Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

rocnikova_prace_z_ict

VIEWS: 18 PAGES: 16

									Ročníková práce z ICT


       Funkce PHP na webových stránkách
Autor:       Kryštof Sýkora

Třída:       Sexta 2010/2011

Předmět:      Informatika

Vedoucí Práce:   Martin Elznic
Obsah

Úvod ..................................................................................................................... 1

WWW ................................................................................................................... 2

PHP ....................................................................................................................... 3

Algoritmus ............................................................................................................ 4

PHP Tagy .............................................................................................................. 4

  Echo .................................................................................................................. 5

  Proměnná .......................................................................................................... 6

  Podmínky .......................................................................................................... 7

  Cykly................................................................................................................. 9

  Include ............................................................................................................ 11

Závěr ................................................................................................................... 12

Konzultační hodiny ............................................................................................. 13

Zdroje .................................................................................................................. 14
    Úvod

    Jako téma své práce jsem si zvolil téma funkce php na www. Možná proto, že
mám k tvorbě webových stránek vztah utvrzený časem a zkušeností. Osobně php na
svých webových stránkách používám prakticky konstantně. Jsem toho názoru, že pro
kohokoliv, kdo má zájem o jakékoliv hlubší studium tvorby stránek, je znalost php
nezbytná.

    V této práci budu popisovat význam a základní mechaniky jazyku php. Přesto,
že tento jazyk stojí sám o sobě vedle programovacích jazyků jako html a css, bylo by
velice prospěšné, aby každý, kdo se chce zajímat o php, byl předem seznámen se
základy html, a to proto, že webové stránky mohou být naprogramovány pouze za
pomoci jazyků, jako jsou právě html a css. Jazyky jako php a Java Script slouží až
k dodání dynamických (měnících se) prvků do webových stránek. Jak ale během studie
a aplikace php zjistíte to, že je stránka dynamická, ještě neznamená, že nemá žádné
statické prvky, a proto i na takových stránkách budete muset použít jazyky jako html.
Tato práce je tedy doporučena především pro ty, kteří jsou již seznámeni se základy
html a dokážou vytvořit přinejmenším jednoduché webové stránky.

    Protože tato práce zahrnuje veliké množství příkladů, u které je doporučená
praktická aplikace, vytvářím paralelně s prací i webové stránky, na kterých budou
informace z této práce zobrazeny tak, aby je čtenář mohl snadněji použít. Web je
k nalezení na: http://php.web2001.cz/
                                          1
    WWW

    Na začátku by bylo účelné si projít základní fungování webu jako takového. I
přes velice časté užívání slovního spojení „na Internetu“ jakožto ukazatele na obsah
webové stránky, web není internetem, ale pouze jeho částí.     Přesto, že běžnému
uživateli se takové rozlišení možná nezdá příliš podstatné, je důležité si ho uvědomit.
Kdykoliv chce někdo „použít“ Internet, odešle příkaz pomocí jednoho z internetových
protokolů ze svého do jiného počítače. Pomocí těchto protokolů poté dochází k výměně
informací. Pokud chceme použít web, pak se bude jednat o proces mnohem
konkrétnější. Počítač uživatele (klient) odešle příkaz pomocí protokolu http na počítač,
na kterém je stránka uložena (server). Zpravidla takový příkaz odešleme jednoduše tak,
že do okna adresy našeho webového prohlížeče napíšeme adresu konkrétní stránky. Ke
každé doméně (např. „seznam.cz“) je přiřazena IP adresa, nebo abychom byli přesnější,
ke každé IP adrese serveru, na kterém jsou soubory, které chceme učinit dostupnými
pod určitou adresou, musíme přiřadit doménu. Na tento server tedy pošleme pomocí
prohlížeče na našem počítači příkaz, který ho zažádá o konkrétní soubor. Pokud tedy
zadáme do prohlížeče adresu jako seznam.cz, prohlížeč odešle žádost na server seznamu
a on mu odešle soubor index.

    Indexem  se  míní  pochopitelně  soubor  v nejvyšším  adresáři  (resp.
http://seznam.cz/index), který pro všechny účely většinou slouží jako domovská
stránka, tedy stránka která naběhne, poté co stránku zobrazíte. Toto už pravděpodobně
každý se zkušenostmi s html zná. Jakmile se ale dostaneme k php, tento proces se může
lehce změnit. Zda je na stránce použit php kód se dá velice jednoduše zjistit, a to
koncovkou souboru. Zatímco všechny html soubory měly koncovku .html, u stránky
s php kódem se bude jednat o soubor s koncovkou .php. A je to právě tato koncovka,
která hraje v odesílání stránek klientovi důležitou roli. Pokud server dostane příkaz
odeslat php soubor, nejprve ho otevře a provede všechny php příkazy. Je důležité
zdůraznit, že toto se děje ještě předtím, než se soubor odešle. Po provedení příkazů je
soubor odeslán a uživatel dostane již upravenou stránku, aniž by si mohl php kód
prohlédnout.
                                           2
    PHP

    Už jsme si vysvětlili, jak se změní postup při odesílání souborů php. A nyní si
řekneme, k čemu vlastně php slouží. Jak už jsem zmínil, pomocí php vytváříme
dynamické webové stránky. Z názvu vyplývá, že dynamická stránka je stránka, na které
se něco mění. Na dynamické stránce na rozdíl od statické se mohou nějaké prvky
změnit jen na základě akce provedené uživatelem. Statická webová stránka se může
pochopitelně také změnit, ale k tomu je zapotřebí aby, si patřičný programátor stránku
otevřel, editoval ji, opět nahrál na server a uživatel si ji aktualizoval. Pomocí php lze
provést veliké množství změn od jednoduchého výpočtu až po složité algoritmy
umožňující zpracování obrovského množství dat závratnou rychlostí.

    K tomu, aby celý tento „cirkus“ fungoval, je nutná ještě jedna „drobnost“.
V předchozí kapitole jsem zmínil, že předtím než se soubor.php odešle ze serveru, jsou
na něm provedeny všechny php příkazy. Z logiky věci tedy vyplývá, že server musí
umět nejen soubor odeslat, ale i jak php kód přečíst a provést.

    Pokud používáte soukromý nebo veřejný server, pak musíte v jeho popisu
hledat, zdali má „podporu PHP“. Při pronájmu serveru je to velice běžný předpoklad a
většinou by ho každá společnost měla uvádět na svých domovských stránkách mezi
hlavními informacemi o serveru.

    V druhém případě, kdy byste měli vlastní server nebo si chtěli jen kód otestovat
na vašem počítači, musíte mít nainstalovaný server s podporou php. Předpokládejme, že
pokud právě s php začínáte, pak jste doposud při testování webových stránek na svém
počítači jednoduše použili webový prohlížeč nebo editační software pro webové stránky
k otestování funkčnosti kódu. Již jsem vysvětlil, že při odeslání kódu php ze serveru je
kód nejprve proveden a uživatel dostane pouze výsledek. Tento proces se ale nedá
obejít, a pokud se php kód neprovede na patřičném serveru, pak už se neprovede vůbec
a prohlížeč vám kód vypíše jen jako text do stránky. A tak se vracíme k našemu
původnímu závěru, že je nezbytné mít nainstalovaný server, který by kód dekódoval.
Získat podobný server není ale vůbec náročné, proto, pokud si chcete váš kód testovat
na svém počítači, musíte si podobný server vyhledat a nainstalovat. Mezi nejznámější                                            3
patří kupříkladu Apache. Podobné servery vám poté umožní vystavět celý web v php i
s MySQL databází, který si můžete spustit z domácího počítače. Osobně mohu
doporučit Complex web server, se kterým mám dlouholeté zkušenosti. Jeho velice
snadná instalace a jednoduché ovládání dobře poslouží začínajícím uživatelům.


     Algoritmus

     Dříve než se dostaneme k jazyku samotnému a praktickému využitím, musíme si
objasnit jeden zásadní pojem. Možná jste při čtení předcházející kapitoly pozvedli obočí
nad slovem algoritmus. Algoritmus je stavební kámen jakéhokoliv programování.
Představte si, že máte jednoduchý proces, kdy se opakuje určitá činnost a vy ji chcete
nějak rozfázovat a vytvořit různé výsledky na základě různých vstupů. Abyste toho
docílili, použijete algoritmus. Velice jednoduchý algoritmus by mohl vypadat takto:
„Vyber si číslo od 1 do 10, pokud je číslo 5 a výš pak se stane…“. Na tomto
jednoduchém principu pracuje programátor, který vytváří dynamickou stránku. Pokud
chcete vytvořit formulář, musíte určit, co se s jednotlivými daty stane, jak se upraví,
kam a kdy se odešlou a co se stane, pokud nějaká data chybí nebo jsou špatně vyplněna.
Tyto procesy v php si ozřejmíme v kapitole podmínky.


     PHP Tagy

     Nyní jsme probrali teoretický základ a dostáváme se k praktičtější části této
práce. Pokud tedy máte připravený server s podporou php, vytvořte si soubor.php ve
kterém budete pracovat a otevřete si ho v textovém editoru vaší volby (nejlépe ten, který
jste používali doposud na své html stránky). Tento soubor si poté přes váš server
otevřete i ve webovém prohlížeči, abyste mohli pozorovat výsledky vaší práce.

     Jakýkoliv php kód, který vytvoříte, pište kupříkladu do těla stránky. Aby si ale
server uvědomil, že následující text je kód php, musíme jakékoliv příkazy umístit mezi
tagy <?php a ?> (viz. příklad). Samotné příkazy pak musí být odděleny středníkem, aby
si počítač uvědomil, že začíná nový příkaz

<body>

<?php


                                            4
*příkaz1*;
*příkaz2*

?>

<!-- nebo --!>

<? *příkaz1*; *příkaz2* ?>

</body>

     Ještě je důležité zmínit, že pro zachování orientace ve složitějším kódu je
vhodné si dělat poznámky. Na rozdíl od poznámek v html (<!-- poznámka --!>), v php
stačí před poznámku napsat dvě lomítka - „//“.


     Echo

     Mezi nejzákladnější php příkazy patří echo. Překlad tohoto příkazu by byl velice
jednoduchý: „Zapiš toto:“ Struktura příkazu vypadá takto:

<?php

echo "takto je možné vypsat jakýkoliv text";

?>

     Tento kód by vám na stránce jednoduše vypsal slova „takto je možné vypsat
jakýkoliv text“. Jistě pochybujete o smysluplnosti podobného příkazu, jelikož na
vypsání takového textu ho stačí napsat do dokumentu. Jak ale časem uvidíte, příkaz
echo umí vypisovat i obsahy proměnných se, kterými se za okamžik naučíme pracovat a
poté se začne postupně ukazovat jeho skutečné využití.

     Pro začátek si můžeme ukázat základní výpočty. V php podobně jako ve všech
ostatních programovacích jazycích se často musí provést mnohé matematické operace
pro správné fungování algoritmů. Pro začátek si můžeme uvést několik jednoduchých
výpočtů pomocí příkazu echo.

<?php

echo 4 + 5 - 2;
//vypíše 7

echo 4 * 2;


                                            5
//vypíše 8

echo 0.5 / 2;
//vypíše 0.25

echo 6e3;
//vypíše 6 krát 10 na třetí

?>

     Podobně můžete pomocí příkazu echo spočítat i velice složité příklady. Jak brzy
zjistíte, v php existuje velice přesný řád pro výpočty a může zahrnovat i matematické
operátory jako jsou závorky. To znamená, že pokud zadáte (5 + 5) / 2, výsledek bude 5,
zatímco pokud zadáte 5 + 5 / 2, výsledek bude 7.5.


     Proměnná

     Když už mluvíme o souvislostech, můžeme říci, že proměnná je základem
většiny algoritmů. Abychom upřesnili, algoritmus se neobejde bez proměnných, s nimiž
by mohl operovat. Účel a funkce proměnných jsou velice prosté. Do kódu php vložíte
příkaz, který stanoví, že existuje proměnná x s hodnotou y. Struktura takového příkazu
je následující:

<?php

$x = "y";
//Zde jsme nadefinovali, že obsah proměnné x je text „y“ (bez uvozovek).

echo x;
//Pomocí příkazu echo můžeme poté takovou proměnnou vypsat.
//Vypíše se „y“ (opět bez uvozovek).
?>

     Existují 2 základní typy obsahu proměnných: Číselné hodnoty a textové řetězce.
Textové řetězce, jak jejich název napovídá, slouží k uchování textu. Abychom dali
serveru vědět, že obsah následující proměnné je text, stáčí ho napsat do uvozovek nebo
středníků. Při dalším postupu ve studiu php, narazíte na situaci, kdy budete muset do
textového řetězce ohraničeného uvozovkami napsat další uvozovky nebo jiné znaky,
které se v php používají jako různé operátory a narušily by váš kód. V takovém případě
před znak napište zpětné lomítko.

<?php                                           6
$textova_promenna = "Toto je textová hodnota";
//Obsahem proměnné „textova_promenna“ je řetězec „Toto je textová hodnota“

$znaky = "\$, \" ";
$echo "Znaky: ", $znaky;
//Zde se nám vypíše text „Znaky: “ a za ním „$, "“.
?>

    Pokud se jedná o číselnou hodnotu, proměnná se dá použít v různých výpočtech.
Číselné hodnoty se zapisují bez uvozovek. Kromě samostatných čísel můžeme zapsat i
výpočty, kdy můžeme operovat s čísly i s číselnými proměnnými.

<?php

$a = 10;
//proměnná a má číselnou hodnotu 10
$b = $a * $a;
//proměnná b se rovná proměnné a na druhou
$c = $a / $b * 100;
//proměnná $c je kolik procent je proměnná a z proměnné b
echo "Proměnná a je " , $c, "% z proměnné b.";

?>

    Možnosti, jak operovat s proměnnými, jsou skutečně neomezené a jistě nebude
na škodu si jich několik vyzkoušet. V další kapitole o podmínkách se podíváme na další
praktická využití.


    Podmínky

    Myslím, že u posledních 3 kapitol jsem začal se slovy, že probírané téma je
základem všeho. U podmínek tomu nebude nijak jinak, neboť jsou to právě podmínky,
které nám umožňují skutečně vytvořit ty velice složité algoritmy. Struktura podmínky je
přitom velice prostá. Jednoduše řekneme, že pokud je nějaká podmínka pravdivá, pak se
provede určitá akce. Základní podmínkou je podmínka if. Její struktura je následující:

<?php

if (podmínka)
{
akce1;
akce2;
//Je důležité i jednotlivé příkazy v podmínce oddělit středníkem.
};
                                             7
else

{
akce;
};

?>

    Podmínka zpravidla bude jednoduchá rovnice. Otázka, zdali se levá strana
rovná, je větší, menší, nebo se nerovná straně pravé. Zde jsou příklady několika
podmínek

$x == $y //pokud x se rovná y
$x != $y //pokud x se nerovná y
$x < $y //pokud x je menší než y
$x <= $y //pokud x je menší nebo rovno y
$x > $y //pokud x je větší y
$x >= $y //pokud x je větší nebo rovno y

    Zatímco u podmínek s operátory jako větší a menší se používají číselné hodnoty,
u podmínek rovnosti a nerovnosti není problém použít i textový řetězec. Pak by
podmínka zněla, zdali konkrétní slovo odpovídá či neodpovídá jinému. Pokud se
podmínka ukáže jako pravdivá (např. 2 < 3), pak se provedou veškeré příkazy uvedené
v složených závorkách „{}“ za příkazem if. Příkaz podmínky můžete doplnit o příkaz
else, který se provede právě v případě, kdy je podmínka nepravdivá (např. 2 > 3).
V praxi má tento příkaz bezpočet využití, jeden uvádím jako příklad.

<?php
$input = "Pavel";
$jmeno = "Jan";

//Nadefinujeme si dvě proměnné představující jedno zadané jméno a jedno uložené jméno.

if ($input == $jmeno) //V podmínce zjišťujeme, zdali jména souhlasí.
{
echo "Zadané jméno je správné.";
};

else

{
echo "Zadané jméno je špatné.";
};

//Protože jména nesouhlasí, vypíše se text „Zadané jméno je špatné“

?>
                                             8
    Na základě tohoto principu můžete nastavit veliké množství vzájemě
souvisejících podmínek. Aby obsah proměnných mohl ovlivnit i uživatel, museli
bychom vytvořit formuláře. Formulář se tvoří pomocí html a jeho tvorbu v této práci
nepopisuji. Pro zájemce o další studium, uvádím na konci práce doporučené odkazy.


    Cykly

    Cykly prakticky patří mezi podmínky. Opět se jedná o příkaz, který se provede
za předpokladu, že je podmínka pravdivá. Na rozdíl od příkazu if, jak už pojem
napovídá, cyklus se může několikrát zopakovat. Abychom byli přesní, cyklus se
opakuje tak dlouho, dokud je podmínka pravdivá. V této práci se seznámíme s cyklem
while. Struktura cyklu se velice podobá struktuře podmínky.

<?php

while (podmínka)
{
akce;
};

?>

    Pokud bychom v tomto případě použili jednoduchou podmínku, například zdali
je 1 < 2, a jako příkaz použili vypsání konkrétního textu, pravděpodobně by se nám
podařilo zaseknout webový prohlížeč. Příkaz by se konstantně opakoval až do chvíle,
kdy by začal přetěžovat procesor nebo zahltil operační paměť. Proto při vytváření
podmínky, je velice důležité, myslet na to, kolikrát se má cyklus zopakovat. Abychom
počet zopakování cyklu omezili na zvolený počet, musíme použít jeden velice
jednoduchý trik.

<?php

$i =0;
//Nadefinujeme si libovolnou číselnou proměnnou s hodnotou obvykle 1 nebo 0.

while ($i < 5) //Jako podmínku dáme, že příkaz se bude opakovat, dokud $i <5.

{

echo "Cyklus se právě provedl po", $i, ".<br>";
//Zde se vypíše na nový řádek pořadí cyklu, který se provedl.

$i++;


                                          9
//Tento příkaz jednoduše udává, že hodnota $i se zvyšuje o 1, do dalšího cyklu bude $i = 2.
//Takto se bude při každém cyklu hodnota $i zvyšovat a po 5 opakování se cyklus ukončí.
//Pro zvyšování hodnoty $i by bylo rovněž možné použít příkaz jako $i = $i + 1;
}

?>

    Pomocí podobných cyklů můžete vypsat například 100 mocnin dvou za zlomek
sekundy nebo rychle vypsat opakující se vzorce v html kódu. To je obzvláště užitečné,
pokud například stavíte fotogalerii na vaší webové stránce, kde potřebujete po čtyřech
pod sebe zobrazit obrázky pojmenované 1 – 87. Pochopitelně můžete kód napsat čistě
v html a pak jen změnit číslo v kolonce url, ale to by zabralo asi 10x více času a pokud
byste pak čistě náhodou zjistili, že šířka kterou jste zvolili, nevyhovuje, můžete začít
znovu. Pomocí cyklu je možné podobný kód nechat vypsat během sekundy, jen za
pomocí několika řádků php kódu, jak je ukázáno v příkladu.

<?php

$obr = 1;
//Pomocí této proměnné budeme počítat pořadí obrázku.

while ($obr <= 87)
{

//Nyní musíme pomocí php nařídit počítači k napsání 87 řádků kódu <img src=“1-87.jpg“>
//Použijeme 2. Příkaz while který se provede vždy 4x (kolik obrázků chceme na jeden řádek.

$i = 0; //Je důležité nadefinovat $i zde, aby se při každém novém řádku obnovila na 0.

while ($i < 4)
{
echo "<img src=\"", $obr, ".jpg\" >";
$i++; //Zde se vypíší vždy 4 obrázky a pak se příkaz ukončí
$obr++; //Hodnota $obr se při každém cyklu na každém řádku o 1 zvýší.

};
echo "<br>"; //Po dokončení příkazů pro 4 obrázky se řádek takto zalomí.

//Ve chvíli kdy se všech 87 obrázků vypsalo, příkaz se znovu nezopakuje.
}

?>

    Podobný kód, přestože se začátečníkovi může zdát složitý, dokáže ušetřit
spoustu času při tvorbou stránek a hlavně při jejich úpravě. Po dalším studiu zjistíte, že
se jedná o důležitou součást základu php a nesmírně užitečný příkaz.
                                               10
    Include

    Jako poslední příkaz, který v této práci probírám, jsem zvolil include. Informace
zde uvedené se týkají především způsobů, jak manipulovat s obsahem stránek jako
programátor a nikoli jako uživatel. To je proto, že uživatelské rozhraní zahrnující např.
formuláře a MySQL databáze pro uchovávání dat je relativně složitější, a proto
vhodnější až pro pozdější studium. Rád bych nakonec zmínil jeden velice užitečný
příkaz pro osoby začínající s php a tvorbou www vůbec, který jim pomůže při budování
a upravování webu.

    Příkaz Include znamená jednu prostou věc, „Vlož obsah tohoto souboru sem“.
Představte si situaci, kdy připravujete relativně veliký web a na každou stránku chcete
použít stejný obsah, stejnou hlavičku a jediné, co by se mnělo lišit, je text samotný.
Pochopitelně můžete jednoduše vytvořit vzorovou stránku, kterou pak nakopírujete.
Tato varianta bude vaší noční můrou, pokud budete chtít provést jakoukoliv úpravu
v přednastavených oblastech. Obzvláště pokud web bude čítat 100 jednotlivých stránek.
Pokud tedy používáte např. css pozicování, můžete velice jednoduše zkopírovat <div>
obsahující obsah nebo hlavičku do externího souboru a ten pomocí příkazu include
vložit do každého php souboru na vašem webu. Struktura příkazu je velice jednoduchá:

<?php
 include "soubor";
?>

    Pomocí takto jednoduchého příkazu můžete do každé stránky na svém webu
vložit veliké množství textu z jakéhokoliv textového souboru. Nejjednodušší je si
vkládaný kód uložit do souboru něco.php, jako obyčejný text bez jakýchkoliv <?php
tagů.

    Tutéž samou funkci mohou obstarat administrační programy, které zásadně
ulehčit programátorovi webu práci. Problémem podobných programů je velice složité
ovládání a obrovské množství pro začátečníka bezúčelných funkcí. Php příkaz include
představuje rychlou, lehkou a elegantní zkratku, která pomocí tří řádek kódu ulehčí až
hodiny zbytečné práce.
                                           11
    Závěr

    Jazyk php patří do neodmyslitelné výbavy každého webového programátora.
V této práci jsme si ho demonstrovali jako spíše pomůcku pro stavbu webu. Je pravda,
že tak se php jistě z počátku bude jevit. Zatímco jiné jazyky pro programování na webu,
jako Java Script nabídnou rychlé a jednoduché aplikace a jistou interakci s uživatelem
již od začátku, php se začne časem koncentrovat na tvoření formulářů, knih hostů, fór a
vůbec administraci skutečně interaktivního webu. Přestože někomu se php může zdát
jako ta složitější volba, jedná se pouze o klam. Po pochopení základních principů se
ukáže, že php je ve skutečnosti velice jednoduchý jazyk a jeho využití je spíše omezeno
úrovní představivosti a mírou logického uvažování než znalostí velikého množství
příkazů.

    Další studium php rozhodně doporučuji všem, kdo mají zájem o hlubší znalost
tvorby webových stránek. Je důležité, aby podobné studium navazovalo praktické
cvičení, protože znalost jazyka dovede uživatele jen do určité fáze a je nutné se často
opřít o vlastní vynalézavost. Pro detailnější studium základů php a základů MySQL
mohu doporučit knihu, kterou uvádím v použité literatuře, PHP a MySQL bez
předchozích znalostí od Miloslava Ponkráce. Kromě odborné literatury najdete na webu
veliké množství stránek s detailními a velice podobnými instrukcemi pro začínající
programátory. A díky základním znalostem php, získaných z této práce, by pro vás
neměla ani složitější cvičení představovat veliký problém.

    Na závěr bych se rád vrátil, k několikrát zmiňovanému pojmu MySQL. MySQL
je systém databáze a jazyk, se kterým se s ním komunikuje. Pomocí takové databáze
můžete ukládat data z formulářů a otevře se Vám cesta k webovým „aplikacím“ jako
fóra, knihy hostů a přihlašovací systémy. K této databázi se připojujeme právě pomocí
příkazů php a jednalo by se o velice dobrý materiál pro budoucí studium. Věřím, že
díky informacím z této práce se můžete do studia MySQL pustit a vytvořit své první
skutečné webové aplikace.
                                          12
    Konzultační hodiny

Konzultace      Datum     Obsah
  1. Konzultace   8. 11. 2010  Téma práce, obsah, seznam
                  příkazů.
  2. Konzultace   24. 1. 2010  Postup práce, vhodné úpravy,
                  teoretický základ.
  3. Konzultace   18. 4. 2011  Závěrečná kontrola, poslední
                  úpravy.
                               13
    Zdroje

    PANKRÁC, Miloslav: PHP a MySQL bez předchozích znalostí. Brno – Press
2007

    HAVELKA, Jiří a kolektiv: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web
site. Brno – CP Books, a.s. 2005

    KOSEK,Jiří – PHP. Tvorba interaktivních internetových aplikací. Podrobný
průvodce. Praha - Garda 1999

    JANOVSKÝ,      Dušan   PHP.    Online.    Dostupné    z URL
http://www.jakpsatweb.cz/php/index.html

    ŽĎÁREK,     Roman    PHP-   Příručka   a  manuál.    Z URL
http://www.jakdelatweby.cz/php/

    ERAC    NETWORK     PHP,   Tutorial.   Dostupné    z  URL
http://www.tizag.com/phpT/
                                        14

								
To top