Patent Journal No 6 of 01-Jun-2009, Volume 42 by rottentees

VIEWS: 6 PAGES: 1

									318                                                   PATENT J O U R N A L , J U N E 2009  1. Application has been made for the restoration to the Register     1. Aansoek is gedoen om Handelsmerk No. 1963/04045/1—
of Trade Mark No. 1963/04045/1—TARKON—particulars of which         TARKON—waarvan besonderhede hieronder verstrek word, op die
are furnished below.                            Register terug te plaas.
  2. The relevant trade mark was advertised in the Patent Journal,      2. Die betrokke merk is in die Patentjoernaal, as verwyderd
and removed owing to the non-payment of renewal fees.           geadverteer omdat hernuwingsgelde nie betaal is nie.
  3. The owner of the trade mark has now filed evidence to the        3. Die eienaar van die merk het nou getuienis ingedien dat dit in
effect that it is in his interest that the trade mark should be restored  sy belang is dat die handelsmerk op die Register teruggeplaas word
to the Register, and any party interested in this application may     en enige persoon wat belang by die saak het, kan te eniger tyd binne
within three months of the date of publication of this notice, apply to  drie maande na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing,
me to inspect the documents filed in support of the application and    versoek om van afskrifte daarvan voorsien te word.
to be furnished with copies thereof.                     4. Besonderhede van die handelsmerk is soos volg:
 4. Particulars of this trade mark are as follows:                1963/04045/1 TARKON in Class 16: Plastic packaging mate-
    1963/04045/1 TARKON in Class 16: Plastic packaging mate-        rials and flexible packages, all the aforegoing goods for indus-
  rials and flexible packages, all the aforegoing goods for indus-      trial, agricultural, chemical and building application in the name
  trial, agricultural, chemical and building application in the name     Of AMALGAMATED PLASTIC INDUSTRIES (PTY) LIMITED, t/a
  of AMALGAMATED PLASTIC INDUSTRIES (PTY) LIMITED, t/a            GUNDLE API of cnr. Watt & Industry Road, New Era, Springs,
  GUNDLE API of cnr. Watt and Industry Road, New Era, Springs,        Gauteng Province. Address for service: DM KISCH INC., 54
  Gauteng Province. Address for Service: DM KISCH INC.,           Wierda Road West, Wierda Valley, Sandton (PO Box 781218,
  54 Wierda Road West, Wierda Valley, Sandton (PO Box            Sandton, 2146). Date of advertisement: 27 May 1964.
  781218, Sandton, 2146). Date of advertisement: 27 May 1964.

Registrar of Trade Marks.                         Registrateur van Handelsmerke.
Trade Marks Office, Pretoria.                       Handelsmerkekantoor, Pretoria.

  1. Application has been made for the restoration to the Register     1. Aansoek is gedoen om Handelsmerk No. 1963/04045/2—
of Trade Mark No. 1963/04045/2—TARKON—particulars of which         TARKON—waarvan besonderhede hieronder verstrek word, op die
are furnished below.                            Register terug te plaas.
 2. The relevant trade mark was advertised in the Patent Journal,      2. Die betrokke merk is in die Patentjoernaal as verwyderd
and removed owing to the non-payment of renewal fees.           geadverteer omdat hernuwingsgelde nie betaal is nie.
  3. The owner of the trade mark has now filed evidence to the        3. Die eienaar van die merk het nou getuienis ingedien dat dit in
effect that it is in his interest that the trade mark be restored to the  sy belang is dat die handelsmerk op die Register teruggeplaas word
Register, and any party interested in this application may, within     en enige persoon wat belang by die saak het, kan te eniger tyd binne
three months of date of publication of this notice, apply to me to     drie maande na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing,
inspect the documents filed in support of the application and to be    versoek om van afskrifte daarvan voorsien te word.
furnished with copies thereof.
 4. Particulars of this trade mark are as follows:             4. Besonderhede van die handelsmerk is soos volg:
    1963/04045/2 TARKON in Class 17: Plastics in the form of          1963/04045/2 TARKON in Class 17: Plastics in the form of
  rods, tubes, film and sheets, heavy duty plastic sacks and plas-      rods, tubes, film and sheets, heavy duty plastic sacks and plas-
  tic protective coverings; all the aforegoing goods for industrial,     tic protective coverings; all the aforegoing goods for industrial,
  agricultural chemical and building application, in the name of       agricultural chemical and building application, in the name of
  AMALGAMATED PLASTIC INDUSTRIES (PTY) LIMITED, t/a             AMALGAMATED PLASTIC INDUSTRIES (PTY) LIMITED, t/a
  GUNDLE API of cnr. Watt and Industry Road, New Era, Springs,        GUNDLE API of cnr. Watt and Industry Road, New Era, Springs,
  Gauteng Province. Address for service: DM KISCH INC.,           Gauteng Province. Address for service: DM KISCH INC.,
  54 Wierda Road West, Wierda Valley, Sandton (PO Box            54 Wierda Road West, Wierda Valley, Sandton (PO Box
  781218, Sandton, 2146). Date of advertisement: 27 May 1964.        781218, Sandton, 2146). Date of advertisement: 27 May 1964.

Registrar of Trade Marks.                         Registrateur van Handelsmerke.
Trade Marks Office, Pretoria.                       Handelsmerkekantoor, Pretoria.

								
To top