BEST, BETER, by tomatoefries

VIEWS: 9 PAGES: 3

									 FABRIEKSBEZOEK SPORTEC / ZWITSERLAND
                    BEST, BETER,
                                                                             TEKST EN FOTOGRAFIE:
                                                                             MIKE RAANHUIS
                    Misschien dat u hem nog kunt oproepen; de inktzwarte Cayman Sportec SP380 waar we
                    in het novembernummer zo lyrisch over waren. Die eerste impressie had zóveel indruk
                    gemaakt, dat de nieuwsgierigheid naar Sportec alleen maar groter werd. Dus toen we een
                    uitnodiging ontvingen om af te reizen naar het Zwitserse Höri voor een fabrieksbezoek,
                    hoefden we daar niet echt lang over na te denken. Een verslag.                    Vergezeld door Bas Vrinten – Sportec-importeur        Briljante techniek
                    Benelux – reden we vroeg in de morgen richting de      We zijn heel wat gesprekken en zeven uren verder, de
                    Alpen. Volgens Vrinten sluit de filosofie van Jero Design   Zwitserse grens dient zich aan en onze eindbestemming
                    naadloos aan op die van Sportec: “Importeur van dit     bereiken we een half uurtje later. En het moet gezegd,
                    merk word je niet zomaar. Treed je toe, dan word je een   Bas Vrinten heeft niets teveel gezegd. Hij en salesma-
                    lid van de familie. Je hele filosofie moet van A tot Z klop-  nager Thomas Hofer begroeten elkaar als broers die el-
                    pen. Bij ons staan kwaliteit en service dan ook toren-    kaar jaren niet hebben gezien. Op het kleine industrie-
                    hoog in het vaandel. Maar wij doen net als de Zwitsers    terrein vanuit waar Sportec werkt, staan de exotische
                    meer dan alleen Porsches mooier, beter en sneller ma-    auto’s zij aan zij. Van Sportec RS4’s en RS6’en, tot aan
                    ken. De klant brengt zijn wens bij Jero Design over en    een matzwart gespoten 993 Carrera en een door de tu-
                    wij gaan ermee aan de slag. Het streven is om het onze    ner onder handen genomen Cayenne Turbo. Het zijn
                    klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom bie-    voornamelijk klantenauto’s die hier voor regulier onder-
                    den we aan om auto’s te onderhouden, te wassen en te     houd zijn of juist net zijn geüpgrade door Sportec. We
                    poetsen. En als een klant belt en zegt dat hij een pro-   vragen Thomas Hofer naar zijn klanten. Wie zijn het, wat
                    bleem heeft met zijn airco, dan lossen wij het op. Hoe    doen ze en – niet onbelangrijk – waarom kiezen ze voor
                    dan ook. De haal-en-brengservice met vervangend ver-     Sportec? Hofer: “Een Sportec-koper wil briljante Duitse
                    voer is daar ook een voorbeeld van. Wanneer een auto     techniek, uitmuntende kwaliteit en vooral niet te veel op-
                    gereed is zorgen wij dat hij tevens gewassen is. Dát vin-  vallen. Veelal worden we vergeleken met een zorgvul-
                    den de klanten prettig en dat vertellen ze door. Zeker in  dig handgemaakt pak die een perfecte pasvorm biedt.
                    onze branche is dit serviceniveau een zeldzaamheid.     Custom made. En bij perfectie hoort in onze optiek ook,
                    Dat geldt trouwens voor de hele opzet en uitstraling van   dat je ‘m elke dag kunt rijden. Zelfs met dik 800 pk on-
                    Jero Design. Een showroom waar getunede auto’s staan     der de gasplank ja. Voor elk van onze auto’s geldt; je
                    en waar een lounge room is waar je op je gemak wat      schoonmoeder kan er haar boodschappen mee doen.
                    kunt eten en drinken, is uniek.”               Geen probleem. Dat is voor ons een erg voornaam uit-
8 PORSCHESCENELIVE                                                                        PORSCHESCENELIVE  9
 FABRIEKSBEZOEK SPORTEC / ZWITSERLAND
                                                                      “EEN SPORTEC-KOPER WIL
                     gangspunt bij het tunen van auto’s. Wij zien   Sportec-turbo. En dat is tegelijkertijd één van  BRILJANTE DUITSE TECHNIEK,
                     tunen als het béter maken, het optimaliseren   de geheimen waarom de rijdynamiek van       UITMUNTENDE KWALITEIT EN
                     van een bestaande auto. Beter op álle gebie-   een Sportec zo verbluffend goed is. We wer-    VOORAL NIET TE VEEL OPVALLEN”
                     den. Dus niet alleen door meer pk’s uit een   ken met upgrades voor de auto’s van klan-
                     blok te halen. Sterker nog, een Sportec-auto   ten. Koop je een upgrade, dan worden de be-
                     moet het in serie geproduceerde model over-   staande turbo’s aangepast naar een andere
                     treffen. Ook op het gebied van verbruik. Dat   configuratie. Denk dan bijvoorbeeld aan een    ge garantie. En dat kan maar zo 40.000 euro
                     moet namelijk lager zijn dan af-fabriek. Bij   groter compressiewiel en aan een andere ge-    kosten. Je begrijpt dus dat het voor ons als
                     een Cayenne Turbo kan het verschil van vóór   ometrie. Het turbinewiel kent ook enkele aan-   Sportec van het grootste belang is, dat alles
                     en na tuning zelfs oplopen tot een besparing   passingen. Dat gebeurt bijna allemaal hier in   optimaal in elkaar steekt. Het slaat nergens
                     van 4 liter op de 100 km.”            huis ja. Het resultaat van de conversie is dat  op om tot de uiterste limiet van een motor te
                                             we een betere response hebben van de dy-     gaan. Misschien heb je in het begin betere
                     Safety margin                  namiek bij lage toerentallen. En de turbo kan   resultaten, maar uiteindelijk krijg je ontevre-
                     Wanneer Hofer ons een rondleiding geeft     meer luchtvolume genereren bij de midden-     den klanten met problemen. Sportec opereert
                     door het Heilige der Heilige, valt direct op   en hogere toerentallen. Concreet: als de ori-   in een niche en de allerslechtste reclame die
                     met wat voor rust en sereniteit hier wordt ge-  ginele kleine compressor aan zijn einde zit bij  je kunt hebben is een ontevreden klant. Wij
                     werkt. Alles is zo extreem schoon en op-     6.000 t/pm, dan kan de grotere compressor     moeten het juist hebben van de mond-tot-
                     geruimd, dat het haast lijkt op een steriele   nog steeds turbodruk opbouwen, hetgeen re-    mondreclame.
                     operatiekamer. Bij Sportec werken in totaal   sulteert in meer vermogen. Na een upgrade     Weet je, we hoeven niet perse de snelste
                     slechts negentien krachten die, zoals Hofer   beschik je dus over een grotere bandbreedte    auto te bouwen, maar wel de beste en de be-
                     het zo mooi verwoordt, stuk voor stuk benzine  van koppel en vermogen. Dit maakt de auto     trouwbaarste. Het punt is dat we altijd moe-
                     door de aderen hebben stromen. Hij vervolgt:   sneller, handelbaarder en het verbruik ligt zo-  ten opboksen tegen andere tuners die wel-
                     “Wanneer je aan Porsches werkt, dan werk     gezegd lager. Daarbij komt dat we efficiën-    licht hogere cijfers beloven – bewezen of
                     je al met een gepolijste diamant. Het is dan   tie en betrouwbaarheid áltijd voorop stellen.   niet, dat laat ik in het midden. Maar dat maakt
                     ook meer dan alleen werk. Het is een passie.   Onze befaamde safety margin heeft daar al-    het soms wel moeilijk om te verkopen aan je
                     Alleen wanneer er sprake is van die overga-   les mee te maken. Wij zoeken als tuner nooit   klant. Daarom nodigen we ze vaak bij ons op
                     ve, dan kun je het doorgeven aan je klanten.   de grenzen op. Niet alle tuners werken zo, dat  de fabriek uit zodat ze met eigen ogen kun-
                     Wat Sportec bijzonder maakt is de eigen ont-   is waar. Tja, we moeten er rekening mee hou-   nen zien met welke bezieling en aandacht er
                     wikkeling op het gebied van technische engi-   den dat een klant hier wegrijdt en vervolgens   aan de auto’s wordt gewerkt. Op die manier
                     neering en elektronica. Turbomodificaties is   twee uur lang plankgas gaat. Dat mag ook.     krijgen we het vertrouwen en hun begrip voor
                     ons stokpaardje. Die doen we allemaal zelf.   Natuurlijk. Maar als hij vervolgens zijn motor  onze manier van werken. Ik zeg altijd: zien is
                     We transformeren de bestaande turbo in een    opblaast, dan krijgt hij van ons wel volledi-   geloven.”


10 PORSCHESCENELIVE                                                                            PORSCHESCENELIVE  11
 FABRIEKSBEZOEK SPORTEC / ZWITSERLAND
                                                      “BIJ SPORTEC WERKEN
                                                      IN TOTAAL SLECHTS
                                                      NEGENTIEN KRACHTEN
                                                      DIE, ZOALS HOFER HET
                                                      ZO MOOI VERWOORDT,
                                                      STUK VOOR STUK BEN-
                                                      ZINE DOOR DE ADEREN
                                                      HEBBEN STROMEN.”                trots vertellen, vond ooit plaats op een auto-
                                                                              show en wil ik jullie zeker niet onthouden. Op
                                                                              een goed moment stonden er wat mensen
                                                                              van de ontwerpafdeling van Porsche naar
                                                                              onze SPR1 te kijken. Ze smoesden wat en
                                                                              waren vrij stil. ‘Jullie hebben een fraaie auto
                                                                              neergezet, zei hij. ‘Eigenlijk hebben jullie al-
                                                      steevast aan een grondige road test onder-   les gedaan wat wij niet mochten. Zowel mo-
                                                      werpt. Hoef je geen medelijden mee te heb-   torisch als qua vormgeving.’ Ze waren erg on-
                                                      ben dus. Ons fabrieksbezoek zit er bijna op.  der de indruk van de vorm, zo vloeiend. Kijk,
                                                      Morgen gaan we rijden met een ander pa-    zij weten heel goed dat sommige van de mo-
                                                      radepaardje van de Zwitsers, de Sportec    torupgrades die wij al tijden hebben, nú pas
                                                      SP600, die is gebaseerd op een 997 Turbo    standaard zijn in de nieuwe 997 GT2. We
                                                      Cabriolet. In de mei-editie van Porsche    scoorden gewoon een betere respons bij la-
                                                      Scene Live leest u er alles over. Vlak voor-  gere toerentallen dan de standaardauto. Met
                                                      dat we weer huiswaarts keren, wil Thomas    meer vermogen van het midden naar hogere
                                                      Hofer nog wat toevoegen aan zijn verhaal.   toerengebied. Ja, dat was het mooiste com-
                                                      Hofer: “Een anekdote die wij altijd met veel  pliment dat je ons kunt geven.”
   SPR1                        seconden sprint hij van 0-100 km/u en van
   Midden in de werkplaats, welhaast geheel      0-200 km/u duurt slechts 8,7 seconden. De
   ontmanteld, hangt een sneeuwwitte 997. “Dit,”   topsnelheid? We hebben ooit 389 km/u op de
   zegt Thomas Hofer, “Dit is iets écht speci-    TomTom gehad! Het blok is gebaseerd op een
   aals.” De Sportec-man grijnst van oor tot oor   standaard Porsche 996 Turbo-motor; een ui-
   wanneer we de 997 Turbo nauwgezet in ons      terst solide basis waar we veel mee kunnen.
   opnemen. Overal in het interieur is carbon te   Er zijn invloeden van de 997 Turbo in ver-
   vinden, maar ook bij de achterste spatborden    werkt, die zijn vooral elektronisch. Op de ko-
   is het peperdure materiaal in veelvoud terug    mende Autoshow van Genève staat een ver-
   te vinden. En dan nog eens alle plekken waar    sie met meer dan de huidige 802 pk’s. Die
   het carbon niet is te zien! Op verschillende    auto gaat SPR1M heten, van Modified. Dat
   plekken van de auto, evenals op de motor,     model laat onze jongste ontwikkelingen zien.
   staat subtiel SPR1 te lezen. “De SPR1 is offi-   Als de basis van de auto tenminste 20% wordt
   cieel één van de drie snelste productieauto’s   gewijzigd, dan mag je het een andere merk-
   ter wereld. Geloof me, hiermee hebben we de    naam geven. De SPR1 is een Sportec. Maar
   grenzen van de techniek op nieuw gedefini-     dat is een klantenwens, je kunt er ook voor
   eerd. We gaan dan ook verder dan alleen een    kiezen om het gewoon een Porsche te laten.”
   motorupgrade. De SPR1 is een eigen schep-     Het is prachtig om te zien en te ervaren, met
   sel, een nieuw concept dat wordt opgebouwd     wat voor trots de Zwitsers hier aan hun au-
   naar hoe wij denken dat het moet. We bou-     tomobielen werken. De fabriek is klein, maar
   wen er in totaal tien van en dit is nummer vijf.  volledig. Zo zijn er specialisten op ieder vlak,
   We bouwen op bestelling en het duurt zeven     van motoren tot elektronica. Sportec heeft
   tot negen maanden om een SPR1 te fabrice-     zelfs een eigen race engineer die zijn uren
   ren. De motor is volledig nieuw en levert 802   slijt met perfectioneren op de vermogens-
   pk’s. Dat zijn 222 pk’s per liter. Binnen de 3,0  bank. Bovendien is hij degene die alle auto’s


12 PORSCHESCENELIVE                                                                                  PORSCHESCENELIVE    13

								
To top