Surat Proposal Permohonan Menjadi Pembekal by foa69971

VIEWS: 1,086 PAGES: 33

More Info
									                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011                         SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA
                     FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
                        UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
                             TAHUN 2011 - 2 012


BIL.   JAWATANKUASA            BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


    A. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN


 1   Mesyuarat Fakulti  1. Menasihati dan melapor kepada Senat semua       Dekan
                perkara   berkaitan  dengan   pengelolaan           Ahli :
                pendidikan, pembelajaran dan pengajaran serta          1.  Timbalan Dekan (AA)
                penyelidikan di dalam bidang pengajian dalam           2.  Timbalan Dekan (PP)
                bidang kuasa fakulti termasuk kurikulum dan           3.  Semua Ketua Jabatan
                peperiksaan;                           4.  Semua Ketua Pusat Kecemerlangan
              2. Menimbangkan kemajuan dan kelakuan pelajar            5.  Semua Prof./ Prof. Madya/ Pensyarah/ Tutor
                di fakulti dan melaporkan kepada Senat;
              3. Melantik pemeriksa-pemeriksa luar yang                 Ahli Turut Hadir :
                difikirkan sesuai dan bermanfaat;                1.  Semua Pengajar
              4. Menerima laporan daripada Jawatankuasa              2.  Semua Staf Pentadbiran
                Akademik dan Jawatankuasa Pentadbiran              3.  Semua Staf Teknikal
                Fakulti;
              5. Menilai kursus pengajian untuk menentukan               Setiausaha :
                kesetaraannya    dengan  peringkat  kursus        1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
                pengajian di universiti;
              6. Memperakukan      kepada   Senat   untuk           Urusetia :
                pengiktirafan ijazah, diploma, sijil dan kepujian           Pn. Lilyanna Jamari (Setiausaha Pejabat -
                                                1.
                akademik lain yang akan dianugerahkan kepada             Pencatat)
                sesiapa yang layak;                       2.  Pn. Zalina bt. Omar (PT)
              7. Membangunkan fakulti untuk dijadikan sebagai
                pusat kecemerlangan;                      (Keahlian secara automatik tanpa surat pelantikan)
              8. Mengurus apa-apa perkara yang dirujuk
                kepadanya oleh Senat;
              9. Mencadangkan perwujudan jabatan-jabatan dan
                unit-unit kepadanya melalui statut, kaedah-
                kaedah    dan   peraturan-peraturan   atau
                sebagaimana yang diwakilkan kepadanya oleh
                Naib Canselor;
              10. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

                                                                          1/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


            Perwakilan Kuasa :
            1. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan
              tanggungjawab fakulti boleh mewakilkan mana-
              mana   daripada   tugas,  fungsi dan
              tanggungjawab tersebut kepada mana-mana
              orang lain atau suatu jawatankuasa;
            2. Perwakilan kuasa tersebut hendaklah dibuat
              secara bertulis, mengikut peruntukan seksyen
              54 Perlembagaan Kolej Universiti;
            3. Perwakilan kuasa atau tanggungjawab di bawah
              fasal ini tidak menghalang fakulti daripada
              menjalankan   kuasa  atau  melaksanakan
              tanggungjawab berkenaan.

            Korum :
            1. Korum   mesyuarat  hendaklah  sekurang-
              kurangnya seperdua daripada jumlah anggota
              Fakulti

 2   Jawatankuasa  1. Bertanggungjawab    sebagai   penyelaras   Dekan      Ahli :
    Pengurusan     pengurusan/ pentadbiran fakulti yang tidak           1.  Timbalan Dekan (AA)
             bertentangan dengan kuasa yang diberikan oleh         2.  Timbalan Dekan (PP)
             Akta, Perlembagaan, Statut, Kaedah dan             3.  Semua Ketua Jabatan
             Peraturan Universiti;                     4.  Semua Ketua Pusat Kecemerlangan
            2. Menguruskan apa jua perkara yang dirujuk oleh         5.  Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md. Yusof
             Pihak Berkuasa Universiti dalam menjalankan
             apa-apa tugas dan arahan dari masa ke                Ahli Turut Hadir :
             semasa;                            1.  Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom (PP)
            3. Membincangkan     perkara-perkara   yang        2.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT)
             berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan
             secara keseluruhannya;                       Setiausaha :
            4. Memantau   prestasi   perbelanjaan   dan        1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
             kewangan,
            5. Membincangkan     perihal   belanjawan           Urusetia :
             tahunan/dwi tahunan;                      1.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji (PPT -
            6. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.             Pencatat)
                                             2. Pn. Zalina bt. Omar (PT)
                                            (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)

                                                                    2/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA         BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


 3.  Jawatankuasa   1. Menilai kriteria kecemerlangan akademik      Dekan      Ahli (Jawatan Profesor) :
    Sepakaran      calon;                            1.  Prof. Hj. Mohd Imran bin Hj. Ghazali
            2. Menimbang serta menilai permohonan calon           2.  Prof. Ir. Dr. Saparudin bin Ariffin
              yang  layak  dan  mematuhi   prosedur        3.  Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md. Yusof
              permohonan;                         4.  Prof. Ir. Dr. Hj. Abas bin Abd. Wahab
            3. Mempertimbangkan    pemberian   markah        5.  Prof. Ing Dr. Ir. Darwin Sebayang
              berasaskan prestasi dan pencapaian dalam
              aspek yang dinilai seperti yang telah               Ahli (Jawatan Profesor Madya dan
              ditetapkan oleh polisi kenaikan pangkat staf           Pensyarah Kanan) :
              akademik;                          1.  Prof. Ir. Dr. Hj. Abas bin Abd. Wahab
            4. Mencalonkan nama penilai luar bagi setiap          2.  Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md. Yusof
              calon yang diperakukan;                   3.  Prof. Hj. Mohd Imran bin Hj. Ghazali
            5. Laporan dari 3 orang penilai luar perlu           4.  Prof. Madya Dr. Badrul bin Omar
              diperolehi bagi setiap calon untuk jawatan          5.  Prof. Madya Dr. Khalid bin Hasnan
              Profesor Madya atau calon Profesor Gred           6.  Prof. Madya Adnan bin Husain
              Khas C. Untuk calon Profesor Gred Khas C
              (VK7) satu daripadanya mestilah penilai dari           Setiausaha :
              luar negara. Penilai akan membuat penilaian         1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
              terhadap kelayakan akademik, penulisan serta
              sumbangan-sumbangan akademik calon;                Urusetia :
            6. Mengemukakan keputusan mesyuarat kepada           1.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji (PPT -
              Pejabat Pendaftar untuk tindakan selanjutnya;           Pencatat)
            7. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.          2.  Pn. Zalina bt. Omar (PT)

            Korum :                             (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
            1. Panel Sepakaran terdiri daripada Dekan
              sebagai Pengerusi (dengan syarat Dekan
              menjawat jawatan setaraf @ lebih tinggi
              daripada jawatan yang dipohon calon;

            2. Ahli-ahli terdiri daripada 2 orang wakil
              Jawatankuasa Akademik Fakulti (dengan
              gred yang setaraf), 1 orang daripada setiap
              bidang kepakaran dan PP/PPK sebagai
              setiausaha.
                                                                    3/33
                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA           BIDANG TUGAS              PENGERUSI       KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


 4.  Jawatankuasa Cuti  1. Memperakukan pemilihan dan permohonan         Dekan      Ahli :
    Belajar         staf akademik untuk cuti belajar bagi tujuan          1.  Timbalan Dekan (AA)
                pertimbangan kelulusan oleh Jawatankuasa            2.  Timbalan Dekan (PP)
                Cuti) Belajar (JKCB )UTHM.                   3.  Semua Ketua Jabatan
               i. Menyemak staf fakulti yang telah memenuhi
                 syarat asas cuti belajar bagi tujuan pemilihan;           Setiausaha :
               ii. Menyusunatur giliran dan penjadualan staf           1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
                 untuk cuti belajar;
              iii. Memberi nasihat dan panduan serta                  Urusetia :
                 menentukan bidang pengajian,       bentuk        1.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji (PPT -
                 pengajian, Universiti dan negara yang                Pencatat)
                 bersesuaian mengikut kepakaran yang dinilai          2.  Pn. Zalina bt. Omar (PT)
                 oleh fakulti;
              iv. Menyemak     dan   menilai   cadangan           (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 penyelidikan yang disediakan oleh staf;
               v. Menyemak     kepakaran   penyelia  yang
                 dicadangkan untuk menyelia pengajian di
                 peringkat    sarjana(penyelidiakan)   dan
                 kedoktoran;
              vi. Menjalankan sesi temubual ke atas staf yang
                 memohon untuk cuti belajar;
              vii. Memperakukan permohonan staf yang telah
                 menjalani proses (i hingga vii di atas);
              viii. Menyediakan laporan perakuan pemilihan dan
                 mengemukakan kepada Urusetia;
              ix. Pengerusi akan membentangkan laporan
                 perakuan pemilihan berkaitan permohonan
                 staf dalam mesyuarat JKCB Universiti.

              2. Membuat pemantauan dan memperakukan
               prestasi pengajian staf sedang Cuti Belajar
                a. Memantau prestasi pengajian sfat melalaui
                 semakan terus dengan staf dan penyelia
                 serta menilai laporan (LKK/progress report)
                 yang disediakan oleh penyelia;
                b. Mengeluarkan perakuan untuk memberi
                 surat peringatan dan amaran kepada staf
                 yang   mempunyai   prestasi   tidak

                                                                      4/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS            PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN

                    memuaskan;
                  c. Memperakukan prestasi pengajian staf
                    sedang cuti belajar untuk tujuan Laporan
                    Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi
                    membolehkan pergerakan gaji tahunan
                    dibuat ke atas staf.

                3.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

 5   Jawatankuasa Pemilih  1. Menjalankan temuduga mengikut keperluan      Dekan      Ahli :
    Jawatan Akademik      berdasarkan kekosongan jawatan;               1.  Timbalan Dekan (AA)
                2. Menimbang permohonan calon yang layak            2.  Timbalan Dekan (PP)
                 untuk dilpanggil temuduga jawatan akademik          3.  Semua Ketua Jabatan
                 gred 51 dan ke bawah;                    4.  Prof. Hj. Mohd Imran bin Hj. Ghazali
                3. Menjalankan     temuduga dalam  Bahasa
                 Malaysia dan Bahasa Inggeris;                   Setiausaha :
                4. Calon adalah diminta menjalani sesi ‟mock          1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
                 teaching‟ semasa temuduga untuk melihat
                 kebolehan calon sebagai tenaga pengajar;             Penolong Setiausaha :
                5. Pemberian markah untuk calon yang layak           1.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji (PPT - Pencatat)
                 adalah sekurang-kurangnya 80 markah;
                6. Keputusan adalah berdasarkan majoriti ahli            Urusetia :
                 jawatankuasa;                        1.  Pn. Zalina bt. Omar (PT)
                7. Mengemukakan keputusan temuduga dan
                 maklumat berkaitan sekurang-kurangnya tujuh         (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 (7) hari sebelum tarikh Jawatankuasa Pemilih
                 Guru bersidang;
                8. Dekan adalah bertanggungjawab memastikan
                 proses temuduga dan pemilihan calon adalah
                 teratur di fakulti;
                9. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

               Korum :
                1. Pengerusi adalah Dekan;
                2. Korum mesyuarat adalah tiga (3) orang
                 termasuk Pengerusi;
                3. PPK/PP/PPT yang dinamakan hendaklah
                 menjadi setiausaha jawatankuasa.


                                                                        5/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS             PENGERUSI       KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


 6   Jawatankuasa      1.  Merancang, memantau, mengawasi dan         Dekan       Ahli :
    Pengurusan Aset Alih    menyelia semua aspek pengurusan aset alih           1.  Timbalan Dekan (AA)
                  Universiti;                          2.  Timbalan Dekan (PP)
               2.  Sentiasa maklum dan mengambil tindakan             3.  Semua Ketua Jabatan
                  yang sewajarnya terhadap laporan hasil             4.  Semua Ketua Pusat Kecemerlangan
                  daripada pemeriksaan aset yang dibuat oleh           5.  Semua Ketua Makmal
                  Unit Aset, Pejabat Bendahari;                 6.  Semua Juruteknik Kanan
               3.  Membuat   pemeriksaan    terhadap  aset         7.  En. Mohd. Nazrul bon Roslan
                  merangkumi lokasi, keadaan sesuatu aset               Semua Ketua Unit Pejabat Pentadbiran :
                  dan barkod bagi memastikan data-data              8.  Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom
                  tersebut adalah seperti di dalam FAMS;             9.  En. Noor Nasriq bin Selamat
               4.  Mengesahkan senarai aset yang hendak             10.  Cik Halimah Jan bt. Fakir
                  dilupuskan sebelum dikemukakan ke Urusetia          11.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji
                  Pelupusan;
               5.  Menyemak dan memastikan permohonan                 Ahli/ Setiausaha :
                  perlupusan lengkap dan teratur;                1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
               6.  Memastikan syor dan ulasan terhadap aset
                  yang hendak dilupuskan dilaksanakan dengan             Urusetia :
                  sewajarnya;                          1.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT)
               7.  Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya            2.  En. Zamri bin Ahmad (PT - Pencatat )
                  sekali dalam tempoh tiga (3) bulan bagi
                  membincangkan perkara-perkara berikut :           (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                   i. Kedudukan Semasa Aset Alih PTJ
                  ii. Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih
                  iii. Laporan Tndakan Pelupusan
                  iv.  Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib
                  v.  Masalah-masalah berkaitan dengan
                     pengurusan aset alih

               8.  Mengemukakan minit mesyuarat kepada
                  Jawatankuasa  Pengurusan    Aset  Alih
                  Universiti dan kemudiannya dibentangkan
                  dalam mesyuarat Jawatankuasa Tetap
                  Kewangan Universiti;
               9.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                                         6/33
                           DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA               BIDANG TUGAS               PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


 7   Jawatankuasa      1. Menilai laporan Sebutharga/Rundingan Terus/        Dekan      Ahli :
    Penilaian Sebut Harga     Kontrak Pusat yang disediakanoleh pemohon             1.  Semua Ketua Jabatan
    dan Tender          bagi nilai perolehan melebihi RM 10,000.00;            2.  Semua Pusat Kecemerlangan
                2. Menyemak dan memastikan peruntukan adalah
                   mencukupi;                               Wakil Tetap Jabatan (Selain AJK Teknikal) :
                3. Menilai dan meluluskan cadangan daripada               1.  Dr. Waluyo Adi Siswanto (JKM)
                   urusetia untuk nilai perolehan melebihi RM             2.  Dr. Anika Zafiah bt. Mohd. Rus (JKBR)
                   10,000.00 hingga RM 50.000.00;                   3.  En. Noor Hakim bin Rafai (JKPI)
                4. Bagi perolehan bernilai melebihi RM 50,000.00             4.  En. Abd. Karim bin Abd. Halim (JKA)
                   hingga RM 200.000.00, ahli jawatankuasa perlu           5.  En. Md. Nor Anuar bin Mohamad (JKLA)
                   menilai laporan harga dan teknikal yang
                   disediakan oleh urusetia dan seterusnya                 Setiausaha :
                   memperakukan sebutharga tersebut sebelum              1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
                   ianya diluluskan oleh Jawatankuasa Sebutharga
                   Universiti;                               Penolong Setiausaha :
                5. Sebut harga yang paling menguntungkan                 1.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT – Pencatat)
                   Universiti hendaklah disyorkan/ diluluskan;
                6. Bagi sebut harga kerja dan perkhidmatan                  Urusetia :
                   perkara-perkara seperti jangka masa siap, kadar          1.  En. Zamri bin Ahmad (PT)
                   harga, kekerapan perkhidmatan, pengalaman,
                   kawasan pelaksanaan dan sebagainya perlu             (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                   diambilkira;
                7. Menandatangani borang Jadual Penilaian
                   Sebutharga pada masa Mesyuarat bersidang dan
                   memastikan     perkara-perkara     berikut
                   dilengkapkan:
                 i.   Perlu disusun mengikut dari harga yang
                     terendah kepada harga yang tertinggi.
                 ii.   Jika pembekal tidak kemukakan harga
                     senaraikan di senarai yang terakhir.
                iii.   Dibahagian “CATATAN” perlu catatkan
                     perkara-perkara berikut:-
                     1. Perlu catatkan cadangan diterima atau
                       ditolak
                     2. Perlu perincikan spesifikasi ditolak
                       mengikut para@klausa yang berkenaan                                                                             7/33
                       DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA           BIDANG TUGAS               PENGERUSI  KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


               3. Perlu catatkan samada lawatan tapak
                  @ perkara-perkara lain telah dibuat
                  sebelum s/harga dikeluarkan dan
                  pastikan ianya terdapat didalam
                  Spesifikasi Teknikal dan ia merupakan
                  perkara wajib berdasarkan perakuan
                  dari Jawatankuasa Penilaian Teknikal
                  (jika berkaitan);
           8.  Ahli     Jawatankuasa     ini   adalah
              dipertanggungjawabkan    ke   atas  setiap
              permohonan        pembelian      yang
              disokong/diluluskan;
           9.  Keputusan     hendaklah   dibuat   secara
              bermesyuarat dan sebulat suara;
           10.  Keputusan tidak sebulat suara atau melebihi
              had nilai perlu dimajukan kepada Jawatankuasa
              Sebutharga Universiti untuk kelulusan;
           11.  Keahlian jawatankuasa PTJ hendaklah terdiri
              daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang
              pegawai di mana seorang daripadanya
              hendaklah     pegawai   dari   Kumpulan
              Pengurusan dan Profesional;
           12.  Jawatankuasa     Sebut  Harga   hendaklah
              dipengerusikan oleh Pengurus Bahagian atau
              mana-mana pegawai yang dilantik oleh Naib
              Canselor, yang mana berkenaan. Bagi
              perolehan kerja, seorang daripada ahli
              Jawatankuasa SebutHarga PTJ hendaklah
              terdiri daripada Pegawai Teknikal;
           13.  Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga
              PTJ hendaklah dilantik atas nama jawatan
              secara tahunan/dua tahun sekali;
           14.  Ahli Jawatankuasa Sebut Harga PTJ tidak boleh
              menganggotai Jawatankuasa
              Pembuka Sebut Harga, Jawatankuasa Penilaian
              Teknikal PTJ atau mana-mana Jawatankuasa
              Penilaian;


                                                                8/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


              15. Pegawai yang membuat perolehan (pemohon)
                juga tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa
                pada satu-satu masa;
              16. Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara
                bertulis oleh Pengurus Bahagian;
              17. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

 8   Jawatankuasa     1.  Memperakukan cadangan program baru/          Dekan      Penyelaras/ Ahli :
    Pengajian Siswazah    pindaan   dan  pengembangan    kurikulum         1.  Dr. Maizlinda Izwana bt. Idris
                 pengajian siswazah;
              2.  Membuat perakuan kepada Senat untuk                  Penolong Penyelaras/ Ahli :
                 menggubal    dasar  mengenai    peraturan-         1.  Dr. Sufizar bt. Ahmad
                 peraturan   berhubung  dengan    pengajian
                 siswazah di Universiti;
                                                     Ahli :
              3.  Menimbangkan kemajuan pelajar siswazah dan
                                                  1.  Timbalan Dekan (AA)
                 melaporkan kepada Senat.
                                                  2.  Timbalan Dekan (PP)
              4.  Untuk menerima dan menimbang bagi pihak
                                                  3.  Semua Ketua Jabatan
                 Senat:
                                                  4.  Semua Ketua Pusat Kecemerlangan
                 a. Mengenai    kemasukan   pelajar  untuk
                                                  5.  Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md. Yusof
                   mengikuti   program   siswazah    yang
                                                  6.  Prof. Ir. Dr. Saparudin bin Ariffin
                   membawa kepada penganugerahan
                                                  7.  Prof. Madya Dr. Khalid bin Hasnan
                 b. Membincangkan keputusan peperiksaan
                                                  8.  Prof. Hj. Mohd Imran bin Hj. Ghazali
                   pelajar siswazah.
                                                  9.  Dr. Mustaffa bin Hj. Ibrahim
              5.  Menerima    perakuan  lantikan   penyelia,
                                                    Setiausaha :
                 pemeriksa dalam, pemeriksa luar dan
                                                  1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
                 pertukaran   mengenai   penyelia,   tajuk
                 penyelidikan, kedudukan pencalonan dan
                                                    Urusetia :
                 perkara-perkara yang berkaitan;
                                                  1.  Pn. Faridah bt. Mohd. Supanji (PPT)
              6.  Membincang dan memperakukan permohonan
                                                  2.  Pn. Azlin bt. Masah (PT - Pencatat)
                 penganugerahan pelajar siswazah;
              7.  Menimbang permohonan calon yang layak
                                                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 untuk dilantik sebagai Pembantu Instruktor;
              8.  Mengeluarkan surat perlantikan kepada calon
                 yang berjaya;
              9.  Iklan akan dikeluarkan oleh Pusat Pengajian
                 Siswazah dan tawaran dibuka pada minggu
                 akhir peperiksaan semester bagi pengisian
                 jawatan semester akan datang;

                                                                          9/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS             PENGERUSI   KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


           10. Hal-hal lain yang berkaitan pengajian siswazah;
           11. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

           Penyelaras :
           1. Mengesyorkan pelantikan penyelia Projek
             Sarjana I dan II kepada jawatankuasa;
           2. Mengesyorkan pelantikan panel penilai bagi
             pembentangan laporan penyelidikan kepada
             jawatankuasa;
           3. Mengaturkan jadual pembentangan Projek
             Sarjana I dan II;
           4. Mengaturkan jadual pembentangan laporan
             penyelidikan;
           5. Menganalisis permohonan kemasukan ke
             program pasca siswazah;
           6. Menjadi Pengurus bagi program sarjana secara
             persisir;
           7. Menganjur seminar untuk tujuan kemajuan dan
             penilaian penyelidikan yang berkala;
           8. Mengemaskini statistik pelajar dan penyelia;
           9. Memberi taklimat kepada pelajar baru berkaitan
             program sarjana;
           10. Menyediakan garispanduan untuk digunapakai
             di  peringkat   fakulti terhadap  tatacara
             perlaksanaan pemantauan pelajar pasca ijazah.

           Penolong Penyelaras :
           1. Membantu penyelaras dalam urusan berkaitan
             pelaksanaan program pasca siswazah;
           2. Menyelaras jadual waktu akademik bagi
             program pasca siswazah.
                                                              10/33
                           DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA               BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


 9   Jawatankuasa     1.    Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada       Dekan      Timbalan Pengerusi :
    Keselamatan dan        seorang pengerusi, seorang setiausaha, wakil-         1.   Timbalan Dekan (PP)
    Kesihatan Pekerjaan      wakil majikan dan wakil-wakil pekerja;
               2.    Korum    mesyuarat  adalah   pengerusi,           10 Wakil Majikan :
                   setiausaha dan tidak kurang daripada satu           1.   Timbalan Dekan (AA)
                   perdua baki anggota yang hadir;                2.   Semua Ketua Jabatan
               3.    Mesyuarat perlu diadakan setiap tiga bulan          3.   Semua Ketua Pusat Kecemerlangan
                   sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta
                   Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994               8 Wakil Pekerja dan 10 Ahli Dilantik :
                   (Akta 514);                             Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md Yusoff
               4.    Fungsi  Jawatankuasa   Keselamatan   dan        1.
                                                      (Wakil Staf Akademik Gred 41-Jusa)
                   Kesihatan Pekerjaa (JKKP) menurut seksyen 30         2.   En. Haffidzuddin bin Hehsan (Wakil J41-44)
                   Akta Keselataman dan Kesihatan Pekerjaan
                                                      Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom (Wakil N27 -
                   1994 (Akta 514) adalah seperti berikut :           3.
                                                      41)
                    Hendaklah sentiasa mengkaji semula              4.  En. Noor Nasriq bin Selamat (F29)
                    langkah-langkah    yang  diambil  untuk        5.  Cik Halimah Jan bt. Fakir (Wakil N17-26)
                    memastikan keselamatan dan kesihatan             6.  En. Joharudin bin Bilaji (Wakil J17-22)
                    orang-orang di tempat kerja;                 7.  En. Nurhuda bin Bunawar (Wakil N1-4)
                    Hendaklah menyiasat apa-apa perkara di
                    tempat kerja :                        8.  En. Sa‟ad bin Mat (R11)
                     i) yang    dianggap   oleh   anggota        9.  En. Ahmad Daud bin Mohd Daim
                       jawatankuasa itu atau orang yang            10.  En. Abdul Mutalib bin Leman
                       diambil kerja di tempat kerja itu adalah        11.  En. Mohd. Nazrul bin Roslan (COE)
                       tidak selamat atau merupakan risiko
                       kepada kesihatan; dan,                 12.  En. Mohd Isa bin Rosdi
                     ii) yang telah dibawa kepada perhatian           13.  En. Abd Khalil bin Abd Rahim
                       majikan                        14.  En. Rosman bin Tukiman
                    Hendaklah cuba menyelesaikan apa-apa            15.  En. Mokhtar bin A. Hamid
                    perkara yang disebut dalam perenggan (b)
                    dan, jika ia tidak berupaya berbuat demikian,        16.  En. Saiful Fazad bin Ahmad
                    hendaklah meminta Ketua Pengarah supaya           17.  En. Muharam Rafidi bin Jaafar
                    menjalankan suatu pemeriksaan tempat            18.  En. An-Amur Rahman bin Yunos
                    kerja itu bagi maksud itu; dan,               19.  En. Mohd Izham bin Ramli
                    Hendaklah mempunyai apa-apa fungsi lain
                    yang boleh ditetapkan
                                                     Setiausaha :
                                                  1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)

                                                                          11/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS          PENGERUSI       KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


           5. Borang-Borang yang akan digunapakai :              Urusetia :
              Borang Aduan Isu Keselamatan dan            1.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT)/ Ahli
               Kesihatan Pekerjaan;                  2.  En. Zamri bin Ahmad (PT – Pencatat)
              Borang Laporan Kemalangan;                   Wakil Tetap Jabatan :
              Borang Laporan Kebakaran;                1.  Dr. Muhd Hafeez bin Zainulabidin (JKM)
              Borang Audit Amalan Tidak Selamat di           2.  Dr. Hamidon bin Salleh (JKLA)
               Tempat Kerja;                      3.  En. Nasuha bin Sa'ude (JKPI)
              Borang Permit Kerja                   4.  Dr. Maizlinda Izwana bt. Idris (JKBR)
                                           5.  En. Zulkhairi bin Subari@Rahmat (JKA)
           6. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                             Ketua Warden Kebakaran :
                                           1.  En. Abd. Khalil bin Abd Rahim
                                             Penolong Ketua:
                                           1.  Cik Halimah Jan bt. Fakir
                                             Warden Menyelamat Tingkat :
                                           1.  Dr. Zamri bin Omar (Perpustakaan)
                                           2.  En. Joharudin bin Bilaji (Blok G2 Wing E)
                                           3.  En. Rosman bin Tukiman (Blok G2 Wing F)
                                           4.  En. Mokhtar bin A. Hamid (Blok G2 Wing G)
                                           5.  En. Saiful Fazad bin Ahmad (Blok G2 Wing H)
                                           6.  En. Mohd Isa bin Rosdi (Blok C6)
                                           7.  En. Muharam Rafidi bin Jaafar (Blok E2-E10)
                                           8.  En. Fatahullah bin Bachok (Pej. Pentadbiran)
                                           9.  En. Mohd. Izham bin Ramli (Unit AHEP)
                                             Warden Melawan Kebakaran :
                                           1.  Dr. Zamri bin Omar (Perpustakaan)
                                           2.  En. Mohd Amin bin Mohd. Badi (Blok G2
                                             Wing E)
                                           3.  En. An-Amur Rahman bin Yunos (Blok G2
                                             Wing F)
                                           4.  En. Zahrul Hisham bin Othman (Blok G2 Wing
                                             G)
                                           5.  En. Mohd Yusof bin Sahil -Blok G2 Wing H)
                                           6.  En. Mohd Adib bin Ramzi (Blok C6)
                                           7.  En. Mohd Tarmizi bin Nasir (Blok E2 – E10)
                                           8.  En. Norhuda bin Bunawar (Pej. Pentadbiran)
                                           9.  En. Hassan Azhari bin Ghazali (Unit AHEP)
                                          (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)

                                                                  12/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


10   Jawatankuasa     Sebelum Sebutharga @ Tender                 TD (PP)     Ahli :
    Teknikal Sebutharga  Diiklankan :                              1.  Timbalan Dekan (AA)
    dan Tender                                          2.  Semua Ketua Panel Bidang
               1.  Ahli J/K hendaklah mengenalpasti bahawa
                 perancangan perolehan tersebut dibuat untuk              Setiausaha :
                 tempoh setahun;                          1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
               2.  Ahli juga perlu dimaklumkan secara bertulis
                 berkenaan mesyuarat bersama-sama dokumen                Penolong Setiausaha :
                 seminggu sebelum Mesyuarat bersidang;               1.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT – Pencatat)
               3.  Ahli jawatankuasa hendaklah mengenalpasti
                 spesifikasi, perkara-perkara seperti warna, saiz,           Urusetia :
                 bentuk,    kualiti,    pembungkusan,nisbah         1.  En. Zamri bin Ahmad (PT)
                 kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan
                 hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya             (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 tidak   menimbulkan     keraguan  kepada
                 kontraktor/pembekal     tentang  apa  yang
                 dikehendaki oleh Universiti;
               4.  Ahli jawatankuasa hendaklah memastikan
                 bahawa latihan perolehan hanya dijalankan di
                 dalam negara sahaja;
               5.  Ahli jawatankuasa juga hendaklah memastikan
                 tempoh latihan dan bilangan staf yang minimum
                 perlu hadir adalah yang munasabah kerana ia
                 akan memberi kesan kepada harga yang akan
                 ditawarkan oleh pihak syarikat;
               6.  Ahli jawatankuasa juga perlu memastikan ruang
                 telah sedia ada dan semua pengubahsuaian
                 samada ruang, elektrikal, mekanikal, ICT dan
                 lain-lain telah disiapkan;
               7.  Bagi perolehan perkhidmatan, skop dan
                 spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan
                 dengan jelas dan terperinci;
               8.  Spesifikasi   teknikal  tidak  boleh dibuat
                 berdasarkan kepada sesuatu jenama atau
                 buatan. Sekiranya tidak dapat dielakkan,
                 ungkapan    „atau   persamaan’   hendaklah
                 digunakan;


                                                                         13/33
                      DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA           BIDANG TUGAS              PENGERUSI   KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN

           9.  Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi
              penggunaan     dan    sekurangkurangnya
              memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian
              antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan.
              Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai
              sebarang piawaian, PTj hendaklah memastikan
              barangan yang ditentukan adalah sesuai,
              selamat   digunakan   dan  dijamin  oleh
              pembuatnya atau petender;
           10.  Spesifikasi   yang  disediakan   hendaklah
              ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan
              buatan tempatan yang memenuhi piawaian
              yang diiktiraf;
           11.  Bagi perolehan peralatan komputer,”software”,
              “Database”, rangkaian dan perolehan lain yang
              berkaitan yang melibatkan teknologi maklumat,
              spesifikasi teknikal hendaklah dirujuk dan
              diluluskan oleh PTM @ J/K ICT Universiti;
           12.  Bagi perolehan yang melibatkan ubahsuai
              ruang, elektrik, “Air-Cond‟, Kenderaan, perabot,
              LCD dan kemudahan-kemudahan lain yang
              berkaitan pengesahan secara bertulis daripada
              PPH atau PTj yang berkaitan hendaklah
              diperolehi terlebih dahulu;
           13.  Manakala perolehan yang dipusatkan seperti
              CCTV perlu mendapatkan pengesahan terlebih
              dahulu daripada Unit Keselamatan, Pejabat
              Pendaftar atau PTj yang berkaitan;
           14.  Ahli juga hendaklah memastikan perolehan
              yang dibuat terdapat didalam perincian PTj
              untuk tahun tersebut dan bajet masih belum
              digunakan    untuk  peralatan/perkhidmatan/
              penyenggaraan/kerja yang lain;
           15.  Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara
              bertulis oleh Pengurus Bahagian;
           16.  PTJ perlu melantik sekurang-kurangnya lima
              (5) orang staf yang terdiri daripada
              kumpulan Pengurusan & Profesional dan
              kumpulan Sokongan 1;
                                                               14/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS             PENGERUSI   KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN

           17. Korum mesyuarat hendaklah tidak kurang
             daripada tiga (3) orang dalam satu-satu
             masa, iaitu seorang pengerusi dan dua (2)
             orang ahli;
           18. Pegawai yang membuat perolehan (pemohon)
             tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa untuk
             perolehan tersebut.

           Selepas Sebutharga Dibuka :
           1. Menilai Laporan Teknikal yang disediakan oleh
             urusetia dan pemohon bagi nilai perolehan yang
             melebihi RM 50,000.00;
           2. Ahli jawatankuasa juga perlu memastikan
             semula ruang telah sedia ada dan semua
             pengubahsuaian samada ruang, elektrikal,
             mekanikal, ICT dan lain-lain telah disiapkan
             sekiranya ianya melibatkan peralatan yang
             besar dan memakan ruang;
           3. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah
             membuat    penilaian  berasaskan  kepada
             spesifikasi perolehan dalam dokumen sebut
             harga. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan
             dokumen-dokumen      yang   dikemukakan,
             pernyataan
             pematuhan (statement of compliance) dan/atau
             penilaian   fizikal.  Walau  bagaimanapun,
             maklumat dan teknologi semasa mengenai
             barang/ perkhidmatan tersebut boleh diambil
             kira;
           4. Penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan
             secara bermesyuarat. Penilaian teknikal secara
             edaran adalah tidak dibenarkan;
           5. Menandatangani borang Jadual Penilaian
             Teknikal Sebutharga pada masa Mesyuarat
             bersidang dan memastikan perkara-perkara
             berikut dilengkapkan:
             i) Perlu disusun mengikut kod penyebutharga
                dari yang terendah kepada yang tertinggi.


                                                              15/33
                      DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS              PENGERUSI   KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


             ii) Dibahagian “CATATAN” perlu catatkan
               perkara-perkara berikut:-
                Perlu catatkan cadangan diterima atau
                  ditolak;
                Perlu perincikan spesifikasi ditolak
                  mengikut para@klausa yang berkenaan
                  kenapa ianya ditolak;
                Perlu catatkan samada lawatan tapak
                  telah  dibuat  sebelum   s/harga
                  dikeluarkan dan pastikan ianya terdapat
                  didalam spesifikasi teknikal dan ia
                  merupakan perkara wajib;
                Perlu catatkan juga bahawa pembekal
                  telah membuat “Demo” sekiranya ia
                  diperlukan dan pastikan ianya terdapat
                  didalam spesifikasi teknikal dan ia
                  merupakan perkara wajib;
           6. Ahli     Jawatankuasa    ini    adalah
             dipertanggungjawabkan    ke  atas   setiap
             sebutharga yang dinilai;
           7. Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal
             PTJ hendaklah tidak kurang daripada tiga (3)
             orang, iaitu seorang pengerusi dan dua (2)
             orang ahli;
           8. Bagi semua sebut harga, jika perlu, nasihat
             daripada staf yang mempunyai kepakaran
             dalam   bidang-bidang tertentu hendaklah
             diperoleh seperti Perkayuan, Jalanraya, Binaan
             dan lain-lain;
           9. Ahli Jawatankuasa tidak boleh menganggotai
             Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga atau
             mana-mana Jawatankuasa Penilaian;
           10. Pegawai yang membuat perolehan (pemohon)
             juga tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa
             pada satu-satu masa;
           11. Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara
             bertulis oleh Pengurus Bahagian;
           12. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                              16/33
                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA            BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


11   Jawatankuasa Kecil  1.  Mengenalpasti   dan   mencadang   bidang   TD (PP)    Penyelaras :
    Penyelidikan dan     kepentingan/kumpulan fokus penyelidikan dan          1.  Dr. Hasan Zuhudi bin Abdullah (JKBR)
    Perundingan        perundingan fakulti.
              2.  Menilai dan memperakukan permohonan geran             Penolong Penyelaras :
                 penyelidikan dan projek perundingan staf.           1.  Dr. Waluyo Adi Siswanto (JKM)
              3.  Membangun    dan   memantau   kemajuan
                 Kumpulan Fokus Penyelidikan dan projek               Ahli :
                 perundingan                          1.  En. Abdul Latif bin Mohd Tobi (JKM)
              4.  Memantau perlaksanaan aktiviti penyelidikan          2.  Dr. Hamidon bin Salleh (JKLA)
                 dan perundingan di fakulti                  3.  En. Shahrin Hisham bin Amirnordin (JKLA)
              5.  Merancang program menggalakkan budaya             4.  Pn. Azian bt. Hariri (JKLA)
                 penyelidikan dan inovasi di kalangan staf dan         5.  Dr. Sivaprakasam Thamizhmanii (JKPI)
                 pelajar (termasuk permohonan geran, ceramah          6.  En. Suhaimi bin Hassan (JKPI)
                 profesor pelawat, lawatan, minggu penyelidikan        7.  Dr. Anika Zafiah bt. Mohd. Rus (JKBR)
                 dan inovasi, kursus penyelidikan, kolokium          8.  Dr. Zamri bin Omar (JKA)
                 penyelidikan)                            Cik Nurhuda bt. Abdul Samad (Pej.
                                                9.
              6.  Menerbitkan maklumat penyelidikan dan                Pentadbiran)
                 perundingan (penerbitan ilmiah, malumat
                 kepakaran staf dan     maklumat peralatan           (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 makmal).
              7.  Menyediakan data dan statistik yang berkaitan
                 dan membuat analisis pencapaian;
              8.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                                        17/33
                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA            BIDANG TUGAS            PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


12   Jawatankuasa Kecil                             TD (PP)     Penyelaras :
              1. Menerbitkan Buletin Fakulti dan brosur secara
    Promosi dan                                       1.  En. Nur Azam bin Badarulzaman (JKBR)
                berkala;
    Perhubungan
    Korporat       2. Mengurus dan mengemaskini laman web FKMP;              Penolong Penyelaras :
              3. Mempromosikan FKMP kepada komuniti di luar           1.  Dr. Mohammad Sukri bin Mustapa (JKM)
                UTHM;
                                                  Ahli :
              4. Menerbitkan bahan promosi (brosur, flyers,           1.  En. Rosli bin Asmawi (JKM)
                poster, banting dsb) secara berkala untuk            2.  En. Mohd. Azham bin Azmi (JKBR)
                promosi program akademik FKMP                  3.  En. Bachik bin Abu Bakar (JKPI)
              5. Mengumpul, merakam dan merekod aktiviti             4.  Dr. Mohd Radzi bin Mohamed Yunus (JKPI)
                FKMP (akademik/ non-akademik) untuk bahan            5.  En. Abdul Karim bin Abd. Halim (JKA)
                penerbitan (Bulletin dan laman web)                 En. Noor Nasriq bin Selamat (Pej.
                                                6.
                                                  Pentadbiran)
              6. Menguruskan kerja-kerja percetakan    bahan-         7.  En. Mohamad Farid bin Sies (JKLA)
                bahan promosi dan Buletin
                                               (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
              7. Menyediakan ruang dan mempromosi produk-
                produk staf dan pelajar
              8. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

13   Jawatankuasa Kecil                             TD (PP)     Penyelaras :
              1.  Merancang,   memohon   dan   memantau
    Pembangunan                                       1.  En. Mohd Nizam bin Katimon (JKBR)
                 pembangunan   makmal   (akademik dan
    Makmal dan Amalan
                 penyelidikan) (termasuk ruang baru dan
    5S                                              Penolong Penyelaras :
                 tambahan);
                                               1.  En. Wan Mohd. Wardi bin Wan Abdul Rahman
              2.  Merancang dan memantau pengurusan makmal
                                                  (JKM)
                 samada akademik (Amalan Kejuruteraan, PSM,
                 dan Makmal Kejuruteraan) dan penyelidikan
                                                  Ahli :
                 (pembelian dan penyelenggaraan peralatan,
                                                1.  En. Shaiful Rizal bin Masrol (JKM)
                 bahan mentah) dengan kerjasama dari
                                                2.  En. Mohd. Azham bin Azmi (JKBR)
                 pengajar, ketua makmal dan juruteknik
                                                3.  En. Amirul Faiz bin Abdul Muthalib (JKPI)
              3.  Mengenalpasti dan menyelaras gunapakai
                                                4.  En. Joharudin bin Bilaji (JKBR)
                 ruang makmal untuk penempatan sebarang
                                                5.  En. Saiful Fazad bin Ahmad (JKM)
                 peralatan makmal;
                                                6.  En. Mohd Isa bin Rosdi (JKLA)
                                                7.  En. Muharam Rafidi bin Jaafar (JKPI)
                                                8.  En. An-Amur Rahman bin Yunos (JKPI)

                                                                        18/33
                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA            BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


              4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak industri           9.  En. Mokhtar bin A. Hamid (JKPI)
                dengan   penggunaan   peralatan  makmal          10.  En. Khairul Anuar bin Salleh (JKPI)
                akademik,    penyelidikan   dan   pusat         11.  Dr. Sivaprakasam Thamizhmanii (JKPI)
                kecemerlangan fakulti;                     12.  Cik Halimah Jan bt. Fakir (Pej. Pentadbiran)
              5. Menyelaraskan program Amalan 5S;                 13.  En. Mohd. Izham bin Ramli (Pej. Pentadbiran)
              6. Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan            14.  Pn. Lilyanna bt. Jamari (Pej. Pentadbiran)
                Amalan 5S;                           15.  Pn. Zalina bt. Omar (Pej. Pentadbiran)
              7. Menyimpan rekod utama dan minit berkait             16.  En. Norhuda bin Bunawar (Pej. Pentadbiran)
                dengan pelaksanaan Amalan 5S;                     En. Hassan Azhari bin Ghazali (Pej.
                                                17.
              8. Merancang pelan tindakan, halatuju dan                 Pentadbiran)
                menghebahkan pelaksanaan Amalan 5S dalam
                organisasi;                          (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
              9. Menentukan belanjawan serta sumber-sumber
                kewangan;
              10. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

14   Jawatankuasa Kecil  1. Membangunkan laman web fakulti yang          TD (PP)     Penyelaras :
    Teknologi Maklumat    interaktif dan mudah digunakan;                 1.  En. Noor Nasriq bin Selamat (Pej.
    dan Pangkalan Data  2. Menyelaras dan menguruskan maklumat-                  Pentadbiran)
                maklumat     yang   diperlukan   untuk
                dimuatnaik/muaturun daripada laman web                Penolong Penyelaras :
                fakulti;                            1.  En. Mohd. Nazrul bin Roslan (COE)
              3. Mengemaskini bahan dan maklumat yang
                terkandung di laman web;                       Ahli :
              4. Menguruskan folder di webmail fakulti dan            1.  Pn. Eliza bt. M. Yusup (JKM)
                subfolder yang berkenaan;                    2.  En. Rais Hanizam bin Madon (JKLA)
              5. Menguruskan server fakulti;                   3.  En. Mokhtar bin A. Hamid (JKPI)
              6. Bertindak sebagai Jawatankuasa Teknologi             4.  En. Imran bin Razali (JKBR)
                Maklumat Bahagian (JTMB) seperti yang              5.  En. Mohd Fadhli bin Zulkafli (JKA)
                diputuskan di dalam Polisi ICT Universiti;           6.  En. Yaacub Zaki bin Ali (JKM)
              7. Memastikan pelaksanaan Polisi ICT Universiti           7.  Pn. Nurulhuda bt. Abdul Latip (Pej.
                dan dipatuhi oleh semua peringkat di PTJ;               Pentadbiran)
              8. Menyimpan, mengemaskini dan menganalisis             8.  Pn. Zalina bt. Omar (Pej. Pentadbiran)
                maklumat staf dan fakulti;                   9.  En. An-Amur Rahman bin Yunos (COE)
              9. Menyimpan dan menganalisis maklumat kursus
                dan latihan staf;                       (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
              10. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.


                                                                        19/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI       KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


15   Jawatankuasa Kecil  1.  Membuka peti sebutharga pada tarikh dan      En. Maznan     Ahli :
    Pembuka Sebut Harga    waktu yang ditetapkan. (Secepat mungkin       bin Ismon  1.  Dr. Muhd Hafeez bin Zainulabidin (JKM)
                 selepas ditutup);                        2.  En. Norrizal bin Mustaffa (JKLA)
               2.  Surat panggilan kepada ahli J/K hendaklah      Ketua    3.  En. Ishkrizat bin Taib (JKLA)
                 dikeluarkan satu (1) minggu sebelum tarikh     Makmal/   4.  En. Winardi Sani (JKLA)
                 tutup sebutharga tersebut;             Pengajar   5.  En. Zazuli bin Mohid (JKPI)
               3.  Membuka setiap tawaran sebutharga dan              6.  Pn. Nor Mazlana bt. Main (JKPI)
                 memastikan bahawa tawaran harga dan               7.  Pn. Saliza Azlina bt. Osman (JKPI)
                 tawaran teknikal telah dikemukakan dalam             8.  Cik Norfazillah bt. Talib (JKPI)
                 dua (2) sampul surat yang berasingan dan             9.  En. Khairul Nizam bin Ngadimon (JKM)
                 berlakri bagi bekalan dan perkhidmatan.             10.  En. Mohd. Azham bin Azmi (JKBR)
                 Bagi sebut harga kerja memadai tawaran             11.  En. Qamarul Ezani bin Kamarudin (JKA)
                 dikemukakan dalam satu (1) sampul surat             12.  Pn. Hawa bt. Omar (Pej. Pentadbiran)
                 berlakri sahaja;
               4.  Perlu memastikan nama syarikat tidak                 Urusetia :
                 tercatat di dalam Jadual Teknikal dan perlu           1.  En. Fatahullah bin Bachok (PPT)
                 memadamkannya sekiranya ianya tercatat;             2.  En. Zamri bin Ahmad (PT)
               5.  Mengkod dengan nombor bersiri semua
                 dokumen sebutharga yang diterima.                (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 i) Perlu dikod nombor siri mengikut mana
                    yang terdahulu dibuka. Oleh itu tidak perlu
                    mengikut mana syarikat yang terendah.
                 ii) Perlu dikod nombor siri juga kepada syarikat
                    yang tidak mengemukakan dokumen yang
                    lengkap.
               6.  Menyempurnakan Borang Jadual Sebutharga
                 dengan mencatatkan nama penyebut harga,
                 kod penyebut harga, harga yang ditawarkan,
                 tempoh    siap/tempoh   penyerahan   dan
                 menandatangani borang tersebut seperti
                 berikut:
                 i) Amaun dan tempoh diambil dari borang
                    Jaminan Pembekal
                 ii) No pendaftaran dan taraf Bumiputera
                    hendaklah diambil dari sijil Kementerian
                    Kewangan Malaysia
                 iii) Perlu semak juga tempoh sah laku sijil
                    Kementerian Kewangan Malaysia.

                                                                         20/33
                      DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA           BIDANG TUGAS              PENGERUSI  KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


              iv) Sila catatkan perkara yang tidak dipatuhi
                 oleh pembekal di bahagian “CATATAN”
                 seperti tidak sertakan sijil Kementerian
                 Kewangan Malaysia, tiada tempoh, tempoh
                 sah laku tamat dan lain-lain.
           7.  Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah
              menandatangani ringkas pada
              lembaran yang menyatakan harga dan pada
              apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih
              dalam tawaran sebut harga;
           8.  Tawaran sebutharga yang diterima selepas dari
              masa tarikh tutup tidak boleh diterima. Dokumen
              tersebut perlu dicop “LEWAT” pada sampul
              surat dokumen sebutharga dan tidak boleh
              dikodkan. Hanya perlu dinyatakan didalam
              borang Jadual Buka Sebutharga;
           9.  Sebutharga yang dihantar melalui mesin fax
              tidak boleh diterima, walaupun diterima pada
              tarikh sebelum tarikh tutup sebutharga;
           10.  Mengesahkan     penyebut    harga  telah
              mengemukakan     semua   dokumen   yang
              diperlukan seperti dalam Senarai Semakan;
           11.  Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara
              bertulis oleh Pengurus Bahagian untuk tempoh
              sekurang-kurangnya dua (2) tahun;
           12.  Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang
              daripada terdiri dua (2) pegawai yang mana
              salah seorang daripadanya hendaklah terdiri
              daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan &
              Profesional;
           13.  Pegawai yang membuat perolehan (pemohon)
              tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa untuk
              perolehan tersebut;
           14.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                               21/33
                       DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA           BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


    B. BAHAGIAN AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR


16   Jawatankuasa    1. Membentang       dan      membincang   Dekan      Ahli :
    Akademik       isu/masalah/laporan/ dan meluluskan cadangan          1.  Timbalan Dekan (AA)
               berkaitan:                           2.  Timbalan Dekan (PP)
                prestasi akademik pelajar;                  3.  Semua Ketua Jabatan
                hal ehwal pelajar (disiplin, sahsiah);            4.  Dr. Sh. Salleh bin Sh. Ahmad (JKPI)
                program pembangunan akademik dan               5.
                                                 Prof. Ir. Mohammad Zainal bin Md Yusof
                 sahsiah pelajar;                         (JKA)
                penambahbaikan perkhidmatan berkaitan             6.  Prof. Madya Dr. Khalid bin Hasnan (JKPI)
                 akademik dan hal ehwal pelajar;               7.  Prof. Madya Adnan bin Husain (JKA)
                laporan audit berkaitan akademik dan hal           8.  Dr. Safiah bt. Othman (JKLA)
                 ehwal pelajar;                       9.  Dr. Noormaziah bt. Jafferi (JKM)
                pengelolaan pengajaran dan pembelajaran;           10.  Dr. Mohd Amri bin Lajis (JKPI)
                pengiktirafan ijazah dan kepujian akademik
                 lain;
                                                 Turut Hadir (Tertakluk Kepada Keperluan) :
                cadangan lantikan Profesor Pelawat/Adjung,
                                               1.  En. Shazarel bin Shamsudin (Penyelaras PA)
                 Pemeriksa Luar, Badan Penasihat Industri
                                                 En. Mohd. Norihan bin Ibrahim @ Tamrin
                 (IAC);                           2.
                                                 (Penyelaras PSM)
                kertas kerja berkaitan akademik dan hal
                                               3.  En. Azriszul bin Mohd Amin (Penyelaras LI)
                 ehwal pelajar
             2. Meluluskan kertas soalan peperiksaan akhir
                                                 Setiausaha :
             3. Meluluskan pembangunan kurikulum dan silabus
                                               1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
               program akademik baru
             4. Meluluskan permurnian kurikulum dan silabus
                                                 Penolong Setiausaha :
               program akademik sedia ada
                                               1.  Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom (PP–Pencatat
             5. Mengambil   tindakan   susulan/memberikan
                                                 I)
               kelulusan dan direkodkan sama ada dalam
               bentuk catatan minit mesyuarat, laporan, garis
                                                 Urusetia :
               panduan atau polisi. Tindakan susulan/kelulusan
                                               1.  Cik Faiezan bt. Md Taib (PPT – Pencatat II)
               hendaklah bersesuaian, iaitu sama ada di
                                               2.  En. Mohd. Izham bin Ramli (PTK)
               peringkat fakulti, Jawatankuasa Pengajian atau
               Senat;
                                              (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
             6. Mengurus apa jua perkara yang dirujuk
               kepadanya oleh Senat/Jawatankuasa Tetap
               Senat;

                                                                      22/33
                      DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


            7. Menjalankan apa jua tugas yang diberikan
             kepadanya melalui statut, Kaedah-Kaedah dan
             Peraturan-Peraturan   sebagaimana    yang
             diwakilkan kepadanya oleh Naib Canselor.
            8. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

17   Jawatankuasa  1.  Menyemak dan mengesahkan laporan markah       Dekan      Ahli :
    Pemeriksa      dan pencapaian pelajar bagi setiap kursus.           1.  Timbalan Dekan (AA)
              Laporan disediakan oleh jabatan yang              2.  Timbalan Dekan (PP)
              bertanggungjawab;                       3.  Semua Ketua Jabatan
            2.  Membentang, menyemak dan mengesahkan
              markah dan keputusan peperiksaan bagi kursus            Turut Hadir :
              yang ada dan tiada peperiksaan akhir ;               Penyelaras JK Pemeriksa Jabatan
            3.  Mengesahkan       laporan     pelajar        1.  Pn. Fazimah bt. Mohd Nor (JKM)
              Pensyarah/Penasihat Akademik bagi pelajar           2.  Pn. Azian bt. Hariri (JKLA)
              yang gagal (gred E) dalam peperiksaan akhir          3.  Pn. Siti Zaharah bt. Kunchi Mon (JKPI)
              atau    pelajar   yang    bermasalah         4.  Dr. Anika Zafiah bt. Mohd. Rus (JKBR)
              (akademik/sahsiah);                      5.  Dr. Bambang Basuno (JKA)
            4.  Meluluskan sebarang perubahan markah yang           6.  En. Kamarudin bin Kamdani (JTKM)
              telah dipertimbangkan dan diluluskan oleh              En. Mohd. Norihan bin Ibrahim @ Tamrin
                                              7.
              jabatan yang bertanggungjawab;                   (Penyelaras PSM)
            5.  Mengambil tindakan disiplin terhadap staf           8.  En. Azriszul bin Mohd Amin (Penyelaras LI)
              akademik yang didapati ingkar mengemukakan
              markah peperiksaan akhir mengikut jadual yang            Setiausaha :
              telah ditetapkan tanpa alasan yang munasabah;         1.  Pn. Hawa bt. Omar (PPK)
            6.  Menjaga   kerahsiaan  semua   keputusan
              peperiksaan pelajar sebelum disahkan oleh              Penolong Setiausaha I dan II :
              Senat;                             1.  Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom (PP)
            7.  Memastikan semua urusan yang berkaitan             2.  Cik Faiezan bt. Md Taib (PPT – Pencatat )
              dengan peperiksaan dibuat selari dengan
              Prosedur   Mengumpul,    Memasuk   dan           Urusetia :
              Menyemak Markah Peperiksaan di Peringkat            1.  En. Mohd. Izham bin Ramli (PTK)
              Fakulti (RPP-18);                       2.  Cik Norain bt. Azal (PT)
            8.  Mencadangkan     penambahbaikan   (CQI)
              terhadap keputusan kursus yang ditawarkan.          (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
            9.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.                                                                      23/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS             PENGERUSI       KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


18   Jawatankuasa      1. Menyemak dan membuat penilaian semula        TD (AA)      Ahli :
    Kurikulum dan       kurikulum program akademik sedia ada ;                 Semua Ketua Panel Bidang
    Silabus         2. Mengatur       mesyuarat/perbincangan           1.  En. Amin Shah bin Omar (JKM)
                 dengan   Jawatankuasa Penasihat Industri           2.  En. Badrul Aisham bin Md.Zin (JKM)
                 Fakulti;                             3.  En. Mohd. Faizal bin Mohideen Batcha (JKLA)
                3. Mewujudkan Jawatankuasa Khas Pembangunan             4.  Dr. Hamidon bin Salleh (JKLA)
                 Program Baru dan memantau perjalanan               5.  En. Mohd. Shahir bin Yahya (JKPI)
                 jawatankuasa;                          6.  Dr. Mohd. Radzi bin Mohamed Yunus (JKPI)
                4. Melaporkan kepada Jawatankuasa Akademik             7.  Dr. Rosli bin Ahmad (JKPI)
                 terhadap keputusan-keputusan mesyuarat;             8.  En. Nur Azam bin Badarulzaman (JKBR)
                5. Membantu    Jawatankuasa    OBE   dan          9.  En. Mohd. Azwir bin Azlan (JKBR)
                 Jawatankuasa Akreditasi dan Pengiktirafan            10   Dr. Bambang Basuno (JKA)
                 dalam keperluan OBE dan EAC;                  11.  Dr. Zamri bin Omar (JKA)
                6. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                    Setiausaha :
                                                 1.  Pn. Fazrina bt. Mohd. Masrom (PP – Pencatat)

                                                    Urusetia :
                                                 1.  Cik Faiezan bt. Md Taib (PPT)

                                                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)

19   Jawatankuasa Kecil   1. Merancang dan memantau pelaksanaan          TD (AA)      Penyelaras :
    Kualiti (MS ISO 9001:   jaminan kualiti pengurusan;                   1   Pn. Sulastri bt. Sabudin (JTKM)
    2008)          2. Menyelaras pengedaran dokumen kualiti seperti
                 manual prosedur kerja;                        Penolong Penyelaras :
                3. Merancang taklimat kualiti peringkat fakulti          1.  En. Haffidzudin bin Hehsan (JKPI)
                 sekurang-kurangnya sekali setahun;
                4. Memberi taklimat berkaitan perubahan kepada              Ahli :
                 prosedur kualiti atau maklumat tindakan             1.  Pn. Zaleha bt. Mohamad (JKM)
                 pembetulan hasil audit;                     2.  En. Hanis bin Zakaria (JKLA)
                5. Menyelaras audit dalaman peringkat fakulti            3.  Pn. Saliza Azlina bt. Osman (JKPI)
                 sebelum audit peringkat universiti dan SIRIM;             Cik Nurhuda bt. Abdul Samad (Pej.
                                                  4.
                6. Mengumpul data-data berkaitan soal selidik              Pentadbiran)
                 yang dilaksanakan di fakulti untuk dianalisa dan         5.  Cik Norain bt. Azal (Pejabat Pentadbiran)
                 diserahkan hasil analisa kepada Pejabat             6.  En. Muharam Rafidi bin Jaafar (JKPI)
                 Pengurusan Kualiti dan Perancangan Korporat;           7.  En. Joharudin bin Bilaji (JKBR)
                                                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)

                                                                          24/33
                        DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA            BIDANG TUGAS             PENGERUSI     KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


              7. Membantu    pelaksanaan   audit peringkat
                universiti dan SIRIM, berkaitan penyelarasan
                mesyuarat pembukaan dan penutup audit,
                lantikan auditee yang akan ditemu bual, serta
                lain-lain perkara berkaitan audit;
              8. Memberi peringatan kepada semua staf
                berkaitan audit dan pelaksanaan prosedur
                kualiti.
              9. Mencadangkan tindakan pembetulan hasil
                laporan audit ISO;
              10. Menganalisis data-data di fakulti seperti hasil
                dapatan audit, analisis latihan staf dan aduan
                yang diterima untuk digunakan dalam laporan
                kajian semula pengurusan; dan,
              11. Menyediakan    Laporan   Kajian  Semula
                Pengurusan (KSP) setiap tahun.
              12. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

20   Jawatankuasa Kecil  1. Menyelaras/ mengadakan sesi taklimat/ seminar            Penyelaras :
    Outcome Based      OBE bagi memantapkan lagi pemahaman staf       TD (AA)  1.  Dr. Noormaziah bt. Jafferi (JKM)
    Education (OBE)     akademik dan bukan akademik;
              2. Menyelaras/ mengadakan sesi taklimat/ seminar            Penolong Penyelaras :
                OBE bagi memantapkan lagi pemahaman               1.  Dr. Muhammad Marsudi Muhammad Majerie
                pelajar;                               (JKPI)
              3. Merancang dan memantau perlaksanaan OBE di
                dalam subjek-subjek yang ditawarkan oleh pihak            Ahli :
                fakulti;                               Penyelaras Jawatankuasa Pemeriksa
              4. Merancang dan mencadangkan indeks utama               Jabatan :
                prestasi (KPI) untuk setiap hasil pembelajaran         1.  Pn. Fazimah bt. Mohd Nor (JKM)
                Kursus (CLO), PLO dan PEO;                   2.  Pn. Azian bt. Hariri (JKLA)
              5. Menganalisa   pencapaian   prestasi  hasil        3.  Pn. Siti Zaharah bt. Kunchi Mon (JKPI)
                pembelajaran Kursus, CLO, PLO dan PEO              4.  Dr. Anika Zafiah bt. Mohd. Rus (JKBR)
                berdasarkan KPI yang ditetapkan untuk setiap          5.  Dr. Bambang Basuno (JKA)
                semester pengajian;                       6.  En. Kamarudin bin Kamdani (JTKM)
              6. Melaporkan   hasil  dapatan   analisa  di
                Jawatankuasa Akademik;                     7.  En. Badrul Aisham bin Md Zain (JKM)
              7. Bekerjasama dengan JK Akreditasi dalam             8.  En. Mohd Faizal bin Mohideen Batcha (JKLA)
                menyalurkan maklumat berkaitan OBE.               9.  Dr. Rosli bin Ahmad (JKPI)

                                                                       25/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


              8. Melaksanakan penandarasaan;                    10. Dr. Anika Zafiah bt Mohd Rus (JKBR)
              9. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.             11. En. Ab. Karim bin Ab. Halim (JKA)
                                                 12. En. Mohd. Faizal bin Esa (JTKM)
                                                 13. Pn. Narisa bt. Sa‟at (JKLA)
                                                 14. En. Muhamad Khairudin bin Awang (JKM)
                                                 15. Cik Haslina bt. Abdullah (JKPI)
                                                 16. Dr. Sivaprakasam Thamizhmanii (JKPI)
                                                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)


21   Jawatankuasa Kecil  1. Menyelaras aktiviti berkaitan program sedia ada             Penyelaras :
    Akreditasi dan      a. Dokumentasi untuk kelulusan sehingga ke      TD (AA)   1.  En. Mohd Azwir bin Azlan (JKBR)
    Pengiktirafan        KPT;
                b. Penambahbaikan kurikulum program: OBE                Penolong Penyelaras :
                  dan KI;                            1.  Dr. Safiah bt. Othman (JKA)
                c. Nasihat dan pandangan panel IAC;
              2. Menyelaras aktiviti berkaitan audit akademik               Ahli :
                d. Program sedia ada: Sarjana Muda dan               1.  Dr. Hasan Zuhudi bin Abdullah (JKBR)
                  pasca siswazah;                           En. Muhammad Syahid bin Chek Khairil Anwar
                                                  2.
                e. Penilaian   daripada  Pemeriksa   Luar,           (JKLA)
                  Profesor Pelawat dan Audit Dalaman               3.  En. Ashari bin Kasmin (JKBR)
                  Universiti;                          4.  En. Haffidzudin bin Hehsan (JKPI)
              3. Menyediakan Dokumen Pengiktirafan                  5.  En. Md. Norrizam bin Mohmad Jaat (JKLA)
                f. Pengiktirafan BEM/MQA/EAC bagi program             6.  En. Mohd Nizam bin Katimon (JKBR)
                  Sarjana Muda dan/atau pascasiswazah;                En. Mohd. Norihan bin Ibrahim @ Tamrin
                                                  7.
                g. Taklimat kepada staf akademik dan                  (Penyelaras PSM)
                  sokongan;                           8.  En. Azriszul bin Mohd Amin (Penyelaras LI)
                h. Taklimat kepada pelajar                       Pn. Siti Mariam bt. Basharie (Penyelaras
                                                  9.
              4. Bekerjasama dengan pihak CAD di dalam                  PROPEM)
                penilaian pengajaran staf akademik                 10.  Dr. Noormaziah bt. Jafferi (Penyelaras OBE)
              5. Merancang    dan   memantau    program            En. Nur Azam bin Badarulzaman (Penyelaras
                                                 11.
                pembangunan profesionalisme (pengajaran dan               Promosi)
                pembelajaran) untuk staf akademik.                    Pn. Fazrina bt. Mohd Masrom (Pej.
                                                 12.
              6. Melaporkan    hasil  dapatan   analisa  di           Pentadbiran)
                Jawatankuasa Akademik.                       13.  En. Noor Nasriq bin Selamat (Pej. Pentadbiran)
              7. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)


                                                                         26/33
                          DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA              BIDANG TUGAS               PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


22   Jawatankuasa Kecil  1.  Memberi taklimat kepada pelajar yang akan                Penyelaras :
    Projek Sarjana Muda     mendaftar untuk PSM;                  TD (AA)   1.  En. Mohd. Norihan bin Ibrahim @ Tamrin
               2.  Mengagihkan pelajar yang mendaftar PSM kepada              (JKM)
                  para penyelia mengikut kesesuaian bidang kajian;
               3.  Mengumpulkan    proposal/tajuk  PSM   yang           Penolong Penyelaras :
                  dicadangkan untuk dinilai oleh setiap jabatan;           1.  En. Abdul Latif bin Mohd Tobi (JKM)
               4.  Memberi taklimat kepada para penyelia berkenaan
                  dengan proses pelaksanaan PSM;
                                                      Ahli :
               5.  Mengadakan mesyuarat penilaian proposal/tajuk
                                                   1.  Pn. Zaleha bt. Mohamad (JKM)
                  PSM di peringkat jabatan dan menyediakan
                  laporan penilaian tajuk beserta tindakan susulan
                                                   2.  Dr. Hariati bt. Mohd Taib @ Taib (JKBR)
                  termasuk pengesahan tajuk PSM dsb;                 3.  En. Bachik bin Abu Bakar (JKPI)
               6.  Mengadakan    taklimat  pelaksanaan    PSM,        4.  En. Md. Nor Anuar bin Mohamad (JKLA)
                  metodologi penyelidikan dan kaedah penulisan
                  laporan/tesis kepada pelajar-pelajar PSM I dan II;        (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
               7.  Mengemaskini senarai pelajar PSM selepas
                  proses insert/delete matapelajaran;
               8.  Menyediakan    surat pelantikan penyelia dan
                  penyelia bersama PSM untuk ditandatangani oleh
                  ketua-ketua jabatan dan diedarkan kepada para
                  penyelia/penyelia bersama;
               9.  Menyediakan jadual seminar PSM I dan II untuk
                  disemak oleh jabatan-jabatan dan dipaparkan;
               10.  Menyediakan surat pelantikan pengerusi seminar
                  PSM untuk ditandatangani oleh Timbalan Dekan
                  Akademik FKMP dan diedarkan kepada para
                  pengerusi seminar;
               11.  Menyediakan surat pelantikan panel penilai
                  seminar PSM untuk ditandatangani oleh ketua-
                  ketua jabatan dan diedarkan kepada para panel
                  penilai;
               12.  Memaklumkan    kepada   Pusat   Pengurusan
                  Akademik untuk memperuntukkan masa selama
                  satu minggu sepanjang tempoh peperiksaan akhir
                  untuk diadakan seminar PSM;
               13.  Menempah ruang/bilik/makmal untuk mengadakan
                  seminar PSM dan memastikan bahawa segala
                  peralatan teknikal disediakan;                                                                           27/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS             PENGERUSI   KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


           14. Memberi taklimat kepada pengerusi seminar PSM
             berkenaan dengan perjalanan dan peraturan
             seminar;
           15. Menguruskan dan memantau perjalanan seminar
             PSM I dan II;
           16. Mengumpul, mengemaskini markah PSM I & II dan
             melengkapkan borang markah untuk diserahkan
             ke fakulti;
           17. Mengadakan mesyuarat khas PSM jika perlu untuk
             membincangkan hal-hal khusus yang berkaitan
             dengan penilaian dan markah PSM I dan II;
           18. Menyediakan laporan markah PSM untuk dibawa
             ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa;
           19. Mengadakan    mesyuarat   dan melaporkan
             sebarang cadangan dan maklumbalas kepada JK
             Akademik FKMP untuk memperbaiki proses
             penyelarasan PSM dari masa ke semasa;
           20. Memaklumkan kepada pelajar dan penyelia
             sebarang aktiviti melibatkan PSM dari semasa ke
             semasa melalui papan kenyataan, email, website
             fakulti @ blackboard e-learning;
           21. Menyalurkan maklumat kepada Jawatankuasa
             Kecil Promosi dan Perhubungan Korporat
             mengenai projek pelajar;
           22. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                              28/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


23   Jawatankuasa Kecil  1.  Membuat    perancangan    dan   memantau  TD (AA)
    Latihan Industri      perlaksanaan aktiviti latihan industri pelajar;            Penyelaras :
              2.  Memberi taklimat LI dan mengumpul maklumat            1.  En. Azriszul bin Mohd Amin (JKPI)
                 pelajar;
              3.  Menyemak senarai pelajar yang mendaftar mata             Penolong Penyelaras :
                 pelajaran LI dan mengenalpasti bidang masing-          1.  En. Nasuha bin Sa'ude (JKPI)
                 masing;
              4.  Menyediakan maklumat tempat LI;                    Ahli :
              5.  Memadankan maklumat bidang dan tempat LI;            1.  En. Muhamad Khairudin bin Awang (JKM)
              6.  Mempamerkan senarai industri untuk pemilihan           2.  En. Abd Khalil bin Abd Rahim (JKBR)
                 pelajar;                             3.  En. Noor Hakim bin Rafai (JKPI)
              7.  Memperolehi maklumat pemilihan penempatan            4.  En. Mohamad Farid bin Sies (JKLA)
                 LI untuk permohonan;                       5.  En. Kamaruddin bin Kamdani (JTKM)
              8.  Menyerahkan maklumat kod mata pelajaran,
                 anggaran bilangan pelajar dan cadangan tarikh,         (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                 tempoh LI serta maklumat tempat latihan
                 kepada UHKI;
              9.  Mengemaskini senarai dan maklumat terkini
                 tempat LI dengan merujuk borang dan surat
                 jawapan LI;
              10.  Menyediakan senarai lengkap penempatan
                 pelajar;
              11.  Memberi taklimat kedua kepada pelajar
                 mengenai peraturan, pemantauan dan penilaian
                 LI berpandukan buku log;
              12.  Mengemaskini maklumat lapor diri pelajar di
                 tempat LI ;
              13.  Menyediakan jadual lawatan ke tempat LI;
              14.  Mencalonkan pelantikan penyelia fakulti (PF)
                 untuk lawatan ke tempat LI;
              15.  Memberi taklimat kepada penyelia fakulti (PF)
                 yang telah dilantik;
              16.  Mengumpul dan merekod penilaian prestasi LI
                 yang diberikan oleh penyelia fakulti (PF)
                 semasa penyeliaan lawatan ke tempat LI;
              17.  Menyemak, merekod dan menghantar markah
                 penilaian pelajar ke pejabat akademik fakulti;
              18.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

                                                                        29/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


24   Jawatankuasa Kecil  1.  Memasti senaraikan matapelajaran yang akan     TD (AA)
    Jadual Waktu        ditawarkan pada semester yang akan datang              Penyelaras :
    Akademik          tersedian dan dipamerkan sebelum sistem pra           1.  Dr. Muhd Hafeez bin Zainulabidin (JKM)
                 pendaftaran dibuka;
              2.  Mengedar     dan   memantau   senarai           Penolong Penyelaras :
                 matapelajaran yang akan ditawarkan kepada            1.  En. Khairul Nizam bin Ngadimon (JKM)
                 wakil jabatan berkenaan untuk penentuan nama
                 pensyarah;                              Ahli :
              3.  Memaklumkan senarai matapelajaran dan              1.  Pn. Siti Zaharah bt. Kunchi Mon (JKPI)
                 pensyarah yang terlibat untuk rujukan awal           2.  Pn. Nor Mazlana bt. Main (JKPI)
                 pensyarah dua bulan sebelum semester              3.  En. Md. Nor Anuar bin Mohamad (JKLA)
                 bermula;                            4.  Dr. Zamri bin Omar (JKA)
              4.  Menetapkan slot masa jadual waktu untuk             5.  Dr. Sufizar bt. Ahmad (JKBR)
                 matapelajaran yang melibatkan makmal dan               Pn. Fazrina bt. Mohd Masrom (Pej.
                                                 6.
                 bengkel;                               Pentadbiran)
              5.  Menyelaraskan matapelajaran yang ditawarkan           7.  Cik Faiezan bt. Md. Taib (Pej. Pentadbiran)
                 oleh fakulti lain atau pusat tanggungjawab lain;        8.  Pn. Azlin bt. Masah (Pej. Pentadbiran)
              6.  Mendapatkan ruang kuliah untuk matapelajaran
                 yang ditawarkan oleh fakulti;                 (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
              7.  Membantu Pejabat Pengurusan Akademik
                 dalam urusan penyediaan Jadual Waktu
                 Akademik;
              8.  Menyediakan dan mendapatkan pengesahan
                 jadual waktu pelajar;
              9.  Memastikan jadual waktu pelajar dipamerkan
                 sebelum semester bermula;
              10.  Memurnikan jadual waktu pelajar dalam minggu
                 pertama semester;
              11.  Memantau penyediaan draf, proses semakan,
                 pengesahan dan pengedaran jadual beban
                 individu mengikut kepada pensyarah yang
                 terlibat;
              12.  Memantau pengeluaran surat lantikan, jadual
                 waktu pensyarah dan jadual beban kepada
                 pensyarah yang terlibat;
              13.  Selaras permohonan penawaran matapelajaran
                 tambahan untuk kes-kes khas;


                                                                           30/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.   JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS              PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


               14. Mengemaskini   dan  menyimpan    segala
                 maklumat, data serta senarai matapelajaran
                 yang telah ditawarkan untuk rujukan semester
                 seterusnya;
               15. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

25   Jawatankuasa Kecil  1.  Mengurus, mengagihkan dan mencadangkan       TD (AA)
    Penasihatan         perlantikkan penasihat akademik pelajar               Penyelaras :
    Akademik dan        kepada pensyarah dan pengajar mengikut             1.  En. Shazarel bin Shamsudin (JKLA)
    Pengecualian Kredit     bilangan yang ditetapkan iaitu 1 pensyarah
                  kepada 16 pelajar;                         Penolong Penyelaras :
               2.  Membuat taklimat penasihatan akademik             1.  En. Ashari bin Kasmin (JKBR)
                  kepada PA yang baru dilantik berkenaan
                  Penasihatan Akademik dan Pengecualian                Ahli :
                  Kredit.                            1.  En. Mohd Amran bin Hj. Madlan (JKM)
               3.  Mengenalpasti pengganti PA bagi staf yang           2.  Pn. Noradila bt. Abdul Latif (JKM)
                  akan cuti belajar dan berhenti;                3.  En. Mohd Fadhli bin Zulkafli (JKA)
               4.  Membuat semakan carta alir, mata pelajaran           4.  Pn. Narisa bt. Sa'at (JKLA)
                  prasyarat serta pengecualian kredit bagi            5.  Pn. Fazrina bt. Mohd Masrom (Pej.
                  Program Sarjana Muda;                        Pentadbiran)
               5.  Mengenalpasti serta menyediakan senarai            6.  Cik Faiezan bt. Md. Taib (Pej. Pentadbiran)
                  pelajar bagi program-program anjuran fakulti,
                  universiti ataupun pihak luar;                   Turut Hadir :
               6.  Membantu    Jawatankuasa   Pembangunan            Semua Ketua Panel Bidang :
                  Pelajar fakulti dalam mengadakan sebarang           1.  En. Amin Shah bin Omar (JKM)
                  program berkenaan dengan pelajar;               2.  En. Badrul Aisham bin Md.Zin (JKM)
               7.  Membuat laporan statistik terkini bilangan staf        3.  En. Mohd. Faizal bin Mohideen Batcha (JKLA)
                  terhadap bilangan pelajar PA;                 4.  Dr. Hamidon bin Salleh (JKLA)
               8.  Menyediakan laporan analisis aktiviti penasihat        5.  En. Mohd. Shahir bin Yahya (JKLA)
                  akademik setiap hujung semester;                6.  Dr. Mohd. Radzi bin Mohamed Yunus (JKPI)
               9.  Memberi cadangan dan panduan kesetaraan            7.  Dr. Rosli bin Ahmad (JKPI)
                  matapelajaran antara IPT lain dari masa ke           8.  En. Nur Azam bin Badarulzaman (JKBR)
                  semasa;                            9.  En. Mohd. Azwir bin Azlan (JKBR)
               10.  Menyediakan    panduan Pengecualian Kredit         10.  Dr. Bambang Basuno (JKA)
                  dan matapelajaran setara dan mengemukakan           11.  Dr. Zamri bin Omar (JKA)
                  kepada   Jawatankuasa   Akademik  untuk
                  disahkan;                           (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)


                                                                           31/33
                         DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA             BIDANG TUGAS             PENGERUSI      KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


               11.  Mengemaskini sebarang perubahan/pindaan
                  panduan   Pengecualian    Kredit   dan
                  matapelajaran setara   dan mengemukakan
                  kepada  Jawatankuasa   Akademik  untuk
                  disahkan;
               12.  Membuat kajian/program kerjasama antara IPT
                  yang lain untuk menilai dan menganalisis
                  matapelajaran universiti;
               13.  Mengadakan mesyuarat dan melaporkan
                  sebarang cadangan dan maklumbalas kepada
                  JK Akademik FKMP untuk memperbaiki proses
                  penyelarasan Pengecualian Kredit dari masa
                  ke semasa;
               14.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.

26   Jawatankuasa Kecil  1. Menganjurkan Majlis Penyampaian Anugerah       TD (AA)     Penyelaras :
    Program         Sijil Dekan;                           1  Pn. Siti Mariam bt. Basharie (JKLA)
    Pembangunan Pelajar  2. Merancang program-program yang boleh
                membangunkan daya keintelektualan serta                Penolong Penyelaras :
                kemahiran insaniah pelajar agar mampu              1.  En. Abdullah bin Wagiman (JKPI)
                menjadi graduan yang berdaya saing serta
                berhemah tinggi;                           Ahli :
               3. Menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan         1.  Ir. Mohamad Norani bin Mansor (JKLA)
                oleh Persatuan Pelajar Mekanikal (PPM) dan            2.  Pn. Noradila bt. Abdul Latif (JKM)
                Briged Pembuatan;                        3.  Pn. Eliza bt. M Yusup
               4. Menjadi penasihat kepada KKM dalam hal-hal            4.  Cik Siti Nur Mariani bt. Mohd Yunos (JKA)
                yang berkaitan dengan pengurusan kelab,             5.  Cik Norfazillah bt. Talib (JKPI)
                perjalanan kelab, dan pelaksanaan program            6.  Cik Haslina bt. Abdullah (JKPI)
                yang telah dirancang;                      7.  En. Amirul Faiz bin Abdul Muthalib (JKPI)
               5. Memantau aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh         8.  En. Mohd. Izham bin Ramli (Pej. Pentadbiran)
                PPM agar menepati matlamat sebenar bagi             9.  Cik Norain bt. Azal (Pej. Pentadbiran)
                setiap program yang dijalankan;
               6. Menganjurkan lawatan industri bertujuan             (01 Januari 2011 – 31 Disember 2012)
                memberikan pendedahan kepada para pelajar
                tentang dunia sebenar alam pekerjaan agar
                mereka lebih memahami tanggungjawab
                sebagai seorang jurutera;


                                                                        32/33
                     DILULUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL. 1/2011 TARIKH 13 JANUARI 2011
BIL.  JAWATANKUASA          BIDANG TUGAS              PENGERUSI  KEAHLIAN DAN TARIKH PERLANTIKAN


           7. Membantu     para  pelajar  melaksanakan
             bengkel/seminar/kursus mengenai penulisan
             laporan teknikal, penggunaan perisian berkaitan
             dalam membantu penulisan laporan teknikal,
             aplikasi perisian kejuruteraan terkini dan
             ceramah oleh wakil industri;
           8. Bekerjasama dengan Pusat Kaunseling dan
             Pembangunan     Pelajar   (PKPP)   dalam
             menyediakan peserta-peserta dari FKMP bagi
             kursus yang dianjurkan oleh pihak mereka;
           9. Merancang       pertandingan-pertandingan
             berkaitan aplikasi pengetahuan dan mekaniran
             kejuruteraan dalam menghasilkan produk-
             produk/perisian/rekabentuk yang berfungsi,
             berteknologi tinggi serta ekonomi;
           10. Menyediakan    laporan  dan  maklumbalas
             mengenai pencapain objektif bagi setiap
             program yang dijalankan agar ia boleh
             diperbaiki dari masa ke semasa dan seterusnya
             dapat   memasikan    program   dijalankan
             mendatangkan hasil yang positif;
           11. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.
                                                              33/33

								
To top