Docstoc

Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah - PowerPoint

Document Sample
Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah - PowerPoint Powered By Docstoc
					    MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
ISMAIL CHE NGAH – SMK TG INDERA PETRA 1
W.AMRI FAIZAL- SMK BACHOK
RAZANI HUSSIN- SMK KUALA KRAI
AHMAD YIROMEEZAN- SMK DABONG
MOHD NORDI MAHMOOD- SMK KUBANG KERIAN 2
ROHANI ABD RAHMAN – SMK BATU GAJAH
TAHIIAH CHE YAAKUB – SMK TANAH MERAH 2

                      1
2.Keusahawanan.
2.1 Pengenalan keusahawanan
    I) Definasi                2.6 Pembiayaan dan sumber modal
     - Usahawan                 i) Konsep modal
     - Keusahawanan                - kewangan
    Ii) Peranan usahawan dalam           - bukan kewangan
      -masyarakat.               ii) sumber modal
      - Usahawan                 - formal
      - Perniagaannya               - tidak formal
2.2 Teori keusahawanan              2.7 Kemudahan dan bantuan.
   I) Teori dan model keusahawanan         i) Jenis-jenis kemudahan
 mengikut:                       - bantuan kewangan
      - bidang ekonomi               - Tapak kilang
      - Bidang psikologi              - Khidmat nasihat dan perundingan
      - Bidang sosiologi              - Pembangunan usahawan
   Ii) Adakan usahawan dilahir atau boleh     ii) Pihak-pihak yang memberi
 dilatih?                           kemudahan dan bantuan.
2.3 Ciri-ciri keusahawanan                - Agensi kerajaan
   Sifat-sifat pribadi usahawan yang berjaya     - Badan-badan berkanun
2.4 Mencari idea perniagaan               - Pihak swasta.
   I) sumber idea baru             2.8 Rancangan perniagaan.
   Ii) kaedah menjana idea             i) Definisi
   Iii) proses merealisasi idea          ii) Tujuan
2.5 Strategi memulakan perniagaan          iii) Sasaran
  I) memulakan sendiri               iv) Format utama rancangan
  ii) mengambil alih perniagaan sedia            perniagaan
 ada.                                         2
  Iii) francais
  Iv) pendekatan strategik
KEUSAHAWANAN
 2.1 Pengenalan dan Peranan Usahawan


 Definisi
 Keusahawanan ialah mengikut Hisrich dan Peter ialah melihat keusahawanan sebagai
 proses menghasilkan sesuatu yang baru dari segi nilai dengan memperuntukkan masa
 dan tumpuan serta tenaga yang diperlukan, menggung bersamanya risiko kewangan ,
 psikik, sosial dan memperoleh ganjaran daripada usaha tersebut dalam bentuk
 kewangan dan kepuasan sendiri serta kebebasan.
                                       3
Perbezaan diantara usahawan dan pengurus tradisional.
Dimensi          Pengurus Tradisional             Usahawan
Motif utama    kenaikan pangkat dan lain lain    kebebasan kebolehan untuk mencipta dan
          ganjaran Seperti pejabat yang besar  menghasilkan wang.
          dan berasingan,Staf dan kuasa.
Aktiviti      lebih kepada penyeliaan dan deligasi penglibatan sepenuhnya dengan aktiviti
          kerja Jika dibandingkan dengan yang dijalankan.
          pekerjaan secara Langsung.
Risiko       berhati hati dengan risiko      pengambil risiko sederhana
Status       menitikberatkan simbol status     tidak menitikberatkan simbol
Kegagalan   dan cuba mengelak kesilapan dan kejutan berhadapan    dengan  kesilapan  dan
Kesilapan                       kegagalan
Keputusan     bersetuju dengan keputusan pihak   mengikut hati sendiri
          pengurusan atasan organisasi.
Khidmat      Berkhidmat kepada orang lain     Bertangungjawab terhadap diri sendiri
                             dan pelanggan
Sejarah keluarga  Selalunya ahli keluarga bekerja    Ahli keluarga mempunyai latarbelakang
          dengan organisasi besar.       yang terdiri daripada peniagaan kecil,
                             professional dan latar belakang petani.
Perhubungan    Wujudnya hierarki yang menentukan   Pertukaran dan urusan dengan orang4lain
dengan orang    asas perhubungan.           sebagai asas perhubungan.
lain.
Peranan Usahawan


Dari aspek mikro
  1. Dilihat sebagai sumber idea dan          Rumusan Peranan Keseluruhan
   pembaharuan idea.
  2. Menambahkan nilai nilai dan ciri ciri tertenti.   1.  Memberi peluang pekerjaan.
  3. Mewujudkan peluang yang boleh ditukarkan      2.  Penggunaan sumber tempatan
   kepada idea perniagaaan yang bernas.        3.  Pengerak ekonomi yang sihat.
  4. Melaksanakan perancangan strategik yang
   mengambil kira apa yang ada, yang tiada dan     4.  Membangunkan industri
                                sokongan
   yang perlu bagi merealisasikan idea dan
   peluang dalam bentuk gerak kerja.          5.  Meningkatkan taraf hidup
  5. Mengembeleng faktor faktor pengeluaran.         masyarakat.
                             6.  Menghasilkan pelbagai produk
                                dan perkhidmatan.
Dari asperk makro                     7.  Model/ aspirasi kepada
   1. Mewujudkan peluang perniagaan.             masyarakat.
   2. Meningkatakan taraf hidup rakyat.
                             8.  Melaksanakan tanggungjawab
   3. Membangunkan industri sokongan.
                                sosial.
   4. Mempelbagaikan barangan di pasaran seiring
    dengan peningkatan teknologi.
   5. Menggunakan sumber sumber dengan cekap.
   6. Perniagaaan turun temurun yang boleh diwarisi.                  5
2.2 Teori Keusahawanan

  Teori berasaskan pendekatan ekonomi.

      Penulis francais yang menyumbang pandangan tentang kepentingan peranan usahawan
   dalam pembangunan ekonomi negara.antaranya cantilon melihat usahawan sebagai kelas
   masyarakat yang penting dan merupakan pelaku ekonomi yang utama.
      Israel kirzner menyokong sistem perdagangan bebas melihat usahawan sebagai seorang
   yang peka kepada peluang-peluang keuntungan melalui proses pertukaran.
      Antara ahli ekonomi yang banyak memberi sumbangan dalam kajian keusahawanan ialah
   joseph a. Shumpeter.model keusahawanan yang diperkenalkan oleh shumpeter melihat inovasi
   sebagai teras keusahawanan.pengertian inovasi yang dimaksudkan oleh shumpeter ini
   merangkumi semua kegiatan yang membawa kepada satu pembaharuan termasuklah
   pengenalan kapada proses tekno;ogi baru.shumpeter melihat seorang usahawan sebagai
   pencetus inovasi yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam suasasana
   statik.shumpeter membincangkan soal keseimbangan dimana beliau menimbulkan persoalan
   siapakah dan apakah yang menyebabkan keseimbangan berlaku dalam ekonomi.beliau
   mengaitkan keadaan ini dengan tindakan usahawan melalui daya inovasinya.tindakan
   usahawan diibaratkan sebagai tindakan membina.shumpeter berpadangan bahawa
   pemusnahan satu ttitik keseimbangan lain pada tahap yang lebh tinggi seperti ombak yang
   semakin membesar.
      usahawan dilihat sebagai ejen yang membawa pemusnahan kepada ekonomi.walaupun
   usahawan dilihat sebagai pemangkin kepada perubahan ekonomi usahawan hanyalah
   sementara sahaja bagi shumpeter.beliau meramalkan kemerosotan peranan usahawan dimasa  6
   akan datang.
Teori Pendekatan Psikologi
   Diantara ciri yang paling kerap dibincangkan ialah keperluan kepada pencapaian ,
   lokus kawalan dan kecenderungan untuk mengambil risiko.
   Keperluan kepada pencapaian bagi seorang usahawan adalah sifat personaliti
   yang pertama yang dikenal pasti oleh mc celland dala kajiannya terhadap
   pembangunan ekonomisesiapa yang mempunyai keperluan pencapaian yang tinggi
   biasanya akan mempunyai kehendak yan kuatuntuk menyelesaikan masalah
   dengan sendiri, suka meletakkan dan mencapainya melelui usaha sendiri dan suka
   menerima maklumbalas terhadap apa yang dilakukan.mereka merupakan seorang
   penanggung risiko yang sederhana.
   Lokus kawalan terbahagi kepada dua jenis manusia iaitu manusia luaran iaitu
   seseorang yang percaya bahawa apa yang dilakukan keatas mereka adalah secara
   kebetulan nasib atau disebabkan oleh desakan desakan yang diluar kawlan
   mereka.yang kedua ialah manusia dalaman iaitu seseorang yang percaya mereka
   yang mengawal sebahagian besar masa depanmelalui usaha mereka sendiri.ianya
   seterusnya mengjangkakan bahawa seseorang yang bersifat lokus kawalan
   berpotensi untuk menjadi usahawan berbanding dengan manusia yang bersifat
   lukus kawalam luaran.
   Kecenderungan mengambil risiko.ianya berkait rapat dengan keperluan
   pencapaian.memandang usagha penerokaan baru ini berisiko tinggi dan
   pembiayaan penerokaan baru juga biasanya dikenali sebagai modal berisiko maka
   ramai pengkaji yang cuba untuk menentukan sama ada seorang usahawan
   membuat keputusan yang kebih berisiko jika dibandingkan dengan lain lain
                                         7
   perniagaan.kajian yang dijalankan oleh brockhaus dengan membandingkan sampel
   usahawan dengan pengurustidak menunjukkan sebarabg perbezaan antara kedua
   dua kumpulan.
Teori Pendekatan Sosiologi

 Faktor faktor sosial yang mempengaruhi kemunculan seorang usahawan

   Pengalihan negatif bermaksud penyisihan seseorang individu atau kumpulan individu
   daripada masyarakat terasing.ianya tiada sesiapa untuk bergantung dan mereka
   berkecenderungan untuk menjadi usahawan.
      Tempoh peralihan dimana seseorang yang berkedudukan tertentu biasanya
      menjadi usahawan.antaranya pendatang asing yang dilihat sebagai orang luar
      dalam masyarakat.
      Tarikan positif dimana ianya boleh datang dari bakal rakan
      kongsi,mentor,keluarga,pelabur atau pelanggan dan pembekal. Bakal rakan
      kongsi menggalakkan seseorang individu dengan tawaran untuk berkongsi
      pengalaman,membantu kerjadan penyebaran risiko. Selain itu terdapat perkaitan
      kuat diantara keluarga dengan pemilihan kerjaya usahawan.
      Tolakan positif iaitu kategori terakhir yang memberi dorongan dan momentun
      untuk seseorang itu menjadi usafawan.ianya termasuklah laluan kerjaya yang
      menawarkan peluang peluang kegitan keusahawanan atau pendidikan yang
      menyediakan seseorang individu itu dengan pengetahuan yang diperluakan untuk
      menjadi usahawan dan mengenal erti undang undang.                                          8
Ciri-ciri keadaan situasi yang dapat membantu sama ada sesuatu usaha
teroka baru seseorang uasahawan
 Persepsi Dorongan.            Acara Aktiviti Keusahawanan
   Budaya/ nilai/ sikap
                      Mengambil inisiatif
   Keluarga
   Rakan sekerja            Pengganbungan sumber
   Mentor                Pengurusan organisasi
   Rakan sebaya             Menanggung risiko
   Masyarakat              Membuat perancangan

 Persepsi kebolehlaksanaan.
   Sokongan / bantuan
   Demonstarsi
   Model
   Mentor
   Rakan kongsi
   Peluang
                                     9
  Model sosiologi kemunculan seseorang usahawan


 Dorongan Kepada
  Keusahawanan           Ciri-ciri Situasi

Anjakan Negatif         Persepsi Dorongan
Status imigran          Budaya/nilai/sikap
Diberhenti kerja         Keluarga
Bosan, Marah           Rakan sekerja
                 Mentor
Krisis pertengahan umur
                 Rakan sebaya
Bercerai, kematian
pasangan.            Masyarakat.

Tempoh Peralihan.        Persepsi
Militari             Kebolehlaksanaan
Sekolah             Sokongan/ bantuan
Penjara             Demonstrasi
                 Model
Tarikan positif         Mentor
Daripada rakan kongsi      Rakan kongsi
Mentor              peluang’.
Pelabur
Pelanggan
                 Acara Aktiviti
                 Keusahawanan.
Tolakan positif         Mengambil inisiatif
Daripada rakan kongsi      Penggabungan sumber   10
Mentor              Pengurusan organisasi
Pelabur             Menanggung risiko.
Pelanggan            Membuat perancangan
Pendekatan Islam berkaiatan dengan keusahawan


Kegiatan usahawan boleh dikaitkan dengan konsep ibadah dalam Islam

    Aqidah mestilah betul-umat Islam mesti berkeyakinan bahawa amalan
    dalam sistem ekonomi Islam adalan satu satunya sistem yang mendapat
    pengiktirafan Allah.
    Niat mestilah betul-ianya berkait rapat dengan kesucian hati dan segala
    kegitan ekonomi mestilah diniatkan untuk Allah dan tidak bertujuan
    selaiannya.
    Cara melaksanakan kerja yang sesuai dengan ajaran Islam –meliputi
    tekun , sabar , amanah dan tanggungjawabdan terhindar daripada amalan
    penipuan dan penindasan.
    Natijahnya betul dan membawa faedah kepada orang ramai -ianya
    mestilah dibelanjakan kearah jalan yang betul dengan syariat Islam.
    Tidak meninggalkan ibadat wajib yang khusus -kegiatan perniagaan yang
    berbentuk ibadat umum yang tidak seharusnyamenjadi alasan untuk
    meninggalkan ibadat yang khusus.
                                     11
Adakah usahawan boleh dilatih atau memang dilahirkan
 Semangat usahawan boleh dipupuk atau dilatih dimana melalui pendapat Peter
 Ducker iaitu sesiapa sahaja boleh menjadi usahawan daripada mana mana organisasi
 samada dilatih atau belajar.ianya berikutan dengan terdapat banyaknya organisasi
 organisasi seperti adanya sistem pendidikan disekolah, dimana ianya menekankan
 kepada memberi galakan kepada bidang keusahawanan sebagai alternatif kerjaya.
 Selain itu melalui usahasama dimana Wilson Harell iaitu seorang perunding
 perniagaan dari amerika syarikat mencadangkan supaya ibu bapa mula
 memberhentikan pemberian duit poket kepada anak anak mereka dan mengikut
 dimana contoh pengalaman semasa beliau masih berusia enam tahun dimana
 bapanya mempunyai gerai jus liamau dan Harell membekalkan tenaganya dengan
 membantunya bapanya nemjual jus limau dan hasil yang diperolehinya diagihkan
 sama rata dan disitulah maka wujudlah satu faktor pendorong kepada usahawan yang
 dilatih.
 Di Malaysia kebanyakkan usahawan memang dilatih hasil daripada institusi pendikan
 yang bermula dari peringkat menengah rendah sehinggalak keperingkat pengajian
 tinggi dimana ilmu keusahawanan khusus diajar di semua peringkat di atas.
 Seseorang individu yang menjadi usahawan memang dilahirkan dengan sifat sifat yang
 mendorongnya untuk menjadi uasahawan antaranya ialah:-
 Kerana mereka memiliki persoanaliti yang khusus
 Mewarisi sifat usahawan daripada ahli keluarga yang menceburkan diri dalam
 usahawan
                                       12
2.3 Ciri-Ciri Usahawan

  Sifat-sifat peibadi seseorang usahawan yang berjaya

  1. Komitmen dan nekad
   Sikap ini merupakan satu bentuk personaliti yang amat penting dalam menentukan
   kejayaan usaha teroka seseorang usahawan dan ianya memerlukan usahawan itu
   untuk melibatkan diri mereka sepenuhnya dalam perniagaan.
  2. Berinisiatif
   Mempunyai inisiatif yang tinggi, mempunyai kecenderungan untuk melihat dan
   menganalisis sesuatu situasi dan mengambil tindakan secara proaktif sebelum
   sesuatu berlaku
  3. Berkeinginan kepada tanggungjawab
   Kesanggupan untuk menerima tanggungjawab terhadap natujah yang dihasilkan
   melalui usaha teroka mereka adalah berkait rapat dengan keinginan usahawan untuk
   mengekalkan lokus kawalan.
  4. Sentisa melihat dan merebut peluang
   Memikirkan pencapaian matalamat dan matlamat yang diteteapkan datang dari
   keupayaan melihat dan mengambil peluang yang terdapat di luar sana.
  5. Bertolak ansur terhadap risiko kakaburan dan ketidakpastian
   Mereka hidup dalam dunia yang dicirikan sebagai dunia yang mempunyai kadar
   perubahan risiko dan kekaburan yang tinggi                13
6. Berkeyakinan diri
  Mempumyai keyakiana diri terhadap keupayaan diri.percaya apa yang mereka capai
  adalah keupayaan mereka sendiri.memandangkan dunia ini penuh dengan cabaran
  dan halangan maka mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah keupayaan
  mereka sendiri.selain itu usahawan juga melihat bahawa [roses mencari ilmu
  pengetahuan adalah proses yang berpanjangan.dengan itu usahawan hendaklah
  membaca yang dapat membantunya mmembuat keputusan dan melihat peluang
  peluang yang ada serta malibatkan diri dalam persatuan dan banyak lagi.
7. Berfikiran kreatif dan anjal
  Usahawan mestilah menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa keanjalan usahawan
  agak sukar untuk terus mempertahankan perniagaan yang ditubuhkan dalam dunia hari
  ini yang mengalami perubahan dalam ekonomi.terdapat beberapa cara yang dapat
  dipelajari dalam meningkatkan keupayaan kreativiti.
8. Keinginan kepada maklumbalas
  Seorang usahawan yang berjaya suka untuk mengetahui tahap pencapaian
  mereka.mereka memiliki keinginanyang kuat untuk menggunakan pengetahuan yang
  mereka ada bagi memperbaiki prestasi mereka.usahawan selalu dirujuk sebagai
  pendengar yang cemerlang dan dapat mempelajari sesuatu dengan cepat.
9. Tahap tenaga yang tinggi
  Tenaga dalaman dan luaran menjadi faktor yang kritikal untuk melancarkan usaha
  teroka yang dilakukan memandangkan usahawan perlu bekerja jeras dan jangka waktu
  kerja yang panjang.ianya diperlukan bagi menangani masalah yang bakal dihadapi14
  dengan lebih matang dan tidak berputus asa.
10. Menitikberatkan mutu kerja yang cemerlang
  Sentiasa menitikberatkan mutu kerja dan sentiasa memastikan standart penghasialan
  barangan atau perkhidmatan mancapai tahap cemerlang.

11. Berorientasikan masa depan
  Mempamerkan keprihatinan terhadap masa depan jika dibandingkan dengan
  usahawan yang memegang teraju usaha teroka yang pertumbuhannya rendah dan
  sederhana.

12. Kesanggupan untuk belajar dari kesilapan.
  Menumpukan seluruh tenaga kearah usaha kejayaan.membezakan kegagalan dalam
  perniagaan dan kegagalan seorang usahawan.

13. Berkeupayaan memimpin
  Merupakan seorang yang memiliki pengetahuan tentang teknologi dan keadaan pasarn
  dimana dia beroperasi

14. Berwawasan
  Pembentukan matlamat dan wawasan memerlukan perancangan dan penelitian yang
  rapi serta pemikiran yang cemerlang.                                         15
Ciri-ciri usahawan yang berjaya menurut perspektif Islam:-

   1. Menjaga dari segi halalnya barang yang diperdagangkan.
   2. Menjauhkan penipuan tidak mengurangkan timbangan dan
     tidak merosakkan timbangan.
   3. Memilih mereka yang mengamalkan perniagaan secara islam
     untuk urusan hubungan perniagaan dan perdagangan.
   4. Faham bahawa harta yang mereka perolehi adalah dari allah
     milik mutlak-nya.
   5. Rajin dan tekun.
   6. Jujur dan Amanah
   7. Layanan yang baik
   8. Adil
   9. Berurusniaga tanpa riba.
                                   16
2.4 Mencari idea perniagaan
  i) Sumber idea baru

   Pengguna
   Ia dilakukan dengan cara tidak formal iaitu dengan mengawal selia idea idea yang
   bakal dihasilkan agar menjurus kepada keperluan pengguna akhir.cara yang lebuh
   formal lagi ialah dengan memberi peluang kepada pengguna untuk melahirkan
   pandangan mereka terhadap produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan kepada
   mereka.
   Syarikat sedia ada/ produk sedia ada
   Bakal usahawan hendaklah membentuk kedah formal iaitu untuk mengawasi dan
   menilai produk atau perkhidmatan yang kompetetif di pasaran.
   Saluran pengedaran
   Merupakan sumber terbaik untuk mendapatkan idea perniagaan kerana mereka
   ini dekat dan sudah biasa dan peka dengan perniagaan.
   Dasar- dasar kerajaan
   Merangkumi aspek peraturan dan undang undang yang dilaksanakan oleh
   kerajaan dan apa apa bentuk perancangan kerajaan.
   Penyelidikan dan pembangunan
   Adalah melalui usaha penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh
   usahawan samada secara formal dan tidak formal.melalui usaha amal seseorang
   yang terlibat secara langsung dengan penyelidikan.
   Pergaulan harian dan bacaan.
                                          17
   Kemahiran yang dilimiliki.
ii) Kaedah menjana idea

 Menjana idea melalui kaedah berfikir
 Kumpulan fokus.
  Sekumpulan individu yang menyumbang maklumat dalam format yang berstruktur.
  Menggunakan individu yang terdiri dari mereka yang datang dari pelbagi latar
  belakang sosioekonomi.
  Kaedah yang bukan sahaja untuk penjanaan idea semata mata malah kaedah yang
  terbaik untuk menyaring idea dan konsep baru.

 Sumbangsaran
  Kaedah kumpulan yang mendapatkan idea dan penyelesaian baru.
  Ia berasaskan kepada kenyataan bahawa manusia boleh dirangsang untuk menjadi
  lebih kreatif.
  Sesi sumbangsaran ini menyeronokkan kerana ia tidak didominasi oleh seseorang
  individu tertentu sahaja.

 Analisis inventori masalah
  Kaedah mendapatka idea dan penyelesaian baru dengan memfokuskan masalah
  masalah.
  Kaedah ini lebih berkesan kerana ianya mangaitkan produk yang telah dikenal pasti
  dengan masalah yang dicadangkan dan seterusnya memperolehi idea produk baru.

                                        18
iii) Proses merealisasi idea
  Peoses iini dikenali sebagai perancangan dan pembangunan yang memerlukan
  kepada penilaian kreteria yang menyeluruh bagi setiap peringkat pembanggunan
  produk. Kretiria penilian termasuklah peluang pasaran, persaingan, sistem
  pemasaran, faktor kewangan dan faktor penegeluaran.

        Proses perancangan dan pembangunan produk

                 Peringkat idea

                Peringkat Konsep

                  Peringkat
                Pembangunan poduk

                 Peringkat Ujian
                 Pemasaran

                  Peringkat
                 Komersialisasi


                                          19
2.5 Strategi memulakan perniagaan
  i) Memulakan sendiri

   Perkara-perkara (faktor-faktor) yang harus dipertimbangkan dan diberi perhatian
   sebelum seseorang usahawan itu memilih perniagaan yang ingin diceburinya
   secara sendiri ialah:
   1. Kemampuan diri     Lain-lain keperluan yang harus dipertimbangkan:
    dan minat        - Perlu ada keperluan yang jelas terhadap produk tersebut dan
   2. Modal dan        masa untuk memperkenalkannya mestilah tepat.walaupun
    kedudukan        produk yang diperkenalkannya amatlah baiktetapi jika masa
    kewangan        untuk memperkenalkannya tidak tepat ini akan menghindari
   3. Lokasi         peluang pelaburan yang menguntungkan.
    perniagaan       - Perniagaan yang dicadangkan perlulah berupaya mencapai
                kelebihan persaingan yang bertahan lama.kegagalan untuk
   4. Persaingan
                memahami keadaaan dan kepentingan memiliki kelebihan
   5. Bekalan bahan      persaingan menyebabkan banyak perniagaan baru mengalami
    mentah         kegagalan.
   6. Peraturan dan      - Margin keuntungan dan pulangan atas pelaburan mestilah
    undang-undang.     cukup tinggi supaya perniagaan meampu menanggung sebarang
                kesilapan dan masalah dan seterusnya mencapai kelebihan
                ekonomik yang signifikan.
                - Peluang mestilah diterokai sepenuhnya.oleh itu seseorang
                yang mempunyai kemahiran dan pengalaman yang diperlukan.
                - Hendaklah tidak terdapat keadaan atau pembangunan yang
                boleh menyebabkan perniagaan menjadi rugi.
                                              20
Langkah-langkah dan Pertimbangan Untuk Memulakan Perniagaan Baru

 1. Mencetuskan idea perniagaan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan.
 3. Berunding dengan pakar perunding.
 4. Menentukan bentuk organisasi
 5. Jenis bantuan kewangan dan modal
 6. Pilih lokasi
 7. Pendaftaran
 8. Menjalani latihan
 9. Penyediaan tenaga kerja.
 10. Teknologi
                                  21
Kebaikan Dan Keburukkan Memulakan Perniagaan Sendiri.
      Kebaikan            Keburukkan
1.  Kebebasan membuat      1.  Tiada rekod dahulu.
   keputusan          2.  Tiada pelanggan sedia ada.
2.  Peluang untuk        3.  Usaha yang memakan
   membangunkan imej        masa.
3.  Penentuan lokasi      4.  Kesukaran memperolehi
4.  Pilihan kemudahan fizikal    pinjaman.
5.  Keaslian produk       5.  Keukaran mendapatkan
6.  Saiz pasaran atau syer      kaitangan.
   pasaran.          6.  Sukar menembusi pasaran.
7.  Kepakaran pekerja dapat   7.  Perlu sediakan modal
   diperolehi.           sendiri.
                 8.  Risiko perniagaan
                 9.  Tiada kesinambungan
                   perniagaan

                                  22
ii) Mengambil alih perniagaan sedia ada.

  Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan memilih perniagaan sedia ada:
  1. Mengurang ketidak pastian.
   Perniagaan yang sdah berjaya telah menunjukkan keupayaanya untuk
   menarik pelanggan,mengawal kos dan membuat keuntungan
  2. Memperolehi operasi dan perhubungan yang berterusan.
   Pembeli perniagaan yaang sedia ada biasabya akan mendapat bersamanya
   personel, inventori,kemudahan fizikal perhubungan dengan pihak bank telah
   terjalin dan perhubungan dengan pembekal.satu usaha yang menyeluruh
   dilakukan untuk mewujudkan semua ini jika sekiranya memulakan sendiri dari
   asas.
  3. Harga yang boleh ditawar
   Untuk mendapatkan perniagaan yang masih berterusan operasinya pada
   harga yang boleh ditawarkan iaitu kos pengambilalihan adalah lebih rendah
   jika dibandingkan dengan kos untuk memulakan perniagaan sendiri.
  4. Reputasi Perniagaan
  5. Pasaran sasaran yang sedia ada.
  6. Kedudukan Kewangan Syarikat
  7. Peralatan dan kelengkapan dalam premis perniagaan.
  8. Potensi Berkembang.

                                        23
Teknik yang digunakan bagi menilai sesebuah syarikat sedia ada untuk diambil
alih selain dari teknik menilai laporan atau penyata kewangan


1. Pendekatan penilaian berasaskan aset
  Membuat andaian bahawa nilai syarikat nilai aset syarikat ditentukan dengan mengjangkakan nilai
  aset syarikat.
2. Pendekatan berasaskan nilai pasaran
  Pendekatan ini menetukan nilai perniagaan berasaskan harga jualan syarikat yang lebih kurang
  sama dan telah di juall.pendekatan ini boleh menggunakan formula untuk menilai starikat.
                      harga pasaran
      pendapatan perolehan= pendapatan selepas cukai
3. Penilaian berasaskan pendapatan
  Menetukannilai perniagaan berasaskan pendapatan yang diperolehi pada masa akan datang.
  Pedekatan ini mengambilkira pendapatan ternormal dan kadar permodalan.
      nilai syarikat=  pendapatan ternormal
                  kadar permodalan
4. Penilaian berasaskan faktor faktor bukan kuantitatif.
  Persaingan-bakal pembeli hendaklah melihat darjah dan keamatan persaingan dan lokasi
  perniagaan dengan lokasi pesaing.
  Pasaran-mempunyai pasaran yang mencukupi untuk mempertahankan semua unit perniagaag.
  Penbamgunan masyarakat pada masa hadapan-sesuatu pembangunan masyarakat yang
  mempunyai kesan secara tidak lansung keatas sesuatu perniagaan.komitmen undang undang-ini
  termasuklah hutang hutang syarikat yang belum dijelaskan seperti gaji pekerja , saman makhamah
  dan yang berkaitan.
  Bangunan-kualiti bangunan dan premis perniagaan hendaklah dinilai.ini termasuklah sistem dan
  penyelengaraan alat alat keselamatan.
  Harga produk-bakal pembeli juga hendaklah menyemak dan membandingkan harga produk penjual 24
  dengan pemborong agar perletakan harga yang adil dapat dilakukan.
Kebaikan Dan Keburukkan Mengambil Alih Perniagaan Sedia Ada.      Kebaikan             Keburukkan
1.  Meneruskan tradisi     1.  Mewarisi masalah yang lalu.
2.  Modal sedia ada       2.  Liabiliti sedia ada.
3.  Pembekal telah ada.     3.  Terikat dengan perjanjian dan
4.  Pelanggan biasa elah ada.    undang-undang.
5.  Pekerja yang terlatih.   4.  Sukar melakukan perubahan/
6.  Saluran pemasaran telah     inivasi.
   ditetapkan.         5.  Lokasi tidak strategik.
7.  Lokasi sedia ada.      6.  Rekod yang lemah.
8.  Imej            7.  Kehilangan pekerja.
9.  Teknologi.
10.  Hubungan pihak bank
   dengan pembekal
11.  Sumber manusia yang mahir
12.  Reputasi yang baik
                                    25
iii) Francais
  Definisi
  Francais: boleh didefinisikan sebagai kaedah pemasaran produk atau
  perkhidmatan dimana sebuah syarikat induk memberi hak kepada syarikat lain atau
  individu untuk memasarkan produk atau perkhidmatan tersebut berlandaskan suatu
  kaedah tertentu dilokasi atau kawasan yang ditetapkan dalam jangka masa yang
  ditentukan.

   Francaisor: Ialah tuan punya , pengeluaratau pengedar yang mempunyai hak
   istimewa terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan atau orang yang memberi
   francai kepada francasi.

   Francaisi: Ialah merupakan individu atau organisasi yang mendapat hak francais ke
   atas produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh francaisor.
                                         26
Jenis-jenis Perniagaan Farancais.
 1. Pemegang francais berformat
  Merupakan kaeadah francais yang paling penting dalam kaedah ini fancaisi
  mendapat lesen untuk membuat dan memasarkan barangan daripada francaisor.
  Francaisor turut menawarkan pekej yang lengkap kepda francaisi.
  Terdapat 5 princip 5c yang digunakan dalam kaedah ini.
 2. Francais pengilangan produk
  Mendapat lesen daripada francaisor untuk mengilangkan barangan mengikut
  formula, resepi atau rekabentuk yang disediakan oleh francaisor dan memasarkan
  barangan tersebut dengan menggunakan mesin pemasaran yang disediakan oleh
  francaisor.
 4. Lesen bertanda dagang jenama
  Francaisi diberi lesen untuk menjualbarangan dan diberi ganjaran biasanya dalam
  bentuk komisen.

 5. Francais wakil pengedar
  Francaisi diwajibkan memasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif
  mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan.diwaktu yang sama francaisi
  diberi monopoli memasarkan keluaran didalam keluran geografi tertentu.
 6. Penganjur
  Francaisi bertindak sebagai penganjur kepada francaisor.barangan ini dibeli
  kepada francaisor dan nama syarikat francaisi adalah sama           27
Prinsip 5c dibawah kaedah perniagaan francais berformat-

1. Consistency
  Merujuk kepada keseragaman yg diamalkan oleh francais jenis ini.ianya tidak
  mempunyai imej yang sama disetiap negara.contohnya mc donald yang
  mempunyai produk dan keseluruhan sistem pengrusan perniagaan adalah
  seragam.
2. Competetiveness
  Sistem ini juga memberi kelebihan kepada pengguna kerana bahan mentah ,
  mesin dan peralatan dapat dibeli secara pukal oleh francaisor.ianya
  melayakkan francaisor mendapatkan diskaun belian yang besar dan
  seterusnya dapat menjualkannya kepada francaisi.
3. Convenience
  Format perniagaan francais juga menawarkan keselesaan kpd pelanggan
  dengan ciri reka bentuk premis yang menarik.
4. Cleanliness
  Aspek kebersihan juga menjadi amalan utama perniagaan. Bukan sahaja pada
  imej premis tapi juga pada penyediaan produk sehinggalah kepada
  persekitaran premis.terdapat manual penjagaan kebersihan yang sistematik
  dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan
  dapat dikekalkan.
5. Courtesy.
  Kesopanan dan layanan mesra adalah antara imej yang boleh memberi 28
  kelebihan kepada perniagaan francais berformat. Pekerja di ajar cara melayan
  dan menjaga kesopanan apabila berurusan dengan pelanggan.
       Kebaikan Dan Kelemahan Perniagaan Francais


     Kebaikan               Kelemahan
1. Sistem perniagaan adalah berisik  1. Bayaran yang terlalu besar bagi
  rendah.                mendapatkan hak keatas jenama
2. Akal usahawan /francaisi juga     produk.
  berpeluang memperdagangkan     2. Ianya tertakluk kepada peraturan
  atau memasarkan produk atau      dan kaedah pengoperasian yang
  perkhidmatan yang sudah        ditentukan oleh francaisor.
  terkenal jenamanya.        3. Terdapat segelintir francaisor
3. Faedah ekonomi bidangan        yang mengambil kesempatan
  daripada produk serta         dengan mengaut keuntungan
  pembeliann secara pukal        dengan menipu francaisi.
  daripada francaisor.        4. Tiadanya maklumat terkini yang
4. Kaedah pengurusan yang baik      lengkap mengenai industri
  dan cekap.              francais.
5. Terdapat bantuan dari segi
  pengurusan,nasihat dan modal.
6. Tidak perlu mencipta car
  pengurusan.
                                   29
iv) pendekatan strategik
  Definisi

  Satu ikatan secara sukarela antara dua syarikat atau pekongsi dalam tempoh tertentu
  yang bertujuan untuk mencapai objektif ekonomi, iaitu mendapat keuntungan dengan
  lebih cepat dan lebih cekap daripada melakukannya sendiri.


   Faktor-faktor yang menggalakkan berlakunya perikatan starategik

   1. Kemasukkan ke pasaran baru.
   2. Pembangunan teknologi.
   3. Mencapai globalisasi.   Cabaran cabaran dalam perikatan strategik-


   1. Menetapkan wawasan strategik yang jelas.
      2. Mencari rakan kongsi yang sesuai.
      3. Rancang, rancang dan rancang semula.
      4. Menyemak semula secara berterusan perhubungan yang dibentuk.
                                           30
         Kebaikan Dan Kelemahan Perikatan strategik


       Kebaikan                Kelemahan
1.  Berkongsi teknologi        1.  Kesukaran mencapai persetujuan
2.  Memperolehi kemahiran       2.  Tiada tanggungjawwab
3.  Berkongsi kepakaran        3.  Kepercayaan
4.  Mengurangkan pesaing       4.  Ketidakserasian antara pekongsi.
                                     31
2.6 Pembiayaan dan sumber modal

  i) Konsep modal

   Definisi modal
   Modal merupakan apa juga bentuk kekayaan yang digunakan untuk
   menghasilkan lebih banyak kekayaan kepada entiti perniagaan.

   Konsep modal kewangan dan bukan kewangan


  Terdapat dalam pelbagai bentuk, termasuklah wang tunai,inventori, kilang dan
  peralatan.contohnya pengilang tekstil menggunakan kilang dan peralatannya
  bagi menghasilkan inventori bagi memenuhi pesanan pelanggan,pendapatan
  yang diperolehi daripada jualan kemudiannya digunakan untuk membeli lebih
  banyak bahan mentah dan meningkatkan kapasiti kilang atau membeli
  peralatan baru.pusingan itu berterusan meningkatkan kapsiti kilang dan
  meningkatkan keuntungannn syarikat sehinggalah mencapai tahap
  berkurangan pulangan margin
                                        32
Jenis-jenis Modal

1. Modal tetap
  Modal yang diperlukan oleh usahawan untuk membeli aset perniagaan.aset ini
  digunakan dalam proses pengeluaran produk dan perkhidmatan.wang yang
  dilaburkan oleh syarikat untuk membeli aset tetap akan terbeku disitu dan tidak boleh
  digunakan untuk membeli tujuan lain.

2. Modal kerja
  Mewakili dana semasa perniagaan.digunakan untuk menyokong operasi biasa
  perniagaan dalam jangka masa pendek.ia biasanya untuk membayar gaji, membayar
  bil dan digunakan untuk masa masa kecemasan.

3. Modal pertumbuhan
  Ianya tidak tertakluk dengan keadaan turun naik secara bermusim dalam perniagaan
  kecil.diperlukan apabila perniagaan berembang atau perniagaan menukar arak
  tujuan asalnya.
                                          33
Sumber-sumber Modal


 1. Sumber pembiayaan modal ekuiti
   Mewakili pelaburan peribadi pemilik perniagaan.
   Dikenali sebagai modal berisiko kerana pelabur menaggung risiko
     kehilangan wang mereka jika perniagaan mereka gagal.
   Pembiayaan tidak memerlukan sandaran


        Kebaikan Dan Keburukkan modal Ekuiti
       Kebaikan                 Kelemahan
1.  Tiada pembayaran balik seperti    1.  Terpaksa menanggung risiko besar
   mana pinjaman               apabila perniagaan mengalami
2.  Mempunyai pegangan atau saham       kegagalan.
   dalam syarikat berdasarkan jumlah  2.  Sumber modal mungkin agak
   modal yang dilaburkan.          terhad.
3.  Mempunyai kuasa atau suara      3.  Akan kehilangan saham jika dibuat
   dalam menentukan arah perjalanan     berdasarkan pinjaman persendirian.
   perniagaan.


                                      34
Dua jenis sumber pembiayaan modal ekuiti


A. Ekuiti dalaman: merujuk kepada pemilik dalam modal teroka baru,
Ekuiti asal datangnya daripada modal asas pengasas atau pemilik asal,
pelaburan sendiri.


 B. Ekuiti Luaran:
 1. pelabur persendirian.
   Ianya merupakan pelabur pelabur yang kaya raya dan biasanya mereka
   juga merupakan usahawan atau individu yang mempunyai pengalaman
   dalam perniagaan.
   Biasanya membiayai usaha teroka baru yang kecil dan berisiko.
   Selain daripada menyediakan keperluan kewangan untuk penibuhan
   awal perniagaan sehinggalah ketahap pertumbuhan perniagaan.
 2. Modal teroka.
   Datang dari sekumpulan pelabur individu yang melabur kepada satu
   badan atau orang profesional yang menolong mereka membuat
   pelaburan atau keputusan.
 3. Penawaran Awam .
   Memohon untuk disenarai di bursa saham dan juga pasaran saham.
                                      35
2. Sumber pembiayaan modal HUTANG.


Definisi: Merujuk kepada sumber pembiayaan yang dipinjamkan daripada pihak lain
atau luar organisasi. Kebiasaannya modal hutang akan dibayar besama-sama
dengan faedahnya sekali.

Sumber Pembiayaan Modal Hutang

 1. Bank perdagangan dan bank saudagar.
 2. Agensi-agensi kerajaan.
 3. Penawaran saham awam
 4. Firma-firma modal teroka.
 5. Syarikat-syarikat kewangan.
                                      36
Perkara-perkara yang dilihat oleh pihak bank sebelum meluluskan pinjaman
ialah 5C.

1.(Character) Karakter-karakter mestilah meyakinkan pihak bankantara karekter
 yang diliha oleh pihak bank ialah peminjam mempunyai rekod kredit lepas
 yang baik dan meyakinkan pihak bank.

2.(Capacity)Kapasiti-kapisiti peminjaam diukur berdasarkan kepada keyakinan
 pihak bank terhadap keupayaan peminjam untuk menghasilkan aliran tunai
 yang mencukupi untuk bayar balik pinjaman yang dibuat.

3.(Capital) Modal-modal yang dilaburkan adalah satu usaha teroka oleh
 peminjam.

4.(Conditions) Kedudukkan-keadaan industri dan ekonomi semasa juga
 mempengaruhi keputusan pihak bank untuk pemberian pinjaman.

5.(Collateral). Sandaran-jumlah sandaran adalah bergantung kepada jumlah
 pinjaman yang dibuat
                                        37
Kebaikan jualan saham secara awam      Di antara keburukan menjadi
 1. Keupayaan untuk meningkatkan      syarikat awam ialah:-
 jumlah modal firma.            1. Melemahkan pemilikan
 2. Memperbaiki kemudahan           sepenuhnya oleh pemilik asal.
 untukpembiayaan masa depan.        2. Hilang kawalan.
 3. Memperbaiki imej korporat.        3. Hilang kebebasan.
 4. Dapat menarik dan mengekalkan      4. Perlu melaporkan kepada
 sumber manusia yang penting         suruhanjaya sekuriti.
 dalam firma.                5. Kos yang besar.
 5. Saham juga boleh digunakan        6. Bertangungjawab kepada
 sebagai alat untuk melakukan        pemegang saham.
 pengambilalihan sesebuah syarikat.     7. Tempoh masa.
 6. Tersenarai dibursa saham.

        Kebaikan Dan Keburukkan modal Hutang

       Kebaikan               Kelemahan
1.  Status pemilikan tidak akan    1.  Kadar faedah dan jumlah pinjaman
   terhapus.               mesti dibayar secara berterusan.
2.  Lebih banyak pinjaman potensi   2.  Kemungkinan wujud masalah alir
   memberikan pulangan ekuiti yang    tunai kerana terpaksa membuat
   besar.                 bayaran tetap.
3.  Jika kadar faedah rendah akan   3.  Pinjaman yang banyak akan   38
   menyebabkan kos pinjaman juga     menyebabkan pertumbuhan
   rendah.                perniagaan terbantut.
2.7 Kemudahan dan bantuan.

 i) Jenis-jenis kemudahan

  1. Bantuan dan pembiayaan
    kewangan.
  2. Kemudahan infrastruktur dan
    premis perniagaan.
  3. Bantuan maklumat, khidmat
    nasihat dan perundingan.
  4. Bantuan teknikal
  5. Program-program pembangunan
    usahawan.
  6. Bantuan pemasaran.
  7. Latihan seminar, dan bengkel
    kerja.
                   39
ii) Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan.


Bantuan kewangan dan agensi yang terlibat      Agensi yang terlibat dalam
  1. Kementerian Pembangunan Usahawan        kemudahan pemasaran
  2. Bank Pembangunan Malaysia Berhad         Besta Distributor
    -pembiayaan harta tetap             FAMA
    -pembiayaan modal kerja             Pernas Edar Sdn.Bhd
    -tabung khas untuk pelancongan         Guthrie Furniture Sdn.Bhd
    -skim modal asas untuk industri kecil dan    Karyaneka
          sederhana              Kementerian
    -skim perbankan syariah               Pembangunan Luar
  3. Credict Guarenred corporatin malaysia        Bandar.
    berhad
  4. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad
  5. Majlis Amanah Rakyat

 Agensi yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan kemudahan
   infrastruktur.
 - MARA
 - Bank Pembangunan Malaysia.
 - Perbadanan Pembangunan Bandar.
 - MIEL
 - Perbadanan Kemajuan Negeri Masing Masing                 40
 - Kerajaan Tempatan
Program Pembangunan Usahawan (Kementerian Pembangunan Usahawan)
Yang terlaksana dibawah kementerian ini ialah


Program Pembangunan Vendor
Ditubuhkan untuk membangunkan IKS.
Sektor industri diutamakan dalam program ini.
Bentuk bantuan kewangan disediakan.
Bantuan teknikal meliputi pelbagai
Program mentor mentee
Program dimana syarikat besar memberi latihan , bimbingan dan pendedahan kepda
  bakal bakal usahawan.
Bentuk bimbingan berbentuk anjal dan terbuka.
Syarikat mentor mengambil pendekatan yang berbeza beza.
Program pembangunan francais
Sarikat induk yang membenarkan syarikat francaisi untuk menjalankan sistem francais
  dan memasarkan barang keluaran mereka mengikut syarat syarat tertentu.
Program usahawan tulen
Bertujuan untuk menggalakkan usahawan tulen antara individu dan syarikat
  bumiputera.
Usahasama yang dijalankan ialah
Usahawan bumiputera bersaing dengan indivisu bukan bumiputera.
Individu bumiputera menyertai syarikat bimiputera.
                                        41
Pembelian ekiuti syarikat oleh individu bumiputera dalam syarikat bumiputera.
2.8 Rancangan perniagaan.

  i) Definisi

  RP merupakan dokumen bertulis secara terpeinci perniagaan yang akan dijalankan,
  mengandungi maklumat tentang organisasi, pelunjuran kewangan, pemasaran,
  pengeluaran dan pembiayaan.

  ii) Tujuan atau kepentingan atau faedah RP


 1. Dapat memberi panduan perjalanan sesebuah perniagaan untuk mencapai
   matlamat.
 2. Memahami perniagaan yang ingin diceburi secara menyeluruh.
 3. Dapat memahami secara terperinci keadaan ekonomi, persaingan, peraturan
   kerajaan dan faktor-faktor persekitaran.
 4. Memahami kedudukan kewangan dan menyususn strategi kewangan pada tahun
   akan datang.
 5. Satu alat pengukur kemajuan atau penilai prestasi.
 6. Sebagai alat kawalan.
 7. Alat untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan atau alat komunikasi.
                                        42
 8. Memaksimumkan penggunaan sumber organisasi.
iii) Sasaran RP        iv) Format utama rancangan perniagaan /
                  Kandungan RP
                1. Ringkasan Eksekutif
1. Usahawan
                  - Nama syarikat, telefon, alamat syarikat,
2. Bank, pembiaya, institusi    ringkasan perniagaan, pasaran operasi, staf dan
  kewangan.            kewangan.
                2.  Pengenalan.
3. Pelabur
                  - Sejarah perniagaan, kedudukan sekarang,
4. Pelanggan            kekuatan syarikat, prosedur kawalan.

5. Rakan kongsi        3. Tujuan.
                  - Matlamat jangka panjang dan pendek,
6. Pembekal             membentuk misi dan halatuju.
7. Pekerja.          4. Latar belakang industri dan pengarah.
                  - Inflasi, kadar pengangguran, pendapatan
                  penduduk dan lain-lain.
                5. Latar belakang pemilik.
                6. Struktur organisasi.
                  - carta organisasi, tugas gaji, latihan dan lain-
                  lain.
                7. Latar belakang projek / pelan strategik
                 perniagaan.
                  - Strategik produk, harga, promosi, pelanggan.
                                        43
                8. Penutup.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:175
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:43
Description: Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah document sample