahtangga.
                  Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa   Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap
                  terhadap anak dari aspek jasmani,    anak melalui lembaran kerja dan rencana atau                      Sentiasa menjaga
                  emosi, rohani dan intelek.       gambar.                                         maruah keluarga.
                  Menyatakan kepentingan dalam
                  melaksanakan tanggungjawab ibu
                  bapa.

                Aras 3
                  Menjelaskan kesan-kesan pengabaian
                  tanggungjawab terhadap anak-anak.


                Aras 1                   Kuiz:                      Islah         Nota edaran.   Sifat rendah diri,
                  Menerangkan riwayat hidup,       Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid                         berani dan telus
      SIRAH          pendidikan dan sifat peribadi yang   Jamaluddin Al-Afghani.                        VCD Sayyid    dapat menyokong
      NABAWIYYAH DAN     menyokong kejayaan perjuangannya.                                       Jamaluddin    kejayaan seseorang.
      TAMADUN ISLAM:     Menyatakan sumbangannya dalam                                         Al-Afghani.
      SAYYID         bidang pemikiran dan gerakan Islam.   Sumbang Saran:
      JAMALUDDIN AL-                         Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-                         Mencontohi
      AFGHANI PEJUANG   Aras 2                   Afghani di kalangan masyarakat Islam di                         semangat juang
      ISLAM YANG GIGIH.    Menjelaskan keperluan Al-Islah     Nusantara.                                       serta prihatin
                  (pembaharuan) dalam kehidupan                                                  terhadap umat
                  seseorang.               Menulis Kata-kata Hikmah:                                Islam.
                  Menjelaskan bentuk-bentuk        Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin
                  pembaharuan yang dikemukakan oleh    Al-Afghani dalam tulisan jawi - Manusia                         Berjiwa besar dan
                  Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.      adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam                        sanggup
                                      ini. Dengan akalnya, tersingkap segala rahsia                      memperjuangkan
                Aras 3                   alam yang tersembunyi.’                                 kebenaran.
                  Merumuskan kesan pemikiran Sayyid
                  Jamaluddin Al-Afghani terhadap     Tayangan Video:
                  masyarakat Islam.            Tentang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.
                  Menghuraikan mengapa aliran
                  pembaharuan Islam di Asia Barat lebih  Membuat Buku Skrap:
                  mempengaruhi pemikiran umat Islam    Tentang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.
                  di Tanah Melayu.

                Aras 1                   Bacaan Hadith:                 Wali Allah      Nota edaran    Menghormati orang
                  Menyatakan maksud keseluruhan      Membaca potongan hadith.                                yang berilmu dan
 4/2    HADITH: ORANG      hadith.                                         Ibadat nawafil             taqarrub kepada
      BERIMAN KEKASIH     Menyatakan maksud wali berdasarkan   Perbincangan Kumpulan:                                 Allah.
30/6/08 –  ALLAH S.W.T.      hadith tersebut.            Amalan-amalan sunat, ciri-ciri orang yang
 4/7/08               Menyatakan bahawa orang yang      mendapat perlindungan Allah.                              Iltizam dan jujur

                                         23
                                                              Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

           mengingkari risalah Rasulullah s.a.w.                                            ketika melakukan
           telah melakukan penyelewengan                                                amalan sunat.
           terhadap akidah.            Lawatan Ke Perpustakaan:                               Prihatin dan
           Menyatakan bahawa orang yang      Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab                       melaksanakan
           menyempurnakan segala          hadith yang muktabar.                                amalan wajib dan
           tanggungjawab fardhu dan sunat akan                                             sunat secara
           mendapat keredhaan dan keberkatan    Kajian Perpustakaan;                                 berterusan.
           dari Allah.               Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman
                               kepada Allah.
         Aras 2
           Menyenaraikan cara-cara menjadi
           orang-orang yang beriman kepada
           Allah.
           Menghuraikan amalan-amalan sunat
           untuk menghampirkan diri kepada
           Allah.

         Aras 3
           Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri
           orang yang beriman kepada Allah dari
           aspek ilmu, ibadat dan akhlak.
           Menjelaskan kelebihan orang yang
           mengerjakan ibadat nawafil.
           Menghuraikan pengajaran-pengajaran
           hadith.


         Aras 1                   Perbincangan Kumpulan:            Pencemaran udara   Gambar-      Mencintai dan
ADAB DAN AKHLAK    Menyatakan maksud alam.         Maksud alam dan kepentingan memelihara               gambar      menghargai alam
ISLAMIAH: ADAB    Menyatakan kepentingan memelihara    alam, cara-cara penjagaan dan pemeliharaan  Pencemaran air    pencemaran    ciptaan Allah.
MEMELIHARA ALAM    kejadian alam.             kejadian alam.                           alam
           Menerangkan kepentingan memelihara                          Pencemaran tanah            Memelihara alam
           alam adalah tuntutan Islam.       Perbincangan:                           Nota edaran    sekeliling supaya
           Mengamalkan cara-cara penjagaan     Kumpulan 1:                 Pencemaran bunyi            bebas daripada
           dan pemeliharaan alam.         Punca-punca berlakunya pencemaran alam                        kekotoran dan
                               sekitar.                                       pencemaran.
         Aras 2
           Menjelaskan punca-punca berlakunya   Kumpulan 2:                                     Mensyukuri nikmat
           pencemaran alam sekitar.        Pencemaran sungai dan kesannya.                           Allah yang
           Menghuraikan langkah-langkah untuk                                              menjadikan alam
           mengatasi kerosakan alam dan      Kumpulan 3:                                     semulajadi untuk
           haiwan.                 Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan                      semua insan.
                               alam dan cara-cara mengatasinya.

                                  24
                                                                 Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 3                   Projek Sekolah:
                 Menerangkan akibat jika kita tidak   Taman rekreasi, kebun sayur, ternakan,
                 menjaga alam semulajadi kepada     gotong-royong.
                 haiwan, manusia, masyarakat dan
                 negara.                Pertandingan Kebersihan:
                 Menerangkan tentang kebaikan      Antara kelas.
                 menjaga alam semulajadi dan haiwan.

               Aras 1                   Melukis Peta Minda:            Al-Urwatul Wusqa  Nota edaran    Mengambil iktibar
                 Menerangkan riwayat hidup,       Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad                     daripada riwayat
 5/2   SIRAH         pendidikan dan sifat peribadi Syeikh  Abduh dalam tulisan jawi.         Jumud                hidup, jasa dan
      NABAWIYYAH DAN    Muhammad Abduh.                                                    buah fikiran Syeikh
7/7/08 -  TAMADUN ISLAM:    Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa   Kajian Perpustakaan:            Taklid buta             Muhammad Abduh.
11/7/08  SYEIKH        terhadap pembangunan umat Islam.    Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin.
      MUHAMMAD       Menerangkan saranan-saranan utama                                           Mengambil iktibar
      ABDUH TOKOH      Syeikh Muhammad Abduh dalam      Menulis Rencana Ringkas:                            cara meningkatkan
      ISLAH AGUNG      bidang ilmu dan pendidikan.      ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’                    kualiti hidup.
               Aras 2
                 Menjelaskan faktor-faktor yang     Kuiz:                                      Sanggup melakukan
                 mendorong usaha beliau melakukan    Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang                     sesuatu yang
                 gerakan pembaharuan.          Islam.                                     mencabar dan
                 Menjelaskan idea-idea dalam bidang                                           berani.
                 ilmu, pendidikan dan sahsiah.     Melayari Laman Web:
               Aras 3                   Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh.
                 Menghuraikan cara pembaharuan
                 yang dibawa oleh Syeikh Muhammad
                 Abduh kepada dunia Islam.
                 Membincangkan kesan pembaharuan
                 yang dibawa oleh Syeikh Muhammad
                 Abduh kepada pembangunan umat
                 Islam.

               Aras 1                   Perbincangan Kumpulan:           Sedekah      Nota edaran    Ikhlas apabila
      ADAB DAN AKHLAK    Menyatakan pengertian memberi dan   Kumpulan 1:                                   bersedekah dan
      ISLAMIAH: ADAB    menerima sedekah dan hadiah.      Kesan-kesan bersedekah dan memberi     Hadiah                memberi hadiah.
      MEMBERI DAN      Menyatakan adab-adab memberi      hadiah kepada pemberi dan penerimanya.
      MENERIMA HADIAH    sedekah dan hadiah.
      DAN SEDEKAH.     Menyatakan kepentingan memberi     Kumpulan 2:
                 sedekah dan menerima hadiah.      Jenis-jenis sedekah dan hadiah.                         Mengamalkan
                 Menjelaskan jenis-jenis sedekah dan                                          bersedekah dan
                 hadiah.                                                        memberi hadiah
                                                                            dengan penuh
                                    Kumpulan 3:                                   keikhlasan.

                                       25
                                                                   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

               Aras 2                   Orang-orang yang berhak menerima sedekah
                 Menjelaskan bersedekah dan memberi   dan hadiah.                                    Berterima kasih
                 hadiah adalah digalakkan oleh Islam.                                           apabila menerima
                 Menghuraikan kesan-kesan                                                 sesuatu pemberian
                 bersedekah dan memberi hadiah                                               daripada seseorang.
                 kepada pemberi dan penerimanya.    Karangan Dalam Tulisan Jawi:
                                     Tangan yang memberi lebih baik daripada
               Aras 3                   tangan yang menerima.
                 Menghuraikan perbezaan di antara
                 amalan bersedekah dengan memberi    Projek Kemasyarakatan:
                 hadiah.                Mengumpul barang-barang terpakai untuk
                 Merumuskan orang-orang yang berhak   golongan yang memerlukan dan memberi
                 menerima sedekah dan hadiah.      penghargaan kepada pelajar yang banyak
                                     memberi sumbangan kepada sekolah.


               Aras 1                   Sumbang Saran:               Undang-Undang     Nota edaran    Bersikap amanah
                 Menyatakan secara ringkas mengenai   Mahkamah di Malaysia, Peranan Mahkamah   Keluarga Islam             tanpa mengira
 6/2    IBADAT: UNDANG-    akta kekeluargaan dan penubuhan    Syariah di Malaysia.                                kedudukan.
      UNDANG        Mahkamah Syariah di Malaysia.                           e-syariah
14/7/08 -  KELUARGA ISLAM    Menyatakan matlamat dan keperluan   Penerangan dan Perbincangan:                            Rela berkorban
 18/7/08             penubuhan Mahkamah Syariah yang    Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan     Akta                  tanpa mengira masa
                 berkaitan Enakmen Keluarga Islam di  Mahkamah Sivil, enakmen dan akta                          dan tenaga.
                 Malaysia.               kekeluargaan yang diperuntukkan kepada   Enakmen
                                     mahkamah di Malaysia.                               Berusaha
               Aras 2                                        Ordinan                 membentuk
                 Menjelaskan bidang-bidang kuasa    Lawatan :                                     keluarga bahagia.
                 Mahkamah Syariah secara umum.     Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan    Bidang Kuasa Mal
                 Menjelaskan peranan Mahkamah      membuat laporan.
                 Syariah dan akta kekeluargaan Islam                        Bidang Kuasa
                 yang berkuatkuasa hari ini.      Menulis Rencana Ringkas:          Jenayah
                                     Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia
               Aras 3                   dalam tulisan jawi.            Mahkamah
                 Membezakan bidang kuasa                              Rendah Syariah
                 Mahkamah Syariah dengan
                 Mahkamah Sivil.
                 Mengetahu enakmen dan akta                            Mahkamah Tinggi
                 kekeluargaan yang terdapat di                           Syariah
                 Malaysia.
                                                          Mahkamah
                                                          Rayuan Syariah
                                                          Faraid


                                        26
                                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

                Aras 1                    Sumbang Saran:                  Berniaga    Nota edaran    Mengamalkan sifat
                  Menyatakan pengertian adab berjual    Pengertian adab berjual beli, adab-adab                      jujur dan amanah
      ADAB DAN AKHLAK    beli.                   berniaga yang disyariatkan oleh Islam.      Riba               dalam perniagaan.
      ISLAMIAH: ADAB     Menyatakan keperluan menjaga adab-
      BERNIAGA        adab semasa berjual beli.         Menceritakan Pengalaman:                              Menghormati
                  Menerangkan adab-adab berniaga      Pelajar menceritakan pengalaman berniaga                      pelanggan-
                  yang disyariatkan oleh Islam.       melalui persatuan semasa Hari Ko-Kurikulum.                    pelanggan dengan
                                                                                penuh kesopanan
                Aras 2                    Perbincangan Kumpulan:                               dan mesra.
                  Menjelaskan sebab-sebab Islam       Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli,
                  menggalakkan jual beli, hukumnya dan   tatacara jual beli menurut Islam, perbezaan di
                  dalil.                  antara adab-adab jual beli secara Islam dan
                  Menghuraikan tatacara jual beli      bukan Islam.
                  menurut Islam.

                Aras 3
                  Menerangkan perbezaan di antara
                  adab-adab jual beli secara Islam dan
                  bukan Islam.
                  Menghuraikan faedah jual beli yang
                  beradab.
                  Menghuraikan bentuk-bentuk
                  perniagaan yang dilarang oleh Islam.


                Aras 1                    Bacaan Ayat:                           CD Bacaan     Takut siksaan Allah
                  Menyatakan maksud ayat secara       Secara beramai-ramai.                      ayat Al-Quran   dengan
 7/2    KEFAHAMAN AL-     keseluruhan.                                                         meninggalkan
      QURAN:         Menyatakan maksud perbandingan      Penerangan;                           Nota edaran    maksiat.
21/7/08 -  KEMULIAAN AL-     antara sifat bukit dan sikap keingkaran  Pengertian dan maksud ayat.
 25/7/08  QURAN ; SURAH     manusia menerima Al-Quran.                                                  Yakin, akur dan insaf
      AL-HASYR AYAT 21    Menyatakan sifat-sifat Allah yang     Tayangan VCD:                                   bahawa ilmu Allah
      HINGGA 24       terdapat dalam Al-Quran.         Benda-benda ciptaan Allah, sains dan Al-                      tanpa sempadan.
                                       Quran.
                Aras 2
                  Menyatakan keistimewaan-         Perbincangan Kumpulan:
                  keistimewaan Al-Quran.          Bukti kasih sayang Allah kepada manusia,
                  Menghuraikan sebab-sebab Allah      perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam
                  menurunkan Al-Quran kepada        syahadah.
                  manusia.
                  Menjelaskan bahawa makhluk selain     Menulis Esei:
                  daripada manusia tunduk dan patuh     ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan
                  kepada Allah.               jawi.

                                          27
                                                                  Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

              Aras 3
                Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan
                kesempurnaan Allah berdasarkan     Tugasan Lanjutan:
                kepada ayat.              Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti
                Menjelaskan perkara yang dapat     persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna
                diambil iktibar daripada perumpamaan  sebelum memulakan pengajaran.
                kesan penurunan Al-Quran ke atas
                bukit.                 Membuat Buku Skrap:
                Menyenaraikan langkah-langkah untuk   Al-Asmaul Husna.
                menjadi orang yang menghayati Al-
                Quran.
              Aras 1                   Perbincangan:                Anak angkat    Nota Ringkas   Sentiasa menjaga
      IBADAT: ANAK     Menyatakan pengertian anak angkat    Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak                       amanah yang
      AMANAH ALLAH     menurut Islam.             angkat, hikmah pengambilan anak angkat,   Nasab       Nota edaran    dipertanggungjawabk
      S.W.T.        Menyatakan hukum mengambil anak     keberkesanan dalam menangani masalah                       an.
                angkat.                 kekeluargaan, kesan menasabkan anak     Hibbah
                Menyatakan peraturan yang berkaitan   angkat kepada bapa angkat.
                dengan mengambil anak angkat.                            Wasiat                Berusaha dan
                                    Sumbang Saran:                                  beriltizam memberi
              Aras 2                   Anak angkat dan pengertiannya, hukum                       pendidikan terhadap
                Menghuraikan tanggungjawab ibu     mengambil anak angkat.                              anak-anak.
                terhadap anak angkat.
                Menjelaskan hikmah-hikmah
                diharuskan mengambil anak angkat.                                             Menjaga hubungan
                                                                             baik kekeluargaan.
              Aras 3
                Menghuraikan masalah yang timbul
                akibat menasabkan anak angkat
                kepada ayah angkat.

 8/2
                                        UJIAN SETARA 3
29/7/08-
31/07/08
              Aras 1                   Perbincangan Kumpulan:            Islah       Nota      Menghormati dan
                Menerangkan riwayat hidup, pendidikan  Sejarah hidup, asas pemikiran Syeikh Tahir           edaran     memuliakan para
9/2    SIRAH        dan sifat peribadi Syeikh Tahir     Jalaluddin.                                  ilmuan Islam.
      NABAWIYYAH DAN    Jalaluddin.
4/8/08 -  TAMADUN ISLAM:    Menyatakan sumbangannya dalam      Kajian Perpustakaan:                              Bersatu menegakkan
 8/8/08  SYEIKH TAHIR     bidang ilmu dan pemikiran terhadap   Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin.                        Islam dalam
      JALALUDDIN      kesusasteraan, ilmu falak dan                                             mengekalkan tamadun
      TOKOH PEMIKIR    pendidikan Islam.            Menulis Rencana:                                umat.
      TANAH AIR.      Mengambil iktibar daripada riwayat   Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh

                                       28
                                                     Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

           hidup, jasa dan idea-idea Syeikh Tahir  Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di
           Jalaluddin.               nusantara.

         Aras 2
           Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh
           Tahir Jalaluddin di nusantara.
           Menjelaskan cara Syeikh Tahir
           Jalaluddin menyalurkan pemikiran
           pembaharuan kepada masyarakat
           Islam.
           Menjelaskan kegigihan dan semangat
           juang yang tinggi perlu dalam
           menegakkan syiar Islam.

         Aras 3
           Menghuraikan kesan-kesan
           peninggalan beliau terhadap
           masyarakat Islam dalam mengekalkan
           tamadun Islam.


         Aras 1                    Tayangan VCD:                  Nota     Berusaha secara
SIRAH        Menerangkan riwayat hidup, pendidikan  ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’.           edaran    berterusan dengan
NABAWIYYAH DAN    dan sifat peribadi Hamka.                                        penuh semangat
TAMADUN ISLAM:    Menyatakan sumbangannya dan jasa-    Menulis Sinopsis:                       ketekunan.
HAMKA PERMATA    jasa terhadap umat Islam.        Salah sebuah buku karangan Hamka.
NUSANTARA      Menyatakan hasil-hasil karya beliau                                   Cekal dan tabah
           yang terkenal dalam bidang falsafah,   Teka Silangkata:                        menghadapi cabaran.
           kesusasteraan dan agama.         Berkaitan tokoh.

         Aras 2                    Membuat Buku Skrap:
           Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk   Berkaitan tokoh.
           mengembangkan dakwah Islamiah di
           nusantara.
           Menjelaskan mengapa beliau digelar
           Mujaddid.

         Aras 3
           Menghuraikan cabaran yang dihadapi
           oleh Hamka dalam perjuangannya.
           Menghuraikan kesan-kesan perjuangan
           Hamka terhadap pembangunan umat.


                                  29
                                Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 10/2
          ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TINGKATAN 4
11/8/08 -
 15/8/08
16/8/08 -       CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
 24/8/08 11/2

25/8/08 -
 29/8/08

 12/2   ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

1/9/08 -
 5/9/08 13/2

8/9/08 -
12/9/08

 14/2

15/9/08 -       PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
 19/9/08

 15/2

22/9/08 –
 26/9/08
              30
                         Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

 16/2

29/9/08 -
 3/10/08

 17/2
       PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM
6/10/08 -
10/10/08


 18/2

13/10/08 -          &
 17/10/08

 19/2

20/10/08 -
 24/10/08

 20/2      ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

27/10/08 -
 31/10/08

 21/2

3/11/08 -
 7/11/08 22/2
        SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
10/11/08-
14/11/08


15/11/08 -
 1/1/09       CUTI AKHIR TAHUN           31
   Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
32

								
To top