Docstoc

38-39_Nyheter Tjäna pengar på att hålla rätt fart

Document Sample
38-39_Nyheter Tjäna pengar på att hålla rätt fart Powered By Docstoc
					  tjäna pengar på att hålla rätt
  oM DU HÅLLER HASTIGHETSGRänSERnA UnDER
  ETT HELT ÅR SÅ FÅR DU 30 PRoCEnT AV BILFÖR-
  SäkRInGSPREMIEn TILLBAkA!
   DET ERBJUDAnDET GER SALUSAnSVAR En UT-
  VALD GRUPP MHF-kUnDER I ETT UnIkT PRoJEkT,
  DäR En ELEkTRonISk BoX I BILEn HÅLLER REDA
  PÅ HUR SnABBT DU kÖR I FÖRHÅLLAnDE TILL GäL-
  LAnDE HASTIGHETSBEGRänSnInGAR.


  TEXT & FOTO: ARnE WInERDAL
                                dEN SOM HÅLLER fartbegränsningarna under ett helt år får 30 procent tillbaka på bilförsäkringen. Det är
                                SalusAnsvars erbjudande till alla som vill delta i projektet ”Grönt ljus”.
  DET HäR äR ETT VäRLDSUnIkT forskningsprojekt,
  förklarar projektledaren Lena Stigsdotter.         om hur körningen gått de senaste sju dagarna.      Den som kör i snabb kötrafik, till exempel
   – För oss handlar det inte bara om att få ned delta-    I ett sms på mobiltelefonen sammanfattas kör-     på Essingeleden i Stockholm, kan lätt hamna
  garnas försäkringskostnader. Ambitionen är att få ned    ningen och föraren får redan på om det blir något    10-20 km/h över gällande hastighetsgräns.
  dödstalen i trafiken. Om alla sänker genomsnittshas-    avdrag på bilförsäkringspremien.             Vad säger systemet i ett sådant fall?
  tigheten med 3 km/h kan ytterligare 70 liv räddas                                    – Essingeleden är ett specialfall och den som vill
  varje år på de svenska vägarna, säger Lena Stigsdotter.   PRoJEkTET GEnoMFÖRS AV FoLkSAM på uppdrag        ha sänkt premie måste hålla gällande hastighetsgrän-
   Genom att montera elektroniska boxar i alla       av Trafikverket, SalusAnsvar och MHF. Innan det     ser. Det enda som händer när man kör för fort är
  bilar, som deltar i projektet, kan hastigheten hela     drogs igång testades projektidén på fokusgrupper,    att man går miste om återbäringen på försäkringen.
  tiden läsas av och lagras i en dator. Varje bils has-    berättar Folksams forskningschef Maria Krafft:      Vid vägarbeten händer det att gällande has-
  tighet jämförs med den hastighetsbegränsning som        – Den spontana reaktionen var negativ när vi     tighet inte är korrekt återgiven på GPS-dis-
  gäller på den aktuella vägsträckan.             först ställde frågor om projektet. Folk kände obe-    playen. Hur fungerar projektet i ett sådant
                                hag över att vara kontrollerade ute i trafiken. Men   läge?
  I VARJE BIL AnGES GäLLAnDE hastighet på en         när vi förklarade fördelarna för både privatekonomi     – Vi räknar med att den nationella vägdatabasen,
  display på instrumentbrädan. Med hjälp av GPS-       och miljö blev de flesta mer positivt inställda.     som innehåller alla hastighetsgränser, ska uppdateras
  signaler från en databas ”vet” bilen vilken högsta       Lena Stigsdotter understryker att alla uppgifter   snabbare och bättre från och med november 2010,
  fart som är tillåten i varje ögonblick. Gällande max-    om tid och plats för en viss biltransport kommer att   när nya hårdare regler införs.
  hastighet jämförs sedan med bilens verkliga fart.      raderas ur datorerna. Det enda som sparas är upp-    Inne i tunnlar fungerar inte GPS-mottag-
   Den som håller sig inom tillåten fart får grön      gifter om bilens hastighet i förhållande till gällande  ningen. Vilken hastighet lagras då i bilens
  markering på sin display i bilen.              fartbegränsningar.                    elektroniska box?
   Kör man en aning för fort blir det gul markering.    Ibland tvingas man att köra snabbare än till-        – Om vårt system inte får kontakt med satel-
   Den som kör mer än 5 km/h för fort får röd        låtet för att kunna göra en säker omkörning       literna så blir det grönt utslag oavsett vilken hastig-
  signal på sin display.                   – blir en sådan förare bestraffad med högre       het bilen har.
   – Allt kördata lagras i en dator, berättar Lena Stigs-  försäkringskostnad?                   Är det ett dyrt system att kontrollera varje
  dotter. För att varje testförare ska veta hur det går     – Nej, vi har en buffert i systemet får sådana en-  bil på det här sättet?
  skickar vi varje vecka ut meddelanden, som berättar     staka händelser.                      – Ja, detta är ett forskningsprojekt och varje bil
       Vill du ha mer kraft i dieseln?
       Marknadsledande teknik
       Mer effekt, lägre förbrukning!
       Enkel plug-in montering
                                               Priser från

       3-års garanti och 30 dagars öppet köp
                                               3895:-

       www.Dieselkraft.se 08-410 40 975


038&039.NYHETER
fart
                             LITE MER OM:
                             HUR DET GÅR TILL
                              I mitten av novem-
                             ber får MHF-med-
                             lemmar i Sydsverige
                             ett erbjudande (per
                             post) om att delta i
                             projektet. Den som
                             är intresserad får
                             anmäla sig på en
                             webbsida.
                              Alla som sedan får
                                              DEN ENDA BILMATTAN
                             klartecken att vara        FÖR SVENSKT KLIMAT
                             med måste åka till en       SÄLJS DÄR BILTILLBEHÖR FINNS. FÖR MER INFO WWW.RENSI.SE
                             verkstad för att få ut-
                             rustningen monterad


som deltar drar en kostnad på cirka 10 000 kr. Vi
                             i den egna bilen.
                              Den 1 mars 2011
                                           Katalysatorproblem?
                                           Vi har troligen marknadens största sortiment av
genomför projektet med stöd från Trafikverket.      startar projektet,     modellanpassade och godkända katalysatorer.
Men om projektet ger ett positivt utfall kommer     som pågår fram till     Även Universal-, Sport- och Racekatalysatorer.
teknikkostnaderna att minska drastiskt så att sys-    den 28 februari 2012.           Ofta halva priset
temet lönar sig för alla: färre döda i trafiken, lägre   Under våren 2012             Ring och hör!
försäkringspremier och lägre skadekostnader.       sammanställs test-
                             resultaten och i slu-
SYSTEMET MÄTER OCKSÅ förarens körsätt. Den        tet av april betalas
som gör många snabba accelerationer och kraftiga     försäkringspremier
inbromsningar släpper ut mer koldioxid på grund     tillbaka – upp till 30
                                           Tel & fax 013-13 48 92
av högre bränsleförbrukning.               procent för den som
                                           www.katalysatorteknik.com
  – Den informationen kommer vi också att ge      har hållit fartgrän-
till bilförarna, berättar Lena Stigsdotter. Men det är  serna under året.
enbart bilens genomsnittshastighet som ligger till     En tredjedel av
grund för återbetalning av försäkringspremien.      deltagarna tillhör en


                                               ROSTEN -
  Den testverksamhet, som dras igång 2011, vänder   kontrollgrupp, som
sig till MHF:s medlemmar.                förväntas köra precis
  – Vi hoppas att 350 personer vill vara med i för-  som tidigare. Dessa
söket. Slår det väl ut räddar vi fler liv i trafiken,
samtidigt som den enskilde bilägarens kostnader för
                             deltagare får ingen
                             återkoppling på sin
                                              FÖR TIDIG DÖD!
försäkring sjunker.                   körstil eller hastig-
                             het. Kontrollgrup-
Fotnot: Det är MHF:s vd Tom Bjerver som är        pens deltagare får 20
initiativtagare till projektet, som fått arbetsnamnet  procents återbetal-
”Grönt ljus”.                      ning av försäkringen.
                                          “Oavsett om man köper en ny eller
                                          begagnad bil så är min rekommen-
                                          dation att man kostar på en riktig
                                          rostskyddsbehandling om det inte är
                                          gjort tidigare. Att laga rost är väldigt
                                          dyrt och då undviker man de stora
                                          kostnaderna.”       Morgan Isacsson
                                                         Svensk Bilprovning
                                          www.dinitrolcenter.se         (Källa:TT)                                          Rosten kan allvarligt försvaga
                                            din bils krocksäkerhet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/21/2011
language:Swedish
pages:2