Uslovi za kasko osiguranje motornih vozila - SARAJEVO - OSIGURANJE dd by hedongchenchen

VIEWS: 176 PAGES: 10

									                             USLOVI
                      KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA                                     (1) Promjenom nosioca prava korišćenja ili prava svojine na
           1. UVODNE ODREDBE                  osiguranom vozilu ugovor o osiguranju prestaje 24- tog časa petog
                                     dana od dana kada je novi korisnik odnosno sopstvenik preuzeo
(1) Ovi Uslovi u zavisnosti od sadržine ugovora o osiguranju       vozilo.
primjenjuju se na:                            (2) Raniji korisnik odnosno sopstvenik ima pravo na povraćaj
A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kasko).          premije za neiskorišteno vrijeme trajanja osiguranja ukoliko se u
B. Osiguranje od rizika loma i nekih drugih opasnosti.          proteklom periodu trajanja osiguranja nije ostvario osigurani slučaj.
C. Osiguranje prtljaga i putnih kolekcija uzoraka robe i drugih stvari  (3) Na izričiti pismeni zahtjev osiguranika prava i obaveze iz
u motornim vozilima.                           ugovora o osiguranju mogu se prenijeti na novog vlasnika i traju do
(2) Pojedini izrazi u ovim Uslovima imaju ova značenja:         isteka tekućeg osigurateljnog razdoblja.
   1) Osiguravač – Sarajevo-osiguranje d.d. sa kojim je        (4) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i kad je jednom
      zaključen ugovor o osiguranju.                polisom osigurano više vozila.
   2) Ugovarač osiguranja - lice koje je sa osiguravačem       (5) Ako dođe do promjene vlasnika vozila na osnovu nasljeđivanja
      zaključilo ugovor o osiguranju.                ugovor se ne mijenja.
   3) Osiguranik - lice čija je stvar, odnosno imovinski interes
      osiguran i kome pripadaju prava iz osiguranja.        2.4. Plaćanje premije
   4) Premija - iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o
      osiguranju.                                         Član 4.
   5) Suma osiguranja - iznos na koji je stvar, odnosno
      imovinski interes osiguran.                  (1) Prvu ili jednokratnu premiju ugovarač osiguranja plaća prilikom
   6) Polisa - isprava o ugovoru o osiguranju.            prijema polise, a svaku slijedeću premiju prvog dana svakog perioda
   7) Osigurani slučaj - budući neizvjestan i neovisan od       osiguranja, ako se drukčije ne ugovori.
      isključive volje ugovarača osiguranja ili osiguranika,    (2) Ugovarač osiguranja šalje premiju osiguravaču na svoj rizik i na
      štetni događaj koji ima za posljedicu nastanak štete     sopstveni trošak.
      pokrivene ugovorom o osiguranju.               (3) Ako je premija plaćena poštom, kao dan plaćanja premije je dan
   8) Predmet osiguranja - sve vrste motornih vozila sa        kada je premija pravilno predata pošti.
      standardno ugrađenim dijelovima i opremom od strane      (4) Ako se ugovori plaćanje premije u obrocima, zaračunavaju se
      proizvođača, kao i druge osigurane stvari u vozilu i na    ugovorene kamate na iznos premije za koju je ugovoreno odlaganje
      vozilu.                            plaćanja.
                                     (5) Ako ugovarač osiguranja ne plati dospjelu premiju, niti to učini
                                     koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po
            2. OPŠTE ODREDBE                 samom zakonu nakon isteka roka od 30 dana od dana kada je
                                     ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravača s
2.1. Trajanje ugovora o osiguranju                    obavijesti o dospjelosti premije.

                Član 1.                  2.5. Vraćanje premije

Ugovor o osiguranju može se zaključiti:                                 Član 5.
  1) sa određenim rokom trajanja, za vrijeme od jedne godine
     ili kraće - kratkoročno osiguranje;              (1) Ako osigurana stvar bude uništena prije početka obaveze
  2) sa određenim rokom trajanja, za vrijeme preko jedne ili      osiguravača, ugovaraču osiguranja vraća se iznos plaćene premije.
     više godina - višegodišnje osiguranje;             (2) Ako osigurana stvar bude uništena poslije početka obaveze
  3) sa neodređenim rokom trajanja, kada se nastavlja iz        osiguravača od rizika koji nisu obuhvaćeni osiguranjem, ili je totalna
     godine u godinu - dugoročno osiguranje.            šteta naknađena iz osnova osiguranja od odgovornosti prouzrokovača
                                     štete, ugovaraču osiguranja se vraća iznos premije za preostalo
2.2. Početak i prestanak obaveze osiguravača               vrijeme trajanja osiguranja od dana kada osiguravač primi pismeni
                                     zahtjev ugovarača osiguranja, ukoliko se u proteklom periodu
                Član 2.                  trajanja osiguranja nije ostvario osigurani slučaj.
                                     (3) Ako osigurana stvar bude uništena poslije početka obaveze
(1) Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku    osiguravača od rizika obuhvaćenih osiguranjem, osiguravaču pripada
24-tog časa dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak   cio iznos premije za tekuću godinu osiguranja, odnosno cijeli iznos
osiguranja ako je do tog dana plaćena prva premija, odnosno po      obračunate premije za ugovoreni period osiguranja.
isteku 24-tog časa dana kad je premija plaćena, ako nije drukčije    (4) Premija se vraća na zahtjev ugovaraču osiguranja uz podnošenje
ugovoreno.                                dokaza da su ispunjeni uslovi za njeno vraćanje.
(2) Obaveza osiguravača prestaje po isteku 24-tog časa dana koji je u  (5) Ako se vozilo odjavi kod nadležnog organa uz predaju
ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja. Ako isprava   registarskih tablica, osiguranje se može otkazati i premija se vraća za
o osiguranju sadrži samo početak osiguranja, osiguranje se nastavlja   preostalo vrijeme trajanja osiguranja, ako osiguravač do toga
iz godine u godinu sve dok ga jedna od ugovorenih strana ne otkaže    vremena nije platio naknadu iz osiguranja i ako nije prijavljena šteta.
barem tri mjeseca prije dospjelosti premije.               (6) Premija za neiskorišteno vrijeme trajanja osiguranja može se
                                     vratiti samo osiguranicima koji su zaključili potpuno kasko
2.3. Uticaj promjene korisnika odnosno sopstvenika vozila na       osiguranje s godišnjim trajanjem.
važnost ugovora o osiguranju
                                     2.6. Obaveza osiguranika kad nastane osigurani slučaj
                Član 3.

                                                                       1
                Član 6.                  nastane osigurani slučaj, utvrditi tako da na teret osiguranika otpada
                                      dio štete do visine ugovorenog samopridržaja. Ako je ugovoren,
(1) Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada iz    samopridržaj se primjenjuje samo u slučaju ostvarenja rizika iz člana
osiguranja, osiguranik je dužan da postupi prema slijedećem:        17. stav (1) tačka 1) i 2) i člana 17. stav (2) tačka 1) i člana 33. ovih
    1) da odmah preduzme sve mjere koje su u njegovoj          Uslova.
      mogućnosti za otklanjanje i smanjenje štete, da oštećenu    (2) Ugovorena franšiza je od novonabavne vrijednosti vozila, ili od
      osiguranu stvar obezbjedi od daljih oštećenja, kao i da se   utvrđenog iznosa štete za ostvareni rizik krađe.
      pri tome pridržava uputstva koje mu da osiguravač,       (3) Pri obračunu i likvidaciji štete nastale zbog ostvarenja rizika
      odnosno njegov predstavnik;                  krađe, razbojničke krađe, razbojništva ili protupravnog oduzimanja
    2) da odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju,      vozila odbija se obavezno dodatna franšiza u visini od:
      prijavi osiguravaču da je na osiguranoj stvari nastala šteta     1) 25% od utvrđenog iznosa štete ako je osigurani slučaj
      ostvarenjem osigurane opasnosti, odnosno da je nastao           ostvaren u prvoj godini osiguranja za isto vozilo;
      osigurani slučaj i da što prije, a najkasnije u roku od tri     2) 15% od utvrđenog iznosa štete ako je osigurani slučaj
      dana, pismeno potvrdi prijavu učinjenu usmeno,               ostvaren u drugoj godini osiguranja za isto vozilo;
      telefonski, neposrednom radio vezom, ili na koji drugi        3) 10% od utvrđenog iznosa štete ako je osigurani slučaj
      način;                                   ostvaren u trećoj i svakoj narednoj godini osiguranja za
    3) da u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito           isto vozilo.
      kada je šteta prouzrokovana od požara, eksplozije, krađe,
      provalne krađe, razbojništva, razbojničke krađe i       2.9. Pravna situacija poslije nastanka osiguranog slučaja
      saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu
      unutrašnjih poslova u roku 24 sata i navede koje su sve                    Član 9.
      stvari uništene odnosno oštećene ili su nestale prilikom
      nastanka osiguranog slučaja;                  (1) Poslije nastanka osiguranog slučaja i isplate naknade iz
    4) da odmah po nastanku osiguranog slučaja, odnosno kada      osiguranja, ako se radi o oštećenju vozila(djelimična šteta), vozilo
      je to moguće, podnese osiguravaču popis uništenih       ostaje i dalje osigurano u visini njegove vrijednosti u smislu ovih
      odnosno oštećenih stvari uz približno naznačenje njihove    uslova.
      vrijednosti;                          (2) U slučaju uništenja vozila (totalna šteta ili nestanak vozila),
    5) da do uvida u oštećenja od strane predstavnika          osiguranje prestaje.
      osiguravača ne promijeni stanje oštećenih odnosno       (3) Odredbe stava (1) i (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na
      uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom    ostale osigurane stvari, osim kod onih za koje je drukčije ugovoreno.
      interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja uvećanja
      štete;                             2.10. Pismeni oblik
(2) Osiguranik je dužan da osiguravaču pruži sve podatke sa kojima
raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje uzroka, obima i visine                   Član 10.
štete. Osiguravač može isto tako zahtijevati da mu osiguranik pribavi
i druge dokaze, ukoliko je to potrebno i opravdano radi utvrđivanja    (1) Sporazumi koji se odnose na sadržinu ugovora o osiguranju
uzroka, obima i visine štete, a naročito dokaz da je osiguranik      punovažni su samo ako su zaključeni u pismenom obliku.
prijavio nastanak događaja nadležnom organu u svim slučajevima u      (2) Sva obavještenja i izjave koje se daju po odredbama ugovora o
kojima je to dužan da učini.                        osiguranju moraju biti date u pismenom obliku, sa izuzetkom
(3) Ako osiguranik ne izvrši u određeno vrijeme svoje obaveze       obavještenja osiguravača po članu 11. ovih Uslova.
obavještavanja osiguravača i obavezu iz st. (1) tačke 2) ovog člana,
dužan je naknaditi osiguravaču štetu koju bi ovaj zbog toga imao a za   2.11. Izmjena Uslova osiguranja i Premijskog sistema
to nema opravdanja.
                                                     Član 11.
2.7. UtvrĎivanje i procjena štete i vještačenje
                                      Ako osiguravač izmjeni Uslove osiguranja ili Premijski sistem dužan
                Član 7.                  je o tome obavijestiti ugovarača osiguranja pismeno ili na drugi
                                      pogodan način ( dnevna štampa, radio i televizija).
(1) Po prijemu prijave o nastalom osiguranom slučaju osiguravač je     Ako ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od dana obavještenja ne
dužan da najkasnije u roku od tri dana pristupi utvrđivanju i procjeni   otkaže ugovor osiguranju, novi Uslovi osiguranja odnosno Premijski
štete, u suprotnom slučaju osiguranik može početi sa otklanjanjem     sistem primjenjuju se sa početkom narednog perioda osiguranja.
štete pod uslovima da prethodno obezbijedi dokaze u pogledu        Ako ugovarač osiguranja otkaže ugovor o osiguranju, ugovor
nastanka osiguranog slučaja i obima štete.                 prestaje da važi sa istekom godine osiguranja u kojoj je osiguravač
(2) U slučaju da se ugovorne strane ne slože prilikom zajedničkog     primio otkaz osiguranja.
utvrđivanja i procjene štete, svaka ugovorna strana može tražiti da
štetu utvrdi komisija stručnjaka (vještačenje).
(3) Svaka od ugovornih strana pismeno imenuje svoga vještaka. Za
vještake se mogu imenovati lica koja nisu u radnom odnosu sa
osiguravačem odnosno ugovaračem osiguranja i osiguranikom niti u
srodstvu sa ovima. Prije početka postupka vještačenja oba imenovana
vještaka biraju trećeg vještaka za predsjednika.
(4) Predmet vještačenja mogu biti samo sporne činjenice u pogledu
nastanka osiguranog slučaja, obima oštećenja i visine štete. Koje će
sporne činjenice biti predmet vještačenja i postupka vještačenja
određuju u svakom pojedinom slučaju osiguranik i osiguravač
pismenim sporazumom o vještačenju.
(5) Svaka ugovorna strana snosi troškove svog vještaka. Troškove
predsjednika snose obje strane na ravne dijelove.
(6) Nalaz vještaka je konačan i obavezuje ugovorne strane, a može se
pobijati samo u slučaju računske greške.

2.8. Ugovoreni samopridržaj

                Član 8.

(1) Ako je kod potpunog kasko osiguranja, osiguranja od opasnosti
poplave, bujice i visoke vode i osiguranja od opasnosti "loma" i
nekih drugih opasnosti ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan dio
štete (ugovoreni samo-pridržaj – franšiza), naknada će se, ako

                                                                         2
                                         3) reklamni natpisi u vozilu i na vozilu.
2.12. Teritorijalno važenje osiguranja                   (4) Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu za vrijeme dok
                                      je stvar prostorno odvojena od vozila.
                Član 12.                     1) Suma osiguranja za stvari iz stava (3) ovog člana je
                                            novonabavna cijena osigurane stvari. Kod obračuna
(1) Osiguranje je u važnosti za vrijeme dok se vozilo nalazi na            naknade štete kao temelj služi suma osiguranja određena
teritoriji BiH i ostalih evropskih zemalja članica sistema zelene karte,        u ugovoru o osiguranju i to je ujedno maksimalna
ako se drukčije ne ugovori.                              obaveza osiguravača za slučaj totalne štete.
(2) Osiguranje vozila radnih i drugih organizacija koje izvode ili        2) Osiguranje stvari iz stava (3) ovog člana može se
sudjeluju u izvođenju građevinskih, montažnih i sličnih radova izvan          zaključiti samo uz uslov da je za to vozilo zaključeno
područja BIH, posebno se ugovara.                           potpuno kasko osiguranje.
                                         3) Nije pokriven rizik krađe, teške krađe, razbojništva i
2.13. Saosigurana lica                                 razbojničke krađe za stvari iz stava (3) ovog člana ako
                                            nema tragova obijanja vozila ili prijave policiji.
                Član 13.
                                      3.2. Osigurane opasnosti (rizici)
(1) Osim ugovarača osiguranja, koji nije pravno lice, saosigurana su i
lica kojima je ugovarač osiguranja prepustio upravljanje vozilom,     3.2.1. Potpuno kasko osiguranje
ako se drukčije ne ugovori.
(2) Ako se ne dokaže suprotno, smatra se da je licu koje s njim živi u                  Član 17.
zajedničkom domaćinstvu ugovarač osiguranja prepustio upravljanje
vozilom.                                  (1) Kod potpunog kasko osiguranja vozila, osiguravač je dužan da
(3) Znanje i ponašanje saosiguranog lica ima se smatrati kao znanje i   naknadi štetu prouzrokovanu uništenjem i oštećenjem osiguranog
ponašanje ugovarača osiguranja.                      vozila, kao i alata, pribora i rezervnih dijelova osiguranih u smislu
(4) Odredbe ovog člana ne odnose se na slučajeve ako ugovarač       člana 16. ovih Uslova usljed osnovnih rizika:
osiguranja prepusti upravljanje vozilom licu za obavljanje svojih        1) saobraćajne nezgode,
službenih obaveza.                                   -Kao na primjer: prevrnuće, sudar, iskliznuće, survavanje
                                            i sl. Osiguranjem su obuhvaćena i sva ostala uništenja
2.14. Nadležnost u slučaju spora                            odnosno oštećenja prouzrokovana od iznenadnih događaja
                                            spolja pod dejstvom mehaničke sile, a nezavisno od
                Član 14.                        isključive volje ugovarača osiguranja osiguranika ili
                                            vozača, kao i oštećenja prouzrokovana iznenadnim
U slučaju spora ugovarača osiguranja odnosno osiguranika i               termičkim ili hemijskim djelovanjem spolja.
osiguravača nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu            2) pada ili udara nekog predmeta,
zaključenja ugovora o osiguranju.                        3) požara,
                                            -Požarom se smatra vatra nastala iznenada ili
2.15. Obim osiguranja                                 neočekivano. Osiguravač nije u obavezi da naknadi štetu
                                            na električnoj instalaciji, kada je nastala pregorjevanjem
                Član 15.                        električne instalacije na vozilu, osim ako se razvio požar.
                                         4) udara groma,
Po ovim Uslovima može se zaključiti:                          -Osiguranje od udara groma obuhvata štete koje
   1) Potpuno kasko osiguranje -od opasnosti predviđenih u              prouzrokuje grom dejstvom snage ili toplote.
     članu 17. ovih Uslova.                         5) eksplozije,
   2) Potpuno kasko osiguranje sa rizikom loma i nekih                -Osim eksplozije od nuklearne energije. Eksplozijom se
     drugih opasnosti od rizika predviđenih u članu 17. i 34.           smatra iznenadno ispoljavanje sile zasnovano na težnji
     ovih Uslova.                                 pare ili gasova za proširenjem.
   3) Djelimično kasko osiguranje -od opasnosti predviđenih          6) oluje,
     u članu 18. ovih Uslova.                           -Olujom se smatra vjetar brzine 17,2 metra u sekundi,
   4) Posebni oblici kasko osiguranja.                        odnosno 62 km na čas (jačine 8 stepeni po Boforovoj
   5) Osiguranje vozača od regresa osiguravača.                   skali) ili više.
                                         7) grada (tuče),
                                            -Osiguranjem su obuhvaćene štete nastale       uslijed
           3. POSEBNE ODREDBE                        neposrednog udara grada.
                                         8) snježne lavine,
3.1. Predmet kasko osiguranja motornih vozila                     -Snježnom lavinom se smatra snježna masa u pokretu,
                                            koja se otkida sa planinskih strana. Osiguranjem su
                Član 16.                        obuhvaćene štete prouzrokovane djelovanjem vazdušnog
                                            pritiska od snježne lavine.
(1) Predmet osiguranja su sve vrste motornih, priključnih, radnih i       9) pada vazdušnih letjelica svih vrsta,
šinskih vozila (u daljem tekstu vozila) i njihovi sastavni dijelovi.       10) manifestacija i demonstracija,
(2) Sastavnim dijelovima vozila smatraju se:                   11) zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica,
   1) alat, pribor i rezervni dijelovi standardno isporučeni za        12) oštećenja tapacirunga,
      dotični tip vozila;                             -U osiguranom vozilu, prouzrokovana prilikom pružanja
   2) radio aparat koji je ugrađen u vozilo od strane                pomoći licima koja su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi
      proizvođača vozila;                             ili na neki drugi način.
   3) uređaj za obezbjeđenje od krađe, aparat za gašenje           13) namjernog prouzrokovanja,
      požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf,         štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na
      uže odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve              toj ili drugoj stvari ili licima.
      pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja        14) zemljotresa,
      ogledala i lampa, žmigavci za obilježavanje vozila             -Ako je propustom Države predviđeno obavezno
      zaustavljenog noću na kolovozu puta i halogena svjetla,           uključivanje rizika zemljotresa u osiguranje. Šteta od
      maglenke, grijač zadnjeg stakla, brisač zadnjeg stakla,           zemljotresa se naknađuje na način predviđen važećim
      naslon za glavu i lanci za snijeg.                     zakonskim i drugim propisima u vezi sa osiguranjem od
(3) Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti:                opasnosti zemljotresa.
   1) alat, dodatna oprema, priključni uređaji, pribor i rezervni    (2) Ako se posebno ugovori i plati odgovarajuća premija,
      dijelovi, koji se ne smatraju sastavnim dijelovima vozila;   osiguranjem se pokriva i rizik krađe, provalne krađe, kao i poplave,
   2) radio aparat, gramofon, magnetofon, kasetofon, mobitel,      bujice, visoke vode - dopunski rizik:
      televizor i radio stanica koji nisu ugrađeni u vozilo od       1) KraĎe, provalne kraĎe, protivpravnog oduzimanja
      strane proizvođača;                             vozila u namjeri da se upotrijebi za vožnju, razbojničke

                                                                         3
      krade, razbojništva i prevare, a kod osiguranika iz        4)  ovo osiguranje može se zaključiti i na polisi osiguranja
      društvenog sektora svojine, koji se u vidu djelatnosti bavi       autoodgovornosti. U tom slučaju vrijede posebne
      iznajmljivanjem vozila, i utaje od lica kome je vozilo dato       odredbe:
      u najam.                                 a) premija je godišnja i nepromjenjiva bez obzira na
U slučaju iz alineje 1) ove tačke smatra se da je vozilo nestalo ako se       ostvarenje osiguranog rizika,
ne pronađe u roku od 30 dana računajući od dana prijave nestanka           b) trajanje kasko osiguranja ovisi o trajanju osiguranja od
vozila nadležnom organu unutrašnjih poslova.                     autoodgovornosti,
Štete nastale usljed krađe dijelova vozila, kao i usljed krađe alata,        c) u slučaju promjene vlasnika putničkog automobila
pribora, rezervnih i drugih dijelova (član 16. stav (2) i (3) ovih          tokom trajanja osiguranja prethodni vlasnik nema pravo
Uslova) i stvari iz čl. 19. ovih Uslova, obuhvaćene su osiguranjem          na povrat premije za neiskorišteno vrijeme trajanja
samo ako su dijelovi, alat i pribor odnosno, stvari iz člana 19. ovih        osiguranja.
Uslova u trenutku izvršenja krađe bili pričvršćeni na vozilu, ili ako      5) troškovi vuče odnosno prevoza putničkog automobila do
su se nalazili u zaključanom vozilu.                         mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako
   2) Poplavom se smatra, stihijsko, neočekivano plavljenje            vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili
      terena od stalnih voda (rijeka, jezera, mora i dr.) usljed        kvara kao i troškovi prevoza vozača i putnika (koji su se
      toga što se voda izlila iz korita i provalila odbrambeni         vozili odnosnim putničkim automobilom), prijevoznim
      nasip ili branu, izlivanja vode usljed izvanredno visoke         sredstvom u javnom saobraćaju do mjesta prebivališta, a
      plime i talasa, na moru i jezerima, neobične jačine i od         najviše prema broju registrovanih mjesta.
      nadolaženja vode iz vještačkih jezera. Poplavom se      Kod osiguranja stakla po tačkama 3) i 4) ovog stava obuhvaćene
      smatra i neočekivano plavljenje terena usljed naglog     su štete nastale od rizika predviĎenih u članu 17. ovih Uslova kao
      obrazovanja velike količine vodene mase koja nastane     i lom stakla nastao kao pogonska šteta.
      kao posljedica provale oblaka.                (2) Djelomičnim kasko osiguranjem vozila - samo za vrijeme
   3) Bujicom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje        mirovanja vozila - može se ugovoriti po izboru ugovarača
      terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim      osiguranja, da osiguranjem budu obuhvaćeni rizici i to:
      terenima usljed jakih atmosferskih padavina i sliva         1) požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, snježne
      ulicama i putevima.                           lavine, pada vazdušne letjelice, manifestacije ili
   4) Visokom vodom se smatra:                          demonstracije, zemljotresa, ako je propisom Države
      a) izuzetna pojava neuobičajenog porasta vodostaja u           predviđeno obavezno uključivanje rizika zemljotresa u
      neočekivano vrijeme;                           osiguranje;
      b) podzemna voda kao posljedica visoke vode. Obaveza        2) krađe, provalne krađe, razbojničke krađe, razbojništva,
      osiguravača za štete od visoke vode i podzemne vode kao         prevare i utaje od lica koje je vozilo dato u najam od
      njene posljedice počinje sa porastom visoke vode iznad          strane osiguranika koji se u vidu djelatnosti bavi
      unaprijed utvrđenih mjesečnih kvota vodostaja ili protoka        iznajmljivanjem vozila;
      izmjerenih prema pokazivaču vodostaja najbližem mjestu    Osiguranje pod tačkama 1) i 2) ovog stava važi samo za vrijeme dok
      štete.                            se osigurano vozilo nalazi na mjestu koje je u polisi označeno bližom
Za svaki pojedini mjesec normalan je onaj najviši mjesečni vodostaj    adresom kao mjesto osiguranja. s tim da vozilo bude smješteno u
za posljednih 20 godina koji pokazuje pokazivač vodostaja najbliži    zaključanoj garaži, osim ako se radi o vozilima namjenjenim za
mjestu štete, uz isključenje izuzetno visokih vodostaja.         prodaju, smještenim na otvorenom prostoru koji je ograđen i stalno
   5) Osiguranjem su obuhvaćene samo štete prouzrokovane        čuvan.
      na osiguranom vozilu za vrijeme dok traje poplava, bujica      3) Pod krađom vozila smatra se nestanak vozila koje se ne
      ili visoka voda i neposredno poslije povlačenja vode.          pronađe u roku od 30 dana, računajući od dana
   6) Osiguranjem nisu obuhvaćene:                        prijavljivanja, nastanka krađe vozila nadležnom organu i
      a) štete od plavljenja vode izlivene iz kanalizacione          osiguravaču;
      mreže osim ako je do izlivanja došlo usljed poplave ili       4) Uz djelimično kasko osiguranje nije moguće zaključiti
      bujice;                                 osiguranje naknadno ugrađene opreme prtljaga te drugih
      b) štete na vozilu dok se nalazi na prostoru između potoka        stvari u vozilu i na vozilu, koje se ne smatraju sastavnim
      odnosno rijeke i nasipa, osim ako se posebno ugovori;          dijelom vozila.
      c) štete na vozilu dok se nalazi u živom ili suhom koritu   (3) Djelimično kasko osiguranje zaključuje se bez sudjelovanja
      potoka ili rijeke, osim ako se posebno ugovori.        osiguranika u šteti - franšize a ne vrijede ni odredbe o obaveznoj
   7) Osiguravač nije u obavezi da naknadi štetu koja je        dodatnoj franšizi kod ostvarenja rizika kraĎe te odredbe uslova
      nastala usljed kretanja vozila kroz poplavljen teren,     o bonusu i malusu. Djelimično kasko osiguranje za rizik kraĎe
      riječno korito ili potok, ili u slučaju kada je vozaču bilo  može se zaključiti samo uz paket osnovnog osiguranja.
      poznato da se kreće u susret stihijskom djelovanju vode,   (4) U vezi sa rizicima iz stava (1) tačke 2) i stava (2) tačke 2) ovog
      osim kada se radi o spašavanju ljudi i imovine.        člana osiguranjem su obuhvaćena i oštećenja prouzrokovana na
      Osiguravač nije u obavezi ni za oštećenje dijelova vozila   vozilu nasilnim otvaranjem radi krađe kao i oštećenja prouzrokovana
      nastalog usljed stavljanja vozila u pogon prije detaljnog   na vozilu za neovlašteno stavljanje u pogon (oštećenja vrata, brava
      pregleda, po ostvarivanju rizika.               na vratima, volana, električnih instalacija i drugih sklopova u vezi sa
                                     stavljanjem vozila u pogon).
3.2.2. Djelimično kasko osiguranje

               Član 18.                  3.2.3. Osiguranje:

(1) Djelimičnim kasko osiguranjem vozila "bilo gdje se vozilo       - alata, dodatne opreme, priključnih uređaja, pribora i rezervnih
nalazi" - može se ugovoriti, po izboru ugovarača osiguranja, da      dijelova koji se ne smatraju sastavnim dijelovima vozila;
osiguranjem budu obuhvaćeni rizici, odnosno troškovi i to:        - radio aparata, gramofona, magnetofona, kasetofona, televizora,
   1) požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, snježne      radio stanica, mobilnih telefona, klima uređaja i plinskih uređaja za
     lavine, pada vazdušne letjelice, manifestacije i        pokretanje motora u vozilu.
     demonstracije, zemljotresa, ako je propisom Države
     predviđeno obavezno uključivanje rizika zemljotresa u                     Član 19.
     osiguranje;
   2) krađe, provalne krađe, protivpravnog oduzimanja vozila u     (1) Ako se posebno ugovori, osiguranjem su, od opasnosti iz člana
     namjeri da se upotrijebi za vožnju, razbojničke krađe,     17. ovih Uslova, obuhvaćeni:
     razbojništva, prevare i utaje od lica kome je vozilo dato u     1) alat, dodatna oprema, priključni uređaji, pribor i rezervni
     najam od strane osiguranika koji se u vidu djelatnosti bavi        dijelovi koji nisu pomenuti u članu 16. stav (3) ovih
     iznajmljivanjem vozila -osim u slučaju predviđenom u            Uslova, kao i razni ukrasni dijelovi i uređaji namijenjeni
     članu 20. stav (1) tačka 13) ovih Uslova;                 vozilu, koji su naknadno ugrađeni, pričvršćeni, odnosno
   3) oštećenje ili lom stakla na motornom vozilu, osim stakla           stavljeni u vozilo;
     na svjetlima i ogledalima, kao i štete koje su neposredno      2) radio aparat koji se ne ugrađuje u standardni tip vozila od
     prouzrokovane od divljači i domaćih životinja;               strane proizvođača vozila, gramofon, Magnetofon,

                                                                        4
      kasetofon, televizor i radio stanica i mobilni telefoni,     Ako prilikom utovara ili istovara iz vozila sa samoistovarnim
      konstruktivno predviđeni za upotrebu u vozilu i izvan      sandukom dođe do prevrtanja cijelog vozila, naknadiva je samo šteta
      vozila, s tim što u ovom slučaju osiguranjem nije        nastala kao posljedica prevrtanja, usljed rada kiper-uređaja i
      pokriven rizik iz člana 17. stav (1) tačka 11) ovih Uslova    preopterećenja koje uzrokuje oštećenje ili uništenje dijelova vozila:
      ako nema tragova obijanja vrata;                    8) usljed toga što je vozilo stavljeno u pogon prije konačne
   3) reklamni natpisi u vozilu i na vozilu.                    opravke, osim kada se radi o šteti nastaloj poslije
(2) Sastavnim dijelovima radio aparata, radio stanice, televizora i          privremene opravke koja treba da omogući kretanje ili
mobilnih telefona smatra se i antena i zvučnici.                    vuču vozila do radionice koja treba da izvrši drugu
(3) Stvari iz stava (1) ovog člana nisu obuhvaćene osiguranjem             privremenu ili konačnu opravku;
ukoliko u trenutku nastupanja osiguranog slučaja nisu bile ugrađene,       9) usljed tehničke neispravnosti vozila, izuzev ako je
pričvršćene ili se nisu nalazile u vozilu.                       tehnička neispravnost nastala iznenada u toku vožnje i
(4) Kod osiguranja iz stava (1), (2) i(3) ovog člana:                 prouzrokovala ostvarenje rizika iz člana 17. ovih Uslova,
      a) suma osiguranja treba da bude jednaka vrijednosti            opterećenja preko dozvoljene nosivosti, istrošenosti guma
      osigurane stvari;                              preko propisane granice istrošenosti, kao i u drugim
      b) kod obračuna odštete kao osnova služi suma osiguranja          slučajevima u kojima je šteta nastala kao isključiva
      koju je u polisi odredio ugovarač osiguranja. Kod totalne          posljedica nepridržavanja ili povrede odredaba o
      štete osiguraniku se naknađuje vrijednost osigurane stvari,         zaštitnim mjerama;
      ali najviše do visine sume osiguranja.                 10) za vrijeme prevoza drugim prevoznim sredstvom osim
(5) Kod osiguranja iz stava (1) tačka 3) ovog člana suma osiguranja          prevoza po nalogu osiguravača;
treba da bude jednaka cijeni izrade novog natpisa. Kod totalne ili        11) posredno ostvarenjem osiguranog slučaja, kao: gubitak
djelimične štete odšteta se isplaćuje u cjelosti, ali najviše do visine        zarade, danguba, kazna, troškovi korištenja iznajmljenog
sume osiguranja.                                    vozila, plaćanja po osnovu odgovornosti, naknade za
                                            garažiranje i čuvanje vozila, osim naknade za čuvanje
3.2.3. Kasko osiguranje vozila u dugoročnom zakupu - leasingu             vozila, najnužnije potrebno vrijeme na mjestu nezgode ili
                                            na drugom najbližem pogodnom mjestu, ako se radi o
                Član 20.                        mjestu prebivališta odnosno sjedišta osiguranika;
                                         12) umanjenjem vrijednosti vozila poslije opravke koja je
(1) Kod osiguranja vozila u dugoročnom zakupu (u daljem tekstu:            izvršena u vezi sa ostvarenim osiguranim slučajem;
leasing) prava iz ugovora o kasko osiguranju pripadaju              13) ostvarenjem opasnosti predviđenih u članu 17. stav (2)
zakupodavatelju (vlasniku vozila), koji se u polisu upisuje kao            tačka 1 ) ovih Uslova, ako je učinilac bračni drug, srodnik
osiguranik, ako se drugačije ne ugovori.                        po krvi u prvoj liniji, brat ili sestra, usvojilac ili usvojenik
(2) U polisu se obavezno upisuje da je osigurano vozilo u leasingu,          ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika ili lice koje sa
vlasnik vozila - davatelj leasinga i broj ugovora o leasingu.             ugovaračem osiguranja odnosno osiguranikom živi u
(3) Ako se ugovori drugačije od odredbe iz stava (1) ovog člana            zajedničkom domaćinstvu, a ne radi se o licu za čije
klauzula o vinkulaciji upisati će se na polisu sukladno ugovoru o           postupke osiguranik odgovara po bilo kom osnovu;
leasingu.                                     14) za vrijeme dok je vozilo mobilisano ili rekvirirano od
(4) Korisnik leasinga prilikom zaključenja osiguranja za vozilo            strane vlasti i to od trenutka stizanja na prvo odredište do
nabavljeno putem leasinga ima pravo na bonus, malus i povlastice u           trenutka preuzimanja vozila ako se drukčije ne ugovori;
skladu sa odredbama ovih Uslova.                         15) usljed ratnih operacija ili pobuna:
                                            a) rata, invazije, dejstava stranog neprijatelja,
3.3. Isključenje obaveze osiguravača                          neprijateljstava ili ratu sličnih operacija (bez obzira da li
                                            je rat objavljen ili nije, traje ili je završen), građanskog
                Član 21.                        rata, pobune, revolucije, ustanka, kao i nemira koji
                                            nastanu iz takvih događaja;
(1) Osiguravač nije u obavezi da naknadi štetu i troškove koji nisu          b) mina, torpeda, bombi ili drugih ratnih oružja;
prouzrokovani od rizika iz člana 17. i 18. ovih Uslova, kao ni štetu i         c) zapljenjenja, uzopćenja, ograničenja ili zadržavanja i
troškove koji su nastali:                               posljedica tih događaja ili pokušaja da se izvrše
   1) usljed kvara na vozilu za vrijeme pogona (tzv. pogonske            konfiskacije, rekvizicije ili ostalih sličnih mjera koje
      štete), kao na primjer usljed: grešaka u materijalu,            provodi ili namjerava provesti vlast ili neka politička
      konstrukciji i izradi, istrošenosti materijala, kočenja, lošeg       organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast;
      rukovanja, oštećenja na gibnjevima i amortizerima,             d) sabotaže ili terorizam izvršenih od lica koja djeluju iz
      probušenja ili prsnuća spoljne ili unutrašnje gume,             političkih pobuda u ime ili u vezi sa bilo kakvom
      oštećenja dijelova vozila usljed vožnje sa praznom             organizacijom ili od lica koja djeluju iz političkih pobuda
      gumom, nedovoljnog podmazivanja, nedostatka vode u             neovisno od bilo kakve organizacije i drugih oružanih
      hladnjaku, eksplozije u prostoru za unutrašnje               akcija.
      sagorijevanje (cilindar motora), oštećenja na električnim    (2) Ukoliko se drukčije ne ugovori, osiguravač nije u obavezi da
      instalacijama, pretjeranog opterećenja i drugih pogonskih    naknadi:
      šteta. Osiguravač je međutim, u obavezi da naknadi štetu        1) štetu prouzrokovanu prilikom učešća vozila na
      od saobraćajne nezgode, požara i eksplozije u smislu            takmičenju radi postizanja najveće ili najveće prosječne
      člana 17. stav (1) tačka 1), 3) i 5) ovih Uslova, koji bi          brzine, reli takmičenju, ili ocjenskoj vožnji, uključujući i
      nastali neposredno kao posljedica pogonske štete;              zvanični trening za ovo;
Osiguravač je u obavezi da nadoknadi štetu prouzrokovanu usljed          2) štete koje nastanu van teritorije utvrđene u članu 12.
kvara za vrijeme pogona vozila (tzv. pogonsku štetu) u toku              Uslova.
ostvarenja rizika predviđenih u članu 17. stav (1) tačka 11) ovih
Uslova, osim u slučaju predviđenom u tački 13) ovog člana.         3.4. Gubitak prava iz osiguranja
   2) zbog smrzavanja tečnosti u hladnjaku ili bloku motora;
   3) na motoru ili drugim sklopovima na vozilu, kao                           Član 22.
      posljedica gubitka ulja ili tečnosti iz hladnjaka u toku
      nastavljanja vožnje poslije oštećenja vozila;          (1) Osiguranik gubi prava iz osiguranja:
   4) gubitkom pogonskog materijala usljed ostvarenog             1) Za vrijeme dok vozilom upravlja lice bez odgovarajuće
      osiguranog slučaja;                             dozvole za upravljanje dotičnom vrstom vozila, osim:
   5) gubitkom ulja iz motora, diferencijala i mjenjača i              a) kada se radi o ostvarenju opasnosti predviđenih u članu
      tečnosti za hlađenje;                            17. stav (2) tačka 1) ovih Uslova a ne radi se o slučaju
   6) od tovara koji se vozilom prevozi, osim u slučaju               predviđenom u članu 21. stav (1) tačka 13) ovih Uslova;
      saobraćajne nezgode;                            b) kada vozilom upravlja lice koje se uči da upravlja
   7) od tovara prilikom utovara i istovara, osim pri utovaru i           vozilom po propisima;
      istovaru dizalicom ako se tom prilikom uže otkine ili dođe         c) kada vozač, koji je u radnom odnosu kod ugovorača
      do loma dizalice, odnosno uređaja za utovar i istovar i od         osiguranja ili osiguranika za vrijeme dok upravlja tim
      pada tovara vozilo bude oštećeno;                      vozilom omogući da vozilom upravlja i lice bez

                                                                          5
      odgovarajuće dozvole za upravljanje dotičnom vrstom      uobičajene troškove, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Izuzetak od
      vozila. Smatrat će se da vozač ima potrebnu dozvolu za    prethodne odredbe su vozila diplomatskih i konzularnih
      upravljanje vozilom i tada kada mu je vozačka dozvola     predstavništava, misija stranih država, predstavništava međunarodnih
      privremeno oduzeta ili zadržana od nadležnih tijela u     organizacija i stranih dopisništava, za koja nisu plaćeni carina i
      trajanju od 90 dana, kao i onda ako mu nije produžena u    porezi kao i vozila građana uvezena na povlasticu kod kojih je
      tolikom trajanju po isteku valjanosti.            osnovica za obračun premije stvarna cijena novog vozila bez carine i
   2) Za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod dejstvom       poreza, ako se drugačije ne ugovori. Na ugovoru o osiguranju
      alkohola, droga ili drugih narkotika, s tim što se u ovom   obavezno je istaknuti napomenu da će i naknada štete biti obračunata
      slučaju primjenjuje i odredba stava 2. tačka 2. ovog člana.  adekvatno zaključenom osiguranju.
U smislu ovih Uslova smatra se:                     (4) Ako se radi o vozilu koga nema u prodaji niti u cjenovniku
      a) da je vozač pod djestvom alkohola:             motornih vozila, koga izdaje ovlaštena organizacija, njegova se
      - ako u krvi ima više od 10.855 milimola u litru krvi; a   nabavna cjjena utvrđuje prema nabavnoj cijeni sličnog odnosno
      bez obzira na količinu alkohola u krvi ako se utvrdi da    srodnog vozila.
      pokazuje znake alkoholne poremećenosti;            (5) Vozila muzejske vrijednosti, trofejna vozila, vozila sastavljena od
      - ako se radi o vozaču motornog vozila kategorije C i D.   dijelova dva ili više vozila, i sl. osiguravaju se na tržišnu vrijednost
      ili motornog vozila kojim se vrši javni prevoz, ili vozaču  po posebnom sporazumu.
      motornog vozila kome je upravljanje motornim vozilom     (6) Kod osiguranja stvari iz člana 19. stav 1. tačka 1., 2. i 3. suma
      osnovno zanimanje;                      osiguranja treba da bude jednaka vrijednosti osigurane stvari.
      - za vrijeme upravljanja vozilom radne organizacije, bez
      obzira na količinu alkohola u krvi, ako se utvrdi da je za  3.6. UtvrĎivanje visine štete i naknade
      vrijeme dok je upravljao vozilom uzimao alkoholna pića,
      ili je otpočeo vožnju, a u organizmu je imao alkohola ili                  Član 24.
      je pokazivao znake alkoholne poremećenosti;
      - ako je alkoholni test pozitivan, a ne pobrine se da se   (1) Visina štete se utvrđuje:
      analizom tačno utvrdi stepen njegove alkoholnosti, osim u      1) U slučaju da je vozilo pretrpilo totalnu štetu nastalu
      slučajevima kada bi uzimanje krvi bilo štetno po zdravlje         ostvarenjem rizika krađe, iznos naknade štete određuje se
      (na primjer hemofilija);                         tako da se nabavna cijena novog vozila na dan utvrđivanja
      - ako poslije saobraćajne nezgode izbjegne ili odbije da         iznosa štete umanji za iznos amortizacije (istrošenosti)
      se podvrgne ispitivanju njegove alkoholisanosti, ili           vozila, a dobiveni iznos štete umanji za ugovorenu
      konzumiranja alkohola tako da onemogući utvrđivanje            franšizu;
      prisustva alkohola u krvi. odnosno stepena alkoholnosti u      2) Ako je totalna šteta nastala ostvarenjem ostalih osiguranih
      trenutku nastanka udesa;                         rizika, iznos štete se određuje da se stvarna nabavna
      b) da je vozač pod dejstvom droge ili drugih narkotika:          cijena novog vozila na dan utvrđivanja štete umanji za
      - ako se stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove          iznos amortizacije, za procjenjeni iznos vrijednosti
      poremećenosti, usljed upotrebe droge ili drugih narkotika;        ostatka vozila te za ugovorenu franšizu.
      - ako poslije saobraćajne nezgode izbjegne ili odbije da      3) Iznimno, amortizacija ne umanjuje stvarnu nabavnu
      se podvrgne ispitivanju njegove drogiranosti.               cijenu novog vozila na dan utvrđivanja totalne štete kod
      Osiguravač će međutim, biti u obavezi da naknadi štetu          novih vozila tokom prvog kvartala prve godine u kojoj je
      ako saobraćajna nezgoda nije nastala u uzročno              za to vozilo zaključeno potpuno kasko osiguranje.
      uzajamnoj vezi s tim što je vozač bio pod dejstvom         4) Amortizacija se utvrđuje prema: starosti vozila,
      alkohola, droge ili drugih narkotika.                   prijeđenim kilometrima, tehničkoj zastarjelosti, potražnji
   3) ako je šteta prouzrokovana namjerno ili prevarom od             za vozilom na tržištu i općem stanju vozila, primjenom
      strane:                                  odgovarajućih pondera.
      a) ugovarača osiguranja ili osiguranika ili članova njihove     5) Ako je totalna šteta nastala na vozilu uvezenom na
      uže porodice koji sa njima žive u istom domaćinstvu;           povlasticu, odnosno osiguranom na sumu utvrđeni iznos
      b) vozača s tim što se u ovom slučaju primjenjuje i            naknade štete obračunava se adekvatno zaključenom
      odredba stava 2. tačka 2. ovog člana.                   osiguranju.
(2) U slučaju iz tačke 2. i 3. pod b) prethodnog stava, osiguravač je     6) Kod oštećenja vozila (djelomična šteta) - u visini troškova
međutim u obavezi da naknadi štetu prouzrokovanu ostvarenjem             opravke, umanjenih za tržišnu vrijednost ostatka dijelova
rizika predviđenih u članu 17. ovih Uslova.                     koji se zamjenjuju. U trošak opravke računaju se troškovi
   1) ukoliko se radi o ostvarenju rizika predviđenih u članu 17         demontaže, montaže i prevoza.
      .stav 1. tačka 12. ovih Uslova, a ne radi se o slučaju    Visina štete se sporazumno može utvrditi po predračunu troškova
      predviđenom u članu 21. stav 1. tačka 13. ovih Uslova;    opravke. Od iznosa troškova za nabavku novih dijelova radi zamjene
   2) u slučaju kada je štetu na vozilu prouzrokovao vozač koji    oštećenih i iznosa troškova lakiranja ne odbija se odgovarajući iznos
      je u radnom odnosu kod ugovarača osiguranja odnosno      na ime umanjenja vrijednosti zamijenjenih dijelova, odnosno
      osiguranika, a za vrijeme dok upravlja tim vozilom;      lakiranja zbog istrošenosti (amortizacije), osim kada se umjesto
   3) u slučaju kada je štetu na vozilu prouzrokovao vozač koji    uništenih, odnosno oštećenih nabavljaju novi pneumatici (gume),
      je uzeo vozilo u najam od osiguranika koji se bavi      akumulator ili cerada i to u procentu u kome su ovi dijelovi
      iznajmljivanjem vozila u vidu djelatnosti, ukoliko je to   amortizovani.
      posebno ugovoreno.                      Osiguravač nije u obavezi da naknadi vrijednost cijelog vozila ili
                                     sklopa, ako se oštećeni ili uništeni sklop odnosno dio ne može
3.5. Osnovica za obračun premije                     nabaviti u vrijeme vršenja opravke, a radi se o sklopu odnosno dijelu
                                     koji je kataloški predviđen za zamjenu.
               Član 23.                     7) Ako nije ugovorena mjerodavna nabavna cijena novog
                                           vozila u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju
(1) Za utvrđivanje premije mjerodavna je nabavna cijena novog            (podosiguranje) osiguraniku će se naknaditi samo onaj
vozila u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju, a za slijedeće          dio stvarne štete koji odgovara srazmjeru izmeĎu
periode osiguranja (godinu dana) nabavna cijena na dan izdavanja           sume osiguranja i mjerodavne nabavne cijene novog
polise osiguranja, ako se drugačije ne ugovori. Ako nije ugovorena          vozila.
mjerodavna nabavna cijena novog vozila u trenutku zaključenja      (2) Ako vrijednost vozila, umanjena za vrijednost ostatka vozila na
ugovora o osiguranju u polisu se obavezno unosi klauzula:        dan utvrđivanja visine štete iznosi manje od troškova opravke,
"Osiguranik je upozoren na posljedice podosiguranja".          postupit će se kao da je vozilo uništeno i šteta obračunati kao totalna
(2) Nabavna cijena novog vozila domaće proizvodnje je prodajna      (stav 1. tačka 1. ovog člana).
cijena takvog vozila kod domaćeg proizvođača ili radnih organizacija   (3) Spašeni dijelovi uništenog odnosno oštećenog vozila, odnosno
koje se bave prodajom vozila, uvećana za iznos poreza i transportne   ostaci vozila, ostaju osiguraniku i njihova vrijednost se utvrđuje po
troškove.                                tržišnoj vrijednosti prema stanju u kome se nalaze u trenutku
(3) Nabavna cijena novog vozila inostrane proizvodnje je izvozna     utvrđivanja visine štete i ta se vrijednost odbija od visine štete,
cijena proizvođača, preračunata po važećem kursu stranih sredstava    ukoliko se stranke međusobno drugačije ne sporazume.
plaćanja, uvećana za troškove carine, poreza, transporta i ostale

                                                                        6
(4) Ako se u slučaju ostvarivanja rizika iz člana 18. stav 1. tačka 2.   3.9. Smanjenje premije – bonus
ovih Uslova vozilo pronađe prije isteka roka od 30 dana računajući
od dana prijave nestanka vozila nadležnom organu, osiguranik je                     Član 27.
dužan da preuzme vozilo. Ako se vozilo ne pronađe do isteka roka iz
prethodne alineje ovog stava osiguranik ima pravo zahtijevati od      (1) Ugovarač potpunog kasko osiguranja koji ima jedno do najviše
osiguravača da mu štetu nadoknadi kao da se radi o potpunom        pet osiguranih motornih vozila. sa trajanjem osiguranja od najmanje
uništenju vozila bez spašenih dijelova. Ako se u slučaju nastanka     godinu dana. koji u protekloj, odnosno proteklim godinama trajanja
osiguranog slučaja iz člana 18. stav 1. tačka 2. ovih Uslova ukradeno   osiguranja nije primio odštetu, a ni prijavio štetu za neko od
odnosno protivpravno oduzeto vozilo pronađe po isteku roka od 30      osiguranih vozila. ima pravo na smanjenje premije za odnosno vozilo
dana od dana prijave nestanka nadležnom organu osiguranik ima       za slijedeću godinu osiguranja, i to:
pravo da preuzme odnosno zadrži vozilo pod uslovom da vrati            1) Za 10% ako u protekloj godini trajanja osiguranja nije
isplaćenu mu naknadu, osiguraniku se naknađuje šteta nastala na             bila prijavljena šteta.
vozilu poslije njegovog nestanka shodno čl. 18.                  2) Za 20% ako u protekle dvije uzastopne godine nije bila
(5) Kod osiguranja alata, dodatne opreme, priključnih uređaja,             prijavljena šteta.
pribora i rezervnih dijelova, koji se ne smatraju sastavnim dijelovima      3) Za 30% ako u protekle tri uzastopne godine nije bila
vozila, kao i radio aparata, gramofona, magnetofona, kasetofona,            prijavljena šteta.
televizora i mobitela, radio stanica, šteta će se naknaditi u visini       4) Za 40% ako u protekle četiri uzastopne godine nije bila
nastale štete, a najviše do visine sume osiguranja.                   prijavljena šteta.
(6) Isplatom naknade štete u visini ugovorene sume osiguranja,          5) Za 50% ako u proteklih pet uzastopnih godina, ili više,
osiguranje prestaje.                                  nije bila prijavljena šteta.
(7) Ako se osigurani slučaj ostvari prije dospjelosti plaćanja premije,  (2) Ako je osiguranik u protekloj godini trajanja osiguranja imao
smatrat će se da je premija dospjela u trenutku ostvarenja osiguranog   prijavljenu jednu ili više šteta u smislu stava 1. ovog člana. onda u
slučaja i osiguranik je dužan platiti premiju prije likvidacije štete,   slijedećoj osiguravajućoj godini plaća premiju kao da prvi put
osim ako je jednom polisom osigurano više od pet vozila.          zaključuje osiguranje tj. gubi pravo na bonus u cjelini za slijedeći
                                      period osiguranja.
3. 7. Naknada ostalih troškova u vezi sa nastalim osiguranim        Ugovaraču potpunog kasko osiguranja koji ima 5 ili više osiguranih
slučajem                                  vozila jednom polisom, kod koga su isplaćene štete u protekle tri
                                      godine trajanja osiguranja iznosile manje od 80% od naplaćene
                Član 25.                  tehničke premije računa se bonus na premiju za slijedeću godinu
                                      osiguranja u postotku koji je jednak polovini razlike između 80% i
(1) Osiguravač je u obavezi da naknadi:                  postotka ostvarenog rezultata.
   1) troškove vuče ili prevoza oštećenog vozila do najbliže       Ugovaraču osiguranja koji u protekle tri kalendarske godine nije
      radionice koja može da izvrši nužnu ili konačnu opravku;    imao isplaćene štete, priznaje se bonus na premiju osiguranja za
   2) troškove vuče ili prevoza ostatka uništenog vozila, ako je     slijedeću godinu osiguranja u visini od 50%.
      to učinjeno po zahtjevu osiguravača.              Ugovaraču potpunog kasko osiguranja koji ima 5 ili više osiguranih
   Nisu pokriveni troškovi za odvoz tereta koji je vozilo prevozilo.   vozila osiguranih odvojenim polisamama bonus i malus se računa po
(2) Osiguravač nije u obavezi da naknadi:                 stavu (1) i (2) ovog člana.
   1) troškove otklanjanja uzroka štete;
   2) troškove izvlačenja vozila koje je skliznulo s puta, a na     3.10. Povećanje premije – malus
      kome se nije ostvario osigurani slučaj (uništenja ili
      oštećenja);                                          Član 28
   3) troškove intervencije vatrogasnog društva ili drugih
      organizacija čija je dužnost da besplatno pružaju pomoć     (1) Ugovaraču osiguranja koji ima potpuno kasko osiguranje za
      kada nastane osigurani slučaj.                 jedno do najviše pet motornih vozila, sa trajanjem osiguranja
(3) Ako je ostvaren osigurani slučaj, osiguravač je u obavezi da      neprekidno od najmanje godinu dana, računa se malus na premiju
naknadi:                                  ako u tekućoj godini osiguranja za neko od osiguranih motornih
   1) štetu usljed uništenja ili oštećenja vozila, nastalu prilikom   vozila ima dvije ili više šteta. Malus na premiju za odnosno vozilo
      njegovog spašavanja i s tim u vezi vuče ili prevoza;      iznosi i to:
   2) štetu usljed upotrebe aparata za gašenje (punjenje)           1) kod druge štete - 20% od iznosa premije;
      odjevnih predmeta, ćebadi i sl. za gašenje požara;          2) kod treće štete - 50% od iznosa premije;
   3) štetu nastalu usljed kiše i snijega u vozilu neposredno po        3) kod četvrte štete - 80% od iznosa premije;
      oštećenju vozila;                           4) kod pete 1 svake dalje štete -120% od iznosa premije.
   4) štetu usljed nestanka stvari koje čine sastavni dio vozila.    Ovaj malus se naplaćuje prilikom likvidacije štete.
                                      (2) Ugovaraču potpunog kasko osiguranja koji ima 5 ili više
3.8. UtvrĎivanje premije ovisno o štetnom dogaĎaju             osiguranih motornih vozila jednom polisom, kod koga su, prema
                                      rezultatima poslovanja, u protekle tri godine za sva ova vozila, štete
                Član 26.                  iznosile više od 11 0% od naplaćene tehničke premije, računa se
                                      malus na premiju za sljedeću godinu osiguranja u visini polovine
(1) Pri osiguranju potpunog auto-kaska svih vrsta vozila i osiguranju   postotka koji premašuje 110%, s tim što se na ime ovog doplatka
auto-kaska s dodatnim osiguranjem rizika loma. osim kod osiguranja     može najviše naplatiti 200% premije.
vozila na popravku u radionicama i kod posebnih oblika osiguranja     (3) Iznos isplaćenih šteta koji se stavlja u odnos prema naplaćenoj
auto-kaska, osiguranicima s najviše pet osiguranih vozila premija     premiji umanjuje se za iznos naplaćenih regresa po bilo kom osnovu.
osiguranja utvrđuje se za svako vozilo posebno, ovisno o broju
osiguranih slučajeva odnosno o proteklom vremenu bez osiguranog      3.11. Ostale odredbe o bonusu i malusu
slučaja.
Osiguranje potpunog auto-kaska s dodatnim osiguranjem rizika loma                    Član 29.
predstavlja cjelinu, te na utvrđivanje premije osiguranja utiču i
osigurani slučajevi iz grupe rizika auto-kaska i osigurani slučajevi iz  (1) Za utvrđivanje premije osiguranja kod ugovarača do najviše pet
grupe rizika loma.                             osiguranih vozila važi slijedeće:
Odredbe ovog stava ne odnose se na osiguranje prtljaga uzoraka robe       1) Šteta koja je prijavljena iz potpunog kasko osiguranja i
trgovačkih putnika, druge slične stvari i na sve ostale osigurane stvari       koja se odnosi na rizik iz člana 17. stav (1) tačka 12)
koje ne čine standardni dio osiguranog vozila, u smislu odredaba           Uslova (oštećenje tapacirunga), ne smatra se prijavljenom
ovih Uslova.                                     i ne utiče na davanje bonusa i malusa.
(2) Osiguraniku koji osigurava 5 ili više vozila, bez obzira na vrstu      2) Kod prijenosa vlasništva vozila na nasljednika, prava i
vozila, osigurane rizike i način osiguranja, premija osiguranja            obaveze iz odredaba o bonusu i malusu prenose se na tog
utvrđuje se za sva vozila i sve druge osigurane stvari ovisno o            nasljednika.
odnosu isplaćenih šteta i naplaćene tehničke premije u protekle tri       3) Kod prodaje osiguranog vozila pravo na bonus ne prenosi
kalendarske godine ili po odredbama stava (1) ovog člana.               se na novog vlasnika vozila.


                                                                        7
   4)   Ako osiguranik promijeni osiguravača, priznaje mu se     4.1. Predmet osiguranja
      pravo na bonus ako priloži pismenu potvrdu ranijeg
      osiguravača o prethodnom trajanju osiguranja tog vozila i                  Član 30.
      broja uzastopnih godina bez šteta.
    5) Ugovarač osiguranja koji je u prethodnom periodu        (1) Predmet osiguranja od opasnosti navedenih u članu 33. ovih
      osiguranja imao jednu ili više šteta, gubi pravo na bonus u  Uslova mogu biti:
      cjelini za slijedeći period osiguranja.               1) vučna vozila (traktori), motokultivatori, vozila "unimog" i
    6) Kod zaključenja potpunog kasko osiguranja sa trajanjem           "unilok" i sl. u cjelini;
      od najmanje jedne godine odobrava se bonus i u slučaju       2) radna vozila i radne prikolice u cjelini;
      kad osiguranik prvi put zaključuje potpuno kasko          3) radni uređaji teretnih vozila, autobusa, specijalnih
      osiguranje za određeno vozilo, ako za to vozilo ima kod          priključnih i radnih motornih vozila;
      istog osiguravača prethodno ugovoreno osiguranje od         4) električne i dizel - električne lokomotive samo od šteta
      autoodgovornosti za to isto vozilo. Ovaj bonus odobrava          nastalih usljed neposrednog djelovanja električne
      se u visini od:                              energije.
         -10% ako je broj godina bez šteta utvrđen na      (2) Osiguranjem je obuhvaćeno i ulje i punjenje u uređajima, ako je
         važećoj polisi za osiguranje od autoodgovornosti bio  njihova vrijednost sadržana u vrijednosti uređaja (šteta na ulju i
         najmanje dvije godine.                 punjenju naknadiće se u procentualnoj vrijednosti prema vijeku
         -20% ako je broj godina bez šteta utvrđen po      trajanja po važećim tehničkim propisima).
         važećoj polisi za osiguranje od autoodgovornosti bio
         najmanje tri godine.                  4.2. Stvari koje su isključene iz osiguranja
         -30% ako je broj godina bez šteta utvrđen na
         važećoj polisi za osiguranje od autoodgovornosti bio                  Član 31.
         najmanje pet godina.
    7) Ako je vozilo zamjenjeno, uništeno, prodato i sl. prije     Osiguranjem nisu obuhvaćene stvari ni onda kada je njihova
      isteka godine osiguranja, može se za slijedeću godinu     vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari:
      osiguranja obračunati isti postotak bonusa koji je bio       1) priključni uređaji na traktorima i poljoprivrednim
      primijenjen kod obračuna premije za ranije vozilo ako je         mašinama;
      ovo drugo vozilo iz iste grupe premija, a od premije        2) radni elementi poljoprivrednih mašina, kao raonici,
      osiguranja za novo vozilo.                        diskovi, klinovi drljača, noževi, kose i zupci sa sječivom -
      U slučaju kad je osiguranje prekinuto istekom godine           prsti, motike i noževi sa nosačima i sl.;
      osiguranja, pravo na bonus može se odobriti kao da nije       3) dijelovi mašina koji su izloženi direktnom termičkom
      dolazilo do prekida osiguranja.                      uticaju, kao: obloge sudova i uređaja za sagorijevanje,
    8) Osiguranik koji prvi put zaključuje potpuno kasko              rešetke ložišta, plamenici gorionika, elektrootporni grijači
      osiguranje s trajanjem od najmanje jedne godine za još          i sl.;
      jedno vozilo (osnovni osiguranik) ili ako član njegove       4) dijelovi mašina izloženi trošenju i zamjeni, sita, reljefne i
      porodice (dokaz je potvrda o stanovanju na istoj adresi i         druge zamijenjive obloge valjaka, obloge grebena -
      isprava o srodstvu) zaključuie kasko osiguranje za neko          češljuga, fleksibilne cijevi, remenje, četke obručja, oplata
      vozilo, odobrava se bonus:                        (od gume, tekstila i sintetičkog materijala), ulošci filtera,
      - 10% ako je bonus osnovnog osiguranika po kasko polisi          filter platna, sredstva za termičku izolaciju i zaptivanje,
      20%;                                   dijelovi spojnice izloženi brzom trošenju (gumeni
      - 20% ako je bonus osnovnog osiguranika po kasko polisi          prstenovi, gumeni umeci, lamele, i sl.) prenosivi kablovi,
      30-40%;                                  izuzev onih koji se automatski namotavaju na kalemove,
      - 30% ako je bonus osnovnog osiguranika po kasko polisi          klizni i kotrljajući ležajevi unutrašnjeg prečnika do 100
      50%.                                   mm;
(2) Za utvrđivanje premije osiguranja kod ugovarača sa 5 i više         5) eksploatacioni materijal, kao: gorivo, mazivo, rashladna
vozila osiguranih jednom polisom, vrijedi slijedeće:                 sredstva, hemikalije, sredstva za čišćenje i sl.;
    1) Bonus odnosno malus, po odredbama ovih Uslova,            6) transportne trake, lanci i užad;
      obračunava se i na vozila koja osiguranik nabavi u         7) pneumatici (gume) na vozilima;
      tekućem razdoblju osiguranja.                    8) gusjenice na vozilima gusjeničarima;
    2) U slučaju prekida osiguranja te ponovnog zaključenja         9) alat koji se može mijenjati, kao svrdlo, alat i dijelovi
      ugovora o osiguranju bonus odnosno malus obračunava se          mašina koji neposredno služe za lomljenje i sitnjenje,
      na bazi rezultata isplaćenih šteta i naplaćene tehničke          kalupi, matrice, noževi, uzorci i obloge na valjcima,
      premije za posljednje tri kalendarske godine trajanja           testere, sita, brusno kamenje, žigovi (pečati);
      osiguranja.                             10) ulje za podmazivanje;
    3) Ako osiguravač ne raspolaže podacima o premijama i          11) katalizatori;
      štetama za najmanje tri prethodne godine, jer osiguranik      12) sredstva za zapitivanje i izolaciju i sredstva za hlađenje u
      prethodno nije bio osiguran u dovoljno dugom razdoblju,          uređajima za hlađenje.
      tada za utvrđivanje bonusa i malusa koristi podatke za
      dvije, odnosno jednu godinu.                 4.3. Važenje osiguranja
    4) Odredbe o utvrđivanju premije osiguranja na temelju
      odnosa isplaćenih šteta i naplaćene tehničke premije                     Član 32.
      primjenjuju se samo za osiguranike koji na kraju
      kalendarske godine posjeduju 5 i više osiguranih vozila    Predmeti osiguranja iz člana 30. stav (1) ovih Uslova osigurani su
      jednom polisom.                        samo za vrijeme:
(3) Smatra se da šteta nije prijavljena ako je u roku od tri godine      1) dok su montirani i spremni za rad;
likvidirana bez isplate odštete ili je u punom iznosu po bilo kojoj      2) kada se nalaze u radu;
osnovi, regresirana.                              3) kada se demontiraju i montiraju zbog premještanja i
(4) Osiguravač i ugovarač osiguranja imaju pravo zahtijevati ponovni         remonta (popravke) i za vrijeme trajanja remonta na
obračun bonusa, odnosno malusa, ako se naknadno utvrdi da u             mjestu gdje se osigurana stvar nalazi i u radionici
obračunu nisu bili uzeti odštetni zahtjevi koji su osnovani odnosno         osiguranika;
bili su uzeti odštetni zahtjevi koji su neosnovani.              4) kada se prevoze u unutrašnjem prevozu zbog čišćenja,
(5) Obračun bonusa i malusa ne primjenjuje se na dio premije koji se         opravke i premještanja u krugu mikrolokacije pogona i
odnosi na eventualno proširenje rizika osiguranja za godinu u kojoj         najviše do 15 km van kruga mikrolokacije.
se prvi put preuzima taj rizik.
                                     4.4. Način zaključenja ugovora o osiguranju

       4. OSIGURANJE OD RIZlKA LOMA                                Član 33.
         I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI


                                                                         8
(1) Ugovor o osiguranju od opasnosti predviđenih članom 34. ovih         4)  za koje po zakonskim propisima ili po ugovoru odgovara
Uslova može se zaključiti samo uz zaključenje ugovora o potpunom            proizvođač ili isporučilac stvari. Ako proizvođač ili
kasko osiguranju.                                   isporučilac osporava odgovornost, a šteta je
(2) Ugovor o osiguranju stava 1. ovog člana zaključuje se sa ili bez          prouzrokovana jednim od uzroka obuhvaćenih članom 34.
franšize zavisno od načina zaključenja ugovora o kasko osiguranju.           ovih Uslova, osiguravač će isplatiti naknadu iz osiguranja
                                            i stupiti u prava osiguranika prema proizvođaču ili
                                            isporučiocu;
                                         5)  nastale u vezi sa troškovima opravke, ako se šteta utvrdi i
4.5. Osigurane opasnosti (rizici)                           opravka vrši prilikom redovnog ili periodičnog pregleda u
                                            cilju održavanja.
                Član 34.
                                      4. 7. Obim obaveza osiguravača
(1) Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu u slučaju štete
prouzrokovane uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari usljed                      Član 36.
nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumijevaju događaji koji
nastanu nepredviđeno i iznenada u vezi sa korištenjem osigurane       (1) Kod vučnih vozila (traktora), motokultivatora, vozila unimog i
stvari i to usljed:                             unilok i sl. osim sedlastih tegljača, osiguranje od rizika iz člana 34.
   1) greške u konstrukciji, materijalu i izradi;            ovih Uslova odnosi se na ova vozila u cjelini dejstvuje neprekidno tj.
   2) neposrednog djelovanja električne energije, kratkog spoja,     kako za vrijeme dok vozilo služi kao radna mašina tako i za vrijeme
       atmosferskog i drugog prenapona električnog luka i       dok služi kao vučno vozilo za kretanje po putu.
       slično;                            (2) Kod radnih mašina i radnih prikolica osiguranje od rizika iz čl.
   3) prskanja ili raspadanja usljed dejstva centrifugalne sile;     34. ovih Uslova, odnosi se na ove radne mašine odnosno radne
   4) nedostatka vode u parnim kotlovima i aparatima sa         prikolice u cjelini.
       parom, osim u slučajevima koje prati eksplozija;        (3) Kod teretnih vozila, autobusa, radnih motornih vozila, priključnih
   5) mraza, zamrzavanja vode u sklopovima motora, pritiska       vozila i kontejnera osiguranje od rizika iz člana 34. ovih Uslova
       Ieda ili snijega ili neposrednog kretanja leda;        odnosi se samo na radne uređaje na ovim vozilima koji su u polisi
   6) nadpritiska i podpritiska (implozije);               navedeni. Motor čini sastavni dio radnog uređaja teretnog,
   7) otkaza (zatajivanja) uređaja za zaštitu ili regulaciju, kao i   specijalnog i radnog motornog vozila samo ako isključivo služi za
       elemenata za automatsko upravljanje, kojima je mašina     pokretanje radnog uređaja a ne i za pokretanje – vuču teretnog,
       opremljena i slično;                      specijalnog i radnog vozila po pravcu.
   8) zaglave u toku bušenja u bušotinama.                Ako isti motor služi i za pokretanje (vuču) teretnog, specijalnog i
(2) Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu iz stava (1) ovog      radnog vozila po pravcu i za pokretanje radnog uređaja tih vozila. Isti
člana za punjenje uljem osiguranih mašina samo kada je šteta        ne čini sastavni dio radnog uređaja čak i za vrijeme dok svojim
posljedica oštećenja ili uništenja mašine od opasnosti obuhvaćenim     radom pokreće radni uređaj na vozilu.
ovim Uslovima.                               Šasija odnosno postolje na kojem se nalazi radni uređaj, vozačka
(3) Kod električnih i dizel - električnih lokomotiva osiguranje od     kabina, karoserija, transmisija i ostali dijelovi specijalnog i radnog
loma i nekih drugih opasnosti obuhvaćene su samo štete od          vozila koji omogućuju kretanje (vuču) vozila po pravcu, u svakom
djelovanja električne energije, dok ostali rizici iz stava (1) i (2) ovog  slučaju ne smatraju se radnim uređajem, odnosno dijelom radnog
člana nisu uključeni u osiguranje.                     uređaja.
                                      (4) Kod radnih motornih vozila, ako se to posebno ugovori,
4.6. Opasnosti (rizici koje nisu obuhvaćeni osiguranjem)          osiguranje od loma odnosi se na ova vozila u cjelini.

                Član 35.                   4.8. Osnovica za obračun premije

(1) Osiguravač nije obavezan, da plati naknadu za sve štete koje su                    Član 37.
prouzrokovane od opasnosti (rizika) koje nisu navedene u članu 34.
ovih Uslova, kao na primjer:                        Osnovica za obračun premije osiguranog vučnog i radnog motornog
   1) nedostataka i grešaka koje su postojale u trenutku         vozila i radne mašine, radne i specijalne prikolice i kontejnera
      zaključenja ugovora o osiguranju, a ovi su nedostaci ili     utvrđuje se u smislu odredbe člana 23. ovih Uslova.
      greške bili ili morali biti poznati osiguraniku ili licu
      odgovornom za pogon;                       4.9. UtvrĎivanje visine štete i naknade iz osiguranja
   2) neposredne posljedice trajnih hemijskih, termičkih,
      atmosferskih, mehaničkih i drugih uticaja i uslova                       Član 38.
      smještaja i rada, kao: oksidacija, starenja, korozije,
      zračenja, prekomjerne vibracije, prijevremenog zamora u     Visina štete i naknade se obračunavaju u smislu odredaba člana 24.
      materijalu i sl.;                        ovih Uslova.
   3) posljedica svih vidova trošenja, habanja, abrazije, erozije,
      kavitacije i dr.;                        4.10. Naknada troškova
   4) prekomjerne naslage: rđe, kotlovskog kamenca, taloga
      mulja i sl., pa i ako je usljed toga nastalo uništenje ili                   Član 39.
      oštećenje osigurane stvari;
   5) prenapetosti ili preopterećenosti mašina, mašinskih i        Naknada troškova se obračunava u smislu odredaba člana 25. ovih
      električnih uređaja, aparata i instalacija preko granica     Uslova.
      njihovih projektnih parametara;
   6) nedovoljnog održavanja, stavljanja u pogon prije konačne
      opravke;                                  5. OSIGURANJE PRTLJAGA I PUTNIH
   7) stavljanja u pogon prije konačne opravke;                   KOLEKCIJA UZORAKA ROBE I DRUGIH
   8) prilikom montiranja i probnog ispitivanja na novoj stvari;            STVARI U MOTORNIM VOZILIMA
   9) dinamičnog vitlanja rotacionih dijelova mašina
      (turborotora) i sl.;                       5.1. Predmet osiguranja i osigurane stvari
   10) povreda zakonskih i tehničkih propisa i uputstava o
      tehničkoj eksploataciji osiguranih stvari i zaštitnih mjera.                  Član 40.
(2) Osiguravač također nije u obavezi za štete:
   1) posredno - u vezi sa nastalim osiguranim slučajem, kao       (1) Predmet osiguranja, u smislu ovih Uslova, zavisno od sadržine
      gubitak zarade, danguba, kazna itd.;               ugovora o osiguranju, mogu biti:
   2) nastale na: kaiševima, pokretnim pantljikama,              1) prtljag u autobusima, putničkim automobilima, kamp
      pneumaticima, (gumama) na vozilima i sl.;                 prikolicama, teretnim i specijalnim vozilima;
   3) nastale na gusjenicama vozila – gusjeničara;               2) putne kolekcije uzoraka robe u putničkim automobilima i
                                           kombi vozilima;

                                                                         9
   3)   alati i pribor koji služi za obavljanje profesionalne     (2) Kod obračuna naknade po osiguranju prtljaga, putnih kolekcija
      djelatnosti, a koji se prevozi putničkim automobilom i     uzoraka robe, alata i pribora koji služi za obavljanje profesionalne
      kombi vozilima;                        djelatnosti i pokretne tehnike:
   4) pokretna tehnika koja se nalazi u putničkim automobilima        a) kao osnova služi suma osiguranja;
      i kombi vozilima (instrumenti, aparati, kamere i sl.).        b) kod totalne šteta naknađuje se vrijednost osiguranih stvari,
(2) Stvari iz stava (1) ovog člana osigurane su samo za vrijeme dok       ali najviše do visine sume osiguranja;
se nalaze u zaključanom motornom vozilu ili pričvršćene na vozilu.        c) kod djelomične štete naknađuje se šteta u cijelosti, ali najviše
Stvari iz tačke 1), 2) i 4) osigurane su i za vrijeme dok su smještene u     do visine sume osiguranja.
hotelu, gostionici, prenoćištu ili stanu van mjesta stanovanja       (3) Kod osiguranja prtljaga u autobusima obračun naknada izvršit će
sopstvenika stvari za opasnosti krađe važe i odredbe st. (3) čl. 41.    se u srazmjeri između broja registrovanih mjesta i putnika koji su bili
ovih Uslova.                                u autobusu, ukoliko se utvrdi da se u autobusu nalazio veći broj
(3) Osiguranje prtljaga u autobusima, putničkim automobilima, kamp     putnika nego što iznosi broj registrovanih mjesta za koja je plaćena
prikolicama, teretnim i specijalnim vozilima odnosi se na stvari za    premija.
lične potrebe koje osiguranik, vozač ili putnici nose sobom, u vozilu   (4) Odredbe čl. 21., 22., 24. i 25. ovih Uslova shodno se primjenjuju
ili na vozilu, uključujući i odjeću na sebi. ako ovim licima služe za   i na ovo osiguranje prtljaga putnih kolekcija uzoraka robe, alata i
vrijeme dok su na putu.                          pribora koji služi za obavljanje profesionalnih djelatnosti i pokretne
Prtljagom, u smislu prethodne alineje ovog stava, pored uobičajenih    tehnike.
stvari za lične potrebe, zavisno od vremena, svrhe i trajanja puta,
smatraju se još oprema za vikend i kampovanje, foto aparat i kino-
kamera amatera, sa priborom, baterijski radio-prijemnik, gramofon              6. OSIGURANJE VOZAČA OD
sa pločama i kasetofon, dvogled, lovačka puška, lično oružje i                REGRESA OSIGURAVAČA
sportski rekviziti.
Ne smatraju se prtljagom:                                         Član 44.
   1) materijal i stvari koje služe za obavljanje profesionalne
      djelatnosti;                          (1) Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost osiguranog
   2) novac i dokumenta bilo koje vrste.                ovlašćenog vozača motornog ili sličnog vozila za štetu na vozilu
Nakit i predmeti od plemenitog materijala smatraju se osiguranim      kojim upravlja, kao i za štetu na kom drugom vozilu istog
kao prtljag najviše u protuvrijednosti do 300.00 KM.            sopstvenika ako je osigurano kod istog osiguravača. prouzrokovanu
(4) Kod osiguranja putnih kolekcija uzoraka robe potrebno je u polisi   vozilom kojim upravlja, a u odnosu na odštetni zahtjev koji bi taj
označiti kakva se kolekcija osigurava (suvenira, elektro-tehničke i    osiguravač mogao postaviti prema vozaču.
druge robe, kolekcija knjiga, itd.).                    (2) Ovim osiguranjem nije pokrivena odgovornost vozača za štetu
Kod osiguranja alata i pribora koji služe za obavljanje profesionalne   koja je prouzrokovana:
djelatnosti potrebno je u polisi označiti kakav se alat i pribor         1) namjerno;
osigurava. iz čega se sastoji i za koju profesionalnu djelatnost služi.     2) za vrijeme dok je bio pod uticajem alkohola u smislu čl.
Kod osiguranja pokretne tehnike potrebno je u polisi označiti koja se         22. stav (1) tačka 2) ovih Uslova;
pokretna tehnika osigurava i iz čega se sastoji.                 3) u trenutku kada nije imao odgovarajuću vozačku ispravu,
(5) Kod osiguranja iz stava (1) tačke 1) ovog člana nisu osigurane          izuzev ako se učio da vozi, a pored njega je sjedio
stvari koje se prevoze bez prisustva sopstvenika stvari, a kod            ovlašćeni instruktor;
osiguranja iz stava (1) tač. 3) i 4) ovog člana nisu osigurane stvari      4) za vrijeme vožnje preduzete bez odobrenja sopstvenika
koje se prevoze bez prisustva sopstvenika stvari ili lica koje je u          odnosno držaoca vozila;
radnom odnosu kod sopstvenika.                          5) usljed nepridržavanja odredbi ugovora o iznajmljivanju
                                           vozila;
5.2. Osigurane opasnosti (rizici)                        6) trećim licima pri upravljanju motornim vozilom.
                                      (3) U slučajevima iz stava (2) tačka 1) do 5) ovog člana osiguravač
                Član 41.                  ima pravo regresa prema osiguranom vozaču.

(1) Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu u slučaju štete
prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom stvari iz člana
40. stav (1) ovih Uslova, ostvarivanjem opasnosti predviđenih u
članu 17. ovih Uslova.
(2) Ukoliko se posebno ugovori, stvari iz stava (1) ovog člana
osigurane su i od opasnosti poplave, bujice i visoke vode.
(3) Kod ostvarenja rizika krađe, osiguravač je dužan naknaditi štetu
ukoliko je došlo do krađe vozila, ili su stvari ukradene iz zaključanog
vozila, odnosno iz vozila koje se nalazi u zaključanoj garaži, ili su
ukradene stvari koje su bile pričvršćene na vozilu, ili iz zaključane
prostorije u hotelu, gostionici, prenoćištu ili stanu van mjesta
sopstvenika stvari.
(4) Kod osiguranika koji se bavi prevozom putnika, autobusom ili
putničkim automobilom, obuhvaćene su i štete koje nastanu usljed
zamjene ili nestanka prtljaga prilikom izdavanja ili primanja na
prevoz.

5.3. Mjesto osiguranja

                Član 42.

(1) Stvari iz člana 40. stav (1) ovih Uslova osigurane su od početka
kretanja na put, pa dok put traje u odlasku i povratku.
(2) Osiguranje je u važnosti za vrijeme dok se vozilo nalazi na
teritoriji BiH i ostalih evropskih zemalja, ako se drugačije ne
ugovori.

5.4. Suma osiguranja i obračun naknade

                Član 43.

(1) Suma osiguranja se određuje prema vrijednosti stvari koje se
mogu naći u vozilu.

                                                                        10

								
To top