OW 08 1711 TR DigOport II memo CP

Document Sample
OW 08 1711 TR DigOport II memo CP Powered By Docstoc
					Memo

Aan          Directeur Stichting SURF
Van          Commissie Projectbewaking
Datum         2 juli 2008
Kenmerk        OW 08.1711
Betreft        Tussentijds Review project 'DigOport II'

Samenvatting
De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van de directeur van Stichting SURF
de voortgang van het project DigOport II. In dat kader heeft de Commissie
Projectbewaking een zgn. Tussentijdse Review uitgevoerd. De Commissie Projectbewaking
heeft haar bevindingen, conclusies en advies verwerkt in voorliggend memo.

In dit advies komen achtereenvolgens aanbod:
    Inleiding
    Tussentijdse Review: doel en resultaat
    Reviewcommissie: samenstelling en werkwijze
    Karakteristieken van het project
    Resultaten tot dusverre
    Bevindingen van de Reviewer
    Bespreking Commissie Projectbewaking d.d. 17 juni 2008
    Conclusies en advies.


Inleiding
De directeur van Stichting SURF heeft de Commissie Projectbewaking verzocht de
voortgang van het project DigOport II te bewaken. De Commissie Projectbewaking heeft
deze opdracht geaccepteerd en voert de projectbewaking uit volgens de gebruikelijke
procedures. Dit betekent dat de Commissie Projectbewaking:
    op basis van kwartaalrapportages de voortgang van het project toetst
    drie keer een inhoudelijke beoordeling van het project uitvoert, te weten:
      o enkele maanden na de start van het project (Intake Review, is al
        uitgevoerd)
      o ongeveer halverwege de projectperiode (Mid Term Review; is al
        uitgevoerd)
      o na afloop van het project (End Review).

Als onderdeel van de Mid Term Review is besloten dat in aanvulling hierop na afloop van
1Q08 een Tussentijdstijdse Review gehouden zou worden.


Tussentijdse Review: doel en resultaat
Een Tussentijdse Review wordt gehouden als de bevindingen tijdens een (Mid Term)
Review daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld omdat het project achterloopt op de
planning of omdat zich onverwachte, al dan niet beïnvloedbare ontwikkelingen in het
project hebben voorgedaan die om een heroriëntatie op de oorspronkelijke doelstelling
vragen.

Deze Tussentijdse Review heeft tot doel om na te gaan of de tijdens de Mid Term Review
uitgesproken verwachtingen over de ontwikkelingen in het project zich inderdaad hebben
voltrokken. Tijdens de Mid Term Review bleek namelijk dat alle partnerinstellingen na
afloop van het eerste kwartaal van 2008 een flinke stap voorwaarts gemaakt zouden
moeten hebben. Bij INHOLLAND zou de eerste versie van DiGoPort II op het Sharepoint
2007-platform operationeel moeten zijn, idem bij ArtEZ en bij Fontys zou de integratie
tussen Sharepoint 2003 en het nieuwe document management systeem gerealiseerd
moeten zijn en daarmee een eerstvolgende versie van DigOport II.
Tussentijds Review project DigOport II – memo Reviewer                  1
Een Tussentijds Review resulteert in een schriftelijk advies van de Commissie
Projectbewaking aan de directeur van Stichting SURF. Laatstgenoemde beslist op basis
van dit advies of de projectuitvoerders toestemming krijgen om het project wat Stichting
SURF betreft te continueren. Hieraan kunnen bepaalde voorwaarden verbonden zijn.


Reviewcommissie: samenstelling en werkwijze
De Commissie Projectbewaking heeft Marian Grobbink (Reviewer) gevraagd de
Tussentijdse Review van het project DigOport II voor te bereiden en uit te voeren.

In het kader van de Tussentijdse Review zijn de volgende documenten beoordeeld resp.
in de beoordeling meegenomen:
    controlling document herziene versie (kenmerk 07.2527)
    advies CP n.a.v. Intake Review d.d. 02-04-2007 (kenmerk OW 07.1562)
    advies CP n.a.v. Mid Term Review d.d. 13-12-2007 (kenmerk OW 07.5618)
    voortgangsrapportage 1Q08 DigOport II, d.d. 24.04.2008 (kenmerk 08.1328)
      -  bijlage 1 bij rapportage 08.1328: verslaglegging evaluatieonderzoek
         DigOport II, d.d. maart 2008
      -  bijlage 2 bij rapportage 08.1328: inventarisatie toepassing DigOport II
         (bij partnerinstellingen voor tranche 4, 5 en 6) document ongedateerd.

De Reviewer heeft op 26 mei 2008 een gesprek gevoerd met betrokkenen. Tijdens dit
gesprek is door de projectleider van Fontys een korte demonstratie verzorgd. Bij het
gesprek waren de volgende personen aanwezig:
  1. Alex Kemps, INHOLLAND, overkoepelend projectleider
  2. David Berg, projectleider ArtEZ
  3. Thera de Graaf, projectleider INHOLLAND
  4. Pauline Buchner Klijn (projectleider Fontys).

De Reviewer heeft haar bevindingen, conclusies en advies opgenomen in een memo (ons
kenmerk OW 08.1497). Een concept van dit memo is voorgelegd aan de projectleider.
Deze is in staat gesteld hierop te reageren en de Reviewer heeft de opmerkingen die zij
relevant achtte in het memo verwerkt.

De projectleider heeft op woensdag 4 juni 2008 (conform het verzoek van de Reviewer)
een financieel overzicht per partnerinstelling aan de Commissie Projectbewaking gestuurd
(ons kenmerk OW 08.1524).

De Commissie Projectbewaking heeft de Tussentijdse Review besproken tijdens haar
vergadering d.d. dinsdag 17 juni 2008. Als onderdeel van de Review was eerder
vastgesteld dat de projectleider daarbij niet aanwezig zou zijn.

De Commissie Projectbewaking heeft het advies van de Reviewer goedgekeurd, en heeft
haar conclusies en advies vrijwel geheel overgenomen. De Commissie Projectbewaking
heeft haar conclusies, bevindingen en advies vervolgens verwerkt tot voorliggend memo.


Karakteristieken van het project
Deelnemers en financiering
Het project 'DigOport II' wordt uitgevoerd door INHOLLAND (penvoerder) in
samenwerking met de Fontys Hogescholen en ArtEZ (Hogeschool voor de Kunsten
Arnhem). De uitvoering vindt plaats in de periode 01-09-2006 tot 01-03-2009. De
projectbegroting bedraagt € 498.693. Stichting SURF heeft maximaal € 266.693 subsidie
voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Doel van het project
Doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe versies van het bestaande DigOport I,
ten behoeve van:
   ondersteuning van de onderwijskwaliteitszorg
   het voor studenten en docenten zichtbaar maken van onderwijsontwikkelingen en
    onderwijskwaliteitszorg (het transparant maken heeft tevens tot doel te
    bevorderen dat kwaliteitszorg een continu proces wordt)Tussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking          2
    nagaan welke wijze van gebruik en inrichting van digitale opleidingsportfolio’s
    past bij welke onderwijssituatie.

Toelichting
In het recente verleden heeft SURF subsidie verleend aan het
onderwijsvernieuwingsproject DigOport (hierna te noemen DigOport I), waarin onder
leiding van penvoerder ArtEZ met behulp van standaardsoftware van Microsoft
(SharePoint 2003) een toepassing is ontwikkeld voor de inrichting van digitale
opleidingsportfolio’s. Juist in het kunstonderwijs was grote behoefte aan de inzet van
multimediale content, om aan te tonen wat de kwaliteit is van het sterk individueel
gerichte onderwijs. DigOport I is binnen ArtEZ succesvol geïmplementeerd en ingezet
voor interne kwaliteitszorg, visitaties en accreditaties. De ervaring van ArtEZ is dat de
digitale presentatiewijze en rijkere content een instelling/opleiding/het onderwijs beter
voor het voetlicht brengt. Inmiddels raken digitale opleidingsportfolio’s meer in zwang.
INHOLLAND en Fontys willen het bestaande instrument beproeven en (evenals ArtEZ)
vooral verder ontwikkelen.

Beoogd eindresultaat
Het beoogde eindresultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
   Webtoepassing DigOport II
    Per partnerinstelling een (incrementeel) ontwikkelde en beproefde versie van een
    digitaal opleidingsportfolio op het niveau van opleiding en instituut/school.
    Beoogd is de ontwikkeling en het gebruik van de opleidingsportfolio DigOport II in
    de projectfase te laten aansluiten bij de extern gestuurde agenda voor de
    onderwijskwaliteitszorg. Voor de partnerinstellingen betekent dit dat zij elk 2 a 3
    releases willen ontwikkelen. Ambitie is om DigOport II tijdens de projectfase bij in
    totaal 26 opleidingen van 11 instituten te implementeren.
   Documentatie bij DigOport II
    Functionele en technische documentatie bij de verschillende versies van de
    digitale opleidingsportfolio.
   Evaluatiegegevens
    Gegevens over het gebruik van DigOport II en de waarde ervan voor
    onderwijskwaliteitszorg, zo mogelijk in de context van vraaggestuurd en
    competentiegericht onderwijs.
   Community Digitale Opleidingsportfolio’s
    Initiatief om te komen tot een duurzame uitwisseling van kennis en ervaring met
    de inzet van digitale portfolio’s in onderwijskwaliteitszorg.

Project en mijlpalen
Het project is onderverdeeld in de volgende werkpakketten:
  1. Projectmanagement
    Ongoing activiteiten.
  2. Conceptualiseren
    Beoogde resultaten zijn:
         een strategisch plan (mei 2007)
         implementatieplan per partnerinstelling (juni 2007)
         evaluatie-instrumenten/-aanpak (juni 2007).
  3. Techniek
    Beoogde resultaten:
         per partnerinstelling een (gedocumenteerde) 2e of 3e versie van
         DigOport II, (instellingsafhankelijke opleverdata)
         systeemdocumentatie (final in maart 2009).
  4. Lessons Learned
    Beoogde resultaten:
         evaluatierapport met gegevens over het gebruik van DigOport II en de
         waarde ervan voor onderwijskwaliteitszorg (final in maart 2009,
         tussentijdse rapportage in januari 2008).
  5. Disseminatie
         diverse activiteiten, geleidelijk van intern naar extern, accent op einde
         projectperiode.

Projectorganisatie
Elke partnerinstelling heeft een projectgroep DigOport II opgericht. De projectleiders
vormen samen met de overkoepelend projectleider van INHOLLAND de kern van de


Tussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking           3
projectorganisatie. Elke partnerinstelling heeft een eigen stuurgroep, waarvan 1 lid deel
uitmaakt van de overkoepelende Stuurgroep DigOport II.


Overzicht van het projectverloop tot en met de Mid Term Review
van november 2007
Tijdens de Intake Review in februari 2007 was geconstateerd dat het project DigOport II
per partnerinstelling een eigen wending zou nemen. De directeur SURF heeft ingestemd
met divergerende ontwikkelingen binnen het projectconsortium, op voorwaarde dat de
samenwerking op een ander terrein (evaluatieaanpak, kennisuitwisseling) tot synergie
zou leiden. Intensieve afstemming tussen de projectleider van DigOport II en stafleden
van het Platform ICT en Onderwijs van SURF heeft toen geresulteerd in een ingrijpend
aangepast Controlling Document (d.d. juni 2007), gevolgd door Implementatieplannen
per partnerinstelling. Hierin is duidelijk gemaakt dat de samenwerking zich concentreert
op uitwisseling van kennis en ervaring (techniek en functionaliteit) én een eenduidige
aanpak van het evaluatieproces. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de
accenten per implementatieplan.

Implementatieplan en strategie INHOLLAND
INHOLLAND laat het project sterk leiden door de extern bepaalde agenda voor
kwaliteitszorg. De eerste versie van DigOport II is gerealiseerd in een Sharepoint 2003-
omgeving en met enkele opleidingen is een inmiddels een experiment uitgevoerd. Recent
is SharePoint 2007 geïnstalleerd, maar het DigOport II-template is nog niet geheel
geconfigureerd. Het eerste template is geconverteerd, maar de beoogde uitbreidingen
naar de aggregatieniveaus instituut/school en instelling moeten nog gebeuren. De eerste
ervaringen met DigOport (in de Sharepoint 2003-omgeving) zijn zo positief, dat andere
opleidingen binnen INHOLLAND gevraagd hebben de voorlopige versie toch al te mogen
gebruiken.

Implementatieplan Fontys
Voor Fontys is de ontwikkeling en implementatie van DigOport II gekoppeld aan integratie
van Sharepoint 2003 met een (nieuw!) enterprise document management systeem. Deze
(technisch complexe) koppeling is nog niet gerealiseerd. Wel heeft Fontys met enkele
opleidingen ervaring opgedaan met implementatie en gebruik van DigOport I. Evaluatie
van deze proefnemingen heeft aan het licht gebracht dat de ambities voor een digitale
opleidingsportfolio verder reiken dan DigOport I biedt.

Implementatieplan en strategie van ArtEZ
ArtEZ koppelt de gewenste verbetering van het aldaar reeds operationele in Sharepoint
2003 gerealiseerde DigOport I, aan de implementatie van SharePoint 2007.
Er is voortgang geboekt met de functionele specificaties van DigOport II. Deze zijn nog
niet vertaald naar technische specificaties voor het SharePoint 2007 platform; deze
software is nog niet geïnstalleerd. Uitgangspunt voor ArtEZ is dat SharePoint 2007 zoveel
mogelijk out-of-the-box wordt ingezet, customizing in de vorm van configuratie /
parameterisatie en geen of zo min mogelijk aanvullende programmering. In afwachting
van DigOport II wordt wel onderhoud op DigOport I uitgevoerd.

Conclusies en bevindingen naar aanleiding van de Mid Term Review
Naar aanleiding van de Mid Term Review van november 2007 concludeerde de Commissie
Projectbewaking dat het project weliswaar op dreef was gekomen, maar dat de toen door
Reviewers geconstateerde vorderingen twijfel lieten bestaan over het bereiken van de
beoogde projectresultaten. Kort gezegd: het project was nog niet door de kritieke fase
heen. De projectleiders gaven echter aan dat na afloop van het eerste kwartaal 2008 door
alle partnerinstellingen een flinke stap voorwaarts gezet zou (moeten) zijn. Op advies van
de Commissie Projectbewaking heeft directeur SURF besloten om na afloop van 1Q2008
een Tussentijdse Review te laten uitvoeren, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende aspecten:
     INHOLLAND
     eerste versie van DigOport II operationeel op het platform Sharepoint 2007?
     Fontys
     obstakels voor voortgang gebruik DigOport II weggenomen?
     ArtEZ
     eerste versie van DigOport II operationeel op het platform Sharepoint 2007?Tussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking          4
Resultaten
De resultaten zijn als volgt.
   INHOLLAND heeft goede vorderingen gemaakt met de overgang van DigOport II
    van het platform Sharepoint 2003 naar Sharepoint 2007 en hoewel er nog een
    aantal issues op te lossen zijn, is de Sharepoint 2007-versie van DigOport II bij
    verschillende opleidingen in gebruik. Ook is de stap gezet naar toepassing van
    DigOport II op verschillende aggregatieniveaus: opleiding, School, instituut.
   Fontys heeft nog geen koppeling tussen het beoogde Document Management
    System en Sharepoint 2003 gerealiseerd, maar daarentegen wel wijselijk besloten
    de ontwikkeling en het beproeven van DigOport II hier niet meer van af te laten
    hangen. Hierdoor heeft Fontys een tweede versie van DigOport II voor enkele
    opleidingen in gebruik genomen.
   ArtEZ heeft nog geen DigOport II-versie in Sharepoint 2007 kunnen ontwikkelen;
    de migratie is zwaarder dan gedacht en door ziekte op de IT-afdeling was de
    ondersteuning gering. In de oorspronkelijke DigOport I-versie zijn wel
    verbeteringen aangebracht en de implementatie hiervan is verbreed binnen de
    instelling.

De partnerinstellingen hebben gezamenlijk een evaluatieopzet ontwikkeld. Zij maken
daarbij gebruik van elkaars kennis en ervaring, zowel op vlak van techniek (Sharepoint
2007) als op het vlak van functionaliteit.


Bevindingen van Reviewer
De Reviewer heeft in het kader van de Tussentijdse Review een plezierig gesprek gevoerd
met de projectleiders van de betrokken partnerinstellingen en de overkoepelend
projectleider van penvoerder INHOLLAND. De vele vragen zijn uitgebreid en grotendeels
naar tevredenheid beantwoord; enkele vragen staan nog open). De Reviewer heeft op
basis van het gesprek en de projectdocumentatie een goed beeld gekregen van de
vorderingen in het project. Hieronder zijn haar bevindingen puntsgewijs weergegeven.

Algemeen
In het eerste kwartaal van 2008 hebben niet alle verwachte ontwikkelingen zich ook
werkelijk voorgedaan.
    Binnen INHOLLAND lopen de praktische aspecten van het project goed (migratie
    naar Sharepoint 2007, implementatie DigOport II bij opleidingen / Schools /
    instituten), maar loopt het documenteren (technisch en functioneel) een beetje
    achter.
    Fontys is wat tijd verloren door de oorspronkelijke ambitie om DigOport II (lees:
    Sharepoint 2003) te koppelen met het gekozen DMS, maar komt nu op stoom.
    Bij ArtEZ is zeker sprake van voortgaande ontwikkeling van DigOport I. Ondanks
    alle begrip van de Reviewer voor de allerwegen als moeilijk ervaren overgang van
    Sharepoint 2003 naar Sharepoint 2007, zijn de resultaten bij ArtEZ in de context
    van het project tot nu toe aan de magere kant. De Reviewer merkt op dat het
    project DigOport II niet bedoeld is om subsidie te verstrekken voor regulier
    onderhoud en beheer van een reeds langer operationele applicatie (zijnde
    DigOport I), maar voor innovatie van digitale opleidingsportfolio’s, in het
    bijzonder DigOport I. Daarbij moet echter wel vermeld worden dat ArtEZ (aldus
    de projectleider) ook maar een bescheiden beroep doet op de subsidiegelden.

Evaluatie over de toepasbaarheid van DigOport II in verschillend geaarde
opleidingen
De projectdocumentatie bevat een eerste (gedeelde) evaluatieopzet. Deze ontlokt de
Reviewer enkele kritische opmerkingen, waar de projectleider instemmend op heeft
gereageerd.
   Niet alle verzamelde gegevens lijken relevant voor het onderzoek (geslacht,
    leeftijd en duur aanstelling respondent).
   De benadering van de beoogde respondenten was nogal vrijblijvend (Email met
    link naar vragenlijst), met als gevolg dat de response tegenviel.
   De samenstelling van de groep beoogde respondenten was nogal willekeurig. De
    resultaten boeten aan waarde in omdat ze werden gepresenteerd voor een zeerTussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking         5
    heterogeen samengestelde groep waarin heel verschillende belangen bij de
    digitale portfolio leven.
De Reviewer constateert dat de kwaliteit van de gekozen opzet dringend verbeterd dient
te worden. Ook dient een evaluatieve vergelijking van de aanpak bij de drie partners
gemaakt te worden.

Documentatie bij DigOport II
Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen en beproeven van de verschillende versies, maar
de documentatie (technisch en functioneel) heeft nog niet de volle/voldoende aandacht
gekregen. ArtEZ wacht met afronding van het concept voor de functionele specificaties op
beschikbaarheid van Sharepoint 2007; bij INHOLLAND en Fontys is de tijd opgeslokt door
installatie en implementatie.

Kennisdisseminatie (vorming community Digitale Opleidingsportfolio’s)
De uitwisseling van kennis en ervaring heeft zich tot nu toe vooral beperkt tot de
projectorganisatie; de partnerinstellingen achten de mogelijkheid voor communityvorming
rondom Digitale Opleidingsportfolio’s bij nader inzien gering en zullen zich oriënteren op
andere vormen van en gelegenheden voor kennisdisseminatie.

Begroting
De middelen voor projectleiding zijn vrijwel uitgeput; de Reviewer adviseert de
projectleider hierover in overleg te treden met SURF.


Bespreking Commissie Projectbewaking dd 17-6-2008
De Commissie Projectbewaking heeft tijdens haar vergadering d.d. 17 juni 2008 het
project besproken. De Commissie Projectbewaking heeft geconcludeerd dat de Reviewer
een gedegen analyse van het project heeft gemaakt. Tijdens de bespreking kwamen de
volgende punten naar voren.
    Het is onvoldoende duidelijk welke inspanningen de partnerinstellingen tot nu toe
    in het kader van het project (en vergeleken met het controlling document)
    verricht hebben en welke innovatieve elementen zij elk afzonderlijk zullen
    toevoegen aan de ontwikkeling van DigOport II.
    Uit het financieel overzicht per partnerinstelling blijkt dat Artez inderdaad een
    relatief bescheiden beroep doet op de totale subsidie (13% van de totaal begrote
    projecturen komt voor rekening van Artez). Tevens blijkt echter dat bij Artez per
    eind april 2008 vrijwel geen projecturen meer resteren (741 uur begrooot vs. 707
    uur gerealiseerd), terwijl nog wel een groot deel van de projectperiode resteert,
    en terwijl weinig projectactiviteiten lijken te zijn verricht. Dit in tegenstelling tot
    de twee andere participanten: daar resteert nog wel een groot deel van de uren.
    De Commissie zou hier graag een toelichting over ontvangen.
    De Commissie heeft verschillende geluiden ontvangen over de moeilijkheidsgraad
    van de activiteiten. Zij heeft vernomen dat de implementatie van DigOport in
    Sharepoint 2003 redelijk eenvoudig zou zijn, en dat ook de upgrade van
    Sharepoint 2003 naar 2007 redelijk eenvoudig zou zijn en met relatief weinig
    inspanningen verricht kan worden. Dit lijkt in tegenspraak met hetgeen uit de
    Review blijkt.
    Het is onvoldoende duidelijk geworden wat de rol is van de stuurgroep in, en wat
    haar mening is over het project.

De Commissie Projectbewaking neemt de conclusies en het advies van de Reviewer
vrijwel geheel over, maar heeft deze aangescherpt. Zij heeft daarbij bovenstaande punten
in aanmerking genomen.
Tussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking           6
Conclusies en advies
Conclusies
De Commissie Projectbewaking concludeert dat het project DigOport als geheel moeizaam
verloopt. Gedurende het eerste kwartaal van 2008 zijn niet alle verwachte resultaten
bereikt. De Commissie spreekt hierover haar zorgen uit: evenals tijdens de Mid Term
Review is zij er niet van overtuigd geraakt dat het project de beoogde resultaten zal
opleveren.

De Commissie Projectbewaking brengt in herinnering dat de directeur SURF heeft
ingestemd met divergerende ontwikkelingen binnen het projectconsortium op voorwaarde
dat de samenwerking op andere terreinen (evaluatieaanpak, kennisuitwisseling) tot
synergie zou leiden. De kennisdisseminatie heeft tot nu toe beperkt vorm gekregen, en de
opzet van de evaluatie is onvoldoende en behoeft dringend verbetering. De evaluatie is
één van de projectresultaten die ook voor andere partijen in het Hoger Onderwijs
waardevol kan zijn. De Commissie is van mening dat de zowel de evaluatie als de
kennisdisseminatie deugelijk uitgevoerd dienen te worden.


Advies
De Commissie Projectbewaking adviseert de directeur van Stichting SURF:
  1. de rapportage voor kennisgeving aan te nemen
  2. de projectleider te verzoeken:
     a. aan te geven welke inspanningen de partnersinstellingen tot nu toe in het
       kader van het project (en vergeleken met het controlling document)
       verricht hebben
     b. aan te geven welke innovatieve elementen elk van de partnerinstellingen
       (aan het einde van de projectperiode) heeft toegevoegd aan DigOport I
     c. wat betreft Artez: zo spoedig mogelijk een afgerond functioneel ontwerp
       in te dienen voor DigOport II in de Sharepoint 2007 omgeving; het
       technisch ontwerp dient minstens zes maanden voor afronding van het
       project gereed te zijn om nog uitzicht te hebben op realisatie van een
       belangrijk deel ervan
     d. zo spoedig mogelijk een herziene evaluatieopzet in te dienen
     e. aan te geven hoe de kennisdisseminatie verder vorm gegeven wordt
     f. aan te geven welke rol de stuurgroep van het project vervult, en wat haar
       mening is met betrekking tot het project
     g. aan te geven hoe de verdere financiering geregeld wordt van
       projectactiviteiten die wel begroot zijn, maar waarvoor onvoldoende
       middelen beschikbaar lijken te zijn (projectmanagement, activiteiten bij
       Artez).
  3. in afwachting van de reactie van de projectleiding de subsidie te bevriezen.


De Commissie Projectbewaking beschouwt de Tussentijdse Review als afgerond. De
Commissie is uiteraard bereid mee te werken aan beoordeling van de gevraagde
documenten (ontwerp, evaluatieopzet).
Tussentijdse Review project DigOport II – memo Commissie Projectbewaking        7