Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Strategi Mengajar Kemahiran Tulisan Dan Menulis - PowerPoint

VIEWS: 231 PAGES: 90

Strategi Mengajar Kemahiran Tulisan Dan Menulis document sample

More Info
									BELAJAR CARA BELAJAR
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Julai 2001
KANDUNGAN
•Pengenalan
•Objektif Modul
•Rasional Belajar Cara Belajar
•Apakah Belajar Cara Belajar ?
•Peranan Guru dan Murid
•Kemahiran Belajar Cara Belajar
•Kemahiran Maklumat
•Strategi Metakognitif
•Pengurusan Masa
•Persediaan Peperiksaan
•Contoh Rancangan Pelajaran
  1. OBJEKTIF MODUL

  Menjelaskan konsep BCB.

  Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.

  Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran.

  Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p

  Membantu guru melatih guru lain BCB

  Menyediakan contoh rancangan p & p
2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR


  Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.  Melatih murid memperoleh maklumat tambahan
  di luar waktu sekolah.  Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat
  pendidikan untuk belajar seumur hidup.
3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR


  Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru.  Murid menggunakan pengetahuan rakan dan
  bahan lain sebagai sumber pembelajaran.  Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.
4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR
   Belajar Cara Belajar adalah proses teknik
   pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak
Kemahiran Belajar

  Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh
  setiap murid untuk meraih kecemerlangan
  dalam peperiksaan dan kehidupan.

  Kemahiran belajar melibatkan beberapa
  kemahiran seperti:
Kemahiran Belajar

  –Kemahiran Mendengar
  –Kemahiran Membaca
  –Kemahiran Menulis
  –Kemahiran Mengambil Nota
  –Kemahiran Mengingat
a. Kemahiran Mendengar
Apa yang didengar ..........pelbagai teks
seperti:
Arahan        Lakonan
 Puisi         Berita
 Ucapan         Syarahan
 Lagu          Taklimat
 Pengumuman       Penerangan
Mengapa perlu didengar....
untuk mendapatkan:
   Maklumat
   Fakta
   Data
   Pengetahuan
   Penjelasan
   Penghayatan – muzik, puisi, bunyi
Siapa yang didengar ….
 Sesiapa sahaja yang
    memberi maklumat
    memberi penjelasan
    membuat pertanyaan
    memberi pendapat
b. Kemahiran Membaca

  Skimming
  Untuk maklumat ringkas dan pantas
  Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan

  Scanning/ Imbasan
  Untuk maklumat lebih dalam daripada skimming
  Baca pendahuluan, rumusan dan bab
  Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, data
Bacaan Intensif

  Untuk Maklumat Terperinci
  strategi : SQ3R
  Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan
  Question –tajuk jadi soalan – jawab
  Read – baca perenggan untuk maklumat
  Recite – ringkaskan, refrasakan perenggan
  Review – lihat nota semula, pastikan ingat isi
Baca Laju
 Boleh baca laju dan faham kandungan
 Tumpuan sepenuhnya masa membaca
 Kesan isi penting melalui tanda:
  tulisan condong/ bergaris/tebal
  graf/gambar rajah/peta minda
 Membuat catatan nota
Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran
menulis dengan kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh
itu, menulis cepat memerlukan unsur:
 Kelajuan menulis
 Tulisan yang boleh dibaca
Mencatat Nota
 Mencatat nota adalah aktiviti merekod
 fakta,maklumat dan isi penting daripada
 bahan yang dibaca, dilihat atau didengar.
 Mencatat nota berlaku dalam semua situasi
 belajar seperti semasa kuliah, ceramah,
 penerangan, temuduga, membaca buku atau
 bahan lain.
Mengingat
 Mengingat ialah proses pembelajaran yang
 berkaitan dengan kefahaman dan
 penggunaan deria dengar dan deria dengar
 dan deria lihat yang baik.
 Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk
 mengingat kembali dengan menyebut atau
 menulis fakta dan kejadian yang telah
 berlaku selepas beberapa jam.
Bagaimana meningkatkan
kemahiran mendengar
   Motivasikan diri untuk memberi
    sepenuh tumpuan dan perhatian kepada
    pembelajaran hari itu
   Menumpukan perhatian pada apa
    yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis
•   Memandang ke arah guru.
KEMAHIRAN MAKLUMAT
  KEMAHIRAN MAKLUMAT

Keupayaan mengumpul maklumat secara
 berkesan ialah suatu aspek kemahiran
  belajar cara belajar yang penting.
 Definisi Maklumat


    Maklumat ialah
pengetahuan,data,butiran,fakta,
 keterangan, atau cerita tentang
sesuatu perkara atau seseorang
 Definisi Kemahiran Maklumat

 Keupayaan seseorang mengenal pasti
   keperluan maklumat mencari dan
 mengumpulkan, mengurus dan mengolah
maklumat dan membekalkan maklumat bagi
   memenuhi keperluan tertentu.
  Kemahiran maklumat terdiri daripada:


  Kemahiran perpustakaan
  Kemahiran belajar
  Kemahiran penyelidikan
  Kemahiran komunikasi dan penyampaian
        SUMBER MAKLUMAT


  Sumber berasaskan manusia             Bahan audiovisual
                        Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
     Contohnya ibu bapa, guru,       mirofilem, mikrofis, pita magnetik
     pakar bidang, tokoh dan
     sebagainya.


                    SUMBER
                 MAKLUMAT


Sumber berasaskan komputer                   Bahan bercetak
 Contohnya dalam talian dan luar         Contohnya buku, majalah, monograf,surat
 talian, cakera padat, dan internet.       khabar, jurnal dan laporan.
     JENIS SUMBER/BAHAN
1. Jurnal        17. Buku Tahunan
2. Laporan /Statistik  18. Monograf
3. Kertas Kerja     19. Buku log/diari
4. Paten         20. Kitab suci/Hadith
5. Standard/Piawaian   21. Almanak
6. Tesis/Disertasi    22. Indeks
7. Katalog Perdagangan  23. Abstrak
8. Ensiklopedia     24. Bibliografi
9. Kamus         25. Ulasan/Resensi
10. Tesaurus       26. Direktori
11. Atlas/Peta      27. Biografi
12. Gazetiar       28. Buku Panduan /Manual
13. Brosur/risalah    29. Pangkalan Data
14. Akhbar          Dalam Talian
15. Majalah/Buletin   30. Internet
16. Buku teks/rujukan  31. CD-ROM
  MENGENAL PASTI MASALAH DAN
  MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

•  Memahami tugasan
•  Menggunakan pelbagai sumber rujukan
•  Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat
•  Membina soalan asas
•  Menentukan maklumat yang diperlukan
•  Mengenal pasti skop sumber
•  Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir
  semula masalah
MENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMAT

   • Gunakan teknik imbasan dan luncuran
   • Pilih bahan, baca, dengar dan tonton
   • Pastikan sumber sama ada sumber primer
    atau sekunder
   • Mentafsir maklumat visual seperti graf,
    peta dan carta.
   • Kumpulkan bukti., alasan dan butiran yang
    dapat menyokong pandangan/hujah
   • Menilai sumber maklumat dan laman web
    untuk mendapatkan yang tepat, boleh
    dipercayai, diperakui, dan sesuai dan
     pandangan.
Kemahiran Menemu Ramah

Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah
individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam bidang
berkenaan, orang kenamaan atau orang yang terlibat
secara langsung dalam sesuatu peristiwa.
PERSEDIAAN MENEMU RAMAH
  Tentukan maklumat yang diperlukan.
  Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak
  ditemu ramah.
  Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan
  maklumat yang dikehendaki (latar belakang
  tokoh, bidang pekerjaan dan sebagainya).
  Buat janji temu dengan tokoh (tarikh, masa
  dan tempat).
  Sediakan dan susun soalan untuk
  mencungkil maklumat yang dikehendaki.
  Sediakan alat perakam, kamera dan
  sebagainya mengikut keperluan.
SEMASA MENEMU RAMAH
   Tepati janji temu
   Beradab dan gunakan bahasa yang santun
   (memperkenalkan diri, menggunakan gelaran dan
   ganti nama diri yang betul, menyatakan tujuan, dan
   mengucapkan terima kasih).
   Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh
   bercerita atau menyampaikan maklumat.
   Adakan hubungan mata dan mendengar dengan
   teliti.
   Kemukakan soalan yang telah disediakan; ubah suai
   soalan jika perlu.
   Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku
   catatan.
   Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar
   foto dan lain-lain).
 KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN


Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak
maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita perlu
mengetahui cara mengesan maklumat dengan
cekap tanpa perlu mengingat semuanya.
KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN
MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS
menggunakan       dengan
kad katalog       pembaca
             mikrofis

       dengan
       komputer
        OPAC
MENGGUNAKAN LACI KAD KATALOG
Ada tiga jenis laci kad katalog :

   Laci kad pengarang
   Laci kad perkara
   Laci kad judul

  Anda boleh menggunakan satu daripada lacI
  tersebut berdasarkan maklumat yang anda
  ada seperti maklumat pengarang, perkara
  dan / atau judul.
Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan
Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini,
terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu:

000-099  Karya Am
100-199  Falsafah
200-299  Agama
300-399  Sains Kemasyarakatan
400-499  Bahasa
500-599  Sains Tulen
600-699  Teknologi
700-799  Kesenian dan Hiburan
800-899  Kesusasteraan
900-999  Geografi, Sejarah dan Biografi
Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku

Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit
belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks,
bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan
maklumat yang tertentu .
KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA

Terdapat dua jilid ensiklopedia:
Jilid maklumat umum atau jilid makro
Jilid maklumat terperinci jilid mikro


Pilih jilid yang mengandungi perkataan
atau huruf yang pertama yang dicap
dengan huruf besar yang berkaitan
dengan maklumat yang hendak dikesan
seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT,
dan KEJADIAN.
KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS

Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat
tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu
bahasa seperti definisi atau makna, asal usul, ejaan,
sebutan, silabikasi, penggunaan dan kedudukan semasa
yang disusun mengikut urutan abjad.


Terdapat dua jenis kamus:

• kamus umum
• kamus khas atau kamus istilah.
MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM KAMUS
1. Pecahan makna bagi entri dan subentri
  (literal dan idiomatik)
2. Jenis kata
3. Maklumat etimologi
4. Label penggunaan
5. Rujuk silang
6. Varian
7. Ejaan
8. Sebutan
9. Istilah
10.Peribahasa
11.Contoh ayat
MENGESAN MAKLUMAT DARIPADA KAMUS


  1. Perkataan atau kata masukan
   disusun mengikut abjad.

  2. Pada sudut atas kiri setiap halaman
   dalam kamus tertulis kata pertama.

  3. Pada sudut atas kanan tertulis kata
   terakhir bagi halaman tersebut.
     4. Buka terus halaman yang bermula dengan
       huruf pertama kata yang ingin dicari
       maknanya. Setelah dapat halaman, cari
       perkataannya.


         Fabulous

         fabulous – wonderful
 entri     a fabulous day
frasa      It was a fabulous week.
         Everything went well   Keterangan
 ayat                   makna
Senarai enjin pencarian:
 Infoseek (http://www.go.com)
 Alta Vista (http://www.altavista.com)
 Yahoo (http://www.yahoo.com)
 Google (http://www.google.com)
 Lycos (http://www.lycos.com)
 Cari (http://www.cari.com.my)
CONTOH ENJIN PENCARIAN
CARA MENCARI MAKLUMAT DARIPADA INTERNET
1. Pergi ke mana-mana pelayar Internet
  seperti Netschape, Internet Explorer dan
  sebagainya yang tertera pada skrin utama.

2. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada
  ruang yang ditetapkan.

3. Taip kata carian (search word/search term)
  yang berkait dengan perkara , topik atau
  tugasan yang dicari.

4. Sebagai contoh jika anda ingin membuat
  tugasan tentang ‘keris’ taipkan keris jika enjin
  carian yang dipilh menyediakan versi Bahasa
  Melayu atau taip ‘dagger’ sekiranya tiada
  pilihan Bahasa Melayu. Selepas kata carian
  ditaip, skrin akan memaparkan laman-laman
  web yang akan memberikan rangkaian yang
  berkaitan dengan kata carian yang
  dimasukkan.

4. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan
  untuk menentukan sama ada kandungannya
  sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.

5. Cuba kata carian yang lain sekiranya anda
  masih tidak memperoleh maklumat yang
  sesuai atau kurang lengkap.

Selamat Mencuba!
STRATEGI METAKOGNISI

An intellect is someone whose mind watches itself.
              - Albert Camus
Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita
ketahui dan yang tidak kita ketahui.
                   (Costa, A.L.:1981)
 Pengertian Metakognisi
Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang
diketahui dan apa yang tidak diketahui.

Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran
merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi.
Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal
fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai
apa yang dipelajari .
STRATEGI METAKOGNISI

 Pelajar mengawal pembelajarannya
 dengan:

  I. Merancang apa yang ingin
    dipelajari.
  Ii. Memantau kemajuan
    pembelajaran diri.
  Iii Menilai apa yang
    dipelajari.
KEMAHIRAN MERANCANG  •  Meramal

  • Menyediakan diri

  • Membuat perancangan
KEMAHIRAN MEMANTAU

  Kemahiran ini memerlukan: Murid bertanya
  soalan seperti:

  Adakah ini membawa makna kepada saya?
  Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?
  Apakah soalan yang harus saya tanyakan?
KEMAHIRAN MENILAI
Murid perlu membuat refleksi:

Mengapa kemahiran, nilai dan pengetahuan dapat
dikuasai ?

Bagaimanakah sesuatu dapat dijalankan ?

Dengan pengetahuan itu pelajaran baru dipelajari
dengan strategi yang sesuai.
 CARA MENGAJAR METAKOGNISI


Metakognisi tidak perlu diajar sebagai
satu mata pelajaran.
Metakognisi   perlu disisipkan dalam
kaedah mengajar, perkembangan
staf dan proses penyeliaan.
STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN
METAKOGNISI
MERANCANG
 Sebelum aktiviti pembelajaran dimulakan,
 guru mengajarkan peraturan yang patut
 dipatuhi , strategi untuk menanangi masalah
 dan hala tuju yang harus diikuti.
 Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu
 memberi peluang kepada murid untuk
 berkongsi kemajuan, proses pemikiran dan
 pandangan tingkah laku mereka.
 Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu
  meminta murid menilai sejauh mana
  peraturan itu dipatuhi .
KEPENTINGAN MENYOAL PADA SEMUA
PERINGKAT METAKOGNISI

Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan
fikiran.

Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri
mereka sendiri sebelum, semasa dan selepas membaca,
mendengar, melihat dan menonton sesuatu.
PEMILIHAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA
Bincang dengan murid tentang pemilihan mereka dari
segi kesan baik dan buruk sebelum keputusan dibuat.

Ini akan membantu pelajar mengikuti proses
metakognisi .
MENILAI DENGAN PELBAGAI KRITERIA

Guru harus memberikan peluang kepada murid
untuk membuat refleksi dan mengkategorikan
tindakan mereka mengikut dua atau lebih kriteria
penilaian sama ada

    - membantu atau menghalang;

    - yang disukai dan tidak disukai; atau

    - baik dan buruk sesuatu aktiviti.
   MENGAMBIL KREDIT

Guru harus meminta pelajar
mendapatkan maklum balas daripada
rakan dengan mengajukan soalan seperti:

  Bagaimanakah      Apakah tindakan
   tindakan itu        yang
  harus diberikan     membanggakn
  pengiktirafan?       diri anda?
MENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJAR
Pelajar harus menanyakan beberapa soalan:

“Apakah informasi yang diperlukan?”
“Apakah alatan yang diperlukan?”
“Apakah kemahiran yang diperlukan untuk
 melakukan tingkah laku berkenaan?”

Soalan ini akan memberikan kesedaran dan
pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang
diketahui dan apa yang perlu diketahui. Justeru,
keyakinan murid dapat dipertingkatkan.
MENGGALAKKAN IDEA DARIPADA MURID

Guru boleh membantu murid dalam metakognisi
dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau
memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan
mereka berfikir dengan lebih mendalam. Contohnya:


GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya
   ialah …

GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu
   saya tentang …
MEMBERIKAN LABEL BAGI SESUATU
TINDAKAN
Guru boleh menyedarkan pelajar tentang tingkah laku
kognitif mereka dengan memberikan label bagi
tindakan itu dengan memuji dan memberi kan
pengiktirafan seperti:

“Bagus, kamu sedang membuat satu rangka
tindakan yang baik bagi …”
“ Apa yang kamu semua buat adalah satu
 eksperimen yang baik.”
“Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan
kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang
baik.”
MENERANGKAN MAKSUD PERKATAAN


 Biasanya murid mengeluarkan perkataan
 seperti“tidak adil‟, „tidak baik‟, “sangat tegas.”

 Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah
 yang dimaksudkan “tidak adil”, “tidak baik”,
 atau “sangat tegas” kepada murid.
MAIN PERANAN DAN SIMULASI

Dengan kaedah main peranan murid dapat
membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan
membuat modifikasi secara metakognitif tingkah laku
dan sifat peranan tersebut.

Simulasi memberi mereka peluang untuk memikirkan
bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi
berlainan.
       MENULIS JURNAL
Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu
pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. Ini
membantu murid:

- Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan
 mereka dalam bentuk simbolik / grafik.

- Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan
 persepsi asal dengan keputusan baru.

- Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara
 membuat keputusan.

- Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan
 mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami.
      MEMBERIKAN TELADAN


  Contoh teladan oleh guru dan menjadi
  ikutan oleh murid adalah proses sangat
  berkesan.

  Untuk tujuan ini, guru hendaklah
  menunjukkan dengan jelas bagaimana guru
  merancang, mengenal pasti dan menilai
  sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat
  mencontohinya.
PENGURUSAN MASA

Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
 1. Jadual waktu
 2. Perancangan yang tersusun dan
  sistematik.
Apakah jadual waktu dan
Perancangan ?
 Jadual Waktu
  Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci
  dan merangkumi:
  1. Sesi pembelajaran
  2. Aktiviti-aktiviti lain.

 Perancangan
 Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran
 dan aktiviti-aktiviti lain.
Bagaimana menghasilkan jadual
waktu persendirian?
  Tentukan masa untuk sesuatu
  mata pelajaran.
  Pilih keutamaan.
  Tumpuan kepada topik sukar.
  Pembahagian sama rata hari ke
  hari.
  Pilih masa yang paling sesuai.
  Peruntukan masa untuk aktiviti-
  aktiviti lain.
Selain belajar, masa harus
diperuntukkan untuk :
       Berehat.
       Membuat kerja rumah.
       Bersukan.
       Membantu ibu bapa
       Aktiviti yang diminati
       Kelas tambahan
Apakah kelebihan mempunyai
jadual waktu?
 Mengurangkan pembaziran waktu.
 Fokus pada pelajaran.
 Teratur.
 Mengambil kira semua mata pelajaran.
 Keutamaan.
 Melatih diri supaya tidak menangguhkan
 kerja.
GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya
pembelajaran?

  Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran
  yang berbeza.
  Fokus terhadap apa yang diperlajari
  Memaksimumkan hasil pembelajaran.
Apakah Gaya Pembelajaran?
1.  Gaya pembelajaran VAK
2.  Gaya pembelajaran Dunn & Dunn
1. Gaya pembelaran VAK
VISUAL

       AUDITORIKINESTETIK
2. Gaya Dunn & Dunn
Berasaskan beberapa aspek :

  Alam Sekitar
  Emosi
  Sosiologi
  Fizikal
  Psikologi
Alam Sekitar
         Bunyi
         Cahaya
         Suhu
         Pola
Emosi
 Motivasi
 Ketabahan
 Tanggung  jawab
 Struktur
Sosiologi
       Sendiri
       Pasangan
       Rakan Sebaya
       Pasukan
       Guru
       Pelbagai cara
Fizikal
  Persepsi
  Makan
  Waktu
  Gerakan
Psikologi
  Global atau Analitik
  Otak Kiri atau Otak Kanan
  Impulsive atau Refleksif
PERSEDIAAN MENGHADAPI
PEPERIKSAAN
Peperiksaan
memberikan
pelbagai pengalaman
RISAU
SUKA
DUKA
KECEWA
dan sebagainya….
SEBELUM PEPERIKSAAN
  Bersedia
  Latihan
  Tidur secukupnya
  Yakin
  Makan secukupnya
  Awal
  Tenang
  Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhir
SEMASA PEPERIKSAAN
        Baca arahan dengan
        teliti
        Anggarkan masa
        Teruskan kepada
        soalan yang lebih
        mudah
        Jangan panik
        releks
GURU PERLU:
  Bantu murid tekun
  belajar.
  Tingkatkan minat
  murid terhadap kerja
  sekolah.
  Bantu murid memberi
  perhatian.
  Ajar murid teknik
  belajar yang betul
Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu

Tingkatan :  Empat
Masa   :  80 minit
Tajuk  :   Berita / Laporan Sukan
Bidang :    Maklumat dan Interpersonal

Hasil pembelajaran:

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan
  gambaran keseluruhan, idea, utama dan isi
  penting tentang pelbagai bahan yang
  didengar, dibaca dan ditonton.
  7.2 Memahami dan menyatakan maksud
Aras 1 (i) Mendengar dan memahami pelbagai teks.
    (ii) Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
      umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.

 1.4    Bersoal jawab secara bertatasusila dengan
      menggunakan soalan pelbagai aras.
Aras 1 (v) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi
idea, pengetahuan serta pengalaman, dan memberikan jawapan
yang sesuai dalam
perbualan secara bertatasusila.

Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan menulis
Sistem bahasa: Kosa kata
Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan
menulis
Sistem bahasa: Kosa kata
Ilmu: Sukan
Peraturan Sosiobudaya: bekerjasama, bertolak ansur
dan patriotisme
Kemahiran bernilai tambah: - Belajar Cara Belajar
(merujuk kamus, membuat nota ringkas dan
metakognisi)
  - Kajian Masa Depan
Langkah pengajaran dan pembelajaran:

1. Murid mendengar rakaman audio muzik
  montaj rancangan sukan TV, dan
  bersoal jawab tentang irama, lagu tema yang
  didengar. (set induksi)

2. Guru mengemukakan soalan sebelum
  memperdengarkan rakaman audio
  laporan sukan dan mencatat isi penting
  kepada murid. (metakognisi)
3. Murid dan guru bersoal jawab untuk
  mendapatkan gambaran keseluruhan
  kandungan dan format laporan sukan yang
  didengar.
4. Murid mendengar rakaman audio temu bual
  dengan seorang ahli sukan
  terkenal dan menyenaraikan isi penting.
  (kemahiran mencatat isi)
5. Murid menyenaraikan isi penting dan
  membandingkan jawapan dengan
  senarai isi yang disediakan oleh guru.
6. Guru mengedarkan teks temu bual dan
  menerangkan cara mengesan isi
  penting dalam teks tersebut. (kemahiran
  mengenal isi penting)
7. Murid membaca teks yang diedarkan dan
  mengesan perkataan sukar serta
  merujuk kamus untuk mengetahui makna
  perkataan mengikut konteks kemahiran
  merujuk.
8. Murid menjalankan main peranan sebagai
  pemain badminton negara dan wartawan.
  Murid mengulas tentang teknik penyoalan
  dan kata yang digunakan dalam temu bual.
  Guru membuat ulasan dan rumusan.
9. Murid menulis semula perbualan yang diikuti
  dalam bentuk dialog

								
To top