Nyhetsbrev_dec by wuxiangyu

VIEWS: 12 PAGES: 3

									 Nyhetsbrev                                            December 2009
Nya pengar                         Nytt fondbolag i Skåne!
på ditt PPM-konto                      IKC Fonders ansökan om tillstånd att bedriva fond-
                              verksamhet beviljades den 14 december av Finans-
Från den 8 december sätts årets pensionsrätter för     inspektionen.
premiepensionen in i dina fonder. Pensionsrätterna är
de pengar du tjänade in till din premiepension under    Totalt omfattar tillståndet fem fonder varav fyra globala
inkomståret 2008.                      fonder och en Sverigefond. Fonderna kommer framför
                              allt att placera i andra fonder men kommer i två av fon-
Totalt handlar det om runt 30 miljarder kronor, vilket   derna även att ha möjlighet att placera direkt i enskilda
betyder att en pensionssparare i genomsnitt får cirka    aktie- och räntepapper. Fördelningen mellan tillgångs-
5 000 kronor. Maxbeloppet är cirka 9 000 kronor.      slagen beror på vilka marknader som anses ha de
Pengarna placeras i dina fonder enligt din senast valda   mest gynnsamma förutsättningarna för värdestegring.
fördelning.
                              ”Det är en dröm som nu går i uppfyllelse och det känns
Cirka 300 000 svenskar anlitar olika rådgivnings- och    fantastiskt att kunna starta ett fondbolag här i Malmö
förvaltningsbolag för sina PPM-placeringar. Men fortfa-   – säger Inge Knutsson, VD och ansvarig förvaltare för
rande är det många som inte gör något aktivt val och    IKC Fonder AB. De nya fonderna kommer att förvaltas
då hamnar pengarna i Premiesparfonden, även kallad     enligt samma förvaltningsfilosofi som använts i min
soffliggarfonden.                      rådgivande roll till Cicero World Wide, en fond-i-fond
Efter förra årets kraftiga börsfall då värdet på många   med global inriktning som erhållit högsta betyg, fem
pensionssparares konton dalade har årets börsupp-      stjärnor, av fondutvärderingsföretaget Morningstar
gång haft en positiv effekt och de allra flesta pensions-  (uppdraget upphörde nov-09)”.
sparare ligger nu på plus.                 Startdatum för fonderna är planerad till inledningen
IKC Pension erbjuder sina PPM-kunder fondbytes-       av det nya året och samtliga fonder kommer att vara
tjänsten Fondbytesprogrammet med två placerings-      öppna för allmänheten. Distributionen kommer huvud-
alternativ.                         sakligen att ske via försäkringsbolag och försäkrings-
                              förmedlare.
• Fondbytesprogrammet, FBP 0-100 som under
perioder kan innehålla upp till 100 % i aktiefonder och   I företagsgruppen ingår även Fondbytesprogrammet
i perioder 100 % i räntebärande fonder beroende på     Kapitalförvaltning AB (f.d. Dunova), ett värdepappers-
marknadsläge.                        bolag som förvärvades i februari 2009 i syfte att överta
                              den fondplaceringstjänst som Inge Knutsson sedan
• Fondbytesprogrammet, FBP 0-100 E.M. (Emerging       10 år tillbaka marknadsfört under namnet Fondbytes-
Markets) med fokus på tillväxtmarknader som under      programmet. Tjänsten har bedrivits under Cicero
perioder kan innehålla upp till 100 % i aktiefonder och   Fonders tillstånd sedan 2005 men uppdraget upphör i
i perioder 100 % i räntebärande fonder beroende på     maj 2010. Förvaltat kapital inom det egna bolaget upp-
marknadsläge.                        går till dygt 6 miljarder kronor (nov-09) med en kund-
Hittills i år har FBP 0-100 gett en avkastning på 37,5 %  tillströmning om drygt 2 500 nya kunder per månad.
och FBP 0-100 Emerging Markets 43,8 % per 091130.      Mer information på www.fondbytesprogrammet.se.
Dessa avkastningar kan jämföras med Premiesparfon-
den som ligger på 30 % hittills i år.
För mer information om fondplaceringstjänsten se
www.fondbytesprogrammet.se
Kompletteringsregeln                        Mera att leva för?
ger ökade möjligheter                       – pensionera dig utomlands
Kostnader för tjänstepension är avdragsgilla för arbets-      Att flytta till varmare breddgrader, särskilt under det
givare. Det finns två olika skatteregler för tjänstepen-      mörka halvåret, är något som lockar många nyblivna
sionsavsättning; huvudregeln och kompletteringsre-         pensionärer. Förutom klimatet hägrar möjligheten att
geln. Huvudregeln medger avdrag med 35 % av den          möta nya människor och kulturer. Att det dessutom kan
pensionsgrundande inkomsten medan kompletterings-         vara skattemässigt fördelaktigt att flytta utomlands gör
regeln används för att ”köpa ikapp” otillräckligt tryg-      det än mer attraktivt. För att kunna bli skatteutskriven
gade pensionsförmåner eller vid avtalspensionering.        ur Sverige och istället betala skatt i det nya landet
                                  krävs dock att man flyttar fullt ut, men självklart finns
Enligt kompletteringsregeln medges avdrag för kostna-       fler aspekter än bara skatten att ta hänsyn till innan
der för att uppnå avtalad pensionsnivå. Pensionsnivån       man emigrerar. Vilket land som är mest fördelaktigt just
får dock inte överstiga en i kompletteringsregeln angi-      ur skattesynpunkt är svårt att svara på, det beror bland
ven högsta nivå. Vid köp av fondförsäkring ska av-         annat på hur olika pensions- och kapitalinkomster be-
dragets storlek beräknas till ett belopp som motsvarar       skattas i olika länder. Bland de mest populära länderna
kostnaden för att köpa traditionell försäkring för aktuell     för utflyttade svenska pensionärer finns bland andra
förmån, d.v.s. premien för en traditionell försäkring.       Frankrike, Spanien och Thailand.

Nytt på marknaden                         En flytt till Frankrike som pensionär kan medföra en
                                  drastisk ökning av pension efter skatt. I kombination
Utöver traditionell förvaltning (s.k. återbäringsbildande)     med behaglig livsföring, angenämt klimat, närhet till
och vanlig fondförsäkring kan nu erbjudas förvaltning       Sverige och ett utmärkt kök är det lätt att förstå att
via depå. Därmed kan nu kapitalet också tryggas via        Frankrike är ett populärt land för emigrerande svenska
t.ex. aktieindexobligationer eller andra strukturerade       pensionärer.
produkter. Detta kan av många anses ge en extra
trygghet i en turbulent börsvärld.                 Spanien är en annan av favoriterna för svenska pen-
                                  sionärer, tack vare klimatet och närheten till Sverige.
Dagens instrument i de strukturerade produkterna är        Även om Spanien inte är ett utpräglat lågskatteland
marknadsnoterade och kan därmed handlas dagligen.         får man som utvandrad svensk pensionär betydligt
Detta är givetvis gynnsamt i det fall att man i förväg       mer över i plånboken efter skatt. Lägg därtill de lägre
vill ta hem t.ex. en snabb börsuppgång. Något som vi        levnadsomkostnaderna och man får en väldigt attraktiv
under 2009 sett många exempel på.                 kombination.
                                  I Thailand, där det är väldigt billigt att bo och leva,
Avräkning av tidigare tryggad tjänstepension
                                  kan man som pensionär leva mycket gott oavsett
Vid användandet av kompletteringsregeln ska värdet         pensionsnivå. Bra klimat året runt och vänliga män-
av tidigare tryggad ålderspension avräknas, om tryg-        niskor bidrar också till lockelsen. En nackdel, förutom
gandet skett genom premie för tjänstepensionsförsäk-        det långa avståndet hem till Sverige, är att man som
ring, avsättning i balansräkning i förening med kredit-      svensk inte har rätt till kostnadsfri sjukvård, utan
försäkring eller överföring till pensionsstiftelse.        behöver teckna en privat sjukvårdsförsäkring, men
                                  även denna inräknat är Thailand att betrakta som ett
Avräkning ska ske av ålderspensionsförmåner som
                                  ekonomiskt fördelaktigt alternativ.
tryggats under beskattningsåret eller tidigare. Avräk-
ning ska göras oavsett om avdragsrätt har förelegat        Kontakta din försäkringsförmedlare på IKC Pension
eller inte vid tryggandet och oberoende av om tryg-        om du vill veta mer om fördelarna med att lyfta din
gandet gjorts av den aktuella arbetsgivaren eller av        pension utomlands.
tidigare arbetsgivare.
Observera att avräkning endast ska ske för tryggade
pensionsutfästelser. En direktpensionsutfästelse som
säkerställs med en kapitalförsäkring ska således inte
räknas av. Återbäring på en traditionell försäkring ska
inte avräknas. Fondförsäkring ska avräknas med sitt
fulla värde, d.v.s. till fondandelarnas noterade värde.
Kontakta din förmedlare på IKC Pension om du vill
veta mera om kompletteringsregeln.
www.ikcpension.se                      2/3                     December 2009
Förhandsinformation om
kommande kundträff på
Malmö Börshus
IKC Pension kommer även nästa år att anordna en
kundträff på Malmö Börshus.
Tisdagen den 15 februari, kl 18.00 – ca 20.00, erbjuder
vi intressanta föreläsningar samt besök från någon av
finansbranschens ledande aktörer.
Inbjudan kommer att mailas direkt till våra kunder och
mer information kommer även att finnas vår hemsida.
Vi bjuder på lättare måltid och du har möjlighet att ta
med dig en vän.
                                  Mattias Larsson Sparbanken Finn, Inge Knutsson IKC Pension,
                                  Marcus Sandberg Odin Fonder och Björn Davegårdh DK Fonder, vid
                                  Aktiespararnas avslutande debatt.
Seminarier hos IKC Pension
Vi håller för tillfället på att renovera våra egna lokaler     Nyttig information på Stora
inför vårens seminarier hos oss på IKC Pension.
                                  Aktie- & Fonddagen i Malmö
Seminarierna är kostnadsfria och förpliktigar ingenting.
                                  IKC Pension deltog vid Aktiesparanas årliga arrang-
Passa på att få värdefull information och svar på dina
                                  emang Stora Aktie- & Fonddagen som ägde rum på
frågor. Vi bjuder på fika!
                                  Kockum Fritid i Malmö 18 november.
I början av april kommer vi att erbjuda det första semi-
                                  Dagen bjöd på en investerarmässa, seminarier samt
nariet i våra egna lokaler på Rundelsgatan i Malmö.
                                  ett fullmatat kvällsprogram med bl.a. en paneldebatt.
Läs mer på vår hemsida under rubriken Seminarier.          Kvällen direktsändes via webb-TV, som kan ses i
                                  repris via Aktiespararnas hemsida.
                                  Inge Knutsson höllt ett seminarium och deltog även
Erbjudande!                             vid den avslutande debatten, Är krisen över nu för
                                  ekonomin och för aktiemarknaden?
Hur har ni det under fikapausen på ditt jobb? Diskute-
rar du och dina kollegor PPM-val, pensionsförsäkring-        Även vårt systerföretag Fondbytesprogrammet med
ar, sjukförsäkringar eller annat kring försäkringar och       Jonas Simonsson var på plats och höll ett eget semi-
ekonomi? Det är kanske många frågor som dyker upp          narium.
och man skulle gärna vilja veta mera? Många tycker         Tack alla ni som kom och besökte oss på plats!
att det är krångligt och svårt – men hjälp finns att få!
Vi på IKC Pension kommer gärna och besöker din
arbetsplats för att informera och svara på frågor. Under
arbetstid eller efter arbetstid – ni väljer själva. Det
kostar inget och det förpliktigar heller ingenting! Vi vill
gärna sprida kunskap och står till er tjänst med infor-
mationsmöten eller personlig rådgivning.
                                                IKC Pensions
Kontakta oss på IKC Pension för att boka in ett möte,
eller om du har frågor kring ett eventuellt besök hos er.                   Nyhetsbrev
Vi ses på din arbetsplats!                                 Vi hoppas du tycker att du
                                              fått värdefull information och
                                              att du ser fram emot nästa
Rådgivning                                         nyhetsbrev. Vår målsättning
                                              är att förmedla ett nyhetsbrev
Du är alltid välkommen att diskutera ditt försäkrings-                   med relevant information för
och förvaltningsbehov med din försäkringsförmedlare                    våra kunder varje kvartal. Där-
hos IKC Pension. Boka kostnadsfri rådgivning utan                     emellan kommer vi att lägga
förpliktelser på telefon 040-29 50 90, eller via e-post       kortare nyheter på hemsidan www.ikcpension.se.
på info@ikcpension.se.
                                  Har du synpunkter, tips eller idéer är du välkommen att
                                  meddela oss via e-post på info@ikcpension.se.
www.ikcpension.se                       3/3                       December 2009

								
To top