Future Continuous Tense by rottentees

VIEWS: 16,590 PAGES: 2

									            Future Continuous Tense
ประโยค Future Continuous Tense เชิงบอกเล่า

โครงสร้าง : Subject + will ,shall + be + verb 1. ing
       ( ประธาน + will ,shall + be + กริยาช่อง 1 เติม ing )
ตัวอย่าง : 1. She will be playing tennis.( หล่อนจะกาลังเล่นเทนนิสอยู่ )
      2. They will be cooking.( เขาทั้งหลายจะกาลังทาอาหารอยู่ )

ประโยค Future Continuous Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Progressive Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม
not หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้าง : Subject + will ,shall + not + be + verb 1. ing
(ประธาน + will ,shall + not + be + กริยาช่อง 1 เติม ing )
ตัวอย่าง : 1. She will not ( won’t ) be playing tennis.(
หล่อนจะไม่กาลังเล่นเทนนิสอยู่ )
      2. They will not ( won’t ) be cooking.(
เขาทั้งหลายจะไม่กาลังทาอาหารอยู่ )

หลักการใช้ Future Continuous Tense
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคต ดังนี้
-เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Progressive Tense
-เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense
เช่น 1. He will be reading when I visit him.(
เขาจะอ่านหนังสืออยู่เมื่อผมไปเยี่ยมเขา )
   2. I shall be watching TV when he arrives.( ฉันจะอ่านหนังสืออยู่เมื่อเขามาถึง
)             Future Perfect Tense
ประโยค Future Perfect Tense เชิงบอกเล่า

โครงสร้าง : Subject + will ,shall + have + verb 3
      ( ประธาน + will ,shall + have + กริยาช่อง 3 )
ตัวอย่าง : 1. She will have gone.( หล่อนคงจะไปแล้ว )
      2. They will have cooked.( เขาทั้งหลายคงจะทาอาหารแล้ว )

ประโยค Future Perfect Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Tense ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not
หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้าง : Subject + will ,shall + not + have + verb 3
  ( ประธาน + will ,shall + not + have + กริยาช่อง 3 )
ตัวอย่าง : 1. She will not ( won’t ) have gone.( หล่อนคงจะไม่ไปแล้ว )
     2. They will not have cooked.( เขาทั้งหลายคงจะไม่ทาอาหารแล้ว)

หลักการใช้ Future Perfect Tense
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต ดังนี้
• เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Perfect Tense
• เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense
เช่น 1. The film will have started before we reach the theater.
( ภาพยนต์คงจะเริ่มฉายก่อนที่พวกเราจะไปถึง )
2. I will have left home when he arrives tomorrow.
( ฉันคงจะออกจากบ้านไปแล้ว เมื่อเขามาถึงวันพรุ่งนี้ )          Future Perfect Continuous Tense
ประโยค Future Perfect Continuous Tense เชิงบอกเล่า

โครงสร้าง : Subject + will, shall + have + been + verb 1. ing
    (ประธาน+ will shall +have +been + กริยาช่อง 1 เติม ing )
ตัวอย่าง : 1. She will have been playing tennis.( หล่อนคงจะเล่นเทนนิสอยู่ )
     2. They will have been cooking.( เขาทั้งหลายคงจะทาอาหารอยู่ )

ประโยค Future Perfect Continuous Tense เชิงปฏิเสธ
เมื่อต้องการแต่งประโยค Future Perfect Progressive Tense
ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not+ หลัง will หรือ shall ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้าง : Subject + will ,shall + not +have + been +verb 1. ing
(ประธาน + will , shall + not + have + been + กริยาช่อง 1 เติม ing )
ตัวอย่าง : 1. She will not ( won’t ) have been playing tennis.(
หล่อนคงจะไม่เล่นเทนนิสอยู่ )
      2. They will not have been cooking.( เขาทั้งหลายคงจะไม่ทาอาหารอยู่
)

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
ใช้กับเหตุการณ์ 2
อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคตแต่เน้นความต่อเนื่องของการกระทา ดังนี้
- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Perfect Progressive Tense
- เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense
เช่น 1. He will have been reading for two hours when I visit him.
( เขาคงจะอ่านหนังสืออยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว เมื่อผมไปเยี่ยมเขา )
2. I shall have been watching TV for an hour when he arrives.
( ฉันคงจะอ่านหนังสืออยู่เป็นเวลา 1 ชั่วโทงแล้ว เมื่อเขามาถึง )

								
To top