Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

INFO_nr_3_2011_webb

VIEWS: 7 PAGES: 4

									                                                            Nummer 3 (mars) 2011
                                                      Ett nyhetsbrev från Reumatikerförbundet
                         Filmpremiär 18 september 2011
Läs mer
                         Nu ska projektet Leva Livet Länge         ett program med föreläsare, kåsör och
t Filmpremiär                  presentera sin film. Projektet är ett       en paneldebatt. Det blir möjligt för
t 8 april = pengar kommer snart         samarbete mellan sju förbund.           alla orter att vara delaktiga i debatten
t Facebook                     Projektet har spelat in en käns-        genom att skicka frågor till panelen
t Internationella fibromyalgidagen 12 maj    lomässigt stark dokumentär, som          via sms och mejl.
t Osteolink                   beskriver hur det är att åldras med en
t Reumatikervärlden behöver din hjälp      funktionsnedsättning. Filmens syfte        Här är det premiär!
t Det här vill ni göra 2012           är att beröra, väcka diskussion och        FH = Folkets hus
t Forskning och hälsadagen 20 maj        engagemang. Filmen kommer att           FH Skelleftehamn (Skellefteå)
t Nytt utseende - Bulletinen                                    FH Ånge
t Planerar ni allmänhetsmöten i höst?
                                                  FH Iggesund (Hudiksvall)
t Internationella reumatikerdagen 12 okt
                                                  FH Sandviken (Gävle)
t Forskning och föreläsningar
                                                  Bio Rio Stockholm
t Teaterfestivalen Draken
                                                  FH Kumla (Örebro)
t Kalendariet
                                                  FH Skoghall (Karlstad)
                         ligga till grund för kursverksamhet,       FH Boxholm
                         samtal och påverkansarbete.            FH Oskarshamn
                          Samarbetet med Folkets Hus och         FH Trollhättan
                         Parker gör det möjligt att med ny         FH Malmö
                         teknik samsända filmpremiären på ett
                         tiotal orter i landet, söndagen den 18      Frågor kring projektet besvaras av
                         september klockan 14.00 – 17. 00.         Kerstin Källander 08-505 805 12
                          I samband med premiären kommer         kerstin.kallander@
                         vi också, i direktsändning, arrangera       reumatikerforbundet.org


                                8 april = pengar kommer snart
                         Skicka in era årsredovisningar och uppdragslistor till förbundskansliet före den
                         8 april. Då kommer er andel av medlemsavgiften att skickas till er i april. För
                         er som inkommer efter detta datum kommer utbetalning att ske efter som-
  Anmäl dig som                 maren. I skrivande stund saknas hälften av alla uppdragslistor och fortfarande
                         är det 30 procent som inte lämnat in sina årsredovisningar.
     donator på                Alla föreningar har fått ut ett brev om detta med svarskuvert. Bilägg även
                         uppdragslistorna där.
www.livsviktigt.se                 Årsredovisning är föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
                         och revisionsberättelse.
                         Frågor om detta besvaras av Suzanna Jansson eller Lena Ridemar.


T. f ansvarig utgivare och redaktör Annelie Norberg Adress Box 12851, 112 98 Stockholm Besöksadress Alströmergatan 39
Telefon 08-505 805 00 fax 08-505 805 50 E-post info@reumatikerforbundet.org Hemsida www.reumatikerforbundet.org
Facebook
Nu är vår officiella Facebooksida i
                     OsteoLink –
gång. Här kommer vi att publicera
inlägg om alla spännande aktiviteter
                     träffa andra och dela med dig!
som är på gång. Adressen till sidan   OsteoLink är ett nytt socialt nätverk för dig som vill veta mer och är intres-
är www.facebook.com/Reumatiker-     serad av osteoporos - benskörhet.
forbundet. Vi hoppas att du kommer
att ”gilla” sidan.            Benskörhet drabbar reumatiker
 Frågor om Reumatikerförbundet på    Hos personer med en reumatisk sjukdom är benskörhet/osteoporos tyvärr
Facebook kan du ställa till       vanligt som sekundär diagnos främst på grund av inflammation, låg fysisk
Karolina Wretbring, 070-108 03 70    aktivitet och kortisonbehandling. Osteoporos förekommer dessutom oftare
karolina.wretbring@           vid diagnoserna reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, SLE och polymyalgia
reumatikerforbundet.org         reumatika.

                     Varför ska du gå med i OsteoLink?
                     Genom OsteoLink kan du, både på nätet och i verkliga livet, byta erfarenheter,
                     berätta om och öka din kunskap om benskörhet. Du kan hjälpa andra och själv
                     få stöd, medan du sitter hemma i lugn och ro, eller genom att träffa andra.
                     OsteoLink är utformat för att vara lätt att använda för alla, oavsett datorkun-
                     skaper och internetvana.

                     Du registrerar dig på http://se.osteolink.org. Det är gratis.
Internationella             Har du frågor kontakta gärna Therese Holm, 073-08 08 314 eller
                     therese.holm@reumatikerforbundet.org
fibromyalgidagen
                     Reumatikerförbundet driver OsteoLink i Sverige
den 12 maj                OsteoLink är ett internationellt samarbete, och i Sverige samarbetar Reuma-
                     tikerförbundet, Riksförbundet för Osteoporotiker, från professionen Svenska
Om er förening uppmärksammar fi-     Osteoporossällskapet och med stöd av läkemedelsbolaget Amgen. Genom
bromyalgidagen den 12 maj i år, glöm   OsteoLink får du tillgång till våra organisationers kunskap och erfarenhet.
inte att använda våra språkfoldrar på
arabiska, franska, persiska, spanska,
serbokratiska, turkiska och engelska.
Och har ni dessutom någon i fören-
ingen som talar ett av dessa språk be                    Stöd
den medlemmen vara med på dagen,                  Reumatikerfonden
med just den aktuella broschyren.               Bg 900-3195 Pg 90 03 19-5
Vill man synas extra mycket kan
man ha en banderoll som det står på
vilket språk man talar, t.ex ”Yo hablo
espanôl”
 Det syns nu varje månad att med-    Reumatikervärlden behöver din hjälp
lemmar med utländsk bakgrund
anmäler sig som medlemmar i många    På sidorna FÖRENAT är det meningen att föreningar och distrikt ska visa upp
av våra föreningar. Hjälp varandra    vad de gör och på så vis kunna inspirera varandra. Skicka in tips och bidrag. Kan
med att tipsa, om ni lyckats med att   ni inte skriva och fotografera själva så finns det journalister som gör det.
nå utlandsfödda, och hur ni gjorde     Självklart får ni gärna tipsa om personer som ni tycker skulle vara intressant
det. Vill ni ha hjälp från kansliet ta  att läsa. Det är alltid värdefullt för redaktionen att få in alla era synpunkter
kontakt med Eva Fägerlind på 08-     och önskemål om vad tidningen ska innehålla. Kontakta redaktionen via mail,
505 805 17                info@reumatikerforbundet.org.
                    li    ndrar
                 p som
              unska
Reuma
   tikerf örbund
          e t-k
                                              Nytt utseende
                                              Bulletinen
  Det här vill ni göra 2012                               för reumatiska systemsjukdomar

                                              Årets första nummer av Bulletinen
             Resultat av inventeringen kring                  kommer under de närmaste dagarna
         diagnosverksamhet i föreningarna inför temaåret              till era föreningar och distrikt. Den
                                              är omgjord! Den är mycket grönare
  Runt årsskiftet skickade förbunds-     ”Av egen kraft”, som är mycket bra     och mycket skönare. Den som har
  kansliet ut en enkät till alla föreningar  att använda.                gjort det nya utseendet heter Emilie
  för att inventera vad de skulle vilja     En stor andel av föreningarna är     Lindqvist och studerar sista året på
  satsa på under temaåret. Här är en     intresserade av att arrangera lokala    Mittuniversitetet i Sundsvall. Emilie
  sammanfattning.               föreläsningar i sina föreningar. Här    läser grafisk design och hela hen-
    Tematräffar kring trötthet/smärta,    kanske vi ska ta fram kontaktlistor till  nes klass hade som uppgift att göra
  träning och anhörigperspektivet       lokala sjukgymnaster och arbetstera-    om Bulletinens utseende. Av alla 24
  efterfrågas. En klar majoritet är in-    peuter, med flera som föreningarna     bidrag vann alltså Emilie Lindqvists
  tresserade av att ha filmvisning på     kan använda när de börjar planera     förslag.
  träffarna. Produktion av material och    inför nästa år.                Det var Bulletinens redaktör Greta
  filmer är nu igång och kommer att       Vi har också fått in många tips och   Thorén och ansvarige utgivare
  komma ut till föreningar och distrikt    idéer på övriga material som skulle    Annelie Norberg som tillsammans
  efter sommaren.               vara bra att ha i föreningen för att öka  med kursens programansvariga
    Många föreningar har också an-      kunskapen hos medlemmarna om hur      lärare och kursföreståndare valde
  givit att de är intresserade av att ha   det är att ha en reumatisk sjukdom     ut vilket utseende som passar Bul-
  samtalsträffar kring material om att    och hur man kan leva ett bättre liv.    letinen bäst.
  ta kontrollen över sin smärta och reu-    Distrikten har fått sig tillsänt de     Nu hoppas Bulletinens redaktion
  matiska sjukdom. Vi kommer att tipsa    enkätsvar som inkommit från fören-     att ni i föreningarna och distrikten
  dessa föreningar om studiematerialet    ingarna i sina respektive distrikt.    har med tidningen i er verksamhet
                                              för att värva nya prenumeranter till
                                              tidningen. Läs Bulletinen och kom
                                              gärna med era synpunkter till
  Forskning och hälsadagen 20 maj                            greta.thoren@
                                              reumatikerforbundet.org
  20 maj är den internationella dagen för forskning och hälsa. Då fylls Kungs-
  trädgården i Stockholm med forskare, politiker, sportstjärnor och artister.
   För tredje året i rad är Reumatikerförbundet med som en av utställarna. Syftet
  med dagen är att öka intresset för forskning och viljan att ge blod, benmärg, an-
  teckna sig i donationsregistret eller att bli försöksperson vid kliniska prövningar.
                                              Planerar ni
  Du inbjuds att delta! Du kan:                             allmänhetsmöten i höst?
  - testa din hälsa vid olika teststationer
  - lyssna på föredrag om spännande forskning av några av Sveriges främsta        Reumatikerförbundet har samarbeten
   specialister                                     med några läkemedelsbolag för att
  - lyssna till paneldiskussioner                            arrangera möten för allmänheten om
  - ge blod eller anmäla dig som blodgivare                       diagnoserna psoriasisartrit, reumatoid
                                              artrit och AS (ankyloserande spon-
  Dessutom blir det underhållning från Stora scenen. Aktiviteterna kommer att      dylit, även kallad Bechterew).
  pågå mellan kl 11.00 och kl 18.00.                            Hör av er, gärna före den sista april
   Mer information om dagen kommer i nästa Info, på vår hemsida och vår         till Kerstin Engström, 08-505 805 05
  Facebook sida. Arrangörer är Karolinska Institutet, Karolinska Universitets-      kerstin.engstrom@
  sjukhuset och Stockholms läns landsting.                        reumatikerforbundet.org
Internationella                Teaterfestivalen Draken
reumatikerdagen                För personer med och utan funktionsnedsättning
                       21-23 oktober 2011 i Hedemora
12 oktober
                       En helg full av teater, kurser, föredrag och möten. Teatergrupper och dansgrup-
Även i år samarbetar Reumatikerför-      per i Norden hälsas hjärtligt välkomna.
bundet och läkemedelsbolaget Abbott       Det finns många grupper runt om i Norden där deltagarna har någon form
för att synas och höras offentligt den    av funktionsnedsättning. Nu samlas vi och gör vi en teaterfestival. Välkomna
12 oktober. Större arrangemang kom-      att visa upp er föreställning, bli inspirerad av andras arbete, gå på kurs, och
mer att hållas på Stockholms Central     berätta om hur ni jobbar.
och Nordstan i Göteborg.
  Planerar er förening eller ert distrikt  Läs mer på hemsidan www.teaterfestivalendraken.se
att göra ett utåtriktat arrangemang       Hör gärna av dig även om du/din grupp inte kommer. Vi vill gärna skapa
kan vi i år bidra med en så kallad roll    ett kontaktnät mellan teater- och dansgrupper i Norden.
ups (ser ut som en stor affisch som      Bästa hälsningar Teaterfolket och Amatörteaterföreningen Humus
står på golvet) och informationsma-
terial. Vi återkommer mer om detta i
kommande INFO. Men det kan vara        Kalendarium 2011
bra att veta att ni kan räkna med lite
materialhjälp.                April                    Augusti
  I år blir det mindre sång och dans     2    Upptaktsmöten inför temaåret     2     Upptaktsmöten inför temaåret
till förmån för mer information och          i Sörmland, samt i Jönköping          i Värmland
olika typer av tester (handstyrka, ben-    7    Föreläsning RA, Stockholm
skörhet och så kallad ”hinderbana”).     9    Upptaktsmöten inför temaåret     September
Allt är fortfarande på idéstadiet.          för diagnosombud i Stockholms    9     Förbundsstyrelse
  Bidrag kan också sökas för före-          läns distrikt            10-11   Förbundsstämma, Stockholm
läsningar, se vidare under rubriken      12   Upptaktsmöten inför temaåret för
Forskning och föreläsningar.             ordförande i Uppsala läns distrikt  Oktober
                       20   Upptaktsmöten inför temaåret     1-2    Intressepolitisk kurs: Reumati-
                           i Örebro                    kerförbundet reagerar och agerar
                       26   Föreläsning RA, Visby        5     Upptaktsmöten inför temaåret
                       28   Föreläsning RA, Göteborg            på Gotland
                       28   Föreläsning RA, Uppsala       8     Upptaktsmöten inför temaåret

Forskning och                 28   Föreläsning RA, Norrköping           RIV ( Göteborg, Älvsborg, Bohus
                                                   län, Skaraborg, Halland )
föreläsningar                 Maj
                       7    Upptaktsmöten inför temaåret
                                              12    Internationella reumatikerdagen
                                                   Arrangemang på Centralen i
Förbundet har avsatt pengar för att          Norrland (Västerbotten, Norr-         Stockholm och Nordstan i Göteborg
bidra till en ökad verksamhet med           botten, Västernorrland, Jämt-    16-18   Förbundsstyrelse
föreläsningar om forskningsrön om           land, Dalarna, Gävleborg)
reumatiska sjukdomar.             7    Upptaktsmöten inför temaåret     November
 I år prioriterar vi aktiviteter i anslut-      i Östergötland            1     Upptaktsmöten inför temaåret
ning till internationella reumatikerda-    10   Internationella Lupus (SLE)dagen        i Halland
gen 12 oktober, den internationella      12   Internationella Fibromyalgidagen
fibromyalgidagen den 12 maj, inter-      13   Diskrimineringskonferens       December
nationella SLE-dagen (lupusdagen)       13-15  Distriktsordförandekonferens     6-7    Förbundsstyrelse
10 maj samt större satsningar även          och förbundsstyrelse, Aronsborg
vid andra tider på året.           18   Upptaktsmöten för diagnosom-     Förbundsstämman 2012
 Vill ni ha stöd – slå en signal till Jan      bud i Vämlandsdistriktet       15-17 juni, Borgholm, sker i samband med
Bagge på kansliet 08-505 805 06.       25-28  EULAR, London            Kalmardistriktets 40-årsjubileum.

								
To top