Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Verbum

VIEWS: 13 PAGES: 30

									(www.ve.org.za)Huwelik         -

Prejudice        -

China          -

 Past and Present    -

Theology        -

Theological training  -

Theology        -

Theology        -

Theological       -

God's surprise     -

New Testament      -

Dogmatics        -

Church History     -

Old Testament      -

1 Cor 1:1-9       -

godskonstrukte     -

Sexuality        -

Global citizenship   -

Reformed epistemology  -

Pastoral counselling  -

Sexual identity     -

Liturgie        -

Ps 118         -
Missional church      -

Leadership         -

"Jezebel spirit"      -

Jer 9:22-23        -

War            -

Loneliness         -

Red Sea          -

Discipleship        -

Bible translation     -

New Testament       -

Manichaeism        -

Fast to Feast       -

Mission          -

Psalm 113         -

Old Testament       -


Church in Relationship   -

Liturgical embodiment   -

Isaiah 1-12        -

Ecclesiastical tradition

Opstanding         -

Spirituality        -

Biblical deat-wish     -

Revelation         -

Sin            -
Synoptic Gospel      -

Ekklesiologiese sleutel  -

Onesimus         -

Divine Healing      -

Teologiese fakulteit   -

Augustinus en de Joden  -

Forgiveness        -

Missionêre leierskap   -

Zaccheus         -

Versoening        -

Post-apartheid      -

Gift from God       -

Moed hou         -

Interdependence      -

Interkerklik       -

Faith           -

Postmodern        -

Rain rituals       -

HIV            -

Reis           -

Sacrament         -

Ewigheid         -

Freedom          -

Konstruktiewe rol     -

Analysis         -
Hermeneutisch competent  -

Pastoral counselling   -

Confessional       -

Post moderne       -

Evolutionary History   -

Christus verdeeld?    -

Geloofservaring      -

Teologie         -

Teologiese fakulteit   -

Headship         -

Briolageliturgie     -

NG Kerk          -

Hybrid Identity      -

Hermeneutiek       -

Bible translation     -

Psalms          -

Judging          -

Mission          -

Ontluikende kerke     -

Kaïn           -

Deut 15:1-18       -

Anthropology       -

Skeppergod        -

Good Samaritan      -
Geloofsgemeenskappe    -

Ps 69:33-34        -
Geloofsverskille     -
Geboorte         -

Missiologiese uitdaging  -
Hoop           -
Pinkster         -
Ontluikende kerke     -
Ontluikende kerke     -
Begrafnisgebruike     -
Sorgsaamheid       -
Homoseksualiteitsdebat  -

Skoonheid         -

Joh 13:26         -
HIV/AIDS         -

Anti-senutusne      -
Natuur          -
Wetenskap         -
Selfbeheersing      -
Job            -
Erediens         -
Verantwoordelikheid    -

Huwelike         -
Christenskap       -
Bonhoeffer        -
Armes           -
Toelogie/wetenskap    -
Openbaring        -

Fil 4:1-9         -
Ou Testament       -
Gen 1-3          -
Homoseksualiteitsdebat  -

Matt.           -
Hoop           -
Bybel           -

Pastorale         -
Wette           -
1 Kor           -

Fedsem          -
Ou Testament       -
Erkenning        -
Gelowe         -
Psalms         -

Gelowe         -
Kerk in SA       -

Sistematiese-teologie  -
Natuurrampe       -

Geloof         -
Mal 3:1         -
Johannes        -
Psalmberyming      -
AIDS          -
Hoop          -
Christelike       -
Ps 31          -
Ps 74
Ps 150         -

Psalmboek        -
Ondersoek        -

Waarheid        -
Woord          -
Ou Testament      -

Periskoop        -

Rehabilitasie      -
Airosdokument      -
Mark 3:1-6       -

Heilige Gees      -
Lofprysing       -
Rom 8:31-34       -
HIV/AIDS        -

Augustine        -
CS Lewis        -
Seksualiteit      -
Troos          -
Seksualiteit      -

Verhoudings       -
Huwelik         -
Seksuele        -
Seksualiteit      -
Geloof         -
Homoseksuele      -
Homoseksualiteit    -
Erotiek        -
Rituele        -
Sing          -
Sexuality       -
HIV/AIDS        -
2 Sam 12        -
Hindoes        -
Afrika kulture     -

Doodloopstrate     -

Joh 17         -
Teologie        -
YHWH          -
Menseregte       -
Christenskap      -
Vryheid        -
Job          -
Belydenis       -

Fil 1:27-2:18     -
Gen 6 + Ps 2      -
Thomas         -
Opstanding       -
Generasie       -
Menslikheid      -
Demokrasie       -
Doodstraf       -
Christenskap      -
Prioriteite      -
Nuwe testament     -

Dood          -
Wêreld         -
E-pos         -
Teologiese opleiding  -
Nuwe testament     -
Pastorale Leiers    -
Profesie        -

Amos          -
Sonde         -
Perspektiewe      -
Bybel         -

Swakheid        -

Politiek        -
Vergewe         -
Apartheid        -
Prespeteriaans     -
Geloof         -
Messias         -

Ps 51          -

Lewe          -
Geloof         -
Voorregte        -
Autobigrafie      -
Versoening       -
Briewe         -
Versoening       -
Kompleks        -
Deut          -
Lev           -
Preek          -
God           -
Jl 2:13         -
Geloof         -
Ps 79          -
Deut 17:14-20      -

Kloning         -
Karakter        -

Multi-kulturele     -
Kerkbegrip       -
Seksualiteit      -
Veranderinge      -
voortreflikheid     -
Prediking        -
Joodse         -
Postmoderne       -

Pastorale Leiers    -
Koningspsalm      -
Ps 2 en 18       -

Bybelgenootskap     -

Geloofsverantwoording  -
Jesusgroep       -
Franciscus van Assisi  -
Drie-eenheid      -
Ps 2          -
Waardes         -
Christenskap        -
Erediens          -
Verwoesting        -

Teologiese opleiding    -
Genesing          -
Godsdienstig        -
Israelite         -

Ps 44           -
Ben Marais         -
Godsdiens         -

Prediking         -
              -
Daniëlboek         -
God            -

Ps 137           -
Joh 17:24-26        -
James 5:1-6        -
Psalm           -
Internetdiensverskaffers  -
Toekoms          -
Openbaring         -
Multi-kulturele      -
Kronieke          -
Ou Testament        -
Bybel@kinders       -
Ps 8:5-7          -
Gal 3:15-25        -
Historiese Jesus      -
Barmhartige        -
Ps 1            -
Natuurwetenskap      -
Lewensvreugdespel     -
Gemeente          -
Romeine          -
Adolessente        -

Ps 69:29          -
Geloofsoordrag       -
Kerk            -
Ou Testament        -
Sexuality         -
Belhar 1948-1982      -

Efesiërs          -
Sending          -
Sending eeuwenteling  -

1 & 2 Korintiërs    -

Miga 7:8-20      -
Nuwe Hervorming 1   -
VERBUM ET ECCLESIA

‘n Johannese perspektief op die huwelik, geslagsrolle en seksualiteit in ‘n postmoderne konteks

Prejudice as moral action in Christian ethical decision-making

Reading Christian scriptures in China

The role of the Institute for Missiological and Ecumenical Research in the past and present

The Dutch Reformed Church and the Faculty of Theology at the University of Pretoria

Continuing theological training at the University of Pretoria

The history of the Faculty of Theology at the University of Pretoria: A Dutch Reformed perspective
1938–2008
The story of the Department of Practical Theology

Theological trends in our postsecular age

Sharing in God‘s surprise: The place and role of the Department of Science of Religion and
Missiology at the University of Pretoria
The Department of New Testament Studies, University of Pretoria (Dutch Reformed Church)
1938– 2008
Seventy years of dogmatics and Christian ethics at the University of Pretoria: A Dutch reformed
perspective
Church History and Church Polity in the Faculty of Theology at the University of Pretoria

Old Testament Studies: The story of a department

Persuasion in 1 Corinthians 1:1-9

Beliggaamde realisme en ekobillike godskonstrukte

Engendered Representations: Exploring Sexuality through Symbols and Myths

Being thought from beyond our borders: Towards ethical global citizenship

Fundamentalism on stilts: A response to Alvin Platinga‘s reformed epistemology

Poverty and pastoral counselling: Design for an extensive research project

A hermeneutics of sexual identity: A challenge to conservative religious discourse

‘n Narratiewe benadering tot die liturgie

Psalm 118 (117 lxx) in Luke-Acts: Application of a 'New Exodus Motif'
Missional church and local constraints: A Dutch perspective

Leadership in Acts through a social capital lens

The ―Jezebel spirit‖: A scholarly inquiry

Social implications of knowing Yahweh: A study of Jeremiah 9:22–23

Perceptions about civil war in Central Africa: Can war be justified or solve problems?

On loneliness and the value of slow reflection

The story of the Red Sea as a theological framework of interpretation

Inviting and initiating youth into a life of discipleship

Considerations for acceptability in Bible translation

'I am writing this with my own hand…': Writing in New Testament times

Manichaeism: Its sources and influences on Western Christianity

From Fast to Feast: A ritual- liturgical exploration of reconciliation in South African cultural contexts

Pelze, Gold und Weihwasser: Handel und mission in Afrika und Amerika

Two Instances of Mundus Inversus in Psalm 113

Wisdom and Ethics - The Contribution of Sapiential Ethics for

Old Testament Ethics
Karl Barth‘s understanding of mission: The Church in relationship

Fides Quaerens Corporalitatem: Perspectives on liturgical embodiment

Some notes on writing a commentary: Isaiah 1-12

Constructing Protestant and Catholic Peters: A comparative study in the literary use of the New
Testament and ecclesiastical tradition
Die opstanding van Jesus as kulminerende genesings-handeling in Johannes

Spirituality and the University

A biblical death-wish: Paul celebrating dying in Phil 1:21

Narrative-critical approach as hermeneutical framework for a creative dialogue between biblical
sources and secular extra-biblical sources: The Lord of the Rings as an entry into the Book of
Revelation
The doctrines of original sin and the virgin birth: divine revelation or human construct?
Challenging Biblical Fundamentalism by Seeking the Influence of the Synagogue in the Formation
of the Synoptic Gospels
Persoonlikheidstyle as ekklesiologiese sleutel

Onesimus – ‘n wegloopslaaf? Oor die ontstaansituasie van die Filemonbrief

Andrew Murray‘s Theology of Divine Healing

Die stryd oor die opstanding aan die Teologiese Fakulteit by UP. ‫ۥ‬n Gesprek met Prof Julian
Müller"
Augustinus en de Joden: een inleidend overzicht

An ethics of forgiveness

‗n Stormkompas in tye van aanpasbare verandering – kontoere van missionêre leierskap

And Zaccheus remained in the tree: Reconciliation and justice and the Truth and Reconciliation
Commission
Reconciliation as narrative: Witnessing against a too easy and a too difficult reconciliation

Justice in post-apartheid South Africa: Towards a Theology of Restitution

Reconciliation: a gift from God

―The RDP of the Soul‖, geweld, vergelding, toleransie en Paulus se appèl om moed te hou

The interdependence of public witness and institutional unity in the Dutch Reformed family of
churches
The search for interreligious convivance, ongoing challenge and charge

Faith to faith – Missiology as encounterology

Rethinking Missio Dei: a conversation with postmodern and African Theologies

Rain rituals and hybridity in Southern Africa

The pastoral care of preaching and the trauma of HIV and AIDS

Reis

The church as sacrament of the kingdom - A reformed commentary

Binne of buite die blokkie? ‗n Poging om iets oor tyd en ewigheid te sê

Freedom of religion in South Africa: Then and now 1652 – 2008

Kan die NG Kerk nog ‗n konstruktiewe rol in die Suid-Afrikaanse samelewing speel?

South African discourse analysis in theory and practice
Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage Voor de Fakulteit Teologie van de
Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit
uitgereikte eredoctoraathealing of life: towards a theology of affirmation in pastoral care and
Space and place in the
counselling
Confessional and ecumenical? Revisiting Edmund Schlink on the hermeneutics of doctrine

God in de (Post)moderne cultuur - George Steiner over transcendentie in kunst en cultuur

Ethics and Christology - Rediscovering Jesus in Evolutionary History

―Is Christus verdeeld?‖ Nadenke oor die teologiese regverdiging van kerkverdeeldheid en
kerkskeuring
―Nie waar nie?‖ Opmerkinge oor geloofservaring, dogma en die (eskatologiese) aard van
teologiese besinning
Onderweg na ‗n teologie van interkulturaliteit: ‗n Trinitariese perspektief

Een theologische faculteit als huis van vele woningen: Over de institutionalisering van de
theologie in de pluralistische, seculiere samenleving
The Biblical exegesis of headship: a challenge to Patriarchal understanding that impinges on
women‘s rights in the church and society
Bricolageliturgie: Liturgical Studies Revisited

Kan die NG Kerk vandag nog iets vir Suid Afrika beteken?

Hybrid Identity. Exploring a Dutch Protestant community of faith

Skrifbeskouing en Skrifhantering: perspektiewe op ‗n hermeneutiek van verwagting

The African agent discovered: The recognition and involvement of the African biblical interpreter
in Bible translation
A Pentecostal perspective on the use of Psalms of Lament in worship

Judging the Judges: finding value in these problematic characters

What next in mission? From the end of the earth to Jerusalem

Ontluikende kerke – ‗n nuwe missionêre beweging. Deel 2: Kernpraktyke van Ontluikende
Missionêre Kerke
In het teken van Kaïn. Een theologische exegese van Genesis 4

Deuteronomium 15:1-18 en die uitroei van armoede in (Suid) Afrika

Trinitarian Anthropology

Vroulikheid by die Skeppergod? ‗n Liggaamskritiese ontleding van geselekteerde skeppingstekste
in die Ou Testament
The etho-poietic of the parable of the good Samaritan (Lk 10:25-37).
The ethics of seeing in a culture of looking the other way Stollen, kristalliseren of verdampen? De
collectieve identiteit van christelijke geloofsgemeenschappen in een tijd van individuali-sering en
pluralisering
Psalms 69:33-34 in the light of the poor in the Psalter as a whole
Geloofsverskille: waar kom hulle vandaan en wat maak ons met hulle?
Natality. A theological approach to an anthropological basic concept in the context of bioethics

Sinkretisme as missiologiese uitdaging
Lente in die Teologie: ‘n opwindende ligstraal van hoop vir die kerk
Pentecostals‘ reading of the Old Testament
Ontluikende kerke – ‗n nuwe missionêre beweging. Deel 1:
Ontluikende kerke as prototipes van ‘n nuwe missionêre kerk
Die rol en taak van die kerk ten opsigte van begrafnisgebruike
Providence and God‘s emergent will through prayer as it relates to determinism and healing
Riglyne vir ‗n verantwoordelike Nuwe-Testamentiese verstaan in die homoseksualiteitsdebat.
Deel 2: Nuwe Testamentiese tekste
Schoonheid als theologisch begrip: Urs von Balthasar‘s en Van der Leeuw‘s esthetiek kritisch
beschouwd
Jesus, Judas en ‘n stukkie brood. Die betekenis van ‘n gebaar in Johannes 13:26
Does the church deliver? Perceptions amongst South Africans about the role of the church in the
HIV/AIDS field
Matthew, the church and anti-Semitism
Veronderstelt de natuur een plan en intelligentie?
Is intelligent design science, and does it matter?
1 Korintiërs 9:24-27 – Kerklike leierskap vra ‗n besondere vorm van selfbeheersing
Bpotos A favourite word of Homer in the Septuagint version of Job
Die atmosfeer in die erediens deur die loop van die geskiedenis
Prospects of a Christian ethics of responsibility (Part 2): an assessment of three German versions

Die huwelik as ‗instelling van God‘ (met implikasies vir gay huwelike)
Historiographical issues related to the writing of contemporary history of Christianity
Bonhoeffer in South Africa: Role model and prophet
In defence of partisan justice - an ethical reflection on ―the preferential option for the poor‖
Shaping eschatology within science and theology
The conqueror motif in chapters 12-13: a heavenly and an earthly perspective in the Book of
Revelation
Philippians 4:1-9 from a rhetorical perspective
Die Ou Testament en/in die kerk van Jesus Christus?
Can a major religion change? Reading Genesis 1–3 in the twenty-first century1
Riglyne vir ‗n verantwoordelike Nuwe Testamentiese verstaan in die homoseksualiteitsdebat.
Deel 1: ‘n Komplekse Saak
Fulfilment in Matthew
A language of hope from a homiletical perspective
Echt gebeurd? Verhalen of feiten? Over historische en literaire bijbelkritiek en de zeggenschap
van de bijbel
Pastorale implikasies van die liggaam/denke verbintenis
―We are Judean‖! The Sayings Gospel Q‘s redactional approach to the Law
‗n Christosentriese koinonia-dinamiek agter Paulus se hantering van sekere problematiek in 1
Korintiërs
Notes on the foundation of the Federal Theological Seminary of Southern Africa (Fedsem)
What is a god? Metatheistic assumptions in Old Testament Yahwism(s)
Erkennen und Scham: Sigmund Freuds biblisches Menschenbild
Religious fundamentalism: Aspects of a comparative framework of understanding
Four recent books on spirituality and the Psalms: some contextualising, analytical and evaluative
remarks
African spirituality that shapes the concept of Ubuntu
The marks of the church in South Africa today - In dialogue with Jürgen Moltmann on his 80th
birthday
Menslike behoeftes as sistematies-teologiese kernbegrip
Natuurrampe en die voorsienigheid van God, met besondere verwysing na die beskouing van
Johannes Calvyn
The significance of the use of ganja as a religious ritual in the Rastafari movement
Once again: Investigating the identity of the three figures mentioned in Malachi 3:1
Eschatology in the first epistle of John: koinwnia in the familia Dei
Psalmberyming in Afrikaans
On becoming the hands and feet of Christ in an AIDS-ridden community in
Swaziland – A story of hope
Christian attitude in business
―Friends becoming foes‖: a case of social rejection in Psalm 31
Psalm 74: myth as the source of hope in times of devastation
Psalm 150 according to the Septuagint: integrating translation and tradition criticism into modern
Septuagint exegesis
Reading backwards from the beginning: My life with the Psalter
Prospects of a Christian Ethics of responsibility (Part 1): An assessment of an American version

Waarheid en betekenisgelaagdheid
Spreken is zilver, horen is goud - Over de preek als Woord van God
Theology chronicle: Images of God in the Old Testament: Yahweh – loving father and mother

14 Predigerporträts und 26 Predigtkonzepte? Überlegungen zur homiletischen Retrospektive in
den Göttinger Predigtmeditationen
Rehabilitating Judas Iscariot in French literature
James Cone‘s legacy in Africa: Confession as political praxis in the Kairos Document
An exegetical-theological consideration of the hardening of the Jewish religious leaders‘ hearts in
Mark 3:1-6
The ethic of the free: A walk according to the Spirit! A perspective from Galatians
The role of worship and ethics on the road towards reconciliation
An oral reading of Romans 8:31-34
A discourse analytical view of two South African case studies on the effects on HIV/AIDS in
marriage
Augustine and manichaeism: new discoveries, new perspectives
Postmodern epistemology and the Christian apologetics of CS Lewis
Perspektiewe op erotiek en seksualiteit in die ou Nabye Ooste
Die lyf se troos
Drink met vreugde uit die liefdesfontein! - ‘n Ou-Testamentiese perspektief op menslike
seksualiteit
Hooglied: Hedendaagse paradigma vir romantiese verhoudings
Huwelik of nie – wat van Hooglied?
Die lyf: fasette van die erotiese en seksuele in die Romeinse Ryk
Identiteit en seksualiteit in die Nuwe Testament
Prejudice, homophobia and the Christian faith community
Permanente homoseksuele verhoudings van liefde en trou
Kruispunte in Christene se besluitneming oor homoseksualiteit
Die saamspeel van hand, oog en passie: gedagtes oor erotiek en estetika
Die konsep, rituele en proses van Afrika-huwelike
Maar my voete wil nou sing
The biology of human sexuality: evolution, ecology and physiology
Towards a Theology of HIV/AIDS
2 Samuel 12 as retold by Josephus
Family (oikos) Evangelism for reaching forward caste Hindus in India
Similarities in Pentecostal and traditional African culture: a positive potential in a context of
urbanization and modernization
Oor doodloopstrate en omweë: kanttekeninge by die boek Doodloopstrate van die geloof — ‘n
Perspektief op die Nuwe Hervorming
The structure of John 17
Behoort Praktische Theologie tot de Cultural Studies?
YHWH and the God of philosophical theology
The controversial universality of individual human rights
From Christianity to African Religion and back again
Called into the Freedom of Christ in a Postmodern Age and the Moral Debate
The social context of the Book of Job
Die Waarheids- en Versoeningskommissie as Simulacrum en die rol van belydenis, vergifnis en
versoening
A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18
Theological-mythological viewpoints on divine sonship in Genesis 6 and Psalm 2
The infancy Gospel of Thomas: Allegory or myth – Gnostic or Ebionite?
The Resurrection of Jesus: do extra-canonical sources change the landscape?
Ecocide, the integrity of creation and the rights of the next generation
Human dignity and sexual behavious – A theological perspective
The church and society in South Africa celebrating first ten years of democracy (1994-2004)
Die doodstraf: ‘n teologiese standpunt
Christianity in Africa: a historical appraisal
Reconciliation priorities for the Church: Some German remarks
The obedience of the church as a prelude to the Parousia: Ecclesial and temporal factors in New
Testament eschatology
Symbolic Inversion in Death: Some Examples from the Old Testament and the
Ancient Near Eastern world
Die oudste boodskap via die nuutste massamedium: evaluering van ‗n e-pos dagstukkiediens
AGS-pastore se belewenis van hulle teologiese opleiding
Intertextuality and historical approaches to the use of Scripture in the New Testament
Publieke Pastorale Leiers 2: Roeping, Werwing, Keuring, Opleiding, Ordening
Word volgelinge van sommige hedendaagse ―profete‖ mislei en van hulle regte ontneem onder
die dekmantel van profesie?
The land as a Leitmotiv in the book of Amos
Understanding ‗sin‘ in the Johannine epistles
Verseëling met die Heilige Gees as element in die kerklike kategese: Basisteoretiese
perspektiewe
Verbum, Theologia et Ecclesia. Some hermeneutical reflections and methodological
considerations towards an integrated interpretation of the Bible
Still because of the weakness of some? A descriptive exploration of the Lord‘s Supper in South
Africa, 1948-2002
New politics, new stories, new history: the Chronicler as historian for a new generation
Vergewe en vergeet: ‗n Pastorale perspektief
Reconciliation through Church Union in post-Apartheid South Africa: The Uniting
Presbyterian Church in Southern Africa
Beyond reconciliation – Monistic Yahwism and the Problem of Evil in philosophy of religion
H R Trevor-Roper vs. Arnold Toynbee: A post-Christian Religion and a new Messiah in an age of
reconciliation?
God accepts a broken spirit and a contrite heart - Thoughts on penitence, forgiveness and
reconciliation in Psalm 51
Reconciliation: A way of life for the world
Truth and Reconciliation in South Africa: the role of the faith communities
Privilege, shame and new choices towards reconciliation.
An autobiographical approach
Versoening in Joodse apokaliptiese literatuur
Reconciliation in the General Epistles?
Geloof as antwoord op versoening – ‘n Pauliniese perspektief
Reconciliation as the functional integration of complex systems
Reconciliation in Deuteronomy
Atonement through blood in Leviticus
Drivers for the writing of a sermon about reconciliation
‗Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate...‘
(Jl 2:13). A prophetic perspective on reconciliation and restoration
Ancestor worship in Korea and Africa: Social function or religious phenomenon?
The poetic structure and strategy of Psalm 79
―The Messianic Dimensions of Kingship in Deuteronomy 17:14-20 as fulfilled by Jesus in Matthew‖

Anders dink anders doen. Op soek na ‗n eko-teologiese perspektief op kloning
‗n Kerk wat getuig, is ‗n kerk wat leef. ‗n Ekklesiologiese perspektief op die missionêre karakter
van die kerk - Deel II
Diversity in a multicultural and polyethnic world: challenges and responses
Kerkbegrip van Balthasar Hubmaier
Christian Sexual Ethics in a Time of HIV/AIDS – A Challenge for Public Theology
Veranderingen in samenleving en kerk en de gevolgen voor het beroep van pastor
―Toward a Full Fledged Action Theory from a Perspective of Musical Transcendence‖
The Role of the Personality of the Preacher in Preaching
Truth and Reconciliation in South Africa: Jewish Voices and Perspectives
Towards a narrative theological orientation in a global village from a postmodern urban South
African perspective
Publieke pastorale leiers 1: Roeping, werwing, keuring, opleiding, ordening
Politische Theologie in den Königspsalmen zwischen Ägypten und Assyrien
Die Herrscherlegitimation in den Psalmen 2 und 18 in ihren altorientalischen Kontexten Jung, the
Pentateuch and ethics
Understanding the role the Bible Society of South Africa played in the development of missions in
South Africa
De Rationaliteit van de Religieuze ervaring fideïsme en geloofsverantwoording
The earliest Jesus group in Jerusalem
Franciscus van Assisi: sy betekenis vir vandag!
Trinity and mission: challenges to a reformed witness in Africa today
Psalm 2 as lied teks – ‗n literêre en teologiese evaluering
Teologie kroniek/Theology Chronicle: The Politics of Salvation: Values, Ideology and the South
African National Curriculum
Christian nominality in methodism
Assessing representations of the imperial cult in New Testament studies
The destruction of the nations and the promise of return: hermeneutical observations on the book
of Deuteronomy
Telematiese onderrig en teologiese opleiding: blikpunte op moontlike probleme
Healing the nations
Religious involvement of University of Pretoria campus students. Results of an enquiry
Recent trends in the study of the history of pre-monarchic Israelite religion with particular
emphasis on the concept of the covenant
Psalm 44: Die God wat nooit sluimer of slaap nie … moet wakker word!
Underlying influences on Ben Marais (1909-1999)
War, religion, and white supremacy in comparative perspective: South Africa and the American
South
Meta-teoretiese perspektiewe op die waarde van kommunikasie en breinfunksie
in die proses van prediking
Gebruik van twee tale in die Daniëlboek
Om oor God te praat: ‘n Kritiese oorsig van gesprekke onder Afrikaanssprekende Christene van
die gereformeerde tradisie (1998–2003)
Violence and hatred in Psalm 137: The psalm in its ancient social context
The interpretation of the revelatory events in John 17:24-26: An exegetical exercise
A word with the rich (James 5:1-6) - Part II
Psalms and Liturgy: Their reception and contextualisation
Die morele verantwoordelikheid van internetdiensverskaffers: ‗n Christelik etiese perspektief
Back to the Future
The ethos of the Book of Revelation
The rhetorics of finding a new identity in a multi-religious and multi-ethnic society:
The case of the book of Chronicles
Oor die inspirasie van die Bybel – ‘n Perspektief van ‘n Ou Testamentikus
Die wetenskaplike onderbou van DieBybel@kinders.co.za
Some observations about the Vorlage of Ps 8:5-7 in Heb 2:6-8
Paulus se retoriese strategie in Galasiërs 3:15-25
Does Historical Jesus research have a future?
Franciscus van Assisi: Sy teologie van barmhartige diens
Psalm 1 as liedteks – ‗n literêre en teologiese evaluering
Karl Heim se verstaan van tyd in die debat tussen teologie en natuurwetenskap
Digoeuvre van Cas Vos: die beliggaming van ‗n lewensvreugdespel
Een ecclesiologie van de kleine gemeente
Forensic Metaphors in Romans and their soteriological significance
Perspektiewe vanuit die psigologie en sosiale wetenskappe vir kerklike bediening aan die
adolossent. Deel 2: Ondersoek na die leefwêreld van die adolessent
The ―book of life‖ (Psalm 69:29) - a question of life or death?
Ervaringsgeoriënteerde geloofsoordrag: geloofwaardige waarheid
Konkrete uitdagings vir die kerk vandag
Von Harnack, Marcion en die Ou Testament
A Social-constructionist, narrative understanding of the Church‘s morality on sex
The theological coherence between the Belhar confession and some antecedent church
witnesses in the period 1948- 1982
Die hiërargiese funksionering van God, mans en vroue in die brief aan die Efesiërs
‗n Nuwe horison - Verkenning ten opsigte van ‗n sosiale geskiedenis van die Nederduitse
Gereformeerde Sending
Die Sendingpraktyk van die Ned Geref Kerk: Enkele tendense vanaf 1952 tot met die
eeuwenteling
Leiers wat dien en bédien. ‗n Pauliniese beskrywing van kerkleiers en hulle funksies in 1 & 2
Korintiërs
Micah 7:8-20: An apt conclusion to the book of Micah
Teologie kroniek: Skrifverstaan en die Nuwe Hervorming1 Theology Chronicle: Understanding of
Scripture and the ―New Reformation‖
Elritia le Roux           Vol 31, No 1 (2010)

Stephanus J. Myburgh         Vol 31, No 1 (2010)

Graham A. Duncan           Vol 31, No 1 (2010)

Attie van Niekerk          Vol 30, No 3 (2009)

Philippus R. du Toit         Vol 30, No 3 (2009)

Malan Nel              Vol 30, No 3 (2009)

Johan M. van der Merwe, Cas J.A.   Vol 30, No 3 (2009)
Vos
Elsje P. Büchner, Julian C. Müller  Vol 30, No 3 (2009)

Andries van Aarde          Vol 30, No 3 (2009)

Pieter (Piet) G.J. Meiring      Vol 30, No 3 (2009)

Jan van der Watt, Andrie du Toit,  Vol 30, No 3 (2009)
Stephan Joubert
Conrad Wethmar            Vol 30, No 3 (2009)

Graham A. Duncan, Johan v d     Vol 30, No 3 (2009)
Merwe, Barry van Wyk
Jurie le Roux            Vol 30, No 3 (2009)

Andries H. Snyman          Vol 30, No 2 (2009)

Philip P. Venter           Vol 30, No 2 (2009)

Rory du Plessis, Marinda Maree    Vol 30, No 2 (2009)

Johann-Albrecht Meylahn       Vol 30, No 2 (2009)

Jaco S. Gericke           Vol 30, No 2 (2009)

Johan Janse van Rensburg       Vol 30, No 2 (2009)

Samuel Hill             Vol 30, No 2 (2009)

Lourens Bosman, Julian C. Müller   Vol 30, No 2 (2009)

Hyuk J. Kwon             Vol 30, No 2 (2009)
Rein Brouwer            Vol 30, No 2 (2009)

Ian A. Nell            Vol 30, No 2 (2009)

Trudie Stark, Hans JM v Deventer  Vol 30, No 2 (2009)

Wilhelm J. Wessels         Vol 30, No 2 (2009)

Kitambala Lumbu, Peet van Dyk,   Vol 30, No 2 (2009)
Alta van Dyk
Karin van Marle          Vol 30, No 2 (2009)

Young M. Song, Jan A. du Rand   Vol 30, No 2 (2009)

Malan Nel             Vol 30, No 2 (2009)

Diphus C. Chemorion        Vol 30, No 2 (2009)

Pieter J.J. Botha         Vol 30, No 2 (2009)

Johannes van Oort         Vol 30, No 2 (2009)

Hennie J.C. Pieterse        Vol 30, No 2 (2009)

Christoph Stenschke        Vol 30, No 2 (2009)

A. Basson             Vol 30, No 1 (2009)
G. Baumann             Vol 30, No 1 (2009)
W. Bentley             Vol 30, No 1 (2009)

J. H. Cilliers           Vol 30, No 1 (2009)

A. Groenewald           Vol 30, No 1 (2009)

F. Hale              Vol 30, No 1 (2009)

J. Kok               Vol 30, No 1 (2009)

C. Kourie             Vol 30, No 1 (2009)

J. Punt              Vol 30, No 1 (2009)

R. Meylahn             Vol 30, No 1 (2009)

I. J. J. Spangenberg        Vol 30, No 1 (2009)
J.S. Spong      Vol 30, No 1 (2009)

C.S. Steyn      Vol 30, No 1 (2009)

D. F. Tolmie     Vol 30, No 1 (2009)

H. M. van de Vyver  Vol 30, No 1 (2009)

A.S. van Niekerk   Vol 30, No 1 (2009)

J. van Oort     Vol 30, No 1 (2009)

J.M. Vorster     Vol 30, No 1 (2009)

C J P Niemandt    Vol 29, No 3 (2008)

A Boesak       Vol 29, No 3 (2008)

N Botha       Vol 29, No 3 (2008)

T S Maluleke     Vol 29, No 3 (2008)

M Masango      Vol 29, No 3 (2008)

A G van Aarde    Vol 29, No 3 (2008)

D E de Villiers   Vol 29, No 3 (2008)

J D Gort       Vol 29, No 3 (2008)

J N J Kritzinger   Vol 29, No 3 (2008)

A Meiring      Vol 29, No 3 (2008)

R Müller       Vol 29, No 3 (2008)

F J Streets     Vol 29, No 3 (2008)

C.J.A. Vos      Vol 29, No 2 (2008)

M E Brinkman     Vol 29, No 2 (2008)

J Buitendag     Vol 29, No 2 (2008)

P Coertzen      Vol 29, No 2 (2008)

D E de Villiers   Vol 29, No 2 (2008)

A B du Toit     Vol 29, No 2 (2008)
G. Heitink       Vol 29, No 2 (2008)

D J Louw        Vol 29, No 2 (2008)

D J Smit        Vol 29, No 2 (2008)

W Stoker        Vol 29, No 2 (2008)

J W van Huyssteen    Vol 29, No 2 (2008)

J H van Wyk       Vol 29, No 2 (2008)

D P Veldsman      Vol 29, No 2 (2008)

R Venter        Vol 29, No 2 (2008)

H Vroom         Vol 29, No 2 (2008)

E Baloyi        Vol 29, No 1 (2008)

Marcel Barnard     Vol 29, No 1 (2008)

A Boesak        Vol 29, No 1 (2008)

R Brouwer        Vol 29, No 1 (2008)

J Cilliers       Vol 29, No 1 (2008)

S V Coertze       Vol 29, No 1 (2008)

Leonard P Maré     Vol 29, No 1 (2008)

L R Martin       Vol 29, No 1 (2008)

M Masango        Vol 29, No 1 (2008)

C J P Niemandt     Vol 29, No 1 (2008)

H G L Peels       Vol 29, No 1 (2008)

E H Scheffler      Vol 29, No 1 (2008)

J Theron        Vol 29, No 1 (2008)

P P Venter, H Viviers  Vol 29, No 1 (2008)

R Zimmermann      Vol 29, No 1 (2008)
H de Roest          Vol 28, No 2 (2007)

A Groenewald         Vol 28, No 2 (2007)
WJ Jordaan          Vol 28, No 2 (2007)
UHJ Körtner         Vol 28, No 2 (2007)

JJ Kritzinger, SJJ Niemand  Vol 28, No 2 (2007)
JC Müller          Vol 28, No 2 (2007)
M Nel            Vol 28, No 2 (2007)
CJP Niemandt         Vol 28, No 2 (2007)

E Oliver           Vol 28, No 2 (2007)
M Pretorius         Vol 28, No 2 (2007)
GJ Steyn           Vol 28, No 2 (2007)

W Stoker           Vol 28, No 2 (2007)

DF Tolmie          Vol 28, No 2 (2007)
PJ van Dyk, AC van Dyk    Vol 28, No 2 (2007)

FP Viljoen          Vol 28, No 2 (2007)
HM Vroom           Vol 28, No 2 (2007)
P W Bateman, J M M-Ellis   Vol 28, No 1 (2007)
DSM Bredenkamp        Vol 28, No 1 (2007)
Evangelia G Dafni      Vol 28, No 1 (2007)
BJ de Klerk, FW Leuschner  Vol 28, No 1 (2007)
DE de Villiers        Vol 28, No 1 (2007)

G de Villiers        Vol 28, No 1 (2007)
G A Duncan          Vol 28, No 1 (2007)
PGJ Meiring         Vol 28, No 1 (2007)
PJ Naude           Vol 28, No 1 (2007)
M Pretorius         Vol 28, No 1 (2007)
EC Shin           Vol 28, No 1 (2007)

AH Snyman          Vol 28, No 1 (2007)
SD Snyman          Vol 28, No 1 (2007)
IJJ Spangenberg       Vol 28, No 1 (2007)
Gert J Steyn         Vol 28, No 1 (2007)

FP Viljoen          Vol 28, No 1 (2007)
CJA Vos           Vol 28, No 1 (2007)
HM Vroom           Vol 28, No 1 (2007)

W Coetzer          Vol 27, No 3 (2006)
M Cromhout          Vol 27, No 3 (2006)
B W de Wet          Vol 27, No 3 (2006)

G A Duncan          Vol 27, No 3 (2006)
J W Gericke         Vol 27, No 3 (2006)
S Heine               Vol 27, No 3 (2006)
J S Krüger             Vol 27, No 3 (2006)
CJS Lombaard            Vol 27, No 3 (2006)

MJS Masango             Vol 27, No 3 (2006)
PJ Naude              Vol 27, No 3 (2006)

CJ Pauw               Vol 27, No 3 (2006)
P C Potgieter            Vol 27, No 3 (2006)

SP Pretorius            Vol 27, No 3 (2006)
S D Snyman             Vol 27, No 3 (2006)
D G van der Merwe          Vol 27, No 3 (2006)
F I J van Rensburg         Vol 27, No 3 (2006)
A van Wyngaard           Vol 27, No 3 (2006)

J M Vorster             Vol 27, No 3 (2006)
Alec Basson             Vol 27, No 2 (2006)
G Baumann              Vol 27, No 2 (2006)
Evangelia G Dafni          Vol 27, No 2 (2006)

NL de Claissé-Walford        Vol 27, No 2 (2006)
DE de Villiers           Vol 27, No 2 (2006)

DA du Toit             Vol 27, No 2 (2006)
R Ruard Ganzevoort         Vol 27, No 2 (2006)
A Groenewald            Vol 27, No 2 (2006)

E Grözinger             Vol 27, No 2 (2006)

F Hale               Vol 27, No 2 (2006)
OU Kalu               Vol 27, No 2 (2006)
Sug-Ho Lee             Vol 27, No 2 (2006)

GMH Loubser             Vol 27, No 2 (2006)
BA Müller              Vol 27, No 2 (2006)
BE Shields             Vol 27, No 2 (2006)
J A van den Berg, J van den Berg,  Vol 27, No 2 (2006)
R Nichol, B de Klerk
H van Oort             Vol 27, No 2 (2006)
DN Wilson              Vol 27, No 2 (2006)
DJ Human              Vol 27, No 1 (2006)
JH le Roux             Vol 27, No 1 (2006)
A Groenewald            Vol 27, No 1 (2006)

GA Lotter, Rian S Steyn       Vol 27, No 1 (2006)
H Viviers              Vol 27, No 1 (2006)
PJJ Botha              Vol 27, No 1 (2006)
GJ Steyn              Vol 27, No 1 (2006)
Y Dreyer              Vol 27, No 1 (2006)
J Potgieter            Vol 27, No 1 (2006)
DE de Villiers          Vol 27, No 1 (2006)
DP Veldsman            Vol 27, No 1 (2006)
MJ Masango            Vol 27, No 1 (2006)
CJA Vos              Vol 27, No 1 (2006)
PW Bateman, NC Bennett      Vol 27, No 1 (2006)
A van Wyngaard          Vol 27, No 1 (2006)
CT Begg              Vol 27, No 1 (2006)
DW Fowlkes, P Verster       Vol 27, No 1 (2006)
R Ingram             Vol 27, No 1 (2006)

IJJ Spangenberg          Vol 27, No 1 (2006)

CH Wong              Vol 27, No 1 (2006)
M Barnard             Vol 26, No 3 (2005)
J W Gericke            Vol 26, No 3 (2005)
Friedrich Graf          Vol 26, No 3 (2005)
A M Meiring            Vol 26, No 3 (2005)
Johann-Albrecht Meylahn      Vol 26, No 3 (2005)
Leon A Roper           Vol 26, No 3 (2005)
Melodie Nöthling Slabbert     Vol 26, No 3 (2005)

A H Snyman            Vol 26, No 3 (2005)
E O Usue             Vol 26, No 3 (2005)
A G van Aarde           Vol 26, No 3 (2005)
F P Viljoen, A E Buglass     Vol 26, No 3 (2005)
J M Vorster            Vol 26, No 3 (2005)
N Vorster             Vol 26, No 3 (2005)
R T H Dolamo           Vol 26, No 2 (2005)
Jan A du Rand           Vol 26, No 2 (2005)
Samson A Fatokun         Vol 26, No 2 (2005)
Friedrich Wilhelm Graf      Vol 26, No 2 (2005)
Paul Hartwig           Vol 26, No 2 (2005)

Paul A Kruger           Vol 26, No 2 (2005)

Christo Lombaard, Marlize Rabe  Vol 26, No 2 (2005)
Leonard P Maré          Vol 26, No 2 (2005)
Steve Moyise           Vol 26, No 2 (2005)
Malan Nel             Vol 26, No 2 (2005)
S P Pretorius           Vol 26, No 2 (2005)

S D Snyman            Vol 26, No 2 (2005)
D J van der Merwe         Vol 26, No 2 (2005)
C J H Venter, C N van der Merwe  Vol 26, No 2 (2005)
B Weber              Vol 26, No 2 (2005)

C Wepener             Vol 26, No 2 (2005)

W Boshoff             Vol 26, No 1 (2005)
Y Dreyer         Vol 26, No 1 (2005)
G A Duncan        Vol 26, No 1 (2005)

J W Gericke        Vol 26, No 1 (2005)
Frederick Hale      Vol 26, No 1 (2005)

D J Human         Vol 26, No 1 (2005)

M Masango         Vol 26, No 1 (2005)
P G J Meiring       Vol 26, No 1 (2005)
J C Müller        Vol 26, No 1 (2005)

M Nel           Vol 26, No 1 (2005)
G J Steyn         Vol 26, No 1 (2005)
A G van Aarde       Vol 26, No 1 (2005)
A S van Niekerk      Vol 26, No 1 (2005)
H F van Rooy       Vol 26, No 1 (2005)
P M Venter        Vol 26, No 1 (2005)
C J A Vos         Vol 26, No 1 (2005)
W J Wessels        Vol 26, No 1 (2005)

Choon Sup Bae       Vol 25, No 2 (2004)
Phil J Botha       Vol 25, No 2 (2004)
Robin Branch       Vol 25, No 2 (2004)

J Buitendag        Vol 25, No 2 (2004)
D J Dreyer        Vol 25, No 2 (2004)

Cornel du Toit      Vol 25, No 2 (2004)
E T Endres        Vol 25, No 2 (2004)
Michael Haspel      Vol 25, No 2 (2004)
Gerben Heitink      Vol 25, No 2 (2004)
Lisa Maguire Hess     Vol 25, No 2 (2004)
David Chul Seung Lee   Vol 25, No 2 (2004)
P G J Meiring       Vol 25, No 2 (2004)
Johann-Albrecht Meylahn  Vol 25, No 2 (2004)

Malan Nel         Vol 25, No 2 (2004)
Eckart Otto        Vol 25, No 2 (2004)
Eben Scheffler      Vol 25, No 2 (2004)

F Sieberhagen       Vol 25, No 2 (2004)

W Stoker         Vol 25, No 2 (2004)
Andries van Aarde     Vol 25, No 2 (2004)
R B van Aarde       Vol 25, No 2 (2004)
Rian Venter        Vol 25, No 2 (2004)
C J A Vos         Vol 25, No 2 (2004)
J Jansen         Vol 25, No 2 (2004)
A Bester               Vol 25, No 1 (2004)
Pieter J J Botha           Vol 25, No 1 (2004)
G Braulik               Vol 25, No 1 (2004)

Gerda de Villiers, Christo Lombaard  Vol 25, No 1 (2004)
Karl Dortzbach            Vol 25, No 1 (2004)
J J (Dons) Kritzinger         Vol 25, No 1 (2004)
Silvia Linington           Vol 25, No 1 (2004)

L P Maré               Vol 25, No 1 (2004)
P J Maritz              Vol 25, No 1 (2004)
R Müller               Vol 25, No 1 (2004)


C J Nagel, B J de Klerk        Vol 25, No 1 (2004)
Marius Nel              Vol 25, No 1 (2004)
I J J Spangenberg           Vol 25, No 1 (2004)

Y Steenkamp              Vol 25, No 1 (2004)
D J van der Merwe           Vol 25, No 1 (2004)
O E Alana               Vol 24, No 2 (2003)
G.P. Braulik             Vol 24, No 2 (2003)
J J Britz, D E de Villiers      Vol 24, No 2 (2003)
G A Duncan              Vol 24, No 2 (2003)
J A du Rand, Y M Song         Vol 24, No 2 (2003)
L.C. Jonker              Vol 24, No 2 (2003)

S D (Fanie) Snyman          Vol 24, No 2 (2003)
H.F. Stander             Vol 24, No 2 (2003)
G J Steyn               Vol 24, No 2 (2003)
D F Tolmie              Vol 24, No 2 (2003)
A G van Aarde             Vol 24, No 2 (2003)
R.B. (Botha) van Aarde        Vol 24, No 2 (2003)
C J A Vos               Vol 24, No 2 (2003)
J Buitendag              Vol 24, No 1 (2003)
J Buscop               Vol 24, No 1 (2003)
H P de Roest             Vol 24, No 1 (2003)
A B du Toit              Vol 24, No 1 (2003)
J A Erasmus, B J de Klerk       Vol 24, No 1 (2003)

A Groenewald             Vol 24, No 1 (2003)
W C Kloppers             Vol 24, No 1 (2003)
J J Kritzinger            Vol 24, No 1 (2003)
J H le Roux              Vol 24, No 1 (2003)
J C Müller, H E Pienaar        Vol 24, No 1 (2003)
P Naude                Vol 24, No 1 (2003)

L Nortjé-Meyer            Vol 24, No 1 (2003)
W Saayman               Vol 24, No 1 (2003)
G van der Watt  Vol 24, No 1 (2003)

J Vermeulen   Vol 24, No 1 (2003)

W J Wessels   Vol 24, No 1 (2003)
D J Human    Vol 24, No 1 (2003)

								
To top