Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Strategi Perlawanan

Document Sample
Strategi Perlawanan Powered By Docstoc
					KEMAHIRAN MENGANALISIS SITUASI (S.W.O.T)
    DAN MENGANALISIS DATA
   UNTUK MENGGUBAL STRATEGI
     DAN PELAN TINDAKAN
    ANALISIS S.W.O.T
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan
yang terdapat di dalam organisasi
di samping mengetahui ancaman dan
peluang yang terdapat di luar organisasi.

S = Strengths  (Kekuatan)
W = Weaknesses (Kelemahan)
O = Opportunities (Peluang)
T = Threats    (Ancaman)
   ANALISIS S.W.O.T
Ketelusan dalam merancang
Mewujudkan budaya berfikir dalam
pengurusan
Melihat sekeliling kita sebelum melangkah
ke hadapan.
Proses mencari penambahbaikan
Faktor Luaran –(Tidak boleh dikawal)
Sosial, Ekonomi, Politik, Teknologi, Persekitaran.

Analisis persekitaran dalaman dan luaran boleh
dilakukan secara :
pemerhatian, pengalaman yang dilalui dan
soal selidik.

Boleh dilihat dalam bentuk analisis
“tulang ikan ishikawa”
 Merupakan langkah-langkah penting
 dalam proses perancangan strategik.

 Menganalisis maklumat tentang Persekitaran
 dalaman dan luaran organisasi

Faktor Dalaman – (Faktor yang boleh dikawal)
 Guru, murid, kewangan, Stail Kepimpinan,
 sumber (kewangan), budaya (permuafakatan)
 Kepentingan Analisis
    S.W.O.T

Membolehkan program dirancang secara
S. M. A. R. T
Misi dan Visi Perancangan Strategik boleh
dilaksana dan dicapai.
Mendapat strategi yang tepat setelah
menyediakan T.O.W.S Matriks.
       S .M. A. R. T

S = Spesifik   Jelas untuk siapa ?,
 Tepat & Pasti  berapa ?, bila ?
         Matlamat dan objektif ?


M = Measurable  Objektif yang eksplisit
 Boleh diukur   Objektif tingkahlaku
 dan dinilai   Hasil akhir
A = Achievable /    Mampu dicapai
 Accesible
 Boleh dicapai


R = Realistic      Benar menepati objektif
Munasabah, boleh    Memenuhi keperluan
diterima akal, sesuai  Mampu dilakukan.
dengan keperluan dan
kemampuan

T = Time frame     Dapat dilaksanakan
Dalam tempoh masa    mengikut masa
Contoh:
 MISI:   MENGHASILKAN PELAJAR YANG
 CEMERLANG DALAM KURIKULUM
 MATLAMAT STRATEGIK: Memastikan guru-guru
 mempunyai kemahiran pengajaran dan
 pembelajaran.
 OBJEKTIF KHUSUS:    Pada akhir tahun 2006,
 semua guru telah mengikuti kursus P&P
 sekurang-kurangnya sekali.
 Spesifik:     Kursus P&P
 Measureable:   Semua guru
 Achievable:    Boleh kerana sekali sahaja.
 Realistik:    Guru boleh menghadirinya.
 Tempoh Masa:   Pada akhir tahun 2006.
Contoh Penggunaan
Analisis SWOT
Peningkatan prestasi subjek-subjek
Peningkatan Prestasi
UPSR/PMR/SPM/STPM
Pembukaan kelas-kelas Tkn 6
Pembukaan kelas aliran sains tulin, MPV,
Aliran teknikal
Kelas khas, kelas Aliran Agama, dll.
Perancangan HEM, Koku dll.
2. Analisis Jurang
 Organisasi menilai perbezaan antara
 kedudukan semasa dengan apa yang
 diinginkan pada masa hadapan.
 (Data peperiksaan). Hasilnya organisasi
 dapat membina strategi yang spesifik dan
 memperuntukkan sumber untuk
 merapatkan jurang.
 TOV dan ETR dapat ditentukan.
4. Penjanaan Matlamat
  Strategik
 Menentukan isu-isu strategik berasaskan visi dan
 misi dalam kerangka persekitaran dan analisis
 yang lain.
 Matlamat strategik juga dipanggil taktik untuk
 mencapai misi organisasi.

(Contoh : Dalam perlawanan akhir Piala Malaysia,
 Visi Perlis untuk menang, dan taktik ialah cara
 bermain untuk mencapai kemenangan.
3. Penanda Arasan
 Mengukur dan membanding operasi,
 amalan dan pelaksanaan dengan sekolah
 lain.
 Boleh mengambil unsur-unsur yang baik
 sebagai panduan.
 Melalui penanda arasan yang sistematik,
 organisasi dapat membina matlamat dan
 sasarannya.
     ANALISIS SWOT
Kekuatan (S)                     Kelemahan (W)

S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
  berpengalaman.                  W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah dalam Bah.
                             Inggeris
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah.
  Inggeris                     W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah rosak.

S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah murid  W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan untuk panitia
                             Bah. Inggeris adalah lemah.
S4. Ada sebuah makmal komputer yang lengkap.

                           W4. Guru tidak menguasai Bahasa InggerisPeluang (O)                      Ancaman (T)

O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan       T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah. Inggeris tidak
   sekolah                       penting
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan
   Persatuan Bekas Pelajar             T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan        kecemerlangan akademik.
   untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar
   (4P)                       T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah. Inggeris di rumah.
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat
Kekuatan (S)

S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
 berpengalaman.
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah.
 Inggeris
S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah
 murid
S4. Ada sebuah makmal komputer yang
 lengkap.
Kelemahan (W)
W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah
  dalam Bah. Inggeris
W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah
  rosak.
W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan
  untuk panitia Bah. Inggeris adalah lemah.
W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris
Peluang (O)

O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan
  sekolah
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan
  Persatuan Bekas Pelajar
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan
  untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar
  (4P)
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat
Ancaman (T)

T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah.
  Inggeris tidak penting

T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke
  arah kecemerlangan akademik.

T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah.
  Inggeris di rumah.
TOWS MATRIKS (Analisis dalaman / persekitaran dalam
menentukan/memilih strategi )

             KEKUATAN (S)     KELEMAHAN (W)
           1.           1.
           2. Senaraikan     2. Senaraikan
           3. Kekuatan      3. Kelemahan
           4.           4.
PELUANG (O)     STRATEGI (SO)     STRATEGI (WO)
1.          Gunakan kekuatan    Atasi kelemahan
2. Senaraikan    untuk merebut     dengan mengambil
3. Peluang      Peluang        Peluang.
4.
ANCAMAN (T)     STRATEGI (ST)     STRATEGI (WT)
1.          Gunakan kekuatan    Kurangkan kelemahan
2. Senaraikan    untuk menghadapi    dan elak ancaman
3. Ancaman      ancaman
4.
SO  MEMADANKAN PELUANG DENGAN
   KEKUATAN YANG ADA (KONSERVATIF).
WO  MEMADANKAN PELUANG DENGAN
   KELEMAHAN AGAR KELEMAHAN DAPAT DIATASI
   (AGRESIF)
ST  KEKUATAN DIGUNAKAN UNTUK MENGELAK
   ANCAMAN ATAU MENGATASINYA (DEFENSIF).
WT  KELEMAHAN DIATASI DAN ANCAMAN
   DIELAK (KOMPETITIF)
                      Kekuatan (S)                Kelemahan (W)

 TOWS                   S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
                        berpengalaman.
                                            W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan
                                              lemah dalam Bah. Inggeris


 MATRIKS –                 S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi
                        Bah. Inggeris
                                            W2. BBM tidak mencukupi dan banyak
                                              yang telah rosak.


 BAHASA                  S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi
                        jumlah murid *
                                            W3. Keadaan kewangan sekolah dan
                                              peruntukan untuk panitia Bah.

 INGGERIS
                                              Inggeris adalah lemah.
                      S4. Ada sebuah makmal komputer yang     W4. Guru tidak menguasai Bahasa
                        lengkap.                  Inggeris
Peluang (O)                 SO   (maxi-maxi)             WO    (mini-maxi)
O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri     S1,S4,O1,O4                 W1,W3,O2,O3
  dengan sekolah             Meminta JPN menghantar guru-guru      Adakan kelas tambahan/tuisyen yang
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan   berkursus menggunakan ICT dalam       dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG
  Persatuan Bekas Pelajar         pengajaran Bah. Inggeris
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi                            W2,O1,O2
  peruntukan untuk Program Peningkatan  S2,S3,O2,O4                 Adakan bengkel membuat BBM dengan
  Prestasi Pelajar (4P)          Adakan kelas bimbingan/tambahan yg     bantuan kewangan PIBG
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat      dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG

Ancaman (T)                 ST   (maxi-mini)             WT    (mini-mini)
T1. Masyarakat sekitar masih menganggap   S4,T1,T3                  W1,T2
  Bah. Inggeris tidak penting       Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta    Anjurkan perkhemahan kecemerlangan
                      terapkan penggunaan Bah. Inggeris      pelajar untuk mendapat pendedahan
T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke  semasa memberi arahan.           penuh dalam Bah. Inggeris
  arah kecemerlangan akademik.                            W3,T2
                      S2,S4,T1,T2,T3               Dapatkan bantuan JPN dan Kerajaan
T3. Pelajar tidak langsung menggunakan   Gunakan kepakaran guru cemerlang      Negeri untuk program sekolah.
  Bah. Inggeris di rumah.         untuk mengajar mata pelajaran Bah.
                      Inggeris dgn menggunakan ICT
SO (maxi-maxi)

S1,S4,O1,O4
(STRATEGI) Meningkatkan kemahiran guru menggunakan
ICT dalam P&P dengan sokongan JPN / PPD

(AKTIVITI)Meminta JPN menghantar guru-guru berkursus
menggunakan ICT dalam pengajaran Bah. Inggeris

S2,S3,O2,O4
(STRATEGI) Meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan sokongan
kerajaan negeri.

(AKTIVITI) Adakan kelas bimbingan/tambahan yg dibiayai oleh kerajaan
negeri / PIBG
WO (mini-maxi)
W1,W3,O2,O3 STRATEGI
Meningkatkan motivasi pelajar dengan kerjasama PIBG

(AKTIVITI 1)
Adakan kelas tambahan / tuisyen yang dibiayai oleh kerajaan
negeri/PIBG

WO(mini-maxi)
W2,01,02 (STRATEGI)
Meningkatkan bilangan BBM dengan bantuan kew PIBG

(AKTIVITI 1)
Adakan bengkel membuat BBM dengan bantuan kewangan
PIBG
ST (maxi-mini)
STRATEGI - Meningkatkan pencapaian BI dengan
menggunakan ICT.

S4,T1,T3
Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta
terapkan penggunaan Bah. Inggeris semasa
memberi arahan.

S2,S4,T1,T2,T3
Gunakan kepakaran guru cemerlang untuk
mengajar mata pelajaran Bah. Inggeris dgn
menggunakan ICT
WT (mini-mini) STRATEGI
Meningkatkan pencapaian pelajar dalam
akademik khisusnya BI

W1,T2 (AKTIVITI)
Anjurkan perkhemahan kecemerlangan
pelajar untuk mendapat pendedahan penuh
dalam Bah. Inggeris

W3,T2 (AKTIVITI)
Anjurkan program sekolah dengan bantuan JPN
dan Kerajaan Negeri.
 MATRIK RANKING (TIMBANGTARA)

Strategi/  Kos    Masa    Penerimaan  Kepakaran   Kemudahan  Jumlah
Program                                 skor

Strategi  RM 1800  6 Hari   Guru dan   G.Cmlang   Dewan
  1         Sebulan  waris    / P. kertas  Sekolah
W1,W3,        Selama 6
02,03         bulan
Strategi
  2

Strategi
  3

Strategi
  4

Strategi
  5
ANALISIS DATA
 ‫ ڤ‬ANALISIS DATA PEPERIKSAAN AWAM /
  DALAMAN.
 ‫ ڤ‬ANALISIS DATA GURU/ STAF SOKONGAN
 ‫ ڤ‬ANALISIS DATA MURID
 ‫ ڤ‬ANALISIS DATA IBU BAPA/ WARIS
 ‫ ڤ‬ANALISIS DATA KEMUDAHAN SEKOLAH/FASILITI.
    ANALISIS DATA
Penting untuk menjadikan perancangan kita
adalah STRATEGIK.
Data perlu dikutip (faktor dalaman),
dianalisis (analisis dalaman), dibanding,
diinterpretasi / tafsir.
Perlu untuk menyokong kenyataan kita
supaya lebih spesifik – tidak umum.
 DATA-DATA PENTING
Guru – Pengalaman, Umur, Latihan, Kebolehan
khas
Murid – Latarbelakang keluarga, minat, prestasi
akademik (headcounts)
Kemudahan P&P – Bilik darjah, Lampu, Kipas,
Makmal Komputer, Makmal Sains, ABM/BBM,
Komputer Riba, Troli dll.
Kemudahan di Makmal Sains – Radas Sains,
Bahan-Bahan Sains dll.
PSS – Bilangan Buku, Kekerapan Penggunaan
    Mengapa Perlu
    Headcount?
Melihat keupayaan sedia ada murid
Menilai potensi murid yang boleh digarap
Merancang program yang bersesuaian dengan
kebolehan murid.
Untuk tujuan post-mortem dan tindakan
penambahbaikan.
  KEKUATAN KONSEP
    HEADCOUNT
• MENGENAL POTENSI SETIAP PELAJAR
• HARAPAN TINGGI KEPADA PELAJAR
• P & P BERFOKUS KEPADA PELAJAR
• PERHATIAN DAN PENGIKTIRAFAN
 KEPADA PELAJAR.
• MENGENALPASTI KEUPAYAAN DAN
 KELEMAHAN PELAJAR SECARA
 PERSEORANGAN.
Potensi Pelajar

 Kemampuan mendapat 5A, 4A…
 Dalam subjek-subjek yang dipelajari
 Hanya mampu menjawab soalan bertahap rendah.
 Mampu menjawab soalan HOTS

 Tidak memahami arahan soalan menjadi penyebab
 pelajar tahap (SR) tidak boleh menjawab soalan.

 Dalam PPSMI, BI mungkin menjadi penyebab kenapa
 konsep, kemahiran Sains tidak dikuasai – soalan tidak
 boleh dijawab.
Senaraikan semua pelajar berpotensi
seperti 10A, 9A, 5A, 4A ……
Senaraikan pelajar-pelajar yang mendapat
keputusan A, B….dalam subjek.
Setiap pelajar jika dianalisis secara lebih
detail (Contoh Matematik – 85%) kemana
hilang 15% -
Konsep apa tidak dikuasai ?,
Kemahiran apa ?.
Perlu Analisis Item.
 Prestasi pelajar lelaki berbanding pelajar
 perempuan:
 Peratus lulus, Bilangan mendapat A dalam
 subjek dll

Bilangan pelajar yang tidak menguasai 3M
 (Men / Rendah)
       POTENSI KEPUTUSAN UPSR
        MENGIKUT SUBJEK
       GRED       A       B     C       D    E    TH JUMLAH
BIL.    SUBJEK    BIL  %   BIL  %   BIL %   BIL  %  BIL %   BIL PELAJAR
 1   BAHASA MELAYU   7  24.14  21  72.41  1 3.45  0  0.00  0 0.00     29
 2   BAHASA INGGERIS  20  71.43  6  21.43  2 7.14  0  0.00  0 0.00  1   28
 3   MATEMATIK     3  10.71  14  50.00  8 28.57  1  3.57  2 7.14  1   28
 4   SAINS       8  28.57  9  32.14  5 17.86  3  10.71 3 10.71   1   28
 5   PENULISAN     2  6.90   5  17.24  14 48.28  7  24.14 1  3.45     29
ANALISIS DATA
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM 2002 - 2004/05 Sebagai TOV
  % LULUS KESELURUHAN 60% 80% DAN LAIN-LAIN.
  GPS  -   4.3 ,  7.5  (Gred Purata Subjek)
  GPK  -   5.2      (Gred Purata Keseluruhan/Sekolah)
  KUALITI PENCAPAIAN PELAJAR/ MATAPELAJARAN
◊  MENTERJEMAH DATA DALAM BENTUK JADUAL, CARTA DAN
  GRAF.
  MENYEDIA GRAF-GRAF PENCAPAIAN SECARA BANDINGAN
  UNTUK MENDAPAT GAMBARAN DAN MENTAFSIR
◊  ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN – MELIHAT
  PERKEMBANGAN/ PRESTASI PELAJAR.
◊  ANALISIS PELAJAR,KUMPULAN –KUMPULAN YANG
  DITETAPKAN. CEMERLANG, SELAMAT, SASARAN & LUAR
  SASARAN.
   Keputusan UPSR 2003 - 2005
90
80
70
60                BM(K)
50                BM(P)
40                BI
30                SC
20                MT
10
0
   2003   2004   2005
   Keputusan UPSR 2003 - 2005

100
 90
 80
 70                BM(K)
 60                BM(P)
 50                BI
 40                SC
 30                MT
 20
 10
 0
     2003  2004   2005
 Unjuran Matematik UPSR 2006 – 2010

100
 90
 80
 70
 60
 50                  MT
 40
 30
 20
 10
 0
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010

TAHUN  %  GPS  9A  8A  7A  6A  5A

2006
2007
2008
2009
2010
   PROSES PERANCANGAN
KAWALAN   STRATEGIK
  &
PENILAIAN               PELAN TINDAKAN/
        PELAKSANAAN
                   PELAN TAKTIKAL

              STRATEGI

        MATLAMAT
        STRATEGIK        TOWS
                   MATRIKS
    MISI

 VISI      ANALISIS
         SWOT
         BENGKEL
Merujuk kepada salah sebuah sekolah dalam
kumpulan anda, bincang dan sediakan :

Analisis S.W.O.T.
T.O.W.S Matriks
Strategi-strategi mengikut keutamaan (matriks
ranking)

Untuk program peningkatan prestasi akademik
sekolah tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:42
Description: Strategi Perlawanan document sample