Strategija Integrisane Marketing Komunikacije Godišnji plan rada Vlade za 2011 god Aktivnosti by rme78319

VIEWS: 200 PAGES: 253

More Info
									                                 Godišnji plan rada Vlade za 2011 god
                         Aktivnosti koje imaju za cilj ostvarivanje strateški

Ministar     Ciljevi           Aktivnosti                 Vemenski
stvo                                           rok


Strateški prioritet Vlade Br 1       Ekonomski rast
      Cilj 1.1     Razvoj       1.1.1  Izgradnja Autoputa R7 Morina- Dec-11
              infrastrukture u      Merdare (nastavak izvodjenja
              oblasti saobračaja     radova na deonicama 1-2-3-4
                            Vrmica-Prizren-Suvareka – Dulje
                            (42 Km), kao i završetak projekta
                            izvodjenja autoputa na
                            segmentima 8 i 9 (Priština-
                            Besinje) (MI)                        1.1.2  Priprema i definisanje modela   Dec-11
                            finasiranja za pošetak izgardnje
                            Autoputa R6 Prishtina Elezhan
                            (MI)
                        1.1.3  Početak modernizacije 10      Dec-11
                            ţelezničke linije prema
                            evropskim standardima


                        1.1.4  Podela Kosovskih ţeleznica, A.D Juni 2011
                            na dve nove kompanije (MI)


                        1.1.5  Priprema drţavnog programa za Dec-11
                            bezbednost civilne avijacije (KPR)


      Cilj 1.2     Održivo      1.2.1  Snabdevanje električnom      Dec-11
              snabdevanje        energijom uz operisanje e
              električnom        odrţavanje postoječih kapaciteta
              energijom         proizvodnje i prenosa i uvoz
                            893.167 MWh električne energije
                            za ispunjavanje potreba zemlje
                            (MER)
               1.2.2  Razvoj novog rudnika lignita u  Dec-11
                   polju Sibovca za snabdevanje
                   lignitom postoječih
                   termoelektrana (MER)


               1.2.3  Privatizacija distribucije i   Dec-11
                   snabdevanja električnom
                   energijom (MER)


               1.2.4  Razvoj projekta o izgradnji    Dec-11
                   termoelektrane "Kosova e Re"
                   (MER)               1.2.5  Razvoj projekta hidroelektrane
                   Ţur (MER)               1.2.6  Razvoj projekta o izgradnji 11
                   malih hidroelektrana
                   identifikovanih studijom (MER)Cilj 1.3  Kvailtetno    1.3.1  Izgradjuje se efektivan sistem koji 12/1/2011
      sveoguhvatno       omogučuje sveobuhvatanje
      obrazovanje i u      učenika u obavezujučem
      skladu sa         obrazovanju i osposobljavanju,
      potrebama tržišta     uključujući: - Sprovodjenje
                   nacionalnog akcionog plana
                   protiv napuštanja škole; -
                   pripremu programa o
                   obezbedjenju alternativnog
                   obrazovanja učenika i; -
                   Sprovodjenje akcionog plana o
                   sveobuhvatanju dece se
                   posebnim potrebama u
                   preduniverzitetskom
                   obarzovanju kao i ostele
                   kategorije. (MONT)
1.3.2  Počinje implementacija novih   12/1/2011
    planova i programa na svim
    školskim nivoima i na svim
    jezicima na kojima se odvija
    nastava, preduniverzitetskkog
    obrazovanja. implementacija
    Okvira za obezbedjenje kvaliteta
    u stručnom obrazovanju i
    osposobljavanju i Izrada Okvira
    za obezbedjenje kvaliteta u
    obrazovanju odraslih i u
    neformalnom obrazovanju
    (MONT)1.3.3  Razvoj planova i programa     12/1/2011
    stručnog obrazovanja i
    osposobljavanja u skladu sa
    potrebama trţišta rada,
    uključujući analize o prioritetnim
    sektorima razvoja, izradu
    studijskih programa u visokom
    obrazovanju koji se prilaodjavaju
    potreabma trţišta rada. Kroz tu
    prizmu terba videti i izgradnju
    dva nova centra za kompetenciju,
    u Prizrenu i u Uroševcu kao i
    funkcionalizaciju stručnih škola
    koje su već osnovane. (MONT)
1.3.4  Nastavak rada u poboljšanju   Dec-11
    školske infrastrukture kao
    preduslova za kvalitetan
    obrazovni proces (MONT)
Cilj 1.4  Suzbijanje   1.4.1  Sprovodjenje i nadgledanje     Dec-11
      neformalne       odredaba Zakona o radu,
      ekonomije        uključujući praktične aktivnosti
                  inspektorata rada (MRSZ)              1.4.2  Kontrola roba i usluga na      Dec-11
                  unutrašnjem trţištu (MTI)


              1.4.3  Koordinisanje aktivnosti izmdju   Januar -
                  PUK-a, Kosovske poilcije i     Decembar
                  Kosovskih carina u suzbijanju    2011
                  neformalne ekonomije(MF)


              1.4.4  Intenziviranje kontrole na     Januar -
                  graničnim prelazima 1 i 31 (MF)   Decembar
                                    2011Cilj 1.5  Sporazum o   1.5.1  Predsedavanje regionalnim    Dec-11
      ekonomskoj       mehanizmom CEFTA na
      saradnji sa       organizovanim susretima na
      regionalnim       Kosovu i konkretno angaţovanje
      zemljama i sa      zajedno sa političkim faktorom u
      medjunarodnim      cilju uklanjanja blokade na
      institucijama      kosovske proizvode od strane
                  dve susedne drţave (MTI)


              1.5.2  Pokretanje zvanične procedure    Dec-11
                  apliciranja za učlanjenje u
                  svetskoj trgovinskoj organizaciji
                  (STO) (MTI)


              1.5.3  Pokretanje zvanične procedure    Dec-11
                  apliciranja za učlanjenje u
                  svetskoj trgovinskoj organizaciji
                  turizma (STO) (MTI)
               1.5.4  Isčpunjavanje obaveza proizašlih Januar -
                   iz sporazuma sa MMF (sporazum Decembar
                   o pristupanju programu pri čemu 2011
                   Kosovo dobija iznos od 108.9
                   miliona evra). Sporazum sa
                   Svetskom bankom (ralizacija
                   programa SEDPP qkoji će
                   omogučiti dobijanje donacija od
                   60 mil. evra) kao i sporazum sa
                   Evropskom
                   komisijom(mehanizam za
                   fiskalno nadgledanje koji će
                   omogučiti dobijanje obečanih
                   donacija ui iznosu od 120 miliona
                   evra za tri naredne godine) (MF)
               1.5.5  Obezbedjenje podrške za       Januar -
                   učljanjenje Republike Kosovo u   Decembar
                   Evropsku banku za obnovu i     2011
                   razvoj (EBOR) (MF)


Cilj 1.6  Podrška ključnih 1.6.1   Direktna podrška sektoru      Januar-
      sektora od uticaja     ţitarica, sitne stoke i vinograda  Dhejtor
      na ekonomski        (MPŠRR)               2011
      razvoj zemlje
               1.6.2  Restrukturiranje fizičkog      Januar-
                   potencijala farmi (Vlera 2) i    Decembar
                   podrška projektima lokalnih     2011
                   akcionih grupa (LAG) Mera 8:
                   Podrška razvojnim strategijama
                   zajednica. (MPŠRR)
1.6.3  Rehabilitacija sistema za       April-
    navodnjavanje:            Septembar
    1) Regulacija brane za         2011
    navodnjavanje u Metehiji-
    Podujevo;           2)
    Regulacija brane za
    navodnjavanje u Brovini-
    Djakovica      3) Regulacija
    brane i kanala za navodnjavanje
    u Brolić-Peć
    4) Regulacija pumpne stanice u
    opštini Vučitrn;
    5) Regulacija kanala za
    navodnjavanje i
    6) Delimična regulacija kanala za
    navodnjavanje u opštini Junik.
    Vodjenje katastra o vinogradima
    u regionu Dukadjina.1.6.4  Podrška od donatora za       Drugo
    poljopriredu i ruralni razvoj.  polugodište
    Mera 1: Izvodjenje stručnih obuka  2011
    za ispunjavanje ruralnih potreba;
    Mera 2: restrukturisanje fizičkog
    potencijala u sektoru
    poljoprivrede; Mera 4:
    poboljšanje Agroprerade i
    agromarketinga (MPŠRR)
1.6.5  Završetaki opremanje       Dec-11
    industrijskih, gradjevinskih i
    metrologijskih laboratorija (MTI)
1.6.6  Podrška potencijalnim kategorija Dec-11
    preduzetnika (MTI)
                    1.6.7  Akreditacija subjekata za procenu Dec-11
                        homologacije, usvajanje
                        evropskih standarda (EN) i
                        medjunarodnih standarda
                        (ISO/IEC) kao kosvske standarde
                        (SK) (MTI)                    1.6.8  Poboljšanje fiskalnih politika u Januar -
                        funkciji ekonomskih razvoja.   Decembar
                        Izmene u zakonu o prezu na    2011
                        koorporacije, o carinskim
                        daţbinama kao i druge dopunske
                        izmene (MF)


                    1.6.9  Privatizacija javnih preduzeća  Januar -
                        (MER)               Decembar
                                         2011
Strateški prioritet vlade br. 2 Dobro upravljanje
    Cilj 2.1   Vladavina reda i  2.1.1  Realizacija projekta "Policija  Dec-11
           zakona           rukovodjena intelegencijom"
                        (MUP)
                    2.1.2  Implementiranje drţavnih     1-Dec
                        strategija i akcionih planova u
                        suzbijanju kriminala,
                        oragnizovanog kriminala,
                        trgovine ljudima, trgovine
                        drugama, terorizma i ilegalne
                        migracije (MUP)
              2.1.3  Podizanje medjunarodne       1-Dec
                  saradnje o oblasti bezbednosti
                  (MUP)
              2.1.4  Ispregovaranje i potpisivanje
                  sporazuma o političkoj saradnji i
                  o suzbijanju kriminala sa
                  susednimzemljama i sa drţavama
                  članica EU-a (MUP)


              2.1.5  Intenziviranje borbe protiv     Januar -
                  krijumčarenja putem modernih    Decembar
                  ethnika sprovodjenja zakona.    2011
                  Intelegencije, istraţnih mera,
                  procene rizika,
                  postdokumentarnih kontrola i
                  protiv krijumčarenja (MF)

              2.1.6  Prenošenje odgovornosti za
                  upravljanje i kontrolu granica sa
                  KFOR-a na Kosovsku policij
                  (MUP)

Cilj 2.2  Reforma javne  2.2.1  Sprovodjenje straetgije i      Januar -
      uprave         akckionog plana o RJU (MJU)     Decembar
                                    2011
              2.2.2  Sprovodjenje preporuka       Januar -
                  proizašlih iz funkcionalnih     Decembar
                  proispitivanja (MJU)        2011              2.2.3  Sprovodjenje zakona o civilnoj   Januar -
                  sluţbi i ustrojstvu javne uprave  Decembar
                  (MJU)                2011
    Cilj 2.3   Borba protiv   2.3.1  Sprovodjenje obaveza vlade koje Januar -
           korupcije        proizilaze iz Strategije i akcionog Decembar
                        plana za borbu protiv korupcije 2011
                        (KPR)


                    2.3.1  Sprovodjenje zakonodavstva     Januar -
                        protiv korupcije          Decembar
                                          2011

Strateški prioritet vlade br.3 Socijalna kohezija
    Cilj 3.1   Podrška     3.1.1  Poboljšanje socijelne dobrobiti Dec-11
           posebnim         kroz pruţanje podrške
           kategorijama       porodicama u zajednicu i
           društva         smanjenje siromaštva, uglavnom
                        putem socijalnih šemi (MRSZ)                    3.1.2  Sprovodjenje postojeće penzijske Dec-11
                        šeme i implementacija odluka
                        vlade o povečanju podrške
                        odredjenim kategorijama (MRSZ)


                    3.1.3  Povečanje stope zaposlenosti na   Dec-11
                        novou zemlje i stručno
                        osposobljavanje tarţilaca posla
                        (MRSZ)


    Cilj 3.2   Kvalitetno    3.2.2  Poboljšanje zdravstvenog sttusa   Dec-11
           zdravstvo i       stanovništva i kvaliteta usluga u
           pristupačno za      zdravstvenoj brizi (MZ)
           sve
3.2.3  Povečanje kvaliteta, efikasnosti i  Dec-11
    delotvornosti zdravstvenih
    usluga kroz poboljšanje
    uprvljanja i podizanja
    performanse zdravstvenih
    institucija uključujući bolje
    finansijsko, administrativno
    upravljanje i efikasnost u radu
    (MZ)3.2.4  Početak sprovodjenja akcionot    Dec-11
    plana i sektorske straetgije
    zdravstva 2010-2014 (MZ)
Vlade za 2011 godinu
varivanje strateških prioritea Vlade

     Finansijski uticaj Ostale        Povezivanje sa Povezivanje sa ostalim
              uklčjučene      APEP-om    dokumentima
              institucije


     € 275,000,000.00  MF, MER, MTI,    81-3 i 81-4  Multimodalna strategija
              MSPP i               MSPT-a usvojena 13.11.2009
              odgovarajuće            Sektorska strategija MSPT-a
              opštine               Studija izvodljivosti i uticaja
                                na sredinu
     € 3,000,000.00   MF, MER, MTI i    81-3      Multimodalna strategija
              MSPP         81-4      MSPT-a usvojena 13.11.2009
                                Sektorska strategija MSPT-a
                                Studija izvodljivosti i uticaja
                                na sredinu     MFI i KB      Kancelarija za    81-4      Multimodalna sterategija
              veze Evropske            MSPT-a usvojena 13.11.2009
              komisije


              Kosovske ţeleznice  53-6      Multimodalna sterategija MSPT-
                                a usvojena 13.11.2009


              AACK, MI, MUP     Odrţavanje    MF, EKK, KOSTT 87 i 147       Strategija električne energije
     sistema                        Kosova za 2009-2018,
     proizvodnje €                     Program sprovodjenja SEK
     24,6496,687 i                     2009-2011
     KOSTT € 2,361,000
€  29,300,000.00 MF, EKK      87         Strategija električne energije
                            Kosova za 2009-2018,
                            Program sprovodjenja SEK
                            2009-2012


Koštanje od MEF  MF, EKK      Nema        Strategija električne energije
                            Kosova za 2009-2018,
                            Program sprovodjenja SEK
                            2009-2013
         MF         88         Strategija električne energije
                            Kosova za 2009-2018,
                            Program sprovodjenja SEK
                            2009-2013


800000      MEF        88         Strategija električne energije
                            Kosova za 2009-2018,
                            Program sprovodjenja SEK
                            2009-2013

Koštanje od MEF  MF         87         Strategija električne energije
                            Kosova za 2009-2018,
                            Program sprovodjenja SEK
                            2009-2013


125 000 €     MONT, Oštinske   123.11;      Strateški plan obrazovanja na
         direkcije za    42         Kosovu 2011-2016
         obrazovanje i   (1,2,3,4,5,6,7);
         Ministarstvo    4; 9.4
         rada i socijalne
         zaštite
2 400 €      MONT,      68.2;       Strateški plan obrazovanja na
          Opštinske    42 (1,2,3,4,5,6,7) Kosovu 2011-2016
          direkcije za
          obrazoavnje i
          škola
800 000€ Kosovski MONT,      68.2;      Plani Strategjik i Arsimit të
budţet; 3 000 000€ Opštinske    42        Kosovës 2011-2016
donatori      direkcije za
          obrazoavnje i
          škola
17 350 347 €   MONT, ODO,    67.1       Strateški plan obrazovanja na
Budţet Kosova;  USAID, Svetska          Kosovu 2011-2016
2 903 141€ USAID banka
i opštinski buţet
kao i 1 950 000€
Svetska banka
      PUK i Kosovska 131.3   Memorandum o
      Policija         medjunarodnoj saradnji
                   izmedju MEF-MRSZ i
                   operativni plan PUK -TEIP.79.935,00  Carina, PUK,   Nema  Zakon br. 03/L-181 "o
      KAHV, MF         inspektoratu i nadgledanju
                   trţišta"
      MTI. MIE, PUK,      Strategija o suzbijanju
      Carina, Policia      neformalne ekonomije
      kosova      PUK, Carina.       Strategija o suzbijanju
                   neformalne ekonomije
21.125,00  MTI, Vlada    48,49  Regionalni sporazum CEFTA
10.000,00  MTI, Vlada    49   Program vlade
10.000,00  MTI, Vlada    127   Program vlade
         MMF. Svetska       SOT 2011 - 2013
         banka, Evropska
         komisija
         Drţave članice u
         EBOR od kojih
         očekujemo
         podršku


BK: 3,600,000   ME, Opštine,   136.3  Plan Vlade PPRR 2009-2013
(+700,000/vinogra Sindikati farmera
di) Subvencije

BK: 1,100,000   Opštine,         Pravila IPARD-a APEP,
Investivni    Donatori         PPRR 2009-2013
grantovi
BK: 1,950,000   Opštine,    136.2  APEP, PPRR 2010-2013.
Kapitalne     ugovorne
investicije    kompanije
SB:10,000,000 €  Opštine,        APEP, PPRR 2010-2013.
EK : 5,000,000 €  udruţenja
Grantovi i
tehnička pomoć
1.655.000,00    MTI       55   Strategija razvoja metrološke
                      infrastrukture na Kosovu
                      2010-2014, Strategija
                      industrije Kosova 2010 - 2013
100.000,00     MTI, PKK, APK  72   Strategija odrţivog
          KAB           zapošljavanja na Kosovu
                      2010-2012
47.160,00     MTI, EA, ILAC,   48, 55, 126    Zakan o akreditaciji br. 02/L-
          IAF, SPH , IPA            043, Zakon o
          2011 /TAIEX/             standardizaciji03/L-144
          Ministarstva,             Zakonodavna strategija
          privredne               Vlade
          komore, MMF,
          Evropska
          komisija i dr.
1,000.000.00                       Plan strateškog razvoja
IPA 2010                         kosovske policije 2011-2015


Koštanje strategija MD, Tuţilaštvo,  98, 100, 102,   Strategija o smanjenju
          Sudovi, MRSZ,   103, 104, 104.4,  kriminala, Strategija protiv
          MONT, MZ i    106.1, 106.2 i   organizovanog kriminala,
          MALU       107        Strategija protiv trgovine
                             ljudima, strategija protiv
                             droga, Strategija protiv
                             terorizma, Strategija i akcioni
                             plan o sprovodjenju
                             putokaza o liberailzaciji viza
Administrativni  MSP        96 i156     Strategija o smanjenju
troškovi                       kriminala, Strategija protiv
                           organizovanog kriminala,
                           Strategija protiv trgovine
                           ljudima, strategija protiv
                           droga, Strategija protiv
                           terorizma, Strategija i akcioni
                           plan o sprovodjenju
                           putokaza o liberailzaciji viza
         Kosovske carine          SOT, strategija o suzbijanju
                           nerofmalne ekonomije
Srednjoročnim   KPR i       Tačka 5.1    Program vlade, preispitana
okvirom      ministarstva   (Očekuje se   strategija RJU 2010-2013,
troškovapredvidje          preispitivanje  srednjoročni okvir troškova,
no je 500000 euro          APEP-a)     izveštaj o progresu 2010.
za 2011. god.


IRK        KPR ministarstva Tačka 18.2 i  Vertikalna i horizontalna
                  109.1 (Očekuje funkcionalna preispitivanja
                  se
                  preispitivanje
                  APEP-a)

IRK        KPR i MF     Povezuje se da Preispitana strategija RJU
                  preisipitivanim 2010-2013, Zakon o drţavnoj
                  APEP-om     upravi, funkcionalno
                          preispitivanje
           Sve vladine   T.34, T.113.1    Strategija i akcioni plan
           institucije             protiv korupcije APEP
           Sve vladine   T.34        Strategija i akcioni plan
           institucije             protiv korupcije APEP
30000000       Opštine, CSR   41.4, 41.5, 41.7,  Sektorska stratregija MRSZ,
                   42.1, 43.1, 43.2,  2009-2013, Zakonodavna
                   43.4, 43.5, 43.8,  straetgija za 2011 i Strategija
                   50.9, 66.4, 66.5,  o zaštiti dece 2009-2013, SOT
                   66.7, 66.8.137,045,777     MF                  Sektorska stratregija MRSZ,
                             2009-2013, SOT, Strategija
                             zapošljavanja 2010-201 APEP
                             Izveštaj progresa


10,360,680 od. BK,  MF, SB,    63.2, 63.5, 63.6,   Sektorska stratregija MRSZ,
Svetska banka,    L.Development, i 63.7.        2009-2013, SOT, Strategija
LUX-         Opštine, MPŠRR            zapošljavanja 2010-201 APEP
Development,     UNDP                 Izveštaj progresa
UNDP

24,855,000.00 €   MF, MONT,     APEP       SOT 2011-213; Akcioni plan
           MSPP, MRSZ,             sektorske strategije zdravstva
           Skupština              2010-2014
           opština (OD za
           zdravstvo i
           socijalnu zaštitu)
13610000  MF, MONT,     APEP  SOT 2011-213; Akcioni plan
      MSPP, MRSZ,        sektorske strategije zdravstva
      Skupštine         2010-2015
      opština (OD za
      zdravstvo i
      socijalnu zaštitu)
620000   MF, MONT,     APEP  SOT 2011-213; Akcioni plan
      MSPP, MRSZ,        sektorske strategije zdravstva
      Skupštine         2010-2016
      opština (OD za
      zdravstvo i
      socijalnu zaštitu)
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B                                 Kancelarija Premijera
  Ciljevi ministarstva         Aktivnosti        Vremenski     Finansijski uticaj Ostale uključene Povezivanje sa   Povezivanje sa
                                  Rok                  institucije   APEP-om     ostalim dolumentima


1  Koordinisanje i    1.1 Koordinacija aktivnosti sa MEF-om Januar-                   MF          ?         PRV
  nadledanje nad       za   verifikaciju  finansija  o Decembar
  sprovodjenjem       ekonomskim     i   socijalnim 2011
  politika i         politikama o kojima se odlučuje na
  odluëivanja u vladi    sednicama vlade

              1.2 Pračenje procesa izrade budţeta za Januar      -             MF, Ostala      ?     Program Vlade,
                2012.god., i priprema izvštaja za Decembar                  ministarstva          Zakon o upravljanju
                premijera u vezi sa budţetskim   2011                                   javnim finansijama
                izdvajanjima


              1.3 Nadgledanje i tromesečno      Januar      -             Ministarstva     ?     APEP, Program vlade
                izveštavanje o sprovodjenju odluka Decembar
                vlade i realizaciji plana rada   2011
                ministarstvava

              1.4 Organizovanje sednica vlade i    Januar     -             Ministarstva     ?     PRV
                priprema analitičkih spisa za    Decembar
                premijera i zamenike premijera o   2011
                sednicama vlade, razmatranje
                koncept dokumenata i
                memoranduma sa objašnjenjima
                predloţenih od ministarstaava i
                Koordinacija svih aktivnosti
                izmedju vlade i skupštine              1.5 Sprovodjenje  projekta  za   e- Dec-11      250,000.00      MJA, Donatori         Reforma     javne
                kabinetu                                   ICTAP             administracije
              1.6 Rukovodjenje i koordinisanje borda Januar      -             KPR      i        PRV
                generalnih sekretara        Decembar                  Ministarstva
                                 2011
                                Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


              1.7 Koordinisanje   i  upravljanje Januar         -                                 PRV
                procesom    Reforme   javne Decembar
                administrcije kao i procesom 2011
                evropske integracije

  Strateško planiranje  2.1 Finalizacija dokumenta o analizi      Feb-11                  MEF, MIE i dr.   APEP, Prioritet 18  PRV
               strateških izazova


              2.2 Formiranje upravne grupe za        Mar-11                  MEF, MIE i dr.
               integrisano planiranje strateških
               dokumenata u vladi
              2.3 Rukovodjenje u izradi deklaracije o    Mar-11                  MEF, MIE i dr.
               prioritetima vlade za budući SOT


              2.4 Izrada Uputstva o izradi strateških Sep-11                                         PRV
               dokumenata u vladi
              2.5 Razvoj potrebnih analiza koje pomaţu Nov-11
               u definisanju prioriteta vlade2  Regionalna saradnja  2.1 Jačanje      medjuvladinog Januar          -             Vlada Kosova,
                koordinisanja u oblasti regionalne Decembar                     KVEK,
                saradnje              2011                       Ambasade
              2.2 Identifikacija i predlaganje mera za Januar        -             Vlada Kosova,
                okakšavanje učešća na regionalnim Decembar                     KVEK,
                inicijativama            2011                      Ambasade
              2.3 Koordinacija     sa    ostalim Juni 2011        5000         AME - MUP,
                institucijama   na   Kosovu   i                       FKS, ANP, MZ,
                medjunarodnim      institucijama                        MP, TK, AACK
                ucilju   efikasnog   upravljanja
                istragama aeronautičkih udesa

3   Kompletiranje    3.1 Izrada priručnika za istragu                            AACK,   MSPT,
    zakonodavne       aeronautičkih udesa i incidenata u                         MUP
   infrastrukture iz     Republici Kosovo
   delokruga KPR
3  Kompletiranje
                           Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
   zakonodavne
  infrastrukture iz
   delokruga KPR   3.2 Izrada primarnog i sekondarnog Juni 2011        10000         Odgovarajuća     Zakonodavna
              zakonodavstva, odluka, predloga i                      ministarstva   i  strategija 2011
              raznih  materijala  na   zahtev                     vladine     i
              sekretara i premijera kao i pruţanje                     nezavisne
              pravnih   saveta,   preporuka,                     agencije kao i
              uputstava i mišljenja koja su                        perdstvnici
              traţena                                   civilnog društva


            3.3 Razmatranje svih nacrta zakona Januar       -
              koji se dostavljaju na usvajanje od Decembar
              strane vlade u cilju garantovanja 2011
              kvaliteta  i  usaglašenosti  sa
              ustavom i vaţećim zakonima


            3.4 Nadgledanje i koordinisanje     30 Juni 2011               Odgovarajuća
              sprovodjenja vaţećeg                             ministarstva
              zakonodavstva na Kosovu uz
              pripremanje saţetog izveštaja o
              sprovodjenju vaţečih zakona sa
              aspekta donošenja podzakonskih
              akata i formiranje odgovarajučih
              mehanizama predvidjenih
              zakonom

            3.5 Identifikacija i uklanjanje kolizije Januar    - 3000          Odguvarajuća
              zakona, promovisanje zakona, Decembar                    ministarstva   i
              pregled     i   objavljivanje 2011                  vladine     i
              podzakonskih akata                              nezavisne
                                                     agencije
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


4  Izrada, spovodjenje,  4.1 Nadgledanje   i  sprovodjenje Januar     -                       Strategija i akcioni
    promovisanje i      strategija i akcionih planova o: Decembar                            plan   o   ljudskim
    nadgledanje       ljudskim parvima, pravima deteta i 2011                             pravima   2009-2011,
     strateških       pravima lica sa ograničenim                                   Strategija i akcioni
    dokumenata o       sposobnostima za 2011.god.                                   plan o pravima deteta
   ljudskim pravima                                                      2009-2013, Nacionalni
                                                                akcioni plan o loicima
                                                                sa     ograničenim
                                                                sopsobnostzima 2009-
                                                                2011
              4.2 Koordinisanje vladinih politika na Januar     -                       Izveštaj   Evropske
                osnovu standarda i priprema Decembar                              komisije
                izveštaja   o   sprovodjenju 2011
                medjuanrodnih   konvencija   o
                ljudskim pravima i izveštavanje
                pred        odgovarajučim
                medjunarodnim mehanizmima


              4.3 Izrada i aţuriranje vladinih politika Januar   - 10000          aktivnost br.40.5, Odluka baqr. 06/146
                i akcionih planova o ljudskim Decembar                             29/09/2010 i Odluka
                pravima: o sprovodjenju odluke o 2011                             vlade    o   izradi
                ozvaničenju jezika znakova. Izrada                               programa sprečavanja
                programa     o    sprečavanju                              samoubistva. Prateće
                samoubistva. Aţuriranje Plana                                 aktivnsoti proizašlih
                protiv   diskriminacije.  Izrada                              iz Susreta o dijalogu
                programa    protiv   seksualnog                              procesa        za
                uznemiravanja     u    javnoj                             stabilizaciju      i
                administraciji                                         pribliţavanje,
                                                                sektorski susret o
                                                                inovacijama, ljuskom
                                                                kapitalu,   socijalnim
                                                                politikama i o
5    Sprovodjenje    5.1 Podizanje svesti zajednica na Januar       -
   zakonodavstva o      njihova prava putem obuka, Decembar
      zaštiti i      objavljivanja   brošura i 2011
  promovisanju prava     informativnog biltena
     zajednica i
   poboljšanje uslova
  ţivota svih zajedniac
5    Sprovodjenje
   zakonodavstva o
                              Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
      zaštiti i
  promovisanju prava
     zajednica i
              5.2 Razvoj i poboljšanje sprovodjenja Januar       -
   poboljšanje uslova
                politika o zajednicama      Decembar
  ţivota svih zajedniac
                                 2011
    na ravnopravan
      način      5.3 Sprovodjenje preporuka iz Studije Januar       -
                o upotrebi jezika na Kosovu    Decembar
                                 2011
              5.4 Podrška    projektima     koji Januar     -
                ispunjavaju potrebe zajednica     Decembar
                                   2011
              5.5 Nadgledanje   i  sprovodjenje Januar      - 1500          Ministarstva,  Aktivnost br.45.6 Strategija i akconi
                akcionog plana o sprovodjenju Decembar                     Upravni komitet.          plan o zajednicama
                strategije integrisanja zajednica 2011                     Tehnička grupa           RAE 2009 - 2015
                roma, aškalija i egipčana (2009-                        za sprovodjenja
                2015) za 2011.god.                               APRAE


6 Tretiranje pitanja    6.1 obezbedjenje novih informacija i   Decembar,                Opštine,
 rasvetljavanja        procesuiranje (nastavak radova)    2011                   Udruţenja
 sudbine            otvorenih slučajeva                              porodica nesalih
 nepronadjenih lica                                              na  Kosovu   i
 kroz saradnju sa                                               udruţenja
 nacionalnim i                                                proizašlih iz rata;
 medjuanrodnim                                                Departman    za
 partnerima                                                  sudsku medicinu
                                                        (MP i EULEX);
                                                        MKCK ; MKNL              6.2 Finansijska podrška porodicama i   Januar -      20000
                udruţenjima porodica nestalih na   Decembar
                Kosovo                2011
              6.3                    Januar -
                 Moguča identifikacija posmrtnih
                                   Decembar
                 ostataka i tretiranje pitanja
                                   2011
                 posmrtnih ostataka prekomerno
                 oštečenih za koje je nemoguće
                 vadjenje DNK
                        Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


          6.4 Procesuiranje, shodno      Dec-11                   MSP; MP; DSM
            medjunarodnim konvencijama i                        (MP i EULEX)
            vaţečem zakonodavstvu, slučajeva
            predpostavljenih kao moguče
            grobnica u regionu

          6.5 Odrţavanje kampanje ucilju    Januar -     10000
            animiranja i podizanja svesti   Decembar
            medjunarodne i domaće javnosti na 2011
            pitanje nestalih lica
Transparentnost i   Realizacija upoznavanja javnog    Januar -
komuniciranje sa    mnjenja sa delatnošću premijera,   Decembar
  gradjanima     zam. Premijear i ministara,     2011
            odgovarajučih agencija i kancelarija
            KPR-a kao i objavljivanje
            periodičnih izdanja i monografija
            Osnivanje sekratarijata za podršku Januar     - Prijem najmanje            Strategija   reforme
            Fondu manjinskih, multietničkih Decembar       još dva sluţbenika           javne administracije,
            medija i ostalih posebnih grupa  2011       (koštanje ?)              (2010-2013);   Nacrt
                                                          strateškog razvojnog
                                                          plana      KPR-a;
                                                          Preporuke
                                                          funkcionalnog
                                                          preispitivanja sistema
                                                          za   izstitucionalno
                                                          komuniciranja
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


               Izrada uputstava o funkcionisanju Juni 2011     Nema          Kancelarija  za           Strategija   reforme
               sistema za komuniciranje                           javno                javne administracije,
                                                      komuniciranje u           (2010-2013);   Nacrt
                                                      KPR                 strateškog razvojnog
                                                                        plana      KPR-a;
                                                                        Preporuke
                                                                        funkcionalnog
                                                                        preispitivanja sistema
                                                                        za   izstitucionalno
                                                                        komuniciranja
               Povečaje transparencije prema Januar -                    Institucije    Ttabela
               gradjanima   kroz  objavljivanje Decembar                 Republike     aktivnosti.
               zakono i ostalih pravnih akata u 2011                    Kosova       Matrica APEP-a,
               Sluţbenom listu u obliku kjnjige i                      (Predseeništvo,  tačka 13.1
               na njenoj web stranici, na pet                        Skupština, Vlada
               jezika, kao što predvidja Zakon o                      i sudovi) i ICO.
               sluţbenom listu

               Neposredni susreti sa gradjanima i Januar -                 Ministarstva             UA 05/2006 o
               upučivanje gradjana prema     Decembar                 opštinske              organizovanju i
               institucijama koje su odgovorne za 2011                   direkcije              funkcionisanju
               ostvarenje njihovih zahteva                                            kancelarija za prijem
                                                                        ţalbi i zahteva.
                            Agencija za ravnopravnost polova
  Ciljevi ministarstva   Aktivnosti             Vremenski    Finansijki uticaj    Ostale uključene  Povezivanje sa   Povezivanje sa
                                 rok                   institucije      APEP-om    ostalim dolumentima

1   Ekonomsko ojačanje  1.1 Preduzimanje istraţivanja "Ţene u Januar     - 10000          MRSZ, MONT     Pri.39 APEP i 116 Cilj 4 e KPRP, ZRP
    ţena i povečanje    procesu rada i odluivanja"    Mart2011
     mogučnosti
     zapošljavanja
1   Ekonomsko ojačanje
                               Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
    ţena i povečanje
     mogučnosti
     zapošljavanja    1.2 pREDUzimanje      istraţivanja Januar-       10000          MRSZ,  MONT, 39 APEP i 116.10 Cilj 4 e KPRP, ZRP
                 "Neformalni rad ţena u biznisu"   Mart2011                   MF


               1.3 Podrška   kativnostima  koje Maj 2011        6000          MTI, ARP      39 APEP i 116.10 Cilj 4,5,6 KPRP, ZRP
                 promovišu ţene u bizunisu AMSP


2   Širenje vrednosti i  2.1 Izrada podzakonskiih akata koji Maj 2011         3000          ARP, MRSZ, MZ, APEP 116.10      ZZNP, ZRP, KPRP
     praksi koje      potiću iz Zakona o zaštiti od nasilja                      MP, TK, MF
   promovišuravnopra      u porodici
   vnost polova, zaštitu  2.2 Izrada komentara Zakona o zaštiti Juni 2011       5000          ARP, WSSI     APEP 116.10    ZZNP, ZRP.
   prava i jačanje ţena    od nasilja u porodici
               2.3 osnivanje sekretarijata za pitanja Oct-11        10000          ARP, MRSZ, MZ, APEP 39.4.      LBSK,ZRP,KPRP,Zak
                 polova i bezbednosti                               MP, TK, MEF,             on   o  upotrebi
                                                         carine,  KKS,            malokalibarskog   i
                                                         MBSK, BSK              lakog     oruţja,
                                                                            CEDAW,     Ciljevi
                                                                            milenijuma, rezolucija
                                                                            1325

               2.4 Uvodjenje dimenzije bezbednosti u Mar-11         6000          ARP, KK, MUP, APEP 39.4.       KPRP,     Odluke
                 KPRP                                       MP                  Skupštine Kosova
               2.5 Stvaranje databaze   i pregled Apr-11         15000          ARP,SZK,MJA,D APEP 39.3       ZRP, KPRP, Ciljevi
                 statistika podeljenih  po polnoj                        onatori               milenjuma, CEDAW
                 osnovi


                               Agencija za hranu i veterinarstvo
  Ciljevi ministarstva         Aktivnosti           Vremenski    Finansijski       Ostale uključene  Povezivanje sa   Povezivanje sa
                                     rok       iuticaj         institucije      APEP-om       ostalim
1   Zaštita zdravlja i  1.1 Vakcinacija stoke            Januar-     255,000.00                           dokumentima
    dobrobit stoke                          Decembar
                                     2011
               1.2 Dijagnostička istraţivanja       Januar-     195,000.00
                                     Decembar
                                     2011
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


             1.3 Edukacija farmera o dobrobiti     Januar-     30,000.00
               stoke u farmi i identifikaciji     Decembar
                                   2011
             1.4 Nadgledanje i eleminisanje pasa    Januar-     120,000.00
               lutalica                Decembar
                                   2011
             1.5 Izrada i transpozicija sekondarnog Januar-       10,000.00
               zakonodavstva u oblasti zdravlja i Decembar
               dobrobiti stoke          2011


             1.6 Identifikacija i registrovanje sitne  Januar-     350,000.00               75.2  Izveštaj o progresu u
               stoke i svinja             Decembar                            2010
                                   2011
2  Bezbednost hrane   2.1 Odobrenje rada za operatere     Januar-                          137.1  Izveštaj o progresu u
  ţivotinskog porekla    biznisa sa hranom ţivotinjskog   Decembar                              2010
               porekla, njihova kategorizacija   2011
               prema opasnosti (mlekare, klanice,
               fabrike za preradu mesa, otkupne
               stanice mleka, rashladnih skladišta
               i operatera za proizvodnju meda


             2.2 Izrda  programa   o  kontroli Januar-       139,000.00       MPŠRR, MZ, MF, 137.1
               operatera biznisa sa hranom, Decembar                      KIJZ
               uključujući  planove   uzimanja 2011
               uzoraka, implementacija programa
               za unapredjenje agrobiznisa


             2.3 Veterinarska i unutrašnja granična Januar-       150
               kontrola - uvoz prehrambenih Decembar
               namirnica ţivotinjskog porekla i 2011
               uvoz ţive stoke
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


              2.4 Evidencija, nadgledanje      Januar-                   MSPP
                iuništavanje stočnih podproizvoda Decembar
                i proizvoda neprikladnih za    2011
                ljudsko konzumiranje


              2.5 Izrada i transpozicija sekondarnog Januar-       10,000.00           74.3; 74.4; 74.5;
                oblasti bezbednosti hrane     Decembar
                                 2011
              2.6 Ovlaščeni marketing veterinarskih Mart-        150,000.00
                medicinskih proizvoda i      Decembar
                nadgledanje ostataka i      2011
                implementacija nacionalnog
                programa za nadgledanje ostataka


3  Sanitarna inspekcija  3.1 Kontrola objekata za proizvodnju Januar-
                hrane, trgovinsko-prehrambernih, Decembar
                ugostiteljskin, javnih objekata 2011


              3.2 Registrovanje, kategorizacija i Januar-
                licenciranje  preduzeća   za Decembar
                proizvodnju  hrane,  sanitarna 2011
                uverenja
              3.3 Kontrola   namirnica    široke Januar-
                potrošnje              Decembar
                                  2011
              3.4 Uzimanje uzoraka za laboratorijska Januar-       50,000.00
                ispitivanja            Decembar
                                 2011
              3.5 Nadgledanje nad sprovodjenjem Januar-
                zakona protiv pušenja duvana Decembar
                               2011
4   Unutrašnja i    4.1 Zaštita zdravlja biljaka       Januar-     50,000.00
     granična                          Decembar
    fitosanitarna                         2011
     kontrola
4    Unutrašnja i
                            Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
      granična
    fitosanitarna
      kontrola     4.2 Kontrola kvaliteta poljoprivrdnog Januar-
                repromaterijala          Decembar
                                 2011
              4.3 Kontrola    i   certifikacija Januar-
                poljoprivrednih proizvoda kao i Decembar
                izrada planova o uzimanju uzoraka 2011


              4.4 Kontrola dokumentacije i fizička Januar-      50,000.00
                kontrola tereta roba namenjenih za Decembar
                uvoz                2011
5   Laboratorija za   5.1 Laboratorijske analize na stočne Januar-      320,000.00
  hranu i veterinarstvo    bolesti             Decembar
                                 2011
              5.2 Laboratoijske  analize    na Januar-      200,000.00
                bezbednost hrane         Decembar
                                 2011
              5.3 Priprema za akreditizaciju prema Januar-      180,000.00
                ISO 17025 opis POS        Decembar
                                 2011


                              Agencija za dijasporu Kosova
  Ciljevi Agencije      Aktivnosti             Vremenski    Finansijski uticaj Ostale uključene Povezivanje sa   Povezivanje sa
                                  rok                 institucije    APEP-om       ostalim
1  Veze dijaspore sa   1.1 Organizovanje okruglihh stolova sa Januar     - 3000        KPR,   ADK  i          dokumentima
                                                                     Zakon o dijaspori
  Kosovom i očuvanje     sunarodnicima o predstavljanju Decembar                Kosovski muze
  kulturnog identiteta    uloge   i očuvanja  kulturnog 2011
                identiteta
              1.2 Tematska izloţba "Evropa za Januar-         150000         KPR,  ADK  i       Zakon o dijaspori
                Kosovo".  Predstavljanje  uloge Decembar                Kosovski muze i
                dijasopre u podršci narodu Kosova 2011                   dijaspora
                i njenim institucijama od 1989-
                1998.god.  Stvaranje   kolekcije
                izloţbe "Evropa za Kosovo", studija
                i muzejska kolekcija i njeno
                očuvanje
                              Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


2   Predstavljanje     2.1 Dani dijasporena Kosovo 2011      Juni - Avgust 30000          Vlada   Kosova,  Zakon o dijaspori
  doprinosa Dijaspore                         2011                  ADK,    MONT,
   datog za slobodu i                                             Dijaspora,
  nezavisnost Kosova                                             Opština Prištine i
                                                        Domaće i lokalni
                                                        autoriteti dočeka
                                                        (škole i dr.)
               2.2 Organizovanje kampa znanja za Juni 2011        50.000 evra       Švajcarska      Zakon o dijaspori
                 decu dijaspore                                ambasada     i
                                                        opštine
               2.3 Organizovanje   konferencije   o         2.000 evra                  AP Zakon odijaspori,
                 promovisanju i investicija dijaspore                                Zakon o  lokalnoj
                 na Kosovu "sunarodnici investiraju-                                upravi
                 Kosovo 2011"


               2.4 Izrada podzakonskih akata ADK             8.000 evra                  Zakon o dijaspori
                 koji proistiću iz Zakona o dijaspori


               2.5 Prema zakonu o dijaspori Kosova: Septembar-      50000          KPR,    MSP,   Zakon    odijaspori,
                 priprema terena za otvaranje Decembar                     Ambasade,      Zakon  o   lokalnoj
                 kulturnog centar u zemljama 2011                       MKOS, MONT,     upravi
                 dočeka   večinske  dijaspore,                       Stručnjaci   i
                 Švajcars, Nemačka, Francuska i                        autoriteti zemlja
                 Amerika                                    dočeka,
                                                        Nacionalna   i
                                                        univerzitetska
                                                        biblioteka
                                                        Kosova

3     Stvaranje i     4.1 Promovisanje kulture u zemljama            30000                    Zakon o dijaspori
    predstavljanje      dočeka dijaspore
  materijalne i duhovne
  kulture doprinosa koji
  su Kosovo i Evropa dali
   za njenu slobodu i
     nezavisnost
                               Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
3     Stvaranje i
    predstavljanje
  materijalne i duhovne   4.2 Otvaranje posebnih biblioteka-             50000                  Zakon o dijaspori
  kulture doprinosa koji    sektora u centralnim/regionalnim
  su Kosovo i Evropa dali    bibliotekama u zemljama dočeka
   za njenu slobodu i     dijaspore i obogačivanje knjiţkog
     nezavisnost       fonda


               4.3 Početak sprovodjenja Zakona o Feb-11                      KPR,  AKD,   Zakon o dijaspori-
                 dijaspori Kosova, u vezi sa                           RTK,MKOS,    Zakon o RTK-u
                 emitovanjem posebnih programa o                         MONT
                 dijaspori od strane RTK, kvota
                 emitovanja od 5-7 programske
                 šeme

               4.5 Sa fokusom na TV realizaciju:              3000                   Zakon o dijaspori
                 Televizijska azbukaza decu
5               5.1 Posebne    publikacije  "istaknuti Mar-11      5000          KPR,AKD,     Zakon o dijaspori
                 iseljenici"                                   MKOS, Izdvačka
                                                         kuća
               5.2 Promovisanja knjiga i izloţbi od            5000                   Zakon o dijaspori
                 strane iseljenika
                 Objavljivanje brošura na temu              5000                   Zakon o dijaspori
                 kultuer i istorije Kosova o deci
                 iseljenika
                 Priprema    i   objavljivanje          3000                   Zakon o dijaspori
                 prospekata/uputstava
                 (drţavljanstvo, ostvarivanje prava
                 za dobijanje osnovnih dokumenata:
                 imovina, i dr.)
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B


              5.5 Stvaranje baze podataka "iseljenik" Mar-11       18000         KPR,    AKD,       Zakon o dijaspori
                (databaza),      registrovanje                      MONT,
                organizacija, udruţenja, studenata,                      Ambasade,KIPA,
                biznisa i dr.                                 USAID.
                                                       Švajcarska
                                                       ambasada.
                                                       Britanski Centar.
                                                       Frankofonija.
                                                       Studentske
                                                       organizacije na
                                                       unverzitetima
                                                       van Kosova i
                                                       Vladina
                                                       ministarstva  i
                                                       agencije
                                Drţavna agencija kosovskih arhiva
  Ciljevi Državne      Aktivnosti             Vremenski      Finansijski uticaj Ostale uključene Povezivanje sa   Povezivanje sa
 agencije kosovskih                       rok                   institucije    APEP-om       ostalim
1    arhiva
  Podrška kosovskim   1.1 Priprema informacije o uništenoj i Feb-11        Budţet Vlade    Vlada Kosova   Nema        dokumentima
   institucijama sa     oduzetoj dokumentaciji
    podacima i
   dokumentima o     1.2 Ratne štete u svim oblastima                   "          "      Nema        "
                                       Feb-11
   ratuna Kosovu
              1.3 Zločini-masakri                Feb-11       "          "      Nema        "
              1.4 Registracija ţrtava rata            Feb-11       "          "      Nema        "
              1.5 Razranja-uništenje svih objekata                 "          "      Nema        "
                                       Feb-11
2   Medjunarodna    2.1 Medjunarodni  savet arhivista, Oct-11        1,000 €        Budţet agencije   Nema   Projekti
  saradnja po temama     godišnja konferencija u Toledo,                                       medjunarodnog
    i potpisivanje     Španija                                                   saveta za arhive
  protokola o saradnji
2   Medjunarodna
                             Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
  saradnja po temama
    i potpisivanje
  protokola o saradnji  2.2 Učešće dva arhiviste u školi za Apr-11        600 €             "    Nema   Strategija   razvoja
                arhivistiku u Trstu, Italija i na                                   saradnje i istraţivanja
                stručnu temu - elektronske arhive                                   usvetskim arhivama              2.3 Medjunarodni    simpozijum  o Oct-11      800 €             "    Nema
                arhivistici u Radencima, Slovenija.
                Učešće    na  stručnu  temu
                oklaisifikaciji dokumenata prema
                osetljivosti

              2.4 Odsrţavnje   predavanja    o Maj 2011     1,000 €         Agencija i arhive Nema  Sporazum       o
                rahivskim  dokumentima     u                      Turske          medjudrţavnoj
                Otomanskim arhivima o Kosovu   u                                  saradnji
                Istambulu u okviru Sporazuma   o
                saradnji

              2.5 Potpisivanje  protokola    o                              Nema   Strategija   razvoja
                medjuanrodnoj sardnji sa Crnom Februar 500 €                DA Crne Gore       saradnje i istraţivanja
                Gorom, Austrijom, Slovenijom i sa Mars 800 €                             u svetskim arhivama
                nekom drugom zemljom prema Oktobar 2011 1,200 €
                sporazumu

3   Naučno arhivska    3.1 Tursko osmanski arhivi       Februar,   1,800 €           Agencija,    Nema   Sporazum o saradnji
  istraţivanja u okviru                      Oktobar 2011               Otomanski arhiv
     saradnje sa
   arhivama zemalja   3.2 Arhiv Makedonije          Mar-11      800 €          Arkiv      Nema   Sporazum o saradnji
      regiona                                              Makedonije
              3.3 Vojni Arhiv             Feb-11      1,200 €         Bugarska    Nema   Sporazum o saradnji
                V. Trnovo, Bugarska                             agencija
                                                       Arh.
              3.4 Drţavni arhiv Albanije       Juni 2011    1,000 €         Agencija CAA  Nema   Sporazum o saradnji

              3.5 Drţavni arhiv u Dubrovniku     Oktobar 2011 2,000 €           Agencija    Nema   Sporazum o saradnji

4  Naučno-izdavačka    4.1 Godfišnjak - 2011          Sep-11      6,000 €                 Nema
    delatnost      4.2 Otomanska    dokumenti    o Avgust 2011    5,000 €                 Nema
                Kosovskom vilajetu
4  Naučno-izdavačka
                          Plani Vjetor i Punes i Qeverise - 2011 , Tabela B
    delatnost


            4.3 Srpski dokumenti o Kosovu, Juni 2011         2,000 €         Drţavni  arhiv Nema
              zajedničko izdanje sa DAM                          Makedonije
            4.4 Francuski dokumenti o Kosovu     Sep-11     1,000 €                   Nema
            4.5 Prospekat Drţavnog arhiva Kosova Feb-11       1,000 €                   Nema  Godišnjica arhiva

5  Prijem arhivske  5.1 Privatizovane  organizacije,  30   Januar   - Agencija        Kosovska      Nema
     gradje      organizacija             Decembar                agencija    o
                                2011                  privatizaciji
            5.2 Drţavne i privatne institucije, 25 Januar     - Agencija        Institucije kojima Nema
              fondova              Decembar                 se     primaju
                               2011                   dokumenti


            5.3 UNMIK (prema sporazumu)       Januar    - UNMIK, Agencija UNMIK            Nema
                                Decembar
                                2011
            5.4 10. fondova boraca OVK        Januar    - Agencija                  Nema
                                Decembar
                                2011
            5.5 Razgovor sa Haškim tribunalom o Januar       - Agencija                  Nema
              predaji dokumentacije o Kosovo Decembar
                              2011
                 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
  Ciljevi ministarstva       Aktivnosti        Vremenski  Financijski  Ostale Povezivan Povezivanje
                                  rok     uticaj  uključene   je sa   sa ostalim
                                             institucij  APEP   dokumentim
                                               e            a
1  Obezbediti       1.1 Osnivaju se nova perdškolska Januar -    2,426,500 €  MONT,   123.9; 67.1 Strateški
   sveobuhvatan i       odeljenja za poboljšanje    Decembar  MONT i    ODO,          plan
   jednak pristup zasvu    obuhvatanja dece uzrasta od 5-6 2011    donatori(UNI ŠKOLE, PI        obrazovanja
   decu kvalitetnom i     god.Obezbediti dopunski           CEF, Save the            në Kosovë
   nediskriminatorskom    prostor za predškolsko           Children)              2011-2016
   obrazovanju do       vaspitanje izgradivši dopunska
   uzrasta od 6. godina    odeljenja u predškolskim
                institucijama. Stimulišu se
                alternativni oblici za
                predškolsko vaspitanje


              1.2 Organizuje se kampanja o     Januar -  33.600 €   MONT,   nema    Strateški
                podizanju svesti na       Decembar  Budţet    ODO,         plan
                obuhvatanje dece u        2011    Kosova i   ŠKOLE, PI       obrazovanja
                predosnovnom-predškolkskom         donator              na Kosovu
                obrazovanju (obezbedjuju se         i(Norveška,U            2011-2016
                statistički podaci preko ODO za       NICEF)
                obuhvatanje predškolske dece
                kao i organizuje se konferencija
                sa ciljem podizanja svesti na
                predškolsko obrazovanje
1.3 Vaspitaći se osposobljavaju na Januar -    311.100 €   MONT-  9.4  Strateški
  permanentan način. Primenjuje Decembar    Budţet    ODO      plan
  se sveobuhvatni indeks u svim 2011      Kosova i           obrazovanja
  predškolskim institucijama i         donatori(OSB         na Kosovu
  angaţujuse sveobuhvatni            E -Norveškaa-        2011-2016
  nastavnici, onde gde ima dece         Save the
  sa posebnim potrebama.            Children)
  Takodje,organizuju se
  medjunarodna razmena o
  značaju edukacije u ranom
  detinstvu.


1.4 Izradjuje se Administrativno   Januar -  7.000€ Budţet MONT  nema  Strateški
  uputstvo o licenciranju      Decembar  Kosova            plan
  privatnih predškolskih      2011                   obrazovanja
  institucija i sve privatne                         na Kosovu
  predškolske institucije prolaze                      2011-2016
  kroz proces licenciranja
1.5 Izradjuju se planovi i programi Septembar -  80.000 €  MONT   nema  Strateški
  o predškolskom obrazovanju za Decembar    Budţet            plan
  uzrst od 0-3 god., preisituju se 2011     Kosova,           obrazovanja
  aktuelni planovi i programi za        UNICEF            në Kosovë
  uzrast od 3-6 god. I primenjuju                      2011-2016
  se standrdi razvoja i naučenja u
  ranom detinjstvu za uzrast 0-6
  god.
2  2. Obezbediti     2.1  Implementacija okvira planova Januar -      1 200 000 € MONT  68.2    Strateški
  sveobuhvatan i       i programa na Kosovu: izrada Decembar      UNICEF,       42     plan
  jednak pristup za sve    predmetnih planova u      2011       Budţet             obrazovanja
  učenike           nastavnim oblstima i               Kosova i            na Kosovu
  obavezujućem        predmetima (izrada planova i           donatori            2011 -2016,
  obrazovanju i        programa od posenog               (Evropska           Okvir
  podsticanje učenja     nacionalnog značaja za              komisija,           planova i
  tokom celog ţivota     zajednice); izrada uputstava o          GTZ, USAID,          programa na
                implementaciji planova i             Evropski            Kosovu
                protrama i obuka direktora,           Savet,
                nastavnika i ostalog osoblja u          Britanska
                izabranim školama za               kancelarija)
                implementaciju planova i
                programa; procena
                ipreispitivanje
                školskihudţbenika u skladu sa
                standardima o školskim
                udţbenicima             2.2  Ostvaruju se aktivnsoti/projekti Januar -    179 000€   ODO,  123.11; 36; Strateški
                koji omogučavaju sprovodjenje Decembar      Budţet    KEC  98.6; 98.8; plan
                strategije škola za promovisanje 2011      Kosova i      80.2    obrazovanja
                zdravlja, sprovodjenje Plana o          donatori(UNI          na Kosovu
                napuštanju škola i reintegraciji,        CEF, USAID,           2011-2016
                strategiji o bezbednosti u            GTZ)
                školama idr.


             2.3  Spoljna procena za tri nivoa (za April, juni ,  693 993€  MONT,  70.8    Strateški
                5. razred, za 9 razred i maturu) avgust 2011         ODO,        plan
                                               USAID       obrazovanja
                                                        na Kosovu
2.4  Sprovodi se akcioni plan o   Mart -     693 993 €  ODO,   68.9; 68.11  Strateški
   sveobuhvatanju dece sa     Decembar 2011  Budţet   UNICEF,         plan
   posebnim potrebama u              Kosova i  Save the        obrazovanja
   preduniverzitetskom               USAID    Children,        na Kosovu
   obrazovanju kojim se                    Finski         2011-2016
   podrazumeva: povečanje                   projekat
   obuhvatanja decesa posebnim                 idr.
   potrebama u predškolskom
   obrazovanju i obavezujučem
   obrazovanju; pretvaranje
   pridruţenih odeljenja u
   odeljenja izvora i integrisanje
   ovih učenika u redovnim
   odeljenjima; funkcionalizacija
   ekipa za podrţavajuću procenu,
   stručnu procenu u opštinama i
   izrada normativa i standarda o
   sveopštem obrazovanju.
              2.5  Izgradjuju se novi školski    Mart -     17 350 347 €   MONT,   67.1   Strateški
                 objekti (40 novih školskih    Decembar 2011  Budţet      ODO,        plan
                 objekata i tri sportska prostora,         Kosova;      USAID,       obrazovanja
                 koji se finansiraju iz budţeta          2 903 141€    Banka        na Kosovu
                 Kosova kao i 9. školskih aneksa;         USAID i      Botërore      2011-2016
                 4. renoviranja i 1. novi školski         Buxheti i
                 objekat u finansiranju od usaid i         Komunave;
                 budţeta opštine, dok će svetska          si i 1 950 000€
                 banka iz projekta IP izgraditi          Banka
                 jedan nov školski objekat i            Botërore
                 podrţati izradu i dizajniranje
                 dva projekta kao i njihovo
                 stručno nadgledanje), u cilju
                 poboljšanja uslova školovanja


3  3. Poboljšati pristup, 3.1  Implementacija nacionalnog    Januar-     150.000,00€    Opštine,  69; 70  Strateški
  kvalitet i          okvira zakvalifikacije kroz   Decembar     Budţet      MONT,        plan
  relevantnost AAP i      proces usvajanja kvalifikacija i 2011       Kosova      PKK         obrazovanja
  njegovo poboljšanje i    akreditacije institucija POO.                              na Kosovu
  koordinisanje        Stvaranje uslova za                                   2011-2016,
                 obezbedjenje kvaliteta i                                Okvir i
                 implementacija nacionalnog                               akcioni plan
                 okvira za obezbedjenje kvaliteta                            za POO sa
                 u školama POO                                      osnovom u
koordinisanje
        3.2  Preispitivanje predmetnih    Februar-   50.000,00€  MONT,   69; 70  Okvir
           planova i programa kao i izrada Decembar   Budţet    Privredna      planova i
           predmetnih programa za 11.   2011     Kosova    komora       programa na
           razred za više srednje škole               Kosova i      Kosovu,
           stručnog obrazovanja i                  Ministarst     strateški plan
           osposobljavanja uskladu sa                rvo rada i     obrazovanja
           reformama predvidjenih u                 socijalne      na Kosovu
           Okviru kosovskih planova i                zaštite       2011-2016
           programa i Strateškim planom
           obrazovanja na Kosovu 2011-
           2016


        3.3  Poduzanje kapaciteta na novou Januar-    Budţet    Opštine, 123.1   Zakon o
           opštine i škole u         Decembar  Kosova    MONT,        opštinama,
           samoupravljanju i         2011          Privredna      straetgija
           samomenadţiranju škola u tom               komora       obrazovanja
           aspektu izradjeni su i priručnici             Kosova       2011-2016
           o samoupravljanju i o
           menadţiranju škola.        3.4  Izrada predmetnih planova i    Februar-  30.000,00€  MONT,   nema   Strateški
           programa za sve smerove      Decembar  Budţet    PKK,        plan
           (profile centara kompetencije   2011    Kosova    MRSZ,        obrazovanja
           koji će se otvoriti u ovoj godini             Opštine       na Kosovu
           u Uroševcu i Prizrenu kao i                          2011-2016
           definisanje (utvrdjivanje)
           opreme (nastavnih udţbenika i
           sredstava, odgovarajučih
           labortorija i radionica gde će se
           odvijati profesionalna praksa)
             3.5   Celokupna implementacija    Januar-    25.000,00€  MONT,   63.1; 63.2  Sporazum o
                 Memoranduma osaglasnosti    Decembar   Budţet    Privredna       saradnji
                 izmedju privredne komore    2011     Kosova    komora         izmedju PKK
                 Kosovai MONT-a o saradnji                 Kosova         i MONT-a
                 izmedju škole-preduzeća gde se                          Strategija
                 uključuje certifikacija učenika                          zapošljavanja
                 od strane biznisa kada oni                            strateški lan
                 završavaju praksu i                                obrazovanja
                 zaključivanje ugovora izmedju                           na Kosovu
                 učenika i biznisa o vremenu
                 prakse kao i saradnja sa
                 udruţenjima za biznis shoqatat
                 e bizneseve.


4  4 . Izgraditi       4.1 Preispitivanje, kompletiranje i Jun-11    2 000 Budeţet MONT   123.1    Strateški
  efektivan i odrţiv       usvajanje zakonodavnog okvira        Kosova               plan
  sistem razvoja         o stručnom razvoju nastavanika                          obrazovanja
  nastavnika                                                   na Kosovu
                                                          2011-2016
                4.2 Akreditacaija programa obuke i Septembart-  10 000€   MONT i   nema     Strateški
                  stavaranje   sistema  za 2011      Budţet    Svetska        plan
                  upravljanje podacima             Kosova    banka         obrazovanja
                                                          na Kosovu
                                                          2011-2016
                4.3 Razvoj i implementacija     Sep-11    650 000€   MONT    nema     Strateški
                  programa za studije zaposlenih        Budţet               plan
                  nastavnika, odnosno             Kosova               obrazovanja
                  kvalifikacija nastavnika uz rad                         na Kosovu
                                                          2011-2016
                4.4 Obuka nastavnika prema novoj Dec-11     400 000€   MONT    nema     Strateški
                  metodologiji nastave i učenja        Budţet               plan
                  prema okviru planova i            Kosova               obrazovanja
                  programa Kosova                                 na Kosovu
                                                          2011-2016
              4.5 Nadgledanje i procena      Dec-11    30 000€   MONT   Tačke 3.1.7 Strateški
                programa obuke kao i             Budţet         68.26    plan
                koordinisanje aktivnosti sa          Kosova         68.27    obrazovanja
                domačim i medjunarodnim                             na Kosovu
                vladinim i nevladinim                              2011-2016
                organizacijama


5  5 . Izrada i      5.1 Preispituju se statuti institucija Januar -  31 600€   MONT ,  nema    Strateški
  oţivotvorenje        visokog obrazovanja (IVO) i    Decembar  Budţet    IVO         plan
  politika          podzakonska akta u skladu sa 2011       Kosova              obrazovanja
  izakonodavstva o      novimzakonom o visokom                             na Kosovu
  izgradnji efikasnog i    obrazovahju                                   2011-2016
  delotvornog sistema
  upravljanja visokim
              5.2 Osnivanje novih institucija   Januar -   2 000 000€  MONT,   nema    Strateški
  obrazovanjem i za
                visokihi obarazovanja kao i   Decembar   Budţet    IVO         plan
  povečanje kapaciteta
                novih programa studija u    2011     Kosova    publike       obrazovanja
  za naučna
                postoječim institucijama                            na Kosovu
  istraţivanja
                visokog obrazovanja                               2011-2016
za naučna
istraţivanja


        5.3 Izradjuju se politike o      Oct-11  3 400€    MEFI,   135       Strateški
          povgečanju efikasnosti           965.000.00€  MONT,   (1,2,3,4,5,6,  plan
          finansiranja (menadţiranja)         Budţet    IVO javne, 7)       obrazovanja
          visokog obrazovanja i naučnih        Kosova    MRSZ            na Kosovu
          straţivanja razvoj ljudskih                Privredna         2011-2016
          kapaciteta za naučnu -                  komora i
          istraţivačku delatnost; razvoj              dr.
          infrastrukture za noučna
          istraţivanja; internacionalizacija
          naučno istraţivačke delatnosti
          kao i savršenost u naučno
          istraţiovačkoj delatnosti),
          ulkljčujući plan o sticanju
          dopunskih sopstvenih
          sredstava u institucijama
          visokog obrazovanja i
          istraţivanju potreba na trţištu
          rada.        5.4 Funkcionalizacija Centra     Oct-11  1 520 Budţet MRS i   nema        Strateški
          prištinskog univerziteta sa         Kosova    Privredna          plan
          usavršavanje u nastavi                  komora           obrazovanja
                                      Kosova           na Kosovu
                                                    2011-2016
             5.5 Izrada i sprovodjenje akcionih Oct-11    721 400 €  MONT,   nema  Strateški
               planova za mobilnost, razvoj        Budţet    IVO javne    plan
               programa studiranja na           Kosova            obrazovanja
               engleskom jeziku i istraţivačke       12 140€            na Kosovu
               aktivnsoti u institucijama         Budţet            2011-2016
               visokog obrazhovanja; Iizrada i       Kosova
               sprovodjenje Strategije o
               obuhvatanju marginalizovanih
               grupa 6. Podrška i      6.1 Izrada i operacionalizacija   Januar -  5 000€    MONT--, 68,1   Strateški
 unapredjenje procesa    Strategije tehnologije za    Decembar  Budţet    ODO i      plan i Srsimit
 učenja za sve,       informisanje i komuniciranje   2011    Kosova    ŠKOLE      Kosova 2011-
 izvršivši efektivno    (TIK)                                   2016
6 integrisanje TIK
                Obezbedjenje adekvatne     Januar -  5 900 000€  MONT,  68.1  Strateški
                infrastrukture za TIK     Decembar  Budţet    ODO i      plan
                               2011    Kosova    ŠKOLE      obrazovanja
             6.2
                                                    na Kosovu
                Razvoj ljudskih resursa    Januar -  18 600€   MONT,  68.1  Strateški
                sposobnih za upotrebu TIIK-a  Decembar  Budţet    ODO i      plan
             6.3                 2011    Kosova    ŠKOLE      obrazovanja
                                                    na Kosovu
             6.4 Izrada planova i programa koji Januar -   936 000€   MONT,  68.1  Strateški
               integrišu upotrebu TIK-a i   Decembar   Budţet    ODO i      plan
               elektronskog učenja nastavnom 2011     Kosova    ŠKOLE      obrazovanja
               procesu                                  na Kosovu
                                                    2011-2016
                              Ministarstvo evropskih integracija
  Ciljevi ministarstva              Aktivnosti            Vremenski rok   Financijsk   Ostale
                                                    i uticaj   uključene
                                                          institucije
1     Menadţiranje    Preispitivanje APEP-a                (i) Mart 2011   3,500    Kosovske
     evropske agende u                                             institucije
     okviru dijaloga o  Susreti u okviru DPS:                (i) Februar 2011  20,000    Kosovske
       procesu     (i) DPSA Pravda, Sloboda i Bezbedbnost        (ii) Mart 2011         institucije
      stabilizacije i  (ii) DPSA Poljoprivreda               (iii) Mart 2011
       asocijacije   (iii) DPSA Transport                 (iv) April 2011
               (iv) DPSA Unutrašnje trţište             (v) Maj 2011
               (v) DPSA Trgovina                  (vi) Maj 2011
               (vi) DPSA Inovacije                 (vii) Juni 2011
               (vii) DPSA Privreda                 (viii) Juni 2011
               (viii) Susret za reforme javne administracije    (ix) Juli 2011.
               (ix) DPSA Plenar


               Nadgledanje i izveštavanje o implementaciji APEP-a (i) Mart 2011   40,000     Kosovske
               putem isstema za nadglednaje i izveštavanje    (ii) Juni 2011          institucije
                                         (iii) Septembar
                                         2011
                                         (iv)   Decembar
                                         2011

2     Koordeinisanje   Koordinisanje i nadgledanje rada radnih grupa za EI  Januar    - 800       Kosovske
     vladinih struktura (mesečni susreti)                   Decembar 2011          institucije
      za evropske
       integracije  Koordinisanje radnog komiteta za EI (mesečni      Januar    - 1,000      Kosovske
              susreti)                        Decembar 2011          institucije
    za evropske
    integracije             Koordinisanje ministarsskog saveta za EI tromesečni Januar    - 3,000   Kosovske
             susreti)                      Decembar 2011       institucije


             Funkcionalno preispitivanje   radnih  grupa  za Januar  -  April 500  Kosovske
             evropske integracije                2011            institucije
             Kooredinisanje i nadgledanje aktivnosti u okviru: (i) Januar    - 20,000  Kosovske
             procesa liberalizacije viza              Decembar 2011      institucije
             (ii) Trgovinskog sporazuma sa EU
             (iii) CEFTA
             (iv) Task force za razvoj programa o medjugraničnoj
             saradnji - IPA II

3    Podizanje    Procena portreba za obuke o evropskim pitanjima i Januar   -  Mart 2,000  Kosovske
   administrativnih   usvajanje strategije za obuke u vezi evropskih pitanja 2011          institucije
    kapaciteta za   2011 - 2013
   evropska pitanja,  Dizajniranje i planiranje obuka za sve insttiucije Januar    -       IKAP     i
  uključjujući proces  angaţovanih u procesu IE-a:            Decembar 2011        Projekat
   komuniciranja i   1. Struktura i funkcionisanje EU: InstituciJje i                Twining-a
    informisanja    nadleţnosti 2. Zakonodavstvo EU-a primarno i
             sekundarno
             3. Zakonodavne procedure EU
             4. Politike EU-a pregovori o učlanjenju
             5. Menadţiranje fondova EU. 6. IPA
             7. TAIEX
             8. Twining (Izvodjenje obuka je u nadleţnosti KIA)

            Menadţiranje šeme mladih stručnjaka (YCS):       (i) Januar 2011  3,000  Kosovske
            (i) Objavljivanje konkursa za VIII generaciju      (ii) Februar 2011     institucije  i
            (ii) Selekcija kandidata                (iii) Oktobar -      KVEK
4   Koordinacija  (iii) Sistematizacija koordinisanje
                       o VII generaciji i
            Programiranje,              nadgledanje  Decembar 2011 - 3,000
                                        Januar          Kosovske
  finansijske pomoći finansijskih instrumenata EU-a (IPA, IPA MB,      Decembar 2011       institucije
            TAIEX, Twinning)
4   Koordinacija
  finansijske pomoći


             Programiranje WBIF-a:              (i) Januar - Mart 5,000  MSPT, MER,
             (i) Priprema nacrta predloga          2011           MSPP, MRSZ
             (ii) Susreti u okviru WBIF-a          (ii)  Januar  -
                                     Decembar 2011


             iii Susret Forumana visokom nivou        Juni 2011    4,000  Kosovske
                                                  institucije i i
                                                  zajednica
                                                  donatora
             Koordinacija susreta radnih grupa i podgrupa za Januar    - 60,000  Kosovske
             koordinisanje donatora (mesečni susreti).    Decembar 2011       institucije i i
                                                  zajednica
                                                  donatora
            4.5.1. Koordinisanje donacija perko platforme za    (i)   Januar  - 17,000  Kosovske
            upravljanje spoljnom pomčju i) Nadgledanje       Decembar 2011        institucije i i
            registrovanje svih aktivnosti donatora i njihova    (ii)  Januar  -     zajednica
            valirizacija (ii) odrţavanje povremenen obuke za    Decembar 2011        donatora
            donarore (iii) implementacija MoU-a za izveštavanje  (iii) Februar 2011
            u AMP (iv) priprema godišnjeg izvštaja o        (iv) Februar 2011
            aktivnsotima donatora za 2010.god., (v) MEI odlučuje
            ko će se zaduţiti agendom, minutaţom sureta i     (v) Mart 2011
            zaključcima sa susreta RGS i RGNS za koordinisanje   (vi) Mart 2011
            donatora, gde će MEI obezbediti obuku za koriščenje  (vii) April 2011
            kalendara AMP (vi) pounjavanje podataka o       (viii) April 2011
            profilima donatora u AMP (vii) priprema Nacrta     (ix) Maj 2011
            dokumenta o integrisanju AMP u sistemu budţeta i
            trezora (viii) priprema plana za izveštavanje
            godišnjih izdvajanja-programa (annual program
            commitments)
            (ix) izveštavanje o zajednički financiranim
            aktivnostima i platforme (AMP) u kompaniji
            ASSECO-s

            4.5.2. Anketa o nadgledanju Pariske deklaracije o   (i) Januar 2011
            učinkovitosti spoljne pomoći              (ii) Februar 2011
            (i) Susreti sa vladinim institucijama         (iii) Februar 2011
            (ii) Popunjavnje upitnika donatora           (iv) Mart 2011
            (iii) Popunjavanjeupitnika vlade Plotësimi i      (v) Mart 2011
            Formularit Shtetëror
            (iv) Popunjavanje drţavnog obrasca
            (v) Priprema drţavnog izveštaja
5   Pribliţavanje  Kontrola usaglašenosti Nacrta zakona sa Acquis     Januar    - 7,000    Ministarstva
  zakonodavstva/ko                             Decembar 2011
    ordinisanje
     prevoda
            Koordinisanje prevoda Acquis              Januar    - 7,000    Ministarstva
                                       Decembar 2011
prevoda
     Izrada zakonskih akata i medjunarodnih sporazuma Januar    - 7,000  Ministarstva
                              Decembar 2011
Povezivanje Povezivanje sa
 sa APEP    ostalim
      dokumentima
Strategija
oreformi  javne
administracije
Strategija
oreformi  javne
administracije
                       Minisrtia e Drejtësisë
Ciljevi ministarstva      Aktivnosti       Vremenski  Financijski    Ostale   Povezivanj  Povezivanje sa
                             rok     uticaj    uključene  e sa APEP     ostalim
                                         institucije         dokumentima
  1 1. Stvaranje     1.1 Izrada primarnog   Januar -          SKS, TSK,          Zakonodavna
   zakonodavne        zakonodavstva iz   Decembar          MUP, KSI i          strategija za
   infrastruture u      oblasti pravde.   2011            KPR             2011.god.
   funikciji vladavine  1.2 Izradea sekundarnog Januar -     120,000 SKS, TSK,
   reda i zakona u      zakonodavstva iz    Decembar        MUP, KSI i
   skladu sa         oblasti pravde i to:  2011          KPR
   standardima EU-a     unutrašnjih
                pravilinika, PSK,
                Agencije o
                upravljanju
                sekuesturanom i
                konfiskovanom
                imovinom, pravilnika
                KPS Pravilnika rada
                o zaštitnicima ţrtava.
              1.3 Dopune / izmene   Januar -          MUP i MF
                zakonodavne     Decembar
                infrastrukure o   2011
                osnivanju fonda za
                obeštečenje ţrtava
                kriminala
           1.4 Davanje       Januar -      nema      Vladine
             zakonodavnih saveta Decembar             institucije i
             i mišljenja     2011               ostali organi


           1.5 Obezbedjenje         Feb-11   7,200,000 KPR, MUP,     APEP 1.1.4  Zakonodvna
             adekvatnih                     MF               strategija 2010
             financijskih sredstava
             za implementaciji
             Zakona o zaštiti
             svedoka

2 2. Povečanje    2.1 Podizanje Divizije za     Jan-11     2,000          APEP 30.3
 medjunareodne      medjunarodnu
 pravne ppomoći i    pravnu saradnju na
 saradnje u skladu    nivou departmana
 sa najboljim
 evropskim
 praksama
           2.2 Povečanje mera     Juni 2011       75,000 MUP
             bezbednosti za
             osoblje i obezbedjenje
             adekvatne operme za
             očuvanje dosijea,
             osetljivih i
             poverljivih predmeta
2.3 Postizanje     Juni 2011      MSP i KPR   APEP 48.18
  bilateralnih
  sporazuma sa
  drţavama sa kojima
  Kosovo ima interesa
  za medjunarodnu
  pravnu saradnju2.4 Odrţavanje        Dec-11  20,000 SKS, TSK i  APEP.30.3  Preporuke
  zajednički/paralelnih           MUP            EUROJUST-a
  obuka izmedju
  sluţbenika Divizije
  za medjunarodnu
  pravnu saradnju
  sudija i tuţilaca sa
  posbenim fokusom
  na tretiranje
  predmeta u
  medjunarodnoj
  pravnoj saradnji na
  civilnim i krivičnim
  pitanjima, uključujući
  i zaštitu ličnih
  podataka


2.5 Nastavak sa        Dec-11     MPJ, MUP,
  efikasnim                SKS i TSK
  procesuiranim
  10.000,00 zahteva za
  medjunarodnu
  pravnu pomoć
3 3. Efikasno     3.1 Popravka i        Dec-11  600,000         APEP 112.1 SOT
 nadgledanje i      renoviranje
 upravljanje       opstoječih objekata u
 sistemom za       popravnim
 izvršavanje       institucijama
 krivičnih sankcija  3.2 Izgradnja objektta za  40,878  800,000              SOT
 (popravne sluţbe i    maloletnike sa
 probacione        edukativnom i
 sluţbe).         popravnom merom


            3.3 Kompletiranje      Dec-11  150,000 MUP       APEP 112.7 SOT
              jedinice za pračenje i
              prevoz zatvorenika


            3.4 Otvaranje dveju     Dec-11
              direkcija za PSK
              (Uroševac i
              Djakovica), u skladu
              sa politikama i
              zakonodavstvom            3.5 Potisivanje       Dec-11       Relevantne
              memoranduma o                vladine
              saradnji sa vladinim i           institucije
              nevladinim
              institucijama u cilju
              izvršavanja mera i
              alternativnih kazni
4 4. Razvoj      4.1 Reorganizacija      Dec-11      SKS, MALU
 efikasnog sistema    kancelarije za veze sa
 za zaštitu ţrtava    sudovima-opštinama
 nasilja u poroici,
 trafikovanja kao i
            4.2 Funkcionalizacija     Dec-11  53,400
 pronalaţenja i
              linije za pomoć
 identifikacije
              ţrtvama kriminala, sa
 nestalih lica za
              adekvatnim osobljem
 vreem rata

            4.3 Stalno podizanje     Dec-11  10,000 MZ I MONT
              stručnih kapacitta
              osoblja Departmana
              za sudsku medicinu,
              u nizu disciplina i to:
              u antropologiji,
              forenzinskoj
              histopatologiji,
              forenzijskoj
              toksikologiji,
              forenzijskoj
              arheologiji, u cilju
              pribliţavanja nivou
              evropskih standarda
              o procedurama za
              autopsiju
            4.4 Stvaranje data baze o      Dec-11  74,244 MZ I MUP
              DNK za unošenje
              genetskih podataka
              koji će se koristiti za
              identifikaciju nestalih
              lica


            4.5 Potisivanje      Juni 2011        MZ I KPR
              sporazuma
              saglasnosti o
              oslobadjanju plačanja
              ţrtava trgovine
              ljudima

5 5. Razvoj stručnih  5.1 Prestrukturisanje i    Juni 2011      MJA     APEP 29.6
 kapaciteta za      reorganizacija MP-a
 efikasno         na osnovu
 funkcionisanje      funkcionalnog
 delokruga        preispitivanja
 Ministarstva
            5.2 Specifične objke za       Dec-11    MJA MUP I
 pravde
              osoblje koje pruţa              MZ
              usluge ţrtvama
              (nasilja u porodici,
              trafikinga, seksualnih
              zloupotreba,
              zlostavljanja i dr.
5.3 Povečanje efikasnosti
  PSK-a pod nadzorom
  osudjenih lica sa
  MDA i onih koji su
  uslovno oslobodjeni,
  putem profilizacije
  osoblja FSK-a za rad
  sa maloletnicima, sa
  odraslima i sa
  uslovno
  oslobodjenim
  osudjenicima5.4 Specifične obuke za   Dec-11  MAP
  tretiranje maloletnika
  i izvršavanje
  edukativnih mera i
  različitosti za
  sluţbenike
  Probacione sluţbe
5.5 Podizanje         Dec-11  200,000 MJA  APEP 29.5
  administrativnih
  kapaciteta kroz
  regrutovanje,
  transferisanje i obuku
  osoblja u cilju jačanja
  i punog
  funkcionisanja
  administracije u
  minisatstvu
                        Ministarstvo ekonomskog rayvoja
  Ciljevi ministarstva      Aktivnosti      Vremenski rok  Financijski  Ostale uključene Povezivanje  Povezivanje sa
                                      uticaj    institucije  sa APEP-om     ostalim
                                                            dokumentima
1    Izgradnja novih    1.1 Povečanje      Mar-11       € 1,800,000 KEK, KRE i    Nema     Strategija energije
      kapaciteta za      kapaciteta VEV                   koncesionar Frigo       Republike
    dobijanje energije i    Dikance                       Food Energy          Kosova za 2009-
    dalji razvoj sistema                              Invest sh.p.k         2018 i Program
       prenosa i                                                sporovodjenja
      distribucije                                               SEK 2009-2011
                1.2 Podizanje      Dec-11       € 26,098,433 MF/KOSTT    147.4
                  kapaciteta prenosne
                  merţe
                1.3 Povečanje       Dec-11     € 34,119,156 KEK KOSTT MTI 87.16 i 51.2   Strategija energije
                  kapaciteta na nivou                 KRE KEK,KRE i         Republike
                  napona                       Odgovarajuće          Kosova za 2009-
                  110/35/10(20) kV i                 skupštine opštine       2018 i Program
                  kapaciteta                                     sporovodjenja
                  distributivne merţe                                SEK 2009-2011
                  (10(20) kV i 0,4 kV );2    Završetak reformi   2.1 Zakonsko       Dec-11     Nema     Ministarstvo  Nema      Strategija energije
      u energetskom      restrukturisanje                  financija KEK         Republike
    sektoru u skladu sa    sluţbi distribucije i                               Kosova za 2009-
     obavezama TKE      snabdevanja                                    2018 i Program
                  električnom                                    sporovodjenja
                  energijom                                     SEK 2009-2011 i
                                                           odluka Vlade iz
                                                           2008.god.
              2.2 Pračenje obaveza   Dec-11  Nema      MEM,KEK        88.1  Strategija energije
                koje proističu iz               KOSTT      KRE     Republike
                ASPEP i TKE                  NSRM MEI           Kosova za 2009-
                                                      2018 i Program
                                                      sporovodjenja
                                                      SEK 2009-2018


3  Razvoj obnovljivih   3.1 Završetak tendera Dec-11    Nema      Minisarstvo      87   Strategija energije
   izvoraenergije i     za najmanje 11                financija,          Republike
    poboljšanje       malih he započetih              Ministarstvo         Kosova za 2009-
  eficijencije energije    u 2010.god., i razvoj             sredine i          2018
                tendera HE                  prostornog
                proučenih u 2009-               planiranja i
                2011.god.                   Kancelarija
                                       Regulatora za
                                       energiju

              3.2 Priprema      Dec-11   Nema      MEF; MTPK;      87   Strategija energije
                Kosovskog plana za              MPŠRR; MSPP         Republike
                BRE prema                                 Kosova za 2009-
                obaveznim                                 2018
                ciljevima za BRE

              3.3 Implementacija    Dec-11  € 984,000.00  Ivladine      88.17   Strategija energije
                Kosovskog plana o               instiotucije         Republike
                eficijenciji energije             (centralne i         Kosova za 2009-
                planirane za                 lokalne); donatori      2018
                2011.god.
             3.4 Usvajanje i      Dec-11      € 100,000.00  Skupština    88.17  Strategija energije
               sprovodjenje                     Republike Kosova     Republike
               zakona o eficijenciji                             Kosova za 2009-
               energije                                    2018


             3.5 Studija o distribuciji         € 85,000.00           88.9  Strategija energije
               energetske                                   Republike
               potrošnje u sektoru                              Kosova za 2009-
               domačinstava i                                 2018 program
               mogučnost                                   sporovodjenja
               poboljšanja                                  sek 2009-2011
               eficijencije energije
4  Restrukturisanje  4.1 Osnivanje      Januar   - 9988,66 euro    MRE-NSRM-    Nema  Zakon o
  rudničkog sektora    Geološkog instituta Decembar 2011           TREPČA          rudnicima i
   kao i rešavanje    Kosova (GIK) kao i                               mineralima član
   pitanja serdine i    osnivanja Instituta                              78
  socijalnog pitanja    drţavnog muzeja za
               kristaln i minerale
             4.2 Seizmičko        Januar   - € 100,374.00          Nema  Rudnička
               mikrozoniranje      Decembar 2011                     strategija Kosova
               Gnjilana                                    2011-2026
          4.3 Izrada digitalne  Januar   - € 90,400.00        Nema  Rudnička
            mape geološko    Decembar 2011                 strategija Kosova
            rudničkih opasnosti                        2011-2026


5  Priprema za  5.2 Priprema i      Januar   - € 364,155.00  TREPČA  Nema  Rudnička
   povečanje     realizacija procesa  Decembar 2011                strategija kosova
   investicija    restrukturisanja                          2011-2026
            Trepče do
            privlačenja
            investicija
                          Ministarstvo finansija
  Ciljevi ministarstva       Aktivnosti       Vremenski  Financijski    Ostale    Povezivanj   Povezivanje sa
                                rok     uticaj    uključene   e sa APEP     ostalim
                                             institucije          dokumentima
1   Izrada predloga   1.1  Izrada predloga budţeta  Septembar - Nema      Sve budţetske  50.6;50.7;50. Zakon o
    budţheta Republike     za 2012/2013       Decembar          organizacije   11      upravljanju
    Kosova za                      2011            centralnog i          javnim
    2012/2013.god., kao                               lokalnog nivoa         finansijama i
    i početak                                                   odgovornostima,
    izvršavanja                                                  godišnji zakon o
    troškova finansijske                                              budţetu
    2011.god.
              1.2  Objavljivanje        Januar -  Nema              50.4     Zakon o
                 dokumenata, SOT,      Decembar                        upravljanju
                 budţetski cirkulari, knjiga 2011                          javnim
                 budţeta brošure o                                 finansijama i
                 budţetu i dr.                                   odgovornostima,


              1.3  Procena ekonomskih i    Januar -  Nema     Budţetske    Nema     Zakon o
                 finansijskih uticaja nacrta Decembar         organizacije-         upravljanju
                 zakona i ostalih zakonskih 2011           agencije,           javnim
                 akata                        Vlada i            finansijama i
                                            Skupština           odgovornostima,
                                            Republike           Zakon o
                                            Kosova            budţetu,
                                                           Pravilnik o radu
                                                           vlade
             1.4  Nadgledanje, izveštavanje Januar -   Nema  Bdţetske    50.13  Zakon o
                i procena budţeta za   Decembar      organizacije      upravljanju
                2011.god.         2011                    javnim
                                                   finansijama i
                                                   odgovornostima,
                                                   Zakon o
                                                   budţetu,
                                                   Pravilnik o radu
                                                   vlade

             1.5  Izrada soprazuma     Januar -   Nema  Budţetska    92.3"  Zakon o budţetu
                saglasnosti sa BO     Decembar      organizacija,      za 2011,
                centralnog nivoa     2011
2  Povečanje nivoa   2.1  Anaaliza evropskog     Januar -  Nema  MEI, PUK,    Nema
  saradnje sa        partnerstva, Izveštaja o  Decembar     Kosovske
  medhunarodnim       progresu Evropske      2011       carine
  finansijskim        komisije (EK) o Kosovu i
  institucijama,       sektorskih susreta o
  naročito sa MMF-      dijalogu o procesu
  om, SB-om,         stabilizacije i asocijacije
  Evropskom         (DPSA) u cilju
  komisijom kao i      identifikacije i tertiranja
  aţuriranje izveštaja    izazova proizašlih iz ovih
  koji proizilaze iz     dokumenata u APEP
  oblasti evropskih
  integracija
             2.2  Ispunjavanje obaveza   Januar -   Nema  MMF       50
                proizašlih iz sporazuma  Decembar
                sa MMF          2011
             2.3  Obezbedjenje podrške za  Januar -   Nema          Nema
                učlanjenje Republikie   Decembar
                Kosova u EBOR       2011
          2.4  Sprovodjenje prioriteta   Januar -  Nema  PUK,     Nema
             proizašlih iz APEP u    Decembar      Kosovske
             oblasti ekonomije i     2011        carine
             finansija

          2.5  Nadgledanje iizveštavanje Januar -   Nema  MEI, PUK   Nema
             u vezi sa sprovodjenjem Decembar        Kosovske
             aktivnosti proizašlih iz 2011         carine
             Akcionog plana o
             evropskom partnerstvu
             APEP u obalsti ekonomije
             i finansija


          2.6  Ispunjavanje preuzetih  Juli -    Nema  Vlada Kosova, Nema  Okvirni
             obaveze Vlade Kosova za Septembar       MEI,         sporazum IPA,
             Instrument        2011         Kandcelarija     Srednjoročni
             predpristupanja (IPA)             za veze       okvir troškova,
             obebedivši da su sredstva           Evropske       budţet Kosova
             sufinansiranja na               Komisije
             raspolaganju                  (KVEK)

3 Izrada ekonomskih 3.1  Ostvarivanje projekcije o  Oktobar -  Nema  Kosovske   Nema  Operativna
 projekcija i analiza  planiranim prihodima    Decembar      carine        strategija carina
 u funkciji kreiranja  MEF-a za 2011.god.     2011                  za 2010-2012,
  odrţivih makro-                                      Akcioni plan
  fiskalnih politika.                                    2010
    Realizacija
  fiskalnog plana o
    prihodima
projekcija i analiza
u funkciji kreiranja
 odrţivih makro-
 fiskalnih politika.
   Realizacija   3.2  Intenziviranje borbe    Oktobar -  Nema  Kosovske  104.4  Operativna
 fiskalnog plana o     protiv krijumčarenja    Decembar      carine       strategija carina
   prihodima       putem modernih tehnika   2011                  za 2010-2012,
              sprovodjkenja zakona:                       Akcioni plan
              intelegencije, istraţnih                     2010
              mera, procene rizika,
              postdokumentarnih
              kontrola i protiv
              krijumčarenja           3.3  Jačanje i sporvodjenje   Oktobar -  Nema  Kosovske  57.8  Strategjia
              mera zaštite intelektualne Decembar      carine       Operarive e
              svojine i intervencije   2011                  Doganës 2010-
              prema falsifikovanim                       2012, Plani I
              doznakama na osnovu                        veprimit 2010
              legitimnog zahteva
              nosioca prava


           3.4  Izrada makrofiskalnog  Prill - Juni  Nema  FMN, KE,  50
              okvira kao osnovnog   2011         Buxheti
              dokumenta za izradu SOT-
              a

           3.5  Objavljivanje biltena 2.  Januar -   Nema       50
              polugodište 2010 i 1.   Decembar
              oplugodište 2011      2011
           3.6  Makroekonomski pregled   Januar -   Nema       50
                           Decembar
                           2011
4 Efikasno      4.1    Sprovodjenje i razvoj Januar -   Nema  Budţetske   92.2"  Dokument   o
 transparentno i       obuka o finansijskom Decembar        organizacije      politikama  za
 pravedno           upravljanju i kontroli 2011                    sistem
 upravljanje javnim                                       unutrašnje
 finansijama na                                         kontrole javnih
 Kosovu                                             finansija             4.2  Šestomesečni rebalanc  April - Juni Nema  Vlada,     11   SOT 2011-2013
                opštinskih budţeta za  2011        Skupština i
                2011.god.                  opštine


             4.3  Nadgledanje  programa Dec-11   Nema  CBK      50   Sporazum SBA
                izmedju   Vlade  i
                Medjunarodnog
                monetarnog fonda
             4.4  Upravljanje izvršavanjem Januar -  Nema  Vlada,     50.6  ZOJFO, godišnji
                i redovno izveštavanje  Decembar      Skupština i      zakon o budţetu
                opštinskom budţetu za  2011        opštine
                fiskalnu godinu


5 Kompletiranje     5.1  Izrada zakonskih akata, Januar -  Nema  Sva      59   Zakonodavna
 zakonodavne         priprema dokumenatcije, Decembar      ministarstva      strategija
 infrastrukture u       formiranje i delatnost  2011                   2011.god.
 ekonomskoj i         unutrašnjih radnih grupa
 finansijskoj oblasti     u skladu sa utvrdjenim
 u skladu sa acquis      parvilima
 communuitauire
5.2  Nadgledanje nad      Januar -  Nema  Sva      59   Zakonodavna
   implementacijom i     Decembar     ministarstva     strategija
   kompletiranje       2011                  2011.god.
   Zakonodavne regulative
   MEF u finansijskoj,
   poreskoj i carinskoj
   oblasti, dopunjavanje
   odgovarajučim
   podzakonskim aktima5.3  Sprovodjenje politika o  Januar -  Nema         Nema
   rashodima perma      Decembar
   administrativnim     2011
   uputstvima koje su na
   snazi

5.4  Priprema priliva gotovog Januar -  Nema         Nema
   novca          Decembar
                2011

5.5  Parčenje bilansa troškova Januar -  Nema         Nema
                Decembar
                2011
5.6  Upravljanje i      Januar -  Nema         Nema
   sporovodjenje budţetskih Decembar
   politika         2011
5.7  Poravnanje prihoda sa   Januar -  Nema         Nema
   Departmanom trezora    Decembar
                2011
6   Nadgledanje i   6.1  Aţuriranje metoda o     Januar -  Nema  Budţetske   149  Strategija o
   monitorisanje      proceni funkcionisanja   Mars 2011     organizacije u    funkcionisanju
    aktivnosti      unutrašnje revizije u             javnom        sistema
  unutrašnje revizije    javnom sektoru                 sektoru       unutrašnje
  u javnom sektoru                                       rivizije u javnom
                                                 sektoru

            6.2  Prikupljanje izveštaja od  Januar -  Nema  Budţetske   149  Strategija o
               jedinica za unutrašnju   Decembar      organizacije u    funkcionisanju
               reviziju i analiziranje   2011        javnom        sistema
               podataka iz izveštaja i            sektoru       unutrašnje
               kontrola JUR-a                           rivizije u javnom
                                                 sektoru


            6.3  Priprema godišnjeg     April - Juni Nema  Vlada,    149  Strategija o
               izveštaja o funkcionisanju 2011        Skupština      funkcionisanju
               sistema unutrašnjerevizije           Kosova, KGR     sistema
               u javnom sektoru                          unutrašnje
                                                 revizije u
                                                 javnom sektoru

            6.4  Kompletiranje dosijea za  Oktobar -  Nema         Nema
               rešene predmete (ţalbe   Decembar
               biznisa Bordu za      2011
               preispitivanje
                     Ministarstvo bezbednosnih snaga Kosova

  Ciljevi ministarstva       Aktivnosti         Vremenski  Financijski  Ostale uključene Povezivanj  Povezivanje
                                  rok     uticaj    institucije  e sa APEP   sa ostalim
                                                             dokumentima
1   Nastaviti jačanje  1.1 Odvijanje individualnih i Dec-11              Razne drţave i        Bilateralni i
    BSK kao stručne i    kolektivnih  obuka   (za                unutrašnje          godišnji
   bezbednosne snage     aktivnu   i   rezervnu                aktivnosti za        planovi   za
   za postizanje punih    komponentu) za sve nivoe                  obuku             godišnje
     operativnih                                                  obuke
      kapaciteta
              1.2 Relizacija operacija (i to OED, Dec-11   Budţet   za KFOR,             Na   osnovu
                potraga - spašavanje MKAB,         urgencije   Ministarstva         misije    i
                gašenje poţara i humanitarno                               zakona   o
                deminiranje) i odgovor na                                funkcionisanj
                civilne urgencije odredjenih                               u MBSK-a i
                od strane Vlade                                     BSK-a
              1.3 Razfoj  i maksimiziranje Mar-11             KFOR,   drţave       Bilateralni
                koristi od KFOR/NATO i                   partneri           sporazumi,
                mogučnosti   bilateralne                                godišnji plan
                obuke.                                          obuka
              1.4 Promovisanje imidţa BSK-a Dec-11              NATO/KFOR    i       Dokumenti i
                kod   gradjana   Kosova                Ministarstva         zakoni
                uključujući sve zajednice koje                              MBSK/ BSK-a
                ţive na Kosovu (projekti sa
                opštinama,      resorna
                ministarstva i vladine i
                nevladine oragnizacije)
2   Razviti i pruţiti  2.1   Regrutovanje osoblja za Juli-     1.117,.503  NAT-MCA-MJA,   Zakon usluţbi
  strategije o osoblju     aktivnu komponentu (95%) i i Decembar        Opštinske    BSK br.03/L-
  MBSK-a i BSK-a za      rezervnu komponentu (50%) 2011            kancelarije za  82,   Zakon
   postizanje punih      BSK-a                        zajednice    orezervnoj
  kapaciteta i razvoja                                        komponenti
    nakon POK                                           br..03/l-213,
                                                    Pravilnik   o
                                                    regrutaciji U
                                                    bsk 01/2008,
                                                    Pravilnik   o
                                                    mobilizaciji
                                                    rezerve   br.
                                                    13/2010
              2.2 Popunjavanje osoblja MBSK u Dec-11    409.106   NAT-MCA-MJA,   Zakon o CSK
                meri  95%  sa  civilnim             Opštinske    03/L-149,
                sluţbenicima Decembar                 kancelarije za  Pravilnik  o
                                           zajednice    regrutaciji
                                                    02/2010


              2.3 Odrţavanje i poboljšanje Sep-11      115.903   NAT-MCA     Zakon    o
                kvaliteta aktivne i rezervne                      sluţbi  BSK
                komponente putem razvoja                        br.03/L-82 ,
                karijere,   planiranja  i                      Pravilnik  o
                imenovanja i unapredjenja na                      unapredjenji
                osnovu zasluga i potreba BSK-                      ma u BSK
                a
              2.4 Odrţavanje i razvoj karijere Januar  -       NAT-MCA-KPM     Nr. 03/2009,
                civilnih sluţbenika u BSK, Decembar                   Zakon   o
                putem planiranja imenovanja 2011                    CSRK
                i unapredjeja na osnovu
                zasluga i potreba BSK-a


              2.5 Izrada       politika Apr-11         Ministarstvo    Na   osnovu
                prerasporedjivanja                 socijalne zaštite  strategije BSK-
                pripadnika BSK uključujući                       a i zakona o
                penzije                                 penzijama


3  Ostvariti kapitalne  3.1 Izrada prioriteta na osnovu Mar-11         NAT i KFOR     SOT
   investicije prema     zahteva za kapitalne projekte
    prioritetima u     2011-14.god., uključujući i
   infrastrukturi i u    sistem      upravljanaj
    programima o      informacijama
  opremi za postizanje
   punih kapaciteta
              3.2 Javna nabavka opreme na Januar    - 7.863.074  NAT         Na
                osnovu  prioriteta i to Decembar                   osnovustrateg
                (naoruţanja,  opreme za 2011                     ije BSK-a i
                komunikacije i dr.)                           zakona   o
                                                    funkcionisanj
                                                    u BSK-a
              3.3 Projekcija i realizacija    Mar-11  4.150.000  Kompanije   za   Na   osnovu
                prioritetnih programa za              dizajniranje  i   Zakona   o
                inferastrukturu i to: sportske           projektovanje    budţetu  za
                hale, objekat poliklinike u                       2011.god.
                Prištini, objekat smeštaja sa
                kuhinjom i spavaonicom u
                Velikom Belačevcu, poligoni
                za gadjanje oruţjem
4   Jačanje i razvoj   4.1 Izrada    Memoranduma Juni 2011         SNB    Vlada,  Strategija o
  medjuinstitucionalne    saglasnosti  sa   resornim            Skupština    i  bezbednosti
    , bilateralne i     ministarstvima i inetgrisanje            ministarstva     kosova   i
  regionalne saradnje i    MBSK/BSK-a u planovima za                        Zakon    o
     koordinacije      nacionalni odgovor u slučaju                       osnivanju
                nacionalnih urgencija                          SNB
              4.2 Izrada mehanizama, planova Juni 2011        Susedne zemlje    Bilateralni
                i veţbi za odgovor na                          sporazumi
                urgencije/katastrofe zajedno
                sa susednim i zemljama
                regiona


              4.3 Nastavak procesa       Dec-11        NATO   i  razne  Bilaterlni
                evroatlantskog integrisanja             drţave        sporazumi
                putem Memoranduma o
                saradnji i učešća u
                regionalnim organizacijama
             4.4 Izrada sporazuma o statusu Juni 2011
               Snage   sa  drţavama
               partnerima
5  Izrada i usvajanje  5.1 Izrada i usvajanje Strategije Juni 2011  SNB Vlada  i  Zakon o SNB i
  strategije o BSK i    BSK-a na osnovu vaţečih          skupština    SBK
    zakonskih      zakona,  u  saradnji  sa
  dokumenata kao i     zemljama/organizacijama
     njihovo       partnerima
   sporovodjenje

             5.2 Izrada tri zakona (sporazum Juni 2011   NATO, KFOR    Zakonodavna
               o statusu Snage (SOFA);                  strategija
               deminiranje, penzije), kao i
               unutrašnjih pravilnika


             5.3 Perispitivanje    osnovnih Dec-11   NATO,  KFOR,  Strategija BSK-
               dokumenata MBSK-a nakon          MJA       a,  Putokaz
               usvajanja strategije BSK-a                 planiranja u
                                            MBSK.
                    Ministarstvo sredine i prostornog planiranja
Ciljevi ministarstva       Aktivnosti        Vremenski  Financijski    Ostale    Povezivanje    Povezivanje sa
                               rok     uticaj     uključene    sa APEP       ostalim
1  Poboljšanje stanja  1.1 Izrada strategija za sredinu, Januar - 280.000,00     institucije
                                           MF,     MZ, Aktivnost      dokumentima
                                                            Godišnji  budţet
    sredine       biodiverzitet,    vazduh, Decembar Evra        MPŠRR,     79.2, 79.7 i 79.8 MSPP-a i donacija
               otpatke i Plan uticaja na 2011              MALU,   MTI,          od SID-a
               sredini                         MI, UP, NVO


             1.2 Stvaranje zakonodavstva o Nov-11     17.000,00   MF, MZ, MTI, Aktivnost 79.9 Godišnji  budţet
               zaštitiod zračenja na Kosovu       Evra      MI, UP, Institut      MSPP-a i donacija
                                           za   medicinu
                                           rada, NVO


             1.3 Stvaranje mreţe nadgledanja Nov-11    500.000,00   Evropska     Aktivnost 78.3 Srednjoročni okvir
               vazduha                  Evra      komisija,            troškova (SOT)
                                           opštine
             1.4 Plan intervencije u slučaju Oct-11    10.000,00   MF, MUP, MZ, Aktivnost 79    Godišnji  budţet
               nepogoda u sredini            Evra      MPŠRR, MER,           MSPP
                                           MONT, MALU,
                                           MTI, MI, UP,
                                           NVO

             1.5 Inventarisanje   staklenih Dec-11   133.000,00   MI, MZ, MF    Aktivnost 78  Godišnji  budţet
               gasova                  Evra                      MSPP-a i donacije


2   Upravljanje    2.1 Početak   izrade  drţavne Juni 2011  2.000.000,00  Ministarstva,   Aktivnost 79
   hidroresursima     straetgije o vodama (zaštičene      Evra,     opštine,
               zone   voda,  obezbedjenje      Budţet     kompanije    i
               brana i planovi za upravljanje      kancelarije  civilno društvo
               rečnim tokovima              evropske
                                    komisije
2.2 Studija   izvodljivosti o Oct-11     Budţet     Ministarstva,   PP. 79  Poboljšanje
  tretiranju otpadnih voda na        donatora   , opštine,          kvaliteta voda
  nivou zemlje                KFW      kompanije    i
                               civilno društvo


2.3 Studija   izvodlojivosti  o Juni 2011  800.000,00  MSPP, Opštine, PP. 79    Upravljanje
  prostiranju       mreţe       Budţet    kompanije  za       hidroresursima
  nadgledanja podzemnih voda         Kosova,    vodu
                        Donatori
2.4 Studija izvodljivosti reke Beli Sep-11   500.000,00  MSPP, Opštine, PP. 79    Upravljanje
  Drim za segmente gde se          Kosovski   kompanije  za       hidroresursima  i
  moţe izvaditi pesak i šljunak       budţet,    vodu            poboljšanje
  i procena šteta              donatori                 kvaliteta voda  i
                                             zaštita reka

2.5 Poboljšanje  infrastrukture Sep-11    150.000,00  MSPP, Opštine, PP. 79    Upravljanje
  opreme   za  nadgledanje        Budţet    kompanije  za       hidroresursima  i
  površinskih voda i padavina        kosova,    vodu            poboljšanje
                        donatori                 kvaliteta voda  i
                                             zaštita reka
3   Jačanje   3.1 Izrada       stratreških Januar - Strategija o Opštine, OEBS, Prioriteti 45  Zakon      o
  prostornog     dokumenata: Strategija o Decembar neformalni UN - HABITAT              prostornom
  polaniranja    prostornom     planiarnju, 2011   m naseljima KAK               planiranju 2003/14
  stanovanja i    stanovanju   i   izgradnji     20.000,00
   izgradnje     (usvajanje Prostornog plana       Evra,
            Kosova, završetak prostornog       Odrejivanje
            plana, posebna zona "Polje        zone parka
            novog   kopa",   zavšretak     "Šarplanina"
            odredjivanja        zone     10.000,00,
            nacionalnog        parka     Posebna
            "Šarplanina", posebna zona        zona   nov
            Klečka    i     Divjaka,     kop,
            Hidroelektrana Ţur, Strategija      5.000,00,
            o neformalnim naseljima,         Hidroelektr
            usvajanje   strategije   o     ana    Ţur
            stanovanju i izradnji          5.000,00, Za
                                posebne
                                zone Klečka
                                i  Divjaka
                                5.000,00
          3.2 Uskladjivanje  opštinskih Oct-11    Nema     MSPP, Opšćtine Prioritet 140  Zakon      o
            razvojnih  i urbanističkih       uopšte                   prostornom
            planova   sa Prostornim        troškova                  planiranju 2003/14
            planom Kosova
          3.3 Organizovanje          Nov-11  30.000,00  MSPP,       Aktivnost  Zakon o izgradnji
            profesionalnog promovisanja        Evra    Prištinski     140.5    2004/15
            i licenciranje profesionalaca u            univerzitet
            oblasti planiranja i izgradnje          3.4 Licenciranje kompanija za Nov-11           MSPP. Opštine PP. 79      Zakon o izgradnji
            vršenje aktivnosti upravljanja                            2004/15
            i odrţavanja zgrada u
            susvojini
          3.5 Izrada tehničkog pravilnika o Nov-11   20.000,00           Aktivnost  Zakon o izgradnji
            mehaničkoj   odrţivosti  i                      140.6    2004/15
            stabilnosti   gradjevinskih
            objekata i pravilnika o
            tehničkoj dokumentaciji i
            izrada    putokaza    o
            trogodišnjim   stambenim
            programima

4  Osvnivanje i  4.1 Podizanje kapaciteta ljudskih Januar  - 85.000,00  MSP Albanije,
    jačanje     resursa   i  profilisanje Decembar        MZOPUG,
  inpsektorata    inspektorata          2011          Projekat RENA
                                       (ECENA),
                                       Lokalna uprava          4.2 Inspekcijski nadzor dozvola Januar - 10.000,00    MSPP      i        Zajkonodavstvo
            za sredinu, hidrodozvola, Decembar KBK        institucije          MSPP
            saglasnosti  za   sredinu, 2011          lokalne uprave
            urbanističkih gradjevinskih
            dozvola i upotrebe licenci
             4.3 Inspekcijski   nadzor  nad Januar  - 10.000,00   KPMM,            Zajkonodavstvo
               koriščenjem prirodnih resursa Decembar KBK       MPŠRR, MUP,         MSPP
               i zaštita od zagadjivanja   2011           FSK,  Lokalna
                                          uprava


             4.4 Medjuinstitucionalna     Januar  -        MUP, NSNM ,         Memorandum   o
               saradnja  inspektorata  sa Decembar         BSK itd.           sardanji sa MSPP,
               policijom,     sudovima, 2011                          KPMM,    MUP,
               tuţilaštvom   i  drugim                            Lokalna uprava
               relevantnim organima

5   Upravljanje    5.1 Podizanje kapaciteta KAK i Januar  - 100.000,00    MSPP,   MF, Ispunjavanje Puno sprovodjenje
    zemljištem i     KOK            Decembar KBK        Opštine,    odgovornosti Zakona o kadastru
  razvoj katastra na                 2011            Donatori    AKK i KOK-a i RDPP
     Kosovu


             5.2 Stvaranje    katastarskih Januar - 1.200.000,00 MSPP,     MF, Aktivnost 36.1 Zakon o kadastru
               aţuriranih informacija za Decembar KBK       Opštine,
               katastarski  model    o 2011         Donatori
               zemljišnom kadastru i o
               gradjevinskom kadastru

             5.3 Medjuinstitucionalna     Januar  - Nema      MSPP, MALU, Aktivnost    Vodluka  vlade
               saradnja sa ostalim akterima Decembar budţeta,    u MAP, MPŠRR, 136.8      Republike Kosova
               koji  stvaraju  prostorne 2011    tokuje     KAŠ             02/84     od
               podatke                 procena                   01.19.2009
             5.4 Primena novog sistema RDPP-Januar   - 450.000,00  MSPP,   MF, Aktivnost   Zakon RDPP
               SIKTK ( KCLIS ) i itegrisanje Decembar Donatori    Donatori    140.18
               baze grafičkih i tekstualnih 2011
               podataka
5.5 Osnivanje   permanentne Januar  - 600.000,00  MSPP,   MF, Ispunjavanje Zakon o kadastru
  geodetske mreţe KOPOS   Decembar        Opštine,    tehničkih
                2011          Donatori    standarda  o
                                   prostornim
                                   podacima
                Ministarstvo za administraciju lokalne uprave
 Ciljevi ministarstva     Aktivnosti     Vremenski Financijski   Ostale   Povezivanje  Povezivanje sa
                           rok    uticaj   uključene   sa APEP-     ostalim
                                      institucije    om     dokumentima
Cilj 1 Kompletiranje   1.1  Izmena zakona o  Jan-11     5,000 Ministarstva,  P.6     Zakonodavna
    zakonskog okvira     lokalnom                 KAK, Opštine        strategija Vlade za
    u oblasti lokalnog    samoupravljanju                           2011
    upravljanja                                          Strategija MALU-a
                                                   2009 -2012

             1.2  Izrada nacerta   Feb-11     5,000 Ministarstva,  P.6     Zakonodavna
                zakona o                 KAK, Opštine         strategija Vlade za
                medjuopštinskoj                            2011
                saradenji i                              Strategija MALU-a
                partnerstvo                              2009 -2012

             1.3  Nacrt zakona o   Maj 2011    12,000 Ministarstva,  P.6     Zakonodavna
                gradu Prištine              KAK, Opština         strategija Vlade za
                                     Priština, MF,        2011
                                                   Strategija
             1.4  Nacrt zakona o   Sep-11     5,000 Ministarstva,  P.6     Zakonodavna
                lokalnom                 KAK, Opštine         straetgija Vlade za
                referendumu                              2011 Strategija
                                                   MALU-a 2009-2012


             1.5  Certifikacija   30. dana po  10,000 Opštine,    P.6     Straetgija MALU za
                opštinskih akata  prijemu        resorna           2009-2012, Odluka
                          akata         ministarstva         vlade o
                                                   nadgledanju akata,
                                                   april 2010
Obje Nadgledanje i   2.1  Izrada periodičnih Dec-11     8,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
ktivi nadzor opština     izveštaja                        2009 - 2012
2              (tromesečno) o
               funkcionalizaciji
               opština


            2.2  Objavljivanje    Dec-11     5,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
               "Monitora                        2009 - 2012
               opštinskih akata"
               (tromesečno)


            2.3  Preispitivanjer Qershor     10,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
               indikatora    2011                  2009 - 2012
               performance za
               komunalne usluge


            2.4  Objavljivanje   Dec-11      4,000 Opštine  P.9  Strategija MALU
               podataka                         2009 - 2012
               proizašlih iz
               nadgleadnja nad
               poštovanjem
               ljudskih prava na
               opštinskom nivou
            2.5  Certifikacija    30. dana po  10,000 Opštine  P.9  Zakonodavna
               opštinskih     prijemu               strategija 2009-2012
               pravilnika i    akata
               odluka
Obje Reforma lokalne  3.1  Certifikacija tri  Sep-11    100,000 Opštine, UNDP P.6   Strategija MALU
ktivi uprave         pilot opština sa                        2009 - 2012
3              standardima ISO
               9001
            3.2  Osnivanje opštine Oct-11   operativni         P.6  Strategija MALU
               Severna Mitrovica      troškovi              2009 - 2012
               bazirajući se i na      300,000.00 €            Akcioni plan o
               kampanju                            decentralizaciji 2010-
               animiranja i                          2012
               informisanja


            3.3  Prenošenje     Dec-11     10,000 opština,ICO,UN P.6   Strategija MALU
               nadleţnosti sa              DP           2009 - 2012
               "Matičnih" opština                       Akcioni plan o
               na nove opštine                         decentralizaciji 2010-
                                               2012

            3.4  Izrada izveštaja o Dec-11     4,000 Opštine, ICO,  P.6  Strategija MALU
               toku reforme               UNDP,         2009 - 2012
               lokalnog                 Ministarstva      Akcioni plan o
               upravljanja                           decentralizaciji 2010-
               (šestomesečno)                         2012

Obje Promovisanje   4.1  Kampanja     Dec-11     10,000 Opštine, EK   P.11  Strategija MALU
ktivi lokalnog i       animiranja na                          2009 - 2012
4   regionalnog      lokalnom nivou za
   ekonomskog       povečanje
   razvoja        sopstvenih
               prihoda
ekonomskog
razvoja


       4.2  Dodeljivanje     Mars 2011  2,000.00  Opštine  NEMA  IPA
          grantova
          kapitalnih
          investicija za
          opštine iz fonda
          ZNKE

       4.3  Dodeljivanje              5,000 Opštine  NEMA  SOT 2009-2011
          grantova
          kapitalnih
          investicija za
          opštine iz fondova
          MALU-a


       4.4  Izrada politika o Sep-11       35,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
          regionalnom socio-                       2009 - 2012
          ekonomskom
          razvoju


       4.5  Dodeljivanje    Tetor 2011     5,000 Opštine  P.6  Strategije za
          grantova za                 Razvojne     regionalni
          regionalni socio-              agencije     ekonomski razvoj
          ekonomski razvoj                        2010-2015
          kao deo aktivnosti
          sa pet regionalnih
          razvojnih agencija
Obje Razvoj kapaciteta 5.1  Izrada        Sep-11  10,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
ktivi u opštinskoj upravi  sveobuhvatne                     2009 - 2012
5              strategije za razvoj
               administrativnih
               kapaciteta

            5.2  Izrada programa   Dec-11   5,000 Opštine  P.6  Strategija MALU
               obuke za lokalnu                   2009 - 2012
               upravu


            5.3  Stvaranje databaze Dec-11   5,000 NEMA   P.6  Strategija MALU
               o lokalnoj                      2009 - 2012
               ekspertizi koja
               pruţa obuke i
               podršku u
               podizanju
               kapaciteta i
               asistenciji u
               raznim oblastima
                      Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Ciljevi ministarstva     Aktivnosti     Vremenski    Financijski   Ostale  Povezivan  Povezivanje sa
                            rok       uticaj   uključene  je sa     ostalim
                                          institucije APEP-om   dokumentima
1      Ispunjavanje   1.1 Izmene i dopune Oct-11     administrativni MALU, MRSZ /      Zakonodavna
      zakonodavne      zakona o strancima       troškovi                strategija vlade za
       strategije                                         2011.god.
               1.2 Izmene i dopune  Sep-11    administrativni MALU     /     Zakonodavna
                 zakona o azilu         troškovi                strategija vlade za
                                                     2011.god.
               1.3 Izmene i dopune  Juni 2011   administrativni MALU, MRSZ 95.2    Zakonodavna
                 zakona o ličnoj         troškovi                strategija vlade za
                 karti                                 2011.god.
               1.4 Izmene i dopune  Maj 2011   administrativni MALU, MRSZ       Zakonodavna
                 zakona o o           troškovi                strategija vlade za
                 drţavljanstvu                             2011.god.
               1.5 Kompletiranje   Januar    - administrativni MALU, MRSZ /     Akcioni plan za
                 zakonodavne    Decembar    troškovi               implementaciju
                 infrastrukture o 2011                         Putokaza      o
                 sprovodjenju                              liberalizaciji viza
                 zakona o
                 strancima, zakona
                 o azilu, zakona o
                 ličnoj karti i
                 zakona o
                 drţavljanstvu


2      Promovisanje   2.1 Potpisivanje   Januar    - 30,000.00    MSP     98    Akcioni plan za
      politika legalne    medjudrţavnih   Decembar                       implementaciju
       migracije i     sporazuma o    2011                         Putokaza      o
       readmisije      readmisiji                               liberalizaciji viza
2  Promovisanje
  politika legalne
   migracije i
   readmisije
            2.2 Podizanje i razvoj  Sep-11    400,000.00 €  MJA, MF, MZ, 95.17  Nacionalna
              integrisane baze         (Donacija   MONT         strategija o migraciji
              podataka o            ICITAP)
              drţavljanstvu,
              azilu i migraciji


            2.3 Izrada standardnih Januar    - administrativni MRSZ,    97  Nacionalna
              zajedničkih    Decembar    troškovi    MONT, MZ,     strategija o migraciji
              operativnih    2011              MTI dhe MF
              procedura izmedju
              relevantnih aktera
              u oblasti azila
            2.4 Sprovodjenje     Juni 2011  10,000.00   /       /   Nacionalna
              informativnih                             strategija o migraciji
              kampanji o
              procedurama
              migracije

            2.5 Animiranje     Mar-11    10,000.00   MRSZ,        Strategija i akcioni
              repatrijisanih lica               MONT, MZ,      plan za reintegraciju
              kroz informativnih                MALU,        repatrijisanih lica
              aktivnosti u cilju                Opštine,
              reintegrisanja                  MKRS, MF


3   Povečanje    3.1 Stvaranje      Dec-11    296,400.00 €  Opštine, MJA 95.14
   bezbednosnih     elektronskog
   podataka o      registra civilnog
  civilnom stanju    stanja
3   Povečanje
   bezbednosnih
   podataka o
  civilnom stanju
           3.2 Izdavanje      Gusht 2011  1,700,000.00   /     95  Akcioni plan za
             biometrijskih                          implementaciju
             pasoša                              Putokaza      o
                                              liberalizaciji viza
           3.3 Osnivanje centra  Dec-11    1,000,000.00 €  MJA
             za obnavljanje
             podataka
           3.4 Ugradnja       Dec-11   400,000.00    MALU,   /  Razvojni plan
             bezbednosne                    Opštine    Ministarstva
             operme u                             unutrašnjih
             opštinskim                            nposlova 2009-
             centrima za civilnu                       2013.god.
             registraciju i u
             centarlnoj
             kancelariji za
             civilnu registraciju
           3.5 Unapredjenje    Nov-11    350,000.00 €   MJA    /  Razvojni plan
             postoječih                            Ministarstva
             elektronskih                           unutrašnjih
             sistema                             nposlova 2009-
             (integrisanje                          2013.god.
             podataka) u
             Agenciji za civilnu
             registraciju
4  Integrisano  4.1 Preuzimanje     Juni 2011    /       /      95.23  dhe Strategija za
  upravljanje    odobornosti za                         95.24    integrisano
   granicom     nadgledanje                                upravljanje
           granice sa                                 granicom
           Republikom
           Makedonijom i
           Republikom Crne
           Gore

         4.2 Integrisanje baze  Januar   - 1,000,000.00 €  Carine,   95.18    Strategija za
           podataka svih    Decembar   (donacija)    KAVH, MJA        integrisano
           relevantnih     2011                          upravljanje
           agencija o                                 granicom
           sprovodjenju
           zakona u oblasti
           integrisanog
           uparvljanja
           granicom

         4.3 Poboljšanje     Januar   -         /      95.19    Strategija za
           infrastrukture   Decembar                        integrisano
           objekata na     2011                          upravljanje
           graničnim                                 granicom
           prelazima

         4.4 Povečanje saradnje Januar    -/         Carina,         Strategija za
           izmedju agencija Decembar             KAVH          integrisano
           uključenih u    2011                          upravljanje
           upravljanju                                granicom
           granicama
         4.5 Unapredjenje    Januar    - 1,000,000.00 €  /     /       Strategija za
           sistema IT-a za   Decembar    (donacion)                integrisano
           kontrolu i     2011                           upravljanje
           nadgledanje                                  granicom
           granica u skladu sa
           evropskim
           standardima

5  Podizanje  5.1 Razvoj ljudskih   Januar    - 10,000      /     97.4, 98.5,  Nacionalna
  kapaciteta    kapaciteta u oblasti Decembar                  95, 99.11,  strategija o
           azila, migracije,  2011                    100 i 102   migraciji, Strategija
           readmisije, u                                 o reintegrisanju
           sektoru granične                               repatrijsanih lica,
           policije i u sektoru                             razvojni plan
           istrage                                    Kosovske policije
                                                  2011-2015.
         5.2 Podizanje       Juni 2011    Donacija,  Tuţilaštva,  /       Strateški razvojni
           kapaciteta             ICITAP, Drţave sudovi           plan Kosovske
           policijske jedinice          Turske                 policije 2011-
           u zajednici za                                2015.god.
           tretiranje
           maloletnika
5.3 Funkcionalizacija  Januar   -         KPR, sva   /      Integrisani sistem
  integrisanog    Decembar           ministarstva,       za upravljanje
  sistema za     2011             agencije,         vanrednim
  upravljanje                    Crveni krst        situacijama, usvojen
  vanrednim                     Kosova, NVO        Odlukom premijera
  situacijama                    i privatni         br. 12/126 od
                           sektor           26.05.2010.god.


5.4 Funkcionalizacija  Januar   - 2,000,000.00 €  /      97.1 i 97.3  Nacionalna
  stalnog centra za  Decembar   (IPA 2007)                 strategija o migraciji
  traţioce azila   2011
5.5 Izgradnja i     Januar   - 2,423.000.00   Opštine   /       Razvojni plan
  funkcionalizacija Decembar                          Ministarstva
  opštinskih centara 2011                           unutrašnjih poslova
  za civilnu                                  2009-2013.god.
  administraciju i
  opštinskih centara
  za registraciju
  vozila, u Vučitrnu,
  Srbici, Dečanima i
  Prizrenu
                        Ministarstvo spoljnih poslova
Ciljevi ministarstva      Aktivnosti        Vremenski    Financijski    Ostale    Povezivanje  Povezivanje sa
                              rok       uticaj    uključene   sa APEP-om    ostalim
                                            institucije          dokumentima
1  Intenziviranje i  1.1 Posete na najvišem nivou Januar     - 540,000.00   Skupština    Nema      Ustav Republike
    ubrzavanje      ministarstva zemljama koje Decembar            Kosova,            Kosova, Zakon o
  procesa priznanja    su priznale i onima koje 2011               Predsedništvo i        minisstarstvu
     Kosova       nisu priznale Republiku                  Vlada Kosova          spoljnih poslova i
              Kosova                                          Diplomatskoj
                                                           sluţbi

            1.2 Učešće na medjunarodnim Januar     - 400,000.00   Skupština    Nema      Ustav Republike
              formumima         i Decembar           Kosova,            Kosova, Zakon o
              konferencijama  u  cilju 2011             Predsedništvo i        minisstarstvu
              direktnog i indirektnog                  Vlada Kosova          spoljnih poslova i
              lobiranja  za  priznanje                                Diplomatskoj
              Republike Kosova                                     sluţbi


            1.3 Dalji razvoj specijalnih Januar     -         Skupština    Nema      Ustav Republike
              odnosa sa SAD-om     Decembar             Kosova,            Kosova, Zakon o
                           2011               Predsedništvo i        minisstarstvu
                                           Vlada Kosova          spoljnih poslova i
                                                           Diplomatskoj
                                                           sluţbi

            1.4 Dalje jačanje odnosa i Januar      -         Skupština    3.1.3     Ustav Republike
              koordinisanje aktivnosti sa Decembar           Kosova,            Kosova, Zakon o
              zemljama regiona      2011             Predsedništvo i        minisstarstvu
                                           Vlada Kosova          spoljnih poslova i
                                                           Diplomatskoj
                                                           sluţbi
            1.5 Koordinacija       sa Januar    -       Skupština    3.3.3  Ustav Republike
              institucijama    EU-a i Decembar          Kosova,         Kosova, Zakon o
              drţavama članica da bi se 2011             Predsedništvo,      minisstarstvu
              išlo napred sa procesom                Kancelarija       spoljnih poslova i
              liberalizacije viza                  premijera        Diplomatskoj
                                          Ministarstvo       sluţbi  APEP   i
                                          evropskih        putokaz       o
                                          integracija       liberalizaciji viza

2    Učlanjenje   2.1 Lobiranje za učlanjenje u Januar     - 57,000.00  Skupština    3.3.1  Ustav Republike
  republike Kosova    medjunarodnim         Decembar         Kosova,         Kosova, Zakon o
  u medjunarodnim     organizacijama;    OUN, 2011            Predsedništvo i     minisstarstvu
     političkim i    NATO, EU, Evropskoj                  Vlada Kosova       spoljnih poslova i
    financijskim    banci za obnovu i razvoj,                            Diplomatskoj
   organizacijama i    Svetskoj     trgovinskoj                          sluţbi i Zakon o
      učešće u     organizaciji  i  Svetskoj                          sluţbi      u
    regionalnim i    organizaciji carina                               inostranstvo   i
   medjunarodnim                                             APEP
   inicijativama i
     forumima   2.2 Istraţivanje mogučnosti za Januar    -       Vlada Kosova   3.1.3  Program Vlade
              stvaranje    slobodnih Decembar
              regionalnih        2011
              trgovinskih/carinskih zona


            2.3 Razvoj   bilateralnih  i Januar   -       Vlada Kosova   3.1.3  Ustav Repubilke
              multilateralnih strategija i Decembar                      Kosova
              projekata u političkom, 2011
              ekonomskom i kulturnom
              aspektu    u    sluţbi
              regionalnog    mira   i
              bezbednosti
           2.4 Izrada   Strategije  za Januar   -  Vlada Kosova  Nema  Ustav Republike
             učlanjenje  Kosova   u Decembar               Kosova,
             medjunarodnim       2011                 Srednjoročni okvir
             organizacijama                          troškova, 4.7


3    Jačanje   3.1 Nastavak uspostavaljanja Januar    -  Vlada Kosova  Nema  Ustav Republike
   bilateralnih    diplomatskih odnosa sa Decembar                 Kosova, Zakon o
    odnosa i     raznim zemljama     2011                  minisstarstvu
  intenziviranje                                    spoljnih poslova i
   zaključivanja                                    Diplomatskoj
  medjunarodnih                                     sluţbi
   sporazuma
           3.2 Iniciranje i potpisivanje Januar   -  Skupština    Nema  Ustav Republike
             medjunarodnih sporazuma Decembar     Kosova,        Kosova, Zakon o
             iz svih oblasti i finalizacija 2011    Predsedništvo i    minisstarstvu
             procesa     sukcesiranja       Vlada Kosova      spoljnih poslova i
             medjunarodnih sporazuma                     Diplomatskoj
             od strane Kosova                         sluţbi i Deklaracija
                                             o nezavisnosti


           3.3 Koordinacija procedura sa Januar   -  Skupština    Nema  Ustav Republike
             resornim ministarstvima u Decembar    Kosova,        Kosova, Zakon o
             okviru procesa pripreme, 2011       Predsedništvo i    minisstarstvu
             razmatranja       i        Vlada Kosova      spoljnih poslova i
             ispregovaranja                          Diplomatskoj
             medjunarodnih sporazuma                     sluţbi i Deklaracija
                                             o nezavisnosti
             3.4 Pristupanje    Kosova Januar    -       Skupština        Ustav Republike
               multilateralnim ugovorima Decembar          Kosova,         Kosova i Zakon o
                            2011            Presidenca,       medjunarodnim
                                          Vlada Kosova i     sporzumima
                                          medjunarodne
                                          institucije


             3.5 Nastavak   zaključivanja Januar   -       Vlada Kosova   Nema  Ustav Republike
               protokola o saradnji na Decembar                       Kosova
               medjuministarstkom nivou 2011
               sa drugim zemljama


4     Dalja     4.1 Dalja   konsolidacija i Januar    -       Vlada Kosova   Nema   Program Vlade
   konsolidacija,     funkcionalizacija     Decembar                      Kosvoa 2008-2011
   Ministarstvo      zakonodavne        2011
  spoljnih poslova i    infrastrukture i osoblja
   diplomatskih i     MSP-a
    konzularnih
             4.2 Obuke   u   specifičnim Januar   - 84,000    Vlada Kosova i Nema   Zakon      o
     misija
               oblastima za osoblje MSP-a, Decembar         DAI (USAID)       Ministarstvu
               prema potrebama       2011                       spoljnih poslova i
                                                      diplomatskoj
                                                      sluţbi

             4.3 Obuka   i  nadgledanje Januar   - 130,000.00  Vlada Kosova i Nema   Zakon      o
               diplomatskih i konzulranih Decembar          DAI (USAID)       ministarstvu
               misija u oblasti javne i 2011                         spoljnih poslova i
               ekonomske diplomatije                             diplomatskoj
                                                      sluţbi, Zakon o
                                                      sluţbi      u
                                                      inostranstvu    i
                                                      Zakon      o
                                                      konzularnoj sluţbi
             4.4 Pruţanje     usluga Januar    -  Vlada Kosova  Nema   Zakon      o
               gradjanima Kosova od Decembar                  ministarstvu
               strane  ambasada  i 2011                   spoljnih poslova i
               Konzulata Kosova                         diplomatskoj
                                                sluţbi, Zakon o
                                                sluţbi      u
                                                inostranstvu    i
                                                Zakon      o
                                                konzularnoj sluţbi             4.5 Priprema   financijskih Januar  -  MF   i  sve Nema  Zakon       o
               pregleda MSP-a; priprema Decembar    direkcije   i    upravljanju javnim
               srednjoročnog    okvira 2011     kancelarije MSP-    financijama   br
               troškova  i  priprema        a            03/L-048,
               budţetskih zahteva 2011-                     Administrativno
               2013                               uputstvo 2006/14 i
                                                budţetski cirkulari
                                                1/2009 i 2/2009
5   Promovisnje    5.1 Jačanje   predstavljanja Januar  -  Skupština    Nema  Sporazum     o
    ekonomskih       Kosova u medjunarodnim Decembar     Kosova,         učlanjenju u MMF
     interesa       ekonomskim-financijskim 2011       Predsedništvo i     i SB kao i usvojeni
  Republike Kosova     organizacijama, i to: MMF i       Vlada Kosova      zakoni od strane
     u svetu i      SB                                Skupštine Kosova
    privlačenje                                      o ratifikaciji ovog
  stranih investicija                                    sporazuma
     u zemlji
stranih investicija
   u zemlji


           5.2 Organizovanje konferencija Januar    - 20,000.00  Vlada Kosova  Nema  Zakon o zaštiti i
             za promovisanje investicija Decembar                    promovisanju
             na Kosovu i organizovanje 2011                       stranih investicija
             sajmova od ekonomskog-
             trgovinskog karaktera           5.3 Izrada Strategija u cilju Januar    -       Vlada Kosova  Nema  Zakon o zaštiti i
             koordinisanja i stimulisanja Decembar                    promovisanju
             izvoza            2011                      stranih investicija


           5.4 Koordinisanje    učešća Januar   - 10,000.00  Vlada Kosova  Nema  Program Vlade i
             Kosova na Medjunarodnim Decembar                      Zakon o zaštiti i
             konferencijama      od 2011                      promovisanju
             ekonomskog, trgovinsko-                           stranih invsticija
             financijskog karaktera
                     Ministarstvo rada i socijalne zaštite
  Ciljevi ministarstva      Aktivnosti      Vremenski rok Financijsk    Ostale  Povezivanje Povezivanje sa
                                     i uticaj   uključene sa APEP-om     ostalim
                                            institucije         dokumentima
1    Podizanje stope    1.1 Povečanje, proširenje Dec-11     6200000   Svetska banka 63/1, 11, 12. Strategija
     zapošljavanja i     aktivnih projekata i                             zapošljavanja
    povečanje stručnih     programa trţišta rada                             2010-2012, APEP,
    sposobnosti traţilaca                                           Izveštaj    o
      zaposlenja                                              progresu.

                1.2 Poboljšanje   javnih Dec-11    13300    MF       62/2,5,6,7  Strategija
                  usluga        za                            zapošljavanja
                  zapošljavanje     u                            2010-2012, APEP,
                  koordinaciji     sa                            Izveštaj    o
                  poterbama trţišta rada                             progresu.


                1.3 Razvoj   integrisanog Dec-11    146000    Opštine     63/3, 4, 8, 14 Strategija
                  koncepta o javnim                                zapošljavanja
                  uslugama       za                             2010-2012, APEP,
                  pošljavanja      i                             Izveštaj    o
                  verodostojnog sistema                              progresu.
                  o informacijama trţišta
                  rada


                1.4 Izgradnja   CSO  u Dec-11    750000    MF,    SO
                  Gnjilane                     Gnjilane
             1.5 Unapredjenje     Dec-11  3444680  LUX-              Strategija
               neposrednih obuka za           Devolopment,          zapošljavanja
               registrovane traţioce           UNDP,             2010-2012
               posla   i povečanje           Zajednica
               kvaliteat                 biznisa, ARrK,
                                    Kosvet 6,


2   Sprovodjenje    2.1 Implementiranje šeme Dec-11  26400000  Opštine,     50.9 i 41.7  Sektorska
     postoječeg      socijalne pomoći i            MALU, CSR.           strategija MRSZ
   zakonodavstva iz     usvajanje zakonskog                           2009-2013
   oblasti usluga i    okvira koji omogučuje
  socijalne pomoći za    bolju  identifikaciju
   porodice kojima je    siromašnih
    ona potrebna

             2.2 Izrada standarda i Juni 2011  Podrška od Opštine,  MF, Aktivnost    Strategija
               obezbedjenje          projekta  MALU     66.8, 66.7   Sektoriale MRSZ
               zakonskog           EU-a   za                2009-2013
               operativnog okvira o      MRSZ
               finalizaciji licenciranja
               pruţalaca    socijalnih
               usluga
2.3 Unapredjenje   oblika Dec-11  Za isplatu   Opštine,    Opštine,   Sektorska
  zaštite za dečje usluge      podrške    MALU,  MF,  MALU,    strategija MRSZ
  i      sprečavanje      porodicam   MKOS, MONT,  MEF, MKRS,  2009-2013
  uključivanja   raznih      a   koje  NVO      MONT,    Strategija    i
  negativnih pojava koje      imaju decu          NVO i dr.  akcioni    plan
  štete     njihovom      sa                     zaštite dece 2009-
  zdravlju             ograničeni                 2013, Strategija i
                   m                     akcioni plan za
                   sposobnost                 sprečavanje
                   ima od 1-                 teških poslova za
                   18.god., za                decu, 2010-2013
                   2011.god.,
                   izdvojeno
                   je samo 1.8
                   miliona
                   evra    a
                   potrebno je
                   oko   3.2
                   miliona
                   evra


2.4 Funkcionalizacija    Sep-11  50 hiljade Opštine,  Aktivnost      Sektorska
  integrisanog           evrao BK i MALU, MJA, 66.4, 66.5      strategija MRSZ
  informativnog sistema       SB     NVO               2009-2013,
  za    obezbedjenje                            Strategija   za
  potrebnih podataka i                             elektronsko
  informacija  kao   i                           upravljanje 2009-
  obavljivanje izvešatja o                           2015 i dr.
  uslugama   koje  se
  pruţaju  od   strane
  MRSZ-a
               2.5 Kontrola i verifikacija Dec-11        CSR, Opštine, 66.7 i 66.8  Sektorska
                 implementacije                MALU             strategija MRSZ
                 kriterijuma i zakonskih
                 propisa i akata u
                 procesu     izbora
                 korisnika
3  Stvaranje penzijskog  3.1 Kontinuirana isplata Dec-11   137045777         .       . SOT
   sistema na tri stuba,    postoječih penzionih
     pravednog,       šema u skladu sa
   funkcionalnog i sa     postoječim
  odrţivim finansijskim    zakonodavstvom   u
     izborima koji      ovoj oblasti.
   ispunjava zahteve iz
   penzionog prava za
  sve kategorije penzija
 funkcionalnog i sa
odrţivim finansijskim
  izborima koji
 ispunjava zahteve iz
 penzionog prava za   3.2 Analiza o zakonskim i Dec-11       Ministarstvo  66.1 dhe 66.2 Sektorska
sve kategorije penzija    proceduralnim               inostranih          strategija MRSZ
               izmenama iz oblasti            poslova            2009-2013
               medjunarodne
               saradnje   u   sveri
               penzijskog       i
               invalidskog osiguranja
               koja stvara uslove za
               obnavljanje
               medjunarodnih
               sporazuma   iz ove
               oblasti. Prioritetni su
               sporazmi       sa
               Švajcarskom,
               Nemačkom        i
               Austrijom
             3.3 Rehabilitacija invalida, Dec-11  80000  Pečka banja i       . SOT
               ratnih   veterana  i         Klokot banja
               porodica palih boraca
               u  institucijama  za
               rehabilitaciju  (Pečka
               banja i Klokot banja i
               na Albansko primorje
               3.4 Postizanje sporazuma Dec-11    135600   NVO         . SOT
                 NVO koji se odnose na
                 kategorije iz rata OVK-
                 a


4  Stvaranje primarnog i   4.1 Izrada Nacta zakona o Mar-11    132467   ZKM, MF, MP, 65.1  Sektorska
    sekondarnog        penzijskim šemama uz             Udruţenje      strategija MRSZ
   zakonodavstva iz      finansiranje od drţave            penzionera      2009-2013
  oblasti zapošljavanja i                           Kosova,
   socijalnih pitanja, u                           Sindikati
      skladu sa                              penzionera
  zakonodavstvom EU-                             Kosova i ostale
        a                                interesne
                                        grupe.
               4.2 Izrada nacta zakona o Apr-11    26740000  ZKM, MF, MP 65.2   Sektorska
                 statusu  i  pravima             ostala        strategija MRSZ
                 porodica palih boraca,            ministarstva i    2009-2013
                 invalida, veterana iz             udruţenja
                 rata OVK-a i porodica             proizašlih  iz
                 njihovih    civilnih            rata OVK-a
                 ţrtava
               4.3 Izrada Nacrta zakona o juni 2011  615000   ZKM, MF, MP,     Sektorska
                 organizovanju    i            MTI, KES i      straetgija MRSZ
                 funkcionisanju sluţbi             ostale interesne   2009-2013, SOT
                 za zapošljavanje               grupe.
               4.4 Izrada Nacrta zakona o Aug-11  Nema    ZKM, MF, MP,
                 fondu za penzijske       budţetskih CBK, TPK, KES
                 štednje na Kosovu        implikacija i     ostale
                                       interesne
                                       grupe


               4.5 Izrada Nacrta zakona o Sep-11  Nema    ZKM, MF, MP, 131.6  Sektorska
                 izmenama i dopunama       budţetskih MZ,          strategija MRSZ
                 Zakona br.2003/19 o       implikacija inspektorati     2009-2013
                 bezbednosti na radu,            ostalih oblasti i
                 zaštiti    zdravlja           ostale interesne
                 zaposlenih i poslovnog           grupe.
                 ambijenta i izrada 20.
                 podzakonskih akata za
                 sprovodjenje Zakona o
                 radu   i   ostalih
                 primenjivih zakona iz
                 delokruga MRSZ-a
5    Nadgledanje     5.1 Redovne inspekcije od Dec-11  25 hiljade Poreska uprava    Memorandum o
   zakonskih propisa     strane inspektora rada     evra    Kosvoa     i   saradnji izmedju
   koji regulišu oblast    u privatnim i javnim            Policija Kosva    MEF-MRSZ    i
   rada, zapošljavanja,    radnim subjektima                        operativni plan
   bezbednosti na radu,                                     PUK-TEIP
    zaštitu zdravlja
     zaposlenih i
    implementiranje
      izmena u
    zakonodavstvu o
  civilnoj sluţbi Kosova
 rada, zapošljavanja,
 bezbednosti na radu,
  zaštitu zdravlja
   zaposlenih i
  implementiranje    5.2 Sprovodjenje izmena u Mar-11  20000  MF      Projekat oreformi
    izmena u       novom zakonodavstvu                 u javnoj upravi
  zakonodavstvu o      o       civilnim
civilnoj sluţbi Kosova    sluţbenicima


             5.3 Unapredjeje      Dec-11  7000  MJA, MF   . Preporuka   1.
               elektronskog                     tačka    II.3
               upravljanja, u skladu                izveštaja
               sa  projektima  E-                FRIDOM o RJU
               upravljanje  i  E-
               administracija


             5.4 Razvoj    ljudskih Dec-11  5000  MJA, KIJA
               kapaciteta i resursa
               putem obuke osoblja
               MRSZ
             5.5 Funkcionalizacija   Dec-11      MJA
               integrisanog
               informativnog sistema
               za    obezbedjenje
               potrebnih podataka i
               Funkcinalizacija
               digitalnog sistema za
               registrovanje    i
               arhivisanje
               dokumentacije
                       Minisarstvo za zajednice i povratak
  Ciljevi ministarstva      Aktivnosti        Vremenski rok  Financijski    Ostale   Povezivanje  Povezivanje sa
                                         uticaj    uključene  sa APEP-om     ostalim
                                               institucije          dokumentima
1      Projekti za   1.1 Stvaranje   uslova   za Januar    - 2,5 mil.evra   KPR, ML    007.3,007.4,  Priručnik   o
    izgardnju stanova    realizaciju    projekata decembar 2011                 007.7     odrţivom
       i kuća za      uredjivanjem                                       povratku,
      povratnike      odgovarajuče                                       strategija  za
                 infrastrukture      za                                zajednice   i
                 implementaciju     ovih                                povratak 2009-
                 projekata                                         2013

               1.2 Projekat   "Povratak i Januar    - 1,1 mil. evra SO         47.3      Projekti IPA
                 reintegrisanje na Kosovu" decembar 2011 MZP, 4,2 mil.
                 druga faza od 2010.god.         evra KE, 0,210
                                     mil. evra DRC               1.3 Projekat   "Povratak i Januar    - 2 mil. evra SO          47.3      Projekti IPA
                 reintegrisanje na Kosovu" decembar 2011 MZP,     4
                 treća faza od 2010.god.         mil. evra KE


2    Projekti za razvoj  2.1 Podrška projektima koji su Januar     - 2,8 mil. evra  KPR      007.3,115.1  Priručnik    o
      zajednica      u   funkciji   povratka, decembar 2011                        odrţivom
                 reintegrisanja       i                               povratku,
                 stabilizacije zajednica                                  interni pravilnik
                                                              MZP-a      o
                                                              financiranju
                                                              individualnih
                                                              projekata i NVO
3    Realizacija   3.1 Nadgledanje     nad Januar  - N/A    KPR, MALU 47.1
  operativnog okvira    sprovojenjem prava na decembar 2011
    koji odgovara     povartak i ispunjavanje
    potrebama i     humanitarnih potreba
   zahtevima RP i
             3.2 Obezbedjenje      Januar   - N/A    KPR, MALU, 115.2  Priručnik  o
     iseljenih
               funkcionalnosti RGZ u decembar 2011      SO         odrţivom
               efektivnom sprovodjenju                      povratku,
               projekta za povratak                       strategija za
                                                zajednice  i
                                                povratak 2009-
                                                2013

             3.3 Aktivna   uloga   u Januar    - N/A  KPR, MALU, 47.1  Priručnik  o
               obezbedjivanju planiranja decembar 2011    SO         odrţivom
               za odrţiv povratak                        povratku,
                                                strategija za
                                                zajednice  i
                                                povratak 2009-
                                                2013

4    Proaktivno    4.1 Identifikacija potreba i Januar    - N/A  KPR, MALU, 007.3  Strategija  za
    nadgledanje      implementiranje   svih decembar 2011    SO         zajednice   i
     povratka,      aktivnsoti na opštinskom                     povratak 2009-
    reintegracije,    nivou                               2013 priručnik o
   medjuetničkog                                      odrţivom
     dijaloga,                                      povratku
    stabilizacije
     zajednica i
     razvojnih
     projekata i
     programa
  medjuetničkog
    dijaloga,
   stabilizacije
   zajednica i
   razvojnih    4.2 Stalno  informisanje o Januar     - N/A  KPR, MALU, 007.8  Strategija  za
   projekata i     implementiranju    svih decembar 2011    SO         zajednice   i
   programa       akitivnosti na opštinskom                     povratak 2009-
              nivou                               2013 priručnik o
                                               odrţivom
                                               povratku


5  Implementiranje  5.1 Olakšavanje        Januar   - N/A   KPR, MALU, 115.4  Strategija  za
    strategije za    medjuetničkog dijaloga, decembar 2011      SO         zajednice   i
   integrisanje i    integrisanje zajednica i                      povratak 2009-
   reintegrisanje    izgradnja    poverenja                     2013 priručnik o
    zajednica     izmedju     zajednica                     odrţivom
              povratnika i onih koji                       povratku
              prihvataju
                         Ministarstvo zdravlja
Ciljevi ministarstva      Aktivnosti      Vremenski  Financijski    Ostale   Povezivanje  Povezivanje sa
                             rok     uticaj     uključene  sa APEP-om     ostalim
                                          institucije          dokumentima
1  Smanjenje opšte  1.1  Izveštaj o zdravstvenom Juni 2011    25,000.00 € Statistički   Poboljšanje Akcioni plan
  razbolivosti i      stanju stanovništva u                zavod Kosova  kvaliteta i sektorske strategije
  smrtnosti        2010.god., i priprema                        raspoloţivos zdravstva 2010-
  stanovništva       informacija o donisiocima                      ti javnih  2014
               odluka                               usluga za
                                                 sve
                                                 zajednice,
                                                 uključujući
                                                 doprinos za
                                                 smanjenje
                                                 zahteva za
                                                 usluge od
                                                 paralelnih
                                                 struktura
1.2  Povečanje snabdevanja      Dec-11  24,760,000.0 € MF    Poboljšanje  SOT 2011-2013;
   medicinskim proizvodima                     kvaliteta i  Plani Akcioni plan
   sa esencijalnog spiska                      raspoloţivos  sektorske strategije
   lekova za 30%                          ti javnih   zdravstva 2010-
                                    usluga za   2014 (1.4.1)
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura

1.3  Izrada stratregije i    Juli 2011    20,000.00 € MONT,   Poboljšanje  Akcioni plan
   akcionog plana o zdravlju               MKOS MF  kvaliteta i  sektorske strategije
   majki, dece, adolešenata i                    raspoloţivos  zdravstva 2010-
   o reprodukcionom                         ti javnih   2014 2010-2014
   zdravlju                             usluga za   (1.5.2.)
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura
1.4  Upravljanje-sprečavanje,   Dec-11  20,000.00 € MSPP,     Poboljšanje  Akcioni plan
   promovisanje,                   MALU,     kvaliteta i  sektorske strategije
   diagnostificiranje i                MKOS      raspoloţivos  zdravstva 2010-
   tretiranje problema                        ti javnih   2014 (1.5.3.),
   trovanja olovom u                         usluga za   Strategija o
   Mitrovici safokusom na                      sve      integrisanju
   stanovništvo RAE                         zajednice,   zajednica RAE 2008
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura

1.5  Preispitivanje i usvajanje  Oct-11  30,000.00 € MALU,     Poboljšanje  Akcioni plan
   strategije i akcionog plana            opštinske   kvaliteta i  sektorske strategije
   o primarnoj zdravstvenoj              direkcije za  raspoloţivos  zdravstva 2010-
   brizi                       zdravstvo i  ti javnih   2014 (1.5.1.)
                             socijalnu   usluga za
                             zaštitu    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura
2  Funkcionalna    2.1  Ozrada, dopuna i izmena  Dec-11   50,000.00 € MF      Poboljšanje   Akcioni plan
  reorganizacija i     zdravstvenog                          kvaliteta i   sektorske strategije
  kompletiranje      zakonodavstva prema                       raspoloţivos  zdravstva 2010-
  postojeće        Zakonodavnoj strtegiji                     ti javnih    2014 2010-2014
  infrastrukture      vlade i Zakonodvnog                       usluga za    (2.4.1.)
               plana Ministarstva                       sve
               zdravlja                            zajednice,
                                               uključujući
                                               doprinos za
                                               smanjenje
                                               zahteva za
                                               usluge od
                                               paralelnih
                                               struktura


            2.2  Opremanje zdravstvenih   Dec-11  3,600,000.00 € MF, skupštine Poboljšanje  SOT 2011-
               institucija zdravstvenom              opština    kvaliteta i  2013,Akcioni plan
               aparaturom                            raspoloţivos  sektorske strategije
                                               ti javnih   zdravstva 2010-
                                               usluga za   2014 (1.1.4.)
                                               sve
                                               zajednice,
                                               uključujući
                                               doprinos za
                                               smanjenje
                                               zahteva za
                                               usluge od
                                               paralelnih
                                               struktura
2.3  Izgradnja i renoviranje   Dec-11  9,550,000.00 € MF skupštine Poboljšanje  SOT 2011-2013
   zdravstvenih institucija               opština   kvaliteta i  Akcioni plan
                                    raspoloţivos  sektorske strategije
                                    ti javnih   zdravstva 2010-
                                    usluga za   2014 (1.1.4.)
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura

2.4  Preispitivanje masterplana  Sep-11   30,000.00 € Vlada,    Poboljšanje  Zakon o zdravstvo,
   i procesuiranje u vladi               Skupština   kvaliteta i  SOT 2011-2013
                             Kosova    raspoloţivos  Akcioni plan
                                    ti javnih   sektorske strategije
                                    usluga za   zdravstva 2010-
                                    sve      2014 (1.1.3.)
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura
             2.5  Jačanje i podizanje     Dec-11  120,000.00 € Departman za   Poboljšanje  Akcioni plan
                kapaciteta za urgentne               urgencije     kvaliteta i  sektorske strategije
                usluge na Kosovu                  MUP-a,      raspoloţivos  zdravstva 2010-
                                         MBSK,       ti javnih   2014 (1.3.4)
                                         Skupštine     usluga za
                                         opština      sve
                                         (opštinske    zajednice,
                                         direkcije za   uključujući
                                         zdravlje i    doprinos za
                                         socijalnu     smanjenje
                                         zaštitu      zahteva za
                                                  usluge od
                                                  paralelnih
                                                  struktura


3  Poboljšati      3.1  Restrukturisanje       Sep-11  150,000.00 € Ministarstvo   Poboljšanje  Akcioni plan
  upravljanje        ministarstva zdravlja i              javne       kvaliteta i  sektorske strategije
  postoječim         sprovodjenje                    administracije,  raspoloţivos  zdravstva 2010-
  resursima i kvalitet    institucionalnog razvojnog             Ministarstvo   ti javnih   2014 2010-2014
  usluga           plana                       finansija     usluga za   (2.1.1)
                                                  sve
                                                  zajednice,
                                                  uključujući
                                                  doprinos za
                                                  smanjenje
                                                  zahteva za
                                                  usluge od
                                                  paralelnih
                                                  struktura
3.2  Izrada normativa i      Dec-11  25,000.00 € Ministarstvo Poboljšanje   Akcioni plan
   standarda o osoblju u               javne     kvaliteta i  sektorske strategije
   zdravstvenom sistemu               administracije raspoloţivos  zdravstva 2010-
                                    ti javnih   2014 2010-2014
                                    usluga za   (2.1.1)
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura


3.3  Izrada stratregije i     Dec-11  25,000.00 € MF,      Poboljšanje  Akcioni plan
   akcionog plana o o razvoju            Opštinske   kvaliteta i  sektorske strategije
   ljudskih resursa                 direkcije za  raspoloţivos  zdravstva 2010-
                            zdravstvo i  ti javnih   2014 2010-2014
                            socijalnu   usluga za   (2.1.2)
                            zaštitu    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura
3.4  Osnivanje i          Dec-11  10,000.00 € Opštinske   Poboljšanje  Akcioni plan
   funkcionalizacija Saveta za            direkcije za  kvaliteta i  sektorske strategije
   protokol i klinički putokaz            zdravstvo   raspoloţivos  zdravstva 2010-
   kao i preispitivanje i                      ti javnih   2014 (1.2.3)
   usvajanje 15. protokola                      usluga za
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura3.5  Razvoj administrativnih i   Sep-11  50,000.00 € MJA      Poboljšanje  Akcioni plan
   menadţerskih kapaciteta                      kvaliteta i  sektorske strategije
   ministarstva zdravlja                       raspoloţivos  zdravstva 2010-
   putem specifičnih obuka                      ti javnih   2014 (2.1.3.)
                                    usluga za
                                    sve
                                    zajednice,
                                    uključujući
                                    doprinos za
                                    smanjenje
                                    zahteva za
                                    usluge od
                                    paralelnih
                                    struktura
4  Razvoj i     4.1  Funkcionalizacija IZS   Dec-11  150,000.00 € MJA  Poboljšanje  Akcioni plan
  implementacija     (verzija I) i prelazak u                kvaliteta i  sektorske strategije
  informativnog     verziji II u 68                    raspoloţivos  zdravstva 2010-
  zdravstvenog      zdravstvenim                      ti javnih   2014(2.5.1), Plan e-
  sistema        institucijama                     usluga za   upravljanja vlade
                                         sve
                                         zajednice,
                                         uključujući
                                         doprinos za
                                         smanjenje
                                         zahteva za
                                         usluge od
                                         paralelnih
                                         struktura

           4.2  Funkcionalizacija     Dec-11  150,000.00 € MJA  Poboljšanje  Akcioni plan
              informativnog                     kvaliteta i  sektorske strategije
              zdravstvenog sistema za                raspoloţivos  zdravstva 2010-
              upravljanje ljudskim                  ti javnih   2014 (2.5.1)
              resursima u 68                     usluga za
              zdravstvenih institucija                sve
                                         zajednice,
                                         uključujući
                                         doprinos za
                                         smanjenje
                                         zahteva za
                                         usluge od
                                         paralelnih
                                         struktura
4.3  Redizajniranje i uvodjenje    Dec-11  150,000.00 € Opštinske   Poboljšanje  Akcioni plan
   sistema za upravljanje                 direkcije za  kvaliteta i  sektorske strategije
   farmaceutskih zaliha u                 zdravstvo i  raspoloţivos  zdravstva 2010-
   centralnom skladištu MZ,                socijalnu   ti javnih   2014(1.4.2)
   centralnom skladištu                  zaštitu    usluga za
   KCUK i u skladištima                         sve
   bolnica                                zajednice,
                                      uključujući
                                      doprinos za
                                      smanjenje
                                      zahteva za
                                      usluge od
                                      paralelnih
                                      struktura


4.4  Revidiranje kataloga     Maj 2011   20,000.00 € Opštinske   Poboljšanje  Akcioni plan
   medicinskih procedura                 direkcije za  kvaliteta i  sektorske strategije
   (ICD 9)                        zdravstvo i  raspoloţivos  zdravstva 2010-2014
                               socijalnu   ti javnih   (1.4.2)
                               zaštitu    usluga za
                                      sve
                                      zajednice,
                                      uključujući
                                      doprinos za
                                      smanjenje
                                      zahteva za
                                      usluge od
                                      paralelnih
                                      struktura
            4.5  Osnivanje i jačanje       Dec-11  20,000.00 € Ministarstvo   Poboljšanje  Akcioni plan
               organizacione, operativne              javne      kvaliteta i  sektorske strategije
               i zakonske infrastrukture              adminisgtracij  raspoloţivos  zdravstva 2010-2014
               ZSI                         e        ti javnih   (2.5.1)
                                                  usluga za
                                                  sve
                                                  zajednice,
                                                  uključujući
                                                  doprinos za
                                                  smanjenje
                                                  zahteva za
                                                  usluge od
                                                  paralelnih
                                                  struktura

5  Razvoj odrţivog   5.1  Finalizacija drafta     Maj 2011   5,000.00 € Opštinske    Poboljšanje  Tačka 2.3.5 Akcioni
  finansijskog       osnovnog paketa                   direkcije za   kvaliteta i  plan sektorske
  sistema u sektoru                               zdravstvo i   raspoloţivos  strategije
  zdravstva                                   socijalnu    ti javnih   zdravstva2010-2014
                                          zaštitu     usluga za
                                                  sve
                                                  zajednice,
                                                  uključujući
                                                  doprinos za
                                                  smanjenje
                                                  zahteva za
                                                  usluge od
                                                  paralelnih
                                                  struktura
5.2  Preispitivanje i primena   Dec-11  25,000.00 € MF, MPMS  Poboljšanje  Tačka 2.3.5 Akcioni
   cenovnika zdravstvenih                    kvaliteta i  plan sektorske
   usluga                            raspoloţivos  strategije zdravstva
                                  ti javnih   2010-2014
                                  usluga za
                                  sve
                                  zajednice,
                                  uključujući
                                  doprinos za
                                  smanjenje
                                  zahteva za
                                  usluge od
                                  paralelnih
                                  struktura


5.3  Pripreme za ugovaranje    Dec-11  25,000.00 € MF, MPMS  Poboljšanje  Tačka 2.3.3 Akcioni
   zdravstvenih usluga po                    kvaliteta i  plan sektorske
   osnovu performanse, sa                    raspoloţivos  strategije zdravstva
   zdravstvenim                         ti javnih   2010-2014
   institucijama (pilotiranja                  usluga za
   ugovaranja institucija)                   sve
                                  zajednice,
                                  uključujući
                                  doprinos za
                                  smanjenje
                                  zahteva za
                                  usluge od
                                  paralelnih
                                  struktura
5.4  Nadgledanje performanse  Oct-11  25,000.00 € Opštinske   Poboljšanje  Tačka 2.3.2 Akcioni
   zdravstvenih institucija            direkcije za  kvaliteta i  plan sektorske
                           zdravstvo i  raspoloţivos  strategije zdravstva
                           socijalnu   ti javnih   2010-2014
                           zaštitu    usluga za
                                   sve
                                   zajednice,
                                   uključujući
                                   doprinos za
                                   smanjenje
                                   zahteva za
                                   usluge od
                                   paralelnih
                                   struktura

5.5  Podizanje kapaciteta    Dec-11  50,000.00 € MF, MJA    Poboljšanje  Tačka 2.3.1 Akcioni
   Agencije za                          kvaliteta i  plan sektorske
   komisioniranje                         raspoloţivos  strategije
   zdravstvene brige                       ti javnih   zdravstva2010-2014
                                   usluga za
                                   sve
                                   zajednice,
                                   uključujući
                                   doprinos za
                                   smanjenje
                                   zahteva za
                                   usluge od
                                   paralelnih
                                   struktura
                      Ministarstvo javne administracije
Ciljevi ministarstva     Aktivnosti       Vremenski   Financijski    Ostale   Povezivanje sa   Povezivanje sa
                            rok      uticaj     uključene    APEP       ostalim
1   Elektronsko   1.1 Izrada   zakonodavne Januar  - 10,000 euro      institucije           dokumentima
                                         Ostale vladine Ne povezuje se sa Akcioni plan RJU,
   upravljanje     infrastrukture     Decembar           institucije  APEP-om      Strategija
                          2011                              elektronskog
                                                         upravljanja 2009-
            1.2 Stvaranje     fizičke Januar  - 1,283,666.00  IRK      Tačke:      Akcioni plan RJU,
              infrastrukture TIK-a    Decembar                 19.4,18.3,19.5 i Strategija
                           2011                   19.6       elektronskog
                                                         upravljanja 2009-
                                                         2015, Akcioni plan
                                                         za   sprovodjenje
                                                         strategije
                                                         elektronskog
                                                         upravljanja 2009-
                                                         2015, SOT 2011-
                                                         2013


            1.3 Razvoj    projekata Januar  - 1,000,000     IRK       Povezuje   se Strategija
              elektronskog upravljanja Decembar                   indirektno  sa elektronskog
              G2G,G2C i G2B      2011                     APEP-om, sa e- urpavaljannja 2009-
                                                 upravljanjem,  2015, Akcioni plan
                                                 tačke: 19,19   za   sprovodjenje
                                                         strategije
                                                         elektronskog
                                                         upravljanja 2009-
                                                         2015, SOT 2011-
                                                         2013
           1.4 Interoperabilitet-     Januar  - 400.000 euro  IRK        Tačka 19     Strategija
             integrisanje      i  Decembar                            elektronskog
             unapredjenje sistema u   2011                              urpavaljannja 2009-
           1.5 institucijamasprovodjenje
             Priprema i      Januar  - 2,800,000.00     IRK        Ne povezuje se sa 2015, Akcioni plan
                                                          Strategija
            projekata   i drugih Decembar                      APEP-om      elektronskog
            troškova iz kategorije 2011                                 urpavaljannja 2009-
            roba i usluga                                        2015, Akcioni plan
                                                          za   sprovodjenje
                                                          strategije
                                                          elektronskog
                                                          upravljanja 2009-
                                                          2015, SOT 2011-
                                                          20132  Obezbedjeje   2.1 Renoviranje   vladinih Januar  - 1,500,000.00   MF    i  SO Ne povezuje se sa Strateški     plan
    politika     zgrada          Decembar           Priština    APEP-om      smeštaja     osoblja
  inţenjeringa i                2011                              vlade
   upravljanja   2.2 Izgradnja    vladinih Januar  - 8,400,000.00   MF,     KAI,  Povezuje     se Strateški   plan
   vladinim      objekata         Decembar           MBSK, MP i SO   indirektno    sa smeštaja  osoblja
   objektima                  2011             pRIŠTINA, eu    APEP-om,   tačke vlade
                                        (palata pravde)  3.3 i 3.3.1


           2.3 Upravljanje   vladiim Januar  - 3,300,000.00   MF    i  SO Ne povezuje se sa Godišnji plan rada
             zgradama         Decembar           Priština    APEP-om
                         2011
3  Sluţbene   3.1 Prikupljanje, obrada i Januar   - 261,850.00   CBK, MF, MMF, Tačka 3.3.2    Zakon      o
  statistike    objavljivanje ekonomskih Decembar          SB,    MTI          sluţbenim
           statistika i nacionalnih 2011            SIDA/SCB,            statistikama (Nacrt
           računa                       EUROSTAT             u   skupštini) i
                                                     strateški razvojni
                                                     plan 2009-2013
         3.2 Prikupljanje, obrada i Januar    - 66,450.00   MUP, UNPFA, Tačka 3.3.2.    Zakon       o
           objavljivanje statistika o Decembar         UNICEF,            sluţbenim
           stanovništvu        2011           SIDA/SCB            statistikama (Nacrt
                                     EUROSTAT            u   skupštini)  i
                                                    strateški razvojni
         3.3 Prikupljanje, obrada i Januar   - 76,811.00   MPŠRR, MSPP, Tačka:1135,1136 i Zakon       o
           objavljivanje statistikam Decembar         SIDA/SCB,  1138       sluţbenim
           o poljoprivredi i sredini 2011           EUROSTAT            statistikama (Nacrt
                                                    u   skupštini)  i
                                                    strateški razvojni
                                                    plan 2009-2013
         3.4 Prikupljanje,  obrada i Januar   - 104,991.00  MRSZ,   SB, Tačka 3.3.2    Zakon      o
           objavljivanje  socijalnih Decembar        MMF, MKOS,            sluţbenim
           statistika         2011          MZ SIDA/SCB           statistikama (Nacrt
                                                     u   skupštini) i
                                                     strateški razvojni
                                                     plan 2009-2013
             3.5 Realizacija   projekta April  - 6,550,000.00  EUROSTAT, EU-Tačka 3.3.2    Zakon      o
               popisa stanovništva    Decembar          CEP  2011,          sluţbenim
                            2011            UNOPS              statistikama (Nacrt
                                                         u   skupštini) i
                                                         strateški razvojni
                                                         plan 2009-2013
4    Podizanje    4.1 Organizovanje programa Januar  - 10,000.00     IJA centralnog i Tačka 19.12   Akcioni plan za
    sposobnosti i     obuke   po  osnovu Juni 2011           lokalnog nivoa         RJU 2009-2012.
   znanja civilnih    kompetencija  civilnih
  sluţbenika u cilju    sluţbenika
     efikasnos
             4.2 Organizovanje obuka o April   - 10,000    evra Insititucije javne Tačka 17.3  Akcioni plan za
    ispunjavanja
               pitanju    evropskih Decembar BKK         administracije         RJU 2009-2012.
     njihovih
               integracija       2011             centralnog    i
     zadataka i
                                         lokalnog nivoa
     zadataka
     institucije   4.3 Organizoavnje obuka za April   - 27,000.00     IJA centralnog i Tačka 61.3   Akcioni plan za
               početnike, prema Zakonu Decembar           lokalnog nivoa         RJU 2009-2012.
               o civilnoj sluţbi i Zakonu 2011
               o javnoj nabavci


             4.4 Organizovanje odluka na Januar  - 3,000.00     IJA centralnog i Tačka 44.5   Akcioni plan za
               osnovu     zahteva Decembar           lokalnog nivoa         RJU 2009-2012.
               institucija       2011


             4.5 Organizovanje      Januar  - 10,000.00    IJA centralnog i Tačka 17.5 dhe Akcioni plan za
               specifičnih obuka prema Juni 2011          lokalnog nivoa 19.14      RJU 2009-2012.
               potrebama departmana
5  Zakonodavstvo u  5.1 Izrada nacrta zakona o Januar - Nema      MF, MUP i MTI Nije predvidjeno    Zakonodavna
   oblasti javne    izmenama i dopunama Mart 2011 troškove.            APEP       strategija 2011.
   administracije    Zakona   o  slobodi
             udruţivanja u vladinim
             organizacijama


           5.2 Izrada nacrta zakona o Januar   - Nema    IRK      Nije predvidjeno Stragjia legjislative
             platama     javnih Juni 2011  troškove.         u APEP.     2011.
             funkcionera
           5.3 Izrada nacrta zakona o Septembar -Nema     IRK      Nije predvidjeno Zakonodavna
             vladinim organima i Decembar troškove.            u APEP.     strategija 2011.
             društvu informacija  2011


           5.4 Izrada nacrtga zakona o Septembar -Nema     IRK      Nije predvidjeno Zakonodavna
             kancelarijskom radu   Decembar troškove.          u APEP.     strategija 2011.
                         2011


           5.5 Izrada nacrta zakona o e- Septembar -Nema    IRK      Nije predvidjeno Zakonodavna
             upravljanju        Decembar troškove.         u APEP.     strategija 2011.
                          2011
                     Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Ciljevi ministarstva      Aktivnosti       Vremenski  Financijski    Ostale    Povezivanje  Povezivanje sa
                             rok     uticaj     uključene   sa APEP     ostalim
                                           institucije          dokumentima
1    Podrška     1.1 Povečanje menadţerskih Januar-Mart 1.675.250,00.   Departman za Nema       Strategija o razvoju
    institucijama     sposobnosti u MKOS i 2011              kulturu,           ulture
     kulture i      institucijama                    institucije
   promovisanje                                kulture    na
  njihove delatnosti                              centralnom   i
                                         lokalnom
                                         nivou

             1.2 Podsticanje    novih Januar-Juni         Departman za Nema       Strategija o razvoju
               inicijativa u   svim 2011             kulturu,           ulture
               kosovskim centrima                  dierkcije  za
                                         klturu    u
                                         opštinama,
                                         mladi stvaraoci


             1.3 Subvencionisanje     Januar-           Vlada, MKOS i Nema      Programske
               kulturnih institucija  Decembar          kulturne           politike
                           2011            institucije          Departmana    za
                                                        kulturu
             1.4 Stvaranje odrţive sredine Januar-          Vlada i MKOS Nema       Strategija o razvoju
               za razvoj kulture     Decembar                         ulture i programske
                            2011                           politike


             1.5 Razmena vrednosti i Maj-               Vlada MKOS i Nema       Programske
               predstavljanje institucija Septembar         medjunarodne         politike
               na   domačem     i 2011           relevantne          Departmana    za
               medjunarodnom nivou                 institucije          kulturu
2  Očuvanje i  2.1 Utvrdjivanje   spiskova Januar-   549,463  Departman za U oečkivanje Strateški   plan
  promovisanje    zgrada,  celina   pod April 20111      kulturno    MIE/ZIE  Departmana    za
   vrednosti    privremenom i stalnom              nasledje   i      kulturno nasledje
   kulturnog    zaštitom                    Kosovski savet
    nasledja                            za   kulturno
                                    nasledje


          2.2 Priprema   prioritetnog Januar-Mart      Departman za U očekivanju Strateški   plan
            spiska za intervencije, 2011          kulturno   MIE/ZIE   Departmana    za
            mere   konzervacije  i            nasledje  i       kulturno nasledje
            restauracije                  Instituti za
                                    kulturno
                                    nasldeje

          2.3 Sprovodjenje strategije o Mart-         Departman za Nema      Strateški   plan
            integrisanoj konzervaciji Septembar       kulturno          Departmana    za
                         2011         nasledje,          kulturno nasledje i
                                    Instituti  za       SOT 2009-2011
                                    kulturno
                                    nasledje, Savet
                                    Evrope

          2.4 Implementacija programa Mart-          Departman za U očekivanju  Programske
            o javnom informisanju i Septembar        kulturno    MIE/ZIE   politike
            podizanju svesti    2011          nasledje, Savet       Departmana    za
                                    Evrope i drugi       kulturno nasledje
                                    partneri
             2.5 Izrada   pravilnika i Januar-          Departman za Nema  Strateški   plan
               uputstava potrebnih za Oktobar          zakonodavstvo    departmana    za
               kompletiranje      2011           , instituti za    kulturno nasledje
               zakonodavne                    kulturno
               infrastrukture                  nasledje, Savet
                                        za   kulturno
                                        nasledje i Savet
                                        Evrope
3  Infrastruktura i  3.1 Izgradnja i konsolidacija Mart-    2,829,820  Departman za Nema  Strategija za razvoj
  internacionalizaci    sportskih  objekata  i Septembar        sport    i    sporta i SOT 2009-
     ja sporta      igrališta         2011          odgovarajuće     2011
                                        opštine
             3.2 Podrška   licenciranim Januar-   1.187,334  Vlada MKOS Nema   Programske
               savezima za prijem u Decembar           savezi    i    politike
               odgovarajučim      2011           Olimpijski      Departmana    za
               medjunarodnim                   komitet Kosova    sport
               savezima

             3.3 Podrška aktivnostima u Januar-          Departman za Nema  Programske
               zemlji    i   na Decembar          sport,        politike
               medjunarodnoj areni  2011            medjunarodni     Departmana    za
                                        relevantni      sport
                                        savezi    i
                                        organizacije

             3.4 Funkcionalizacija centra April-          MKOS,     Nema  Strategija za razvoj
               za sportsku medicinu i Avgust 2011        Departmant za    sporta
               antidoping                    sport,
                                        Ministarstvo
                                        zdrvlja
            3.5 Unapredjeje i podrška Januar-Juni       MKOS,      Nema  Programske
              školskog sporta    2011           Departmant za     politike
                                     sport,         Departmana   za
                                     Ministarstvo      sport
                                     obrazovanja,
                                     nauke     i
                                     tehnologije,
                                     direkcije  za
                                     obrazovanje na
                                     lokalnom
                                     nivou

4   Obezbedjeje   4.1 Sagledavanje   situcije Januar-Maj 572,000  Departman za Nema   Akcioni plan  za
  institucionalnih    mladih  i periodična 2011          omladinu        omladinu
  mehanizama za     procena implementacije
  učešće mladih u    plana
     procesu
            4.2 Organizovanje kampanje April-Juni       Departman za Nema   Akcioni plan za
   odlučivanja
              o podizanju svesti - uloga 2011        omladinu,       omladinu     i
              mladih   i   civilnih           direkcije za      programske politike
              sluţbenika kao učesnika            omladinu        Departmana    za
                                                 omladinu


            4.3 Osnivanje konsultativnog Maj-         Departman za Nema   Akcioni plan za
              tela mladih na lokalnom i Septembar      omladinu,       omladinu     i
              centralnom nivou     2011         direkcije   za    programske politike
                                     omladinu,       Departmana    za
                                     omladinske       omladinu
                                     organizacije,
                                     ministarstvo
                                     obrazovanja,
                                     nauke     i
                                     tehnologije
          4.4 Osnivanje centralne baze Mart-            Departman za Nema  Akcioni plan za
            podataka o omladini   Decembar          omladinu,      omladinu     i
                        2011            omladinski     programske politike
                                      centri       Departmana    za
                                                omladinu


          4.5 Učešće mladih u razvoju Juni-            Vlada, MKOS Nema  Akcioni plan za
            sektorskih politika   Decembar           Departman za    omladinu     i
                        2011             omladinu,      programske politike
                                      medjunarodni    Departmana    za
                                      partneri      omladinu


5  Sprovodjenje  5.1 Preispitivanje aktivnsoti Januar-  Koriščenje   ZIE,        Plan rada
    APEP      APEP-a   na  osnovu Decembar   budţeta  od  Departman za
            izazova iz Izveštaja o 2011     odgovarajučeg  kulturno
            progresu i sektorskih        departmana i  nasledje,
            radionica              aktivnosti   departman za
                                      omladinu

          5.2    Nadgledanje   nad Januar-  Koriščenje   ZIE,        Plan rada
             sprovodjejem APEP-a   Decembar  budţeta  od  Departman za
                         2011    odgovarajučeg  kulturno
                              departmana i  nasledje,
                              aktivnosti   departman za
                                      omladinu

          5.3 Izveštavanje      o Januar-   Koriščenje   ZIE,        Plan rada
            sprovodjenju APEP-a   Decembar  budţeta  od  Departman za
                        2011    odgovarajučeg  kulturno
                              departmana i  nasledje,
                              aktivnosti   departman za
                                      omladinu
                       Ministarstv infrastrukture
Cilj  Br.          Akti  Vremenski Financijsk Ostale      povezivanje Povezivanje   Nderlidhja me
               vnos    rok   i uticaj  uključene   sa APEP-om sa ostalim    dokumentat e
               ti               institucije         dokumentim      tjera
1   Poboljšanje, razvoj i  1.1 Rehabilitacija  Januar - € 24,211,093  Ministarstvo a 144-2   Strategija
    odrţavanje         postoječih   Decembar         finansija,        multimodalnog
    infrastrukture       puteva i      2011         odgovarajuće       transporta, studija
    saobračaja i        završetak                opština          izvodljivosti i
                  projekta                              uticaja na
    infrastrukture
                  radova na                             ambijent,
    širokopojasnih
                  proširenju                             sektorska
    elektronskih        nacionalnih                            strategija MSPT-a
    komunikacija koja je    puteva M9
    integrisana u        Slatina-
    Panevropskim        Djurdjica i M2
    koridorima i u       Orlović-
    skladu je sa        Miloševo
    medjunarodnim
    standardima
                1.2 Završetak    Januar - € 11,375,907               Strategija
                  projekata   Decembar                      multimodalnog
                  izgradnje     2011                      transporta, studija
                  novih puteva                           izvodljivosti i
                  (priloţena                            uticaja na
                  tabela)                              ambijent,
                                                   sektorska
                                                   strategija MSPT-a
1.3 Redovno     Januar - € 9,500,000         Strategija
  letnje i zimsko Decembar                multimodalnog
  odrţavanje     2011                transporta, studija
  putne mreţe                      izvodljivosti i
                              uticaja na
                              ambijent,
                              sektorska
                              strategija MSPT-a
1.4 Otvaranje    Januar -        Autoritet   Multimodalna
  visokog    Decembar         civilnog    streategija MSPT-
  prostora i    2011         vazduhoplov  a, usvojena
  otvaranje                stva      13.11.2009.god.
  novih
  vazdušnih
  koridora za
  operacije u
  pravcu
  Kosova


1.5 Izrada i    Januar - € 15,000    Regulativni  Politike sektora za
  usvajanje   Decembar         autoritet za  telekomunikacije,
  plana az     2011         telekomunik  Memorandum o
  infrastrukturu             acije     saglasnosti o
  i usluge                        razvoju
  širokopojasnih                     širokopojasne
  elektronskih                      infrastrukture u
  komunikacija                      jugoistočnoj
                              Evropi (bSEE
                              MoU)
2  Stvaranje povoljnog  2.1 Izmena     Januar -  Regulativni  53.4  Zakonodavna
  i sigurnog        Zakona o    Decembar  autoritet za     strategija Vlade
  regulativnog       telekomunikac   2011   telekomunik      Kosova
  ambijenta za       ijama i izrada       acije,
               Zakona o          nezavisna
  maksimiziranje i
               elektronskim        komisija za
  podizanje kvaliteta
               komunikacija        medije,
  usluga u oblasti     ma;            Skupština
  saobračaja,        amandiarnje        Kosova
  elektronskih       Zakona o
  komunikacija i      uslugama
  poštanskih usluga     informatičkog
               društva
poštanskih usluga
          2.2 Izrada Zakona Januar -  Ministarstvo  Zakonodavna
            o sistemu   Decembar  sredine i   strategija Vlade
            adresa;     2011   prostornog   Kosova, Zakon o
            amandiranje        planiranja,  poštanskim
            Administrativ       Ministarstvo  uslugama
            nog uputstva       unutrašnjih
            o licenciranju      poslova,
            poštanskih        Skupština
            operatera i        Kosvoa i
            izrade          Regulativni
            adminsitrativ       autoritet za
            nog upustva o       telekomunik
            kontroli         acije
            poštanskih
            operatera; kao
            i usvajanje
            godišnjeg
            plana o
            poštanskim
            markama za
            2012.god.
2.3 Prilagodjavanj Januar - € 5,000  Ministarstvo     Strategija
  e promenama Decembar       unutrašnjih      multimodalnog
  u sporazumu   2011       poslova        transporta
  ADR
  (Evropski
  sporazum u
  drumskom
  medjunarodn
  om saobračaju                  82.3
  opasnih roba)
  kao i izrada
  uslova i
  kriterijuma za
  izdavanje
  dozvola u
  medjunarodn
  om prevozu
  roba; izrada
  Nacrta zakona
  o časovima
  voţnje i
  drugim
  aktivnostima
  u
  implementacij
  i programa
  digitalnog
  tahografal;
2.4 Definisanje  Januar -  Kosovska
  statusa    Decembar  agencija za
  autobuske    2011   privatizaciju,
  stanice          Ministarstvo
               za
               administracij
               u lokalne
               uprave
2.5 Kompletiranje Januar -  82.13  Strategija
  zakonskog   Decembar  82.11  multimodalnog
  okvira o     2011   82.12  transporta
  drumskom
  prevozu roba
  1.izrada i
  usvajanje
  administrativ
  nog uputstva
  o licenciranju
  operatera
  drumskog
  prevoza roba;
  2. Izmene i
  dopune
  Administrativ
  nog uputstva
  o mreţi
  medjugradsko
  g prevoza;
  3.
  Amandiranje
  administrativ
  nog uputstva
  o
  subvenncionis
  anju
  transporta; 4.
3  Poboljšanje     3.1 Horizontalna i Januar - € 1,500,000      Seektorska
  bezbednosti       vertikalna   Decembar            strategija MSPT-a
  saobračaja,       signalizacija  2011
  elektronskih      nacionalnih i
              regionalnih
  komunikacija i
              puteva
  zaštite ambijenta


            3.2 Licenciranje i Januar - € 10,000   82.13
              ponovno    Decembar
              licenciranje   2011
              operatera
              putničkog
              prevoza, roba
              i opasnih roba
              kao i robnih
              terminala i
              autobuskih
              stanica.
              Opremanje
              operatera
              ovlaščenjem
              za operisanje
              u domačem i
              medjunarodn
              om putničkom
              i robnom
              prevozu
3.3 Teoretsko i   12.2011  Autoshkollat  86.1  Zakon o
  praktično         Shkolla     86.2  bezbednosti o
  testiranje         Profesionale  86.3  drumskom
  kandidata za        Autoškole    86.5  saobračaju
  vozačku          Stručna škola
  dozvolu;          "Tempulli"
  licenciranje i       Srednja
  ponovno          tehnička
  licenciarnje        škola "28
  autoškola i        Nëntori"
  centara za         Centar za
  tehničku          tehničku
  kontrolu          kontrolu
  vozila; kao i       vozila
  licenciranje i       CAK
  ponovno          "Eurolab"
  licenciranje
  vozača
  instruktura,
  ispitivaća,
  stručnih
  predvaća u
  autoškolama i
  inspektora
  vozila u
  centrima za
  tehničku
  kontrolu
3.4 Izrada testova  12.2011  € 20,000  Zakon o
  za teoretsko             bezbednosti o
  testiranje              drumskom
  kandidata za             saobračaju
  vozaće,
  vozače
  instruktore,
  ispitivače,
  stručne
  predavaće u
  autoškolama i
  inspektore
  vozila u
  centrima za
  tehničku
  kontrolu
  vozila
3.5 Objavljivanje  Nov-11  € 310,000  Ministarstvo  82.17  Zakon o
  priručnika za             obrazovanja,      bezbednosti o
  srednje nisko             nauke i        drumskom
  obrazovanje,             tehologije       saobračaju
  štampanje
  prospekata i
  reklamnih
  panoa o
  bezbednosti
  putnom
  saobračaju
  kao i
  formiranje
  jedinice
  školskih
  patrola za
  bezbedan
  prolaz na putu
4  Učlanjenje i saradnja  4.1 Aktivno     Januar -  Regulativni  89-8  eSEE Agenca plus
  Kosova u          učešće u    Decembar  autoritet za     (eSEE- electronic
  medjunarodnim        Projektu      2011   telekomunik      South East
  organizacijama koje     Evropske          acije;        Europe)
                komisije za         Ministarstvo
  se odnose na sektore
                nadgledanje         spoljnih       Politike sektora za
  prevoza,
                Sektora           poslova        telekomunikacije
  elektronskih        elektronskih
  komunikacija i       komunikacija i
  poštanskih usluga.     usluga
                društva
                informacija i
                izrada
                Konačnog
                izveštaja u
                ovim
                sektorima.
                Angaţovanje
                za dobijanje
                drţavnog
                koda “.ks”
                interneta (ang.
                country code
                Top Level
                Domen -
                ccTLD)
4.2 Aktivno     Januar - Ministarstvo  81.1  Memorandum
  učešće na   Decembar spoljnih        saglasnosti o
  svim nivoima   2011  poslova;       mreţi transporta u
  susreta         Ministarstvo     Jugoistočnoj
  SEETO, i to       evropskih       evropi (jun 2004)
  upravnog         integracija
  komiteta,
  nacionalni
  koordinatora
  na susretima
  radnih grupa;
  aktivno učešće
  u
  pregovorima o
  osnivanju
  ugovora o
  transportu za
  Jugositočnu
  Evropu,
  pokretanje
  procedura za
  učlanjenje u
  ADR, AETR,
  ITF, IRU
4.3 Ispunjavanje   € 20,000
  obaveza koje
  proistiću iz
  članstva u
  Medjunarodn
  om komitetu
  za tehničku
  kontrolu
  vozila i u
  Medjunarodn
  om komitetu
  za vozačke
  dozvole.
  (CITA -
  COMITÉ
  INTERNATIO
  NAL DE
  L’INSPECTIO
  N
  TECHNIQUE
  AUTOMOBIL
  E i CIECA -
  Commission
  Internationale
  des Examens
  de Conduite
  Automobile).
  Redovni
4.4 Učlanjenje   Januar -
  Kosovskih   Decembar
  ţeleznica u   2011
  medjunardon
  o ţelezničkoj
  Uniji, UIC i
  učlanjenje
  Aeronautičkih
  autoriteta
  Kosova u
  medjunarodni
  m
  aeronautičkim
  organizacijam
  a
4.5 Potpisivanje  Januar - € 75,000  Ministarstvo  82.2  Sektorska
  sporazuma sa Decembar       spoljnih       strategija MSPT-a
  bugarskom,    2011       poslova
  Albanijom,
  Makedonijom
  i Švajcarskom
  (koji su
  ispregovarani)
  ; formiranje
  zajedničkih
  komisija za
  sprovodjenje
  sporazuma
  potpisanih sa
  Turskom i
  Belgijom;
  nastavak
  pregovora sa
  Hrvatskom,
  Crnom Gorom
  i Slovenijom,
  kao i
  iniciranje
  pregovora sa
  zemljama i to:
  Austrijom,
  Nemačkom,
  Italijom i sa
5  Funkcionalna      5.1 Izrada     Januar -  Razvojni plan 2010-
  struktura sa        administrativ Decembar  2014
  dovoljnim ljudskim     nih uputstva o  2011
  resursima dobro      unutrašnjoj
                organizaciji i
  motivisanih i
                strukturisanje
  nadleţnih za sektore
                ministarstva
  saobračaja i društva
  informacija
                 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Ciljevi ministarstva       Aktivnosti       Vremens Financijski    Ostale uključene  Poveziva
                             ki rok uticaj       institucije    nje sa
                                                   APEP-om

 1   Dizajniranje  1.1 Aţuriranje PRPR 2010-   Oktobar- U okviru   Udruţenja, MF,
     povoljnih     2013 i uskladjivanje sa  Decemba izdvojenog   MTI, SZK.
     razvojnih     srednjoročnim budţetskim r 2011 budţeta za plate
     politika o    okvirom: 2012-2014 -        zaposlenih u
    poljoprivredi    Programiranje i priperma      ministarstvo
     i ruralnom     nacrta mera Plana
      razvoju     ruralnog i poljoprivrdnog
              razvoja

            1.2 Stvaranje fiskalnih i    Januar- U okviru     Udruţenja, MF,
              trgovinskih olakšica za   Decemba izdvojenog    MTI, opštine i
              poljoprivredne biznise. -   r 2011 budţeta za plate carine.
              Priprema konkretnih         zaposlenih u
              predloga               ministarstvo
            1.3 Priprema statističkih   Januar- U okviru     SZK, opštine.
              podataka koji će     Decemba izdvojenog
              donosiocima odluka     r 2011 budţeta za plate
              pruţiti pšotrebne         zaposlenih u
              informacije za uradjenje     ministarstvo
              strategija i politika u
              MPŠRR.
              1.4.1 Statističko
              objavljivanje podataka o
              MRPF (mreţa podataka o
2    Dalji    2.1 Razvoj autoriteta      Januar- 1.U okviru     Projekat Tvininga
  institucionaln    menadţiranja.       Decemba izdvojenog
   i razvoj za                   r 2011 budţeta za plate
  približavanje                      zaposlenih u
   sa EU-om                        iministarstvo.
                               2. Projekat
           2.2 Funkcionalizacija agencije Januar- tvininga.
                               U okviru      MF, Svetska banka
             za isplate         Decemba izdvojenog     i EK.
                           r 2011 budţeta za plate
                               zaposlenih u
                               ministarstvo.
           2.3 Ristrukturimi i Komitetit  Januar- Svetska banka
                               U okviru      MF,MAT, MI,
             Monitorues.        Decemba izdvojenog     MPH, PF,
                           r 2011 budţeta za plate  Udruţenja e
                               zaposlenih u    prodhuesëve i
                               ministarstvo    zapunuesve,
                                        Projekti i
                                        Binjkëzimit.
3   Pružanje   3.1 Podizanje kapaciteta   Januar- BK: 190,000-     SZK, opštine.
    efikasnih     farmera putem odrţavanja Dhjejtor Stručne usluge.
    stručnih     obuka, savetovanja,    2011
    usluga za     raspodele brošuar i dr.
    farmere
4  Kompletiranj   4.1 Nacrt Zakona o izmenama- April - BK: 400,000 €.    KPR, MF, MP,
      e      dopunama Zakona br.    Juni 2011          MJU, MALU, MTI,
  zakonodavne     03/L-098 o poljoprivredi i               MSPP, PF.
  infrastrukture    ruralnom razvoju
   u skladu sa  4.2 Nacrt zakona o izmenama- Januar- BK: 15000 €.     KPR, MF, MP,
   onom EU-a     dopunama Zakona br. Decemba              MJU, MALU, MTI,
             02/L-95 o zaštiti biljaka. r 2011           MSPP, PF.
u skladu sa
onom EU-a


       4.3 Nacrt    zakona    o  Juli- BK: 7,000 €.   KPR, MF, MP,
         promovisanju        Septemb          MJU, MALU, MTI,
         poljoprivrednih i      ar 2011          MSPP, PF.
       4.4 Nacrt    zakona    o Oktobar- 450,000.00€.   MPŠRR, KPR, MF,
         obogačivanju brašna     Decemba          MP, MJU, MALU,
                        r 2011          MTI, MSPP, PF.

       4.5 Nacrt zakona o izmenama April - 7,000 €        MPŠRR, KPR, MF,
         i dopunama Zakona br.  Juni 2011           MP, MJU, MALU,
         2003/5 o semenu.                    MTI, MSPP, PF.
       4.6 Nacrt zakona o      April - BK: 20,000 €.    KPR, MF, MP,
         savetodavnim uslugama u Juni 2011           MJU, MALU, MTI,
         poljoprivredi i ruralnom                MSPP, PF.
       4.7 arzvoju na Kosovu
         Macrt zakona o šumama   Juli - BK: 8,000 €.     KPR,MF,MP,MJU, 139.3.
                      Septemb            MALU,MTI,MSPP
                      ar 2011           ,PF.
       4.8 Nacrt zakona o           BK: 624,920 €.   MPŠRR, KPR, MF, 136.5
         uredjivanju zemljišta   April -           MJU, MALU, MIT,
                      Juni 2011           MSPP, Katastarska
                                     agencija Kosova
       4.9 Nacrt zakona o genetski    April - BK: 10,000 €.  MPŠRR, KPR, MF,
         modifikovanim         Juni 2011        MP, MTI, MSH,
         oragnizmima                      MSPP, AUK PF.

       4.1 Nacrt zakona o         April - BK: 13000 €.  MPŠRR, KPR, MF -
         proizvodnji, otkupu,     Juni 2011        Kosovske carine,
         preradi i trgovini                   MP, MTI, MSH,
         duvanom.                        AUK i PF.
           4.1 Nacrt zakona o izmenama April - BK: 6000 €.     MPŠRR, KPR, MF -
             i dopunama Zakona br.  Juni 2011          Kosovske carine,
             02/L-8 o vinu.                   MP, MTI,
                                       Poljoprivredni
                                       institut Kosova PF.
           4.1 Nacrt zakona o izmenama April - BK: 10,000 €.    MPŠRR, KPR, MF,
             i dopunama Zakona br.  Juni 2011         MP, MJU, MALU,
             02/L-122 o organskoj                MTI, MSPP i PF.
             poljoprivredi.
           4.1 Priprema 20        Januar-
             administrativnih     Decemba
             uputstava, vidi Aneks 1.  r 2011
5   Zaštita    5.1 Sprovodjenje Zakona o   Januar- Nisu potrebna  MSPP, opštine,
  poljoprivredn    Poljoprivrednom zemljištu Decemba dodatna sredstva farmeri/ vlasnici
  og zemljišta i                  r 2011
             br. 02L/26 i A/U koje su
  njeno održivo
             proizašli iz zakona kao i
   koriščenje
             drugih zakona koji se
             odnose na zaštitu
             poljoprivrednog zemljišta
             od neplanirane urbane
             izgradnje.
           5.2 Redovna inspekcija radi  Januar-
             sprečavanja promene    Decemba
                           r 2011         MSPP, opštine.
             namene poljoprivrednog
             zemljišta
5.3 Implementacija projekta    Januar- Finansira se od  MSPP,KAK,ME F- 136.4
  "dalja podrška         Djetor EU i uporavlja  I Suva Reka kao
  odrţivogkoriščenja        2011 od ZNAF, 1.4    glavna pilot
  poljoprivrednog            miliona Evra   opština, kopilot
  zemljišta'';              komponenta IPA  Peć Istok,
  1. Zakonska pomoć           i         Gračanica,
  MPŠRR;                 BK: 100.000 €.  priština, Vitina,
  2. Planiranje ruralnog                  Kačanik
  zemljišta i zaštita serdine;
  3. Stvaranje sistema
  identifikacije zemljišnih
  parcela (LPIS) i
  zagadjivanja zemljišta u
  bazi podataka (GIS);
  4. Davanje u zakup i
  procena zamljišta.
5.4 Implementacija projekta     Januar- BK: 582.320 €,  Katastarska     136.5
  nezavršene komasacije     Decemba BK: 42.680 €.   agencija Kosova,
  zemljišta koje je        r 2011         geodetske
  predvidjen da se izvodi u                kompanije,
  nekim katastarskim                    opštine, vlasnici
  zonama u opštini
5.5 Djakovica
  Implementacija projekta     Januar- BK: 42.680 €.  Katastarska
  za uredjivanje zemljišta na  Decemba          agencija Kosova,
  dobrovolnoj osnovi u       r 2011         geodetske
  opštini Vitina.                     kompanije,
                               opštine, vlasnici
6  Održivo   6.1 Inspekcija i nadgledanje Januar-        Opštinska i
  upravljanje    aktivnsoti   u   zaštiti, Decemba     drţavna šumska
   šumama      gajenju, koriščenju javnih i r 2011       inspekcija,
           privatnih šuma, šumskog             opštinski šumski
           zemljišta.    Inspekcija          autoritet, trţišna
           subjekata koji se bave             inspekcija.
           primarnom     preradom
           drveta (privatnih pilana)
           trţnica, skladišta i dr.
         6.2 Nadgledanje        April-        Opštinska šumska
           zdravstvenog stanja šuma Decemba        inspekcija
           i faune-divljaći     r 2011         6.3 Otvaranje novih pojasa i   Januar- U okviru  Opštinski
           odrţavanje onih postoječih Decemba budţeta   autoriteti
           za zaštitu šuma od poţara. r 2011
           Tretiranje ostataka od
           ilegalne seće kao i
           primena perventivnih
           mera za zaštitu od bolesti i
           štetočina šuma.
          6.4 proizvodnja oko 2,000,000 Januar- U okviru      Opštinski      139.5
            sadnica.          Decemba budţeta 200,000  autoriteti, privatni
            Pošumljavanje 400 ha    r 2011 €.        sektor i projekat
            goletih poljoprivrednog               NFG (Norveški
            zemljišta kao i odrţavanje              projekat).
            238.50 ha pošumljenih
            površina u 2010.god.
            Planiranje mera gajenja
            putem predtrgovinskih
            tretiranja preko 1000 ha.

          6.5 Implementacija planova  Januar- 300.000 €   Opštine.
            za menadţiranje oko   Decemba Kosovski budţet
            40,000 ha šuma i šumskog r 2011
            zemljišta.

          6.6 Planiranje koriščenja   Januar- U okviru      ŠAK opštinski
            zemljišta prema akcionom Decemba budţeta       autoriteti, privatni
            planu za upravljanje    r 2011          sektor
            šumama na 139.000 m3 za
            drţavne šume i 170.000
            m3 iz privatnog sektora
            bruto drvna masa

7  Unapredjenje  7.1 Izrada planova za     Januar- Norveška Vlada Norveška Vlada
   sektorskih    upavljanje oko 12,000 ha Septemb preko projekta
   politika za    puma i šumskog zemljišta.   ar  NFG
    održivo
   upravljanje
   šumskim
   resursima,
    divljaći
7  Unapredjenje
   sektorskih
   politika za
    održivo
   upravljanje   7.2 Procena i usvajanje     Juli- U okviru      Licencirani
   šumskim      dugoročnih planova    Decemba izdvojenog     subjekti, opštine
   resursima,     uporavljanja (10-godišnji) r 2011 budţeta za
    divljaći     za menadţiranje šuma       MPŠRR.
             (godišnji planovi i
             operativni planovi).

           7.3 Izrada programa razvoja    Januar- U okviru    MSPP, MASHT,
             upravljanja dviljačima i   Decemba izdvojenog   opštine, Lovački
             lova              r 2011 budţeta za   savez Kosova.
                                MPŠRR.

           7.4 Izrada i usvajanje      Januar-  U okviru   MSPP, MONT       139.11
             strategije razvoja       Djetor  izdvojenog  opštine, LSK.
             ekoturizma.           2011  budţeta za
8  Bezbednost   8.1 inspekcije i kontrole koje  Januar-  MPŠRR.
                                 U okviru   Opštinski
  hrane, zaštita    se odnose na higijenu i   Decemba  izdvojenog  inspektori,
  zdravlja ljudi    kvalitet stočarksih      r 2011  budţeta za  udruţenja
   i životinja    proizvoda. Planira se          MPŠRR.    proizvodjaća,
   kao i zaštita    realizacija oko 145                 preradjivaća i
    životne     kontrola.                      poljoprivrednih i
    sredine                                stočarskih
                                       trgovaca
           8.2 Uzimanje uzoraka i     Januar-   U okviru   Institut javnog
             analize poljoprivrednih i Juni 2011   izdvojenog  zdravlja,
             stočnih proizvoda. Planira       budţeta za  poljoprivrednih
             se realizacija 4.690          MPŠRR.    fakultet, uvoznici -
             labaoratorijskih analiza               izvoznici
                                       poljoprivrednih
                                       proizvoda, caine
          8.3 Nadgledanje zasejanih    Januar- U okviru   Opštinski
            polja: uzgojna i upotrebna Decemba izdvojenog  inspektori
            vrednost (pšenica, ječam,  r 2011 budţeta za
            kukuruz i krompir) i        MPŠRR.
            nadgledanje kompanija
            koje vrše preradu semena.
            Planira se realizacija oko
            12 poseta nadgledanja

9  Promovisanje  9.1 Odrţavanje nacionalnog   1-15 maj BK.     Udruţenja
  dostignuća u    sajma goveda         2011        prozvodjaća i
    sektoru                             preradjivaća
  poljoprivrede                            stočarskih
   i stočarstva                            proizvoda.
          9.2 Organizacija        01 Juni BK.     Organizacije za
            medjunarodnog dana      2011        dečja prava
            mleka
          9.3 Sajam pčelarstva i      09-11 BK.      Pčelarski savez
            pčelarskih proizvoda    Oktobar        Kosova
                           2011
          9.4 Organizovanje dana     7-Oct-11 BK.     Udruţenja, NVO,
            krompira                     donatori.

          9.5 Organizovanje             BK.    Udruţenja, NVO,
                          Septemb
            tradicionalne manifestacije           donatori.
                          ar - Juni
            "dan jabuka" i "dan
                           2011
            jagoda"
         9.6 Promovisanje domačih    13 - 20 BK.           Udruţenja, NVO,
           proizvoda na       Oktobar Donatori, CEO      donatori, CEO
           poljoprivrednim       2011 (Congress &        (Congress & Event
           sajmovima Sajam           Event         Organization).
           Poljoprivrednih proizvoda      Organization).
           Dana "Agrokos"
         9.7 Sajambranja groţdja -   07 shator BK           Udruţenja, NVO,
           Orahovac          2011              Skupština opštine
                                        Orahovac
         9.8 Proglašenje farmera        20-25 BK        Opštinske
           godine - Priština         Decemba         direkcije o
                             r           poljoprivredi i                                  ANEKS I

                       Administrativna uputstva planiranih za 2011. god.
Cilj      Br.        Aktivnosti    Vremensk Financijski uticaj Ostale uključene   povezivanj
                            i rok           institucije     e sa APEP-
                                                   om
Kompletiranje       Administrativno uputstvo o  30-Sep-11        Udruţenja, opštine.
 Zakonske        korisnicima fondova
 osnove A/U
           1
             Administrativno uputstvo o  30-Sep-11        Udruţenja, opštine.
             trţišnoj ceni

           2
             Odluka o formiranju      30 Juni         Udruţenja, opštine.
             komisije za primenu      2011
             računovodstvo u farmi
           3
  Administrativno uputstvo o   30 Juni  Udruţenja, opštine.
  korisnicima fondova       2011
4
  Administrativno uputstvo   30-Sep-11  Udruţenja, opštine.
  oblicima organizovanja
  proizvodjdača,
  preradjivaćima trgovcima
  poljoprivrednih i agro
  prehrambenih proizvoda.
5
                 30-Sep-11  Udruţenja, opštine.
  Administrativno uputstvo o
  ispunjvanju kriterijuma od
  strane organizacija i
  udruţenja proizvodjaća i
  preradjivaća
  poljoprivrednihi agro
  prehrambenih proizvoda.
6
  Administrativno uputstvo o  30-Sep-11  Udruţenja, opštine.
  sporovodjenju kriterijuma
  koji su potrebni za stručnu
  kvalifikaciju.
7
  Administativno uputstvo o   28-Feb-11  Udruţenja, opštine.
  izmenama i dopunama
  Administrativnog uputstva
  br. 20/2006 o standardima
  kvaliteta i kategorizacije
  veţeg mleka od. 13.09.2006.
8
   Administrativno uputstvoo 28-Feb-11    Udruţenja, opštine.
   izmenama i dopunama
   Administrativnog uputstva
   br. 19/2005 o licenciranju
   preduzeća, posrednika za
   proizvodnju, trgovinu stočne
   hrane i aditiva.
 9
                  30-Sep-11  Udruţenja, opštine.
   Administrativno uputstvo za
   kvalitet mleka
10
   Administrativno uputstvo za 31-Mar-11   Udruţenja, opštine.
   certifikaciju pčelara za
   proizvodnju pčelnog roja
   matica
11
   A.U. Spiskovi I/A i II/A i   31 Juli  Udruţenja, opštine.
   IV/A biljaka biljnih      2011
   proizvoda na specifičan
   zahtev EU.
12
   Administrativno uputstvo o   30 Juni  Udruţenja, opštine.
   oderdjivanju maksimalnih    2011
   prinosa po ha za kvalitetno
   vino i druge kategorije sa
   Kosova, kao i utvrdjivanje
   taksi na pruţane usluge od
   strane Vinarskog i
   vinogradarskog zavoda.

13
                  31 Juli  Udruţenja, opštine.
                   2011
   Administrativno uputstvo o
   načinu upotrebe proizvoda
   za zaštitu biljaka, metodama
   vodjnjuj podatka,
   deponiarnje i upravljanje
   otpacima proizvoda za
   zaštitu biljaka.
14
   Administrativno uputstvo o   30 Juni  Udruţenja, opštine.
   organizovanju i         2011
   funkcionisanju inspekcije
   šumarstva, lova i ekoturizma
   .
15
                31-Mar-11   Udruţenja, opštine.
  Administrativno uputstvo o
  uslovima i načinu lova na
16 Kosovu..
  Administrativno uputstvo o 31-Dec-11    Udruţenja, opštine.
  organizativnoj strukturi za
  upravljanje šumama i
  poljoprivrednim zemljištem.
  S
17
                31-Dec-11   Udruţenja, opštine.
  Administrativno uputstvo o
  načinu davanja šumskog
  zemljišta u zakup i promenu
  namene šumskog zemljišta
18
                 31-Dec-11  Lovački savez
   Administrativno uputstvo o        Kosova i opštine
   broju i načinu koriščenja
   lovnih pasa .
19
                 31-Dec-11  Opštine i NVO
  Administrativno uputstvo o
  oblicima tretiranja šuma i
  snabdevanja stanovništva
  ogrevnim drvom u ruralnim
20 krajevima.
 Povezivanje sa
   drugim
 dokumentima

1.Plan ruralnog i
pojlorpvirednog
razvoja 2010-2013.
2. Program Vlade
2011 – 2014.
3. Srednjoročni
budţetski okvir
2010-2012

Program Vlade
APEP, PRPR 2010-
2013.
Program Vlade
Kosova 2011-2014
IPARD
Program Vlade
Kosova 2011-2014
IPARD


Program Vlade
Kosova 2011-2014
IPARD
APEP, PRPR 2010-
2013.
Zakon br. 03/L-098
o poljoprivredi i
ruralnom razvoju


Zakon br. 02/L-L-
95 o zaštiti biljaka
Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.
Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.

Zakon br. 2003/5 o
semenu

Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.
Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.
Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.

Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.

Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.
Zakon br. 02/L-8 o
vinu.
Zakonodavna
strategija vlade
Kosova 2011.

Zakoni MPŠRR-a
usvojeni u
Skupštini Kosova i
proglašenih
ukazom
Predsednika
Kosova.
Plan ruralnog i
poljoprivrdnog
razvoja 2007-2013.
Zakon o
poljoprivrednom
zemljištu
Strategija za
konsolidaciju
zemljišta 2010-2020
Zakon o
poljoprivrednom
zemljištu.
Strategija za
konsolidaciju
zemljišta 2010-2020
i akcioni plan za
realizaciju
Strategije.
Startegija za
konsolidaciju
zemljišta 2010-2020.
Zakon o šumama,
Zakon o
poljoprivrednoj
inspekciji i
Administrativna
uputstva ovih
oblasti šumarstva.Strategija razvoja
šumarstva 2010-
2020, Nov zakon o
šumama i zakon o
poljoprivrednoj
inspekciji
Strategjia
Zhvillimore e
pylltarisë 2010-
2020, Ligji za pyje
nr. 2003/3.
Strategija razvoja
šumarstva 2010-
2020, ,Zakon o
šumama br. 2003/3
i Godišnji plan ŠAK-
a.
Strategija razvoja
šumarstva 2010-
2020, ,Zakon o
šumama br. 2003/3
o Godišnji plan
ŠAK
Strategija razvoja
šumarstva 2010-
2020, ,Zakon o
šumama br. 2003/3
o Godišnji plan
ŠAK


Strategija razvoja
šuimarstva 2010-
2020 (od donatora)
i nov zakon o
Nov zakon o
šumama.
Razvojna strategija
šumarstva 2010-
2020 (od donatora)
i godišnji plan
ŠAK.Vaţeći zakoni
MPŠRR.
Vaţeći zakoni
MPŠRR.
Zakon o semenu br.
2003/05, Zakon o
sadnom materijalu
br. 2004/13,
Administrativno
uputstvo o trgovini
semenom br.
04/2003.

Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.


Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Plan ruralnog i
poljoprivrednog
razvoja 2010-2013.
Povezivanje sa
ostalim
dokumentima
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 11 stav 2.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 24 stav 3.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 25 stav 4.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralni razvoj, član
11 stav 2.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 26 stav 2.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 27.
Zakon br. 03/L-098 o
poljoprivredi i
ruralnom razvoju,
član 31 stav 3.

član 1 stav 1.3, tačka
(d) i član t 20 stav
20.1 tačka (a) Zakona
o stočarstvu na
Kosovu br. 2004 / 33,
od 08 Septembra
2004.
član 1.3 tačka (d),
član t 12 stav 2. tačka
(a) Zakona o
pčelarstvu na
Kosovu br. 2004/33,
od 14. Oktobara
2004.


Zakon o pčelarstvu
br. 02/L-111, od. 08
februara 2008.

Zakon o pčelarstvu
br. 02/L-111, od 08
februara 2008.Zakon o
proizvodima za
zaštitu biljaka br.
03/L-042, od
07.11.2008.
Zakon o vinu br.
O2/L-8, od. 14
Oktobra 2005.
Zakon o
proizvodima za
zaštitu biljaka br.
03/L-042, od
07.11.2008.Zakon br. 03/L-029 o
poljoprivrednoj
inspekciji.Zakon br. 02/L-53 o
lovu od.11 avgusta
2006.

Zakom o šumama
Kosova br. 2003/3,
od . 20 martra 2003.
Zakon o šumama
Kosova br. 2003/3,
od. 20 marta 2003.
Zakon br. 02/L-53 o
lovu od.11 avgusta
2006.


Zakon br. 2003/3 o
šumama Kosova
                        Ministarstvo trgovine i industrije
  Ciljevi ministarstva     Aktivnosti        Vremenski  Financijski   Ostale   Povezivanje  Povezivanje sa ostalim
                               rok     uticaj    uključene  sa APEP-om     dokumentima
                                           institucije
1     Registrracija   1.1 Predaja aplikacija za Dec-11     47.331,00   MTI-ARBK       55   Pravilnik 2001/6 i Zakon o
      biznisa i      registrovanje, izmenu                              trgovačkim    društvima
     funkcionisanje     i gašenje biznias                                br.02/L-123
    kancelarije zaloga


               1.2 Licenciranje     Dec-11     Nema     MTI-ARBK    Nema      Pravilnik 2001/6 i Zakon o
                 kompanija za fizičko                              trgovačkim    društvima
                 obezbedjenje                                  br.02/L-123

               1.3 Registracija zaloga  Dec-11    Nema     MTI-ARBK       55   Pravilnik 2001/6 i Zakon o
                                                         trgovačkim    društvima
                                                         br.02/L-123
               1.4 Osiguranje kolaterala Dec-11     Nema     MTI-ARBK    Nema     Pravilnik   br.2001/32,
                 za biznis                                    Pravilnik 2001/5


               1.5 Povečanje sigurnosti Dec-11     Nema     MTI-ARBK    Nema     Pravilnik   br.2001/32,
                 za povračaj kredita                               Pravilnik 2001/52   Sprovodjenje     1.1 Izrada i koordinisanje Juli 2011   3.000,00   MTI,  MF,      22   Trgovinska     politika
    trgovinskih        aktivnosti za                   MIE,             Kosova
    politika         implementaciju                   MPŠRR,
                 trgovinskih politika                MSPT, MJA,
                                          MSP
  politika            1.2 Nadgledanje i     Dec-11    2.500,00  MTI,  MF,     Nema   Trgovinska     politika
              procena aktivnosti na              MIE,             Kosova
              šestomsečnim                  MPŠRR,
              periodima                    MSPT, MJA,
                                      MSP

            1.3 Funkcionisanje    Dec-11    7.000,00  MTI,  MF,     Nema   Trgovinska     politika
              koordinacionih                 MIE,             Kosova
              mehanizama                   MPŠRR,
              trgovinske politike               MSPT, MJA,
                                      MSP

            1.4 Podrška razvoju    Janar  2011- 1,5 miliona MTI,        55, 127  Trgovinska     politika
              trgovinske politike  Mart 2013   financiranje Evropska           Kosova
              Kosova, projekat           od EK    komisija
              finansiran od
              MKEK
            1.5 Implemetnacija    Sep-13     5.000,00  MTI BEEP-      55, 127  Trgovinska     politika
              trgovinske politike,              USAID             Kosova
              uz podršku progarma
              BEEP-USAID

3  Implementacija   3.1 Angaţovanje     Juni 2011   4.300,00  Statistički    Nema    Periodični     podaci
    industrijske     zvaničnika iz DI u               zavod             Statističkog zavoda, carina
  strategije Kosova    prkupljanju                   Kosova,            i Svetske banke
    2010-2013      periodičnih podataka              Poreska
                                      uprava
                                      Kosova    i
                                      carine
          3.2 Analiza   rezultata Oct-11  5.800,00   MTI/DI  Nema    DI, MTI, DT, DN
            istraţivanja     o
            industrijskim
            proizvodnim
            preduzečima


          3.3 Izrada  Zakona  o Maj 2011  1,500.00 €  MTI/DI  Nema    Evropske direktive
            tehničkim zahtevima
            za   proizvode  i
            procenu hmologacije          3.4 Izrada Nacrta zakona Nov-11   2,000.00 €  MTI/DI  Nema    Evropske direktive
            o   dopunama   i
            izmenama Zakona o
            opštoj  bezbednosti
            proizvoda
          3.5 Izrada   tehničkih Dec-11   1,500.00 €  MTI/DI  Nema    Evropske direktive
            pravilnika      i
            administrativnih
            uputstava

4  Registracija  3.1 Priprema 2000 rešenja Dec-11   5.000,00   KPI       34  Strategija o intelektualnoj
   objekata     o   regiostrovanju                       svojini 2010/2014
  industrijske    trgovačkih marki
    svojine
     objekata
    industrijske
     svojine

            3.2 Priprema 100 rešenja Dec-11      2.000,00  KPI    Nema   Strategija o intelektualnoj
              o    registrovanju                        svojini 2010/2014
              patenti


            3.3 Priprema     2000 Dec-11      1.000,00  KPI    Nema   Strategija o intelektualnoj
              obaveštenja     o                        svojini 2010/2014
              pupunjavanju
              aplikacija trgovačkih
              marki

            3.4 Periprema     400 Dec-11     2.000,00  KPI    Nema   Strategija o intelektualnoj
              obaveštenja      o                       svojini 2010/2014
              pupunjavanju
              aplikacija za patente


5  Izrada i razvoj  1.1 Angaţovanje u          Dec-11 3.500,00  DT,MTI,   127  Zakon br. 03/L-168 o
  politike turizma    zaključenju                    STO        turizmu i turističkim
              sporazuma o saradnji                         uslugama
              u turizmu


            1.2 Učešće u studijskim       Dec-11 4.500,00  DT, MTI  Nema   Zakon br. 03/L-168 o
              posetama i                              turizmu i turističkim
              regionalnim                             uslugama
              turističkim
              konferencijama
1.3 Saradnja sa       Dec-11 1.800,00  DT, MTI   127  Zakon br. 03/L-168 o
  zajednicom                          turizmu i turističkim
  turističkog biznisa                      uslugama
  (kako u dodatnim
  projektima isto tako i
  u razmeni iskustva)1.4 Saradnja sa       Dec-11 1.800,00  DT, MTI  Nema   Zakon br. 03/L-168 o
  donatorskim                          turizmu i turističkim
  organizacijama koje                      uslugama
  delujuna Kosovu (o
  mogučnostima
  dodatnih projekata i
  sufinansiarnja u
  projektima
  ministarstva).


1.5 Angaţovanje za      Dec-11 2.700,00  DT, MTI   127  Zakon br. 03/L-168 o
  učlanjenje kosovskog                     turizmu i turističkim
  turizma u                           uslugama
  medjunarodnim
  turističkim
  asocijacijama

								
To top