Nummer 27 by pengxiuhui

VIEWS: 38 PAGES: 12

									En tidning för
Bondersbyn, Marieberg,
St. Lappträsk, Kamlunge
och Börjelsbyn med
omnejd

Nummer 27
Mars 2008
Åttonde årgången
Utgivare:
Bondersbyns
Hembygdsförening

Innehåll
Ledare            2
Hemvändarfest        2
Åsa och Ludvig...      3
Det ljusnar läng älven    3
Lakafestivalen        4
Krönikan           5
BHF:s årsmöte        6
Kosjärvträsket, del 11    8
En filosofisk skidutflykt  10
Korsord           11
Kalender           12
Julens fester        12
Högerspalten         12  Årets första nummer är full-
                 späckat med intressanta ar-
Omslag:              tiklar.
Överst : Lakasoppa
Foto: L-E Holmberg
                 Men innan Du läser om Världs-
                 mästerskapen i Lakafiske och
Mitten : BHF:s årsmöte      blixtdödade hästar, måste Du
Foto: K.G Hansson
                 slå upp korsordet!
Nederst : Medaljörerna vid    Där presenterar vi en världs-
LakaVM              sensation!
Foto: Börje Ragnarsson
                 Kom sedan inte och säg att vi
                 är efter vår tid ute i byarna!
Bondersbyns Hembygdsförening         Ledare
Ordförande
        Styrelse:
         Lars-Erik Holmberg       Ett gott år trots politisk snålblåst
Sekreterare    Ingrid Widestig      En politisk snålblåst viner över landsbyg- insats, var de som stod bakom årets ”Älg-
Kassör      Gustaf Häggström      den. Ett ”munväder” som lurade oss att soppa”. Det är sådant som ger föreningen
Vice ordf.    Annika Gustafsson     tro på stiliga landsbygdsprogram. Planer nytt liv!
Ledamot      Tommy Nilsson       som skulle utveckla landsbygden och göra    På tal om nytt liv. Hembygdsföreningen
Ledamot      Karl- Gunnar Hanson    den attraktiv för boende och företag. Det har beslutat att skriva en hembygdsbok,
Ledamot      Kalle Söderholm      ”bidde” inte ens en tumme av de planerna. gemensam för Bondersbyn, Marieberg
Suppleant     Ingrid Ragnarsdotter    Men vi har lärt oss läxan nu, ärade poli- och St. Lappträsk. Boken skall ge byar-
Suppleant     Karl-Erik Pettersson    tiker. Vi finns kvar, ger inte upp, och vi nas historia nytt liv och ge läsarna insik-
Uthyrning av lokaler i Bondersbygården    glömmer inte!                ter som för länge sedan är bortglömda.
eller husvagnsplatser:             Istället kan vi se tillba-                   Intresset är stort och vi
Annika Gustafsson        27092    ka på ett gott verksam-                     har redan över 50 per-
                       hetsår för Bondersbyns                      soner engagerade i ett
   Bondersbyarns redaktion:        Hembygdsförening.                        tiotal studiecirklar. Läs
Huvudredaktör:                Trots omfattande re-                       mer om detta i artikeln
Lars-Erik Holmberg        27010    parationsarbeten     av                   längre fram i tidningen.
larserik.holmberg@telia.com         bastuavdelningen och                        Kanske är det just vår
Redaktörer:                 uthyrningslägenheten                       tidning, Bondersbyarn,
Olle Björkman          27005    samt installation av                       som gett oss råg i ryggen
ollebjorkman@spray.se            värmepump i Bonders-                       att satsa på ett så stort
                       bygården, kan kassören                      projekt som en hem-
Karl-Gunnar Hansson       27024
                       konstatera att debet och                     bygdsbok Tidningen är
hansson.kg@telia.com
                       kredit gick ihop!                        nu inne på sitt åttonde
Sten Rönnberg          27082     Uthyrningen av hus-                      utgivningsår, och blir
sten@ronnberg.se               vagnsplatser till Ban-                      allt populärare. Över
Annika Gustafsson        27092    verkets entreprenörer                      hela landet sitter utflyt-
Kontaktpersoner:               och en lyckad skrotin-                      tade Bondersbyare och
Kjell Rönnbäck, Kamlunge     54031    samling, gav tillsam-                      läser om sina rötter och
bastuheden@telia.com             mans med intäkterna Det gäller att hålla ihop i snål- byns utveckling. Och vi
                       från våra olika aktivi- blåsten...               här hemma har fått ett
Mariana Andersson,Börjelsbyn   26148    teter, så mycket att det balanserade alla alternativ till den journalistik som mest
ake.fors@spray.se              utgifter.                  ägnar sig åt att beskriva det centraliserade
    Bondersbyns hemsida:          Under verksamhetsåret har vi genomfört samhällets åsikter.
www. bondersbyn.se              över 20 aktiviteter som totalt samlat över   Vi står inför ett nytt verksamhetsår med
Redaktör:Tommy Rönnberg   27045      1000 deltagare. Naturligtvis har dessa ar- Bondersbyns Hembygdsförening. Den
tommy.ronnberg@bondersbyn.se         rangemang krävt stora insatser av enskilda politiska snålblåsten gynnar oss som sagt
                       personer, men det är på den grunden vår inte. Det verkar förresten som om inget
    Adresser till tidningen:       förening står. Vi står på egna ben, men vi politiskt alternativ, vare sig kan eller vill
c/o Lars-Erik Holmberg            behöver några fler ”ben”!          skapa den medvind vi behöver. Den får vi
Forshaga 97, 95292 Kalix            Jag önskar att fler bybor orkade enga- skapa själva. Kom och gör det i vår Hem-
bondersbyarn@bondersbyn.se          gera sig i föreningens aktiviteter. Vi behö- bygdsförening!
                       ver det, inte minst för sammanhållningen Lars-Erik Holmberg
    Prenumerationer och
                       i byn. Ett strålande exempel på en sådan Ordf.
     medlemsavgifter

                        Hemvändarfest den 19 juli!
Bondersbyarn är en medlemstidning för
Bondersbyns Hembygdsförening och in-
går i medlemsavgiften för boende i byn:
Enskild medlem         75 kr     I år arrangerar Bondersbyns Hembygds-       och trimmat byns kockar till stordåd.Väl-
Familj            100 kr     förening en hemvändardag den 19 juli.       kommen till en sommarhögtid utan like!
                       Just den tid då den feta sommarsiken är      Du är också välkommen att boka plats till
För boende utanför byn:           på väg uppför älven mot sikhåvare och       ”fruncshen” och supén. Kontakta Ingrid
Enskild medlem(ej tidning)   50 kr     blanka notvarp.                  Widestig på tel. 0923- 27054 eller
Tidningsprenumeration/år   150 kr      Den förra festen 2003 blev en succé och     ingrid.widestig@swipnet.se.
Bankgiro:         211-7943     allt talar för att den skall överträffas. Vi har
Prenumerationen gäller kalenderårsvis    bokat in kommunens populäraste spelmän
                                                   Preliminärt program:
Tidningen utkommer fyra gånger per år:
Mars. Juni, September och December.                               11.00 ”Bondersbyfrunsch”: Fils-
                                                 mola, halstrad stömming, kaffe och
   Material till Bondersbyarn                                 mycket prat.
Redaktionen tar gärna emot skrivet mate-
rial och bilder från läsekretsen. Kontakta                            18.00 Hemvändarsupé med väl-
gärna någon på redaktionen i förväg.                               komsttal och en snabb resumé av
                                                 ”läget” i byarna.

  Grafisk form: Lars-Erik Holmberg                               20.00 Hemvändar-PUB med OR-
     Tryck: GJ Offset, Kalix                                 TENS PATRASK och dans tills nat-
       Upplaga: 500 ex.                                  ten sinat ut...

  Bondersbyarn
             Åsa och Ludvig nya Bondersbybor
                             Åsa Nordström (32) och hennes son Ludvig (8) flyttade
                             i november 2007 till gården vid Ipistugan där tidigare
                             Jenny & Mats Lindgren och senare Johan Lundgren (se
                             Bondersbyarn nr 24) bott. Åsa och Ludvig bor nu här
                             med sina två hundar (Alaska Husky) Beast och Clony
                             och stortrivs i huset och omgivningarna. Åsa är sjukskö-
                             terska och har jobbat på Kalix sjukhus i tio år. Men hon
                             är på väg att byta jobb från akuten till ett arbete på ett
                             nytt kommunalt behandlingshem för alkohol- och drog-
                             missbrukare som startar i Kalix de närmaste månaderna.
                             För Åsa har också en utbildning som alkohol- och drog-
                             terapeut som hon då får nytta av.
                             Ett av Åsas stora fritidsintressen är att bogseras av sina
                             två draghundar på skidor. Så möter ni henne susande
                             fram i skidspåren kring gamla landsvägen, så vet ni vem
                             ni möter. Hon är född och uppvuxen på Gammelgården
                             och känner sig väl hemma här i Bondersbyn. Bonders-
                             byarn hälsar å hela byns vägnar dessa två nya trevliga
                             bybor mycket välkomna till byn.
                             Sten Rönnberg & Olle Björkman
                Det ljusnar längs älven!
Hembygdsföreningens kampanj för uppröjning längs älven har börjat ge resultat! Några markägarna har
kommit igång och Bondersbyarn ger en liten lägesrapport om arbetet.
Röjning och gallring längs älven har på-
gått under vintern. De har nu avbrutits
eftersom maskinerna, en skördare och en
skotare, också behövs för att utföra nor-
mala avverkningar i skogen. Ruben Gus-
tafsson uppmanar markägarna att snarast
kontakta honom, så arbetet på barmark
kan planeras nu.
 - Intresset kunde varit större, med tanke
på behovet, så vi får hoppas att fler hör av
sig, säger Ruben. Vi startar igen så fort en
skördare och skotare finns att tillgå.
 Älven och bebyggelsen samt landskapet
på älvens motsatta sida syns mycket bättre
på de ställen där avverkning skett. Bil-
derna som tagits från landsvägen visar ut-
sikten på ställen där älven tidigare knappt
kunnat skönjas.
Text o foto: Karl-Gunnar Hansson
                                                Bondersbyarn    
      LakaVM med soppa!                                    Krönikan
Lakafestivalen blir allt populärare. I år kom 19 tävlande till start för          ”Saga väves på sanningens varp” säger
att strida om den åtråvärda mästartiteln. Dagen därpå åt 50 hungriga            Frthiof Nilsson Piraten någonstans.
                                               Vad är saga, skröna eller vandringssägen
lakaälskare i Bondersbygården hela fångsten!                        av det jag nu berättar? Så här tycker jag
Efter en bronsmedalj 2006 slog nu Roger    den 20 februari i en synnerligen fördel-   mig minnas:
Wennberg från Överkalix till och knep den   aktig månfas, som signalerar mycket gott    Någon gång under 1800- eller början av
åtråvärda guldmedaljen vid helgens La-    fiske!                    1900-talet, så berättade någon gamling för
kaVM som avgjordes i Kamlunge, Kalix     Lakasoppan                  barnet Gunnar, släppte man ut hästarna på
älv. Med en lake på 1642 gram slog han    När de 50 gästerna slickat sina sopptallri-  skogsbete mellan vårbruk och slåtter En
silvermedaljören Markus Salmi från Ka-    kar utbröt stormande applåder tillägnade   skock hästar, tolv stycken var det enligt
lix med endast 12 gram. Bronsmedaljen     chefskocken Carl-Gösta och hans assis-    vad jag minns, gick i rad längs Kamlung-
bärgades av Ulf Rönnqvist från Älvsbyn,    tenter: Olle Björkman, K.G Hansson och    ekölen under ett förskräckligt slagregn
vars lake vägde 1334 gram.          Kalle Nilsson.                och åskväder.
 LakaVM som arrangerades för fjärde året                           En blixt slog ned i den första hästen, drap
i rad av Fiskegruppen i Kalix älv i samar-                         den och fortsatte längs ryggarna på dom
bete med Fiskevårdsområdet i Kamlunge,                           övriga elva. Alla dog, slagna av blixten.
har blivit en riktig succé. Jakten på den                          Om jag minns rätt syntes det hur blixten
åtråvärda VM-titeln lockar fiskare från när                         hade farit längs hästryggarna.
och fjärran. Dessutom besöks tävlingen av                           Jag minns inte vem som berättade detta,
nästan lika många åskådare som bl.a. kan                          det var under min tidiga barndom, men be-
följa tävlingen på den stora filmduken där                         rättelsen brände sig fast i mig, den etsade
ställningen löpande dateras upp efterhand                          sig fast i barnets minne och sitter där ännu
nya fiskar vägs in.                                     mer än 70 år senare. Undrar om det inte
                       Men här lämnades ingen lever kvar på     var Paa, som bodde där Ruben Gustavs-
Fiskare från när och fjärran         tallriken... Foto: Lars_Erik Holmberg
Vid årets tävlingar deltog finnar, ryssar                          son nu bor som berättade det? Han, Paa,
samt ett större gäng från södra delarna    Det enda smolket i ”soppskålen” den här    kunde berätta de mest fantastiska skrönor,
av Sverige som ville smaka på lite nord-   eftermiddagen var att man i samband med    skrönor som fick våra barnamunnar att
svensk exotism. Av dessa var det uppen-    diskningen upptäckte att en gäst lämnat    gapa likt fågelungars.
barligen några som aldrig sett en lake,    den värdefulla lakalevern på tallrikskan-   Ja, vad är ens eget minne och vad är
men som nu fick sitt lystmäte vid akvariet  ten!                     minnet av vad någon annan berättat, of-
där alla uppfiskade lakar fick simma parad                         tast konkreta, spännande berättelser? När
för åskådarna.                Text: Lars-Erik Holmberg           börjar barnet minnas inträffade händelser?
                       Tävlingsledare och lakaleverantör       Om detta finns det säkert ett antal doktors-
Deltagarantalet ökar snabbt                                 avhandlingar och lärda skrifter men jag
Från blygsamma 60-talet deltagare det för-  Roger Wennberg segrade i 2008 års       har i alla fall inte läst dem. Och varför bör-
sta året 2005, har nu tävlingsdeltagandet   LakaVM                    jar åldringen dra sig till minnes sin barn-
mer än fördubblats. Nästa år går tävlingen          Foto: Patrik Öström      dom och ungdom? Ännu efter 70 år minns
                                              jag dramatiska berättelser ur Gamla Tes-
                                              tamentet som småskollärarinnan Isigård-
                                              Sigrid läste för oss förstaklassare. Inte för
                                              deras religiösa innehåll, som vi fattade
                                              föga eller intet av, utan helt enkelt för att
                                              det var bra historier. Än i denna dag hän-
                                              der det att jag tar fram Gamla Testamentet
                                              och läser en stump. Sånt sitter jag, gamle
                                              hedning, och läser ibland på kvällarna.
                                                Återigen Piraten: ”Det finns ingenting
                                              som inte har hänt, men mycket som inte
                                              har berättats.”
                                               Om någon läsare har hört denna hästhis-
                                              toria, hör i så fall av er till redaktionen!

                                              Gunnar Pettersson
                                               Bondersbyarns redaktion har
                                               erbjudit några personer bördi-
                                               ga från Bondersbyn att skriva
                                               krönikor i tidningen. Här kom-
                                               mer det första bidraget.

  Bondersbyarn
              Gustavs filosofisk skidutflykt
Många ser skidturen enbart som en aktivitet ägnad att stärka det fysiska välbefinnandet. Och det är inget fel
i det. Men Gustav Johansson i Viken, Stora Lappträsk, breddar perspektivet och låter skidfärden också bli
en skön naturupplevelse, där känslan av andakt och funderingar över livets mening får stor plats.
- Jag är en förlorare sade en gång en ar- obetydligt. Det börjar kännas bakhalt där- där jag kan skrååka en lång sträcka svagt
betskamrat till mig bedrövad. - Tänk inte för blir jag tvungen att allt mer saxa mig nedåt mot den lilla namnlösa myrtjärnen
i de banorna svarade jag honom. Minns uppför branten. Även uppe på den lite hö- som ligger där nere. Åter vid Djupträs-
istället vad Pierres de Coubertin sade: Det gre delen av berget är utsikten betagande ket kommer jag tillbaka i mina gamla
viktigaste är inte att vinna utan att deltaga här kan jag även se varifrån jag kommit skidspår som dock har tinat en del i det
och kämpa väl. Det var han som instiftade sjön Stora Lappträsk. En del av odlingen i skarpa solskenet. Nära den gamla körvä-
de moderna olympiska spelen. I livet del- ”Viken” är synlig men stugan skymmes av gen börjar jag känna av att den ena skidan
tager man också, och försöker hålla                               går tyngre än den andra, och den
sig till de fastställda reglerna och                              pekar en aning oroväckande uppåt,
kämpar förhoppningsvis väl. Själva                               är det ett brott på den tänker jag.
livet handlar det också om att vinna                              Mycket riktigt så var fallet det är
eller förlora? Nej jag tror inte det. Vi                            bara själva plastbelaget som håller
vet inte i grunden vad livet går ut på,                             den kvar. Brottet har blivit rakt un-
varför ska vi då inbilla oss att det är                             der bindningen skruvarna i den har
en slags tävling.                                        lossnat, och fanten i skidan är helt
 Det var skarföre när jag åkte ned-                              borta därför sprutar det upp snö och
för ängarna mot sjön. Väl ute på sjön                              bromsar ned farten betydligt där
var det skeittekniken som fick gälla.                              skidan är bruten. Jag blir tvungen
Vid dammen i bortre delen av sjön                                att försöka hålla upp den brutna
tog jag av mot Nedre Långmyren                                 skidan medan det blir balansering
som numera är en uppodlad äng.                                 som får gälla på den oskadade ski-
Det dröjde inte länge i det extremt                               dan. Nu går det endast att staka sig
fina föret innan jag kunde glida över                              fram det är inte så långt kvar hem
ännu en sjö nämligen Djupträsk.                                 till stugan i viken, bara ett par kilo-
Sedan följde ytterligare en liten sjö                              meter och stakåkning har jag tränat
Långträsk. Vid sjöns nordliga del har                              mycket i vinter. Trots intermezzot
en gång ett torp funnits, resterna av                              tyckte jag att skidturen var lyckad
en källargrund finns kvar, kom jag                               det hade varit värre om brottet hade
av en händelse att tänka på. När jag                              inträffat i Bondersbyn när jag var
passerat Långträsk och manövrerat                                som längst bort. När jag stod där
mig genom en del sälgsly kommer                                 uppe på Middagsbegets topp kände
jag på ett skidspår som går längs en                              jag mig som en verklig vinnare
skogsväg. Det beslutar jag mig för                               målet var ju nått. Trots att många
att följa, efter en utförslöpa kommer                              skulle säga att den bergstoppen var
jag till ett större kalhygge. Bebodda                              väl ingenting att bestiga, den är
trakter närmar sig och jag stannar                               bara 145 meter över havet. Vad är
vid en högt belägen gård gulmålad                                väl det mot Kebnekaises 2117 me-
med två uthusbyggnader. Vackert                                 ter eller Mount Everests 8872 me-
belägen med älven ett hundratal me-                               ter. Det gäller i livet att inte ställa
ter nedanför, ”Liden” brukar gården                               målen för högt. Hellre vara mycket
kallas. I anslutning till gården finns                             nöjd över en måttlig framgång, än
en stor uppodlad yta den skidar jag                               besviken över ett alltför högt ställt
över och håller mot norr. Vid slutet                               mål som man misslyckats med att
av den stora ängen finns några lador. På den gamla byakartan från 1794 kan man följa läro- nå. Hur många sådana här dagar
Nära en av dem finns ett litet älgtorn, rika och filosofiska Gustavs skidutflykt         upplever man på ett år säkerligen
där klättrar jag upp och börjar äta på min ”Vikudden”. En känsla av frihet infinner inte många om ens någon, det kan dröja
medhavda apelsin. Den smakar bra och sig som en slags befrielse.            länge innan förhållandena är så perfekta
ger mig de förnyade krafter som behövs     En renande vithet, perspektiven som vid- som de har varit just idag den 28/ 3 - 2007.
för fortsättningen av min färd. Terrängen gas, ord blir så överflödiga, tystnaden full- Kanske det dröjer tio år till nästa gång,
börjar nu luta svagt uppåt och lilla Mid- ständigt fulländad. Känner av mig själv därför gäller det att lägga sådana här upp-
dagsberget nalkas efter en del besvärliga som en liten del i en gåtfull oändlighet.   levelser på minnet. Upplevelsen som så-
knixar där min armstyrka sätts på hårda     Omsider börjar jag fundera på att fort- dan kommer inte heller tillbaka den måste
prov är jag uppe på bergets högsta topp. sätta min skidtur, det gäller nu att ta sig betraktas som unik. Känslan av att vara en
En helt vidunderlig utsikt breder ut sig un- nedför berget och det är inte det lättaste vinnare blev inte heller så långvarig när
der mig, ett vinterlandskap med åsar, my- när skarföre råder. Skidorna glider allt för jag kämpande fick staka mig fram med en
rar, tjärnar, berg. Min blick fastnar ett tag snabbt jag blir tvungen att plogande göra bruten skida och en bindning som lossnat.
vid myrholmen på Rörträsket sveper se- vida svängar, och skrååka svagt nerför. Men så är det nästan alltid i livet efter en
dan över Häggmansbergen, Kamlungekö- Undviker större stenar och raviner, träd framgång kan ofta motgångar följa. Det
len, Stortellberget. Nu riktar jag ånyo min och buskar, mina finska löparskidor är inte gäller då att lyckas ro skutan i hamn.
färd mot norr där Stora Middagsberget ut- så lämpade för slalomåkning därför blir
                                            Gustav Johansson Viken
breder sig, mellan bergen finns en svacka, jag nödd att söka mig mot den östra sidan
                                            Stora Lappträsk
kanske kan de bägge bergen räknas som av berget där det är mindre brant. Efter åt-
ett eftersom avståndet dem emellan är skilligt trixande kommer jag till ett ställe

                                                         Bondersbyarn    5
    Livaktigt årsmöte med Bond
Bondersbyns Hembygdsförening är av yppersta vikt för byn. Genom sin verksamhet håller den byns själ vid
liv. Föreningen är en samlingspunkt för byns invånare, den ger hopp om framtiden, den utgör ett medel
för arbete med byns överlevnad och fortsatta utveckling. Alla Bondersbyns invånare behöver Bondersbyns
Hembygdsförening. Allt detta stod klart för de av föreningens 150 medlemmar som samlats till årmöte
måndagen den 10 mars 008
Ordförande för mötet var Lars-Erik Holm-
berg. Han kunde redovisa ett år av febril
verksamhet i föreningen under hans ord-
förandeskap det senaste året. Och han
valdes med acclamation som ordförande
för ännu ett år. Under året har föreningen
lagt ner nästan hundra tusen kronor plus
mycket ideellt arbete från föreningens
medlemmar på renovering och underhåll
av bygdegården. Över ett 20-tal offentliga
tillställningar har hållits i bygdegården,
plus regelbunden verksamhet för byinvå-
narna och besökande i lokalerna, totalt har
över tusen personer bevistat alla arrang-
emangen. Ett arbete med att dokumentera
och i skrift ge ut Bondersbyns historia och
roll i världen har påbörjats och engagerar
minst ett 50-tal av föreningens medlem-
mar.
  Lokaltidskriften Bondersbyarn fortsät-
ter och komma ut nu på sitt åttonde år och
lockar ständigt nya läsare också utanför
byn. Webb-platsen www.bondersbyn.se
                        vindkraftsproduktion i byn valdes också.  Ovan: Hembygdsföreningens ordföran-
uppdateras kontinuerligt och får allt fler
                        Bondersbyn lever och Bondersbyns Hem-   de Lars-Erik Holmberg omvaldes och lo-
besökare.
                        bygdsförenings verksamhet är beviset.   vade att skötseln av Bondersbygården
 För det nya året finns över 20 olika of-
                                              skall fortsätta i takt med föreningens
fentliga tillställningar planerade. En kom-   Text Sten Rönnberg & Olle Björkman     resurser
mitté för att utröna möjligheterna att starta  Foto Karl-Gunnar Hansson
  Bondersbyarn
dersbyns Hembygsförening
       Ovan: Deltagarna hade att ta ställning till ett omfattande
       program för 2008

       Till vänster: Sekreteraren Ingrid Widestig smörjer kråset
       mellan paragraferna

       Längst ner till vänster: Tommy Nilsson och byaåldermannen
       Kalle Söderholm ser fram emot ett livaktigt år i den nya sty-
       relsen

       Nedan: Kassören Gustaf Häggström kunde konstatera att
       trots alla investeringar hade föreningen nått ett nollresultat
       under senaste verksamhetsåret
                            Bondersbyarn   
Kosjärvträsket
                                                    Text o foto: Lars-Erik Holmberg- ett utdikningsprojekt utan motstycke.                                Del 11
Redan i ett tidigt skede arrenderas jakt-   höjer stämman priset till 50 kronor. 1913    råden. En ordning som än idag gäller,
rätten ut på träsken. Första gången sker    finns en notering om att Kempe innehar     frånsett att föreningarna numera kallas
detta vid stämman 1887, då man beslutar    jakträtten under viss tid. I folkmun sade    viltvårdsområden.
att utarrendera jakträtten i Kosjärv under   man ofta att det var ”herrarna från Lule”
1888 till A.A. Zachrizson, Törefors Bruk    som kom och jagade på träsket.         Kosjärvjakten var vida berömd
för 13 kr 15 öre. 1889 ropas jakträtten in   1924 års stämmoprotokoll säger att jakten   Hugo Samzelius (1867-1918) och Harald
av Wilhelm Hellström för 11 kronor. 1890    skall förbjudas, något som man bland an-    Nordlund (1864-1928) skrev båda om
arrenderas jakträtten av samme man för     nat kungjorde via en annons i Norrbottens    jakter på Kosjärvträsket. De var båda jäg-
16 kronor, och stämman beslutar att do-    Kuriren. Nu beslutar man att sälja jaktkort   mästare i Norrbotten under en många år
nera den summan till färdigställandet av    för 15 kr/år. Korten skall skrivas ut av J.A.  och såta jaktvänner
kapellbyggnaden i Töre!            Häggström och avhämtas hos Emil Eriks-      Hugo Samzelius var nog den mest kände
 1890 arrenderas jakten ut på fem år till   son! Kanske var man för dyr, ty året därpå   av de två. Han hade en oerhört rik produk-
Inspektor C.E. Ahlstrand, vilken är villig   sjunker priset till 5 kronor, för att slutli-  tion av jaktlitteratur, och han gav även ut
att betala såvida träsket under denna tid ej  gen året därpå hamna på 2 kr/år! Stämman    en mängd andra böcker. Hugo Samzelius
utdikades! Han var tydligen en ivrig sjö-   1928 beslutar att jaktkorten skall kosta 5   var tillskyndare av Svenska Kennelklub-
fågeljägare!                  kronor per år och 1 krona per dag.       ben där han också en tid var dess sekre-
 Egendomligt nog, tycks Henning Nord-      Det förekom tydligen tjuvjakt på träsket,   terare. Han var en förgrundsfigur vid eta-
lund i Jokkmokk också ha jakträtt under    så i september 1931 skriver man:        blerandet av lapphundens och gråhundens
dessa år, vilket beskrivs i Hugo Samzelius   ”Mötet beslutade också att J.A. Hägg-     status i Sverige. Den första hund som re-
bok: På skogs- och fjällstigar, där han be-  ström skall tillställa herr Spets m.fl. i    gistrerades i kennelklubben var hans lapp-
skriver en jakt på Kosjärvträsket 1893 och   Kalix att uppgöra för det de har jagat     hund Halli, som han köpt i Kainulasjärvi!
en kontrovers med Törefors förvaltare!     olovligt på Kosjärvs marker, samt i hän-     I sin bok: På skogs- och fjällstigar (1894)
Det är ju möjligt att Samzelius förväxlat   delse att de ej det göra, uttaga stäm-     ägnar han ett helt kapitel åt en andjakt på
årtalen, och att händelsen utspelades 3 år   ning på dem.”                  Kosjärv år 1893. Han tvekar inte att jäm-
senare!                                            föra andjakten på Kosjärv med den på Tå-
                        I januari 1934 beslutar stämman om att
  När jakträtten arrenderas ut efter de                            kern eller Rörträsket i Överkalix! Jakten
                        delägare som fäller en älg på markerna
gångna fem åren beslutar stämma följan-                            sker tillsammans med Harald Nordlund
                        skall betala 10 kronor i fällavgift. Älgen
de, bland annat beroende på att Törefors                            som enligt Hugo har arrenderat jakten. De
                        börjar tydligen uppträda i kustlandet, men
Bruk nu dragit sig ur företaget:                                tar in på Hellströms gård och just innan
                        det framgår dock inte hur älgjakten är or-
                                                de åker ut på träsket uppsöks de av ett par
  §4 Då jakträtten i Kosjärvträsket     ganiserad på de gemensamma markerna.
                                                män, varav en i uniformsmössa, som på
som under de nu förflutna 5 åren ägts     Tydligen börjar markägarna ta med sig
                                                begäran av grosshandlare K-es förbju-
f.f. Förvaltaren C.E. Ahlstrands rättsin-   gäster, och vid stämman året därpå påpe-
                                                der dem att jaga! Händelsen stämmer väl
nehavare, med innevarande år utgår       kas att gästerna måste lösa jaktkort! 1936
                                                överens med den kontrovers som beskrivs
beslöt stämman på nytt utbjuda den       sänks årskortet till 3 kr/år, och nu beslutar
                                                i de gamla protokollen. Så här beskriver
nämnda jakträtten för åren 1896-1897.     man även att låta trycka upp jaktkort.
                                                Samzelius det hela:
På uppmaningen till de närvarande att      Så här kan jakten ha bedrivits ända fram
avgiva anbud , stannade för högsta bu-     till 1950 då jakten arrenderas ut till Bon-   Det begaf sig nämligen, att omedelbart
det femtio kronor för år herr Jägmästa-    derbyn (25 kr/år), Kosjärv – Ökvattnets     efter vår ankomst till öfre Kosjärv, två
ren A. Nordlund i Jokkmokk, som så-      jaktklubb (25 kr/år), samt Kamlunge (35     karlar, hvaraf den ene var klädd i uni-
lunda, med uteslutande av alla andra,     kr/år), allt gällande i ett 5 års- kontrakt.  formsmössa, helt tvärsäkert klefvo in i
tillerkändes rätten till jakt i Kosjärvs    1960 arrenderas jakten av Sörens-, Bon-     rummet och frågade efter jägmästare
träsk under de nämnda två åren och       dersbyns- och Kamlunges jaktvårdsom-      Nld. “Det är jag det, livad skulle kunna
skall arrendet erläggas i början av varje
augusti månad.
 Skulle likväl Töre Aktiebolag göra an-
språk på jakträtten till den åttondel av
Kosjärvs hemman i vilken nyssnämnda
bolag enligt försäljningskontrakt förbe-
hållit sig sådan rätt så medgiva såväl
inroparna som utdikningsbolaget dem
denna rätt för såvitt Töre Aktiebolag
strängt håller sig inom det sämjodela-
de området som för året tillhör den av
samma aktiebolag sålda delen av hem-
manet.
 Tydligen drar sig jägmästaren Nordlund ur
fortsatt arrende av jakträtten, så vid stäm-
man i december 1902 får förmannen A.W.
Hällström i uppdrag att söka ny arrenda-
tor. Samma uppdrag får han året efteråt,
dock med förbehållet att arrendet inte får
understiga 25 kronor per år. Åter efteråt
får han dock rätten att arrendera ut mar-   Bilden är hämtad ur Harald Nordlunds bok: Jägarliv i Norrbotten. Här framgår tyd-
kerna till det pris som kunde uppnås! 1910   ligt hur högt vattenståndet var i Kosjärvträsket i slutet av juli månad.

8  Bondersbyarn
önskas? svarade N. på sitt vanliga ge-
mytliga sätt.
 Jo, jag får, sade den uniformerade helt
högtidligt, på inspektor W—rs begäran i
grosshandlare K—es namn och i vittnes
närvaro förbjuda jägmästare N. med
sällskap att jaga på Kosjärvs område!
 Tablå! Vi stodo sannerligen som fallna
från skyarna, ty hvad var detta egent-
ligen för ett oerhördt spektakel? N.
hade sitt af byamännens flertal under-
tecknade kontrakt om jakträttighet att
förete, och nu skulle kantänka han, en
jaktvårdens främjare och beifrare af
olagligheter i jaktväg, genom en f. d. (!)
fjärdingskarl eller polis i vittnens närva-
ro af sågverksinspektoren W. underrät-
tas om, att han ej egde att jaga på sin
förhyrda mark och detta troligen därför,
att det nya Törebolaget (grosshandl. K—     Jägmästare Nordlunds brev till J.O. Hellström angående senaste jakten på
e) af Gellivare bolag nyligen tillhandlat    Kosjärvträsket och hans erbjudande att arrendera markerna.
sig ett hemman i Kosjärv, hvilket träsk
med sina slåtterlägenheter för öfrigt var   att man där knappast kan ro eller staka    Persöfjärden går numera landsvägen
oskiftadt och afsedt för samtliga stran-    fram en båt. Dessa partier, öfvervuxna     mellan Luleå och Råneå på en mycket
degares gemensamma bruk.            med kärrfräken, vattenklöfver, simna-     lång men så låg bank, att vägen vid hö-
  Och om nu äfven det gamla jaktkon-     te, Spargania och “tossblad” (Nuphar      gre vattenstånd öfversvämmas. Äfven
traktet ej blifvit intecknadt efter köpet,   intermedium), kallas nämligen kalvar.     den halfmilstora sjön Kosjärv ligger
var det naturligtvis lika oförskämdt      Det vore ju förstås ynkligt, om den stora   strax invid denna lands-väg men på de-
som avita att ställa till officiel skallgång  “sjökon” ej skulle hafva burit en enda     len mellan Töre och Nederkalix.
för att brännmärka en person, som ju      kalf!                      Båda dessa andmarker ägde förr en
i alla fall hade alla de andra byamän-      Den jakt Samzelius beskriver äger rum    storartad tillgång på änder, men efter
nens namn på sitt papper och därför      den 1 augusti, och tydligen ligger vattnet   Kosjärvs uttappning hafva dessa gif-
utan tvifvel hade större rätt att jaga än   fortfarande djupt på träsket. De jagade un-  vetvis till större delen sökt sig till an-
inspektor W.                  der två dagar och kunde räkna ihop 103     dra trakter; och i Persöfjärden åter har
 Nu började höga rättvisans f. d. hejduk   skjutna änder. Främst krickor, gräsänder    stammen i högsta grad minskats ge-
att se något långnäst ut, men det var     och bläsänder, men även någon knipa.      nom ett hejdlöst och oförståndigt utrot-
ej nog härmed, han skulle saltas ännu     Gösta Skogsmans rekordjakt i Kosjärv      ningskrig, som förts på ett för denna ort
mera.                     kring sekelskiftet               egendomligt vis. En del personer, mest
  Inte dugde det nämligen sade vi, att    Hugo Samzelius jaktkamrat vid den be-     löst folk utan jakträtt, hafva nämligen
han på blott en begäran från enskild      skrivna jakten var Henning Nordlund.      förvärfvat en ovanlig skicklighet att
person utan order från någon egentli-     Han var född 1864               taga änderna på ljuster, slungadt efter
gen vederbörande gaf sig ut i skogen för    och dog 1928. Han               den dykande, under vattnet synliga och
att uttryckligen i egenskap af fjärdings-   verkade som jäg-                af luftbubblor markerade »ruggaren»
man trakassera folk, och inte dugde det    mästare i Överluleå              och andungen eller stucket »på känn»
för resten att uppträda i uniformsmössa    och Råneå och fick               efter fågeln, där vassens rörelse visar,
som vore man tjänstgörande, när man      under den tiden rik              att den går fram.
faktiskt blifvit afskedad.           erfarenhet av jakt i               Hans jaktmetod var lite ovanlig:
 Till sist meddelade vi honom, att vi na-   alla former. Förutom              I aktern fäste vi en lång, smäcker lina,
turligtvis måste inberätta förhållandet,    “Rovdjursjakter    i            hvarpå här och hvar stenar knutits för
om ej af annat skäl så för att skydda     Norrbotten” gav han              att hålla den nere i vassen, och hvars
andra, med mindre talförhet för sin rätt-   1914 ut “Jägarliv i              andra ända hölls af gossen, som en bit
visa sak utrustade, från att på samma     Norrbotten” under               bakom oss plaskade och slog i vattnet
lumpna sätt antastas. Ja, sedan han      pseudonymen Gösta Skoglund. En del av     för att få fram änderna till mig i vass-
fått allt det där att söka smälta och     sitt liv tillbringade han i Latinamerika och  kanten.
fägna sin gode vän i Töre med, blef han    det inspirerade honom till att dels ge ut en  Resultatet av jakten var gott och visar vil-
med ty åtföljande vittne under folkets     äventyrsfylld exotisk naturbok med titeln   ken potetnial Kosjärvträsket har som få-
belåtna skratt och grin helt flinkt utkörd   “Ormar, alligatorer och andra odjur” samt   gelsjö!
på gammaldags hederligt svenskman-       en äventyrsroman med motiv från det       Vid sammanräkningen befanns det,
nasätt.                    sydamerikanska fantasilandet Parazuela,    att vi tillsammans fått icke mindre
  Hugo Samzelius ironiserar också över    som heter “Skälm och riddersman” och      än 226 änder, af hvilka jägmästaren
bybornas oförmåga att förstå att namnet    utkom 1926. I sin bok Jägarliv i Norrbot-   skjutit 77 st, ungdomarna 42 och jag
Kosjärv är finska och betyder Granträsk.    ten ägnar han ett helt kapitel åt andjakt i  107 st.
Istället tycks de tro att namnet hänsyftar   Kosjärvträsket. Boken skrevs 1914, men      Partiet bestod af 53 krickor, ett tiotal
till en ko: Han skriver:            man kan på goda grunder anta att den be-    bläsänder, ett par stjärtänder och för
 Att de nuvarande byborna ej alls gjort    skrivna jakten ägde rum kring sekelskiftet   öfrigt gräsänder. Endast elfva fåglar
sig reda för benämningens ursprung       eller något tidigare.             voro icke flygga, alla andra fullt utvux-
och härledning framgår på ett rätt löj-     I Norrbottens kustland finnas två för    na.
ligt sätt af det förhållandet, att det nu-   sin andtillgång fordom berömda stäl-
mera betydligt urtappade träsket på fle-    len, Persöfjärden och Kosjärv. öfver den    I nästa nr kommer 12:e och sista delen i
re ställen i vikarne är så uppgrundadt,    grunda och af ofantliga vassar fyllda     serien om Kosjärvträsket.

                                                           Bondersbyarn    9
             Vi skriver vår egen historia!
Hembygdsföreningen har startat ett jätteprojekt som om ett par år skall resultera i en hembygdsbok omfat-
tande byarna: Bondersbyn, Marieberg och St. Lappträsk! Och alla bybor är välkomna att jobba i de olika
studiecirklarna! Projektet behöver all kraft det kan få från byarna om vi skall lyckas. Och visst skulle det
vara kul om vi alla kunde vara delaktiga i världens viktigaste bok om våra byar!
Arbetet sker i 11 studiecirklar som BHF
arrangerat i samarbete med Studieförbun-
det Vuxenskolan. Den 8 januari inbjöds
byborna till ett inledande möte där pro-
jektidén presenterades. Vid tidningens
pressläggning har redan ett tredje möte
genomförts och stämningen är god och
förhåppningsfull!
Gårdshistoria (cirkel 3)
Grundidén är att ägarna till varje gård i by-
arna skriver ner gårdens historia så långt
tillbaka man minns och förmår. En av stu-
diecirklarna har till ansvar att distribuera
en hjälpblankett till varje gård/ sportstuga,
på vilken gårdshistorien skall nedtecknas.
Studiecirkeln har också till ansvar att sam-
la in alla data och vidarebefordra dem till
den studiecirkel som skall bearbeta texten
till boken.
Bildgruppen (cirkel 5-6)
Här är uppgiften att samla in och bearbeta
gamla och nya fotografier till boken. Vi är
säkra på att det finns en massa spännande    Herman Larsson och August Fredrik Forss (”Broorn”) på ”ljugarbänken”. De till-
fotografier hemma i byrålådorna, och hop-    hörde en tid som dagens ungdom knappt kan föreställa sig!
pas att de letas fram och levereras samti-   i Kosjärvträsket. Den allra tidigaste histo-
digt med texten om gårdens historia. Det    rien gömd i fornminnen och arkeologiska    Studiecirklar och cirkelledare
kommer också att tas en mängd nya foto-     utgrävningar kommer också att behandlas
grafier av byn och dess gårdar.         i någon form.                    Cirkel 1 Projektledning
Dokument och kartor ( cirkel 5-6)        Referensgruppen ( cirkel 11)              Lars-Erik Holmberg
Stor del av byarnas historia ligger gömd i   Syftet är att alla texter skall studeras av en
gamla kartor och dokument. Den studiecir-    referensgrupp bestående av byarnas mest        Cirkel 2 Finansiering
kel som arbetar med detta har redan inför-   historiekunniga innevånare. Här skall           Sten Rönnberg
skaffat en hel del kartor från Lantmäteriet   synpunkter och tips som förbisetts tas om
och hoppas även att gamla dokument från     hand och göra vår historiebeskrivning så    Cirkel 3 Insamling av gårdshistoria
gårdarna skall tas fram ur gömmorna och     sann som möjligt.                     Olle Björkman
bidraga till att vår historia blir komplett.  Finansgruppen ( cirkel 2)
Alla dessa kartor och dokument skall även    Att producera en bygdebok av detta for-       Cirkel 4 Textbearbetning
bearbetas så att byn får ett digitalt arkiv   mat kostar naturligtvis pengar, inte minst        Sten Rönnberg
som är lättillgängligt för alla intresserade.  när den skall tryckas. Därför har vi redan
                        i detta skede satt samman en grupp, vars    Cirkel 5-6 Foto, kartor, dokumet,
Släktforskning ( cirkel 5-6)
                        uppgift är att under dessa två år samla     släktforskning, m.m samt layout
Den här cirkeln skall försöka hjälpa till
                        ihop så mycket pengar att projektet går att      Karl-Gunnar Hansson
med att ta fram uppgifter på gamla inne-
vånare i byn, och på så sätt hjälpa till med  föra i hamn. De har ett tufft arbete, men de
                        måste lyckas!                   Cirkel 7 Byarnas föreningar
att få gårdshistorierna så kompletta som
                                                      Kalle Nilsson
möjligt. Till den här cirkeln kan man vän-   Projektledning (cirkel 1)
da sig när man skriver sin gårdshistoria    Undertecknad sköter den övergripande         Cirkel 8 Bönhusgruppen
och minnet sviker!               ledningen av projektet, och kommer att          Gunilla Björkman
Byarnas föreningar ( cirkel 7-10)        kalla alla studiecirklar till stormöten med
Fyra studiecirklar arbetar med dessa frå-    1-2 månaders mellanrum, för att de skall         Cirkel 9 Skolor
gor: Föreningslivet, byns religiösa histo-   få utbyta erfarenheter och fakta samt in-        Monika Söderholm
ria, post och affär samt skolan. Det här blir  spireras av varandras arbete!
separata kapitel i boken och kommer lik-    Du som vill vara med!                Cirkel 10 Affärer och post
som gårdshistorien att behandlas av text-    Ta direktkontakt med respektive cirkelle-        Annica Gustafsson
bearbetningsgruppen.              dare eller Ingrid Widestig som kan guida
Byarnas tidiga historia ( cirkel 5-6)      Dig till rätt studiecirkel, och hjälpa Dig att   Cirkel 11 Referensgrupp
Den här gruppen jobbar också med att be-    bli delaktig författare i den viktigaste bo-       Olle Björkman
skriva avvittringen, laga skiftet, byns in-   ken i Bondersbyns historia!
delta soldater och eventuellt inblandning    Lars-Erik Holmberg, projektledare

        Gårdshistorien skall lämnas in senast den 1 september!
10  Bondersbyarn
Krysset finns också på Bondersbyns Hemsida: www.bondersbyn.se.  Vårkryss nr 27
                                   Vinterkryss 26
                                   Första rätta lösningen till kryss 26 var inskickat av Einar Johansson,
                                   V:a Börjelsbyn 53, 95292 Kalix.
                                   Grattis, en lott kommer med posten!


                                   Bondersbyarns redaktion litar på sina läsare, och kan därför som för-
                                   sta tidning i världen förenkla rutinen för de som vill tävla om en
                                   trisslott! Nu behöver lösningen på krysset inte skickas in!
                                   Skicka bara in ett vykort till redaktionen där Du talar om att Du
                                   löst krysset. Skriv också vad Du tycker om tidningen och vad Du
                                   skulle vilja läsa i kommande nummer.
                                   Glöm inte att ange namn och adress, så att Du kan delta i tävlingen
                                   om trisslotten!
                                   Skicka i vykortet senast den 1 februari 2008 till:

                                   c/o Lars-Erik Holmberg
                                   Forshaga 97, 95292 Kalix
                                   e-post:bondersbyarn@bondersbyn.se                                                             Bondersbyarn     11
  Arrangemang i Bondersbygården                             Den ”mystiske” mannen
Vid Hembygdsföreningens årsmöte den 9 mars fastställdes nedanstå-            Under stundom publicerar vi
ende aktivitetsplan för kommande år fram till nästa årsmöte. Vissa för-         gamla fotografier i Bondersbyarn,
ändringar kan naturligtvis ske, men den aktuella planen kommer alltid          där en del personer inte är iden-
att presenteras här på sista sidan i Bondersbyarn.                   tifierade. Och det är inte alltid så
                                            lätt att definitivt bestämma vem
 Fredag 21 mars kl 12-14.00 Långfredag       Våfflor i Bondersbygården
 Onsdag 30 April 20.00 Valborgsmässoafton      Majbrasa Stora Lappträsk
                                            eller vilka som figurerar på dessa
 Lördag 3 Maj 18.00                 Vårsupé               foton. Vilket nedanstående histo-
 Söndag 18 Maj kl 10.00               Vårstädning             ria vittnar om.
 Fredag 6 Juni Kl 18.00 Nationaldagen        Kaffe Bondersbygården        I förra numret visade vi några fina foto-
 Söndag 13 Juni kl 18.00              Gäddfisketävling          grafier från en älgjakt från början av 1950-
 Torsdag 19 Juni kl 22.00              ”Solmöte” på Raggdynan       talet. Holger Berlin, fotografen, kunde
 Söndag 22 Juni Kl 13.00              Midsommargudstjänst         identifiera alla personer utom en. Och
 Hela Juli månad                  Ständig boulbana          vem kunde ana att denne mystiske per-
 Torsdag 3 Juli Kl 19.00              Cafékväll              son kunde vara två personer! För att liva
 Lördag 19 Juli Kl 11.00 — 24.00          Hemvändarfest            upp minnet visar vi återigen den mystiske
 Onsdag 6 Augusti Kl 18.00             Sikfest               mannen, nu i detaljförstoring.
 Lördag 16 Augusti Kl 16.00 Nationalälvens dag   Surströmming
 Under September                  Teater - Revy
 Lördag 4 Oktober Kl 18.00             Älgköttsoppa
 Lördag 8 November Kl 18.00 Fars Dag        Nettingsoppa
 Lördag 13 December Kl 16.00            Jul(Nobel)(Lucia)middag
 Tisdag 13 Januari Kl 16.00 Tjugondagknut      ”Knutkalas”
 Lördag 21 Februari Kl 14.00            Lakasoppa
 Tisdag 24 Februari Kl 16.00 Fettisdag       Bruna bönor och semlor
 Söndag 1 mars Kl 18.00               BHF Årsmöte
                                            Efter en kort tid meddelade en uppgifts-
                                            lämnare att detta med all säkerhet måste
  Glimtar från julens arrangemang                           vara Magnus Björkman.
                                             Redaktionen hade nästan glömt ärendet
                     Jul(Nobel) middagen              när Margareta Bergström skickade en e-
                     För andra året i rad arrangerades ett jul-   post till undertecknad. Där förklarade hon
                     bord i Bondersbygården. 47 st Bonders-     att den mystiske mannen var hennes och
                     byggare hade bokat bord till denna unika    Rolfs pappa, Axel Lindgren!
                     ”Bondersbyvariant” av julbord!          När den nya uppgiften ”släpptes” i fre-
                      Här fanns naturligtvis de traditionella   dagsbastun, utbröt en hetsig diskussion
                     sortimentet med skinka, hemlagade kött-    kring släktdrag och sannolikheten att just
                     bullar, heminlagd sill, hemgravad lax,     den eller den andre skulle ha varit med på
                     hemgjord Janssons, ortens lamm- och älg-    just denna älgjakt.
                     kött, toppat med kokt älgtunga! Att brödet    I den heta bastudimman kunde till slut
                     också var hembakat behöver knappt näm-     ärendet sammanfattas och redaktionen
                     nas. Efterrätten, ris á la Malta med saftsås  kan nu ta mod till sig och förklara att dot-
                     ,väckte många gamla minnen till liv, vilka   tern Margareta intill gränsande sannolik-
                     ivrigt ventilerades vid det avslutande kaf-  het har känt igen sin far, oavset om Axel
                     fet med kaka.                 deltog i sagda jakt eller ej. Hennes utsago
                      I slutet av den kulinariska upplevelsen   stärks dessutom av en av de personer som
                     verkställdes lottdragningen på det TV-lot-   satt intill Axel.
                     teri som försålts under hösten. Lycklig
                     vinnare av den fina LCD-TVn blev Maria     Lars-Erik Holmberg
                     Holmqvist, och som små tröstpriser utlot-   För 100 år sedan ...
Artikelförfattaren smörjer kräset med  tades en del smakprov bestående av rökt
hemlagat...               netting, sik och älghjärta.          Då hade Kuriren följande notis
                     Julottan                    om Ipigål-Pet, eller Stjeka-Pet,
                     Också Bönhusföreningens Julotta i Bön-     som han också kallades i byn.
                     huset ökar kraftigt i popularitet. Jämfört   Akta skägget!
                     med premiären 2006, då 42 deltog, kunde    Häromdagen timade en ganska sällsynt
                     ytterligare 21 besökare räknas in att lyssna  olyckshändelse vid Töre tullkvarn, hvilken
                     på Julens talare som var Karolina Bäck-    händelse lätt kunnat få värre följder.
                     ström, född Andersson, från St. Lapp-      En äldre man, utrustad med långt och
                     träsk.                     yfvigt helskägg, råkade nämligen då han
                      Anton Björkman hade samlat ett tiotal    var sysselsatt med att packa en mjölsäck
                     körungdomar, som var hemma på julbe-      och vid tillfället befann sig i närheten av
                     sök. Kända julpsalmer mjukade upp stäm-    en axelledning att med skägget fastna i
                     banden till Ragnhild Häggströms orgel-     ledningen.
                     spel. Sedan blev julkaffet med ”findoppa”    Mannen slapp emellertid undan med att
Karolina Bäckström talade vid Julottan  en god avslutning på Juldagsmorgonen.     delvis ha blifvit skalperad under hakan,
i Bondersbyn               AG                       skrifves till Norrb.Kuriren.

								
To top