PREVIEW Kertas Soalan ramalan UPSR 2011 by SyahirahNajwa

VIEWS: 316 PAGES: 21

Soalan UPSR

More Info
									Anak Anda Akan Menduduki Peperiksaan UPSR 2011?

"Ketahui Bagaimana Anak Anda Boleh Meningkat dari
 Gred D ke A+ dan Mengekalkan Kecemerlanganya
  Ebook KERTAS SOALAN RAMALAN
    MATEMATIK UPSR 2011
   http://www.maths-catch.com
Kandungan

 1. Sinopsis dan Preview Contoh Soalan Kertas 1  Maths Catch
 2.  Sinopsis dan Preview Contoh Soalan Kertas 2 Maths Catch
 3. Sinopsis Lengkap dan ciri-ciri bagi 6 edisi UTAMA Soalan Ramalan
  Matematik UPSR 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Bronze 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Mid-Term 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Gempur 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Negeri 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Final 2011
       Kertas Soalan Ramalan Edisi Gold Special 2011

 4. Testimoni dan email daripada ibubapa,guru-guru dan orang ramai
  yang telah menggunakan modul terdahulu.
SINOPSIS KERTAS 1

      KERTAS 1
      1. Soalan mengikut format dan piawaian Kementerian pendidikan Malaysia.Kertas 1 ini
       mengandungi 40 soalan dan 4 pilihan jawapan.
      2. Setiap soalan dilengkapi dengan
          jawapan
          cadangan jalan pengiraan
          dibuat LANGKAH DEMI LANGKAH.
          Exam tips        Lih Peng gets 1 712 868 bonus cards from a contest. His bonus cards are 505 421 more
        than Meng Hock's bonus cards. Mohammad's bonus cards are 43 031 less than Meng
        Hock. How many bonus cards do Mohammad has?
        Lih Peng mendapat 1 712 868 kad bonus dalam satu pertandingan. Kad bonus dia adalah
        505 421 lebih banyak berbanding dengan Meng Hock. Kad bonus Mohammad adalah
        43 031 kurang berbanding dengan Meng Hock. Berapakah kad bonus yang Mohammad
        ada?
        A 1 163 416     C 1 164 416
        B 1 165 416     D 1 174 416
               SUGGESTION ANSWER                     EXAM TIPS + Penerangan
                                                ringkas
               Exam Tips
               Sila baca soalan dengan teliti.
               Kata kunci ‘lebih banyak’ dan ‘kurang’ = operasi tolak

               Lih Peng mendapat 1 712 868 kad bonus dan 505 421 lebih
               banyak berbanding dengan Meng Hock

               Kad bonus Mohammad adalah 43 031 kurang berbanding
               dengan Meng Hock.

               Langkah 1:
               Kad bonus Meng Hock
                1 712 868
               -  505 421
                1 207 447
                                        LANGKAH DEMI LANGKAH
   JAWAPAN         Langkah 2:
               Kad bonus Mohammad
                1 207 447
               -   43 031
                1 164 416

               Maka, kad bonus yang Mohammad ada ialah
               1 164 416
      PERHATIAN : Kebanyakan modul modul dipasaran hanya mempunyai jawapan A,B,C ,D
      sahaja.Tiada jalan pengiraan,tiada penyelesaian langkah demi langkah dan juga tiada exam tips.
  RAMALAN Edisi Bronze: SET 1                                USAHA +DOA+TAWAKAL


    UPSR    FOKUS A+
    2011    Soalan Ramalan Edisi Bronze Special Set 1
          Exam Year: Mathematics UPSR 2011
          Reference: The analysis is base on last 6 year National UPSR exam paper 2005-2010 and State trial Exam 2010
          Disclaimer/Penafian:
          The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
          catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on
          the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a
          guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

        1   3 425 825 ÷ 83 =
           A 41 358        C 41 192
           B 41 441        D 41 275

        2   Which of the following numbers has the
           biggest value?
           Antara yang berikut, yang manakah
P          mempunyai nilai yang terbesar?
a          A 8 422 970      C 8 429 270
p                                                  Diagram 1
           B 8 429 720      D 8 427 290                        Rajah 1
e
r       3   362 506 × 25 =                       What is the product?
           A nine million sixty-two thousand seven           Berapakah hasil darabnya?
1            hundred and fifty                    A 74 860       C 74 660
             sembilan juta enam puluh dua ribu            B 74 760       D 7 476
             tujuh ratus lima puluh
           B nine hundred six thousand two hundred         6  4 445 602 − 2 340 812 −      = 1 305 666
             and sixty-five
             sembilan ratus enam ribu dua ratus            A 798 124        C 800 124
             enam puluh lima                     B 799 124        D 809 124
           C nine million sixty-two thousand six
             hundred and fifty                  7  3 918 154 +     = 2 454 640 + 3 874 052
             sembilan juta enam puluh dua ribu
             enam ratus lima puluh                  What number must be written in the
           D nine million sixty-two thousand five            above?
             hundred and fifty                    Apakah nombor yang mesti ditulis dalam
             sembilan juta enam puluh dua ribu
                                            itu?
             lima ratus lima puluh
                                         A 2 410 538       C 2 420 538
        4   Round off 6 719 179 to the nearest              B 2 411 538       D 2 409 538
           thousand.
           6 719 179 dibundarkan kepada ribu yang
           terdekat ialah
           A 6 720 000     C 6 718 000
           B 6 709 000     D 6 719 000            8  662 865 −     − 362 304 = 160 210
                                         A 140 351        C 141 351
        5  Diagram 1 shows a lattice multiplication.
                                         B 150 351        D 139 351
          Rajah 1 menunjukkan satu pendaraban
          Lattice.
                                                  [Lihat halaman sebelah]

015/1 2011 Maths Catch Network © www.maths-catch.com
                                                          SULIT
                                                                    1
Kertas Soalan Ramalan Edisi Bronze Set 1: Gabungan Bab 1 + Bab 2                    MATHS CATCH NETWORK
  RAMALAN Edisi Bronze: SET 1                               USAHA +DOA+TAWAKAL


    UPSR   FOKUS A+
    2011
        Jawapan Ramalan UPSR Edisi Bronze Set 1

        1D  2B  3C 4D 5B
        6B  7A 8A  9C  10 A
        11 C 12 C 13 D 14 D 15 A
        16 B 17 A 18 A 19 C 20 B
        21 C 22 A 23 B 24 A 25 B              Berapakah hasil darabnya?
        26 C 27 D 28 C 29 B 30 A              Exam Tips
        31 A 32 B 33 A 34 A 35 C              Pendaraban Lattice adalah pendaraban melibatkan
        36 A 37 A 38 B 39 C 40 D              tiga langkah utama iaitu mendarab, membawa
                                  dan tambah.
        1D     3 425 825 ÷ 83 =            Langkah 1:
           41275
         83 3425825
P          -  332
a            105
          -   83
p             228
e          -   166
r              622                      1                     membawa
         -     581                    6    4    7    6      0    tambah
               415                 +
1        -      415                 7    4    7    6    0
                0                                        0+0+6=6
                                                        0+2+3+2=7
        Maka, jawapan adalah D = 41 275                                 3 + 4 + 7 = 14

        2B                         Maka, jawapan adalah B = 74 760
        8 429 720 mempunyai nilai yang terbesar
                                  6B     4 445 602 − 2 340 812 −        = 1 305 666
        Maka, jawapan adalah B
                                  Langkah 1:
        3C    362 506 × 25 =
                                   4 445 602
        Langkah 1:
                                  − 2 340 812
          362 506
                                   2 104 790
        x    25
         9 062 650
                                  Langkah 2:
                                   2 104 790
        Maka, jawapan adalah C = sembilan juta enam
                                  − 1 305 666
        puluh dua ribu enam ratus lima puluh
                                    799 124
        4D
        6 719 179 dibundarkan kepada ribu yang terdekat   Maka, nombor yang mesti ditulis dalam          itu
        ialah 6 719 000                   ialah 799 124

        Maka, jawapan adalah D
                                  7A     3 918 154 +        = 2 454 640 + 3 874 052
        5B
                                  Langkah 1:
                                   2 454 640
                                  + 3 874 052
                                   6 328 692

                                  Langkah 2:


                                                  [Lihat halaman sebelah]

015/1 2011 Maths Catch Network © www.maths-catch.com
                                                          SULIT
                                                                  2
Kertas Soalan Ramalan Edisi Bronze Set 1: Gabungan Bab 1 + Bab 2                     MATHS CATCH NETWORK
SINOPSIS KERTAS 2
     6 328 692                         Maka, nombor yang mesti ditulis dalam      itu
    − 3 918 154
     2 410 538                         ialah 2 410 538


    KERTAS 2
       1. Soalan mengikut format dan piawaian Kementerian pendidikan Malaysia.Kertas 2 ini
         mengandungi 20 soalan dan berbentuk subjektif.
       2. Setiap soalan dilengkapi dengan
            jawapan
            cadangan jalan pengiraan
            dibuat LANGKAH DEMI LANGKAH.
            Exam tips
       3. Soalan ini juga dibekalkan dengan analisis bermula tahun 2005 -2010 mengikut subtopic bagi
         membantu pelajar mengenal trend dan bentuk soalan yang pernah keluar,yang tidak pernah
         keluar dan yang mungkin akan keluar.        Q14-Analysis Whole Number
         UPSR’07             UPSR’08          UPSR’09            UPSR’10
       Soalan keluar No 14      2 soalan pernah keluar    Soalan keluar No 14      Soalan keluar No 11
        (252 + 84) ÷ 14    (a) 83407 – 945 -1826 =      7148 + 189 – 356 =        605 – 437 ÷ 14
                   (b) 1735 – 689 + 97
       QUESTION 14      Whole Number
    14   (604 + 856) ÷ 5 =
                                                   [2 marks]
                                                  [2 markah]
                                         ANALISA SOALAN PEPERIKSAAN
    Suggestion Answer
                                           SEBENAR TERDAHULU
                                                               1
        (604 + 856) ÷ 5 =

        Step 1
                                    NAMA TAJUK         2
         604
        + 856            Answer = 292
         1460

        Step 2
                                   JAWAPAN      3
          292
        5 1460
         10                 LANGKAH DEMI LANGKAH       4
          046                                                5
          045
                                                EXAM TIPS + Penerangan
          0010
                                                    ringkas
          0010

        EXAM TIPS
        Pelajar perlu menggunakan konsep BODMAS.Didalam soalan ini pelajar perlu
        menyelesaikan operasi didalam kurungan (Bracket) dahulu.Kemudian barulah operasi
        bahagi (÷)
SECARA UMUMNYA Kertas Soalan Ramalan UPSR ini mengandungi
6 EDISI Utama iaitu:
    1. Kertas Soalan Ramalan Edisi Bronze 2011
      2. Kertas Soalan Ramalan Edisi Mid-Term 2011
      3. Kertas Soalan Ramalan Edisi Gempur 2011
      4. Kertas Soalan Ramalan Edisi Negeri 2011
      5. Kertas Soalan Ramalan Edisi Final 2011
      6. Kertas Soalan Ramalan Edisi Gold Special 2011

6 eDISI ini mengandungi 6 CIRI-CIRI UTAMA seperti berikut
  1.  Analisis dan contoh soalan Peperiksaan sebenar terdahulu dari tahun 2000-2010.
  2.  Exam Tips bagi membantu pelajar mencetus idea ketika menjawab soalan.
  3.  Soalan Ramalan yang disusun berdasarkan analisis soalan Peperiksaan terdahulu
  4.  Nama Tajuk bagi setiap soalan juga diletakkan bagi membantu pelajar mengenal pasti
    tajuk soalan sekaligus mengenal pasti formula atau operasi yang perlu digunakan (bagi
    soalan Edisi Final Kertas 2 sahaja)
 Mengandungi Soalan yang disertakan JAWAPAN dan CADANGAN JALAN PENGIRAAN bagi
kertas 1 dan kertas 2.Kebanyakan buku dipasaran tiada Jalan Pengiraan untuk kertas 1

Modul ini juga mengandungi Skema Pemarkahan bagi soalan Kertas 2 bertujuan melatih
pelajar melihat sendiri Jalan kerjanya mempunyai markah atau tidak.Ramai sekali pelajar yang
Berjaya mendapat Jawapan dengan teat tetapi tiada Jalan Pengiraan disertakan dan ada juga yang
agak gopoh dengan membuat singkatan bagi jalan pengiraanya.
Berikut merupakan Maklumat lanjut bagi produk yang
akan anda miliki sebentar sahaja lagi...


                  Edisi 1
  EDISI BRONZE
  KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Ujian Bulanan 1 2011
    Edisi 1 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar dapat
    membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
  Peperiksaan peringkat pertama iaitu Ujian Bulanan Pertama ....... 2011 nanti.

    Mengandungi 2 set soalan Ramalan Utama iaitu :

        Set Soalan Ramalan Edisi Bronze SPECIAL set 1
        Set Soalan Ramalan Edisi Bronze set 2
    Mengandungi Gabungan Bab 1 hingga 3
    Soalan didalam modul ini diambil dari semua bab Tahun 4 ,Tahun 5 dan 3 bab
  pertama tahun 6.Soalan yang .......dipilih merupakan soalan analisis peperiksaan
  terdahulu.
               Edisi 2
EDISI Mid-Term
KHAS UNTUK PERSIAPAN-->> Peperiksaan Pertengahan Tahun
2011
  Mengandungi 3 set soalan Ramalan Utama iaitu :
    Set Soalan Ramalan Edisi Mid-Term SPECIAL set 1
    Set Soalan Ramalan Edisi Mid-Term set 2
    Set Soalan Ramalan Edisi Mid-Term set 3

   Edisi 2 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar dapat
   membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
menghadapi Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011.Semua .......bentuk dan
corak soalan yang perlu pelajar fahami didedahkan.
  Mengandungi Gabungan Bab 1 hingga 6
   Soalan didalam modul ini diambil dari semua bab Tahun 4 ,Tahun 5 dan 6
bab pertama tahun 6.Soalan .   yang dipilih merupakan soalan analisis
peperiksaan terdahulu bermula 2005 hingga 2010
                Edisi 3
 EDISI GEMPUR
KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Peperiksaan Gerak Gempur 2011


  Mengandungi 3 set soalan Ramalan Utama iaitu :
       Set Soalan Ramalan Gempur SPECIAL set 1
       Set Soalan Ramalan GEMPUR set 2
       Set Soalan Ramalan GEMPUR set 3
  Edisi 3 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar dapat
  membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
menghadapi Peperiksaan Gerak Gempur 2011.Semua bentuk .......dan corak soalan
yang perlu pelajar fahami didedahkan.
  Mengandungi Gabungan Semua Bab Tahun 4,5 & 6
    Soalan didalam edisi ini diambil dari semua bab Tahun 4 ,Tahun 5 dan tahun
6.Soalan yang dipilih ... .......merupakan soalan analisis peperiksaan terdahulu
bermula 2005 hingga 2010.Soalan didalam edisi ini .......merupakan bahan terbaik
mengukur sejauh mana kemampuan pelajar sebelum peperiksaan UTAMA iaitu
.......UPSR nanti.
                Edisi 4
 EDISI Negeri
KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Peperiksaan Percubaan Negeri
2011


   Mengandungi 3 set soalan Ramalan Utama iaitu :
        Set Soalan Ramalan Negeri SPECIAL set 1
        Set Soalan Ramalan NEGERI set 2
        Set Soalan Ramalan NEGERI set 3
   edisi 4 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar dapat
   membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
menghadapi Peperiksaan Percubaan Negeri 2011.Semua ........bentuk dan corak
soalan yang perlu pelajar fahami didedahkan.
  Mengandungi Gabungan Semua Bab Tahun 4,5 & 6
   Soalan didalam modul ini diambil dari semua bab Tahun 4 ,Tahun 5 dan tahun
6.Soalan yang dipilih ... .......merupakan soalan Analisis Peperiksaan Percubaan
Negeri terkini iaitu tahun 2010.Soalan didalam edisi ini .......merupakan bahan
terbaik mengukur sejauh mana kemampuan pelajar sebelum peperiksaan UTAMA
iaitu .......UPSR dan PERCUBAAN NEGERI nanti.
               Edisi 5
 EDISI Final
KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Peperiksaan Akhir Tahun 2011


   Mengandungi 5 set soalan Ramalan Utama iaitu :
   Set Soalan Ramalan FINAL SPECIAL set 1
Set Soalan Ramalan FINAL set 2
Set Soalan Ramalan FINAL set 3
Set Soalan Ramalan FINAL set 4
Set Soalan Ramalan FINAL set 5
   Modul 3 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar
   dapat membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
menghadapi Peperiksaan AKhir Tahun 2011.Semua bentuk ........dan corak
soalan yang perlu pelajar fahami didedahkan.
  Mengandungi Gabungan Semua Bab Tahun 4,5 & 6
  Soalan didalam modul ini diambil dari semua bab Tahun 4 ,Tahun 5 dan
tahun 6.Soalan yang dipilih ... .......merupakan GABUNGAN dari soalan Analisis
Peperiksaan Percubaan Negeri 2010 ,gempur dan analisis soalan peperiksaan
sebenar 2005 hingga 2010.Soalan didalam edisi ini merupakan modul utama.
                Edisi 6
 EDISI GOLD SPECIAL
KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Peperiksaan AKHIR Tahun 2011

  Mengandungi 1 set soalan Ramalan Utama iaitu :

      Set Soalan Ramalan Edisi GOLD SPECIAL


   Modul ini boleh dijadikan persiapan terakhir 2-3 hari sebelum Peperiksaan
   bermula.Semua bentuk dan corak soalan yang perlu pelajar fahami
didedahkan .Set Soalan ini sangat sesuai kepada pelajar ..sebagai persediaan
terakhir sebelum menghadapi Peperiksaan UPSR 2011.
*Modul ini akan diberikan 1 bulan sebelum Peperiksaan Sebenar UPSR 2011
Bermula.*
 Apakata GURU-GURU Yang Telah Menggunakan Produk Ini?

Apa Kata GURU
1.Sebelum Peperiksaan (6 September 2010)
Cikgu Dasli Awang
Apa Kata GURU
1.Selepas Peperiksaan (14 November 2010)
Cikgu Dasli Awang
Apa Kata GURU
3.Kiriman Cikgu Noor Hairulnizam (03 September 2010)
  Apakata IBU BAPA Yang Telah Menggunakan Produk Ini?

Apa Kata IBU BAPA
4.Kiriman Pn Hamdiah Sazali (03 September 2010)
"Program yang teratur dan membantu anak-anak saya berjaya"
Apa Kata IBU BAPA
5.Kiriman En Ismail Ibrahim (02 September 2010)
"Mutu Soalan berkualiti,terutama tip-tip penyelesaian matematiknya"
Apa Kata IBU BAPA
6.Kiriman Pn Nurul Aini (11 September 2010)
"Berjaya Menambah minat anak dan membantu lebih konsisten"
Apa Kata IBU BAPA
7.Kiriman Pn Ros (08 September 2010)
"Membantu ibu yang bekerja,yang tiada masa membuat kajian soalan."
Apa Kata IBU BAPA
8.Kiriman En Sazli Mohd Salleh (03 September 2010)
"Berjaya Menarik Minat Anak"
Apa Kata IBU BAPA
9.Kiriman Saudari Nor Hidayah Shamsuddin (20 May 2010)
Apa Kata Mereka
Kiriman Sazali Hamzah (14 Nov 2010)
"Mampu mengurangkan kecuaian dalam menjawab soalan
Matematik"
 Apa Kata Mereka
 Kiriman Rebecca (5 Jan 2011)
 Keputusan Melonjak Dari D ke B
                  DAPATKAN SEKARANG DI
                  WWW.MATHS-CATCH.COM
Ikhlas dari,

MATHS Catch
Maths catch team
Pengurus Pemasaran dan Komunikasi Koporat
Maths Catch Network
website :http://www.maths-catch.com
emel: :mathscatch@gmail.com [dijamin dijawab dalam masa 24 hours]
Talian Hotline : 012-6500995 8.30 a.m-4.30 ptg [selepas jam 4.30 ptg sms sahaja dilayan]

								
To top