Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Slide 1 - Ekonomski Fakultet

VIEWS: 116 PAGES: 91

									       Sveuĉilište u Splitu
       EKONOMSKI FAKULTET

         Strategijski managment
         Dr. sc. Ţelimir Dulĉić, prof CROATIA OSIGURANJE d.d.

Studenti: Marina Fiamengo
     Martina Glavaš
     Jelena Ljubica             Split,
     Marijana Pavić             14.06.2007.
      POVIJEST
Osnovana 4. lipnja 1884. godine
Završetkom Drugog svjetskog rata
preimenovana je u Drţavni osiguravajući
zavod (DOZ)
Ime Croatia je ponovno vraćeno 1970.
godine
Krajem osamdesetih godina promjene u
društvenim i politiĉkim odnosima
      POVIJEST
Na gospodarstvenom planu drţavna
ekonomija ustupa mjesto trţišnoj
Croatia 1990. godine postaje dioniĉko
društvo s preteţitim dijelom drţavnog
vlasništva
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
     CO d.d.
                     FILIJALA
                     SPLIT 29

                     SEKTOR ZA               SLUŢBA ZA
 SLUŢBA ZA                         SLUŢBA ZA
                     OSIGURANJA                OPĆE
  PRODAJU     SLUŢBA ŠTETA             RAĈUNOVODSTVO
                     PRIJEVOZA I              I KADROVSKE
 OSIGURANJA                         I FINANCIJE
                      KREDITA                POSLOVE


                                        ODJEL OPĆIH I
ODJEL OSIGURANJA  ODJEL PROCJENE     ODJEL OSIG.     ODJEL
                                        KADROVSKIH
 PRAVNIH OSOBA      ŠTETA     POMORSKOG KASKA  RAĈUNOVODSTVA
                                         POSLOVA
ODJEL OSIGURANJA
          ODJEL LIKVIDACIJE   ODJEL KARGO   ODJEL FINANCIJSKIH
    FO                                   ODJEL EOP-A
           PO UGOVORIMA     OSIGURANJA     POSLOVA
 I MALIH PODUZET.
          ODJEL LIKVIDACIJE
 ODJEL OSOBNIH
              PO
 OSIGURANJA
           ODGOVORNOSTI
          ODJEL LIKVIDACIJE
 ODJEL ŢIVOTNIH
           MEĐUNARODNIH
 OSIGURANJA
             ŠTETA
     USTROJSTVO
Croatia osiguranje se dijeli na dvije
osnovne cjeline:

GENERALNA DIREKCIJA
PODRUŢNICE
   GENERALNA DIREKCIJA
Obavlja ĉetiri osnovne grupe poslova:
  grupa poslova osiguranja i reosiguranja
  grupa ekonomsko financijskih poslova
  grupa poslova korporativnog upravljanja
  te gospodarenja imovinom
  grupa poslova upravljanja procesima
  naknade šteta
      PODRUŢNICE
REGIJA 1:  Zagreb, Zagreb PIK, Karlovac
REGIJA 2:  Varaţdin, Ĉakovec,
       Koprivnica, Zabok
REGIJA 3:  Bjelovar, Kutina, Sisak,
       Virovitica
REGIJA 4:  Osijek, Slavonski Brod,
       Vinkovci, Poţega
      PODRUŢNICE
REGIJA 5:  Pula, Rijeka, Gospić
REGIJA 6:  Dubrovnik, Split, Šibenik,
       Zadar
             Croatia osiguranje
                 d.d.
                Zagreb

  Croatia Lloyd d.d.
   Zagreb 94,64%
                     Croatia - tehniĉki pregledi
                          d.o.o.
 Croatia osiguranje d.d.          Zagreb 100,00%
  Ljubuški BiH 52,05%

                      Croatia agent d.o.o.
 PBZ Croatia osiguranje           Zagreb 100,00%
     d.d.
  Zagreb 50,00%
                     Milenijum osiguranje a.d.
                     Beograd, SiCG 99,98%
  Croatia leasing d.d.
  Zagreb 100,00%
                     Croatia osiguranje d.o.o.
                      mirovinsko društvo,
 Slavonijatrans - tehniĉki
                       Zagreb100,0%
     pregledi
d.o.o. Slavonski Brod 76%
                      Croatia zdravstveno
                       osiguranje d.d.
    Zagos d.o.o.             Zagreb 100,00%
   Zabok 61,84%

                      Croatia Sigurimi s.a.
Vardar Croatia osiguranje        Priština, Kosovo 100,00%
     d.d.
Skopje, Makedonija 36,4%
   UPRAVA DRUŠTVA
 Predsjednik Uprave
 Ĉlan Uprave
 Tajnik Uprave

NADZORNI ODBOR:
 Predsjednik
 Zamjenik predsjednika
 Ĉlanovi
            UPRAVA
            DRUŠTVA    SEKTOR ZA
                   UNUTARNJU
   SLUŢBA ZA             REVIZIJU
  KORPORATIVNE
  KOMUNIKACIJE            SEKTOR ZA
                   KORPORATIVNO
   SEKTOR ZA            UPRAVLJANJE
  GOSPODARENJE
   IMOVINOM          SEKTOR ZA PRODAJU
   I NABAVOM            I MARKETING
SEKTOR ZA OSIGURANJE          SEKTOR ZA
 AUTO ODGOVORNOSTI         OSOBNA NEŢIVOTNA
  I AUTO KASKA           OSIGURANJA

SEKTOR ZA OSIGURANJE
                 SEKTOR ZA OSIGURANJE
 PRIJEVOZA I KREDITA
                 IMOVINE I REOSIGURANJE

 SEKTOR ZA ŢIVOTNA           SEKTOR
  OSIGURANJA           ZA KORPORATIVNE
                    FINANCIJE
   SEKTOR ZA
 RAĈUNOVODSTVO            SEKTOR ZA
   I POSLOVNO           INFORMATIĈKU
  IZVJEŠĆIVANJE            POTPORU
                 POSLOVNIH PROCESA
   SEKTOR ZA
  AKTUIARSKE            SEKTOR ZA
   POSLOVE            UPRAVLJANJE
                   PROCESIMA
 SEKTOR ZA PRAVNE
  KADROVSKE I
  OPĆE POSLOVE
     VIZIJA I MISIJA
MISIJA
 zadrţati lidersku poziciju
 razvijanje i plasiranje novih proizvoda
 implementacija najsuvremenijih poslovnih
 tehnika
 trajno ulaganje u znanje i vještine svojih
 djelatnika
 akvizicije na susjednim trţištima
      VIZIJA I MISIJA
VIZIJA
 struĉno i efikasno društvo koje preuzima
 rizike
 partner koji zna anticipirati potrebe
 osiguranika
 ponuditi još bolju uslugu
 PREDMET POSLOVANJA
   DRUŠTVA
ŢIVOTNA OSIGURANJA:
- osiguranje ţivota
- rentno osiguranje
 PREDMET POSLOVANJA
   DRUŠTVA
NEŢIVOTNA OSIGURANJA:
- osiguranje od nezgode
- zdravstveno osiguranje
- osiguranje cestovnih vozila – kasko
- osiguranje robe u prijevozu
- osiguranje od automobilske
 odgovornosti
- osiguranje kredita
 PREDMET POSLOVANJA
   DRUŠTVA
FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE
IMOVINOM :
 - prikupljanje i drţanje novĉanih sredstava
 - mjenjaĉki poslovi
 - plasiranje novĉanih sredstava
  (kreditiranje, deponiranje)
 - kupnja i prodaja vrijednosnih papira,
  nekretnina, prava te ostalih oblika imovine
 - davanje nekretnina u zakup
 PRODAJA I DISTRIBUCIJA
Politika prodaje

 Aktivno se djeluje u smjeru stvaranja
 konkurentskih prednosti, odrţavanja
 lojalnosti kupaca i ostvarivanja efekta
 kriţane prodaje ("cross selling")
 MATRICA PROIZVODNOG PORTFELJA


                  RASTUĆI
 ZRELI SEGMENT                      NOVI SEGMENT
                  SEGMENT
                  OSIGURANJA:
   OSIGURANJA:
                  ţivotna, privatno    BANKO OSIGURANJE
   motorna vozila,
                   zdravstveno,
     imovina,
                    nezgoda,      PAKETI OSIGURANJA
   prijevoz i krediti
                 teško bolesna stanja    ODREDNICE:
                  ODREDNICE:
zadrţavanje trţišnog udjela                  ODREDNICE :
               ubrzano osvajanje trţišnog
 u osiguranjima s visokim                  stvaranje trţišnog
                udjela u osiguranjima s
 prihodima te osiguranje                 udjela novih osiguranja
               visokim potencijalom rada
    profitabilnosti
                   osiguranje od
                   odgovornosti     nezgode
       zdravstveno
                      5%        6%
         2%

  auto-                             životna
odgovornost                           osiguranja
  29%                               10%


                                prijevoz i
                                 kredit
                                  11%


   imovinska
                          auto kasko
   osiguranja
                           13%
    24%


           Croatia osiguranje d.d.
             osnovano 1884. godine
             djelatnosti sva osiguranja
           temeljni kapital 442.887.200,00
         predsjednik uprave Hrvoje Vojković
            bruto premija 2.951.386,00
    TEMELJNI PODACI

VLASNIĈKA STRUKTURA 31.12.2005.


Hrvatski fond za privatizaciju 80,27%
Ostali dioniĉari        19,73%
Ukupno             100,00%
SREDSTVA 31.12.2005.

 Temeljni kapital    442,9 mil. kn
 Broj dionica     316.348 dionica
 Knjigovodstvena
 vrijednost dionice     1.400 kn
 Tehniĉke priĉuve    3.406,5 mil. kn
 Matematiĉka priĉuva
 osiguranja ţivota   1.044,9 mil. kn
Rang lista osiguratelja prema ukupno zaraĉunatoj bruto premiji
                          Udio u premiji svih
                      Index    društva u %
              Zaraĉunata   2006/              Ţivotna    Neţivotna
Rang   Osiguratelj   bruto premija   2005   2006    2005   osiguranja   osiguranja
1   Croatia       2.951.386.000  105,4   36,10    38,00  296.670.000  2.654.716.000
2   Euroherc       920.590.803  109,4   11,30    11,30          920.590.803
3   Allianz        873.534.058  116,2   10,70    10,10  354.082.600   519.451.458
4   Jadransko       612.059.413  112,1   7,50    7,30          612.059.413
5   Zagreb        442.632.822  101,5   5,40    5,90  201.276.851   241.355.971
6   KWSO         400.840.206  136,8   4,90    3,90  168.432.838   232.407.368
7   Grawe         395.128.359   105   4,80    5,10  248.983.242   146.145.117
8   Triglav        318.382.222  116,2   3,90    3,70   59.461.089   258.921.133
9   Merkur        259.250.716  110,9   3,20    3,10  218.354.731   40.895.985
10   Generali       216.179.697  156,2   2,60    1,10  152.762.619   63.417.078
11   Agram ţivotno     201.496.588  175,6   2,50    1,50  201.496.588
12   Helios        124.132.501  113,4   1,50    1,50   54.216.614   69.915.887
13   Sunce         122.340.000   72,9   1,50    2,30          122.340.000
14   Uniqa         109.656.947   120   1,30    1,20   61.946.907   47.710.040
15   Cratia zdravst.    59.144.795  213,8   0,70    0,40           59.144.795
16   Cosmopolitan      53.822.480  129,8   0,70    0,60   53.822.480
17   Erste Sparkassen    51.488.658  500,4   0,60    0,10   51.488.658
18   Basler ţiv.      42.071.579  285,5   0,50    0,20   42.071.579
19   Basler         21.094.458    95   0,30    0,30           21.094.458
20   HOK           4.965.000  106,3   0,10    0,10           4.965.000
21   Libertas                    0,00    0,80
22   AWSO                      0,00    1,10
23   Addenda                     0,00    0,40
    UKUPNO       8.180.197.302  110,1  100,00   100,00  2.165.066.796  6.015.130.506
    PODACI O POSLOVANJU
 POSLOVNI REZULTATI CO - PODRUŢNICA
        SPLIT
          2001      2002      2003      2004      2005

UKUPNI PRIHODI
         2.583.155.110  2.637.426.232  2.686.537.899  2.985.406.326 3.140.251.944
 DRUŠTVA CO

UKUPNI PRIHODI  173.331.470   169.370.472   153.518.167   169.013.781  189.945.490

UKUPNI RASHODI  181.225.797   170.484.040   149.585.575   171.938.194  183.962.204
 FINANCIJSKI
          -7.894.327   -1.113.568   3.932.592    -2.924.413   5.983.286
 REZULTAT
          IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
          OD 01.01.2001. - 31.12.2006.
 GRUPACIJA                    POLICIRANA PREMIJA
OSIGURANJA     2001      2002      2003      2004      2005      2006

1. IMOVINA    26.561.182,00  28.115.447,06  31.338.581,18  34.270.746,08  34.732.327,94  37.255.016,35

2. TRANSPORT
         35.527.138,44  32.768.525,41  32.140.821,91  41.788.732,86  48.419.841,89  54.163.978,62
  I KREDIT

3. MOTORNA
         59.008.662,16  60.953.752,65  66.778.245,53  70.945.322,49  74.861.972,34  77.145.501,55
  VOZILA

4. OSOBE     25.582.730,91  16.802.614,28  14.593.712,28  12.778.584,34  14.215.059,81  14.154.031,30

NEŢIVOTNA
      146.679.713,51 138.640.339,40 144.851.360,90 159.783.385,77 172.229.201,98 182.718.527,82
OSIGURANJA
ŢIVOTNO
         17.481.178,92  19.031.665,44  21.116.452,44  23.932.532,55  26.391.038,28  28.333.097,04
OSIGURANJE
PODRUŢNICA
      164.160.892,43 157.672.004,84 165.967.813,34 183.715.918,32 198.620.240,26 211.051.624,86
UKUPNO
FINANCIJSKI POKAZATELJI

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

POKAZATELJI AKTIVNOSTI
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
    (profitna marţa)
  dobit/prihod          4
                                   Bruto profitna marža
         3,5                         Neto profitna marža

          3

         2,5

          2

         1,5

          1

         0,5

          0
          2000  2001  2002  2003  2004  2005   2006

                               godina
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
    (ROE, ROA)

      14                        Koeficijent
 ROA,ROE
                               rentabilnosti kapitala,
      12                        ROE

      10                        Povrat na korišteni
                               kapital, ROA
      8

      6

      4

      2

      0
       2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

                          godina
        POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

        1,2                         Koeficijent likvidnosti
Koeficijenti
        1                         Koeficijent
                                  solventnosti
        0,8                         Koeficijent
                                  zaduženosti

        0,6


        0,4


        0,2


        0
        2000  2001  2002  2003  2004  2005   2006
                             godina
           POKAZATELJI AKTIVNOSTI
            (unovĉivost premije)

           100
unovĉivost premije
           90
           80
           70
           60
           50
           40
           30
           20
           10
           0
           2000  2001  2002  2003  2004  2005    2006
                                godina
  POKAZATELJI AKTIVNOSTI
   (vrijeme isplate štete)

            14
vrijeme isplate štete
            12

            10

            8

            6

            4

            2

            0
            2000  2001  2002  2003  2004  2005    2006
                                 godina
POKAZATELJI AKTIVNOSTI
(efikasnost rješavanja štete)

                82
efikasnost rješavanja štete
               81,5
                81
               80,5
                80

               79,5
                79
               78,5
                78
               77,5
                 2000  2001  2002  2003  2004  2005    2006
                                      godina
    BRUTO I NETO DOBIT

    120.000
kune
                               Bruto dobit CO d.d.
    100.000                        Neto dobit CO d.d.

    80.000

    60.000

    40.000


    20.000

      0
      2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006
                         godina
KRETANJE ZARADE PO DIONICI

                350
 kretanje zarade po dionici
                300
                250
                200

                150
                100
                50
                0
                2000  2001  2002  2003  2004  2005    2006
                                     godina
                  UKUPAN PRIHOD

            3.500.000
ukupan prihod CO d.d.
            3.000.000

            2.500.000

            2.000.000

            1.500.000

            1.000.000

             500.000

                0
                2000  2001  2002  2003  2004  2005   2006
                                     godina
  ANALIZA OKOLINE

ANALIZA OPĆE OKOLINE
ANALIZA POSLOVNE OKOLINE

ANALIZA INTERNE OKOLINE
 ANALIZA OPĆE OKOLINE
Ekonomska okolina
Znanstveno - tehnološka okolina
Politiĉko - pravna okolina
Socijalno - kulturna okolina
Demografska okolina
  EKONOMSKA OKOLINA
U 2006. god. ukupno zaraĉunata premija
2,9 milijardi kuna
Neţivotna osiguranja sudjeluju sa 2,7
milijardi kuna
Ţivotna osiguranja sudjeluju sa 296,7
milijuna kuna
U hrvatskom trţištu osiguranja (8,18
milijardi kn ) CO ima udio od 36,1 %
Rekordna vrijednost dionice - 18.700 kn
 ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA
     OKOLINA
A) TEHNIČKI FAKTORI
 Prodajna mjesta diljem Hrvatske
 Prodaja u vlastitim poslovnim zgradama i
 predstavništvima, stanicama za tehniĉki
 pregled vozila, auto salonima, shoping
 centrima, marinama, bankama i ostalim
 fin. institucijama
 Prostori informatiĉki opremljeni
 ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA
     OKOLINA
B) TEHNOLOŠKI FAKTORI
 Nova arhitektura centralne baze podataka
 Nesmetan rad i u uvjetima velikog
 opterećenja
 Najmoderniji informatiĉki programi
 UnaprjeĊivanje i nadogradnja Internet
 stranica
 Redovito aţuriranje sadrţaja stranica
 ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA
     OKOLINA
C) TEHNO - EKONOMSKI FAKTORI
 Inovacije u projektima kako bi se olakšao
 posao svim djelatnicima
 Za svaku aplikaciju izraĊene detaljne
 upute za korištenje
POLITIĈKO - PRAVNA OKOLINA
Do poĉetka 2008. god. neće se mijenjati
aktualni zakonski okviri vezani za ovu
djelatnost
Svi postojeći zakoni nisu u skladu sa
direktivama EU
Novi Zakon o osiguranju , uvjetima i
kratkim rokovima zatekao je sve
osiguravatelje
POLITIĈKO - PRAVNA OKOLINA
Licenca za obavljanje poslova zastupanja,
odnosno zastupanja u osiguranju
Hanfa najavila nove sankcije osigurava-
teljima za prekršaje
Sporazum osiguravatelja kao odgovor na
nove sankcije
  SOCIJALNO - KULTURNA
     OKOLINA
Makroekonomski faktori (niska inflacija,
porezna politika, veći standard zaposlenih)
utjeĉu na trend rasta osiguranja
Ţivotna osiguranja u prošloj godini
najzatupljenija vrsta, sa najvećom stopom
rasta
Sve razvijenija svijest graĊana o potrebi
osobnog planiranja štednje za buduću
mirovinu
 DEMOGRAFSKA OKOLINA
Zaposlenici Croatia osiguranja d.d. su
struĉno osposobljeni, ambiciozni i dobro
motivirani za ostvarivanje planova
CO im nudi izvrsne radne uvjete,
funkcionalne urede i modernu opremu koja
im omogućuje stalnu ukljuĉenost u posao
PRIKAZ PRILIKA I PRIJETNJI OPĆE OKOLINE
    DIMENZIJE OPĆE OKOLINE   PRILIKE  PRIJETNJE
 Ekonomska okolina
 Trţišni faktori           +
 Financijski faktori         +
 Ekonomski faktori          +
 Znanstveno - tehnološka okolina
 Tehniĉki faktori          +
 Tehnološki faktori         +
 Tehno - ekonomski faktori      +
 Politiĉko - pravna okolina
 Pravna regulativa          +
 Socijalno - kulturna okolina
 Socijalni trendovi               -
 Kulturne karakteristike             -
 Demografska okolina
 Demografski faktori         +
       OŠTRO MOTRENJE OPĆE OKOLINE
                 UTJECAJ  VAŢNOST  PRILIKE +
PODRUĈJE
                 FAKTORA  FAKTORA  PRIJETNJE -
Ekonomska okolina
Trţišni faktori           +5     8     40
Financijski faktori         +5    10     50
Ekonomski faktori          +4     5     20
Znanstveno - tehnološka okolina
Tehniĉki faktori          +3     4     12
Tehnološki faktori         +4     5     20
Tehno - ekonomski faktori      +3     5     15
Politiĉko - pravna okolina
Pravna regulativa          +3     5     15
Socijalno - kulturna okolina
Socijalni trendovi         -1     7     -7
Kulturne karakteristike       -1     6     -6
Demografska okolina
Demografski faktori         +4     9     36
 OŠTRO MOTRENJE OPĆE
    OKOLINE
Pregledom navedenih rezultata vaţnosti
faktora vidljivo je da je utjecaj okoline
pozitivan, prvenstveno se to odnosi na
ekonomsku i demografsku okolinu
Prijetnje predstavlja socijalno - kulturno
okruţje, ali će se i to s vremenom mijenjati
u pozitivnom smjeru
  Prosjeĉna ocjena utjecaja faktora

Ekonomska okolina           4,7
Znanstveno - tehnološka okolina    3,3
Politiĉko - pravna okolina       3,0
Socijalno - kulturna okolina      -1,0
Demografska okolina          4,0
  Prosjeĉna ocjena vaţnosti faktora

Ekonomska okolina           7,7
Znanstveno - tehnološka okolina    4,7
Politiĉko - pravna okolina       5,0
Socijalno - kulturna okolina      6,5
Demografska okolina          9,0
      ANALIZA I PROCJENA
       TEHNOLOGIJE

                 SUSTAV KOJI
       SUSTAV KOJI                 NOVI
                  KORISTE
       KORISTI CO                SUSTAVI
                 KONKURENTI

                             Stalno
      Moderan informatiĉki Moderan informatiĉki  unapreĊenje
 Prilike     sustav        sustav     programa svima
                           donosi prednostiPrijetnje
Informatika

CO je uloţila znatne napore i sredstva
kako bi osuvremenila informatiĉki sustav
Razvila je mreţnu infrastrukturu kako bi
povezala sve podruţnice
Za sve programske aplikacije i softvere
koje koristi CO postoji odgovarajuća
licenca
TEHNOLOGIJE  Procjena tehnologije pomoću matrice       VISOKA    A         B
VAŢNOST
       NISKA    C         D

             VISOK       NIZAK

              POLOŢAJ  TEHNOLOGIJE
     ANALIZA I PROCJENA RANJIVOSTI
Kategorija Potencijalne Potencijalne                Procjena
                   Utjecaj Vjerojatnost Reakcija
podupiranja prijetnje  posljedice                 ranjivosti
               Gubitak dijela
        Pojava novih
TRŢIŠTE             trţišta i    8   0,3   9    2,4
        konkurenata
               obaranje cijena
SREDSTVA
                Smanjena
        Zaostajanje u
                 dobit i
RADA-     uvoĊenju novih           8   0,1   9    0,8
                smanjena
TEHNOLOGIJA   tehnologija
               konkurentnost
OSTALI               Niska
        Nedovoljna
PROIZVODNI          produktivnost
         struĉnost i
RESURSI:           rada, povećani   6   0,2   9    1,2
         iskustvo
LJUDSKI             troškovi
         kadrova
I FINANCIJSKI         poslovanja
        Nedoraslost
         vodećih  Gubitak ugleda
MENADŢMENT                    4   0,1   8    0,4
         kadrova    na trţištu
         zadacima
REFERENCE
        Gubitak trţišta Poslovni gubici  7   0,1   8    0,7
PODUZEĆA
UKUPNO                      6,6  0,16  8,6   1,1
           ANALIZA I PROCJENA RANJIVOSTI
            10
UTJECAJ PRIJETNJI
          VISOK
                 I        II
               BEZ ZAŠTITE    OPASNO                III       IV
          NIZAK
               RANJIVO     SPREMNO
            1,1

            0               8,6  10
                NISKA       VISOKA

                 SPOSOBNOST UZVRAĆANJA
ANALIZA POSLOVNE OKOLINE
 Dobavljači i kupci
 Najvaţniji dobavljaĉi predstavljaju ujedno i
 kupce
 HEP, INA, T- com, Europapressholdig
 (Slobodna Dalmacija), Narodne novine,
 Vodovod, Ĉistoća, Parkovi i nasadi, Sokol
 Marić...
  Konkurencija
Na hrvatskom trţištu osiguranja trenutno djeluju 23
osiguravajuća društva:

DRUŠTVO     PREMIJA UDJEL    DRUŠTVO     PREMIJA UDJEL

CROATIA     2.946.416  35,97  GENERALI
                            110.724  1,35
                  ŢIVOTNO
EUROHERC     920.907  11,24
                  UNIQA       109.657  1,34
ALIANZ      873.534  10,87
                  GENERALI      62.742  0,77
JADRANSKO     612.806  7,48
                  CROATIA
ZAGREB      462.373  5,65           59.144  0,72
                  ZDRASTVENO
KWSO       400.965   4,9
                  COSMOPOLITAN    53.873  0,66
GRAWE       387.425  4,73
                  ERSTE       51.489  0,63
TRIGLAV      317.259  3,78
                  LIBERTAS      42.724  0,52
MERKUR      259.251  3,17
                  BASLER ŢIVOTNO   42.072  0,51
AGRAM ŢIVOTNO   201.517  2,46
                  BASLER       20.962  0,26
HELIOS      122.353  1,49
                  HOK         4.965  0,06
SUNCE       122.340  1,49
   Konkurencija
 CO drţi vodeću poziciju kada je rijeĉ o neţivotnom osiguranju
 dok kod ţivotnog osiguranja nalazi se na drugom mjestu:

Neţivotna osiguranja - prvih pet      Ţivotna osiguranja - prvih pet
2006.god.                  2006. god.

  Društvo     Premija     Udjel   Društvo    Premija     Udjel

  Croatia     2.655.259   44,15   Allianz      354.083    16,27

  Euroherc      920.907    15,31   Croatia      291.157    13,38

 Jadransko      612.806    10,19   Grawe       246.677    11,34


  Allianz      519.451    8,64   Zagreb      221.300    10,17


  Triglav      258.006    4,29   Merkur      218.355    10,03
 Rizik konkurencije

Uoĉljiv je trend konsolidacije
osiguravajućih društava
U segmentu neţivotnog osiguranja CO je
uvjerljivo trţišni lider
U segmentu ţivotnog osiguranja zauzima
drugo mjesto
CO ima jasnu koncepciju rasta
        CO u odnosu na konkurenciju


       50
postotak, %
       45
       40
       35
       30
       25
       20
       15
       10
        5
        0
          Izrazito bolje  Bolje  Niti bolje, niti  Lošije  Izrazito lošije
                         lošije
Dioničari

Većinski vlasnik Croatia osiguranja je
drţava odnosno, Hrvatski fond za
privatizaciju koji drţi 81,2% dionica, dok
mali dioniĉari drţe 18,8%
Status dioniĉara se u pravilu nudi
zaposlenicima, posebno mladim i
sposobnim menadţerima kojima je to
dodatna motivacija za još kvalitetniji rad
Državne organizacije

Ne postoji više direkcija za nadzor
osiguravajućih društava
Sada te poslove obavlja Hrvatska agencija
za nadzor financijskih institucija (HANFA)
Njezina nadzorna uloga bi trebala
pridonijeti boljoj zaštiti krajnjih korisnika
osiguravateljskih usluga
Strukovna udruženja

HUO - Hrvatski ured za osiguranje (za
obvezna osiguranja u prometu)
Udruţenje osiguratelja pri HGK
Analiza poslovne okoline

                PRILIKE/
   DIMENZIJA OPĆE OKOLINE
                PRIJETNJE
 1. Dobavljaĉi i kupci      +
 2. Konkurenti           -
 3. Dioniĉari           +
 4. Drţavne organizacije     +
 5. Strukovna udruţenja      +
    Analiza strukture konkurencije

R. B. KLJUĈNI FAKTORI                PROCJENA
 1.  Potencijalna stopa rasta              10%
 2.  Prijetnja ulaska novih poduzeća        Male jaĉine
 3.  Intenzitet rivalstva, suparništva       Velike jaĉine
 4.  Pritisak zamjenskih proizvoda         Nema znaĉaja
 5.  Zavisnost od dopunskih proizvoda       Srednji znaĉaj
 6.  Snaga cjenkanja kupaca       U dobrovoljnim vidovima osiguranja
 7.  Snaga cjenkanja dobavljaĉa     U dobrovoljnim vidovima osiguranja
 8.  Stupanj tehnološke ovisnosti         Srednji znaĉaj
 9.  Postotak primjene inovacija          Mali znaĉaj
 10.  Razina sposobnosti menadţmenta         Veliki znaĉaj
ANALIZA INTERNE OKOLINE
Društvo svojom organizacijom i svojom
kulturom nastoji na što bolji naĉin
upravljati svojim resursima
Komunikacija i protok informacija svih
razina se odvija besprijekorno
Prognoziranja i procjene budućnosti se
vrše snimanjem okruţja i iskustvima
bliskih susjeda
    LJUDSKI RESURSI
Ukupan broj zaposlenih CROATIA
OSIGURANJA d.d. je 2211

Broj zaposlenih u podruţnici Split je 138

CROATIA GRUPA ima preko 3000
zaposlenih djelatnika
ZBROJNI ISPIS ZAPOSLENIKA (AKTIVNI)

     Struĉna
           Broj  %
     sprema

    I-NKV     1   0,72
    III-KV    3   2,17
    IV-KV, SSS  63   45,65
    V-VKV     2   1,45
    VI-VŠS    11   7,97
    VII/1-VSS  53   38,41
    VII/2-MR   5   3,62
    UKUPNO    138   100
 ANALIZA FIZIĈKIH RESURSA
Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju svojih
poslovnih zgrada i poslovnih prostora
Centralizacija sredstava za investicije,
financiranje nabave roba i usluga
Završeni projekti izgradnje novih zgrada u
Splitu i Zagrebu
Izgradnja Stanica za tehniĉki pregled
vozila
Opremanje bolnica i poliklinika
 ORGANIZACIJSKA KULTURA
    PODUZEĆA
PrilagoĊavanja i poboljšavanja kompe-
tentnosti zaposlenika i menadţmenta
ProvoĊenje edukacija postojećih,
novopridošlih zaposlenika kao i
posrednika
  ORGANIZACIJSKA KULTURA
     PODUZEĆA

Rezultati istraţivanja:

 ZADOVOLJSTVO POSLOM

 radno vrijeme, stalnost zaposlenja, posao - 5
 suradnici, neposredni nadreĊeni
 rukovoditelji, radni uvjeti, status, vodstvo - 4
 plaća, mogućnost obrazovanja i
 napredovanja - 3
            SWOT analiza
  - kvalitetan management
S                                  W
  - veliki trţišni udio       -unutarnje komuniciranje i
  - povoljan imidţ          informiranje
  - fleksibilnost          -delegiranje ovlasti i
  - obrazovanost i iskustvo     odgovornosti
   djelatnika           -nagraĊivanje i stimulativni dio
  - dobra tehnologija        plaće
  - poznavanje prilika na trţištu


  - nova trţišta
                   - nepovoljni zakoni
  - strateško udruţivanje,
                    i propisi
    preuzimanje i partnerstva
                   - nova inovacijska rješenja
  - iskorištavanje povoljnih
                    kod konkurencije
    trendova na trţištu
O                                  T
  STRATEGIJA CO d.d.
Maksimiziranje efikasnosti poslovanja
Podizanje kvalitete usluge za osiguranike i
dobiti za dioniĉare
Konsolidiranje unutarnje organizacije te je
prilagodit potrebama ostvarenja zacrtanih
planova
   STRATEGIJA CO d.d.
Uvesti model korporativnih klijenata
Centralizirati pojedine poslovne funkcije
Redizajnirati informatiĉku infrastrukturu
Stabilizirati trţišni udio na razini 45 - 50%
    STRATEŠKI CILJEVI
Vizija, politika kvalitete i strategija Društva
odreĊuju strateške ciljeve.

Strateški ciljevi koji se koriste za
ostvarenje vizije Društva navedeni su u
tablici:
 Skupina promatranja/
                     Strateški ciljevi
   perspektiva
                1.1. Ukupan prihod i neto dobit;
                1.2. Povrat na korišteni kapital (ROCE);
1. Financijska perspektiva   1.3. Dobit po redovnoj dionici (EPS);
                1.4. Rentabilnost imovine (ROA);
                1.5. Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE);
                2.1. Trţišni segmenti;
                2.2. Zadovoljstvo kupaca;
2. Perspektiva kupaca     2.3. Novi kupci;
                2.4. Postojeći kupci;
                2.5. Reputacija;
                3.1. Poboljšavanje procesa;
3. Perspektiva poslovnih
                3.2. Znanje o proizvodima;
  procesa
                3.3. Novi procesi;
                4.1. Trţišne inovacije;
                4.2. Kompetentnost;
                4.3. Zadovoljstvo uposlenih;
4. Perspektiva uĉenje i rast  4.4. Efikasnost uposlenih;
                4.5. Prijedlozi za poboljšanja;
                4.6. Upravljanje znanjem;
                4.7. Školovanje i obiĉavanje;
STRATEŠKI CILJEVI

       PERSPEKTIVA
        FINANCIJA
        VIZIJA,
              PERSPEKTIVA
PERSPEKTIVA  POLITIKA
               POSLOVNIH
 KUPACA   KVALITETE,
               PROCESA
       STRATEGIJA
       PERSPEKTIVA
        UĈENJA
         I RAST
FORMULIRANJE STRATEGIJE
 Portfolio matrica ţivotnog ciklusa
 djelatnosti i konkurentskog poloţaja - ADL
 matrica (Arthur D. Little)
 Portfolio matrica industrijskog rasta i
 trţišnog udjela - BCG matrica (Boston
 Consulting Group)
 Portfolio matrica industrijske privlaĉnosti i
 poslovne snage - GE matrica (General
 Electric)
     ADL MATRICA
ADL matrica pruţa slikovit
dvodimenzionalan prikaz poslovnih
jedinica korporacije
Razlikuje ĉetiri faze ţivotnog ciklusa:
mladost, rast, zrelost i starost
Konkurentski poloţaj poduzeća moţe biti:
dominantan, jak, poţeljan, odrţiv, slab,
neodrţiv
            ADL MATRICA
     Dominantan  Jak  Povoljan  Odrţiv  Slab  Neodrţiv


Mladost
Rast          ŢO  DZO


Zrelost        AO

Starost
     BCG MATRICA
BCG matrica sluţi kao pomoć u
strateškom odluĉivanju.

Na BCG matrici je svako poduzeće
definirano s tri parametra:
 Relativnim trţišnim udjelom
 Rastom trţišta
 Veliĉinom ostvarene prodaje
            BCG MATRICA
                 Trţišni udio
             VISOK          NIZAK
        VISOK
            ZVIJEZDE         UPITNICI
Trţišni rast
        NIZAK
            MUZARE           PSI
      GE MATRICA
GE matrica se temelji na dugoroĉnoj
privlaĉnosti industrije za sve konkurente i
poslovnoj snazi tj. profitabilnosti naših
proizvoda u odnosu na naše konkurente.
      GE MATRICA
Strateški izbori na raspolaganju poduzeću
su:
 RAZVOJ
 SELEKTIVNI RAZVOJ
 SELEKTIVNOST POSLOVANJA
 ZADRŢAVANJE POLOŢAJA
 FOKUSIRANJE
 NAPUŠTANJE
                      GE MATRICA
                      ŢO        DZO
Industrijska privlaĉnost
               Jaka
                   razvoj i zaštita
                            selektivni razvoj
                     poloţaja

                      AO
              Osrednja selektivni razvoj
                    i zaštita
                    poloţaja


               Slaba


                      Jaka      Osrednja     Slaba

                            Poslovna snaga
         Najveći klijenti filijale Split
                             Isplaćene
R.B.  Naziv osiguranika  Godina  Polica premija
                              štete
               2002     6.986.791,37   4.202.474,47

     BRODOSPLIT     2003     5.451.046,41  30.872.270,52
 1.
    BRODOGRADILIŠTE    2004     5.903.942,00   5.474.101,46
              UKUPNO    18.341.779,78  40.548.845,45
               2002     5.379.571,31   2.810.409,54
               2003     6.004.338,50   1.752.220,02
 2.  DALMACIJA CEMENT
               2004     4.913.641,00   328.797,49
              UKUPNO   16.297.550,81   4.891.427,03
               2002     2.261.099,53   274.980,55
               2003     2.145.225,05        0
 3.  BRODOSPAS - SPLIT
               2004     2.053.714,49        0
              UKUPNO    6.460.039,37   274.980,55
               2002     615.700,64   2.451.962,20
               2003     699.066,24    492.357,31
 4.  BRODOTROGIR D.D.
               2004     2.783.021,00   256.790,99
              UKUPNO    4.097.787,88   3.201.110,50
               2002     1.923.887,14   3.332.418,49

     MEDITERANSKA    2003     1.207.252,99   2.758.825,18
 5.
      PLOVIDBA     2004     616.638,55   1.232.930,24
    RAZLOZI ODABIRA CO d.d.
postotak, %
       35

       30

       25

       20

       15

       10

       5

       0
          Cijena  Nudi široki Povoljni Zato što je T radicija Povjerenje  Nešto  Ne znam
               spektar   uvijeti hrvatska        u CO d.d.  drugo
               usluga        tvrtka
 DONACIJE I SPONZORSTVA
Klinici za djeĉje bolesti i udruzi Hrabri
telefon donirano je 425.000 kn
Sponzoriranje Dore
Pokriva lijekove s dopunske liste
Donirano je 200.000 kn za invalide
      ZAKLJUČAK
CO d.d. je izuzetno dobro prihvaćeno
osiguravajuće društvo od strane svojih
klijenata
U budućnosti potrebno je odrţavati
postojeće stanje s polaganim inovacijama i
unapreĊenjem ponuda usluga
Pratiti akcije konkurencije
      ZAKLJUČAK
Unaprijediti razumljivost sadrţaja police,
utvrditi visinu propisane dobiti po polici te
poboljšati kvalitetu odgovora na upite
Broj prituţbi na usluge CO d.d. nije velik,
potrebno je obratiti paţnju na eventualne
nedostatke u poslovanju s korisnicima
Povećanje stupnja edukacije osoblja
      ZAKLJUČAK
Lojalnost poĉiva na zadovoljstvu korisnika
Širenje pozitivnog publiciteta ostvaruje se
kroz usmenu komunikaciju
Promatrane varijable zadovoljstva
potrebno je u dogledno vrijeme još više
unaprijediti
Hvala na pažnji!!!

								
To top