Vivid KK April 2009 TEST - Copy - Copy.pub by GedCorcoran

VIEWS: 23 PAGES: 24

									                  ទស នវដ្តី                     ពន្លែខមរេ្រកម
                       ឺ
                                     MONTHLY MAGAZINE

      នំ
  េលខ ៣១ ឆទី ០៣                      ែខមថុន
                                ិ                  គ.ស. ២០០៩ - ព.ស. ២៥៥៣

                  ្ត
                ្របវ សេងខបបុណយច ូល្រពះវស
   ពុទធបរ ិស័ទដែង្ហេទៀនវស        ្របេគន្រពះសងឃវត្តេខមររង ី              ម
                                             ្រពះសមសមពុទធ ្រទង់សែម្តងធមមច្រក

      េយងេទ          ្ល
              មទំេនៀមទមប់ ្រពះពុទធ        សន     មួយមន្របភពេកតមក
                                            ើ            ំ
                                                        ងអំពសម័យពុទធកលមក
                                                          ី
លុ ះចូលដល់រដូវវស េហើយ ពុទធបរស័ទែដលរស់េន
              ិ                         ៉       ម
                                      េម្លះ។ ្រគែដល្រពះសមសមពុទធបរម្រគូៃនេយើង និង
              ន
្រគប់មជឈ ្ឋ នទំងអស់ ែតងែតនំគ្របរពធេរៀបចំពធី
                     ិ                            ្ល
                                      ភកុ ខសងឃទំង១២៥០អងគ បនផស់បូ ្តរពចំករេ ន ត
                                       ិ               ី
បុណយច ូលវស          េន្រគប់វត្ត     ម។            មកគង់េនកនុងៃ្រពឫស ី េទៀប្រកុង ជ្រគះពេ្រពះកនុង
                                                       ឹ ី
      បុណយចូលវស េនះេទៀតេ          ត គជបុណយ
                           ឺ           រដូវវស មនករពិបកដល់ករក             ងវត្តថមី និងដល់

                                          ិ ្ឌ
                                      ករនមន្តបណបតផង។ កនុង្រគេនះែដរ មនភកុ ខ
                                       ិ              ិ

            មតិករេរឿង              ទំព័រ     សងឃមួយចំនួនបនចូលេទគល់្រពះ                ្ត ចរយ ថ
                                             ៏ ើ
                                      បពិ្រត្រពះអងគដចំេរន! េពលែដលខញុំ្រពះករុ            នមន្ត
                                                                     ិ
• ្របវត្តិសេងខបបុណយចូលវស .................................០១
                                       ិ ្ឌ
                                      េទបណបត        មភូម្រសុក បនឮេគតះេដៀល នង
                                                  ិ      ិ   ិ
• កំបិតចិតដងឯង...................................................០២
• ទឹម    ខន ទទួលបនសិទិធ្រជកេកន....................០៦           ុ ្ត ្អ
                                      បណះបងប់ដល់ពួកេយើងថ ពួកសមណៈជ                   កយ
•   ជធរេយៀត
    ញ         មបន្តឃុំែខមរេ្រកម....................០៧            ើ ិ ្ឌ
                                      បុ្រត មនគួរេដរបណបតកនុងរដូវវស េទ ជពេសស
                                         ិ             ិ
    ្អ
• អំេពើល៥្របកររបស់កូន្របុស ្រសី ចំេពះ..............០៨
                                      េដើរជន់េ    ម ជេន្លននងសត្វលិ ្អត ែដល រេចញមកេន
                                                  ិ
• បទពិេ     ធន៍របស់អតីតនិស ិតែខមរ.......................០៩
                                               ្ល          ិ ្វ
                                      េលើដី េនេពលេភ្ល ងធក់េនះេឡើង។ សូ មបពួកបរព
                                                       ី
               ន
• កមម៤្របករេធ្វើឲយមនុស បនជួបគ.......................១០
• ្របវត្តិសេងខបៃនបុណយឯក ជជតិរបស់..................១៤                  ិ ិថ
                                      ជក នងពួកអនយតរយ ែដលជអនកេពលធម៌
                                        ិ                             ្រកក់
• បរមីេ្រក្រពះពុទធ      សន.....................................២១                             ័ ី
                                                            (តេទទំពរទ៣)

 ទី  ន ក់ករ ៖ 1594 Cunningham Ave, San Jose. CA 95122 USA, Tel: ( 4 08 ) 923-2166, Email: unitedkk@gmail.com, http://www.unitedkhmerkrom.org
  វចរណកថ
   ិ

                  ក ំបិតចិតដងឯង
    ពិនិតយចំេពះនេយបយរបស់អនកដឹកនំ                  ន
                             ៃថង០១ែខមិថុន ឆំ២០០៩ មុនៃថង ០៤ មិថុន ៣
យួនមកទល់េពលេនះេយើង        ចេឃើញថ េដើមបី                    ៍
                             ៃថង។ មយ៉ ងេទៀតេសចក្តីែថ្លងករណ របស់្រកុម
អនុវត្តែផនករេធ្វើ្របេទសទំងបី       គឺេវៀត  ម-   ែខមរេ្រកមៃនគណបក ្របជជនកមពុជ  ពុំ បន

            ូ្ឌ
   វ-ែខមរឲយេទជសហព័នធឥណចិន ជពិេសស            េរៀប ប់ពីទុកខេវទន និងករឈឺចប់ របស់ែខមរ
ចំេពះ្របេទសកមពុជ ។                    េ្រកមែដលប       ្ត លមកពីករបត់ បង់ទឹកដី និ ង
    យួនបនសេ្រមច              គ
              ំងពីករចូលេធ្វើស្រងម     ករេធ្វើទុកបុ កេមនញ បំបិទសិទិធេសរ ីភពសព្វ្រគប់
េ   ទ            ន
   យផល់រហូតមកដល់ករេ្របើៃដែខមរគឯងឲយ           ែបបយ៉ ងពី យួនេនះេទ ។
សេ្រមចបនករងរជំនួសេគ គឺេ្របើឲយកំបិទចិត                 េនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមវ ិញយួនបនេ្របើ
ដងឯង។                          នេយបយលួងេ         មែខមរេ្រកម ជេរៀង ល់ៃថង
    េរឿងែដលេទើបកន្លងេទថមីៗ ទក់ទងដល់                 ជ
                             ។ថមីៗេនះយួនបនបញឲយ េ            ក េសុើង សុង
ករបត់បង់ទឹកដីកមពុជេ្រកម       េ  យយួនបន                    ម
                             េសុើង ជជនជតិេដើមែខមរេ្រកម ែតជកមភិ ប
េឃើញែខមរេ្រកមទំងេន្របេទសកមពុជ និងេន                  ្ត
                             លបក កុមុមយនិសយួន េដើរេឃសន្របប់ែខមរ
ប         ុ
   ្ត ្របេទសអុឺរបែតងែតេធ្វើខួបរ ំឮកៃថងបត់បង់     េ្រកមថ េវៀត   មទួទួល គ ល់ថទឹកដី ទំង
ទឹកដីកមពុជេ្រកម       ំ
            ែដលប ងបនកត់ឲយេទ          ៦េខត្តេនភគខងតបូងេវៀត           មជទឹកដីរបស់
                   ន
យួនយ៉ ងអយុតិ្តធម៌កលពីៃថងទី០៤ែខមិថុន ឆំ          ែខមរ ប៉ុែន្តេពលេនះ ្រតូវេនេ្រកមករ្រគប់្រគង
១៩៤៩ េ    យមិនមនកិចច្រពមេ្រព ងពីភគីកមពុ       របស់េវៀត      ម។
ជ េហើយែដលភគីែខមរេនែតបន្តករត ៉ ជេរៀង                   ចំែណកពួក្រគូបេ្រង នេកមងៗ ែខមរេ្រកម
រហូតមកេនះ ។                              ជ
                             បន្រតូវទទួលបញឱយផ ព្វផ យថ ទឹកដី កមពុ
    យួនបនេ្របើនេយបយថមីមួយែដលផទុយ           ជេ្រកមជទឹកដីែខមរែដរ។ េនះជមេធយបយ្រត
ពីករធប់្របឆំងជំទស់
   ្ល           វ ិធីេនះបនជករមក       ជក់់ចក់បេ      ្ត យចង់ បនអីឱយហនឹង។េយើងទំង
  ច ញ    ៌
បេញញសញេភ្លើងពណៃបតង            មរយៈគណ     អស់ជែខមរបនទទួលេមេរៀន              ទ
                                                 ជបន្តបនប់ មក
បក ្របជជនកមពុជ េធ្វើឲយែខមរេ្រកមេនភនំេពញ         េហើយថយួនែតងេ្របើ្រគប់មេធយបយេដើមបីយក
    ្ត
ែដលបនផច់ខួ្លន េទចុះចូលជមួយគណបក                   ្ត
                             ដីែខមរទំងេក ទំង្រតជក់        ម   ថ នភពេពលេវ
      ន
ខ្លួនកលពី ឆំេទមុិញេនះគឺមនេ     កគឹម វណ្ណ          និងមនុ ស    ែដលេគ្រតូវេធ្វើករ្របឈមមុខ។
េឆងជតំ               ន
       ងេធ្វើពិធីបុណយរ ំឮកខួបឆំទី៦០ ៃន           ្ត     ្ល
                             មេធយបយេកពីអតីតកលគឺសមប់េចល ដូច
ករបត់បង់ទឹកដីកមពុជេ្រកមផងែដរ ។              ជ េ      ក ចន់សុី និង   ក់គុក ដូ ចេ   ក ែប៉ន
    ពិធីេនះ   ែដលមន្របតិភូមកពី          សុវណ្ណ ជេដើម។ េ្រកយមកេទៀតអនកែដលមន
្រកុងភនំេពញចូលរួមជកត្តិយសផង គឺ្របរពធេន          ជំហរច្រមូងច្រមស់ជមួយ             ័ ី
                                                (តេទទំពរទ១៥)


  • ចង             ី
      ្វ ងករផ យ៖ ភកុ ខ ថច់ ប៊រងគ នពនធនយក៖ ភកុ ខ សឺង យុឹង រតន ស្រមួលអតថបទ៖ ្រពឹទចរយ េកះ ថុន
            ិ        ិ    ិ                  ធ

      • ្រ  វ្រជវ៖ ភកុ ខ ថច់ ច្រន ផ ព្វផ យ៖ វនី
              ិ      ទ      ិ   គលីន កញ ថច់ វសិ ្ឋ េ
                              ិ   ញ   ិ            ៉
                                              ក េម មុនី

       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
           ិ  ន               ទំព័រទី  2       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                            ី
   ី ំ ័ ី
(តមកពទពរទ១)នងសត្វ ្ល បទំង
       ិ             យក៏ពួនសំ ក        ឃ/ េបវត្ត
                                    ើ        មមន្របធនសក្តិ       មួយ េកត
                                                            ើ
កនុងរដូវវស ផងែដរ។                    េឡង
                             ើ            ័
                                   ចនមន្តេទរកបចចយមកក
                                    ិ                 ងបនជេដើម។
    ្រពះពុទធ្រទង់្រពះតំរះថ ពកយ្រតិះេដៀលរបស់
              ិ                     ករចូលវស េនះេទៀតេ         ត    មនចំេពះែត
                                                         ិ
                 ទ ៏ ិ
អនកទំងេនះ ពិតជ្រតឹម្រតូវ ្រពះអងគផល់កមនទន់        ភកុ ខេទ
                             ិ        មេណរក៏្រតូវចូលវស ែដរ េទប្រតូវ
                                                ើ              ម
បនបញញ ត្តករចូលកន់វស េនះែដរ
     ិ               េពលេនះ្រពះ   ពុទនុញត
                              ធ ញ        ប៉ុែន្ត   មេណរមនចំបច់មនកិចចករ
                                                ិ
អងគបនេ    ភកុ ខទំង
        ិ     យមក្របជុំ េដើមប្រទង់អនុញ
                    ី    ញ   បវរ      េទ ្រគន់ែតអធិ ្ឋ នចូលវស ប៉ុេ        ្ណ ះ។
តិ ករចូលកន់វស ជផ្លូវករចប់ពេពលេនះមក។
             ី                      េនេលើទកដីកមពុជេ្រកម ែដលមនវត្ត
                                      ឹ                        ម
       ម       ញ
    ្រពះសមសមពុទធ្រទង់អនុញតឲយភកុ ខសងឃចូល
                 ិ           ជង៥០០វត្ត        ្រពះសងឃនិងពុទធបរស័ទក៏បននំគ
                                                 ិ     ន
វស មនពរយ៉ ងគឺ៖
   ី                         េរៀបចំពធបុណយចូលវស យ៉ ងអធកអធម ្រសបេទ
                                ិ ី       ិ
    ១/ៃថងចូលវស ខងេដើម េ         ិ
                    ថ បុរមិក          ធ
                                មពុទនុញតិ ដូចជ្របេទសកន់ពុទធ             សនេន
វស     េនៃថង១េ ច ែខ     ឍ រហូតដល់ៃថង១៥     េលើពភពេ
                              ិ        កផងែដរ។ េពលរដូវចូលវស េនះែដរ

េកើតែខអស ុ ជេទើបេចញវស ។        ្របសិនេបើឆ ំ
                        ន    ជឳកសមួយដ៏ល្អេហយមន
                                   ើ                រៈ្របេយជន៍ យ៉ ង

មនអធកមស (ទុតយ
  ិ    ិ         ឍ) ្រពះសងឃចូលវស      សំ ខន់បំផុត                  ន
                                        ស្រមប់ឲយយុវជនែខមរេយើងនំគចូល

រហូតដល់ៃថង១៥េកើតែខកក្តិក។                បួសនងមកសំ
                              ិ           ក់េនកនុងវត្ត េដមបសិក ្រ
                                                 ើ ី         វ្រជវ

    ២/ៃថងចូលវស ខងចុង េ      ថ   បចឆិមិក   នូវ្រទឹសី ្ត្រពះពុទធ    សន             ម
                                                ្រពមទំងអប់រ ំទូននកយ

វស     េនៃថង១េ ចែខ្រ    ៍
                ពណ រហូតដល់ៃថង១៥       ច ចិត្ត ឲយមនសីលធម៌ និងចរយធម៌ល្អ ្រសបេទ
                                          ិ
                                មគន្លង្រពះពុទធ      សន។
េកើតែខកក្តិកវញក៏បនែដរ។
       ិ
                                   េនកនុងរដូវវស ៣ែខេនះ ពុទធបរស័ទេន្រគប់
                                                ិ
    េបើភកុ ខសងឃចូលវស េនទី
      ិ              េហយ ្រតូវែត
                      ើ
                            វត្ត     មទំងអស់ ែតងែតមនករឧបតថមភចតុបបច័ចយ
រក   ្រតេនកនុងទេនះរហូត្រគប់េពលកំរប់៣ែខ។ ែត
     ី   ី
                            ដូចជ ចងន់បណបត សំ ពត់
                                ្ហ ិ ្ឌ                  ដក េ្របង េទៀន
   ិ ខ
េបើមនភកុ សងឃអងគ     មួយមនធុរៈចំបច់ ឬមន
                            វស           នំ
                                   េភសជជៈនិងថស្រមប់ែកេ គជេដើម។ ករ
ពុទធបរស័ទនមន្តេទបំេពញទន
   ិ  ិ              ចនមន្តេទបន
                     ិ
                                     ធ  ្ល
                            ែដលឧបសក ឧបសិក មនសទ្រជះថ បន្រប
ែត្របញប់្រតឡប់មកវញឲយទន់មុនេពលអរុណរះ។
         ិ
                                   ិ ខ
                            េគនេទៀនវស ដល់ភកុ សងឃ              គឺជនិមត្តរូបៃន្រពះ
                                                       ិ
្របសិនេបើមនករណយពិេសស
       ី          ិ ខ
                 ភកុ សងឃ   ចនមន្ត
                         ិ
                             ញ      ម
                            បញញណរបស់្រពះសមសមពុទធ ែដលែតងភ្លឺ                   ្វ ង
េទេ  យស ្ត ហករណយ (បន៧ៃថង ្រតូវែតនមន្ត
         ី         ិ
                            ជនចចចំេពះសព្វសត្វ នងេទវ
                             ិ        ិ             ទំង     យ មនមន
                                                           ិ
្រតឡប់មកវត្ត        ុ
          មវញឲយទន់មនៃថងទ៧) បនគឺ៖
           ិ      ី
                            េពល      រលត់េ    ះេឡយ។
                                            ើ
   ក/ េបដឹងថម
      ើ       បិ  ឬ្រគូឧបជឈយចរយមន
                                   ករ្រ   រពធៈ កនុងៃថងចូលវស េពល         ង ចៃថង
ធុរៈឬេ គ    មួយេកើតេឡើង   ចនិមន្តេទបន។
                            ១៥េកើត ែខ         ឍ ពុទធបរស័ទជួបជុំគេន
                                              ិ     ន          មវត្ត
    ខ/េបមនឧបសក ឧបសិក ឬបងប្អូនញតិ
      ើ
                             ី ួ  ន
                            នមយៗ នំគែហេទៀនវស សំ ពត់                ដកនងេ្រគ ង
                                                         ិ
ម្រត មនធុរៈឬបំេពញទននឹងនិមន្តេទបន។
 ិ
                            បរករេផ ងៗ្របទក ណ៣ជុំ្រពះវ ិ
                             ិ ខ     ិ                  រឬ   ស ែដល
    គ/េបមនេគមកនមន្ត
      ើ   ិ       កនុងសងឃករណយកិចច
                     ី
                            សងឃបនកំណត់ រួចេធ្វពធពុទធ
                                     ើ ិ ី            សនកចច នមន្ត្រពះ
                                                     ិ  ិ
   មួយ   ចទទួលនមន្តបនែដរ។
          ិ
                                                       ័ ី
                                                   (តេទទំពរទ១៥)
       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន              ទំព័រទី  3           ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                                ី
    ចបប់ៃន “ភព            ចបន” The Law of “ Possibility”
(តមកពេលខមុន)
   ី                        អកត ំ
                            ន       ងសហព័នែខរកមុ ជេ្រកម មន
                                      ធ ម  ព    ិ          ច
       ិ ី ័
    មពិតជវធទល្រចកមួយ          ែដលេវៀត  តំ      ងឲយែខរេ្រកមបនេទ េ្រពះេ
                                     ម                 យបន
   មយកករេ   ះ្រ     យដែដលៗ     ំ
                      ទងេនះ    ់
                           រតេចញមករស់េនេ្រកកមុ ជេ្រកមេទេហើយ
                                     ព
េដមបទិញេពលេវ
 ើ ី          ៉
           បុ េ   ្ណ ះ េហើយកុ ងេពល
                      ន        ់
                           េនះកនែតបងញពីភពវេងងទី
                                ្ហ   ្វ                ្រកពុលមុខ
ជមួយគេនះ
   ន         វ   រថ្រស
                ីម     ំ
                     ងទង្រសុង  ែលងដងខុស្រតូវ       របស់ពួកអក
                                            ន        ងបបកមម
                             ឹ
មួយបន្រតូវ្របឌិតបេងើតេឡើង
          ក         េ   ំ
                      យគនិតដ៏  ទងេនះ កុ ងករតទល់ជមួយអកត ំ
                            ំ    ន      ន                ងែខរ
                                                        ម
ឧ្រកដេធើយ៉ង
  ិ ្ឋ ្វ   ឲយេឃើញថយួនជមស់ទឹក
               ច            េ្រកម               ំ ំ
                                    ែដលមនយុវនរ-យុ វជនទពងសងន
                                         ី
ដពិត ឯែខរេ្រកម្រគន់ជជនច ំ
 ី   ម                 ក្រសុកេទ  ឫស ី      ្របកបេ  យទឹកមុខញញឹមអង់        ចក្ល
រកសុីេន្របេទសេគេពលគេធឲយពួកេចរកយ
          ឺ ើ្វ   ្ល              ននិងមនចតបូ រផច់        កុ ងនមជជនរង
                                  ិ ្ត ្ត ្ត         ន
ជមស់ផះ េហើយមស់ផះ្រតូវកយេទជេចរ
 ច ទ   ច ទ   ្ល               េ្រគះ។ ទិដភពៃនសមតភព និងករសេ្រមច
                                ្ឋ   ថ
   ំ ួ
វញ។ជសណរេ
 ិ        យេយងេលើពុទវចនៈែដល
              ធ             ចតបូ រផច់របស់្រកុម យុវជន យុវនរ ី ៃនសហ
                            ិ ្ត ្ត ្ត
ថមនុស មន    នុភព      ចេធើឲយសេ្រមចបន
                  ្វ
                           ព័នែខរកមុ ជេ្រកម (www.kkfyc.org) ពិត
                             ធ ម  ព
      ំ
េតែខរេ្រកមទងអស់គ
 ើ ម      ន       ែដលមន
                  ិ    ចទទួល
                           ជបនបងញថ ែខរេ្រកមបនកប់យក ស
                              ្ហ  ម    ្ត
  ំ
បនចេពះទេងើដ៏ឥតេអៀនខស់ របស់អកដឹក
     ្វ    ម    ន
                           នរបស់ខួ នមកកន់
                               ្ល          កុ ងក
                                            ន    ្ត ប់ៃដរបស់ខួ ន
                                                       ្ល
 ំ
នេវៀត  ម េទេលើជនរួមឈមរបស់ខួ េនះ
               ្ល
                              ំ
                           េហើយតេណរតសូ ៊េ
                               ើ          យអហិង      កុ ងមូលេហតុ
                                                   ន
មន  មពល   ចសេ្រមចបន          ើ ំ
                   េនករេរបរះ
                            ៏ ឹ                     ័
                           ដ្រតម្រតូវេនះ      មនមនុស ែខរេ្រកម្រគប់វយ
                                            ម
មួយែដរឬេទ?
                              ំ
                           ្រគប់ជនន់េធើនិងបនេវន លុះ្រ
                                 ្វ  ្ត             ែតដល់េគល
             ៏
   ជចេមយ ៃនេសចកែថងករណបរ ិ
     ើ្ល   ី្ត ្ល             រ
                           េ     ។
េថលេទស របស់អកត ំ
 ក     ន          ង ្រសេវៀត
                   ្ត     ម
                                     ំ
                                  អកដកនេវៀត
                                   ន ឹ        ម ែដល្របែហលជ
 ំ     ំ
ចេពះកិច្របជុរបស់អងករសហ្របជជតិេផ
    ច     គ      ្ត
                              ់ ិ    ំ
                           ្របកនឥរយបថ្របមទចេពះ               ៏
                                                 ថ នករណែខរ
                                                     ម
       ំ
តេទេលើជនជតេដមកេណត
     ិ ើ  ើ           ែដលបនអនុ
                           ែដល្របវតិ្ត     ្រសបនផល់េមេរៀននូវភពងយ
                                       ្ត ្ត
 ញ ិ ំ
ញតចេពះ ត ំ    ងសហព័នែខរកមុ ជេ្រកម
            ធ ម  ព
                           ្រសួល      ំ
                                   ចេពះមហិចឆ     តទី្រគប់្រគងសងត់
                                                    ក
      ំ        ័
ចូលរួម្របជុេនះ បនបងញពីករប ជយផួ ន
          ្ហ     ទ
                              ំ ិ្ល ំ ្ល  ំ
                           សងិនបផចបផញជកគល់រេលើងឫស ជតិ
                             ក      ី
 ំ
ៗចេពះនេយបយឆនែភកអនរជតរបស់ខួ ន
      ិព ន ្ត ិ   ្ល
                            ៍
                           សនដៃទ េដមបយកពូជថរបស់ខួ នមក
                               ើ ី   ីម   ្ល               ំ
                                                      បន
េហើយករែដលេវៀត        មបនយកេលស ថ
                            ្ល ំ
                           េភចទង្រសុងនូវ្រកតយ្រកម
                                   ឹ             ំ ័
                                              (តេទទពរទី៦)

     េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
         ិ  ន               ទំព័រទី  4       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                           ី
                     ងែខមរលក់មស                     ក់
                   Lucky jewelry
                             •
   មនលក់េព្រជ HRD, GIA, IGI ្រគប់មូដ
                               There are vast choices of models for
•
                             HRD, GIA, IGI diamonds.
     ឹ ្ល
   មសសនក 24K 999, Canada Credit Swiss
                             * 24K ... 999 flat-carded gold's are available
•
                             from Canada Credit Swiss.
•  េ្រគ ងតបូង South - Sea Pearl ្រគប់ជំពូក       * All kind availabilities for gems and pearls
                             from South-Sea Pearl.
•        ក
   មនេ្រគ ងអលងរន ំច ូលថមៗពីបរេទស
             ី                * Newly imported jewelries from interna-
                             tional countries.
•  មនរចនមូដល្អៗទន ់សម័យនយម
             ិ               * Modernize models are always updated.
                             * We buy your jewelries with high value of-
•  ទញច ូលមនតៃម្លខ ពស់
   ិ                         ferings.
                             * We sell our jewelries with low, affordable
•  លក់េចញមនតៃម្លេថកសមរមយ                pricing.
                             * Please stop by, and we will guarantee
•     ជើ
   សូមអេញញអតថជនេ
       ិ ិ       យេម្រតីភព         your satisfaction!

                          •   2471 Alvin Ave. San Jose, CA 95121
•  េម៉ងេធ្វករ៖ Mon - Fri: 10:00am - 7:00pm
       ើ
                                           ុ
                        មនទទួល Visa, Master Card ៣ែខមិនគតៃថ្លចងករ
                                        ិ
        Tel: (408) 238-2098
      ុ           ី
  ្រកុមហ៊ន VM លក់អចលន្រទពយនិងកមច្រ                                 ក់
                                  HANSON S. LU
                                 Realtor/Loan Officer
                                  DRE # 01723311
                                Phone: (209) 423-3422
                                 Fax (877) 355-6416
                             E-mail: hlu057@gmail.com
                              VMGroupOnline.com
                            531 Tocia Ct, Fairfield, CA 94534

  I speak fluent Cambodian and Vietnamese ខញំុបទ ចនិយយភ      ែខមរនិងេវៀត   មយ៉ ង    ទ ត់ជំនញ !


       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
           ិ  ន          ទំព័រទី  5        ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                        ី
    ំ ័
(តមកពី ទពរទី៤)

ធមមជតិ គថទី
    ឺ      មនករគបសងកត់ទេនះ្រតូវែតមនករេរបំរះ េទះជ្រតូវេរបំរះេនកនុង្រសុកក្តឬរត់មកែ្រសក
                 ី        ី        ី         ី
េរបំរះេនេលីេវទិករអន្តរជតិក្តី ។
 ី
     មយ៉ងេទៀតនសម័យេនះ ែដលពិភពេ      កេពរេពញេទេ      យមេធយបយបេចចកេទសទំេនីបងយ្រសួល
ស្រមប់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន នងករឲយតៃម្លេទេលីេសរភពនងលទធ្របជធបេតយយ េវៀត
            ិ         ី ិ  ិ  ិ                  មកុំសងឃមឲយេ
                                                 ឹ    ះ
ថ   ច         ្ឋ                       ុ
      ក់បំពួនឧ្រកិដកមមរបស់ខួ ្លនេទេលីជនជតិកំេណតេដមទឹកដីបនេឡយ។ ឯចំណចសំខន់គឺែខមរេ្រកម
                          ី ី     ី
ជពុទធ                  ិ ិ ៉
      សនក ែដលបនយកពុទធវចនៈមកេគរព្របតបត្តយងល្អ្របៃព ។
       ិ
        “មនុស េ    កមនភព     ចបន និង        នុភព  ចេធ្វីឲយសេ្រមចបន“
     មុននងនេយបយរ ំ
       ឹ        យពូជ   សន៍  របស់េវៀត     ម្រតូវបនសេ្រមចែផនករមុននង្របជពលរដ្ឋែខមរ
                                           ឹ
     ច   ្ល               ្ល
េ្រកម ែដលមស់ែ្រសធប់លក់អងករកំបុ៉ងឲយយួនទិញសុី្រតូវកយខ្លួនេទជអនកទិញអងករពីយួនមកវ ិញ ែខមរ្រគប់
  ន        ្ត
និនករ្រតូវែតចូលរួមកប់ភ័ព្វ សនរបស់ខួ ្លនេ   យខ្លួនឯង េ្រពះថេយងមិន
                                ី      ចសងឃមសបបុរសធម៌ពីយួនបន
                                        ឹ
 ៉
យង     េយងក៏មិន
       ី     ចរ ំពឹងែតអងគករសហ្របជជតិឬអន្តរជតជួយេយងទំង្រសុងែដរ មិនខុសពី្រពះពុទធអងគ
                            ិ  ី
េ   កមន
    ិ    ះខ្លួនេចញពីទុកខជំនួសេយងបនេទគឺ្រពះអងគ្រគន់ែតេបីកបងញផ្លូវឯេសចក្តីសេ្រមច
       ចេធ្វីករងររ ំេ      ី             ្ហ
បន គេនេលេសចក្តពយយមនងករទទួលខុស្រតូវរបស់េយងមក់ៗកនុងេពលបំេពញេបសកកមមដ៏ធំេធងេនះ.....
  ឺ  ី   ី    ិ          ី ន
     េបមនែមនេយងជែខមរេ្រកម េតនរណ? If it’s not us Khmer Krom, Who ?
      ើ ិ  ើ       ើ
     េបមនែមនជេពលេនះ េតេពល
      ើ ិ      ើ       ? If it’s not now, When?         ឹ ធ
                                      េ យ ្រពទចរយ សឺង សំេរច


      ទឹម           ធិ         ៉ុ
            ខន ទទួលបនសិទ្រជកេកនពី្របេទសេនអឺរប
     អតីត្រពះ្រគូេចអធិករវត្តភំនដឹនខងេជើង
ទឹម    ខន បនទទួលករករពរេពញេលញពី
ឧត្ដមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
ែផនកជនេភៀសខ្លួន(UNHCR)េហើយក៏្រតូវបន្រប
      ុ៉
េទសមួយេនអឺរបផ្ដល់សិទិធ្រជកេកនផងែដរ។
    ្រពះភិកុខ បញបេជេ
          ញ ជ     ថច់ ប៊ីរងគ បន
ឲយដឹងថ     ករបំេពញឧបសមបទ្របេគនអតីត
្រពះេចអធិករវត្តភំនដឹនខងេជើង      ជថមីេឡើងវ ិញ
ែដលនឹង្រតូវេធ្វើេនមុនៃថងចូល្រពះវស េនះ្រតូវ
 ្អ
ផកសិនេ     យេហតុថ អតីតេចអធិកររូបេនះ
បន្រតូវអងគករសហ្របជជតិទទួ លយកជជន
េភៀសខ្លួន្រសបចបប់ េហើយបនទទួលក្តី្របណ   ី     ែដលជជំេរ ើសដ៏្របេសើរជងករបំេពញផនួស

ពី្របេទសមួយ កនុងទ្វីបអឺរបផ្តល់ទីជ្រមកេទៀត
            ុ៉              ជថមីេឡើងវ ិញេនះ។
                                ជ
                              សូមបញក់ផងែដរថ        (តេទទំព័រទី១៧)

       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន            ទំព័រទី  6      ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                         ី
      ញ
      ជធរេវៀត              ំ     ន   ័   ្ហ
                    មបន្តឃុែខមរេ្រកមមក់ពក់ពនធនឹងបញទំនស់ដីធ្លី
                  ន
     ្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមមក់       រស់េន

    ូ ្ត    ្ល ំ
្រសុកអណងទឹក េខត្តឃង ែដល្រតូវនគរបលេវៀត
   មចំនួន១០នក់        ចប់ខួ ្លនកលពចុងែខឧសភ
                      ី
កន្លងេទេនះ ទក់ទងនងេរឿងទំនស់ ដីធ្លេនះ គមន
         ឹ        ី  ឺ ិ
ទន់បនេ      ះែលងឲយមនេសរភពវញេនេឡើយេទ រ
               ី ិ
ហូតមកដល់េពលេនះ។
     ្រពះភកុ ខសងឃកមពុជែខមរេ្រកម ្រពះនម ថច់
        ិ
     ម  ន
វមន្រពះជនយុ៤៣ឆ ំ និងជសមជិកសហព័នធែខមរ
 ិ
កមពុជេ្រកម្របចំេន្របេទសកមពុជ         ែដលបន   ម
  នេរឿងេនះ បនមនពុទធដីកថ៖ េឃើញថេនះគឺជ
                                េ       ្ហ
                                   ក វន ប បងញដីរបស់ខួ ្លនែដល្រតូវយួនយក
                                     ិ
កររ ំេ       ់
      ភសិទិធធងនធងរជទីបំផុត      េហើយេបើសិន
មនករេ ះ្រ       យឬមនមនករេ ះ ក៏្រតូវែតេឆ្លយ
             ិ          ើ        ថ េ     ក វន ប
                                       ិ    យុ៤៧ឆជកសិករែខមរកមពុជ
                                              នំ
តបនូវករេសនើសុំ ករត ៉ របស់្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម        េ្រកម នងធប់បនចូលរួមេនកនុងករត ៉ ទមទរដធ្លី
                                  ិ ្ល             ី
   ច
ែដលជមស់ទឹកដី េហយជជនជតិេដមហនឹងផងែដរ
        ើ    ើ                   ី នំ
                              កលពឆ២០០០កន្លងេរៀងមក្រតូវបននគរបលេវៀ
     ញ
មនែមនថយក ជធរ
 ិ                     ់
                 យកេទគបសងកតេហើយ      ត       ួ
                                   មចំនន១០នក់ បនចប់ខួ ្លនកលពីៃថងទី៣០
       ័
េដមបសម្លុតបំភយ ខុសេទនឹងចបប់រដ្ឋធមមនុញញរបស់
 ើ ី                            ែខឧសភកន្លងេទេនះ េ        យ   រែតេ       ្ល
                                                         កធប់បន
្របេទសេវៀត      ម បនែចងហនឹងេទ។             ចូលរួមកនុងករទមទរដីធ្លីជេ្រចើនរយហិក           ស្រមប់
     ភរយរបស់េ
      ិ          ក វន ប ែដលរងករចប់
                  ិ            ្រគួ   រែខមរកមពុជេ្រកមជេ្រចើនរយ្រគួ      រ  ែដលរង
ខ្លួនេ  យនគរបលេវៀត        ម    សុំ មន្របប់េឈះ
                        ិ    ម          ី នំ
                              ករបត់បង់ដីធ្លកលពឆ១៩៧៩មកេម៉្លះ
                                     ី                     េន្រគ
បនែថ្លង្របប់វទយុ
       ិ       សុី េសរ ី មទូរសពទ   មសំ េនៀង          ន
                              ែដលមនករ យ្របយុទធគរ ងកងទ័ពេវៀត              មរប
                                                            ឹ
                    ្ល
ដូេចនះថ៖ ប្តខុ ញំ វន ប កំពុងជប់គុក ខញុំខចេហើយ ខញុំ
     ី    ិ                    យកដធ្លេនះ េន្រគែដលពួកគត់រត់េគចពករ យ
                                ី ី             ី
មន ៊ ននយយេទ ខញុំេទ្រសុកេហើយ។ ខញុំសូមឲយ
 ិ  ិ                              ន
                              ្របយុទធគេនះ។
េមឃដជួយប្តីខុ ញំផង សុំ កុំសួរខញុំេទៀតខញុំមន ៊ ននយ
   ី                  ិ   ិ                គ        ្ល
                                     េគកត់សមល់េឃើញថ ករចប់ខួ ន េ          ក
     ្ល
យេទ ខញុំខច      ស់េ    កេអើយ។           វន ប ជែខមរកមពុជេ្រកម កលពៃថងទ៣០ ែខឧស
                               ិ           ី  ី
     ្រពះភកុ ខ ថច់ វមន ក៏បនមនពុទធដីករបញក់
       ិ     ិ         ជ        ភកន្លងេទេនះ បនេធ្វើេឡើងេនមុនេពលែដលសហ
បន្តេទៀតថ      ្រកុម្រគួ  រែខមរកមពុជេ្រកមដៃទេទៀត   ព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ      កកំពុងែតេរៀបចំករត ៉
េនេខត្តននេលើទកដកមពុជេ្រកមេនះ កំពុងែតមន
       ឹ ី                      េ    យសន្តវធី
                                     ិ ិ  េ             ំ
                                          យែខមរននេនកនុង្របេទសប ង
ករភ័យខច។
   ្ល                          សហរដ្ឋ     េមរក ក
                                       ិ       និងអូ្រ  ្ត លី ្រពមទំង្រប
     ែផ្អក   ម្របភពព្រកុម
              ី      ម  ន និងឃេមល
                         ្ល ំ ើ  េទសកមពុជផង េដមបរ ំឭកខួប៦០ឆ ំ ៃនករបត់បង់
                                     ើ ី     ន
  ថ នករណរស់េនរបស់ ែខមរកមពុជេ្រកមបនឲយដឹង
     ៍                                          ័ ី
                              ទកដីែខមរកមពុជេ្រកមកលពៃថងទ៤ (តេទទំពរទ៨)
                               ឹ          ី  ី

         េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
              ិ  ន              ទំព័រទី  7       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                              ី
   ី ំ ័ ី័
(តមកពទពរទ) ែខមថុនឆ១៩៧៩ េ
       ិ  នំ           យ  រែត       ំ
                             និគមប ង បនកត់ទឹកដកមពុជេ្រកមឲយេទេវៀត
                                     ី
   មកន់កប់េ     ម
           យគនករយល់្រពមពីែខមរេឡើយ៕
                                                 អតថបទ RFA


      ្អ     ូ
   អំេពើល៥្របកររបស់កន្របុស្រសី ចំេពះម                              បិ
     េដមបទទួលយកនូវតួនទីជកូនល ្អ ្របកប
      ើ ី

េទេ    យគនងធម៌បនេនះ កូន្របុស ្រសី្រគប់
       ្ល

       ំ         ្ត ំ
រូប្រតូវែតខិតខ្របឹងែ្របងរក នូវចិតគនិត របស់

ខួ នឲយបនល្របៃព កុ ងករករពរនូវពូជពង
  ្ល  ្អ    ន

វង ្រតកូល         ិ៍្ត
          និងេករមរតករបស់ដូន     ឲយមន

ភពគង់វង                 ំ
          ជពិេសស្រតូវមនទស នៈទូលទូ

       ្ត ំ
   យ និងចិតគនិតរងបុឹង
         ឹ         នទទួលខុស្រតូវ

      ំ
នូវ ល់កចករទងអស់េនកុ ងសងម្រគួ
    ិ ច     ន គ            រ។
                                   ញ ជ
                             ្រពះេតជគុណ បញបេជេ         ី
                                           ថច់ ប៊រងគ នងេញម្របុស
                                                ិ
                 ំ
      ្រពះសមសមុ ទ ធ ្រពះអងបនសែដងមក
         ម  ព     គ
                           េញម្រសី កនុងពធបុណយទកខិ
                                 ិ ី         នុបបទន េនវត្តេខមររង ី
ថ ម     បិ         ំ
          ជអកមនគុណដ៏ធេធង ជអក
           ន       ន
                             ប់    ន និងទនុកបរុងបេរដល់េ
                                     ំ  ំ  ំ ើ          ំ
                                                   កទងពីរ
  ំ
ផល់កេណត និងភពសុខ
 ្ត  ើ                   ំ
                   នដល់េយងទង
                   ្ត  ើ
                           េ      ំ
                              យចប័យទង
                                ច       យបួន្រគប់េពលេវ       ។
អស់គ ្រពះអងបនេ្រប បឧបមមកថ ឲយយក
  ន   គ
                                         ំ
                                  កូន្របុស ្រសីទង    យ      ែដលមន
         នំ
ែផនដេធើជេសៀវេភ យកភ្រពះសុេមរុ មកេធើ្វ
  ី ្វ
                           ចត្របកបេទេ
                           ិ ្ត               ំ
                                      យភពសបបុរស បនបេពញ
ជដងប៉ករ យកទឹកម          សមុ្រទេធជទឹកេខ
                     ើ្វ  ម
                           នូវគុណបករៈ កុ ងករតបសងសងគុណម
                              ូ    ន   ន
           ់ ំ
េហើយចប់េផើមសរេសរេរៀប បអពីគុណម
     ្ត
                           បិ    េទ     ្ល ំ
                                    មកមងសទ្រជះថ និងេចតនល ្អ
                                        ធ ្ល
បិ    ទល់ែតអស់ែផនដី, រចរលភនំ និងរងទឹកម
             ិ ិ    ី
                           របស់ខួ ន បណតទង
                              ្ល ិ្ឌ ំ        យ មន្រពះពុទជ្រប
                                                ធ
   សមុ្រទ    ក៏េនមិនទន់តបសងសងគុណច ំ
                ន
                              ់
                           ធន ្រទង្រ     ស់សរេសើរថ បព្វជត, ្រគហស,
                                            ិ    ថ
េពះេ      ំ
       កទងពីរបនរួចផង។       ដូេចះេហើយ
                       ន
                           បុរស ្រសី ្ត ឯ     ែដលបនេកតមកកុ ងេ
                                          ើ   ន          ក
្រពះអងគ       ំ
         បនសែដងមកេទៀតថ         ំ
                      (អកទង
                       ន
                           េនះ      េហើយបនេធនូវេសចកីេគរព្របតបតិ្ត
                                      ើ្វ   ្ត   ិ
             ំ
   យមនគួរគបប្របមទេមលងយ ចេពះម
    ិ    ី   ើ
                           និងេលើកតេមើងម
                                ក       បិ    ឲយ   ំ
                                               ងេនកុ ងគុណ
                                                  ន
   បិ  ខួ នេទពីេ្រពះម
       ្ល        បិ  មនគុណដ៏ធន់
                       ង
                                        ំ ័
                           ធម៌ និងគុណសមបតិេផ ងៗ។ (តេទទពរទី១១)
                                  ្ត
េយង ល់គ្រតូវែតេគរព្របតិបតិ្ត ្រស
 ើ  ន                    ញ់


         េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
             ិ  ន           ទំព័រទី  8       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                          ី
    បទពិេ    ធន៍របស់អតតនិស តែដលបន
              ី  ិ                       ៍
                                     រូបករណេទេរៀនេនស.រ.
     ញ
    កញ ែកវ កលយណ ែដលចប់ ករសិក
កនុងសកលវ ិទយល័យមួយេនរដ្ឋញូវយ៉ក       បន
េរៀប ប់ ្របប់ឲយដឹងអំពីអី្វែដលនង្រតូវេធ្វើ េដើមបី
  ម
មនេឈះេទេរៀន្រសុកេគ េហើយ្រតូវ្របឹងេរៀន
           ញ    ញ
ដូចេម្តចេដើមបីបនទទួលសញប្រតបរ ិញេទ ឬ
េ   ថអនុបណតេនះ។
       ិ្ឌ         ញ
                កញ ែកវ កលយណ

អតីតនិស តែដលទទួលបន
    ិ               រូបករណ Ful-
                       ៍

bright េទបន្តករសិក ថក់អនុបណតេនស
          ន   ិ្ឌ
ហរដ្ឋ  េមរ ិក។
                              ញ
                             កញ ែកវ កលយណ ជនិស ិត ែផនករដ្ឋបល         ធរណៈ
"េគលបំណងខញំុមួយ      គឺថចង់េទេរៀន្របេទស
េគ ថេតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្ដច? អុីចឹងេយើង្រតូវេទេរៀន     េហើយបនេចញេទសហរដ្ឋ                ន
                                               េមរ ិកកនុងឆំ០៧
បង់លុយខ្លួនឯង?    ឬក៍េយើងេទេរៀន     មរេបៀប    ។ កញញ ែកវ កលយណ បននិយយឲយដឹងថ
ទទួល          ៍
         រូបករណ?  ប៉ុែន្តេ  យ  រ្រកុម្រគួ  នងខិតខំេរៀនសូ្រតយ៉ ងេ្រចើន        េដើមបីកយជ
                                                     ្ល
 រខញំុគត់អត់មនលទធភពអុីចឹងេទ ខញំុ្រតូវស្វះ        និស ិតេឆនើមទទួលបន            ៍
                                              រូបករណេនះ ដូច
ែស្វងេដើមបីរក     ៍
        រូបករណ" ៖ េនះគឺជសម្តី          ជ្រតូវកំណត់េគលេ      ៃនករសិក       ជពិេសស
       ញ
េរៀប ប់របស់កញ ែកវ កលយណ ជនិ ស ិត             ែផនកភ      បរេទសជេដើមេនះ។
ែដលបនបញប់កមមវ ិធី សិក េនឯសហរដ្ឋ
    ច                     េម           ញ
                                    កញ ែកវ កលយណ បនេរៀប ប់ដូេចនះ
រ ិក  េហើយបនវ ិល្រតឡប់មកបេ្រមើករងរេន          ៖ «េយើង្រតូវខំ្របឹងេរៀនមុខ វ ិជអ្វីែដលេយើងចង់
                                            ជ
កនុង្របេទសកមពុជវ ិញ ជអនកវ ិភគកមមវ ិធីរបស់        េរៀនេយើងយកចិត្តទុក     ក់េរៀនមុខវ ិជហនឹង។ធមម
                                                 ជ
កមមវ ិធីអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិ(UNDP)។            េនេពលែដលេយើងបន               ៍
                                                 រូបករណទល់
កលយណ           ន
         ជនិស ិតមក់កុនងចំេ     មនិស ិត    ែតពិនុទេយើងហនឹងបនយ៉ ងេ        ច     ស់ ៧០%
េផ ងៗេទៀតែដលទទួលបន           រូបករណ Ful
                       ៍     ែដរ ជទូេទបូកសរុបេទជមធយម ពីេ្រពះអីេគ
Bright េទបន្តករសិក ថក់អនុបណតេនសហ
          ន   ិ្ឌ              ចង់បនសិស ែដលេរៀនពូែកេដើមបីេទេរៀនេដើមបី
រដ្ឋ  េមរ ិក។   នងបនបងញពីបទពិេ
             ្ហ           ធន៍   ្របកួតជមួ យសិស េន្របេទសេផ ងៗេទៀត។
                 ច
េរៀនសូ្រតេជគជ័យរបស់ខួ្លនេ្រកយេពលបញប់           ទី២គឺភ      របស់េគ  េ្រពះអីេយើងមិន     ចយក
ករសិក េនសហរដ្ឋ       េមរ ិកេនះ។          ភ       េយើងេទេរៀនេនម    វ ិទយល័យ្របេទស
    កញ ែកវ កលយណ ជនិស ិតែដលបន
     ញ                       េគបនេទ។
បញប់ថក់អនុបណត ែផនករដ្ឋបល
 ច ន   ិ្ឌ               ធរណៈ             ញ         ច
                                    កញ ែកវ កលយណ ជនិស ិតបញប់

េនឯសកលវ ិទយល័យ Syracuse កនុងរដ្ឋញូវ            ន   ញ
                             ថក់បរ ិញប្រតពីម      វ ិទយល័យេន្របេទសកមពុ

យ៉កសហរដ្ឋ     េមរ ិកេនះ បនេរៀប ប់ថ នង           ន   ញ
                             ជ គឺថក់បរ ិញប្រត            ៍
                                              រូបករណេនសកល

ទទួលបន       រូបករណេន កនុងឆំ ២០០៦
             ៍    ន           វ ិទយល័យជតិ្រគប់្រគង និង (តេទទំព័រទី១២)


       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
           ិ  ន               ទំព័រទី  9      ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                           ី
         កមម៤្របករ េធ្វើឲយមនុស បនជួបគន
   ១/សមសទ មនសទេសើគ គេជឿដូច
      ធ  ធ ម ន ឺ             ឲយមនុស ទូេទមននិស ័យ            និង សនបន

   ំ   ន    ំ
គ មនគនិតដូចគ ទស នៈទូលទូ
 ន                  យដូច      ំ ន
                        ជួបជុគ េទះបកុ ង
                              ី ន         នៈជប្របពនកី្ត ជញតិ
                                          ី្ត ធ

គ េចះអធយ្រស័យគេទវញេទមកជេដើម។
 ន      ន ិ               មតកី្ត ជបងបូ នកី្ត ។
                         ិ ្ត    ្អ

   ២/សមសី     មនសីលេសើគ គថបក៏
               ម ន ឺ ី្ត            េដមបករពរែថរក នូវសុភមងល
                                ើ ី        គ         កុ ង
                                                     ន

មនសីល ្របពនក៏មនសីល។
      ធ                  សងម្រគួ
                         គ        រ និងសងមជតិឲយេសរភពល្រប
                                     គ    ថ  ្អ

   ៣/សមចគ មនករបរចគេសើគកុ ង
         ិ ច ម ន ន                 ំ
                        េសើរបនេនះេយងទងអស់គគបបអនុវតន៍នូវ
                              ើ   ន ី  ្ត

  ំ
ករបេពញទនឬចូលរួមក       ងសងមជត។
                គ ិ       ំ  ំ
                        ចនុចទង៤្របករខងេលើេនះឲយដូចគន             េយង
                                                    ើ

   ៤/សមបញញ     មនបញេសើគ
             ញ ម ន    គេចះ
                    ឺ    នឹង្របកដទទួលបនេជគជ័យ              និងលទផល
                                                   ធ

គតពិចរ
 ិ     រកេហតុផលេផ ងៗ មុនមន្របតិ      គួរជទីេពញចត្ត ែដលមនុស េ
                             ិ                   ក្របថចង់
                                                   ន

កមនូវបញអីមួយែដលបនេកតេឡើងនឹងបរុង
 ម  ្ហ ្វ    ើ    ំ          បន្រគប់ៗរូបទងអស់ កុ ងេពលបចុ បបនន និង
                              ំ    ន    ច

េកតេឡើង។
 ើ                           ់
                        េពលអនគតជកជមិនខន់។

      ៍ ំ
   េគលករណទង៤្របករេនះ ជវធេធើ្វ
             ិ ី                            េ  យ សុម ច្រន
                                              ឹ   ទ


                 ដំណឹងសិក
       ភ     ែខមរ និងរបំ្របៃពណីបុ ណែខមរ

        ម              ំ
   ពុទិកសមគមែខរេ្រកម វតេខមររង ី និង្រកុមរបអប
     ធ        ្ត                   េនទី្រកុង   ន់ហូេស    មនកិតយស
                                                 ិ្ត
       ំ ឹ
 សូមជ ំ បជូនដណងដល់បងបូ នជនរួមជតែខរ ្រគប់មជឈ ្ឋ ន ឲយបន្រជប សូមទន្រជប ៖
            ្អ   ិ ម

     *** កមវធីសិក ភ
        ម ិ     ែខរ ជេរៀង ល់ៃថសុ្រក និងេ
               ម      ង          រ ៏ ចប់ពីេម៉ង 4:00PM - 6:00PM

            ំ
     *** កមវធបងត់រប្របៃពណែខរ ជេរៀង ល់ៃថង
        ម ិ ី ្ហ   ី ម             ទិតយ ចប់ពីេម៉ង 1:00PM - 3:00PM

      ្រស័យេហតុេនះ សូមអេញើជ ញ     ពយបល និងសិស នុសិស ្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ ែដល

 មនទឹកចត្រស
    ិ ្ត    ញ់ និងេលើកសួ យវស័យវបបធម៌ែខរ េម ្ត រួស ន់នបុតធី
                              ំ ្ត
                ទ ិ     ម                   របស់េ    ក អក មក
                                                 ន

 សិក ភ        ំ
      ែខរ និងរប្របៃពណជតិ េ
       ម      ី     យេ   មនស រក យ។
                          ី

 *** ទីកែនងៈ វតេខមររង ី 1594 Cunningham Ave, San Jose. CA 95122 Tel: (408) 923-2166
      ្ល  ្ត

          E-mail: unitedkk@gmail.com or vevole@yahoo.com


     េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
          ិ  ន           ទំព័រទី  10         ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                         ី
    ំ ័
(តមកពី ទពរទី៨)

បព្វជត, ្រគហស, បុរស ្រសីេនះ បនទទួល
   ិ    ថ     ្ត

           ី្ត ំ ំ ើ
េឈះថ ជអកេលើកសួ លៃនេសចកចរុងចេរន
 ម  ន    ទ

ខង់ខស់បផុត និងជកូនមនលកណសមបតល ្អ
 ព ព ំ       ខ  ិ្ត

ចរយល ្អ
 ិ    ែដលេ    ថ    កតញញកតេវទីបុគល
                      គ
                 ូ
េនះឯង។

   ្រពះពុទបរម្រគូៃនសព្វសត្វ ្រពះអងបន
       ធ            គ

ពនយល់ែណនដល់ពុទបរស័ទថ កូនល្រតូវ្រប
    ំ   ធ ិ    ្អ                         ំ ុ
                                  ពុទបរស័ទចណះេជើងវតេខមររង ី
                                    ធ ិ      ្ត

 ់ ជ
កនខប់នូវភរកច៥្របករគ៖
      ិ ច   ឺ                         កុ ងពិធបុណយទកិខ
                                    ន  ី        នុបបទន

   ១/ ភេ    េនសំ ភរ ិស មិ បនដល់ករ       ចង់បន ឬ្រតូវករវតុ អីមួយស្រមប់សិក េរៀន
                                    ថ ្វ
ចញឹច មបីបច់ែថរក
 ិ          ម    បិ  ។ កូន្របុស ្រសី  សូ្រត និងេ្របើ្របស់ ម       បិ  សុខចិតលះបង់
                                                  ្ត
្រតូវែតមនឧតមគតិថ
      ្ត         ំ
             េយងទងអស់គមន
              ើ   ន         ធនធន និង           ើ ី ំ
                                      យុជីវត េដមបបេពញនូវេសចកី្ត
                                        ិ
 ័    ំ ឹ
វយវឌ នករ ធដងកបនមកដល់សព្វៃថេនះ
       ី្ត     ង              ្រតូវកររបស់បុ្រតធី     ំ
                                         ទងអស់។ េហតុេនះេន
 ៏       ថ ភ ំ
កបនទទួលនូវករឧបតមគពរយ៉ងយកចិត្ត               ់
                           េពលគតមនធុរៈឬកចករ             មួយេនះ កូន
                                  ិ ច
ទុក  ់
   កពីសំ     ់
          កម  បិ    ែដលេ    ំ
                      កទង    ្របុស្រសី្រតូវែតរួស ន់ ្របញប់្របញល់េទេធើ្វ
      ់ ្វ
េទ ្វ បនលះបងអីៗ្រគប់សព្វែបបយ៉ង េដមប ី
                 ើ             ំ
                           ករងរជនួសពួកគត់ឲយទន់េពលេវ                ែដល
ករពរ ថក់ថម បេពរ ចេពះកូនទងអស់ ឲយ
   ន ន ំ  ំ   ំ                 ចេធើេទបន។
                                ្វ       េដមបជួយសំ លបនុ កដល់
                                               ទ
                                         ើ ី
មនសុខភពល ្អ    បញេវៀងៃវ។
           ញ        ដូេចះេហើយ
                     ន      ម       បិ    ់
                                     ឲយគតមនករធូរ្រ      លមនេពល
      ំ  ំ    ំ
េយង្រតូវែតទនុកបរុងបច័យទង៤ ដូចជ មូ ប
 ើ         ច      ្ហ            ់
                           ស្រមបសមទនសីល            និងេធបុណយកុសល
                                               ើ្វ
     ំ  ំ
   រ សេលៀកបពក់ េសនសនៈ េភសជៈ
               ជ            ផងែដរ។
  ន ំ
មនថស្រមប់ែកេ គ      ដល់ម     បិ  ឲយបន          ៣/កុលវំស ំ ឋេបស មិ ្រតូវករពរែថ
  ់
្រគប្រគន់ ជពិេសស្រតូវេចះែបងែចកេពលេវ          រក វង ្រតកូលឲយបនគង់វង គមិន្រតូវ្រប្រពឹត្ត
                                       ឺ
 ទុកស្រមប់ឲយពួកគត់មនឳកសកុ ងករប ំ
              ន               ំ         ំ ៉
                           នូវអេពើជអកុសលេផ ងៗ ែដលនឲយបះពល់
េពញទនកុសលជេដើម។                    និង      ់
                                  បឳនកតយស      ិ៍្ត
                                          េករេឈះម       បិ  និង
                                    ិ ិ្ត       ម
   ២/កិចចំ េនសំ ករ ិស មិ គជករេធើកិចច
               ឺ   ្វ         ញតកររបស់ខួ ន។ ឪពុកមយរបស់េយងគត់
                                 ្ល   ្ត
                            ិ            ើ
  ំ
ករជនួយម    បិ        ័
          ។កលពីេយងេនវយកុមរ
              ើ             ជមនុស ែដលធប់តសូ ៊
                                ្ល                ំ ័
                                               (តេទទពរទី១៣)


     េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
          ិ  ន              ទំព័រទី  11       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                           ី
(តមកពីទំព័រទី៩)                       ញ       ជ   ិ
                            េនះកញ ែកវ កលយណ បនបញក់ថនិស ត
បរ ិញប្រតេនវ ិទយ
   ញ           ថ នភ  បរេទស ៃនសក      ែខមរែដលបនទទួល               ៍
                                              រូបករណFulbrightេទ
លវ ិទយល័យភូមិនទភំនេពញ។ នងបននិយយពី                   េមរ ិក កនុង្រគដំ
                            បន្តករសិក េនសហរដ្ឋ
ករេរៀនសូ្រតយ៉ ងផចិតផចង់របស់នងេដើមបីទទួ ល         ន
                            លគេនះ មនចំនួន១០នក់ េហើយបនចូ ល
បនពិនុទល្អមុនែដលទទួលបន          រូបករណ៍    េរៀនេនម      វ ិទយល័យខុសៗគ។នងបនែថ្លង
                                           ន
េទបន្តករសិក េន       េមរ ិកេនះ។         អំពីបទពិេ     ធន៍កុនងករចូលេរៀនជមួយនិស ិត
      ញ
     កញ ែកវ កលយណ បន្របប់ដូេចនះថ៖          បរេទស ៃន្របេទសេផ ងេទៀតេនសហរដ្ឋ                 េម
 េមើលេសៀវេភឲយបនេ្រចើន ភ         ចំេណះវ ិជជ  រ ិកេនះថ បរ ិយកសេនកនុងបនទប់េរៀនៃនម
មុខវ ិជជ  ជំនញែដលេយើងចង់េរៀនេហើយនិងចំ        វ ិទយល័យេនះ       គឺខុសែប្លកពីម     វ ិទយល័យ្រប
េណះដឹងទូេទមួយេទៀត។        ចំេណះដឹងទូេទគឺ    េទសកមពុជ។ នងបនេរៀប ប់េទៀតថ េសចក្តី
  ុ
ជចំណចសំខន់       ពីេ្រពះអីេយើងដឹងេហើយថ     ក្ល ន រួស យ ក់ ទក់និងករពយយម គឺជ
សិស េន្របេទសេគ េដើមបី្របកួតេ្របែជងេយើង                  ន
                            ក ្ត េជគជ័យេនកនុងថក់េទៀតេនះ។
្រតូវដឹងេ្រចើន េហើយរេបៀបេរៀនសូ្រតេន្របេទស               ញ       ជ
                                   កញ ែកវ កលយណ បនបញក់ដូេចនះ
េគហនឹងក៏ ខុសពីេយើងែដរ       រេបៀបេគបេញញ
                      ច     ថ៖ ចំេពះមុខវ ិជែដលេយើងេរៀន គឺ ងយ៉ ប់
                                   ជ
     ច
េយបល់ឬបេញញមតិ         មួយ។ អុីចឹងគឺេយើង    ែដរ ពីេ្រពះអី្រតូវករ      នេ្រចើន េហើយ្របករសំ
្រតូវ  នេ្រចើន េមើលពត៌ មនឲយបនេ្រចើន ឲយដឹង      ខន់េយើងដឹ ងថសិស និសិស េយើងេនែខមរ គឺ
                     ុឹ
ពី្របេទសេគ។ ចំេពះខញំុ គឺខំុញឧស ហ៍េ្របើវបៃស         ្ល
                            អត់ទមប់ករ      នេទ    ប៉ុែន្តេយើង្រតូវបងខំខួ្លនឯង
ថ៍េមើលពត៌មនេផ ងៗ ទក់ទងនឹ ងមុខវ ិជជំ ន ជ        ឲយ    ន។មួយៃថងអីចឹងយ៉ ងេ       ច     ស់ក៏    ន
ញឬក៏ទូេទ។                       ពី២០េទ៣០ទំព័រែដរ ហនឹងគឺជករ្របឈមមួយ
    េ្រកពីករខិតខំសិក េរៀនសូ្រតេនឳកស        ែដលេយើង្រតូវែតេ្រត មលកខណៈឲយេហើយ។
ែដលទទួលបន            ៍
              រូបករណេនះ កលយណ       េហើយមួយេទៀត        េយើង្រតូវេចះែបងែចកេពលេវ
  ជ
បនបញក់ថ        សិស និស ិតែដលចង់បនពត៌           េយើង ្រគប់្រគងេពលេវ      ពីេ្រពះអីមនករ
មនេផ ងៗទក់ទងនឹ ង         រូបករណេ្រក្រប
                    ៍          នេ្រចើន មនមុខវ ិជេ្រចើនែដល្រតូវេធ្វើ េហើយ
                                       ជ
េទស     ្រតូវែត  ម  នពត៌មនេនកនុង        ភ       ក៏ជករសំខន់ែដរ      អីចឹងបនជេគ្រតូវ
េរៀននីមួយៗឬ      មេគហទំព័រនន     ែដលទក់    ករឲយេយើងេរៀនភ          ្ល
                                           ឲយខំង។ ែតេទះបីជភ
នឹងវ ិស័យអប់រ ំេនះ។                         ្ល
                                េយើងខំងយ៉ ង      ក៏េ   យេពលខ្លះក៏េយើង
     មុនេពលេចញេទបន្តករសិក េនសហ           មនជួបករលំបក ដូចថទក់ទងនឹងពកយបេចច
រដ្ឋ  េមរ ិក កញ ែកវ កលយណ ធប់ទទួលបន
         ញ     ្ល             កេទសេនកនុងមុខវ ិជហនឹង។
                                    ជ
     រូបករណផស់បូ្តរកមមវ ិធីសិក រយៈេពល
        ៍ ្ល                     ញ
                              កញ ែកវ កលយណ បនឲយដឹងេទៀតថ
មួយឆំេន្របេទសអូ្រ
  ន            ្ត លី េហើយនងបនចុះ     និស ិតទំងអស់្រតូវែតេរៀបចំកមមវ ិធី ផល់ខួ្លនដូច
                                             ទ
កមមសិក   និងេធ្វើករេនសិង្ហបុរ ីរយៈេពល៦ែខ។      ជករេធ្វើលំ     ត់   ឬកិចចករននរបស់          ្រ    ្ត
     កនុងទឹកមុខែដលនិយយនិងគិតបន្តិចផង        ចរយែដលបន         ក់ឲយេនះ    (តេទទំព័រទី១៨)


       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
           ិ  ន             ទំព័រទី  12        ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                            ី
    ំ
(តមកពី ទពរទី១១)                                ើ្វ ិ ្ត ំ
                            ជកូន្របុស ្រសី ្រតូវេធចតគនិតឲយល ្អ កុ ងករ
                                               ន

ពុះពរឧបស័គ្រគប់ែបបយ៉ង េដមបរក នូវវង
     គ       ើ ី                   ំ
                            ទទួលមត៌កទងេនះ         មនែមនបន់្រសន់ឲយែត
                                            ិ

្រតកូល       គ ិ ំ
        និងសងមជតកុឲយស្រតូវឈនពន
                 ្ល          ម     បិ   ្ល ប់ នឹងមនឳកសេឈះគដេណ
                                             ្ល ន ើ្ត
    ិ៍្ត
បន់យកេករមរតករបស់ដូន
 ្ល                ។ ដូេចះកុ ងនម
                     ន ន      ម យក្រទពយសមបតេនះេទ កូនខះមនសភព
                                   ិ្ត    ្ល

េយងជកូន្របុស ្រសី្រតូវែតមនឧតមគតិេ
 ើ             ្ត          មះ  ដូេចះែមន ឪពុកមយមិនទន់
                              ន     ្ត               ្ល ប់ផងេឈះ
                                                        ្ល
  ់ ំ
្រតងចេពះ្រគូ     រនិង្របេទសជតិមន្រតូវេភច
                  ិ    ្ល     ្របែកកគ រ ងបងបូ នឯង េធឲយសងម្រគួ
                                ន    ្អ  ើ្វ គ              រ

  ម រតឲយស្រតូវទិញកបលបនេឡើយ
    ី                   េទះបី      ់
                               បឳនកិតិយសជេដើម។
                                  ្ត

សិតកុ ងកលៈេទសៈែបប
 ថ  ន              ៏
                 កេ  យ។ េ្រពះ           ៥/ទកខិណំ  អនុបបទិស មិ       កលេបើ

ម   បិ   របស់េយើង   ជអកេពរេពញេទេ
               ន             ម     បិ   េធមរណៈកលេទកន់េ
                                      ើ្វ              កខង

យទឹកចិតមនសិករជតិ
    ្ត            សន និងមតុភូមិ     មុខេពល       េយងជកូន្រតូវេចះរួបរួមគេរៀប
                                       ើ          ន

     ើ      ន ំ
េហតុេនះេយង្រតូវរួបរួមគ ទងកយ         ច ចត្ត
                        ិ    ំ ើ្វ
                            ចេធបុណយឧទិសម
                                 ទ         កុសលជូនដល់ដួងវញ
                                                 ិ ញ

េដមប្របយុទ្របឆងនឹងរបបជះជន់
 ើ ី   ធ  ំ    ិ           ្រតូវមន  ណកនរបស់ពួកគត់ជបនបនប់។
                             ខ ធ      ្ត ទ               ករែដល

  ំ
េគលជហរងបុង និងភពក
   ឹ ឹ    ្ល          ន កុ ងករេគ
                      ន      េយងទងអស់មនសទ្រជះថនិងដឹងនូវគុណ
                             ើ ំ    ធ  ្ល     ូ

រព្របតបតិនូវេកររបស់អកមនគុណកុឲយបត់
   ិ ្ត  ិ៍្ត ន    ំ                 ៏ ំ ំ
                            បករៈ ដធេធងចេពះម            បិ  របស់ខួ នេនះ
                                                      ្ល

បង់វនសហិនេ
  ិ         ច្រគប់េពលេវ    ។       ្រពះសមសមុ ទ្រទង់សែដងថ
                               ម  ព ធ  ំ              ជបុគលដ៏្រប
                                                     គ

    ៤/ទយជជំ បដបជតិ េគរព្របតបតិ្ត
         ិ ជ     ិ             េសើរ។

ម   បិ       ំ ិ
        និងេរៀបចឥរយបថឲយបនសមរមយ                        ់
                                   េសចកដូចបនេរៀប បមកខងេលើេនះ
                                     ី្ត

គួរជទីេពញចត្ត
     ិ        ន       ិ៍្ត
            កុ ងករទទួលយកនូវេករមរ       ្រគនែតជគនឺ ះមួយស្រមប់ពិចរ
                              ់   ្ល                    េដមប ី
                                                       ើ

តក។    ម   បិ  ំ
           ទង      ំ
               យខិតខ្របឹងែ្របងពុះ     ំ
                            បេពញតួនទីឲយសមជកូនល ្អ            និងឲយសមេទ

ពរ     លេភ្ល ង   លៃថង កុ ងករ្របកប
                 ន        ជវ
                         ី     មគុណធម៌ដ៏ខង់ខស់របស់
                                    ព ព             មបិ   ែដល

កមម េដមប្រទ្រទង់ជវភព្របចៃថង និងផត់ផង់
   ើ ី    ី ិ  ំ    គ គ                  ្ល ំ
                            ពួកគត់បនបូជនូវកមងកយចត្ត កុ ងករែថ
                                       ិ   ន

ដល់បុ្រតធី    ំ
         ទង   យឲយសិក េរៀនសូ្រតនូវ      រក កូន្របុស ្រសី ឲយជួបែតភពសុខ           ន្ត រុង

 ំ     ់
ចេណះវជ ស្រមបេពលបចុ បបនន និងេទអន
   ិ ជ      ច                  េរឿង ្របកបេ     យសុភមងលកុ ងសងម្រគួ
                                          គ  ន គ            រ

គត ជពិេសសពួកគត់បនសន ំ្រទពយសមបតិ្ត                 ំ
                            និងសងមជតិទងេពលបចុ បបនរហូតដល់អន
                               គ      ច ន

 ំ ៉ ម
ទងបុ ននទុកស្រមប់េយង ល់គ េធជេដម
         ើ  ន ើ្វ ើ             គតេនះឯង៕

      ិ   ី ិ  ំ
ទុន្របកបរបបចញឹច មជវត្របចែថង ដូេចះេយង
                ន ើ                            េ    យ សុម ច្រន
                                                    ឹ   ទ

        េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន             ទំព័រទី  13       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                            ី
           ិ
        ្របវត្តសេងខបៃនបុណយឯក ជយជតិរបស់ស.រ.                                 .
          ួ
     ទិ សំ ខន់មយរបស់្របេទសកមពុជគៃថង៩ វចឆិ
                   ឺ   ិ
       ំ
កររបស់្របេទសប ងគឺៃថង១៤ កកក         រឯសហរដ្ឋ
                       ី
  េមរក (ស.រ.
    ិ      .) វញ ៃថងបុណយជតសំខន់របស់េគ
            ិ     ិ
គៃថង្របកសឯក ជយកលពៃថង៤កកក
 ឺ        ី            ១៧៧៦ េ

ថៃថងបុណយ 4th of July ឬ Independence

Day។
     កមពុជបនឯក ជយពី            ំ
                  និគមនិយមប ង
ចុះម   អំ   ចស.រ.  .បនឯក ជយពនរ
                  ី      ?       ពលរដ្ឋ     េមរកេមលករបញ់ ក្រជួចេន National Mall កនុង
                                         ិ ើ    ំ

េយង    មេសៀវេភ្របវត្តិ   ្រស្តនង្របភពននកល
                  ិ                   Washington DC នៃថង៤ កកក     ២០០៩។

ពីសតវត ទី១៦-១៧-១៨       សម័យែដលែខមរេបះបង់
                               នំ
                               ឆ១៧៧៣សំ េពដកែតពអង់េគ្លស៣េ្រគ ងចូលមក
                                    ឹ  ី
អងគរ្រតូវេសៀម នងយួនយយឥតឈប់ឈរេនះ ្រប
        ិ   ី
                              សំ ចតេនកំពង់ែផ្រកុងបុសុ ្តន រដ្ឋម៉ស ឈូ សិត ែត
េទសអង់េគ្លសមនតំបន់        និគមទូលំទូ   យេន
                                      ញ
                              គយអង់េគ្លសមនអនុញតឲយេផទរ ែតេបើមនបង់
                                    ិ         ិ                ក់ឲយ
ទ្វីប  េមរកខងេជើង។
      ិ
                              អង់េគ្លសជមុនសិនេទេនះ។ ករេនះបននំឲយមន

     េន  េមរកនិគមជន្រតូវេធ្វើករធងនធងរ
          ិ           ់    េដើមប ី  ករបះេបរ       េហយបតុករបននំគេឡើងេទេលើសំ
                                          ើ     ន

       ើ ក នំ ក      ្ត
  នៃ្រពេធ្វចមរថចមរកបបស េពត សែណក ក៏            េពេលើក       ំ  ្ល
                                        ងែតទមក់ទឹកសមុ្រទអស់។ ជ្របតិកមម

ពិតែមន ែតេគមនសិទធិជមស់េលើដីធ្លី។ បញមួយ
          ច       ្ហ            េទនងករបះេបរេលើកេនះសភអង់េគ្លសេន្រកុងឡុ
                                ឹ
របស់េគ     គឺ្រតូវបង់ពនធឲយអង់េគ្លស  មែតខងអង់     ង្រដ៍បន្របកសបិទកំពង់ែផ្រកុងបុសុ ្តន េនែខមន
                                                   ី
េគ្លស្រតូវករពុំមនតំ    ង េដើមបបេញច ញមត្របឆំង
                 ី    ិ         ឆ១៧៧៤ េហយេនែខេម
                               នំ   ើ                 ឆ១៧៧៥ ក៏ផុ ទះស
                                                    នំ

េនកនុងសភេឡើយ។េនឆ១៧៦៣្រពះបទ ចចឆទ៣
        នំ       ី                គ
                              ្រងមរ ងកងទ័ពអង់េគ្លសនង្រកុមអនកបដិវត្តន៍
                                         ិ                    េមរ ិ

របស់អង់េគ្លសបនទទួលជ័យជមនះ         កនុងស្រងមជ
                         គ     កំង      ចប់េផ្តមដំបូងេន្រកុង
                                         ើ           Lexington      នង
                                                              ិ
       ំ
មួយនឹង្របេទសប ងនិងពួកែសបក្រកហម។្រពះអងគ           Concord កនុងរដ្ឋម៉ស ឈូ សិត ។
បនសេ្រមច្រពះទ័យ     ក់ពនធបែនថម េលើតំបន់               េ  ក ្រពំ េ   ៍
                                              រន ៉ ជនជតិែខមរ       េមរកំង
                                                             ិ
នគមេន
 ិ       េមរកេដមបបំេពញ្រពះឃងែដលេរចរល
          ិ ើ ី     ្ល ំ  ិ         កនុងចំេ      មែខមរ  េមរកំង ប់ែសននក់េនស.រ.          .
                                             ិ
េ  យ     គ  ំ
      រស្រងម ុ ៃរ ៉ផងនិង  េដមប ី ក់គំនប្រគប់
                  ើ            មន្រប       សន៍ថ ៖ «េរឿងធំជងេគគឺេរឿង         ក់ (ពនធ)
្រគងឲយកន់ែតតងរុង
      ឹ ឹ       េទេលើនគមជន
                 ិ      េមរកំង
                         ិ     ពីេ្រពះពួកអង់េគ្លសែដលដកែតយកមកលក់្រសុក
                                         ឹ
ែដលេពលេនះ              ង
           កន់ែតដកខ្លួនេចញឆយពមតុ្រប
                    ី          េមរកហនឹង       គឺថេគយក ក់ស្រមប់ពួកអនកទិញែត
                                ិ
េទសេដើមរបស់ខួ ្លនផង។ ពនធឬ     ក់និងចបប់ថមីៗបន     ហនឹង ពួកហនឹងចូលចិតញំែតពីដំបូង។ ដល់អីុចឹងេទ
                                       ្ត
េធ្វឲយ
  ើ   េមរកំងកន់ែតខង េហយពនធែដលនំឲយមន
       ិ    ឹ  ើ                   ក់ហឹនង កន់ែតេឡើងៃថ្លេទៗ         េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ
           ្ល ំ ្ល
ករបះេបរ្របឆំងអង់េគ្លសខងកគឺពនធ។ េនែខធនូ                  ន
                                េមរកំងនំគបះេបរ            (តេទទំពរទ១៦)
                                                       ័ ី
                                  ិ

        េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន               ទំព័រទី  14          ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                                ី
   ី ំ ័ ី
(តមកពទពរទ២)                         ែខមរតេទែដរឬេទ? េដើមបីបន្តរស់េលើែផនដីដ៏មន
     នេយបយេគអនក       ្រតូវទិញេគបិទនុយ      គុណេនះេតើេយើង      ចេជៀស ងកំ ហុសធំ ែដល
អំ             ទ
     ចបុណយសក្តិលុយកក់សូចបន ដូចសទូច           ប                     ្ល
                                   ្ត លឲយបរេទសេ្របើ្របស់េយើងេដើមបីសមប់
្រតីយកេទ    ក់កុនង្រតកេហើយពយួរេចលឲយស្អុយ        ជតិ      សន៍ខួ្លនឯងបនតេទេទៀតឬេទ? េដើមបី
អនកខ្លះក៏ជប់គុក    អនកខ្លះក៏្រតូវ  ្ល ប់  ថ៌កំបំង      ើ ្ល
                              ទប់ដំេណរឈនពន របស់យួនទំងែខមរេ្រកម
មិនែដលរកឃតករេឃើញេឡើយ។ ែផនករេក្ត               និងែខមរក              ន
                                      ្ត ល(មិន្រតូវបំែបកគបេងកើតគណបកខ
 យ្រតជក់ កនុងករេធ្វើេវៀត  មឧបនិយកមម                         ្ល ំ
                              ឲយកន់ែតេ្រចើន ឲយកន់ែតេខ យកមងេសន
 ូ្ឌ
ឥណចិនដែដលយួនមិ ន្រតឹមេ្របើែតមនុស ែដល            ជតិេឡើយ។ផទុយេទវ ិញគួរលះបង់គំនិត             ម និ
  ្ល
េគធប់បនយកេទអប់រ ំេន         ូ
                  ណយេទេគេ្របើ              ន
                              យម េហើយរួបរួមគជធ្លុងមួយឲយខនែតបន)។
បនទំងែខមរ        ្ល
           ែដលធប់   ំងខ្លួនជអនកេសន              សំនួរេនះជករងយ       ក់    ស់ េហើយ
  ្ល
ជតិធប់ចបំងេដញពួ កេគេចញពី្រសុកែខមរ ទំង            េដើមបីេឆ្លើយ ក៏េយើងមិននឹកថ នឹងមនអនក
   ្រស្តទំងេស្តច  ែដលមន     នៈជសមជិកុនង       េឆ្លើយជំទស់ែដរ ។ ប៉ុែន្តែដលលំបកេនះ គឺ្រតូវ
     ញ
អងគនីតិបញតិ គឺរដ្ឋសភឲយេលើកៃដអនុម័តសនធិ                              ម
                              េធ្វើយ៉ងដូចេម៉្តច? ជចេម្លើយដ៏ខី្ល គឺ គនអ្វីេ្រកពី
 ញ
សញបំេពញបែនថម នៃថងទី១៥ ែខតុ            ន
                         ឆំ០៥    ករយកនូវ្របេយជន៍ជតិ (ជធំជង្របេយជន៍
     ញ
េលើសនធិសញខុសចបប់ ែដលែខមរបនេធ្វើេ្រកម             ទ  ្ល
                              ផល់ខួនេនះេទ)។ ែតេបើេធ្វើមិនបនេទក៏ពុំគួរេធ្វើ
អំ    ច្រគប់្រគងេយធរបស់យួន        ន
                      ឆំ១៩៧៩     ខ្លួនជកំបិតែដលេគ       ច ចប់បត់មកឲយចិតដង
           ញ
១៩៨០ ១៩៨៣ ១៩៨៥ ជសនធិសញែដលកិចច                ឯងបនែដរ ៕
្រពមេ្រព ង្រកុងបរ ីស ៃថងទី ២៣ ែខតុ          ន
                           ឆំ             េ  យ ្រពឹទចរយ សឺង សំេរច
                                              ធ
១៩៩១ បនេធ្វើេ         ម
           យេទជេមឃៈគនខ្លឹម         រ
                                 ី ំ ័ ី
                               (តមកពទពរទ៣)      សងឃចំេរន្រពះបរត្តនងនមន្តធមម
                                              ើ   ិ ិ ិ
វ ិញ។           ម
      ដូចជេទេរ ើសយកេខចែដល         ្ល ប់េទ
                               កថិកសំ ែដង្រពះធម៌េទសន ្រពមទំងេវរេទៀនវស
េហើយមកេធ្វើឲយរស់េឡើងវ ិញដូេចះែដរ ។
              ន
     ថមីេនះេទៀតសមជិករដ្ឋសភពី្រកុម ែដល          ្របេគនដល់ភកុ ខសងឃ។ លុ ះ្រពឹកេឡើងមនករេរៀបចំ
                                    ិ

 ្ល
ធប់មននិនករនេយបយ្រសបគ បនេលើក
    ន      ន                           ្ហ
                               ្របេគនយគូ នងចងន់ដល់្រពះសងឃជេដើម។
                                    ិ

ៃដអនុម័តដកអភ័យឯកសិទិធសមជិករដ្ឋសភគន               េសចក្តដូចែដលបនេរៀប ប់មកខងេលើេនះ សូ ម
                                   ី
ឯងពីររូប ែដលជសហភតរៈធប់រមសុខទុ កខបូ្តរ
          ្ល ួ                   ពុទធបរស័ទពចរ
                                  ិ  ិ       នងសិក ្រ
                                           ិ         វ្រជវ ្រពមទំង

 ្ត        ន
ផច់េធ្វើករតស៊ូជមួយគ។        ទំងអស់េនះបន        អេញជ ើ ញេទកន់វត្ត    មឲយបនេ្រចនកុះករ េដើមបក
                                                ើ      ី
បងញថ
 ្ហ      ែខមរមនករ្រចបូក្រចបល់អំពីជំហរ             ងកុសលផលបុណយស្រមប់ជតិេនះនិងេទអន
នេយបយគន អ្វីជ្រគិះរ ឹងមំចបស់
   ម                     ស់េទ    គត ជពេសសចូលរួមករពរែថរក នូវេខឿនវបបធម៌
                                 ិ
ែដលជករេបើកផ្លូវឲយស្រតូវលូកកកូរៃផទកុនងមិន                  ្ល
                               ្របៃពណ ទំេនៀមទមប់ របស់ជតិេយើងឲយបនគង់
                                  ី
ឲយរកករ     មគគីបនេឡើយ ។                 វង និងចូលរួម្រទ្រទង់្រពះពុទធ      សន ឲយបន្រគប់
     េយើងទំងអស់គន     ្រតូវែតខិតខំពយយម       ចំនួន៥០០០្រពះវស ជនចចនរន្តរេទេ
                                        ិ ិ               ង៕
               ញ
ែថរក ្របេទសជតិមតុភូមិនិងអត្តសញណជ                                េ    ឹ
                                                   យ សុម ច្រនទ


       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន               ទំព័រទី  15       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                              ី
   ី ំ ័ ី
(តមកពទពរទ១៤)                           «សព្វៃថងេនះចំេពះ្របជពលរដ្ឋ េមរកំងហនឹង
                                                ិ
  ហនឹងេរឿងធំជងេគេផ្ដមទមទរឯក ជយហនឹង
           ើ                 ពី   សំ ខន់      ស់ សំ ខន់្រតង់ថជករេផ្ដមជវតថមរបស់
                                                    ើ ី ិ ី
េ្រពះបង់ ក់ហឹនងេ្រចើនេពក      ឲយេទ្រសុកអង់េគ្លស      ្រសុកមួយ ជករលំ បក            ុ
                                                  ស់ ប៉ែន្តេគខំ្របឹងែ្របង
             ៉
េហើយដល់អីុចឹងេទេគឈនះ ែដលៃវេនឈូ ងសមុ្រទ                 ន             ច
                                ទំងអស់គេទ ក៏បនេជគជ័យេធ្វើេសដ្ឋកិចេគក៏េដរ
                                                    ើ
Boston ហនឹង ៎ ។ វបត្តិហឹនងគឺយូរែដរទ្រមំេគបន
         ិ                       បន្រសួល លទធិ្របជធិបេតយយេគក៏េដរបន្រតឹម្រតូវ
                                               ើ
ឯក ជយពីពួកអង់េគ្លសហនឹងមក»។                   បនេធ្វើឲយេគចេ្រមនតមក
                                        ើ          បនជេគមនេភ្លចេទៃថង
                                                     ិ
        នំ
     ជងមួយឆេ្រកយពេកតស្រងម សភ
           ី ើ  គ              េម        ន
                                ហនឹង េគនំគអបអរ        ទរសេមបម
                                                  ើ      ស់។ ៃថងឈប់

រកំង ែដលតំ
 ិ         ងឲយរដ្ឋ     នគមទំង១៣ កនុង
                   ិ             ស្រមកហនឹងេកមងនំគេទេមលេគបញ់ ក្រជួចបញ់
                                        ន  ើ    ំ

សម័យេនះ បនេបើកកិច្របជុំេលើកទី២ នទី្រកុងហ្វី
         ច                       អី្រគប់កែន្លងអុីចឹងេទ ៎        សឹងែត្រគប់ទី្រកុងទំង

   ដល
    ឹ    ្វ៊ រដ្ឋផនសុិ លេវន េហយបនសេ្រមចអនុ
            ិ      ើ              អស់       ន
                                       នំគរ ំឭកៃថងដមនេជគជ័យដ៏ធរបស់េគហនឹង
                                             ៏     ំ

ម័តេសចក្តី្របកសឯក ជយេនៃថងទ៤
             ី          កកក    ឆំ
                             ន   បនេកើតជ       ធរណរដ្ឋទ១
                                               ី      េហើយែដលេធ្វើឲយ្រប

១៧៧៦ ផច់ខួ ្លនជ
   ្ត         ថ ពរពីមតុ្របេទសេដើមមកជ        េទសពិភពេ       កទំងអស់យកត្រមប់ មហនឹង»។

្របេទសឯក ជ      េហយកយជម
            ើ ្ល        អំ    ចពភព
                            ិ           េ  ក នូ សុ ភ្រក ្របធន្របតបត្តគណៈកមម
                                                ្ត    ិ ិ

េ   កនេពលបចចុបបនន។ េ       ក John Adams េម       ករែខមរប្រងួបប្រងួមៃន្រកុង Fresno រដ្ឋកលីហ័្វរន

ដកនំមក់ កនុងចំេ
 ឹ  ន          មអនកចុះហតថេលខេលើេសចក្តី        មន្រប       សន៍ថ ៖ «គជៃថងមយែដលខញុំបទផល់
                                                ួ     ទ
                                              ឺ
្របកសឯក ជយ       េមរកំង ៤ កកក
              ិ           បនមន      ហនឹងមនេសចក្ដរក យ
                                     ី ី           ស់។ ទី១ គឺបនជួបជុំគន

្រប  សន៍អំពីសុទិដ្ឋិនិយមរបស់េ     កថ      េសចក្តី  ទទួលទន         រ មនញតិមត្ត ្រពមទំងកូនេច
                                                ិ
្របកសេនះនង្រតូវអបអរ
     ឹ          ទរ កនុងបុណយខួប្របចំ                 ួ     ំ
                                អុីចឹងេទ េហើយជៃថងមយ គឺករបញ់ ក្រជួចអបអរ

ឆេ
 នំ  យ   ជនជតិ   េមរកំងពីជនន់មយេទជនន់
              ិ   ំ  ួ   ំ            ទរេនេពលយប់»។ ករបញ់ ក្រជួចេពលយប់ៃថង
                                             ំ

មួយេទៀតឥត     ច់។                               ្ល
                                បុណយឯក ជយគជទំេនៀមទមប់
                                     ឺ                ែដលខនមនបន
                                                         ិ
                                         នំ ី
                                របស់បុណយេនះ។ មួយឆៗទ្រកុងននេនស.រ.              .
     េ  កថ ទិ េនះ្រតូវែតេធ្វើឲយឱ     រកេ
                         ិ   យ   ចំ     យថវក ប់ពន់ខ្លះ ប់មុនស្រមប់ទិញកំ្រជួច
                                       ិ        ឺ
មនភពអធកអធម
   ិ         មនពយុហយ្រ        មនករស      ផវនងេ្រគ ងផទុះយកមកដុតកម ន្ត។           េនរដ្ឋធនី ៉
                                  ិ
   ំ
ែម្តង ែរក េលងែលបងកម ន្ត ្របកួតកី            បញ់   សុិ នេ               ំ
                                       ន នងបុរញូវយ៉កមនករបញ់ ក្រជួចដ៏គួរឲយ
                                         ិ  ី
កំេភ្លង
   ើ             ់ ើ   ្លឺ ី
       យជួង េគះរគំង ដុតភនកេភ្លង បំភពចុង         ទស នៃ្រកែលង        ស្រមប់ជន    េមរកំងេកមងចស់
                                                       ិ
 ខ   ខ
មងេទចុងមងេទៀត       ៃនទ្វបេនះជេរៀងរហូតេទ។
                ី                ្របុស្រសី ប់     ននក់       ្តើ
                                                 ទស នបេណរទទួលទន
ជនជតិ     េមរកំងបនចប់េផ្តើម្របរពធបុណយឯក ជយ
         ិ                                   ្តើ
                                      រនងេភសជជៈបេណរ។ េ        ក     ៉ យន់ ៃន
                                       ិ
    ្ល
របស់ខួ នេនៃថងទ៨ ែខកកក
       ី          គ៤ៃថងប៉ុេ
                  ឺ      ្ណ ះេ្រកយ    ្រកុង     កូម រដ្ឋ ៉ សុិនេ  នេនភូមភគពយពយស.រ.
                                                    ិ
្របកសឯក ជយ។េ       ក្រពំ េ   ៍
                  រន ៉ មន្រប     សន៍      .ឯេ     ះវញ េ
                                          ិ          ំ
                                              ក្របដូចករបញ់ ក្រជួចេទនង
                                                         ឹ
ថបុណយ 4th of July ជបុណយែដល              េមរកំង
                            ិ    ពន្លសិទធិេសរភព ឯក ជយនងេសមើភព ៖ «ករបញ់
                                  ឺ    ី    ិ
្រគប់រូបសបបយនង្របវត្តៃនជ័យជមនះរបស់ខួ ្លន ៖
       ឹ    ិ                                     ័ ី
                                កំ្រជួចេ្រពង្រពតគឺមនន័យថ (តេទទំពរទ១៧)

        េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន                 ទំព័រទី  16         ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                                 ី
   ី ំ ័ ី                 ន
(តមកពទពរទ១៦) េភ្លងទំងអស់ហឹនងមនសិទិធេសរភពប៉ុនគ បេញច ញភពឯក ជឲយេឃើញថ េភ្លងទំងអស់
         ើ          ី                ើ
ហនឹងមនភពឯក ជែមនែទន េបេ្រប បេធៀបជមនុស ជតិេយើង េយើងេគរព្រស
           ើ                                ញ់ សិទិធេសរភពេគរពគ
                                                 ី   ន
ទំង្រសី ទំង្របុស ចស់េកមងេនភពែផនដី ទទួលបនរសមី 4th July ភពឯក ជយ េសមើភពគ េគរព
                                   ន
្រស    ន
   ញ់ គ...»៕                                          អតថបទ RFA


   ី ំ ័ ី
(តមកពទពរទ៦)
កលពីៃថងេ    រ ៍ទី៤ ែខកកក    ន
                 ឆំ២០០៩សបហ៍
                     ្ត
េនះែដរ អងគករសហ្របជជតិបនសំេរចទទួល
យក្រពះេតជគុណទឹម        ខន េទរស់េនកនុង
នមជជនេភៀសខ្លួននេយបយ េនឯ្របេទស
ស៊ុយែអត ្របកបេ យសុវតថិភពរួចេហើយ។
   េដើមបីងយ្រសួល        ើ
          កនុងករេធ្វើដំេណរឆ្លង
កត់្របេទសជេ្រចើនេទកន់្របេទសមួយ ែដល
ពុំទន់មនវត្ត     ម ្រពះពុទធ   សនេនេឡើយ
ផងេនះ្រពះេតជគុណទឹម        ខនក៏បនសំេរច      អតីត្រពះសងឃ៥អងគ ្រតូវ       ញ
                                             ជធរយួនចប់ផ ឹក
្រពះទ័យ     ខ
      ចកសិកបទពី       មេណរភវៈជថមី
                           យ៉ ងលំបកបំផុតេនះ។
ម្តងេទៀត។
                                សូមរ ំលឹកែដរថេ     ក្រគូទឹម     ខន ធប់
                                                       ្ល
មន្រប    សន៍ពី្របេទសស៊ុយែអតមកអតីតេច
                           មន្រប      សន៍ថ េ    ក្រតូវពួក្រកុមសងឃ ជ៧
អធិករ ទឹម      ខន បនឲយដឹងថេ     ក្របថន
                           មក      ខងគណៈម     និកយែខមរនឹងេចញសងឃ
 ងផនួសកនុង្រពះពុទធ  សនេឡើងវ ិញ។ ទក់
                            ជ
                           បញឲយេ      ះសបង់ចីវរ រួច្របគល់េទឲយ       ញ
                                                      ជធរ
ទងនឹងករ្របថ  ន  ងផនួស ជថមី របស់េ ក
                           យួន      ក់កុនងមនទីរឃុំឃំងេនឯេខត្តេគៀងយ៉ ង។
ទឹម    ខនេនះេ      កថច់ ង៉ុក ថច់ ្របធន
                                  ចំែណកឧេទទ    ចរយ៥រូបេទៀតៃន
្របតិបត្តិ ៃនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនមន
                                     ្ល
                           បលីជន់ខពស់កុនងែខ្រតឃំង           ៃនទឹកដីកមពុជ
្រប  សន៍ែដរថ     េ   កនឹងេធ្វើករពិភក ជ
                           េ្រកមែដល្រតូវ      ញ
                                       ជធរេវៀត      មបនចប់ ផ ឹក
មួយគណៈអធិបតីសងឃែខមរកមពុជេ្រកម        េដើមបី
                                   ៍       ន
                           កនុង្រពឹតិ្តករណមិនសងប់មួយ េនឆំ២០០៧េនះ
សេ្រមចសងឃកិចច និងេធ្វើករបំេពញឧបសមបទ
                           ក៏ពុំទន់មនកលបរ ិេចឆទចបស់    ស់ថនឹង្រតូវ
ជថមីេឡើងវ ិញ ្រសបេទនឹង្របៃពណ្រពះពុទធ
              ី
                           បំេពញឧបសមបទេឡើងវ ិញេនេពល              ែដរ។
សន    មករគួរ។
                                  ្រពះបញបេជេ
                                     ញ ជ      ថច់ ប៊ីរងគមនសងឃ
   េ   ក្រគូទឹម     ខន បនអំពវនវពី្រប
                           ដីកថ៖ ករករពរសុវតថិភព ៃនឧេទទសចរយ
េទសស៊ុយែអត      េទកន់អងគករអន្តរជតិសុំឲយ
                           ទំង៥្រពះអងគេនះឥឡូវគឺខំុញ្រពះករុ           ម ភព
ជួយរកដំេ    ះ្រ  យ   ជូនដល់បងប្អូនែខមរកមពុ
                           កំពុងែតេរៀបចំឯក      រេធ្វើយ៉ង     ឲយអងគករស
ជេ្រកមជេ្រចើនរយនក់េទៀត កំពុងេភៀសខ្លួន
                           ហ្របជជតិេ       កបនទទួល (តេទទំព័រទី១៨)
មករស់្របេទសៃថ េហើយែស្វងរកសិទិធ្រជកេកន
      េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
           ិ  ន             ទំព័រទី  17        ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                           ី
 (តមកពីទំព័រទី១៧)
   គ ល់េធ្វើអន្ត គមន៍េដើ មបីករពរសុវតថិភពគឺ ជករែដលេយើងបនេរៀបចំ។ េហើយេគលបំណងេយើង
ចង់បនេនះ     គឺ្រប   ក់្របែហលដូចជេ    ក្រគូ   ទឹម      ខន េដើមបីឲយ្របេទសទី៣េ        កទទួល
   គ ល់ជផ្លូវករ។ ហនឹងគឺករសងឃឹម េហើយទនទឹមនឹងករសងឃឹមេនះ គឺសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមកំពុង
ទក់ទងជមួយនឹងករទូត       និង  ថ នប័នៃនជនេភៀសខ្លួន        ក៏ដូចជអងគករសហ្របជជតិជេដើម។
េវ                           ុ
    ៃថងែស្អកេនះេយើងនឹងេទជួបម្រន្តីទំងអស់េនះ េដើមបីជំរញយ៉ ង            ឲយបនទន់េពលេវ        ៕

                                            េ  យ ថច់ ច្រនទ
                                                    ្របភព RFA

(តមកពីទំព័រទី១២)                        ែដលេពលឥឡូវខញំុ បនេធ្វើករេនកនុង
                                  ស់
នងបនបន្តថ េ្រកពីករសិក ែដលមមញឹក              អងគករអភិវឌ ន៍សហ្របជជតិ ែដលជេគល
េនះ នងក៏មនកមមវ ិធី និងសកមមភពចូលរួមកនុង          បំណងរបស់ខំុញមួយ។
សងគមផងែដរ េដើមបីទទួលយកបទពិេ         ធន៍ កុនង      កនុងកយវ ិករេលើកៃដ      ជ
                                          េដើមបីបញក់ពី
កររស់េន េលើទឹកដីសហរដ្ឋ      េមរ ិកផងែដរ។      ភពមុឹងម៉ ត់កុនងករនិ យយេនះ កញ ែកវញ
           ច    ន
    េ្រកយេពលែដលបញប់ករសិក ថក់អ             កលយណ        បនបែនថម     ន មញញឹមជនរ ីែខមរ
    ិ្ឌ
នុបណតេនសកលេ ទយល័យ Syracuse កនុង              និងេសចក្តីេជឿជក់កុនងខ្លួនជនិស ិតេឆនើម         កនុង
              ញ
រដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋ េមរ ិកេនះកញ ែកវកលយ            ករទទួលយកបននូវ            រូបករណ៍     េទេរៀន
ណ បននំមកវ ិញនូ វ       ន មញញឹម និងេសចក្តី      េនេ្រក្របេទស។
សងឃឹមនេពលអនគត        ដល់្រកុម្រគួ  ររបស់           កញញ  ែកវ  កលយណ      បនែថ្លងយ៉ ង
នង។                            ដូេចនះថ៖ េបើេយើងចង់េទេរៀន េនេ្រក្របេទស
    កញ ែកវ កលយណ បនឲយដឹងដូេចនះថ
     ញ                        េយើង្រតូវស្វះែស្វងរក េតើមនវ ិធី          ខ្លះ ែដល
          ច
៖ េនេពលែដលខញំុបញប់ករសិក ហនឹង គឺខំុញ្រត          េយើង     ចេទេរៀនេនបរេទសបន?           េយើងចង់
ឡប់មក្របេទសែខមរវ ិញ ប៉ុែន្តមុននឹងបនមក្រប         បន       រូបករណ៍   អីចឹងេយើង្រតូវេ្រត មលកខ
េទសែខមរ ខញំុបនេទេធ្វើករហ្វឹកហ្វឺនរយៈេពល៦         ណៈអីខ្លះ? េរៀនឲយពូែក េរៀនភ             បរេទសឲយ
ែខេន្របេទសសិង្ហបុរ ីែដរ។ េធ្វើករហ្វឹកហ្វឺនេនះ       បនល្អ និងមនសមតថភព ដូចជចំេណះដឹងទូ
គឺេដើមបីដកបទពិេ      ធន៍មួយ ជែផនកៃន         េទជេដើម េហើយនិងេសចក្តីក្ល           ន េដើមបីេទ
របស់ខំុញែដរ   ទី១េទៀតគឺេដើមបីដកបទពិេ    ធន៍    ្របឡូកជមួ យសិស េផ ងៗេន្របេទសេផ ង អី
ករងរេន្របេទសេផ ងៗ េហើយឥឡូវេនះ ខញំុ            ចឹងសំខន់ គឺេយើង្រតូវមនេគលេ ចបស់
បនេធ្វើករ េនអងគករអភិវឌ ន៍សហ្របជជតិ                ញ         ន
                             ស់។កញ ែកវ កលយណ េកើតេនឆំ១៩៨៥ កនុង
តំែណងជអនកវ ិភគកមមវ ិធី។ អ្វីែដលខញំុប៉ង្របថន            ម
                             ្រសុក េខ េខត្តក ្ត ល មនបងប្អូនបីនក់ ឪ
គឺេទេរៀនមុខវ ិជរដ្ឋបល
        ជ            ន
                ធរណៈអីហឹងគឺសំ       ពុកជម្រន្តី ជករចូលនីវត្តន៍ៃន្រកសួងអប់រ ំយុវ
ខន់ខំុញមនេគលបំណងថខញំុចងេធ្វើករែផនកអភិ           ជននិងកី         ្ត
                                       និងមយជ     ជីវករ៕
វឌ ន៍ អុីចឹងខញំុមន      ៍
             រមមណថ សបបយរ ីក យ                              អតថបទ RFA

       េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
            ិ  ន              ទំព័រទី  18        ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                             ី
សី្របចំែខមថុន
     ិ
           សីែខេនះល្អមធយម។           ួ
                      ល់កចចកររកសុី ជញដូរេជគជ័យសមរមយ ។ ែខេនះ្រកុមមនុស
                       ិ                                  ្ល
                                                        ែដលធប់ែត
        មត់ចក់ឆកឹះេឆក ល       ្ល
                  នង្រតែណនឈសនសេ
                  ិ     ី         កអនក  ចទទួលករដឹងខ្លួនឬទទួលរងក្តី      ម៉ សេ  យ្រប
        ករ    មួយ។  កររស់េនេ    កអនក្រតូវ្របកន់េសចក្តីេទៀង្រតង់និងស្លូតបូតគឺជជេ្រមសល្អបំផុតស្រមប់
                                                 ើ
            ំ ័
        ករយកជ័យជនយយូរអែង្វង។ចំែណកេសចក្តេសន
                        ី           វញ ្របុស ្រសី ែតងែតែតលេ
                                    ិ                        ្ល
                                                    ល ្រចបូក្រចបល់ផូ វ

  ន
  ឆ ំជូត    ចត្ត េ
         ិ    យ       ្ឌ
               ែតករ្របច័ណកំពុង យលុ ក។


           សីែខេនះខពស់្រតែដត ។   ល់កិចចកររកសុី ជញដូរេជគជ័យល្អ
                               ួ            ស់ ។ យអនរបស់េ
                                              ី ុ        កអនកនឹងជំនៈ
          ល់ឧបស័គគបនយ៉ ងងយ្រសួល។ េប្របកបរបររកសុី េទះបី
                       ើ                 មផ្លូវេគគក្តី ផ្លូវ  កសក្តី នង្របមូលេភគ
                                                       ឹ
        ផលមកផទះបនជទគប់ចត្ត។ រឯសមពនធេសន
              ី  ិ   ី  ័            វញ ្របុស ្រសីេបចង់ែណនំចស់ទុំឲយបន
                                 ិ       ើ               គ ល់េនះ នង
                                                            ឹ
                   ន
        បនសេ្រមចដូចេសចក្តី្របថ ។

  ន ូ
  ឆ ំឆ្លវ


           សីែខេនះ្រសុតចុះជមធយម។           ួ
                         ល់កចចកររកសុី ជញដូរជូបកររ
                           ិ               ក់រអួល។ ចំែណកអនកេធ្វករ ជករឬ
                                                    ើ
                 ្ហ            ិ ង ុ ម         ់
        ្រកុមហ៊ុនឯកជនជួបបញដូចពកយចស់េពលថ មុជមនេ្រជេទមនឆយប៉ននេទ ដូេចនះចូលអត់ធមតនឹង
                          ិ
        ករងរ ។ រឯេសន
            ី      វញ កំេ
                   ិ     ះ្រកមុំ េពះម៉ យ េមម៉ យវញ ពុំសូវល្អគមនដំេណរថយេ្រកយ្របយ័តន
                                    ិ      ឺ   ើ
               ន
        មនេរឿងែបកបក់គ ។

  ន
 ឆ ំខល


           សីែខេនះល្អបងគួរ។  ល់កររកសុី របស់េ   កអនកទទួលេជគជ័យល្អ នងគួរជទីេពញចិត្ត េបើ ៊ នេបះ
                                        ិ
              ី ួ
        ទុនធំេលើអ្វមយផលតបសនងមកវញក៏េ្រចន។ទញចូលលក់េចញមនភពរស់រេវកគួរសមទំង្រពកទំង
                    ិ   ើ ិ          ើ      ឹ                    ងច
        េបេធ្វើដំេណរេទទីជិតទីឆយនឹង្របកបេ
         ើ    ើ     ង         យភពសុ ខ     ន្ត្រគប់េពលេវ   ។ េសចក្តីេសន    កំេ  ះ ្រកមុំ
                                  ំ
        ឬេមម៉ យ េពះម៉ យក្តី មនករេចះអត់ឳនែផ្អមែល្អមដូចទឹកឃមុ។

  ន
 ឆ ំេថះ


           សីែខេនះល្អមធយម។           ួ                  ុ
                      ល់កិចចកររកសុី ជញដូរេជគជ័យជនិចច ។ ដួង សីែខេនះេ្រគះបំរងនឹងមក
        េបៀតេបៀនក៏បនេ    ះរ ំលងផុតអស់រលីង។ កររស់េនេ      កអនក្រតូវ្របកន់េសចក្តីេទៀង្រតង់និងស្លូតបូតគឺ
        ជជេ្រមសល្អបផុតស្រមប់ករយកជ័យជំនៈយូរអែង្វង។ចំែណកេសចក្តេសន
           ើ  ំ                    ី              វញ្របុស
                                                 ិ     ្រសីែតងែតែតល
        េ  ល្រចបូក្រចបល់ផូ ្លវចិត្តនិងមនករេណឿយ             ្ត
                                  យអស់សងឃមកនុងចិតជេដើម។
                                     ឹ
  ន
 ឆ ំេ ង


                            ួ             ំ ឹ
           សីែខេនះល្អជបងគួរ ។ ល់កិចចកររកសុី ជញដូរកក់កប្រគន់េបើ ។ ែខេនះដណងផ្លូវជីវតរបស់េ
                                              ិ              កអនក
          ចចំបច់្រតូវជួយនរ   ន
                     មក់ េហយផលបុណយែដលអនកបនក
                        ើ                   ងេនះ    ច្រតូវេគេឆ្លើយតបសនងយ៉ ង
        ល្អវញេនេពលេ្រកយ ។ ស្រមប់មនុស ្របកបរបរជជងសំ ណង់ឬេកមងកងេឡងទខស់ចូរ្របយ័តន ែដល
          ិ                        ម ើ ី ព
           ្ល
          ចធក់បក់ៃដេជើងេ   យ្របករ   មួយ។            ួ
                                 ចំែណកអនករកសុី ជញដូរ្រទពយសំ ណងហូរចូលពី្រគប់ទិសទី

  ន
 ឆ ំម ញ់            ុ
        សមបូរសមបយ ប៉ែន្តកុំចយ យៃដធំពុំេនះេ        តវបត្តិថវកេនៃថងេ្រកយ ។ សមពនធេសន
                                              ័
                                  ិ   ិ                ្របុស ្រសី មន
               ំ ួ
        ភព្រតជក់្រតជុគរជទគប់ចត្ត។
                  ី ិ


    េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
         ិ  ន                ទំព័រទី  19         ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                              ី
សី្របចំែខមថុន
     ិ
            សីែខេនះល្អជមធយម ។            ួ
                         ល់កិចចកររកសុី ជញដូររលូ នល្អេទមុខ ។ ែខេនះយកល្អេ         កអនក្រតូវសន ំ
        េសចក្តសុខនងមន្រតូវយក
           ី  ិ ិ           េគេ្រចនេឡយ។ េ្រពះនំែតយកគុណប្តូរេទសេទវញប៉េ
                            ើ ើ              ិ ុ            ្ណ ះ។ ចំេពះ

            ិ ច
        ករ្របកបកចករងរមនករេណឿយ          យផ្លូវចត្តេ្រចនេទះេធ្វតចឬេ្រចន ពុំសូវមននរ
                                ិ   ើ    ើ ិ  ើ              េបកែភនកេមល
                                                          ើ   ើ
                    ួ                       ័
        ឬឲយតៃម្លេឡើយ។ អនករកសុី ជញដូរមុខរបរមនភពេថរល្អមនេឡើង េហយក៏មនចុះែដរ។ រឯសមពនធេសន
                               ិ    ើ  ិ     ី
        កំេ   ះ្រកមុំ ឬេមម៉ យ េពះម៉ យក្តី មន     ៍
                              រមមណែតលេ     លេ  យ    ន
                                              រមក់ៗពុំសូវបនយកចត្តទុក
                                                      ិ         ក់
  ន
  ឆ ំមមី
           ន
        ចំេពះគ កុំេដើររេហតរហូត្របយ័តនឧបបត្តេហតុយយ។
                          ិ   ី


            សីែខេនះខពស់្រតែដត។          ួ              ី ុ៊
                       ល់កិចចកររកសុី ជញដូររលូ នេទមុខសមដូច្របកប ។ យអនរបស់េ            កអន ែខ
        េនះមនភព្រតចះ្រតចង់ល្អ      ស់។ ស្រមប់្រស្តីជេមផទះមនករធូរេសបយខងផ្លូវចត្តេហយសមជក្រកុម
                                         ើ    ិ  ើ  ិ
        ្រគួ   រមនករេគរពេកតៃ្រកងេ្រចន។ េសចក្តេសន
                       ើ    ី        កំេ   ះ ្រកមុំ ឬេមម៉ យ េពះម៉ យក្តី េបើ    គ ល់ចិត្ត
            គ ល់េថ្លើមគយូរេហើយ ជឳកសល្អបំផុតស្រមប់ករចូរស្តីដណង នង្របកបេ
                 ន                  ្តឹ ិ              យភព្រតជក់្រតជុំដូច

  ន
 ឆ ំមែម    ទកអ្រមត ។
         ឹ  ិ


            សីែខេនះ្រសុតចុះមធយម។          ួ          ី ុ៊
                         ល់កចចកររកសុី ជញដូរជួបភពរកំរកូស ។ យអនែខេនះ
                           ិ                              ំ     ្ល
                                                         កបល់ចុះ េម៉ ះ
        េហយេ
         ើ      កអនក  ចទទួលរងពយុះេភ្ល ងកនុងកិចចករងរេ   យ្របករ     មួយ។ដូេចនះ ចូរេ        ី ំ
                                                         កអនកគបបកុេធ្វើ
        អ្វៗេ
          ី    ម
             យគនករពចរ
                ិ      ឲយ្រគប់្រជុងេ្រជយេនះេឡយ។ ស្រមប់អនករកសុី ជញដូរគនអ្វែ្រប្របួលផស់
                                  ើ         ួ  ម  ី     ្ល
        ប្តូរេទគដូចសព្វមយដង។ករេធ្វដំេណរកនុងេពលយប់្រពលប់ពុំសូវមនសុ វតថភពេទគួរបែនថមករ្របុង្របយ័តន
            ឺ    ួ     ើ  ើ               ិ
  ន
  ឆ ំវក                              ន
        ។ គូរេសនហ៍្របុស្រសីមនករនឹករលឹក និងមនករ្រប្រស័យទក់ទងគល្អ             ស់ ។


                             ួ
            សីែខេនះល្អជមធយម។ ល់កិចចករងររកសុី ជញដូររកលូ ត
                                ី          ស់        ួ
                                              ស់ដូចសព្វមយដង។ សីែខេនះ
        េ    កចូលពយយមនយយឲយតច
                 ិ  ិ       ប៉ែន្តេធ្វឲយេ្រចនេនះេទះេរឿង ៉ ងែដល្រតូវផទុះេឡងក៏រ
                            ុ    ើ   ើ              ើ        យរលត់បត់
        បង់េទែដរ។ កររស់េនកុំ្រជួលេ្រជើមឬ្រសេមល្រសៃមេ
                           ើ                            ្ល
                                       ភលន់ចង់បនហួសមឌ្របយ័តនជីវតកន់ែតធក់
                                                   ិ
                        ួ
        ចុះទបែថមមួយកំរតេទៀត។ អនករកសុី ជញដូរពល្រពឹកមនករសងប់
               ិ                             ង ត់ែតៃថងបន្តិចក៏មនអតិថិនេចញចូល
  ន
  ឆ ំរក                 ័
        មួយៗ្រគន់ទប់ទល់ផងែដរ ។ សមពនធេសន       ្របុស ្រសី ចូរ្របយ័តនេសន   ្រតេកណនងេកតមនេឡង។
                                               ី  ឹ ើ  ើ


            សីែខេនះ្រសុតចុះជមធយម។        ច    ួ       ំ
                           ល់កិចកររកសុី ជញដូរជួបឧបស័គគ សទះ។ដួង សីែខេនះ          ំ
                                                           កបលចុះ
                 ន       ួ                         ច
        េធ្វើឲយេសចក្តី្របថនិងគំេ ងករអ្វីមយពុំសូវបនសំ េរចដូចបំណង។កររស់េនចូល្របយ័តន្រកុមមនុស ខត់
        ្រពត់បងកករយយេ
              ី      យ្របករ   មួយ ។ អនករកសុី ជញដូរមនករខ ត់េខ យអតថិជន ឯ្របក់ចំណល
                                  ួ         ិ       ូ
        តចតួចស្តួចេស្តើង
         ិ                           ្វ
                    ស់ ។ រឯេសនហ៍្របុស ្រសីមនករខ្វល់ខយេ
                       ី                    យ          ន
                                              រករគតេ្រចើនែតមក់ឯង ។
                                                ិ
   ន
  ឆ ំច


            សីែខេនះខពស់្រតែដត។           ួ
                       ល់កចចករងររកសុី ជញដូរសម្របកប
                         ិ                         ិ ច
                                             ស់។ ែខេនះកចករងររបស់េ        ក
        អនក           ធិ
             ក់មនបរមសកកិសិទអ្វីមយ៉ ងជួយេ្រពះ េទះ្របកបករងរអ្វីេ្រចនមនមនុស ជួយេ្រជមែ្រជងគំ្រទ
                 ី                      ើ
        េហយ ពិេសសេច
         ើ          ្វ យនយមនករ     ណត
                              ិ    សូ រេទៀតផង។ កររស់េនមនេសចក្តីសុខេក មក ន្តល្អ
            ស់។  ស្រមប់អករកសុី ជញដូរករ្របកបរបរជិតឆយមនថផ្លូវទកផ្លូវេគកក្តេ្រចនកេកកបដូចេសចក្តី
                   ន    ួ         ង ិ    ឹ      ី ើ   ើ
  ន
  ឆ ំកុរ    ្របថ។ គូ្រគងប្តី្របពនធឬគូេសនហ៍្របុស្រសីមនភពែផ្អមែល្ហម និង្រតជក់្រតជុំល្អ ៕
          ន
    េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
         ិ  ន                 ទំព័រទី  20          ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                               ី
       ្តិ ៍
     ្រពឹតករណជ្របវត្តិ            ្រស្ដៃន្រប        ទ្រពះវិ          រ
     ជរ ្ឋ ភបលបន្របកសឲយមនពិធី
        ិ
   ំ
បុណយរឭកយ៉ងអុឹកធឹក      មនករេគះជួងទូង

     ់ ្ត
សរ េន្រគបវតនិង
 គ             េរៀនកុ ង្រពះ ជ
                  ន

ច្រក្រពមៗគេនេម៉ង១១គត់កលពីៃថទី៧ ែខ
     ន        ង

កកក  ម លមញេនះ្របកសឲយពិភពេ
     ិ ិ               កនិង

ែខរ្របុស្រសីបនដឹង និងេឃើញនូវភពអង់
 ម                     ច

ក្ល  នរបស់េយធែខរ និងេសចកីបូ រផច់រប
         ម     ្ដ ្ដ ្ដ

ស់ ជរ ្ឋ ភិបល    កុ ងកររក អធបេតយភព
            ន    ិ
                             ំ ំ ្វ
                            ក របថយដល់បរមី្រប            ទ្រពះវ ិ    រ
្របេទស ពីករឈនពនរបស់េសៀម។
      ្ល
                          េណសូ បនសេ្រមច
                            ក            ក់បញចូល្រប        ទ្រពះវ ិ
   សូមបញក់ថ
      ជ        ំ
              ងពីពក់ក   ្ត លឆ ំ
                       ន
                              រេនកុ ងបញីជ េបតកភណពិភពេ
                                 ន    ិ ្ឌ             កេនះ។
១៩៤០ជងគពួកេសៀមបនលបទ្រននមកន់
    ឺ       ទ
                               ករេ    ់
                                   ភលនរបស់ពួកេសៀមមកេលើែដន
កប់្រប  ទ្រពះវ ិ  រ េ  យខុសចបប់មងរួច
                   ្ត
                                      ំ
                          ដែខរ ែតងែតមន្រគប់កលៈេទសៈទងអស់ជ
                          ី ម
             ន ំ
មកេហើយ។លុះេនៃថទី១៥ែខមថុនឆ១៩៦២
       ង   ិ
                     ់     ពិេសសកលពីចុងែខមិថុនកនងេទថីៗេនះ្រប
                                    ្ល  ម
តុ  ករអនរជតេនទី្រកុង
     ្ត ិ          េអ បនកតកី្ត
                                ៉ ៉
                          េទសេសៀម បនបុ នបងេសើរេទអងករយូេណ
                                   ន  គ
ឲយពួកេសៀមសង្រប     ទ្រពះវ ិ   រមកឲយែខរ
                      ម
                          សូ ដក្រប
                           ក       ទ្រពះវ ិ   រេចញពីបញីជ វញេនះ
                                               ិ
         ំ
វញ េ្រកម្រពះ ជដឹកនរបស់សេមច នេ តម
 ិ            ្ត  ្ត
                                 ័    ៉
                          ែត្រតូវទទួលប ជយ មនែតបុ េ
                                  ិ              ្ណ ះពួកេសៀម
សីហនុ្រពះបិ  ឯក ជយជតិ្របកបេ     យេជគ
                               ័        ំ
                          បនបញជូនកងទពមកឈនពនេលើដីែខរទង
                                 ្ល    ម
 ័
ជយ។
                          ទទឹងទិសេទៀតផង។
   លុះមកដល់សម័យថេនះ អីែដលេធឲយ្រប
          ីម  ្វ  ើ្វ
                                 ដូេចះេហើយ
                                   ន     សូម្របជពលរដែខររស់
                                              ្ឋ ម
ជពលរដែខរេនកុ ង្របេទស និងេ្រក្របេទស
   ្ឋ ម  ន

                    ំ         ់    ំ
                          េន្រគបមជឈ ្ឋ នទងអស់            ្រតូវមន    ម រតរង
                                                        ី ឹ
មនេមទនភពេនះ       គេនកុ ងកិច្របជុមួយ
             ឺ  ន  ច
                          បុង និង
                           ឹ       មគគ ្របកបេ
                                   ីគ ន        យមនសិករជតិ
      ិ
នទី្រកុងេកប៊ច ្របេទសក        កលពីៃថទី
                     ង
                          េដមបចូលរួមករពរែថរក េបតិកភណ
                           ើ ី           ្ឌ               របស់
៧ ែខកកក   ន ំ
      ឆ២០០៨េនះ ្រតូវបនគណៈកមម
                          ជតេយើងឲយបនគង់វង តេទេ
                           ិ                     ង៕
ធករេបតកភណពិភពេ
 ិ  ិ ្ឌ         ក របស់អងករយូ
                   គ
                                             េ   យ កន្តរេ

     េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
          ិ  ន             ទំព័រទី  21        ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                          ី
      ្ហ
     បញករេ្របើេ្រគឿង្រសវឹងកនងចំេ
                ុ                     មយុវជន
    ករសិក ្រ   វ្រជវមួយបនរកេឃើញ

ថ យុវជនែខរែដលេចះទទួលទនេ្រគ ង្រសវង
     ម           ឹ

  ំ
មនចនួនេ្រចនេឡើងៗ
     ើ       េទះជពួកេគបញក់
                  ជ

ថសុ េធើឲយខួ នរបស់េគមិន្រសួលេ្រកយេពល
    ្វ  ្ល

ទទួលទនេហើយក៏េ    យ។

    េន  មេភជនីយ ្ឋ ន     មបេ  ្ត យ

   ំ       ធ ៉
ផូ វលមួយខងេកតវទយល័យសនរមុ ក មនេភ
  ្ល    ើ ិ

ជនីយ ្ឋ នជេ្រចន
       ើ   ែដលេបកលក់េនេពលរ
             ើ
                                         ំ ន
                            ្រកុមយុវជន យុវនរ ី េ្រច ង កុ ងរងគ      ល
េសៀលនិងេពល ្រតី មនផកយីេ
          ្ល          សមល់
                      គ
                               ំញ   ំ
                         េហើយខួ នខុ ក៏មនករលបកផងែដរេ
                             ្ល                     យ  រ
   ់
ស្រមបលក់្រ   េបៀរនិងេ្រគ ងែកម្រគប់មុខ។
               ្ល
                         ែត      រធតុ្រសវងអត់ទន់េសបយ។
                                    ឹ     ើ
    េនកុ ងេភជនីយ ្ឋ នែដលមន្របុសៗ
      ន
                                       ំ
                              េ្រកពីមនបុរសៗ មួយចនួនបនច ំ          យ
        ំ ន ំ
មនេកងចស់ អងុ យជុៗគកពុងអងុ យជែជក
  ម    គ      គ
                         លុយកក់កុ ងករទទួលទន្រ
                              ន                េបៀរេ្រកយេព
 ន  ំ
គ រួមទងមនែកវ្រ           ំ
           េបៀរផង។ កុ ងចេ
                 ន     ម
                           ំ
                         ល បេពញករងររបស់ខួ នេនះ េគក៏សេងត
                                  ្ល     ក
អកទងេនះក៏មនមនុស ្របុសៗ វយជទង់ផង
 ន ំ          ័ ំ
                         េឃើញមន្រកុមេកងៗ វយទទង់មួយចនួនបន
                                ម  ័ ំ   ំ
ែដរ។
                         ទទួលទន្រ       េបៀរដូចមនុស ចស់ែដរ។
          ំ ិ
    យុវជនមក់ែដលសុមនបេញចញេឈះ
       ន        ម
                                  ័
                              យុវសិស វយ១៨ឆ ំ េរៀនេនវទយល័យ្រពះ
                                    ន     ិ
បនែថងឲយដឹងថគត់ទទួលទន្រ
  ្ល                េបៀរេសើរ
                       ទ
                         យុគនធ បនែថងថ គត់ក៏ធប់្រ
                              ្ល    ្ល            េបៀរែដរ ជ
ែតជេរៀង ល់ៃថជមួយនឹងមតភ័កិ្ត របស់គត់
      ង    ិ ្ត
                                  ំ
                         ពិេសសេនេពលែដលជួបជុមិ្រតភកិ្ត ១ែខមង
                                          ្ត
      ំ
េ្រកយេពលែដលបេពញករងរចប់េនះ៖
                            មេបៀរ    គ រឌន េនេពលេងើបពី្រពលឹមឈឺ
                                    ិ
«មូលេហតុែដលខុ ំញ ចូលចតមកទទួលទន ដូច
           ិ ្ត
                         កបល កួ តពិបក្រទ ំ
                             ្អ            ស់។
ថបនប់ករងរសុ គ
  ្ល    ម         ំញ     ំញ
           ម ញរបស់ខុ ហឹ នងឯង។ខុ ទ
                                េ  ក សន ជ័យ    ថ បនិកវទយ
                                              ិ    ថ នែខរ
                                                     ម
ទួល          ំ
    គ ល់ថ េពល្រសវងលបក ដូចជេយង
          ឹ     ើ
                            ់
                         ស្រមបករអភិវឌ ន៍បនមន្រប            សន៍ថ៖
ហូបដល់េម៉ង១េម៉ង២អីចង
          ឹ       ្រពឹកេឡើងេយង
                       ើ
                              ំ
                         ក ្ត ែដលនឲយយុវជនផឹក្រ          េបៀរកន់ែតេ្រចើ
្រតូវេឡើងមកេធើករេម៉ង៧្រពឹក។
       ្វ           េពលេនះ
                         នេនះ គេ
                            ឺ      យ   រែតករ។(តេទេលខេ្រកយ)

     េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
          ិ  ន            ទំព័រទី  22       ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                         ី
           បរមេ្រក្រពះពុ ទធ
             ី                   សន
េ  យ គុយ សុធន

     ទឹកចិតេស ន
        ្ត      ់ ក
             កបឆរវណ្ណៈ                   ំ
                           ទឹកជន់ហូរចក់ទមក់្រចងដី
                                  ្ល

     ផូ វចស់បក់េទបេងើតផូ វថីម
      ្ល      ក  ្ល            មនុស និងែផនដអក
                                 ី ន       ជមស់។
                                          ច

     អតតអស់េទែតេនបចុ បបនន
      ី       ច              អនគតមកទន់េតសល់អីខះ
                                 ើ  ្វ ្ល

     ចុងេ្រកយគឺ      ់
             ្ល បេចលដ្រសឡះ
                 ី          អក
                            ន    ជមស់យូរ
                                 ច        ស់មកេហើយ។

     កលេដើមធប់លបេលើទីបេ
        ្ល ី  ្វ      ក        េដរខុសមួយករស្រងមឥតេសបយ
                            ើ    ្ត  គ   ើ
     ំ ី ្ល
     ដរកយជ្រសេមចេភើងេហើយ
            ្ល                          ំ ក
                           ្របងេទេពេអើយែ្រកងជួបដុសរ។
                             ឹ

     ្រប        ំ
         ទបុណយេអើយចដល់      េទៀត         ិ ំញ
                           ផុសមកជួយជតខុ សូមអងរ
                                    ្វ

       ំញ  ំ
     ឲយខុ បនទន់ជនន់មនុស ល ្អ           រស់មនសីលធម៌េចះេគរពគ។
                                     ន

     ដបតេ គជ
      ិ       មកទន់េហើយ          ែ្រកងេ    ំ
                                កពុេសបយពុំមនេពលេវ
                                   ើ
     ពុំបនរស់ទន់ជតរួបរួមគ
           ិ   ន            មចុ ទមទរជេរៀល ល់ៃថ។
                             ច       ង

       នំ
     សូមភដងែរកែដលមនបរមី              ជួយែថែដនដីែដលមនតៃម្ល

     េកះកុងលយកុ ងសមុ្រទទឹកៃ្រប
          ន                   ំ
                           អកកុកៃឡ្របៃពណជត។
                            ន      ី ិ

     អូរេ្រជកុ ំ ក់   ់
              ក្រពំែដនចស់         ំ ើ្វ ្ត
                           កុេធេផសផសឲយ្រពំចកឃត
                                 ្ត   ្ល

        ៉    ំ ំ
     េប៉យែបតសូមអកកុនវ ិ ទ
          ន                 រក ធមជតៃ្រពែចកែដនដី។
                              ម ិ

     ៃបលិនតបូងេព្រជលង់លិចដល់បត          េតេ
                            ើ       ំ
                                កយយយ៉តកពុងេធអី្វ
                                      ើ្វ

     សូមឲយដូនេពញបេញចញរសី ម             ំ ្ល ទ
                           បភឺៃផដីែដនកមុ ជ។
                                  ព

                                      តេទេលខេ្រកយ
    េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
        ិ  ន           ទំព័រទី  23      ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                                     ី
េលខ ៣១ែខមថុ នឆ ំ ២០០៩
     ិ  ន     ទំព័រទី  24  ទស នវដ្តពន្លឺែខមរេ្រកម
                       ី

								
To top