Memo • • • • • • ° °

Document Sample
Memo • • • • • • ° ° Powered By Docstoc
					                                  Memo

Plaats                 Referentienummer       Kenmerk
De Bilt, 10 oktober 2008        I&M-99400968-PZ/SK      263621

Aan
Don Roelofs
Gemeente Nijmegen

Kopie aan
Erik Mansvelder, Emiel Meijers

Van
Peter Zondag, Grontmij Mobiliteit

Betreft
Resultaten VRI-berekeningen Graaf Allardsingel te Nijmegen
1     Inleiding
De Graaf Allardsingel is een geprojecteerde stedelijke hoofdweg. Komende vanaf de toekomstige
Stadsbrug voert de weg langs De Citadel. Onderwerp van deze studie is de aantakking van par-
keergarages in dit centrumgebied op de Graaf Allardsingel. Hiervoor worden 2 varianten onder-
zocht:
• variant met 2 kruispunten. Hierin is de parkeergarage “Citadel maaiveld” op het oostelijk kruis-
  punt aangetakt. Deze kruispunten worden verder aangeduid als “Citadel oost” en “Citadel
  west”.
• variant met 3 kruispunten. Hierin is de parkeergarage “Citadel maaiveld” op een extra kruis-
  punt aangetakt; Deze kruispunten worden verder aangeduid als “Citadel oost”, “Citadel west”
  en “Citadel maaiveld”, met Citadel maaiveld als meest westelijk kruispunt.

2     Uitgangspunten
2.1    Intensiteiten
Intensiteiten voor beide varianten zijn aangeleverd in het bestand
GR Allard HB_MATRIX 2–081002.xls. Dit zijn 2-uursintensiteiten, voor ochtend- en avondspits, in
een niet nader aangeduid jaar. Hierop zijn de volgende aanpassingen gedaan:
• voor het drukste uur in ochtend- en avondspits is 55% van de 2-uurswaarde genomen;
• bij een intensiteit van 0 in de matrix voor een beweging die een exclusieve rijstrook heeft, is
  de waarde 20 ingevoerd. COCON kan niet rekenen met een intensiteit van 0;
• voor langzaam verkeer en openbaar vervoer is niet gerekend met intensiteiten, maar met
  realisatie in iedere cyclus.

2.2    Regeltechnische uitgangspunten VRI’s
Voor de kruispuntberekeningen wordt het programma COCON gebruikt.
De volgende regeltechnische uitgangspunten zijn toegepast:
• Afrijcapaciteiten per opstelstrook als volgt:
  ° rechtdoor 1900;
  ° afslaand of gecombineerd 1800;
  ° bij 2 of meer opstelstroken evenzoveel maal de capaciteit van een enkele strook.
Referentienummer                          Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                         2 van 8
• Vastgroentijd 6s rechtdoor, overigens 4s voor rijverkeer; voor voetgangers de tijd om met
   1 m/s tot halverwege de deeloversteek over de tweede rijbaan te komen.
• Geeltijd rechtdoor Graaf Allardsingel 4 sec, overigens 3 sec.
• Ontruimingstijden zijn door een expert geschat.
• Langzaamverkeersoversteken zijn vereenvoudigd tot één signaalgroep (met voetgangers-
 nummer), echter met tijdinstellingen passend bij een combinatie van gekoppelde voetgan-
 gersoversteken en 1 of 2 fietsoversteken.
• Cyclustijd maximaal 120s.

2.3    Vormgeving kruispunten
Deze studie richt zich op het bepalen van de vereiste vormgeving; derhalve is de vormgeving nog
niet in detail vastgesteld. Uitgangspunt zijn de stedenbouwkundige schets
GrAllard-ontwerpkrp080909.pdf en de schetsmatige kruispuntontwerpen GAS3-4-5.pdf (Citadel
oost), GAS2-6.pdf (Citadel west) en GAS1-7.pdf (Citadel maaiveld).

In deze ontwerpen heeft de Graaf Allardsingel steeds 2 opstelstroken rechtdoor en 1 linksaf, en
de zijrichtingen 1 opstelstrook. Alle afslagbewegingen zijn toegestaan. Omdat deze vormgeving
naar verwachting niet altijd voldoende capaciteit zou bieden, en om geloofwaardig conflictvrij te
kunnen regelen, zijn de volgende nadere afspraken gemaakt:
• op de Graaf Allardsingel wordt een afzonderlijke rechtsafstrook toegevoegd waar de rechtsaf-
  beweging conflicteert met parallel langzaam verkeer of openbaar vervoer;
• op de zijtakken kunnen extra opstelstroken worden toegevoegd als dat voor de capaciteit
  nodig is.

De vormgeving volgens tekening, plus waar nodig afzonderlijke rechtsafstroken op de Graaf Al-
lardsingel, wordt als basisvormgeving beschouwd.
Zie ook de schetsjes met de gebruikte signaalgroepindeling verderop in deze memo.

3    Resultaten
3.1   samenvatting en conclusie
• In de variant met 2 kruispunten leiden de rekenresultaten tot het volgende advies:
 ° kruispunt Citadel oost:
   Op beide zijtakken zijn 3 opstelstroken vereist. Hiermee is de kruispuntbelasting nog ac-
   ceptabel, maar de cyclustijd wordt kritisch. Absolute prioriteit voor de OV-baan is dan niet
   mogelijk.
   Met 2 opstelstroken per tak op de zijrichtingen is de regeling overbelast.
 ° kruispunt Citadel west:
   Op de zijtakken kan met 1 opstelstrook worden volstaan. Hiermee is een acceptabele rege-
   ling mogelijk met enige ruimte voor prioriteit voor de OV-baan.

• In de variant met 3 kruispunten leiden de rekenresultaten tot het volgende advies:
 ° kruispunt Citadel oost:
    Op beide zijtakken zijn 2 opstelstroken vereist. Hiermee is een acceptabele regeling moge-
    lijk met enige ruimte voor prioriteit voor de OV-baan.
    Verdere verbetering is mogelijk met 3 opstelstroken op de zijtakken.
   ° kruispunt Citadel west:
    Op de zijtakken kan met 1 opstelstrook worden volstaan. Hiermee is een goede regeling
    mogelijk met ruimte voor absolute prioriteit voor de OV-baan.
   ° kruispunt Citadel maaiveld:
    Op de zijtak zijn 2 opstelstroken vereist. Hiermee is een goede regeling mogelijk.
    Met 1 opstelstrook op de zijtak is de regeling overbelast.
Referentienummer                          Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                         3 van 8
3.2   Rekenresultaten
De berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket COCON, versie 6.5, van DTV.

3.2.1   toelichting op de tabellen
In de volgende tabellen wordt een aantal regeltechnische begrippen en symbolen gebruikt:
C          Cyclustijd. De berekende, gemiddelde cyclustijd. Indien niet berekenbaar
           (overbelast) als “***” weergegeven. De vet gedrukte cyclustijden zijn geschikt
           om een praktisch hanteerbare voertuigafhankelijke regeling te maken. Ze lig-
           gen tot 10% hoger dan de minimale cyclustijd uit de kruispuntanalyse van
           COCON
MGK         Maatgevende conflictgroep. De combinatie van richtingen die bepalend is
           voor de cyclustijd, op grond van verkeersbelasting en verliestijden.
Y          De conflictbelasting van de zwaarst belaste conflictgroep. Dit is niet altijd de
           maatgevende conflictgroep van hiervoor. De conflictbelasting is op te vatten
           als een Intensiteit/Capaciteitsverhouding van de regeling als geheel. Een
           waarde groter dan 1 betekent overbelasting. Bij een waarde van 0,9 is in theo-
           rie 11% groei mogelijk; echter meestal zal reeds bij lagere belasting de cy-
           clustijd onaanvaardbaar toenemen.
reservecapaciteit Is het groeipercentage waarbij de berekende cyclustijd in de maatgevende
           spits oploopt tot 120 seconden.

3.2.2   Kruispunt Citadel oost
De schets geeft de meest uitgebreide vormgeving weer, met 3 opstelstroken op de zijtakken. In
de vorm “zijtakken 2-strooks” zijn rechtdoor en linksaf gecombineerd, en heeft rechtsaf een eigen
strook. Op de Graaf Allardsingel zijn steeds rechtsafstroken opgenomen omdat deze bewegingen
in conflict zijn met langzaam verkeer c.q. OV-baan.

variant 2 kruispunten
Citadel oost,        ochtend            avond              reserve
2 kruispunten         C    MGK      Y   C    MGK       Y  capaciteit
basisvormgeving        *** 03–31–05–08–11  1,15  *** 03–31–05–08–11   1,29  0%
zijtakken 2-strooks     126s 04–11–31–08    0,72  355s 03–05–08–11     0,97  0%
zijtakken 3-strooks     112s 04–12–31–08    0,66  122s 03–31–08–12     0,72  0%

De basisvormgeving is ontoereikend.
Het kruispunt is bij deze vormgeving
zwaar overbelast in de spitsuren.
Met 2 opstelstroken per tak op de zij-
richtingen is het kruispunt eveneens te
zwaar belast. In de avondspits is de
cyclustijd onaanvaardbaar lang. Vaak
wordt een grenswaarde van 0,85 of
0,90 voor de conflictbelasting gehan-
teerd; echter de aanwezigheid van
gekoppelde voetgangersoversteken
over de Graaf Allardsingel maakt dat
zelf bij een conflictbelasting van 0,72 in
de ochtendspits de cyclustijd tot boven
120s oploopt.
Met 3 opstelstroken per tak op de zij-
richtingen is in beide spitsen een ac-
ceptabele regeling mogelijk. De cyclus-
tijd wordt echter al kritisch. Absolute

    Afbeelding 1: signaalgroepnummering
    kruispunt Citadel oost
Referentienummer                                Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                               4 van 8
prioriteit voor de OV-baan zal hier tot cyclustijden ruim boven 120s kunnen leiden. De wachtrij-
lengtes op richting 03 en 04 lopen op tot 140m; de vereiste opstellengte zal moeilijk inpasbaar
zijn.
Een betere regeling is mogelijk wanneer de richtingen 03 en 04 beide 2 opstelstroken krijgen. Dit
betekent dat ook de weg zijde Citadel 2 rijstroken stroomafwaarts moet krijgen.
De volgende tabel geeft de voorspelde wachtrijlengtes en de daarbij gewenste lengte van de
opstelstroken.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel oost, variant 2 kruispunten, zijtakken 3-strooks
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01              169       306      40 m      70 m       80 m
02              760       534      80 m      60 m    (doorgaand)
03              282       466      65 m      140 m       150 m
04              525       387     140 m      115 m       150 m
05              150       174      55 m      60 m    (doorgaand)
06              110       110      40 m      40 m       60 m
07              110       121      40 m      40 m       125 m
08              836      1068     100 m      125 m    (doorgaand)
09              275       226      70 m      65 m       125 m
10              275       220      70 m      65 m       80 m
11              130       224      50 m      70 m    (doorgaand)
12              267       306      90 m      115 m       125 m

variant 3 kruispunten
Citadel oost,          ochtend               avond               reserve
3 kruispunten          C     MGK         Y   C    MGK         Y  capaciteit
basisvormgeving         262s 02–05–09–11–35     0,86  335s 03–31–05–08–11     0,90  0%
zijtakken 2-strooks        86s 04–11–31–08      0,60  108s 03–31–08–11      0,72  5%
zijtakken 3-strooks        86s 04–12–31–08      0,60  102s 03–31–08–12      0,67  10%

De basisvormgeving is ontoereikend. Het kruispunt is bij deze vormgeving te zwaar belast, in
beide spitsen zijn de cyclustijden onaanvaardbaar lang. Vaak wordt een grenswaarde van 0,85 of
0,90 voor de conflictbelasting gehanteerd; echter de aanwezigheid van gekoppelde voetgangers-
oversteken over de Graaf Allardsingel maakt dat bij een conflictbelasting in dit bereik de cyclustijd
tot boven 4 minuten oploopt.
Met 2 opstelstroken per tak op de zijrichtingen is in beide spitsen een acceptabele regeling mo-
gelijk. Absolute prioriteit voor de OV-baan zal echter in de avondspits tot cyclustijden boven 120s
kunnen leiden.
Met 3 opstelstroken per tak op de zijrichtingen is de avondspits een iets kortere cyclustijd moge-
lijk. Het verschil met 2 opstelstroken is gering. Het effect is vooral meer flexibiliteit in de regeling.
Met name de eigen opstelstrook voor richting 12 maakt absolute prioriteit voor de OV-baan beter
inpasbaar. In de ochtendspits hebben de extra rijstroken geen effect op de cyclustijd.
De wachtrijlengtes op richting 03 en 04 zijn aanzienlijk korter dan in de variant met 2 kruispunten.
Zie de volgende tabellen.
Referentienummer                                Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                               5 van 8
Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel oost, variant 3 kruispunten, zijtakken 2-strooks
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01              169       306      50 m      70 m        85 m
02              1028       780      85 m      80 m    (doorgaand)
03               30      222      20 m      85 m        95 m
04              266       108      80 m      40 m        90 m
05               76       48     30 m      25 m    (doorgaand)
07               20       20     15 m      15 m      *) 130 m
08              1125      1349      95 m      130 m    (doorgaand)
09              201       221      30 m      70 m       130 m
10              285       225      40 m      65 m       120 m
11              281       412      80 m      120 m   (doorgaand).
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel oost, variant 3 kruispunten, zijtakken 3-strooks
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01              169       306      35 m      60 m        85 m
02              1028       780      85 m      70 m    (doorgaand)
03               30      222      20 m      80 m        90 m
04              266       108      80 m      40 m        90 m
05               76       48     30 m      25 m    (doorgaand)
06               20       20     10 m      10 m        30 m
07               20       20     10 m      10 m      *) 125 m
08              1125      1349      95 m      125 m    (doorgaand)
09              201       221      35 m      40 m       125 m
10              285       225      40 m      40 m        50 m
11               14      106      10 m      35 m    (doorgaand)
12              267       306      80 m      95 m       105 m
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

3.2.3   Kruispunt Citadel west
De schets geeft de basisvormgeving
weer, met 1 opstelstrook op de zijtak-
ken. In de vorm “zijtakken 2-strooks”
zijn rechtdoor en rechtsaf gecombi-
neerd, en heeft linksaf een eigen
strook. Let op: dit is andersom op het
kruispunt Citadel oost.
Linksaf van zuid naar west is niet in
conflict met de OV-baan! Op de Graaf
Allardsingel is een rechtsafstrook rich-
ting noord opgenomen wegens het
conflict met langzaam verkeer.
           Afbeelding 2: signaalgroepnummering
           kruispunt Citadel west
Referentienummer                                Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                               6 van 8
variant 2 kruispunten
Citadel west,          ochtend               avond                reserve
2 kruispunten          C     MGK         Y   C    MGK         Y  capaciteit
basisvormgeving         106s 02–41–05–09–11     0,78  120s 03–41–05–08–11     0,76  0%
zijtakken 2-strooks        60s 03–41–05–08–12     0,75   72s 03–41–05–08–12     0,71  19%

De basisvormgeving (1 opstelstrook op de zijrichtingen) is nog juist toereikend. Hiermee is een
acceptabele regeling mogelijk met enige ruimte voor prioriteit voor de OV-baan. Omdat het OV in
de maatgevende conflictgroep zit, kan zijn realisatie zonder veel verlies op een willekeurige
plaats in de cyclus worden ingepast. Voor richting 09 is een opstelstrook van 150m lengte ge-
wenst; dat is aanzienlijk meer als in het stedenbouwkundig ontwerp is voorzien.
Met 2 opstelstroken per tak op de zijrichtingen is een aanzienlijk betere regeling mogelijk. Deze
keuze is met name aan te bevelen wanneer men een groene golf op de Graaf Allardsingel wil
invoeren.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel west, variant 2 kruispunten, basisvormgeving (zijtakken enkelstrooks)
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01               55       38      20 m      25 m      *) 120 m
02              1090       825     120 m      115 m    (doorgaand)
03               20       20      10 m      20 m      *) 120 m
05              276       205      95 m      85 m    (doorgaand)
08              1274      1671      80 m      150 m    (doorgaand)
09              207       383     100 m      125 m       150 m
11              427       374     130 m      130 m   (doorgaand).
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel west, variant 2 kruispunten, zijtakken 2-strooks
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01               55       38     20 m       20 m      *) 70 m
02              1090       825     70 m       70 m    (doorgaand)
03               20       20     10 m       10 m      *) 70 m
05               12       34     10 m       20 m    (doorgaand)
06              264       171     65 m       40 m        75 m
08              1274      1671      70 m      105 m    (doorgaand)
09              207       383     50 m       65 m       105 m
11              372       314     85 m       80 m    (doorgaand)
12               55       60     20 m       25 m      *) 80 m
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

variant 3 kruispunten
Citadel west,          ochtend               avond                reserve
3 kruispunten          C     MGK         Y   C    MGK         Y  capaciteit
basisvormgeving          79s 02–41–05–09–11     0,63   96s 02–41–05–09–11     0,72  13%
zijtakken 2-strooks        64s 03–41–05–08–12     0,62   76s 02–09–41–05–12     0,65  26%

De basisvormgeving (1 opstelstrook op de zijrichtingen) is toereikend. Hiermee is een goede
regeling mogelijk met voldoende ruimte voor prioriteit voor de OV-baan.
Referentienummer                                Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                               7 van 8
Met 2 opstelstroken per tak op de zijrichtingen is nog een iets betere regeling mogelijk met meer
ruimte voor verdere verkeersgroei.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel west, variant 3 kruispunten, basisvormgeving (zijtakken enkelstrooks)
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01              103       29     25 m       20 m       100 m
02              1210       976     95 m      100 m    (doorgaand)
03               20       11     10 m       10 m      *) 100 m
05              276       205     85 m       80 m    (doorgaand)
08              1313      1475      90 m      100 m    (doorgaand)
09              266       510     85 m      120 m       130 m
11               25      124     20 m       50 m   (doorgaand).
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel west, variant 3 kruispunten, zijtakken 2-strooks
           intensiteit drukste uur     wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond      ochtend    avond     opstelstroken
01              103       29     30 m       20 m        80 m
02              1210       976     75 m       80 m    (doorgaand)
03               20       11     10 m       10 m      *) 80 m
05               12       34     10 m       20 m    (doorgaand)
06              264       171     55 m       40 m        65 m
08              1313      1475      70 m       80 m    (doorgaand)
09              266       510     65 m      100 m       110 m
11               12       29     10 m       20 m    (doorgaand)
12               13       95     10 m       35 m        35 m
*) Gezien het geringe verkeersaanbod zal verkorten to 50m (verkeerstechnische norm) nauwelijks nadeel voor de naast-
gelegen richting veroorzaken. De bereikbaarheid van de opstelstrook is dan echter niet meer gegarandeerd.

3.2.4   Kruispunt Citadel maaiveld (alleen variant 3 kruispunten)
De schets geeft de basisvormgeving weer, met 1 opstelstrook op de zijtak. In de vorm “zijtakken
2-strooks” hebben rechtsaf en linksaf ieder een eigen strook. Op de Graaf Allardsingel is een
rechtsafstrook opgenomen wegens het conflict met langzaam verkeer.

Citadel maaiveld,        ochtend               avond                reserve
3 kruispunten          C     MGK         Y   C    MGK         Y  capaciteit
basisvormgeving          72s 03–05–08        0,86   *** 03–05–08        1,03  0%
zijtak 2-strooks         34s 03–06–08        0,67   54s 03–06–08        0,79  16%

De basisvormgeving is ontoereikend. Het
kruispunt is bij deze vormgeving overbelast
in de avondspits.
Met 2 opstelstroken op de zijtak is een uit-
stekende regeling mogelijk met een korte
cyclustijd.
Voor de bepaling van opstellengtes is uit-
gegaan van 50s cyclustijd in de ochtend-
spits, omdat bij zeer korte berekende waar-
des de cyclusduur in de praktijk sterk zal
schommelen. Zie volgende bladzijde.


          Afbeelding 3: signaalgroepnummering
          kruispunt Citadel maaiveld
Referentienummer                               Pagina
I&M-99400968-PZ/SK                              8 van 8
Wachtrijlengtes en advies opstelstroken
Kruispunt Citadel maaiveld, variant 3 kruispunten, zijtak 2-strooks
           intensiteit drukste uur    wachtrij (per rijstrook)   advies lengte
richting:      ochtend     avond     ochtend    avond     opstelstroken
02              1525      1126      35 m     25 m    (doorgaand)
03              387      381      60 m     65 m       75 m
04              342      417      40 m     55 m       65 m
06              190      155      35 m     40 m       65 m
07              136      168      25 m     30 m       80 m
08              1345      1886      55 m     80 m    (doorgaand)