ruud de moor centrum korte schets van achtergronden en by wuxiangyu

VIEWS: 3 PAGES: 7

									c     Open Universiteit Nederland
      Ruud de Moor Centrum
     voor professionalisering van onderwijsgevenden

Korte schets van achtergronden en activiteiten
   H
                                    pagina 2 van 7
                                    Ruud de Moor Centrum
                                    Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                    April 2004
Opdracht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Open Universiteit Nederland
begin 2003 de opdracht gegeven een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het leraren-
tekort. Daartoe dient de instelling afstandsonderwijs te ontwikkelen, vooral voor zij-instro-
mers in het beroep van leraar. De minister voegt daaraan toe dat de taak ook werkzaamheden
kan omvatten op het vlak van bijscholing in didactische bekwaamheden van zittende leraren.
Op langere termijn ziet hij een interessant perspectief, namelijk dat de Open Universiteit zich
voor de lerarenopleidingen ontwikkelt tot partner in onderwijsvernieuwing. De activiteiten
die de instelling op deze terreinen onderneemt, zijn ondergebracht in het Ruud de Moor
Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden.Fundamenten

Haar aandeel in de professionalisering van onderwijsgevenden baseert de instelling op een
vijftal fundamenten, namelijk gegevens over het lerarentekort, bestaande maatregelen, trends
in het onderwijs, virtueel werken en leren, en samenwerking. De Open Universiteit exploiteert
geen volledige lerarenopleiding. Zij ontwikkelt samen met scholen, lerarenopleidingen en
landelijke organisaties tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs, dat een plaats kan krijgen in
virtuele leer- en werkomgevingen.Bijdrage

Het Ruud de Moor Centrum werkt aan flexibilisering van opleiding en nascholing, en aan
competentiegericht onderwijs en leren op de werkplek. Het accent ligt op het vmbo. Een
solide basis voor deze bijdrage van de Open Universiteit is haar expertise in ontwikkeling en
toepassing van nieuwe onderwijskundige, didactische en onderwijstechnologische modellen
in het hoger onderwijs, in het bijzonder op het gebied van e-learning.
Daarbij ziet het Ruud de Moor Centrum voor zichzelf drie rollen weggelegd:
- ontwikkelaar: het Ruud de Moor Centrum ontwikkelt producten en diensten, steeds in
  samenwerking met mensen uit de praktijk;
- kennismakelaar: reeds ontwikkelde en geslaagde producten worden verzameld en breed
  verspreid;
- provider: ontwikkelde en verzamelde producten en diensten worden door het Ruud de
  Moor Centrum aangeboden aan scholen en lerarenopleidingen.
       H
                                     pagina 3 van 7
                                     Ruud de Moor Centrum
                                     Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                     April 2004
Projecten

In 2004 zijn bij het Ruud de Moor Centrum zo'n twintig projecten in ontwikkeling, die te ver-
delen zijn over de thema's professionalisering, ondersteuning en begeleiding, en voortgang
en ontwikkeling. Daarnaast onderneemt het Ruud de Moor Centrum flankerende activiteiten.
De resultaten van projecten worden op brede schaal verspreid, door het uitbrengen van cd-
roms en dvd’s, publicatie van (jaar)boeken, artikelen in vaktijdschriften en op internet, en door
presentaties op studiedagen en conferenties. Bovendien werkt het Ruud de Moor Centrum
aan een programma van functionele vereisten waaraan een virtuele werk- en leeromgeving
moet voldoen om werkplekleren te kunnen ondersteunen en flexibilisering van opleidingen
mogelijk te maken.


Professionalisering

Professionele competenties
Het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren heeft de competenties van de leraar in
kaart gebracht. Bij elk van de competenties worden inhouden en cursusmateriaal ter beschik-
king gesteld. De primaire ontwikkelingsfase werkt het Ruud de Moor Centrum uit in een digi-
tale ‘crash course’ voor beginnende docenten.

Kennisbank schoolvakken
Er is voor de professionalisering van leraren behoefte aan gedigitaliseerde kennis, bestaande
uit vakinhouden, vakdidactiek en praktijkkennis. Door middel van een kennisbank kunnen
studenten, zij-instromers en leraren kennis en vaardigheden opdoen. Er is voor gekozen de
kennisbank zo snel mogelijk te vullen voor de bètavakken en economie.

Informatievaardigheden
In het project Informatievaardigheden worden hulpmiddelen gemaakt die docenten kunnen
gebruiken om de vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen. Gewerkt wordt aan work-
shops voor docenten, een cursus informatievaardigheden voor docenten (inclusief didactiek),
een interactieve vaardighedentoets en een beknopte handleiding informatievaardigheden op
school.

Casusbank les- en klassensituaties
In het project casusbank inventariseert het Ruud de Moor Centrum bestaand audiovisueel
onderwijsmateriaal. Ook wordt nieuw audiovisueel materiaal ontwikkeld, of bestaand mate-
riaal wordt bewerkt voor de projecten van het Ruud de Moor Centrum.
       H
                                    pagina 4 van 7
                                    Ruud de Moor Centrum
                                    Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                    April 2004
Didactiek van e-learning
Door gebruik van ict en een elektronische leeromgeving krijgen zowel leraar als leerling
nieuwe posities, en worden er aan hen andere eisen gesteld. Daarom ontwikkelt het Ruud de
Moor Centrum een cursus en vaardigheidstraining in een elektronische leeromgeving.

Onderkennen en diagnosticeren van leerproblemen
Dit is een multimediaal programma leerdiagnostiek voor docenten primair onderwijs die zich
verder willen bekwamen in leerdiagnostiek. Het simuleert de gang van zaken in een hulpver-
leningsinstelling en een schoolbegeleidingsdienst. Dit multimediale programma kan worden
ingezet als vervanging van een practicum, als (gedeeltelijke) vervanging van een stage, en ter
voorbereiding op een stage.

Digitalisering van post-hbo-trajecten
Door het groeiende tekort aan leraren en ander personeel is de werkdruk dusdanig toege-
nomen, dat er weinig tijd is voor het volgen van cursussen, die veelal tijd en plaatsgebonden
zijn. In dit project wordt daarom vijftig procent van het bestaande cursusmateriaal gedigita-
liseerd. Het Ruud de Moor Centrum is gestart met een pilot om de bestaande cursus ‘Leer-
kracht in onderwijskansscholen’ aan te passen.

Telepabo voor zij-instromers in de opleiding
In de digitale pabo in Meppel wordt proefondervindelijk vastgesteld wat de verhouding kan
zijn tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs. Vanuit de Open Universiteit wordt gebruik
van ict ingebracht. Delen uit de telepabo worden gericht op zij-instromers. Daarbij worden
reflecties van zij-instromers, opleiders en begeleiders systematisch gemonitord en ruimer
bekendgemaakt. Samenwerking wordt gezocht met de telepabo van Hogeschool Inholland.

Voorbereiding bachelors op leraarsberoep
Studenten in wetenschappelijke bacheloropleidingen en hbo-studenten die geen leraren-
opleiding volgen in bijvoorbeeld de vakken chemie, economie en kunsten, verwerven door
een post-hbo een bekwaamheid die gelijkstaat aan een tweedegraadsbevoegdheid.
       H
                                    pagina 5 van 7
                                    Ruud de Moor Centrum
                                    Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                    April 2004
Ondersteuning en begeleiding

Analysemodel voor de school als leer- en opleidingsplaats voor docenten
Een analysemodel is ontwikkeld in het project ‘Keurmerk van opleidingsscholen’ van het
Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren. Dit model heeft tot doel de kwaliteit van de
school als leer- en opleidingsplaats voor docenten in kaart te brengen, en scholen te stimu-
leren deze te verbeteren. Het is de bedoeling dat dit analysemodel voor alle scholen bruikbaar
en toegankelijk wordt gemaakt via internet.

Begeleiden van nieuwe en beginnende docenten op en om de werkplek
Verbetering van begeleiding en coaching (deels op afstand) van beginnende leerkrachten én
zij-instromers in het beroep, kan op korte termijn fors bijdragen aan bestrijding van het lera-
rentekort. In de praktijk valt het beginnende docenten immers tegen zich tijdens hun inwerk-
periode een goede en stabiele positie te verwerven. In het project worden ‘communities of
practice’ opgericht, waar beginnende docenten hun kennis en ervaring kunnen delen en
vergroten.

Digitale cursus voor schoolinterne begeleiders
Een digitale cursus kan ervaren docentopleiders ondersteunen bij de opleiding van ‘onbe-
voegde’ docenten die ‘on the job’ hun opleiding volgen. Deels zijn hiervoor ook face to face-
bijeenkomsten nodig. De cursus kan men op de werkplek volgen, bij voorkeur samen met
collega’s. Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s in opleiding, mede
door chat- en discussiebijeenkomsten in een community via internet. Voor de ontwikkeling
van de cursus kan worden uitgegaan van bestaande, reguliere cursussen die diverse oplei-
dingsinstituten momenteel verzorgen.


Voortgang en ontwikkeling

Competentiematrix
In dit project wordt een matrix ontwikkeld waarin authentieke beroepssituaties van docenten
zijn gekoppeld aan de competenties. Deze competentiematrix vormt de basis voor vorm-
geving van assessments. Deze kunnen zowel in de persoonlijke begeleiding op de school als
in een virtuele werk- en leeromgeving worden gebruikt. De matrix omvat beroepssituaties van
verschillende complexiteit, zodat de matrix kan worden gebruikt voor het vormgeven van
assessments voor zowel zij-instromers zonder ervaring, als voor meer ervaren docenten.


       H
                                   pagina 6 van 7
                                   Ruud de Moor Centrum
                                   Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                   April 2004
Voortgangsassessments
Het Ruud de Moor Centrum ontwikkelt (digitale) assessments die op verschillende momenten
in het opleidingstraject te gebruiken zijn door zij-instromers, maar ook door studenten en
leraren. De assessments zijn gebaseerd op de hierboven genoemde competentiematrix, en
bieden gebruikers de mogelijkheid om door middel van videomateriaal en de daaraan
gekoppelde assessments hun eigen competentieontwikkeling te beoordelen.

Assessmenthandleidingen en trainingen
Om assessment te kunnen vormgeven en effectief te gebruiken, worden handleidingen en
trainingen ontwikkeld. Deze trainingen zijn bedoeld voor begeleiders op de school, zij-in-
stromers en andere beginnende docenten.
       H
                                 pagina 7 van 7
                                 Ruud de Moor Centrum
                                 Korte schets van achtergronden en activiteiten
                                 April 2004
Colofon

Uitgave
Open Universiteit Nederland
Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden
April 2004

Bezoekadres
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
telefoon 045 - 576 22 22
www.ou.nl/rdmc

Postadres
Postbus 2960
6401 DL Heerlen

Tekst
H. Münstermann
P. Stijnen
M. Vermeulen
M. de Bie

Redactie
B. van der Heijden, Nijmegen

								
To top