Stil De Management Studiu De Caz - DOC by gzh58118

VIEWS: 86 PAGES: 6

Stil De Management Studiu De Caz document sample

More Info
									ŞCOALA:
DIRIGINTE:
CLASA: a VIII-a
ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

                 PLANIFICARE ANUALĂ


           NR
                COMPONENTA        SEM I  SEM II  Anual
           CRT
               Autocunoaştere şi
           1.                  3    4    7
               dezvoltare personală
               Comunicare şi abilităţi
           2.                  4    4    8
               sociale
               Managementul
           3.   informaţiilor şi       3    4    7
               învăţării
               Planificarea carierei     4    2
           4.                           4
               Calitatea stilului de     3    3
           5.                           6
               viaţă
           6.   Analiza situaţiei şcolare   1    1     2
               Total / An         18 ORE  18ORE  36 ORE
 ŞCOALA:
 DIRIGINTE:
 CLASA: a VIII-a
 ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ


   PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA

                      CONSILIERE ȘI ORIENTARE
          Obiective de                                 Modalităţi de realizare
   Modul                 Competenţe specifice
           referinţă                           Tema activităţii   Săpt.    Metode          Obs.
                                       Regulamentul de ordine           - dezbaterea;
                                       interioară
                                                         S. 1
                      - să cunoască şi să respecte                          - dezbaterea;
                      normele şi regulamentul      Interesele mele           S. 25  - chestionare;
                      şcolar;                                    - conversația;
                      -să-şi asume            Timiditatea şi încrederea în sine  S. 27  - dezbaterea;
                      responsabilităţile ce-i revin
         1.1 Să evalueze                                             - prezentarea;
                      în clasă;             Punctele mele tari şi punctele       - chestionare;
1.        punctele tari și slabe,                                     S. 2
                      - să-şi identifice interesele şi                        - dezbaterea;
AUTOCUNOAŞTERE  interesele, abilitățile                   mele slabe
                      abilităţile personale;                             - munca individuală;
ŞI DEZVOLTARE  personale
                      - să demonstreze respect de
         1.2 Să demonstreze                                            - fișe individuale;
PERSONALĂ                 sine şi pentru ceilalţi;      Cunoașterea de sine – cheia
         respect de sine                       succesului în viață
                                                         S. 32  - chestionare;
                      -să-şi evalueze punctele tari                         - dezbaterea;
                      şi cele slabe;                                 - jocuri de rol;
                      - să recunoască atitudinile    Identifică emoția!         S. 6  - prezentare;
                      negative și pozitive față de                          - conversația;
                      sine                                      - chestionare;
                                       Suntem europeni cu adevărat?    S. 34  - dezbaterea;
         2.1 Să explice      -să-şi exprime păreri                             - dezbaterea;
         importanța        pro/contra;            Aparență și esență         S. 3  - jocuri de rol;
         responsabilității     -să facă asemănări şi                             - munca în echipă;
         sociale în diferite    deosebiri de natura etnică şi                         - conversația;
         contexte         culturală;             Cum mă văd ceilalţi?        S. 17  - prezentarea;
         2.2 Să manifeste     - să-și identifice                               - dezbaterea;
          respect pentru       responsabilitățile în diferite                         - fișe individuale;
          exprimarea punctelor    contexte: școală, familie,    Tu vrei asta, eu vreau asta…     S. 20  - dezbaterea;
2. COMUNICARE ŞI  diferite          comunitate                                   - studiu de caz;
          de vedere         - să fie capabil să respecte   Portret de lider           S. 28  - dezbaterea;
ABILITĂŢI SOCIALE
          2.3 Să anticipeze     diferite puncte de vederi
                                         Familia – punctul meu de           - conversație;
          schimbarea rolurilor în  - să recunoască prejudecățile                     S. 8  - dezbaterea;
                                         sprijin
          familie de-a lungul    și stereotipurile, sursele de
                                                               - dezbaterea;
          vieții           apariție ale acestora și
                                         Ascultă, și vei fi ascultat     S.19  - conversația;
                        consecințele
                        - să conștientizeze impactul                          - dezbaterea;
                        stereotipurilor de rol în     Părinţii înteleg ce vreau de la
                                         viaţa?
                                                           S. 26
                        familie
                                                               - studiu de caz;
                                         Violenţa şi abuzul          S. 11  - discuții;

                                                               - conversatia;
                                         Ce vreau şi ce pot realiza?!     S. 30  - dezbaterea;
                                                               - discuția dirijată;
                                         Ce metode de informare            - conversația;
                                         folosesc pentru documentare         - dezbaterea;
                                         privind opțiunile pentru clasa a
                                                           S. 31  - prezentarea;
                        -să identifice şi să uitlizeze
          3.1 Să utilizeze TIC    modurile de informare;      IX-a?
          (tehnologii informatice  -să-şi elaboreze un plan de                          - fișe pe grupe;
                                         Organizare timpului în situații
          și de comunicare)     studiu şi stilul propriu de    de examene și concursuri
                                                           S. 33  - discuția;
3. MANAGEMENTUL                                                        - dezbaterea.
          pentru documentarea    învăţare;
INFORMAŢIILOR ŞI  privind opțiunile     - să conştientizeze factorii                          - dezbaterea;
AL ÎNVĂŢARII                                   De ce învăț eu?           S. 5
          pentru clasa a IX-a    care îi motivează învăţarea;                          - desene;
          3.2 Să aplice tehnici   - să fie capabil să practice o                         - lectura;
          ale gândirii critice    gândire critică și auto-control  Drepturile omului          S. 12  - dezbaterea;
                        asupra propriei învățări                            - dezbatere;
                                         Factorii cognitivi ai învățării   S. 21  - conversație;
                                                               - lucru pe echipe;
                                                               - chestionare;
                                         Noutate, originalitate – inovație,
                                                           S. 10  - dezbaterea;
                                         invenție
                                                               - studiu de caz;
          4.1 Să argumenteze     -să-şi dezvolte abilităţile de                         - conversația;
          importanța elementelor   formulare a obiectivelor pe    Prin muncă câştigi în viaţă!     S. 9  - explicația;
          de marketing personal   termen lung şi scurt;                             - studiu de caz;
          (scrisoarea de intenție,  -să se familiarizeze cu                            - dezbaterea;
          CV-ul) pentru găsirea   experienţa muncii şi cu      Mi-aş dori să fiu…          S. 13  - conversația;
          unui loc de muncă     cerinţele diferitelor profesii;                        - conversatia,
4. PLANIFICAREA   4.2 Să demonstreze     - să analizeze modul în care                          - expunerea;
                                         Pot să devin ceea ce vreau eu?    S. 23
CARIEREI      importanța         interesele influenţează                            -activitate
          portofoliului personal   alegerea activităţilor;                            individuală;
          pentru           -să-şi dezvolte abilităţile de                         - pliante;
          conturarea unui traseu   construire a unui plan de     Un job? Cerere-ofertă        S. 4  - dezabaterea;
          educațional și       carieră;                                    - studiu de caz;
          profesional        - să cunoască modul de      Cariere de succes          S. 15  - dezbaterea;
          4.3 Să dezvolte un plan  completare ale formularelor
          educațional și de     de opțiune pentru clasa a IX-
          carieră          a                                       - prezentarea;
                                         Cum compun un CV?          S. 29  - realizarea unui
                                                               C.V.;

                                                               - joc de rol;
                                                               - dezbaterea;
                                         Ce este securitatea personală?    S. 7
                        - să-şi identifice propriile                          - activitate pe
          5.1 Să evalueze                                              grupe;
                        surse de stres cu care se
          convingerile,                                               - dezbaterea;
                        confruntă;            Depinde succesul de aspectul
                                                           S. 14
          atitudinile si                                              - colaje, desene;
                        - să cunoască noţiuni legate   exterior?
          comportamentele
                        de adaptarea la stres,                             - chestionar;
          definitorii ale stilului                   A conviețui cu natura        S. 16
5. CALITATEA                  optimizarea învăţării, stil de                         - dezbaterea;
          de viata în planificarea
STILULUI DE VIAŢĂ               viaţă sănătos;                                 - realizare de
          carierei
                        -să cunoască noţiuni legate                          pliante;
          5.2 Să demonstreze                      Spune NU, drogurilor!        S. 24
                        de vicii şi metode de evitare                         - dezbaterea;
          abilități de
                        a acestora;                                  - studiu de caz;
          management al
                        - să conştientizeze nevoia                           - dezbaterea;
          stresului
                        stilului de viaţă dorit;     Surse de stres în viața mea     S. 22  - chestionar;
                                         Ce știm despre catastrofe          - studiu de caz;
                                         naturale?
                                                           S. 35  - dezbaterea;
ORE LA DISPOZIŢIA                                Analiza situaţiei la învăţătură în
                                                           S. 18
DIRIGINTELUI ŞI A                                anul şcolar 2010-2011
ELEVILOR
                                                           S. 36
 ŞCOALA:
 DIRIGINTE:
 CLASA: a VIII-a
 ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

                            SEMESTRUL I

                       S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17  S18
Regulamentul de ordine interioară       X
Punctele mele tari şi punctele mele slabe     X
Aparență și esență                   X
Un job? Cerere-ofertă                    X
De ce învăț eu?                          X
Identifică emoția!                           X
Ce este securitatea personală?                       X
Familia – punctul meu de sprijin                         X
Prin muncă câştigi în viaţă!                             X
Noutate, originalitate – inovație, invenție                        X
Violenţa şi abuzul                                        X
Drepturile omului                                           X
Mi-aş dori să fiu…                                              X
Depinde succesul de aspectul exterior?                                       X
Cariere de succes                                                    X
A conviețui cu natura                                                     X
Cum mă văd ceilalţi?                                                         X
Analiza situaţiei la învăţătură                                                      X
 ŞCOALA:
 DIRIGINTE:
 CLASA: a VIII-a
 ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

                              SEMESTRUL AL II-LEA

                      S19  S20  S21  S22  S23  S24  S25  S26  S27  S28  S29  S30  S31  S32  S33  S34  S35  S36
Ascultă, și vei fi ascultat         X
Tu vrei asta, eu vreau asta…           X
Factorii cognitivi ai învățării             X
Surse de stres în viața mea                  X
Pot să devin ceea ce vreau eu?                   X
Spune NU, drogurilor!                           X
Interesele mele                                 X
Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa?                        X
Timiditatea şi încrederea în sine                              X
Portret de lider                                         X
Cum compun un CV?                                            X
Ce vreau şi ce pot realiza?!                                         X
Ce metode de informare folosesc pentru                                       X
documentare privind opțiunile pentru
clasa a IX-a?
Cunoașterea de sine – cheia succesului în                                         X
viață
Organizare timpului în situații de                                               X
examene și concursuri
Suntem europeni cu adevărat?                                                     X
Ce știm despre catastrofe naturale?                                                     X
Analiza situaţiei la învăţătură                                                          X

								
To top