Docstoc

6978-58 Kids Complaints leaflet

Document Sample
6978-58 Kids Complaints leaflet Powered By Docstoc
					                 Mois te n gum and s e al • Gwlychwch y glud a s eliwch

  Complaint Form Ffurflen Gwyno                                                             Why do children &
                                                                             young people complain
                                                                                                          Pam ydy pobl ifainc yn cwyno i’r
                                                                                                          Gwasanaethau Cymdeithasol?
                                             Mois te n g um a nd s e a l • G wlychwch y glud a s e liwch
                                                                             to Social Services?
                                                                                                             Dydy’r Gwasanaethau Cymdeithasol
      My name is
      Fy enw i yw                                                                   Social Services haven’t done                 ddim wedi gwneud rhywbeth y
                                                                              something they should have.                 dylent wedi’i wneud.
                                                                                                             Neb yn gwrando arnynt.
        I live at
                                                                              Not being listened to.
   Rydw i’n byw yn                                                                                                  Ddim yn fodlon â’r Gwasanaethau
                                                                              Not happy with Social Services.               Cymdeithasol.
                                                                              Don’t like Social Worker/Foster Carer.            Ddim yn hoffi’r Gweithiwr
                                                                                                             Cymdeithasol / Gofalydd Maethu.
                                                                             How can children &
  Please contact me on                                                                 young people complain                   Sut gall bobl ifainc wneud cwyn
   Cysylltwch â fi ar
                                                                             to Social Services?                    i’r Gwasanaethau Cymdeithasol?

              ...                                                               phone/freephone or post/freepost               Ffonio/rhadffôn neu bost/rhadbost


   nhappy
                                                                                                             e-bost neu ffacs
                                             Mo isten gu m and s e al • G wly c hwc h y gl ud a s e liwch
                                                                              e-mail or fax
I’m u . . .                                                                                                       ffurflen gwyno
 that
                                                                              complaints form
       s
    anhapu
                                                                                                             tapiau – i bobl ifainc sydd ag
                                                                              tapes - for children & young people
Rwy’n d . . .
                                                                                                             anableddau neu nad sy’n gallu darllen
                                                                              with disabilities or who can’t read
  fo                                                                                                       Pwy i gwyno iddynt?
                                                                             Who to complain to?
                                                                                                             Swyddog Cwynion
                                                                              Complaints Officer
                                                                                                             Swyddog Hawliau Plant
                                                                              Children’s Rights Officer
                                                                                                             Gwasanaeth Adfocatiaeth
                                                                              Advocacy Service                       Gweithiwr Cymdeithasol
                                                                              Social Worker

                                                                                This leaflet is also available in large print, braille or other language formats upon request.
                 Mois te n gum and s e al • Gwlychwch y glud a s eliwch                                   Mae’r daflen hon hefyd ar gael mewn print bras, Braille neu ieithoedd neu fformatau eraill ar gais.
                                                                                                                                 How can children & young
If you’ve got a problem,                          Os oes gennych broblem,                                                                               people make a complaint to
                                                                                                             RRTT-LLLG-BGRA
                                                                                                             Licence Number
                                                                                                             Business Reply
                                                                                                              RRTT-LLLG-BGRA
                                                                                                              Licence Number
                                                                                                              Business Reply
                                                                        Policy
                                                                                                                                     Social
                                                                         Policy
talk to someone.                                siaradwch â rhywun.
You could talk to: your social worker or advocate           Gallwch siarad â’ch: gweithiwr cymdeithasol neu
or children’s rights officer or complaints officer by         swyddog adfocatiaeth neu hawliau plant neu swyddog
                                                                                                                                    Services?
                                                                                                                  RRTT-LLLG-BGRA
                                                                                                                  Licence Number
                                                                                                                  Business Reply
phone or by filling in the form on this leaflet. They         cwynion drwy ffonio neu lenwi’r ffurflen ar y daflen
                                                                     Policy
will try to help you sort things out and will act           hon. Byddent yn eich helpu i wella pethau a byddent
                                                                                                                                  Sut gall bobl ifainc
                                                                      CF82 7PG
                                                                      HENGOED
                                                                      Ystrad Mynach 7PG
                                                                      Tredomen HENGOED
                                                                      Penallta Ystrad Mynach
                                                                      Caerphilly County Borough Council
                                                                      Communications Unit
on your complaint within 10 days. Anything you             yn gweithredu ar eich cwyn o fewn 28 diwrnod. Bydd
                                                                      CF82 7PG
                                                                      HENGOED
                                                                      Ystrad Mynach
                                                                      Tredomen Park
                                                                      Penallta House
                                                                      Caerphilly County Park
                                                                      Communications Unit
tell us will be kept confidential but we will discuss
with you if we need to share information with
                                    unrhyw beth fyddwch yn dweud wrthym yn cael ei
                                    drin yn gyfrinachol ond byddwn yn trafod â chi os
                                                                                                                                   wneud cwyn i’r
other people.                             oes angen i ni rannu’r gwybodaeth â phobl eraill.                                                                       Gwasanaethau
Contacts Cysylltiadau                                                                                                                         Cymdeithasol?
                                                                          CF82


                                                                          Tredomen Borough Council
                                                                          Penallta House
                                                                                        Caerphilly County Borough Council
                                                                                        Customer Services and Perforance Manager
                                    Contacts Cysylltiadau
                                                                           Park
                                                                           House
Social Services Complaints Officer                   Social Services Children’s Rights Officer
Swyddog Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol               (will tell you about your rights and work with you
                                    and other grown-ups to put your problems right)
tel / ffôn: 01443 864555                        Swyddog Hawliau Plant Gwasanaethau Cymdeithasol
freephone / rhadffôn: 0800 3284061                   (bydd y swyddog yn dweud wrthych am eich hawliau a
                                    gweithio gyda chi ac oedolion eraill i ddatrys eich problemau)
fax / ffacs: 01443 864513
                                    freephone / rhadffôn: 0800 0281            995
e-mail / e-bost: socialservices@caerphilly.gov.uk           e-mail / e-bost: cro@caerphilly.gov.uk

Local Advocacy Service (NYAS)                     Voices from Care
(provide support at meetings, reviews                 (for young people looked after by Social Sevices)
and complaints to make sure your opinion is heard)
                                    (ar gyfer plant y gofelir amdanynt gan Wasanaethau Cymdeithasol)
Gwasanaeth Adfocatiaeth Lleol (NYAS)
(darparu cefnogaeth mewn cyfarfodydd, arolygiadau           tel / ffôn: 029 2045 1431
a chwynion i sicrhau i’ch llais gael ei glywed)
  ˆ                                 e-mail / e-bost: info@vfcc.org.uk

freephone / rhadffôn: 0800       616101             Care and Social Services Inspectorate for Wales (CSSIW)
                                    (Welsh Assembly group who investigate complaints)
Children’s Commissioner’s Team        (try this office if you
                                    Arolygaeth Safonau Gofal Cymru (ASGC)
feel your complaint has not been dealt with fairly)
                                    (rhan o’r Cynulliad sy’n archwilio cwynion)
Tîm Comisiynydd Plant      (os ydych yn teimlo nad ydym wedi
delio â’ch cwyn yn deg, cysylltwch â’r swyddfa hwn)          tel / ffôn: 01495 761200
                                    fax / ffacs: 01495 761239
tel / ffôn: 01792 765600                        e-mail / e-bost: cssiw.southeast@wales.gsi.gov.uk
tel / ffôn: 01492 523333
                                    Local Ombudsman
e-mail / e-bost: post@childcomwales.org.uk               (if you are still not satisfied you can make an appeal)
                                                                                                                          CO6 10/03
                                    Ombwdsmon Lleol
Childline Childline                          (os ydych dal yn anfodlon eich bod yn gallu gwneud apêl)

freephone / rhadffôn: 0800       1111              tel / ffôn: 01656 641150                                                                                   Directorate of Social Services
                                    e-mail / e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk                                                                       Cyfadran Gwasanaethau Cymdeithasol

				
DOCUMENT INFO