Pengar sover aldrig by wuxiangyu

VIEWS: 7 PAGES: 2

									bAlAnS nummer 11/2010

 inblick

       redovisning. jan marton
       är ekonomie doktor och verksam vid Handelshögskolan
       i Göteborg, samt arbetar med redovisningsfrågor på
       KPMG i Göteborg. jan.marton@kpmg.se
Pengar
sover aldrig
M
        oney never sleeps,  och värdering av finansiella
        säger Gordon     tillgångar.
        Gekko i 2000-
        talets upplaga av   Här har iASb tagit ett steg mot
filmen Wall Street. I dagens     att mer explicit än tidigare utgå
globaliserade värld ges också    från hur finansiella tillgångar
möjligheter att handla med      internt hanteras i företagen.
finansiella instrument dygnet    Grunden är att alla finansiella
runt. Utmaningen för oss redo-    tillgångar värderas till verkligt
visare är att avspegla olika slag  värde. Men om företagets
av mer eller mindre exotiska     affärsmodell och tillgångens
finansiella konstruktioner i de   egenskaper är sådana att upplu-
finansiella rapporterna.       pet anskaffningsvärde är rimli-    »Money never sleeps« säger Gordon Gekko i 2000-talets upplaga av filmen Wall
  Redovisning av finansiella    gare, ska det användas. För att    man även handla med finansiella instrument dygnet runt.
instrument anses allmänt vara    anskaffningsvärde ska användas
det mest svårgenomträngliga     ska tillgången innehas i en af-
området inom redovisning. När    färsmodell där den utvärderas     värdera sina egna skulder till   En bedömning som   ofta är svår
jag som lärare på universitet går  baserat på anskaffningsvärde      verkligt värde. Problemet med    att göra för finansiella till-
igenom säkringsredovisning      snarare än verkligt värde. Klas-    det är att när kreditvärdigheten  gångar är hur stor nedskrivning
möts jag ofta av tomma blickar    sificeringen blir följaktligen i    går ner på en skuld minskar     som ska ske. I nuvarande ias 39
som talande antyder »vad är     stor utsträckning baserad på      dess värde. När värdet på      används en så kallad incurred
det för goja han pratar nu?«.    hur företaget internt hanterar     skulden minskar innebär det     loss model. Det innebär att en
I denna krönika ska jag dock     och utvärderar tillgången.       en vinst för företaget. När egna  händelse måste ha inträffat
försöka kommentera vad som       Det är viktigt att påpeka att    skulder värderas till verkligt   hos motparten som minskar
händer inom detta redovis-      även i nuvarande ias 39 Finan-     värde är det följaktligen möjligt  sannolikheten att man kommer
ningsområde på ett – förhopp-    siella instrument: Redovisning     att förbättra sitt resultat genom  att få betalt för sin finansiella
ningsvis – enkelt sätt.       och värdering är företagens egna    att försämra sin egen kreditvär-  fordran (förlusten måste vara
                   intentioner viktiga. Tillgångar    dighet, något som Europeiska    »incurred«). Nu diskuterar iasb
Efter de senaste årens finanskris  som innehas för kortsiktig       centralbanken en gång beskrev    i stället en expected loss model.
blev det ett stort politiskt tryck  handel värderas exempelvis an-     som »kontraintuitivt«. Nu har    Skillnaden är att man tar
på iasb (och amerikanska       norlunda än de som behålls till    iasb tagit fram ett förslag som   hänsyn till förväntade förluster
fasb) att utveckla redovis-     förfall. Företagets intentioner    innebär att värdeförändringar    på finansiella fordringar redan
ning av finansiella instrument.   och affärsmodell kommer dock      på skulder som värderas till    när de redovisas första gången.
Jag kommer att ta upp några     fram tydligare i den nya ifrs 9,    verkligt värde ska delas upp i   Det innebär att det endast är
områden där förändring har      vilket förutsätts leda till ökad    två komponenter. Värdeföränd-    förluster som överstiger de
pågått och fortfarande pågår.    transparens i redovisningen av     ringar kopplade till förändring-  initiala förväntningarna som
  ifrs 9 Financial Instruments   finansiella tillgångar.        ar i egen kreditvärdighet redo-   resulterar i faktiska nedskriv-
gavs ut i november 2009, och                        visas i övrigt totalresultat, och  ningar. Huruvida denna för-
tanken är att den i framti-     Det fanns ett centralt skäl till att  alla andra värdeförändringar    ändring kan ses som en förenk-
den ska ersätta ias 39. I dess    finansiella skulder undantogs     redovisas i resultatet. Ingen    ling är dock högst tveksamt.
nuvarande form är den dock      från ifrs 9 : Det var oklart      särskilt elegant lösning, men    Vi kan notera att detta synsätt
en ofullständig standard, där    hur den så kallade Fair Value     kanske en rimlig kompromiss.    överensstämmer med utkast till
flera kapitel för tillfället inte  Option (fvo) skulle hanteras.     Det förväntas att finansiella    ny standard om intäkter, där
är inkluderade. Det som finns    fvo ger i dag företag möjlig-     skulder inkluderas i ifrs 9     omsättningen ska reduceras
med hittills är klassificering    het att, utifrån vissa kriterier,   under fjärde kvartalet 2010.    med den andel av kundford-
26
                                                                nummer 11/2010 bAlAnS

                                                                       inblick

                             skatt. tomas grunditz
                             är skattekonsult hos KPMG i Jönköping och representerar i detta nummer Fars skattesektion.
                             tomas.grunditz@kpmg.se
                      Orättvis löneregel
                      för fåmansföretagare?
                      F
                           åmansföretagare        I slutbetänkandet (sou     förlorade vid beräkning av det
                           beskattar utdelning     2009 :46) för den statliga     lönebaserade utrymmet. Om
                           och kapitalvinst i     utredningen Enklare redovis-    det finns fler än två ägarbolag
                           inkomstslaget kapital    ning, föreslås flera föränd-    och inget av dessa bolag utgör
                      och/eller i inkomstslaget       ringar i syfte att anpassa svensk moderbolag kommer över
                      tjänst. Vid fördelningen mellan    redovisningslagstiftning med    huvud taget inga löner i det
                      kapital- och tjänsteinkomst      mera till internationella          underliggande bolaget
                      kan ägarna tillgodoräkna sig      förhållanden. De                 att kunna utnyttjas
                      utbetalda löner i bolaget eller    föreslagna änd-                   även om ägarna
                      i underordnat bolag, så kallat     ringarna utgör                     har tagit ut
                      lönebaserat utrymme. Syftet      ett led i       Ett aktiebolag tillräckligt
                      är att stimulera fåmansföreta-     regeringens                        med lön.
                      gens efterfrågan på arbetskraft    strävan att     kommer endast             Det är
Street. I dagens globaliserade värld kan  då dessa bedöms som särskilt
                      viktiga för sysselsättnings-
                                         genomföra
                                         regelför-
                                                     kunna ha ett            svårt att
                                                                       finna
                      tillväxten i näringslivet. En     enklingar        företag som            något
                      beklaglig och oförklarlig brist    för före-                         bärande
    ringar som inte förväntas     i löneunderlagsregeln är emel-     tagen och       moderföretag.           skäl för att
    betalas. Det återstår många    lertid att skillnad görs mellan    minska deras                       man inte även
    frågor om hur nedskrivning-    företagare som äger sitt bolag     administrativa                    i en situation
    ar ska presenteras i rapport    direkt och de som äger indirekt    kostnader.                    med indirekt
    över totalresultat, men      via bolag.                Som en                  ägande genom flera
    förändringarna förväntas       Utbetalda löner i underlig-     del av utredningen föreslås en   företag skulle ha möjlighet att
    införas i ifrs 9 under andra    gande företag får bara beaktas     förändring av det civilrättsliga  få tillgodogöra sig den andel av
    kvartalet 2011.          om företaget utgör ett dotter-     koncernbegreppet. Om den av    löneunderlaget som motsvarar
                      företag enligt den civilrättsliga   utredningen föreslagna änd-    ägarandelen även om ett kon-
    Tidsplanen för införandet av    definitionen. Vid direktägande     ringen genomförs kommer ett    cernförhållande inte föreligger.
    ifrs 9 är oklart. iasb anger    kan varje ägare, under förut-     aktiebolag endast att kunna ha   Motsatsen ger upphov till en
    att standarden ska tillämpas    sättning att ett löneuttagskrav    ett företag som moderföretag.   orättvis skattemässig behand-
    på räkenskapsår som inleds     är uppfyllt, komma i åtnjutande    En sådan ändring får särskild   ling på grund av ägarform.
    på eller efter 1 januari 2013.   av lönebaserat utrymme oavsett     betydelse för det stora antal
    Samtidigt är det oklart när    storleken på ägarandelen.       fåmansföretagare som i dag     i utredningen påtalas särskilt att
    den sista delen av ifrs 9, den                      beskattas enligt 3 : 12-reglerna. en ändrad koncerndefinition
    om säkringsredovisning, blir    2004 fastslogs i ett avgörande                      får genomslag även på andra
    klar. Och, iasb har utlovat    från Regeringsrätten att det      Ett genomförande av den nu     rättsområden och utredaren
    att det ska vara tillräcklig tid  skatterättsliga koncernbegrep-     föreslagna förändringen av     överlåter åt lagstiftaren att
    mellan publicering av färdig    pet följer det civilrättsliga varvid  koncerndefinitionen, utan en    göra de ändringar av annan
    standard och tillämpnings-     ett rörelsedrivande bolag som     ändring av 3 : 12-reglerna, skulle lagstiftning som är motiverade.
    tidpunkt. eu-kommissionen     ägs indirekt kan anses ha två     innebära slutet för möjligheten  En sådan motiverad och enkel
    har för närvarande inte heller   moderbolag, så kallad dubbel      med dubbel koncerntillhörig-    ändring borde en anpassning av
    någon tidsplan för när de     koncerntillhörighet. På så vis     het och på så vis missgynna    3 : 12-reglerna vara, vilket vore
    förväntas anta standarden.     finns en möjlighet att i varje fall  fåmansföretagare i den speciella ytterligare ett steg i rätt rikt-
    Vi måste följaktligen hantera   i en situation med två ägarbolag    situationen med två ägarbolag.   ning mot ett förbättrat klimat
    icke-sovande pengar enligt     uppnå samma beskattningskon-      I en sådan situation skulle    för företagande i Sverige. Om
    den gamla ias 39 ytterligare    sekvenser för ägarna som om      således alltid en del av det    ett överordnat bolag alltid
    en tid!              rörelsebolaget vore direktägt.     indirekt ägda bolagets löner gå  skulle få tillgodoräkna sig
                                                                           27

								
To top