Surat Untuk Mengurangkan Pinjaman Bank - PowerPoint by plf20903

VIEWS: 246 PAGES: 67

More Info
									   TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN
   TENDER UNTUK KONTRAKTOR
       ELEKTRIK
            Sharinah binti Hamid
4 September 2008
             BRR, CKE, IPJKR
          1
         Kandungan Taklimat
MERCURY
VENUS
EARTH
MARS
     PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
     TENDER.
JUPITER


     PENILAIAN TENDER KERJA.

SATURN     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
     MENGIKUT PROSIDUR JKR.


URANUS
     DASAR DAN KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT
     BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN KERAJAAN.
NEPTUNE


PLUTO           2
   PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
           TENDER

     KEDUDUKAN HARGA TENDER
Sebelum penggunaan kaedah cut-off diperkenalkan, Harga
Tender hanya di bandingkan dengan Anggaran Jabatan..
 Peratus Perbezaan         Status
 > (+) 15 %            Sangat Tinggi

 > (+) 10 % tetapi < (+) 15 %   Tinggi

 Antara (-) 18% hingga (+) 10%   Munasabah

 > (-) 18 % tetapi < (-) 25 %    Rendah

 > (-) 25 %             Sangat Rendah

              3
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER

 Kelemahan Prosedur Sediada

1. Isu timbul apabila Anggaran Jabatan di dapati tidak
  munasabah atau kurang tepat.
   Jabatan mempunyai 2 pilihan :-
   a) Mempertahankan Anggaran – Tender yang
     diperakukan menjadi tidak munasabah
   b) Meminda Anggaran – Timbul anggapan negatif bahawa
     pindaan menjurus /memberi kelebihan kepada
     pentender tertentu sahaja.
2. Pergantungan kepada Anggaran Jabatan akan memberi
  kelebihan kepada pentender yang mengetahui
  Anggaran Jabatan
                4
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER
Konsep Dan Penggunaan Kaedah Harga Cut-Off
Penentuan kemunasabahan harga sesuatu tender dibuat
berdasarkan perbandingan dengan satu paras Harga Cut-off
yang ditetapkan mengikut kaedah statistik ke atas harga-harga
tender yang diterima, termasuk Anggaran Jabatan sebagai
salahsatu daripada harga tender.
                5
     PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
             TENDER

Konsep Dan Penggunaan Kaedah Harga Cut-Off
(samb)
Harga Cut-off adalah paras harga terendah yang dianggap
munasabah untuk diperakukan.

Harga tender yang lebih rendah daripada Harga Cut-off
dianggap sebagai terlampau rendah dan tidak menjamin
kejayaan pentender melaksanakan projek kecuali pentender
berkenaan mempunyai pengalaman dan rekod kerja yang sangat
baik atau terdapat faktor-faktor yang menyokong untuk harga
tendernya dianggap munasabah dan menjamin kejayaannya
melaksanakan projek.

 Contoh Jadual Cut-off
               6
  PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
          TENDER

TATACARA PENGIRAAN HARGA CUT-OFF
  ‘Mean – x% Mean’  }
      atau   } yang mana lebih tinggi
 ‘Mean – Stdev’   }
            di mana,
    Kerja Bangunan, M&E : x% adalah 15%
     Kejuruteraan Awam : x% adalah 17%
             7
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER


Dimana :-

‘Mean’ = Purata bagi kesemua Harga-harga Tender yang diterima dan
boleh diambilkira termasuk Anggaran Jabatan ( sebagai salah satu dari harga
tender) iaitu :

  ∑ X/N

Stdev = ‘Standard Deviation’ bagi kesemua Harga-harga Tender yang
diterima dan boleh diambilkira termasuk Anggaran Jabatan iaitu :

   (N∑X2 – (∑X)2
   __________________
                  X = Harga-harga Tender dan Anggaran Jabatan
      N2
                  N = Bilangan Tender campur 1 (AJ)
                   8
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER

 Projek Berprestij Tinggi
 (yang mana harga yang tinggi dijangka lebih menjamin kelancaran
 pelaksanaan projek dan kualiti yang lebih baik)

 Nilai harga cut-off boleh ditinggikan dengan mengurangkan
 nilai X%.
 Contoh:     Mean – 10% Mean

         atau

        Mean – 12% Mean

Hendaklah mendapat kelulusan KPKR sebelum tender ditutup.
                 9
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER

KRITERIA PERTIMBANGAN TENDER

Pada dasarnya tender-tender yang lebih tinggi dari Harga Cut-
Off layak dipertimbangkan tertakluk kepada kelulusan disetiap
peringkat penilaian.

Harga tender yang lebih rendah dari harga ‘Cut-off’ tidak layak
dipertimbangkan kecuali sekiranya memenuhi syarat berikut:

a) Pentender mempunyai ‘kriteria istimewa’ sebagaimana
  yang dinyatakan didalam Surat Pekeliling KPKR bertarikh
  24 Mac 2004 dan 20 Mei 2004.
b) Harga yang ditawarkan tidak kurang dari (-) 20% berbanding
  dari Harga Mean

                10
   PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
           TENDER


Penggunaan penetapan Harga Cut-off dikecualikan bagi:


•  Tender Terhad
•  Tender ‘Design & Build’ ‘Turnkey’, tender berasaskan
  cadangan rekabentuk/ spesifikasi dari pentender
•  Tender terbuka yang disertai kurang dari 10 pentender.
               11
    PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN
            TENDER

 PEMAKAIAN KAEDAH CUT-OFF


• Penggunaannya dikuatkuasa melalui Surat
 Pekeliling KPKR bertarikh 24Mac 2004.

• Prestasi semasa projek yang berkaitan adalah
 memberansangkan

• Pakej Pengiraan Cut-off telah disediakan untuk
 kemudahan pegawai yang menilai tender.


              12
  PENILAIAN TENDER KERJA KENAPA AKU TAK
 DAPAT PADA HAL
HARGA AKU ADALAH
 YANG TERENDAH ?
       13
       PENILAIAN TENDER KERJA

              TUJUAN:

 UNTUK MENENTUKAN DAN MEMPERAKUKAN
    KEPADA LEMBAGA PEROLEHAN:

 Satu Tender Yang PALING MENGUNTUNGKAN
           KERAJAAN;
Hanya KONTRAKTOR YANG BERKEUPAYAAN DARI
   SEGI KEWANGAN DAN TEKNIKAL sahaja
     yang layak untuk disetujuterima


Methodologi penilaian adalah berdasarkan Surat Pekeliling KPKR
Bil.4/1993 : Panduan Penilaian Tender serta surat-surat pekeliling
tambahan yang berkaitan.

                 14
   PENILAIAN TENDER KERJA

Arahan atau Peraturan Perolehan yang perlu dipatuhi


           Arahan
         Perbendaharaan

    Arahan          Pekeliling
    Jabatan        Perbendaharaan
  Surat Pekeliling     Surat Pekeliling
Kontrak Perbendaharaan    Perbendaharaan

        Pekeliling Kontrak
         Perbendaharaan
            15
PENILAIAN TENDER KERJA

 Proses Penilaian Tender

          Proses Penilaian Tender
             ini hendaklah
             dilakukan dalam
             Tempoh Sah Laku
             Tender
            – Minimum 90 hari
               dari tarikh tutup
               tender

          Jika Tempoh Sah Laku
             Tender tidak
             mencukupi, tempoh
             ini hendaklah
             dilanjutkan terlebih
             dahulu sebelum
             dipertimbangkan
             oleh L/Perolehan      16
       PENILAIAN TENDER KERJA


   PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini)

1.  Surat KPKR bil. (40)JKR:UB(S)123.PUB/21 Klt.10 bertarikh
   10/5/1997
    • Laporan Penilaian Tender disediakan dalam tempoh 1
      bulan dari tarikh tutup tender

2.  Surat KPKR bil. (44)JKR:KPKR.020.050/03 Klt.3 bertarikh
   1/3/2000
    • Perakuan tender kepada LP hendaklah diperakukan
      tanpa sebarang syarat.
    • Jika memerlukan penjelasan pentender, kelulusan
      bertulis daripada Pengerusi LP perlu diperolehi
      sebelum menghubungi pentender


                17
      PENILAIAN TENDER KERJA

   PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini)

3.  Surat KPKR bil. (93)JKR:KPKR.020.050/03 Klt.5 bertarikh
   24/3/2004 & Pindaan Pertama bil. (13) … Klt.6 bth 6/1/2005

   •  Penentuan kemunasabahan harga tender dibuat
     berdasarkan perbandingan dengan satu paras harga
     Cut-off yang ditetapkan mengikut kaedah statistik ke
     atas harga-harga tender yang diterima termasuk AJ.
   •  Harga Cut-off adalah paras harga terendah yang
     dianggap munasabah.
   •  Pindaan formula penetapan Harga Cut-off selaras
     dengan keadaan pasaran yang sangat kompetitif.
   •  Kriteria mempertimbangkan sesuatu tender.
                18
       PENILAIAN TENDER KERJA

   PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini)

4.  Surat KPKR bil. (15)JKR:UB.123/UTK.10.8 Kulit:7 bertarikh
   20/5/2004.

   •  Penjelasan Tambahan Terhadap Kriteria Istimewa Bagi
     Tender Di Bawah Paras Cut-off.
   •  Status Harga Tender bagi tender yang dikecualikan
     dari penggunaan cut-off
   •  Pindaan Kepada Borang-borang Penilaian Tender.
                19
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR
KATEGORI & PERINGKAT PENILAIAN

Amalan JKR telah membahagikan tatacara penilaian tender
kepada 3 kategori, iaitu:

i.   Projek besar (melebihi RM10.0 juta)
ii.  Projek sederhana (RM2.0 juta hingga RM10.0 juta)
iii.  Projek kecil (kurang dari RM2.0 juta)
               20
   TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
        MENGIKUT PROSIDUR JKR

PROSES PENILAIAN TENDER KERJA PROJEK KECIL &
SEDERHANA

A.  PENTENDER YANG PERLU DINILAI – mengenalpasti pentender
   yang boleh dipertimbangkan untuk penilaian.
B.  PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA – merupakan satu sistem
   penilaian berasaskan kepada beberapa pra-syarat yang telah
   ditetapkan.
C.  PENILAIAN PERINGKAT KEDUA – melibatkan penentuan tender
   yang paling menguntungkan untuk diperakukan.
D.  PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA – analisa bagi memastikan
   pentender dibawah paras cut-off yang telah lulus Penilaian
   Peringkat Pertama dan Kedua mempunyai kriteria istimewa
   sebelum diperakukan.
E.  KEPUTUSAN SENARAI PENTENDER YANG LULUS SELEPAS
   PENILAIAN SEMUA PERINGKAT.
               21
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKRBORANG-BORANG MAKLUMAT

i.   Borang A – Surat pengakuan kebenaran maklumat dan kesahihan
    dokumen yang dikemukakan pentender.
ii.  Borang B – Maklumat am latarbelakang pentender
iii.  Borang C – Data-data kewangan
iv.  Borang D – Rekod pengalaman kerja
v.   Borang E – Kakitangan teknikal
vi.  Borang F – Senarai Kontrak Kerja Semasa
                 22
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN

i.   Salinan akaun syarikat yang telah diaudit dan disahkan oleh Juru
    Audit yang bertauliah, bagi tahun kewangan terakhir atau tahun
    sebelumnya.

ii.  Salinan penyata bulanan akaun bank bagi 3 bulan terakhir sebelum
    tarikh tutup tender.

iii.  Laporan bank/institusi kewangan spt format Borang CA (dalam
    sampul berlakri).

iv.  Salinan perakuan/pengesahan siap kerja bagi setiap projek yang
    disenaraikan di Borang D.

v.   Salinan penyata caruman KWSP bagi bulan terakhir dan Borang A
    (maklumat kakitangan atau salinan perjanjian perkhidmatan bagi
    kakitangan kontrak).

                  23
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR


DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN (samb.)

vi.  Salinan sijil kelulusan kakitangan teknikal Kategori A dan B yang
    disenaraikan di Borang E.

vii.  Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi semasa pentender
    yang disenaraikan di Borang F, atas format Borang FA/FA1(dalam
    sampul surat berlakri)
                   24
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


A. PENTENDER YANG PERLU DINILAI

 MENYUSUN HARGA TENDER MENGIKUT SUSUNAN MENAIK

 1.  Menyediakan Jadual Penentuan Harga Cut-off (*) dan mengenal
   pasti tender-tender yang layak dipertimbangkan untuk penilaian.

 2.  Menyediakan Jadual Tender mengikut Susunan Harga Menaik
   berdasarkan Jadual Tender yang telah disediakan oleh J/Kuasa
   Pembuka Tender (Lampiran C)

 3.  Membuat % perbandingan dengan AJ atau Harga “Mean”
   (sekiranya kaedah cut-off digunapakai)


 (*) : Contoh Jadual Penentuan Harga Cut-off


                   25
TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA MENGIKUT
       PROSIDUR JKR
         26
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


 B. PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA


  Kriteria Penilaian :-
  1.   Analisa Kesempurnaan Tender
  2.   Analisa Kecukupan Dokumen
  3.   Analisa Kecukupan Modal
  4.   Analisa Prestasi Kerja Semasa
  5.   Analisa Kepatuhan Kepada Spesifikasi Jabatan
Tujuan :
untuk pastikan tender yang boleh dipertimbangkan adalah
munasabah, sempurna, lengkap, modal mencukupi, prestasi kerja
semasa baik serta bebas dari projek sakit dan peralatan yang
ditawarkan mematuhi spesifikasi/kehendak yang ditetapkan.
                27
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR

B1.  ANALISA KESEMPURNAAN TENDER

   HANYA TENDER-TENDER YANG LENGKAP DAN BEBAS DARI
   SEGALA KECACATAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG DAN
   KONTRAK YANG BOLEH MENJEJASKAN KELAYAKANNYA
   MENGIKUT AMALAN SEMASA, LAYAK DIPERTIMBANGKAN

•   Semak Borang Tender samada telah ditandatangani oleh
   Pentender
•   Adakah Penandatangan diberi kuasa?
•   Semak Harga Tender dicatatkan di dalam Borang Tender
•   Adakah Pendaftaran dengan PKK/CIDB masih sah?
•   Adakah Pentender telah mengembalikan kesemua Dokumen Asas
   Tender?
•   Semak Tempoh Siap Kerja yang ditawarkan oleh Pentender dalam
   Borang Tender

Jika salah satu dokumen gagal dikemukakan oleh Pentender 
keputusannya boleh menjejaskan kedudukan tender tersebut

                28
BORANG TENDER YANG TIDAK DITANDATANGAN
                     BORANG TIDAK
                     DITANDATANGAN
         29
    TANDATANGAN TAPI SALAH TEMPAT
BORANG TENDER YANG PERLU    TANDATANGAN SALAH TEMPAT
   DITANDATANGANI
              30
RINGKASAN TENDER
          HARGA TENDER
     31
                   TEMPOH SAHLAKU
PENANDATANGAN  AHMAD BIN ABU
 DIBERI KUASA  KADIR
                     SIJIL PKK
                32
TEMPOH SAHLAKU


           SIJIL CIDB
         33
          BORANG TENDER
TEMPOH KONTRAK
TIDAK DINYATAKAN
                  HARGA TENDER
                   TIDAK DIISI
             34
       BORANG TENDER
HARGA DALAM
 PERKATAAN          HARGA DALAM
                 ANGKA
          35
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
           MENGIKUT PROSIDUR JKR


B1.    ANALISA KESEMPURNAAN TENDER (samb.)

Dokumen Asas Tender bermaksud:
  a. tender yang lengkap memenuhi keperluan tender/undang-
   undang/Authority

   b.  dokumen asas di antaranya:
      – borang tender
      – senarai kuantiti / ringkasan tender
      – addenda (jika ada)
      – Jadual Kadar Harga (jika ada)
      – rekabentuk, spesifikasi, harga dll oleh kontraktor (jika
        berkaitan) yang perlu bagi membolehkan kerja yang
        direkabentuk oleh pentender dinilai

                   36
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR

B1.  ANALISA KESEMPURNAAN TENDER (samb.) – ANALISA
    TEMPOH SIAP


 Memastikan Tempoh Siap Kerja yang ditawarkan oleh
 Pentender dianalisa, di antaranya:

     a.  Mestilah tidak melebihi daripada tempoh
        maksima yang telah ditetapkan, atau

     b.  Tidak terlalu singkat atau pendek yang mana
        tidak munasabah untuk disiapkan, jika ianya
        ditawarkan
                37
TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
     MENGIKUT PROSIDUR JKR
         38
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


B2. ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB

1.  Apa itu DOKUMEN WAJIB?

A.  Salinan Akaun Syarikat yang telah diaudit dalam bentuk
   Lembaran Imbangan (Balance Sheet)
   ATAU
   Penyata Bulanan Akaun Bank
   ATAU
   Laporan Kedudukan Kewangan Syarikat daripada pihak
   Bank/Institusi Kewangan

B.  Laporan Prestasi Projek Semasa oleh Pegawai Penyelia Projek
                39
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
           MENGIKUT PROSIDUR JKR


B2.    ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.)


Semakan dokumen-dokumen adalah seperti :-

   • Lembaran Imbangan 2 tahun terakhir yg telah diaudit bagi
    syarikat Sendirian Berhad

   • Penyata Bulanan Akaun Bank bagi 3 bulan terakhir sebelum
    tarikh tutup tender.

   • Laporan Bank / Institut Kewangan (Borang CA) dalam sampul
    berlakri.
        •Surat asal
        •Tarikh semasa


                   40
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B2.    ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.)


   • Deposit Tetap / Saham Amanah / Bon
    Perbendaharaan

   • Overdraf/Pinjaman (disahkan oleh bank)

   • Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi kerja semasa
    pentender di atas Borang FA dalam sampul berlakri bagi setiap
    kerja semasa (bukan projek JKR) yang dilaksanakan.


Tanpa dokumen wajib (terutama mengenai kewangan)
penilaian tender tidak dapat dibuat dan dengan itu
tender berkenaan boleh ditolak

                   41
TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
     MENGIKUT PROSIDUR JKR

      LEMBARAN IMBANGAN
         42
PENYATA BULANAN AKAUN SEMASA BANK
        43
   Laporan Kedudukan
     Kewangan
44
       TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
           MENGIKUT PROSIDUR JKR


B2.     ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.)


 2.     Mengapa perlunya Dokumen Wajib ini?

   Untuk mengetahui samada pihak Pentender:

   i.   mempunyai kewangan yang mencukupi, iaitu untuk
       menentukan pentender mempunyai MODAL MINIMUM
       untuk memulakan kerja; dan

   ii.   prestasi semasa Pentender dalam keadaan yang baik, iaitu
       mana-mana Pentender yang tidak mempunyai rekod
       prestasi yang baik tidak layak dipertimbangkan.
                  45
46
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B3.    ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA

Tatacara Mengira Modal Minimum:

   a.  Dikira 3% daripada AJ = MM
   b.  Mana-mana Pentender yang mempunyai modal < MM tidak
      layak dipertimbangkan untuk diperakukan
   c.  Tatacara mengirakannya ialah:
      i. Modal pusingan = Asset Semasa – Liabiliti Semasa
      ii. Akaun Bank = Purata 3 bulan terakhir (nilai positif)
      iii. Buat perbandingan diantara Modal Pusingan dengan
        Akaun Bank, ambil yang mana tertinggi
      iv. Masukkan Laporan Kemudahan Kredit
      v. Campurkan (iii) + (iv) = Jumlah Mudah Cair                   47
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B3.    ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.)

MODAL PUSINGAN

•   PENYATA PURATA AKAUN BANK 3 BULAN TERAKHIR
   – Jumlah yang akan diambilkira sbg MP adalah nilai purata baki
    akhir bulan bagi 3 bulan terakhir

•   SAHAM-SAHAM AMANAH, DEPOSIT TETAP, BON
   – Atas nama Syarikat atau sekurang-kurangnya nama
    Lembaga Pengarah
   – Deposit Tetap yang telah dicagarkan atau diambilkira dalam
    Lembaran Imbangan untuk menghasilkan asset semasa
    tidak boleh diambilkira
                  48
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B3.   ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.)
 •  BAKI KEMUDAHAN KREDIT

   - Hendaklah mempunyai KOMITMEN dengan menyatakan:
         i.  Tajuk Projek
            - Tiada tajuk projek ambil 50%
         ii. Jenis Kemudahan
         iii. Nilai Kemudahan Kredit
         iv. Tarikh matang bagi simpanan tetap
   - Jumlah nilai baki KK dikira berasaskan jumlah kasar KK ditolak
    nilai negatif purata baki akhir bulan dalam Penyata Bank atau jika
    tiada penyata, nilai ini tidak boleh diambilkira
                  49
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B3.    ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.)

•   BAKI KEMUDAHAN KREDIT (samb.)
   - Nilai KK yang dijanjikan ditentukan spt berikut:
      i.   Surat KK baru tanpa komitmen sepenuhnya dari 1 atau
          lebih bank
          - Ambil 50% nilai tertinggi dari 1 bank
      ii.   Surat KK tambahan tanpa komitmen sepenuhnya dari
         1 atau lebih bank
          - Ambil 50% jumlah nilai dari semua bank
      iii.  Surat dan komitmen sepenuhnya mengenai KK yang
         dijanjikan
         - Ambil 100% nilai yang dinyatakan
      iv.   Surat tanpa apa-apa janji dari Bank
         - 0% (tiada nilai)
                  50
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR

B3.   ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.)

• BAKI KEMUDAHAN KREDIT (samb.)

 Pentender-pentender Usahasama/gabungan

   – Kumpulan Modal Minimum dianalisa secara bergabung di mana
    asset mudahcair, ahli-ahli gabungan digabungkan mengikut
    ekuiti yang dipersetujui semasa tawaran
                 51
52
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
        MENGIKUT PROSIDUR JKR


B4.  PRESTASI KERJA SEMASA


1.  Kerja masih dalam pelaksanaan pada tarikh tutup tender –
   semakan melalui Borang D, FA & FA1.
2.  Tidak mempunyai projek sakit iaitu 30% terkebelakang
   daripada jadual.
3.  Tidak menghadapi tindakan penamatan kerja
4.  Tatacara menyemak status prestasi:
  •  Mendapatkan   maklumat  latarbelakang Pentender
    daripada PKK/CIDB/Skala JKR
  •  Mendapatkan laporan semasa daripada Pegawai
    Penyelia Projek.
  •  Jika Pentender tidak mempunyai projek semasa dalam
    tangan  catatan TKS diisi didalam borang penilaian
               53
   Laporan Kemajuan Semasa
     Projek
54
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


B4.  PRESTASI KERJA SEMASA (samb.)


 5.  Tatacara mengukur prestasi:
   Semak prestasi kerja semasa Kontraktor samada baik,
   memuaskan atau sakit:

 6.  Tahap prestasi kerja semasa :
   - cemerlang – peratus kemajuan sebenar melebihi jadual
   - baik – kemajuan sebenar terkebelakang kurang 10%
   - sederhana – terkebelakang 10 % hingga 20%
   - kurang memuaskan – terkebelakang 20% hingga 30%
   - sakit – terkebelakang lebih 30%
                55
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


B5.  ANALISA KEPATUHAN KEPADA KEHENDAK/SPESIFIKASI


 1.  Semakan ke atas bahan/peralatan yang ditawarkan samada
   mematuhi kehendak rekabentuk / spesifikasi Jabatan.

 2.  Pentender perlu menyemak senarai bahan/peralatan yang
   diluluskan oleh Jabatan melalui laman web EMAL di alamat
   www.emal.ict01.jkr.gov.my

 3.  Pentender yang menawarkan bahan/peralatan kritikal yang
   tidak diluluskan / tidak mematuhi kehendak / spesifikasi Jabatan
   akan di TOLAK.
                 56
                TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
                     MENGIKUT PROSIDUR JKR

   JADUAL KEPATUHAN SPESIFIKASI
BIL        PERALATAN/ BAHAN             6/17  8/17  3/17  9/17  11/17  1/17  13/17 14/17  4/17  15/17 17/17  12/17  7/17
 3  STANDBY GENERATOR SET

   Gen. Set-The Tenderer must fill in Appendix A-1, A-2
3.1                              √   √   √   X   √    √   √   √   √   √   X   √    √
   of the Generator specification (L-S5)
3.2  Standby Gen. Set Control Boards (50kA, 1 sec)      √   √   √   √   √    √   √   √   √   √   X   √    √

3.3  Alternator                       √   √   √   √   √    √   √   √   √   √   X   √    √

3.4  700kVA Engine                      √   √   √   √   √    √   √   √   √   √   √   √    √

3.5  24V Nickel Cadmium Battery type Heavy Duty       √   √   √   X   √    √   √   √   √   √   X   X    √

3.6  Battery Charger                     √   √   √   X   √    √   √   √   √   √   X   X    √

3.7  Generator sensing cable                 √   √   √   √   √    √   √   √   √   √   X   √    √

3.8  Acoustic or Noise Reduction System           √   √   √   X   √    √   √   √   √   √   X   X    √

             KEPUTUSAN              √   √   √   X   √    √   √   √   √   √   X   X    √
                                          57
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


   ANALISA KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA


1.   Penyediaan rumusan daripada penilaian yang telah disediakan
    berdasarkan:
   •  Kesempurnaan Tender
   •  Kecukupan Dokumen Wajib
   •  Kecukupan Modal Minimum
   •  Prestasi Kerja Semasa
   •  Kepatuhan kepada Kehendak/Spesifikasi Jabatan

2.  Mana-mana Pentender yang tidak memenuhi salah satu daripada
   perkara di atas, TIDAK LAYAK diperakukan

3.  Hanya Pentender yang memenuhi kesemua syarat di atas sahaja
   dianggap LULUS dan LAYAK diperakukan

                 58
         TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
             MENGIKUT PROSIDUR JKR
                                                    BORANG 5
          JADUAL KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA TENDER-TENDER
Tender Untuk:
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK

        Kesempurnaan   Kecukupan      Modal      Prestasi Kerja  Spesifikasi
Ruj. Tender
          Tender     Dokumen      Minimum       Semasa     Dipenuhi   Keputusan
           (1)       (2)        (3)         (4)       (5)
  6/17       √        √         √          √        √      √
  8/17       √        √         √          √        √      √
  3/17       √        √         √          √        √      √
  9/17       √        √         √          √        X      X
  11/17       √        √         √          √        √      √
  1/17       √        √         √          √        √      √
  13/17       √        √         √         T.K.S.       √      √
  14/17       √        √         √          √        √      √
  4/17       X        X         √          X        √      X
  15/17       √        √         √          √        √      √
  17/17       √        √         √          √        X      X
  12/17       X        √         √          √        X      X
  7/17       √        X         √          X        √      X
                X   =  Tidak Sempurna/tidak cukup
                T.K.S. =  Tiada Kerja Semasa
                             59
    TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


C. PENILAIAN PERINGKAT KEDUA

 Bertujuan menentukan tender yang paling menguntungkan untuk
 diperakukan setelah mengambilkira kecukupan modal minima setelah
 mengambilkira Faktor Rendahan Harga (FRH*)

 Pentender yang dinilai adalah pentender yang menawarkan harga di
 bawah paras Cut-off dan telah lulus Penilaian Peringkat Pertama.
  FRH* : berdasarkan peratusan kerendahan di bawah Harga Cut-off terhadap
     Keupayaan Biayawan
                     60
                                                         LAMPIRAN E
                                                         BORANG 9
   PENILAIAN MODAL MINIMA PENTENDER SETELAH MENGAMBIL KIRA KESAN RENDAHAN HARGA TENDER

Tender Untuk:

PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK           Modal Minima       % Rendahan     Faktor Rendahan   Modal Minima      Keputusan
 Ruj. Tender
                        Harga         Harga     Setelah KRHT
        (diambil dari Borang 3)                                   (Lulus / Gagal)
   (a)         (b)           (c)         (d)       (e = b x d)
   6/17       863,295.18        80.45        0.8045      694,542.00       LULUS

   8/17       3,406,041.63        87.48        0.8748      2,979,605.22      LULUS

   3/17       1,398,006.78        87.80        0.8780      1,227,470.48      LULUS
                  cut off    6,666,000.00
               pentender 6/17   6,365,698.00

                    r=   6,365,698.00
                        6,666,000.00

                    r=    0.954950195

                     ≈       0.9550


                   FRH=   -0.217461993             (0.9861^6 - 1)*0.9861    -0.07943529
                        -0.27029883               (0.9861 - 1)*6        -0.0834

                   FRH=     0.80452436
                              61
        TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
             MENGIKUT PROSIDUR JKR
                                             LAMPIRAN E
                                             BORANG 10
 SENARAI PENTENDER YANG LULUS PENILAIAN PERINGKAT KEDUA SETELAH MENGAMBIL KIRA FRH MENGIKUT
                TURUTAN MODAL YANG LEBIH TINGGI

Tender Untuk:
PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK

                               Nilai Modal Minima Setelah Mengambil
 No. Turutan   Ruj. Pentender  Harga Tender Asal (RM)
                                    Kira FRH (RM)
    1        8/17       6,590,180.00          2,979,605.22
    2        3/17       6,600,000.00          1,227,470.48
    3        6/17       6,365,698.00           694,542.00
                       62
     TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
         MENGIKUT PROSIDUR JKR


D. PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA

1.  Mempunyai Prestasi Kerja terdahulu atau semasa* (serupa atau
   sebanding dari segi jenis kerja dan nilai kerja) yang cemerlang.

              atau

2.  Mempunyai alasan khusus/faktor-faktor tertentu spt:
   a. Mempunyai kilang bahan-bahan utama
   b. Sedang menjalankan kerja sebanding dikawasan bersebelahan
   c. Mempunyai stok dari projek-projek lain yang baru disiapkan/hampir
    siap.
   d. Mempunyai banyak loji dan peralatan sendiri yang sediada.
   e. Telah menyiapkan dengan memuaskan sekurang-kurangnya tiga(3)
     projek serupa/sebanding dari segi jenis dan nilai kerja yang terakhir
     berturut-turut sebelum memasuki tender.

                   63
      TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK
          MENGIKUT PROSIDUR JKR


D. PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA (samb.)


3.  Kualiti kerja terdahulu dan semasa adalah baik adalah merujuk kepada
   projek berprestasi cemerlang dan memuaskan (sama ada terdahulu atau
   semasa) yang dapat dipastikan dan tidak terdapat laporan yang kurang
   memuaskan terhadap kualiti kerja pentender bagi projek-projek lain.

4.  Harga pentender hendaklah tidak freak atau tidak lebih rendah daripada
   (-) 25% berbanding dengan harga Anggaran Jabatan.


   Nota (*) : definasi ‘cemerlang’

   Terdahulu - projek yang telah disiapkan lebih awal dari tarikh siap kontrak bagi
        tempoh 5 tahun terdahulu
   Semasa - prestasi sebenar kerja semasa mendahului kemajuan mengikut jadual
        serta telah melebihi 50%


                       64
      E. KEPUTUSAN SENARAI PENTENDER YANG LULUS SELEPAS
       PENILAIAN SEMUA PERINGKAT

SENARAI PENTENDER MENGIKUT TURUTAN HARGA MENAIK

  Bil   Rujukan     PP 1        PP 2       PKI         Catatan      Keputusan ( √ / X)

  1    2/17       -         -        -        Tdk dinilai (freak)       X
  2    6/17       √         √        X                        X
  3    8/17       √         √        √                        √
  4    3/17       √         √        X                        X
  5    9/17       X         -        -                        X
  6    11/17      √         -        -                        √
  7    1/17       √         -        -                        √
  8    13/17      √         -        -                        √
  9    14/17      √         -        -                        √
  10    4/17       X         -        -                        X
  11    15/17      √         -        -                        √
  12    17/17      X         -        -                        X
  13    12/17      X         -        -                        X
  14    7/17       X         -        -                        X
  15    16/17      -         -        -        Tdk dinilai (freak)       X
  16   # 10/17      -         -        -         Tdk dinilai (#)        X
  17   # 5/17      -         -        -         Tdk dinilai (#)        X

Nota: # Pentender tidak mengembalikan Borang Tender.  √ : Layak diperakukan;   X : Tidak layak diperakukan
                            65
     DASAR DAN KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT
     BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 1995
(Klausa 5.2 dan 7.1)

Bagi tender yang melebihi RM 100,000.00, Agensi adalah dikehendaki
memberi keutamaan harga kepada syarikat Bumiputera untuk perolehan
bekalan dan perkhidmatan / Kerja-kerja Wang Kos Prima/Mekanikal/Pakar.

Nilai Tender Peratusan Keutamaan:

          Kos Tender        Peratus Keutamaan
  Melebihi RM100,000 hingga RM 500,000      10%
  Melebihi RM 500,000 hingga RM 1.5 juta     7%
  Melebihi RM1.5 juta hingga RM 5 juta      5%
  Melebihi RM 5 juta hingga RM 10 juta      3%
  Melebihi RM 10 juta hingga RM 15 juta     2.5%
  Melebihi RM 15 juta              Tiada
                    66
TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN TENDER UNTUK
     KONTRAKTOR ELEKTRIK
          67

								
To top