Docstoc

UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA ZA KUPNJU MOTORNIH VOZILA

Document Sample
UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA ZA KUPNJU MOTORNIH VOZILA Powered By Docstoc
					        UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA ZA KUPNJU
              MOTORNIH VOZILA
 posebni uvjeti kredita za kupnju novih i rabljenih vozila u akcijskom razdoblju od
               01.05.2011. do 30.09.2011.

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Iznos kredita       MODEL A uz jamce
                   do 8.000,00 EUR
             MODEL B uz fiducijarni prijenos prava vlasništva na vozilu policu potpunog kasko osiguranja (bez
             franšize) i MODEL C uz fiducijarni prijenos prava vlasništva na vozilu
                   do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa       6,99% fiksno za prvu godinu otplate, nakon toga 7,38% promjenjiva (EKS 8,34%***) – uz status
             klijenta,
             7,29% fiksno za prvu godinu otplate, nakon toga 7,68% promjenjiva (EKS 8,66%***) – bez statusa
             klijenta.
             Interkalarna kamata obračunava se u visini redovne kamate na kredit.
              ***EKS je izračunat na najduži rok otplate, uz akcijsku fiksnu kamatnu stopu za prvu godine otplate te uz najnižu naknadu i
             premiju za osiguranje potraživanja

Rok otplate        do 84 mjeseca


Naknada za obradu     MODEL A          1,00% od iznosa kredita
kreditnog zahtjeva    MODEL B i C        1,50% od iznosa kredita

Naknada/Premija za    MODEL A          1,2% za nova vozila
osiguranje potraživanja               1,4% za rabljena vozila
Banke
             MODEL B          1,7% za nova vozila
                          1,8% za rabljena vozila

             MODEL C          2,0% za nova vozila
                          2,1% za rabljena vozila

             U svrhu osiguranja potraživanja Banke, korisnik kredita plaća naknadu/premiju osiguranja tražbine po premijskoj stopi koja se
             primjenjuje na iznos glavnice kredita uvećane za 20%, a obračunava se u kunama odnosno u kunskoj protuvrijednosti po srednjem
             tečaju Banke na dan korištenja kredita.

             Naknada za obradu kreditnog zahtjeva i premiju osiguranja potraživanja mogu se platiti iz kredita.


Povećanje iznosa     Kod kupnje automobila maloprodajna cijena vozila može se uvećati za troškove ugradnje plina do Kredita
             15.000 kn, kod kupnje motocikla, skutera i četverokotača za iznos cijene nužne opreme (kaciga, zaštitno
             odijelo, nosač za kacigu i kofer), kod kupnje traktora za iznos cijene dodatne opreme (priključno vozilo,
             traktorski priključak)
             Ukupan iznos kredita ne može biti veći od max. dozvoljenog iznosa kredita.

Korištenje kredita    Bezgotovinsko plaćanje na osnovi ponude za vozilo, doznakom na žiro račun prodavatelja,
             umanjeno za iznose troškova i naknada ukoliko su isti sadržani u iznosu kredita.

Način otplate       a) standardan anuitetski plan otplate kredita na način da se ukupan iznos kredita prenese u otplatu
             b) plan otplate uz 'poseban obrok' na način da se u otplatu prenosi maksimalno 70% maloprodajne
             cijene vozila, uz moguća uvećanja, a ovisno o roku otplate, kako slijedi :

             za rok otplate do 1 godine, do 70%
             za rok otplate do 2 godine, do 50%
             za rok otplate do 3 godine, do 45%
             za rok otplate do 4 godine, do 40%
             za rok otplate do 5 godina, do 35%
             za rok otplate do 6 godina, do 30%
             za rok otplate do 7 godina, do 25%
             Preostali iznos kredita koji se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima uvećava se za iznos
             mjesečne kamate “posebnog obroka”.

             Ako korisnik kredita želi "poseban obrok"dalje redovno otplaćivati uz standardni plan otplate,
             Banka će s korisnikom kredita sklopiti dodatak ugovoru po istim uvjetima i uz novi rok otplate
             kredita, poštujući uvjet maksimalnog broja godina starosti vozila.
INSTRUMENTI OSIGURANJA

Zajednički instrumenti osiguranja za sve modele kreditiranja (A, B i C)
   Izjava o suglasnosti (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i
     potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
   Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
   Sporazum o prijenosu prava vlasništva na vozilu koje je predmet kreditiranja (za modele B, C)

Ostali instrumenti osiguranja ovisno o modelu kredita

MODEL A
   jedan samostalno kreditno sposoban solidarni jamac koji kreditnom sposobnošću pokriva jedan anuitet ili dva zajedničko
    kreditno sposobna solidarna jamca koji zajedničkom kreditnom sposobnošću pokrivaju jedan anuitet
MODEL B
   upis prijenosa prava vlasništva na vozilu, koje je predmet kreditiranja, u Upisnik kod FINA-e, te
   polica potpunog kasko osiguranja (bez franšize) vozila koje je predmet kreditiranja, obnavljana svake godine do cjelokupne
    otplate kredita i vinkulirana u korist Banke

MODEL C
   upis prijenosa prava vlasništva na vozilu, koje je predmet kreditiranja, u Upisnik kod FINA-e


KNJIŽICU VOZILA NIJE POTREBNO DEPONIRATI U BANCI.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA
     Zahtjev za kredit (zatražiti kod prodavatelja ili u poslovnici Banke)
     Obrazac Potvrde poslodavca uz prilog potvrde poslodavca (prilaže se obrascu zahtjeva za kredit)
     Preslika osobne iskaznice ili putovnice svih sudionika u kreditu (fizičkih osoba)
     Dodatni podaci o svim osobama u kreditu - prilog zahtjeva
     Izjava za izradu kreditnog izvješća - HROK
     Dokumentacija za dokazivanje primanja (popis zatražiti kod prodavatelja ili u poslovnici Banke)
     Ponuda (predračun) prodavatelja vozila
*Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.OSTALI UVJETI

     Mjesečna neopterećena neto primanja svakog solidarnog dužnika ili jamca moraju biti najmanje 2.000,00 kn.
     Korisnici kredita koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit zaposleni na neodređeno vrijeme, moraju imati radni staž
     najmanje 6 mjeseci u kontinuitetu što se dokazuje potvrdom priloženom uz Zahtjev za kredit koju ovjerava poslodavac ili
     preslikom Radne knjižice u cijelosti. Iznimno, sudionici u kreditu mogu biti i osobe u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
     koje su unatrag 6 mjeseci od zahtjevanja kredita, mijenjale poslodavca. Kao dokaz kontinuiteta radnog staža, dovoljno je
     priložiti presliku Radne knjižice u cijelosti.
     Sudionici u kreditu mogu biti osobe bez stalnih mjesečnih redovnih primanja i to zaposleni na plovnim objektima (brodovima ili
     platformama) temeljem ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom, koji je aktivan ili je bio aktivan u
     zadnjih godinu dana min. 4 mjeseca (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.)
     Korisnici kredita mogu biti i osobe u radnom odnosu na određeno vrijeme kod istog poslodavca u kontinuitetu minimalno
     posljednjih 12 mjeseci sukladno ovjerenoj Potvrdi poslodavca priloženoj obrascu zahtjeva za kredit kojom se potvrđuje da
     Korisnik kredita nije zaposlen radi zamjene za drugog djelatnika koji je na bolovanju ili porodiljnom dopustu niti zaposlen na
     određeno vrijeme u svojstvu pripravnika. Osobe zaposlene na određeno vrijeme mogu biti Korisnici kredita isključivo uz
     prethodnu pojedinačnu pisanu suglasnost Croatia-e.
     Korisnik kredita i kupac vozila u pravilu moraju biti ista osoba, izuzev u slučaju ako je korisnik kredita isključivo u srodstvu,
     bračnoj vezi ili posvojenju (roditelji, djeca, supružnici, djed, baka, unuci) s kupcem vozila. U navedenim slučajevima,
     podnositelj zahtjeva za kredit uz zahtjev za kredit obvezno mora priložiti i dokumentaciju (presliku) kojom dokazuje srodstvo,
     bračnu vezu,odnosno drugi oblik povezanosti (rodni list, vjenčani list, rješenje Centra za socijalnu skrb i sl.) Ako se vozilo
     kupuje na ime maloljetne osobe, korisnik kredita je obvezan prije sklapanja ugovora o kreditu dostaviti u Banku odobrenje
     nadležnog Centra za socijalnu skrb.
     Zbroj godina starosti pojedinog sudionika u kreditu i roka otplate u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit ne može prelaziti
     72 godine, odnosno 67 godina za kredite s ugovorenim načinom otplate uz "poseban obrok", pri čemu se pod godinama
     starosti sudionika računa kalendarska godina, a ne i mjesec rođenja.
     Nezaposlene osobe, izuzev poljoprivrednika koji nisu u sustavu PDV-a, ne mogu biti sudionici u kreditu.
     Zaposleni u udrugama, savezima, neprofitnim organizacijama, zadrugama i vjerskim organizacijama, umirovljenici koji primaju
     inozemnu mirovinu iz zemalja koje nisu članice Europske unije, te trajno naseljeni strani državljani kojima nadležna tijela RH
     nisu dodijelila MBG, mogu biti sudionici u kreditu isključivo uz prethodno pojedinačnu pisanu suglasnost osiguratelja.
     Ako se radi o kupnji rabljenog vozila starost vozila na dan dospijeća zadnjeg anuiteta ne smije biti veća od 12 godina, a ako
     se radi o kupnji rabljenog motocikla, skutera ili četverokotača, starost vozila na dan dospijeća zadnjeg anuiteta ne smije biti
     veća od 10 godina.
     Korisnik kredita može dopuniti kreditnu sposobnost s najviše dva solidarna dužnika.
     NAPOMENA: Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.


                POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE KREDITA
OSNOVNA DOKUMENTACIJA
     Zahtjev za kredit (zatražiti kod prodavatelja ili u poslovnici Banke)
     Obrazac Potvrde poslodavca uz prilog potvrde poslodavca (prilaže se obrascu zahtjeva za kredit)
     Preslika osobne iskaznice ili putovnice svih sudionika u kreditu (fizičkih osoba)
     Dodatni podaci o svim osobama u kreditu - prilog zahtjeva
     Izjava za izradu kreditnog izvješća - HROK
     Dokumentacija za dokazivanje primanja (popis zatražiti kod prodavatelja ili u poslovnici Banke)
     Ponuda (predračun) prodavatelja vozila

Sudionici u kreditu uz osnovnu dokumentaciju za odobrenje kredita, moraju priložiti slijedeće:

1.  zaposleni u:
   a) javnom ili državnom poduzeću,
   b) jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave,
   c) dioničkom društvu,
   d) društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada te
   e) društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u
      vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada
       ovjerenu (potpis i pečat) Potvrdu poslodavca o visini plaće koja čini sastavni dio Zahtjeva za kredit i koja sadrži podatak da je
         sudionik u kreditu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu ne predstoji neposredan raskid ugovora o radu, a koja ne
         može biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit;
       zadnju isplatnu listu, original ili od poslodavca ovjerenu presliku, a koja ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja
         zahtjeva za odobrenje kredita.
2. zaposleni u:
   a) društvu s ograničenom odgovornošću osim društvima s ograničenom odgovornošću navedenih u 1. pod d) i e)
   b) javnom trgovačkom društvu, komanditnom društvu
       ovjerenu (potpis i pečat) Potvrdu poslodavca o visini plaće koja čini sastavni dio Zahtjeva za kredit i koja sadrži podatak da je
         sudionik u kreditu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu ne predstoji neposredan raskid ugovora o radu, a koja ne
         može biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit;
       zadnju isplatnu listu, original ili od poslodavca ovjerenu presliku, a koja ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja
         zahtjeva za odobrenje kredita
       obrazac sa podacima o bonitetu poslodavca Sudionika u kreditu (Izvješće o poslovanju komitenta koje za korisnika
         kredita ishodi Banka ili original/ovjerena kopija originalnog obrasca BON -2 ili SOL-2) ne starija od 30 dana od dana
         zaprimanja zahtjeva za kredit.
    Banka ne može prihvatiti kao sudionika u kreditu osobu koja je zaposlenik gore navedenih pravnih osoba ako je u obrascu
    Izviješća o poslovanju komitenta ili obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada poslovnog računa u proteklih 6 mjeseci više od 15
    dana, računajući do dana sastavljanja obrasca.
    Iz društva s ograničenom odgovornošću, osim društva s ograničenom odgovornošču navedenih u točki 1. pod d) i e), mogu biti
    najviše dva sudionika u kreditu.
3. umirovljenici:
       original zadnjeg odreska mirovine ili
       ovjerenu obavijest o mirovini koju izdaje banka ili
       Potvrdu HZMO-a u kojoj su navedeni podaci o zadnjoj mirovini i ustegama ili
       Ugovor o mirovini sklopljen s mirovinskim osiguravajućim društvom uz uvjet da je isplata mirovine ugovorena najmanje
         do konačne otplate kredita
         Jedan sudionik u kreditu može biti starosni umirovljenik, a broj sudionika u kreditu sa statusom umirovljenika invalida
         domovinskog rata nije ograničen.
4. osobe koje primaju inozemnu mirovinu:
       presliku i ovjereni prijevod rješenja o mirovini u kojemu obvezno mora biti sadržan podatak o visini mirovine i
       izvadak s računa za prehodni mjesec na koji se doznačuje mirovina ili izvješće o naplati iz inozemstva (nalog 10) za prethodni
         mjesec
         Jedan sudionik u kreditu može biti umirovljenik koji prima inozemnu mirovinu.
5. obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja:
       ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu o visini dohotka ili dobiti s Porezne uprave za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana)
       ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 kuna
         po osnovi javnih davanja koje uključuje poreze i doprinose, ako ti podaci već nisu iskazani na potvrdi o visini dohotka s
         Porezne uprave;
   Pored dokumentacije navedene u prethodnom stavku, obrtnici uz zahtjev za odobravanje kredita trebaju priložiti i presliku obrtnice ili
   izvadak iz središnjeg registra obrtnika (na www.mingorp.hr).
   Pored dokumentacije navedene u stavku prvom ove podtočke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe
   slobodnih zanimanja uz zahtjev za odobravanje kredita trebaju priložiti i rješenje o upisu u registar nadležnog tijela (npr. rješenje o
   upisu trgovca pojedinca u sudski registar, rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad privatne prakse zdravstvenog
   djelatnika, rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o priznanju statusa vrhunskog športaša, rješenje Odvjetničke komore o upisu u
   imenik odvjetnika, rješenje Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika o priznanju statusa umjetnika, rješenje Ministarstva rada i
   socijalne skrbi o odobrenju za početak rada obavljanja poslova socijalne skrbi).
   Jedan sudionik u kreditu može biti osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba slobodnog zanimanja pod
   uvjetom da kao takav posluje u minimalnom trajanju od 12 mjeseci koji prethode danu podnošenja zahtjeva što djelatnik Banke
   utvrđuje temeljem datuma donošenja rješenja nadležnog tijela za obavljanje samostalne djelatnosti čiji je presliku dužan priložiti
   kreditnoj dokumentaciji.
   Jedan sudionik u kreditu može biti obrtnik pod uvjetom da je obrt osnovan minimalno 12 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za
   kredit što djelatnik Banke utvrđuje temeljem datuma osnivanja navedenog u obrtnici ili izvatku iz središnjeg registra obrtnika na
   www.mingorp.hr čiji je izlist dužan priložiti kreditnoj dokumentaciji.


6.  zaposleni u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti ili osoba slobodnih zanimanja:
    ovjerenu (potpis i pečat) Potvrdu poslodavca o visini plaće koja čini sastavni dio Zahtjeva za kredit i koja sadrži podatak da je
     sudionik u kreditu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu ne predstoji neposredan raskid ugovora o radu, a koja ne može
     biti starija od 30 dana dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit;
    zadnju isplatnu listu, original ili od poslodavca ovjerenu presliku, a koja ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja
     zahtjeva za odobrenje kredita,
    ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od Regosa za zadnjih 6 mjeseci ili
    ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu o visini dohotka ili dobiti sa Porezne uprave za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana)
    obrazac sa podacima o bonitetu poslodavca Sudionika u kreditu (Izvješće o poslovanju komitenta koje za korisnika kredita
     ishodi osiguranik ili original/ovjerena kopija originalnog obrasca BON -2 ili SOL-2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja
     zahtjeva za kredit.
   Banka ne može prihvatiti kao sudionika u kreditu osobu koja je zaposlenik gore navedenih pravnih osoba iz ove podtočke, ako je u
   obrascu Izviješća o poslovanju komitenta ili obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada poslovnog računa u proteklih 6 mjeseci više
   od 15 dana, računajući do dana sastavljanja obrasca, niti u slučajevima kada je prijava osnovice za mirovinsko osiguranje REGOS-
   u u promatranom razdoblju učinjena jednokratno (ukoliko je sudionik u kreditu donio potvrdu od REGOS-a).
   Jedan sudionik u kreditu može biti zaposlen u obrtu ili kod osoba koje ostavruju dohodakod samostalnih djelatnosti ili osoba
   slobodnih zanimanja.
7. osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem ugovora o radu zaključenog s inozemnim
  poslodavcem/agencijom:
   ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme, koji je aktivan ili je bio aktivan u zadnjih godinu dana min. 4 mjeseca
     (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.);
   kopiju pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja s broda); matrikule nisu obavezne za osobe
     zaposlene na platformama, ukoliko ih nemaju, a u tom slučaju dovoljno je priložiti potvrdu od agencije o ukrcajima i iskrcajima.
     Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.
8. zaposleni u udrugama, savezima i neprofitnim organizacijama, te zadrugama :
   ovjerenu (potpis i pečat) Potvrdu poslodavca o visini plaće koja čini sastavni dio Zahtjeva za kredit i koja sadrži podatak da je
     sudionik u kreditu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu ne predstoji neposredan raskid ugovora o radu, a koja ne može
     biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit;
   zadnju isplatnu listu, original ili od poslodavca ovjerenu presliku
   obrazac sa podacima o bonitetu poslodavca Sudionika u kreditu (Izvješće o poslovanju komitenta koje za korisnika kredita
     ishodi osiguranik ili original/ovjerena kopija originalnog obrasca BON -2 ili SOL-2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja
     zahtjeva za kredit.
   ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od Regosa za zadnjih 6 mjeseci.
  Banka ne može prihvatiti kao sudionika u kreditu osobu koja je zaposlenik gore navedenih pravnih osoba ako je u obrascu Izviješća o
  poslovanju komitenta ili obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada poslovnog računa u proteklih 6 mjeseci više od 15 dana, računajući do
  dana sastavljanja obrasca.
  Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.
9. vjerske zajednice
   ovjerenu (potpis i pečat) potvrdu o visini plaće koju izdaje ovlaštena osoba vjerske zajednice na obrascu zahtjeva za odobrenje
     kredita, a koja potvrda ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit
     Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.
10. zaposleni u stranim veleposlanstvima, konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj i predstavništvima stranih pravnih osoba
  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
   ovjerenu (potpis i pečat) Potvrdu poslodavca o visini plaće koja čini sastavni dio Zahtjeva za kredit i koja sadrži podatak da je
     sudionik u kreditu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu ne predstoji neposredan raskid ugovora o radu, a koja ne može
     biti starija od 30 dana dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit;
   zadnju isplatnu listu, original ili od poslodavca ovjerenu presliku
   izjava/potvrda poslodavca da će na zahtjev banke vršiti zapljenu plaće.
     Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.
11. Poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a
    ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda sklopljen s Otkupljivačem, aktivan zadnjih 12 mjeseci
    potvrdu otkupljivača (može ih biti više) o ukupno isplaćenim naknadama za otkup poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 12
     mjeseci - minimalni iznos 35.000 kn;
    rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
    ukoliko poljoprivrednik ostvaruje državni poticaj: kopija potvrde o predanom zahtjevu za poticaj u tekućoj godini
     Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:8/19/2011
language:Croatian
pages:4