kov_broschyr_kpp_2010_svenska by wuxiangyu

VIEWS: 21 PAGES: 16

									Koll på                                     2010

Pengarna
   Konsument­
    verKets
   beräKningar
       Hjälp
       med din
       budgetSå räcker dina
pengar längre
Din ekonomi
                   Råd och tips om
barn · bil · bostad · försäkring · Internet · kläder · lån · mat · mobil · möbler · sparande
Min ekonomi
Försvinner dina             Att du har börjat läsa denna        ut. Med ordning på ekonomin         för över summorna till sista
                     broschyr är ett första steg till      blir det mycket lättare att för-       sidan. Sedan fyller du på med
pengar alldeles för           förändring. Här kan du få tips       verkliga våra drömmar.            dina övriga utgifter. Du har
                     och råd som gör det lättare att        Läser du vidare kan du få         då gjort en budget och fått en
fort? Genom att ha            avgöra vad du ska köpa och         bättre grepp om dina inkom-         översikt över din ekonomi.
                     vad du kan avstå från.           ster och utgifter. Du får reda
koll på din ekonomi             De flesta av oss drömmer. Vi       på vad som kan vara rimligt
får du pengarna att           vill resa, köpa en bostad eller       att lägga ut på mat, kläder och
                                           fritid.
                     slippa oroa oss för att peng-
räcka längre.              arna inte ska räcka månaden          Fyll i de olika tabellerna och          du Har väl
                                                                    arbetslösHets­
                                                                    försäKring?
                                                                    Från den får du inkomste
                                                                                 r
                                                                    om du förlorar ditt jobb.
                       exempel
  varför budget?
  en budget ger överblick över
  inkomster och utgifter och kan
                       Syskon med olika ansvar
  bli ett viktigt hjälpmedel om du     anja och olle är syskon. Anja är 15 år    gifter och presenter. Men föräldrarna
  vill förändra något i din ekonomi.    och Olle är 12 år. Olle får 210 kronor i   är oroliga att Anja kommer att få svårt
  Jämför dina utgifter med Konsu-     månaden i fickpengar. De ska räcka till    att planera sin ekonomi så att hon får
  mentverkets beräkningar så får du    godis, serietidningar, skoldiskon, data-   råd till större inköp som vinterjacka
  en uppfattning om du spenderar      spel, inträden och andra småsaker han     och stövlar. Familjen har inte så höga
  mycket eller lite pengar på olika    vill köpa. Olle tycker att hans pengar    inkomster att föräldrarna kan skjuta till
  saker. Du kanske utan att tänka     räcker bra. Anja får 600 kronor i måna-    pengar om hon misslyckas. Samtidigt
  på det har mycket höga kost-       den och hon köper delvis sina kläder     tycker de att Anja skulle må gott av att
  nader för något? Med hjälp        själv. Anja diskuterar med föräldrarna    få ta ansvar.
  av budgeten kan du skära         om att få ta hand om hela barnbidraget.    Beloppen i exemplet kommer från
  ner onödiga utgifter så         De är eniga om att hon då skulle få be-    Swedbank (Institutet för Privateko-
  att du får råd till annat        tala alla kläder, godis, böcker, tidningar,  nomi).
  du hellre vill ha.            musik, bio, hårklippning, medlemsav-
2
Mamma och pappa
bestämmer inte allt                                          Kan du öKa
                                                   inKomsterna?
Så länge du är omyndig kan    att du har dina föräldrars
dina föräldrar bestämma     tillstånd. Annars löper                       Kan du öka din arbetstid? Du
en hel del. Men inte riktigt   butiken risken att föräld-                      kanske ska skattejämka? Får du
                 rarna kräver att köpet ska                      de bidrag du är berättigad till?
allt.
                                                    Fråga hos Försäkringskassan eller
  Har du fyllt 16 år och ar-  gå tillbaka. Många rese-
                                                     kommunen. Kan du få stöd till
betar på helger och lov har   arrangörer kräver också                         utbildning eller praktik? Vänd dig
du enligt lagen rätt att själv  föräldrarnas tillstånd när                        till Arbetsförmedlingen. Du som
bestämma över dina inkom-    minderåriga köper resor.                         har studiestöd kan arbeta, men
ster. Du kan köpa ett enda     Med föräldrarnas till-                         inte hur mycket som helst utan
par skor eller 20 cd-skivor.   stånd får du vid 16 års ålder                       att både lån och bidrag sjunker.
Du bestämmer.          öppna eget bankkonto och                          Vänd dig till CSN.
  Ska du köpa något dyrt,    kan få eget uttagskort. Men
som till exempel en dator,    så länge som du är under
får du ändå vara beredd på    18 år får du inte handla på
att säljaren vill kontrollera  kredit eller ta lån.


                                                      fyll i ocH


  Inkomsterna
                                                      räKna ut!
                                                    Streckade områden
                                                   visar var du själv kan
                                                   fylla i för att räkna ut
  Hushållets inkomster fyller du i här nedan. När det                           din budget

  är gjort får du en bättre överblick över dem.
   inkomster och bidrag per månad efter skatt         person 1       person 2       sammanlagd inkomst

   Lön
   Underhållsbidrag/underhållsstöd
   Barnbidrag
   Bostadsbidrag
   Studiestöd/utbildningsbidrag
   Arbetslöshetsersättning
   Sjuk-/föräldrapenning
   Pension, sjuk- och aktivitetsersättning
   Övriga inkomster (andra bidrag, stipendier m.m.)
    umma
   summa inkomster efter skatt per månad
                                      för in summan på raden ”sammanlagda inkomster” på sid 16.
                                                                        3
                  Hushållet
                                                                   Se hur Konsumentverket beräknar
                                                                   kostnaderna per månad.
                                                                   Prognos för år 2010.
individuella Kostnader per månad
                                          Kvinnor                                     Män
                                          18–30 år 31–60 år              61–74 år     75 år >     18–30 år        31–60 år           61–74 år   75 år >
                    Livsmedel, utom lunch 5 dagar/vecka      1 240  1 210               1 130      1 110       1 600         1 540             1 400    1 240
                    Livsmedel, alla mål äts hemma eller matlåda  1 590  1 540               1 440      1 400       2 040         1 950             1 770    1 560

                                                 18–30 år 31–49 år       50–60 år     61 år >     18–30 år        31–49 år           50–60 år   61 år >
                    Kläder/skor                          530   530         530       530       530          530              530     530
                    Fritid/lek (inklusive mobil)                 540   540         540       540       540          540              540     540
                    Hygien (personlig)                      370   370         350       350       310          310              310     310
                    Barn-/ungdomsförsäkring (sjuk & olycksfall)

                    summa kostnader, exklusive livsmedel              1 440     1 440     1 420     1 420       1 380                  1 380    1 380    1 380
                  Konsumentverket räknar varje
                         levnadskost-
                  år ut skäliga levnadskost
                  nader för hushåll av
                  olika storlek. Du kan                                                                            Förbrukningsvaror
                                                                                       gemensamma Kostnader per månad
                  ha nytta av siffrorna                                                                            Hemutrustning (inklusive dator)
                  på flera sätt. De kan
                  vara en utgångs-
                                                                                                        Media, fast telefon, internet m m
                  punkt när du vill gå                                                                            Hemförsäkring
                  igenom din ekonomi.                                                                              storstad
                  Du är kanske osäker
                                                                                                         mellanstor stad
                  på hur stora olika utut-
                  gifter är eller så jämför                                                                           mindre tätort
                  du våra beräkningar                                           Vill du ha
                  med dina egna utgifter.                                       reda på din andel                           summa gemensamma kostnader
                  Går det att skära ner                                       av hushållskostnad-
                                                                                                         storstad
                  någonstans?                                            erna här intill så tar du
                                                                  uppgiften för ditt hushåll                          mellanstor stad
                                                                    och dividerar med
                                                                     antalet familje-
                                                                                                         mindre tätort
                                                                      medlemmar
                    exempel                                                                                 Hushållsel, förbrukning/
                                                                                                        månad i kilowattimmar
                    Jonas del i hushållet
                    jonas är 30 år. Han ska flytta ihop med Tove och hennes två barn i Karlstad.
                    Hur stor andel av hushållskostnaderna kommer Jonas att stå för?

                    Maten (Jonas äter lunch ute)                  1 600
                                                               Detta innehåller kostnadsposterna:
                    Hygien                              310          livsmedel: ”Matkorgen” är vår närings-    aktivitet på fritiden. Ensamboende läg-
                    Förbrukningsvaror                         60          beräknade matsedel där en blandning      ger till 100 kronor per månad för ökade
                    Hemutrustning (inklusive dator)                 210          av hemlagad och färdiglagad mat ingår.    kostnader på grund av mindre förpack-
                    Media, fast telefon, internet m.m.                230          Här ingår även en liten mängd lättöl,     ningar och mer svinn.
                    Hemförsäkring                           30          läsk, godis och snacks. För vuxna har     Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga
                    summa jonas hushållskostnader:                 2 440          vi räknat efter en livsstil med stillasit-  kläder och skor som används till var-
                                                               tande arbete och en begränsad fysisk     dags, på fritiden och för något festligare
                  4
                                                                              Spara kvitton eller för kassa-
                                                                              bok ett par veckor. Den ger
   !
                                                                              dig svart på vitt hur du gör
      Beräkningarna innebär inte miniminivå, men medger ingen lyx. Du ska klara                      För in dina egna
                                                               kostnader i kolumnen      av med dina pengar. Skriv
      dig även på längre sikt. Du har inga funktionshinder eller sjukdomar som
                                                               eller använd Konsu-     upp allt! Då är det lättare att
      innebär extra utgifter för till exempel mediciner eller hjälpmedel. Du bor i
                                                               mentverkets siffror om     få koll på alla små inköp.
      lägenhet och har inga utgifter för trädgård eller reparationer.
                                                               du är osäker på hur
                                                               mycket du gör av med.
          Barn                            Flickor              Pojkar               mitt hushåll per månad
                                                                          Konsumentverkets  Mina
       6 –11 mån       1 år     2–5 år    6–9 år    10 –13 år     14 –17 år    10 –13 år     14 –17 år      beräkningar     kostnader

          430      550      680      980      1 110       1 290      1 250       1 560
          570      740      880     1 260      1 430       1 660      1 630       2 020

  0 år     1–2 år      3 år     4–6 år   7–10 år     11–14 år     15–17 år    11–14 år     15–17 år
  320       420      420      440     480       510        520       500        530
   60       150      150      320     510       590        590       590        590
  480       420      130      100     140       250        320       180        220
  110       110      110      110     110       110        110       110        110

  970       1 100      810      970     1 240      1 460        1 540     1 380       1 450
1 person    2 personer       3 personer      4 personer      5 personer        6 personer    7 personer

  100          130          220         250           310         360         400
  520          620          730         820           960        1 050        1 130
  840          870          900         920           940         950         970
                                                                                            räkna ihop och för över i tabellen på sidan 16.
  140          150          160         170           180         190         200
  100          110          110         120           120         130         140
   70          80           80         90           90         90         100


  1 600        1 770          2 010       2 160        2 390          2 550        2 700
  1 560        1 730          1 960       2 110        2 330          2 490        2 640
  1 530        1 700          1 930       2 080        2 300          2 450        2 600


180 kWh      240 kWh        280 kWh       340 kWh        380 kWh         430 kWh      460 kWh
   tillfälle. Här ingår även tillbehör som    Premiebelopp för sjuk- och olycks-      för olika sorters ändamål i hemmet som   på bostadsort. Storstad: över 200 000
   väska, klocka och paraply.          fallsförsäkring för barn och ungdomar.    möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys,   inv. Mellanstor stad: 50 000 – 200 000
   fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter,   Försäkringen avser även sjukdom samt     disk- och tvättmaskin ingår inte.      inv. Mindre tätort: under 50 000 inv.
   leksaker, cd-skivor, böcker, skidor,     olycksfall under fritid.           media, fast telefon, internet m.m.:     Uppgifter från Konsumenternas försäk-
   cykel, föreningsavgift.            förbrukningsvaror: Dagligvaror som      Kostnader för fast telefon, samtalskost-  ringsbyrå.
   Hygien: Gäller personlig hygien som      främst används för vård och skötsel av    nader inom Sverige, internet, vykort,    el: Uppskattad genomsnittlig förbruk-
   tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd,      hemmet som t.ex. tvätt- och rengörings-   brev, porto och en helårsprenumeration   ning i kilowatt i hyreslägenhet.
   hårklippning etc.               medel, toalett- och hushållspapper m.m.   av dagstidning.               alkohol, tobak, tips & spel ingår ej i
   barn­ och ungdomsförsäkring:         Hemutrustning: Produkter som behövs     Hemförsäkring: Kostar olika beroende    någon post ovan.
                                                                                          5
Maten
Vi lägger ner en hel del pengar
på mat. Den kostar cirka 1 500
kronor per vuxen och månad om
du är kvinna och ytterligare några
hundralappar om du är man. Många
lägger ner ännu mer. Samtidigt till-
hör maten de utgifter du kan                                     del 1
påverka genom att välja vad du                                 Potatis, ris, pasta
                                                 eller liknande +
stoppar i matkorgen.                                          brödsatsa tid och spara pengar          Hemlagad barnmat eller
• Bönor, kikärter och linser är 
                        färdiglagad på burk?
 nyttiga alternativ till kött. Du      Hemlagad barnmat är betydligt
 kan köpa dem relativt billigt       billigare än den färdiglagade
 färdigkokta eller spara peng-       maten på burk. Vill du laga
 ar genom att koka en stor         egen barnmat men känner dig
 sats själv. Frys in i portions-      osäker? Köp eller låna en kok-
 förpackningar. Det är bra till       bok om barnmat. Burkmat är 
 soppor och sallader.            anpassad för olika åldersgrup-
  
• Laga fler portioner än vad         per (näringsinnehåll och konsis-
 som går åt till middag och         tens) och är ett bra alternativ/
 gör resterna till matlåda att       komplement till hemlagad mat.
 ta med till jobbet.            Vare sig du väljer att laga ma-
  
• Om du har tid och lust kan         ten själv eller köper färdiglagad
 du baka ditt eget bröd. Det        är ekologiskt ett alternativ.
 sparar pengar. Och dessutom 
 vet du vad brödet innehåller.       våra matvanor påverkar
                       miljön               • välja kött från djur som betat 
                       Vad vi äter och hur vi tillagar    på naturbetesmarker, exem-
  Köpa färdigt               maten har stor betydelse för     pelvis lamm och nöt
                       miljön. Lyckligtvis är det så att  • tillaga, planera och förvara 
  eller laga själv?                               maten så att du slipper slänga
                       det som är bra för miljön för
  när du har ont om tid köper du      det mesta också är bra för vår   • kombinera matlagning och 
  kanske färdiglagat. Oftast är den ma-  hälsa.                bakning eftersom ugnen krä-
  ten dyrare, men inte alltid. Lagar du
                                                           bli pris­pirat
                        Du kan minska din miljöpå-     ver mycket energi att värma
  maten själv vet du dessutom vad den                                        Kolla jämförpriser när du handlar
                       verkan genom att           upp
  innehåller. Investera i en bra grund-                                       mat och förbrukningsartiklar. Pris-
  kokbok. När du lärt dig grunderna kan
                       • äta mer ekologiskt och när-    • om möjligt kombinera dina      nivån varierar mellan olika butiker.
  du efter egen smak och fantasi variera   odlat                bilturer till affären med andra  Stormarknader har ofta lägre priser än
  recepten. Det finns också mängder av   • äta mindre mängd kött och i     ärenden. Ibland kanske bilen    närbutiker, men resan kostar också, i
  spännande recept på nätet.         stället äta mer av ärter, bönor   kan bytas mot cykel eller en    synnerhet för miljön.
                        och linser             promenad6
                                          exempel


                tallriKsmodellen
                                          Välj dina utgifter
                 Tallriksmodellen visar hur            Katarina är 23 år. Hon vill skaffa
               man komponerar en bra måltid             ny skidutrustning. Därför tänker hon
               och hur proportionerna bör vara           ta med matlåda till jobbet några
               mellan olika livsmedel. Tallriken           månader framåt. Då kan hon spara
              delas in i tre delar, delarna 1 och 2         drygt 1 000 kronor i månaden.
                är lika stora, del 3 är mindre.
                                          Matkostnader inklusive 20 uteluncher à 74 kronor     2 720 kr
                                          Matkostnader med matlåda                 1 590 kr
  del 3
 Kött, fisk, ägg
eller vegetariskt
   protein
                    del 2
                 Rotfrukter, grön-


                                         Ekologisk mat
                  saker + frukt
                    och bär                                         Ekologiska livsmedel märks        bruk utfodras djuren i stor
                                         oftast med krav-märket och        utsträckning med foder från
                                         måste vara certifierade antin-      den egna gården. De är ute på
                                         gen enligt krav:s regler och/      bete vilket gynnar växt- och in-
                                         eller enligt eu:s regler för       sektsarter som är beroende av
                                         ekologisk produktion. Eko-        betande djur. Konstgödsel och
                                         logiska produkter får inte        kemisk bekämpning används
                                         innehålla konstgjorda ämnen.       inte. Skadegörare bekämpas
exempel                                     Därför tillåts inte syntetiska      med biologiska bekämpnings-
                                         färg-, arom- och smakämnen.       medel.
Småköpen gröper ur din plånbok                          Genetiskt modifierade orga-
                                         nismer (gmo) är inte heller
Kostnaden blir per år följande om du köper                                         lästips
                                         tillåtna. Råvaror och tillsatser
Fika på stan      1 gång i veckan à ca 50 kronor          2 600  får varken innehålla eller vara      mer tips kan hämtas på
Glasspinne       1 st per dag under juni – augusti à ca 15 kronor 1 380  framtagna med hjälp av gmo.        www.konsumentverket.se
Chips, 200 g      2 per vecka à ca 23 kronor            2 390  krav-märkta livsmedel finns        • Ekologiska kvitton – detta händer
Läsk, 33 cl      1 st per dag à ca 10 kronor            3 650                        när du köper ekologisk mat
                                         i stort sett i alla butiker men
Mineralvatten, 50 cl  4 st per vecka à ca 18 kronor           3 700                       • Handla ekologiskt, broschyr- och
Starköl        12 flaskor per månad à ca 15 kronor        2 160
                                         med varierat utbud.             rapportserie 2002–2004
Cigaretter       1 paket per dag à ca 49 kronor          17 900   Lantbrukare och livsmedels-       www.folkhalsoguiden.se/smart
Tidskrift       2 per månad à ca 50 kronor            1 200  industrin måste följa givna        • Ät S.M.A.R.T.
                                         regler. I ett ekologiskt lant-                                                                                 7
Bostaden
                                                                                                                 maximalt ta ut 1  000 kronor
                                                                                                                 för ett rum eller 3 000 kronor
                                                                                                                 för att förmedla ett första- el-
                                                                                                                 ler andrahandskontrakt på en
                                                                                                                 lägenhet. De har bara rätt att
                                                                                                                 ta ut avgiften om de lyckats att
                                                                                                                 förmedla en bostad till dig. Du
När du flyttar hemifrån ökar dina kostnader. Du ska betala för                                                                                  som söker studentbostad bör
                                                                                                                 ställa dig i kö i god tid innan
en lägenhet och dessutom är ett litet hushåll dyrare än ett stort                                                                                 studierna börjar. På vissa orter
                                                                                                                 är kötiden minst ett år.
eftersom färre delar på de gemensamma utgifterna för telefon, el,
                                                                                                                 Hyreslägenhet
möbler, hemförsäkring och tv-licens. Förbered dig på att ha min-                                                                                 När du hyr en lägenhet har du
dre pengar att röra dig med så kan du njuta av att stå på egna ben.                                                                                både rättigheter och skyldighe-
                                                                                                                 ter. Du ska betala hyran i tid,
                                                                                                                 sköta om lägenheten väl och
Hur lätt eller svårt det är att få                      versitetsstäderna. Bara några        munen. Du måste själv kon kon-                                                 Hyresvär-
                                                                                                                 inte störa grannarna. Hyresvär
en egen bostad skiljer sig åt                         enstaka kommuner har bo-          takta dessa för att ställa dig i                                    den ansvarar för att lägenheten
beroende på var i landet du                          stadsförmedling, men många         kö. Ibland tar de ut köavgifter                                     är i gott skick. Om till exempel
vill bo. Ofta måste du stå i kö                        kommuner har information          och det har de rätt till. Det                                      spisen går sönder eller om det
för att få en lägenhet, särskilt                       på sina webbplatser om vilka        går också att ta hjälp av pri-                                     blir stopp i avloppet ska hy-
i de större städerna och i uni-                        hyresvärdar som finns i kom-        vata hyresförmedlare. De får                                      resvärden reparera felen. Med
                                                                                                                 jämna mellanrum måste värden
                                                                                                                 också måla och tapetsera om.
                                                                                                                 Hyresvärden måste tåla ett
                                                    bo hos föräldrar         bo själv                                         normalt slitage av dig men alla
                       utgifter per månad                    Kvinna   man       Kvinna   man                                        andra skador kan du behöva
                                                                                                                 betala för när du flyttar. Hyres-
                                                                                                                 gästföreningen hjälper sina
                       Mat hemma, ej lunch 5 dagar/vecka             1 240    1 600      1 340    1 700                                      medlemmar att förhandla med
                       Förbrukningsvaror                       60*     60 *      100     100                                      värden om medlemmarna be-
                       Hemutrustning (inklusive dator)               210*    210 *      520     520                                      höver hjälp och de kan ge god
                                                                                                                 rådgivning i olika boendefrågor.
                       Media, fast telefon, internet m.m.              230*    230 *      840     840
                       Hyra, el                          1 800*   1 800 *     4 800    4 800                                      Hyra i andra hand
                       Hemförsäkring                         30*     30 *      100     100                                      Ska du hyra en lägenhet i
                                                                                                                 andra hand så se till att första-
  bo själv eller Hemma Hos dina föräldrar
                       Summa hushållsutgifter                   3 570    3 930      7 700    8 060                                      handshyresgästen har skriftligt
                                                                                                                 tillstånd från hyresvärden
                                                                                                                 eller bostadsrättsföreningens
                                                                             *En fjärdedel av hushållets kostnad då det är ett fyrapersonshushåll.
                       att betala hemma                      3 570    3 930
                                                                                                                 styrelse. Annars kan du bli
                                                                                                                 tvungen att flytta. Du bör
                       Övriga utgifter                                                                                   också skriva ett kontrakt med
                       Hygien (personlig)                      370     310       370     310                                      den du hyr av. Den hyrestid ni
                                                                                                                 kommit överens om gäller även
                       Kläder/skor                         530     530       530     530                                      om förstahandshyresgästen
                       Fritid (inklusive mobiltelefon)               540     540       540     540                                      plötsligt skulle ändra sig. Du
                       Utelunch (20 ggr/månad)                  1 480    1 480      1 480    1 480                                      kan däremot alltid säga upp
                                                                                                                 kontraktet med tre månaders
                       Kollektiva lokalresor                    680     680       680     680                                      uppsägningstid. Hyr du möb-
                       Fackmedlemskap (inkl A-kassa)                520     520       520     520                                      lerat är det bra om ni gör en
                       Summa utgifter                       4 120    4 060      4 120    4 060                                      gemensam inventarielista över
                                                                                                                 möbler och tillbehör. Då får du
                                                                                                                 vara beredd på att per år betala
                       total kostnad                       7 690    7 990     11 820 12 120                                         mellan 5 och 10 procent av in-
                                                                                                                 ventariernas värde för slitage.
                       I exemplet ovan har vi räknat med att både kvinnan och mannen är 20 år och bor i Karlstad. Hemma hos
                       föräldrarna bor de i ett hushåll med fyra personer i en lägenhet på fyra rum och kök. Den egna bostaden
                                                                                                                 Är möblemanget värt 12   000
                       är på två rum och kök. Utgifter som exempelvis hälso-/sjukvård, semester och sparande finns inte med.                                        kronor är det alltså skäligt att
                                                                                                                 betala 100 kronor i månaden.
8
                                                         Konsument­
                                                        vägledarna Kan
Tycker du att hyran verkar     BostadsrättsCentrum (sbc)                          mycKet om boende
hög jämfört med en likvärdig    och några stora byggföretag
                                                       De vanligaste frågorna till kon-
lägenhet så kan du kontakta    finns möjlighet att bospara                        sumentvägledaren handlar om
hyresnämnden. Anses hyran     och samtidigt köa till nypro-                       boende. Vänd dig gärna dit om
oskäligt hög kan den du hyr av   ducerad bostadsrätt. Banken                        du har frågor om dina rättighe-
bli skyldig att betala tillbaka.  erbjuder olika sparalternativ.                         ter och skyldigheter .
                  Oavsett vilken boendeform    
Köpa bostadsrätt          du flyttar till kan det vara
Du kan både tjäna och för-     bra att ha sparat lite ex-
lora pengar på en bostadsrätt.   tra till bland annat flytt-
Månadsavgiftens storlek be-    anmälan, hemförsäkring,
ror på föreningens ekonomi.    nya gardiner eller annan

                                  Möbler och utrustning
Innan du köper en bostads-     inredning som behövs.
rätt bör du därför granska
årsredovisningen och fråga     betala hemma
styrelsen om några särskilda    När du gått ut gymnasiet har   Köper du bara nya möbler och    ofta både bra och billiga och
investeringar är på gång. Läs   dina föräldrar inte skyldighet  utrustning till din lägenhet blir  ger dig ett personligt hem. Och
stadgarna och be att få en lälä-  att försörja dig längre. Har   det dyrt. Du kanske får ta med                inkö-
                                                    du – skjut upp en del av inkö
genhetsförteckning. Där kan    du regelbundna inkomster är   dig något hemifrån? Låna av     pen. Det är först när du bott i
du se att lägenheten inte är    det rimligt att du betalar för  släkt och vänner? Eller köpa    din lägenhet en tid som du vet
pantsatt. Undersök lägenheten   dig om du bor hemma.       begagnat?              vad du behöver och vad som
och gemensamma utrymmen      Se exempel i tabell på s. 8.    Äldre möbler och porslin är   fungerar för dig.
som källare, vind och tvättstu-
ga noga. Det går inte att få er-
sättning för fel och brister som                   så mycKet Kan din första
skulle ha gått att upptäcka.                     lägenHet Kosta att utrusta*
Som bostadsrättsinnehavare får
                                                                         *Exemplet baseras på inköp nya möbler och ny utrustning, men innebär att man väljer så billiga alternativ som möjligt.
du själv ansvara för underhållet
i din lägenhet. Du får på egen
                                   utrustning för en person           nytt    begagnat
bekostnad måla och tapetsera                     Matlagningsutrustning            2 500
eller byta ut kylskåpet när                     Porslin och bestick             1 500
det är dags. Då kan det vara
                                   Städ- och tvättutrustning
bra att ha sparat lite pengar
till detta. Du har större                      inklusive skovård och verktyg        2 500
möjlighet att vara med                        Linne – handdukar, badlakan m.m.       100
och påverka ditt boende
                                   Sängkläder, överkast             700
genom att vara med
på möten eller ta ett                        summa                    7 300
styrelseuppdrag i
föreningen.
                                   Kök
                                                                                                       innebär
spara till bostad                           – matbord, fyra stolar, lampa, gardin   1 000
Ska du köpa hus                           Sovrum
eller bostads-                             – säng, madrass, lampa, sängbord,
rätt behöver
du betala en                              matta, rullgardin, byrå, stol       2 500
kontantinsats.                            Vardagsrum
Hos hsb, Riks-                             – soffa, två bokhyllor, soffbord, fåtölj,
byggen, Sveriges
                                    matta, taklampa, golvlampa, gardiner 4 500
                                   Tv, stereo, radio, tv-bänk          5 500
                                   Dator och skrivare              6 000
 lästips                               Hall och badrum
 • www.hsb.se
                                    – spegel, lampa, pall, duschdraperi     500
  En handbok i konsten                       summa                    20 000
  att flytta hemifrån
 • www.omboende.se
 • www.ungkonsument.se                        total kostnad               27 300
                                                                      9
Bilen
Att ha tillgång till bil innebär en stor frihet. Samtidigt medför
bilen stora kostnader och att köra bil belastar miljön.

Kostnaden för en bil varierar        kollar Internet och skaffar bil-        från en handlare ska du kräva        på högsta möjliga växel och
mycket beroende på bilens          branschens prislistor får du en         att få en varudeklaration.         om möjligt hoppa över tvåan
ålder och storlek. Värde-          känsla för prisläget.                                    och fyran. Använd motorvär-
minskningen drabbar nyare           Att köpa privat blir oftast          spara miljö och pengar           mare i 1,5 timmar vid -15 grader
bilar hårdare än äldre, medan        billigare än hos bilhandlaren.         Att köra fort är dyrt. Snabba        och i 1 timme vid nollgradigt.
driftkostnaderna brukar vara        Nackdelen är att konsument-           accelerationer och häftiga in-       Då slipper du kallstarter. Kon-
högre för äldre bilar än för        köplagen inte gäller då. Därför         bromsningar drar bensin och         trollera lufttrycket i däcken
nya. Större bilar drar i all-        bör du vara noggrann med att          sliter på bil och däck. Billigast      regelbundet. Montera bort tak-
mänhet mer bensin än mindre.        testa bilen före köp. Köper du         och bäst för miljön är att köra       räcke/takbox och lasta ur onö-
Genomsnittsbilisten sparar
cirka 900 kronor per år om
bilen förbrukar fem centiliter         välj rätt bil
mindre per mil.
  Ett bilpris är alltid förhand-         bilmodell          volvo v70 ii volvo v70       vW golf vW golf         din egen bil
                                          Flexifuel 2,0   V70 2,4   Multifuel 1,6      1,4
lingsbart. Ska du köpa en
ny bil bör du kontakta olika
bilhandlare och jämföra priser.          Årsmodell           2009         2001      2009       2001
Utgående modeller säljs ofta            Inköpspris        268 000         80 000    167 900      46 000
                                                                                     bygger på att bilen behålls i tre år och körs 1 500 mil/år.
                                                                                     • Alla siffror i tabellen är ungefärliga och beräkningarna
billigare.                     Bränsle         bensin/e85        bensin   bensin/e85     bensin
  Tänker du låna pengar till
bilen så var noga med att ut-
                          Bränsleutgift        16 720        16 120     14 390     13 310
värdera de olika alternativens           Skatt, besiktning      1 520         2 300      1 220      1 940
totalkostnad.                   Försäkring          4 090         4 770      7 200      3 930
  Priset på begagnade bilar
                          Reparationer, service m m 4 960          8 180      4 600      8 350
kan variera kraftigt. Läser du
dagstidningarnas annonser,             Däck             2 700         2 210      2 200      1 800
                          Värdeminskning       35 120        12 500     22 000      7 180
 gå med i en bilpool                total kostnad
 då får du tillgång till bil när du        per år               65 100    46 100     51 600     36 500
 behöver till ett vettigt pris. Bilpooler
 finns över hela landet och är ofta        per månad              5 420     3 840      4 300      3 040
 knutna till hyresvärdar eller bostads-      per mil                 43      31       34       24
 rättsföreningar.
                          • Inköpspriserna är från Nybilsguiden och www.bilpriser.se och övriga uppgifter är från Konsumentverkets Bilkalkyl.
                          • Bensinpris 12,50 kronor/liter. Bilar som använder E85 tankas enbart med detta.
                                  Pris E85 9,60 kronor/liter.
                                      • Bilen halvförsäkras med lägst självrisk.
                                          Försäkringspremier från Folksam för 38-årig man i Karlstad.

                                                               för in kostnaderna för din egen bil på sid 16.
             vad                                                   Det finns många sätt att kapa bilkostnaderna
                                                                 – det bästa är att välja rätt från början. Köper
           Kostar bilen?                                                du en mindre bil blir kostnaderna för bränsle,
          Svaret finns i bilkalkylen på                                         fordonsskatt, försäkring och värdeminskning
          www.konsumentverket.se                                            oftast betydligt lägre.
10
                
dig last. Besök www.snalbil.se 
för fler tips och mer info.

syna försäkringen
Trafikförsäkring är obligatorisk
för alla bilar, men därutöver
kan du välja det försäkrings-
skydd du vill ha. Omfattningen 
av försäkringen varierar mellan
olika bolag och det kan vara
stora skillnader i premie, flera
tusen kronor per år, så jämför.
Även om en bilmodell är bil-
ligast hos ett visst bolag är det
inte säkert att samma bolag
har lägst premier för andra
modeller. Kontrollera också att
du lämnat korrekta uppgifter
till ditt försäkringsbolag. Om 
du anger att du kör 500 mil för
mycket per år blir försäkringen
flera hundra kronor dyrare.
Det är lika viktigt att inte ange
för låg körsträcka, då kan du
få reducerad ersättning om du
råkar ut för en olycka.

vårda bilen ömt
Nya bilar rasar i värde. Sköter
du din bil väl och är noga med                                         sälj dina Kläder!
underhållet kan du påverka
värdeminskningen. Bilen blir                                         Att köpa kläder second hand är
                                                       ett sätt att klä sig personligt och
också mer driftsäker.
                                                        samtidigt krympa klädkontot.


                    Kläder, mobil
 Följ tillverkarens service-
                                                       Du kan också se dina kläder som
rekommendationer för den så                                          en tillgång som du säljer när du
kallade avgasgarantin. Till-                                              tröttnat på dem.
verkaren ger då garanti för de


                    och Internet
avgasrenande detaljerna under
fem år eller 10 000 mil.
 Du kan spara tusenlappar
på att tvätta bilen själv och ut-
föra mindre reparationer. Välj     Allt fler kläder märks med     mobilen på ett år? Du kan     och bekvämt att betala med
miljömärkta bilvårdsprodukter      handtvätt, ofta trots att klä-   tjäna mycket på att byta till   kontokort. Men var försiktig
så undviker du att belasta mil-     derna mycket väl klarar att    det telefonbolag som är bil-    med att uppge ditt konto-
jön onödigt mycket.           tvättas i maskin.         ligast för just dig. Mobil med   nummer till företag du inte
 Det är särskilt viktigt att re-     Händer något med plagget    kontantkort är ett smart sätt   känner till.
parera trafiksäkerhetsfel innan     i tvätten måste du ha följt    att begränsa kostnaderna. Du     Betalar du i förväg förlorar 
du besiktigar bilen, både för      skötselrådet för att få rätt när  betalar i förväg och riskerar   du möjligheten till påtryck-
säkerheten och för att slippa      du klagar i butiken.        inte obehagliga räkningar på    ning om varan inte kommer
ombesiktning.               Om du väljer kläder som     tusentals kronor.         fram.
                    du kan tvätta själv slipper du
                    kemtvätt som är både dyrt     Handla på internet
 lästips
                    och tveksamt ur miljösyn-     Handlar du på Internet bör     lästips
 • På www.konsumentverket.se      punkt.               du noggrant läsa igenom
  finns mer information om bilar.                                      råd & röns bilagor till exempel
                                      vilka regler och villkor som    "Dina kläder" och "Res och shoppa"
 • På www.konsumenternas.se kan     prata dig inte pank
  du bland annat jämföra försäk-
                                      gäller. Har du returrätt? Ingår  på www.radron.se.
  ringsvillkor.            Obetalda mobilräkningar är     moms, tullavgifter och porto?     Mer information om Internet
 • På www.kbv.nu finns verkstäder    en vanlig orsak till att många   Vad händer om varan går      och telefoni finns på Konsumenter-
  som alltid lämnar garanti. Där får  får betalningsanmärkningar     sönder? Kan den repareras i    nas tele- TV- och internetbyrå
  du veta i förväg vad det kostar.   idag. Har du kollat hur      Sverige? Gäller garantin?     www.ktib.se.
                    mycket du faktiskt betalar för    På Internet är det vanligt                                                                          11
                                                                     Begär
                                                                  prisuppgifter från
                                                                fler försäkringsbolag.
                                                                 Premien kan variera
                                                                    mycket!
Försäkringarna
                              katastrof.
Utan försäkringar kan en olycka utvecklas till en personlig kat
                            behöver
Alla behöver vara försäkrade – unga, barn och äldre. Vi behöv för-
säkra våra saker och oss själva.
Du behöver en hemförsäkring,         indragen i en rättstvist                 täcker utgifter    Allriskförsäkring är ett kom-
även om du tycker att det du         täcker rättsskyddet kost-                 om du blir     plement till hemförsäkringen
äger inte är så mycket värt. För-       naderna för juridisk hjälp                överfallen, till  och ger ett vidgat skydd för
utom ersättning för ägodelar         upp till ett visst belopp.                exempel läkar-   din egendom. Den gäller till
som stjäls eller förstörs ger hem-      Ansvarsskyddet gäller om                 vård, ersätt-   exempel om du snubblar och
försäkringen rätts-, ansvars-         du råkar skada andras                  ning för förlorad  tappar kameran i sjön. Den är
och överfallsskydd. Blir du          egendom. Överfallsskyddet              arbetsinkomst och    också ett alternativ till att ha
                                                 en engångssumma      flera specialförsäkringar, en
                                           om du blir invalidiserad.       för klockan och en annan för
                                            En hemförsäkring kan vara     kameran.
   exempel
                                           mer eller mindre omfattande.
                                           Välj en som motsvarar dina      glöm inte dig själv
 Annas försäkring                                  behov. De flesta försäkringar     En olycksfallsförsäkring ersät-
                                           innehåller ett reseskydd. Om     ter kostnader för läkarvård om
   Anna är 20 år. Hon har just flyttat in i sin första lägenhet, en etta på 35   du reser mycket kan du lägga     du blir skadad i en olycka. Blir
   kvadratmeter i centrala Karlstad. Hennes saker, möbler, skivor, böcker, köks-  till ett utökat reseskydd med     du invalidiserad kan du få ett
   utrustning, skidor och cykel är värda 75 000 kronor. Hennes hemförsäkring
                                           avbeställningsförsäkring. Det     engångsbelopp.
   kostar drygt 1 000 kronor per år. Anna är ganska slarvig med sina saker
   och funderar på att även teckna en allriskförsäkring. Den kostar cirka 470
                                           är ett prisvärt alternativ till     Har du familj kan du behöva
   kronor per år. Hon vill också ha en olycksfallsförsäkring som ger henne en   de avbeställningsskydd som      en livförsäkring. Om du dör i
   engångssumma på cirka 850 000 kronor om hon skulle bli svårt skadad och     researrangörerna säljer. Har du    förtid får din make/maka och
   invalidiserad till följd av en olycka. Den kostar cirka 900 kronor per år.   en dyr cykel bör du kolla om     dina barn en engångssumma.
                                           hemförsäkringen täcker den.       De flesta som jobbar är12
 KolleKtiva
 försäKringar
 Kollektiva försäkringar som
                       Barn
 omfattar en hel grupp, exempelvis      Med första barnet förändras ekonomin totalt. Inkomsterna
 medlemmar i ett fackförbund eller
 en idrottsklubb är ofta billigare än    brukar sjunka när ni blir en till i familjen. Samtidigt är det
 motsvarande individuell försäkring.
 Eventuella hälsoprövningar brukar      en bra tid att skaffa nya vanor. Hela livet har ju vänts upp
 inte heller vara lika omfattande.
                       och ner.
                       En del blir faktiskt billigare.       Den som är hemma med barnet         för barnomsorgen är dryg.
        försäkrade via        När du är föräldraledig sjun-        kanske har mer tid att laga mat        Många behöver en större
        arbetsgivaren.        ker ofta din inkomst eftersom        och kan äta lunch hemma.          bostad när de får barn. För
       Ta reda på vilka        ersättningen från föräldraför-         När föräldraledigheten är         låginkomsttagare kan bostads-
      försäkringar du har!       säkringen är lägre än lönen.         över brukar inte ekonomin bli        bidraget för barnfamiljer i viss
     Du kan komplettera         Barnbidraget ger dock lite          så mycket bättre. Många väljer       utsträckning mildra de ökande
    med gruppförsäkringar         extra tillskott i kassan.          att jobba deltid och avgiften        boendekostnaderna.
genom facket eller med indi-          Men föräldraledigheten ger
viduella försäkringar. Och sist        även viss möjlighet att leva
men inte minst, glöm inte att        billigare. Du behöver inte läg-         är barnvagnen säKer?
läsa försäkringsvillkoren.          ga ner pengar på arbetsresor          Har barnvagnen märkningen en 1888? Då uppfyller den kraven för att anses
                       och arbetskläder. Ofta sjun-          som säker enligt den europeiska standarden. Mer information om vad man kan tänka
egen försäkring till barnen         ker också matkostnaderna            på vid köp av barnvagn och annan babyutrustning finns på Konsumentverkets webb-
Barn och ungdomar får en           trots att kvinnor som ammar           plats www.konsumentverket.se.
mycket måttlig ersättning,          behöver mer mat än annars.
cirka 85 000 kronor per år i så
kallad aktivitetsersättning om
de blir så arbetsoförmögna att
de aldrig kommer ut i arbets-
livet. Därför behöver de ha en
sjuk- och olycksfallsförsäkring.
En sådan kan i svåra fall ge ett
engångsbelopp på ett par miljo-
ner kronor. Mycket pengar kan
tyckas, men de ska räcka ett
                        exempel
helt liv. När du blir 18 år kan
du ofta förlänga försäkringen
så att du får ett bra skydd fram
till du börjar förvärvsarbeta.
                        Billig eller dyr babyutrustning
                        linda och joakim studerar och lever på lån.
                        De lånar kläder, badbalja och stol till sitt barn.
 allrisKförsäKring               Vagnen köper de begagnad. De får också pre-
 – gäller den för                senter från släkt och vänner. Babyutrustning
 alla sKador på                 kan vara billig och kosta runt ett par tusen
                        kronor.
 mina saKer?
                        petra och staffan har arbetat i några år.
 nej, den gäller endast för skador       De övertar en del utrustning från sina syskon
 som är plötsliga och oförutsedda.       som redan fått barn men vill köpa en del nytt,
 Därför ersätts aldrig till exempel slita-   bland annat en vagn och en säng, eftersom de
 geskador. Försäkringen gör också un-      planerar att skaffa fler barn. De köper också en
 dantag för bland annat kontanter och      del nya kläder och väljer då basplagg från varu-
 djur. Som regel finns ett maxbelopp      husen. Babyutrustningen kostar då ytterligare
 på cirka 30 000 – 50 000 kronor.        tusenlappar.
  Försäkringen säljs som ett til-       Karin och mikael har mycket god ekonomi                               stora prissKill­
 lägg till hemförsäkringen. Vissa        och när de äntligen får barn vill de köpa exakt                           nader på blöjor
 försäkringsbolag kallar denna typ       den utrustning de tycker bäst om. De köper en                           Du köper blöjor för tusentals
 av försäkring för oturs-, plus- eller     lyxig vagn, babykorg, skötbord, märkeskläder                           kronor, det lönar sig att jäm-
 merförsäkring.                 och mycket annat. Babyutrustningen kan nu                            föra priser. Miljömärkta blöjor
 KÄLLA: KONSUMENTERNAS             kosta betydligt mycket mer, nästan hur mycket                          innebär inga extra kostnader.
 FöRSÄKRINGSByRå.                som helst.
                                                                                      13
Spara och låna
Det är bra med en buffert för utgifter som kommer senare.
Man vet att utgifter för läkar- och tandläkarbesök, reparationer
och annat kommer, frågan är bara när. Med en buffert kan du
också leva billigare. Du kan passa på att köpa grejer du behöver
på rea och du har råd att köpa kontant i stället för att hyra eller
köpa på kredit.
Hur mycket du behöver i buffert       eller lång löptid är också bra
beror på hur du lever och bor.        alternativ för det långsiktiga
Den som bor i hus behöver          sparandet.
mer än den som bor i lägenhet.
  Buffertpengar bör vara lätt        pensionsspara eller inte?
tillgängliga, exempelvis på ett       Du behöver kanske inte börja
sparkonto i bank.              pensionsspara när du är ung.     ske är först nu som du har råd
  Vid sidan av buffertsparan-        Då ska pengarna räcka till så     att sätta undan pengar. Pen-
det vill du kanske målspara.         mycket annat. Skaffa bostad,     sionssparande är trots allt ett
Målet kan vara en cykel, en         möbler och en buffert för       bundet sparande och du kan
resa, en soffa, en bil eller kon-      oförutsedda utgifter. Om du      inte röra pengarna ens om du
tantinsatsen till ett hus. Eller       skaffar barn växer utgifterna.    mister jobbet eller blir sjuk.
så sparar du utan att ha något        Många vill köpa hus och måste
direkt mål i sikte.             spara till kontantinsatsen.      välj rätt kredit
  Målsparar du på längre            Somliga börjar ändå pen-      Att låna kostar alltid. Men
sikt kan du fundera på att          sionsspara redan som unga och     kostnaderna varierar för olika
placera pengarna i aktier el-        det är inte alls fel. Fördelen är   krediter.
ler i fondsparande. Historiskt        att du bara behöver spara ett      För kontokrediter kan det
sett är aktier den placering         par hundra i månaden för att     variera mycket, somliga är väl-
som givit bäst avkastning.          din framtida pension ska öka     digt dyra.
Men aktiesparande innebär en         rejält, du kommer ju att spara      En lönekontokredit är jämfö-   pel olika postorderkonton. Den
viss risk och du ska helst inte       under så många år.          relsevis billig. Banken kopplar    effektiva räntan kan ligga på
hamna i en situation där du           Å andra sidan är det inte för   den till ditt lönekonto och den   drygt 30 procent!
tvingas sälja när aktiekursen        sent att börja pensionsspara     utlöses när du betalar med kort
är låg. Obligationer med kort         senare, i medelåldern. Det kan-    eller tar ut pengar i uttagsau-   räntefri inte kostnadsfri
                                          tomaten trots att lönen är slut.   Köper du en tv, dator eller vitva-
                                          När du får lön betalar du kre-    ror erbjuds du kanske en så kal-
   exempel                                    diten automatiskt.          lad räntefri kredit, som kan vara
                                           En lönekontokredit kostar     ett bra alternativ speciellt när
 Dyrt att hyra                                  ett par, tre hundra kronor i
                                          årsavgift oberoende av om du
                                                            det rör sig om lite större belopp.
                                                            En räntefri kredit är förstås inte
   Elsa har sett en tv som kostar 6 995 kronor. Hon kan inte köpa den kontant.  utnyttjar krediten eller inte.    kostnadsfri eftersom du betalar
   Ska hon hyra eller köpa på kredit?                         Skaffar du ett kreditkort   en uppläggningsavgift och en
     Månadshyran för apparaten är 299 kronor, avi- och uppläggningsavgifter    är det smart att välja ett    aviavgift varje månad. Du måste
   tillkommer. Köper hon ut apparaten kontant efter tre år, den kostar då
                                            som gäller i alla butiker. Då  också vara noga med att din må-
   2 099 kronor, blir hennes totalkost-
   nad 13 958 kronor. Om hon i stället
                                            betalar du bara eventuella    nadsbetalning når kreditgivaren
   betalar tv-apparaten med sitt kredit-                       uppläggnings-, års- och     i tid, annars kan den räntefria
   kort som har en effektiv ränta på 15                        aviavgifter för ett konto.   krediten automatiskt slå över
   procent blir totalkostnaden 10 050                         Bankerna brukar ha rimlig    till en vanlig kontokredit med
   kronor och hon betalar tillbaka skul-                       månadsränta för denna typ    hög effektiv ränta eller så får du
   den på 3,5 år.                                   av krediter. Till de dyraste  betala en hög straffavgift.
                                             krediterna hör till exem-     De billigaste lånen utan sä-14
                   Skuld
    Har du skulder på      Räkningar måste betalas i tid,
   tusentals kronor på dyra    det vill säga senast det datum       välj rätt Kredit
   kreditkort? Försök få ett
   banklån och betala av
                   som anges på inbetalningskor-
     alla krediterna.      tet. Observera att det kan ta ett 
                   par dagar för pengarna att nå        Kronor    Du lånar 15 000 kronor.
                   mottagaren.                 25 000    Hur mycket betalar du totalt?
                     Om du inte betalar din hyra 
                   i tid kan du bli vräkt. Får du
                   svårigheter att betala dina räk-
                   ningar, tveka inte att kontakta
                   den som du fått fakturan av.
                   Du kanske kan få en betal-
                                         20 000
                   ningsplan.
                     Om du har lån som du inte 
                   kan betala, kontakta banken
                   eller kreditinstitutet för att få
                   hjälp.                   15 000
                   råd och stöd
                   Behöver du råd och stöd 
                   med din ekonomi och skuld-
                   situation, vänd dig då till         10 000
                   kommunens budget- och skuld-               Kreditkostnad      Kreditkostnad     Kreditkostnad
                                                 3 050:-         6 250:-        8 675:-
                   rådgivare som ger kostnadsfri               Effektiv ränta      Effektiv ränta    Effektiv ränta
                   rådgivning.                          8%            15%          20%
                    Alla skulder över 100 kronor
                   som registrerats hos kronofog-
                   den finns också i kreditupplys-       5 000
                   ningsföretagens register som
                   så kallade betalningsanmärk-
                   ningar. En sådan står kvar i tre
                   år, även om du under denna tid
                   betalat din skuld. Har du en           0
                   betalningsanmärkning kan du               Personlån       Medeldyrt        Dyrt
kerhet är normalt så kallade     få problem att få banklån och              i bank        kreditkort        kreditkort
medlemslån som medlemmar       andra krediter. Du kan också
i facket kan få i till exempel    bli nekad telefon-, mobil- och       effektiv ränta är ett jämförpris på    se upp för snabba sms­lån!
Nordea och Swedbank. Dessa      Internetabonnemang. Det           krediter. I den ingår månadsränta,     De är absolut dyrast och kan ha en
lån har förhållandevis låg må-    allra värsta är att det också        uppläggningskostnad, aviavgifter      effektiv ränta på över 700% – och
                   kan bli omöjligt att få ett eget      och andra eventuella avgifter.       ska betalas efter mycket kort tid, i
nadsränta. Liknande personlån
                                         Kreditgivaren är skyldig att upplysa    regel 30 dagar.
finns också hos andra banker,    hyreskontrakt så länge som
                                         dig om den effektiva räntan.
men villkoren är ofta inte lika   betalningsanmärkningen finns
förutbestämda. Det lönar sig     kvar.
att ringa runt till några banker
och fråga!               exempel
  De allra billigaste banklånen
fordrar en säkerhet i form av
en villa eller bostadsrätt. Aktier
                    Tappar du kontrollen blir det dyrt
                    en liten skuld växer snabbt om du inte betalar den
och fonder går också att belå-
na. Hur hög räntan blir får du     Skuld                               100
förhandla med banken om.        Skriftlig betalningspåminnelse                   50
                    Inkassokrav                            160
                    Ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande        300
 lästips                Inkassobolagets ombudsarvode                   340
                    Indrivningsavgift                         600
 www.konsumenternas.se         summa:                             1 550
                                                                                  15
S 7-179-4-
 B
I N989-38980

								
To top