03 by wuxiangyu

VIEWS: 5 PAGES: 1

									                                      20 11 | vecka 13 | num m er 12 | alekur iren                                             3
Krävande tid när rondellen färdigställs
– Trafikomläggningen i höst påverkar främst bohusborna
BOHUS. Först ner och       olika tårtbitar som ska svetsas
vända i Stora Viken,       samman. Vi bygger den bit
södra Nödinge, för        för bit, berättar Veli Taatila.
att sedan ta sats mot        När ramperna norrifrån är
Jordfallsbron.          klara att tas i bruk börjar riv-
 Det blir verkligheten     ningen av Jordfallsbron.
för surte- och bohus-
borna som ska över         Korsningen stängs
bron i höst.           – Södergående trafik kan då
 Trafikomläggningen i      använda dessa för att ta sig
september är ett måste      upp på bron och korsningen
för att trafikplatsen      i Bohus kan stängas. Proble-
med den ”svävande”        met är att de som ska söderut
cirkulationsplatsen ska     eller som kommer från Bohus
kunna färdigställas.       måste ta sig ner till Södra
                 Viken i Nödinge för att det
Vägombyggnaden     kräver  är bara norrifrån som du kan
mycket tålamod redan idag,    komma upp på bron, förkla-
i höst kräver den om möjligt   rar Veli Taatila och tillägger:
ännu mer, särskilt av de som    – Vi förstår att det här
kommer söderifrån och ska    kommer att uppfattas som
färdas över Jordfallsbron.    mycket negativt, men det
  – Etappen i Bohus är pro-   är den lösning som drabbar
jektets mest komplicerade    minst antal trafikanter. Det
och vi har grubblat mycket    blir illa hur vi än gör. Själv-
över hur vi ska kunna ha flyt  klart kommer vi att göra
i trafiken, säger projektleda-  allt vi kan för att skynda på,   Bra när det blir klart, men fram till att Jordfallsbron ser ut så här blir det kämpigt. I höst kommer bron bara att nås för sö-
re Veli Taatila.         men eftersom vi vet att detta   dergående trafik. Alltså måste bohus- och surtebor ta sig ner till Stora Viken i Nödinge och vända för att komma till Kungälv.
  Jordfallsbron är en knut-   kommer att påverka många
punkt och cirka 22 000      vill vi redan idag gå ut med    det lättare att ta sig söderut  trott och vi har haft ett bra    FAKTA
fordon passerar dagligen.    informationen.           från Bohus och ta till exem-   stöd av pendlarna som har
                                                                     I september sker en trafikomlägg-   kanter på Jordfallsbron som ska
När rondellen över nya E45     Mer glädjande är att ar-    pel Angeredsbron, säger Veli   kommit med många kreati-
                                                                     ning vid Jordfallsbron för att tra-  söderut mot Surte och Bohus måste
ska byggas medför detta en    betet med lokalvägen mellan    Taatila.             va förslag. Det uppskattar vi.   fikplatsen ska kunna färdigställas.  först ner till Stora Viken, vända
större trafikomläggning i    Surte och Bohus fortskrider.     Arbetet med den kompli-     På orstsmötet i Bohus,      Påfarten till bron kommer då enbart  söderut, och köra av mot Bohus i
höst.                – Vi har haft en del pro-    cerade etappen har fått en del  onsdag 6 april, ger BanaVäg     att ske norrifrån, vilket betyder   korsningen Skårdalsvägen (Preem).
  – Det är tyvärr ofrånkom-   blem med berget, men nu      kritik från pendlare.      i Väst mer information.       att till exempel surte- och bohus-   Trafikomläggningen beräknas pågå
ligt och handlar inte om snål-  ser det bra ut och vi hoppas     – Jag förstår dem, men ar-                    bor måste köra upp till Stora Viken,  till sen vår 2012. Etappen Surte
het, utan rondellen består av  vara klara till hösten. Det gör  betet har varit svårare än vi            TEXT       södra Nödinge, och vända där för    norra – Stora Viken inklusive Jord-
                                                                     att komma över på rätt sida. Lika-   fallsbron är budgeterad till 900 Mkr.
                                                   Per-Anders Klöversjö
                                                      perra@alekuriren.se      dant blir det på hemvägen. Trafi-
                                                         PENGAR
                                                         TILL VÅRD
                                                             – INTE TILL
                                                              VINSTER!
                                                                           JIM ALEBERG (S)
                                                                           – din röst i regionen

Projektledare Veli Taatila och informatör Mona Huovinen på BanaVäg i Väst informerar redan
nu om den stora trafikomläggning som kommer att ske när nya Jordfallsbron ska färdigstäl-
las.
                                                                 www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

								
To top