Strategie Informatizare - DOC by tjr11923

VIEWS: 16 PAGES: 23

More Info
									Strategia de informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2010-2015

I. Introducere

    În cadrul reformei instituţionale a sistemului judiciar, începând cu anul 2005 informatizarea
a constituit o prioritate. Prin HG 543/2005 a fost adoptată Strategia de informatizare a sistemului
judiciar pe perioada 2005-2009, act prin care s-au stabilit principalele obiective ce trebuie atinse în
procesul de informatizare al sistemului judiciar, cum sunt: dotarea cu tehnică de calcul şi licenţe
software, dezvoltarea reţelelor LAN şi WAN, dezvoltarea sistemului informatic ECRIS de
management al dosarelor, dezvoltarea sistemului de arhivare electronică a dosarelor, etc.
    Implementarea soluţiilor IT este un proces continuu, toate sistemele informatice devenind
uzate fizic şi depăşite tehnic în maximum 7-10 ani din momentul implementării. Din aceste
considerente, pentru a rămâne funcţionale, sistemele informatice necesită o permanentă adaptare
şi înnoire, prin raportare la noile tehnologii şi produsele nou apărute.
    Prin noua Strategie de informatizare ne propunem să implementăm proiectele derulate la
nivelul Uniunii Europene, prin programele e-justice şi e-law, să oferim utilizatorilor interni suportul
necesar implementării de noi modalităţi de lucru mai eficiente şi să furnizăm un număr mai mare
de date şi servicii on-line pentru cetăţeni.
    Astfel, informatizarea sistemului judiciar vizează:


1. Eficientizarea procedurilor judiciare

1.1. creşterea calităţii actului de justiţie şi accelerarea derulării procedurilor judiciare
1.2. standardizarea procedurilor, formularelor, nomenclatoarelor la nivelul întregului sistem judiciar
1.3. eliminarea treptată a gestionării datelor în format de hârtie prin utilizarea formei electronice a
dosarelor şi a celorlalte documente specifice
1.4. accesul rapid la legislaţie, jurisprudenţă şi la informaţii privind cazurile aflate pe rol pentru
personalul instanţelor
1.5 comunicarea rapidă între unităţile sistemului judiciar, prin utilizarea mijloacelor electronice
securizate
1.6. reducerea costurilor şi o mai bună alocare a resurselor,
1.7. creşterea gradului de pregătire în domeniul informatic al personalului


2. Creşterea gradului de transparenţă

2.1. deschidere către cetăţeni, mass-media şi ONG-uri prin prezentarea on-line a informaţiilor
publice despre activitatea de judecată şi alte activităţi cu caracter public ale justiţiei
2.2. servicii electronice pentru cetăţeni, avocaţi şi alţi specialişti implicaţi în actul de justiţie

3. Securizarea informaţiilor

3.1. creşterea gradului de securizare al reţelelor LAN şi WAN
3.2. implementarea de politici de securitate adaptate pentru tipul de informaţii gestionat de fiecare
instituţie în parte


4. Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale:

5.1. managementul informatizat al documentelor interne
5.2. optimizarea proceselor de alocare, lichidare, ordonanţare şi plată
5.3. planificarea multianuala a investiţiilor şi bugetului pe baza analizelor de execuţie şi a
prognozelor
5.4. corelarea proceselor de achiziţii publice cu nevoile reale şi calendarul bugetar
5.5. remunerarea şi motivarea personalului în concordanţă cu activitatea prestată şi performanţele
înregistrate
5.6. gestionarea corespunzătoare a patrimoniuluiII. Situaţia actuală a sistemului informatic judiciar;

1. Organizarea sistemului judiciar, personalul IT disponibil în fiecare instituţie, organizarea
acestuia

    Activitatea informatică a instanţelor este coordonată de către Direcţia Tehnologia
Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. Compartimentul informatic al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea informatică a parchetelor. Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Departamentul Naţional Anticorupţie îşi
gestionează autonom propria activitate informatică şi dispun de personal de specialitate
informatică propriu.

    Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei dispune de 8 specialişti IT, 2
consilieri juridici asimilaţi judecătorilor şi procurorilor, 1 consilier de afaceri europene şi doi referenţi
cu studii medii. În cadrul instanţelor s-au alocat în total 279 (exceptând Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie) posturi de specialişti IT care sunt repartizate de regulă la nivelul curţilor de apel şi
tribunalelor. Informaticienii din cadrul tribunalelor desfăşoară activitate inclusiv în judecătoriile din
raza teritoriala a tribunalului. Birourile de informatică din instanţe sunt conduse de informaticieni
şefi. Personalul de specialitate informatică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este format
din 6 persoane dintre care 5 cu studii superioare şi una cu studii superioare de scurta durată şi
este direct subordonat directorului Direcţiei legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică.

    Consiliul Superior al Magistraturii dispune de 5 specialişti IT. Consiliul Superior al
Magistraturii are organizate în subordine Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de
Grefieri care nu dispun de personal IT propriu.

    În cadrul Ministerului Public gestionarea sistemelor informatice este realizată de personalul
de specialitate IT. La nivelul PICCJ funcţionează Direcţia de exploatare a tehnologiei informaţiei
(D.E.T.I.) având un număr de 19 posturi de specialişti IT, din care 10 ocupate. La nivelul
parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale au fost prevăzute în
statul de funcţii şi personal 116 posturi de specialişti IT – personal auxiliar de specialitate, din care
100 sunt ocupate şi 56 de posturi de specialişti IT funcţionari publici, din care 37 sunt ocupate,
având cu precădere sarcini în domeniul informaticii de gestiune economică.
D.I.I.C.O.T. – structura centrală are 3 specialişti IT care fac parte din Compartimentul de
specialişti, iar structurile teritoriale sunt deservite de informaticienii angajaţi la parchete.

    Potrivit dispoziţiilor legale, numărul de informaticieni din instanţe şi parchete se stabileşte
de către preşedintele instanţei sau de către conducătorul parchetului. Selectarea acestora,
promovarea, numirea informaticienilor şefi din instanţe şi parchete se face cu implicarea
compartimentelor informatice de la nivelul Ministerului Justiţiei şi a Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

    Biroul pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei al Departamentului Naţional
Anticorupţie funcţionează în cadrul Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor
privind corupţia şi este compus din 7 specialişti IT (3 administratori de reţea, 4 specialişti IT care
au ca atribuţii administrarea şi programarea bazelor de date, actualizarea site-ului DNA şi
realizarea de rapoarte de constatare în dosare penale ). Structurile teritoriale ale Departamentului
Naţional Anticorupţie Naţional Anticorupţie nu dispun de personal IT. Activitatea de
introducere/validare a datelor în baza de dosare a DNA este realizată atât în structura centrală cât
şi în cea teritorială de către grefieri.
    În subordinea Ministerului Justiţiei sunt organizate Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Spitalul
„Prof. dr. Constantin Angelescu” şi Serviciile de probaţiune.

     Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor gestionează şi coordonează activitatea IT din sistemul penitenciar, având un
număr de 137 posturi de specialişti prevăzute. La nivel central sunt prevăzute 16 posturi (12
posturi studii superioare, dintre care 3 posturi de conducere şi 4 posturi studii medii), iar la nivel
teritorial sunt prevăzute 121 posturi de specialişti (48 posturi studii superioare, 73 posturi studii
medii). În fiecare unitate penitenciară funcţionează un compartiment informatică coordonat de
către un ofiţer informatician şi care are în compunere un număr de 1 - 3 lucrători cu studii medii,
specializarea informatică. Procentul de încadrare a posturilor la nivelul direcţiei este de 85%.

     În cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, gestionarea sistemelor informatice
este realizată de personalul de specialitate IT, în număr de 149 specialişti IT, la nivel central şi
teritorial (funcţii de execuţie – analist programator, analist programator ajutor, inginer de sistem,
informatician, şi funcţii de conducere). La sediul central al Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului, personalul de specialitate IT îşi desfăşoară activitatea, în 4 direcţii, şi anume: Direcţia
Analiză Programare, Direcţia Tehnologia Informaţiei, Direcţia Registrul Comerţului Central
Computerizat şi Direcţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, totalizând un număr de 50 specialişti
IT, care şi asigură îndrumarea metodologică a structurilor teritoriale.
     În cadrul fiecărui ORCT sunt 1 – 3 specialişti IT, în funcţie de volumul de activitate din
fiecare locaţie, la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale desfăşurându-şi
activitatea un număr total de 99 specialişti IT.


2. Dotarea actuală cu tehnica de calcul şi licenţe pentru software de bază;

   Toate instituţiile sistemului judiciar beneficiază de un număr de echipamente IT care
acoperă necesarul actual, majoritatea activităţilor fiind complet informatizate.

    Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dispun de 1.405 servere, 15.603 staţii de lucru şi 608 notebook-uri, 6.022 imprimante, 946
multifuncţionale şi alte echipamente de tehnică de calcul, reţea şi comunicaţii. Aproximativ 20%
din echipamente au fost achiziţionate anterior anului 2005, fapt pentru care va fi necesară
înlocuirea lor în perioada 2010-2014.
Din punct de vedere al dotării cu produse software, Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti
utilizează preponderent tehnologie Microsoft, licenţele aferente acestor produse fiind achiziţionate
centralizat de către Guvernul României. Pentru produsele Microsoft ce nu au făcut obiect al
acordurilor guvernamentale sau pentru cele pentru care nu au fost achiziţionate centralizat licenţe,
cum sunt SQL server, Ministerul Justiţiei a achiziţionat separat licenţe atât pentru uzul propriu cât
şi pentru necesarul din instanţe şi penitenciare. Adiţional produselor Microsoft, Ministerul Justiţiei şi
instanţele judecătoreşti utilizează şi aplicaţii dezvoltate pe platformă Lotus Notes şi dispune de
licenţele necesare, achiziţionate anterior anului 2000.

    Consiliul Superior al Magistraturii dispune de 8 servere, 250 staţii de lucru, 80 notebook-
uri şi 88 imprimante şi 14 echipamente multifuncţionale .

    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele subordonate
dispun de 5614 staţii de lucru şi notebook-uri, 1135 servere, 88 SAN-uri şi alte echipamente de
tehnică de calcul, reţea şi comunicaţii.
În ceea ce priveşte dotarea cu pachete software de bază, menţionăm că toate staţiile de lucru şi
notebook-urile au fost achiziţionate cu sistem de operare preinstalat Windows XP şi Vista, iar
majoritatea serverelor au instalat Windows Server Standard 2003 şi superior. Pe toate staţiile de
lucru şi notebook-urile aflate în dotarea P.I.C.C.J., unităţilor subordonate şi structurilor D.I.I.C.O.T.
este instalată suita MS Office 2003 şi superior, licenţele fiind înrolate în acelaşi contract de
licenţiere mai sus-menţionat. Bazele de date utilizate sunt MS SQL Server 2000, 2005 şi 2008.
    Departamentul Naţional Anticorupţie dispune de 87 servere, 124 imprimante, 480 staţii
de lucru şi alte echipamente de tehnică de calcul, reţea şi comunicaţii.

    Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are în
dotare 4 servere, 745 staţii de lucru şi notebook-uri, 436 imprimante, şi alte echipamente de
tehnică de calcul, reţea şi comunicaţii.

    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă
tribunale dispun de 207 servere, 2200 Staţii de lucru şi Notebook-uri, 1274 imprimante, alte
echipamente de tehnică de calcul, reţea şi comunicaţii. Cea mai mare parte a echipamentelor sunt
achiziţionate în perioada 2003-2005, prezintă un grad de uzură avansat şi va fi necesară înlocuirea
lor în perioada 2010-2014.
În ceea ce priveşte dotarea cu pachete software de bază, menţionăm că toate serverele, staţiile de
lucru şi notebook-urile au fost achiziţionate cu sistem de operare preinstalat (în principal UNIX şi
Linux pentru servere şi Windows XP şi Vista pe staţii de lucru şi notebook-uri), iar majoritatea
serverelor RISC şi cu software de cluster, conform arhitecturii implementate pentru a asigura soluţii
de tip “high availability”.

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordine dispun de 317
servere, 4863 staţii de lucru şi notebook-uri, 1513 imprimante, alte echipamente de tehnică de
calcul, reţea şi comunicaţii.
O parte a echipamentelor au fost achiziţionate în perioada 2003-2005 şi au fost intens utilizate,
acestea fiind uzate fizic şi moral, fapt pentru care Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi
propune înlocuirea graduală a acestora în perioada 2010-2014.
În ceea ce priveşte dotarea cu pachete software de bază, menţionăm că toate serverele, staţiile de
lucru şi notebook-urile au fost achiziţionate cu sistem de operare preinstalat (în principal Windows
Server 2000 şi Windows Server 2003 pentru servere şi Windows XP şi Vista pe staţii de lucru şi
notebook-uri). Pentru gestiunea bazelor de date se utilizează Microsoft SQL


3. Dezvoltarea reţelelor WAN şi LAN

    În cazul Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti, Consiliul Superior al
Magistraturii cu instituţiile subordonate, Ministerului Public cu toate structurile sale şi sistemului
penitenciar, serviciile de comunicaţii WAN sunt furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale, în aplicarea dispoziţiilor HG 1213/2005 privind realizarea de către instituţiile din sistemul
judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii
de arie extinsă.
Sistemul de comunicaţii de arie extinsă WAN, al Ministerului Public este inclus în sistemul de
comunicaţii al sistemului judiciar, având două VPN-uri. Primul VPN este destinat P.I.C.C.J.,
parchetelor subordonate şi structurilor D.I.I.C.O.T., iar al doilea este destinat structurilor Direcţiei
Naţionale Anticorupţie. Fiecare sediu (în unele dintre acestea sunt colocate parchete şi instanţe)
are 2 conexiuni VPN pe diferite medii de comunicaţie:
  - o conexiune principală,
  - o conexiune de backup.

   Cu privire la reţeaua WAN, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi sistemul penitenciar
sunt instalate două tipuri de comunicaţii:
   - în cadrul sistemului penitenciar: între ANP- sediu şi unităţile subordonate;
   - în cadrul sistemului judiciar: între ANP-sediu şi Ministerul Justiţiei
În ceea ce priveşte reţelele WAN, în sistemul registrului comerţului sunt instalate două tipuri de
comunicaţii în cadrul sistemului registrului comerţului: între Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi între birourile
teritoriale - oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de care aparţin - ONRC;
Comunicaţii Internet.
Comunicaţiile Internet sunt asigurate de diferiţi furnizori de servicii Internet, selectaţi prin licitaţii
publice: ONRC are două conexiuni permanente pe fibră optică (principală şi de backup) cu debite
de 5 Mbps şi 2,5 Mbps; Birourile teritoriale nu au conexiuni Internet proprii, utilizând comunicaţiile
Internet de la sediul ORCT de care aparţin.

Structurile din cadrul Ministerului Public şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu instituţiile
subordonate dispun şi de reţele separate pentru utilizarea internetului, în cazul Ministerului
Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor internetul fiind
furnizat prin aceeaşi reţea ca şi serviciile de comunicaţii.

    Toate locaţiile dispun de reţele LAN realizate în special în perioada 2005-2009, care se
bazează pe cablare structurată date sau voce-date.
    Comunicaţiile IT în cadrul Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti, Ministerului Public
cu toate structurile sale, sistemului penitenciar cu unităţile din subordine şi sistemului registrului
comerţului sunt realizate prin reţele virtuale private (VPN). Toate comunicaţiile sunt criptate (prin
protocolul IPSec) utilizând modulul de criptare din router-ele CISCO instalate în toate locaţiile.


4. Politica de securitate IT

    Toate instituţiile sistemului judiciar dispun de politici de securitate IT. Pentru Ministerul
Justiţiei şi instanţele judecătoreşti politica de securitate este elaborată de departamentul IT din
minister, pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de personalul IT propriu, pentru parchete de
departamentul IT din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru DNA
de către personalul IT din cadrul acestei structuri, iar în cazul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor politica de securitate IT este elaborată de
către direcţiile de specialitate IT din cadrul acestor structuri.

5. Aplicaţii software utilizate în cadrul sistemului judiciar


MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
ECRIS - Aplicaţia informatică ECRIS de management integrat al dosarelor, repartizare aleatorie a
dosarelor pe complete de judecată, rapoarte şi statistică a fost dezvoltată din fondurile aferente
programului Phare 97 şi ulterior, în două etape succesive, din fonduri de la bugetul de stat. În
prezent varianta ECRIS 3.0.0.33 este în utilizare în toate instanţele din ţară, din anul 2006.
Aplicaţia emite numărul unic de dosar, citaţiile, listele de şedinţă, comunicări şi alte documente
necesare funcţionării instanţelor, realizează repartizarea aleatorie a dosarelor pe complete de
judecată, permite accesul la diferite rapoarte locale, transferă date din dosare conform circulaţiei
dosarelor între instanţe, conţine registrul general al fiecărei instanţe în formă electronică precum şi
alte registre şi exportă în mod automat pe portalul instanţelor de judecată date privind dosarele,
părţile, obiectele şi termenele acestora, pentru a le pune la dispoziţia justiţiabililor.
ECRIS Infokiosk - este un sistem de informare publică ce oferă informaţii direct din sistemul
electronic de gestiune al dosarelor din instanţă ECRIS. Este utilizat în cadrul instanţelor de
judecată şi oferă date despre dosarele din instanţă aflate pe rol, listele de şedinţe şi informaţii
despre instanţă. În prezent sunt instalate echipamente Infochiosk în toate instanţele.
Site Ministerul Justiţiei – www.just.ro – Informaţiile publice, prezentarea Ministerului Justiţiei,
promovarea actelor normative, proiecte în derulare, etc.
Portalul Instanţelor - portal.just.ro - Informaţii specifice activităţii instanţelor, informaţii extrase
din sistemul ECRIS privind dosarele aflate pe rol.
Intranet – site-ul reţelei interne de comunicaţie al Ministerului Justiţiei şi Instanţele Judecătoreşti.
Registratura - Aplicaţia „Registry” a fost concepută ca suport pentru înregistrarea şi evidenţierea
activităţii din cadrul fiecărei direcţii a Ministerului Justiţiei urmărind traseul lucrărilor şi
documentelor ce intră, ies sau sunt create în cadrul unei direcţii din minister. Aplicaţia a fost
instalată şi în unele instanţe cu volum mare de lucrări administrative pentru buna gestionare a
acestora.
Experţi - „Experţi tehnici judiciari” este o aplicaţie web parţial integrată cu site-ul Ministerului
Justiţiei la nivel de baze de date ce permite evidenţa şi gestiunea activităţii fiecărui expert,
specialist şi expert contabil, având un modul destinat birourilor locale de pe lângă tribunale şi un
modul destinat administrării aplicaţiei de către Biroul Central de Expertize Judiciare.
Traducători – Aplicaţie web parţial integrată cu site-ul Ministerului Justiţiei la nivel de baze de date
ce permite introducerea şi gestiunea activităţii fiecărui traducător din momentul în care devine
autorizat şi până când se retrage din activitate şi conţine trei module: modulul destinat utilizatorilor
privaţi, modulul destinat administrării aplicaţiei şi modulul destinat publicului.
Notari - Aplicaţie web parţial integrată cu site-ul Ministerului Justiţiei la nivel de baze de date ce
permite introducerea şi gestiunea activităţii fiecărui notar public din momentul în care devine
autorizat şi până când se retrage din activitate şi conţine două module:modulul destinat
utilizatorilor privaţi şi modulul destinat administrării aplicaţiei.
Executori (bancari, judecătoreşti, Coop, IFN) – Aplicaţii ce permit introducerea şi gestiunea
activităţii fiecărui executor bancar din momentul în care devine autorizat şi până când se retrage
din activitate. Aplicaţiile conţin două module: modulul destinat utilizatorilor privaţi şi modulul
destinat administrării aplicaţiei.
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - reprezintă o bază de date unică la nivel
naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare. Înregistrarea în Arhivă se efectuează
de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de
solicitantul înscrierii se numeşte aviz de garanţie.
Personal (RU) – Personal CAxx, Personal instanţe meniu(centralizator) – Aplicaţia realizată în
Lotus Notes ce permite evidenţa posturilor, mişcărilor, încadrărilor vechimii, perfecţionărilor
personalului din instanţe.
Registrul cererilor de supra-legalizare şi aplicare apostila – Aplicaţia realizată în Lotus Notes
permite evidenţa cererilor de supra-legalizare în minister şi tribunale.
Ordine MJ - Aplicaţia realizată în Lotus Notes creează o bază de date cu toate datele de
identificare ale tuturor ordinelor emise de Ministerul Justiţiei. În cadrul aplicaţiei fiind emis şi
numărul fiecărui ordin în parte.
Cetăţenie – Aplicaţia permite introducerea şi gestiunea cererilor de dobândire, redobândire
respectiv renunţare cetăţenie pentru fiecare petent; generează rapoarte solicitate pentru
dobândire, redobândire; situaţii statistice, etc.(realizată în Lotus Notes pentru perioada 1999 –
2005, 2008-2009; alta aplicaţie web cu bd MS SQL pentru perioada 2006-2007)
Registratură Cetăţenie – aplicaţia cuprinde evidenţa lucrărilor curente specifice biroului pentru
probleme de cetăţenie. (realizată în Lotus Notes)
Registrul unic al asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor (FAF) – aplicaţia cuprinde evidenţa
federaţiilor, fundaţiilor, asociaţiilor şi uniunilor de către judecătorii; datele despre ONG-uri vin din
registre speciale ale instanţelor, iar la MJ se înregistrează şi eliberează dovezile de disponibilitate
a denumirii care sunt proprii MJ; (realizată în Lotus Notes)
Zbuget – Aplicaţie de evidenţă a documentelor: facturi de cheltuieli, bonuri de transfer, facturi
venituri, bonuri de consum, liste inventar, mijloace fixe, încasări numerar, plăţi numerar, încasări
virament, plăţi virament, note contabile; rapoarte: balanţă analitică, listă stocuri, registru jurnal,
centralizator, fişa cont
Zpersonal – Aplicaţie de evidenţă/situaţie personal Ministerul Justiţiei; situaţii/rapoarte specifice
aplicaţiei: listă salarii (formulare), listă angajaţi, rapoarte şomaj,sănătate, centralizator minister pe
categorii,etc. date pentru raportări statistice, financiare, etc.
Avizare acte normative – Aplicaţie de evidenţă documente – registru acte normative + registru
corespondenţă generală; permite evidenţa documentelor intrări/ieşiri, modificare, ştergere;
raportare, respectiv căutare după număr înregistrare, număr emitent; administrare: parteneri,
consilieri, nomenclator, reindexare, arhivare, etc.
Comisia de Constatare a Calităţii de Luptător în Revoluţia Anticomunistă – Aplicaţie de
evidenţă a dosarelor depuse pentru obţinerea deciziei privind calitatea de luptător în rezistenţa
anticomunistă.
Aplicaţie Optima Fais (Aplicaţie de inventariere a mijloacelor fixe) – Aplicaţie pentru
inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar bazată pe tehnologia codurilor de bare;
Permite urmărirea mişcărilor tuturor mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; editarea rapoartelor
funcţie de cerinţe; printarea etichetelor cu coduri de bare pentru aplicarea acestora pe fiecare
mijloc fix si obiect de inventar;
HiStore - sistem de gestiune a documentelor şi de arhivare electronică. Aplicaţia acoperă
funcţionalităţile fundamentale cum ar fi gestiunea documentelor, securitatea documentelor,
arhivare şi restaurare a documentelor împreună cu structura lor (dosare) cu ajutorul mediilor de
stocare de lungă durată.
Document Management – SharePoint permite gestionarea de site-uri de intranet personalizate,
orientate pe echipă şi proiect, pentru a colabora şi a partaja documente. Se utilizează calendare
pentru a vedea când sunt programate evenimente şi se utilizează biblioteca de documente pentru
a stoca documente departamentelor MJ.
    În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt utilizate aplicaţiile ECRIS şi HiSTORE;
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie utilizează de asemenea o serie de aplicaţii specifice: MAV –
sistem de înregistrarea a şedinţelor de judecată; Tinlib – sistem de gestionare a cărţilor şi
revistelor, precum şi aplicaţii legislative şi software de tip financiar contabil.

    Majoritatea aplicaţiilor utilizează baze de date SQL Server 2000 şi 2005 fiind realizate în
ASP sau pe platforma .NET, ASP.NET limbaj de programare C#.NET şi VB.NET, JavaScript pe
client având şi componente AJAX, IIS6.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EMAP - Portalul EMAP integrează o serie de aplicaţii utilizate în gestionarea activităţii CSM:
- Mapa electronică - instrument utilizat de către membrii CSM pentru şedinţe
- Registry – instrument utilizat pentru evidenţa lucrărilor şi documentelor gestionate de CSM
- Pontaj electronic – instrument pentru evidenţa prezenţei personalului din aparatul CSM
STATIS - Colectarea şi prelucrarea datelor statistice de la instanţe
BENZINA - Colectarea şi prelucrarea datelor privind consumul de combustibil pentru maşinile din
parcul auto al CSM
Evidenţă personal din instanţe - Evidenţa şi gestiunea datelor privind resursele umane din
instanţe
Unisal - Aplicaţie pentru calcul salarii
Prosys - Aplicaţie de contabilitate
Liberty - Evidenţa fondului de carte şi a împrumuturilor din biblioteca juridică a CSM
MFIT - Inventarierea mijloacelor fixe utilizate în activitatea de informatică şi comunicaţii
Eurolex - Bază de date legislativă
Site-ul CSM - Pagină internet pentru prezentarea documentelor oficiale şi a informaţiilor publice
conform legii
Aplicaţiile sunt dezvoltate în ASP.NET, Fox Pro, Lotus Domino, PHP şi folosesc baze de date
Access şi SQL.

MINISTERUL PUBLIC – PICCJ Şi PARCHETELE DIN SUBORDINE
Sistemul de evidenţă al dosarelor penale şi lucrărilor judiciare – ECRIS – Aplicaţia existentă
în producţie conţine modulul ECRIS gestionând dosarele instrumentate la nivelul parchetelor şi
lucrările specifice acestora..
HiStore - sistem de gestiune a documentelor şi de arhivare electronică. Aplicaţia acoperă
funcţionalităţile fundamentale cum ar fi gestiunea documentelor, securitatea documentelor,
arhivare şi restaurare a documentelor împreună cu structura lor (dosare) cu ajutorul mediilor de
stocare de lungă durată.
Sistemul informatic destinat proprietăţii intelectuale (DPI) - Aplicaţia şi baza de date privind
drepturile de proprietate intelectuală şi industrială gestionează informaţii despre mărcile, brevetele,
desenele, modele industriale, fonograme, multiplicatori privaţi etc., dar şi o aplicaţie de evidenţă
operativă a cazurilor penale din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, destinată
poliţiştilor şi procurorilor de pe întreg cuprinsul ţării.
Proiectul Eurojust - EPOC III - Aplicaţia EPOC III reprezintă un sistem de management al
cazurilor penale, în special de crimă organizată şi corupţie pentru Eurojust. S-a demarat o nouă
dezvoltare a aplicaţiei – EPOC IV, la care participă şi România, care urmăreşte să faciliteze
schimbul de informaţii structurate între statele membre care utilizează acest sistem de
management al cazurilor şi Eurojust.
Sistemul de videoconferinţă - Sistemul este realizat pentru sediul PICCJ şi sediile parchetelor de
pe lângă curţile de apel reprezentând cadrul eficient de transmitere a unor mesaje, instrucţiuni sau
desfăşurarea unor dezbateri cu factorii de conducere din parchete.
GoFin, GoSal – sisteme integrate multi-instituţie de gestiune economico-financiară, salarizare şi
personal, ce permit urmarirea fluxurilor economice pentru o structură organizatorică finanţată de la
buget; tehnologie MS .NET şi baza de date MS SQL Server.
Ministerul Public mai foloseşte următoarele aplicaţii: statistică judiciară;; resurse umane;
INTERNET www.mpublic.ro – site-ul oficial al instituţiei, www.summitgp2009.ro site-ul celei de-a
treia ediţii a procurorilor generali şi procurorilor şefi şi www.summitgp.org site-ul secretariatului
summitului procurorilor generali şi procurorilor şefi; INTRANET – site-ul reţelei interne de
comunicaţie wan.mpr; aplicaţie pentru evidenţa documentelor Compartimentelor de Documente
Clasificate; aplicaţie pentru gestionarea informaţiilor specifice Biroului de presă.
    Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, este
beneficiarul sistemelor informatice ECRIS, HiStore şi Sistemul informatic destinat proprietăţii
intelectuale (DPI). DIICOT are propria aplicaţie MS Access pentru evidenţa dosarelor penale. Pe
lângă acestea, DIICOT deţine licenţa pentru utilizarea software-ului I2, folosit în activitatea
procurorilor, a specialiştilor care lucrează cu aceştia pentru întocmirea actelor procedurale în
vederea soluţionării dosarelor penale.. Acesta este un software de reţea securizat cu următoarele
funcţionalităţi: colectarea, stocarea, evaluarea informaţiei; analiza datelor şi prezentarea grafică a
informaţiei; extragerea de date în timp real din diferite tipuri de baze de date; conceperea şi
managementul de noi baze de date; livrarea de rezultate în diverse standarde; explorarea, găsirea,
interogarea şi definirea de legături (conexiuni) la diferite tipuri de baze de date.

    Majoritatea aplicaţiilor utilizează baze de date SQL Server 2000 şi 2005 fiind realizate în
ASP sau pe platforma .NET, ASP.NET limbaj de programare C#.NET şi VB.NET, JavaScript pe
client având şi componente AJAX, IIS6. O parte dintre acestea (aplicaţiile desktop) sunt realizate
în Visual FoxPro şi MS Access.
    Departamentul Naţional Anticorupţie, pe lângă sistemul HiStore dispune de aplicaţii
proprii: Baza de date dosare a DNA; Pagina de internet a DNA; Aplicaţie pentru înregistrarea
dosarelor şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; Aplicaţie de
gestiune a resurselor umane si contabilitate: Rusal şi Prosys. Software de colaborare internă IBM
Lotus

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Biroul procedurilor de insolvenţă (BPI) este un sistem organizat la nivel central care:
 asigură primirea/preluarea actelor de procedură a informaţiilor, validarea, încărcarea bazelor de
date şi prelucrarea acestora; editarea, publicarea şi furnizarea Buletinului Procedurilor de
Insolvenţă; furnizarea informaţiilor punctuale şi statistice din bazele de date şi a copiilor de pe
actele de procedura publicate; administrarea şi gestionarea bazelor de date BPI;
 actele de procedură şi informaţiile aferente, emise de instanţele judecătoreşti şi practicienii în
insolvenţă în cadrul procedurii de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt comunicate la ONRC în vederea
publicării în BPI, direct sau prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (ORCT).
Bazele de date ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă se constituie numai la nivel
central, supuse prelucrărilor şi interogărilor statistice, cu următoarele componente:
 acte de procedură (PDF, DOC, XLS, TXT) şi informaţii aferente (DBF);
 numerele BPI publicate (PDF, DOC);
 dovezile de îndeplinire a procedurii de publicare (PDF).
    La nivelul Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, există următoarele servicii, care pot fi
accesate pe website-ul www.buletinulinsolventei.ro, www.bpi.ro (MYSQL, PHP):
 Serviciul Buletinul Insolvenţei On-Line – serviciu de acces on–line la numerele BPI publicate
(PDF), pe bază de abonament;
 Serviciul Persoane publicate BPI – serviciu de furnizare informaţii privind persoanele publicate
în BPI, acces general;
 Serviciul Sumar număr BPI – serviciul de furnizare informaţii privind sumarul numerelor BPI,
acces general.
Baza de date a registrului comerţului, la nivel local şi la nivel central, structurată în 2
componente:
 baza de date cu informaţiile la zi ale persoanelor fizice şi juridice înregistrate în registrul
comerţului (RECOM), supusă frecvent interogărilor şi prelucrărilor statistice;
 baza de date de arhivă conţinând istoricul firmei cu datele iniţiale de la înmatriculare şi toate
menţiunile ulterioare, supusă interogărilor şi prelucrărilor statistice.
Sistemul de arhivare electronică (SAE) a documentelor, cuprinzând imaginea în formatul
electronic (PDF) a cererilor de înregistrare şi a documentelor care au stat la baza înregistrărilor
care sunt scanate şi indexate la nivel local şi apoi transmise la nivel central; acest sistem este
supus interogărilor utilizatorilor din ORCT, urmând a fi extins cu un modul de facturare ce va
permite consultarea în regim comercial a arhivei de documente;
RECOM on-line – serviciu de acces on-line pe Internet la bazele de date centrale ale registrului
comerţului, constituite prin transferul datelor la zi din bazele FOXPRO într-o bază ORACLE,
supusă interogării;
Sistemul de Formulare Electronice Inteligente care oferă comercianţilor posibilitatea utilizării
unui sistem avansat de formulare electronice inteligente (e-forms) prin care pot completa cereri
către Registrul Comerţului, pot ataşa documente doveditoare şi semna electronic aceste
documente, fără a mai fi necesară deplasarea la sediile Registrului Comerţului;
Bazele de date financiar contabile şi resurse umane sunt formate din două componente:
 componenta "resurse umane şi calcul salarii" se constituie numai la nivel central şi este formată
din înregistrări în tabele FOXPRO care sunt supuse prelucrărilor şi interogărilor, generându-se
documente, declaraţii către autorităţi şi către ordonatorul principal de credite, precum şi diverse
statistici în format DOC şi XLS. Componenta "resurse umane" are o subcomponentă ce include
foaia colectivă de prezenţă care se generează local şi se transmite la sediul central;
 componenta "financiar contabilă" se constituie din subcomponente la nivel local unde se
realizează înregistrarea încasărilor şi facturarea clienţilor în baza notelor de calcul, evidenţa
materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, înregistrarea diverselor documente şi a
plăţilor între subunităţi, şi se generează balanţa de verificare folosind tabele FOXPRO. Baza de
date este transmisă la sediul central unde se efectuează plăţile, se verifică datele înregistrate, se
centralizează balanţele de verificare şi se generează documente, declaraţii către autorităţi şi către
ordonatorul principal de credite, precum şi statistici în format DOC şi XLS.

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PMSWEB - Evidenţă persoane private de libertate, este o aplicaţie integrată care funcţionează
din anul 2004, completată cu noi module în anul 2009, acoperind tot spectrul de activităţi derulate
cu persoanele private de libertate. Structura este de tip WEB şi baza de date este distribuită în
unităţile penitenciar. Permite evidenţa informatizată a datelor personale a persoanelor private de
libertate; evidenţa situaţiei juridice a persoanelor private de libertate, situaţia medicală a
persoanelor private de libertate, regimuri penitenciar, evidenţa transferurilor persoanelor private de
libertate, evidenţa camerelor persoanelor private de libertate; evidenţa regimurilor alimentare
persoanelor private de libertate; evidenţa comisiilor la care sunt prezentate persoanelor private de
libertate; intervenţie psihologică şi educaţională a persoanelor private de libertate; evidenţa zilelor
muncite şi retribuire a persoanelor private de libertate; evidenţa conturilor personale a persoanelor
private de libertate; evidenţa vizitelor, pachetelor şi corespondenţei persoanelor private de
libertate. Aplicaţia are :Alerte îndeplinire termene; Baza de date a persoanelor private de libertate
evadate, şi a persoanelor private de libertate urmărite general;
Zbuget - Evidenţă financiar contabilă, este o aplicaţie integrată care acoperă activităţile derulate
în departamentele economico-administrative ale instituţiei.
Secretariat - Monitorizare flux documente, este o aplicaţie integrată, de tip WEB, care
automatizează fluxul de documente din întregul sistem penitenciar.
Acte Interne, este o aplicaţie integrată, de tip WEB, care pune la dispoziţia utilizatorilor din teritoriu
deciziile şi ordinele emise de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Accesul
diferitelor categorii de personal la documentele din baza de date se face condiţionat, în funcţie de
drepturile stabilite şi înscrise de către administratorul aplicaţiei, într-o grilă de drepturi.
Salarizare personal, este o aplicaţie cu baza de date proprie privitoare la salarizarea personalului,
care funcţionează în fiecare locaţie a sistemului penitenciar.
Sistem de control acces în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sistem care
reglementează accesul, în funcţie de drepturi, în diferitele zone din clădire, considerate cu acces
restricţionat. Sistemul are ataşat un soft şi o bază de date.
HiStore - sistem de gestiune a documentelor şi de arhivare electronică. Aplicaţia acoperă
funcţionalităţile fundamentale cum ar fi gestiunea documentelor, securitatea documentelor,
arhivare şi restaurare a documentelor împreună cu structura lor (dosare) cu ajutorul mediilor de
stocare de lungă durată.
     Exceptând aplicaţia Salarizare personal, toate aplicaţiile sunt portate pe platforma Windows
2008 folosind drept server de baze de date Microsoft SQL 2008 şi noua soluţie pe 64 de biţi

III. Cooperarea Ministerului Justiţiei cu alte structuri din sfera justiţiei europene, pentru
implementarea proiectelor e-justice şi e-law

 Priorităţile de acţiune în domeniul E-justiţiei europene (e-justice) pe perioada 2009 – 2013 au fost
identificate şi sistematizate în Planului de Acţiune în domeniul E-justiţiei europene, plan elaborat la
nivelul grupului de lucru Legal data Processing (E-Justice) de la nivelul Consiliului UE în baza
colaborării dintre instituţiile europene (Consiliul JAI, Comisia Europeană, Consiliul European şi
Parlamentul European) şi adoptat în noiembrie 2008, de Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne sub
Preşedinţia Franceză.

În cadrul acestor priorităţi, România în parteneriat cu alte state membre, este implicată în
derularea următoarelor proiecte/propuneri de proiecte:

1 – Portalul E-Justiţiei Europene – prima versiune a portalului va facilita accesul cetăţenilor,
operatorilor economici şi instituţiilor publice sau private de la nivelul UE, la următoarele categorii de
informaţii aferente sistemelor judiciare ale celor 27 de state membre: informaţii generale privind
sistemele judiciare naţionale, procedurile legale, costurile procesuale, modalităţile de asigurarea a
intrepretariatului în cadrul proceselor; informaţii privind registrele electronice de insolvenţă,
comerciale şi de afaceri, ale traducătorilor, interpreţilor şi funciare şi; informaţii privind
videoconferinţa, medierea (alternativă a procedurilor judiciare desfăşurate în faţa instanţei) şi
acordarea asistenţei judiciare.
     Următoarele versiuni ale portalului, vor pune la dispoziţia utilizatorilor funcţionalităţi mai
avansate, precum: interconectarea cu portalul a registrelor electronice ale Statelor membre şi
căutarea avansată a informaţiilor în aceste registre; integrarea aplicaţiilor pilot de gestionare
electronică a procedurilor europene (procedura europeană a somaţiei de plată, procedura
europeană privind cererile cu valoare redusă etc.), a aplicaţiilor de traducere adaptate domeniului
juridic în toate perechile de limbi europene şi a unui glosar juridic; dezvoltarea în cadrul portalului a
unui sistem de rezervare on-line a sistemelor de videoconferinţă existente la nivelul statelor
membre pentru instituţiile cu responsabilităţi în materia cooperării judiciare internaţionale;
implementarea în portal a unui sistem de securitate, autentificare şi administrare a identităţilor;
implementarea semnăturii electronice; plata on-line a anumitor cheltuieli de judecată.

Părţi principale implicate în implementarea proiectului – Comisia Europeană, Consultantul/ii
contractaţi de aceasta, reprezentanţii Statelor Membre, Secretariatul General al Consiliul UE

Termen: 2009 – 2013

Cost estimativ şi modalitate de finanţare: 1, 5 mil. Euro pentru prima versiune a portalului. Costurile
pentru următoarele versiuni vor fi stabilite de Comisia Europeană. Sursa de finanţare – bugetul
Comisiei Europene


2 – Proiectul „Concept de cooperare electronică transfrontalieră pentru mijlocirea
procedurii electronice a somaţiei europene de plată” – are ca obiectiv general conceperea şi
proiectarea (designul) unei platforme interoperabile europene, care să permită schimbul securizat
de informaţii între diverse aplicaţii software şi servicii electronice europene din sfera judiciară
(aplicaţie aferentă procedurii europene a somaţiei de plată, procedurii europene a cererilor cu
valoare redusă etc.). Proiectarea platformei va ţine cont de: 1) specificaţiile tehnice ale sistemele
electronice de comunicaţii legale (ECL - Electronic Legal Communication (ELC) care funcţionează
în prezent la nivelul sistemelor judiciare din Austria şi Germania şi 2) aplicaţia software a procedurii
europene a somaţiei de plată (European order for payment procedure). Sistemul judiciar român va
beneficia astfel de experienţa informatică a Austriei şi Germaniei şi va dobândi expertiza necesară
care va crea posibilitatea implicării în proiecte similare.

Părţi principale implicate în implementarea proiectului: Ministerului Justiţiei din Austria
(coordonator), în parteneriat cu Ministerul de Justiţie din landul Westfalia de Nord a Germaniei,
Ministerul de Justiţie din Olanda, Ministerul Justiţiei din România, instanţa din Berlin „Amtsgericht
Wedding” şi Agenţia de Cadastru şi Carte Funciară din Olanda (co-beneficiari).

Termen: 2010 – 2012

Cost estimativ şi modalitate de finanţare: 0,36 mil. EURO (0,29 EURO fonduri CE + 0,072 mil.
EURO cofinantarea tuturor partenerilor, din care 0,001 mil. EURO cofinanţarea MJ) Modalitate –
Programul de finanţare „Justiţie Civilă” al Comisiei Europene (bugetul Comisiei Europene şi co-
finaţarea statelor membre)

3 – Proiectul „Implementarea utilizării videoconferinţei în cauze transfrontaliere” – are ca
obiectiv principal identificarea unor cerinţe funcţionale şi standarde comune de calitate privind
utilizarea videoconferinţei în cauze transfrontaliere, pe baza evaluării condiţiilor tehnice existente la
nivelul statelor membre participante (ex. tipuri de echipamente de videoconferinţă utilizate,
modalităţi posibile de stabilire a conexiunii pentru mijlocirea videoconferinţei etc.), în vederea
facilitării utilizării videoconferinţei în materia cooperării judiciare internaţionale, în scopul audierii la
distanţă a martorilor, experţilor etc. în procese transfrontaliere. În plus, Ministerul Justiţiei din
Olanda va prezenta statelor participante exemple de bune practici în utilizarea videoconferinţei.

Părţi principale implicate în implementarea proiectului, cu condiţia selectării acestuia pentru
finanţare: Ministerului Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din România, instituţii judiciare din
următoarele state membre: Austria, Germania, Bulgaria, Cehia, Italia, şi Malta.

Termen: 2010 – 2015

Cost estimativ şi modalitate de finanţare, cu condiţia selectării acestuia pentru finanţare: 0,56 mil.
EURO (0,39 EURO fonduri CE + 0,17 mil. EURO cofinanţarea tuturor partenerilor, din care 0,009
mil.EURO cofinanţarea MJ) Modalitate - Programul de finanţare „Justiţie Penală” al Comisiei
Europene (bugetul Comisiei Europene şi co-finaţarea statelor membre).


4 – Proiectul C3PO – Platforma electronica europeană destinată traducerii – are ca obiectiv
principal îmbunătăţirea cooperării judiciare în materie penală prin elaborarea unei platforme
electronice care să faciliteze traducerea documentelor procedurale şi a legislaţiei europene şi a
statelor partenere în materie penală. Acest proiect va crea premizele înlăturării obstacolelor
lingvistice şi va facilita accesul magistraţilor la legislaţia din materia penală a altor state membre.


Părţi principale implicate în implementarea proiectului, cu condiţia selectării acestuia pentru
finanţare: Ministerului Justiţiei din Franţa, Ministerul Justiţiei din Austria şi Ministerul Justiţiei din
România.

Termen: 2010 – 2015

Cost estimativ şi modalitate de finanţare, cu condiţia selectării acestuia pentru finanţare: 1,4 mil.
EURO (1 EURO fonduri CE + 0,4 mil. EURO cofinanţarea tuturor partenerilor, din care 0.01
mil.EURO cofinanţarea MJ) Modalitate - Programul de finanţare „Justiţie Penală” al Comisiei
Europene (bugetul Comisiei Europene şi co-finaţarea statelor membre)
5 – Proiectul „Cooperare la nivel european în vederea punerii în aplicare a Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă” – are drept
obiective: analiza cadrului legislativ de la nivelul Statelor Membre participante la proiect în vederea
identificării procedurile asemănătoare la nivelul acestora în legătură cu înregistrarea, publicarea şi
transmiterea de hotărâri judecătoreşti date în cauze de insolvenţă transfrontalieră, precum şi a
actorilor implicaţi în aceste proceduri pentru a fi incluşi într-o viitoare aplicaţie electronică;
evaluarea fezabilităţii dezvoltării unei astfel de aplicaţii electronice. Datorită statutului de proiect
conceptual, acesta va sta la baza unor proiecte ulterioare ce vor avea drept scop elaborarea
specificaţiilor tehnice detaliate ale aplicaţiei, dezvoltarea efectivă a acesteia şi integrarea în portalul
E-Justice.

Părţi principale implicate în implementarea proiectului, cu condiţia selectării acestuia pentru
finanţare: Ministerul Justiţiei din România/ Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România şi
instituţii din sistemele judiciare ale altor State Membre, în măsura în care acestea îşi exprima
acordul (de ex., Austria).

Termen: 2010 – 2015

Cost estimativ şi modalitate de finanţare, cu condiţia selectării acestuia pentru finanţare: maxim 0,6
mil. EURO; Modalitate - Programul de finanţare „Justiţie Civilă” al Comisiei Europene (bugetul
Comisiei Europene şi co-finaţarea statelor membre)

6 – Implementarea bazei de date legislativă oficială a României în portalul N-Lex – proiect
european iniţiat de către Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene, în colaborare
cu statele membre ale Uniunii. Proiectul, aflat încă în stadiul de pilot (experimental) are drept scop
acordarea posibilităţii accesării legislaţiilor naţionale ale statelor membre, printr-un sistem uniform
gestionat la nivel comunitar. În prezent, interfaţa unică N-Lex oferă acces la bazele de date
legislative oficiale ale unui număr de 23 de state membre, România nefiind încă parte în acest
proiect. Astfel, în vederea participării României la acest proiect european, este necesară
dezvoltarea unei aplicaţii de legislaţie electronică în conformitate cu standardele e-law, care să
conţină fişa actelor normative şi forma actualizată a actelor normative; punerea la dispoziţia
utilizatorilor de internet, în formă gratuită, a acestui produs, conform obligaţiilor României în calitate
de stat membru al Uniunii Europene de a permite şi facilita accesul în mod gratuit la legislaţia
internă; actualizarea zilnică a bazei de date legislative şi a fişei actelor normative; dezvoltarea
conectorilor acestei baze legislative la interfaţa N-Lex. Acest proiect va contribui la o mai bună
cunoaştere a legislaţiei atât de către publicul larg, cât şi de alte entităţi (specialişti în drept,
societăţi comerciale, instituţii publice, universităţi etc.), ameliorându-se astfel securitatea şi
certitudinea juridică a informaţiilor şi datelor furnizate.


Părţi principale implicate în implementarea proiectului: Ministerul Justiţiei, Departamentul pentru
Afaceri Europene

Termen: 2010 – 2015

Cost estimativ fără TVA şi modalitate de finanţare, cu condiţia selectării acestuia pentru finanţare:
3,5 mil. EURO (fonduri structurale şi cofinanţare naţională).IV. Proiecte IT interne


  Obiectiv I:Creşterea gradului de furnizare de servicii on-line de către sistemul judiciar
1.Dezvoltarea site-urilor pentru efectuarea actelor de procedură în formă electronică, în materie
civilă şi comercială, sau, după caz, în alte materii

Descriere: Dezvoltarea site-urilor pentru fiecare materie ce va face obiect al proiectului, securizate,
interconectate cu aplicaţia ECRIS instanţe, pentru implementarea procedurii electronice în vederea
efectuării actelor de procedură, atât cât este posibil, în formă electronică; accesul la bazele de date
corespunzătoare, preluate automat din sistemul ECRIS, pe bază de semnătură electronică şi/sau
utilizând user şi parolă creat automat de sistemul ce se dezvoltă; modificarea şi completarea
normelor în materia semnăturii electronice, după caz, cu reglementarea acestora pentru sistemul
judiciar prin Ordin al ministrului justiţiei; posibilitatea de depunere de documente în formă
electronică, scanate sau în alte formate, care să fie transmise automat la dosarul aflat pe rolul
instanţei competente în funcţie de numărul unic al dosarului şi stadiul procesual, cu dezvoltarea
corelativă de interfeţe specifice; comunicarea actelor de procedură şi hotărârilor judecătoreşti în
formă electronică, securizată; implementarea de formulare standard pentru preluarea datelor
relevante, introducerea acestora conform normelor de utilizare de justiţiabilii înregistraţi şi validaţi
de sistem, transferul datelor în sistemul ECRIS urmând o procedură de validare, predefinită, după
caz; crearea în mod automat a hotărârilor judecătoreşti standard, în materiile şi pentru obiectele
care permit aceasta, pe baza deciziei completului competent, în urma îndeplinirii procedurii şi
verificării actelor depuse, în conformitate cu normele procedurale în vigoare.
    Termene: 2011-2015
    Costuri estimate: 5.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti


2. Dezvoltarea sistemelor informatice de afişare în timp real, la uşa sălii unde se desfăşoară
şedinţa de judecată, a cauzelor care sunt în momentul respectiv în curs de audiere, precum şi a
ordinii dispuse de complet pentru audierea dosarelor aflate pe rol

Descriere:Dezvoltarea sistemelor informatice de afişare în timp real, la uşa sălii unde se
desfăşoară şedinţa de judecată, a cauzelor care sunt în momentul respectiv în curs de audiere,
precum şi a ordinii dispuse de complet pentru audierea dosarelor aflate pe rol; integrarea acestui
noi aplicaţii cu sistemul ECRIS din instanţe; achiziţia dispozitivelor necesare afişării la uşa
instanţei; implementarea sistemul în instanţele aglomerate, cu un număr mare de dosare aflate pe
rol, săli de judecată cu suprafaţă mică şi spaţiu insuficient pentru justiţiabili.
     Termene: 2011-2015
     Costuri estimate: 1.500.000 EURO fără TVA
     Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
     Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti


3. Dezvoltarea portalului instanţelor de judecată

Descriere:
Dezvoltarea portalului instanţelor de judecată, creşterea gradului de transparenţă a procedurilor
judiciare prin publicarea unui număr mai mare de date extrase automat din ECRIS-ul din instanţe;
mărirea vitezei de afişare a datelor; inserarea unui motor de căutare general; Up-grade la
SQLServer 2008 a sistemului actual.

    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 1.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti


4. Dezvoltarea sistemului informatic pentru gestionarea procedurilor aferente cetăţeniei române în
formă electronică
Descriere:

Unificarea şi dezvoltarea aplicaţiilor utilizate pentru gestionarea procedurilor aferente acordării,
redobândirii şi renunţării la cetăţenia română; dezvoltarea de statistici predefinite şi statistici
generale în cadrul acestei aplicaţii software; interfaţarea aplicaţiei cu site-ul web specific Autorităţii
Române pentru Cetăţenie, pentru a permite căutarea informaţiilor publice relevante existente în
baza de date; dezvoltarea site-ului Autorităţii Române pentru Cetăţenie; dezvoltarea unui site
securizat, interconectat cu aplicaţia de cetăţenie, pentru a crea posibilitatea depunerii cererii pentru
dobândirea/redobândirea cetăţeniei române în formă electronică; crearea posibilităţii de depunere
de documente în formă electronică, scanate sau în alte formate, care să fie transmise automat la
dosarul aflat în curs de soluţionare la Autoritatea Română pentru Cetăţenie în funcţie de numărul
dosarului, cu dezvoltarea corelativă de interfeţe specifice; implementarea de formulare standard
pentru preluarea datelor relevante; implementarea unui sistem de emitere de coduri de bare care
să fie printate de către aplicanţi şi depuse odată cu actele în original, în acest mod facilitând
procesul de verificare şi validare a datelor.
    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 2.500.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, Autoritatea Română pentru Cetăţenie


5. Dezvoltarea sistemului informatic pentru gestionarea în formă electronică a procedurilor aferente
înfiinţării persoanelor juridice fără scop patrimonial

Descriere:

Dezvoltarea unei aplicaţii tip web, cu preluarea arhivei electronice existente în Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial; dezvoltarea de statistici predefinite şi statistici generale
în cadrul acestei aplicaţii software; interfaţarea aplicaţiei cu site-ul web al Ministerului Justiţiei
pentru a permite căutarea informaţiilor publice relevante existente în baza de date; dezvoltarea
unui site securizat, interconectat cu aplicaţia de gestiune a persoanelor juridice fără scop
patrimonial, pentru a crea posibilitatea depunerii cererii pentru înfiinţarea de asociaţii, fundaţii sau
federaţii în formă electronică; crearea posibilităţii de depunere de documente în formă electronică,
scanate sau în alte formate, care să fie transmise automat la dosarul aflat în curs de soluţionare în
funcţie de numărul dosarului, cu dezvoltarea corelativă de interfeţe specifice; implementarea de
formulare standard pentru preluarea datelor relevante; implementarea unui sistem de emitere de
coduri de bare care să fie printate de către aplicanţi şi depuse odată cu actele în original, în acest
mod facilitând procesul de verificare şi validare a datelor; interfaţarea cu sistemul ECRIS din
instanţe

    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 2.500.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei


6. Dezvoltarea siteului de jurisprudenţă

Descriere:

Unificarea siteurilor de jurisprudenţă dezvoltate de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al
Magistraturii şi Tribunalul Vrancea; dezvoltarea unui site care să conţină criterii de căutare
relevante, actualizat permanent cu noi speţe; creşterea numărului de speţe conţinut, astfel încât să
acopere întreaga jurisprudenţă internă în toate materiile şi pentru toate obiectele; revizuirea
modului de selectare a hotărârilor judecătoreşti ce se prelucrează pentru a fi transformate în
jurisprudenţă, în sensul tratării fiecărui tip de obiect de dosar în parte
    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 2.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei


7. Dezvoltarea siteului pentru publicitatea prealabilă executării silite a imobilelor

Descriere:

Dezvoltarea siteului pentru publicitatea prealabilă executării silite a imobilelor în cazul executării
garanţiilor ipotecare de către bănci, precum şi în alte cazuri de executare silită a imobilelor;
modificarea legislaţiei pentru stabilirea acestei etape prealabile executării silite, cu obligarea
executorilor bancari de a comunica preţul de pornire pentru vânzarea imobilului, data, locul şi ora
unde va avea loc vânzarea la licitaţie, sau, după caz, orice alte date relevante care să permită
informarea nediscriminatorie a persoanelor interesate şi obţinerea unui preţ corect de către
proprietar; postarea preţului de vânzare; după caz, dezvoltarea unei modalităţi pentru licitarea şi
vânzarea prin procedură electronică a bunului, în măsura în care legea va prevede această
modalitate
    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 1.500.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei


8. Dezvoltarea sistemului electronic tip infochioşc, de informare pentru persoanele private de
libertate

Descriere:

Dezvoltarea sistemului electronic tip infochioşc, de informare pentru persoanele private de
libertate, pentru facilitarea accesului automat al deţinuţilor la informaţiile ce au caracter personal
precum şi la informaţii de interes public, în scopul reducerii numărului de cereri de informare
adresate personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 1.500.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Administraţia Naţională a Penitenciarelor


9. Dezvoltarea site-ului Ministerului Justiţiei şi interconectarea acestuia cu aplicaţii specifice
activităţii ministerului pentru furnizarea de date extrase automat din aceste aplicaţii

Descriere:

Dezvoltarea site-ului Ministerului Justiţiei şi furnizarea de date extrase automat din aplicaţiile
privind: notarii publici, traducătorii autorizaţi, experţii tehnici judiciari, executori bancari, executori
judecătoreşti şi executori cooperatişti etc; dezvoltarea acestor aplicaţii, rescrierea şi, după caz, up-
grade la SQL Server 2008

    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 2.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei


10. Dezvoltarea sistemul de formulare electronice inteligente (http://e-forms.onrc.ro) ce permit
depunerea on-line a tuturor documentelor necesare înregistrării comercianţilor
Descriere:

     Dezvoltarea sistemului de formulare electronice inteligente (SFEI) ce permite depunerea
on-line a tuturor documentelor necesare înregistrării comercianţilor în registrul comerţului
(cereri/formulare şi documente doveditoare), a situaţiilor financiare anuale precum şi a solicitărilor
de informaţii şi documente (certificate constatatoare, copii certificate), utilizând semnătura
electronică; creşterea performanţelor şi optimizarea acestui sistem prin extensii hardware şi
software ale platformei pe care funcţionează sistemul; realizarea unui modul de verificare a
semnăturii electronice la furnizorii de semnături electronice calificate; realizarea unui modul de
raportare, care va permite administratorului sistemului e-forms să realizeze în mod dinamic
rapoarte referitoare la toate tipurile de informaţii conţinute în bazele de date; realizarea unor noi
proceduri de back-up pentru baza de date şi pentru documentele care se vor salva la nivelul
sistemului de operare; realizarea unui nou modul de taxare folosind nomenclatoare de taxe;
realizarea unui modul pentru integrarea cu un sistem de plăţi electronice.

    Termene: 2010 – 2011.
    Costul estimat - 500.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabil: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului


11. Dezvoltarea sistemului pentru oferirea de servicii on-line (de e-guvernare) de către Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului prin intermediul unui portal dedicat

Descriere:

Dezvoltarea sistemului pentru oferirea de servicii on-line (de e-guvernare) de către Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului prin intermediul unui portal dedicat; reproiectarea sistemului informatic al
ONRC pentru activitatea de bază (registrul comerţului, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă,
registrul litigiilor); dezvoltarea de noi servicii publice on-line; creşterea complexităţii şi eficienţei
serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business - G2B),
cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to Government -
G2G); implementarea funcţiilor necesare furnizării următoarelor servicii on-line:
- informarea iniţială on-line a solicitanţilor despre categoriile de informaţii/servicii furnizate de
ONRC,
- formulare accesibile on-line, furnizarea de informaţii la zi din bazele de date privind comercianţii
înregistraţi la Registrul Comerţului,
- asistenţă acordată solicitanţilor prin intermediul portalului,
- verificarea on-line a disponibilităţii firmei şi plată on-line,
- verificarea on-line a disponibilităţii emblemei şi plată on-line, verificarea on-line a unicităţii sediului
social şi asociatului,
- atenţionarea comercianţilor privind situaţia firmei,
- completarea on-line şi offline şi transmiterea electronică a tuturor cererilor/formularelor
(înmatriculări, menţiuni, depuneri situaţii financiare, cereri de informaţii şi documente etc.) utilizate
în activitatea registrului comerţului, inclusiv a documentelor doveditoare şi a situaţiilor financiare,
necesare pentru susţinerea cererilor, documente şi informaţii ce vor fi încărcate în baze de date
specifice, utilizând tehnologii hardware şi software moderne şi performante,
- furnizarea de informaţii on-line cu privire la stadiul dosarului,
- furnizarea de statistici on-line personalizate, pe baza datelor înregistrate în registrul comerţului
central computerizat - RCCC (informaţii la zi şi din istoric),
- furnizarea informaţii privind istoricul firmei, inclusiv plăţi on-line,
- eliberarea de copii semnate electronic cu certificat digital calificat din arhiva electronica de
documente constituita din dosarele comercianţilor – cu plata on-line,
- publicarea lunară a situaţiilor statistice de sinteză din Registrul Comerţului,
- publicitatea pe internet a informaţiilor / documentelor prevăzute de lege,
- plăţi on-line,
- atenţionarea comercianţilor, prin mijloace electronice, asupra unor acte normative cu incidenţă în
relaţia cu registrul comerţului,
- actualizarea datelor de contact firma (telefon, fax, e-mail, web-site);
- gestiunea denumirii de firma pentru care este nevoie de acordul SGG;
- transmiterea electronică automată a actelor spre publicare în Monitorul Oficial;
- transmiterea electronică automată a datelor şi declaraţiilor tip pe proprie răspundere către
ministerele avizatoare
- transmiterea electronică automată de date către INS, Garda Financiara etc. (16 instituţii);
- transmiterea electronică automată de informaţii către MEF - DGTI (date şi documente) necesare
înregistrări în RC (CUI şi informaţii din cazierul fiscal);
- transmiterea electronică automată de informaţii şi înştiinţări către Administraţiile Financiare;
- transmiterea electronică automată din sistemul judiciar şi din alte sisteme (ex. practicieni în
insolvenţă) în baza BPI, în format electronic, cu semnătură electronică, a actelor de procedură
gestionate în cadrul publicării BPI şi informaţiilor baze de date;
- completarea şi transmiterea on-line, cu semnătură electronica, a formularelor, a actelor de
procedură şi a informaţiilor pentru publicare în BPI, inclusiv plata on-line;
- asistenţă BPI acordata solicitanţilor la completarea şi transmiterea on-line a actelor de procedură
şi formularelor BPI;
- transmiterea electronică automată din bazele BPI în sistemul judiciar şi în alte sisteme (ex.
practicieni în insolvenţă), în format electronic, cu semnătură electronică, a dovezilor de publicare şi
informaţiilor aferente;
- acces on-line la informaţiile BPI gratuite prin extinderea categoriilor şi criteriilor de selectare
disponibile utilizatorilor;
- înştiinţarea comercianţilor, prin mijloace electronice, asupra unor acte normative cu incidenţă în
relaţia cu BPI (newsletter pe adresa de e-mail, mesaj pe cont personal);
- furnizare on-line a publicaţiei BPI prin extinderea criteriilor de selectare disponibile utilizatorilor,
inclusiv plata on-line;
- completarea şi transmiterea on-line, cu semnătură electronică, a comenzilor pentru abonament
BPI şi a cererilor de furnizare informaţii, inclusiv plata on-line;
- furnizarea on-line de informaţii din bazele de date ale BPI;
- publicarea lunara a situaţiilor statistice de sinteza din BPI.

    Termene: 2010 – 2011.
    Costuri estimate ale proiectului: 13.316.092 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale, contractul de finanţare a fost deja
încheiat
    Responsabil: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului


12. Dezvoltarea sistemului informatic pentru gestionarea buletinului electronic al registrului
comerţului
Descriere:

Implementarea sistemului informatic pentru gestionarea buletinului electronic al registrului
comerţului prin dezvoltarea unei publicaţii electronice tehnoredactată şi editată, care să ofere
posibilitatea de efectuare interogări, statistici, căutări în cadrul documentelor, cooperarea internă şi
internaţională, schimb de informaţii şi interconectare baze de date şi asigurarea accesului public şi
general la serviciul de publicitate a informaţiilor privind constituirea şi funcţionarea societăţilor
comerciale la nivel avansat.
     Termene: 2010 – 2014
     Costuri estimate pentru realizarea proiectului: 5.700.000 EURO fără TVA.
     Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
     Responsabil: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Obiectiv II: Creşterea performanţelor activităţilor derulate în cadrul sistemului judiciar,
Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate ministerului, prin dezvoltarea şi
implementarea sistemelor informatice specifice


  1. Dezvoltarea sistemului ECRIS
   Modificarea şi completarea aplicaţiilor ECRIS pentru a fi puse în concordanţă cu dispoziţiile
   noilor coduri Civil şi Penal şi cu noile coduri de procedură; refacerea/ modificare şi
   completarea statisticii judiciare atât pentru instanţe cât şi pentru parchete, conform noilor
   modificări legislative, după caz
   Adaptarea arhitecturii aplicaţiilor ECRIS în conformitate cu proiectele de realizare a portalului
   european al justiţiei EuroJust. Crearea facilităţilor necesare pentru adaptarea layer-erelor
   aplicaţiilor în vederea integrării cu sistemele europene similare (spre exemplu pentru
   îndeplinirea integrată a procedurilor speciale europene şi transmiterea de informaţii
   înregistrate în sistemul judiciar – ex evidenţă deţinuţi). Studierea standardelor şi procedurilor
   solicitate de EuroJust se va face în etapa de analiză a proiectului, urmând a fi implementate
   în celelalte faze. Up - grade la SQL Server 2008.
   Extinderea funcţiilor şi dezvoltarea interfeţelor aplicaţiei ECRIS pentru gestionarea tuturor
   tipurilor de dosare, incluzând cele aferente procedurilor speciale; (ex. insolvenţa) extinderea
   tipurilor de template-uri şi nomenclatoare pentru a cuprinde toate formularele utilizate, atât
   pentru instanţe cât şi pentru parchete; implementarea/dezvoltarea unui generator de
   template-uri pentru noile formulare a căror utilizare va fi impusă de modificările legislative
   Asigurarea unei arhitecturi flexibile care să permită o configurare şi întreţinere uşoare;
   sistemul trebuie să realizeze şi să permită auditarea, monitorizarea şi regăsirea tuturor
   tranzacţiilor efectuate în sistem
   Asigurarea compatibilităţii datelor indiferent de momentul introducerii, locul în care acesea se
   regăsesc (arhivă, on-line) şi modificările funcţionale sau structurale ale aplicaţiei prin
   implementarea unui mecanism de versionare a aplicaţiei, transparent pentru utilizator
   Interfeţele utilizator şi toate obiectele conţinute de acestea să fie personalizate în funcţie de
   drepturile acordate utilizatorului logat
   Introducere de noi funcţionalităţi în modulul de gestiune al dosarelor ECRIS instanţe, modulul
   de gestiune al dosarelor ECRIS parchete
   Integrarea aplicaţiei ECRIS cu alte aplicaţii, cum ar fi:
   o bazele de date/aplicaţiile dezvoltate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru
     implementarea sistemului informatic necesar aderării la spaţiul Schengen
   o Interfaţarea/creşterea gradului de corelare cu sistemele de arhivare şi stocare a
     documentelor/dosarelor arhivate electronic; modificarea şi completarea aplicaţiilor de
     arhivare electronică a dosarelor/documentelor pentru interfaţarea corespunzătoare cu
     aplicaţia ECRIS
   o sistemele de înregistrare a şedinţelor de judecată, inclusiv, după caz, prin modificarea şi
     completarea aplicaţiei de gestionare a fişierelor audio rezultate ca urmare a înregistrării
     şedinţelor
   o bazele de date ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă
   o alte baze de date gestionate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea
     preluării informaţiilor necesare pentru activitatea instanţelor şi parchetelor, pentru
     extragerea şi transferul automat al datelor şi documentelor prevăzute prin hotărâri
     judecătoreşti a fi încărcate în registrul comerţului, conform dispoziţiilor legale în materie
     (sancţiuni în materie penală, dizolvările judiciare etc.).
   o Interfaţarea/creşterea gradului de corelare cu aplicaţia de evidenţă a datelor despre
     persoanele private de libertate EVDET a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe
     bază de acces securizat, inclusiv prin modificarea şi completarea aplicaţiei EVDET
     conform cerinţelor beneficiarilor
   o aplicaţiile de traducători, interpreţi, experţi, asociaţii, fundaţii şi federaţii precum şi
     integrarea acestor aplicaţii cu site-ul Ministerului Justiţiei
   o aplicaţia privind respectarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală realizată la
     Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu ECRIS în scopul eliminării
     introducerii în mod redundant a datelor în ambele aplicaţii;
    Termene: 2010 – 2015.
    Costul estimat – 4.000.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al
Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
parchetele subordonate, Departamentul Naţional Anticorupţie, Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor


  2. Dezvoltarea unei soluţii IT de administrare şi prelucrare a datelor privind cazurile aflate în
   evidenţa serviciilor de probaţiune.

Descriere:
Dezvoltarea unei soluţii de administrare şi prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidenţele
serviciilor de probaţiune cu importul datelor existente în baza de date folosită în prezent;
interconectarea cu modulul de probaţiune al sistemului ECRIS, după caz, cu dezvoltarea corelativă
a acestui modul.

    Termene: 2010 – 2015.
    Costul estimat – 500.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: bugetul de stat
    Responsabil: Ministerul Justiţiei


  3. Implementarea sistemelor de supraveghere video în arhivele şi registraturile instanţelor şi
   în spaţiile din instanţe unde au acces deţinuţii, precum şi pe partea exterioară a unor sedii
   de instanţă

Descriere:

Implementarea sistemelor de supraveghere video în arhivele şi registraturile instanţelor şi în
spaţiile din instanţe unde au acces deţinuţii, precum şi pe partea exterioară a unor sedii de instanţă
pentru paza obiectivelor

    Termene: 2010
    Costul estimat – contractul PHARE a fost deja încheiat
    Sursa de finanţare preconizată: PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.03,contract în derulare
    Responsabil: Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti


  4. Dezvoltarea sistemelor de scriere automată după dictare, pentru celerizarea redactării
    hotărârilor judecătoreşti
Descriere:

Dezvoltarea unei aplicaţii de scriere automată, după dictare, în limba română, pentru celerizarea
redactării hotărârilor judecătoreşti şi degrevarea grefierilor de sarcina dactilografierii după dictare

    Termene: 2010 – 2013.
    Costul estimat – 2.500.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: bugetul de stat sau alte surse de finanţare
    Responsabil: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti


  5. Dezvoltarea sistemului de videoconferinţă pentru Ministerul Justiţiei şi instanţe, precum şi
   pentru sistemul penitenciar;
Dezvoltarea sistemului de videoconferinţă pentru Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti,
Ministerul Public şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi penitenciare; utilizarea sistemelor
de videoconferinţă din instanţe şi parchete pentru derularea procedurilor judiciare transfrontaliere,
atât în cadrul Uniunii Europene cât şi în alte situaţii, atunci când condiţiile tehnice permit; achiziţia
de echipament specific.

   Termene: 2010 – 2014.
   Costul estimat – 1.000.000 EURO fără TVA.
   Sursa de finanţare preconizată: bugetul de stat sau alte surse de finanţare
   Responsabil: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Public


  6. Dezvoltarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor de instanţă, de parchet,
    dosarelor existente în penitenciar, precum şi pentru celelalte dosare gestionate de
    Ministerul Justiţiei
Descriere:

Modernizarea, extinderea şi, după caz, actualizarea funcţionalităţilor aplicaţiei HiStore de arhivare
electronică a dosarelor, pentru a îngloba date în arhiva istorică, prin preluarea de informaţii din
mediile structurate ale tuturor aplicaţiilor funcţionale în instituţiile sistemului judiciar, inclusiv
documentele gestionate în cadrul acestora, alături de documente din medii nestructurate; achiziţia
de echipamente specifice pentru a completa dotarea existentă, după caz.

    Termene: 2010 – 2015.
    Costul estimat – 500.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale sau alte surse de finanţare
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele subordonate, Departamentul
Naţional Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, Administraţia Naţională a Penitenciarelor


  7. Completarea sistemelor de supraveghere video şi extinderea cu alte sisteme specifice în
    cadrul instituţiilor sistemului judiciar şi implementarea standardelor de securitate electronică
Descriere:

Completarea sistemelor de supraveghere video şi extinderea cu alte sisteme specifice în cadrul
instituţiilor sistemului judiciar, cu implementarea standardelor de securitate electronică prevăzute
prin HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art.
69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
completarea dotării existente în cadrul instanţelor judecătoreşti, în parchete şi în sistemul
penitenciar, în funcţie de necesităţile fiecărei locaţii în parte, ţinând seama de asigurarea cu
prioritate a securităţii în incintele unde există un risc mai mare de apariţia evenimentelor la care
face referire Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare
     Termene: 2010 – 2015.
     Costul estimat – 4.000.000 EURO fără TVA.
     Sursa de finanţare preconizată: bugetul de stat sau alte surse de finanţare
     Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele subordonate, Departamentul
Naţional Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Administraţia Naţională a Penitenciarelor


  8. Achiziţionarea şi implementarea de sisteme de înregistrare a şedinţelor de judecată pentru
    toate sălile de judecată
Descriere:

Achiziţionarea şi implementarea de sisteme de înregistrare a şedinţelor de judecată pentru toate
sălile de judecată; gestiunea înregistrărilor audio în cadrul unui sistem de management al fişierelor,
creat pornind de la numărul unic al dosarului şi şedinţa de judecată; interconectarea aplicaţiei de
gestiune a înregistrărilor audio cu sistemul ECRIS al instanţelor
    Termene: 2010 – 2011.
    Costul estimat – 5.000.000 EURO fără TVA, fonduri deja alocate prin bugetul de stat 2010
    Sursa de finanţare preconizată: bugetul de stat
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti,


  9. Dezvoltarea şi implementarea sistemului management în formă electronică a documentelor
    şi integrarea acestuia cu registratura electronică a Ministerului Justiţiei
Descriere:

 Dezvoltarea unui sistem de management al documentelor în formă electronică şi integrarea
acestuia cu registratura electronică a Ministerului Justiţiei; extinderea utilizării sistemului în
instanţele ce gestionează un număr semnificativ de documente ce au caracter administrativ,
precum şi, după caz, în parchete şi în instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei; rescrierea şi
integrarea în acest sistem a aplicaţiei privind gestiunea Ordinelor ministrului justiţiei şi a aplicaţiei
privind gestiunea dosarelor de contencios din cadrul Ministerului Justiţiei

    Termene: 2010 – 2011.
    Costul estimat – nu necesită finanţare
    Sursa de finanţare preconizată: se va realiza prin utilizarea orelor de consultanţă furnizate
de Microsoft, rezultate din aplicarea HG 460/2009 precum şi cu resurse proprii
    Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele judecătoreşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele subordonate


  10. Realizarea sistemului integrat de management a resurselor umane şi financiare (RMS)
    pentru instituţiile din sistemul judiciar
Descriere:

Achiziţionarea şi implementarea sistemului integrat de management a resurselor umane şi
financiare (RMS) pentru instituţiile din sistemul judiciar, cu excepţia Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi instituţiilor subordonate; configurarea sistemului în funcţie de particularităţile fiecărei
instituţii în parte;
     Termene: 2010 – 2015.
     Costul estimat – potrivit procedurii specifice acestui tip de finanţare, suma este
confidenţială.
     Sursa de finanţare preconizată: împrumut Banca Mondială
     Responsabili: Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al
Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
parchetele subordonate, Departamentul Naţional Anticorupţie, Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Administraţia Naţională a Penitenciarelor


  11. Dezvoltarea aplicaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială

Descriere:

Dezvoltarea aplicaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială, prin
interconectarea sistemelor deja integrate (Ministerul Public ca autoritate de implementare, Poliţia
Romană, Poliţia de Frontieră, ANV, OSIM şi ORDA) cu alte sisteme informatice ale poliţiei (evidenţa
populaţiei) şi Oficiului Naţional al Registrului Comerţului; dezvoltarea de rapoarte şi statistici în
cadrul aplicaţiei.
    Termene: 2010 – 2013.
    Costul estimat - 150.000 euro fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat
    Responsabil: Ministerul Public


  12. Dezvoltarea sistemul de arhivare electronică a dosarelor comercianţilor
    Descriere:

    Dezvoltarea sistemul de arhivare electronică a dosarelor comercianţilor prin extensia
capacităţii de stocare a clusterului de arhivare; reconfigurarea şi optimizarea platformei centrale a
sistemului precum şi a aplicaţiilor implementate; realizarea unui modul pentru integrarea cu un
sistem de plăţi electronice; arhivare electronică a documentelor aferente Buletinului Procedurilor
de Insolvenţă.
    Termene: 2010 – 2014
    Costul estimat : 1.000.000 EURO fără TVA.
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat
    Responsabil: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului


  13. Dezvoltarea sistemului informatic integrat de tip ERP (Enterprise Resource Planning) şi
    Sistem informatic de suport decizional – EIS (Executive Information System) pentru Oficiul
    Naţional al Registrului Comerţului
    Descriere:

    Dezvoltarea sistemului informatic integrat de tip ERP (Enterprise Resource Planning) şi
Sistem informatic de suport decizional – EIS (Executive Information System) cuprinzând modul
financiar, gestiune bunuri materiale, gestiune proiecte şi portofoliu, gestiune mijloace, gestiune
furnizori, gestiunea calităţii, aplicaţie prelucrare bilanţuri precum şi instrumente/subsisteme de
profilare automată a datelor, instrumente de verificare a datelor, , instrumente pentru extragerea,
transformarea şi încărcarea datelor (ETL) şi instrumente/subsisteme de raportare şi analiză.
    Termene: 2012 – 2014
    Costuri estimate pentru realizarea proiectului: 3.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat, din fonduri structurale şi alte surse ce
urmează a fi identificate
    Responsabil: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului


  14. Identificarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui centru de disaster recovery pentru
    bazele de date existente în cadrul sistemului judiciar
    Descriere:
Proiectarea, realizarea şi implementarea unei soluţii de “disaster recovery” automat pentru
sistemul informatic judiciar, care să cuprindă dotarea necesară cu hardware, software, baze de
date, arhivă electronică, servicii etc; asigurarea securităţii datelor gestionate de instituţiile din
sistemul judiciar; minimizarea întreruperilor şi a timpului de reluare a activităţii şi repunere în
funcţiune în caz de situaţii neprevăzute şi dezastre; evitarea riscurilor datorate pierderilor de
informaţii.

    Termene: 2014 - 2015
    Costuri estimate pentru realizarea proiectului: 7.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat, din fonduri structurale şi alte surse ce
urmează a fi identificate
    Responsabil: instituţiile din sistemul judiciar, Ministerul Justiţiei, instituţiile subordonate
ministerului
  15. Dezvoltarea reţelelor LAN şi WAN existente

Descriere:
Dezvoltarea reţelelor LAN în instituţiile sistemului judiciar, corelat cu necesitatea asigurării de
servicii de comunicaţii pentru întreg personalul; înlocuirea echipamentelor uzate; asigurarea
funcţionalităţii serviciilor de comunicaţii şi suportarea abonamentului lunar; mărirea lărgimii de
bandă pentru comunicaţiile WAN, acolo unde este necesar, sau, după caz, conectarea locaţiilor
noi la sistemul existent; implementarea politicilor de securitate necesare gestionării în siguranţă al
datelor, ţinând seama de tipul de informaţii ce sunt tranzacţionate pentru fiecare reţea în parte şi,
după caz, criptarea datelor;
    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 3.000.000 EURO.
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat, din fonduri structurale, alte surse de
finanţare
    Responsabili: instituţiile din sistemul judiciar


  16. Dezvoltarea arhitecturii hardware, asigurarea dotării cu software de bază precum şi cu alte
    pachete software

Descriere:
Înlocuirea echipamentelor hardware uzate, de regulă într-un termen de 5-8 ani, în funcţie de tipul
echipamentului şi costurile pentru service; completarea dotării hardware, cu noi echipamente, în
funcţie de fluctuaţiile de personal sau de lansarea de noi produse ce sunt necesare arhitecturii
hardware a instituţiilor din sistemul judiciar; achiziţia de pachete software de bază, necesare
funcţionării sistemelor informatice, ţinând seama de tehnologia utilizată, cu respectarea dispoziţiilor
legale în materia achiziţiilor publice şi a liberei concurenţe; achiziţia de alte licenţe software
necesare desfăşurării activităţilor precum pachete antivirus, programe de legislaţie şi jurisprudenţă,
software pentru testare psihologică, software pentru managementul activităţilor din spitalele
penitenciar etc.
    Termene: 2010-2014
    Costuri estimate: 10.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: de la bugetul de stat, din fonduri structurale, alte surse de
finanţare
    Responsabili: instituţiile din sistemul judiciar


  17. Pregătirea personalului în domeniul IT prin dezvoltarea şi implementarea sistemului de e-
    learning şi organizarea de cursuri de instruire

Descriere:
Dezvoltarea unei aplicaţii de e-learning şi a infrastructurii conexe; implementarea în cadrul
aplicaţiei de e-learning atât a materialelor aferente cursurilor necesare pentru utilizarea sistemelor
informatice specifice sistemului judiciar cât şi materialelor aferente cursurilor necesare utilizării de
software de bază; implementarea aplicaţiei în toate sediile unde vor avea loc sesiuni de training;
completarea cursurilor prin susţinerea de cursuri conform modalităţilor clasice de training

    Termene: 2010-2015
    Costuri estimate: 4.000.000 EURO fără TVA
    Sursa de finanţare preconizată: fonduri structurale, alte surse de finanţare
    Responsabili: instituţiile din sistemul judiciar

								
To top