Docstoc

Strategjite E Marketingut - Excel

Document Sample
Strategjite E Marketingut - Excel Powered By Docstoc
					                                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A    A      B        C      D          E            F         G         H        I           J
1                                Plani Vjetor i Punës së Qeverisë për vitin 2011
                      Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve Strategjike të Qeverisë
2
   Ministri Objektivat            Aktivitetet                 Afati    Ndikimi financiar Institucionet e  Nderlidhja me Nderlidhja me dokumentat
   a                                           Kohor             tjera te perfshira PVPE-ne    e tjera
3
4  Prioriteti Strategjik i Qeverisë Nr. 1 Rritja Ekonomike
       Objektivi 1.1  Zhvillimi i    1.1.1  Ndërtimi i autostradës R7      Dhjetor   € 275,000,000.00   MF, MZHE,   81-3 dhe 81-4  Strategjia Multimodale e
               infrastrukturës      Morinë – Merdar (Vazhdimi i     2011                MTI, MAPH dhe         MTPT-së aprovuar me
               në fushën e        Ekzekutimit të punimeve në                       Komunat            13.11.2009
               transportit        segmentet 1-2-3-4 Vërmicë-                       Përkatëse           Strategjia sektoriale e MTPT-
                            Prizren – Suharekë – Dule (42                                    së
                            Km), si dhe përfundimi i                                       Studimi i Fizibilitetit dhe
                            projektit Zbatues të autostradës                                   Ndikimit Ambiental
                            për segmentet 8 dhe 9 (Prishtinë
                            – Besi) (MI)
5
                        1.1.2  Përgatitja dhe definimi i modelit  Dhjetor   € 3,000,000.00    MF, MZHE, MTI 81-3      Strategjia Multimodale e
                            të financimit për fillimin e    2011                dhe MAPH   81-4      MTPT-së aprovuar me
                            ndërtimit të autostradës R 6                                     13.11.2009
                            Prishtinë – Han i Elezit (MI)                                    Strategjia sektoriale e MTPT-
                                                                               së
                                                                               Studimi i Fizibilitetit dhe
                                                                               Ndikimit Ambiental
6
                        1.1.3  Fillimi i modernizimit të linjës së Dhjetor   IFN dhe BKK      Zyra      81-4     Strategjia Multimodale e
                            10 hekurudhore sipas        2011                Ndërlidhëse e         MTPT-së aprovuar me
                            standardeve evropiane. (MI)                      Komisionit          13.11.2009
                                                                Evropian
7
                        1.1.4  Ndarja e Hekurudhave të       Qershor              Hekurudhat e  53-6     Strategjia Multimodale e
                            Kosovës sh.a. në dy kompani të   2011                Kosovës            MTPT-së aprovuar me
                            reja (MI)                                              13.11.2009
8
                        1.1.5  Përgatitja e programit shtetëror  Dhjetor              AACK, MI, MPB
                            të sigurisë së aviacionit civil   2011
                            (ZKM)
9
       Objektivi 1.2  Furnizimi i    1.2.1  Furnizimi me energji elektrike   Dhjetor   Mirëmbajtja e   MF, KEK,      87 dhe 147  Strategji e Energjis e
               qëndrueshëm me      me operimin dhe mirëmbajtjen e   2011     sistemeve te   KOSTT               Republikes së Kosoves 2009-
               energji elektrike     kapaciteteve ekzistuese të            Gjenerimit €                    2018, Programi I Zbatimit te
                            gjenerimit dhe bartjës, dhe           24,6496,687 dhe                   SEK 2009-2011
                            importi i 893.167 MWh të             KOSTT € 2,361,000
                            energjisë elektrike për
                            përmbushjen e nevojave të
                            vendit. (MZHE)
10
             energji elektrike


                                          Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A     B        C        D           E           F         G        H         I            J
                       1.2.2  Zhvillimi i Minierës së Re të    Dhjetor    €  29,300,000.00 MF, KEK     87         Strategji e Energjis e
                           linjitit në fushën e Sibovcit për  2011                                 Republikes së Kosoves 2009-
                           furnizim me linjit te                                           2018, Programi I Zbatimit te
                           termocentraleve ekzistuese                                        SEK 2009-2012
                           (MZHE)
11
                       1.2.3  Privatizimi i distribucionit dhe   Dhjetor    Kostoja nga MEF    MF, KEK    Nuk ka       Strategji e Energjis e
                           furnizimit të energjisë elektrike  2011                                 Republikes së Kosoves 2009-
                           (MZHE)                                                  2018, Programi I Zbatimit te
12                                                                               SEK 2009-2013
                       1.2.4  Zhvillimi i projektit për      Dhjetor               MF      88         Strategji e Energjis e
                           ndërtimin e Termocentralit      2011                                 Republikes së Kosoves 2009-
                           Kosova e Re (MZHE)                                            2018, Programi I Zbatimit te
                                                                                SEK 2009-2013
13
                       1.2.5  Zhvillimi i projektit të              800000        MEF      88         Strategji e Energjis e
                           Hidrocentralit Zhur (MZHE)                                        Republikes së Kosoves 2009-
                                                                                2018, Programi I Zbatimit te
                                                                                SEK 2009-2013
14
                       1.2.6  Zhvillimi i projektit për             Kostoja nga MEF    MF      87         Strategji e Energjis e
                           ndërtimin e 11 Hidrocentraleve                                      Republikes së Kosoves 2009-
                           të vogla të identifikuara me                                       2018, Programi I Zbatimit te
                           studim (MZHE)                                               SEK 2009-2013

15
     Objektivi 1.3  Edukimi       1.3.1  Ndërtohet sistem efektiv që bënë Dhjetor      125 000 €       MASHT-i,   123.11;      Plani Strategjik i Arsimit të
             gjithëpërfshirës      të mundur gjithëpërfshirjen e    2011                Drejtoritë  42         Kosovës2011-2016
             cilësor dhe në       nxënësve në arsimin dhe                         Komunale të  (1,2,3,4,5,6,7);
             pajtim me          aftësimin e obligueshëm, duke                      Arsimit dhe   4; 9.4
             nevojat e tregut      përfshirë:            -                    Ministria e
                           Zbatimin e Planit Kombëtar për                      Punës dhe
                           veprim kundër braktisjes së                       Mirëqenies
                           shkollës;             -                   Sociale
                           Përgatitjen e programeve për
                           sigurimin e arsimit alternativ të
                           nxënësve dhe;
                                - Zbatimin e planit të
                           veprimit për gjithëpërfshirjen e
                           fëmijëve me nevoja të veçanta në
                           arsimin paraunuversitar, si dhe
                           kategorive tjera. (MASHT)


16
                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A  B  C    D           E          F         G          H       I            J
         1.3.2  Fillon implementimi i Kurrikulit Dhjetor    2 400 €        MASHT-i,    68.2;       Plani Strategjik i Arsimit të
             të Ri në të gjitha nivelet    2011                Drejtoritë   42        Kosovës 2011-2016
             shkollore dhe në gjitha gjuhët në                   Komunale të  (1,2,3,4,5,6,7)
             të cilat zhvillohet mësimi, të                    Arsimit dhe
             arsimit parauniversitar .                       Shkollat
             Implementimi i Kornizës për
             Sigurimin e Cilësisë në Arsimin
             dhe Aftësimin Profesional.
             Hartimi i Kornizës për Sigurimin
             e Cilësisë për Arsimin e të
             Rriturve dhe Arsimin Joformal
             (MASHT)17
         1.3.3  Zhvillimi i Kurrikulave të     Dhjetor   800 000€ Buxheti i MASHT-i,     68.2;       Plani Strategjik i Arsimit të
             Arsimit dhe Aftësimit       2011     Kosovës; 3 000   Drejtoritë    42        Kosovës 2011-2016
             Profesional në pajtim me nevojat        000€ donatorët   Komunale të
             e tregut të punës. Duke përfshirë                 Arsimit dhe
             analiza mbi sektorët prioritare të                 Shkollat
             zhvillimit, hartimin e programe
             studimore në arsimin e lartë që
             iu përshtaten nevojave të tregut
             të punës. Në këtë prizmë duhet
             parë edhe ndërtimin e dy
             Qendrave të tjera të
             Kompetencës, në Prizren dhe në
             Ferizaj, si dhe funksionalizimin e
             shkollave profesionale tashme te
             krijuara. (MASHT)
18
         1.3.4  Vazhdimi i punës në       Dhjetor     17 350 347 €     MASHT, DKA,  67.1       Plani Strategjik i Arsimit të
             përmirësimin e infrastrukturës 2011      Buxheti i       USAID, Banka           Kosovës 2011-2016
             shkollore si parakusht për një         Kosovës;       Botërore
             proces edukativ cilësor (MASHT)          2 903 141€
                                     USAID dhe
                                     Buxheti i
                                     Komunave;   si
                                     dhe 1 950 000€
                                     Banka Botërore


19
                                          Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A     B         C       D          E             F         G         H          I         J
     Objektivi 1.4  Luftimi i     1.4.1  Zbatimi dhe mbikëqyrja e       Dhjetor              ATK dhe Policia 131.3     Memorandum Bashkpunimi
             Ekonomisë         dispozitave të Ligjit të Punës,    2011                e Kosovës           ndërmjet MEF-MPMS dhe
             Joformale         duke përfshirë aktivitetet                                       Plani Operativ ATK -TEIP.
                          praktike të inspektoratit të
                          Punës. (MPMS)
20
21
                      1.4.2  Kontrolli i mallrave dhe       Dhjetor   79.935,00       Dogana, ATK,   Nuk ka    Ligji Nr. 03/L-181 "Per
                          shërbimeve në tregun e        2011                AVUK, MF            ispektoratin dhe mbikqyrjen
22                         brendshëm (MTI)                                             e tregut"
                      1.4.3  Koordinim i aktiviteteve në mes    Janar -              MTI. MIE, ATK,         Strategjia per luftimin e
                          të ATK-së, Policisë së Kosovës    Dhjetor              Dogana, Policia        ekonomise joformale
                          dhe Doganave të Kosovës në      2011                e Kosoves
                          luftimin ekonomisë
                          joformale.(MF)
23
                      1.4.4  Intensifikimi i kontrollit në pikat  Janar -              ATK, Dogana.          Strategjia pr luftimin e
                          kufitare 1 dhe 31 (MF)        Dhjetor                              ekonomise joformale
                                             2011

24
     Objektivi 1.5  Marrëveshje për  1.5.1  Kryesimi me mekanizmin rajonal Dhjetor       21.125,00       MTI, Qeveria   48,49    Marreveshja rajonale CEFTA
             bashkpunim         CEFTA me takime të        2011
             ekonomik me        organizuara në Kosovë dhe
             vende rajonale       angazhimi konkret bashkë me
             dhe institucione      faktorin politik për të eliminuar
             ndërkombëtare       bllokaden e produkteve
                          Kosovare nga dy shtetet fqinje
                          (MTI)
25
                      1.5.2  Inicimi i procedurës zyrtare te    Dhjetor   10.000,00       MTI, Qeveria   49      Programi i Qeverisë
                          aplikimit për anëtarësim në      2011
                          Organizatën Botërore të Tregtisë
26                         (OBT). (MTI)
                      1.5.3  Inicimi i procedurës zyrtare te    Dhjetor   10.000,00       MTI, Qeveria   127     Programi i Qeverisë
                          aplikimit për anëtarësim në      2011
                          Organizata Botërore e Turizmit
27                         (OBT). (MTI)
                                       Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A     B        C      D          E          F         G          H         I        J
                     1.5.4  Përmbushja e obligimeve të dala Janar -               FMN. Banka          KASH 2011 - 2013
                         nga marrëveshja me FMN      Dhjetor               Boterore,
                         (marrëveshja për hyrjen ne    2011                Komisioni
                         program me ç'rast Kosova                       Evropian
                         përfiton shumën prej 108.9
                         milion euro). Marrëveshja me
                         Bankën Botërore (realizmi i
                         programit SEDPP qe do
                         mundësoj marrjen e donacionit
                         prej 60 milion euro) si dhe
                         marrëveshja me Komisionin
                         Evropian (mekanizmi i
                         mbikëqyrjes fiskale qe do te
                         mundësoj marrjen e donacioneve
                         te premtuara prej 120 milion
                         eurove për tre vitet e ardhshme)
                         (MF)28
                     1.5.5  Sigurimi i përkrahjes për    Janar -               Shtetet anetare
                         Anëtarësimin e Republikës së   Dhjetor               ne BERZH nga
                         Kosovës në Bankën Evropiane   2011                te cilat presim
                         Rindërtim dhe Zhvillim                        perkrahje
                         (BERZH). (MF)
29
     Objektivi 1.6  Përkrahja e   1.6.1  Përkrahaja direkte për Sektorin e Janar-    BK: 3,600,000   ME, Komunat,     136.3    Plani i Qeverisë PZHRB
             sektorëve kyç me     Drithërave, Kafshë të Imëta dhe Dhejtor    (+700,000/vreshta Sindikata e            2009-2013
             ndikim në        Vreshta. (MBPZHR)         2011     ) Subvencione.  fermerëve.
30
             zhvillimin
             ekonomik të   1.6.2  Ristrukturimi i potencialit fizik Janar-    BK: 1,100,000   Komunat,             Rregullat e IPARD-it PVPE,
             vendit          të fermave (Masa 2) dhe      Dhjetor    Grante investive. Donatoret            PZHRB 2009-2013
                         përkrahaja e projekteve të    2011
                         Grupeve Lokale të Veprimit
                         (GLV) Masa 8: Përkrahja për
                         strategjitë zhvillimore të
                         komuniteteve lokale. (MBPZHR)

31
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A  B  C    D           E            F         G          H        I       J
         1.6.3  Rehabilitimi i sistemit të ujitjes:   Prill-  BK: 1,950,000     Komunat,    136.2    PVPE, PZHRB 2010-2013.
                         1)       Shtator  Investime       kompanitë
             Rregullimi i pendës së ujitjes në    2011   kapitale.       kontraktuese.
             Metehi-Podujevë;
             2) Rregullimi i pendës së ujitjes
             në Brovinë-Gjakovë;        3)
             Rregullimi i pendës dhe kanalit
             të ujitjes në Broliq-Pejë;
                       4) Rregullimi i
             stacionit pompik në Komunën e
             Vushtrrisë;
             5) Rregullimi i kanaleve të ujitjes
             dhe             6)
             Rregullimi i pjesëshëm i
             kanaleve të ujitjes në Komunën e
             Junikut.
             Mirëmbajtja e kadastrit të
             vreshtave në Regjionin e
             Dukagjinit.
32
         1.6.4  Përkrahja nga donatorët për    Gjashtëmuj BB:10,000,000 €  Komunat,               PVPE, PZHRB 2010-2013.
             bujqësi dhe zhvillim rural.    ori i dytë     KE :   shoqatat.
             Masa 1: Zhvillimi i trajnimeve    2011  5,000,000 € Grante
             prfofesionale për të             dhe asistencë
             përmbushuar nevojat rurale;         teknike.
                      Masa 2:
             Ristrukturimi i potencialit fizik
             në sektorin e bujqësisë;
                      Masa 4:
             Përmirësimi i përpunimit dhe
             marketingut bujqësor. (MBPZHR)
33
         1.6.5  Perfundimi dhe pajisaja e       Dhjetor   1.655.000,00     MTI       55     Strategjia per zhvillimin e
             laboratoreve te industrise,      2011                             infrastruktures se
             ndertimtarise dhe metrologjise                                    metrologjise ne Kosove 2010-
             (MTI)                                                2014, Strategjia e Industrisë
                                                               së Kosovës 2010 - 2013
34
         1.6.6  Mbeshtetja e kategorive     Dhjetor      100.000,00      MTI, OEK, OEA, 72      Strategjia e punësimit te
             potenciale te ndermarresve (MTI) 2011                  AKB             qendrueshem ne Kosove
35                                                              2010-2012
                                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A    A      B        C       D          E           F         G          H          I             J
                        1.6.7  Akreditimi I Organizmave per    Dhjetor    47.160,00       MTI, EA, ILAC,   48, 55, 126    Ligji I Akreditimit Nr. 02/L-
                            Vleresim te Konformitetit,     2011                IAF, OVK , IPA            043, Ligji i standardizimit
                            miratimi i standardeve                         2011 /TAIEX/             03/L-144
                            Evropiane (EN) dhe
                            Nderkombetare (ISO/IEC) si
                            Standarde Kosovare (SK) (MTI)

36
                        1.6.8  Permiresimi i politkave fiskale ne Janar -               Ministritë, Odat           Strategjia legjislative e
                            funksion te zhvillimit ekonomik. Dhjetor                Ekonomike,              Qeverise.
                            Ndryshimet ne ligjin mbi tatimin 2011                 FMN, Komisioni
                            ne korporata, taksen doganore, si                   Evropian etj.
                            dhe ndryshime tjera plotesuese.
                            (MF)

37
                        1.6.9  Privatizimi i ndermarrjeve     Janar -
                            publike. (MZHE)          Dhjetor
38                                             2011
   Prioriteti Strategjik i Qeverisë Nr. 2 Qeverisja e mirë
39
       Objektivi 2.1  Sundimi i rendit  2.1.1  Përmbushja e projektit "Polici e  Dhjetor    1,000.000.00                        Plani Zhvillimor Strategjik i
               dhe Ligjit         udhëhequr nga inteligjenca"    2011        IPA 2010                        Policisë së Kosovës 2011-2015
40                           (MPB)
                        2.1.2  Implementimi i Strategjive    Djetor 2011 Kostoja e        MD, Prokuroria,  98, 100, 102,   Strategjia për reduktimin e
                            Shtetërore dhe Planeve të           strategjive       Gjykatat, MPMS,  103, 104, 104.4,  Krimit, Strategjia kundër
                            Veprimit në luftimi i krimit,                     MASHT, MSH     106.1, 106.2    Krimit të Organizuar,
                            krimit të organizuar, trafikimit                    dhe MAPL      dhe 107      Strategjia kundër Trafikimit
                            me qenie njerëzore, trafikimit me                                      me qenie njerëzore,
                            narkotikë, terrorizmit dhe                                          Strategjia kundër Drogave,
                            migrimit ilegal (MPB)                                            Strategjia kundër
                                                                                   Terrorizmit, Strategjia dhe
                                                                                   Plani i Veprimit për
                                                                                   zbatimin e udhërrëfyesit për
                                                                                   liberalizimin e vizave


41
                        2.1.3  Ngritja e bashkëpunimit      Djetor 2011 Kosto          MPJ        96 dhe 156     Strategjia për reduktimin e
                            ndërkombëtar në fushën e            administrative                        Krimit, Strategjia kundër
                            sigurisë (MPB)                                                Krimit të Organizuar,
                                                                                   Strategjia kundër Trafikimit
                                                                                   me qenie njerëzore,
                                                                                   Strategjia kundër Drogave,
                                                                                   Strategjia kundër
                                                                                   Terrorizmit, Strategjia dhe
42                                                                                  Plani i Veprimit për
                                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A    A      B        C      D          E              F         G          H        I            J
                       2.1.4  Negocimi dhe nënshkrimi i
                           marrëveshjeve për bashkëpunim
                           policorë dhe luftim të krimit me
                           vendet fqinjë dhe shtetet anëtare
                           të BE-së (MPB)

43
                       2.1.5  Intensifikimi i luftës kundër     Janar -               Doganat e            KASH, strategjia per
                           kontrabandës përmes teknikave     Dhjetor               Kosovës             luftimin e ekonomise
                           moderne të zbatimit të ligjit:     2011                                 joformale
                           Inteligjencës, Masave Hetimore,
                           Vlerësimit të Riskut, kontrolleve
                           post-dokumentare dhe Anti-
                           Kontrabandës. (MF)
44
                       2.1.6  Bartja e përgjegjësive për
                           menaxhimin dhe kontrollin e
                           kufijve nga KFOR në Policinë e
                           Kosovës. (MPB)
45
       Objektivi 2.2  Reforma e    2.2.1  Zbatimi i Strategjisë dhe Planit të Janar -     Me kornizën   ZKM dhe       Pika 5.1 (Pritet Programi qeveritar,
               Administratës      Veprimit për RAP-in (MAP)      Dhjetor     afatmesme të   ministritë      rishikimi i   Strategjia e rishikuar e RAP-
               Publike                           2011       shpenzimeve janë           PVPE-së)     it 2010-2013, Korniza
                                                     paraparë 500000                    afatmesme e shpenzimeve,
                                                     euro për vitin                     Raporti i Progresit 2010.
                                                     2011.
46
                       2.2.2  Zbatimi i rekomandimeve të dala Janar -       IRK-të        ZKM dhe     Pika 18.2 dhe  Rishikimet funksionale
                           nga Rishikimi funksional (MAP) Dhjetor                   ministritë   109.1. (Pritet  vertikale dhe horizontale.
                                           2011                            rishikimi i
                                                                        PVPE-së).
47
                       2.2.3  Zbatimi i ligjeve për shërbim     Janar -    IRK-të        ZKM dhe MF   Ndërlidhet me Strategjia e rishikuuar e
                           civil dhe organizimin e        Dhjetor                       PVPE-në e   RAP-it 2010-2013, Ligji për
                           administratës publike (MAP)      2011                        rishikuar.  Administratën Shtetërore,
48                                                                              Rishikimi Funksional.
       Objektivi 2.3  Lufta kundër  2.3.1  Zbatimi i obligimeve të Qeverisë Janar -                  Të gjitha    P.34, P.113.1  Straregjia dhe Plani I
               Korrupsionit      që dalin nga Strategjia dhe Plani Dhjetor                 institucionet          Veprimit Kundër
                           i Veprimit për Luftën Kundër   2011                   Qeveritare            Korrupcion, PVPE
                           Korrupsionit (ZKM)
49
                       2.3.1  Zbatimi i Legjislacionit anti-     Janar -               Të gjitha    P.34       Straregjia dhe Plani I
                           korrupcion.              Dhjetor               institucionet          Veprimit Kundër
50                                             2011                Qeveritare            Korrupcion, PVPE

   Prioriteti Strategjik i Qeverisë Nr. 3 Kohezioni Social
51
                                          Plani Vjetor i Punes i Qeverise 2011, Tabela A   A     B         C       D          E          F          G          H          I             J
     Objektivi 3.1  Përkrahja për    3.1.1  Rritja e mirëqenies sociale   Dhjetor      30000000       Komunat, QPS   41.4, 41.5,    Stratgjia Sektoriale e MPMS-
             kategoritë e        përmes ofrimit të mbështetjes  2011                           41.7, 42.1, 43.1,  së 2009-2013, Strategjia
             veçanta të         për familjen në komunitet dhe                               43.2, 43.4, 43.5,  Legjislative për vitin 2011
             shoqërisë          zvogëlimi i varfërisë, kryesisht                             43.8, 50.9, 66.4,  dhe Strategjia për Mbrojtjen
                           përmes skemave sociale. (MPMS)                              66.5, 66.7, 66.8.  e Fëmijëve 2009-2013, KASH

52
                       3.1.2  Zbatimi i skemave pensionale     Dhjetor   137,045,777      MF                  Strategjia Sektoriale e MPMS
                           ekzistuese dhe implementimi i     2011                                  2009-2013, KASh, Strategjia
                           vendimeve të Qeverisë për                                           e Punësimit 2010-2012,
                           rritjen e përkrahjes për kategori                                       PVPE, Raporti i Progresit.
                           të caktuara (MPMS)
53
                       3.1.3  Ngritja e shkallës së punësimit    Dhjetor   10,360,680 nga.    MF, BB,    63.2, 63.5, 63.6,   Strategjia Sektoriale e MPMS
                           në nivel vendi dhe aftësimi      2011     BK, Banka       L.Development, dhe 63.7.       2009-2013, KASh, Strategjia
                           profesional i punëkërkuesve.            Botërore, LUX-    komunat,               e Punësimit 2010-2012,
                           (MPMS)                       Development,     MBPZhR. UNDP             PVPE, Raporti i Progresit.
                                                    UNDP
54
     Objektivi 3.2  Shëndetësi     3.2.2  Përmirësimi i statusi shëndetësor Dhjetor     24,855,000.00 €    MF, MASHT,    PVPE        KASH 2011-2013;Plani i
             Cilësore dhe me       i popullatës dhe cilësia e    2011                  MMPH, MPMS,             Veprimit i Strategjisë
             qasje për të gjithë     shërbimeve të kujdesit                          Kuvendet               Sektoriale të Shëndetësisë
                           shëndetësor (MSH)                            Komunale (DK             2010-2014
                                                               per Shendetesi
                                                               dhe Mireqenie
                                                               Sociale)
55
                       3.2.3  Rritja e cilësisë, efikasitetit dhe  Dhjetor   13610000       MF, MASHT,    PVPE        KASH 2011-2013;Plani i
                           efektshmerise të shërbimeve      2011                MMPH, MPMS,             Veprimit i Strategjisë
                           shëndetërore përmes                           Kuvendet               Sektoriale të Shëndetësisë
                           përmirësimit të menaxhimit dhe                      Komunale (DK             2010-2015
                           rritjes së performancës te                        per Shendetesi
                           institucioneve shendetesore,                       dhe Mireqenie
                           duke përfshirë menaxhim më të                      Sociale)
                           mirë financiar, administrativ,
                           dhe te efikasitetit ne pune.
                           (MSH)
56
                       3.2.4  Fillimi i zbatimit te Planit te  Dhjetor     620000        MF, MASHT,    PVPE        KASH 2011-2013;Plani i
                           Veprimit te Strategjisë Sektoriale 2011                 MMPH, MPMS,             Veprimit i Strategjisë
                           te Shëndetësisë 2010-2014 (MSH)                     Kuvendet               Sektoriale të Shëndetësisë
                                                               Komunale (DK             2010-2016
                                                               per Shendetesi
                                                               dhe Mireqenie
                                                               Sociale)
57
                              Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B                                   Zyra e Kryeministrit
Objektivat e Ministrise        Aktivitetet           Afati Kohor Ndikimi financiar Institucionet e       Nderlidhja me   Nderlidhja me
                                                   tjera te perfshira       PVPE-ne    dokumentat e tjera


1  Koordimini dhe    1.1 Koordinimi I aktiviteteve me MEF- Janar-Dhjetor                 MF            ?        RRPQ
  Monitorimi i       in për verifikimin e financave për 2011
  zbatimit te        politika ekonomike dhe sociale për
  politikave dhe      të cilat vendoset në mbledhje të
  vendimmarrjes në     Qeverisë
  Qeveri

             1.2 Përcjellja e procesit të hartimit të  Janar  -                MF, ministritë e     ?     Programi i Qeverisë,
               buxhetit për vitin 2012dhe       Dhjetor 2011               tjera               Ligi mbi Menaxhimin
               përgatitja e raporti për                                              e Financave Publike
               Kryeministrin lidhur me ndarjet
               buxhetore

             1.3 Monitorimi dhe raportimi        Janar  -                Ministritë        ?     PVPE, programin e
               tremujor për zbatimin e         Dhjetor 2011                                Qeverisë
               vendimeve të Qeverisë dhe
               realizimin e Planit të Punës së
               Ministrive

             1.4 Organizimi i mbledhjeve të     Janar -                   Ministritë        ?     RRPQ
               Qeverisë dhe përgatitja shkresave Dhjetor 2011
               analitike për Kryeministrin dhe
               Zëvendëskryeministrat për
               mbledhjet e Qeverisë Shqyrtimi I
               koncept dokumenteve dhe
               memorandumeve shpjeuese të
               propozuara nga ministritë dhe
               Koordinimi i të gjitha aktiviteteve
               në mes të Qeverisë dhe Kuvendi
                               Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


               1.5 Zbatimi i projektit për e-kabinetin Dhjetor 2011    250,000.00       MAP, Donatoret              Reforma    e
                                                         ICTAP-i                 Administratës
                                                                             Publike
               1.6 Udheheqja dhe koordinimi i bordit Janar  -                  ZKM    dhe              RRPQ
                 të Sekretareve të Përgjithshëm  Dhjetor 2011                 Ministritë


               1.7 Koordinimi dhe udhëheqja e       Janar  -                                    RRPQ
                 procesit të Reforemes së        Dhjetor 2011
                 Adminsitratës Publike si dhe
                 procesit të Integrimit Evropian

  Planifikimi strategjik  2.1 Finalizimi i dokumentit të Analizës së Shkurt 2011               MEF, MIE e tjera  PVPE, Prioriteti 18  RRPQ
                Sfidave Strategjike


               2.2 Themelimi i Grupit Drejtues për     Mars 2011                MEF, MIE e tjera
                Planifikim të Integruar dokumenteve
                strategjike në Qeveri
               2.3 Udheheqja në hartimin e deklaratës së Mars 2011                 MEF, MIE e tjera
                Prioriteteve të Qeverisë për KASH-in e
                Ardhshëm
               2.4 Hartimi i Udhëzimit për hartimin e Shtator 2011                                     RRPQ
                dokumenteve strategjike në Qeveri
               2.5 Zhvillimi i analizave të nevoshme që Nentor 2011
                ndihmojnë definimin e prioriteteve të
                Qeverisë


2  Bashkpunimi rajonal   2.1 Fuqizimi   i  koordinimit      Janar  -               Qeveria  e
                 ndërqeveritar në fushën e        Dhjetor 2011              Kosovës, ZNKE,
                 bashkëpunimit rajonal                              Ambasadat


               2.2 Identifikimi dhe propozimi i      Janar  -               Qeveria  e
                 politikave për lehtsimin e       Dhjetor 2011              Kosovës, ZNKE,
                 pjesmarrjes në iniciativat rajonale                       Ambasadat
                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


             2.3 Koordinimi me institucionet tjera Qershor 2011 5000             AME - MPB,
               në Kosovë dhe institucionet                         FKS, ANP,
               ndërkombëtare me qëllim të                         MSH, MD, PK,
               menaxhimit efikas të hetimeve të                      AACK
               aksidenteve aeronautike


3    Plotësimi i   3.1 Hartimi i manualit për hetimin e                      AACK, MTPT,
   infrastrukturës    aksidenteve dhe incidenteve                         MPB
    ligjore nga     aeronautike në Republikën e
  fushëveprimi i ZKM    Kosovës
             3.2 Hartimi i legjislacionit primar dhe Qershor 2011 10000           Ministritë     Strategjia Legjislative
               sekondar,     vendimeve,                        përkatëse dhe    2011
               propozimeve dhe të materialeve të                      agjencitë
               ndryshme me kërkesë nga                           përkatëse
               Sekretari dhe Kryeministri si dhe                      qeveritare dhe të
               dhënia e këshillave ligjore,                        pavarura si dhe
               rekomandimeve, udhëzimeve dhe                        përfaqësues të
               opinioneve të kërkuara                           shoqërisë civile


             3.3 Shqyrtimi i të gjitha projektligjeve Janar -
               që dorezohen për aprovim nga Dhjetor 2011
               Qeveria për të garantuar cilësi dhe
               pajtueshmëri me Kushtetuten dhe
               ligjin në fuqi


             3.4 Monitorimi dhe bashkërendimi i 30 qershor                  Ministritë
               zbatimit të legjislacionit në fuqi në 2011                 përkatëse
               Kosovë duke përgatitur raport
               përmbledhës për zbatimin e
               ligjeve në fuqi nga aspekti I
               nxerrjes të akteve nënligjoreë dhe
               formimi i mekanizmave përkatës
               të parashikuar me ligje
                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


             3.5 Identifikimi dhe eliminimi i Janar     -    3000          Ministritë
               kolizionit të ligjeve, promovimi i Dhjetor 2011               përkatëse dhe
               ligjeve, përmbledhja dhe publikimi                      agjencitë
               i akteve nënligjore                             përkatëse
                                                     qeveritare dhe të
                                                     pavarura

4  Hartimi, zbatimi,  4.1 Monitorimi dhe zbatimi i      Janar  -                          Strategjia dhe Plani i
  promovimi dhe      Strategjive dhe Planeve te     Dhjetor 2011                         Veprimit per te
   monitorimi I      Veprimit per: të Drejtat e Njeriut,                               Drejtat e Njeriut
   dokumentave      të Drejtat e Femijeve dhe personat                                2009 - 2011, Strategjia
  strategjike per te    me aftesi të kufizuara për vitin                                 dhe Plani i Veprimit
   drejtat e njeriut    2011.                                              per te Drejtat e
                                                               Femijeve 2009 - 2013,
                                                               Plani Kombetar i
                                                               Veprimit    per
                                                               personat me aftesi te
                                                               kufizuara 2009 - 2011
             4.2 Kordinimi i politikave qeveritare Janar -                            Raporti i Komisionit
               në bazë të standardeve dhe Dhjetor 2011                             Evropian
               pergatitja e raporteve per zbatimin
               e konventave nderkombetare për
               të drejtat e njeriut dhe raportimi
               para mekanizmave nderkombetar
               perkates.
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


              4.3 Hartimi dhe përditësimi i       Janar -    10000                  veprimi nr.40.5,  vendimi nr. 06/146
                politikave qeveritare dhe Planeve Dhjetor 2011                                 29/09/2010   dhe
                të Veprimit për të drejtat e njeriut:                                      vendimi I qeverise
                    Zbatimin i vendimit për                                        per hartimin e
                zyrtarizimin e gjuhës së shenjave.                                       programit   per
                Harimi   i  Programit   për                                        parandalimin   e
                parandalimin e vetevrasjeve.                                          vetevrasjeve.n
                   Përditësimi i Planit Kundër                                       Veprimet percjellese
                Diskriminimit. Hartimi i programit                                       te dala nga Takimi i
                kunder ngacmimit seksual në                                           Dialogut të Procesit
                adminitratën publike.                                              të   Stabilizim
                                                                        Asoocimit, Takimi
                                                                        Sektorial   mbi
                                                                        Inovacionin,
5     Zbatimi i    5.1 Ngritja e vetëdijes së komuniteteve Janar -
   legjislacionit për    për të drejtat e tyre përmes Dhjetor 2011
    mbrojtjen dhe     trajnimeve,   publikimit   të
   promovimin e të     broshurave   dhe   buletinit
     drejtave të      informativ
   komuniteteve dhe
              5.2 Zhvillimi dhe përmirësimi i     Janar  -
    përmirësimi i
                zbatimit të politikave për     Dhjetor 2011
  kushteve të jetesës
                komunitetet
      të gjitha
   komuniteteve në   5.3 Zbatimi i rekomandimeve    të  Janar  -
  mënyrë të barabartë.    Studimit për Përdorimin    e   Dhjetor 2011
                Gjuhëve në Kosovë
              5.4 Përkrahja e projeketeve të cilat Janar  -
                adresojnë nevojat e komuniteteve Dhjetor 2011


              5.5 Monitorimi dhe zbatimi i Planit të Janar  -    1500          Ministitë,   veprimi nr.45.6  Strategjia dhe Plani i
                Veprimit përzbatimin e Strategjise Dhjetor 2011               Komiteti              Veprimit   per
                të Integrimit të Komuniteteve                        Drejtues. Grupi          komunitetet RAE
                Rom, Ashkali dhe Egjiptas (2009-                       Teknik   per           2009 - 2015
                2015) për vitin 2011                             zbatimin   e
                                                      PVRAE
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


6 Trajtimi çështjes së  6.1 Sigurimi i informacioneve të reja   Dhjetor, 2011              Komunat,
 zgjidhjes së fatit të    dhe procedimi (vazhdimi i                           Shoqatat   e
 përsonave të        punimeve) i rasteve të hapura                         Familjarëve të të
 pagjetur përmes                                              Zhdukurve të
 bashkpunimit me                                              Kosovës dhe
 partnerët kombetar                                             Shoqatat të dala
 dhe ndërkombëtar                                              nga   lufta;
                                                       Departamenti i
                                                       Mjekësisë
                                                       Ligjore (MD dhe
                                                       EULEX); KNKK
                                                       ; KNPZH

             6.2 Përkrahje finaciare për familjarët  Janar -     20000
               dhe Shoqatat e Familjarëve të të   Dhjetor 2011
               Zhdukurve të Kosovës


             6.3                    Janar -
               Identifikimi i mundshëm i
                                  Dhjetor 2011
               mbetjeve mortore dhe adresimi i
               çështjes së mbetjeve mortore të
               dëmtuara tej mase, për të cilat
               ekstratimi i AND-së është i
               pamundur
             6.4 Procedimi, konform Konventave     Dhjetor 2011               MPJ; MD; DML
               ndërkombëtare dhe legjislacionit                        (MD  dhe
               në fuqi, të rasteve të supozuara si                      EULEX)
               varreza të mundshme në regjion             6.5 Zhvillimi i fushatës, me qëllim të Janar -       10000
               sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit Dhjetor 2011
               të opinionit ndërkombëtar e
               vendor rreth çështjes së personave
               të zhdukur
                      Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


Transparenca dhe  Realizimi I njohjes së opinionit  Janar -
 komunikimi me   publik me veprimtarinë e      Dhjetor 2011
   qytetar    Kryeministrit, zv. Kryeministrave
          dhe ministrave agjencive dhe
          zyrave përkatese të ZKM-së, si dhe
          publikimi I botimeve periodike
          dhe monografike          Themelimi i sekretarisë mbështetse Janar -     Rekrutimi i s              Strategjia e Reformes
          për Fondin e Mediave Minoritare, Dhjetor 2011    paku edhe dy               se Administrates
          Multietnike dhe Grupeve tjera te           zyrtarve (Kostoja            Publike, (2010-2013);
          Veçanta                       ?)                    Draft    Plani
                                                         Zhvillimor Strategjik
                                                         I    ZKM-se;
                                                         Rekomandimet e
                                                         rishikimit funksional
                                                         te sistemeve te
                                                         komunikimit
                                                         institucional.
          Hartimin e udhezuesve    per   Qershor 2011 Nuk ka           Zyra   e   Strategjia e Reformes
          funksionimin e sitemit    te                       Komunikimit   se Administrates
          komunikimit.                                 Publik ne ZKM.  Publike, (2010-2013);
                                                         Draft    Plani
                                                         Zhvillimor Strategjik
                                                         I    ZKM-se;
                                                         Rekomandimet e
                                                         rishikimit funksional
                                                         te sistemeve te
                                                         komunikimit
                                                         institucional.
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


                Rritja e transparencës ndaj     Janar -                 Institucionet e  Tabela    e
                qytetarëve përmes publikimit të Dhjetor 2011                 Republikës së   Veprimit-
                ligjeve dhe aktet tjera juridike në                      Kosovës      Matrica e PVPE-
                Gazetën Zyrtare në formë libri dhe                      (Presidenca,   së pika 13.1
                në Ueb- Faqen e saj, në 5 gjuhë                        Kuvendi,
                ashtu siç e parasheh Ligji i Gazetës                     Qeveria dhe
                Zyrtare.                                   Gjykatat) dhe
                                                       ICO-ja.

                Takime të drejtpërdrejta me     Janar -                  Ministritë,             UA 05/2006 për
                qytetarët dhe Udhëzimi i      Dhjetor 2011               Drejtoritë             organizimin dhe
                qytetarëve në institucionet që janë                      komunale              funksionimin e
                përgjegjëse për realizimin e                                           zyrave për pranimin
                kërkesave te tyre                                                 e ankesave dhe të
                                                                         kërkesave.                                Agjencia për Barazi Gjinore
Objektivat e Ministrise        Aktivitetet          Afati Kohor Ndikimi financiar Institucionet e       Nderlidhja me    Nderlidhja me
                                                  tjera te perfshira       PVPE-ne     dokumentat e tjera

1  Fuqizimi Ekonomik    1.1 Ndërmarrja e hulumtimit "Gratë Janar -Mars      10000          MPMS, MASHT Pri.39 PVPE dhe Objektiva 4 e PKBGJ-
   I gruas dhe rritja e    në procesin e punës dhe    2011                           116       së, LBGJ
    mundësive për      vendimarrje".
     punësim      1.2 Ndërmarrja e Hulumtimit "Puna Janr- Mars       10000          MPMS, MASHT, 39 PVPE dhe      Objektiva 4 e PKBGJ-
                Joformale e grave në biznes" 2011                      MF      116.10         së, LBGJ


              1.3 Përkrahja e aktiviteteve që Maj 2011         6000          MTI, ABGJ     39 PVPE dhe    Objektiva 4,5,6  e
                promovojnë gratë në biznes-                                  116.10      PKBGJ-së, LBGJ
                ANMV
2  Përhapja e vlerave   2.1 hartimi I akteve nënligjore që Maj 2011       3000          ABGJ, MPMS, PVPE 116.10       LMDHF,   LBGJ,
  dhe praktikave që      derivojnë nga Ligji për Mbrojtjen                      MSH, MD, PK,            PKBGJ
    promovojnë       nga Dhuna në familje                             MF
   barazinë gjinore
    ,mbrojtjen e të
              2.2 Hartimi I Komentarit te Ligjit për Qershor 2011 5000             ABGJ, WSSI    PVPE 116.10    LMDHF, LBGJ.
    drejtave dhe
                Mbrojtjen nga Dhuna në Familje
   fuqizimin e gruas
   barazinë gjinore
    ,mbrojtjen e të
    drejtave dhe                  Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
   fuqizimin e gruas

             2.3 Themelimi I Sekretariatit për    Tetor 2011    10000          ABGJ, MPMS, PVPE 39.4.     LFSK,LBGJ,PKBGJ,Li
               çeshtje gjinore dhe siguri                          MSH, MD, PK,          gji per perdorimin e
                                                      MEF, doganat,          armeve te vogla dhe
                                                      KKS, MFSK, FSK         te lehta, CEDAW,
                                                                      Synimet     e
                                                                      mijevjeçarit, rezoluta
                                                                      1325

             2.4 Inkorporimi I dimenzionit të    Mars 2011    6000          ABGJ, KK, MPB, PVPE 39.4.    PKBGJ, Vendimi I
               sigurisë në PKBGJ                              MD               Kuvendit te Kosoves


             2.5 krijimi I data bazes dhe      Prill 2011    15000          ABGJ,ESK,MAP, PVPE 39.3     LBGJ,   PKBGJ,
               permbledhja e statistikave ne                        Donatoret            Synimet    e
               ndara ne baza gjinore                                            Mijevjeçarit, CEDAë                           Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Objektivat e Ministrise       Aktivitetet          Afati Kohor Ndikimi financiar Institucionet e      Nderlidhja me   Nderlidhja me
                                                 tjera te perfshira     PVPE-ne    dokumentat e tjera

1  Mbrojta e shëndetit  1.1 Vaksinimi I kafsheve        Janar-Dhjetor 255,000.00
   dhe mirëqenia e                       2011
    kafsheve
             1.2 Hulumtimet diagnostike       Janar-Dhjetor 195,000.00
                                 2011


             1.3 Edukimin e faremereve lidhur me   Janar-Dhjetor 30,000.00
               mireqenjen e kafsheve ne ferme   2011
               dhe identifikim
             1.4 Monitorimi dhe Eliminimi I     Janar-Dhjetor 120,000.00
               qeneve endacak           2011


             1.5 Hartimi dhe transpozimi I      Janar-Dhjetor 10,000.00
               legjislacionit sekondar në fushën e 2011
               shëndetit dhe mirëqenjës së
               kafshëve
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


             1.6 Identifikimi dhe rexhistrimi I    Janar-Dhjetor 350,000.00                75.2        raporti i progresit
               kafsheve te imta dhe derrave     2011                                    2010


2  Siguria e Ushqimit  2.1 Aprovimi I operatoreve të biznesit Janar-Dhjetor                       137.1        raporti i progresit
   me prejardhje     me ushqim me prejardhje      2011                                     2010
     shtazore      shtazore,kategorizimi I tyre sipas
               rrezikut (qumshtoret, thertoret,
               fabrikat e përpunimit të mishit,
               pikat e grumbullimit të qumshtit,
               depove ftohëse dhe operatorëve
               prodhues të mjaltit)
             2.2 Hartimi i programeve për       Janar-Dhjetor 139,000.00         MBPZHR, MSH, 137.1
               kontrollin e operatorëve të biznesit 2011                   MF, IKSHP
               me ushqim, përfshirë planet e
               mostrimeve, implementimi I
               programeve për avancimin e
               agrobizneseve

             2.3 Kontrolli kufitar veterinarë dhe I Janar-Dhjetor 150
               brendshëm - importi i artikujve 2011
               ushqimor me origjinë shtazore dhe
               importi i kafsheve te gjalla


             2.4 Evidentimi, monitorimi dhe      Janar-Dhjetor              MAPH,
               asgjësimi i nën-produkteve      2011
               shtazore dhe produkteve të
               papërshtatshme për konsum
               human.

             2.5 Hartimi dhe transpozimi I      Janar-Dhjetor 10,000.00                 74.3; 74.4; 74.5;
               legjislacionit sekondar në fushën e 2011
               sigurisë ushqimore
                               Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


              2.6 Marketingu i Autorizuar i     Mars -         150,000.00
                Produkteve Medicinale Veterinare Dhjetor 2011
                dhe monitorimi i mbetjeve dhe
                implementimi i programit nacional
                per monitorim te mbetjeve


3  Inspektimi Sanitarë  3.1 Kontrolla e objekteve prodhuese Janar-Dhjetor
                ushqimore, tregtaro-ushqimore, 2011
                hoteliere, publike
              3.2 Regjistrimi, kategorizimi dhe   Janar-Dhjetor
                licencimi  i  ndërmarrjeve   2011
                prodhuese ushqimore , Certifikatat
                Sanitare
              3.3 Kontrolli i artikujve të konsumit të Janar-Dhjetor
                gjerë                2011


              3.4 Marrja e mostrave për ekzaminime Janar-Dhjetor 50,000.00
                laboratorike           2011


              3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit     Janar-Dhjetor
                kundër pirjses së duhanit        2011


4  Kontolli fitosanitar  4.1 Mbrojtja e shëndetit të bimëve      Janar-Dhjetor 50,000.00
   i brendshem dhe                          2011
      kufitar
              4.2 Kontrolli  i  kualitetit   të   Janar-Dhjetor
                repromaterialit bujqësorë        2011


              4.3 Kontrolli dhe certifikimi i       Janar-Dhjetor
                prodhimeve bujqësore si dhe       2011
                hartimi i planeve për mostrim
              4.4 Kontrolli i dokumentacionit dhe Janar-Dhjetor 50,000.00
                kontrolli fizik i ngarkesave 2011
                mallrave të dedikuara për import.
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


5   Laboratori i     5.1 Analizat laboratorike lidhur me Janar-Dhjetor 320,000.00
   Ushqimit dhe       semundjet e kafsheve      2011
    Veterinarise
              5.2 Analizat laboratorike lidhur me Janar-Dhjetor 200,000.00
                sigurin e Ushqimit       2011


              5.3 Pergatitja per akreditim sipas ISO Janar-Dhjetor 180,000.00
                17025 pershkrimi i POS       2011                              Agjencia e Mërgatës e Kosovës
Objektivat e Agjencisë         Aktivitetet          Afati Kohor Ndikimi financiar Institucionet e       Nderlidhja me   Nderlidhja me
                                                  tjera te perfshira      PVPE-ne    dokumentat e tjera

1  Lidhja e mërgatës    1.1 Organizimi i tryezave të       Janar  - 3000             ZKM, AMK dhe           Ligji për Mërgatën
   me Kosoven dhe       rrumbullkta me bashkëatdhetarët dhjetor 2011                 Muzeu i Kosoves
  Ruajtja e Identitetit    për prezantimin e rolit dhe ruajtjes
     Kulturor        së identitetit kultutor


              1.2 Ekspozita tematike "Evropa për Janar-        150000         ZKM, AMK dhe           Ligji për Mërgatën
                Kosovën". Pasqyrimi I rolit të dhjetor 2011                 Muzeu  i
                mërgates në përkrahjen e popullit                      Kosoves dhe
                të Kosovës dhe inisitucioneve të                       Mergata
                sajë nga 1989 - 1998. Krijimi I
                koleksionit të ekspozitës "Evropa
                për Kosovën" studimi dhe
                koleksionimi muzeal dhe ruajtja e
                tijë.
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


2   Prezantimi i    2.1 Ditët e mërgatës në Kosovë 2011   Qershor -    30000          Qeveria    e  Ligji për Mërgatën
    kontributit te                       Gusht 2011                Kosovës, AMK,
   Diaspores dhene                                            MASHT,
   për Lirinë dhe                                            mërgata,
  Pavarisnë e Kosovës                                          Komuna     e
                                                      Prishtinës dhe
                                                      autoritetet
                                                      vendore
                                                      nikoqire
                                                      (shkollat etj)             2.2 Organizimi i kampit të diturisë për Qershor 2011   50.000 euro       Ambasada      Ligji për Mërgatën
               femijët e mergatës                              Zvicerrane dhe
                                                      Komunat
             2.3 Organizimi i konferenës për             2.000 euro                 PV  Ligji  për
               promovimin e investimeve të                                   Mërgatën,    Ligji
               mërgatës   në   Kosovë                                   për pushtetin lokal
               "Bashkatdhetarët investojnë -
               Kosova 2011"

             2.4 Hartimi i akteve nënligjore të            8.000 euro                 Ligji për Mërgatën
               AMK, qe derivojnë nga Ligji për
               Mërgatën
             2.5 Sipas ligjit për Mërgatën e Shtator-         50000          ZKM,   MPJ,   Ligji për Mërgatën,
               Kosovës: Përgatitja e terrenit për Dhjetor 2011               Ambasadat,     Ligji për pushtetin
               hapjen e Qendrave Kulturore në                        MKRS, MASHT,    lokal
               vendet mikpritëse të mërgatës                        ekpsertët dhe
               shumicë, Zvicër, Gjermani, Francë                      autoritetet e
               dhe Amerikë                                 vendeve
                                                      mikpritëse
                                                      Bibliotekat
                                                      Kombëtare dhe
                                                      Universitare e
                                                      Kosovës
                              Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


3  Krijimi dhe prezantimi  4.1 Promovimi i Kulturës në vendet            30000                  Ligji për Mërgatën
  I kulturës materiale e    mikpritëse të Mërgatës.
     shpirtërore të   4.2 Hapja e Bibliotekave- sektorëve të          50000                  Ligji për Mërgatën
     kontributit që     veçantë   në   Bibliotekat
   mërgata e Kosovës     Qendrore/Rajonale në vendet
  dhe Evropa ka dhënë     mikpritëse të Mërgatës dhe
     për lirinë dhe     pasurimi i fondeve të librit.
     pavarsinë e saj.

               4.3 Fillimi i zbatimit të Ligjit për Shkurt 2011                 ZKM, AKM,    Ligji për mërgatën-
                 Mërgatën e Kosovës, lidhur me                         RTK,MKRS,    Ligji I RTK-së
                 Transmetimin e programeve të                         MASHT
                 veçanta për mërgatën nga RTK,
                 Kuota e emetimit 5-7 të skemës
                 programe

               4.5 Në spikamë për TV realizim:              3000                  Ligji për Mërgatën
                 Abetarja Televizive për fëmijë.
5              5.1 Publikime të veçanta "Mërgimtarë Mars 2011      5000          ZKM,AKM,    Ligji për Mërgatën
                 të shquar"                                  MKRS, Shtëpia
                                                        Botuese


               5.2 Promovime të librave dhe               5000                  Ligji për Mërgatën
                 ekspozitave nga mërgimtarët
                Botimi I broshurave me temë nga            5000                  Ligji për Mërgatën
                kultura dhe historia e Kosovës për
                fëmijët e mërgimtarëve.


                Përgatitja  dhe   botimi  I           3000                  Ligji për Mërgatën
                fletëpalosjeve/udhëzimeve
                (shtetësia, realizimi I drejtës për
                marrjen e dokumenteve bazë:
                rpona, etj.)
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


             5.5 Krijimi i bazës së të dhënave Mars 2011         18000          ZKM, AKM,             Ligji për Mërgatën
               "Mërgimtari"   (databazë),                          MASHT,
               regjistrimi i  organizatave,                         Ambasadat,
               shoqatave, studentëve, bizneseve                        IPAK, USAID.
               etj.                                      Zyra zvicerane.
                                                       Qendra
                                                       Britanike.
                                                       Frankofonia.
                                                       Organizatat
                                                       Studentore në
                                                       Universitetet
                                                       jashtë Kosovë
                                                       dhe Ministritë
                                                       dhe Agjencitë
                                                       Qeveritare
                                  Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
   Objektivat e          Aktivitetet           Afati Kohor Ndikimi financiar Institucionet e       Nderlidhja me   Nderlidhja me
 Agjencionit Shtetëror                                       tjera te perfshira       PVPE-ne    dokumentat e tjera
 të Arkivave të Kosovës
1    Përkrahje e   1.1 Përgatitja e informatës për      Shkurt 2011   Bugjeti i        Qeveria e     Nuk ka
   institucioneve të    dokumentacionin e shkatërruar              Qeverisë        Kosovës
    Kosovës me të     dhe të marrë
     dhëna dhe    1.2 Demët e luftës në të gjitha lëmitë                 "         "     Nuk ka           "
    dokumente për
                                   Shkurt 2011
   luftën në Kosovë
             1.3 Krimet-masakrat            Shkurt 2011         "         "     Nuk ka           "
             1.4 Regjistri i viktimave të luftës  Shkurt 2011           "         "     Nuk ka           "
             1.5 Rrënimet-shkatërrimet e të gjitha                  "         "     Nuk ka           "
               objekteve             Shkurt 2011
2   Bashkëpunimi    2.1 Këshilli  Nderkombëtar   i  Tetor 2011      1,000 €         Bugjeti i     Nuk ka      Projektet e Këshillit
    ndërkombëtar      Arkivistëve, Konferencë vjetore në                       Agjencisë             Nderkombëtar të
    me tema dhe      Toledo të Spanjes.                                                 arkivave
    nëshkrimi i
   protokoleve të
   Bashkëpunimit
2   Bashkëpunimi
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
    ndërkombëtar
    me tema dhe
    nëshkrimi i    2.2 Pjesëmarrja e dy arkivistëve Prill 2011        600 €              "    Nuk ka  Strategjia e zhvillimit
   protokoleve të      nëshkollën e arkivist. në Trieshtë                                    të bashkëpunimit dhe
   Bashkëpunimit      të Italisë dhe me një temë                                        hulumtimeti   në
                profesionale - Arkivat Elektronike.                                   arkivat e botës.


              2.3 Simpoziumi    ndërkomb.    Tetor 2011     800 €              "    Nuk ka
                iarkivistikës në Radenci të
                Sllovenisë. Pjesëmarrja me një
                temë profesionale për klasifikimin
                e dokumenteve sipas ndishmërisë.


              2.4 Mbajtja  e   ligjeratave   Maj 2011       1,000 €         Agjenc. dhe   Nuk ka  Marrëveshje e
                përdokumentet arkivore në arkivat                       Arkivi i Turq.      bashkëp.
                osmane për Kosovën në Stamboll                                      Ndërshtetëror
                në kuadër të Marrëveshjes së
                bashkëpunimit.


              2.5 Nëshkrimi i protokolit të                                    Nuk ka  Strategjia e zhvillimit
                bashkëpunimit ndërshtetror me Shkurt          500 €          ASH i           të bashkëpunimit dhe
                Malin e Zi, Austrinë, Slloveninë Mars         800 €          Malit të Zi        hulumtimeti   në
                dhe ndonjë tjetër shtet sipas Tetor 2011        1,200 €                      arkivat e botës.
                marrëveshjes.

3    Hulumtimet     3.1 Arkivat osmane turke         Shkurt,     1,800 €         Agjencia,    Nuk ka  Marrveshja e
   arkivore shkencore                       Tetor 2011                Ark. Osman        bashkpunimit
    në kuadër të    3.2 Arkivat e Maqedonisë         Mars 2011    800 €          Arkiv. Maqed.  Nuk ka  Marrveshja e
   bashkëpunimit me                                                          bashkpunimit
  arkivat e vendeve te
              3.3 Arkivi ushtarak            Shkurt 2011   1,200 €         Agjenc. Bullgare Nuk ka  Marrveshja e
      rajonit
                V. Ternovo, Bullgari                              e             bashkpunimit
                                                        Ark.
              3.4 Arkivi Shtetëror i Shqipërisë     Qershor 2011 1,000 €           Agjenc.,     Nuk ka  Marrveshja e
                                                       Arkivi QSH        bashkpunimit
              3.5 Arkivi Shtet. Dubrovnik        Tetor 2011    2,000 €         Agjencia     Nuk ka  Marrveshja e
                                                                    bashkpunimit
4  Veprimtaria botuese  4.1 Vjetari - 2011            Shtator 2011   6,000 €                 Nuk ka
     shkencore
                              Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
4  Veprimtaria botuese
     shkencore
             4.2 Dokum. Osmane për            Gusht 2011    5,000 €                 Nuk ka
               Vilajetin e Kosovës
             4.3 Dokum. Serbe për Kosovën,        Qershor 2011 2,000 €           Ark. shtet.   Nuk ka
               botim i përbashkt me ASHM                            Maqedonisë
             4.4 Dokumentet frenge për          Shtator 2011   1,000 €                 Nuk ka
               Kosovën
             4.5 Prospekti i Ark. Shtet. të Kosovës   Shkurt 2011   1,000 €                 Nuk ka  Përvjetori i Arkivit

5  Pranimi i lëndës   5.1 Organiz. të privatizura,         Janar -    Agjencia        Agjencia     Nuk ka
     arkivore       30 org.                 Dhjetor 2011               Kosovare   e
                                                        Privatizimit
             5.2 Institucion. shtet. e private,     Janar  -    Agjencia        Instit. që iu  Nuk ka
                25 fonde                Dhjetor 2011               pranohet dok.


             5.3 UNMIK-u (sipas marrëvesh.)       Janar  -    UNMIK-u,        UNMIK-u     Nuk ka
                                   Dhjetor 2011   Agjencia


             5.4 10 fonde të luftët. të UÇK-së      Janar  -    Agjencia                 Nuk ka
                                   Dhjetor 2011


             5.5 Bisedë me Tribunalin e Hagës      Janar  -    Agjencia                 Nuk ka
               për dorëzim të doku.          Dhjetor 2011
               për Kosovë
                 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Objektivat e Ministrisë        Aktivitetet         Afati Kohor   Ndikimi  Institucio Ndërlidhj Ndërlidhja
                                          financiar  net e  a me     me
                                                tjera të PVPE-në dokumentet
                                               përfshira        tjera
1  Të sigurohet qasje   1.1 Themelohen paralele të reja    Janar -    2,426,500 € MASHT, 123.9; 67.1 Plani
  gjithëpërfshirëse dhe    parafillore për të përmirësuar  Dhjetor 2011  MASHT dhe DKA,          Strategjik i
  e barabartë për të     përfshirjen e fëmijëve të            donatorët  SHKOLL        Arsimit në
  gjithë fëmijët në      moshës 5-6 vjeç. Sigurohet            (UNICEF,  AT, IP        Kosovë
  edukim cilësor dhe     hapësirë plotësuese për             Save the             2011-2016
  jodiskriminues deri     edukimin parashkollor përmes           Children)
  në moshën 6 vjeçare     ndërtimit të dhomave shtesë në
                institucionet parashkollore.
                Stimulohen format alternative
                për edukimin parashkollor.
              1.2 Organizohet fushatë për      Janar -    33.600 €    MASHT, nuk ka   Plani
                ngritjen e vetëdijes për     Dhjetor 2011  Buxheti i   DKA,        Strategjik i
                përfshirjen e fëmijëve në            Kosovës dhe  SHKOLL       Arsimit të
                edukimin parafillor-               donatorët   AT, IP       Kosovës
                parashkollor (sigurohen të            (Norvegjia,U           2011-2016
                dhëna statistikore përmes DKA-          NICEF)
                ve për përfshirjen e fëmijëve
                parashkollor-parafillor, si dhe
                organizohet konferencë me
                qëllim të ngritjes së vetëdijes
1.3 Edukatoret aftësohen në     Janar -    311.100 €  MASHT-  9.4   Plani
  mënyrë të            Dhjetor 2011  Buxheti i  DKA        Strategjik i
  vazhdueshme.Implementohet           Kosovës dhe          Arsimit të
  indeksi gjithëpërfshirës në të         donatorët           Kosovës
  gjitha Institucionet              (OSBE -            2011-2016
  Parashkollore dhe angazhohen          Norvegjia-
  mësimdhënës gjithëpërfshirës,         Save the
  ku ka femijë me nevoja të           Children)
  veçanta. Po ashtu, organizohen
  shkëmbime ndërkombëtare për
  rëndësinë e edukimit
1.4 Hartohet udhëzimi në      Janar -    7.000€   MASHT  nuk ka  Plani
  administrativ për licencimin e Dhjetor 2011  Buxheti i           Strategjik i
  institucioneve parashkollore          Kosovës            Arsimit të
  private, dhe të gjitha                            Kosovës
  institucionet parashkollore                         2011-2016
  private kalojnë procesin e
1.5 Hartohet kurrikula e edukimit Shtator -    80.000 €  MASHT  nuk ka  Plani
  parashkollor për moshën 0-3   Dhjetor 2011  Buxheti i           Strategjik i
  vjeç, rishikohet kurrikula           Kosovës,           Arsimit në
  aktuale për moshën 3-6 vjeç, si        UNICEF            Kosovë
  dhe implementohen standardet                         2011-2016
  e zhvillimit dhe të nxënit në
  fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç.
2  2. Të sigurohet qasje 2.1  Implementimi i Kornizës së      Janar -    1 200 000 € MASHT  68.2     Plani
  gjithëpërfshirëse dhe    Kurrikulumit të Kosovës:       Dhjetor 2011  UNICEF,        42    Strategjik i
  e barabartë për të     hartimi i kurrikulave lëndore            Buxheti i            Arsimit të
  gjithë nxënësit në     në fusha dhe në lëndë                Kosovës dhe           Kosovës
  arsim të obliguar      mësimore (hartimi i                 donatorët            2011 -2016,
  dhe inkurajimi i të     kurrikulave të lëndëve me              (Komisioni           Korniza e
  nxënit gjatë gjithë     rëndësi të veçant kombëtare             Evropian,            Kurrikulumit
  jetës.           për komunitete); hartimi i             GTZ, USAID,           të Kosovës
                udhëzuesve për                   Këshilli i
                implementimin e kurrikulave             Evropës,
                dhe trajnimi i drejtorëve,             Zyra
                mësimdhënësve dhe stafit              Britanike)
                tjetër në shkollat e
                përzgjedhura për
                implementimin e kurrikulave;
             2.2  Realizohen aktivitete/projekte   Janar -    179 000€  DKA,  123.11; 36; Plani
                që mundësojnë zbatimin e       Dhjetor 2011  Buxheti i  KEC   98.6; 98.8; Strategjik i
                Strategjisë së Shkollave              Kosovës dhe     80.2    Arsimit të
                Promovuese të Shëndetit,              donatorët            Kosovës
                zbatimin e Planit për braktisjen          (UNICEF,            2011-2016
                e shkollave dhe riintegrimit,            USAID, GTZ)
                Strategjisë për sigurinë në
             2.3  shkolla etj. jashëm për të tri
                Vlerësimi i             prill, qershor 693 993€  MASHT,  70.8    Plani
                nivelet (për kl. e 5, për kl.9 dhe  , gusht 2011       DKA,         Strategjik i
                maturën)                            USAID        Arsimit të
                                                          Kosovës
2.4  Zbatohet plani i veprimit për   Mars - Dhjetor 693 993 €  DKA,    68.9; 68.11  Plani
   gjithëpërfshirjen e fëmijëve me  2011      Buxheti i  UNICEF,         Strategjik i
   nevoja të veçanta në arsimin           Kosovës dhe Save the         Arsimit të
   parauniversitar, e që               USAID    Children,        Kosovës
   nënkupton: rritjen e përfshirjes               Projekti         2011-2016
   së fëmijëve me nevoja të                   Finlandez,
   veçanta në edukimin                      etj.
   parashkollor dhe arsimin e
   obliguar; shndërrimi i klasave
   të bashkangjitura në dhoma të
   burimeve dhe integrimi i
   këtyre nxënësve në klasa të
   rregullta; funksionalizmi i
   ekipeve vlerësuese mbështetëse
   profesionale në komuna; dhe
2.5  Ndërtohen objekte të reja     Mars - Dhjetor 17 350 347 €   MASHT,   67.1   Plani
   shkollore (40 objekte shkollore  2011      Buxheti i    DKA,        Strategjik i
   të reja dhe tri hapësira             Kosovës;     USAID,       Arsimit të
   sportive, që financohen nga               2 903   Banka        Kosovës
   buxheti i Kosovës , si dhe 9           141€ USAID    Botërore      2011-2016
   anekse shkollore; 4 renovime           dhe Buxheti i
   dhe një objekt i ri shkollor që          Komunave;
   financohen nga USAID-i dhe             si dhe 1 950
   Buxheti i Komunave , ndërsa            000€ Banka
   Banka Botërore nga projekti            Botërore
   IDEP do të bëjë ndërtimin e një
   objekti të ri shkollor dhe do të
   mbështesë hartimin dhe
   dizajnimin e dy projekteve, si
   dhe do të bëjë mbikëqyrjen
3  3. Të përmirësohet  3.1  Implementimi i Korznizës      Janar-Dhjetor 150.000,00€  Komunat, 69; 70   Plani
  qasja, cilësia dhe     Kombëtare të Kualifikimeve     2011     Buxheti i   MASHT,       strategjik i
  relevanca e AAP-së     përmes procesit te aprovimit të         Kosovës    OEK.        Arsimit të
  dhe përmirësimi i     Kualifikimeve dhe akreditimit                           Kosovës
  koordinimit të tij     të institucioneve të AAP.                             2011-2016,
                Formimi i kushteve për                              Korniza dhe
                sigurim te cilësisë dhe                              plani i
                Implementimi i Kornizes                              veprimit për
             3.2  Kombëtarekurrikulave lëndore
                Rishikimi për Sigurim te      Shkurt-    50.000,00€ B.i MASHT, 69; 70   AAP mee
                                                         Korniza
                si dhe hartimi i programeve    Dhjetor 2011 Kosovës    Oda        Kurrikulit të
                lëndore për klasën e 11-të , për                Ekonomik     Kosovës;
                shkolla të mesme të larta të                  ee        Plani
                Arsimit dhe Aftësimit                      Kosovës      Strategjik i
                Profesional në harmoni me                    dhe        Arsimit të
                reformat e parapara në                     Ministria     Kosovës
                Kornizën e Kurrikulit të                    e Punës      2011-2016
                Kosovës dhe me Planin                      dhe
             3.3  Ngritja e të Arsimit të Kosovës
                Strategjikkapaciteteve në nivel  Janar-Dhjetor Buxheti i   Mirëqenie 123.1
                                                Komunat,     Ligji mbi
                komune dhe shkolle në       2011     Kosovës    MASHT,      Komunat,
                vetëqeverisje dhe                        Oda        Strategjia e
                vetëmenaxhim të shkollave. Në                  Ekonomik     Arsimit 2011-
                këtë aspekt janë hartuar edhe                  ee        2016
                manuale si ai mbi                        Kosovës.
                vetëqeverisjen dhe manuali
             3.4  Hartimi i kurrikulave lëndore Shkurt-      30.000,00€   MASHT, nuk ka   Plani
                për të gjitha drejtimet (profilet) Dhjetor 2011 Buxheti i    OEK,       Strategjik i
                e Qendrave të Kompetencës, që          Kosovës    MPMS,       Arsimit të
                do të hapen në këtë vit në                   Komunat      Kosovës
                Ferizaj dhe në Prizren, si dhe                          2011-2016
                definimi (përcaktimi) i
                pajisjeve (teksteve dhe mjeteve
                mësimore, laboratorëve dhe
                punëtorive përkatëse ku do të
              3.5    Implementimi i tërësishëm i    Janar-Dhjetor 25.000,00€  MASHT, 63.1; 63.2   Marrëveshja
                   Memorandumit të          2011     Buxheti i  Oda          e
                   Mirëkuptimit në mes Odës             Kosovës   Ekonomik        Mirëkuptimit
                   Ekonomike të Kosovës dhe                   ee           në mes OEK
                   MASHT-it, rreth                        Kosovës        dhe
                   bashkëpunimit shkollë-                                MASHT,
                   ndërmarrje, ku përfshihet                              Strategjia e
                   çertifikimi i nxënësve nga                              Punësimit,
                   bizneset, kur ata përfundojnë                            Plani
                   praktikën dhe lidhja e                                Strategjik i
                   kontratave nxënës-biznes për                             Arsimit të
4  4 . Të ndërtohet një     4.1 kohën e praktikës si dhe
                   Rishkimi , kompletimi dhe     Qershor-2011 2 000 B.i   MASHT-i 123.1     Kosovës
                                                              Plani
  sistem efektiv dhe i       aprovimi i kornizës ligjore për         Kosovës               Strategjik i
  qëndrueshëm i          zhvillimin profesional të                              Arsimit të
  zhvillimit të          mësimdhënësëve                                    Kosovës
                 4.2 Akreditimi i programeve      Shtator-2011  10 000€   MASHT-i  nuk ka    Plani
  mësimdhënësve
                   trajnuese dhe krijimi i sistemit         Buxheti i  dhe          Strategjik i
                   për menaxhimin e të dhënave            Kosovës   Banka         Arsimit të
                                                  Botërore        Kosovës
                 4.3 Zhvillimi dhe implementimi i    Shtator-2011  650 000€  MASHT-i  nuk ka    Plani
                   programit për studime të             Buxheti i             Strategjik i
                   arsimtarëve të punësuar ,             Kosovës              Arsimit të
                   përkatësisht kualifikimi i                              Kosovës
                   mësimdhënësve pa shkëputje                              2011-2016
                 4.4 Trajnimi i mësimdhënësve me    Dhjetor 2011  400 000€  MASHT-i  nuk ka    Plani
                   metodologji të reja të              Buxheti i             Strategjik i
                   mësimdhënies dhe                 Kosovës              Arsimit të
                   mësimnxënies sipas Kornizës                             Kosovës
                   së Kurrikulit të Kosovës                               2011-2016
                 4.5 Monitorimi dhe vlerësimi i     Dhjetor 2011  30 000€   MASHT-i  Pikat 3.1.7 Plani
                   programeve trajnuese si dhe            Buxheti i         68.26  Strategjik i
                   koordinimi i aktiviteteve me           Kosovës         68.27   Arsimit të
                   Organizata Qeveritare dhe                              Kosovës
                   Joqeveritare vendore dhe                               2011-2016
5  5 . Hartimi dhe     5.1 Rishikohen statutet e        Janar -    31 600€    MASHT , nuk ka      Plani
  jetësimi i politikave    Institucionet e Arsimit të Lartë   Dhjetor 2011  Buxheti i   IAL           Strategjik i
  dhe legjislacionit për    (IAL) dhe aktet nënligjore në            Kosovës                Arsimit të
   ndërtimin e një       përputhje me Ligjin e Ri për                                Kosovës
  sistemi efikas dhe      Arsimin e Lartë                                      2011-2016
  efektiv të        5.2 Themelimi i institucioneve të    Janar -    2 000 000€  MASHT,   nuk ka     Plani
  menaxhimit të        reja të arsimit të lartë, si dhe i  Dhjetor 2011  Buxheti i   IAL           Strategjik i
  arsimit të lartë dhe     programeve të reja të studimit           Kosovës    publike         Arsimit të
  për rritjen e        në institucionet ekzistuese të                               Kosovës
  kapaciteteve për       arsimit të lartë                                      2011-2016
               5.3 Hartohen politika për rritjen e   Tetor - 2011  3 400€    MEFI,   135      Plani
  kërkime shkencore
                 efikasitetit të financimit                    MASHT,   (1,2,3,4,5,6, Strategjik i
                 (menaxhimit) në arsim të lartë           965.000.00€  IAL    7)      Arsimit të
                 dhe kërkime shkencore                Buxheti I   publike,         Kosovës
                 (zhvillimi i kapaciteteve              Kosovës    MPMS,          2011-2016
                 njerëzore për veprimtari                     Oda
                 kërkimore shkencore; zhvillimi                  ekonomik
                 i infrastrukturës së kërkimeve                  e etj.
                 shkencore; ndërkombtarizimi i
                 veprimtarisë kërkimore
                 shkëncore si dhe përsosëmëri
                 në veprimtarinë kërkimore
                 shkencore), duke përfshirë
                 planin për gjenerimin e
                 mjeteve plotësuese vetanake
                 në institucionet e arsimit të
               5.4 Funksionalizimi i Qendrës së     Tetor 2011   1 520 Buxheti MPMS   nuk ka     Plani
                 Universitetit të Prishtinës për           i Kosovës   dhe Oda         Strategjik i
                 përsosmëri në mësimdhënie                     Ekonomik        Arsimit të
                                                  ee           Kosovës
                                                  Kosovës         2011-2016
             5.5 Hartimi dhe zbatimi i planit të Tetor 2011    721 400 €   MASHT,  nuk ka  Plani
               veprimit për mobilitete,             Buxheti i   IAL        Strategjik i
               zhvillimin e programeve të            Kosovës    publike      Arsimit të
               studimit në gjuhë angleze dhe          12 140€             Kosovës
               aktivitetet hulumtuese në            Buxheti i            2011-2016
               Institucionet e Arsimit të            Kosovës
               Lartë; hartimi dhe zbatimi i
               Strategjisë për përfshirjen e
               grupeve të margjinalizuara
 6. Përkrahja dhe    6.1 Hartimi dhe operacionalizimi i Janar -      5 000€ B.i  MASHT-- 68,1    Plani
 avansimi i procesit     Strategjisë së Teknologjisë së Dhjetor 2011   Kosovës    , DKA-të      Strategjik i
 të të nxënit për të     Informimit dhe Komunikimit                   dhe        Srsimit të
6 gjithë, duke bërë      (TIK)                             Shkollat      Kosovës
 integrimin efektiv të                                             2011-2016
                Sigurimi i Infrastrukturës   Janar -     5 900 000€  MASHT-- 68.1    Plani
 TIK-ut
                adekuate për TIK        Dhjetor 2011  B.i Kosovës  , DKA-të      Strategjik i
                                               dhe        Arsimit të
             6.2
                                               Shkollat      Kosovës
                Zhvillimi i burimeve njerëzore Janar -     18 600€    MASHT-- 68.1    Plani
                të afta për përdorimin e TIK-ut Dhjetor 2011  B.i Kosovës  , DKA-të      Strategjik i
             6.3                                dhe        Arsimit të
                                               Shkollat      Kosovës
             6.4 Hartimi i Kurrikulave që    Janar -      936 000€   MASHT-- 68.1    Plani
               integrojnë përdorimin e TIK-ut Dhjetor 2011   B.i Kosovës  , DKA-të      Strategjik i
               dhe mësimit elektronik në                   dhe        Arsimit të
               procesin mësimor                        Shkollat      Kosovës
                      Ministria për Integrimit Evropian
  Objektivat e         Aktivitetet         Afati Kohor   Ndikimi Institucionet Nderlidhja  Nderlidhja me
   Ministrise                                financiar e tjera te me PVPE-ne  dokumentat e
                                             perfshira          tjera
1   Menaxhimi i    1.1 Rishikimi i PVPE-se      (i) Mars 2011   3,500   Institucionet
     agjendes                                    e Kosoves
   Evropiane në    1.2 Takimet ne kuader te DPSA-   (i) Shkurt 2011  20,000  Institucionet
  kuadër të Dialogut    se:              (ii) Mars 2011       e Kosoves
    te Procesit të    (i) DPSA Drejtesi, Liri dhe  (iii) Mars 2011
    Stabilizim-     Siguri             (iv) Prill 2011
   Asociimit (DPSA)    (ii) DPSA Bujqesia       (v) Maj 2011
               (iii) DPSA Transporti     (vi) Maj 2011
               (iv) DPSA Tregu i Brendshem  (vii) Qershor
               (v) DPSA Tregtia        2011
               (vi) DPSA Inovacioni      (viii) Qershor
               (vii) DPSA Ekonomia      2011
               (viii) Takimi per Reformen e  (ix) Korrik 2011.
               Administrates Publike
               (ix) DPSA Plenar
             1.3 Monitorimi dhe raportimi i   (i) Mars 2011   40,000  Institucionet
               implementimit të PVPE-së,   (ii) Qershor 2011      e Kosoves
               me ane te Sistemit për     (iii) Shtator 2011
               Monitorim dhe Raportim     (iv) Dhjetor 2011
2   Koordinimi i    2.1 Koordinimi dhe Monitorimi i Janar - Dhjetor 800   Institucionet
    strukturave      punës së Grupeve Punuese 2011            e Kosoves
   qeveritare për     për IE (takime mujore)
  Integrim Evropian
             2.2 Koordinimi i Komitetit   Janar - Dhjetor 1,000  Institucionet
               Punues për IE (takime    2011           e Kosoves
               mujore)
             2.3 Koordinimi i Këshillit    Janar - Dhjetor 3,000  Institucionet
               Ministror për IE (takime tre 2011          e Kosoves
               mujore)
             2.4 Rishikimi funksional i   Janar - Prill 2011 500  Institucionet
               Grupeve Punuese per                 e Kosoves
               Integrim Evropian
             2.5 Koordnimi dhe monitorimi i Janar - Dhjetor 20,000  Institucionet
               aktiviteteve ne kuader te:    2011        e Kosoves
               (i) procesit te liberalizimit te
               vizave
               (ii) marreveshjes tregtare me
               BE
               (iii) CEFTA
               (iv) task forces per
               zhvillimin e programeve te
               bashkepunimit nderkufitar -
               IPA II3     Ngritja e    3.1 Vlersimi i Nevojave për Janar - Mars 2011 2,000   Institucionet
    kapaciteteve     Trajnime   në  Çështje              e Kosoves
   administrative në    Euopiane dhe Miratimi i
   çështje europiane,    Strategjisë për Trajnime në
  perfshire procesin    Çështje Euopiane 2011 - 2013
  e komunikimit dhe
     informimit
   çështje europiane,
  perfshire procesin
  e komunikimit dhe
     informimit
             3.2 Dizajnimi dhe Planifikimi i   Janar - Dhjetor       IKAP dhe    Strategjia për
               Trajnimeve për gjitha      2011            Projekti i   Reformen  e
               institucione te angazhuara                  Twining-ut   Administratës
               ne procesin e IE-se:                             Publike
               1. Struktura dhe funkcionimi
               i BE: Institucionet dhe
               Kompetencat
               2. Legjislacioni I BE: Primar
               dhe Sekondar
               3. Procedurat Legjislative të
               BE
             3.3 4. Politikat e BE negociatat e
               Menaxhimi i Skemës së      (i) Janar 2011   3,000  Institucionet  Strategjia për
               Profesionistëve të Rinj (YCS):  (ii) Shkurt 2011      e Kosoves    Reformen  e
               (i) Hapja e Konkursit për    (iii) Tetor -        dhe ZNKE    Administratës
               Gjeneratën e VIII        Dhjetor 2011                Publike
               (ii) Selektimi i Kandidatëve
               (iii)  Sistematizimi   i
               Gjeneratës së VII
             3.4 Pergaditja dhe zbatimi i     Mars 2011     15,000  ZNKE,
               strategjise per komunikim                  Projekti i
               dhe informim te brendshem                  Twining-ut


             3.5 3.5.1 Pergaditja dhe zbatimi i (i) Mars 2011    20,000  ZNKE,
               strategjise per komunikim (ii) Janar 2011          Projekti i
               dhe informim te jashtem                   Twining-ut

4   Koordinimi i    4.1 Programimi, koordinimi dhe Janar - Dhjetor 3,000       Institucionet
    asistencës      monitorimi I instrumenteve 2011               e Kosoves
    financiare      financiare të BE-së (IPA, IPA
               MB, TAIEX, Twinning)
financiare       4.2 Programimi i WBIF-it:     (i) Janar - Mars 5,000  MTPT,
         (i) Pergaditja e projekt    2011           MZHE,
         propozimeve          (ii) Janar -       MMPH,
         (ii) Takimet brenda kornizes  Dhjetor 2011       MPMS
         se WBIF-it

       4.3 Takimi i III i Forumit te Qershor 2011     4,000  Institucionet
        Nivelit te Larte                     e Kosoves
                                     dhe
                                     komuniteti i
                                     donatorëve


       4.4 Koordinimi i takimeve te Janar - Dhjetor 60,000     Institucionet
         Grupeve Punuese dhe Nen 2011              e Kosoves
         Grupeve Punuese per                   dhe
         Koordinim te Donatoreve                 komuniteti i
         (takime mujore)                     donatorëve
             4.5 4.5.1. Koordinimi i       (i) Janar -     17,000  Institucionet
               donacioneve permes        Dhjetor 2011         e Kosoves
               Platformës për Menaxhimin    (ii) Janar -         dhe
               e Ndihmës së Jashtme:      Dhjetor 2011         komuniteti i
               (i) Monitorimi i regjistrimit  (iii) Shkurt 2011      donatorëve
               të të gjitha aktiviteteve të   (iv) Shkurt 2011
               donatorëve si dhe validimi i
               tyre               (v) Mars 2011
               (ii) Mbajtja e trajnimeve kohë  (vi) Mars 2011
               pas kohe për donatorët      (vii) Prill 2011
               (iii) Implementimi i MoU-se   (viii) Prill 2011
               per raportim ne AMP       (ix) Maj 2011
               (iv) Përgatitja e raportit
               vjetor mbi aktivitetet e
               donatorëve për vitin 2010
               (v) MIE të vendos se kush do
               të bëjë ngarkimin
               (uploading) e agjendave,
               minutave të takimeve dhe
               konkluzioneve nga takimet e
               GPS-ve dhe GPNS-ve për      (i) Janar 2011
               koordinimin e donatorëve,    (ii) Shkurt 2011
               ku MIE do të ofroj trajnim    (iii) Shkurt 2011
               për shfrytëzimin e kalendarit  (iv) Mars 2011
               në AMP              (v) Mars 2011
               (vi) Plotësimi i të dhënave
               për profilet e donatorëve në
               AMP
5    Përafrimi i    5.1 Kontrolli i pajtueshmërisë së  Janar - Dhjetor 7,000    Ministrite
  legjislacionit/koor    projektligjeve me Acquis     2011
  dinimi i përkthimit
             5.2 Koordinimi i perkthimit te    Janar - Dhjetor 7,000    Ministrite
               Acquis              2011
legjislacionit/koor
dinimi i përkthimit           5.3 Hartimi i akteve ligjore dhe Janar - Dhjetor 7,000  Ministrite
             marreveshjeve        2011
             nderkombetare
                         Minisrtia e Drejtësisë
  Objektivat e Ministrise    Aktivitetet      Afati Kohor  Ndikimi   Institucionet  Nderlidhja  Nderlidhja me
                                     financiar   e tjera te  me PVPE-    dokumentat e
                                            perfshira     ne       tjera
1     1. Krijimi i     1.1 Hartimi     i   Janar  -         KGJK, KPK,          Strategjia
      infrastrukturës     legjislacionit primar Dhjetor 2011        MPB, IGJK          legjislative për
      ligjore në        nga   fusha  e               dhe ZKM           vitin 2011
      funksion të       drejtësisë.
      sundimit të rendit
                1.2 Hartimi     i  Janar  -  120,000    KGJK, KPK,
      dhe ligjit në
                  legjislacionit    Dhjetor 2011        MPB, IGJK
      harmoni me
                  sekondar nga fusha e               dhe ZKM
      standardet e BE-
                  drejtësisë siç janë:
      së;
                  rregulloreve   të
                  brendshme të SHSK,
                  Agjencisë   mbi
                  administrimin e
                  pasurisë    së
                  sekuestruar ose të
                  konfiskuar, SHKK, të
                  rregullores së punës
                  për mbrojtësit e
                  viktimave , etj.                1.3 Plotësim/ndryshimi Janar   -         MPM dhe MF
                  i infrastrukturës  Dhjetor 2011
                  ligjore   për
                  themelimin e fondit
                  për kompensimin e
                  viktimave të krimit.
           1.4 Dhënia e këshillave Janar  -  nuk ka   Institucionet
             dhe   opinioneve Dhjetor 2011       qeveritare dhe
             ligjore.                   organet tjera


           1.5 Sigurimi i mjeteve Shkurt - 2011 7,200,000  ZKM, MPB,    PVPE 1.1.4  Strategjia
             adekuate financiare             MF              legjislative 2010
             për implementimin e
             Ligjit për Mbrojtjen e
             Dëshmitarëve.


2  2. Avancimi i   2.1 Ngritja e Divizionit Janar 2011  2,000            PVPE 30.3
  ndihmës dhe      për Bashkëpunim
  bashkëpunimit     Juridik
  juridik        Ndërkombëtar në
  ndërkombëtar në    nivel Departamenti.
  përputhje me
  përvojat më të
  mira evropiane;  2.2 Ngritja e masave të Qershor 2011 75,000   MPB
             sigurisë   për
             personelin   dhe
             sigurimi i pajisjeve
             adekuate për ruajtjen
             e dosjeve, lëndëve të
             ndjeshme    dhe
             konfidenciale.
2.3 Arritja    e    Qershor 2011     MPJ dhe ZKM PVPE 48.18
  marrëveshjeve
  bilaterale me shtetet
  me të cilat Kosova ka
  interes   për
  bashkëpunim juridik
  ndërkombëtarë.


2.4 Mbajtja e trajnimeve Dhjetor 2011 20,000  KGJK, KPK  PVPE.30.3  Rekomandimet
  të                     dhe MPB         nga EUROJUST
  përbashkëta/paralele
   ndërmjet zyrtarëve
  te Divizionit për
  Bashkëpunim
  Juridik
  Ndërkombëtar,
  gjyqtarëve   dhe
  prokurorëve me
  fokus te veçantë në
  trajtimit e lëndëve të
  bashkëpunimit
  juridik
  ndërkombëtar në
  çështjet civile dhe
  penale,    duke
  përfshirë   edhe
  mbrojtjen e të
  dhënave personale.
            2.5 Vazhdimi    i    Dhjetor 2011     MPJ, MPB,
              procedimit   me              KGJK dhe
              efikasitet të 10,000            KPK
              kërkesave   për
              ndihmë juridike
              ndërkombëtare.

3  3. Mbikëqyrja dhe  3.1 Riparimi   dhe  Dhjetor 2011 600,000        PVPE 112.1 KASH
  administrimi      renovimi i objekteve
  efikas i sistemit    ekzistuese   në
  për ekzekutimin e    institucionet
  sanksioneve       korrektuese.
  penale (Shërbimit
  Korrektues dhe
  Shërbimit      3.2 Ndërtimi i objektit Dhjetor 2011 800,000             KASH
  Sprovues);       për të mitur me masë
              edukuese   dhe
              korrektuese
            3.3 Kompletimi i njësisë Dhjetor 2011 150,000  MPB     PVPE 112.7 KASH
              për përcjelljen dhe
              transportin e të
              burgosurve.


            3.4 Hapja   e  dy  Dhjetor 2011
              Drejtorive Regjionale
              të SHSK-së (Ferizaj
              dhe Gjakovë), në
              pajtim me politikat
              dhe legjislacionin.
             3.5 Nënshkrimi   i   Dhjetor 2011   Institucionet
               memorandumeve të            relevante
               bashkëpunimit me            qeveritare
               institucionet
               Qeveritare  dhe
               joqeveritare  me
               qëllim të ekzekutimit
               të masave dhe të
               dënimeve alternative.
4  4. Zhvillimi i një  4.1 Riorganizimi  i   Dhjetor 2011   KGJK, MAPL
  sistemi efikas për    zyrave ndërlidhëse
  mbrojtjen e       me     gjykatat-
  viktimave të       komunat.
  dhunës familjare,
             4.2 Funksionalizimi i Dhjetor 2011 53,400
  trafikimit, si dhe
               linjës ndihmëse për
  gjetjen dhe
               viktimat e krimit me
  identifikimin e
               staf të duhur.
  personave të
  zhdukur gjatë
  luftës;
gjetjen dhe
identifikimin e
personave të
zhdukur gjatë
luftës;      4.3 Ngritja    e    Dhjetor 2011 10,000  MSH dhe
           vazhdueshme e                MASHT
           kapaciteteve
           profesionale    të
           stafit    të
           Departamentit për
           Mjekësi Ligjore, në
           një varg disiplinash
           si:  antropologji
           forenzike,
           histopatologji
           forenzike,
           toksikologji
           forenzike, arkeologji
           forenzike, me qëllim
           të përafrimit me
           nivel të standardeve
           evropiane    të
           procedurave    të
           autopsisë.
            4.4 Krijimi i databazës Dhjetor 2011 74,244  MSH dhe MPB
              së ADN-së për futjen
              e  të  dhënave
              gjenetike, që do të
              shfrytëzohet për
              identifikimin  e
              personave   të
              zhdukur.


            4.5 Nënshkrimi    i  Qershor 2011    MSH  dhe
              Memorandumit të              ZKM
              Mirëkuptimit për
              lirimin nga pagesa të
              viktimave   të
              trafikimit me qenie
              njerëzore.

5  5. Zhvillimi i   5.1 Ristrukturimi dhe Qershor 2011      MAP      PVPE 29.6
  kapaciteteve      riorganizimi i MD-së
  profesionale për    bazuar në rishikimin
  funksionim efikas    funksional.
  të
  fushëveprimtarisë
            5.2 Trajnime specifike Dhjetor 2011      MAP, MPB
  së Ministrisë së
              për stafin i cili ofron          dhe MSH
  Drejtësisë.
              shërbime    për
              viktimat (të dhunës
              në familje, trafikimit,
              abuzimeve seksuale,
              keqtrajtimit, etj).
5.3 Rritja e efektivitetit
  të SHSK-së në
  mbikëqyrjen   e
  personave të dënuar
  me MDA dhe atyre
  që janë të liruar me
  kusht,   përmes
  profilizimit të stafit
  të SHSK-së për punë
  me të mitur, me
  madhorë dhe me të
  liruar me kusht.
5.4 Trajnime specifike    Dhjetor 2011  MAP
  për trajtim të
  miturve   dhe
  ekzekutimin  e
  masave edukative
  dhe të diversitetit
  për zyrtarët e
  Shërbimit Sprovues.
5.5 Ngritja    e    Dhjetor 2011 200,000  MAP  PVPE 29.5
  kapaciteteve
  administrative
  përmes rekrutimit,
  transferimit dhe
  trajnimit të stafit me
  qëllim të fuqizimit
  dhe funksionimit të
  plotë    të
  Administratës në
  ministri.
                         Ministria e Zhvillimit Ekonomik
  Objektivat e Ministrise    Aktivitetet       Afati Kohor  Ndikimi   Institucionet e  Nderlidhja  Nderlidhja me
                                    financiar  tjera te perfshira me PVPE-ne   dokumentat e
                                                             tjera
1       Ndërtimi i   1.1 Rritja e kapacitetit  Mars 2011    € 1,800,000 KEK, ZRrE dhe  Nuk ka     Strategji e
      kapaciteteve të    të HCV Dikance                   koncesionari          Energjise e
     reja gjeneruese                              Frigo Food           Republikes së
     dhe zhvillimi i                              Energy Invest         Kosoves 2009-
     mëtejm i sistemit                             sh.p.k             2018 dhe
      të bartjes dhe                                             Programi I
               1.2 Ngritja e       Dhjetor 2011  € 26,098,433 MF/KOSTT    147.4
       shpërndarjes
                 kapaciteteve te
                 Rrjetit te Bartjes
               1.3 Rritja e       Dhjetor 2011  € 34,119,156 KEK KOSTT MTI 87.16   dhe  Strategji e
                 kapaciteteve në                  ZRrE KEK,ZRrE 51.2       Energjis e
                 nivelin e tensionit                dhe Kuvendet          Republikes së
                 110/35/10(20) kV                  Komunale            Kosoves 2009-
                 dhe kapacitetit të                 perkatese           2018, Programi I
                 Rrjetit Distributiv (                               Zbatimit te SEK
                 10(20) kV dhe 0,4                                 2009-2011
                 kV );
2   Përfundimi i    2.1 Shthurja ligjore e  Dhjetor 2011  Nuk ka  Ministria  e   Nuk ka  Strategji e
    reformave në      shërbimeve te                 Financave KEK        Energjis e
  sektorin energjetik    shpërndarjes dhe                             Republikes së
   ne perputhje me     furnizimit te                               Kosoves 2009-
  obligimet e TKE-së    energjisë elektrike                            2018, Programi i
                                                    Zbatimit te SEK
                                                    2009-2011 dhe
                                                    vendimi I
                                                    Qeverisë te vitit
                                                    2008             2.2 Përcjellja e    dhjetor 2011   nuk ka  MEM,KEK      88.1   Strategjia
               obligimeve që dalin              KOSTT ZRrE         Energjisë e
               nga PVPE si dhe                KPMM MIE          Republikës së
               TKE                                    Kosovës 2009-
                                                    2018

3    Zhvillimi i    3.1 Përfundimi i     Dhjetor 2011  nuk ka  Ministria e    87    Strategjia
    burimeve të      tenderimit të                 Financave;         Energjisë e
   ripërtritshme të     pakten 11 HC-ve të              Ministria e         Republikës së
   energjisë dhe      vogla të filluara në             Mjedisit dhe        Kosovës 2009-
   permiresimi i      2010 dhe zhvillim i              Planifikimit        2018
    eficiences se     tenderimit të HC-               Hapsinor dhe
     energjise;      ve të studjuara në              Zyra e
               vitet 2009-2010                Rregullatorit të
                                      Energjisë
3.2 Përgatitja e Planit Dhjetor 2011   nuk ka     MEF; MTPK;  87      Strategjia
  të Kosovës për BRE-                 MBPZHR; MMPH        Energjisë e
  të sipas caqeve të                               Republikës së
  detyruara për BRE-                               Kosovës 2009-
  të                                       2018


3.3 Implementimi i    Dhjetor 2011   € 984,000.00  Institucionet   88.17  Strategjia
  Planit të Kosovës                  Qeveritare         Energjisë e
  për Efiçiencën e                   (qendrore e        Republikës së
  Energjisë të                     lokale); donatorët     Kosovës 2009-
  planifikuar për 2011                              2018


3.4 Miratimi dhe      Dhjetor 2011  € 100,000.00  Parlamenti i   88.17  Strategjia
  zbatimi i Ligjit për                 Republikës së       Energjisë e
  Efiçiencën e                     Kosovës          Republikës së
  Energjisë                                    Kosovës 2009-
                                          2018

3.5 Studim mbi              € 85,000.00           88.9   Strategji e
  shpërndarjen e                                  Energjis e
  konsumit                                     Republikes së
  energjetik në                                  Kosoves 2009-
  sektorin e                                    2018, Programi I
  amvisëris dhe                                  Zbatimit te SEK
  mundesite e                                   2009-2011
  permiresimit të
  efiçiences se
  energjise
4   Ristrukturimi i   4.1 Themelimi i      Janar - Dhjetor 9988,66 euro  MZHE-KPMM-  Nuk ka  Ligji për
  sektorit minerar si    Institutit Gjeologjik 2011              TREPÇA        minierat dhe
   dhe zgjidhja e     të Kosovës (IGJK)                              mineralet neni 78
   ështjes mjedisore    si dhe Themelimi I
    dhe sociale;     Institutit të Muzeut
               Shtetror të
               Kristaleve dhe
               Mineraleve


             4.2 Mikrozonimi      Janar - Dhjetor € 100,374.00        Nuk ka  Strategjia
               sizmik i Gjilanit   2011                         Minerare e
                                                     Kosovës 2011-
                                                     2026
             4.3 Përpilimi i hartës   Janar - Dhjetor € 90,400.00         Nuk ka  Strategjia
               digjitale të      2011                         Minerare e
               rreziqeve gjeologo                             Kosovës 2011-
               minerare                                  2026
5   Pëgaditja në    5.2 Përgatitja dhe     Janar - Dhjetor € 364,155.00  TREPÇA    Nuk ka  Strategjia
    ngritjen e      realizimi i procesit  2011                         Minerare e
    investimeve      të ristrukturimit të                            Kosovës 2011-
               TREPËS deri në                               2026
               tërheqjen e
               investimeve
                          Ministria e Financave
Objektivat e Ministrise      Aktivitetet         Afati   Ndikimi   Institucionet  Nderlidhja  Nderlidhja me
                                Kohor   financiar   e tjera te  me PVPE-   dokumentat e
                                            perfshira     ne      tjera

1  Hartimi i Propozim 1.1   Hartimi i Propozim     Shtator -  Nuk ka    Të gjitha    50.6;50.7;50. Ligji mbi
  Buxhetit të         Buxhetit të Republikës së  Dhjetor         Organizata   11      Menagjimin e
  Republikës së        Kosovës për vitin      2011           Buxhetore të         Fiancave
  Kosovës për vitin      2012/2013                      nivelit            Publike dhe
  2012/2013, si dhe                                Qendror dhe          Pergjegjesive,
  fillimi realizmit të                               Lokal             Ligji vjetor i
  shpenzimeve të                                                 buxhetit
  vitit financiar 2011.
             1.2  Publikimi i         Janar -   Nuk ka            50.4     Ligji mbi
                Dokumenteve, KASH,     Dhjetor                        Menagjimin e
                Qarkore Buxhetore,     2011                         Fiancave
                Librin e Buxhetit,                                Publike dhe
                Broshurat per Buxhet etj.                             Pergjegjesive


             1.3  Vlersimi i Ndikimeve    Janar -   Nuk ka    Organizata-  Nuk ka     Ligji mbi
                Ekonomike dhe        Dhjetor         Agjencionet         Menagjimin e
                Financiare të        2011           buxhetore,          Fiancave
                projektligjeve dhe akteve              Qeveria dhe         Publike dhe
                tjera ligjore                    Kuvendi i          Pergjegjesive,
                                           Republikës së        Ligji i Buxhetit,
                                           Kosovës           Regullorja e
                                                         Punës së
                                                         Qeverisë
            1.4  Monitorimi, raportimi   Janar -  Nuk ka  Organizata  50.13  Ligji mbi
               dhe vlerësimi i Buxhetit  Dhjetor      Buxhetore;      Menagjimin e
               2011            2011                   Fiancave
                                                  Publike dhe
                                                  Pergjegjesive,
                                                  Ligji i Buxhetit,
                                                  Regullorja e
                                                  Punës së
                                                  Qeverisë            1.5  Hartimi i Marëveshjeve të Janar -   Nuk ka  Organizata  92.3"  Ligji i Buxhetit
               Mirëkuptimit me OB-të e Dhjetor        Buxhetore,      për 2011,
               nivelit Qendror      2011


2  Ngrjta e nivelit te 2.1  Analizimi i Partneritetit  Janar -  Nuk ka  MIE, ATK,  Nuk ka
  bashkpunimit me      Evropian, Raporti të    Dhjetor      Dogana e
  institucionet       Progresit të Komisionit   2011        Kosovës
  financiare        Evropian (KE) për
  nderkombetare       Kosovën, dhe takimeve
  sidomos FMN, BB,     sektoriale të Dialogut pë
  Komisioni         Procesin e Stabilizim
  Evropian si dhe      Asocimit (DPSA) me
  freskimin e        qëllim të identifikimit
  raporteve që dalin    dhe adresimit të sfidave
  në fushën e        të dala nga këto
  Integrimit Evropian    dokumente në PVPE.


            2.2  Permbushja e obligimeve Janar -    Nuk ka  FMN     50
               te dala nga marrveshja Dhjetor
               me FMN         2011
             2.3  Sigurimi I përkrahjes për  Janar -   Nuk ka         Nuk ka
                Anetaresimin e       Dhjetor
                Republikës së Kosovës    2011
                ne BERZH

             2.4  Zbatimi i prioriteteve të Janar -    Nuk ka  ATK, Dogana Nuk ka
                dala nga PVPE në fushën Dhjetor          e Kosovës
                e ekonomisë dhe      2011
                financave.

             2.5  Monitorimi dhe raportimi Janar -    Nuk ka  MIE, ATK,  Nuk ka
                lidhur me zbatimin e   Dhjetor         Dogana e
                veprimeve të dala nga  2011           Kosovës
                Plani i Veprimit për
                Partneritet Evropian
                (PVPE) në fushën e
                ekonomisë dhe financave.


             2.6  Plotësimi i zotimit të   Korrik -   Nuk ka  Qeveria e   Nuk ka  Marshja Korniz
                Qeverisë së Kosovës për   Shtator 2011     Kosovës, MIE,     per IPA,
                Instrumentin e para                Zyra          Korniza
                Aderimit (IPA) duke                Ndërlidhëse e     Afatmesme e
                siguru që mjetet e                Komisionit       Shpenzimeve,
                bashkëfinancimit janë në             Evropian        Bugjeti i Kosovës
                dispozicion.                   (ZNKE)

3     Hartimi i   3.1  Arritja e projeksionit ‐  Tetor -   Nuk ka  Dogana e   Nuk ka  Strategjia
  projeksioneve dhe     mbi të hyrat e       Dhjetor        Kosovës        Operarive e
     analizave       planifikuara nga MEF i   2011                     Doganës 2010-
    ekonomike ne      për vitin 2011.                             2012, Plani I
    funksion te                                           veprimit 2010
    dizajnimit te
    politikave te
    qendrueshme
   makro-fiskale.
   Realizimi I planit
  fiskal mbi te hyrat.
projeksioneve dhe
   analizave
  ekonomike ne
  funksion te
  dizajnimit te  3.2  Intensifikimi I luftës   Tetor -   Nuk ka  Dogana e  104.4  Strategjia
  politikave te     kundër kontrabandës     Dhjetor        Kosovës      Operarive e
  qendrueshme       përmes teknikave      2011                   Doganës 2010-
 makro-fiskale.      moderne të zbatimit të                        2012, Plani I
 Realizimi I planit    ligjit: Inteligjencës,                        veprimit 2010
fiskal mbi te hyrat.    Masave Hetimore,
              Vlerësimit të Riskut,
              kontrolleve post-
              dokumentare dhe Anti-
              Kontrabandës.

           3.3  Fuqizimi dh zbatimi I    Tetor -  Nuk ka  Dogana e  57.8  Strategjia
              imasave për mbrojtjen e   Dhjetor       Kosovës      Operarive e
              pronësisë          2011                  Doganës 2010-
              intelektuale dhe                           2012, Plani I
              intervenimet ndaj                          veprimit 2010
              dërgesave të falsifikuar
              në bazë të kërkesës
              legjitime të Mbajtësit të së
              Drejtës

           3.4  Hartimi i Kornizes     Prill -   Nuk ka  FMN, KE,  50
              Makrofiskale si       Qershor        Buxheti
              dokument baze per      2011
              hartimin e KASH-it

           3.5  Publikimi i Buletinit GJ2  Janar -   Nuk ka       50
              2010 dhe GJ1 2011      dhjetor 2011

           3.6  Pasqyra makroekonomike Janar -     Nuk ka        50
                         Dhjetor
                         2011
4 Menaxhimi efikas,  4.1  Zbatimi dhe Zhvillimi i Janar -   Nuk ka  Organizatat  92.2"  Dokumenti i
 transparent dhe i     trajnimeve   për   Dhjetor        Buxhetore       Politikave për
 drejtë i financave     Menaxhimin Financiar 2011                      sistemin  e
 publike në Kosovë     dhe Kontrollin.                           Kontrollit të
                                                 Brendshëm të
                                                 Financave
                                                 Publike

            4.2  Rishikimi gjashtëmujor i  Prill -  Nuk ka  Qeveria,   11   KASH 2011-2013
               buxheteve komunale për   Qershor      Kuvendi dhe
               vitin 2011.        2011        komunat


            4.3  Monitorimi i programit Dhjetor    Nuk ka  BQK      50   Marrveshja  e
               mes Qeverise dhe Fondit 2011                    SBA
               Monetar Nderkombetar


            4.4  Menaxhimi i ekzekutimit Janar -   Nuk ka  Qeveria,   50.6  LMFPP, Ligji
               dhe raportimi i rregullt Dhjetor       Kuvendi dhe      vjetor i buxhetit
               për buxhetin komunal   2011         komunat
               për vitin fiskal.


5 Kompletimi I   5.1   Hartimi i akteve ligjore, Janar -  Nuk ka  Të gjitha   59   Strategjia
 infrastruktures      përgatitja e        Dhjetor      ministritë      legjislative 2011
 ligjore ne fushen     dokumentacionit, ngritja 2011
 ekonomike dhe       dhe veprimtaria e
 financiare ne       Grupeve Punuese te
 harmoni me acquis     brendshme, konform
 communuitauire       rregullave të përcaktuara.
5.2  Monitorimi i        Janar -  Nuk ka  Të gjitha  59    Strategjia
   implementimit dhe      Dhjetor      ministritë      legjislative 2011
   plotësimi i rregullativës  2011
   ligjore të MEF, në fushën
   financiare, tatimore dhe
   te doganave, plotësimi
   me akte nënligjore
   perkatëse


5.3  Zbatimi i politikave të   Janar -  Nuk ka        Nuk ka
   shpenzimeve sipas      Dhjetor
   udhëzimeve         2011
   administrative të cilat
   janë në fuqi

5.4  Përgatitja e rrjedhës së  Janar -  Nuk ka        Nuk ka
   parasë së gatshme      Dhjetor
                 2011

5.5  Përcjellja e bilancit të  Janar -  Nuk ka        Nuk ka
   shpenzimeve         Dhjetor
                 2011
5.6  Menaxhimi dhe zbatimi e Janar -    Nuk ka        Nuk ka
   Politikave Buxhetore  Dhjetor
               2011
5.7  Barazimi i te hyrave me   Janar -  Nuk ka        Nuk ka
   Dep. e Thesarit       Dhjetor
                 2011
6  Mbikqyerja dhe  6.1  Rifreskimi i metodave për Janar -   Nuk ka  Organizatat  149   Strategjia për
   monitorimi I      vlerësimin e funksionimit Mars 2011       Buxhetore në      funksionimini e
  aktiviteteve të     të Auditimit të                 Sektorin        sistemit të
   auditimit të      Brendshëm në Sektorin              Publik         auditimit të
  brendshëm në      Publik                                 brendshëm në
  Sektorin Publik                                         Sektorin Publik

           6.2  Mbledhja e raporteve nga Janar -    Nuk ka  Organizatat  149   Strategjia për
              Njësitë e Auditimit të  Dhjetor        Buxhetore në      funksionimini e
              Brendshëm si dhe     2011         Sektorin        sistemit të
              Analizimi I të dhënave             Publik         auditimit të
              nga raportet dhe vizitave                        brendshëm në
              të NJAB                                 Sektorin Publik


           6.3  Përgatitja e raportit vjetor Prill -  Nuk ka  Qeverisë ,  149    Strategjia për
              për Funksionimin e      Qershor      Kuvendit të       funksionimini e
              Sistemit të Auditimit të   2011        Kosovës, ZAP      sistemit të
              Brendshëm në Sektorin                          auditimit të
              Publik                                 brendshëm në
                                                  Sektorin Publik

           6.4  Kompletimi I dosjeve për Tetor -    Nuk ka         Nuk ka
              lëndet e zgjedhura    Dhjetor
              (ankesat e bizneseve tek 2011
              Bordi per rishqyrtim)
                     Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës

Objektivat e Ministrise       Aktivitetet        Afati Kohor   Ndikimi   Institucionet e Nderlidhja  Nderlidhja
                                        financiar  tjera te perfshira me PVPE-     me
                                                         ne    dokumentat
                                                               e tjera
1    Të vazhdohet    1.1 Zhvillimi i Trajnimeve     Dhjetor 2011         Shtetet   e         Planet
   ngritja e FSK-së si    Individuale dhe kolektive                  Ndryshme dhe         bilaterale dhe
  Forcë profesionale e    (për Komponentin Aktiv dhe                 aktivitetet          vjetore për
    sigurisë për të     Rezerv) për të gjitha nivelet.               brendeshme për        Trajnime
  arritur Kapacitetet e                                  trajnim            vjetore
   Plota Operacionale

              1.2 Realizimi i Operacioneve (si Dhjetor 2011   Buxheti I   KFOR, Ministritë       Bazuar në
                EOD, Kërkim Shpëtim,             emrgjencave                 Mision dhe
                MKAB, Zjarr Fikje dhe                                   liegjet për
                Deminimi Humanitar) dhe                                  funksionimin
                përgjigjja në emergjenca                                 e MFSK-së
                civile të caktuara nga                                  dhe FSK-së
                Qeveria. .

              1.3 Zhvillimi dhe maksimizimi i Mars 2011            KFOR,   dhe         Marrveshjet
                perfitimeve   nga  KFOR-                Shtetet Partnere       Bilaterale,
                i/NATO-ja dhe mundësive                                  Plani vjetor I
                te Trajnimit Bilateral.                                  trajnimeve
              1.4 Promovimi i imazhit te FSK- Dhjetor 2011        Nat-i-Kfor-I dhe  Dokumentet
                së tek qytetarët e Kosovës               Ministritë     dhe ligjet e
                duke përfshirë të gjitha                          MFSK/ FSK-
                komunitetet që jetojne në                         së
                Kosovë  (Projekte me
                Komuna, Ministrit e linjës
                dhe Organizata Qevritare
                dhe Joqeveritare)


2  Të zhvillohen dhe të  2.1 Rekrutimi i personelit per Korrik-     1.117,.503  NAT-MCA-      Ligji për
  Ofrohen Strategji të    Komponentin Aktiv (95%) Dhjetor 2011          MAP, Zyrat     Shërbim në
   Personelit për      dhe Rezervë (50%) të FSK-së               komunale të    FSK nr.03/L-
   MFSK-në dhe FSK-                                 komuniteteve    82, Ligji per
   në për arritjen e                                          Komponenten
   Kapaciteteve të                                            rezervë
  Plota dhe zhvillimi                                          Nr.03/l-213,
    pas KPO-ve                                            Rregullorja
                                                     mbi
                                                     Rekrutimin
                                                     ne  FSK
                                                     01/2008,
                                                     Rregullorja e
                                                     Mobilizimit
                                                     të Rezerves
                                                     Nr. 13/2010
2.2 Plotesimi i stafit të MFSK-së Dhjetor 2011  409.106  NAT-MCA-    Ligji SHCK
  ne masen 95% me sherbyes                MAP, Zyrat   03/L-149,
  civil.                         komunale të  Rregullorja e
                              komuniteteve  Rekrutimit
                                      02/2010


2.3 Mbajtja dhe permiresimi i Shtator 2011    115.903  NAT-MCA    Ligji për
  cilesise se Komponentit                        Shërbim në
  Aktiv dhe Rezerve nepermjet                      FSK nr.03/L-
  zhvillimit te karrierës,                        82   ,
  planifikimit te emerimeve                       Rregullorja
  dhe gradimeve, bazuar ne                        mbi
  meritat dhe nevojat e FSK-së.                     Avanicmet
                                      ne FSK

2.4 Mbajtja dhe zhvillimi i Janar      -        NAT-MCA-    Nr. 03/2009,
  karrierës se sherbyesve civile Dhjetor 2011       KPM-ja     Ligji I SHCRK
  ne  mFSK,   nëpërmjet
  planifikimit te emerimeve
  dhe gradimeve, bazuar ne
  meritat dhe nevojat e MFSK-
  së.


2.5 Hartimi i Politikave te Prill 2011           Ministria e  Në bazë të
  Risistemimit për pjestaret e              Mirëqenies   strategjisë së
  FSK-së duke përfshirë                  sociale    FSK-së dhe
  Pensionet.                               Ligjit për
                                      pensione
3   Te realizohen    3.1 Hartimi i prioriteteve bazuar Mars 2011         Nat-I dhe KFOR   KASH-I
  investimet Kapitale     ne Kërkesat për projekte
   sipas prioriteteve     kapitale per vitin 2011-14,
   në infrastrukturë     përfshirë edhe Sistemin e
   dhe në Programet      Menaxhimit të Informatave
    për paisje për
     arritjen e
  Kapaciteteve të Plota  3.2 Prokurimi i paisjeve në bazë Janar  -   7.863.074  NAT-i       Në bazë të
                të prioriteteve si në    Dhjetor 2011                 strategjisë së
                (armatim,  paisjet për                         FSK-së dhe
                komunikim etj)..                              Ligjit për
                                                      funksionimin
                                                      e FSK-së


              3.3 Projektimi dhe realizimi i  Mars 2011   4.150.000  Kompanitë     Bauar ne
                programeve prioritare për                dizajnuese dhe   Ligjin për
                infrastrukturë si: Halla                projektuese    buxhet për
                sportive ,objetki I                            vitin 2011
                poliklinikes ne Prishtine,
                objekt akomodimi me
                kuzhine dhe fjetin ne Bardh
                te Madh, Poligone per qitje
                me arm.

4    Ngritja dhe     4.1 Hartimi i Memorandumeve Qershor 2011          KSK-ja, Qeveria,  Strategjia e
     zhvillimi i      të  Mirëkuptimit  me                 Parlamenti dhe   Sigurisë së
  bashkëpunimit dhe      Ministritë e linjës dhe                 Ministritë     Kosovës dhe
    koordinimit       integrimi i MKSF-së/FSK-së                         Ligji për
   nderinstitucional,     në Planet e Përgjigjes                           themelimin e
  bilateral dhe rajonal    Kombëtare për emergjenca.                         KSK-së
  bilateral dhe rajonal
              4.2 Hartimi i mekanizmave, Qershor 2011     Shtetet Fqinje   Marrveshjeve
                planeve dhe ushtrimeve për                   Bilaterale
                Përgjigjjen   për
                Emergjenca/Katastrofa së
                bashku me shtetet fqinje dhe
                të rajonit.

              4.3 Vazhdimi i procesit te   Dhjetor 2011  Nato dhe shtetet  Marrveshjeve
                Integrimit Euro-Atlantik          e Ndryshme     Bilaterale
                nërpërmjet Memorandumeve
                të Bashkëpunimit dhe
                pjesëmarrjes në organizatat
                rajonale.


              4.4 Hartimi i Marrëveshjeve te Qershor 2011
                Statusit të Forcës me Shtetet
                Partnere
5   Hartimi dhe     5.1 Hartimi dhe aprovimi i Qershor 2011     KSK-ja, Qeveria  Ligji I KSK-së
     aprovimi i       Strategjisë së FSK-së, bazuar        dhe Parlamenti   dhe SSK-së
  Strategjisë për FSK-    ne ligjet ne fuqi, ne
  në dhe dokumentet      bashkepunim     me
    ligjore si dhe      vendet/organizatat partnere.
    zbatimi I tyre

              5.2 Draftimi i tre ligjeve    Qershor 2011  Nat-I, KFOR    Startegjia
                (Marreveshja e Statusit te                   Legjislative
                Forces (SOFA); Deminim;
                Pensionet), dhe rregulloreve
                te brendeshme.
5.3 Rishikimi i dokumenteve Dhjetor 2011  Nat-I,  KFOR,  Startegjia e
  themelore te MFSK-se pas        MAP       FSK-së,
  miratimit te Strategjise se               Udhezuesi I
  FSK-se.                         Planifikimit
                              në MFSK.
                 Ministria e Mjedisit dhe Planfikimit Hapësinor
  Objektivat e       Aktivitetet        Afati Kohor  Ndikimi   Institucionet e Nderlidhja   Nderlidhja me
   Ministrise                             financiar    tjera te   me PVPE-ne    dokumentat e
1  Përmirësimi i  1.1 Hartimi i strategjive të Janar -        280.000,00   perfshira
                                           MF, MSH,    Veprimi 79.2,     tjera
                                                           Buxheti vjetor i
   gjendjes së    mjedisit, biodiversitetit, ajrit, Dhjetor 2011 Euro     MBPZHR,     79.7 dhe 79.8  MMPH-së dhe
    mjedisit     mbeturinave dhe plani I                   MAPL, MTI,           donacion nga
             veprimit në mjedis                     MI, UP, OJQ           SIDA


           1.2 Krijimi i legjislacionit për Nëntor 2011 17.000,00     MF, MSH, MTI, Veprimi 79.9   Buxheti vjetor i
             mbrojtjen nga rrezatimet në       Euro        MI,    UP,          MMPH-së dhe
             Kosovë                           Instituti   i         donacion
                                           Mjekësisë së
                                           punës, OJQ

           1.3 Krijimi i rrjetit të monitorimit Nëntor 2011 500.000,00   Komisioni    Veprimi 78.3  Korniza
             të ajrit                   Euro      Evropian,            Afatmesme e
                                           Komunat             Shpenzimeve (
                                                           KASH )
           1.4 Plani I intervenimit në rast të Tetor 2011  10.000,00   MF,  MPB,   Veprimi 79   Buxheti vjetor i
             aksidentëve mjedisore             Euro     MSH,              MMPH-së
                                           MBPZHR,
                                           MZHE,
                                           MASHT,
                                           MAPL, MTI,
                                           MI, UP, OJQ

           1.5 Inventarizimi I gazrave serë  Dhjetor 2011 133.000,00   MI, MSH, MF   Veprimi 78   Buxheti vjetor i
                                   Euro                      MMPH-së dhe
                                                           donacion
2  Menaxhimi i   2.1 Fillimi i hartimit të strategjisë Qershor    2.000.000,00  Ministritë,   Veprimi 79
  resursëve ujore    shtetërore të ujërave ( zonat e 2011       Euro,     Komunat,
             mbrojtura ujore, siguria e            Buxheti i   Kompanitë dhe
             digave dhe planet per              Zyrës se    Shoqëria Civile
             menaxhimin e pellgjeve              Komisionit
             lumore                      Evropian


           2.2 Studimi i fizibilitetit për Tetor 2011      Buxhet I  Ministritë,   PP. 79      Përmirësimi I
             trajtimin e ujërave të zeza në          donatorëve Komunat,             cilësisë së ujërave
             shkallë vendi                  , KFW   Kompanitë dhe
                                           Shoqëria Civile


           2.3 Studimi i fizibilitetit për   Qershor     800.000,00   MMPH,     PP. 79    Menaxhimi   I
             shtrirjen e rrjetit të     2011       Buxheti I   Komunat,           resursëve ujore
             monitorimit të ujërave              Kosovës,    Kompanitë e
             nëntokësore                   Donatorët   Ujit
           2.4 Stdumi i fizibilitetit të lumit " Shtator 2011  500.000,00   MMPH,     PP. 79    Menaxhimi    I
             Drini i Bardhë " për               Buxheti I   Komunat,           resursëve ujore
             segmentet ku mund të               Kosovës,    Kompanitë e         dhe përmirësimi I
             nxjerret rëra dhe zhavori dhe          Donatorët   Ujit             cilësisë së ujërave
             vlerësimi i dëmëve                                      dhe mbrojtja e
                                                            lumenjëve


           2.5 Përmirësimi i infrastrukturës Shtator 2011    150.000,00   MMPH,     PP. 79    Menaxhimi    I
             së pajisjëve për monitorimin           Buxheti I   Komunat,           resursëve ujore
             e ujërave sipërfaqësore dhe           Kosovës,    Kompanitë e         dhe përmirësimi I
             reshjeve                     Donatorët   Ujit             cilësisë së ujërave
3  Fuqizimi i  3.1 Hartimi i dokumentacionëve Janar -     Strategjia e Komunat,    Prioriteti 45  Ligji   për
  planifikimit    strategjike: Strategjia për Dhjetor 2011  vendbanim OSBE, UN -             Planifikim
   hapësinor,    planifikim hapësinor, banim        ve      Habitat, AKK          Hapësinor
  banimit dhe    dhe ndërtim ( miratimi i          joformale                  2003/14
   ndërtimit    Planit Hapësinor të Kosovës,        20.000,00
            përfundimi   i  planit         Euro,
            hapësinor, zona e veçantë "        Zonimi I
            Fusha e Mihjes se Re ",          parkut "
            përfundimi i zonimit të          Mali Sharr "
            parkut nacional " Mali Sharr        10.000,00,
            ", Zona e veçantë Kleçkë dhe        Zona e
            Divjakë, Hidrocentrali Zhur,        veçante "
            Strategjia e vendbanimeve         Mihja e re,
            joformale,  miratimi  i        5.000,00,
            strategjisë për banim dhe         Hidrocentra
            ndërtim                  li Zhur
                                 5.000,00,
                                 Per zonat e
                                 veçanta
                                 Kleçkë dhe
                                 Divjakë
                                 5.000,00
          3.2 Harmonizimi i planëve    Tetor 2011   Nuk ka fare MMPH,      Prioriteti 140  Ligji   për
            zhvillimore komunale dhe          kosto    Komunat,             Planifikim
            urbanistike me Planin                                  Hapësinor
            Hapësinor të Kosovës                                  2003/14
          3.3 Organizimi i provimit    Nëntor 2011 30.000,00   MMPH,      Veprimi 140.5 Ligji i Ndërtimit
            profesional dhe liçencimi i       Euro      Universiteti I         2004/15
            profesionistëve në lëminë e              Prishtinës
            planifikimit dhe ndërtimit


          3.4 Liçencimi i kompanive për Nëntor 2011         MMPH.      PP. 79    Ligji i Ndërtimit
            ushtrimin e aktivitetit të               Komunat            2004/15
            administrimit   dhe
            mirëmbajtjës së ndërtesave
            në bashkëpronësi


          3.5 Hartimi i rregullorës teknike Nëntor 2011 20.000,00           Veprimi 140.6 Ligji i Ndërtimit
            për   qendrueshmërinë                                2004/15
            mekanike dhe stabiliteitin e
            objektëve ndërtimore dhe
            rregullorës    për
            dokumenatacion teknik dhe
            hartimi i udhëzuesit për
            programet trevjeçare të
            banimit4  Ngritja dhe  4.1 Ngritja e kapacitetëve të   Janar -   85.000,00  MMPAU të
   fuqizimi i     resursëve njerëzore dhe    Dhjetor 2011       Shqipërisë,
  Inspektoratit    profilizimi i inspektoratit              MZOPUG,
                                        Projekti RENA
                                        (ECENA),
                                        Pushteti Lokal
           4.2 Mbikëqyrja inspektive e Janar -     10.000,00   MMPH dhe             Legjislacioni  i
             pelqimeve mjedisore, lejeve Dhjetor 2011 BKK      Institucionet e         MMPH
             ujore, lejeve mjedisore, lejeve            pushtetit lokal
             urbane, ndërtimore dhe të
             përdorimit dhe liçencave


           4.3 Mbikëqyrja inspektive e Janar -    10.000,00    KPMM,              Legjislacioni  i
             shfrytëzimit të resursëve Dhjetor 2011 BKK       MBPZHR,             MMPH
             natyrore dhe mbrojtja nga               MPB, FSK,
             ndotja                         Pushteti lokal
           4.4 Bashkëpunimi        Janar -           MPB, KPMM,            Memorandumi
             nderinstitucional    i Dhjetor 2011        FSK etj.             bashkëpunimi me
             inspektoratit me policinë,                               MMPH, KPMM,
             gjykatën , prokurorinë dhe                               MPB, Pushteti
             organet tjera relevante                                 Lokal


5  Administrimi i  5.1 Ngritja e kapacitetëve të  Janar -   100.000,00  MMPH, MF,     Përmbushja e Zbatimi i plotë i
   tokës dhe     AKK-së dhe ZKK-ve      Dhjetor 2011 BKK      Komunat,     pergjegjësive Ligjit të Kadastrit
   zhvillimi i                                Donatorët     të AKK-së dhe RDPP-së
   kadastrit në                                         dhe ZKK-së
    Kosovë

           5.2 Krijimi i informacioneve Janar -     1.200.000,00 MMPH, MF,     Veprimi 36.1  Ligji për Kadastër
             kadastrale të azhuruara për Dhjetor 2011 BKK     Komunat,
             modelin kadastral për                 Donatorët
             kadastrin e tokave dhe për
             kadastrin e ndërtesave

           5.3 Bashkëpunimi         Janar -    Nuk ka   MMPH,    Veprimi 136.8 Vendimi    i
             nderinstitucional me akteret Dhjetor 2011  buxhet,  MAPL, MAP,        Qeverisë   se
             tjerë që prodhojnë të dhëna         është në  MBPZHR, APK        Republikës së
             hapësinore për krijimin e          vleresim               Kosovës 02/84 të
             infrastrukturës kombetare                            datës 01.19.2009
5.4 Aplikimi I sistemit të ri Janar -   450.000,00  MMPH, MF,  Veprimi    Ligji i RDPP-së
  RDPP- SIKTK ( KCLIS ) dhe Dhjetor 2011 Donatorët  Donatorët  140.18
  integrimi I bazës se të
  dhënave grafike dhe tekstuale


5.5 Themelimi   I  rrjetit Janar -   600.000,00  MMPH, MF,  Plotësimi i Ligji për kadastër
  permanent gjeodozik KOPOS Dhjetor 2011       Komunat,  standardëve
                            Donatorët  teknike për të
                                  dhënat
                                  hapësinore
                  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Objektivat e Ministrise  Aktivitetet         Afati     Ndikimi  Institucionet e Nderlidhja  Nderlidhja me
                            Kohor     financiar  tjera te    me PVPE-ne  dokumentat e tjera
                                         perfshira
Obje Plotesimi I kuadrit 1.1   Ndryshimi I Ligjit Janar 2011      5,000 Ministrite,   P.6     Strategjia
ktivi ligjor ne fushen e     per Vete-                   AKK, Komunat         Legjislative e
1   qeverisjes lokale      Qeversijen lokale                              Qeverise 2011
                                                       Strategjia e MAPL
                                                       2009 -2012


             1.2   Hartimi I P-Ligjit  Shkurt 2011     5,000 Ministrite, P.6       Strategjia
                 per                      AKK, Komunat         Legjislative e
                 Bashkepunimin                                Qeverise 2011
                 Nderkomunal                                 Strategjia e MAPL
                 dhe Partneritetin                              2009 -2012


             1.3   Projekt Ligji per  Maj 2011      12,000 Ministrite,   P.6     Strategjia
                 Qyetetin e                   AKK, Komuna         Legjislative e
                 Prishtines                   e Prishtines,        Qeverise 2011
                                         MF,


             1.4   Projekt Ligji per  Shtator       5,000 Ministrite, P.6       Strategjia
                 Referendumin     2011           AKK, Komunat         Legjislative e
                 lokal                                    Qeverise 2011
                                                       Strategjia e MAPL
                                                       2009 -2012
           1.5  Certifikimi I   30 ditë pas  10,000 Komunat,   P.6  Strategjia e MAPL-
              akteve komunale  pranimit të     ministritë     së 2009-2012
                        akteve        sektorale     Vendimi I Qeverisë
                                            për mbikëqyrjen e
                                            akteve prill 2010


Obje Monitorimi dhe  2.1  Hartimi I     Dhjetor    8,000 Komunat   P.6  Strategjia e MAPL
ktivi mbikeqyrja e     Raporteve     2011                  2009 - 2012
2   komunave       Periodike (cdo
              tremuaj) per
              funksionimin e
              komunave

           2.2  Publikimi I    Dhjetor    5,000 Komunat   P.6  Strategjia e MAPL
              'Monitorit te   2011                  2009 - 2012
              akteve"
              Komunale (cdo
              tremujor)

           2.3  Rishikimi I   Qershor     10,000 Komunat   P.6  Strategjia e MAPL
              indikatoreve te 2011                   2009 - 2012
              performances per
              sherbimet
              komunale

           2.4  Publikimi I te   Dhjetor    4,000 Komunat   P.9  Strategjia e MAPL
              dhenave te dala   2011                  2009 - 2012
              nga monitorimi I
              respektimit te te
              drejtave te njeriut
              ne nivelin
              komunal
            2.5  Certifikimi I   30 ditë pas    10,000 Komunat    P.9  Strategjia
               rregulloreve dhe  pranimit të                  legjislative 2009-
               vendimeve     akteve                    2012
               komunale
Obje Reforma e     3.1  Certifikimi I tre Shtator      100,000 Komunat,   P.6  Strategjia e MAPL
ktivi Pushtetit Lokal     komunave pilot  2011            UNDP        2009 - 2012
3               me standartet ISO
               9001
            3.2  Krijimi I     Tetor 2011               P.6  Strategjia e MAPL
               Komunes se            shpenzimet           2009 - 2012
               Mitrovices            operative            Plani I Veprimit
               Veriore, duke u         300,000.00 €          per Decentralizim
               mbeshtetur edhe                         2010-2012
               ne nje fushate
               sensibilizuese dhe
               informuese


            3.3  Bartja e      Dhjetor      10,000 komuna,ICO,U P.6  Strategjia e MAPL
               kompetencave    2011           NDP         2009 - 2012
               nga komunat                           Plani I Veprimit
               "ame" tek                            per Decentralizim
               komunat e reja                          2010-2012            3.4  Hartimi I Raportit Dhjetor       4,000 Komunat, ICO, P.6  Strategjia e MAPL
               mbi ecurine e   2011           UNDP,        2009 - 2012
               Reformes se                 Munistrite     Plani I Veprimit
               Qeverisjes Lokale                        per Decentralizim
               ( 6 mujor)                            2010-2012
Obje Promovimi I    4.1  Fushata       Dhjetor    10,000 Komunat, KE  P.11   Strategjia e MAPL
ktivi Zhvillimit       sensibilizuese ne 2011                      2009 - 2012
4   Ekonomik lokal     nivelin lokal per
   dhe Rajonal      rritjen e te hyrave
               vetanake

            4.2  Ndarja e granteve Mars 2011  2,000.00  Komunat    NUK KA  IPA
               te investimeve
               kapitale per
               komuna nga
               Fondet e ZNKE-se            4.3  Ndarja e granteve          5,000 Komunat    NUK KA  KASH 2009-2011
               te investimeve
               kapitale per
               komuna nga
               Fondet e MAPL-se            4.4  Hartimi I    Shtator      35,000 Komunat    P.6   Strategjia e MAPL
               politikave per  2011                      2009 - 2012
               zhvillim socio-
               ekonomik rajonal
            4.5  Ndarja e granteve Tetor 2011  5,000 Komunat    P.6  Strategjitë për
               per zhvillim socio-         Agjensionet     Zhvillim Ekonmik
               ekonomik rajonal,          Zhvillimore     Rajonal 2010-2015
               si pjese e
               aktiviteteve me 5
               Agjensioneve
               rajonale
               Zhvillimore
Obje Zhvillimi i    5.1  Hartimi I      Shtator  10,000 Komunat   P.6  Strategjia e MAPL
ktivi kapaciteteve ne     strategjise     2011                2009 - 2012
5   administraten      gjitheperfshirese
   komunale        per zhvillimin e
               kapaciteteve
               administrative ne
            5.2  Hartimi I      Dhjetor  5,000 Komunat    P.6  Strategjia e MAPL
               programit te     2011                2009 - 2012
               trajnimit per
               administraten
               lokale
            5.3  Krijimi I      Dhjetor  5,000 Nuk ka    P.6  Strategjia e MAPL
               databazes per    2011                2009 - 2012
               ekspertizen lokale
               qe ofron trajnime
               dhe mbeshtetje ne
               ngritjen e
               kapaciteteve dhe
               asistencen ne
               fusha te ndryshme
                       Ministria e Punëve të Brendëshme
  Objektivat e Ministrise    Aktivitetet      Afati Kohor   Ndikimi    Institucionet Nderlidhja  Nderlidhja me
                                     financiar    e tjera te  me PVPE- dokumentat e tjera
                                             perfshira    ne
1       Përmbushja e  1.1 Plotësim        Tetor 2011  kosto      MAPL,     /        Strategjia
        strategjisë    ndryshim i Ligjit          administrative  MPMS           Legjislative   e
        legjislative    për të Huaj                                  Qeverisë 2011
               1.2 Plotësim        Shtator 2011 kosto       MAPL     /         Strategjia
                 ndryshim i Ligjit          administrative               Legjislative   e
                 për Azil                                    Qeverisë 2011
               1.3 Plotësim        Qershor 2011 kosto       MAPL,    95.2       Strategjia
                 ndryshim i Ligjit          administrative  MPMS           Legjislative   e
                 për Letërnjoftim                                Qeverisë 2011


               1.4 Plotësim        Maj 2011   kosto      MAPL,             Strategjia
                 ndryshim i Ligjit          administrative  MPMS           Legjislative   e
                 për Shtetësi                                  Qeverisë 2011


               1.5 Kompletimi i      Janar  -  kosto       MAPL,    /      Plani I Veprimit per
                 infrastrukturës    Dhjetor 2011 administrative  MPMS           Implementimin e
                 ligjore për                                  Udherrefyesit per
                 zbatimin e ligjit                               Liberalizimin e
                 për të huaj, Ligjit                              vizave
                 për azil, Ligjit për
                 letërnjoftim dhe
                 Ligjit për shtetësi
2  Promovimi i   2.1 Nënshkrimi i    Janar  -  30,000.00    MPJ    98   Plani I Veprimit per
   politikave të    marrëveshjeve   Dhjetor 2011                   Implementimin e
  Migrimit Legal    ndërshtetërore për                         Udherrefyesit per
     dhe      riatdhesim                             Liberalizimin e
   riatdhesimit                                      vizave


           2.2 Ngritja dhe     Shtator 2011 400,000.00 €  MAP, MF,  95.17  Strategjia
             zhvillimi i bazës         (Donacion   MSH,        Kombetare   e
             së integruar të të        ICITAP)    MASHT       Migracionit
             dhënave për
             shtetësi, azil dhe
             migracion

           2.3 Hartimi      Janar  -  kosto      MPMS,   97   Strategjia
             procedurave    Dhjetor 2011 administrative  MASHT,       Kombetare   e
             standarte te                   MSH, MTI      Migracionit
             operimit të                   dhe MF
             përbashkta në
             mes të aktërve
             relevant në fushën
             e Azilit

           2.4 Zhvillimi i     Qershor 2011 10,000.00   /     /    Strategjia
             fushatave                              Kombetare   e
             informuese për                           Migracionit
             procedurat e
             Migrimit
           2.5 Sensibilizimi i të   Mars 2011  10,000.00    MPMS,         Strategjia dhe Plani
             riatdhesuarve                    MASHT,         I Veprimit per
             përmes                        MSH,          Riintegrimin e
             aktiviteteve                     MAPL,komun       Personave te
             informuese me                    at, MKRS, MF      Riatdhesuar
             qëllim të
             riintegrimit

3   Ngritja e   3.1 Krijimi i regjistrit  Dhjetor 2011 296,400.00 €   Komunat,    95.14
  sigurisë së të    elektronik të                    MAP
   dhënave të      gjendjes civile
  gjendjes civile
           3.2 Lëshimi   i     Gusht 2011  1,700,000.00   /       95   Plani I Veprimit per
             pasaportave                                 Implementimin e
             biometrike .                                Udherrefyesit per
                                                   Liberalizimin e
                                                   vizave


           3.3 Krijimi i Qendrës   Dhjetor 2011 1,000,000.00 €  MAP
             për rimëkëmbjen
             e të dhënave


           3.4 Instalimi i paisjeve Dhjetor 2011 400,000.00     MAPL,     /    Plani zhvillimor i
             të sigurisë nëpër                  Komunat        Ministrisë së
             Qendrat                                   Brendshme 2009-
             Komunale të                                 2013
             Regjistrimit Civil
             dhe Zyrën
             Qendrore të
             Regjistrimit Civil
          3.5 Avancimi i      Nentor 2011 350,000.00 €   MAP    /     Plani Zhvillimor i
            sistemeve                                Ministrisë së
            elektronike                               Brendshme 2009-
            ekzistuese                               2013
            (integrimi i të
            dhënave) në
            Agjencinë e
            Regjistrimit Civil

4  Menaxhimi i  4.1 Marrja e       Qershor 2011 /        /     95.23 dhe Srtategjia per
   integruar i    përgjegjesive për                      95.24   Menaxhimin e
    kufirit    mbikqyrjen e                              integruar të kufirit
            kufirit me
            Republikën e
            Maqedonisë dhe
            Republikën e
            Malit të Zi

          4.2 Integrimi i bazës  Janar  -  1,000,000.00 €  Doganat, 95.18    Srtategjia per
            së të dhënave te të Dhjetor 2011 (donacion)    AVUK, MAP       Menaxhimin e
            gjitha agjencive                            integruar të kufirit
            relevante për
            zbatimin e ligjit në
            fushën e
            menaxhimit të
            integruar të kufirit
          4.3 Përmirësimi i   Janar  -           /     95.19   Srtategjia per
            infrastrukturës së Dhjetor 2011                     Menaxhimin e
            objekteve në pikat                           integruar të kufirit
            kufitare
          4.4 Ngritja e    Janar  -  /         Doganat,         Srtategjia per
            bashkëpunimit në Dhjetor 2011          AVUK           Menaxhimin e
            mes agjencive të                             integruar të kufirit
            përfshira në
            menaxhimin e
            kufive ..


          4.5 Avanacimi i    Janar  -  1,000,000.00 €  /     /       Srtategjia per
            sistemit të IT-së Dhjetor 2011 (donacion)                Menaxhimin e
            për kontrollimin                             integruar të kufirit
            dhe monitorimin e
            kufijve në
            përputhje me
            standardet
            evropiane..


5  Ngritja e   5.1 Zhvillimi i      Janar  -  10,000    /     97.4, 98.5,  Strategjia
  kapaciteteve    kapaciteteve     Dhjetor 2011             95, 99.11,  Kombëtare e
            njerëzore në                        100 dhe    Migracionit,
            fushën e azilit,                      102      Strategjia per
            migrimit,                                Riintegrimin e
            riatdhesimit, në                             Personave te
            shtyllën e policisë                           Riatdhesuar, Plani
            kufitare dhe                               zhvillimor I
            shtyllen e                                Policisë sëKosovës
            hetimeve                                 2011 - 2015
5.2 Ngritja e      Qershor 2011  Donacion,   Prokuroritë,  /     Plani Zhvillimor
  kapaciteteve të          ICITAP, Shteti i Gjykatat         Strategjik i Policisë
  njësisë së policimit         Turqisë                së Kosovës 2011-
  në komunitet për                               2015
  trajtimin e të
  miturve
5.3 Funksionalizimi i  Janar  -          ZKM, të    /      Sistemi i integruar i
  Sistemit të     Dhjetor 2011         gjitha           menaxhimit të
  Integruar për                   Ministritë,        emergjencave i
  Menaxhimin e                   Agjencionet,        aprovuar me
  Emergjencave                   Kryqi i Kuq i       vendim të
                           Kosovës, OJQ-       Kryeministrit, nr.
                           të, dhe          12/126 të datës
                           Sektori Privat       26.05.2010


5.4 Funksionalizimi i  Janar  -  2,000,000.00 €  /        97.1 dhe  Strategjia
  Qendrës së     Dhjetor 2011 (IPA 2007)            97.3    Kombëtare e
  përhershme të                                Migracionit
  Azilkërkuesve .
5.5 Ndërtimi dhe     Janar  -  2,423.000.00  Komunat  /  Plani Zhvillimor i
  funksionalizimi i  Dhjetor 2011               Ministrisë së
  Qendrave                            Brendshme 2009-
  Komunale të                          2013
  Regjistrimit Civil
  dhe Qendrave
  Komunale të
  Regjistrimit të
  Automjeteve në
  Vushtrri,
  Skenderaj, Deqan
  dhe Prizren .
                         Ministria e Punëve të Jashtme
  Objektivat e         Aktivitetet       Afati Kohor   Ndikimi   Institucionet e  Nderlidhja  Nderlidhja me
   Ministrise                              financiar    tjera te   me PVPE-ne  dokumentat e
                                             perfshira            tjera
1  Intensifikimi dhe   1.1 Vizitat nga niveli më i lartë Janar -   540,000.00  Kuvendi   i Nuk ka     Kushtetuta   e
   përshpejtimi i     i Ministrisë në vendet që e Dhjetor 2011         Kosovës,            Republikës së
    procesit të      kanë njohur dhe ato që                  Presidenca dhe         Kosovës, Ligji për
  njohjeve të shtetit    nuk e kanë njohur                    Qeveria  e          Mnistrinë   e
    të Kosovës      Republikën Kosovën                    Kosovës            Punëve Jashtme
                                                           dhe Shërbimin
                                                           Diplomatik

             1.2 Pjesëmarrja në forume dhe Janar  -    400,000.00  Kuvendi   i Nuk ka     Kushtetuta   e
               konferenca ndërkombëtare Dhjetor 2011          Kosovës,            Republikës së
               me qëllim të lobimit direkt               Presidenca dhe         Kosovës, Ligji për
               dhe indirekt për njohjen e                Qeveria  e          Mnistrinë   e
               Republikës së Kosovës                  Kosovës            Punëve Jashtme
                                                           dhe Shërbimin
                                                           Diplomatik

             1.3 Zhvillimi i mëtejshëm i  Janar  -          Kuvendi   i Nuk ka     Kushtetuta   e
               marrëdhënieve speciale   Dhjetor 2011         Kosovës,            Republikës së
               me SHBA-të                        Presidenca dhe         Kosovës, Ligji për
                                            Qeveria  e          Mnistrinë   e
                                            Kosovës            Punëve Jashtme
                                                           dhe Shërbimin
                                                           Diplomatik
            1.4 Forcimi i mëtejshëm I Janar       -        Kuvendi   i 3.1.3  Kushtetuta   e
              marrëdhënieve   dhe   Dhjetor 2011         Kosovës,        Republikës së
              bashkërendimi    i                  Presidenca dhe     Kosovës, Ligji për
              aktiviteteteve me vendet e               Qeveria  e      Mnistrinë   e
              rajonit                         Kosovës         Punëve Jashtme
                                                      dhe Shërbimin
                                                      Diplomatik dhe
                                                      Ligji   për
                                                      Shërbimin   e
                                                      Jashtëm

            1.5 Koordinimi me institcionet Janar   -         Kuvendi   i  3.3.3  Kushtetuta   e
              e BE-së dhe shtetet anëtare Dhjetor 2011        Kosovës,        Republikës së
              që të ecët përpara me                  Presidenca,       Kosovës, Ligji për
              procesin e liberalizimit të               Zyra   e       Mnistrinë   e
              vizave                         Kryeminstrit      Punëve Jashtme,
                                          dhe Ministria e     PVPE    dhe
                                          Integrimit       Udhëzuesi për
                                          Evropian        Liberalizimin e
                                                      Vizave2   Anëtarësimi i  2.1 Lobimi për anëtarësim në Janar   -    57,000.00  Kuvendi   i 3.3.1  Kushtetuta   e
   Republikës së     organizata ndërkombëtare; Dhjetor 2011         Kosovës,        Republikës së
    Kosovës në     OKB, NATO, BE, Bankën                  Presidenca dhe     Kosovës, Ligji për
    organizatat     Evropiane për Rindërtim                 Qeveria  e      Mnistrinë   e
   politike dhe     dhe Zhvillim, Organizatën                Kosovës         Punëve Jashtme
    financiare     Botërore të Tregtisë dhe                            dhe Shërbimin
   ndërkombëtare     Organizatën Botërore të                             Diplomatik dhe
  dhe pjesëmarrja    Doganave                                    Ligji   për
   në nismat dhe                                             Shërbimin   e
  forumet rajonale                                            Jashtëm dhe PVPE
      dhe
   ndërkombëtare
   në nismat dhe
  forumet rajonale
     dhe
   ndërkombëtare
            2.2 Hulumtimi i mundësive Janar    -   Qeveria  e  3.1.3  Programi   i
              për krijimin e zonave të Dhjetor 2011  Kosovës        Qeverisë
              lira tregtare / doganore
              rajonale
            2.3 Zhvillimi i strategjive dhe Janar -   Qeveria  e  3.1.3  Kushtetuta  e
              projekteve bilaterale dhe Dhjetor 2011  Kosovës        Republikës  së
              multilaterale, në aspektin                   Kosovës
              politik, ekonomik e
              kulturor, në shërbim të
              paqes dhe sigurisë rajonale
            2.4 Përpilimi i strategjisë për Janar -   Qeveria  e  Nuk ka  Kushtetuta  e
              anëtarësimin e Kosovës në Dhjetor 2011  Kosovës        Republikës së
              organizata ndërkombëtare                    Kosovës, Korniza
                                              Afatmesme  e
                                              Shpenzimeve,4.7


3   Forcimi i    3.1 Vazhdimi i vendosjes së Janar  -    Qeveria  e  Nuk ka  Kushtetuta   e
  marrëdhënieve     marrëdhënieve      Dhjetor 2011   Kosovës        Republikës së
  dypalëshe dhe     diplomatike me vende të                     Kosovës, Ligji për
  intensifikimi i    ndryshme                            Mnistrinë   e
    lidhjes së                                     Punëve Jashtme
  marrëveshjeve                                     dhe Shërbimin
  ndërkombëtare                                     Diplomatik
 lidhjes së
marrëveshjeve
ndërkombëtare

        3.2 Inicimi dhe nënshkrimi i Janar  -     Kuvendi   i Nuk ka   Kushtetuta   e
          marrëveshjeve      Dhjetor 2011    Kosovës,         Republikës së
          ndërkombëtare nga të            Presidenca dhe      Kosovës, Ligji për
          gjitha  fushat, dhe           Qeveria  e       Mnistrinë   e
          finalizimi i procesit të          Kosovës          Punëve Jashtme
          suksesdimit    të                         dhe Shërbimin
          marrëvesheve                             Diplomatik dhe
          ndërkombëtare nga ana e                        Deklarata   e
          Kosovës                                Pavarësisë

        3.3 Koordinimi i procedurave Janar     -  Kuvendi   i Nuk ka   Kushtetuta   e
          me ministritë e linjës në Dhjetor 2011   Kosovës,         Republikës së
          kuadër të procesit të            Presidenca dhe      Kosovës, Ligji për
          përgatitjes, shqyrtimit dhe         Qeveria  e       Mnistrinë   e
          negocimit     të            Kosovës          Punëve Jashtme
          marrëveshjeve                             dhe Shërbimin
          ndërkombëtare                             Diplomatik dhe
                                             Deklarata   e
                                             Pavarësisë

        3.4 Aderimi i Kosovës në    Janar    -  Kuvendi   i      Kushtetuta  e
          traktate shumëpalëshe   Dhjetor 2011   Kosovës,         Republikës së
                                Presidenca,        Kosovës, Ligji për
                                Qeveria   e       Marrëveshje
                                Kosovës dhe        Ndërkombëtare
                                institucionet
                                ndërkombëtare


        3.5 Vazhdimi i lidhjes së Janar       -  Qeveria  e   Nuk ka  Kushtetuta  e
          protokoleve   të    Dhjetor 2011   Kosovës          Republikës  së
          bashkëpunimit në nivel                        Kosovës
          ndërministror me shtete të
          tjera
4  Konsolidimi i  4.1 Konsolidimi i mëtejm dhe Janar      -     Qeveria  e  Nuk ka   Programi i
    mëtejmë i     funksionalizimi    i   Dhjetor 2011      Kosovës        Qeverisë  së
   Ministrisë së    infrastrukturës ligjore dhe                        Kosovës 2008-2011
    Punëve të     stafit të MPJ-së
   Jashtme dhe i
           4.2 Trajnimet   në fusha   Janar    - 84,000  Qeveria e  Nuk ka  Ligji për Mnistrinë
    misioneve
             specifike të stafit të MPJ- Dhjetor 2011      Kosovës dhe      e Punëve Jashtme
  diplomatike dhe
             së,  varësisht  sipas              DAI (USAID)      dhe Shërbimin
    konsullore
             nevojave.                                 Diplomatik


           4.3 Trajnimi dhe mbikëqyrja e Janar   - 130,000.00  Qeveria e  Nuk ka  Ligji për Mnistrinë
             misioneve diplomatike e Dhjetor 2011        Kosovës dhe      e Punëve Jashtme
             konsullore në fushën e               DAI (USAID)      dhe Shërbimin
             diplomaicisë publike e                           Diplomatik, Ligji
             ekonomike.                                 për Shërbimin e
                                                   Jashtëm dhe Ligji
                                                   për Shëbimin
                                                   Konsullor           4.4 Ofrimi i shërbimeve    Janar   -       Qeveria  e  Nuk ka  Ligji për Mnistrinë
             qytetarët e Kosovës nga Dhjetor 2011        Kosovës        e Punëve Jashtme
             ambasadat dhe konsullatat                         dhe Shërbimin
             e Kosovës                                 Diplomatik, Ligji
                                                   për Shërbimin e
                                                   Jashtëm dhe Ligji
                                                   për Shëbimin
                                                   Konsullor
           4.5 Përgatitja e pasqyrave  Janar  -         MF dhe të Nuk ka    Ligji   për
             financiare të MPJ-së;   Dhjetor 2011        gjitha drejtoritë    menaxhimin ne
             Përgatitja e Kornizës                dhe zyrat e       financave publike
             Afatmesme    të                 MPJ-së         nr  03/L-048,
             Shpenzimeve    dhe                            Udhëzimi
             Përgatitja e kërkesave                            Administrativ
             buxhetore 2011-2013;                             2006/14dhe
                                                    Qarkoret
                                                    Buxhetore 1/2009
                                                    e 2/2009

5   Promovimi i   5.1 Forcimi i përfaqësimit të Janar    -       Kuvendi   i Nuk ka  Marrëveshja për
    interesave     Kosovës në institucionet Dhjetor 2011        Kosovës,        anëtarësim me
   ekonomike të    ekonomike - financiare                Presidenca dhe     FMN dhe BB si
   Republikës së    ndërkombëtare si; FMN                Qeveria  e      dhe ligjet e
  Kosovës në botë    dhe BB                        Kosovës         miratuara nga
   dhe tërheqja e                                          parlamenti   i
   investimeve të                                          Kosovës   për
  jashtme në vend                                          ratifikimin e kësaj
                                                    marrëveshje           5.2 Organizimi i konferencave Janar    - 20,000.00  Qeveria  e  Nuk ka  Ligji për Mbrojtjen
             për   promovim   të  Dhjetor 2011        Kosovës         dhe Promovimin e
             investimeve në Kosovë                            Investimeve të
             dhe Organizmi i panaireve                          Huaja
             me karakter ekonomik-
             tregtar
5.3 Hartimi I strategjive, me Janar    -       Qeveria  e  Nuk ka  Ligji për Mbrojtjen
  qëllim të koordinimit dhe Dhjetor 2011        Kosovës        dhe Promovimin e
  stimulimit të eksporteve                          Investimeve të
                                        Huaja


5.4 Koordinimi i pjesëmarrjes Janar    - 10,000.00  Qeveria  e  Nuk ka  Programi   i
  së  Kosovës   nëpër  Dhjetor 2011        Kosovës        Qeverisë dhe Ligji
  konferenca ndërkombëtare                          për Mbrojtjen dhe
  me karakter ekonomik,                            Promovimin e
  tregtar-financiar                              Investimeve të
                                        Huaja
                     Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
  Objektivat e Ministrise      Aktivitetet      Afati Kohor   Ndikimi Institucionet e Nderlidhja Nderlidhja me
                                       financiar  tjera te  me PVPE-ne dokumentat e
                                             perfshira             tjera
1    Ngritja e shkallës së  1.1 Rritja, zgjerimi i  Dhjetor 2011   6200000  Banka Botërore 63/1, 11, 12. Strategjia   e
    punësimit dhe ngritja    projekteve   dhe                               Punësimit 2010-
       e aftësive       programeve aktive të                              2012, PVPE,
      profesionale e      trtegut të punës                                Raporti   i
      punëkërkuesve                                              Progresit.

                 1.2 Përmirësimi   i   Dhjetor 2011   13300   MF       62/2,5,6,7  Strategjia  e
                   Shërbimeve Publike të                             Punësimit 2010-
                   Punësimit   në                                2012, PVPE,
                   bashkërendim me                                Raporti  i
                   nevojat e tregut të                              Progresit.
                   punës.

                 1.3 Zhvillimi  i  një  Dhjetor 2011  146000   Komunat     63/3, 4, 8, 14 Strategjia  e
                   koncepti të integruar                              Punësimit 2010-
                   për Shërbimet Publike                              2012, PVPE,
                   të Punësimit dhe i një                              Raporti  i
                   sistemi të besueshëm                               Progresit.
                   për informatat e tregut
                   të punës.
                 1.4 Ndërtimi i QAP në Dhjetor 2011     750000   MF, KK Gjilan
                   Gjilan
              1.5 Avancimi i trajnimeve Dhjetor 2011  3444680  LUX-           Strategjia  e
                të drejtpërdrejta për              Devolopment,       Punësimit  2010-
                punëkërkuesit   e               UNDP,           2012
                regjistruar dhe ngritja             Komuniteti i
                e cilësisë në ofrimin e             Biznesit,
                shërbimeve    për               ARrK, Kosvet
                punëkërkuesit                  6,
2   Implementimi i    2.1 Implementimi    i Dhjetor 2011  26400000  Komunat,   50.9 dhe 41.7 Strategjia
    legjislacionit     Skemës së Ndihmës                MAPL, QPS-të.        Sektoriale e
  ekzistues nga fusha e    Sociale dhe aprovimi i                            MPMS 2009-2013
   shërbimeve dhe e     kornizës ligjore që
   ndihmës sociale për    mundëson
   familjet në nevojë    identifikimin më të
                mirë të të varfërve


              2.2 Hartimi i standardeve Qershor 2011  Mbështetja Komunat, MF, Veprimi   Strategjia
                dhe   sigurimi   i          nga  MAPL     66.8, 66.7  Sektoriale MPMS
                kornizës   ligjore         Projekti i              2009-2013
                operative    për         BE-së për
                finalizimin    e          MPMS
                licencimit të ofruesëve
                të shërbimeve sociale.
2.3 Avancimi i formave të Dhjetor 2011  Për      Komunat,   Komunat,  Strategjia
  mbrojtjës   për          pagesën e   MAPL, MF,  MAPL,   Sektoriale MPMS
  shërbimet e fëmijëve         përkrahjes  MKRS,    MEF,    2009-2013,
  dhe parandalimi në          së      MASHT, OJQ  MKRS,   Strategjia dhe
  përfshirjen e dukurive        familjeve         MASHT,   Plani i Veprimit
  të ndryshme negative         që kanë          OJQ etj.  për Mbrojtjen e
  që dëmtojnë shëndetin        fëmijë me               Fëmijëve   2009-
  e tyre                aftësi të               2013,Strategjia
                     kufizuar 1-              dhe Plani i
                     18 vjeq për              Veprimit për
                     vitin 2011              Parandalimin e
                     janë ndarë              punëve të rënda
                     vetëm 1.8               të fëmijëve 2010-
                     milion                2013
                     euro
                     ,ndërsa
                     janë të
                     nevojshme
                     rreth 3.2
                     milion
                     euro, 1.4
                     milion më
2.4 Funksionalizimi i   Shtator 2011  50 mijë    Komunat,  Veprimi   Strategjia
  Sistemit të Integruar        euro BK    MAPL, MAP, 66.4, 66.5  Sektoriale  e
  Informativ   për          dhe BB    OJQ           MPMS    2009-
  sigurimin  e  të                            2013, Strategjia
  dhënave    dhe                             për Qeverisjen
  informacioneve të                             Elektronike 2009-
  nevojshme si dhe                              2015 etj.
  publikimi i raporteve
  për shërbimet që
  ofrohen nga MPMS-ja.
               2.5 Kontrollimi  dhe  Dhjetor 2011         QPS,      66.7dhe 66.8 Strategjia
                 verfikimi   i                  Komunat,          Sektoriale MPMS
                 implementimit të                  MAPL            2009-2013,
                 kritereve   dhe
                 dispozitave të akteve
                 ligjore në procesin e
                 përzgjedhjes   se
                 përfituesëve.

3  Krijimi i një sistemi  3.1 Pagesa     e    Dhjetor 2011  137045777       .       . KASh
      pensional       vazhdueshme     e
  treshtyllësh, i drejtë,    skemave ekzistuese
    funksional, me      pensionale, konform
      burime të       legjislacionit ekzistues
     qëndrueshme       në këtë sferë.
    financiare, i cili i
   plotëson kërkesat
     nga e drejta
   pensionale për të
   gjitha kategoritë e
     pensioneve.
  qëndrueshme
 financiare, i cili i
plotëson kërkesat
  nga e drejta
pensionale për të    3.2 Analiza    për    Dhjetor 2011      Ministria e   66.1 dhe 66.2 Strategjia
gjitha kategoritë e     ndryshime ligjore dhe             Punëve të           Sektoriale  e
  pensioneve.       procedurale nga fusha             Jashtme            MPMS-së   2009-
              e  bashkëpunimit                              2013
              ndërkombëtar në
              lëmin e sigurimeve
              pensionale   dhe
              invalidore, që krijon
              kushte për ripërtëritje
              të  marrëveshjeve
              ndërkombëtare nga
              kjo lëmi. Me prioritet
              janë marrëveshjet me
              Zvicrrën, Gjermaninë
              dhe Austrinë.
            3.3 Rehabilitimi   i  Dhjetor 2011  80000  Banja e Pejës        . KESh
              invalidëve, veteranëve             dhe Kllokotit
              dhe i familjeve të
              dëshmorëve    në
              institucione
              rehabilituese (Banja e
              Pejës dhe Kllokotit)
              dhe në bregdetin
              shqiptar
                3.4 Arritja    e   Dhjetor 2011  135600   OJQ          . KASh
                  marrëveshjeve me
                  OJQ që kanë të bëjnë
                  me kategoritë e dala
                  nga lufta e UÇK-së.


4  Krijimi i legjislacionit  4.1 Hartimi i Projektligjit Mars 2011  132467   ZKM, MF,   65.1   Strategjia
  primar dhe sekondar      për skemat pensionale              MD, Shoqatat      Sektoriale e
     nga fusha e       të financuara nga                e            MPMS 2009-2013
    punësimit dhe       shteti                     pensionistëve
   çështjeve sociale, në                             të Kosovës,
     përputhje me                               Sindikatat e
  legjislacionin e BE-së.                            pensionitëve
                                          të Kosovës
                                          dhe grupet
                                          tjera   te
                                          ineteresit .

                4.2 Hartimi i Projektligjit Prill 2011  26740000  ZKM, MF,    65.2  Strategjia
                  për statusin dhe të               MD, ministritë     Sektoriale e
                  drejtat e familjeve të             tjera dhe       MPMS    2009-
                  dëshmorëve,                   shoqatat e dala     2013, KASh
                  invalidëve, veteranëve             nga lufta e
                  të UCK dhe familjeve              UÇK-së.
                  të viktimave civile të
                  tyre.
4.3 Hartimi i Projektligjit Qershor 2011  615000   ZKM, MF,        Strategjia
  për organizimin dhe                MD, MTI, KES      Sektoriale e
  funksionimin   e                dhe grupet       MPMS    2009-
  shërbimeve   të                 tjera   te      2013, KASh
  punësimit                     ineteresit.


4.4 Hartimi i Projektligjit Gusht 2011   Nuk ka ZKM, MF,
  për  fondin   e           implikime MD, BQK,
  kursimeve pensionale          buxhetore TPK, KES dhe
  në Kosovë                     grupet tjera të
                           interesit.


4.5 Hartimi i Projektligjit Sjhtator 2011  Nuk ka ZKM, MF,      131.6  Strategjia
  për ndryshimin dhe           implikime MD, MSH,        Sektoriale e
  plotësimin e Ligjit           buxhetore inspektoratet e     MPMS 2009-2013
  nr.2003/19 për siguri               fushave tjera
  në punë, mbrojtje të               dhe grupet
  shëndetit   të                 tjera   të
  punësurëve   dhe                interesit.
  ambientit të punës
  dhe hartimi i 20
  akteve nënligjore për
  zbatimin e Ligjit të
  punës dhe ligjeve tjera
  të aplikueshme nga
  fushveprimi i MPMS.
5    Mbikëqyrja e    5.1 Inspektimet    e  Dhjetor 2011   25 mijë  Administrata  Memorandum
  dispozitave ligjore që    rregullta   të           euro   Tatimore e   Bashkpunimi
   rregullojnë lëmin e     inspektorëve të punës              Kosovës dhe   ndërmjet MEF-
   punës, punësimit,     në subjektet punuese               Policia e   MPMS dhe Plani
   sigurisë në punë,     private dhe publike               Kosovës     Operativ ATK -
  mbrojtjen e shëndetit                                     TEIP.
  të të punësuarve dhe
    implementimi i    5.2 Implementimi    i  Mars 2011   20000   MF       Projekti për
    ndryshimeve në      ndryshimeve    në                       Reformën në
    legjislacionin e     legjislacionin e ri për                     Administratën
   Shërbimit Civil të     shërbyesit civil                         Publike
      Kosovës.
               5.3 Avancimi i qeverisjes Dhjetor 2011   7000   MAP, MF    . Rekomandimi 1.
                 elektronike, konform                       pika II.3 i
                 projekteve E-Qeverisja                      Raportit të
                 dhe E-Administrata                        FRIDOM për
                                                 RAP


               5.4 Zhvllimi    i    Dhjetor 2011  5000   MAP, IKAP
                 kapaciteteve dhe i
                 burimeve njerëzore
                 përmes trajnimit të
                 stafit të MPMS

               5.5 Funksionalizimi i    Dhjetor 2011       MAP
                 sistemit digjital për
                 regjistrimin  dhe
                 arkivimin    e
                 dokumentacionit
                     Ministria për Komunitete dhe Kthim
Objektivat e Ministrise     Aktivitetet      Afati Kohor   Ndikimi   Institucionet Nderlidhja  Nderlidhja me
                                    financiar   e tjera te me PVPE-ne  dokumentat e
                                           perfshira          tjera

1    Projektet e    1.1 Krijimi i kushteve për Janar - Dhjetor 2,5 mil.euro  ZKM, ML   007.3,007.4,  Doracaku mbi
    ndërtimit të     realizimin e projekteve 2011                   007.7     kthimin  e
    banesave dhe      duke    rregulluar                              qëndrueshëm,St
   shtëpive për të     infrastukturen përkatëse                             rategjia për
     kthyerit      për implentimin e këtyre                             Komunitete
               projekteve                                    dhe Kthim 2009-
                                                        2013

             1.2 Projekti "Kthimi dhe Janar - Dhjetor 1,1 mil. euro KK       47.3      Projektet e IPA-
               Reintegrimi në Kosovë" 2011     MKK, 4,2 mil.                së
               faza e dytë nga viti 2010      euro KE,
                                  0,210 mil.
                                  euro DRC


             1.3 Projekti "Kthimi dhe Janar - Dhjetor 2 mil. euro KK        47.3      Projektet e IPA-
               Reintegrimi në Kosovë" 2011     MKK,    4                së
               faza e tretë             mil. euro KE
2  Projektet për   2.1 Përkrahja e projekteve të Janar - Dhjetor 2,8 mil. Euro  ZKM    007.3,115.1  Doracaku mbi
   zhvillimin e      cilat janë në funksion të 2011                           kthimin  e
   komuniteteve      kthimit, riintegrimit dhe                             qëndrueshëm,R
              stabilizimit   të                                regullorja e
              komuniteteve                                    brendshme e
                                                        MKK-së për
                                                        financimin e
                                                        projekteve
                                                        individuale dhe
                                                        OJQ-ve

3   Sëndërtimi i   3.1 Monitorimi i zbatimit i të Janar - Dhjetor N/A      ZKM, MAPL 47.1      Doracaku mbi
    kornizes      drejtës për kthim dhe i 2011                            kthimin  e
  operacionale që i    plotësimit të nevojave                               qëndrueshëm,St
    përgjigjet     humanitare                                     rategjia për
   nevojave dhe                                               Komunitete
   kërkesave të                                               dhe Kthim 2009-
   PZHBV dhe të                                               2013
   shpërngulurëve
            3.2 Sigurimi i funksionalitetit Janar - Dhjetor N/A      ZKM,    115.2     Doracaku mbi
              të GPK në zbatimin 2011                  MAPL, KK         kthimin  e
              efektiv të projektit të                              qëndrueshëm,St
              kthimit                                      rategjia për
                                                        Komunitete
                                                        dhe Kthim 2009-
                                                        2013

            3.3 Roli aktiv në sigurimin e Janar - Dhjetor N/A       ZKM,    47.1     Doracaku mbi
              planifikimit për kthim të 2011              MAPL, KK         kthimin  e
              qëndrueshëm                                    qëndrueshëm,St
                                                        rategjia për
                                                        komunitete
4   Monotorimi     4.1 Indentifikimi i nevojave Janar - Dhjetor N/A  ZKM,    007.3  Strategjia për
  proaktiv i kthimit,    dhe implementimi i të 2011           MAPL, KK      Komunitete
    riintegrimit,     gjitha aktiviteteve në                      dhe Kthim 2009-
     dialogut       nivelin komunal                          2013, Doracaku
    ndëretnik,                                       mbi kthimin e
   stabilizimit të                                      qëndrueshëm
   komunitetit dhe
    projekteve e
    programeve     4.2 Informimi i vazhdueshëm Janar - Dhjetor N/A  ZKM,    007.8  Strategjia për
    zhvillimore      mbi implementimin e të 2011          MAPL, KK      komunitete,
               gjitha aktiviteteve në                      Doracaku mbi
               nivelin komunal                          kthimin   e
                                                qëndrueshëm

5  Implementimi i    5.1 Lehtësimi i dialogut Janar - Dhjetor N/A    ZKM,    115.4   Strategjia për
    Strategjisë të     ndëretni, integrimi i 2011           MAPL, KK      Komunitete
   integrimit dhe     komuniteteve   dhe                       dhe Kthim 2009-
   riintegrimit të     ndërtimi i mirëbesimit                      2013, Doracaku
    komuniteteve      ndërmjetë komuniteteve                      mbi kthimin e
               të kthyera dhe atyre                       qëndrueshëm
               pranuese
                            Ministria e Shëndetësisë
Objektivat e Ministrisë  Aktivitetet             Afati Kohor  Ndikimi      Institucionet e  Ndërlidhja Ndërlidhja me
                                      financiar     tjera te     me PVPE-ne dokumentet e tjera
                                               përfshira
1  Zvogëlimi i    1.1    Raportet e gjendjes     Qershor       25,000.00 € Enti       Përmirësimi   Plani i Veprimit i
  sëmundshmërisë        shendetesore te       2011              Statistikor i   i cilësisë dhe  Strategjisë
  dhe vdekshmërisë       popullates per vitin 2010                  Kosoves      disponuesh    Sektoriale të
  së përgjithshme të      dhe prodhimi i                                mërisë së    Shëndetësisë 2010-
  popullatës          informacioneve për                              shërbimeve    2014
                 vendim-marrësit                                publike për
                                                        të gjitha
                                                        komunitetet,
                                                         përfshirë
                                                        kontributin
                                                        për të
                                                        reduktuar
                                                        kërkesën
                                                        për
                                                        shërbime
                                                        nga
                                                        strukturat
                                                        paralele.
1.2  Rritja e furnizimit me   Dhjetor  24,760,000.0 € MF  Përmirësimi   KASH 2011-2013;
   produkte mjekësore nga   2011             i cilësisë dhe  Plani i Veprimit i
   Lista Esenciale e Barnave,                disponuesh    Strategjisë
   për 30%                         mërisë së    Sektoriale të
                                shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
                                publike për   2014 (1.4.1)
                                të gjitha
                                komunitetet,
                                përfshirë
                                kontributin
                                për të
                                reduktuar
                                kërkesën
                                për
                                shërbime
                                nga
                                strukturat
                                paralele.
1.3  Hartimi i Strategjisë dhe  Korrik 2011  20,000.00 € MASHT,   Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   plani i veprimit për                 MKRS, MF  i cilësisë dhe  Strategjisë
   Shëndetin e Nënës,                        disponuesh    Sektoriale të
   fëmijëve, adoleshenteve                     mërisë së    Shëndetësisë 2010-
   dhe shëndetit riprodhues                     shërbimeve    2014 (1.5.2.)
                                    publike për
                                    të gjitha
                                    komunitetet,
                                    përfshirë
                                    kontributin
                                    për të
                                    reduktuar
                                    kërkesën
                                    për
                                    shërbime
                                    nga
                                    strukturat
                                    paralele.
1.4  Menaxhimi -parandalimi, Dhjetor  20,000.00 € MMPH,   Përmirësimi Plani i Veprimit i
   promovimi        2011         MAPL, MKRS i cilësisë dhe Strategjisë
   diagnostifikimi dhe                   disponuesh Sektoriale të
   trajtimi i problemit te                 mërisë së   Shëndetësisë 2010-
   helmimit me plumb ne                   shërbimeve 2014 (1.5.3.),
   Mitrovice me theks ne                  publike për Strategjia per
   popullaten RAE                      të gjitha   Integrimin e
                                komunitetet, Komuniteteve RAE
                                përfshirë   2008
                                kontributin
                                për të
                                reduktuar
                                kërkesën
                                për
                                shërbime
                                nga
                                strukturat
                                paralele.
1.5  Rishikimi dhe miratimi i  Tetor 2011  30,000.00 € MAPL,    Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   Strategjisë e Planit te               Drejtorite  i cilësisë dhe  Strategjisë
   Veprimit të Kujdesit                Komunale   disponuesh    Sektoriale të
   Parësor Shëndetësor                 per     mërisë së    Shëndetësisë 2010-
                             Shendetesi  shërbimeve    2014 (1.5.1.)
                             dhe     publike për
                             Mirëqenie  të gjitha
                             Sociale   komunitetet,
                                    përfshirë
                                    kontributin
                                    për të
                                    reduktuar
                                    kërkesën
                                    për
                                    shërbime
                                    nga
                                    strukturat
                                    paralele.
2  Riorganizimi   2.1  Hartimi, plotesimi dhe     Dhjetor  50,000.00 € MF  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
  funksional dhe     ndryshimi i legjislacionit   2011            i cilësisë dhe  Strategjisë
  kompletimi i      shendetesor sipas                     disponuesh    Sektoriale të
  infrastrukturës     Strategjise legjislative te                mërisë së    Shëndetësisë 2010-
  ekzistuese       Qeverise dhe Planit                    shërbimeve    2014 (2.4.1.)
              legjislativ te Ministrise se               publike për
              Shendetesise                       të gjitha
                                           komunitetet,
                                            përfshirë
                                           kontributin
                                           për të
                                           reduktuar
                                           kërkesën
                                           për
                                           shërbime
                                           nga
                                           strukturat
                                           paralele.
2.2  Pajisja e Institucioneve  Dhjetor  3,600,000.00 € MF,    Përmirësimi   KASH 2011-
   shëndetësore me      2011           Kuvendet  i cilësisë dhe  2013,Plani i
   aparaturë mjekësore                 Komunale  disponuesh    Veprimit i
                                   mërisë së    Strategjisë
                                   shërbimeve    Sektoriale të
                                   publike për   Shëndetësisë 2010-
                                   të gjitha    2014 (1.1.4.)
                                   komunitetet,
                                   përfshirë
                                   kontributin
                                   për të
                                   reduktuar
                                   kërkesën
                                   për
                                   shërbime
                                   nga
                                   strukturat
                                   paralele.
2.3  Ndërtimi dhe meremetimi Dhjetor  9,550,000.00 € MF     Përmirësimi   KASH 2011-2013
   i Institucioneve    2011           Kuvendet  i cilësisë dhe  Veprimit i
   shëndetësore                   Komunale  disponuesh    Strategjisë
                                 mërisë së    Sektoriale të
                                 shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
                                 publike për   2014 (1.1.4.)
                                 të gjitha
                                 komunitetet,
                                  përfshirë
                                 kontributin
                                 për të
                                 reduktuar
                                 kërkesën
                                 për
                                 shërbime
                                 nga
                                 strukturat
                                 paralele.
2.4  Rishikimi i Master planit  Shtator  30,000.00 € Qeveria,  Përmirësimi   Ligji per
   dhe procedimi ne Qeveri   2011         Kuvendi i  i cilësisë dhe  Shendetesise KASH
                            Kosoves   disponuesh    2011-2013 Veprimit
                                  mërisë së    i Strategjisë
                                  shërbimeve    Sektoriale të
                                  publike për   Shëndetësisë 2010-
                                  të gjitha    2014 (1.1.3.)
                                  komunitetet,
                                   përfshirë
                                  kontributin
                                  për të
                                  reduktuar
                                  kërkesën
                                  për
                                  shërbime
                                  nga
                                  strukturat
                                  paralele.
2.5  Forcimi dhe ngritja e  Dhjetor  120,000.00 € Departamenti  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   kapaciteteve të     2011          i       i cilësisë dhe  Strategjisë
   shërbimeve emergjente             Emergjencave  disponuesh    Sektoriale të
   në Kosovë                   i MPB, MFSK,  mërisë së    Shëndetësisë 2010-
                           Kuvendet   shërbimeve    2014 (1.3.4)
                           Komunale    publike për
                           (Drejtorite  të gjitha
                           Komunale    komunitetet,
                           per       përfshirë
                           Shendetesi   kontributin
                           dhe      për të
                           Mireqenie   reduktuar
                           Sociale)    kërkesën
                                  për
                                  shërbime
                                  nga
                                  strukturat
                                  paralele.
3  Të përmirësohet  3.1  Ristrukturimi i Ministrisë Shtator  150,000.00 € Ministria e   Përmirësimi   Plani i Veprimit i
  menaxhimi i       së Shëndetësisë dhe    2011          Administrates  i cilësisë dhe  Strategjisë
  resurseve        zbatimi i Planit te                Publike,    disponuesh    Sektoriale të
  ekzistuese dhe     zhvillimit institucional             Ministria e   mërisë së    Shëndetësisë 2010-
  cilësia e                                 Financave    shërbimeve    2014 (2.1.1)
  shërbimeve                                        publike për
                                               të gjitha
                                               komunitetet,
                                                përfshirë
                                               kontributin
                                               për të
                                               reduktuar
                                               kërkesën
                                               për
                                               shërbime
                                               nga
                                               strukturat
                                               paralele.
3.2  Hartimi i Normativave  Dhjetor  25,000.00 € Ministria e  Përmirësimi Plani i Veprimit i
   dhe standardeve të    2011         Administrates i cilësisë dhe Strategjisë
   personelit në Sistemin             Publike    disponuesh Sektoriale të
   Shëndetësor                         mërisë së   Shëndetësisë 2010-
                                  shërbimeve 2014 (2.1.1)
                                  publike për
                                  të gjitha
                                  komunitetet,
                                  përfshirë
                                  kontributin
                                  për të
                                  reduktuar
                                  kërkesën
                                  për
                                  shërbime
                                  nga
                                  strukturat
                                  paralele.
3.3  Hartimi i Strategjisë dhe  Dhjetor  25,000.00 € MF,     Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   Planit të Veprimit për   2011         Drejtorite  i cilësisë dhe  Strategjisë
   zhvillimin e resurseve              Komunale   disponuesh    Sektoriale të
   Humane                      per     mërisë së    Shëndetësisë 2010-
                            Shendetesi  shërbimeve    2014 (2.1.2)
                            dhe     publike për
                            Mireqenie  të gjitha
                            Sociale   komunitetet,
                                   përfshirë
                                   kontributin
                                   për të
                                   reduktuar
                                   kërkesën
                                   për
                                   shërbime
                                   nga
                                   strukturat
                                   paralele.
3.4  Themelimi dhe       Dhjetor  10,000.00 € Drejtorite  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   Funksionalizimi i     2011         Komunale   i cilësisë dhe  Strategjisë
   Këshillit për Protokolle             per     disponuesh    Sektoriale të
   dhe Udhërrëfyes Klinik, si            Shendetesi  mërisë së    Shëndetësisë 2010-
   dhe rishikimi e miratimi i            dhe     shërbimeve    2014 (1.2.3)
   15 protokolleve                 Mireqenie  publike për
                            Sociale   të gjitha
                                  komunitetet,
                                   përfshirë
                                  kontributin
                                  për të
                                  reduktuar
                                  kërkesën
                                  për
                                  shërbime
                                  nga
                                  strukturat
                                  paralele.
3.5  Zhvillimi i kapaciteteve  Shtator  50,000.00 € MAP  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   administrative dhe     2011            i cilësisë dhe  Strategjisë
   menaxheriale te                    disponuesh    Sektoriale të
   Ministrisë se Shendetesise               mërisë së    Shëndetësisë 2010-
   përmes trajnimeve                   shërbimeve    2014 (2.1.3.)
   specifike                       publike për
                               të gjitha
                               komunitetet,
                               përfshirë
                               kontributin
                               për të
                               reduktuar
                               kërkesën
                               për
                               shërbime
                               nga
                               strukturat
                               paralele.
4  Zhvillimi dhe  4.1  Funksionalizimi i SISH   Dhjetor  150,000.00 € MAP  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
  implementimi i     (versioni I) dhe migrimi  2011             i cilësisë dhe  Strategjisë
  Sistemit        ne Versionin II ne 68                  disponuesh    Sektoriale të
  Informues       institucione shëndetësore                mërisë së    Shëndetësisë 2010-
  Shëndetësor                                   shërbimeve    2014 (2.5.1), Plani i
                                          publike për   e-qeverisjes se
                                          të gjitha    Qeverise
                                          komunitetet,
                                           përfshirë
                                          kontributin
                                          për të
                                          reduktuar
                                          kërkesën
                                          për
                                          shërbime
                                          nga
                                          strukturat
                                          paralele.
4.2  Funksionalizimi i Sistemit Dhjetor  150,000.00 € MAP     Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   Informativ Shendetesor   2011                i cilësisë dhe  Strategjisë
   për Menaxhimin e                        disponuesh    Sektoriale të
   Resurseve Humane ne 68                     mërisë së    Shëndetësisë 2010-
   institucione shëndetësore                   shërbimeve    2014 (2.5.1)
                                   publike për
                                   të gjitha
                                   komunitetet,
                                   përfshirë
                                   kontributin
                                   për të
                                   reduktuar
                                   kërkesën
                                   për
                                   shërbime
                                   nga
                                   strukturat
                                   paralele.
4.3  Ridizajnimi dhe instalimi Dhjetor  150,000.00 € Drejtorite  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   i Sistemit për menaxhimin 2011          Komunale   i cilësisë dhe  Strategjisë
   e stokut farmaceutik në              per     disponuesh    Sektoriale të
   Depon Qendrore të MSh,              Shendetesi  mërisë së    Shëndetësisë 2010-
   Depon Qendrore të                 dhe     shërbimeve    2014 (1.4.2)
   QKUK dhe Depot e                 Mireqenie  publike për
4.4  Revidimi i Katalogut të  Maj 2011  20,000.00 € Drejtorite  Përmirësimi   Plani i Veprimit i
   Procedurave Mjekësore              Komunale   i cilësisë dhe  Strategjisë
   (ICD 9)                     per     disponuesh    Sektoriale të
                            Shendetesi  mërisë së    Shëndetësisë 2010-
                            dhe     shërbimeve    2014 (1.4.2)
                            Mireqenie  publike për
                            Sociale   të gjitha
                                  komunitetet,
                                   përfshirë
                                  kontributin
                                  për të
                                  reduktuar
                                  kërkesën
                                  për
                                  shërbime
                                  nga
                                  strukturat
                                  paralele.
4.5  Themelimi dhe forcimi i  Dhjetor  20,000.00 € Ministria e  Përmirësimi Plani i Veprimit i
   infrastrukturës      2011         Administrates i cilësisë dhe Strategjisë
   organizative, operacionale            Publike    disponuesh Sektoriale të
   dhe ligjore për SISh                      mërisë së   Shëndetësisë 2010-
                                   shërbimeve 2014 (2.5.1)
                                   publike për
                                   të gjitha
                                   komunitetet,
                                   përfshirë
                                   kontributin
                                   për të
                                   reduktuar
                                   kërkesën
                                   për
                                   shërbime
                                   nga
                                   strukturat
                                   paralele.
5  Zhvillimi i  5.1  Finalizimi i draftit të  Maj 2011  5,000.00 € Drejtorite  Përmirësimi   Pika 2.3.5 e Planit
  sistemit të     Pakos Bazike                  Komunale   i cilësisë dhe  të Veprimit të
  qëndrueshëm                             per     disponuesh    Strategjisë
  financiar të                             Shendetesi  mërisë së    Sektoriale të
  sektorit                               dhe     shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
  shëndetësor                             Mireqenie  publike për   2014
                                     Sociale   të gjitha
                                           komunitetet,
                                            përfshirë
                                           kontributin
                                           për të
                                           reduktuar
                                           kërkesën
                                           për
                                           shërbime
                                           nga
                                           strukturat
                                           paralele.
          5.2  Rishikimi dhe zbatimi i  Dhjetor  25,000.00 € MF, MPMS  Përmirësimi   Pika 2.3.5 e Planit
             çmimores së shërbimeve  2011                i cilësisë dhe  të Veprimit të
             shëndetësore                         disponuesh    Strategjisë
                                           mërisë së    Sektoriale të
                                           shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
                                           publike për   2014
                                           të gjitha
                                           komunitetet,
5.3  Përgatitja për      Dhjetor   25,000.00 € MF, MPMS   Përmirësimi   Pika 2.3.3 e Planit
   kontraktimin e      2011                 i cilësisë dhe  të Veprimit të
   shërbimeve shëndetësore                     disponuesh    Strategjisë
   të bazuar në performancë,                    mërisë së    Sektoriale të
   me institucionet                        shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
   shëndetësore (Pilotimi i                    publike për   2014
   kontraktimit të                         të gjitha
5.4  Monitorimi i       Tetor 2011  25,000.00 € Drejtorite  Përmirësimi   Pika 2.3.2 e Planit
   performancës së                  Komunale   i cilësisë dhe  të Veprimit të
   institucioneve                   per     disponuesh    Strategjisë
   shëndetësore                    Shendetesi  mërisë së    Sektoriale të
                             dhe     shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
                             Mireqenie  publike për   2014
                             Sociale   të gjitha
                                   komunitetet,
                                    përfshirë
                                   kontributin
                                   për të
                                   reduktuar
                                   kërkesën
                                   për
                                   shërbime
                                   nga
                                   strukturat
                                   paralele.
5.5  Ngritja e kapaciteteve të Dhjetor  50,000.00 € MF, MAP  Përmirësimi   Pika 2.3.1 e Planit
   Agjencionit për      2011              i cilësisë dhe  të Veprimit të
   Komisionimin e                      disponuesh    Strategjisë
   Përkujdesjes Shëndetësore                 mërisë së    Sektoriale të
                                shërbimeve    Shëndetësisë 2010-
                                publike për   2014
                                të gjitha
                                komunitetet,
                                 përfshirë
                                kontributin
                                për të
                                reduktuar
                                kërkesën
                                për
                                shërbime
                                nga
                                strukturat
                                paralele.
                    Ministria e Administratës Publike
  Objektivat e     Aktivitetet       Afati   Ndikimi    Institucionet e Nderlidhja me   Nderlidhja me
   Ministrise                  Kohor   financiar     tjera te    PVPE-ne     dokumentat e
1   Qeverisja  1.1 Hartimi i infrastrukturës Janar -  10,000 euro    perfshira të Nuk lidhet me
                                      Instirucione           Plani i tjera
                                                           Veprimit i
   elektronike    ligjore.         Dhjetor         tjera qeveritare PVPE-në     RAP-it, Strategjia
                         2011                            e   qeverisjes
                                                       elektronike 2009-
          1.2 Bërja e infrastruktrës  Janar -  1,283,666.00  IRK-të     Pikat:       Plani i Veprimit i
            fizike të TIK-ut.    Dhjetor                 19.4,18.3,19.5 dhe RAP-it, Strategjia
                         2011                   19.6        e   qeverisjes
                                                       elektronike 2009-
                                                       2015, Plani i
                                                       V+eprimit për
                                                       zbatimin   e
                                                       Strategjisë për
                                                       qeverisje
                                                       elektronike 2009-
                                                       2015, KASH 2011-
                                                       2013.
          1.3 Zhvillimi i projekteve të Janar -  1,000,000   IRK-të     Ndërlidhet në   Strategjia  e
            qeverisjes elektronike Dhjetor                  mënyrë indirekte  qeverisjes
            G2G,G2C dhe G2B      2011                  me PVPE-në, me   elektronike 2009-
                                             e-Qeverisjen,   2015, Plani i
                                             pikat:18,19.    Veprimit  për
                                                       zbatimin   e
                                                       Strategjisë për
                                                       qeverisje
                                                       elektronike 2009-
                                                       2015, KASH 2011-
                                                       2013.
           1.4 Interoperabiliteti-     Janar -  400.000 euro  IRK-të      Pika 19      Strategjia  e
             integrimi dhe avancimi i  Dhjetor                           qeverisjes
             sistemeve     në    2011                             elektronike 2009-
           1.5 institucionet e Kosovës i
             Përgatitja dhe zbatimi Janar -    2,800,000.00  IRK-të      Nuk lidhet me   2015, Plani i e
                                                          Strategjia
             projekteve   dhe   Dhjetor                    PVPE-në      qeverisjes
             shpenzimeve të tjera nga 2011                               elektronike 2009-
             kategoria e mallrave dhe                                 2015, Plani i
             shërbimeve.                                        Veprimit   për
                                                          zbatimin   e
                                                          Strategjisë për
                                                          qeverisje
                                                          elektronike 2009-
                                                          2015, KASH 2011-
                                                          2013.2   Sigurimi i   2.1 Renovimi i ndërtesave Janar -     1,500,000.00  MF dhe KK i Nuk ndërlidhet      Plani strategjik i
   politikave të    qeveritare.      Dhjetor            Prishtinës me PVPE-në       akomodimit të
   Inxhinieringut               2011                                stafit të Qeverisë.
  dhe Menaxhimit
   të Ndërtesave
           2.2 Ndërtimi i ndërtesave    Janar -  8,400,000.00  MF,   AKI,   Lidhet indirekt Plani strategjik i
    qeveritare
             qeveritare.         Dhjetor         MFSK, MD dhe me PVPE-në       akomodimit të
                           2011           KK i Prishtinës, Pika 3.3 dhe 3.3.1 stafit të Qeverisë.
                                        BE-ja (Pallati i
                                        Drejtësisë)

           2.3 Menaxhimi i ndërtesave Janar -    3,300,000.00  MF dhe KK i Nuk lidhet me      Plani vjetor   i
             qeveritare.      Dhjetor            Prishtinës PVPE-në         punës
                         2011
3  Statistikat  3.1 Grumbullimi, përpunimi Janar -    261,850.00  BQK,  MF,  Pika 3.3.2      Ligji  mbi
   zyrtare     dhe   publikimi i  Dhjetor          FMN, BB, MTI,          statistikat zyrtare
           statistikave ekonomike 2011            SIDA/SCB,            (projekti  në
           dhe llogarive kombëtare              EUROSTAT-i           Kuvend) dhe
                                                     Plani zhvillimor
                                                     strategjik   2009-
                                                     2013.

         3.2 Grumbullimi, përpunimi Janar -    66,450.00  MPB, UNFPA, Pika 3.3.2.     Ligji    mbi
           dhe   publikimi  i   Dhjetor        UNICEF,             statistikat
           statistikave të popullsisë. 2011          SIDA/SCB,            zyrtare(projekti
                                     EUROSTAT-i.           në Kuvend) dhe
                                                     Plani zhvillimor
         3.3 Grumbullimi, përpunimi Janar -    76,811.00  MBPZHR,    Pika:1135,1136  Ligji    mbi
           dhe   publikimi  i  Dhjetor         MMPH,     dhe 1138     statistikat
           statistikave të bujqësisë 2011           SIDA/SCB,            zyrtare(projekti
           dhe mjedisit.                   EUROSTAT-i           në Kuvend) dhe
                                                     Plani zhvillimor
                                                     strategjik   2009-
                                                     2013.

         3.4 Grumbullimi, përpunimi Janar -    104,991.00  MPMS, BB,   Pika 3.3.2    Ligji    mbi
           dhe   publikimi  i Dhjetor          FMN, MKRS,           statistikat
           statistikave sociale.  2011            MSH,              zyrtare(projekti
                                     SIDA/SCB            në Kuvend) dhe
                                                     Plani zhvillimor
                                                     strategjik   2009-
                                                     2013.
             3.5 Realizimi i projektit të Prill   -  6,550,000.00   EUROSTAT,    Pika 3.3.2   Ligji    mbi
               regjistrimit të popullsisë. Dhjetor            EU-CEP 2011,          statistikat
                             2011              UNOPS              zyrtare(projekti
                                                            në Kuvend) dhe
                                                            Plani zhvillimor
                                                            strategjik   2009-
                                                            2013.

4  Ngritja e aftësive  4.1 Organizimi    i   Janar -     10,000.00     IAP-i i nivelit Pika 19.12    Plani i Veprimit
   dhe njohrive të     programeve të trajnimit Qershor              qendror dhe           për RAP-in 2009-
  nëpunësve civilë     bazuar në kompetencat e 2011                lokal.             2012.
     për t'i       nëpunësve civilë.
   përmbushur në
   mënyrë efikase
             4.2 Organizimi i trajnimeve Prill   -   10,000   euro  Instituconet e Pika 17.3    Plani i Veprimit
   detyrat e tyre
               për çështjen e integrimit Dhjetor    BKK        administratës          për RAP-in 2009-
    dhe ato të
               evropian.         2011               publike  të          2012.
   institucionit.
                                            nivelit qendror
                                            dhe lokal
             4.3 Organizimi i trajnimeve Prill    -  27,000.00     IAP-i i nivelit Pika 61.3    Plani i Veprimit
               për fillestarë, sipas Ligjit Dhjetor            qendror dhe           për RAP-in 2009-
               të Shërbimit Civil dhe 2011                lokal.             2012.
               Ligjit të Prokurimit
               Publik.


             4.4 Organizimi i trajnimeve Janar -     3,000.00     IAP-i i nivelit Pika 44.5    Plani i Veprimit
               bazuar në kërkesat e Dhjetor                qendror dhe           për RAP-in 2009-
               institucioneve.     2011                lokal.             2012.


             4.5 Organizimi i trajnimeve Janar -     10,000.00     IAP-i i nivelit Pika 17.5 dhe  Plani i Veprimit
               specifike bazuar në Qershor                qendror dhe 19.14        për RAP-in 2009-
               nevojat    e    2011                lokal.             2012.
               departamenteve.
5  Legjislacioni në  5.1 Hartimi i Projekligjit për Janar -   Nuk ka kosto. MF, MPB dhe Nuk   është     Strategjia
    fushën e      ndryshimin    dhe    Mars 2011         MTI     paraparë në   legjislative 2011.
   administratës     plotësimin e Ligjit për                      PVPE.
    publike.      Lirinë e Asociimit në
              organizata qeveritare.

            5.2 Hartimi i Projektligjit për Janar -   Nuk ka kosto. IRK-të    Nuk   është  Stragjia
              Pagat e Funsionarëve Qershor                    paraparë në   legjislative 2011.
              Publikë.          2011                  PVPE.
            5.3 Hartimi i Projekligjit për Shtator -  Nuk ka kosto. IRK-të    Nuk   është  Strategjia
              Organet Qeveritare për Dhjetor                   paraparë në   legjislative 2011.
              Shoqërinë    e     2011                  PVPE.
              Informacionit.


            5.4 Hartimi i Projektligjit për Shtator -  Nuk ka kosto. IRK-të    Nuk   është  Strategjia
              Punën në Zyrë.       Dhjetor                paraparë në   legjislative 2011.
                            2011                  PVPE.
            5.5 Hartimi i Projekligjit për Shtator -  Nuk ka kosto. IRK-të    Nuk   është  Strategjia
              e-Qeverisjen.       Dhjetor                 paraparë në   legjislative 2011.
                           2011                  PVPE.
                     Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  Objektivat e        Aktivitetet        Afati    Ndikimi   Institucionet e Nderlidhja  Nderlidhja me
   Ministrise                     Kohor    financiar    tjera te  me PVPE-ne dokumentat e tjera
                                           perfshira
1   Mbështetja e   1.1 Ngritja  e aftësive   Janar-Mars   1,675,250.00 Departamenti I Nuk ka   Strategjia  për
  institucioneve të    menagjuese në MKRS    2011            Kulturës,         Zhvillimin   e
   kulturës dhe     dhe institucione                   Institucionet e      Kulturës
   promovimi I                                 kulturës të
   veprimatrisë së                               nivelit qëndror
      tyre                                  dhe lokal


            1.2 Nxitja e iniciativave të Janar-           Departamenti I Nuk ka    Strategjia  për
              reja në të gjitha qendrat e Qershor201        Kulturës,          Zhvillimin  e
              Kosovës           1            Drejtoritë e        Kulturës
                                         kulturës në
                                         komuna,
                                         krijuesit e rinjë


            1.3 Subvencionimi    I   Janar-          Qeveria,    Nuk ka   Politikat
              institucioneve të kulturës Dhjetor          MKRS dhe          Programore të
                            2011           institucionet e       Departamentit të
                                         kulturës          Kulturës
            1.4 Krijimi I ambientit të  Janar-           Qeveria dhe  Nuk ka    Strategjia për
              qëndrueshëm    për   Dhjetor          MKRS            Zhvillimin  e
              zhvillimin e kulturës   2011                          Kulturës  dhe
                                                       Politikat
                                                       programore
          1.5 Shkëmbimi I vlerave dhe Maj-           Qeveria,   Nuk ka     Politikat
            prezantimi    I   Shtator2011        MKRS dhe           Programore të
            institucioneve në nivel              institucionet        Departamentit të
            vendor    dhe                 relevante          Kulturës
            ndërkombëtar                   ndërkombëtare


2  Ruajtja dhe  2.1 Përcaktimi I listës së Janar-Prill   549,463  Departamenti I Ne pritje te Plani Strategjik I
  promovimi I    ndërtesave, tërësive nën 20111          Trashëgimisë MIE/ZIE    Departamentit të
   vlerave të    mbrojtje të përkohshme              Kulturore dhe        Trashëgimisë
  trashëgimisë    dhe të përhershme                 Këshilli  I        Kulturore
   kulturore                             Kosovës për
                                     Trashëgimi
                                     Kulturore


          2.2 Pergatitja  e  listës  Janar-Mars       Departamenti I Në pritje të Plani Strategjik I
            prioritare për ndërhyrje, 2011          Trashëgimisë MIE/ZIE    Departamentit të
            masa konservuese dhe               Kulturore,         Trashëgimisë
            restauruese.                   institutet për       Kulturore
                                     trashëgimi
                                     kulturore


          2.3 Zbatimi I Strategjisë për Mars-          Departamenti I Nuk ka    Plani Strategjik I
            konservim të integruar  Shtator2011       Trashëgimisë         Departamentit të
                                     Kulturore,instit       Trashëgimisë
                                     utet   për         Kulturore dhe
                                     trashëgimi          KASH 2009-2011
                                     kulturore,
                                     Këshilli  I
                                     Evropës
           2.4 Implementimi    I Mars-          Departamenti I Në pritje të Politikat
             programit për informim Shtator2011       Trashëgimisë MIE/ZIE    Programore të
             publik dhe vetëdijësim             Kulturoreinstit       Departamentit të
                                     utet   për        Trashëgimise
                                     trashëgimi         Kulturore
                                     kulturore,
                                     Këshilli  I
                                     Evropës dhe
                                     partnerët tjerë
           2.5 Hartimi I rregulloreve  Janar-        Departamenti I Nuk ka   Plani Straegjik I
             dhe udhëzuesve të     Tetor2011       Trashëgimisë        Departamentit të
             nevojshëm     për              Kulturore,         Trashëgimisë
             kompletimin     e              Departamenti        Kulturore
             infrastrukturës ligjore             Ligjor,institutet
                                     për trashëgimi
                                     kulturore,
                                     Këshilli për
                                     Trashëgimi
                                     Kulturore dhe
                                     Këshilli   I
                                     Evropës
3  Infrastruktura  3.1 Ndërtimi    dhe   Mars-    2,829,820  Departamenti I Nuk ka   Strategjia për
     dhe       konsolidimi I objekteve Shtator2011       Sportit dhe        Zhvillimin  e
  ndërkombëtarizi    dhe fushave te sportit             komunat          Sportit dhe KASH
    mi I sportit                            përkatëse         2009-211
ndërkombëtarizi
 mi I sportit


         3.2 Mbështetje federatave të Janar-   1.187,334  Qeveria,   Nuk ka  Politikat
           licencuara për pranim në Dhjetor        MKRS,          programore të
           federatat  përkatëse  2011          Federatat dhe      Departamentit të
           ndërkombëtare                  Komiteti        Sportit
                                   Olimpik I
                                   Kosovës

         3.3 Mbështetje    për  Janar-         Departamenti I Nuk ka  Politikat
           aktivitetet në vend dhe Dhjetor         Sportit,Federat     programore të
           arenën ndërkombëtare  2011          at   dhe       Departamentit te
                                   organizatat       Sportit
                                   relevante
                                   ndërkombëtare
         3.4 Funksionalizimi   I  Prill-         MKRS,     Nuk ka  Strategjia  per
           qendrës për mjekësi Gusht2011          Departamenti I     Zhvillimin e Sportit
           sportive dhe anti doping            Sportit,
                                   Ministria e
                                   Shëndetësisë

         3.5 Avansimi dhe përkrahja Janar-          MKRS,     Nuk ka  Politikat
           e sportit shkollor   Qershor201        Departamenti I     programore të
                       1            Sportit         Departamentit te
                                   Ministria e       Sportit
                                   Arsimit,Shkenc
                                   ës   dhe
                                   Teknologjisë,
                                   Drejtoritë për
                                   arsim   në
                                   nivelin lokal
4   Sigurimi I    4.1 Hulumtimi I situates se Janar-Maj     572,000  Departamenti I Nuk ka  Plani I Veprimit
   mekanizmave      te rinjeve dhe vlersimi 2011            Rinisë         për Rini
  instituiconal per    periodik I implementimit
  pjesemarrjen e te    te planit
    rinjeve ne
    procesin e
            4.2 Organizimi I fushates Prill-            Departamenti I Nuk ka  Plani I Veprimit
   vendimarrjes
              per vetedijesim-roli I te Qershor          Rinisë,         për Rini dhe
              rinjeve dhe sherbyesve 2011             Drejtoritë e      Politkat
              civil si pjesemarres                Rinisë,         Programore të
                                                    Departamentit të
                                                    rinisë

            4.3 Themelimi I trupit     Maj-          Departamenti I Nuk ka  Plani I Veprimit
              konsultativ I te rinjeve ne Shtator2011       Rinisë,         për Rini dhe
              nivel lokal dhe qendror               Drejtoritë e      Politkat
                                        Rinisë,         Programore të
                                        Organizatat       Departamentit të
                                        rinore,         rinisë
                                        Ministria e
                                        Arsimit,
                                        Shkencës dhe
                                        Teknologjisë            4.4 Themelimi I Bazes   Mars-            Departamenti I Nuk ka  Plani I Veprimit
              qendrore te te dhenave Dhjetor           Rinisë,         për Rini dhe
              per rini        2011             Qendrat rinore     Politkat
                                                    Programore të
                                                    Departamentit të
                                                    rinisë
           4.5 Pjesemarrja e te rinjeve Qershor-          Qeveria,    Nuk ka  Plani I Veprimit
             ne   zhvillimin   e Dhjetor          MKRS,          për Rini dhe
             politikave sektoriale  2011            Departamenti I     Politkat
                                       Rinisë,         Programore të
                                       Partnerët        Departamentit të
                                       Ndërkombëtar      rinisë
                                       ë

5  Zbatimi I PVPE  5.1 Rishikimi I veprimeve në Janar-   Shfrytëzimi I  ZIE,Departame      Plani I punes
             PVPE bazuar në sfidat Dhjetor    buxhetit nga  nti   I
             nga Raporti I Progresit 2011    departamenti  Trashëgimisë
             dhe punëtoritë sektoriale      përkatës dhe  Kulturore,Depa
                               aktiviteti   rtamenti I
                                       Rinisë

           5.2 Monitorimi I zbatimit të Janar-   Shfrytëzimi I  ZIE,Departame      Plani I punes
             PVPE           Dhjetor  buxhetit nga  nti   I
                         2011    departamenti  Trashëgimisë
                               përkatës dhe  Kulturore,Depa
                               aktiviteti   rtamenti I
                                       Rinisë

           5.3 Raportimi për zbatimin e Janar-   Shfrytëzimi I  ZIE,Departame      Plani I punes
             PVPE           Dhjetor  buxhetit nga  nti   I
                         2011    departamenti  Trashëgimisë
                               përkatës dhe  Kulturore,Depa
                               aktiviteti   rtamenti I
                                       Rinisë
                       Ministria e Infrastrukturës
  Objektivat e Ministrise  Aktivitetet     Afati    Ndikimi   Institucionet Nderlidhja   Nderlidhja me
                          Kohor    financiar   e tjera te me PVPE-ne   dokumentat e
                                       perfshira            tjera
1   Përmirësimi,      1.1 Rehabilitimi i  Janar -  € 24,211,093  Ministria e   144-2   Strategjia e
    zhvillimi dhe        rrugëve     Dhjetor         Financave,         transportit
    mirëmbajtja e       ekzistuese    2011          Komunat          Multimodal,
    infrastrukturës së     dhe                    Përkatëse         Studimi i
                 Përfundimi i                             Fizibilitetit dhe
    transportit dhe
                 i projektit të                            Ndikimit
    infrastrukturës së
                 punimeve në                             Ambiental,
    komunikimeve        zgjerimin e                             Strategjia
    elektronike        rrugëve                               Sektoriale e
    brezgjera e cila      nacionale M9                             MTPT-së
    është e integruar në    Sllatinë-
    korridoret Pan-      Gjurgjicë dhe
    Evropiane dhe në      M2 Shkabaj -
    përputhje me        Milloshevë
    standardet
    ndërkombëtare
ndërkombëtare        1.2 Përfundimi i   Janar -  € 11,375,907  Strategjia e
          projekteve të  Dhjetor         transportit
          ndërtimit të   2011          Multimodal,
          rrugëve të                Studimi i
          reja.                   Fizibilitetit dhe
          (Tabela e                 Ndikimit
          bashkëngjitur               Ambiental,
          )                     Strategjia
                               Sektoriale e
                               MTPT-së        1.3 Mirëmbajtja e  Janar -  € 9,500,000  Strategjia e
          rregullt     Dhjetor         transportit
          verore dhe    2011          Multimodal,
          dimërore e                Studimi i
          rrjetit rrugor              Fizibilitetit dhe
                               Ndikimit
                               Ambiental,
                               Strategjia
                               Sektoriale e
                               MTPT-së
1.4 Hapja e     Janar -       Autoriteti i  Strategjia
  hapesires se   Dhjetor       Aviacionit   Multimodale e
  lartë dhe     2011        Civil      MTPT-së
  hapja e                        aprovuar me
  korridoreve                      13.11.2009
  te reja ajrore
  per operime
  ne drejtim te
  Kosoves1.5 Hartimi dhe   Janar -  € 15,000  Autoriteti   Politikat e Sektorit
  aprovimi i    Dhjetor       Rregullativ i  të
  Planit për    2011        Telekomunik   Telekomunikacion
  infrastrukturë            acionit     it, Memorandumi
  n dhe                         i Mirëkuptimit
  shërbimet e                      për zhvillimin e
  komunikimev                      infrastrukturës
  e elektronike                     Brezgjerë në
  brezgjera                       Evropën
                             Juglindore (bSEE
                             MoU)
2  Krijimi i ambientit  2.1 Ndryshimi i   Janar -  Autoriteti   53.4  Strategjia
  të favorshëm dhe të    Ligjit mbi   Dhjetor  Rregullativ i     Legjislative e
  sigurt rregullativ    Telekomunika   2011   Telekomunik      Qeverisë së
  për maksimizimin     cionin dhe        acionit,        Kosovës
               hartimi i         Komisioni i
  dhe ngritjen e
               Ligjit mbi        Pavarur për
  cilësisë së
               Komunikimet        Media,
  shërbimeve në       Elektronike;       Kuvendi i
  fushën e         Amandament        Kosovës
  transportit,       imi i Ligjit
  komunikimeve       për
  elektronike dhe      Shërbimet e
  shërbimeve postare    Shoqërisë
               Informative;
2.2 Hartimi i    Janar -  Ministria e   Strategjia
  Ligjit për    Dhjetor  Ambientit    Legjislative e
  Sistemin e    2011   dhe       Qeverisë së
  Adresave;         Planifikimit  Kosovës
  Amandament         Hapsinor,    Ligji për
  imi i           Ministria e   Sherbimet Potare
  Udhëzimit         Puneve te
  Administrativ       Brendshme,
   për            Kuvendi i
  licencimin e        Kosoves
  operatorëve        Autoriteti
  postar dhe         Rregullativ i
  hartimi i         Telekomunik
  Udhëzimit         acionit
  Administrativ
   për
  Kontrollin e
  operatorëve
  postar; si dhe
  Aprovimi i
  Planit Vjetor
  të Pullës
  Postare per
  vitin 2012
2.3 Adpatimi me   Janar -  € 5,000  Ministria e     Strategjia e
  ndryshimet   Dhjetor       Punëve të      transportit
  në        2011        Brendshme      multimodal
  marrveshjen
  ADR
  (Marrëveshje
  Evropiane në
  transportin
  ndërkombëtar                   82.3
   rrugor të
  mallrave të
  rrezikshme)
  si dhe
  hartimin e
  kushteve dhe
  kritereve për
  shpërndarjen
  e lejeve në
  transportin
  ndërkombëtar
   të mallrave;
  Hartimi i
  projektligjit
  mbi orët e
  ngasjes dhe
  aktivitetet e
  tjera në
  implementim
2.4 Definimi i   Janar -  Agjencia    Strategjia e
  statusit të  Dhjetor  Kosovare e   transportit
  stacionit të  2011   Privatizimit,  multimodal
  autobusëve        Ministria e
               Administrim
               it te
               Pushtetit
               Lokal
              2.5 Plotesimi i   Janar -         82.13  Strategjia e
                kuadrit ligjor  Dhjetor         82.11  transportit
                për        2011          82.12  multimodal
                transportin
                rrugor të
                mallrave
                (1.Hartimi
                dhe aprovimi
                i Udhëzimit
                Administrativ
                për
                Licencimin e
                operatorve të
                transportit
                rrugor të
                mallrave;
                2. Ndryshimi
                dhe plotësimi
                i Udhëzimit
                Administrativ
                mbi rrjetin e
                transportit
                ndërurban;
                3.
                Amandament
                imi i
                Udhëzimit
                Administrativ
3  Përmirësimi i     3.1 Sinjalizimi   Janar -  € 1,500,000      Strategjia
  sigurisë në        horizontal    Dhjetor             Sektoriale e
  komunikacion,       dhe vertikal i  2011              MTPT-së
  komunikime         rrugëve
                nacionale
  elektronike dhe
                dhe rajonale
  mbrojtja e ambientit
komunikacion,
komunikime
elektronike dhe
mbrojtja e ambientit
            3.2 Licencimi    Janar -  € 10,000  82.13
              dhe       Dhjetor
              rilicencimi i   2011
              operatorve të
              transportit të
              udhëtrave,
              mallrave dhe
              mallrave të
              rrezikshme,
              si dhe
              terminaleve
              të mallrave
              dhe
              stacioneve të
              autobusëve.
              Paisja e
              operatrorve
              me autorizim
              për operim
              në
              transportin
              vendor dhe
              ndërkombëtar
              të udhëtrave
              dhe mallrave.
3.3 Testimi teorik  12.2011  Autoshkollat  86.1  Ligji për siguri në
  dhe praktik i       Shkolla    86.2  komunikacionin
  kandidatëve        Profesionale  86.3  rrugor
  për patentë        "Tempulli"   86.5
  shofer;          Shkolla e
  Licencimi         mesme
  dhe            teknike "28
  rilicencimi i       Nëntori"
  autoshkollave       Qendrat e
   dhe            Kontrollit
  qendrave të        Teknik të
  kontrollit         Automjeteve
  teknik të         Autoshkollat
  automjeteve;        QAK
  si dhe           "Eurolab"
  Licencimi
  dhe
  rilicencimi i
  shofer
  instruktorëve,
   pyetësve,
  ligjëruesve
  profesional
  në
  autoshkolla
  dhe
  inspektuesve
  të
3.4 Përpilimi i   12.2011  € 20,000  Ligji për siguri në
  testeve për             komunikacionin
  testimin               rrugor
  teorik të
  kandidatëve
  për shofer,
  shofer
  instruktor,
  pyetës,
  ligjërues
  profesional
  në
  autoshkolla
  dhe
  inspektues të
  automjeteve
  në Qendrat
  për kontroll
  teknik të
  automjeteve
3.5 Botimi i     Nentor  € 310,000  Ministria e  82.17  Ligji për siguri në
  doracakut     2011        Arsimit,        komunikacionin
  për arsim të             Shkencës        rrugor
  mesëm të               dhe
  ulët, shtypjen            Teknologjisë
  e
  fletëpalesave
  dhe panove
  reklamuese
  për siguri në
  komunikacion
  in rrugor, si
  dhe krijimi i
  njësisë së
  patrullave
  shkollore për
  kalim të
  sigurtë në
  rrugë.
4  Anëtarësimi dhe   4.1 Pjesëmarrja   Janar -  Autoriteti   89-8  eSEE Agjenda
  bashkëpunimi i      aktive në    Dhjetor  Rregullativ i     Plus (eSEE-
  Kosovës në        Projektin e    2011   Telekomunik      electronic South
  organizatat       Komisionit         acionit;        East Europe)
               Evropian për        Ministria e
  ndërkombëtare që
               monitorimin        Punëve të       Politikat e Sektorit
  kanë të bëjnë me
               e Sektorit të       Jashtme        te
  sektorët e        Komunikime                    Telekomunikacion
  transportit,       ve                        it
  komunikimeve       Elektronike
  elektronike dhe     dhe
  shërbimeve postare    shërbimeve
               të Shoqërisë
               së
               Informacionit
               dhe përpilimi
               i Raportit
               Final për këta
               sektorë.
               Angazhimi
               për marrjen e
               kodit
               shtetëror
               “.ks” të
               Internetit
               (ang. country
               code Top
               Level Domen
4.2 Pjesëmarrja   Janar -  Ministria e  81.1  Memorandumi i
  aktive në të   Dhjetor  Punëve të      Mirëkuptimin për
  gjitha nivelet  2011   Jashtme;       Rrjetin e
  e takimeve të       Ministria e     Transportin të
  SEETO-s si         Integrimeve     Evropës
  atë të           Evropiane      Juglindore
  Komitetit                    (Qershor 2004)
  Drejtues,
  Koordinatorë
  ve Kombëtar
  dhe në
  takimet e
  grupeve
  punuese;
  Pjesëmarrja
  aktive në
  Negociatat
  për
  Themelimin e
  Traktatit të
  Transportit
  për Evropën
  Juglindore;
  Inicimi i
  procedurave
  për anëtarsim
  në ADR,
  AETR, ITF,
4.3 Përmbushja e   € 20,000
  obligimeve të
  cilat dalin
  nga
  anëtarësia në
  Komitetin
  ndërkombëtar
   për
  kontrollim
  teknik të
  automjeteve
  dhe
  nëKomitetin
  ndërkombëtar
   për patentë
  shofer. (CITA
  - COMITÉ
  INTERNATIO
  NAL DE
  L’INSPECTIO
  N
  TECHNIQUE
  AUTOMOBIL
  E dhe CIECA
  -
  Commission
  Internationale
  des Examens
4.4 Antarsimi i   Janar -
  Hekurudhave   Dhjetor
   të Kosovës   2011
  në Unionin
  Hekurudhor
  Ndërkombëta
  r - UIC dhe
  antarsimi i
  Autoriteteve
  Aeronautike
  të Kosovës
  në organizata
  nderkombetar
  e të
  aeronautikës
4.5 Nënshkrimi i   Janar -  € 75,000  Ministria e  82.2  Strategjia
  Marrveshjes   Dhjetor       Punëve të      Sektoriale e
  me        2011        Jashtme       MTPT-së
  Bullgarinë,
  Shqipërinë,
  Maqedoninë
  dhe Zvicrën
  (të cilat janë
  negocuar);
  Themelimi i
  komisioneve
  të
  përbashëkta
  për
  implementimi
  ne
  marrveshjeve
  të
  nënshkruara
  me Turqinë
  dhe me
  Belgjikën ;
  Vazhdimi i
  negociatave
  me Kroacinë,
  Malin e Zi
  dhe
  Slloveninë; si
5  Strukturë       5.1 Hartimi i    Janar -  Plani zhvillimor
  funksionale me      Udhëzimit    Dhjetor  strategjik 2010-
  burime njerëzore të    Administrativ  2011   2014
  mjaftueshme mirë      për
               organizimin
  të motivuara dhe
               e
  kompetente për
               brendëshëm
  sektorët e        dhe
  Transportit dhe      strukturimin
  Shoqërisë së       e Ministrisë
  Informacionit
            Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
  Objektivat e        Aktivitetet        Afati   Ndikimi      Institucionet e Ndërlidhja  Ndërlidhja me
   Ministrisë                      Kohor   financiar     tjera të përfshira me PVPE-  dokumentet e
                                                      në      tjera

1   Dizajnimi i  1.1 Azhurnimi i PZHRB 2010- Tetor-      Brenda buxhetit  Shoqatat, MF,         1.Plani i
   Politikave të    2013 dhe harmonizimi me Dhjetor      të ndarë për   MTI, ESK.           Zhvillimit Rural
    Favorshme     kornizën afatmesme    2011       pagat e                     dhe Bujqësor 2010-
    Zhvillimore    buxhetore: 2012-2014.           punonjësve të                  2013.
    për Bujqësi          - Programimi         ministrisë.                      2. Programi
   dhe Zhvillim    dhe përgatitja e projekt                                 i Qeverisë 2011 –
     Rural      masave të Planit të                                    2014.
             Zhvillimit Rural dhe                                      3. Korniza
             Bujqësor për vitin 2012.                                 Afatmesme
                                                          Buxhetore 2010-
           1.2 Krijimi i lehtësirave      Janar-  Brenda buxhetit  Shoqatat, MF,         2012
                                                          Programi i
             fiskale dhe tregtare për    Dhjetor  të ndarë për   MTI, komunat         Qeverisë.
             bizneset bujqësore.       2011   pagat e      dhe doganat.
                    - Përgatitja e       punonjësve të
             propozimeve konkrete.           ministrisë.

           1.3 Përgatitja e të dhënave     Janar-  Brenda buxhetit  ESK, komunat.         PVPE, PZHRB
             statistikore që do t’i ofrojë  Dhjetor  të ndarë për                  2010-2013.
             vendimmarrësve          2011   pagat e
             informata të nevojshme          punonjësve të
             për bërjen e strategjive         ministrisë.
             dhe politikave në
             MBPZHR.
             1.4.1 Publikimi
             statistikor i të dhënave
             për:
             - RrDHKF (Rrjeti i të
2   Zhvillimi i   2.1 Zhvillimi i Autoritetit   Janar-  1.Brenda       Projekti i     Porgrami i
    mëtejmë      Menaxhues.         Dhjetor  buxhetit të     Binjakëzimit.   Qeverisë së
   institucional                   2011   ndarë për pagat             Kosovës 2011-
  për përfarimin                       e punonjësve të             2014 IPARD.
    me BE-në                         ministrisë.
                                   2. Projekti i
                                Binjakëzimit.
           2.2 Funksionalizimi i      Janar-  Brenda buxhetit   MF, Banka     Programi i
             Agjencisë së Pagesave.   Dhjetor  të ndarë për     Botërore dhe KE.  Qeverisë së
                            2011   pagat e                 Kosovës 2011-
                                punonjësve të              2014 IPARD.
                                ministrisë.
                                Banka Botërore.
           2.3 Ristrukturimi i Komitetit  Janar-  Brenda buxhetit   MF,MAT, MI,    Porgrami i
             Monitorues.         Dhjetor  të ndarë për     MPH, FB,      Qeverisë së
                            2011   pagat e       shoqatat e     Kosovës 2011-
                                punonjësve të    prodhuesëve dhe  2014 IPARD.
                                ministrisë.     përpunuesve,
                                Projekti i      Projekti i
                                Binjakëzimit.    Binjkëzimit.

3   Ofrimi i    3.1 Ngritja e kapaciteteve të  Janar- BK: 190,000-      ESK, komunat.   PVPE, PZHRB
   shërbimeve      fermerëve përmes      Dhjejtor Shërbime                 2010-2013.
    efikase      mbajtjes së trajnimeve,    2011  profesionale.
   profesionale     këshillimeve,
   për fermerë     shpërndarjes së
             broshurave, etj.
4  Kompletimi i   4.1 Projektligji për ndryshim - Prill - BK: 400,000 €.    ZKM, MF, MD,    Ligji nr. 03/L-098
  infrastrukturës    plotësim të Ligjit nr.   Qershor            MAP, MAPL,     për bujqësi dhe
    ligjore në     03/L-098 për bujqësinë    2011             MTI, MMPH, FB.   zhvillim rural.
   harmoni me      dhe zhvillimin rural.
   atë të BE-së
           4.2 Projektligji për ndryshim - Janar-  BK: 15000 €.     ZKM, MF, MD,    Ligji nr. 02/L-L-
              plotësim të Ligjit nr.  Dhjetor            MAP, MAPL,     95 për mbrojtjen e
             02/L-95 për mbrojtjen e   2011             MTI, MMPH, FB.   bimëve.
             bimëve.
atë të BE-së
        4.3 Projektligji   për    Korrik-  BK: 7,000 €.   ZKM, MF, MD,     Strategjia
          promovimin     e    Shtator           MAP, MAPL,      legjislative e
          produkteve bujqësore     2011            MTI, MMPH, FB.    Qeverisë së
          dhe ushqimore.
        4.4 Projektligji për pasurimin  Tetor-  450,000.00€.   MBPZHR, ZKM,     Kosovës
                                                 Strategjia2011.
         e miellit.          Dhjetor           MF, MD, MAP,     legjislative e
                         2011           MAPL, MTI,      Qeverisë së
                                      MMPH, FB.      Kosovës 2011.
        4.5 Projektligji për       Prill - 7,000 €      MBPZHR, ZKM,     Ligji nr. 2003/5
          ndryshimin dhe        Qershor           MF, MD, MAP,     për farëra.
          plotësimin e Ligjit nr.    2011           MAPL, MTI,
          Projektligji farëra.
        4.6 2003/5 për për shërbimet   Prill - BK: 20,000 €.   MMPH, FB.
                                      ZKM, MF, MD,     Strategjia
          këshillimore në bujqësi   Qershor           MAP, MAPL,      legjislative e
          dhe zhvillimin rural në    2011           MTI, MMPH, FB.    Qeverisë së
        4.7 Kosovë.
          Projektligji për pyjet.   Korrik - BK: 8,000 €.    ZKM,MF,MD,M 139.3.  Kosovës 2011.
                                                 Strategjija
                        Shtator           AP,MAPL,MTI,M    legjislative e
                         2011            MPH,FB.       Qeverisë së
        4.8 Projektiligji për            BK: 624,920 €.  MBPZHR, ZKM, 136.5  Kosovës 2011.
                                                 Strategjia
          rregullimin e tokave.     Prill -          MF, MAP,       legjistlative e
                        Qershor           MAPL, MIT,      Qeverisë së
                         2011           MMPH,        Kosovës 2011.
        4.9 Projketligji për       Prill - BK: 10,000 €.   AgjencioniZKM,
                                      MBPZHR,       Strategjia
          organizmat e modifikuar   Qershor           MF, MD, MTI,     legjislative e
          gjenetikisht.         2011           MSH, MMPH,      Qeverisë së
                                      AUK FB.       Kosovës 2011.
        4.1 Projketligji për       Prill - BK: 13000 €.    MBPZHR, ZKM,     Strategjia
          prodhimin,          Qershor           MF - Dogana e    legjislative e
          grumbullimin,         2011           Kosovës, MD,     Qeverisë së
          përpunimin dhe                      MTI, MSH, AUK    Kosovës 2011.
          tregtimin e duhanit.                   dhe FB.
           4.11 Projketligji për         Prill - BK: 6000 €.    MBPZHR, ZKM,   Ligji nr. 02/L-8
             ndryshimin dhe         Qershor          MF - Dogana e  për verëra.
             plotësimin e Ligjit nr.      2011           Kosovës, MD,
             02/L-8 për verëra.                     MTI, Instituti
                                           Bujqësor i
                                           Kosovës-Pejë
           4.12 Projketligji për         Prill - BK: 10,000 €.   MBPZHR, ZKM,   Strategjia
             ndryshimin dhe         Qershor          MF, MD, MAP,   legjislative e
             plotësimin e Ligjit nr.      2011           MAPL, MTI,    Qeverisë së
             02/L-122 për bujqësi                    MMPH dhe FB.   Kosovës 2011.
             organike.
           4.13 Përgatitja e 20         Janar-                   Ligjet e MBPZHR
             Udhëzimeve           Dhjetor                   të miratuara në
             Administrative,          2011                   Kuvendin e
                 shih Aneksin 1.                           Kosovës dhe të
                                                   dekretuara nga
                                                   Presidenti i
                                                   Kosovës.

5   Mbrojtja e   5.1                 Janar-  Nuk kërkohen   MMPH,      Plani për
     tokës       Implementimi i Ligjit për   Dhjetor  mjetet shtesë.  komunat,     Zhvillimin Rural
  bujqësore dhe      Tokë Bujqësore nr.       2011           fermerët/    dhe Bujqësor 2007-
   shfrytëzimi i     02L/26 dhe U/A që kanë                  pronarët.    2013.
  qëndrueshum       dalë nga Ligji, si dhe
     i saj       ligjet tjera që kanë ndikim
              në ruajtjen e tokës
              bujqësore nga ndërtimet e
              pa planifikuara urbane.

           5.2 Inspektimet e rregullta     Janar-
             për parandalimin e       Dhjetor          MMPH,      Ligji i Tokës
             ndërrimit të destinimit të    2011           komunat.     Bujqësore.
             tokës bujqësore.
5.3 Inplementimet i projektit    Janar-  Financiohet nga  MMPH,AKK,ME 136.4
   ''Mbështetje e Mëtejme e    Djetor  BE-dhe       F-I ,Suhareka si
  Shfrytzimit të          2011   menaxhohet nga   pilot-komunë
  Qëndrueshëm të Tokave           ZNAF, 1.4     kryesore, ko-
  Bujqësore'';               milion euro,    pilot Peja, Istogu,
    1. Asistenca ligjore          komponenta     Graqanica,
                                            Strategjija për
  MBPZHR;                  IPA dhe      Prishtina, Vitia,
                                            konsolidim të
            2.             BK: 100.000  Kaqniku.
                                            tokës 2010-2020
  Planifikimi i tokave           €.
                                              Ligji i Tokës
  rurale dhe mbrojtja e
                                            Bujqësore.
  mjedisit;
      3. Krijimi i sistemit
  të indentifikimit të
  parcelave të tokës (LPIS)
  dhe ndotjes së tokës në
  bazën e të dhënave (GIS);
5.4 Inplementimi i projektit     Janar-  BK: 582.320 €,  Agjencioni   136.5  Strategjija për
  të komasacionit të pa      Dhjetor           Kadastral i      konsolidim të
  përfunduar të tokës, i      2011    BK: 42.680 €. Kosovë,        tokës 2010-2020
  paraparë të zhvillohet në                  kompanitë       dhe plani i
  disa zona kadastrale në                   gjeodete,       veprimit për
  komunën e Gjakovës.                     komunat,        realizimin e
                                pronarët.       Strategjisë.
5.5 Implementimi i projektit     Janar-  BK: 42.680 €.   Agjencioni       Strategjia për
  për rregullimin e tokës në   Dhjetor           Kadastral i      konsolidim të
  baza vullnetare në        2011           Kosovës,        tokës 2010-2020.
  komunën e Vitisë.                      kompanitë
                                gjeodete,
                                komunat,
6  Menaxhimi i  6.1 Inspektimi    dhe     Janar-           Inspekcioni pyjor      Ligji për pyje,
  Qëndrueshëm    monitorimi i aktiviteteve  Dhjetor           komunal dhe         Ligji për
   i Pyjeve    në mbrojtjen, kultivimin,   2011           shtetëror,         inspekcionin
           shfrytëzimin e pyjeve                  Autoriteti pyjor      bujqësor dhe
           publike dhe private,                   komunal,          Udhëzimet
           tokave pyjore. Inspektimi                Inspekcioni i        Administrative të
           i subjekteve që merren                  tregut.           këtyre fushave në
           me përpunimin primar të                               pylltari.
           drurit (sharrave private),
           tregjeve, depove, etj.
         6.2 Monitorimi i gjendjes     Prill-           Inspeksioni pyjor      Strategjia për
           shëndetësore të pyjeve    Dhjetor           komunal.          Zhvillimin e
           dhe faunës-kafshëve të    2011                          Pylltarisë 2010-
           egra.                                        2020, Ligji i ri i
                                                      pyjeve dhe Ligji
                                                      për inspeksionin
         6.3 Hapja e brezave të rinjë   Janar-  Brenda buxhetit. Autoritetet         Strategjia
           dhe mirëmbajtja e atyre   Dhjetor          komunale.          Zhvillimore e
           ekzistues për mbrojtjen e   2011                         pylltarisë 2010-
           pyjeve nga zjarret.                                 2020, Ligji për
           Trajtimi i mbetjeve nga                               pyje nr. 2003/3.
           prerjet ilegale, si dhe
           aplikimi i masave
           preventive për mbrojtje
           nga sëmundjet dhe
         6.4 dëmtuesit e pyjeve.
           Prodhimtaria e rreth     Janar-  Brenda buxhetit  Autoritetet     139.5  Strategjia
           2,000,000 fidaneve.      Dhjetor  200,000 €.    komunale,          Zhvillimore e
                           2011           sektori privat       Pylltarisë 2010-
           Pyllëzimi i 400 ha                    dhe projekti i       2020, Ligji për
           sipërfaqeve të zhveshura                 NFG (Projekti        pyje nr. 2003/3
           të tokave pyjore, si dhe                 Norvegjez).         dhe Plani Vjetor i
           mirëmbajtja e 238.50 ha                                APK-së.
           sipërfaqe të pyllzuara në
           vitin 2010. Planifikimi i
           masave kultivuese
           6.5 Implmentimi i Planeve     Janar-  300.000 €     Komunat.          Strategjia
             Menaxhuese për afër     Dhjetor  Buxheti i                  Zhvillimore e
             40,000 ha pyje dhe toka    2011  Kosovës.                   Pylltarisë 2010-
             pyjore.                                       2020, Ligji për
                                                       pyje nr. 2003/3
                                                       dhe Plani Vjetor i
           6.6 Planifikimi i shfrytëzimit  Janar-  Brenda buxhetit. APK, Autoritetet      Strategjia
             të pyjeve sipas Planit të  Dhjetor          komunale,          Zhvillimore e
             Veprimit të Menaxhimit     2011           sektori privat.       Pylltarisë 2010-
             të Pyejeve për 139.000 m3                              2020, Ligji për
             për pyje shtetërore dhe                               pyje nr. 2003/3
             170.000 m3 nga sektori                               dhe Plani Vjetor i
             privat, bruto masë                                 APK-së.
             drunore.
7   Avancimi i   7.1 Hartimi i Planeve       Janar-  Qeveria     Qeveria           Strategjia
   politikave     Menaxhuese për afër     Shtator  Norvegjeze    Norvegjeze.         Zhvillimore e
  sektoriale për    12,000 ha pyje dhe toka        përmes projektit               Pylltarisë 2010-
  menaxhimin e     pyjore.                NFG.                     2020 (nga
  qëndrueshëm   7.2 Vlersimi dhe aprovimi i   Korrik- Brenda buxhetit   Subjektet e        donatorët) dhe
                                                       Ligji i ri i pyjeve.
   të resurseve    planeve menaxhuse      Dhjetor të ndarë për    licencuara,
    pyjore,     afatgjate      (10-   2011  MBPZHR.       komunat.
   kafshëve të     vjeçare) të menaxhimit
     egra      me pyje (planet vjetore
             dhe planet operacionale).
           7.3 Hartimi programit për     Janar-  Brenda buxhetit  MMPH,           Strategjia
             zhvillimin e menaxhimit   Dhjetor  të ndarë për   MASHT,           Zhvillimore e
             të kafshëve të egra dhe    2011  MBPZHR.      komunat,          Pylltarisë 2010-
             gjueti.                         Federata e         2020 (nga
           7.4 Hartimi dhe aporvimi i    Janar-  Brenda buxhetit  Gjuetarëve të
                                         MMPH,       139.11  donatorët) dhe
             Strategjisë për zhvillimin  Djetor  të ndarë për   MASHT,
             e ekoturizmit.        2011   MBPZHR.      komunat, FGJK.
8   Siguria e   8.1 Inspektimet dhe kotrollat   Janar-  Brenda buxhetit  Inspektorët     Ligjet e MBPZHR-
   ushqimit,     që kanë të bëjnë me     Dhjetor  të ndarë për   komunal       së në fuqi.
    ruajtja e     higjienën dhe cilësinë e    2011  MBPZHR.      Shoqatat e
   shëndetit të    produkteve blegtorale.                  prodhuesëve,
   njeriut dhe     Planifikohen të                     përpunuesëve
  kafshëve, si     realizohen rreth 145                   dhe tregtuesëve
  dhe ruajtja e    kontrolla.                        bujqësore dhe
   mjedisit                                  blegtorale.
    jetësor    8.2 Mostrimet dhe analizat e   Janar- Brenda buxhetit   Instiututi i    Ligjet e MBPZHR-
             produkteve bujqësore     Qershor të ndarë për    shëndetit publik,  së në fuqi.
             dhe blegtorale.        2011 MBPZHR.       Fakulteti i
             Planifikohen të                     Bujqësisë,
             realziohen 4,690 analiza                 importesit-
             laboratorike.                      eksprotuesit e
                                         produkteve
           8.3 Monitorimi i fushave të    Janar-  Brenda buxhetit  Inspektorët     Ligji i Farës nr.
             mbjellur: Vlera       Dhjetor  të ndarë për   komunal.      2003/05, Ligji i
             Kultivuese dhe         2011  MBPZHR.                materialit fidanor
             Përdoruese (grurë, elb,                           nr. 2004/13,
             misër dhe patate) dhe                            Udhëzimi
             monitorimi i kompanive                            Administrativ për
             që bëjnë përpunimin e                            tregtim të
             farës. Planifikohen të                            farërave nr.
             realizohen rreth 12 vizita                          04/2003.
9  Promovimi i të  9.1 Realizimi i Panairit     1-15 maj BK.        Shoqatat e     Plani i Zhvillimit
   arriturave në    Nacional të Gjedhit.      2011           prodhuesve dhe   Rural dhe
    sektorët e                                 përpunuesve të   Bujqësor 2010-
  bujqësisë dhe                                 prodhimeve     2013.
    blegtorisë                                 blegtorale.
           9.2 Organzimi i Ditës       01  BK.         Organizatat për   Plani i Zhvillimit
             Ndërkombëtare të       Qershor           të drejtat e    Rural dhe
             Qumështit.          2011            fëmijëve.      Bujqësor 2010-
                                                   2013.
       9.3 Panairi i Bletarisë dhe     09-11   BK.      Lidhja e           Plani i Zhvillimit
         Prodhimeve të Bletarisë.     Tetor           Bletarëve të         Rural dhe
                          2011           Kosovës.           Bujqësor 2010-
       9.4 Organizimi i Ditës së      07 tetor  BK.      Shoqatat, OJQ-të,      2013. i Zhvillimit
                                                     Plani
         Patates.             2011           donatorët.          Rural dhe
                                                     Bujqësor 2010-
                                                     2013.
       9.5 Organizimi i               BK.       Shoqatat, OJQ-të,      Plani i Zhvillimit
                         Shtator -
         manifestimit tradicional                  donatorët.          Rural dhe
                         Qershor
         ''Dita e mollës'' dhe "Dita                               Bujqësor 2010-
                          2011
         e dredhëzës".                                      2013.
       9.6 Promovimi i prodhimeve      13 - 20 BK.        Shoqatat, OJQ-të,      Plani i Zhvillimit
         vendore nëpër panaire       Tetor  Donatorët, CEO  donatorët, CEO        Rural dhe
         bujqësore.            2011  (Congress &   (Congress &         Bujqësor 2010-
              -Panairi i           Event      Event            2013.
         produkteve bujqësore.           Organization).  Organization).
                     2)
       9.7 Dita e vjeljes së rrushit-   07 shator BK        Shoqatat, OJQ-të,      Plani i Zhvillimit
         Rahovec              2011          Kuvendi           Rural dhe
                                      Komunal I          Bujqësor 2010-
                                      Rahovecit          2013.
       9.8 Shpallja e fermerit të vitit-  20-25   BK       Dretorit           Plani i Zhvillimit
         Prishtinë            dhjetor          Komunal per         Rural dhe
                                      bujqesi dhe         Bujqësor 2010-
                                      zhvillim rural        2013.


                              ANEKSI 1
              Udhëzimet Administrative të planifikuara për vitin 2011
Objektivi  Nr      Aktivitetet       Afati   Ndikimi    Institucionet e  Ndërlidhja Ndërlidhja me
                         Kohor   financiar   tjera të përfshira me PVPE- dokumentet e
                                                në     tjera
Kompletimi i    Udhëzim Administrativ      30    Shoqatat,  Ligji nr. 03/L-098
bazës ligjore    për përfituesit e fondeve.  shtator  komunat.  për bujqësi dhe
 me U/A                      2011         zhvillim rural,
                                     neni 11 paragrafi
        1
                                     2.
          Udhëzim Administrativ      30    Shoqatat,  Ligji nr. 03/L-098
          për çmimet e tregut.     shtator  komunat.  për bujqësi dhe
                          2011         zhvillim rural,
        2                            neni 24 paragrafi
          Vendim për formimin e      30    Shoqatat,  3. nr. 03/L-098
                                     Ligji
          komisionit për zbatimin e  qershor   komunat.  për bujqësi dhe
          kontabilitetit në fermë.    2011         zhvillim rural,
        3                            neni 25 paragrafi
          Udhëzim Administrativ      30    Shoqatat,  4. nr. 03/L-098
                                     Ligji
          për përfituesit e fondeve.  qershor   komunat.  për bujqësi dhe
        4
                          2011         zhvillim rural,
          Udhëzim Administrativ      30    Shoqatat,  Ligji nr. 03/L-098
          për format e organizimit   shtator   komunat.  për bujqësi dhe
        5  të prodhuesve,         2011         zhvillim rural,
          përpunuesve dhe                   neni 26 paragrafi
          Udhëzim Administrativ      30    Shoqatat,  Ligji nr. 03/L-098
          për përmbushjen e       shtator  komunat.  për bujqësi dhe
          kritereve nga organizatat   2011         zhvillim rural,
        6  dhe shoqatat e                    neni 27.
          prodhuesve dhe
          Udhëzim Administrativ      30   Shoqatat,  Ligji nr. 03/L-098
          për zbatimin e kritereve   shtator  komunat.  për bujqësi dhe
        7
          që kërkohen për         2011         zhvillim rural,
          Udhëzim Administrativ    28 shkurt  Shoqatat,  Neni 1 paragrafi
          për ndryshim plotësimin     2011   komunat.  1.3, pika (d) dhe
          e Udhëzimit                     nenit 20 paragrafi
        8  Administrativ MA-nr.                 20.1 pika (a) të
          20/2006 për standardet e               Ligjit për
   Udhëzim Administrativ   28 shkurt  Shoqatat,    Neni 1.3 pika (d),
   për ndryshim plotësimin   2011   komunat.    nenit 12 paragrafi
   e Udhëzmit                      2. pika (a) të Ligjit
 9  Administrativ MA-nr.                 për blegtorinë e
   19/2005 për licencimin e               Kosovës nr.
   Udhëzim Administrativ     30   Shoqatat,    Ligji për bletari
10
   për cilësinë e mjaltit.  shtator  komunat.    nr. 02/L-111, të
   Udhëzim Administrativ   31 mars  Shoqatat,    Ligji për bletari
   për certifikimin e      2011   komunat.    nr. 02/L-111, të
11
   bletoreve për prodhimin                dt. 08 shkurt 2008.
   U.A Listat I/A dhe II/A 31 korrik   Shoqatat,    Ligji i produkteve
   dhe IV/A të bimëve dhe    2011   komunat.    për mbrojtjen e
12
   produkteve bimore me                 bimëve nr. 03/L-
   Udhëzim Administrativ     30   Shoqatat,    Ligji për verëra
   për përcaktimin e     qershor  komunat.    nr. O2/L-8, të dt.
   rendimenteve maksimale    2011           14 Tetor 2005.
   për ha për verën cilësore
13  dhe kategoritë tjera nga
   Kosova, si dhe percaktimi 31 korrik
   Udhëzim Administrativ         Shoqatat,    Ligji i produkteve
   për mënyrën e përdorimit   2011   komunat.    për mbrojtjen e
   të produkteve për                   bimëve nr. 03/L-
   mbrojtjen e bimëve,                  042, dt. 07.11.2008.
14
   metoda e mbajtjes së
   Udhëzim Administrativ     30   Shoqatat,    Ligji nr. 03/L-029
   për organizimin dhe    qershor  komunat.    për inspekcionin
15
   funksionimin e        2011           bujqësor.
   Udhëzim Administrativ   31 mars  Shoqatat,    Ligji nr. 02/L-53
16  për kushtet dhe mënyrat   2011   komunat.    për gjueti, dt.11
   e gjuetisë në Kosovë.
   Udhëzim Administrativ     31   Shoqatat,    gusht 2006. e
                              Ligji për pyjet
  për strukturën        dhjetor  komunat.    Kosovës, nr.
17
  organizative për       2011           2003/3, të dt. 20
  Udhëzim Administrativ     31    Shoqatat,    Ligji për pyjet e
  për mënyrën e dhënies së   dhejtor  komunat.    Kosovës, nr.
18 tokave pyjore me qira     2011           2003/3, të dt. 20
  Udhëzim Administrativ     31    Federata e   Ligji nr. 02/L-53
  për numrin dhe mënyrën    dhjetor  Gjuetarëve të  për gjueti, dt.11
19
  e shfrytëzimit të qenëve   2011   Kosovës dhe   gusht 2006.
  Udhëzim Administrativ     31   Komunat dhe  Ligji nr. 2003/3
  për format e trajnimit të  dhjetor  OJQ-të.    për pyjet e
20
  pyjeve dhe furnizimi I    2011          Kosovës.
                      Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
  Objektivat e      Aktivitetet      Afati Kohor   Ndikimi   Institucione  Nderlidhja    Nderlidhja me
   Ministrise                          financiar  t e tjera te  me PVPE-ne   dokumentat e tjera
                                        perfshira

1   Regjistrimi I  1.1 Dorzimi        Dhjetor 2011  47.331,00  MTI-ARBK      55    Regullorja 2001/6 dhe
   bizneseve dhe     Aplikacioneve (për                               Ligji mbi Shoqërit Tregtare
   funksionimi I    regjistrim,ndryshim                               Nr.02/L-123
   zyres se pengut    dhe shuarje të
              biznesit

            1.2 Licencimi    i   Dhjetor 2011  Nuk ka    MTI-ARBK    Nuk ka    Regullorja 2001/6 dhe
              Kompanive    të                               Ligji mbi Shoqërit Tregtare
              sigurimit fizik                                 Nr.02/L-123

            1.3 Regjistrimi i Pengut  Dhjetor 2011  Nuk ka    MTI-ARBK      55    Regullorja 2001/6 dhe
                                                      Ligji mbi Shoqërit Tregtare
                                                      Nr.02/L-123
            1.4 Sigurimi Kolateralit Dhjetor 2011   Nuk ka    MTI-ARBK    Nuk ka    Rregullorja Nr.2001/32,
              për Biznese                                   Rregullorja 2001/5


            1.5 Rritja e sigurisë në Dhjetor 2011   Nuk ka    MTI-ARBK    Nuk ka    Rregullorja
              kthimin e kredisë                                Nr.2001/32,Rregullorja
                                                      2001/5

2  Zbatimi i     1.1 Hartimi dhe      Korrik 2011  3.000,00   MTI, MF,      22    Politika Tregtare e Kosoves
  Politikave       koordinimi i                    MIE,
  Tregtare        aktiviteteve për                  MPBZHR,
              implementimin e                  MTTP,
              Politikave Tregtare                MSHP, MPJ
  Tregtare            1.2 Monitorimi dhe     Dhjetor 2011  2.500,00  MTI, MF,    Nuk ka  Politika Tregtare e Kosoves
              vlersimi i aktivitete               MIE,
              në periudhat gjashtë               MPBZHR,
              mujore                      MTTP,
                                       MSHP, MPJ

            1.3 Funkcionimi    I   Dhjetor 2011  7.000,00  MTI, MF,    Nuk ka  Politika Tregtare e Kosoves
              Mekanizmave                    MIE,
              koordinues   të                MPBZHR,
              Politikës Tregtare                MTTP,
                                       MSHP, MPJ

            1.4 Perkrahje ne      Janar 2011-  1,5 miljon MTI,      55, 127  Politika Tregtare e Kosoves
             zhvillimin e       Mars 2013   Financim  Komisioni
             Politikes Tregtare           nga KE   Evropian
             te Kosoves Projekti
             I financuar nga ZN
             e KE

            1.5 Implementimi   i  Shtator 2013   5.000,00  MTI BEEP-   55, 127  Politika Tregtare e Kosoves
              Politikes Tregtare,                USAID
              pekrahur   nga
              Programi    BEEP-
              USAID

3  Implementimi I  3.1 Angazhimi   i  Qershor 2011 4.300,00     Enti   i  Nuk ka   Të dhënat periodike të
   strategjise se    zyrtarëve nga DI-ja                Statistikave       Entit Statistikor, Doganave
   Industrisë së    për mbledhjen e të                të Kosovës,       dhe Bankës Botërore
   Kosovës 2010 -    dhënave periodike                 Administrat
      2013                               a Tatimore e
                                       Kosovës dhe
                                       Doganat
             3.2 Analiza e rezultateve Tetor 2011   5.800,00   MTI/DI  Nuk ka  DI, MTI, DT, DN
               të hulumtimit mbi
               ndërmarrjet
               prodhuese industriale
             3.3 Hartimi i Ligjit për Maj 2011     1,500.00 €  MTI/DI  Nuk ka  Direktivat Evropiane
               kërkesat teknike për
               produkte   dhe
               vlerësim   të
               konformitetit

             3.4 Hartimi i Projektligjit Nëntor 2011  2,000.00 €  MTI/DI  Nuk ka  Direktivat Evropiane
               për Plotësimin dhe
               Ndryshimin e Ligjit
               për  Sigurin  e
               Përgjithshme   të
               Produkteve             3.5 Hartimi I rreguloreve Dhjetor 2011  1,500.00 €  MTI/DI  Nuk ka  Direktivat Evropiane
               teknike dhe    I
               Udhezimeve
               Administrative

4   Regjistrimi I   3.1 Pergatija e 2000   Dhjetor 2011  5.000,00   ZPI     34  Strategjia per pronesinë
    objeteve te      vendimeve   per                          intelektuale 2010/2014
  prones Industriale    regjistrimin  e
               Markave tregtare
    objeteve te
  prones Industriale             3.2 Pergatitja e 100    Dhjetor 2011  2.000,00  ZPI    Nuk ka  Strategjia per pronesinë
               vendimeve  për                           intelektuale 2010/2014
               regjistrimin e
               Patentave

             3.3 Pergatitja e 2000   Dhjetor 2011  1.000,00  ZPI    Nuk ka  Strategjia per pronesinë
               njoftimeve  për                          intelektuale 2010/2014
               plotesimin   e
               aplikimve   te
               Markave tregtare

             3.4 Pergatitja e 400    Dhjetor 2011  2.000,00  ZPI    Nuk ka  Strategjia per pronesinë
               njoftimeve  për                           intelektuale 2010/2014
               plotesimin  e
               aplikimve
               tePatentave

5  Hartimi dhe     1.1 Angazhimi ne      Dhjetor 2011  3.500,00  DT,MTI,    127  Ligji Nr. 03/L-168 për
  Zhvillimi I       krijimin e                    OBT         turizmin dhe shërbimet
  Politikave        marrëveshjeve per                          turistike
  Turistike        bashkpunim ne
               Turizem

             1.2 Pjesmarrja ne vizita  Dhjetor 2011  4.500,00  DT, MTI  Nuk ka  Ligji Nr. 03/L-168 për
               studimore dhe                            turizmin dhe shërbimet
               konferenca rajonale                         turistike
               turistike
1.3 Bashkpunim me      Dhjetor 2011  1.800,00  DT, MTI    127  Ligji Nr. 03/L-168 për
  Komunitetitn e                            turizmin dhe shërbimet
  Biznesit Turistik (si                         turistike
  ne projekte shtes,
  ashtu edhe ne
  shkembim te
  ekspertizes)


1.4 Bashkpunim me     Dhjetor 2011  1.800,00  DT, MTI  Nuk ka  Ligji Nr. 03/L-168 për
  Organizatat                              turizmin dhe shërbimet
  Donatore qe Veprojn                          turistike
  ne Kosov (per
  mundesi te
  Projekteve shtes dhe
  co-financimit ne
  projektet e Minstrisë)1.5 Angazhimi per     Dhjetor 2011   2.700,00  DT, MTI    127  Ligji Nr. 03/L-168 për
  anetaresimin e                            turizmin dhe shërbimet
  turizmit Kosovar ne                          turistike
  asociacione Turistike
  Nderkombetare

				
DOCUMENT INFO
Description: Strategjite E Marketingut document sample