Docstoc

RBA tjedni pregled 087.vp

Document Sample
RBA tjedni pregled 087.vp Powered By Docstoc
					                                                                       23. kolovoza 2004. • RBA tjedni pregled br 87
                                        cijena
                                  Smanjenje za 0,4%
                                    u srpnju

Godišnja stopa inflacije                                                  n  Cijene dobara i usluga kori{tenih za osobnu potro{nju, mjerene
   3
                                                                indeksom potro{a~kih cijena, pale su u srpnju za 0,4% u odnosu
                                                                na lipanj dok je godi{nja stopa inflacije iznosila 1,9%. (str. 2.)
  2,5

   2                                                           n  Industrijska proizvodnja u srpnju ostvarila je godi{nju stopu rasta
 % 1,5                                                             od 1,2% spustiv{i tako dosada{nji ovogodi{nji rast na razinu od
                                                                3,5% u odnosu na isto razdoblje pro{le godine. (str. 2.)
    1

  0,5
                                                              n  Dolarom se i protekli tjedan na svjetskim deviznim tr`i{tima trgo-
   0                                                             valo u {irokim rasponima s dosta volatilnosti, ali uz izra`ene dep-
     7.02

            10.02

                1.03

                      4.03

                              7.03

                                     10.03

                                             1.04

                                                    4.04

                                                           7.04
                                                                recijacijske pritiske. Pred sam kraj tjedna dolar je ipak naglo
                                                                oja~ao. (str. 3.)
Izvor: DZS

                                                              n  Velika potra`nja za kunama, visoke razine kamatnih stopa te pri-
Kretanje spreadova                                                       tisci u smjeru deprecijacije kune obilje`ili su i protekli tjedan. HNB
euroobveznica                                                          je intervenirala na doma}em tr`i{tu otkupiv{i 17,5 mil eura po
                                                                prosje~nom te~aju od 7,345657 kuna za euro (str. 3)
  130
  120
                                                              n  Niz objavljenih pokazatelja iz SAD i nove rekordne razine cijene
  110
  100
                                                                nafte stvaraju povoljnu klimu za obveznice, no sada{nje razine in-
   90
                                                                flacije i ekonomskog rasta ne dozvoljavaju ja~i pad prinosa. (str.
   80                                                             4.)
   70
   60                                                           n  Nove povoljne vijesti s tr`i{ta emerging markets duga utjecale su
   50                                                             na dodatno su`avanje hrvatskih spreadova, znatno ispod o~eki-
     1.04.

            2.04.

                 3.04.

                       4.04.

                                5.04.

                                         6.04.

                                                7.04.

                                                        8.04.
                                                                vanja s po~etka ove godine. (str. 4.)
                CROATI 10                         CROATI 11
                CROATI 14
                                                              n  O~ekivanja o kretanju te~aja na doma}em deviznom tr`i{tu po-
Izvor: Bloomberg                                                        ve}ale su interes za doma}a izdanja obveznica koja su zabilje`ila
                                                                znatan porast cijena i iznadprosje~ne promete tijekom pro{log
                                                                tjedna. (str. 5.)
CROEMI, CROBEX I VIN
 101,00                                                           n  Zara|ena bruto premija Crotia osiguranja u prvom plugodi{tu
 100,50                                                             2004. god. iznosi 1,27 milrd. Kn {to predstavlja godi{nji rast od
 100,00
                                                                9%. Trenutni udio premija od `ivotnih osiguranja u ukupnim osi-
                                                                guranjima CO-a na razini je od cca. 9,5% (str. 6.)
 99,50

 99,00
                                                              n  Od nove Uprave CO se o~ekuje da nastavi s dosad zamje~enim
 98,50
                                                                pozitivnim trendovima kao {to su pra}enje tr`i{nog rasta, rast ud-
 98,00                                                             jela kvalitetnih osiguranja, prvenstevno `ivotnih, u ukupnim pre-
         13.8.04


                 16.8.04


                         17.8.04


                                    18.8.04


                                              19.8.04


                                                        20.8.04
                                                                mijama osiguranja te kontroliranje izdataka za osigurane slu~aje-
                CROBEX
                                                                ve. (str. 6.)
                                              VIN
                CROEMI

Izvori: ZSE, VSE, RBA istra ivanja
                                                             Makroekonomija i politika


                         inflacije 1,9% u srpnju,
                      Stopaporast industrijske proizvodnje 1,2%
   Pregled prethodnog tjedna                                             godi{nja stopa inflacije iznosila 1,9% djelom i zbog
                                                             baznog efekta (visoki rast cijena prehrambenih
Cijene dobara i usluga kori{tenih za osobnu pot-                                     proizvoda pro{le godine u srpnju). Zamjetan utjecaj
ro{nju, mjerene indeksom potro{a~kih cijena,                                       na ovakva kretanja u srpnju imale su cijene preh-
pale su u srpnju za 0,4% u odnosu na lipanj dok je                                    rambenih proizvoda i bezalkoholnih pi}a koje su
                                                             ostvarile pad na mjese~noj razini od 1,7% (zbog
                                                             sni`enja cijena vo}a i povr}a) te cijene odje}e i
Industrijska proizvodnja, stopa rasta                                          obu}e koje su zabilje`ile pad od 3,3%. Naime,
realno, impg                                                       prehrana i bezalkoholna pi}a zajedno s odje}om i
                                                             obu}om u ukupnoj strukturi indeksa potro{a~kih ci-
   16                                                         jena imaju preko 40% udjela pa o~ekivani utjecaj
   14                                                         rasta cijena nafte i naftnih derivata na pove}anje in-
   12                                                         deksa potro{a~kih cijena nije do{ao do izra`aja.
   10                                                         Najvi{e su porasle cijene rekreacije i kulture (1,8%)
    8                                                        ugostiteljskih usluga (1,4%) te cijene prometa (0,9%
 %   6
                                                             zbog rasta cijena nafte i naftnih derivata). Analizom
                                                             po kategorijama potro{nje, mo`e se zamjetiti da su
    4
                                                             u srpnju u odnosu na lipanj cijene dobara ni`e za
    2
                                                             0,9% a cijene usluga su vi{e za 1,2%.
    0
    –2                                                        Industrijska proizvodnja u srpnju ostvarila je go-
    –4                                                        di{nju stopu rasta od 1,2% spustiv{i tako dosada{nji
       1.01
          4.01
              7.01
                 10.01
                     1.02
                         4.02
                            7.02
                                10.02
                                    1.03
                                       4.03
                                           7.03
                                              10.03
                                                  1.04
                                                      4.04
                                                         7.04
                                                             ovogodi{nji rast na razinu od 3,5% u odnosu na isto
                                                             razdoblje pro{le godine te tako nastavljaju}i trend
                                                             usporavanja industrijske proizvodnje u 2004.
Izvor: DZS
                                                             Me|utim treba napomenuti, da je srpanj teku}e go-
                                                             dine imao jedan radni dan manje od srpnja 2003.
                                                             godine {to utje~e na mjese~ne razine indeksa oko
Pregled odabranih makroekonomskih                                            2,5%. Najve}i je negativni utjecaj na sni`avanje sto-
pokazatelja                                                       pe rasta industrijske proizvodnje imao pad u pod-
 pokazatelj                                  razdoblje                 ru~ju industrijske grupacije kapitalnih proizvoda od
 BDP, % godi{nja promjena, realno                       Q1 2004.   4,2              7,2%. Prema NKD-u, prera|iva~ka industrija poka-
 Industrijska proizvodnja, % (impg)                      VI./2004.  1,2              zuje skroman rast od 0,5% u srpnju u odnosu na isto
 Potro{a~ke cijene, % (impg)                         VI./2004.  1,9
                                                             razdoblje pro{le godine, a pri tom je proizvodnja
 Cijene proizvo|a~a, % (impg)                         VII./2004.  4,6
                                                             hrane i pi}a zabilje`ila tre}i mjesec za redom pad
 Trgovina na malo, % (impg), realno                      VI./2004.  2,3
                                                             od 1,2% ({to je zna~ajno s obzirom na njen udio od
 No}enja turista, % (impg)                          VI./2004.  –8,0
                                                             skoro 21% u prera|iva~koj industriji). Rudarstvo i
 Saldo dr`. prora~una, mil. kn                        IV./2004. –1.386,5
                                                             va|enje u srpnju se oporavilo i zabilje`ilo stope ras-
 Prosje~na mjese~na neto pla}a, u kn                     VI./2004. 4.226
 Stopa nezaposlenosti, % (DZS, kr)                      VII./2004. 17,2
                                                             ta od 2,8%, dok je opskrba elektri~nom energijom,
 Broj registriranih nezaposlenih                       VI./2004. 295.646
                                                             plinom i vodom nastavila pozitivna kretanja ostva-
 Izvoz roba, milijuni USD                           VI./2004. 604,8              riv{i rast od 6%.
 Uvoz roba, milijuni USD                           VI./2004. 1.523,9
 Saldo tek. ra~una pl. bilance, mil.                     Q1 2004. –1.464,1               O~ekivanja za ovaj tjedan
 USD
 Vanjski dug, milijuni USD, kr                         V./2004. 25.449,6             Ovaj tjedan nema najava objave podataka u kreta-
 Me|unarodne pri~uve HNB,mil.USD                        VI./2004. 7.768,9             njima u realnom ekonomskom sektoru.
 Ukupni krediti, mil. kn, (kr)                         V./2004. 116.093,0
 Depoziti kod banaka, mil. kn, (kr)                      VI./2004. 94.914,0
 Prosje~an te~aj EUR/HRK*                           VII/2004.  7,50
 Prosje~an te~aj USD/HRK*                           VII/2004.  6,11
impg – isti mjesec pro{le godine, kr – na kraju razdoblja,
* kumulativno – od po~etka godine
Izvori: DZS, HNB, Min. financija, Zavod za zapo{ljavanje
                                                                                       2
                                             Tr ište novca i te~aj


                 oja~ao krajem
              Dolarpritisci na ja~anje kune tjedna,
   Doga|anja na me|unarodnom                      recijacijskim pritiscima te sumnjama tr`i{ta kako bi
   tr`i{tu                               FED, uslijed objava izvje{}a o industrijskoj proizvod-
                                     nji i potro{a~kim cijenama, mogao preispitati dalj-
Dolarom se i protekli tjedan na svjetskim deviznim            nju namjeru podizanja referentne kamatne stope na
tr`i{tima trgovalo u {irokim rasponima s dosta vola-           sljede}em sastanku u rujnu. Me|utim pred kraj sa-
tilnosti. Od sredine tjedna dolar je bio izlo`en dep-           mog tjedna, nakon ~etvorodnevnog slabljenja dola-
                                     zi do naglog ja~anja dolara u odnosu na euro. Nai-
                                     me, kako dolar ipak nije uspio probiti razinu od
EUR/HRK*                                 1,2400 tr`i{te se okrenulo u drugom smjeru {to je
                                     uzrokovalo aprecijaciju dolara s razine od 1,2380
  7,45
                                     na oko 1,2300 dolara za euro.

  7,40
                                       Doga|anja na doma}em tr`i{tu
  7,35                                 Velika potra`nja za kunama, visoke razine kamat-
                                     nih stopa te pritisci u smjeru deprecijacije kune obi-
  7,30                                 lje`ili su i protekli tjedan. Najve}i uzro~nik velike
      28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8.   9.8. 16.8. 23.8.    potra`nje za kunama je turisti~ka sezona s obzirom
* srednji te~aj HNB-a; Izvor: HNB                     da tada zna~ajno raste iznos gotovog novca u optje-
                                     caju izvan banaka. Na kraju srpnja je taj iznos dosti-
                                     gao razinu od 11,87 milijardi kuna (oko 880 mil.
USD/HRK*                                 kuna vi{e no na kraju lipnja ove godine). HNB je
                                     drugi put u ovom mjesecu reagirala otkupiv{i 17,5
   6,20                                 mil eura po prosje~nom te~aju od 7,345657 kuna
                                     za euro s namjerom da se zaustavi daljnje ja~anje
   6,10                                 kune. Srednji te~aj HNB-a se popeo s najni`ih razi-
                                     na od rujna 2002. na razinu iznad 7,35 kuna za eu-
   6,00
                                     ro s mogu}no{}u jo{ malog pove}anja. Me|utim, vi-
                                     soke kamatne stope ipak prije~e zna~ajnije slablje-
                                     nje kune.
   5,90
    28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8.     9.8. 16.8. 23.08.
                                       O~ekivanje kretanja te~aja
* srednji te~aj HNB-a; Izvor: HNB

                                     Iako na tr`i{te i dalje utje~e visoka potra`nja za ku-
                                     nama, te visoke kamatne stope na nov~anom tr-
O~ekivanja kretanja te~aja EUR/HRK
                                     `i{tu, korporativna potra`nja za devizama je vrlo vi-
za 4. tjedan kolovoza                           soka. Stoga se to osjetilo u slabljenju kune na tr`i{tu
 te~aj EUR/HRK 7 dana               s
                                     koje o~ekujemo da se odrazi na tjednoj razini i na
 te~aj EUR/HRK 30 dana              s
                                     srednjem te~aju HNB-a. Na mjese~noj bi razini
Legenda:   t ja~anje kune prema euru                  popravak likvidnosti mogao doprinijeti uobi~aje-
       s slabljenje kune prema euru
       = bez promjene                        nom sezonskom slabljenju kune.


Srednji te~aj HNB
                                 Promjena srednjeg te~aja HNB u odnosu na:
           Zadnji te~aj         31.7.04.           31.12.03.          31.12.02.
   Valuta      23.8.04.      Te~aj         %     Te~aj       %     Te~aj       %
    EUR       7.3633      7.4066    ê   –0,59   7.6469   ê   –3,85   7.4423  ê    –1,07
    USD       5.9665      6.1481    ê   –3,04   6.1185   ê   –2,55   7.1457  ê   –19,76
    GBP       10.9118     11.1713    ê   –2,38   10.8605   é   0,47   11.4514  ê    –4,95
    CHF       4.7901      4.8098    ê   –0,41   4.9016   ê   –2,33   5.1203  ê    –6,89
Izvor: HNB
                                                                3
                                                       Tr ište kapitala


               Fed nastavlja podizati
                 kamatne stope

Krivulja prinosa – kratkoro~na, kune                         Pregled prethodnog tjedna
  6,5                                     Klima na tr`i{tu obveznica je i dalje povoljna, jer ob-
                                         javljeni ekonomski pokazatelji (posebno oni u SAD
  6,0                                     koji dobivaju najvi{e pozornosti) i nezaustavljeni ra-
                                         st cijena nafte utje~u na o~ekivanja slabijeg eko-
  5,5                                     nomskog rasta, a koja su narasla u prvom djelu ove
                                         godine. Najvi{e zabrinutosti izaziva cijena nafte i
  5,0                                     ostalih energenata s obzirom da je i Fed ozna~io
                                         upravo ova kretanja kao klju~na za privremeno us-
  4,5
                                         poravanje gospodarskih aktivnosti i osobne pot-
                                         ro{nje u SAD. Ve}ina analiti~ara smanjuje svoje
  4,0
                                         prognoze rasta ameri~kog gospodarstva u ovom i
                                         sljede}em tromjesje~ju. Prinosi pak ja~i pad bilje`e
  3,5
      0  1  2  3   4 5 6 7 8 9 10 11 12                na kratkoro~nom djelu krivulje prinosa, s obzirom
               mjeseci do dospje}a                 da blijede o~ekivanja o agresivnijem rastu kamat-
          10.8.04.     29.6.04.      31.12.03.        nih stopa Fed-a. Sve su ja~a o~ekivanja da bi Fed
Izvor: Ministarstvo financija, HNB                        mogao na jednom od preostalih sastanaka presko-
                                         ~iti podizanje kamatne stope. Usporavanje u ame-
Krivulje prinosa – obveznice                           ri~kom gospodarstvu nepovoljno se odra`ava i na
                                         europske prinose, no oni zbog bla`ih oscilacija ne
   5,0                                     pokazuju tako velik pad.

   4,5                                     Hrvatski su spreadovi zabilje`ili nove najni`e razine
                                         na svjetskim tr`i{tima. Glavni je utjecaj stigao s vi-
   4,0                                     jestima o pobolj{anju turskog kreditnog rejtinga {to
                                         se odrazilo na cijelom tr`i{tu emerging markets du-
   3,5                                     ga. Spreadovi najdu`ih dospje}a hrvatskih euroob-
                                         veznica su se pribli`ili razini od 70 baznih bodova, a
   3,0                                     euroobveznica s dospje}em 2010. godine je i blizu
                                         razine od 60 baznih bodova. Zahvaljuju}i povolj-
   2,5                                     nim vijestima iz zemalja rastu}ih tr`i{ta i trenutnim
                                         odnosima Hrvatske s EU i MMF-om, spreadovi su
   2,0                                     pali i vi{e od o~ekivanja s po~etka ove godine.
      0  1  2  3   4 5 6 7 8        9  10 11
               godine do dospje}a
                                         Na doma}em je tr`i{tu zabilje`en zna~ajan promet
      izdane na doma}em tr ištu      hrvatske euro obveznice
                                         doma}im izdanjima obveznica (pri tom uzimaju}i u
Izvor: biznis.infoforum.hr, Bloomberg                      obzir izdanja s valutnom klauzulom). Poticaj ve}oj
                                         trgovini je stigao s o~ekivanjima povoljnog kretanja

Dr`avne obveznice na doma}em tr`i{tu
    Valutna              Datum       Cijena*        Prinos     Promjena**     Spread  Spread
            Kupon
   klauzula             dospje}a    Bid    Ask     Bid   Ask Cijena-Ask Prinos-Ask   BUND  EURIBOR
 RHMF-O-049A   6,500       20.09.2004.   100,27   100,57    2,45  –1,83  0,02   –2,00
 DAB-O-05CA   8,375       19.12.2005.   107,33   107,63    2,66   2,44  0,05   –0,12     15    2
 RHMF-O-077A   3,875       07.07.2007.   100,60   100,90    3,65   3,54  0,30   –0,11     76    60
 RHMF-O-08CA   6,875       14.12.2008.   112,52   112,82    3,70   3,63  0,17   –0,05     43    31
 RHMF-O-125A   6,875       23.05.2012.   114,93   115,23    4,56   4,52  0,34   –0,05     75    57
 RHMF-O-142A   5,500       10.02.2014.   104,92   105,22    4,84   4,81  0,36   –0,05     79    66
 Kunska obveznica
 RHMF-O-085A   6,125       28.05.2008.    99,10    99,60  6,39   6,24     0,10  –0,03  316
* u odnosu na pro{li tjedan; * zg fixing, prosje~na cijena market makera za kunsku petogodi{nju obveznicu;
                                                                    4
                                                         Tr ište kapitala


Hrvatske euro-obveznice
                      Datum       Cijena         Prinos     Promjena*      Spread   Spread
             Kupon
                      dospje}a    Bid    Ask      Bid   Ask Cijena-Ask Prinos-Ask   BUND    EURIBOR
  CROATIA    2005   7,000   28.03.2005.    102,60   102,70     2,45   2,29  –0,08   –0,02     28      11
  CROATIA    2006   7,375   10.03.2006.    106,74   107,04     2,82   2,63  –0,05   –0,02     31      14
  CROATIA    2009   6,250   11.02.2009.    109,57   109,77     3,87   3,82  –0,20    0,04     62      46
  CROATIA    2010   4,625   24.02.2010.    102,54   102,74     4,10   4,05  –0,15    0,03     65      48
  CROATIA    2011   6,750   14.03.2011.    113,25   113,55     4,37   4,32  –0,08    0,01     73      56
  CROATIA    2014   5,000   15.04.2014.    101,38   101,58     4,81   4,79  –0,24    0,03     77      62
* u odnosu na pro{li tjedan; Izvor: Bloomberg


Njema~ke dr`avne obveznice
   Godina do                                                Promjena*
                  Kupon     Datum dospje}a       Cijena      Prinos               Prinos
    dospje}a                                                 Cijena
      1            2,500       16.09.2005.       100,32       2,19      –0,01       0,01
      2            2,750       23.06.2006.       100,60       2,41      –0,02       0,01
      3            4,500       17.08.2007.       104,73       2,82      –0,05       0,01
      4            3,500       10.10.2008.       101,37       3,14      –0,05       0,01
      5            3,250       17.04.2009.       99,97       3,25      –0,06       0,01
      6            5,250       04.07.2010.       109,10       3,50      –0,11       0,02
      7            5,000       04.07.2011.       107,82       3,69      –0,13       0,02
      8            5,000       04.07.2012.       107,71       3,84      –0,15       0,02
      9            3,750       04.07.2013.       98,36       3,97      –0,13       0,02
     10            4,250       04.07.2014.       101,51       4,06      –0,15       0,02
     20            6,250       04.01.2024.       121,15       4,58      –0,23       0,01
     30            4,750       04.07.2034.       100,46       4,72      –0,27       0,02
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: BloombergAmeri~ke dr`avne obveznice
   Godina do                                                Promjena*
                  Kupon     Datum dospje}a       Cijena      Prinos               Prinos
    dospje}a                                                 Cijena
      2            2,750       31.07.2006.       100,66       2,40      0,09       –0,05
      5            3,500       15.08.2009.       100,50       3,39      0,14       –0,03
     10            4,250       15.08.2014.       100,17       4,23      –0,02        0,00
     30            5,375       15.02.2031.       104,91       5,04      –0,31        0,02
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: BloombergKrivulje prinosa                                    njih je dana posebno velika trgovina zabilje`ena
                                            obveznicom RHMF07, zbog atraktivnosti cijene u
  4,5                                        odnosu na ostala izdanja.

  4,0                                          O~ekivanja za ovaj tjedan
  3,5
                                            Na svjetskim tr`i{tima postoji mogu}nost jo{ malog
                                            smanjenja prinosa zbog mogu}ih slabljenja poka-
  3,0
                                            zatelja koji se objavljuju sljede}i tjedan i kretanja
  2,5                                        nafte. Pad je ograni~en ~injenicom da je te{ko o~e-
                                            kivati puno ni`e razine prinosa uz sada{nje stope in-
  2,0                                        flacije, gospodarskog rasta i kamatnih stopa sre-
     0   1  2  3   4 5 6 7 8        9  10 11          di{njih banaka. Hrvatski spreadovi se te{ko mogu
                godine do dospje}a
                                            su`avati na ni`e razine, osim u slu~aju novog niza
       njema~ke dr`avne obveznice     ameri~ke dr`avne obveznice
                                            vrlo povoljnih vijesti, jer su ve} puno ni`e no kod ve-
Izvor: Bloomberg                                    }ine zemalja CEE u vrijeme kad su po~injale prego-
                                            vore za ~lanstvo u EU. Na doma}em tr`i{tu,svaki
                                            znak u smjeru mogu}eg slabljenja kune mo`e po-
te~aja nakon dosizanja najni`e razine srednjeg te-                   voljno djelovati na cijene izdanja s valutnom klauzu-
~aja HNB-a kune za euro od rujna 2002. godine te                    lom, {to trenutno onemogu}uju visoke kamatne sto-
dvije intervencije HNB na deviznom tr`i{tu. Posljed-                  pe.                                                                        5
                                                                        Tr ište vrijednosnih papira


                           Croatia osiguranje
                              rast premija `ivota 20%

Dionicom Croatia osiguranja poslijednjih se dana in-                                              Zara|ena bruto premija Crotia osiguranja u prvom
tenzivnije trguje te je prosje~ni dnevni promet od 409                                             plugodi{tu 2004. god. iznosi 1,27 milrd. Kn {to pre-
tisu}a kuna tijekom osmog mjeseca zna~ajno vi{i od                                               dstavlja godi{nji rast od 9%. Prihodovane premije
prometa koji je ova dionica ostvarivala prija{njih                                               ne`ivotnih osiguranja rasle su visokih 8% (rast auto-
mjeseci u kojem je on nerijetko bio ispod 100 miln.                                               mobilskog kaska iznosio je 13,8%, a osiguranja od
kn. Zaklju~na cijena pro{log tjedna iznosila je 3450                                              autoodgovornosti 86,6%, a smanjeni su prihodi u
kn {to je razina nezabilje`ena od o`ujka ove godine.                                              zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezgoda ).
                                                                        Rast zara|enih premija `ivotnih osiguranja iznosio
Croatia osiguranje (6 mj.)                                                           je 20%. Trenutno je udio premija od `ivotnih osigu-
                                                                        ranja u ukupnim osiguranjima CO-a na razini od
                                                             1,400,000       cca. 9,5% {to je nastavak pozitivnog trenda. Naime,
  3,650                                                                    udio `ivotnih osiguranja u ukupnim osiguranjima
                                                             1,200,000
  3,550
                                                                        od kraja 2000. kada je iznosio 6% rasao je svake
                                                             1,000,000       godine za 100 baznih bodova.
  3,450
                                                              800,000
                                                                        Izdaci za osigurane slu~ajeve su smanjeni na 64%
  3,350                                                                    zara|ene bruto premije {to je dosad najni`e zabi-
                                                              600,000
  3,250
                                                                        lje`en udio od 1999. godine. Zbog manjih izdataka
                                                              400,000
                                                                        za ne`ivotna osiguranja tehni~ki rezutat ne`ivota na
  3,150                                                         200,000       razini je 8% zara|ene premije {to je ponajvi{e utje-
                                                                        calo na rast bruto dobit koja je rasla 15% na 77,4
  3,050                                                             0      miln. Kn.
      20.02.2004

             18.03.2004

                     14.04.2004

                            05.05.2004

                                  31.05.2004

                                         08.07.2004

                                               29.07.2004

                                                       18.08.2004
                                                                          O~ekivanja
                   Zadnja            20 dnevni pomi~.prosj.
                                                                        Na sjednici nadzornog odbora odr`anog po~etkom
                   50 dnevni pomi~.prosj.                        Promet                srpnja ove godine imenovana je nova Uprava
Izvor: Zagreba~ka burza, Raiffeisen istra ivanja                                                dru{tva. Primarni cilj nove Uprave je pripremiti
                                                                        Dru{tvo za privatizaciju (plan privatizacije se o~eku-
Rezultati I. polugodi{ta 2004.                                                         je sredinom slijede}e godine) {to bi trebalo zna~iti
  Ra~un dobiti i gubitka,                      1. polug. Godi{nja                            usmjeravanju svih resursa k daljnjem pove}anju vri-
                                             Struktura
  miln. Kn                               2004. promjena                             jednosti dru{tva. Od nove Uprave se stoga o~ekuje
  Zara|ena bruto premija                          1.267         9%           100%         da nastavi s dosad zamje~enim pozitivnim trendovi-
  Izdaci za osigurane slu~ajeve                       –810         3%           –64%
                                                                        ma kao {to su pra}enje tr`i{nog rasta, rast udjela
  EBITDA                                   110         16%            9%
                                                                        kvalitetnih osiguranja, prvenstevno `ivotnih, u ukup-
  Dobitak iod redovnih                            77         15%            6%
  aktivnosti prije poreza                                                           nim premijama osiguranja te kontroliranje izdataka
  EBT                                     77        15%            6%        za osigurane slu~ajeve.
  Neto dobit                                  60         5%            5%
Izvor: Croatia osiguranje, Raiffeisen istra`ivanja                                                                            Promjena     Tr`i{na    Odnos cijene
                                                    Cijena             Cijena
                                                                             cijene   kapitalizacija   i zarade
  Dionica                      Preporuka                13.8.2004.              20.8.2004.              mio kuna
  Pliva                        kupiti                 427,00                430,00        0,7%     7.994,8        5,35
  Podravka                       kupiti                 194,28                200,00        2,9%     1.010,1        9,10
  Kra{                        dr ati                 285,00                279,00        2,1%       371,5       8,86
  Kon~ar                       dr ati                  95,00                95,00       0,0%       238,0      36,11
  Adris grupa                     dr ati                 2990,00               2950,00       –1,3%     1.997,4        6,65
                                                                                            Diskont na
                                                                                            fer vrijednost*
  Dom Holding                    Specul. buy                     80,00            80,00       0,0%       649,1     –19,8%
*diskont koji je uobi~ajen kod zatvorenih investicijskih fondova, kao i diskont zbog transparentnosti, likvidnosti i tr išne kapitalizacije nije iskazan
Preporuke se temelje na razlici izme|u tr`i{ne cijene i procijenjene fundamentalne vrijednosti dionica. Izvor: Zagreba~ka burza, Vara dinska burza, RBA
                                                                                                     6
                                                                          Otvoreni investicijski fondovi


                          rast
                      Velikiobveznica
Raiffeisen Bonds                                                                     Raiffeisen Bonds
    120                                                                           Raiffeisen Bonds          cijena udjela
    118                                                                            19.08.2004.             119,43
    116
    114                                                                            19.02.2004.             115,12
    112
                                                                                Raiffeisen Bonds            prinos
 EUR
    110
    108                                                                             6 mjeseci             7,65%
    106
                                                                                 u 2003. godini            5,79%
    104
    102                                                                        od osnivanja 27.05.2002.          8,28%
    100
        27.5.02.              27.9.02.                      27.1.03.                                 27.5.03.                                             27.9.03.                                                         27.1.04.                                                                    27.5.04.

                                                                           Napomena: prinosi su na godi{njoj razini

                                                                           Osnovni podaci
                                                                           n vrsta . . . . . . . . . . . . . . obvezni~ki fond
Struktura ulaganja na 31.12.2003.                                                          n obra~unska valuta . . . . . . . . . . . . . EUR
                                                                           n savjetnik . . . . . . . . . . . . Raiffeisen KAG*
         Trezorski Depoziti                                                         n datum osnivanja fonda . . . . . . 27.05.2002.
           zapisi 9,36%                                                          n po~etna cijena udjela . . . . . . . 100,00 EUR
          5,03%
                                                                           n cijena udjela 31.12.2003. . . . . . 114,13 EUR
    Komercijalni
     zapisi
     5,54%


         Strane                                                   Doma}e
        obveznice                                                  obveznice
         18,57%                                                   61,49%Raiffeisen Balanced                                                                    Raiffeisen Balanced
     130                                                                        Raiffeisen Balanced         cijene udjela
     125                                                                          19.08.2004.             128,07
     120                                                                          19.08.2003.             108,92
     115
 EUR
                                                                              Raiffeisen Balanced           prinosi
     110
     105
                                                                                 1 godina              17,53%
     100
                                                                               u 2003. godini             8,01%
     95
                                                                             od osnivanja 29.08.2002.          13,34%
        29.8.02.                29.12.02.                            29.4.03.                                       29.8.03.                                                   29.12.03.                                                               29.4.04.
                                                                           Napomena: prinosi su na godi{njoj razini

                                                                           Osnovni podaci
                                                                           n vrsta . . . . . . . . . . . . . . . mje{oviti fond
Struktura ulaganja na 31.12.2003.                                                          n obra~unska valuta . . . . . . . . . . . . . EUR
                                                                           n savjetnik . . . . . . . . . . . . Raiffeisen KAG*
                      Depozit                                                 n datum osnivanja fonda. . . . . . . 29.8.2002.
    Komercijalni zapisi                                     Doma}e obveznice
                      8,71%
                                                    18,13%                    n po~etna cijena udjela . . . . . . . . . 100 EUR
      4,09%
                                                                           n cijena udjela 31.12.2003. . . . . . 112,42 EUR
  Strane
  dionice
  25,96%
                                                                           Podrobnije informacije o fondovima mo`ete dobiti u
              Strane                            Doma}e dionice
                                                                           Raiffeisen Investu – kontakt osoba:
             obveznice                            36,34%                          Marko Hunjak
              6,76%                                                           tel: +385 1 600 37 38
                                                                           internet: www.rbainvest.hr
Prinos u proteklom razdoblju nije indikator budu}ih prinosa. Cijena
                                                                           e-mail: rbainvest@rbainvest.hr
udjela mo e oscilirati. Neto prinos izra en je na godišnjoj razini nakon
odbitka svih troškova fonda, osim ulaznih i izlaznih naknada.                                            * Raiffeisen KAG vode}e je austrijsko Društvo za upravljanje fondovima
                                                                                                             7
                                   Kalendar aktivnosti
Kalendar aktivnosti objava za razdoblje
od 23. kolovoza do 27. kolovoza 2004.
 CET      Zemlja     Podatak (za razdoblje)
       23. kolovoza


       24. kolovoza
 8:00    Njema~ka     BDP (Q2/04)
 8:45    Francuska     Potro{a~ke cijene (07/04)
 10:00    Njema~ka     Potro{a~ke cijene (07/04)
 14:40      SAD      Redbook, tjedni rezultati trgovine na malo
       25. kolovoza
 14:30      SAD      Narud`be trajnih dobara (07/04)
 16:00      SAD      Prodaja novih stambenih jedinica (07/04)
       26. kolovoza
 10:00     EMU      M3 monetarni agregat (07/04)
 10:00    Njema~ka     IFO indeks poslovne klime (08/04)
 14:30      SAD      Zahtjevi za naknadom za nezaposlene
       27. kolovoza
 10:30   Velika Britanija  BDP (Q2/04)
 14:30      SAD      BDP (Q2/04)
 14:30      SAD      BDP deflator (Q2/04)
 15:50      SAD      UoMichigan povjerenje potro{a~a (08/04)
                                           8
                                                             Impressum


            Raiffeisenbank team
               istra ivanja & sales

  Samostalna direkcija za makroekonomska i financijska istra`ivanja
Hrvoje Dolenec, v.d. glavni ekonomist; tr`i{te kapitala, tel: 01/3035-127, email: hrvoje.dolenec@rba-zagreb.raiffeisen.at
Zrinka @ivkovi}, ekonomski analiti~ar; makroekonomija, politika, tr`i{te novca i te~aj, tel: 01/3035-119,
  email: zrinka.zivkovic@rba-zagreb.raiffeisen.at
Ivana Robi}, financijski analiti~ar; tr`i{te vrijednosnica, tel: 01/3035-118, email: ivana.robic@rba-zagreb.raiffeisen.at

  Riznica
Zoran Ko{}ak, izvr{ni direktor; tr`i{te kapitala, tel: 01/4560-839, email: zoran.koscak@rba-zagreb.raiffeisen.at
Dalibor Fell, direktor direkcije customer desk, direktor direkcije FX desk; tr`i{te novca i te~aj,
  tel: 01/4560-859, email: dalibor.fell@rba-zagreb.raiffeisen.at
Kre{imir Kutle{a, direktor direkcije fixed income; tr`i{te kapitala, tel: 01/4560-857, email: kresimir.kutlesa@rba-zagreb.raiffeisen.at
Kornelija Spa~ek, direktor direkcije equity; tr`i{te vrijednosnica, tel: 01/4890-808, email: kornelija.spacek@rba-zagreb.raiffeisen.at
Marko Petras, broker; tr`i{te vrijednosnica, tel: 01/4890-801, email: marko.petras@rba-zagreb.raiffeisen.at


  Raiffeisen Invest
Hrvoje Fajdeti}, CFA, predsjednik Uprave; investicijski fondovi, tel: 01/6003-700, email: hrvoje.fajdetic@rba-zagreb.raiffeisen.at
Marko Hunjak, dealer; investicijski fondovi, tel: 01/6003-738, email: marko.hunjak@rba-zagreb.raiffeisen.at


  Kratice kori{tene u ovoj publikaciji
BDP    – bruto doma}i proizvod                     UN    –  Ujedinjeni Narodi
Q1, Q2, Q3– prvi, drugi, tre}i kvartal                   EUR    –  euro
USD    –dolar                              kn, HRK  –  kuna
HNB    – Hrvatska narodna banka                     DZS    –  Dr`avni zavod za statistiku
tek. ra~un pl. bilance – teku}i ra~un platne bilance            MMF    –  Me|unarodni monetarni fond
FED    – Federal Reserve System (Ameri~ka sredi{nja banka)       HZZ    –  Hrvatski zavod za zapo{ljavanje
ECB    – European Central Bank (Europska sredi{nja banka)


  Izdaje
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
www.rba.hr
tel. 4566-466
fax: 4811-626

Publikacija je dovr{ena 20. kolovoza 2004. g.
 OP]E NAPOMENE

 Ovu publikaciju izra|uje i za nju je odgovorna Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Ova publikacija ili bilo koji njezin dio ne mo`e se
 smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava. Informacije, mi{ljenja, analize, zaklju~ci, prognoze i projekcije
 koji se iznose zasnivaju se na javnim statisti~kim i ostalim informacijama {to potje~u iz izvora u ~iju se potpunost i to~nost Raifeisenba-
 nk Austria d.d. Zagreb pouzdaje, ali za koje ne jam~i. Utoliko su informacije, mi{ljenja, zaklju~ci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj
 publikaciji podlo`ni promjenama koje avise o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja
 teksta do njegova ~itanja. Svi vrijednosni papiri i ostale imovine {to se spominju u ovom dokumentu mogu biti predmetom zauzimanja
 pozicije od strane Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Sve takve imovine i prava mogu nositi rizik na ~iju procjenu stavovi izneseni u
 ovom dokumentu ne mogu utjecati. Dokument ili njegovi dijelovi ne mogu se kopirati, ili na bilo koji drugi na~in reproducirati bez na-
 vo|enja izvora.
                                                                        9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/18/2011
language:Croatian
pages:9