oglasi 66 lat_Layout 1 by hedongchenchen

VIEWS: 3,467 PAGES: 32

									                 OGLA SNI DIO
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj                       66                            12.07.2010.

                                               IX - Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispu-
               OBJAVE                          njavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znan-
                                            ja i sposobnosti.
                                               Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u
              KONKURSI                          skladu sa zakonom.
                                               Za opšte uslove iz t. 3. i 6. dostaviti ovjerenu izjavu.
   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno-           Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
vanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj             X - Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja i
25/03) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriteriju-      socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa
ma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog          naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
osiguranja Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1205/10, od 17.06.2010.         Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
godine i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za           Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigura-            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
nja Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1206/10, od 17.06.2010. godine,
Vlada Republike Srpske r a s p i s u j e                           XI - Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
                                            “Službenom glasniku Republike Srpske”.
            JAVNI KONKURS
                                            Broj: 11/06-111-19-1/10
    za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda               6.07.2010. godine
       zdravstvenog osiguranja Republike Srpske                 Banja Luka
   I - Vlada Republike Srpske imenuje članove Upravnog odbora Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.                          Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanji-
   II - Upravni odbor                                ma Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03) i
                                            Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i
   U Upravni odbor imenuje se devet članova.                    imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja
   Upravni odbor čine: četiri predstavnika osiguranika, tri predstavnika      Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1204/10, od 17.06.2010. godine, i Odluke
zdravstvenih radnika iz zdrastvenih ustanova i dva predstavnika poslodavaca.      Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
   Zaposleni u ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.        članova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
   III - Opis poslova:                               broj: 04/1-012-2-1203/10, od 17.06.2010. godine, Vlada Republike Srpske
                                            raspisuje
   - donosi statut Fonda uz saglasnost Vlade Republike Srpske,
   - donosi druge opšte akte Fonda,                                     JAVNI KONKURS
   - donosi planove i programe rada uz saglasnost Vlade Republike             za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda
Srpske,                                              zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
   - predlaže stope doprinosa za zdravstveno osiguranje,
                                               I - Vlada Republike Srpske imenuje članove Nadzornog odbora Fonda
   - stara se o efikasnom radu i poslovanju Fonda,                 zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
   - donosi finansijski plan Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,         II - Upravni odbor
   - usvaja izvještaje o poslovanju i godišnji obračun i dostavlja Vladi         U Nadzorni odbor imenuju se tri člana.
Republike Srpske radi davanja saglasnosti,
                                               III - Opis poslova:
   - utvrđuje kriterijume za finansiranje zdravstvenog osiguranja,
                                               - Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom i poslovanjem Fonda i naj-
   - uređuje poslove i način korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,     manje jednom godišnje izvještava Upravni odbor Fonda i Vladu Republike
   - razmatra i usvaja minimalni paket osnovne zdravstvene zaštite na osnovu    Srpske,
raspoloživih sredstava uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,            - vrši nadzor u pogledu racionalnog i zakonitog korišćenja sredstava i
   - u dogovoru sa zdravstvenom komorom odlučuje o cijenama             ostvarivanje prava osiguranih lica.
zdravstvenih usluga i načinu ugovaranja između Fonda i zdravstvenih             IV - Mandat
ustanova,
                                               Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.
   - donosi poslovnik o svom radu,
                                               V - Status
   - vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fonda.
                                               Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa
   IV - Mandat                                   odlukom osnivača.
   Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.             VI - Opšti uslovi:
   V - Status                                       1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
   Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom           2. da je stariji od 18 godina,
osnivača.
                                               3. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na
   VI - Opšti uslovi:                                bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana
   1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,          objavljivanja Konkursa,
   2. da je stariji od 18 godina,                             4. da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za
   3. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na      povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana     nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu,
objavljivanja Konkursa,                                   5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
   4. da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za        6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini            VII - Posebni uslovi:
nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu,
                                               - stepen prvog, drugog ili trećeg ciklusa (VII, VIII, IX stepen stručne
   5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,                 spreme) medicinskog, farmaceutskog, stomatološkog, ekonomskog, pravnog
   6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.             ili tehničkog smjera,
   VII - Posebni uslovi:                                 - posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja iz oblasti zdravstvenog
   - stepen prvog, drugog ili trećeg ciklusa (VII, VIII, IX stepen stručne     osiguranja i zdravstvene zaštite,
spreme) medicinskog, farmaceutskog, stomatološkog, ekonomskog, pravnog            - poznavanje sadržaja i načina rada Nadzornog odbora,
ili tehničkog smjera,                                    - uspješnost u obavljanju na ranijim poslovima.
   - posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja iz oblasti zdravstvenog        VIII - Sukob interesa
osiguranja i zdravstvene zaštite,
                                               Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
   - poznavanje sadržaja i načina rada Upravnog odbora,               dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sukobu
   - uspješnost u obavljanju na ranijim poslovima.                 interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).
   VIII - Sukob interesa                                 Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci - član
   Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji     5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sukobu         Srpske.
interesa (“Službeni glasniik Republike Srpske”, broj 73/08).                 IX - Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispu-
   Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci - član 5.  njavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znan-
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.        ja i sposobnosti.
II                             OGLASNI DIO - Broj     66                           12.07.2010.

   Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u       Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci - član
skladu sa zakonom.                                 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
   Za opšte uslove iz t. 3. i 6. dostaviti ovjerenu izjavu.           Srpske.
   Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.            VIII - Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o
   X - Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja i   ispunjavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga
                                          znanja i sposobnosti. Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili
socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa     ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.
naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.                     Za opšte uslove iz t. 3. i 6. dostaviti ovjerenu izjavu.
   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.        Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
   Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.          IX - Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja
                                          i socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa na-
   XI - Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i u      znakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za medicinu
“Službenom glasniku Republike Srpske”.                       rada i sporta Republike Srpske.
Broj: 11/06-111-19-1/10                                 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
6.07.2010. godine                                    Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banja Luka                                       X - Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
                                          “Službenom glasniku Republike Srpske”.
   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno-
vanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj        Broj: 11/06-111-19-1/10
25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriteriju-     6.07.2010. godine
ma za izbor i imenovanje direktora Zavoda za medicinu rada i sporta        Banja Luka
Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1208/10, od 17.06.2010. godine, i
Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i         Na osnovu čl. 9. i 10. Pravilnika o specijalizaciji i usmjerenim specija-
imenovanje direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske,      lizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Službeni glasnik
broj: 04/1-012-2-1207/10, od 17.06.2010. godine, Vlada Republike Srpske      Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05) i Rješenja Ministarstva
raspisuje                                     zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, broj: 11/04-151-46/10, od
                                          31.05.2010. godine, JZU Dom zdravlja Derventa r a s p i s u j e
            JAVNI KONKURS
   za izbor i imenovanje direktora Zavoda za medicinu rada i                           KONKURS
           sporta Republike Srpske                             za izbor kandidata za specijalizaciju
   I - Vlada Republike Srpske imenuje direktora Zavoda za medicinu rada        - Iz epidemiologije - 1 specijalizacija,
i sporta Republike Srpske.                                - iz psihijatrije - 1 specijalizacija.
   II - Opis poslova                                  Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati
   Direktor Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske:          i sljedeće posebne uslove:
   - zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za zakonitost rada zavoda,       - završen medicinski fakultet,
   - predlaže statut i druga opšta akta Zavoda,                    - položen stručni ispit,
   - zaključuje sve vrste ugovora u okviru rada i poslovanja Zavoda,          - najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog
                                          ispita,
   - organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Zavoda,
                                             - aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
   - predlaže osnove poslovne politike Zavoda,
                                             - posjedovanje licence za rad.
   - predlaže program rada Zavoda i preuzima mjere za njegovo
sprovođenje,                                       Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunja-
                                          vanju uslova, i to:
   - donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
                                             - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,
   - imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovorno-     kandidati koji su diplomirali izvan Republike Srpske i BiH, ovjerenu
stima,                                       fotokopiju nostrifikovane diplome o završenom medicinskom fakultetu,
   - izvršava odluke Upravnog odbora,                      osim kandidata koji su diplomirali u Republici Srbiji,
   - naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i programa,            - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdatog od
   - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa     strane Ministarstva za zdravlje i socijalnu zaštitu Republike Srpske ili
zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Zavoda,               ovjerenu fotokopiju uvjerenja izdatog od strane Ministarstva zdravlja i soci-
   - predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i         jalne zaštite Republike Srpske o priznavanju stručnog ispita položenog
                                          izvan Republike Srpske i BiH,
zdravstvenih saradnika,
                                             - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
   - predlaže plan nabavke osnovnih sredstava, plan investicija i
investicionog održavanja,                                - ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige vjenčanih ukoliko je
                                          došlo do promjene prezimena,
   - odlučuje o osiguranju imovine Zavoda i kolektivnom osiguranju rad-
nika u skladu sa zakonom,                                - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i BiH,
   - obezbjeđuje rad neophodnih službi Zavoda u slučaju štrajka,            - ovjerenu fotokopiju licence za rad,
   - odgovoran je za izvršavanje sudskih odluka, akata i naloga inspekcij-       - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
skih i drugih zakonom ovlašćenih organa,                         - orginalnu potvrdu o radnom iskustvu.
   - organizuje stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika i saradnika,       Pri izboru kandidata prednost imaju kandidati zaposleni u Domu
   - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.                zdravlja Derventa.
   III - Mandat                                    Izbor kandata izvršiće Konkursna komisija Doma zdravlja Derventa. Sa
                                          izabranim kandidatima kojim Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
   Direktor se imenuje na period od četiri godine.                Republike Srpske svojim rješenjem odobri specijalizaciju zaključiće se
   IV - Status                                  odgovarajući ugovor o specijalizaciji.
   Aktom o imenovanju direktora utvrđuju se radnopravni status, plata i        Prijave na Konkurs sa potrebnim dokazima mogu se predati na protokol
druga primanja po osnovu rada.                           Doma zdravlja Derventa ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja
   V - Opšti uslovi:                               Derventa, ul. Stevana Nemanje bb, 74 400 Derventa, najkasnije u roku od 15
   - da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,         dana od dana objvljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
   - da je stariji od 18 godina,                            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
   - da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na     Broj: 465/10
bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana   8.07.2010. godine                     Direktor,
objavljivanja Konkursa,                              Derventa                       Dr Šaran Mirko, s.r.
   - da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prstup ili prekršaj za
povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini         Na osnovu člana 35. Statuta Doma zdravlja Srebrenica i člana 9.
nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu,               Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih
   - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,                radnika i zdravstvenih saradnika, a u skladu sa Rješenjem Ministarstva
   - da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.               zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, broj: 11/04-151-60/10, od
   VI - Posebni uslovi:                             31.05.2010. godine, direktor Doma zdravlja Srebrenica r a s p i s u j e
   - stepen I, II ili III ciklusa (VII, VIII, IX stepen stručne spreme), medi-                 KONKURS
cinski fakultet, specijalizacija medicine rada i medicine sporta, stepen dok-                za dodjelu specijalizacije
tora ili magistra medicinskih nauka,
   - najmanje pet godina radnog iskustva u struci na rukovodnim poslovima.      Iz oblasti:
   VII - Sukob interesa                               - fizikalne medicine i rehabilitacije.
   Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji     Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispu-
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sukobu       njavaju i posebne uslove:
interesa, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).              - završen medicinski fakultet,
12.07.2010.                                      OGLASNI DIO - Broj        66                                           III
   - položen stručni ispit,                                          - položen stručni ispit za zvanje doktora stomatologije,
   - radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine nakon položenog                    - radno iskustvo na poslovima i radnim zadacima dokto-
stručnog ispita,                                              ra stomatologije, u trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog
   - aktivno poznavanje jednog stranog jezika.                              stručnog ispita,
   Kandidati uz prijavu su u obavezi dostaviti:                                - aktivno poznavanje jednog stranog jezika.
   - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,                      Kandidati koji ispunjavaju uslove uz prijavu treba da dostave:
   - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,                        1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
   - ovjerenu fotokopiju radne knjižice,                                   2. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
   - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o aktivnom poznavanju stranog jezika,                   3. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o aktivnom poznavanju jednog stranog
   - izvod iz matične knjige rođenih - ne stariji od šest mjeseci (izvod iz               jezika,
matične knjige vjenčanih),                                            4. original uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima i radnim zadacima
   - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).                       u struci (tačno navesti podatke o radnom iskustvu nakon položenog stručnog
   Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično na protokol                 ispita),
ili poštom, na adresu: Dom zdravlja Srebrenica, Svetosavska bb, 75 430                      5. original izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci) i
Srebrenica, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za dodjelu specijalizacije”.                  original iz matične knjige vjenčanih, ukoliko je došlo do promjene ličnog
   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa                  prezimena,
u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
                                                         6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
   Sa svim kandidatima će biti obavljen istovremeno, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni.                                         7. original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                     Pri izboru kandidata za dodjelu specijalizacija prednost imaju zaposleni
                                                      u Domu zdravlja Foča.
Broj: 444/10                                                   Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično na proto-
1.07.2010. godine                               Direktor,           kol ove ustanove ili poslati na adresu: Dom zdravlja Foča, ul. Cara Dušana
Srebrenica                              Dr Ljiljana Ivančić, s.r.       bb, Foča, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za dodjelu specijalizacije”.
                                                         Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
   Na osnovu člana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim speci-                 u „Službenom glasniku Republike Srpske”.
jalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Službeni gla-
snik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05) i Rješenja                        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o odobravanju
specijalizacija, broj: 11/04-151-71/10, od 31.05.2010. godine, Opšta bolnica                Broj: 01-1164
Nevesinje raspisuje                                             30.06.2010. godine                             Direktor,
                                                      Foča                                 Dr Ilija Golijanin, s.r.
                  KONKURS
               za dodjelu specijalizacija iz                            Na osnovu člana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim speci-
                                                      jalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Službeni gla-
  1. interne medicine ............................................................1 specijalizacija,   snik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05) i Rješenja
  2. neurologije.....................................................................1 specijalizacija.  Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite o odobrenju specijalizacije, broj:
   Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju                11/04-151-48/10, od 31.05.2010. godine, Dom zdravlja Bijeljina raspisuje
i sljedeće posebne uslove:
                                                                     KONKURS
   - završen medicinski fakultet,
                                                             za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz
   - položen stručni ispit,
   - radno iskustvo jedna godina nakon položenog stručnog ispita,                       1. epidemiologije .................................................1 (jedna) specijalizacija,
   - aktivno poznavanje jednog stranog jezika,                                2. psihijatrije ........................................................1 (jedna) specijalizacija.
   - licenca za rad.                                              Uslovi
   Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova                    Kandidati pored opštih uslova propisanih zakonom treba da ispunjava-
Konkursa: ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,                    ju i posebne uslove:
ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, potvrdu o radnom                      - završen medicinski fakultet,
iskustvu, uvjerenje o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika, ovjerenu                     - položen stručni ispit za zvanje doktora medicine,
kopiju licence za rad, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljan-
stvu, izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je došlo do promjene ličnih                     - jedna godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,
podataka).                                                    - aktivno poznavanje jednog stranog jezika.
   S kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti                     Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunj-
intervju, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.                          avanju uslova iz konkursa: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medi-
   Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na pro-                  cinskom fakultetu, ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom
tokol ili poštom, na adresu: Opšta bolnica Nevesinje, ul. Nemanjića bb,                   ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o aktivnom poznavanju jednog
Nevesinje, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za specijalizacije”.                      stranog jezika, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, a
   Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u                  za udate izvod iz matične knjige vjenčanih.
“Službenom glasniku Republike Srpske”.                                      Prijave slati na adresu: Dom zdravlja Bijeljina, ul. Srpske vojske 53,
   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                    Bijeljina ili lično u prijemnu kancelariju Doma zdravlja Bijeljina.
                                                         Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja
Broj: 01-361                                                Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
7.07.2010. godine                              Direktor,
Nevesinje                               Dr Vasiljević Boro, s.r.          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
                                                         Prilikom izbora kandidata prednost imaju kandidati iz reda zaposlenih
  Na osnovu člana 24. Statuta Doma zdravlja Foča, člana 9. Pravilnika o                  u Domu zdravlja Bijeljina.
specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i                      Izbor kandidata će izvršiti nadležni organ Doma zdravlja i sa odabranim
zdravstvenih saradnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01,                   kandidatom će zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i
72/02, 2/03 i 53/05) i Rješenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite                  obaveze.
Republike Srpske, broj: 11/04-151-44/10, od 31.05.2010. godine, direktor
Doma zdravlja Foča r a s p i s u j e                                    Broj: 3078/10
                                                      6.07.2010. godine                             Direktor,
                   KONKURS                                Bijeljina                            Dr Zlatko Maksimović, s.r.
                za dodjelu specijalizacije
  Iz oblasti:
  1. Medicinske biohemije ............................................................1 izvršilac,                  OBAVJE[TENJA
  2. Preventivne i dječije stomatologije .......................................1 izvršilac.
   Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava                    IEFK banka a.d. Banja Luka objavljuje spisak blokiranih računa
i posebne uslove:                                              zaključno sa 30.06.2010. godine.
   Pod 1.:                                                1. Energokomerc DOO ...............................................572-000-00001128-65
   - završen medicinski fakultet,                                     2. Emmsa-s DOO Srbac..............................................572-000-00001414-80
   - položen stručni ispit za zvanje doktora medicine,                          3. Pajić prom DOO Lukavica .....................................572-000-00001748-48
   - radno iskustvo na poslovima i radnim zadacima doktora medicine, u                  4. G&A Koligas ..........................................................572-000-00002406-14
trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog stručnog ispita,
   - aktivno poznavanje jednog stranog jezika.                              5. Stirokart paneli DOO..............................................572-000-00001093-73
   Pod 2.:                                                6. Varda DOO .............................................................572-000-00002249-97
   - završen stomatološki fakultet,                                                                             (01-3370/10-so)
IV                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

   Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolvent-                   Poslovnica BRČKO
nih klijenata sa 31.05.2010. godine.                                1. Rodium SP, Tešić Goran, Brčko, Dubrave bb..........5520250000420691
   1. Pregled računa blokiranih od 15 do 30 dana:                        2. Emmed SP Omerović Mersija, Brčko Distrikt,
   Poslovnica BANJA LUKA                                      Dubrave, trž. Arizona .................................................5520290001621452
1. Profitgroup dg DOO Banja Luka, Jevrejska bb .........5520020001867021              3. Enis TR, Mahmutović Enis, Brčko Distrikt,
2. Kosmos AD Banja Luka, Cetinjska 1.........................5520000000512611            Dubrave bb ..................................................................5520290001627757
3. Balkan DOO Banja Luka, Branka Popovića bb .........5520000000562954               4. Inas SP, Avdić Zijad,
4. BM petrol DOO Banja Luka, Krajiških brigada 2 .....5520000000379624                Brčko Distrikt, Dubrave .............................................5520290001730965
   Poslovnica ISTOČNO SARAJEVO                                  5. Prohema DOO Brčko Distrikt
                                                   Bescarinska zona bb ...................................................5520250000418460
1. Kod Ljubiše SUR, Berjan Samojko, Sarajevo,
 Trg Ilidžanske brigade 5..............................................5520040001345742      6. Rim TR, Petrović Radmila, Brčko Distrikt,
                                                   Dubrave trž. Arizona KC IB........................................5520290001626011
2. Euroelektronik DOO Vojkovići II sar. brigade 27 .....5520040001138841
                                                  7. Tarik SP, Pervanović Redžep, Brčko Distrikt,
   Poslovnica NEVESINJE                                      Dubrave bb tržnica Arizon ..........................................5520290001737367
1. Spin textil group DOO Nevesinje, Bojišta ................5520060001975659            8. Ćosić-mlinoprodukt DOO Krepšić,
   Poslovnica MODRIČA                                       Marković polje 1 ........................................................5520250000431458
1. Gratis samoposluga TR Modriča, Vranjački put ........5520070001647459              9. Prodajno servisni centar-Babić, Brčko Distrikt,
2. Alfa i omega ZTR auto kuća Modriča,                                Ciglana 23....................................................................5520250002170765
 Novosadska 42 ............................................................5520070002373310    10. Lora DOO Brčko Distrikt, Bukvik Donji bb............5520250002170959
3. Tehnoprom TR gradnja Modriča, Berlinska bb..........5520070002020424              11. NB Babić DOO Brčko Distrikt, Bukvik bb .............5520250002171056
   Poslovnica TESLIĆ                                          Poslovnica NOVI GRAD
1. Jović DOO Banja Luka PJ Finalmont Teslić,                            1. Milošević Dragan autoprevoznik Novi Grad,
  Krajiška 17 .................................................................5520080001952184   Donje Vodičevo bb......................................................5520260002028223
2. Jović DOO Banja Luka, Prijedorski put bb...............5520080002572596             2. Viktorija STR, Lončina Dragana, Novi Grad,
   Poslovnica PALE                                         Mice Šurlana bb .........................................................5520260001377353
1. Projekt mont DOO Pale, Pere Kosorića 37 ...............5520090001665597             3. Jež vulkaniz. rad., Jelisavac Z. Novi Grad,
2. Breza STR, Brezo Dragomir, Pale, Podkoran bb.......5520090001852904                Kulska obala bb..........................................................5520260001584157
3. Saša SUR, Vuković Milada, Podgrab,                                  Poslovnica ALEJA
 Magistralni put bb .......................................................5520090001549003    1. J&B consulting DOO Banja Luka, Gundulićeva 70 ..5520300002527965
   Poslovnica KOSTAJNICA                                        Poslovnica MRKONJIĆ GRAD
1. Una bife, vl. Kostadinović Blaža, Bosanska                           1. D.M.M.G. STR, Vojvodić Darko,
  Kostajnica, Grdanovac 13 ......................................... 5520100002051802        Mrkonjić Grad, Brdo bb ............................................5520310001922151
   Poslovnica DRINIĆ                                       2. M&D-tex DOO Mrkonjić Grad, Podbrdo bb.............5520310001904012
1. Opšta poljopriv. zadruga Drinić, Centar bb................5520120001056678              Ispostava TRN
   Poslovnica GRADIŠKA                                      1. Kastanea komerc DOO Trn, Prijedorska bb...............5520000000356732
1. Gumiko DOO Gradiška, Put srpske vojske 9 ............5520140001163668                 Poslovnica SRBAC
2. Pogrebne usluge SZR Galić G., Gradiška,                             1. K-1 DOO Srbac, Sitneši .............................................5520330001955809
  Put srpske vojske 154 a..............................................5520140002486651      2. Viskom DOO Srbac, Danka Mitrova 4 .....................5520330002332072
3. Mia STR, Kecman Igor, Gradiška                                 3. Stirokart paneli DOO Srbac, Mome Vidoviđa bb .....5520020001858388
  ZC most kiosk A7 .................................................... 5520140002498582
4. Gold kafe bar Merdanović J., Gradiška,                                 Poslovnica PRNJAVOR
 Save Šumanovića 19...................................................5520140002435532      1. Složna braća SZR, Lepir N., Prnjavor,
5. Amantas STR, Krk Enesa, Gradiška, Karađorđeva 3.5520140002407790                  Mihajla Pupina 27 .....................................................5520340001704142
6. Subotić-drvo-promet DOO Laminci - Sređani,                           2. Šarm frizerski salon, Lazić D. Prnjavor,
  Laminci, Jaružani 75 .................................................5520140001380657      Novaka Pivaševića 60.................................................5520340002444349
7. Kozmetičko friz. salon Todorovi, Gradiška,                              Poslovnica ŠAMAC
 Trg sv. Save .................................................................5520140001167742  1. Đukić preduz. rad., Đukić Đorđe,
   Poslovnica LAKTAŠI                                        Šamac, Lugovi bb ......................................................5520350002237302
1. Milica STR, Milinković Duško,                                     Poslovnica BIJELJINA
  Slatina, Ilidža, Malo Blaško.......................................5520150001949513       1. Vešeraj stotka SZR, Arnautović, Bijeljina,
2. Sima DOO Laktaši, Industrijska zona bb .................5520020001763134              Stefana Dečanskog bb ATC ........................................5520370001965119
3. Tiano PUR bife, Kešin Saša, Laktaši,                              2. Kazablanka STR, Božić Stojka, Bijeljina,
  Karađorđeva bb .........................................................5520150002398041      Neznanih junaka 9-11.................................................5520370001097842
4. Danesi PUR picerija, Stanković, Laktaši,                            3. Samardžija STR komision knjiž. Bijeljina,
 Veliko Blaško bb.........................................................5520150002337028      Nušićeva 9 ..................................................................5520370002393665
5. Mesnica kod Vere PTR Marković, Laktaši,                                Poslovnica KOTOR VAROŠ
 Majke Jugovića bb......................................................5520150002488445     1. Eurokant DOO Kotor Varoš, Cara Dušana bb............5520380002199810
   Poslovnica DOBOJ                                          Poslovnica DERVENTA
1. Sirovinaprodukt AD Doboj Kneza Miloša 91 ...........5520160001566314              1. Autoservis Đekić SZR, Đekić G.,
2. Mi planet DOO Doboj, Cara Dušana bb ....................5520160002382763              Derventa, 1. maja 17..................................................5520400001033772
   Poslovnica KOZARSKA DUBICA                                      Poslovnica BRATUNAC
1. Dubički robni magazin AD Kozarska Dubica,                            1. Blagojević company DOO Bratunac, Svetog Save ...5520410002213631
 Svetosavska br. 10 .......................................................5520190002091422    2. Kod Gare SUR, Ristanović Dijana, Bratunac,
   Poslovnica ZVORNIK                                       Gavrila Principa bb .....................................................5520410002477374
1. Twins TR, Smiljanić Slavica, Zvornik,                                Poslovnica UGLJEVIK
  RK Zvorničanka .........................................................5520200001496957    1. Agro BN DOO Bijeljina, Stefana Dečanskog 2 ........5520420002462387
2. Troja UR kafe bar, Stanojević,                                    Poslovnica LAUŠ
  Zvornik, Braće Jugovića bb.......................................5520200002328247        1. Brdo-promet DOO Banja Luka, Karađorđeva 205 ....5520020002125526
3. Jan trade DOO Brčko M. N. Musić, Zvornik,
 Svetog Save 117 b-19 .................................................5520200001994761         2. Pregled računa blokiranih od 30 do 90 dana:
4. Matehorn DOO Zvornik, Pilica .................................5520200002393237            Poslovnica BANJA LUKA
5. Cepelin UR bife, Čolić Ratko, Zvornik,                             1. Bele noći SUR, Cvikić Borko, Banja Luka,
 ZTC Zlatica .................................................................5520200001871959   Stepe Stepanovića 7.....................................................5520020001759642
   Poslovnica PRIJEDOR                                      2. Autoprevoznik Pavlović Milorad, Osmaci,
                                                   Osmaci bb....................................................................5520200001981666
1. Bajo TR, Damjanović Mladen, Prijedor,
  Srpskih velikana 175 .................................................5520210001999465     3. Maja SUR, Popović Milan, Banja Luka,
                                                   Potkozarje bb ..............................................................5520020002045307
2. Impro AD Prijedor, Brezičani bb................................5520210002384458
                                                  4. Darta trgovina DOO Banja Luka,
3. Blok UR bife, Savić Snježana, Prijedor,                               Knjaza Miloša bb.......................................................5520000000569550
 Drage Lukića 9, Ljubija ............................................. 5520210001877633
                                                  5. Farmaprom DOO B. Luka, Sime Matavulja 6...........5520000000073977
4. Key Musić TR, Pekija Mladen,
  Prijedor, M. M. Tepića bb .........................................5520210001867836       6. Euro-promet 2005 DOO Banja Luka, Grčka 19 ........5520300002340949
5. Halix records DOO Prijedor, Sarajevska 1 ................5520210001610592            7. Betonski proizvodi AD Banja Luka, N. Kostića 20...5520000000555485
6. Sport UR kafe bar, Jarić Perica, Prijedor,                           8. Marinčić DOO Banja Luka, Trive Amelice 29 ..........5520020002420212
  Drage Lukića bb........................................................5520210001847466     9. Nika company DOO Banja Luka, Bitoljska H...........5520300002219602
12.07.2010.                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                         V
10. Alas SUR, Trtić Stevan, Banja Luka,                               5. Pendić trade DOO Gradiška, Vuka Karadžić 13........5520140002427384
  Šoše Mažara 48..........................................................5520020001646637     6. DSD fox DOO Gradiška, Vidovdanska bb ................5520140002090018
11. Cherry STR, Bjelić Nemanja, Banja Luka,                             7. Javni prevoz lica, Grahovac G., Mašići,
  Kosovska 23 ..............................................................5520020002472592     Vilusi bb ......................................................................5520140001169197
12. Javni prevoz Vukomanović Predrag, Banja Luka,                          8. Autoprevoznik Slijepčević S., Nova Topola,
  Nenada Kostića 3 .......................................................5520020002202447      Berek 139....................................................................5520140001654585
13. Biž DOO Banja Luka, Gajeva 1...............................5520020001887003           9. Ex.el DOO Podružnica Gradiška, Gradiška,
14. E-sistem DOO Banja Luka, Ložionička bb..............5520000000625713                Srpskih krila slobode A ..............................................5520140002030654
15. Sandro SOTD Banja Luka, B. Podgornika bb .........5520020001532856                10. D & D STR, Draganović Darko, Gradiška,
16. Reklam SZR-Đurić Milivoj, Banja Luka,                                Put srpske vojske 21 ..................................................5520140001883990
  Kozarska 54 ..............................................................5520020001897867    11. Kopačka kafe bar, Čolić Zrinka, Gradiška,
17. Granit DOO Banja Luka, Aleja sv. Save 2.............. 5520000000002779                Partizanska 63............................................................5520140001961590
18. Boba STR Kasapović Petar, Banja Luka,                              12. Košuta STR, Latinčić Ranko, Nova Topola,
  Tromeđa 4 a ..............................................................5520020002056074      Dušanovo bb ..............................................................5520140002351336
19. Sirano DOO Banja Luka, Karađorđeva 64..............5520000000359448               13. Komis-šped DOO Nova Topola, Elezagići 3A.........5520140002488785
20. Zoološki vrt DOO Banja Luka ................................5520020002031339             Poslovnica LAKTAŠI
   Poslovnica BILEĆA                                        1. Gogi trgovinska radnja Basurić Laktaši,
                                                    Jakupovci bb ................................................................5520150002005773
1. Fortuna SUR, Dunđerović Dana, Bileća,
  Nikšićko naselje bb.....................................................5520030001657840     2. Osorina prevoz DOO Aleksandrovac,
                                                    Aleksandrovac bb........................................................5520150002291438
2. S-komerc DOO Bileća, Korita bb ..............................5520030000709956
                                                   3. Gumimarket BH DOO Laktaši, Klašnice bb..............5520150002245858
3. Trotoar SUR, Herbez Gordan, Bileća,
  Selišta bb....................................................................5520030001659295  4. Braća Raca DOO Laktaši, Maglajani bb ....................5520150001992290
4. O & S DOO Bileća, Poparina bb................................5520030000112727           5. Milica STR, Milinković Duško,
                                                    Slatina Ilidža, Malo Blaško.........................................5520150001949513
5. MG auto DOO Bileća, Nikšićki put bb ......................5520030002058353
                                                      Poslovnica DOBOJ
6. Svilevina DOO Bileća, N. Vujovića bb......................5520030000710344
                                                   1. Market Šoca STR Petrovo, Kakmuž ..........................5520160000472930
   Poslovnica ISTOČNO SARAJEVO
                                                   2. Index SUR kafe bar, Maksimović, Doboj,
1. Lord DOO Sarajevo, Nikole Tesle bb ........................5520040001133312             Vojvode Mišića ...........................................................5520160002478405
2. Galvox DOO Istočno Sarajevo,                                   3. Rotor udruženje građana Doboj,
  Trg Ilidžanske brigade bb ...........................................5520040001340892        Vojvode Mišića 32 ......................................................5520160001563210
3. Citofarm DOO Sarajevo,                                      4. Džungla DOO Doboj, Nikole Pašića bb ....................5520160000451978
  Vuka Karadžića do br. 100 .........................................5520040001342347        5. Let’s go SUR roštiljnica Doboj,
4. Iskop DOO I. Sarajevo, Toplička cesta 97.................5520040000121602              Magistralini put M-17 .................................................5520160002354051
   Poslovnica TREBINJE                                       6. Mišel transporti DOO Petrovo, Petrovo bb ................5520160002528845
1. Bajica SUR, Stanković Bajica, Trebinje,                              7. Tipoprom DOO Doboj, Kneza Miloša 36 ..................5520160000480011
  Stari Grad bb...............................................................5520050001264213   8. Mitrović DOO Doboj, Kralja Aleksandra 94 .............5520160000842209
2. Zabve-dabve SZUR, Begenišić B., Trebinje,                               Poslovnica VIŠEGRAD
  Nikšićki put C 40........................................................5520050001848250
                                                   1. Niste sami uslužni servis, Višegrad,
3. Novotex AD Trebinje, Kolubarska br. 10...................5520050000010197              Solunskih boraca br. 14 ..............................................5520180002297596
   Poslovnica NEVESINJE                                         Poslovnica KOZARSKA DUBICA
1. Atina kafe bar, Bratić Srđan, Nevesinje,                             1. Mani STR, Marin Dragana, Kozarska Dubica,
  Cara Dušana bb...........................................................5520060002117279      Dušana Silnog 100.......................................................5520190002234885
   Poslovnica MODRIČA                                          Poslovnica ZVORNIK
1. Go-go TR, Zilić Semir, Modriča,                                  1. Mladost STR, Savić Gospa, Zvornik, Karakaj bb......5520200001917161
  Tarevci bb ...................................................................5520070001414853
                                                   2. Sara TR, Subotić Svjetlana, Zvornik,
2. Marić eksport-import DOO Modriča,                                  Robna kuća Zvorničanka............................................5520200002546303
  Miloša Crnjanskog bb.................................................5520070001816142
                                                   3. Stomatološka ambulanta Sokić, Zvornik,
3. Em-pro-md DOO Modriča, Miloša Crnjanskog bb ...5520070002025371                    Kralja Petra bb..........................................................5520200001872056
   Poslovnica TESLIĆ                                        4. M.G. 2-prom DOO Zvornik,
1. Lijać SUR Savić Milorad, Teslić,                                   Karakaj bb.................................................................5520200002012803
  Svetog Save bb ...........................................................5520080002482386    5. Kod Jarana SUR, Savkić Dragutin, Milići,
2. Karnolit gradnja DOO Teslić,                                      Dubnički most bb .....................................................5520200001015837
  Aleksandra Rajkovića III ............................................5520080002015719       6. Gold UR kafe bar, Pejić Branko, Zvornik,
3. Maleta SUR Maletić Momir, Teslić,                                  Zanatski centar kod KSC ............................................5520200001802313
 Donji Buletići ..............................................................5520080001604924   7. Klašnja transport DOO Zvornik, Karakaj bb .............5520200002265488
4. Maletić STR Maletić Momir Teslić, Buletić ..............5520080000157587             8. Novoteks-2 TR, Stanojević Mila, Zvornik,
5. Niskogradnja AD Teslić, Sime Lozanića br. 17 .........5520080001605794                Vuka Karadžića bb, Centar .........................................5520200001837621
   Poslovnica PALE                                        9. Agropromet DM DOO Zvornik, Donja Pilica bb ......5520200000880716
1. Ice aqua groop DOO Mokro, Pale, Mokro bb ...........5520090002506684               10. Verona TR Ikić Nevena, Zvornik, ZC mega-2 .........5520200001281617
2. Rajić DOO Pale, Hreša bb..........................................5520090001631841        11. Triom TR Tomić Milan, Zvornik, Trnovica bb ........5520200002259571
3. Mile 2000 DOO Pale, Karađorđeva 19 ......................5520090002272138             12. Kiki STR Kaljdžić Rosa, Zvornik, RK Zvorničanka5520200001493853
4. Avantgarde DOO Pale, Čeljigovići bb .....................55200900002147493            13. Mali Kalimero ZTR Odžić Radmil, Zvornik,
   Poslovnica KOSTAJNICA                                        Pađine bb ...................................................................5520200002559786
1. Medus SR, Bjelajac Slaviša,                                    14. Aleksandrija DOO Zvornik,
  Bosanska Kostajnica, ul. Ranka Šipke 11 ..................5520100002424767              Karakaj-industrijska zona..........................................5520200001659626
2. Boban atuo otpad, Matijašević B.,                                 15. Aura TR Stjepanović Slavko Zvornik,
  Bosanska Kostajnica, Petrinja 9..................................5520100002418753           S. Save 148-A............................................................5520200001394331
3. Maja STD, Borojević Gordana, Bosanska Kostajnica,                         16. Deelgros-komerc DOO Zvornik, Tabanci bb ...........5520200000236345
 Trg kralja P. I oslobodioca...........................................5520100001550312         Poslovnica PRIJEDOR
4. Elit restoran, vl. Marinković Z. Bosanska Kostajnica,                       1. D market TR, vl. Bašić Drenka, Prijedor,
  Trg kralja P. I Oslobodioca.........................................5520100001558169        Kralja Aleksandra ........................................................5520210001155177
5. Zoka STR Rodić Veselina, Bosanska Kostajnica,                           2. MDM travel DOO Prijedor, Vožda Karađorđa bb .....5520210002358268
  Tržnica Marinković 92 A ...........................................5520100002407598        3. Advokat Tomić Milenko, Prijedor,
   Poslovnica GACKO                                         Vuka Karadžića 32 ......................................................5520210002171834
1. MG komerc DOO Gacko, Avtovac bb .......................5520110001400592              4. Kamenorezac Bratić Dejan, Prijedor, Orlovača bb ....5520210001143052
   Poslovnica GRADIŠKA                                       5. Spirit SR DVD video klub, Prijedor,
1. Butik-Selendi STR, vl. Lukač B.,                                   Majora Milana Tepića 3............................................5520210001764628
 Gradiška, ZC Most, Vidovdanska bb ..........................5520140001983318            6. Zgod prom DOO Prijedor, Kozarska 80 ....................5520210001424934
2. Lepa STR, vl. Klincov Lepa, Gradiška,                               7. MG SUR Turudija Milan, Prijedor, 1. maja 16..........5520210001422315
  Nikole Tesle bb ...........................................................5520140001982154    8. Euro look DOO Prijedor, Gornji Orlovci bb..............5520210002540046
3. Vožd kafe bar, Janjetović Mile, Gornji Podgradci,                         9. MF projekt TR, Mulalić Ferid,
  Gornji Podgradci bb .................................................5520140001941026        Prijedor, Sarajevska 225 .............................................5520210002408029
4. Klas, vl. Cvišić Đurađ, Gradiška,                                 10. Srki TR, Sekulić Milka Prijedor,
  Brezik, Laminci bb ...................................................5520140002065283        Srpskih vladara bb....................................................5520210002395807
VI                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

   Ispostava LTG                                         4. Fero term maloprodaja DOO Banja Luka,
1. Tim global DOO Laktaši, Cara Dušana 14 ............... 5520230002014208              V. Masleše 1/8 ............................................................5520300001952561
   Poslovnica FOČA                                          Poslovnica MRKONJIĆ GRAD
1. Lela SZR, Janjić Jelena, Foča, Srpske garde bb ........5520240001528868             1. Vodoinstalater SZR, Laketa D.,
                                                   Mrkonjić Grad, Brdo -Rogalji bb...............................5520310002067069
2. Sloga STR, Vladičić Milorad, Srbinje,
  Petra Kočića bb .........................................................5520240001208283      Ispostava TRN
3. Tiho STR, Kovačević T., Srbinje, Njegoševa bb........5520240001295971              1. Dvica kafe bar PUR, Gajić Draga, Trn,
                                                   Svetosavska 6 ..............................................................5520320002541641
4. Partner SZR, Vuković R., Srbinje, Miljevina.............5520240001209350
                                                    Poslovnica SRBAC
5. Saja SZR, Ikonić Saja, Foča, Cara Dušana bb ...........5520240002118046
                                                  1. Nataša STR dragstor, Kasagić G., Srbac,
6. Elena STR, Kulić Dalibor, Foča,                                  Glamočani...................................................................5520330002445562
  Svetosavska TC Tom bb .............................................5520240000259041
                                                  2. Sinbi STR, Šarić Stojan, SRbac,
7. Finesa SZR, Ikonić Dragan, Foča, Kosovska bb .......5520240002016972                Save Vujanović Žuće 14 .............................................5520330002080260
8. Damir turs DOO Goražde, Modran bb.......................5520240002367724            3. OK SZPR, Babić Dragana, Srbac,
9. Sombrero SUR, Vilotić Vladimir, Foča,                               Mome Vidovića bb......................................................5520330002349241
  Njegoševa bb...............................................................5520240002428446     Poslovnica PRNJAVOR
10. Milenijum SUR, Kulić Bojan, Srbinje, Njegoševa ..5520240001522078               1. MM SZUR, Stjepanović Brankica, Prnjavor,
11. Tia STR, Cancar Sanja, Foča, Svetosavska bb.........5520240002251033               Magistralni put bb ......................................................5520340002481112
   Poslovnica BRČKO                                       2. Best STR butik, vl. Banić Ž., Prnjavor,
1. Maid-prom SP, Imširović Sanel,                                  Trg srpskih boraca bb ..................................................5520340002419711
  Brčko Distrikt, Tržnica Arizona, Dubrave .................5520290001750656           3. Eltt DOO Prnjavor, Vojvode Putnika 35 ....................5520340000974702
2. Ds-tex TR Đedović Esma, Brčko Distrikt,                             4. Kompanija Dušanić DOO Prnjavor,
  Tržnica Arizona bb, Dubrave .....................................5520290001794306         Magistralni put bb.......................................................5520340000977709
3. KPM Posavina DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb .... 5520290002225083                5. Rustik SUR kafe bar, Ivaštanin, Prnjavor,
4. Agrometal DOO Brčko Distrikt,                                   Zanatski centar 1 .........................................................5520340002325524
  Bosne Srebrne 17 .....................................................5520250002255543       Poslovnica ŠAMAC
5. Mališa TR, Kutić Darko, Brčko Distrikt, Dubrave ....5520290001758804              1. Odiseja, Petković Goran, Crkvina, Crkvina 18..........5520350002274550
6. Hedda SP, Petrović Predrag, Brčko,                               2. Monza kafe bar, Đurić Borislav, Šamac,
  Nikole Tesle 69.........................................................5520250000413416     K. A. Karađorđevića bb ..............................................5520350002130408
7. Q&L DOO Brčko Distrikt, Dubrave,                                   Poslovnica ČELINAC
  Trž. Arizona lok. B.....................................................5520250001921669    1. Ivković DOO Čelinac, Miloša Dujića 39...................5520360002176337
8. Lola-Lela TR, Kasumović Selima, Brčko Distrikt,                           Poslovnica BIJELJINA
  Dubrave ....................................................................5520290001688867  1. Rankom-inženjering DOO Bijeljina,
9. Osturk TR, Ertan Ozturk, Brčko Distrikt,                              Baje Stanišića 35 ........................................................5520370000985516
  Tržnica Arizona, Dubrave b .....................................5520290001776555        2. XXL kameleon STR, Cicić Olivera, Bijeljina,
10. Sitex JK DOO Brčko, Dubrave, Trž. Arizona, hala .5520250000431943                 Marka Miljanova 52 ...................................................5520370000276834
11. Interijer DOO Brčko Distrikt, Bulevar mira 5 .........5520250000414095             3. D.S. promet DOO Bijeljina, Komitska bb .................5520370001833102
12. Ex.el DOO Brčko Distrikt, Bescarinska zona bb.....5520250001840286               4. Mona STR, Lazarević Ljubica, Bijeljina,
13. El dorado SP, Stojanović R., Brčko Distrikt,                           Zmaj Jovina 26 ...........................................................5520370002199956
  Njegoševa 16 ............................................................5520250002357878   5. ACC-oprema DOO Bijeljina,
14. Žarateks DOO Brčko Distrikt, Pere Marjana 11......5520250002320436                K. Petra I 1, TC Emporium.........................................5520370002242345
15. Mele prom DOO Brčko Distrikt, Cerik bb...............5520250002364280             6. Mičić SZ fasader. radnja, Mičić, Bijeljina,
16. Intertransport DOO Brčko, Majevičkih brigada 75..5520250000397993                 Gornji Dragaljevac......................................................5520370001853860
17. Capry SP, Despotović Dragan, Brčko Distrikt,                          7. Su-ma doors DOO Bijeljina, Šabačkih đaka bb.........5520370001092507
  Safveta Bega Bašagića 1 ..........................................5520250000427772       8. Profi-T DOO Bijeljina, Srpske vojske 90 ..................5520370001959590
18. Ex-Y DOO Brčko Distrikt, Svetog Save bb.............5520250002309378              9. Javni prevoz Jokšić Radenko,
19. Kompanija Elins-Panić Kep. DOO Brčko,                               Bijeljina,Stefana Dečanskog.......................................5520370002198113
  Bosne Srebrene 36.....................................................5520250000036280     10. Vešeraj stotka SZR Arnautović, Bijeljina,
                                                    Stefana Dečanskog bb ATC.......................................5520370001965119
20. Rodium SP, Tešić Goran, Brčko, Dubrave bb ..........5520250000420691
                                                     Poslovnica KOTOR VAROŠ
21. Emmed SP, Omerović Marsija,
  Brčko Distrikt, Dubrave, Tržnica Arizona ................5520290001621452           1. Glišo STR, Bjelošević Igor, Kotor Varoš, Ripršte bb ..5520380002316210
22. Enis TR, Mahmutović Enis,                                      Poslovnica DERVENTA
  Brčko Distrikt, Dubrave bb .......................................5520290001627757       1. Damhem DOO Derventa, Bosanski Lužani ...............5520400001481815
23. Inas SP, Avdić Zijad, Brčko Distrikt, Dubrave ........5520290001730965             2. Taksi prevoz Šljuka Božo, Derventa,
   Poslovnica NOVI GRAD                                       Velika Sočanica bb......................................................5520400002494495
1. Eos kafe bar, Odžić Igor, Novi Grad, Njegoševa bb..5520260002280132               3. Drvoprerada Đurić DOO, Derventa, Takovska 4 .......5520400002411754
2. Promax DOO Novi Grad, Ive Andrića bb..................5520260001588231             4. Maja i Saša STR, Dušanić Nenad, Derventa,
                                                   Trg oslobođenja bb......................................................5520400000995069
3. Talić DOO Novi Grad, Branka Ćopića 30 .................5520260002241817
                                                  5. Carbic SUR-picerija Nenić M. Derventa,
4. Ličina autoprevoz, Ličina Milan, Novi Grad,                            Cara Lazara bb ...........................................................5520400001034752
  Kej vojvode Stepe bb ..................................................5520260002418454
                                                  6. Mikroprom DOO Derventa, Velika Sočanica bb........5520400001947415
5. Mikica friz. salon, Panić Vesna,
 Novi Grad, K. Petrovića 76.........................................5520260001210707       7. Instalater-R. i D. sam. priv. kov. Derventa,
                                                   Cara Dušana bb .............................................................552040000213618
6. Dašić produkt DOO Novi Grad, Njegoševa 5............5520260000957634
                                                    Poslovnica BRATUNAC
7. Mancom systems STR, Pekija Miro,                                1. Aries DOO Bratunac, Vidovdanska 1.........................5520410002171533
  Novi Grad, Lazara Drljače 16....................................5520260002130558
                                                  2. Ivan STR, Lukić Ivan, Bratunac, Vidovdanska bb.....5520410002170369
   Poslovnica BOSANSKI BROD
                                                  3. Goca SZKR, Trišić Grozdana, Bratunac,
1. Hrgović montaža DOO B. Brod,                                    Kneza Ive bb...............................................................5520410002242246
 Save Kovačevića bb ....................................................5520270002286097
                                                    Poslovnica UGLJEVIK
2. Nada SZR firz. salon, Topić Nada, B. Brod,
  Liješće centar bb .........................................................5520270001464119   1. Mobi klinika SR, Mirković Dalib., Ugljevik,
                                                   Majevička bb ..............................................................5520420002481690
3. Caca STR pokretni sto Pjanić, Brod,
  Gradska Pijaca ............................................................5520270000057231     Poslovnica SOKOLAC
4. Mej compani DOO, B. Brod,                                    1. Millenijum SUR Nedić Nebojša, Rogatica, Kovači...5520450002566515
 Dositeja Oradovića S-12 .............................................5520270001460433         BIJELJINA II
   Ispostava BOSKA                                        1. Goga SP, Janković Koviljka, Brčko Distrikt,
1. MK-trade SR, Kozomora Milena,                                   Tržnica Arizona Dubrave............................................5520290001820981
 Banja Luka, Kralja P. I Karađorđevića........................5520280002438823             3. Pregled računa blokiranih preko 90 dana:
   Poslovnica ALEJA                                          Poslovnica BANJA LUKA
1. SMG kompani DOO Banja Luka, Jovana Dučića 25.5520020001948113                  1. Sigma prom. zadruga Banja Luka,Vidovdanska 25 ..5520000000558492
2. Tiss ZTR, Lovrić Jasminka, Banja Luka,                             2. Ordo DOO Banja Luka,
  Vladike Platona 3, lok. 1 ...........................................5520300001889608       Gorana Radulovića Bimbe 8 ......................................5520000000579056
3. Macciato SUR, Graorac Goran, Banja Luka,                            3. Farmo-agent PP Banja Luka, F. Prešerna 8................5520000000564506
  Vladike Platona 3........................................................5520300002429122    4. Optimum DOO Banja Luka, N. Pašića 45 ................5520000000564991
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                      VII
5. Krajinapromet AD Banja Luka,                                  64. Keser-komerc DOO Banja Luka,
 M. Stojanovića 117 .....................................................5520000000001130      Krajiških brigada 127 ................................................5520000000005883
6. Drimex-helass DD Prnjavor, Ribnjak bb ...................5520000000296980           65. Drvoprodukt DOO Šipovo, G. Mujdžići bb .............5520000000079021
7. Europe group DOO Omarska, Rudnička bb ..............5520150000801615              66. Hidrat AD Čelinac, Vidovdanska bb ........................5520000000362552
8. Safari-komerc DOO Banja Luka,                                 67. Udr. posl. građevin. i indust. Banja Luka,
 Koste Jarića 5 ..............................................................5520000000585070    Đure Daničića 1.........................................................5520000000374580
9. Jug komerc DOO Banja Luka,                                   68. Dekorplast SZR, D. Kojčinović, Banja Luka,
  Braće Pišteljića 22 .....................................................5520000000009375     Jovana Raškovića 175 ..............................................5520000000380594
10. Laki trade UTP Tešanj, Jelah bb ..............................5520000000009957        69. DMD company DOO Banja Luka,
11. Dragon komerc DOO Banja Luka, P. Radana 32 ....5520000000064277                 V. Mlađenovića 12 ....................................................5520000000368275
12. Poli prom DOO Doboj, Sv. Save 1 .........................5520000000066217           70. Međun. komp. Co nar chemttfing, Banja Luka,
13. Dinara PTUP Banja Luka, I. G. Kovačića 127 ........5520000000578571                Drage Malića 1 ........................................................5520000000386317
                                                 71. Slađan SOTD KO-297, Banja Luka,
14. PMD-co PTP Banja Luka, Solunska 79 ..................5520000000633182               B. Podgornika bb .....................................................5520000000382243
15. Euro-star DOO Livno, Gabrijela Jukića bb .............5520000000336750            72. DI Trgokomerc DOO Sitnica, Čađavica bb ............5520000000342667
16. Karliko DOO Tomislavgrad, Banja Luka,                             73. Danbos DOO Banja Luka,
  Mijata Tomića bb .....................................................5520000000336847      Kralja P. I Karađorđevića 103 ..................................5520000000632988
17. Krljić komerc DOO Banja Luka,                                 74. Tanja STR, Jela Milinović, Banja Luka,
  Milovana Hrvaćanina bb ..........................................5520000000069612         Kozarska 54..............................................................5520000000348972
18. MC Trgoprom DOO Trn, Novosadska 12 ...............5520000000326177              75. Zoki-prom-ex DOO Laktaši, Dositejeva 2, Trn ......5520020001645570
19. Meagrakop DOO Livno, Brina bb ...........................5520000000335489           76. Nena-prom DOO Banja Luka, Piskavica 81 ...........5520000000071649
20. Uzdah DOO Doboj, Srpskih sokolova 1 .................5520000000356344             77. Nimakra DOO Banja Luka, Cara Dušana 11/25 ......5520000000616595
21. Krajina co DOO Banja Luka, Braće Pišteljića 1......5520000000356635              78. Exppel DOO Banja Luka, V. Mlađenovića bb ........5520000000604955
22. Kalifornija NRM DOO Banja Luka,                                79. Nes SR bife, Dosta Grujić, Banja Luka,
  Vidovdanska 47 .........................................................5520000000358769     Karađorđeva 254 .......................................................5520000000299405
23. Bor-prom DOO Mrkonjić Grad, Podorugla bb ........5520000000358963               80. Galaktika DOO Banja Luka, Đure Daničića 10.......5520000000362358
24. Sani-company DOO Trn,                                     81. Autoprevoznik Saša Koprena, Banja Luka,
   Proleterskih brigada bb ...........................................5520000000359157       B. Koščice 54 ............................................................5520020001632863
25. Maljotić-komerc DOO Trn,                                   82. Župa komerc DOO Banja Luka, Vidovdanska 8......5520000000348002
  Proleterskih brigada bb..............................................5520000000359254
                                                 83. Samost. privr. Stanoje Drinić, Banja Luka,
26. Mika trend DOO Banja Luka,                                     Dr Živka Nježića 26.................................................5520000000333646
  Stefana Prvovenčanog 1 ...........................................5520000000361873
                                                 84. Drvna galanterija SR, N. Tejić, Banja Luka,
27. Abacus-sistemi DOO Banja Luka,                                  Maksima Gorkog 25..................................................5520000000677317
  Bulevar Ž. Mišića 25.................................................5520000000573236
                                                 85. Dragana SZR, D. Milinković, Banja Luka,
28. Amibo-trade DOO Čelinac, Čelinac Gornji bb ........5520000000589241               Todora od Stalaća 10A ..............................................5520020001538676
29. Društvo Zmijanje, Banja Luka, Rudarska bb ...........5520000000567416             86. Sa-na-ma DOO Banja Luka, Braće Solo 6...............5520020001642757
30. GLM Tisa DOO Banja Luka, R. Šipke E/180 .........5520000000653552               87. Italian style DOO Banja Luka, Cara Lazara 42 .......5520000000355665
31. Alka company DOO Banja Luka, Pave Radana 23 5520000000562857                 88. TDK DOO eksport-import Srbac,
32. Graovac trade DOO Trn, Dositejeva 2 .....................5520000000378072             Ljevčanski Razboj bb...............................................5520000000364104
33. PTT Tel-faks DOO Banja Luka, Dunavska 1C .......5520000000638614               89. Kik-trgo-trans DOO Banja Luka,
34. SDS Opšt. odbor Banja Luka ..................................5520000000508731           D. Komjenovića 56 ...................................................5520000000571781
35. Maša SZR, Slobodan Bajić, Banja Luka,                             90. Oko SZTR, Živko Praštalo, Banja Luka,
  S. Markovića - baraka E ...........................................5520000000107927        Braće Mažar 17 ........................................................5520000000303964
36. King s commerce DOO Banja Luka,                                91. Veterinarska stanica AD Banja Luka,
  Knjaza Miloša 78 .....................................................5520020001533244      Knjaza Miloša 23 ......................................................5520000000293488
37. Lacio kompani DOO Banja Luka, Dositejeva 2 ......5520020001533050               92. Spektar SZD, R. Ječmenica, Banja Luka,
38. Ces trade DOO Banja Luka, Vidovdanska 53..........5520020001535669                Jovice Savinovića 55.................................................5520000000372543
39. Lale trade co DOO Banja Luka, Vl. Platona 1 ........5520020001537027             93. Reklame Pikaso SOD, Blagojević, Banja Luka,
                                                    V prigradski put 32...................................................5520020001630729
40. Real partners DOO Banja Luka,
  K. P. I Karađorđevića 91 ..........................................5520000000361194      94. Din-trade DOO Banja Luka, Njegoševa 19..............5520000000000936
41. Bromex DOO Banja Luka, V. Mlađenovića bb ......5520000000369051                95. Kolumbo PP, Banja Luka, Hajduk Veljka 11 ..........5520000000063986
42. IIS Istraživački i tehnol. centar,                              96. Maks market STR, M. Maksimović, Banja Luka,
  Banja Luka, Petra I Karađorđevića 103 ...................5520000000586622             Petra Velikog 28 ......................................................5520020001753143
43. Snježana STR, vl. Zorica Šerval,                               97. Rent-a-car exclusiv SR, D. Berić, Banja Luka,
  Banja Luka, Srpskih branilaca 282 ...........................5520000000368663          Vidovdanska 4 ...........................................................5520000000348293
44. Most DOO Banja Luka, Milana Mirića 4 ................5520020001536057             98. Damis STR K. Varoš, M. Kovačević,
                                                   Vojvode R. Putnika bb...............................................5520020001536348
45. Vindi DOO Banja Luka, Mirka Kovačevića 14 .......5520000000089109
                                                 99. Aral DOO Banja Luka, Jaroslava Plecitija 17..........5520000000358866
46. Port-MK KK Banja Luka, Drage Malića 1 ..............5520020001539355
                                                 100. Inbel AD Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb ......5520020001649159
47. Maxim company DOO Banja Luka,
  B. Popovića 115..........................................................5520000000615625   101. Palma SUR Banja Luka, B. Podgornika bb ...........5520000000387481
48. Jedno jedro DOO Banja Luka, Kojića put 24 ..........5520000000655783             102. Naš dom AD Banja Luka, Grčka 4.........................5520000000359545
49. Mostogradnja DOO Banja Luka,                                 103. Autoservis - Centar AD Banja Luka,
  Vojvode Momčila 18 ................................................5520000000626780         I. F. Jukića 11 ..........................................................5520000000007726
50. Kompas MS DOO Banja Luka, K. Jarića 15 ..........5520000000322588               104. ZZ “15. maj” Kneževo, ul. Gavrila Principa bb.....5520020001786802
51. Šljivar-komerc DOO B. Luka, Braće Mažar 12.......5520000000604567               105. Makroprom DOO Banja Luka,
                                                    Milana Radmana 63 ................................................5520000000311336
52. Andrew co DOO Banja Luka, Vase Pelagića 15 ......5520000000347032
                                                 106. Pharmoline apoteka, Banja Luka,
53. Euro-escargots DOO Banja Luka, Subotička 3........5520150000798608                 Stevana Mokranjca 11.............................................5520020001538773
54. Gao sheng exp-imp. DOO Banja Luka,                              107. Koncertna agencija SR Banja Luka,
  Karađorđeva 198 .......................................................5520000000349166      Jevrejska bb ..............................................................5520000000345286
55. Kompanija Subašić DOO Banja Luka,                               108. “25. novembar” AD Čelinac,
  Kralja Petra II 29.......................................................5520000000007241     Kralja P. I Karađorđevića .........................................5520020001718902
56. Sveti Makam boy DOO Čelinac,                                 109. Palma eksp-imp. DOO Banja Luka,
  V. Mišića, lamela 6 ...................................................5520020001536251       Potkozarje 269.........................................................5520020001534602
57. Domaća radinost, Tomislav Irić, Banja Luka,                          110. Golden metro DOO Banja Luka,
  Bukvalek 117 ............................................................5520000000346062      Milana Stevilovića 3 ...............................................5520000000095608
58. Radović company LTD DOO Trn,                                 111. Sana promet eksp.-imp. DOO Banja Luka,
   Cara Dušana 45 .......................................................5520000000083968      Save Kovačevića 21 .................................................5520000000341115
59. Ekvator DOO Banja Luka, J. Raškovića 85.............5520000000576049             112. Agrosan DOO Banja Luka, Dunavska bb...............5520020001668365
60. Fontana kompany DOO Laktaši,                                 113. Tiliae flos DOO Banja Luka,
   Karađorđeva 48 ........................................................5520020001531304      Stepe Stepanovića 197/A ........................................5520000000364977
61. Bor SZR Šipovo, V. Karadžića bb............................5520020001640235          114. Foto studio Kecman Banja Luka,
62. Unicep eksport-import DP, Banja Luka,                                Karanovac 198 ........................................................5520000000373416
  Veselina Masleše 1 ....................................................5520000000551702    115. Jedinstvo-promet DOO Banja Luka,
63. Zmijanjka ZZ, Banja Luka, Krajiških brigada 155 ..5520020001536154                 K. P. I Karađorđevića 105.......................................5520000000643561
VIII                                  OGLASNI DIO - Broj       66                                12.07.2010.

116. Agencija Hera SR, S. Praštalo, Banja Luka,                         171. TNT DOO Banja Luka, Jevrejska 1 .......................5520020001809597
   Vidovdanska 51 .......................................................5520000000363716   172. Šume RS AD Sokolac, JPŠ ŠG,
117. Bojana STR, B. Kojadinović, Banja Luka,                             Kneževo, Dujka Komljenovića bb..........................5520020001898255
   G. Principa 40 B ......................................................5520020001642369   173. East-trucks DOO Banja Luka,
118. AMP-komerc DOO Maslovare ...............................5520020001889913             Branka Popovića 115 ..............................................5520020001632184
119. Yugo-ital DOO B. Luka, Brace Podgornika 37 ......5520000000558977              174. Kazablanka DOO Banja Luka,
120. Biže DOO B. Luka, Krfska 64 ...............................5520000000582645           Kralja Petra II 37.....................................................5520020001829191
121. Dagor DOO Banja Luka,                                    175. Vetter DOO Banja Luka, Cetinjska 1 .....................5520020001927743
   Bulevar srpske vojske bb ........................................5520000000358672      176. Gavranović-impex DOO Srbac, Povelič bb ...........5520000000348390
122. Cvjećar AD Banja Luka, S. Markovića E. .............5520000000505045            177. Royal turs DOO Banja Luka, Vidovdanska bb ......5520020002224854
123. Grmeč prevoz PP Banja Luka, Petra Pecije 7 ........5520000000581190             178. Studio Glamour SZR Banja Luka,
124. Taksi - Petrašin Vujčić, Banja Luka,                               Novice Cerovića 7 ..................................................5520000000350330
   Karanovac bb ..........................................................5520020001921729   179. Medicinska elektronika AD Banja Luka,
125. Dado STR, Mirjana Katana, Banja Luka,                              Vuka Karadžića 6....................................................5520000000102010
   Stefana Prvovjenčanog 16.......................................5520020001908052       180. Country DOO Banja Luka, Bronzani Majdan bb...5520020001903105
126. Stari Budžak SUR, Banja Luka,                                181. Eurodata DOO Banja Luka,
   V. Pećanac, V. Vitijuka 5........................................5520020001636937        Vojvode Momčila 18 ...............................................5520000000574788
127. Astra klub SUR, D. Lukajić, Banja Luka,                           182. Mlin p.r. mljev. žita, Laktaši,
  Aleja svetog Save 48 ................................................5520000000310754       Nikole Pašića bb......................................................5520020001710948
128. Daša STR - Darija Đekić, Banja Luka,                            183. Hobotnica SUR Banja Luka, Šargovac bb .............5520020001539646
   Trive Amelice 39.....................................................5520020002028526    184. Tim promex DOO Banja Luka,
129. DK Auto parts DOO Banja Luka, Cetinska 1/2 .....5520020001637519                 Vojvode Prijezde 148 ..............................................5520020001933854
130. Matine DOO Trn, Cara Dušana 40.........................5520000000088042           185. Metal AD Banja Luka, Pilanska bb ........................5520000000078342
131. Jankulina komerc DOO Banja Luka,                              186. Piramida STR Banja Luka,
   Ložionička bb..........................................................5520000000366626     Srpski Milanovac bb ...............................................5520020001992054
132. Lijevče trade DOO Srbac,                                  187. Kiki STR, Brankica Kremenović, Banja Luka,
   Glamočani bb, Razboj.............................................5520000000000548        Karađorđeva 136-A.................................................5520020002009126
133. Žubor Gozne DOO Čelinac, Štrbe bb ....................5520150001068462           188. Eurocom exp-imp. DOO Laktaši,
134. Flooring DOO Banja Luka,                                     Aleksandrovac .........................................................5520000000341503
   K. P. I Karađorđevića 111 .......................................5520000000358478      189. Sani-pan DOO Banja Luka, Grčka 12....................5520000000595643
135. Codkey DOO Banja Luka, Cerska bb ....................5520000000380206            190. Prografica DOO Banja Luka, Lazarička 26 ...........5520020001709105
136. Tomazović DOO Banja Luka, Šargovac 163 .........5520020001745189              191. Dekorplast DOO Banja Luka,
137. Strika DOO Banja Luka, Voj. Sinđelića 40............5520000000641718               Jovana Raškovića 175.............................................5520020001738205
138. Vožd SUR, Zvezdan Matić, Banja Luka,                            192. Tijana STR Jović Dragoljub, Banja Luka,
   Karađorđeva 60 .......................................................5520020001665358      Veselina Masleše bb ................................................5520020002077705
139. Ekom-pak DOO Banja Luka ..................................5520000000615334         193. Stankovićprom DOO Banja Luka,
                                                    Paje Jovanovića bb.................................................5520020001743346
140. Dejvi STR, Gordana Škorić, Banja Luka,
   Ilije Garašanina 9 ....................................................5520020001859067   194. Studio SUR, Zlatko Marinović,
                                                   Banja Luka, Aleja sv. Save 70 ................................5520020002307498
141. Juvena DOO Banja Luka, Jevrejska 81..................5520000000339272            195. Hidrotehna DOO Banja Luka, S. Markovića bb ....5520000000003070
142. Alumina AD Kneževo, Rajka Dukića bb ...............5520000000088624             196. Mirex promet DOO Banja Luka,
143. Kvintex DOO Banja Luka, Grmečka 33 ................5520000000365462               16. krajiške NOU brigade 3 ....................................5520300002066439
144. Mikro knjiga DOO Banja Luka, Lazarička 7.........5520000000646277              197. Azuro bife, Jovan Rac, Laktaši, Cara Dušana 139.5520020002381897
145. Impregnacija - HOLZ DOO Vitez,                               198. Javni prevoz - Darijo Vidović, Banja Luka,
   Stjepana Radića bb..................................................5520020001801255       Dušana Jokića 11.....................................................5520020001646540
146. Famena DOO Banja Luka, V. Pelagića 13 .............5520000000620572             199. De-amis SUR, Edin Hankić,
147. Malta STR, Zora Jovanović, Banja Luka,                              Banja Luka, Vojvode Momčila 8 ............................5520020002077802
   Mladena Stojanovića 83..........................................5520020002017468      200. Banjalučanka pekoteka, Banja Luka ......................5520000000662670
148. God DOO Kotor Varoš, Podbrđe bb.......................5520020001636258           201. AG SUR, Miroslav Marinković, Banja Luka,
149. Venecija SUR, Darijo Šarić, Banja Luka,                             Veselina Masleše bb ................................................5520020002353864
   Save Kovačevića 34 ...............................................5520020001936667     202. Ines esperia STR, J. Premasunac, Banja Luka,
150. Heng DA TP eksp.-imp. DOO Banja Luka,                              Save Kovačevića 17 ................................................5520020002375980
   Karađorđeva 128 .....................................................5520000000386026    203. Bačinski SR, Darko Bačinski, Banja Luka,
151. Rudar DOO Banja Luka, Vladike Platona 1 ..........5520020002015819                Kozarska bb, Laktaši...............................................5520020002233972
152. Page international trading DOO                               204. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 ..5520020001805426
  Banja Luka, Solunska 79 .........................................5520000000377393      205. Ćato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 ........5520000000074656
153. DVD klub Spider, Sanja Matić, Banja Luka,                          206. Čivčija turs DOO Banja Luka,
   Aleja svetog Save bb...............................................5520020001815320       Jovice Savinovića 109.............................................5520020001750136
154. Rover renta car DOO Banja Luka,                               207. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb....................5520020002161125
   Aleja svetog Save bb...............................................5520020001746353     208. Salus DOO Banja Luka,
155. Belfan novi AD Banja Luka,                                    Janka Veselinovića 9-11 ..........................................5520020001934145
   Veljka Mlađenovića bb............................................5520020001650129      209. Mija DOO Čitluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
156. Velešnja DOO Banja Luka, Branka Popovića 306.5520000000365850                  Branka Popovića 115 ..............................................5520020001898934
157. Tehnička škola Banja Luka, Đure Daničića 2A .....5520020001839764              210. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23...5520000000369148
158. San pekara SZR, Neđo Maletić, Čelinac,                           211. San Marino SUR, Živko Guzijan,
   Jovice Vukovića 5 .................................................. 5520000000705835      Banja Luka, Grčka 19 .............................................5520020001997874
159. Eurocoop DOO Banja Luka, Solunska 43 .............5520000000387190             212. Euro regina DOO Banja Luka, Tromeđa 4-B.........5520020002304006
160. B-sistem DOO Banja Luka, Simeuna Đaka 30 ......5520020001738981               213. Oniks 1 SUR, Milorad Skenderija,
161. Braco STR, Željko Babić, Banja Luka,                               Banja Luka, Solunska 87 ........................................5520020001713470
   Rade Radića 114 .....................................................5520020002017662    214. Mixim DOO Banja Luka, Đure Daničića...............5520020002195366
162. Slatkom alfa & omega DOO Banja Luka,                            215. Theo-10 DOO Banja Luka, Vladike Platona 1.......5520000000086878
   Karađorđeva 2 ........................................................5520020001969841   216. No 1 SUR, Zoran Vranješ, Banja Luka,
163. Vrbas DI AD Banja Luka, Braće Pišteljića 4 .........5520000000558686               Kralja Petra I Karađorđevića ..................................5520020001840055
164. Modul stil DOO Banja Luka, Ložionička bb .........5520000000376811             217. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Dučića 34..5520020001977213
165. Bin STR, Ljiljana Đurić, Banja Luka,                            218. Fontana SZR, Dragana Predojević,
   Aleja svetog Save bb...............................................5520020002010872       Banja Luka, Mlađe Ćusića bb.................................5520020001828318
166. Dado STR, Darko Milošević, Banja Luka,                           219. Malta-danesi DOO Banja Luka,
   Aleja svetog Save 21...............................................5520020001840443       Zore Kovačević 49 ..................................................5520000000627459
167. Romb SUR, Rada Romanić, Banja Luka,                             220. Bgelektro DOO Banja Luka,
  Dragočaj bb .............................................................5520020001724431     Branka Majstorovića bb ..........................................5520020001907082
168. Monako SUR, Matić Žarko, Banja Luka,                            221. Verona transporti DOO Banja Luka, Ramići bb ....5520020002107969
   Njegoševa 34...........................................................5520020001665261   222. Dakić eksport-import DOO Banja Luka,
169. Tesitoland SUR “Kralj”, T. Radetić, Banja Luka,                         Vasilija Ostroškog 1 ................................................5520000000592927
   Subotička 1..............................................................5520020001832877  223. Pavlović mont SOD, M. Pavlović, Banja Luka,
170. Aucris DOO Banja Luka, Radomira Putnika 13 ....5520000000355083                 Sime Pandurevića 49...............................................5520020002003985
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                      IX
224. Nada 2 SOTD, Miodrag Marjanović,                               37. XL SUR, Tijana Kajtaz, Bileća,
   Banja Luka, Tržnička bb .........................................5520020001940353         Obilićev vijenac 5......................................................5520030001932738
225. G-prom DOO Banja Luka, Vidovdanska 58 ..........5520020002051612               38. Status SUR, D. Stolica, Bileća,
226. Torex co DOO Banja Luka, Petra Pecije 83...........5520020001539258                Kralja Aleksandra 40.................................................5520030001363445
227. Pajić co DOO Banja Luka, Karađorđeva 2 ............5520230002022647              39. Dolina STR, S. Janjić, Bileća,
228. Signal STR, Trijana Ćosić, Banja Luka,                              Ravnogorska br. 7......................................................5520030001364512
   Carigradska 1 ..........................................................5520020002038129   40. Excluzive SZR, S. Ivanišević, Bileća,
229. Mozaik trade DOO Banja Luka, Dubička ..............5520000000074753                Solunskih dobrovoljaca .............................................5520030002282132
230. Traser inženjering DOO Banja Luka,                              41. Trgoprom AD, Bileća, Obilićev vijenac 23 ..............5520030000117383
   Braće Podgornika 69..............................................5520000000069709      42. Dobrovoljci SUR, N. Kapor, Bileća,
231. Mersi SUR, Momčilo Kovačević, Banja Luka,                             Kralja Petra Oslobod. bb ...........................................5520030001364415
   Put srpskih branilaca 181 ........................................5520150001830203      43. Automeh. radnja SZR, Radovanović,
232. Fruktona AD Banja Luka, Beogradska 24 .............5520000000505627                Berkovići, Hatelji ......................................................5520030001364609
233. Eurogame DOO Banja Luka, Milovana Glišića 7..5520020001844711                 44. Agrokras DOO Bileća, Podosoje bb .........................5520030002260113
234. Liberty DOO Banja Luka, Zore Kovačević 11 ......5520020002080033               45. Trend ZUR, Zdravko i Lj. Mihić,
                                                    Bileća, Obilićev vijenac 2 .........................................5520030002352554
235. Radkon-1 DOO Brčko PJ Banja Luka, Ramići bb.5520020001759351                 46. Met prom DOO Bileća, Kralja P. Oslobodioca bb ...5520030001363930
236. Chicken STR Siniša Tešić, Banja Luka,                             47. Vanja STR Z. Čovilo, Jovana Dučića bb..................5520030001769875
   Tržnička lok. 24.......................................................5520020002124459
237. DSB kompany STR Dragan Sarić,                                 48. Olja STR Miniša Zvijer, Bileća, Her. ustanaka 24...5520030001974545
   Banja Luka, dostava, Stepe Stepanovića 40 ..........5520000000300084             49. Hercegovina prevoz DOO Bileća,
238. Borac FK Banja Luka, Vladike Platona 6 ..............5520000000357217               Obilićev vijenac 18....................................................5520030000113794
239. Tapetar SOD, Ćosić Rifet, Banja Luka,                                Poslovnica ISTOČNO SARAJEVO
   Majke Knežopoljke 9 ..............................................5520020002076347      1. Grujo Vitković - građevinski r., Trnovo, Trnovo bb...5520040001138550
240. Elin STR, Mijatović Nedeljko,                                 2. Dado STR, Bosa Lale, Istočno Sarajevo,
   Banja Luka, Skendera Kulenovića 23......................5520020001652263             Zorana Borovine 13....................................................5520040001126231
241. Dunja STR, Popović Jasminka, Banja Luka,                           3. Energoinženjering DOO Energoinvest,
   Milana Mirića bb....................................................5520020002402849       I. Sarajevo, Vuka Karadžića 17..................................5520040000712235
242. Panter SZR, Đurić Željko, Banja Luka,                             4. Fopis DOO I. Sarajevo, V. Karadžića bb ..................5520040000128586
   Vojvode Prijezde 231 ..............................................5520020002286255      5. Zlatno zrno ZTR, Vera Divljan, Sarajevo,
243. Atina trade DOO B. Luka, Vojvode Pere Krece 13 .5520000000316865                 Nikole Tesle bb ..........................................................5520040001139811
244. Ehom-commerce DOO Bijeljina posl. Banja Luka,                         6. Lane SUR, Dragan Kulašinac, Sarajevo,
   Subotička 5..............................................................5520020001534311    Vojvode R. Putnika bb .................................................5520040001139520
   Poslovnica BILEĆA                                       7. Damby SUR, Vanja Skočo, Sarajevo,
1. Azzaro STR Bileća, D. Popadić,                                  Srpskih palih boraca 19 ...............................................5520040001136513
 Obilićev vijenac bb .....................................................5520030000113988    8. Baltic oil co DOO Sokolac,
2. Meteor DOO Bileća ....................................................5520030000711605      Starine Novaka, Majdani bb........................................5520040001346033
3. Dr Dangubić i dr. DOO Bileća, Mosko......................5520050000730519            9. Trgoproizvod DOO Sarajevo,
                                                   Đ. D. D. Mihailovića 122 ..........................................5520040001135543
4. A SUR, O. Cvijetić, Bileća, Poparina strana bb .........5520030000116898            10. Viva SUR, Nemanja Kenjić, Sarajevo,
5. Nina comm DOO Bileća, Dubrave, Lamela bb..........5520030000118935                 Mladice bb ................................................................5520040001353502
6. Tri jablana STR, S. Dželetović, Bileća,                             11. Rogoj AD, Trnovo, Trnovo bb..................................5520040001128365
 Sitnička 24 ..................................................................5520030000119032  12. Mostec DOO Vojkovići, Vojkovići 357....................5520040000120244
7. Breza STR, Bileća, R. Samardžić, Srpske vojske bb 5520030001360244               13. Metaltehna DOO Sarajevo, V. Karadžića 6..............5520040001357770
8. Grabovica STR, S. Čorlija, Bileća, Sitnička bb ........5520030001362766             14. Ferre SUR, Goran Stanišić, Sarajevo,
9. Divin ZZ, Bileća, Divin ............................................5520030001364997        Nikole Tešanovića A1 ...............................................5520040001360098
10. Novi put 77 STR, D. Bjelica, Bileća, Blace ............5520030000117189            15. Juniverzal DOO Sarajevo,
11. Deliks STR, H. Tabaković, Bileća,                                 V. Stepe Stepanovića bb ............................................5520040001343802
  Peka Pavlovića bb .....................................................5520030000113697    16. Karavan DOO Sokolac, Cara Lazara 25 ..................5520040000714466
12. Kunovac DOO Bileća, Jefta Dedijera .....................5520030001361796            17. Lisina RC PP, Podgrab, Svetlina bb ........................5520040000127810
13. Kolor DOO Bileća, Jovana Bobota 22 .....................5520030000113406            18. Nens company DOO Sarajevo,
14. Premiks STR, V. Trklja, Bileća,                                  Kasindolskog bataljona 1 .........................................5520040001351271
  Sv. V. Ostroškog 18 ..................................................5520030001362669     19. Dedegs DOO I. Sarajevo, Bjelopoljska bb ..............5520040000129556
15. Mira SZTR, M. Kureš, Bileća,                                  20. Autoprevoznik Ekrem Bubregović, Osmaci,
  Kralja Aleksandra bb .................................................5520030000112048       Osmaci bb .................................................................5520040001354569
16. Agro miks DOO Bileća, Sitnička 21 ........................5520030000710635           21. Coolpack DOO Sarajevo, Srpskih palih boraca bb .5520040001133506
17. Milica SZR, M. Inić, Bileća, Mitrovdanska 6 .........5520030000116316             22. King STR, Slobodanka Veselinović, Vojkovići,
18. Autoprevoznik Milorad Sarić, Bileća,                                Vojkovići br. 8 ...........................................................5520040001357867
  Jefta Dedijera.............................................................5520030001671226  23. Napredak AD I. Sarajevo, Mladićko polje bb ..........5520040000126937
19. Toljevina SUR, M. Sutović, Bileća,                               24. Staklo JMM DOO Foča, Vojvode Putnika br. 1 .......5520040001355054
  Nikole Bjelice bb ........................................................5520030000111951   25. Vrelo Bosne SZR, Ranko Boljak, Sarajevo,
20. San N STR, N. Kokotović, Bileća,                                  Krupac bb .................................................................5520040001137192
  Kralja Aleksandra bb.................................................5520030001361408     26. Soko stambena zadruga Kasindo,
21. Trifkom DOO Bileća, Obilićev vijenac 5.................5520030000116413              Kasind. bataljona 100E .............................................5520040000123154
22. Grand STR, O. Vujović, Bileća, Srpske vojske........5520030000112630              27. Lokve DOO Hadžići, Zovik 8 .................................5520040001131566
23. Denda promet DOO Bileća, Podosoje bb.................5520030000115346             28. Gloria SZR, Sanja Popović, Sarajevo,
24. Gard SUR gril, M. Stevanović, Bileća,                               II sarajevske brigade 323 C ......................................5520040001353211
  K. Aleksandra bb .......................................................5520030000119129    29. Grbavica stambena zadruga, I. Sarajevo,
25. Vasilica SZTR, Đ. Čubrilo, Bileća,                                 Vojvode R. Putnika 124 C ........................................5520040000125870
   Sitničko naselje bb ...................................................5520030001365773    30. Luke DOO Pale, Srpskih ratnika 12 ........................5520040001357188
26. Lovac SUR, Nada Šarenac, Bileća,                                31. Čolović DOO mesna industrija, Sokolac,
  Peka Pavlovića bb .....................................................5520030001755228       Primčići bb ..............................................................5520040000126840
27. Moby STR, vl. Z. Vukoje, Bileća,                                32. Srpska Ilidža GZP DOO Kasindo, Kasindo bb ........5520040000121311
  Kralja Aleksandra bb.................................................5520030001798878     33. Galeb company DOO Sokolac, Cara Lazara............5520040000715921
28. MG Meka gruda DOO Bileća, Jezerine bb ..............5520030001365191              34. Martinel SZUR, Z. Ristović, Vojkovići,
29. Elle STR, Ljubiša Antelj, Bileća,                                 Srpskih palih boraca 72 .............................................5520040001129626
  Obilićev vijenac bb....................................................5520030001679956    35. Skočo invest DOO I. Sarajevo, Vojkovići bb ...........5520040001120702
30. MD - komerc DOO Bileća, Srpske vojske 9............5520030000710926              36. Daling DOO I. Sarajevo, Vuka Karadžića br. 17 .....5520040001128074
31. Target komerc DOO Bileća, Podosoje bb ................5520030001363833             37. Palma SZR, Dragan Vlaški, Istočno Sarajevo,
32. Koriks kommerc DOO Bileća, Korita ......................5520030001365482              Donji Kotorac bb.......................................................5520040001356412
33. Jugoprevoz AD Bileća, Kralja P. Oslobodioca 15....5520030001700423               38. Duleks SZTR, Ksenija Komlenović, Sarajevo,
34. Inkob AD Bileća, Berkovići .....................................5520030000112533          II sarajevske brigade 55.............................................5520040001135446
35. Mond trade DOO Bileća, Jovana Raškovića 23.......5520030000709083               39. Energogas DOO I. Sarajevo, Bijelo polje bb ...........5520040001120605
36. Uljarević SZR, V. Uljarević, Bileća,                              40. Neno STR, Nenad Mijović, Sarajevo,
  Herceg ustanika 40 ....................................................5520030000116995      Kasindo br. 83 ...........................................................5520040001351465
X                                     OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

41. Delsim p.o. Sokolac, R. Neškovića bb .....................5520040001358158            95. Purple CD shop STR, A. Škobo,
42. SM STR, Sreten Grgić, Sarajevo,                                   Istočno Sarajevo, Krtelji bb ......................................5520040001945881
  Srpskih vladara 17.....................................................5520040001667879     96. Intima DOO Sarajevo, Svetog Nikole br. 8..............5520040001129723
43. Danka STR, Milinko Močević, Sarajevo,                              97. Apex DOO Istočno Sarajevo,
  Srpskih palih boraca do 87........................................5520040001655657          V. Radomira Putnika bb ...........................................5520040001917266
44. Foto optika SZTR, N. Tarlać, Sarajevo,                              98. Aleksandrija comerc DOO Ilidža,
  Nikole Tesle bb..........................................................5520040001139326      V. Radomira Putnika 8 ..............................................5520200001845866
45. Sim STR, Blaško Jokić, Sarajevo,                                 99. Trnovo OZZ Trnovo, Trnovskog bataljona bb .........5520040001793494
  Donje Mladice bb ......................................................5520040001137774     100. Dalia SZR, Ranka Dragičević, Istočno Sarajevo,
46. Medic DOO Sarajevo, N. Tešanovića bb .................5520040001129335                 Nikole Tesle 51 .......................................................5520040001876914
47. Frikos DOO I. Sarajevo, G. Miljevići 2 C ...............5520040001127977             101. BB SUR, Dojčilo Babalj, Sarajevo,
48. Milinvest DOO - PJ Slatki san, Sarajevo,                                Trg Vilijema Šekspira 4...........................................5520040001342832
   Grlica 92 ...................................................................5520040001136319  102. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karadžića 17 .......5520040000715048
49. Autoprevoznik Sretko Macan, Sarajevo,                              103. Luka zdravlja DOO Kasindo,
   Trg Ilidžanske brigade 12.........................................5520040001340310          Trg Ilidžanske brigade bb........................................5520040001906887
50. AG commerce DOO Sarajevo, Ravnogorska 191 ....5520040001342056                  104. Clasik plast DOO Istočna Ilidža, Ravnogorska......5520040002184210
51. Repić-komerc DOO I. Sarajevo,                                  105. Caffe bar San Marko, Mile Tošić,
   V. R. Putnika 112......................................................5520040000120341        Istočno Sarajevo, Nikole Tešanovića A-1 ...............5520040002289940
52. Lucky DOO Han Pijesak, Novo naselje 29..............5520040001126813               106. XL SUR disko klub, Milan Bakić,
53. Unis tvornica kotrljajnih ležaja Sokolac,                               Istočno Sarajevo, Trg Ilidžanske brigade bb...........5520040001869930
   M. Šarca bb ..............................................................5520040000712623   107. MTM - prom DOO Bijeljina, Ljeskovac bb...........5520370000984158
54. Filipino DOO I. Sarajevo, Vojkovići 51...................5520040000127034            108. Stefanović SUR, vl. Stefanović,
55. IMG kameni DOO Sarajevo, Vuka Karadžića 117 ..5520040001752269                     Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića br. 8..................5520040001758768
56. Solaks STR, Sandra Kljajić, I. Sarajevo,                             109. Nar-B DOO Sarajevo, Trg ilidžanskih brigada bb .5520040001824049
  Nikole Tesle bb..........................................................5520040001128947    110. Lune SZR pekara, I. Sarajevo, M. Obilića 138 ......5520040001120314
57. Petrolinvest ZDP Sarajevo, Vuka Karadžića ............5520040001136804              111. Šamot-RS MP DOO Sokolac, Milana Šarca bb .....5520040000715533
58. AM company DOO I. Sarajevo,                                   112. Interkomerc MG DOO Sarajevo,
  Kasindolskog bataljona 1 ..........................................5520040001351174          Đ. D. Mihajlovića....................................................5520040001352338
59. Jokić DOO Kasindo, Vasilja Grđića bb....................5520040001872646             113. Oxy suveniri DOO I. Sarajevo, V. Karadžića 153..5520040001120217
60. Autoprevoznik Milinko Vasković, I. Sarajevo,                           114. Vlaški SZMUR, Aleksandra Vlaški, Trnovo,
  Donji Kotorac 149.....................................................5520040001350204         Trg Srđana Kneževića 8 ..........................................5520040001798926
61. Kruna company DOO Sarajevo, Cara Lazara 10 .....5520040001764297                 115. Vustem DOO Sarajevo, Petrovići do 35.................5520040001340989
62. STR 4 R, Radojka Jovović, Istočno Sarajevo,                           116. Golub SUR Dragica Golubović, Sarajevo,
  Stefana Nemanje do br. 57 ........................................5520040001937151           Trg Ilidžanske brigade 18........................................5520040001353405
63. Italibihcar DOO Vojkovići, Ravnogorska bb ...........5520040001715021              117. Line S agencija Jokanović M., Sarajevo,
                                                      Vojkovića do 320....................................................5520040001130402
64. Optom DOO Sarajevo, Vuka Karadžića bb..............5520040001632474
                                                   118. Magazin STR, Branko Baralić, Kasindo,
65. Trojka STR, Zoran Pavlović, Sarajevo,                                 Autobuska stanica - Dobrinj....................................5520040001902425
  Donje Mladice bb ......................................................5520040001132051
                                                   119. Fiskal electronic servis SZTR Istočno Sarajevo,
66. Gold SZTR, Dragan Vukmirović, Sarajevo,                                Trg Ilidžanske brigade bb........................................5520040002269667
  Mladićko polje bb .....................................................5520040001355151
                                                   120. BM petrol DOO Sarajevo, Miljevici 38 .................5520040001135058
67. Lezard DOO I. Sarajevo, M. Obilića bb ..................5520040000122863
                                                   121. Srbeko DOO Sarajevo, 4. avgusta..........................5520040001695621
68. Olymp 84 DOO Istočno Sarajevo, V. R. Putnika 8..5520040001994866
                                                   122. Javni prevoz stvari Kutlača M.
69. Autoprevoznik Predrag Međo, Sarajevo,                                 Istočno Sarajevo, Kolubarska 1 ..............................5520040001907566
  Vojkovići br. 222 B....................................................5520040001344190
                                                   123. Network agen. za usl. iz obl. inf.
70. Drvostil DOO Istočno Sarajevo, Gatačka 28 ...........5520040001882831                 Istočno Sarajevo, Spasovdanska 14 ........................5520040002109908
71. EI elektroinženjering DOO Istočno                                124. Tapetar STR, Zoran Nišić,
  Sarajevo, Vuka Karadžića 17 ....................................5520040000124803            Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 268 ...................5520040002158505
72. Frog SUR, Nenad Radović, Istočno Sarajevo,                            125. Sani STR Mario Miletić, Istočno Sarajevo,
  Srpskih palih boraca 164...........................................5520040002012617          Spasovdanska 9 .......................................................5520040002380441
73. Oki DOO Sarajevo, Radenka Abazovića 18 ............5520040001930167               126. Bip eksp.-imp. DOO Istočno Sarajevo,
74. Fabrika specijalnih vozila AD                                     Jovana Raškovića 4.................................................5520040001634220
  Istočno Sarajevo, Lukavica, Voj. Stepe bb................5520040000120147            127. Sorak DOO Sarajevo, Stefana Nemanje 14............5520040001135931
75. Kavaz DOO Sarajevo, Donji Kotorac do br. 110.....5520040001830160                128. Klinički centar I. Sarajevo, Kasindo,
76. Tif STR, Tanja Marković, Sarajevo, Kasindo 12 .....5520040001131081                  Kasindo 74...............................................................5520040001122836
77. San Marko SUR, Velimir Bjelica,                                 129. Bard SUR Kovač Dragan, Sarajevo Vrela bb ........5520040001341765
  Istočno Sarajevo, Nikole Tešanovića bb ...................5520040001924056            130. Barun SUR Josilo Slobodan, Sarajevo,
78. Dionis SUR, Trnovo .................................................5520040000125579          Nikole Tesle bb........................................................5520040001353114
79. Kiko DOO I. Sarajevo, Ivanići 1..............................5520040000716503             Poslovnica TREBINJE
80. Mardi STR, Mira Aleksić, Sarajevo,                                1. Vedeta DOO Posušje, Meljakuša bb ..........................5520050000017375
   Trg Ilidžanske brigade bb.........................................5520040001632086       2. Promaja DOO Tomislavgrad, Meljakuša bb .............5520050000017472
81. Macci STR, Vera Đukelić, I. Sarajevo,                              3. Pasat DOO Posušje, Obilaznica bb ............................5520050000017666
  Draže Mihajlovića bb ................................................5520040001124485      4. Nino STR, Nikola Vlačić, Trebinje,
82. Granzov SZR, G. Granzov,                                      Gornje Police 50.........................................................5520050000734787
  Sarajevo, Mladičko polje bb .....................................5520040001139908        5. Luna STR, Mirjana Kovač, Trebinje,
83. MKO DOO Sarajevo, Naselje starosjedilaca bb ......5520040001355345                 Bilećki put br. 12 ........................................................5520050001173906
84. Novogradnja DOO I. Sarajevo,                                   6. Novo STR, Novak Petković, Trebinje,
  Toplička cesta 48 .......................................................5520040000715436      Trebinjskih brigada bb.................................................5520050001261982
85. Sibint DOO Kasindo,                                       7. Stari Grad SZUR, Ljubica Vujanić, Trebinje,
  Kasindolskog bataljona bb ........................................5520040002263944         Stari Grad br. 120 ......................................................5520050001170802
86. Titanic DOO Sarajevo, Aerodromska br. 13.............5520040001132924              8. Skalin SUR, Trebinje, Dušanka Popovac,
87. Budućnost AD Kasindo, Vojvode                                   Stari Grad 13 ...............................................................5520050001173615
   Radomira Putnika.....................................................5520040000123348      9. Min STR, Zora Popović, Trebinje, Dr Levija ............5520050001262952
88. NZ group DOO Kasindo, Mladičko polje bb...........5520040000129071                10. Monaliza SZR, Snežana Bubalo, Trebinje,
89. Butik R STR, Kreštalica R., Istočno Sarajevo,                            Stari Grad .................................................................5520050001268384
   Nikole Tesle 26.........................................................5520040001944135    11. Šišković komerc DOO Trebinje, Cvjetni trg br. 3 ...5520250000942551
90. Duel DOO Sarajevo, Nikole Tesle 7 ........................5520040002054036            12. Vanja STR, Jelenko Butulija, Trebinje,
91. Srpska kuća SUR Istočno Sarajevo,                                  Stari Grad bb .............................................................5520050000018927
   Karađorđeva 1 ..........................................................5520040001954514    13. Peja STR Trebinje, Pešikan Anka,
92. Bole SZR elek. servis Bojanić, I. Sarajevo,                             Kralja Petra I bb ......................................................5520050000733914
  Nikole Tesle 21 .........................................................5520040001824534    14. JS SZR, Biljana Đerisilo,
93. Stari most SUR, Šućur Ranko, Sarajevo,                                Trebinje, Bilećki put bb.............................................5520050001174391
   Naselje starosjedilaca bb..........................................5520040001356509       15. Voćarcoop DOO Trebinje, Dubrovački put bb ........5520050000720819
94. San kafana SUR, Žarko Kovačević, Sarajevo,                            16. BIR STR Trebinje, Božidar Bošković,
  Kasindo br. 40A ........................................................5520040001358740      Ustanička br. 57 ..........................................................5520050001179144
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                       XI
17. Galija SUR, Risto Delić, Trebinje, Ložiona bb........5520050001445991              72. Tropiko SUR, Dragan Čukvas, Trebinje,
18. Leonardo SZUR, Tatjana Brković, Trebinje,                             Sunčani brijeg bb........................................................5520050001682089
  Stari Grad br. 22 ........................................................5520050001173227   73. Blues SUR, Duško Brković, Trebinje,
19. B&S SUR, Snežana Danilović, Trebinje,                                Stari Grad br. 56 ........................................................5520050001906935
  M. Lečića 2................................................................5520050001171384   74. BTS Mediteran DOO, Trebinje, Dušanova 30 .........5520050001261012
20. Goca SUR, Dragana Jerković, Trebinje,                              75. Sin DOO Trebinje, Trebinjskih brigada br. 5 ...........5520050002442278
  Cara Lazara bb ..........................................................5520050001261497    76. Modetex SZR Enver Šarić, Trebinje,
21. Izometal SZR, P. Čelović, Trebinje, Duzi bb ...........5520050001261788               Vojvođanska br. 2 ......................................................5520050001871821
22. Leotar šahovski klub, Trebinje, Svetosavska 6 ........5520050001268966             77. Tea STR Brković Dijana, Trebinje,
23. M.B.M. STR tezga 74, T. Šipovac, Trebinje,                             Kralja Petra Oslobodioca...........................................5520050002114709
  Stjepana Kosače br. 1 ................................................5520050001446088     78. Elle STR, Milisavac Slavica, Trebinje,
24. Ljubinka AD Ljubinje, Industrijska bb.....................5520050000015920             Desanke Maksimović br. 5 ........................................5520050001848347
25. Tehnoart DOO Trebinje, Cara Dušana br. 1 .............5520050001177398                Poslovnica NEVESINJE
26. OZZ STR, Nikolina Radulović, Trebinje,                             1. Havana STR, B. Luketa, Nevesinje, B. Vukovića bb 5520060000137606
  Stari Grad br. 3 ..........................................................5520050001780835   2. MD Salon zabave, B. Bogdanović, Nevesinje,
27. CMA DOO Podružnica Trebinje, Trebinje,                               Cara Dušana bb ..........................................................5520060001232639
  L. Vukalovića br. 47 ..................................................5520050001175943     3. Timitex DOO Nevesinje, Kilavci bb .........................5520050000018345
28. Valentino SZR, Vaso Špirto, Trebinje,                              4. Stella rosa kafe bar Nevesinje,
  Stjepana Kosače br. 1 ................................................5520050001751347      Nevesinjskih ustanika ..................................................5520060000139740
29. Ana STR, Zora Kraljević, Trebinje,                               5. Grazia TR komision Vaskovi, Nevesinje,
  Kralja Petra Prvog Oslobodioca................................5520050001179532           Miloša Obilića bb .......................................................5520060001239235
30. Proto DOO Trebinje, Bregovi S /68 6/3...................5520050000724893            6. Beli kafe bar, B. Zečević, Nevesinje,
31. Kruna SUR, Maja Cucković, Trebinje,                                Miloša Obilića bb .......................................................5520060001431974
  Jovana Dučića br. 13 .................................................5520050001694602     7. Spektar TR, Danilo Pekez, Nevesinje,
32. Leotar fudbalski klub Trebinje,                                  Nevesinjskih ustanika br. 3 .......................................5520060001238168
   Mokri Dolovi bb.......................................................5520050001262661     8. Golijanin ort. društ. Nevesinje,
33. Kod Rista SUR, Risto Minov, Trebinje,                               Nevesinjskih ustanika.................................................5520060001230893
  Cara Lazara br. 3 .......................................................5520050001872112    9. Kod Raka radnja, R. Zubac, Nevesinje, Batkovići.....5520060001232348
34. Dragana SZR, Dragana Mileusnić, Trebinje,                            10. Metalo-montaža ODP Nevesinje, O. Ivkovića bb ...5520060000737454
 Tini br. 33....................................................................5520050001177107  11. Stolarska radnja SZR, Pekez, Nevesinje,
35. Time SUR, Milorad Tica, Trebinje,                                  B. Žerajića bb ...........................................................5520060001233997
  Nikšićki put br. 91 .....................................................5520050001176622    12. Fortuna kafe bar, Nevesinje,
36. Pogodak DOO Ljubinje, Prebilovački put bb ..........5520050000018733                Nevesinjskih ustanika................................................5520060001433720
37. Leonardo STR, Željko Bijelić, Trebinje,                             13. Autoprevoznik Đ. Tamindžija, Nevesinje,
  Trg slobode bb...........................................................5520050001852324      Kilavci bb ..................................................................5520060001430325
38. Gordon trade DOO Trebinje,                                   14. Sidro DOO Nevesinje, Neves. ustanika ...................5520060000737357
  Kralja Petra Oslobodioca ..........................................5520050001263922       15. Damjanac pilana, Nevesinje, Šipačno bb .................5520060001433041
39. Korlati trade DOO Trebinje, Starine Novaka bb......5520050001177786               16. Bisina AD Nevesinje, Nevesinjska puška bb ..........5520060000131980
40. Tribunija DOO Trebinje, V. Gaćinovića br. 14.........5520050000722080              17. Vazdušna banja AD Nevesinje,
41. Hercegovka DOO Trebinje, Garibaldija bb..............5520050000724602               Trg Blagoja Parovića 1 ...............................................5520060000137509
42. Aleksandar STR, Milanka Janković,                                18. Prevoz AD Nevesinje, Voj. Petra Samardžića ..........5520060000737260
  Trebinje, V. Gaćinovića br. 7.....................................5520050001180017        19. L.L. komision, B. Lojpur, Nevesinje, N. ustanika ...5520060000133435
43. Mivex DOO Trebinje, Rastoci bb.............................5520050000731489           20. 28. juni STR, B. Savić, Nevesinje, Kilavci bb.........5520060000139837
44. M.B. company DOO Trebinje, Stari Grad br. 121 ...5520050001754742                21. Rale vulkanizerska radnja Nevesinje,
45. Alek DOO Trebinje, Deset skojevaca bb .................5520050001694796               M. Obilića bb ............................................................5520060001237586
46. Vukalović DOO Trebinje, Gučina br. 31 ..................5520050000725475            22. Elektra STR, S. Kuljić, Nevesinje, Nev. ustanika ....5520060001233318
47. Rastoci DOO Trebinje, Luke Vukalovića br. 10 ......5520050000729064               23. Fair play sportska klad. Nevesinje,
48. A-4 STR, Zoran Mulina, Trebinje, Bilećki put bb ...5520050001171869                 Nevesinjskih ustanika................................................5520060001435951
49. M & K trade DOO Trebinje, Nikšićki put bb...........5520050001177495              24. Sloboda TR kiosk, J. Zelenović, Nevesinje,
50. Neimarstvo AD Trebinje,                                       Cara Dušana bb ........................................................5520060001435660
  Trebinjskih brigada br. 5 ...........................................5520050000717618      25. Paradiso diskoteka, Duka, Nevesinje,
51. Bolero SUR, Željko Gudelj, Trebinje,                                Nevesinjskih ustanika B ............................................5520060002064414
  Vuka Mićunovića bb..................................................5520050001174488       26. In kolor frizerski salon ZU Nevesinje,
52. MM Tini STR, Zoran Rašević, Trebinje,                                Miloša Obilića ...........................................................5520060000138576
   Naselje Tini...............................................................5520050001173518  27. Dajana TR, Đ. Zubac, Nevesinje,
53. Veterinarska stanica JP Trebinje,                                  Nevesinjskih ustanika bb...........................................5520060001234288
  Luke Vukalovića bb ..................................................5520050000721886      28. Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje, Nemanjića bb.5520060001234967
54. Ria STR, Ćurić Branislav, Trebinje,                               29. Mives komision, M. Čovilo, Nevesinje,
  Trebinjskih brigada br. 23 .........................................5520050001817986         B. Vukovića bb ..........................................................5520060001235064
55. Ogi STR, Bošković Tatjana, Trebinje,                              30. Knez TR, Branko Knežević, Nevesinje,
   Vojvode Luke Petkovića bb .....................................5520050001268190          Obrena Ivkovića bb ..................................................5520060001435272
56. Agro-eko DOO Trebinje, Vinogradi bb ....................5520060001231087            31. Jelena friz. salon, Radovanović, Nevesinje,
57. Street SUR OR, Vlatko Šuković, Trebinje,                               Miloša Obilića 38.....................................................5520060001931912
  Miće Ljubibratića 14 .................................................5520050002067955     32. Gana TR butik, Zorka Spremo, Nevesinje,
58. Limonit DOO Trebinje, Trebinjskih brigada br. 5....5520050001442984                 Nevesinjskih ustanika................................................5520060001434496
59. Komunalac JP, Ljubinje, Svetosavska bb .................5520050001444633            33. Amigo fast food, Anđa Grahovac, Nevesinje,
                                                    Nemanjića bb.............................................................5520060001435369
60. Ekotec DOO Trebinje, Trebinjskih brigada br. 3 .....5520050001822642              34. Gvožđara TR, Željka Vučetić, Nevesinje,
61. Etno-kuća SUR, Slađan Knežević, Trebinje,                              Nevesinjskih ustanika................................................5520060001434302
  Stari Grad br. 14 ........................................................5520050001792184   35. Pasaž komision, S. Samardžić, Nevesinje,
62. Intera DOO Berkovići, Donji Brstanik br. 7 ............5520050001905286               Nevesinjskih ustanika...............................................5520060000136636
63. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,                           36. Barbi TR, Mileva Grahovac, Nevesinje,
  Stari Grad br. 3 ..........................................................5520050001172354     Nevesinjskih ustanika...............................................5520060001236325
64. Trokadero SUR, Radomir Šaraba, Trebinje,                            37. Cabling DOO Nevesinje, Miloša Obilića bb............5520060001433817
   Darodavalaca krvi br. 3 ............................................5520050001441141      38. Daba DOO Nevesinje, Nevesinjskih ustanika..........5520060000738133
65. Dunja STR, Novka Vujović, Trebinje, Tina C 91 ....5520050001905092               39. Kalenić DOO Nevesinje,
67. Popovka ZZ Trebinje, Veličani bb............................5520050001441626             Put Srba sa Neretve br. 1..........................................5520060001435757
66. Ognjište SUR, Miloš Pejanović,                                 40. Violet TR, Jadranka Šipovac, Nevesinje,
  Trebinje, Ognjište bb .................................................5520050002082408        Nevesinjskih ustanika bb..........................................5520060001232930
68. IM STR, Igor Mastilović, Trebinje,                               41. Ana butik, Mirjana Vujadinović, Nevesinje,
   Stari Grad bb ............................................................5520050002049816     Nevesinjskih ustanika bb..........................................5520060001234676
69. Pankom DOO Trebinje, Gorica br. 11 ......................5520050000726833            42. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
70. Saja prom DOO Trebinje, Tini C-34/2 .....................5520050001710316              Lapčevine bb ............................................................5520060001236519
71. Beby shop tezga br. 26 Bratić M., Trebinje,                           43. Aneta TR komision, A. Vučić,
  Stjepana Kosače br. 1 ................................................5520050002459641        Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb .......................5520060001237780
XII                                    OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

44. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,                               36. Okolić TR, Branka Okolić, Modriča,
  Nevesinjskih ustanika...............................................5520060001430810         Berlinska bb...............................................................5520070001227352
45. Sandra TR butik, V. Skočajić, Nevesinje,                             37. Mesnica SZR, Džemil Zahirović, Odžak,
  Nevesinjskih ustanika bb..........................................5520060001436048          Cara Lazara ...............................................................5520070002056896
46. Radmila ZR, Žarko Pištignjat, Nevesinje,                             38. Bojana trg. radnja, Lj. Kojić, Modriča,
  Miloša Obilića bb.....................................................5520060001938702        Trg Jovana Raškovića bb ..........................................5520070002141577
47. MD Salon zabave, Dragan Gudelj,                                 39. Minor DOO Modriča, Vidovdanska 66 ....................5520070001415435
  Nevesinje, Cara Dušana bb ......................................5520060001431877         40. Gara trejd DOO Modriča,
48. Miljana TR, Jovan Ivanišević,                                     Trg Jovana Raškovića bb .........................................5520070001839422
  Nevesinje, Sajbe bb ...................................................5520060001238847     41. Most-komerc DOO Modriča, Riste Mikićića bb......5520070001860956
49. Deni komision, Zora Milošević,                                  42. Izbor STR, Đuka Novaković, Modriča,
  Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb.........................5520060000139546             Trg Jovana Raškovića bb ..........................................5520070001712740
50. Felicita komision, Đ. Stajić,                                  43. Jovica TR Jovanka Sjeničić, Modriča,
  Nevesinje, Dukice Grahovca bb................................5520060001235549            Trg J. Raškovića........................................................5520070001647653
51. Merci komision TR R. Zubac,                                   44. Cekomprom DOO Modriča, Svetosavska bb ..........5520070000742449
  Nevesinje, Nevesinjskih ustanika..............................5520060000133629
                                                   45. D.L.S. DOO Modriča, Svetosavska bb ....................5520070001962418
52. Helena komision Mačar Anđa, Nevesinje,
  Miloša Obilića bb ......................................................5520060000137315     46. Nova komerc DOO Modriča,
                                                     Dositeja Obradovića bb............................................5520070002037884
53. Ljubiša TR, Sanja Pejičić,
  Nevesinje, Nemanjića bb .........................................5520060001434205        47. Autokomerc TR, G. Kuzmić, Modriča,
                                                     Cara Lazara bb .........................................................5520070001416405
54. Tvrđava diskoteka, P. Mastilović, Nevesinje,
  Nevesinjskih ustanika bb..........................................5520060002235619        48. Ronaldo sport DOO Modriča, Berlinska ..................5520070002115387
55. Želja ZR, Ivanišević Željko, Nevesinje,                             49. Krovoprom ZR, Dragan Vasilić, Modriča,
  Cara Dušana ..............................................................5520060001934337      Vranjak 520 ..............................................................5520070001411943
56. Cepelin kafe slastičarna G. Nevesinje,                              50. Mica TR, Stoja Nedić, Modriča,
  Nevesinjskih ustanika bb...........................................5520060001237198         Trg Jovana Raškovića bb ..........................................5520070001640669
57. Bukvica restoran, Radan B.,                                   51. Uzor TR, Snježana Lukić, Modriča,
  Nevesinje, Žiljevo bb ................................................5520060000139449        Trg Jovana Raškovića bb .........................................5520070001824484
58. Polen omlad. zaduga Nevesinje,                                  52. Novaković S-B DOO Modriča, Vranjak bb .............5520070002067178
  Obrena Ivkovića bb ...................................................5520060000738327      53. Ino partner DOO Modriča,
59. Silueta butik, Pejičić Marija, Nevesinje,                              Trg Jovana Raškovića bb ..........................................5520070001792765
  Braće Vukovića bb ...................................................5520060001234773      54. Brazilija SZR, vl. Blagojević I., Šamac,
   Poslovnica MODRIČA                                          Crkvina 2 ..................................................................5520070001220174
1. Majna ODP Modriča, Kninska 42 .............................5520070001225218            55. Gril Bagrem SUR, vl. Stefanović,
                                                     Šamac, Crkvina bb ...................................................5520070001226673
2. Globax DOO Modriča, Svetosavska 5 ......................5520070000145220
                                                   56. Amila trg. radnja, Mulahalilović,
3. Duki comerc DOO Brčko, Dejtonska 127 ................5520070001228516                 Modriča, Tarevci ......................................................5520070002020715
4. Mejdan TR, vl. Midhat Orman, Modriča,                               57. C I M TR, Cviko Jevtić, Modriča, Garevac .............5520070001411846
  Trebavska..................................................................5520070001411555
                                                   58. Sandi STR, vl. Tihomir Popović, Modriča,
5. Tinejdžer UR, N. Milinković, Modriča,                                 Riste Mikičića bb ......................................................5520070001222308
  Berlinska bb................................................................5520070001227740
                                                   59. Janković - komerc DOO Modriča, Cara Lazara bb..5520070001410876
6. Čistoća komunalno preduzeće AD Šamac,
  Draže Mihailovića 13 ................................................5520070001414562       60. SMS TR, Ankica Stefanović, Modriča,
                                                     Savska 24 .................................................................5520070002403671
7. Gerić SZR FS, Dušanka Gerić, Modriča,
  Miloševac ...................................................................5520070001416308   61. Bamboocha TR, Halil Dušinović, Modriča,
                                                     Arsenija Čarnojevića ................................................5520070001891705
8. Eurobabb DOO Andrea kaf. posl. Modriča,
 Svetosavska bb ...........................................................5520070001228419     62. Kis DOO Modriča, Kneza Miloša bb.......................5520070001414465
9. Mali odmor SUR, vl. M. Milinković, Modriča,                            63. Stranatic DOO Modriča, Miloševac bb ....................5520070000142310
  Botajica.......................................................................5520070001227934  64. Delfin ugost. rad., M. Čebić, Modriča,
10. Stojić PP prodavnica br. 3, Modriča,                                 Jovana Dučića bb ......................................................5520070002175236
  Cara Lazara 4 ..........................................................5520070001225703     65. Kraguljac farma, Kraguljac D., Modriča,
11. Ristić SZR, vl. Đorđe Ristić, Šamac,                                 Gornji Kladari bb ......................................................5520070002398336
  Cara Dušana 128 ......................................................5520070001682767      66. Keti STR, Grabovac D., Modriča,
12. Aprovet DOO Šamac, Škarić 19...............................5520070001228613             Svetosavska bb ..........................................................5520070000149876
13. Bonisimo DOO Modriča, Trg J. Raškovića bb ........5520070000746911                67. Ko-mil DOO Modriča, Cara Dušana 84...................5520070000140564
14. Miss UR kafe bar, vl. S. Jerinić, Modriča,                            68. Trgo-max DOO Modriča, Gavrila Principa 13.........5520070001227643
  Miloševac .................................................................5520070001221338   69. San-sladoled DOO Modriča,
15. Elektro-tehna DOO Modriča, Kneza Miloša 5.........5520070000744874                  Dositeja Obradovića bb.............................................5520070001866485
16. Sans SUR, vl. Nedo Cocić, Modriča, Koprivna.......5520070000144347                70. Malind DOO Modriča, Trevacka 54.........................5520070000740897
17. Unix DOO Batkuša, Batkuša 98...............................5520070001229292           71. Go-go kafe bar UR, Žilić Semir,
                                                     Modriča, Tarevci bb..................................................5520070001414077
18. Žaoka STR, vl. Slavica Đukić, Modriča,
  Cara Dušana bb ........................................................5520070000145996     72. Anči trg. radnja, Anita Karić, Modriča,
                                                     Cara Lazara bb ..........................................................5520070002070573
19. Fruti ZR, Vukosav Radoja, Modriča,
  Donji Kladari ...........................................................5520070001414368    73. Zokis ZT, Šerif Besirević, Modriča,
                                                     A. Čarnojevića bb......................................................5520070000149973
20. Paradizo UR disko bar, Jevtić, Modriča,
  Trg Nemanjića bb .....................................................5520070001416502      74. Euro svet TR, Duško Popović, Modriča,
                                                     Cara Lazara ...............................................................5520070001892190
21. Grodonia SUR, Ilija Stanković, Modriča,
  Dobrinja bb...............................................................5520070001229680    75. E.I.S. DOO Modriča, Šamački put bb......................5520070002399403
22. Mrki TR, Dragoslav Pejić, Modriča, Škugrić ..........5520070001635334              76. Elprom-SM DOO Modriča, Svetosavska bb...........5520070002426272
23. Star trade DOO Šamac, Gornja Crkvina bb .............5520070001723992                 Poslovnica TESLIĆ
24. Cirkular DOO Šamac, Obudovac .............................5520070001879289            1. Klas OZZ, Teslić, Svetog Save 186 ..........................5520080001302187
25. Ilić DOO Modriča, Svetosavska 5............................5520070000149197           2. Goca STR, Mićo Bubić, Teslić, Gornji Buletić..........5520080001193935
26. Hemija AD Modriča, Majevička 4 ...........................5520070000145317            3. Mašinstvo AD, Teslić, Vojvode Mišića bb .................5520080001302381
27. Len-max DOO Modriča, D. Obradovića bb.............5520070001839616                4. Vrekić br. 1 STR, Mile Vrekić, Teslić, Blatnica ........5520080001194420
28. Zemlja šume - Woodland DOO Modriča,                               5. Jeca STR, Teslić, Kuprešak Zoran, G. radnja .............5520080001303933
  Koprivna bb..............................................................5520070001798682    6. Mile-disk STR, Teslić, Đulić bb .................................5520080001190831
29. SO Modriča - stručne službe, Modriča,                              7. Gile STR, vl. Slađan Lukić, Teslić, Buletić ...............5520080001604439
  Kneza Miloša bb........................................................5520070001667635     8. Tel-kop SZD, Goran Medović, Teslić,
30. Soko TR, vl. Biljana Sladoje, Modriča, Tolisa.........5520070001643967               Hilandarska 14............................................................5520080001601238
31. MD-oil DOO Modriča, D. Obradovića bb ...............5520070002077266               9. Grotes DOO Teslić, Vojvode Putnika 31 ...................5520080001601626
32. Profit DOO Modriča, Popa Save Božića 13.............5520070000147257               10. Taksi prevoz, vl. Miro Đurić, Teslić,
33. Hranaprom ZTR, N. Stojić, Modriča, Skugrić .........5520070001220271                 Svetog Save 80 ..........................................................5520080001603663
34. Grodonija UR, Savo Marjanović, Modriča,                             11. Agrostil STR, Teslić, Karađorđeva 58......................5520080001602014
  Gornji Kladari ...........................................................5520070002062134    12. Gile SZR, Slađan Lukić, Teslić, Svetog Save 140 ...5520080001605506
35. Fantastiko ZR, Nenad Kakuća, Modriča,                              13. Međunarodni inžinjerski tim - I, Teslić,
  Vidovdanska 57 .........................................................5520070001229777       Aleksandra Rajkovića ATC .......................................5520080000153222
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                     XIII
14. Leskovački roštilj SUR, Aleksić, Teslić,                            6. Proma DOO, Pale, Romanijska 68 ............................5520090000170051
  Hilandarska bb...........................................................5520080001608513    7. Autoprevoznik Čangalović V., Pale, Krivače bb ........5520090001106489
15. Benko-K STR, Slađana Kitić, Teslić,                               8. Ivana STR, Nada Hršum, Pale, D. Jevđevića bb........5520090000167820
  Svetog Save bb ..........................................................5520080001193256    9. Fito-studio DOO, Pale, Gavrila Principa 14...............5520090001114540
16. Sitograf SZTR, Teslić, Stevana Mokranjca 10 .........5520080000757435              10. Metropolis SUR, B. Koprivica, Pale,
17. Svabo STR, Teslić, Gornji Ranković........................5520080001197912             Omladinska 1.............................................................5520090001116480
18. Korporacija Panić DOO Teslić, Cetinjska 4.............5520080000752682             11. Terra product co DOO, Pale, G. Pale - Silos bb .......5520090000759908
19. Zemka SUR, vl. Hazema Muratović,                                12. Manco DOO, Pale, Sumbulovac ..............................5520090001115025
  Doboj Jug, Matuzići bb .............................................5520080001951311      13. Marko SUR, Vida Milinković, Pale,
20. Fabrika obuće FOT AD, Teslić,                                    Serdara Vukotića 37...................................................5520090001112697
  Krajiški put bb...........................................................5520080001304709   14. Nin-market STR, M. Simović, Pale,
21. Kovanušić STR Teslić, T. Kovanušić,                                 Milana Simovića bb ..................................................5520090001118517
  Ugodnović .................................................................5520080001303448   15. DD STR, Janja Simatović, Pale, Tržni centar .........5520090001109884
22. Kovanušić SUR Teslić, Ugodnović ..........................5520080001303545           16. Boska DOO, Pale, Željeznička 53 ...........................5520090001113279
23. Halko STR, Salko Garić, Teslić, Gornji Teslić ........5520080001608998             17. Unipak demining DOO, Pale, Jahorina bb ..............5520090001113085
24. Mibeks DOO, Teslić, Svetog Save 114 ....................5520080001975270            18. Savana DOO, Pale, Srpskih ratnika .........................5520090001101542
25. Slavuljica-petrol DOO, Teslić, Donji Ružević bb ....5520080001602887              19. IB trejd DOO, Pale, Jelašje bb ................................5520090001738056
26. Sitograf DOO, Teslić, Stevana Mokranjca 10 ..........5520080001309268              20. Promiro DOO, Pale, Kninska 21 .............................5520090001683833
27. Dević STR Zoran Dević, Teslić, Mladikovine .........5520080001305485              21. Ars DOO, Pale, Bulozi bb ........................................5520090000161418
28. Mera DOO, Teslić, Srpske teslićke brigade bb ........5520080001608028              22. Dana trade-ZD DOO, Pale, D. Jevđevića 15............5520090000164328
29. Bubi STR, Slađana Kovačević, Teslić,                              23. Masiv produkt swed DOO, Pale, Rogoušići.............5520090001119972
  Stevana Sinđelića ......................................................5520080001609968
30. Mini market STR, Dujaković J., Teslić,                             24. Concceco colours DOO, Pale, Mag. put ..................5520090000162582
  Jefte Vukovića bb ......................................................5520080000158751    25. Orbital DOO Pale, Magistralni put bb......................5520040001129432
31. Aksenija SZR friz. salon, Teslić, Hilandarska..........5520080001609386             26. IMK-Kenjić DOO, Pale, Ljubogošta bb ..................5520090000168596
32. Meli STR, Samira Kurtović, Teslić, Krajiška bb .....5520080001607252              27. Šeki SZR, vulkanizer M. Jakšić, Pale,
33. Marsel SUR kafe bar Teslić, Sv. Save bb.................5520080001609774              Magistralni put bb......................................................5520090001115122
34. Kooperativa AD Teslić, J. Raškovića 15..................5520080000748608            28. Igman DOO pred. za usluge, Pale,
                                                    Milana Simovića 24 ..................................................5520090000168887
35. Kerakol SZD, Drago Vuković, Teslić,                               29. Patent invest DOO Pale, Njegoševa 1 ......................5520090001108138
  Kralja Petra I ............................................................5520080002317583
36. Ambalaža SZR Teslić, Rajševa bb............................5520080001600656           30. Martom STR, Tomo Marinković, Pale,
                                                    Trifka Grabeža 109 ....................................................5520090001114249
37. Razvoj komerc DOO Teslić, Blatnica ......................5520080001304030            31. Simek DOO Pale, Podvitez bb .................................5520090000759132
38. Klasik SUR, Slavica Šušković, Teslić,                              32. Ananas DOO Pale, Jahorinski potok ........................5520090001113667
  Vojvode Stepe 15 .......................................................5520080001193644
39. Estrada SUR, Draško Borić, Teslić,                               33. Kruna SUR, Goran Samardžija, Pale,
  Cara Lazara bb ..........................................................5520080002325731      S. J. Vukotića bb........................................................5520090001542407
40. SUR 29 bife, Draško Borić, Teslić,                               34. Tehnoinspekt DOO Pale, Magist. put bb..................5520090001106392
   Karađorđeva bb ........................................................5520080002325828    35. Mljekara DOO Sokolac, Cara Lazara 10..................5520090001118614
41. Duvan SZTR, vl. Zora Lazić, Teslić, S. Save bb .....5520080001305388              36. Bambi-shop STR, O. Kovačević,
42. Neven STR Teslić, Donja Vrućica............................5520080001304321             Pale, Njegoševa 4 ......................................................5520090001116092
43. Taksi, Stojan Kuzmanović, Teslić, Kuzmani............5520080002391012              37. Advokatska kancelarija, Samojko, Sokolac,
                                                     Glasinačka bb ...........................................................5520090001541243
44. Barići STR, Dževada Kurtović, Teslić, Barići bb ....5520080001994670              38. Caldera DOO Sarajevo, Hanlovska 1.......................5520090001541631
45. Dujić DOO Teslić, Hilandarska bb...........................5520080001608222           39. Autoprevoznik, Nikola Parađina, Pale, Mokro bb ...5520090001684803
46. Kod Boce STR, Bogoljub Mišić, Teslić,                              40. Compani Vučetić DOO Pale, Jahorina bb ................5520090001542989
  M. Gavrilovića 2 .......................................................5520080001300538
47. Dial AD fabr. dijamants. alata Teslić,                             41. City SUR dancing bar, Pale,
  Vojvode Mišića bb.....................................................5520080001310044       Zanatski centar Koran ...............................................5520090001540370
48. Suzy-komerc DOO Teslić, Cara Dušana 20 .............5520080000750936              42. Lipov hlad STR, Kosmajac R., Pale, Hreša bb ........5520090000167432
49. Napoleon DOO Teslić, Gornji Buletić .....................5520080001607349            43. Simke komerc DOO Pale, Univerzitetska 20...........5520090001841361
50. Žena butik STR, Edina Đurić, Teslić,                              44. Bife Semafor SUR, Rajko Jokić, Pale,
  Stevana Sinđelića bb .................................................5520080001199270       Gavrila Principa br. 1 ................................................5520090001547257
51. Apoteka Kekec, Mara Mišić,                                   45. Tri D STR, Dragan Simanić, Pale,
  Teslić, Svetog Save bb ..............................................5520080001308007        Dobrosava Jevđevića 0-5 .........................................5520090001768417
52. Enterijer SZTR, M. Simunović, Teslić,                              46. Nova pekara SZPR, Ognjen Nikolić,
  Vojvode Mišića bb.....................................................5520080002251235       Pale, Silos bb .............................................................5520090001545608
53. AS komerc SUR, Dujaković D., Teslić, Vitkovci ....5520080001608125               47. Me-de-com DOO Pale, D. Jevđevića 0-5 .................5520090001115219
54. TKB DOO Teslić, Barići bb .....................................5520080001964503         48. CE DOO Pale, Srpskih ratnika .................................5520090001118323
55. Đeka komerc STR, Nebojša Đekić,                                 49. Famos fabrika Koran AD Pale, Magistralni put bb..5520090001543959
  Teslić, Krajiška bb.....................................................5520080001605797    50. Skala SUR, Radivoje Gluhović,
56. Vis STR Olivera Marić, Teslić, Đulić ......................5520080001993506             Pale, Svetosavska bb .................................................5520090002120721
57. Mikić STR Teslić, Donji Ranković ..........................5520080001199173           51. Sloga SR Pale, Brezovice .........................................5520090001659777
58. Auto taksi Dragomir Bosić, Teslić, Vitkovci............5520080001309753             52. MTN-komerc DOO, Pale, S. J. Vukotića ................ 5520090001107168
59. Seferović Božica STR, Teslić, Krajiška 12 ..............5520080000756659            53. Majn trans DOO, Pale, G. Principa 24 .....................5520090001109981
60. AS komerc STR Dujaković Drago,                                 54. Romanijska koliba SUR krčma, Mokro, Mokro bb .5520090002121788
  Teslić, Vitkovci ..........................................................5520080001195681   55. Zavod za plan i izg. grada I. S. direk., Pale,
61. Milja STR, vl. Zoran Dujaković, Teslić,                               Jahorinska bb .............................................................5520090001101833
  Hilandarska................................................................5520080002126687   56. Ras DOO Pale, S. ratnika 51 ....................................5520090001105907
62. Minss DOO Teslić, Svetog Save bb ........................5520080001603275            57. Don SUR, Vladimir Radović, Pale,
63. Miladić STR Siniša Miladić,                                     Ive Andrića 5 .............................................................5520090002177175
  Teslić, Pribinić bb......................................................5520080002408666    58. Alpina DOO Pale, Ljubogošta ..................................5520090002031966
64. Moćo STR Petković Momir, Teslić,                                59. Talant DOO, Rogatica, R. Neškovića bb................. 5520090001540467
  Jasenova.....................................................................5520080002031627  60. Vlačed DOO Pale, Kninska bb .................................5520090001103288
65. Centar-AM DOO Teslić, Krajiška bb .......................5520080001992924            61. Vlačed-M DOO Pale, Kninska bb ............................5520090001646391
66. Remi SUR, vl. Pavlović Ilija, Teslić,                              62. Gavrilović plus SZMR, Pale,
   Stevana Sinđelića bb ............................................... 5520080001603081       Srpskih ratnika bb .....................................................5520090001546093
   Poslovnica PALE                                        63. Korona SZR, Stanislav Koroman, Pale,
1. Triling DOO, Pale, D. Jevđevića 7.............................5520090000161321            Podgrab......................................................................5520090001107265
2. Marcel DOO, Pale, Trebevićka bb .............................5520090000758744          64. Bjelašnica AD DI Pale, Podgrab bb .........................5520090000166753
3. Branes trg. na malo, Teletina, Sokolac,                             65. Senta DOO Pale, Srpskih ratnika 111 ......................5520090001909843
  Gruje Novakovića bb..................................................5520090001110272      66. Roko baroko DOO Pale, S. Janka Vukotića 39........5520090001109690
4. Jelena STR, Radmila Subotić, Pale,                                67. Višnja STR, Branka Petričević, Pale,
  M. Simovića 10 .........................................................5520090001105228       Mokro bb ...................................................................5520090001870267
5. Unipak demining DOO, Pale, Jahorina bb .................5520090000161709             68. Print PP Pale, Mokro 1 ............................................5520090000758065
XIV                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

69. Viki SUR, Lazarević Milada, Pale,                               20. Došen STR, vl. Željko Došen,
  Han Derventa bb........................................................5520090001543862      Bosanska Kostajnica, Ranka Šipke 2........................5520100002035021
70. Divko DOO Pale, Srpskih ratnika bb .......................5520090000163843          21. Jovana STD, Vera Milanković,
71. Diskont STR, Puniša Purković, Pale,                                Kostajnica, Tržnica Marinković ................................5520100001551185
  Srpskih ratnika 35 .....................................................5520090001767738   22. Ivona STR, vl. Mirjana Boromisa,
72. Koliba STR, Lj. Đokanović, Pale, Trebevićka bb ....5520090001117353                Bosanska Kostajnica, Svetosavska bb .....................5520100002169075
73. BMB zicer DOO Pale, Sarajevo, Hreša bb ..............5520090001654733             23. Strigova DOO B. Kostajnica, B. Ćopića bb .............5520100001553319
74. Glamour samost. trg. radnja, Sokolac,                             24. Gril Jole SUR, vl. Dž. Bajrić, B. Kostajnica,
  Danila Đokića bb.......................................................5520090002225675      Svetosavska 25..........................................................5520100000179605
75. Krčmica SUR, Tarahija Refik, Pale,                              25. Jašarević STR, Ermina Jašarević,
  Obućine bara 14, Jahorina.........................................5520090001549973         Bosanska Kostajnica, Svetosavska 72 .....................5520100001553125
76. Inferno - video igre, Pale, D. Jevđevića bb ..............5520090001119584          26. Jami komerc STR, D. Ignjatović, Kostajnica,
77. Drvni centar Maestro SZTR, Pale, Repča bb ...........5520090001546869               Svetosavska 1 ............................................................5520100001554386
78. Bambino STR, Milosava Kovač, Pale,                              27. Rojal kafe bar, Marin Borojević,
  D. Jevđevića bb .........................................................5520090001540176     Bosanska Kostajnica, Ranka Šipke 1.......................5520100002266948
79. Marko DOO Pale, Vrhprača bb ................................5520090001653181         28. Iris cvjećara, vl. S. Milić, B. Kostajnica,
                                                   Svetosavska bb ..........................................................5520100001558266
80. Blic SZR, V. Gavrilović, Pale, Nikole Tesle 6 .........5520090001972214
                                                 29. Nina STD, Ljiljana Zgonjanin, B. Kostajnica,
81. Mig DOO Pale, Jahorinska bb ..................................5520090001115995          Tržnica Marinković, štand.........................................5520100002019307
82. Miva DOO Pale, Srpskih ratnika bb.........................5520090001713321          30. Fancy butik STR, Anka Mirković,
83. Bojan DOO Pale, Mokro bb .....................................5520090002093270          B. Kostajnica, Ranka Šipke 1....................................5520100001556326
84. Petronić DOO Istočno Sarajevo, Vučija Luka 55 ....5520090001669380              31. Poljo produkt STR, vl. M. Perić,
85. Wat SZR, Čedomir Bajić, Pale, S. J. Vukotića 101..5520090001543668                B. Kostajnica, Vuka Karadžića bb ............................5520100001552543
86. Lucky DOO Pale, Magistralni put 30.......................5520090001790630           32. Žica-trade DOO Bosanska Kostajnica,
87. Viki STR, Milada Lazarević, Pale,                                 Vuka Karadžića bb ....................................................5520100002374424
  Donja Ljubogošta bb .................................................5520090001548421     33. Agrobilje polj. zadruga Bosanska Kostajnica,
88. Monako SUR kafe bar, Božović M., Pale,                              Svetosavska ...............................................................5520100002214665
  Srpskih ratnika 9 .......................................................5520090002033421   34. Elit kafe bar, Marinković Z., Bosanska
89. Miss fitness SR, Stanišić D.,                                   Kostajnica, Trg kralja P. I Oslobodioca ....................5520100002366179
  Pale, Jovana Dučića 15 .............................................5520090002409102     35. B-market STR, vl. S. Beronja, B. Kostajnica,
90. Skandal STR, Purković Nevena, Pale,                                Ranka Šipke 9 ...........................................................5520100001948206
  Milana Simovića, TC Tom .......................................5520090002211707        36. Refan STR, vl. Magdalena Dragaš,
91. Skandal 2 STR, Purković Nevena, Pale,                               B. Kostajnica, Kralja Petra I Oslobodioca ................5520100001939282
  Milana Simovića, TC Tom ........................................5520090002211804       37. Stefan STD, Mirjana Ostojić, B. Kostajnica,
92. Rico DOO Pale, Dobroslava Jevđevića bb...............5520090000169857               Trg k. Petra I Oslobodioca ........................................5520100001926769
93. Xeratekt SZTR Lučić Radomir,                                 38. Agarević STR, Ibrahim Agarević,
  Pale, Jahorinska 12....................................................5520090001972020      Bosanska Kostajnica, Svetosavska 88.......................5520100002328543
94. IMT DOO Pale, Trifka Grabeža bb ..........................5520090001544153          39. Auto tim STR, vl. Tatjana Babić, Bosanska
95. Želja DOO Pale, Mokro bb ......................................5520090000164134          Kostajnica, Petra Pecije 9..........................................5520100002081969
96. Sunce SUR Rajka Kovačević, Pale, Kninska 21......5520090001105616               40. Perić STR Dražen Perić, B. Kostajnica,
                                                   Svetosavska bb ..........................................................5520100001556423
97. Bobis DOO Pale, Ćemanovići bb.............................5520090001804016          41. Fenix palačinkarnica Stijak Ž.,
98. Dramon DOO Mokro, Mokro bb .............................5520090000161903             Bosanska Kostajnica, Mladena Stojanovića bb ........5520100002224074
99. Darzik DOO Pale, Potoci..........................................5520090001114734       42. Proizvodna-uslužna zan. radnja
100. Slatki snovi STR, Slaviša Čvoro,                                 Bosanska Kostajnica, Maj bb....................................5520100002217478
   Pale, Milana Simovića bb .......................................5520090001770357       43. Prom tex STR Kostadinović blaz B. Kostajnica,
101. Marittino STR, Pust Predrag, Pale                                 Grdanovic bb ............................................................5520100000178829
   Nikole Tesle bb .......................................................5520090002267191   44. Ndss elektroterm STR Kostajnica,
102. R.V.F. com DOO Pale, Trebevićka 24 ....................5520090001118808              Ranka Šipke 11.........................................................5520100001555259
103. Adonis SFS, Jelena Uljarević, Pale,                             45. Cafe-marshall, Slaviša Bjelajac,
   Karađorđeva bb .......................................................5520090002393873      Bosanska Kostajnica, ul. Ranka Šipke.....................5520100002201182
104. Palaković-promet DOO Pale, Crepoljsko...............5520090001542019             46. Una life DOO, Bosanska Kostajnica,
   Poslovnica KOSTAJNICA                                      Vase Pelagića bb ........................................................5520100002311180
1. Kata-komerc DOO, Kostajnica, Grdanovac 13 ..........5520100000176113              47. Pink kafe bar, Sanja Krnjajić, B. Kostajnica,
2. Budućnost ZZ, B. Kostajnica, Ustanička 21 .............5520100000176986               Ranka Šipke 8 ..........................................................5520100000175822
3. Koka-produkt DOO, B. Kostajnica, R. Šipke 19 .......5520100000761508              48. STD Branka Borojević, Bosanska Kostajnica,
                                                   Tržnica Marinković ...................................................5520100002375103
4. Sjever komerc DOO, Kozarska Dubica,
  Sjeverovci bb ..............................................................5520100001550797  49. Konfekcija Milena DOO Bosanska Kostajnica,
                                                   Branka Ćopića bb ......................................................5520100000177374
5. D&A net STR, vl. A. Bećirević, K. Dubica,
 Svetosavska bb ............................................................5520100000176792   50. Lucky autopraona Savanović D.,
                                                    Bosanska Kostajnica, Ranka Šipke bb.....................5520100002369089
6. Zdravka STD, Zdravka Resan, B. Kostajnica,
 Tržnica Marinković 76 ................................................5520100001550215     51. Stok bife, vl. Rakasović Mira, B. Kostajnica,
                                                    Kralja P. I Oslobod. ..................................................5520100000171457
7. Lazar STD, Milada Zrnić, Kostajnica,
  Trg K.P. I Oslobodioca bb ..........................................5520100001554580      52. Bambino STR, vl. Borojević Ana,
                                                    Bosanska Kostajnica, Petra Pecije 6 ........................5520100002027358
8. Promex tex SPUR, S. Kostadinović, B. Kostajnica,
  Grdanovac bb .............................................................5520100001552252     Poslovnica GACKO
9. Poljoprivreda AD Kozarska Dubica, Draksenić.........5520100000177277              1. MG ZUR, Goran Savić, Gacko, Nemanjina 25 .........5520110000764660
10. Ex cop DOO B. Kostajnica, Ranka Šipke 17...........5520100000178538              2. Sofi No 3 TR, Milimir Zuk, Gacko, 18 HLPB-E......5520110000188480
11. Frizer za muškarce, vl. M. Glušica,                              3. Ana friz. salon, A. Šupljeglav, Gacko,
  B. Kostajnica, Svetosavska 8 ....................................5520100001555647        Solunskih dobrovoljaca br. 17 .....................................5520110000186443
12. Cvijić STR, vl. Ljubica Cvijić, B. Kostajnica,                        4. Mozaik STR, Jelena Rončević, Gacko,
  Svetosavska bb ..........................................................5520100000179993    Solunskih dobrovoljaca bb ..........................................5520110000184406
13. Etnos pansion, vl. Pava Vasić, B. Kostajnica,                         5. Med-farm apoteka, Verica Medan,
  Ranka Šipke 47B .......................................................5520100001550118     Gacko, Sol. dobrovoljaca 21 .......................................5520110000186152
14. Venera kafe bar, vl. Mirko Prpić,                               6. Sanela TR Gacko, Sanela Čečez,
  B. Kostajnica, Ustanička 18 ......................................5520100001558072        Solunskih dobrovoljaca 27 .........................................5520110001402823
15. Langolo SUR, Vesna Čibić, B. Kostajnica,                           7. Staršped DOO Gacko, Stojana Kovačevića 21 ..........5520110000180138
  Kralja Petra I Oslobodioca ........................................5520100000177956      8. Taksi prevoz Dragan Žarković, Gacko,
16. “Stela” cvjećara, M. Pilipović,                                 Stojana Kovačevića bb ...............................................5520110001404472
  Bosanska Kostajnica, Mladena Stojanovića bb .......5520100002224268              9. Autoprevoznik Budimir Zelenović, Gacko,
17. Zeus STR, vl. Saša Marjanović,                                  Miholjače bb ...............................................................5520110000188577
  Bosanska Kostajnica, Mladena Stojanovića 10 ........5520100002056264             10. Fair play sportska klad. Gacko,
18. Agarević STR, Rabija Agarević,                                  Sol. dobrovoljaca 19..................................................5520110001405539
  B. Kostajnica, Svetosavska 90 .................................5520100001984678        11. Foto studio Draga ZR, Radovanov, Gacko,
19. MDB agencija, vl. Mara Bilbija,                                  Nemanjina 28.............................................................5520110001400980
  Kozarska Dubica, Miroslava Antića bb ....................5520100000177859           12. Planinsko dobro AD Gacko, Nemanjina 11..............5520110000762041
12.07.2010.                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                     XV
13. Pikolo SUR, Kostadin Sušić, Gacko,                                39. Euro-plast SZR, Maletić, Gradiška,
  Solunskih dobrovoljaca bb ........................................5520110000764466          Kozinci bb .................................................................5520140001389484
14. MV soko mont DOO Gacko, Gračanica bb..............5520110000186540                40. Alfa trade co DOO, Gradiška,
15. DD TR, Mioljka Pušara, Gacko,                                    Dušana Prote Subotića 2A ........................................5520140001388708
  Save Vladisavljevića 2 ..............................................5520110000185473      41. Braća Rađenović STR, Gradiška, Čatrnja 15 ...........5520140001962269
16. Maja UR buregdžinica, Mavrak D., Gacko,                             42. Prvi korak SUR, vl. Goran Šobota, Gradiška,
  Bogdana Zimonjića 8 ................................................5520110000189935         Put srpske vojske 144................................................5520140001859837
17. Ibora TR, Tanja Ivić, Gacko,                                   43. Palma kafe bar, vl. M. Kalinić, Gradiška,
  Solunskih dobrovoljaca bb ........................................5520110001405830          Patrijarha Gavrila Dožića ..........................................5520140002071394
18. Rojal UR, Savo Lečić, Gacko, Njegoševa br. 21 .....5520110001401659               44. Sico BH DOO, Nova Topola, Srbački put 140 ........5520140001384828
19. Transport inžinjering DOO Gacko,                                 45. Šumausluge AD Gradiška, Vladete Radića 10 .........5520140001389969
   Miholjaće bb.............................................................5520110001405345    46. Mit DOO, Gradiška, Mašići 65 ................................5520140001804741
20. Hidrogradnja AD GIK I. Sarajevo Pale,                              47. Goga commercee export-import, Gradiška,
  Magistralni put 11......................................................5520050000011167       I krajiškog korpusa 7................................................5520140001389290
21. Gatačko polje AD Gacko, Sol. dobrovolj. 62...........5520110000762138              48. Centar AS, Nenad Bajić, Gradiška, Dositejeva bb...5520140001693288
   Poslovnica DRINIĆ                                        49. Kozara-impex DOO, Vrbaška 157, Vrbaška ...........5520140001888452
1. Boja noći snek bar, D. Banjac, Drinić, Centar bb ......5520120001052022              50. Dado frizerski salon, Kotur D., Gradiška,
2. Egelja pilana SZR, D. Egelja,                                     Put krajiških junaka 32..............................................5520140001894272
  Drinić, Drinić bb ........................................................5520120001051440    51. Vasiljević DOO Gradiška, Vidovdanska 64..............5520140001169682
3. Drinić usl. šumsko priv. pred. Drinić,                              52. Prizma-prom DOO Gradiška,
 Drinić bb ......................................................................5520000000317932    Đure Pucara Starog bb ..............................................5520140000773922
4. Baćošped PP B. Luka, PJ Drinić, Drinić ....................5520120001055126            53. DD company Ljoljić DOO Gradiška,
5. Boki STR, Boris Grubiša, Drinić ...............................5520120001050664            16. krajiške brigade ...................................................5520140001837527
6. Mićo-promet DOO Drinić, Drinić bb.........................5520120001053477            54. Agrooprema DOO Gradiška, Banjalučka cesta bb...5520140001382112
7. Geodetski servis J & P Kozoma., Drinić, Banjci .......5520120001055708              55. Autoprevoznik Dragan Pepić, Gradiška,
8. Bos-lat comerc DOO, Drinić, Bunara bb ...................5520120001050179               Brestovčina bb..........................................................5520140002127363
9. Interking DOO Drvar, Banijski put 14 .......................5520120001057939           56. Maletić DOO Gradiška, Petra Mrkonjića bb............5520140002102628
10. Grmeč-progres DOO Drinić-Petro, Drinić bb ..........5520120001057260               57. Hacijenda bar Gradiška, Miloša Obilića bb .............5520140002074595
11. Suma prom DOO B. Petrovac, Didovići bb .............5520120001058812               58. Raca mesnica SZTR Gradiška, Petra Pecije bb .......5520140001794265
12. Tiziano DOO Bosanski Petrovac,                                  59. Prodex-agro DOO Gradiška,
   V korpusa bb ............................................................5520120001058133      Mit. G. Nikolajevića 24 .............................................5520140001162504
   Poslovnica GRADIŠKA                                       60. Potkozarje AD Gradiška, Dositejeva 1.....................5520140000190661
1. “Mladen Stojanović” PIK MDP, Nova Topola ..........5520140000765871                61. Obuća Bojana STR, vl. Đermanović, Gradiška,
2. Gamateks PPP, Gradiška, B. Kidriča 1 .....................5520140000769945              Petra Mećave 11 ........................................................5520140002156075
3. Feralex DOO, Gradiška, Brestovčina bb ...................5520140000773728             62. Eko drvo SZR, vl. Rade Lekić, Gradiška,
                                                     Brestovčina bb...........................................................5520140001954315
4. Metalik benz DOO Gradiška,
  Banjalučka cesta bb ...................................................5520140000194250      63. Javni prevoz stvari, M. Tomić,
                                                     Gradiška, Mokranjčeva bb ........................................5520140002037250
5. Tošić DOO, Nova Topola, Elezagići bb .....................5520140000780615
                                                   64. 007 kafe bar, D. Milošević,
6. Feraleks promet DOO, Gradiška, Brestovčina bb ......5520140001163571                  Gradiška, Lužani bb .................................................5520140002389942
7. Zlatno zrno PTP DOO, Gradiška,                                  65. Gam SZR, Muharem Grudić, Gradiška,
  Potkozarska bb ...........................................................5520140000190273      Miroslava Antića 145 ................................................5520140002032982
8. Simeks PPPUP, Gradiška, Kosovke djevojke 12 .......5520140000778190                66. Trend SZR Gradiška, Fjodora Dostojevskog 25 ......5520140001668844
9. Srma DOO, Srbac, Kladari bb....................................5520140000775862          67. Baštinac komerc DOO Gradiška,
10. Marić-Raca GTUP, Gradiška, P. Mrkonjića 1 ..........5520140001387641                 Meše Selimovića bb ..................................................5520140001383470
11. Ruža SR, Gradiška, Brestovčina...............................5520140000198324          68. Klas STR Nova Topola, Gornji Karajzovci 29 A.....5520140001818321
12. Božur - riblji restoran, Gradiška,                                69. Montenegro-invest DOO Gradiška,
  Čede Kovačevića 13 .................................................5520140001165026         Petra Misimovića 17 .................................................5520140001382888
13. Holland-line STR, Gradiška, Zan. centar,                             70. Auto šampion DOO Nova Topola, Dušanovo bb .....5520140001925797
  Danilo Borković ........................................................5520140001380560     71. Milenium daroteka, vl. Koljanin, Gradiška,
14. Živinoprodukt AD, Srbac, Povelić bb ......................5520140001170070              Vida Sladojevića bb...................................................5520140001813762
15. Crveni signal AD, Gradiška,                                   72. Levita AD Gradiška, Urije........................................5520140000195414
  Kozarskih ustanika 36 ..............................................5520140001697265       73. Itris DP, Srbac, 11. novembra bb .............................5520140000765580
16. Jeca roštiljnica, Gradiška,                                   74. Roštiljnica Anđeli M.N.S.,
  Skendera Kulenovića bb .........................................5520140001653421
                                                     Gradiška, Skendera Kulenovića bb ...........................5520140001952472
17. Dionis DOO Gradiška, Čatrnja bb............................5520140001161243
                                                   75. Euro-sol DOO Knežica, Knežica bb ........................5520140002480249
18. Zora STR, Zlatko Gajić, Gradiška,
  Trg svetog Save bb ....................................................5520140001389581     76. Montenegro duo DOO, Gradiška, Dubrave 17 ........5520140001389678
19. Metaksa SUR, Branislav Gvozden,                                 77. Stara gradska ribarnica STR Gradiška,
  Laminci, Sređani .......................................................5520140001683685       Zelena pijaca .............................................................5520140002214469
20. Alfa-internacional DOO Gradiška, Savska bb .........5520140001380948               78. Calcio SUR, vl. Tihomir Čolić, Gradiška,
                                                     Mitropolita G. Nikolajevića.......................................5520140001961687
21. Rafaelo trade DOO Gradiška, Vidovdanska bb........5520140001163280
                                                   79. Lahor restoran Stanković svjet., Nova Topola .........5520140002382570
22. Masterpoint DOO Gradiška, Brestovčina bb............5520140001381142
                                                   80. Alas roštiljnica, Amela Lović, Gradiška,
23. Svetx-komerc DOO Gradiška,                                      Partizanska 31 ...........................................................5520140002127848
   Kozarskih brigada 4 .................................................5520140001760509
                                                   81. Ljiljan preduz. djelatnost, vl. P. Gradiška,
24. Prodex ZZ, Rogolji, Nova Topola, Rogolji 22 .........5520140000190370                Kralja Dragutina bb...................................................5520140001919492
25. Fons ZZ Gradiška, Brestovčina bb...........................5520140000775765           82. Contend DOO Gradiška, Vidovdanska bb................5520140002134347
26. Silco DOO Nova Topola, Nova Topola bb...............5520140001389872               83. Duglazija impex DOO Gradiška,
27. Mihalenko DOO Gradiška, Edvarda Kardelja 24 ....5520140000770527                   Miloša Crnjanskog bb ...............................................5520140002395471
28. Prehrana AD Gradiška, Urije bb...............................5520140001887482          84. Kalin-ex DOO Gradiška, Atinska 6..........................5520140002050636
29. Tezga na pijaci XL-10, Kovačević, Gradiška,                           85. VM-marketing DOO Gradiška,
   Put srpskih junaka bb - tez.......................................5520140001386574         Milutina Milankovića 17 ............................................5520140002476660
30. Nov-produkt DOO, Srbac, Lilić bb ..........................5520140001167063           86. Trgovinska radnja, vl. Đurić D., Cerovljani,
31. Elda DOO Gradiška, Jovana Raškovića 4................5520140001164929                Dragelji 38.................................................................5520140002036183
32. Majdanac DOO Nova Topola, Nova Topola bb .......5520140001382791                 87. Bistri izvori - komerc DOO Gradiška,
33. Rakić i Co GP DOO Gradiška, Nasip bb ................ 5520140000779451                Vidovdanska 1 ...........................................................5520140002089436
34. Magdalena DOO Nova Topola,                                    88. Konoba Vidović roštiljnica Vid, Gradiška,
  Gornji Karajzovci 29A ..............................................5520140001791549         Kneza Lazara 48........................................................5520140001911635
35. Roštiljnica N.N., N. Glišić, Gradiška,                              89. Sim grill, Lovrenović Svetlana, Gradiška,
  Put srpskih junaka .....................................................5520140001380269       Vidovdanska bb .........................................................5520140001822492
36. AD Sport kafe bar, B. Raca, Gradiška,                                 Poslovnica LAKTAŠI
   Vidovdanska bb ........................................................5520140001162310     1. Inter-trade DOO, Laktaši, Mlinarska bb ...................5520150000791527
37. Triko ITK AD Gradiška, Dositejeva bb ...................5520140000765677             2. Italijano eksp-imp. DOO, Laktaši, Dositejeva 2 .......5520150000805010
38. Agroslavija ZZ Srbac, Bajinci bb .............................5520140001822589          3. Rodić DOO, Bijeljina PC, Filipa Višnjića 159 .........5520150001068365
XVI                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                  12.07.2010.

4. Fagot DOO, Tuzla, Stupine bb ..................................5520150001070014         2. Kivi-oil DOO, Doboj, Kralja Aleksandra 11-13 .......5520160000841239
5. Marlip DOO, Tuzla,                                       3. Luigi prom DOO, Doboj, Turalibegova 42 ...............5520160000448680
  Tuzlanskog patriotskog odreda...................................5520150001070111        4. Izbor STR, Doboj ......................................................5520160000814079
6. Rayex-promet DOO, Zenica, Ćire Truhelke 10 .........5520150001070402              5. Cezar SUR, Doboj, Cara Dušana SP 6/12 .................5520160000022559
7. Tane prom DOO, Banja Luka, Veselina Masleše 1....5520150001069238                6. Cezar mesnica SZTR, Doboj, V. Mišića - V. Stepe....5520160000485831
8. Ploter trade DOO, Jakupovci bb, Laktaši ..................5520000000360709           7. Milenijum SUR, Doboj, Nemanjina bb .....................5520160001311495
9. Delta-prom DOO, Banja Luka,                                   8. Ideja gips art stud. SZR, Doboj,
  Veljka Mlađenovića bb ..............................................5520150001071566       Zelena pijaca F/ 25 .....................................................5520160000840172
10. Vrbas FSN AD, Laktaši, Nemanjina 33 ..................5520150000792303             9. Dobojpromet ODTP, Doboj, Nikole Pašića 7 ............5520160000834158
11. Maja No 2 STR, Marko Savić, Banja Luka,                            10. Azzuro SUR, Savčić M., Doboj,
  Dušana Grujičića 24 .................................................5520150001068753       Filipa Višnjića 64 ......................................................5520160001318964
12. Maja No 4 STR, Marko Savić, Banja Luka,                            11. Planet M team DOO, Doboj,
  Šuberta 21..................................................................5520150001068850    Krnjinske str. brigade 169 .........................................5520160000027021
13. Maja No 1 STR, Marko Savić, Banja Luka,                            12. A&E STR Juković, Doboj, Pop Ljubina bb .............5520160000484376
  Motike bb ..................................................................5520150001068947  13. Stari Grad SUR, Doboj, Vojvode Mišića 6 ..............5520160000470408
14. Maja No 3 STR, Marko Savić, Banja Luka,                            14. Mira STR, Mirjana Stanić, Doboj, Stadion .............5520160000479623
  Manjačkih ustanika 9 ................................................5520150001069044
                                                  15. Vujin trade DOO, Doboj, Zanatski centar ...............5520160000448292
15. Maja No 5 STR, Marko Savić, Banja Luka,
   Karađorđeva 70 .......................................................5520150001069141    16. Mješ. robe STR, S. Gužvić, Doboj,
                                                    Vojvode Stepe B1 ......................................................5520160000026633
16. Zoka-trend DOO, Laktaši, Karađorđeva 128 ..........5520150001071178
                                                  17. Rudanka promet DOO, Doboj, V. Bukovica bb ......5520160000473318
17. MR trade DOO, Banja Luka, Karađorđeva 279 ......5520150001070887
                                                  18. Kovačević STR, Doboj,
18. Magic AS company DOO, Aleksandrovac,                                Stefana Prvovenčanog br. 1 ......................................5520160000460611
  Kobatovci bb .............................................................5520150001075252
                                                  19. Košarkaški klub, Doboj, Nemanjina 12 ...................5520160000835322
19. Dado Ford SZR, Dragoslav Popović, Trn,
  Nikole Pašića 1 .........................................................5520000000352561   20. Srpska piroška SZR, Doboj, V. Sinđelića 7 .............5520160001311689
20. Darko produkt DOO, Laktaši, Karađorđeva 128 .....5520150001066619               21. Miljanović komerc DOO, Doboj, Osječani..............5520160000026439
21. Extra DOO, Banja Luka, Put srpskih branilaca 146 ..5520150000791139              22. Komp-mat DOO, Doboj, Vojvode Stepe 10 .............5520160000488838
22. MG ugost. radnja bife, Madžarac, Laktaši,                           23. Stanari AD Rudnik nemetala, Doboj, Stanari bb......5520160000449941
  Karađorđeva bb .........................................................5520150001062448    24. Omnikom AD, Doboj, Nemanjina 64 ......................5520160000460320
23. Market MG STR, Laktaši, Karađorđeva ..................5520150000205647             25. Komision, vl. S. Hasukić, Doboj,
24. Veto DOO, Laktaši, Aleksandrovac,                                  Pop Ljubina br. 63....................................................5520160001561076
  naselje Borac .............................................................5520150001065067  26. Željo SUR, Doboj, Vojvode Stepe 13 ......................5520160000861221
25. Trkulja DOO Laktaši, Karađorđeva 48 ....................5520150000797250            27. Autoservis SZR, M. Bjelanović, Doboj,
26. MC Cvijić DOO, Laktaši, M. Stojanovića bb ..........5520150001067298                Ozren. srpskih brigada .............................................5520160000441502
27. Rubin DOO Laktaši, Krnete .....................................5520150000206617        28. Mješovite robe STR, N. Gojković, Doboj,
                                                    Podnovlje...................................................................5520160000458283
28. Casa madera DOO Laktaši, Karađorđeva bb ...........5520150001076416
                                                  29. Huso DOO Doboj, V. Brijesnica ..............................5520160000447613
29. Bukva komerc SR, Laktaši, Aleksandrovac .............5520150001070790
                                                  30. Semafor STR, Doboj, Cerovica................................5520160000461678
30. I I - Ag-ceto DOO, Laktaši, Ada bb .........................5520150001073021
                                                  31. Luna STR, Danka Ilić, Doboj,
31. Bunić company DOO, Laktaši, Boškovići bb ..........5520150000805980                 Kneginje Milice 5/2..................................................5520160000466722
32. CATV Adam DOO, Laktaši, Nemanjina 35 .............5520150001072148               32. Likra rad DOO Doboj, V. Bukovica.........................5520160000488062
33. Kuglaš DOO Laktaši, Karađorđeva bb.....................5520150001689941            33. Sam. trg. djel., vl. S. Vujašinović, Doboj,
34. Obilić company DOO, Laktaši, Jakupovci...............5520150001076319                Buvlja pijaca 282......................................................5520160001324978
35. Trgopromet Dragan DOO Laktaši,                                 34. Kvarner DOO, Doboj, Paležnica ..............................5520160001560203
  Cara Dušana bb, Trn..................................................5520150001063224     35. Vatrooprema DOO Doboj, Pločnik bb......................5520160001320807
36. Elmo DOO, Laktaši, Krajiška 14 .............................5520150000201767          36. Voće i povrće STR Doboj, Zelena pijaca..................5520160001311107
37. Mini market TR, Božana Spremo, Laktaši,                            37. Sam. trg. djel., vl. M. Šobot, Doboj,
  Karađorđeva bb .........................................................5520150001948349      Buvlja pijaca 11.........................................................5520160001327597
38. Stojičić S. DOO Laktaši, Jakupovci bb....................5520150001070305           38. Mobil centar komision Doboj, Svetog Save 3..........5520160000474579
39. Javni prevoz stvari Borojević, Laktaši,                            39. Mas company DOO, Doboj,
  Jablan 241..................................................................5520150001818854    Kralja Aleksandra bb.................................................5520160001564859
40. AD Fines SUR, Snežana Miljković, Laktaši,                           40. Inter-met AD Doboj, Vojvode Mišića 32 E ..............5520160001565344
  Mahovljani bb ...........................................................5520150001943887
                                                  41. Aleksandar STR, V. Mišić, B. Brod,
41. Auro DOO Laktaši, Klašnice bb...............................5520150001072536            Svetog Save 2 ............................................................5520160001321195
42. Balkan plastika DOO, Trn, Cara Dušana 18 ............5520150001067686             42. Jasmina i Lida STR, J. Hasukić,
43. Mesnica kod Vere TR, Marković, Ulica bb,                              Doboj, Krnjinska 2 ....................................................5520160001857217
  Laktaši, Pijaca ..........................................................5520150001940298   43. Anđela STR butik, Mara Kršić, Doboj,
44. MB-Kekerović DOO Trn, Cara Dušana bb ..............5520150001075058                 Svetog Save 3...........................................................5520160000454694
45. Aura DOO Banja Luka, Ilije Garašanina bb ............5520000000628817             44. Bosanka AD Doboj, Nikole Tesle 71 .......................5520160000832121
46. M & B - cargo DOO Aleksandrovac ........................5520150001919540            45. Oxford škola eng. jezika Doboj,
47. Olja butik PTR, Tanja Novković,                                  Zelena pijaca F 22 A .................................................5520160000025178
   Laktaši, Karađorđeva bb ..........................................5520150002371754      46. Ideja MB DOO, Doboj, Srpskih krnjinskih
48. Vlana DOO Laktaši, Karađorđeva bb ......................5520150001064485              brigada ......................................................................5520160001560106
49. Opss TR, Željko Komljenović, Laktaši,                             47. Elite fashion STR butik, Lazić,
   Karađorđeva bb ........................................................5520150002339744      Doboj, Filipa Višnjića 23 ..........................................5520160001572231
50. KS obitex DOO Laktaši, Karađorđeva bb................5520150002079396             48. Aljo SZ pekar. rad., M. Zejnilović, Doboj,
51. Sky cafe bar Kojić Biljan, Laktaši,                                Karađorđeva 24 .........................................................5520160001571552
  Veliko Blaško ............................................................5520150001735046   49. Košuta-Gligorić SUR, Doboj, K. Miloša 36 - 13.....5520160000447031
52. Fortuna preduz. radnja agencija Aleksandrovac.......5520150001838157              50. Agencija za knjig. posl. Ninkov, Doboj,
53. P&N TR Nenad Sajić Aleksandrovac,                                 Vidovdanska 20 .........................................................5520160000479332
  Aleksandrovac bb .......................................................5520150001826614    51. Game slot SR, Doboj, naselje Stadion 7 ..................5520160001321486
54. Dalkom PTR Račić Dalibor, Slatina Ilidža,                           52. Hit STR, Narcis Ilić, Doboj, Cara Dušana ...............5520160000474967
  Šušnjari bb.................................................................5520150002402406  53. Hit-D OTR mješovite robe, Doboj,
55. Afrodita TR Malkić Gordana, Laktaši,                                Cara Dušana 6 ...........................................................5520160001576790
  Karađorđeva bb .........................................................5520150001655894    54. Bajić promet DOO, Doboj, Stanari .........................5520160000024305
56. Nena PTR Mahovljani, Trišić S., Laktaši,                            55. Kivi STR, Radana Jovanović, Doboj,
  Mahovljani bb ...........................................................5520150002160488      naselje Pijeskovi.......................................................5520160000464103
57. Riki DOO Trn, Cara Dušana 125 .............................5520150002244296          56. Dijana SZR, Dijana Đurić, Doboj,
58. Anica - cvjećara PTR, Šmitran                                   Srpskih sokolova bb ..................................................5520160000461872
   B., Aleksandrovac, Aleksandrovac bb .................... 5520150002300556           57. Harf DOO Doboj Istok, Velika Brijesnica................5520160000451008
59. Trkulja trg. radnja, Trkulja O., Laktaši,                           58. Euro-hit DOO, Doboj, Nikole Tesle 127..................5520160001316248
   Jakupovci bb.............................................................5520150001839127   59. Dobojprom DOO, Doboj, V. Mišića 7......................5520160000024014
   Poslovnica DOBOJ                                       60. Mobil shop komision, Lopandić S., Doboj,
1. Dobojputevi AD, Doboj, Kneza Miloša 93 ...............5520160000833964               Vidovdanska ..............................................................5520160000458768
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                     XVII
61. Sanja DOO, Doboj, Vidovdanska 18........................5520160000847156            17. Dido STKR, Spomenko Kalajdžić, Višegrad,
62. Kum STR, Dejan Bilić, Doboj, Svetog Save 3 ........5520160000859281                 Cara Lazara bb ..........................................................5520180000210641
63. Sam. trg. djel., S. Popović, Doboj,                               18. Akva restoran, S. Kalajdžić, Višegrad,
  Kneza Miloša 36........................................................5520160001326530       Kralja Petra I .............................................................5520180000219274
64. Val SUR restoran, Filipović N., Doboj,                             19. Imperial DOO, Višegrad, Voj. Stepe 10 ...................5520180001920169
  Ozr. srpskih brigada bb .............................................5520160002299052      20. Taksi prevoznik Petar Kusmuk, Višegrad,
65. Septembar SUR bife Doboj, Kralja Aleksandra bb..5520160001573686                   Ive Andrića br. 80.....................................................5520180001915610
66. Elektro-instalacije SZR Doboj, Sočkovac ................5520160000465267            21. AS-trans DOO, Višegrad, Cara Lazara bb................5520180001334483
67. Birotehna DOO Doboj, Nikole Tesle bb ..................5520160001329731             22. Stari ribar kafana, Pecikoza D., Višegrad,
68. Velo auto škola Doboj, Zel. pijaca, obj. F br. 21......5520160000455567               Zmaj Jove Jovanovića ...............................................5520180002125130
69. Digicom DOO Doboj, Kolubarska 83 - 6 ................5520160000453142              23. Joker kafe bar, G. Đoković, Višegrad,
                                                    II podrinjske brigade .................................................5520180002159371
70. Trifolium DOO Doboj, Zelena pijaca.......................5520160001575723
                                                  24. Mis STR, M. Veljović, Višegrad, Sase bb ................5520180001336520
71. Tomi STR Petrovo, Karanovac.................................5520160001576402
                                                  25. Time out cafe bar, V. Blagojević, Višegrad,
72. Koplast DOO Doboj, Osječani bb ............................5520160000459544             Trg palih boraca bb ..................................................5520180001900769
73. Starstrading DOO Doboj, Kralja Aleksandra bb ......5520160000445770               26. Marija 2 SZTR, Goran Lučić, Višegrad,
74. Integral sistem AD Doboj,                                      Vojvode Putnika 37 ...................................................5520180001335356
  Kralja Dragutina 58...................................................5520160000832703     27. Marija 2 SZTR, Goran Lučić, Višegrad,
75. Ruža STR, Lazić Milan, Doboj,                                    Vojvode Putnika 37 ...................................................5520180001335453
  Vidovdanska 9 - 11....................................................5520160000858893     28. Frizerski salon Aleksandar SZR Višegrad,
76. Dijamant SUR buregdžinica, Doboj, Vidovdanska ..5520160002221743                  Kralja Petra I .............................................................5520180002019012
77. Arcus DOO Petrovo, Petrovo bb ..............................5520160001564762          29. Jutro STR, Ljiljana Šušnjar, Višegrad,
78. Zeleni val auto škola Doboj,                                    Cara Lazara bb ..........................................................5520180001333028
   Kneza Miloša 36/.70 ................................................5520160000457992      30. Flamingo 2 cvjećara STR, Davidov, Višegrad,
79. Dar STR Doboj, Đenerala Draže bb.........................5520160001579894              Kralja Petra I bb ........................................................5520180002215728
80. It computers DOO Gračanica, Korića han bb ..........5520160002118729              31. Suzana STR, Miroslav Vucelja, Višegrad,
81. Estetika sam. djelatnost Doboj, Osječani bb ............5520160001577954              Ive Andrića bb ...........................................................5520180001335550
82. Putnik SUR, Saša Arsenović, Doboj,                               32. Dambo STKR, Nevenka Jevđević, Višegrad,
  Željezn. stanica lok. 43..............................................5520160001312756       Užičkog korpusa bb...................................................5520180001330118
83. Averast DOO Petrovo, Miholjdanska bb ..................5520160001566411             33. Duga SZTR, Svetlana Milić, Višegrad,
                                                    Užičkog korpusa 15...................................................5520180002085845
84. Schan-pier STR, Slaviša Perić, Doboj,
  Zelena pijaca bb, zgrada P ........................................5520160002408468       34. Taksi prevoznik, Čedo Obradović, Višegrad,
                                                    Gavrila Principa 67....................................................5520180001335938
85. Vodoinstalacije Jović STR Doboj,
  Ozrenskih srpskih brigada 68A.................................5520160000453530         35. Sase mini farma, D. Stevanović, Višegrad,
                                                    Sase bb.......................................................................5520180002129107
86. BNB DOO Doboj, Grabovica bb..............................5520160002116110
                                                  36. Taksi prevoznik M. Marković, Višegrad,
87. Maja SZR friz. salon M. Pejić, Doboj,                                Carice Milice bb.......................................................5520180000217334
  Karađorđeva 51 .........................................................5520160002352693
88. Građ-promet DOO Doboj, Sv. Save 24................... 5520160000028961             37. Flamingo STR, Snežana Davidović, Višegrad,
                                                     Trg palih boraca bb ..................................................5520180002124936
89. Građ-promet DOO Doboj, Sv. Save 24 ...................5520160001567090             38. Taksi prevozink Adžić Radomir,
90. Apetitos SUR Doboj, Kralja Aleksandra ..................5520160000464297               Višegrad, Cara Lazara ..............................................5520180002003783
91. Snježana SZR autopraonica Doboj,                                39. DD-trejd DOO Višegrad, Užičkog korpusa bb ........5520180000215782
  Osječani Gornji .........................................................5520160002243471    40. Ferrari SZR Nikitović Nikica, Višegrad,
92. Starčević SZR Doboj, Stadion br. 15........................5520160000468759             Kozačka br. 7.............................................................5520180001333513
93. Vin SZD Nenad Bukvić, Doboj,                                  41. Mini pekara SZTR D. Jevđević Višegrad,
  Srpske ozrenske brig. 36 ...........................................5520160002495283        II podrinjske ..............................................................5520180001335162
94. Hit STR Popović Drago, Doboj,                                  42. Anika kafana, Maljukan Danko, Višegrad,
  Krug opšte bolnice S. Apostol...................................5520160001576887          Ive Andrića 36 a ........................................................5520180002312922
95. Dijamant DOO Doboj, Vidovdanska bb...................5520160001325851              43. Pub kafe bar, Slavko Bošković,
96. Autoprevoznik Vasiljević M. Doboj, G. Grapska .....5520160000447904                 Višegrad, Kralja Petra I .............................................5520180002100007
97. Dionis SUR restoran Doboj, Kolubarska 16 ............5520160001579021              44. Drina bife Jelena Nikolić,
98. Market STR Tubin Milica Doboj,                                   Višegrad, Vojovde Stepe bb.......................................5520180001335259
  Filipa Višnjića Pasaž C..............................................5520160000465364      45. Auto-Sarić STR Sarić Danko, Višegrad,
99. Svitanje DOO Doboj, Kneza Lazara bb ...................5520160001318576               II podrinjske bb .........................................................5520180002288575
100. Palma SPCR, Aleksandar Simić, Doboj,                              46. Jevđević SZR, Jevđević Slavica, Višegrad,
   Kralja Aleksandra 160.............................................5520160001313726         Nikole Pašića bb........................................................5520180000220050
101. Dudi NO1 DOO, Doboj, Zelena pijaca ..................5520160000483503                Poslovnica KOZARSKA DUBICA
102. Kafe club Amnesia Maslić Joovan, Podnovlje.......5520160002352402               1. Wellvet M.G.M. DOO, Kozarska Dubica,
103. Gratis DOO Doboj, Nemanjina 56E.......................5520160000027797              Vojvode Putnika 74.....................................................5520210001849891
104. Dukat SUR bife Doboj, Naselje stadion obj. BL ...5520160002130757               2. Sonik DOO, Kozarska Dubica, S. Kulenovića bb......5520190001988311
   Poslovnica VIŠEGRAD                                      3. MG Palas DOO Kozarska Dubica, H. Veljka bb .......5520340001276178
1. Višegradtrans AD, Višegrad, Cara Lazara 5 ...............5520180000216461            4. Passage butik Kozarska Dubica, Vidovdanska 7........5520190002231878
2. Nios DOO, Bratunac, Petrovdanska 50......................5520180001330797            5. Stil 2 SZTR, Goran Čađo, Kozarska Dubica,
                                                    Vidovdanska bb ..........................................................5520190002294249
3. BMV SZR, Miro Močević,
 Višegrad, Cara Lazara bb ............................................5520180000874897       6. Idriz Mujagić SZTR, Kozarska Dubica,
                                                    Jovana Cvijića 80 .......................................................5520100001558363
4. 3 D salon zabave Čečez Bojana, Višegrad,
 Nikole Pašića bb ..........................................................5520180000216364    7. Feloni STR, Nada Ignjatić,
                                                    Kozarska Dubica, Kozarskih junaka ..........................5520190002409582
5. Admiral-komerc DOO, Višegrad, G. Principa 22.......5520180000210253
                                                  8. Čibić kafe gril, Željko Čibić,
6. Metal prom DOO Višegrad, Vojvode Stepe 7 ............5520180000219371                Kozarska Dubica, Zelena pijaca.................................5520190001985304
7. Taksi prevoznik N. Jovanović, Višegrad, Ubava .......5520180001331088              9. Drvenica vulkanizerska radnja,
8. Panino kafe picerija, Višegrad, Kralja Petra I ............5520180001332834            Kozarska Dubica, Novosadska 17...............................5520190001985498
9. Nada STR, Nada Popović, Višegrad,                                10. Priđi bliže STR, Boro Skrobić,
 Trg palih boraca bb......................................................5520180001339527       Kozarska Dubica, Grmečka 12 .................................5520190002076581
10. Oksigen DOO Rogatica, Pere Kosorića 59 ..............5520180001847322              11. Lj Lela teh SZR, Kopun Ljiljana,
11. Saša SZR, Velibor Kutlača, Višegrad, Kozačka 2 ....5520180001338654                 Kozarska Dubica, Svetosavska, zan. centar..............5520190001976283
12. Kalimero STR, Vladimir Vujović, Višegrad,                            12. Trimy B&G STR, Kozarska Dubica,
  Trg palih boraca bb....................................................5520180000218789       Vojvode Putnika bb ..................................................5520190001979290
13. Distributivni centar Gradina A, Srpsko Goražde,                         13. Mima daroteka Ilić Aleksandra,
  Centar I 7...................................................................5520180001331573    Kozarska Dubica, Đačka 5........................................5520190001957853
14. Pub - pivnica, Dragoslav Droca, Višegrad,                            14. Gina friz. salon A. Petković,
  Kralja Petra I .............................................................5520180001336326    Kozarska Dubica, Kninska 4.....................................5520190001957465
15. Tehnomanija STR, Ružica Božović,                                15. Unafarm apoteka DOO Bosanska Kostajnica,
  Višegrad, Vardište bb................................................5520180001339333        Svetosavska bb ..........................................................5520100000175337
16. Auto-Sile STR, Srđan Sijaković, Višegrad,                            16. Wizard kafe bar, Majkić Dragan, Kozarska Dubica,
  Užičkog korpusa bb...................................................5520180001336229        Svetosavska 2 ............................................................5520190001949414
XVIII                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

17. Agrofarmacija DOO Kozarska Dubica,                               53. Sarting-BS DOO Zvornik,
  Majora Milana Tepića bb ..........................................5520190002297450         K. P. Karađorđevića L-10..........................................5520200001495502
   Poslovnica ZVORNIK                                      54. Autoprevoznik Milovan Gavrić, Caparde,
1. Ilkom PP, Milići, Dušanovo bb .................................5520200000889252           Osmaci bb.................................................................5520200001029902
2. Eurofinal DOO, Zvornik ...........................................5520200001016710       55. Jas-S DOO, Šekovići, Bisinska bb ..........................5520200001251547
3. Albatros DOO eksport-import, Zvornik,                              56. Bojan STR, Vlasenica, Svetosavska bb....................5520200001396271
 Vuka Karadžića 148 ...................................................5520200001259889      57. Autoprevoznik Rasim Časurović,
4. Bolnica “Sveti Nikola” DOO, Milići,                                 Osmaci, Osmaci bb ...................................................5520200001804544
 Bolnička bb .................................................................5520200001011084  58. Autoprevoznik A. Kahrimanović, Osmaci,
5. Stankom AD kompanija, Skelani, Skelani bb ............5520200000879358               Osmaci bb.................................................................5520200001020202
6. Podrinje ODP, Bratunac, Miloša Obilića bb ..............5520200001289571            59. Plavo oko STR, Vlasenica, B. Radičevića bb ..........5520200001492107
7. Birčanka STR, Šekovići, Sučani bb ..........................5520200001022918          60. Poljoprivrednik ODP Skelani, Skelani bb ................5520200000239449
8. Autoprevoznik Sanel Dugalić,                                  61. Živković DOO Zvornik,
  Osmaci, Šarci bb .......................................................5520200001250674      Trg kralja Petra Karađorđevića .................................5520200001759245
9. Eko-inženjering DOO, Bratunac, Sv. Save bb ..........5520200000890513              62. Alas SUR-bife, L. Miletić, Zvornik,
10. 16. maj DOO, Zvornik, Srednji Šepak bb ................5520200001259113              Filipa Kljajića 101.....................................................5520200001281326
11. Panonija-komerc DOO, Zvornik,                                 63. Granit ZKR, Zvornik, Karakaj bb ............................5520200001399763
  Svetog Save br. 3.......................................................5520200001392197    64. Spektar SZR, R. Utješanović,
12. Vihor ODTP, Bratunac, Drinska 10 ..........................5520200000875866            Vlasenica, Zajednica bb ............................................5520200001395592
13. Autoprevoznik Vukašin Ivaniš,                                 65. Birač fab. glinice AD Zvornik, Karakaj bb ..............5520200000230234
  Osmaci, Borogovo bb................................................5520200001027089      66. Kastelo SUR - disko bar Milići,
14. Pink SUR, vl. Gordana Bašić,                                    Dubnički most ..........................................................5520200001670587
  Šekovići, Trg kralja Petra bb.....................................5520200001496569       67. Snek-bar SUR, M. Bijić, Milići, Zanatski centar .....5520200001391615
15. Empa-luxprom DOO, Zvornik, Karakaj 24 ............5520200000890998               68. Art frizerski salon, D. Gotovac,
16. Delikates STR, Saša Terzić, Zvornik,                                Zvornik, Kod stadiona..............................................5520200001283460
  Kozluk bb ..................................................................5520200000235666  69. Kompromis DOO Živinice, Maline bb.....................5520200001283072
17. Saida TR, S. Zahirović,                                    70. RM-komerc DOO Zvornik, Tabanci bb ...................5520200001392682
  Zvornik, Sv. Stefana bb .............................................5520200001393555     71. Oskar video klub, Zvornik,
18. Autoprevoznik Zijo Hajdarević,                                   Braće Jugovića B-8 ..................................................5520200001284236
  Osmaci, Mahala bb ...................................................5520200001394622     72. Aristos-RS DOO Zvornik, Svetog Save bb ..............5520200001392973
19. Kaskada kafe bar i diskoteka,                                 73. Kosmos SUR - kafana, Zana Kipić, Milići,
  Osmaci, Vilčevići bb ................................................5520200001395204       Dubnički most ...........................................................5520200001898731
20. Autoprevoznik Avdo Šišić,                                   74. Agum-protekt DOO, Zvornik, Tabanci bb................5520200000239158
  Osmaci, Osmaci bb ...................................................5520200001397241     75. Protić centralno grijanje DOO, Caparde,
21. Autoprevoznik Fejzo Majdančić,                                   Osmaci bb.................................................................5520200000878194
  Osmaci, Caparde bb .................................................5520200001029417      76. Fabrika za pocinčavanje AD Potočari,
22. Autoprevoznik Mirsad Hrvatović, Osmaci,                              Nikole Tesle bb..........................................................5520200001925115
  Osmaci bb .................................................................5520200001258337  77. Vuks-company DOO Zvornik, Sv. Save 115............5520200001288504
23. Autoprevoznik Salih Mahmutović, Osmaci,                            78. MDV DOO Vlasenica, Svetosavska 99....................5520200000878873
  Osmaci bb .................................................................5520200001023694  79. Bor-96 DOO, Zvornik, V. Karadžića 31 A...............5520200000886633
24. Autoprevoznik Gano Lugavić,                                  80. Taksista Jovo Jovanović, Zvornik,
  Osmaci, Osmaci bb ..................................................5520200001397920       Taksi stajalište br. 006 ...............................................5520200001494047
25. Autoprevoznik Branko Jovanović, Osmaci,                            81. Lastiš i čipka AD, Šekovići, Dragoljuba
  Osmaci bb..................................................................5520200001495308    Mihajlovića bb .........................................................5520200001022433
26. Uglješa DOO, Dušanovo, Dušanovo bb...................5520200001281811             82. Autoprevoznik Jovo Novaković,
27. Autoprevoznik Davor Lovrić,                                    Osmaci, Osmaci bb ..................................................5520200001260083
  Osmaci, Osmaci bb ...................................................5520200001493271     83. Autoprevoznik Mehmed Malkić,
28. Autoprevoznik Adnan Damadžić,                                   Osmaci, Osmaci bb ..................................................5520200001498703
  Osmaci, Caparde bb ..................................................5520200001029708     84. Tisa STR Davorka Zekić, Zvornik,
29. Autoras DOO, Bratunac, Đurđevdanska .................5520200000236054               Braće Jugovića B-7 ...................................................5520200001391712
30. Taksista Zoran Pekez, Zvornik,                                 85. “Tesla” agencija za vođ. knjig.,
  Svetog Save 134 ........................................................5520200001396659      Zvornik, ZC Mega-2 ................................................5520200001497927
31. Autoprevoznik Rešid Mujčinović, Osmaci,                            86. Migent DOO Milići, VI brigade 5/19.......................5520200000882656
  Sajtovići bb................................................................5520200001397823  87. Nina - pekarska radnja Petrović, Zvornik,
32. Autoprevoznik Almir Bešić, Osmaci,                                 Kozluk bb .................................................................5520200001829861
  Osmaci bb..................................................................5520200001391518  88. Taksista Cvijetin Tomić, Zvornik,
33. Autoprevoznik Ivica Pavičić, Osmaci,                                Sveti Stefan bb .........................................................5520200001019717
  Osmaci bb..................................................................5520200001256688  89. Salon namještaja STR Mišić, Han Pijesak,
34. Ikea DOO Zvornik, Gornji Lokanj bb......................5520200001496375              Željeznička bb ..........................................................5520200001903096
35. Verona DOO, Zvornik, Sv. Save bb .........................5520200001396853           90. “Libertas” fudbalski klub, Zvornik, Kitovnice bb....5520200002023376
36. Bimid-prom PP, Srebrenica ......................................5520200000879940        91. Elegant STR Zvornik,
37. Braća Žugić PP, Zvornik, B. Jugovića B-2 .............5520200000888476               Kralja Petra I Karađorđevića.....................................5520200001253584
38. Ostrog DOO, Drinjača, Naselje Luka bb ................5520200001288116             92. Spektar-kompani DOO, Zvornik, Trnovica bb.........5520200001741785
39. Agroprom AD, Zvornik, F. Kljajića 81 ...................5520200001289377            93. Twins DOO, Zvornik, Vuka Karadžića 148 .............5520200001885539
40. Gradnja-promex DOO, Zvornik, Čelopek bb ..........5520200000877709               94. Vešeraj ZR, Mila Stjepanović, Zvornik,
41. Mermer DD, Šekovići, D. Mihailovića 69 ...............5520200000875381               Kralja Petra bb..........................................................5520200002065474
42. Autoprevoznik Radomir Aleksić,                                 95. Riwex DOO, Zvornik, Svetog Save bb ....................5520200001934718
  Osmaci, Osmaci bb ..................................................5520200001286758      96. ZNN DOO Zvornik, Karakaj bb...............................5520200001872444
43. Restoran kod Ćele SUR, Milići,                                 97. SBS DOO Zvornik, Karakaj bb................................5520200001668453
  Dubnički most ...........................................................5520200001670781   98. Flash UR-kafe bar, Samardžić S., Zvornik,
44. Autoprevoznik Safet Abadžić, Osmaci, Šeher bb.....5520200001024470                 Braće Jugovića b-8..................................................5520200002076047
45. Higija apoteka, Zvornik, Kozluk,                                99. Bucolina TR - butik, Vesna Mitić,
  Podrinjska br. 68 .......................................................5520200001399472     Zvornik, Braće Jugovića 3c .....................................5520200002027450
46. Rescon DOO, Zvornik, Sv. Save Z-16 .....................5520200000232077            100. NB STR, M. Golić, Milići, Podgora bb .................5520200001255621
47. Advokat Janko Nikolić, Zvornik,                                101. Ušće SUR, M. Mijatović,
  Svetog Save bb..........................................................5520200001395786      Zvornik, Drinjača bb ...............................................5520200001287728
48. Kop-trans DOO Pale, Zanatski centar bb.................5520200000233338            102. Duga TR, Gordana Kostić, Zvornik,
49. Integral union DOO Zvornik,                                     V. Karadžića bb .......................................................5520200001998156
   Vuka Karadžića 148A ..............................................5520200001703761      103. Milutinović ZR pekara, Zvornik,
50. Jesa DOO Bratunac, Svetog Save bb .......................5520200001025537              Omladinska 8-6 .......................................................5520200001398502
51. M-eksid ZTR - mesara, Zvornik,                                 104. Bonafides kafe bar Vlasenica,
   Kralja Petra I Karađorđevića....................................5520200001649538          Svetosavska br. 17...................................................5520200001496278
52. Autoprevoznik Mirzet Musić,                                  105. S.L. - produkt DOO Zvornik, Drinjača bb .............5520200000882171
  Osmaci, Osmaci bb ...................................................5520200001018844     106. Jadar DOO Milići, Tržni centar bb.........................5520200001845187
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                      XIX
107. Vezionica ODP Zvornik, Karakaj bb ......................5520200000230816           166. Boke RTV-servis B. Mihajlovski
108. De da prom DOO Zvornik, Čelopek bb .................5520200001491913               Zvornik, Braće Jugovića bb .................................... 5520200001282393
109. Tubin DOO Zvornik, Trg k. Petra Karađorđevića .5520200002128330               167. Mlađo TR Tomić Milan, Zvornik,
110. Miro-promet TR, Cvjetinović M.,                                  Braće Jugovića b13 .................................................5520200001894463
   Zvornik, Drinjača bb ...............................................5520200001391033     168. Taksista Radovanović Zoran, Zvornik,
111. Esprit TR, Zvornik, Centar 4, L-8 ..........................5520200001672430           Svetog Save bb........................................................5520200001997671
112. Maja TR, Maja Cvijanović, Zvornik, Bolnička bb.5520200001740912               169. Treselle ZTR, Lazić Aldijana, Zvornik,
                                                    ZC stadion ...............................................................5520200002201468
113. Tubin TR auto-dijelovi, Zvornik, Sv. Save 148 A..5520200001283557
                                                 170. Y-energomontaža DOO Zvornik,
114. Vik STR, Dragan Bjelanović, Han Pijesak,                              Svetog Save bb.......................................................5520200002448333
   Kraljevo Polje bb ....................................................5520200001397144
                                                 171. Taksista Vidaković Milan, Zvornik,
115. Srebreničanka SUR, Srebrenica,                                  Sveti Stefan bb ........................................................5520200001021269
   ul. Srpskih vladara...................................................5520200001663603
                                                 172. Novoteks SZTR M. Stanojević, Zvornik,
116. Perković DOO Milići, Miloševo bb .......................5520200000238382             Vuka Karadžića bb ..................................................5520200001018165
117. Milanos-2 TR, Dragan Jovičić,                                173. Dejana TR Ristić Jelena, Zvornik,
   Zvornik, Metrize bb ................................................5520200001675825        Sv. Save 103...........................................................5520200001256882
118. Grafit-VB DOO, Zvornik, F. Kljajića Z-14............5520200000887894             174. Protić SZR Protić Miroslav, Osmaci,
119. Dizo DOO Vlasenica, Prote Dušana Bobara 4.......5520200001491719                 Osmaci bb................................................................5520200001288213
120. Tamara TR Spomenka Božić, Zvornik, Ulice III ...5520200001718214               175. Stop A.Š., Dušan Krunić, Zvornik,
121. Mikica TR, Milena Jović, Zvornik,                                 Omladinska bb ........................................................5520200000235181
   V. Karadžića 207 .....................................................5520200001783786    176. Drinjača SUR, Dušan Petrović, Drinjača,
122. Obnova SZR Srebrenica, Crni Guber bb................5520200001289862               Drinjača bb ..............................................................5520200001255815
123. Stars UR - kafe, Kojić Gordana, Zvornik, Karakaj5520200002230568               177. Goca friz. salon Miladinović G., Zvornik,
124. Goga TR, Kulaš Goran, Zvornik,                                  ZTC Zlatica .............................................................5520200001499382
   Braće Jugovića B11.................................................5520200002371315     178. Prodex-V DOO Zvornik, Donja Glumina bb .........5520200000231698
125. PS-inženjering DOO Zvornik, Karakaj 16 .............5520200000890804             179. ID 69-V TR, Darko Ešpek, Zvornik,
126. Tanja UR-bife Zvornik, Kralja Petra br. 5..............5520200001399666              Trg Kralja P. I Karađorđevića .................................5520200002094186
127. Mil-comerc DOO Zvornik, Ribarska bb ................5520200000230719             180. Acer DOO Šekovići, Petra Kočića br. 7 .................5520200001890680
128. Primus ZR, Dragan Simić, Zvornik, Sv. Save 166 .5520200001394913               181. MG Elektronik ZTR Glavina M. Zvornik,
129. Broj jedan TR komision, Pekez,                                  Vuka Karadžića bb ..................................................5520200001286370
   Zvornik, Sv. Save bb...............................................5520200002271696     182. Vizija DOO Zvornik, Karakaj bb ...........................5520200000891774
130. Bambi UR, Dragan Hajduković,                                 183. Alumina DOO Zvornik, Karakaj bb .......................5520200002487618
   Zvornik, Karakaj bb ...............................................5520200001497054     184. Del mar UR-kafe Simić Miroslava, Zvornik,
131. Glamur friz. radnja, M. Lazić,                                  objekat autobuske stanice........................................5520200002178770
   Zvornik, Braće Jugovića B-14 ................................5520200001852462        185. Cane DOO Zvornik, Braće Jugovića B 17.............5520200001498897
132. Pamel-granit DOO Zvornik, Drinjača bb ...............5520200002086329            186. Tekstil-Maja TR Kokotović S. Zvornik,
133. Jurošević DOO Zvornik, Donja Pilica ...................5520200001688726              Svetog Save bb, štand 201 ......................................5520200001957222
134. Sretno UR kafe, Milan Ostojić, Zvornik,                              Poslovnica PRIJEDOR
   Kralja Petra I Karađorđevića ..................................5520200002386738       1. Poljoproizvod ODP, Prijedor, Kozarska 3 .................5520210000900843
135. Zone TR, Nataša Jovanović, Zvornik, Karakaj bb .5520200002087396               2. Hidraflex DOO, Prijedor, Kozarska bb .....................5520210000240370
136. Žabac UR kafe-bar Dyulgerova, Zvornik,                            3. Vidik company DOO, Prijedor, M. Stojanovića bb ...5520210001183404
   Braće Obradović 1 ..................................................5520200002050924     4. Kondor kompani DOO, Prijedor, Kozarska 3 ...........5520210001149745
137. Jokić SSR, Aleksa Jokić, Zvornik,                              5. DND STR, Prijedor, Kozarska bb ..............................5520210001152461
   B. Jugovića B-16.....................................................5520200001395107
                                                 6. Laguna SUR, Prijedor, M. Stojanovića, Kozarac ......5520210001422606
138. Božur-starting DOO Zvornik, Čauševac bb ...........5520200001764483
                                                 7. Mesko DOO, Kozarska Dubica, Aginci .....................5520210001146835
139. Sport - sportska kladionica, Zvornik,
   Sv. Save bb..............................................................5520200001806581  8. Kozarapromet DOO, Prijedor,
                                                   I krajiške brigade 5.....................................................5520210000241922
140. Staklorezačka radnja, M. Tešić, Zvornik,
   Kralja Petra bb ........................................................5520200001028156   9. Rais DOO, Prijedor, Rudnička bb ..............................5520210001188448
141. Božur SZR, Milovan Stanojević, Zvornik,                           10. Mladen Dobrić, SUR za brz. pripr., Prijedor,
   Čelopek bb ..............................................................5520200001027186    Drage Lukića bb, Ljubija ..........................................5520210001518248
142. Taksista Dragan Maksimović, Zvornik ..................5520200002045589            11. Vod-el STR Prijedor, Kozarska bb............................5520210001189515
143. Galileo-1 UR, Rade Jasikovac, Zvornik,                            12. Zec SUR bife, Vesna Stupar,
   Hotel Drina..............................................................5520200001723258    Prijedor, Srpskih velikana bb ....................................5520210001515726
144. Kristal STR, Milena Popadić, Zvornik,                            13. Univerzal company DOO, Kozarska Dubica,
   Braće Jugovića bb ...................................................5520200001280841      Aginci .......................................................................5520210001146932
145. Mira UR buregdžinica Sando D.,                                14. Rangers bet sportska kladionica, Prijedor,
   Zvornik, Centar 4 ...................................................5520200001883308      Uskočka bb ...............................................................5520210001426389
146. Invest-gradnja DOO Zvornik, Karakaj bb..............5520200001866818             15. Hugo STR Prijedor, Rizvanovići ..............................5520210001156729
147. D & H DOO Zvornik, Podrinjska 20 .....................5520200001495114            16. ASK DOO, Prijedor, Kozarac, 27. jula 25 ..............5520210001513495
148. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb ......5520200001758178              17. Bekomontaže DOO, Prijedor, Rizvanovići bb .........5520210001510779
149. Ćiro ZR, Milorad Tomić, Zvornik, Šarci bb...........5520200001493659             18. Taksi, Lazo Berić, Prijedor, Luke Stojanovića bb ....5520210001145962
150. Mini dragstor STR Boro Reljić, Milići,                            19. Matt DOO, Prijedor, M. Stojanovića bb,
   Trg Rudara 6 ..........................................................5520200000893423     Kozarac .....................................................................5520210001182046
151. Briket-memory DOO Zvornik, Trg k. P. I                            20. Zgodić prom DOO Prijedor, M. Obilića 15 .............5520210001147805
   Karađorđevića L-6 ..................................................5520200001394234     21. Šampion sportska kladionica, Novi Grad,
152. B-S kompani DOO Zvornik, Svetog Save .............5520200002226106                K. Petrovića 47 ..........................................................5520210001511070
153. Agens ZTR Krso Đurić, Zvornik, Priobalni put.....5520200002289544              22. Autoprevoznik Božo Gnjatović, Prijedor,
154. Spreča-promet DOO Osmaci, Matkovac bb...........5520200000232756                 Donji Orlovci 128.....................................................5520210001187866
155. Alfa UR kafe bar Z. Ašcerić Zvornik,                             23. Bahus ugost. radnja, Prijedor,
   Braće Jugović stadion 3C........................................5520200002223778         Srpskih velikana bb ...................................................5520210001515241
156. Vegas S.Z.I., Mirko Đurić, Zvornik,                             24. Metropol company DOO Prijedor,
   Gavrila Principa br. 5 ..............................................5520200002017071      Kralja Petra I Oslobodioca 19...................................5520210001652108
157. Podlugovi DOO Zvornik, Srednji Šepak bb...........5520200002074883              25. Crnomarković DOO Prijedor,
                                                   Stepe Stepanovića 102...............................................5520210001147320
158. Taksista Zoran Janković, Zvornik, Branjevo bb.....5520200002355504
                                                 26. Elektromontaža SZR, Prijedor, Ivana Mažuranića 1..5520210001427941
159. Draž DOO, Drinjača bb, Zvornik ...........................5520200000238673
                                                 27. AS STR, Stevo Dobrić, Prijedor, Pećani C-3 ...........5520210000241437
160. Auto servis STR Blagojević M. Zvornik,
   Karakaj bb ...............................................................5520200001284139  28. R-D STR Prijedor, P. P. Njegoša ..............................5520210001159542
161. Zvornik JU RSC Zvornik, Svetog Save bb...........5520200001902805              29. Lammx DOO Prijedor, I. G. Kovačića 4a ................5520210001512525
162. Domeks DOO Milići, Dubnički most bb .............5520200001495405              30. Auto-taksi Dragan, Dragić D., Prijedor,
163. Eurogradnja DOO Osmaci, Osmaci bb ................. 5520200002337850               Narodnog fronta bb ...................................................5520210001823604
164. Protić TR-centralno grijanje Zvornik,                            31. Peti neplan DOO Prijedor, Omarska - Niševići 97 ..5520210000902589
   Vuka Karadžića 148 ................................................5520200002075368     32. Lana STR, Vukadin R., Prijedor, Zagrebačka 2 .......5520210001423382
165. Danvel DOO Caparde, Sarci bb .............................5520200001282296          33. Grappa STR, Kozarska Dubica, Knežica bb ............5520210001666949
XX                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

34. Svalena company DOO Prijedor, Svale bb ..............5520210001611368             87. B I R STR Prijedor, M. Vrhovca bb .........................5520210001183016
35. Jovana TR, Brankica Babić, Prijedor,                              88. Rale SUR diskoteka Rastoka, Prijedor,
   Vožda Karađorđa GS 2.............................................5520210001515920         Donji Garevci bb .......................................................5520210002005188
36. Bakić komerc DOO Prijedor,                                   89. Vožd ugostiteljska radnja kafe,
  Kralja P. I Oslobodioca 9 ..........................................5520210001718553        Prijedor, Omarska 555...............................................5520210002166014
37. Despa company DOO Kozarska Dubica,                               90. Aleksandra TR, Daliborka Kesar,
   Novosadska 25 .........................................................5520210001428329      Prijedor, A. J. Raškovića 3 ........................................5520210002320826
38. Zeko STR Prijedor,                                       91. Economic STR, Milka Kovačević,
   Kralja Petra I Oslobodioca.......................................5520210000248324         Prijedor, Vojvode S. Stepanovića 69 ........................5520210001146059
39. Patricija STR, Srdić S., Prijedor,                               92. Preporod DOO Prijedor, Svale bb ............................5520210002175520
  K. P. I Oslobodioca bb...............................................5520210001158960     93. Atina-fis STR, M. Kovačević, Prijedor,
40. Nikola STR, Miljević Z., Prijedor,                                 P. Preradovića 7 ........................................................5520210001185635
  Ljubija, D. Lukića .....................................................5520210001426292    94. Omanović SMTR, H. Omanović,
41. Casper TR Prijedor, 5. korpusa ................................5520210001426583          Prijedor, Knežopoljska bb .........................................5520210002132355
42. Aleksa TR, Dejan Zelić, Prijedor, 5. korpusa 34......5520210001896257             95. Sanakomerc DOO Prijedor, Omladinski put bb .......5520210001715837
43. Autokomerc MZ STR, Ž. Pecalj, Prijedor,                            96. Nina STR, Slobodanka Kvočka, Prijedor,
   Save Kovačevića bb .................................................5520210001183307       Milana Vrhovca bb ....................................................5520210001186605
44. Marcello TR, Z. Marčetić, Prijedor,                              97. Aleksandar impeks DOO Prijedor,
  Vuka Karadžića bb ....................................................5520210002026625       Branislava Nušića bb.................................................5520210000908118
45. Pivnica SUR bife, Dunja Srdić,                                 98. Flojd zajednička auto škola Prijedor,
   Prijedor, Zanatska bb................................................5520210001153334       Zanatska bb ...............................................................5520210001653757
46. Zlatna ribica ugost. radnja Prijedor,                             99. Krajina TR, Grubiša Roberta, Prijedor,
  Ahmeta Babića bb .....................................................5520210001516405       Kozaruša bb..............................................................5520210001869097
47. BG-sam commerce DOO Prijedor, Lomovita bb .....5520210000909573                100. Ana TR, Blaženko Sajdel,
48. Zanat-compani DOO, Prijedor, 27. jula 2 ................5520210001892086               Prijedor, Sarajevska 1A..........................................5520210002031863
49. Transadria DOO, Prijedor, Sarajevska 1 ..................5520210001957173           101. Univerzum sal. zab. igara, Tomić,
50. Maki TR, Marko Došen, Prijedor, Čejreci bb ..........5520210002014888                Prijedor, V. Masleše bb ..........................................5520210001706331
51. Mikanović UR pekoteka, Mikanović,                               102. Art-M TR, Marin Tatarević, Prijedor,
  Prijedor, Zagrebačka 4 ..............................................5520210002063582        Milana Vrhovca 1....................................................5520210002131482
52. Voće i povrće STR, Prijedor, Kozarska 80 ...............5520210001144895            103. Čađo dizajn DOO Prijedor,
                                                     Trg Zorana Karlice 1..............................................5520210002085989
53. Rovers DOO, Prijedor, ugao Omladinske i                            104. Brane TR, Maja Vujinović, Prijedor,
  M. Stojanovića...........................................................5520210001701287      Omladinski put 184.................................................5520210002300165
54. Cane STR, Prijedor, V. Palančište bb ......................5520210001186702          105. MB-petrol DOO eksp-imp., Prijedor,
55. Veteks plus STR, Prijedor, M. Vrhovca bb ..............5520210001428038               Slavka Rodića bb ....................................................5520210002176587
56. DD STR Milan Kaurin, Prijedor, Pećani..................5520210001429881            106. Duga 2 STR, Dalibor Lukić, Prijedor,
57. Kozar DOO, Prijedor, Miloša Obilića 143 ...............5520210001188739               Brane Prokopića 9...................................................5520210001420763
58. Stojan TR, Sanja Milošević,                                  107. Treće poluvrijeme UR, Prijedor, M. M. Tepića......5520210001663166
  Prijedor, 29. novembra ..............................................5520210001940974     108. Strelac promet DOO Prijedor, Kozarska 6 .............5520210002008389
59. Titanijum UR bife, Ranka Kobas, Prijedor,                           109. Gladiator DVD klub, S. Vokić, Prijedor,
  Solunska bb ...............................................................5520210002006255     Zanatska bb .............................................................5520210002314133
60. Saša STR, Gordana Tomas, Prijedor,                               110. MM autopraona, M. Marčetić, Prijedor,
  Petra Preradovića bb..................................................5520210001778014       Srpskih velikana 305...............................................5520210001515144
61. Aco STR, Duško Radinović,                                   111. Intercom west DOO Prijedor,
  Prijedor, Kozarska 23 ................................................5520210001862307       Ugao Uskočke i Svetosavske ..................................5520210001694303
62. Signal auto škola V. Babić, Prijedor,                             112. MM auto-centar Vučković DOO Prijedor,
  Vožda Karađorđa 5 ....................................................5520210001918955        Kralja Aleksandra 2.................................................5520210001772873
63. Buco STR, Novka Savić, Prijedor,                                113. Trading-sin DOO Prijedor,
  Đure Salaja bb ...........................................................5520210001429978     Miloša Obilića GS 2................................................5520210001188351
64. Richmond X TR, Prijedor, S. velikana bb................5520210002128766            114. Fratello UR kafe bar Prijedor, Svetosavska bb ......5520210002016828
65. Zec-transport DOO Prijedor,                                  115. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72....................... 5520210001425128
  Branislava Nušića 33.................................................5520210001828745     116. Fashion TR, Tramošljanin Jelena,
66. Dobric company DOO Prijedor, Drage Lukića 9.....5520210002141861                  Prijedor, Kralja Petra I Osl. bb ...............................5520210002029438
67. Veronnela DOO Prijedor, Vožda Karađorđa 10....... 5520210002015276               117. S&M company DOO Prijedor, Prvog maja............5520210001610107
68. Asterix SZI, Slobodan Raus, Prijedor,                             118. Nina STR, Lazarka Mamuza, Prijedor,
  Žarka Zgonjanina bb .................................................5520210001880058        Branka Prokopića 1.................................................5520210001927394
69. Standard frizerski salon Prijedor,                               119. Janjoš DOO Prijedor, Svale bb ...............................5520210001146544
   Prištinska 10 .............................................................5520210002043406  120. Jagoda TR Jovanović M. Prijedor,
70. Lasons UR bife, Tramošljanin J., Prijedor,                             P. M. Nenadovića ....................................................5520210001519024
  Srpskih velikana 143 .................................................5520210001877051     121. Sanja TR Knežević Sanja, Prijedor,
71. Div TR, Goran Grbić, Prijedor, Ljeskare bb ............5520210001519703               Vožda Karađorđa bb ...............................................5520210002279698
72. Radulović TR, Tamara Radulović,                                122. Autocentar gruban DOO Prijedor,
  Prijedor, Aerodromsko naselje bb .............................5520210001831558           Srednja lamovita bb................................................5520210002301426
73. Ljilja STR, Nenad Bašić, Prijedor,                               123. Aco SZFR Bulić Aleksandar, Prijedor,
  Milana Vrhovca 64 ....................................................5520210002144868       Žarka Zgonjanina 5.................................................5520210001157117
74. Tanja STR, Đurić, Prijedor, Pećani BL ....................5520210001182919           124. Mis pilana ZR Lukić Mirko, Prijedor,
75. Lady shop TR Prijedor, Svetosavska bb...................5520210001781021              Sarajevska bb..........................................................5520210002398814
76. Jelena kozmetički salon Kesić, Prijedor,                            125. Sirs UR bife Gračanin Aleksand. Prijedor,
  Ugao Svetosavske i Uskočke ....................................5520210002059702           Srpskih velikana 238...............................................5520210001955427
77. Šansa bife UR, Vukić Snježana, Prijedor,                            126. MB stil ZPD Bajić Velibor, Prijedor,
  Ilije Bursaća bb..........................................................5520210002000920     Srpskih velikana 140...............................................5520210002382130
78. Tamara STR Simić Branka, Prijedor,                               127. Studio AM TUR, Biljana Bursać, Prijedor,
   Orlovci bb.................................................................5520210002004703    Kralja Patra I Oslobodioca......................................5520210002399687
79. Dragojević komerc DOO Prijedor............................5520210000908409           128. Misel 2 STR, Angirević Prijedor,
80. Kozaraturist UTP AD Prijedor,                                    Matije Gupca bb......................................................5520210001514271
  Kralja P. I Oslobodioca 94 ........................................5520210001180979      129. Radočaj transkomerc DOO Prijedor, Ljeskare bb..5520210002124789
81. Samostalni privrednik Vujasin, Prijedor,                            130. AS SUR bife Prijedor, A. Kuruzovića, Ljubija ......5520210001424546
   Aerodromsko naselje bb...........................................5520210002048935       131. Eko-turizam DOO Prijedor, Krivaja 1....................5520210002165335
82. Konstruktor inženjering DOO Banja Luka,                            132. Lotos TR Tubić Željka, Prijedor,
  Kralja Petra I Oslobodioca ........................................5520210002032542        Save Kovačevića 4 ...................................................5520210001674612
83. Naš dom STR Prijedor, K. P. I Oslobodioca ............5520210001150230             133. Rudar UR Cumbo Slobodan, Prijedor,
84. Pilana Srećić ZR, Srećić Mirko,                                   Majora M. Tepića 9.................................................5520210002342845
  Prijedor, Jaruge bb.....................................................5520210002138854    134. Čelik TR Saničanin Draško, Prijedor,
85. KB shop STR, Kobas Biljana, Prijedor,                                Kozarska 74.............................................................5520210001510585
  Milana Vrhovca bb ....................................................5520210002178042     135. Obelix UR brza priprema hrane,
86. Trgoprodaja AD Prijedor, Kozarska 6 ......................5520210001712054             Prijedor, Vase Miskina ............................................5520210002009262
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                    XXI
136. Elkom Matijaš DOO Prijedor, Prvog maja 28 ...... 5520210002076289               48. Sindik. org. Zelengora ZZ, Foča,
   Poslovnica OBILIĆEVO                                       Kralja Petra I br. 6 .....................................................5520240000256131
1. Sergej STR, Tomislav Miljković, Banja Luka,                           49. Aleksandra STR, vl. V. Tepavčević, Foča,
  Bukvalek bb................................................................5520220002081381     Jevrejska bb ...............................................................5520240001202948
2. Dis market STR, Darko Garić, Banja Luka,                            50. Sutjeska karate klub Foača,
 Studenička 1 ................................................................5520020001922893     Petra Bojovića bb .....................................................5520240001525667
3. Gordana STR, Gordana Balaban,                                  51. Pijesak STR Srbinje, C. Lazara bb ...........................5520240001296941
  Banja Luka, Krfska 44 ...............................................5520220002019592      52. Sekulović DOO Foča, Cara Dušana bb ....................5520240001525473
4. Adi SZR, Bilal Dževida, Banja Luka,                               53. Ajs caffe SUR, Anton Blagojević, Foča,
  Starine Novaka 1 A ....................................................5520220001890776       Kralja Petra I bb ........................................................5520240001946647
5. Lana SUR, Skorup Dževad,                                    54. Kalista DOO Srbinje, Karađorđeva ..........................5520240001524018
  Banja Luka, Cara Lazara 20.......................................5520220001692993        55. Queen UR, Nermin Gabela, Ustikolina,
6. Ognjište SUR Tešić Saša, Banja Luka,                                Ustikolina bb .............................................................5520240001913958
  Josifa Pančića 2 .........................................................5520000000342376   56. Gaga DOO Srbinje, Svetosavska .............................5520240000257004
   Ispostava LTG                                         57. Soni internet klub, Skakavac,
1. Delta SR, Zoran Tešić, Banja Luka,                                 Foča, Stepe Stepanovića............................................5520240001525861
  Jovana Dučića 23 A....................................................5520230001731938     58. Autoprevoznik Miloš Vujadin,
2. V&M STR, Milko Vučenović, Banja Luka,                                Foča, Karađorđeva bb ...............................................5520240001528965
  Grmečka 30 ................................................................5520020002026392   59. Autoprevoznik Milan Tanović,
3. Super auto DOO Banja Luka, Karađorđeva 140........5520230001696145                 S. Goražde, Ustiprača................................................5520240001824233
4. Simke SUR, Simić Saša, Banja Luka,                               60. Trgoauto STR, Srbinje, Svetosavska bb ...................5520240001209641
  Vase Glušca 23 ...........................................................5520230002322086   61. Orfanela salon zabave, Mrgud A., Foča,
                                                    Šantićeva bb ..............................................................5520240001974971
   Poslovnica FOČA
                                                  62. Ozren AD Foča, Svetosavska 6 ................................5520240000922715
1. Marić STR, Srbinje, Svetosavska bb..........................5520240001200232
                                                  63. Kafe M SUR, Željko Ćurčić, Foča,
2. Venera STR, Srbinje, Petra Bojovića 87-4 .................5520240001208089             Karađorđeva bb .........................................................5520240001868853
3. Vuka STR, Srbinje, Svetosavska ................................5520240000256422         64. Kaktus STR, M. Purković, Foča, Jevrejska bb.........5520240001520720
4. Oris SZR, B. Golijanin, Srbinje,                                65. Stefan STR, Srbinje, Svetosavska bb ......................5520240001526346
  Petra Bojovića bb .......................................................5520240000257683
                                                  66. Gvožđar br. 7 STR Srbinje, Karađorđeva bb ...........5520240001299657
5. Blu mu SUR, Srbinje, Njegoševa 4............................5520240001290345
                                                  67. SAZZD & ING. DOO Ustikolina, Cvilin bb............5520240001851296
6. Bluz SUR, Srbinje, Principova bb..............................5520240001293352
                                                  68. Boss SUR gril, Mitrović Milomir,
7. Gonimi STR, Srbinje, Svetosavska bb .......................5520240001209738             Foča, Karađorđeva bb ...............................................5520240002015032
8. Markos DOO, Srbinje, Nikolaja Velimirovića bb ......5520240001203918              69. V-mis STR, Srbinje, Karađorđeva bb .......................5520240001290248
9. Maglić - energana DOO u stečaju, Foča,                             70. S&S knjižara Planjax STR, Foča,
  Brod N/D ....................................................................5520240001524309    Svetosavska - TC Tom bb ........................................5520240002107570
10. Šumar DOO, Srbinje, Velečevo ...............................5520240000923006          71. Lanex DOO Foča, Braće Jugovića bb ......................5520240001919002
11. Katica Simović - pijačna tezga, Srbinje,                            72. Đuro STR, Ljiljana Đurović,
  Kralja Petra I ............................................................5520240001296262    Srbinje, Krajiška bb...................................................5520240001290539
12. Kod Brana SUR, Srbinje, Sokolska bb ....................5520240001291606            73. BM STR, Miladin Božanović, Foča, Jevrejska bb...5520240001982828
13. Nozdre DOO, Srbinje, Sokolska bb .........................5520240001299172           74. Maglić-fabrika laminata Srbinje, Brod na/D ............5520240001524115
14. Janković DOO, Srbinje, Šantićeva bb ......................5520240000259720           75. Maglić-fabrika iverastih ploča Srbinje,
15. Daja STR, Srbinje, Karađorđeva bb .........................5520240001296165            Brod N/D ...................................................................5520240001524212
16. Gvožđar STR, Srbinje, Karađorđeva bb...................5520240001290151            76. Milanović DOO Foča, Vuka Karadžića bb ............. 5520240001529935
17. Bord DOO, Srbinje, Čelebići....................................5520240000260011        77. Kafe Forma SUR, Marko Vladičić,
18. Bella vita SUR, Srbinje, S. Nikole bb ......................5520240001203239            Foča, Principova 2.....................................................5520240002281976
19. Flamingo STR, Srbinje, K. Petra I bb ......................5520240001209932          78. Kiss STR, Nebojša Kovačević, Foča,
                                                    Kralja Petra I bb ........................................................5520240001527413
20. Melikos STR, Srbinje, Svetosavska bb ....................5520240001296650           79. Tamara DOO Foča, Petra Kočića bb ........................5520240002255398
21. Votka SUR, O. Mašić, Foča,                                   80. Crveni signal AŠ, R. Pavlović, Srbinje,
  Cara Lazara bb .........................................................5520240001202269      Cara Dušana bb ........................................................5520240001200717
22. Sandra SUR kafe slastičarna, Srbinje,                             81. Leganza DOO Foča, Branka Ćopića 19 ...................5520240001523339
  Jevrejska bb ..............................................................5520240000259138
                                                  82. Ružić STR, Zdravko Ružić, Srbinje, C. Lazara bb .5520240001207604
23. Poljoprivrednik STR, Srbinje,
  Cara Dušana bb .........................................................5520240000253997    83. Knez SUR restoran, V. Stanković, Foča,
                                                    Cara Lazara bb ..........................................................5520240002167031
24. Primlex DOO Srbinje, Krajiška br. 7 .......................5520240001207313
                                                  84. Julija SUR, Danka Davidović, Foča, Miljevina bb ..5520240001931806
25. Dadeks STR, Srbinje, Sokolska bb ..........................5520240001291315
                                                  85. Beni STR, Božo Elez, Meše Selimovića 2...............5520240001978463
26. Mireks STR, Radmilo Mandić,                                  86. Paolo STR, Aleksandar Mališ,
  Srbinje, Vojvode Putnika bb......................................5520240001200814         Foča, Svetosavska bb ................................................5520240002316120
27. Stari dud SUR, Srbinje, Kopilovi .............................5520240001520914         87. Rio SUR, Marković Željko, Foča, Jevrejska bb.......5520240001870793
28. Odisej STR, Srbinje, Jevrejska bb............................5520240001291509         88. Knjaz SUR bife, Mijušković A., Foča,
29. Stakorina AD Čajniče, Luke.....................................5520240001290442          Vojvode Putnika bb ...................................................5520240002365008
30. Maglić-remont i uslužne djel., Foča,                              89. Knjaz br. 2 SUR bife, Mijušković, Foča,
  Brod na Drini.............................................................5520240000251184     Braće Jugovića bb ....................................................5520240002365105
31. Silmaril STR, Srbinje, Krajiška bb...........................5520240001523242         90. Taksi prevoz Blagojević Zoran, Foča,
32. Moj dom SZR, Pero Bodiroga, Foča,                                  Vojvode Putnika 53 ..................................................5520240001952273
  Karađorđeva bb .........................................................5520240000928632    91. Kobra SUR, Mihajlović Radmilo, Foča,
33. Baki SZR, vl. Slobodan Miličević, Foča,                              Cara Dušana bb .........................................................5520240002006108
  Brod N/D ...................................................................5520240001295777  92. Sabrina kafe SUR, Davidović S.,
34. Klub Havana SUR, Srbinje, Njegoševa 4 ................5520240001297717               Foča, Svetosavska bb ................................................5520240002292355
35. Maxima DOO Srbinje, Svetosavska bb....................5520240001290733             93. Džan SUR, Nebojša Grujičić, Beogradska bb, Foča 5520240002295750
36. Mold factory DOO Srbinje, Cara Dušana bb ...........5520240000926789              94. Skandal SUR, vl. Marić Mladen,
37. Breza DOO rudn. mrkog uglja Breza,                                Foča, Njegoševa br. 4 .................................................5520240001996893
  Branilaca grada bb.....................................................5520240001527316    95. Hidroterm SZTR Srbinje, Srpske Garde bb .............5520240000258847
38. Vidaksino STR Srbinje, Krajiška bb ........................5520240001206731          96. Jasen SZR, Svetozar Petković, Foča, Kuta ..............5520240001851975
39. Jablan SUR Foča, Brod na Drini ..............................5520240001291994         97. Promil DOO Srbinje, Cara Dušana bb .....................5520240001291024
40. Đorđe SZTR Srbinje, Kralja Petra I .........................5520240001298590          98. Facshion STR Đina Cerović,
                                                    Svetosavska TC Tom bb..........................................5520240002136088
41. Vreco STR, Foča - Srbinje, C. Lazara bb.................5520240001523436
                                                  99. Gogi SUR Goran Tadić, Srbinje, Cara Lazara bb ....5520240001525376
42. Astor - salon zabave, Srbinje, Petra Kočića bb ........5520240001525182
                                                  100. Tis STR Tanja Čančar, Foča, Jevrejska bb .............5520240001993692
43. Stelaj DOO Foča, Miljevina .....................................5520240001529450
                                                  101. Vaske STR Vasović Ranko, Foča,
44. Big-ben video klub, Foča, B. Ćopića bb ..................5520240001524503              Karađorđeva 72 .......................................................5520240001526831
45. Supermarket Bane 82 STR, Srbinje, Nemanjina 7A.5520240001291121                102. XL STR Elez Vukan, Foča, Kralja Petra I bb ........5520240001818219
46. Draganić DOO Foča, P. Kočića 31...........................5520240001204694           103. Vaske STR Vasović Ranko, Foča,
47. Zelengora ZZ, Foča, Kralja Petra I br. 6 ..................5520240000255161             Karađorđeva 72 .......................................................5520240002107667
XXII                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                  12.07.2010.

104. Vasović DOO Foča, Krajiška bb ...........................5520240001936268           33. Bilja SP, Mirko Lukić, Brčko,
105. Nidžac SZTR Vasović Nikola, Foča,                                 Kantardžića bb - Buv. pijaca .....................................5520250000418557
   Karađorđeva bb ......................................................5520240002157428    34. Eco TR, Hajra Čavalić, Brčko Distrikt,
106. Piccolo mondo SUR G. Gagović, Foča,                                Dubrave bb ................................................................5520290001767437
   Principova bb ..........................................................5520240001867689   35. Fizio RTG SP, M. Bilanović, Brčko,
107. Sherpas DOO Foča, Krajiška bb ............................5520240002058197             Brace Tomića 7.........................................................5520250000419333
108. Božanović STR, Mario Božanović, Foča,                             36. Tina 2003 SP, Branka Božak, Brčko,
   Stojana Kovačevića bb............................................5520240001857504         Dubrave bb ................................................................5520250000417490
109. Sandra SZTR, Sandra Kulić, Foča,                               37. AMM Finalist DOO, Brčko Distrikt,
   Kralja Petra I - TC Bartul .......................................5520240002239781        Bosne srebrne 7/1 ......................................................5520250001887913
110. Restoran Bukovica SUR Kovačević Foča,                             38. Petrović & sinovi DOO, Brčko, Plazuljska bb.........5520250000429518
   Bukovica .................................................................5520240002343377  39. Eros DOO, Brčko Distrikt,
111. Ljubišnja DOO Srbinje, Cara Lazara bb ................5520240001208574              Safveta bega Bašagića bb..........................................5520250001936025
112. Dragstor STR, Miholjka Vuković, Srbinje,                           40. Dana i Elma TR, Mevludin Čandić, Gradačac,
   Njegoševa bb...........................................................5520240001203627      Porebrice bb...............................................................5520290001957072
113. Bambaža SUR kafe Nogović Mirko,                                41. Kina i Evropa DOO, Brčko Distrikt,
   Foča, Vojvode Putnika bb ........................................5520240002174403         Dubrave, Trž. Arizona bb ..........................................5520250000427675
114. Veterinarska medicina DOO Ustikolina,                             42. ABC alfacommerce DOO, Brčko,
   Filipovići bb ............................................................5520240002387997    Industijska br. 3 .........................................................5520250000431167
115. Iris 1 STR Krnojelac Spomenka, Foča,                             43. Čarolija TR, Svetlana Stanišić,
   Svetosavska bb ........................................................5520240001527510      Brčko Distrikt, Štrosmajerova 25..............................5520250001973273
116. Que passa SUR disko klub Foča,                                44. I-still SP, Irena Todorović, Brčko Distrikt,
   Njegoševa 4.............................................................5520240002390810     Cvijete Zuzorić 20/II .................................................5520250000431070
117. Hidrogradnja AD GIK I. Sarajevo, Pale,                            45. Ema TA TR, Naza Topčagić, Brčko Distrikt,
   Magistralni put 11 ..................................................5520240001938693       Dubrave bb ................................................................5520290001781987
118. Šarenac STR Šarenac Radmilo,                                 46. Interijer exclusive DOO, Brčko Distrikt,
   Srbinje, Kralja Petra I .............................................5520240001522272       Bolnička 6 .................................................................5520250002021288
119. Kristina STR Mićević Milijana,                                47. S G mesing DOO, Brčko Distrikt,
   Foča, N. Bojovića bb ............................................ 5520240001298008        Tržnica Arizona br. 44/VIII .......................................5520290002136910
120. Kristina STR Mićević Milijana, Foča,                             48. Feida DOO, Brčko Distrikt, Dubrave bb,
   N. Bojovića bb .......................................................5520240002185267     Tržnica Arizona .........................................................5520290001701574
121. Klinički centar I. Sarajevo, Kasindo,                             49. Poljokop Bosanka ZZ, Brčko Distrikt,
   Kasindo 74 .............................................................5520240000922424    Alekse Šantića 22 ......................................................5520250000933239
   Poslovnica BRČKO                                       50. Ibro-Valentino TR, Osmanović I.,
                                                    Brčko Distrikt, Trž. Arizona, Dubrave bb...............5520290001786255
1. BIM Galames DOO, Brčko, Naselje hladnjača bb.....5520250000032012                51. Italproject DOO Brčko, Brčko Distrikt,
2. Agro-Kladuša DOO, Pelagićevo, Cara Dušana 83.....5520250000406432                  Bulevar mira 4...........................................................5520250000406238
3. Komerc - Čolić DOO Tuzla, Podružnica Brčko,                           52. Dva brata SP, Sadeta Kombić, Brčko Distrikt,
  Brčko, H. Jerkovića bb...............................................5520250000404880        Dubrave bb, Trž. Arizona ..........................................5520290001747746
4. Plamen DOO Brčko Distrikt,                                   53. Micron trade DOO, Brčko Distrikt,
 Dubrave, Jabučik bb ...................................................5520250000421661      Safeta bega Bašagića 1...............................................5520250002071825
5. Ipak se okreće SP prod. darotek., Brčko,                            54. Ava TR Aličković Hanumica, Brčko Distrikt,
  Bijeljanska bb .............................................................5520250000407305    Dubrave bb ................................................................5520290001677324
6. Intelcom MM DOO Brčko Distrikt,                                 55. MG namještaj SP, Pistalović, Brčko Distrikt,
  Bosne srebrene 10.......................................................5520250000411379      Nikole Tesle br. 2 ......................................................5520250000401970
7. Intermarket DOO, Brčko Distrikt,                                56. Brčko market DOO Brčko, Bulevar mira bb............5520250001691682
  Cvijete Zuzorić bb .....................................................5520250000396150    57. Hit-polet SP, Brčko Distrikt,
8. Atlantida DOO Brčko Distrikt, Ive Andrića 4............5520250000429421               Cvijete Zuzorić 2.......................................................5520250002181920
9. Birotehna DOO Brčko Distrikt, Klosterska 29 ..........5520250000420012             58. Cica T SP, R. Todorović,
10. Božić gradnja DOO Brčko, Đure Jakšića 14............5520250000397411                Brčko Distrikt, Mujdanovaca br. 9............................5520250000413222
11. Viva SP, Almir Čavalić, Brčko Distrikt,                            59. Almedina TR, Asmir Skelić, Brčko Distrikt,
  Dubrave bb, Tržnica Arizona ...................................5520290001625138         Dubrave, Tržnica Arizona ..........................................5520290001658215
12. Betis DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb ...................5520290001695075            60. Mirza-Mahir SP, Mehanović M.,
13. Borik SP, Božo Gavrić, Brčko Distrikt,                               Brčko Distrikt, Dubrave, Tržnica Arizona ................5520290001982098
  Dubrave bb ................................................................5520290001698082  61. Bato SP, Nada Trifković, Brčko Distrikt,
14. Alena promet TR, Zumra Omerović,                                  Dubrave, Tržnica Arizona .........................................5520290001793239
  Brčko Distrikt, Dubrave bb .......................................5520290001721168       62. Vined TR, Jazefina Vikalo, Brčko Distrikt,
15. New fashion SP, B. Rosnić, Brčko,                                Dubrave obj. VII, lok. 94 ...........................................5520290002042141
  Bulevar mira bb.........................................................5520250000409536    63. Pekara Mladost SP, F., Brčko,
16. Mlin pšenica DOO Brčko, Mostarska br. 253..........5520250000400321                Bosne srebrene 18 .....................................................5520250001839219
17. Maja R TR, Ramiza Ahmetović,                                  64. Polis saldae group DOO, Brčko Distrikt,
  Brčko Distrikt, Dubrave bb .......................................5520290001714184         8. marta 14.................................................................5520250002276786
18. Lornik DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb.................5520250000432331             65. 3A SP, Suvalić Amira, Brčko, Dubrave bb...............5520250000408275
19. Alpikom DOO eksp-imp. Brčko Distrikt,                             66. Ruža džins SP, Marko Jurić, Brčko Distrikt,
  Maoča bb ...................................................................5520250001947859    Dubrave, Tržnica Arizona .........................................5520290001622713
20. Agrosideks DOO, Brčko Distrikt, Dejtonska 183 ....5520250000408372               67. Atena TR, Šušnjević Dragica, Brčko Distrikt,
                                                   Tržnica Arizona bb, Dubrave .....................................5520290001770444
21. Mermoterm SP, Tihomir Jevtić, Brčko Distrikt,
   Pavla Simića 107......................................................5520250000399060    68. Škulje TR, Škuljević Lazo, Brčko Distrikt,
                                                    Tržnica Arizona Ibis p. .............................................5520290001748134
22. Lida SP, Zlata Dujković,
  Brčko Distrikt, Dubrave ............................................5520290001721265      69. Rinda šlep služba SP, vl. Risto,
                                                   Brčko Distrikt, Josipa Kozarca...................................5520250002196664
23. Mobilia DOO, Brčko Distrikt, Boderište bb ............5520250000413804
                                                  70. Jazzwa SP, Emir Mehmedović, Brčko Distrikt,
24. Maxima-S DOO Brčko Distrikt,                                    Zanatski centar 15 .....................................................5520250000423504
  Pavla Savića 92 .........................................................5520250000432428
                                                  71. MDM TR, Dejan Živanović, Brčko Distrikt,
25. MI-IV SP, Jela Janković, Brčko, Kantardžića bb .....5520250000425444               Dubrave, Tržnica Arizona ..........................................5520290001660349
26. Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Brčko Distrikt,                          72. Marko Polo DOO za proizv. trgov. Brčko,
  Bulevar mira 4...........................................................5520250001948829     Prote Mateje Nenadovića 6 .......................................5520250000423310
27. Stanoinvest DOO Brčko Distrikt,                                73. Roki TR, Almira Ajvaz,
  Edhema Mulabdića br. 43 .........................................5520250001858522        Brčko Distrikt, Dubrave bb ........................................5520290001736688
28. Pasagge SP, Teslić, Siniša, Brčko,                               74. Caffe Amor SP, Jelena Lukić, Brčko,
  Jovana Dučića bb .......................................................5520250000415841      Cvijete Zuzorić 20/3..................................................5520250000418169
29. Contra IHM DOO, Brčko, Prvomajska 20 ...............5520250001847852              75. Yang DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb ...................5520250000419818
30. Nearko DOO Brčko Distrikt, Bulevar mira 4 ..........5520250001878213              76. Roming trade DOO Brčko Distrikt,
31. Pliva SP, Slavko Savić,                                      Dubrave, Tržnica Arizona .........................................5520250000423698
  Brčko Distrikt, Dubrave bb .......................................5520290001729995       77. Wei & Aiqin DOO Brčko Distrikt,
32. Ristanić DOO Lončari, Lončari 36 ..........................5520250000032206            Bijela bb ....................................................................5520250000430003
12.07.2010.                                 OGLASNI DIO - Broj        66                                   XXIII
78. Bojan trade DOO Brčko Distrikt,                               124. Krstić-prom SP, M. Krstić, Brčko,
  Bosne srebrene ..........................................................5520250002191620     Dubrave bb ..............................................................5520250000410312
79. M-S-B TR, Badema Arapović, Brčko Distrikt,                          125. Dalmacija inženjering DOO
  Dubrave, Hala VIII...................................................5520290001697888       Brčko Distrikt, Braće Derviševića Skledž ..............5520250002069303
80. Wei Wu DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb...............5520290001698955             126. Radkon DOO Brčko Distrikt,
81. Z Y DOO Brčko, Brčko Distrikt,                                  Rizaha Ćumurovića bb............................................5520250000411961
  Dubrave bb, Tržnica Arizona ....................................5520290001700216       127. Dizdaruša SP, vl. Ljaljić M.,
82. Lotex DOO Brčko Distrikt,                                     Brčko Distrikt, Z. Mušanovića bb ..........................5520250002203163
  Dubrave, Tržnica Arizona .........................................5520290001754439      128. Metalne konstrukcije SZR Šamac,
83. Unkić company DOO Brčko Distrikt,                                 Donji Žabar bb ........................................................5520250002220526
  Dubrave bb, Tržnica Arizona ....................................5520250002411325       129. Nesa & Dino SP Dedić Asmir, Brčko Distrikt,
84. Poljoapoteka Boki STR, Pelagićevo,                                Tržnica Arizona, Dubrave .......................................5520290001628533
  Pelagićevo bb ............................................................5520250002168534  130. Mi-ados SP Avdić Miralem, Brčko Distrikt,
85. Birex servis biro opreme SP Brčko Distrikt,                           Dubrave bb, Trž. Arizona.........................................5520290001744448
  Cvijete Zuzorića 8 ....................................................5520250002080555   131. Anes SP Hanka Handarić, Brčko Distrikt,
86. CO2 balans DOO Brčko Distrikt,                                  Dubrave bb, Tržnica Arizona ...................................5520290001748425
  Bosne Srebrene 17....................................................5520250002312094    132. RL TR Tursić Almir, Brčko Distrikt,
87. Vojna TR, Vojna Miljković, Brčko Distrikt,                            Dubrave bb, Tržnica Arizona ..................................5520290001762587
 Dubrave bb .................................................................5520290001739986  133. Meri-tex DOOO Brčko Distrikt, Dubrave bb.........5520250000408469
88. Poljo-oprema SP, M. Pajić, Brčko Distrikt,                          134. Fox TR Ajkić Elvera, Brčko Distrikt,
  Dubrave bb, Tržnica Arizona ....................................5520290001734748         Dubrave bb ..............................................................5520250000425735
89. K&M TR, Mirsad Ibrahimović,                                 135. Tot DOO Brčko Distrikt, Bulevar mira 4..............5520250001882675
  Brčko Distrikt, Dubrave bb .......................................5520290001624944      136. A & N SP, Almira Bešić, Brčko Distrikt,
90. Intermont DOO Brčko Distrikt,                                   Dubrave, Tržnica Arizona .......................................5520290001623392
  Mihajla Pupina bb .....................................................5520250002114408   137. Mirza-1 TR Subašić Sadil, Brčko Distrikt,
91. Almina SP, Amela Behlulović, Brčko Distrikt,                           Dubrave bb ..............................................................5520290001628727
  Dubrave, Tržnica Arizona .........................................5520290001662968      138. Hame TR, Mujkić Muhamed, Brčko Distrikt,
92. Jedon TR, Mila Jakovljević, Brčko Distrikt,                            Dubrave lokal 16.....................................................5520290001731062
  Dubrave bb obj. XII lok. 1 ........................................5520290001728734     139. Kimki SP, Vejseli Hajdin, Brčko Distrikt,
93. Roma-jeans TR, Mustafić Bajro,                                  Dubrave bb, Arizona ................................................5520290001670146
  Brčko Distrikt, Dubrave bb......................................5520290001725533       140. M.S.I-soft TR, Peštalić Samir,
94. D & S SP, Dobrila Stevanović,                                   Brčko Distrikt, Dubrave bb, Tržnica Arizona........5520290001620870
  Brčko, Dubrave bb ....................................................5520250000423019    141. Niccoti DOO Sarajevo, Podružnica
95. Jomax TR, Mirel Salkić, Brčko Distrikt,                              Brčko Distrikt, Dubrave bb .....................................5520290001621161
  Dubrave bb ...............................................................5520290001791784  142. Vahas TR, Džinić Vahid, Brčko Distrikt,
96. Agro-alfa DOO Brčko Distrikt,                                   Dubrave bb ..............................................................5520290001751529
  Pašalića i Bulevar mira..............................................5520250001909156    143. Selma SP, Halilković Suada, Brčko Distrikt,
97. Emil DOO Brčko Distrikt, Banjalučka 63 ...............5520250000424377              Dubrave bb ...............................................................5520290001752596
98. Lizard DOO Brčko, Tržnica Arizona zona VII ........5520250000425832             144. Nerko prom TR Mujanović Mihra,
99. Euro-wei & mar DOO Brčko Distrikt,                                Brčko Distrikt, Dubrave bb, Tržnica Arizona ..........5520290002457689
   Paje Jovanovića 5....................................................5520250000427481    145. Kemo tex TR, Husičić Sabaheta, Brčko Distrikt,
100. Mag Damij Katja DOO Brčko, Gredice bb............5520250001870841                Dubrave bb, Tržnica Arizona ...................................5520290001620385
101. J & X građevinsko preduzeće Brčko Distrikt,                         146. M-hatab SP, Hodžić Mirsad, Brčko Distrikt,
   Dubrave, Trž. Arizona.............................................5520250001968520        Dubrave, Tržnica Arizona .......................................5520290001714960
102. Mine action internacional gen. Brčko Distrikt,                       147. Mananeb TR, Jovanović Dragana,
   Ilije M. Kolarca 4....................................................5520250002052716      Brčko Distrikt, Tržnica Arizona bb, Dubrave........5520290002214510
103. Guifeng DOO Brčko Distrikt, Dubrave bb,                           148. Miretex TR, Bešić Salmina, Brčko Distrikt,
   Tržnica Arizona .......................................................5520290001767049     Dubrave bb ..............................................................5520290001698276
104. A+A TR, Amir Avdić, Brčko Distrikt,                             149. Lane Zaaf TR Brčko, Brčko Distrikt,
   Arizona, objekat VII................................................5520290001759483       Dubrave bb ..............................................................5520290001761229
105. Isan TR, Sadija Hadžić,                                   150. Endži TR, Doenmez Enisa, Brčko Distrikt,
   Brčko Distrikt, Dubrave bb.....................................5520290001778107         Dubrave ...................................................................5520290001871712
106. Petrova koliba restor.-motel S,                               151. Koso prom SP, Kosić I., Brčko Distrikt,
   Brčko Distrikt, Grbavica bb....................................5520250000429615         Dubrave, Tržnica Arizona .......................................5520290001677227
107. Slatka kuća SP vl. Tomić Mila,                               152. Konka DOO Brčko Distrikt, Dubrave,
   Brčko Distrikt, A. Bukvice 21 ................................5520250002136136          Tržnica Arizona .......................................................5520290001711274
108. Džemsada TR Suljanović Džemsa,                               153. Ilma-X SP, Omerović Azra, Brčko Distrikt,
   Brčko Distrikt, Dubrave, Trž. Arizona zgr..............5520290002042044             Dubrave, Tržnica Arizona.......................................5520290001620579
109. Damir co TR Mehmedović Mustafa,                               154. Tekstil TR, Smajić Amir, Brčko Distrikt,
   Brčko Distrikt, Dubrave Tržnica Arizona ...............5520290001657536             Dubrave...................................................................5520290001629115
110. Quattro SP Pelagićevo Lončari bb..........................5520250002071146         155. Sahida SP, Šećerbegović Sahida,
111. Interdrvo DOO Brčko Distrikt,                                   Brčko Distrikt, Dubrave bb ..................................5520290001729219
   Dr. Mehmeda Spahe 33...........................................5520250002274361       156. Meli-ton TR, Pelešević Zlata,
112. Zorana SP Glišić Marija, Brčko,                                  Brčko Distrikt, Dubrave bb ..................................5520290001623004
   Cvijete Zuzorić 6 ....................................................5520250000034437   157. Ale-fš TR, Handalić Vildana, Brčko Distrikt,
113. Pudić SP Pudić Bojan, Brčko Distrikt,                              Tržnica Arizona, Dubrave.......................................5520290001625332
   Cvijete Zuzorić 20/3................................................5520250000406335    158. G&E SP, Ajkić Enes, Brčko Distrikt,
114. Plast-trade DOO Brčko Distrikt,                                 Trž. Arizona, hala VI lokal......................................5520290002340707
   Tržnica Arizona, Zona VII ......................................5520250002427621      159. Sa-sa TR, Ristić Sanja, Brčko Distrikt,
115. SB-prom SP Kosovac Snežana, Brčko Distrikt,                           Tržnica Arizona, Dubrave .......................................5520290001721750
   Tržnica Arizona, Zona VIII, L ................................5520250002507743       160. Mire-prom TR, Vehabović Sulejman,
116. MMS-prom SP Simić Dušanka,                                    Brčko Distrikt, Tržnica Arizona K 9 objek............ 5520290001797604
   Brčko Distrikt, Trznica Arizona bb, Dubrav...........5520290001721847            161. Ceca SP, Gluhić Mevludin, Brčko Distrikt,
117. Alme-1 TR Omerović Amira, Brčko Distrikt,                            Dubrave bb ..............................................................5520290001628824
   Dubrave, Tržnica Arizona ...................................... 5520290001989470      162. Tidži SP, Tuzlić Fatima, Brčko Distrikt,
118. SBH company DOO, Brčko Distrikt,                                 Dubrave bb, Trž. Arizona........................................5520290001705066
   Sarajevska bb ..........................................................5520250000424765  163. Triumf TR, Jevtić Jovanka, Brčko Distrikt,
119. N-kizi TR, Nevresa Durmić, Brčko Distrikt,                            Dubrave, Arizona ...................................................5520290001780435
   Tržnica Arizona, Dubrave .......................................5520290002041462         Poslovnica NOVI GRAD
120. Livingroom kafe-bar Todosijević                               1. Tempo comerc DOO, Novi Grad,
   Brčko Distrikt, Jovana Dučića bb obj. gram ..........5520250001975795             Industrijska zona bb ...................................................5520260000954433
121. Popi TR, Miroslav Đuričković,                                2. MAS DOO, Novi Grad, Karađorđa Petrovića 45 .....5520260000950650
   Brčko Distrikt, Kantardžica ....................................5520290001784994      3. Sana-trikotaža ZDP MDP holding,
122. MDN TR, Nada Pajić, Brčko Distrikt,                              Novi Grad, Kej v. Stepe 26 ........................................5520260000955985
   Dubrave bb ..............................................................5520290001809147  4. GSB komerc DOO, Novi Grad, Kozarska bb ...........5520260000040693
123. N.B.S. group DOO Šamac, Cara Lazara bb ...........5520250000432719             5. RK-neimar PGP DOO, Novi Grad, Njegoševa bb ....5520260000040984
XXIV                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                  12.07.2010.

6. Termo-grad DOO, Novi Grad, Njegoševa 4...............5520260000953948              57. Hobi STR, Milan Ličina,
7. SDS OO N. Grad, P. Kočića bb .................................5520260000046319           Novi Grad, Petra Kočića bb ......................................5520260001377838
8. BK STR, Branka Kalinić, Novi Grad, Ograde 42......5520260001216721               58. Proing-trade DOO Novi Grad, S. Kulenovića bb.....5520260001210416
9. Centar SZR, Savanović R., Novi Grad,                              59. B.P.I. metalli DOO Novi Grad,
 K. Petrovića bb ............................................................5520260001370369     Karađorđa Petrovića 59.............................................5520260001219340
10. Popravka i održavanje bijele tehnike,                             60. Goga STR, Anđa Janjetović,
  Novi Grad, Partizanski put bb...................................5520260001372503          Novi Grad, M. Stojanovića 13 ..................................5520260001215848
11. Una-promil DOO, Novi Grad,                                   61. Lion SZFR, Vladimir Radulović,
  Branka Ćopića 42 ......................................................5520260001210222      Novi Grad, K. Petrovića bb.......................................5520260001374346
12. Hašani-produkt PPU AD, Bosanska Krupa,                             62. Galija caffe bar, Saša Komlenić, Novi Grad,
  D. Dubovik bb ..........................................................5520260000043118      Dobrile Grubor 9 .......................................................5520260001581538
13. Mega-komerc DOO Novi Grad, Dobrljin bb ...........5520260001373667               63. MDB DOO Novi Grad, Rudice 66...........................5520260001585709
14. Orhideja STR, Novi Grad, Danica Marković,                           64. Hrast SZR, Radovan Umićević, Novi Grad,
  Krađorđeva 80 ...........................................................5520260000048938     M. K. Rujiška 21 ........................................................5520260002294197
15. Dana STR Novi Grad, Danica Marinković,                             65. Mlin na Adi, Zoran Umićević, Novi Grad,
  Ive Andrića bb ...........................................................5520260001219049    Kej Vojvode Stepe, Ada bb.........................................5520260002059360
16. Una STR, Vukota Mladen, Novi Grad,                               66. Trocadero kafe picerija, Braben, Novi Grad,
  Poljavnice bb .............................................................5520260001374443    Miloša Obilića bb ......................................................5520260002022597
17. Taksi kafe bar, Mršić Branka,                                 67. Slađa buregdž. rad., Grbić Ž., Novi Grad,
   Novi Grad, Kneza Lazara bb ...................................5520260000041954          K. Petrovića bb..........................................................5520260001219437
18. Les-trade DOO Novi Grad, Kneza Lazara 40 ..........5520260001212841              68. Autoprevoznik Marin Živko, Novi Grad,
19. Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad, Matavazi bb .....5520260001372115                  Nadežde Petrović 10..................................................5520260002141034
20. B2 kafe bar, Mladen Bosančić, Novi Grad,                            69. G 6 kafe bar, Vejnović Nada, Novi Grad,
  Lazara Drljače bb ......................................................5520260000041566      Miloša Obilića bb .....................................................5520260002328147
21. XL SZR, Rade Bašić, Novi Grad,                                 70. Extra mesnica, Grbić Mile, Novi Grad,
  Kralja P. I Oslobodioca bb ........................................5520260001376286        Karađorđa Petrovića bb ............................................5520260001216333
22. Majstorović SZR, Majstorović Z., Novi Grad,                          71. Jaca STR, Mršić Jadranka, Novi Grad,
   Karađorđa Petrovića bb ...........................................5520260001370466        Petra Kočića bb .........................................................5520260002236773
23. Arif Hadžić usluge prevoza, Novi Grad,                             72. Nada bife, Nada Oljca, Novi Grad,
  Poljavnice 53 .............................................................5520260000048259    M. Stojanovića 1 .......................................................5520260001214684
24. Inter-mod DOO Novi Grad, Ive Andrića bb ............5520260001216042              73. Dexim sped DOO Novi Grad,
                                                    Kralja Petra I Oslobodioca ........................................5520260000954239
25. Patak auto-otpad, Ratko Adamović,                               74. Erko SZGD, Arapović Ševal,
  Novi Grad, Rudice bb ...............................................5520260001213326       Novi Grad, Branka Ćopića 8......................................5520260002018523
26. De Paris kafe bar, Novi Grad, Vidovdanska bb .......5520260001378226              75. Tempo-RB DOO Novi Grad,
27. N kafe bar, Stanka Umićević, Novi Grad,                               Kej Krajiških brigada 71 ..........................................5520260002220768
  Dobrila Grubor bb .....................................................5520260001372309    76. Rio pržionica kafe Miljatović,
28. Sony video igrice za djecu rad., Novi Grad,                            Novi Grad, Ustanička 2.............................................5520260001215266
  K. Petrovića 58..........................................................5520260001372794   77. Janko mesnica, Rade Kreća, Novi Grad,
29. Plamenik DOO Novi Grad, Pionirska 5 ...................5520260000045931              K. Petrovića 40..........................................................5520260002509537
30. Estrada kafe bar, Lj. Erceg, Novi Grad,                            78. Dis STR, Vesna Santrać, Novi Grad, Njegoševa bb ..5520260001212259
  Vidovdanska bb .........................................................5520260001374055    79. Guardian com DOO, Novi Grad,
31. Sigma-prom DOO Novi Grad, Oslobođenja 5 .........5520260001375898                 Prote Sime Kondića bb..............................................5520260002198749
32. M kafe bar, Željko Marinković, Novi Grad,                           80. Saša STR, Zdravko Rajlić, Novi Grad,
  Lazara Drljače bb ......................................................5520260000947255      Njegoševa bb .............................................................5520260001977492
33. Maja SUR, Duško Savanović, Novi Grad,                             81. Lukač STR Lukač Nikola, Novi Grad, Njegoševa bb..............................
  D. Obradovića bb ......................................................5520260001586388    5520260001213714
34. Šuica DOO import komerc Novi Grad.....................5520260000953075             82. Bordo kafe bar, Ekić Mehmed, Novi Grad,
35. 2 DMP stakl. rad., Ćurković B., Novi Grad,                             Vidovdanska bb ........................................................5520260001587843
  D. Obradovića 17 ......................................................5520260001373279    83. Zoran promet DOO Novi Grad, Ravnice 58 ............5520260002088072
36. Sana-Svodna ZZ Novi Grad, Svodna bb ..................5520260001982633             84. Miki STR Railić Milica, Novi Grad,
37. Autoprevoznik Sveto Vukmanović, Novi Grad,                             Kneza Lazara 53B .....................................................5520260002481795
  Poljavnice bb .............................................................5520260001583866  85. Arapović Ermin SZR Novi Grad,
38. Leo disko bar, M. Blagojević, Novi Grad,                              Branka Ćopića bb ......................................................5520260001375025
   K. Petrovića 15.........................................................5520260001376383   86. Venera SUR roštiljnica Šurlan,
39. Ivana STR, Ivica Jelić, Novi Grad,                                 Novi Grad, Miće Šurlana 6 .......................................5520260001582702
  Komus, robna pijaca..................................................5520260001214878        Poslovnica BOSANSKI BROD
40. Autoprevoznik Nijaz Topalović, Novi Grad,                           1. Tropic DOO, Odžak, Titova bb ..................................5520270000058007
  Gornji Agići...............................................................5520260001217109
                                                  2. Tropic DOO, Odžak, Titova bb ..................................5520270000058104
41. MD-auto DOO, Novi Grad, Kulska obala 34...........5520260001216139               3. Benko oil DOO, Brčko, 8. marta 10 ..........................5520270001246063
42. Sana-mladost AD, Novi Grad, Mala Krupska                            4. Corsa DOO, Tuzla, Sarajevo, Kojsino 29 .................5520270001246257
  Rujiška bb..................................................................5520260001585418
43. Vulkan SZR, Mirjana Pavković, Novi Grad,                            5. Sirijus DOO, Brčko, 8. marta 10 ...............................5520270001249070
  Ravnice 21.................................................................5520260002104950  6. Santos invest DOO, Banja Luka, Dositejeva,
44. Prospecta DOO, Novi Grad,                                    Laktaši ........................................................................5520270001249167
  Obala vojvode Stepe bb ............................................5520260001588425      7. Coxaco DO, Zenica, Zmaja od Bosne bb ..................5520270001245869
45. “2 NN” butik, Nada Medić, Novi Grad,                              8. Omnia-comm DOO, Sarajevo,
  Nadežde Petrović 47..................................................5520260001214490       Krste Hegedušića 48 ..................................................5520270001245966
46. Montenegro SUR, Edin Kantarević,                                9. Japan exclusive, S. Brod, S. Save .............................5520270000967576
  Novi Grad, Karađorđa Petrovića 47..........................5520260002096220          10. Nautilus kafe slastičarna, Brod, S. Save bb..............5520270000053351
47. Tri-mar DOO, Novi Grad, Branka Ćopića 70 ..........5520260000041469              11. Gliga pekara, R. Gligorijević, Brod,
48. Una roštiljnica SRC, S. Milojica,                                 Svetog Save 76 .........................................................5520270001453546
   Novi Grad, Mlakve bb ...........................................5520260002053831       12. Tina petrol DOO, Brod, P. P. Njegoša 151 ..............5520270000050150
49. Biljana STR, Draga Jovanović, Novi Grad,                            13. Karibik SUR picerija, M. Vasić, Brod,
   Petra Kočića bb ........................................................5520260001948586     Trg Cara Dušana .......................................................5520270001244026
50. Kozara razvoj DOO, Novi Grad, Ravnice bb ..........5520260001372988              14. Sejfić commerce DOO, H. Sejfić, Brčko,
51. La.im.ex. DOO Novi Grad, Lazara Drljače bb ........5520260000951329                Banjalučka bb ............................................................5520270001245772
52. Berti STR, Milešević Snježana, Novi Grad,                           15. Pekara AD, B. Brod, Sv. Save .................................5520270000966994
  Petra Kočića bb .........................................................5520260002084386   16. Trgocentar Max DOO, Brod, Svetog Save 2............5520270000054903
53. R-3 kafe bar, Milena Rašeta, Novi Grad,                            17. Narcis STR pokretni sto, Škrga, Brod,
  Njegoševa 14 .............................................................5520260001373764     Gradska pijaca ...........................................................5520270000057134
54. Autoprevoznik Enes Hodžić,                                   18. Ceresol DOO Brod, Svetog Save bb ........................5520270001458202
  Novi Grad, Radnička 95............................................5520260001586776       19. Kuglana SUR bife, N. Ninković, Brod,
55. Progres STR, Miljatović Dejan, Novi Grad,                             Dr J. Raškovića 6 ......................................................5520270001246839
  Ustanička 2 ................................................................5520260001371242  20. Milena STR, Mileva Milojević, Brod,
56. Zdravka frizerski salon Novi Grad, Dobrljin ...........5520260001212453              Gradska pijaca ...........................................................5520270001247712
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj       66                                   XXV
21. MDB SZR, Marko Micija, B. Brod,                                3. Mitana SOTD, Radojević Radmila,
  Zborište 113 ...............................................................5520270001461112   Banja Luka, Ive Lole Ribara 4 ....................................5520280002396046
22. Elcom-inženjering DOO Brod,                                  4. Elmax STR, Slobodan Lekanić, Banja Luka,
  Majke Jugovića 123 ..................................................5520270000967867       Karađorđeva 19...........................................................5520300002118625
23. Kod Bakote SUR gril, Ana Bardak,                                   Poslovnica ALEJA
  Brod, Gradska pijaca .................................................5520270000057037     1. Popaj SUR, Radenko Radić, Banja Luka,
24. Dijamant SZR, Goran Kokić, B. Brod,                               Stepe Stepanovića bb...................................................5520300001953046
  Donji Klakar ..............................................................5520270001244608  2. Mima STR, Mira Gaćeša, Banja Luka,
25. Mitrović SZR, Branimir Mitrović, B. Brod,                            Vladike Platona 3 ........................................................5520300001908717
  Beogradska 1 .............................................................5520270001460724   3. Bolago LD DOO B. Luka, Aleja sv. Save, lamela .....5520300001956538
26. Mobili promet DOO B. Brod,                                   4. V-company DOO Banja Luka,
  V. Živojina Mišića 100 ..............................................5520270000969613       V kozarske brigade 39 A ............................................5520000000378945
27. Školarac SUR gril, S. Marković, Brod,                             5. Tepih centar STR, G. Malešev,
  K. Petra I Oslobodioca bb .........................................5520270001454225        Banja Luka, Aleja sv. Save bb....................................5520300001899502
28. Željana STR, Irena Ristić, Bosanski Brod,                           6. Moja beba TR, Violeta Marković,
  Gradska pijaca boks br. 2 ..........................................5520270001467320       Karađorđeva bb, Laktaši..............................................5520300001882915
29. Tulek STR, Borislav Duronjić, Bosanski Brod,                          7. Braća Mulić DOO, Sarajevo, Herceg Stjepana 2 .......5520040002016206
  Dositeja Obradovića 12/1..........................................5520270001455583       8. Bolago DOO Laktaši, Svetosavska 16, Glamočani....5520300001869335
30. Brod GIK AD, Brod, Vojvode Ž. Mišića 4...............5520270000966897             9. Mango STR, Sanja Grmaš, Banja Luka,
31. Aljko buregdžinica SUR, B. Brod,                                 Gundulićeva 76...........................................................5520300001942085
  Trg cara Dušana 4 ....................................................5520270001242474     10. Arkada SUR - Vedran Stokanić, Banja Luka,
32. DJA STR, B. Ognjenović, Bosanski Brod,                               Rade Vranješević 17..................................................5520300002002322
  Gradska pijaca boks br. 3 ..........................................5520270001466835      11. Dami STR, Rada Dodik, Banja Luka,
33. Nada STR Pokretni sto, J. Sušić, Brod,                               Petra Velikog 46, Česma ...........................................5520300002048591
  Gradska pijaca ...........................................................5520270001452091   12. Gracija SUR, Vitomir Kosić, Banja Luka,
34. Mladen STR, Miroslav Marić, B. Brod,                                Put srpskih branilaca 340 ..........................................5520300002036563
  Gradska pijaca, boks 6/7 ...........................................5520270001461791      13. Kiki STR, vl. Siniša Milinković,
35. Jovana STR, vl. Anđa Babić, Bosanski Brod,                             Banja Luka, Aleja svetog Save 15 ............................5520300002171684
  Vuka Karadžića .........................................................5520270002183762    14. KAD DOO Banja Luka, Prote Nikole Kostića bb ...5520300002210290
36. Banović STR, Ružica Banović, B. Brod,                             15. Desta DOO, Banja Luka, Subotička 87....................5520300001908232
  Gradska pijaca boks br. 18 ........................................5520270001457814      16. Katarina-trade DOO Banja Luka, Dunavska 1C ......5520300002024244
37. Komision - polovna roba STR B. Brod,                              17. Mikrocentar DOO Banja Luka,
  Dr J. Raškovića 6 .......................................................5520270001463537      Majke Jugovića bb ....................................................5520300002109604
38. Zoka SZTR, Vujić Zamira, Bosanski Brod,                            18. Senfer group DOO Travnik teh.,
  Klakar donji bb...........................................................5520270001465671     Travnik, Đerdan 7, lamela 3.......................................5520300002090883
39. Ana STR pokretni sto, Šljuka A., Brod,                             19. Restoran Borac SUR, Zgonjanin J., Banja Luka,
  Gradska pijaca ............................................................5520270001452382     Vladike Platona 6 ......................................................5520020001805329
40. Aca STR pokretni sto, Čikoje S., Brod,                             20. Mala kafana SUR, Vitomir Kosić, Banja Luka,
  Gradska pijaca ............................................................5520270001452867     Vladike Platona 3 ......................................................5520300002078952
41. M M STR pokretni sto, Marković, Brod,                             21. Pierre Cardin STR, Talić-Račić, Banja Luka,
  Gradska pijaca ...........................................................5520270001456068     Vladike Platona 3 ......................................................5520020001980026
42. Partneri STR pokretni sto, Savičić, B. Brod,                          22. RWA group DOO Banja Luka, Veselina Masleše 3 .5520300001994271
  Gradska pijaca ...........................................................5520270001465380
                                                  23. Enterijeri Popović SR Banja Luka,
43. Semafor SUR slastičarna, B. Brod,                                 Voj. S. Stepanovića 266.............................................5520300002073908
  Gradska tržnica bb.....................................................5520270001240631
                                                  24. Marka SUR, Saša Marković, Banja Luka,
44. Tanja SZR frizerski salon, Cerić, B. Brod,                             Braće Mažar i majke Marije......................................5520300001926177
  P. P. Njegoša 55 ........................................................5520270001243638
                                                  25. Kolor Krstić SOD, Krstić B.
45. Dado STR, vl. Mijatović B., B. Brod,                                Banja Luka, Anke Drakulić 32..................................5520300002413214
  Gradska pijaca, boks br. 5 ..........................................5520270001464313
                                                  26. Sistem euroinvest DOO, Banja Luka,
46. Adapter AD B. Brod, Majke Jugovića bb.................5520270001460821               K. Petra I Karađorđevića...........................................5520300002089719
47. Bojan STR, Stanislavka Đurđević, B. Brod,                           27. Zaplanje DOO Banja Luka,
  Gradska pijaca boks br. 16 ........................................5520270001464507        Mladena Stojanovića bb ............................................5520300001846637
48. Semafor auto škola, O. Milojević,                               28. Grafopak ST UR, Praštalo Igor, Banja Luka,
  B. Brod, Dr J. Raškovića 8 .......................................5520270001462858         Srpskih Ustanika 22 ..................................................5520300002234637
49. Jovana SUR pekoteka, D. Mitrović,                               29. Picok STR, Tolimir Jelena, Banja Luka,
  B. Brod, Sv. Save 76 .................................................5520270001462664       Nikole Pašića 45........................................................5520300002231436
50. Mira STR pokretni sto, M. Bačić, Brod,                             30. Loto-namještaj DOO Banja Luka,
  Gradska pijaca ...........................................................5520270001451606     Dragana Bubića 13 ....................................................5520020001812313
51. Film DVD klub SUR, Kostadinović,                                31. Pikolino STR, Blažević Bepina, Banja Luka,
  Bosanski Brod, Majke Jugovića 1..............................5520270001466059            Mirka Kovačevića 25 ..................................................520300001887765
52. Milica STR pokretni sto,                                    32. Rio STR, Igor Blagojević, Banja Luka,
  B. Brod, Gradska pijaca ............................................5520270001465186        Ilije Garašanina 11.....................................................5520300002506140
53. Đorđić auto centar AD B. Brod,                                 33. Machiatto SUR, Mišo Račić, Banja Luka,
  K. Petra I Oslobodioca bb .........................................5520270001461597        Vladike Platona 3 ......................................................5520300002318445
54. Krovomont DOO B. Brod, Svetog Save bb .............5520270000057910              34. Topli obrok SUR, Borko Cvikić, Banja Luka,
55. Vizo komerc DOO, Bosanski Brod, Svetog Save bb..5520270001466641                  Veljka Malađenovića bb ............................................5520300002184779
56. Brod STR, vl. Ana Kušljić, Bosanski Brod,                           35. Dada STR - IPP, Dalida Mirnić,
  Gradska pijaca bb ......................................................5520270002171152      Banja Luka, Tržnička 11 ...........................................5520300002133660
57. Nešo STR pokretni sto Vučenovi Brod,                              36. Ekoad DOO Banja Luka, Isidore Sekulić 22 ...........5520300002419810
  Gradiška pijaca ..........................................................5520270001247324   37. Erdbeeren vohringer+locher DOO Nova Topola,
58. Transtter AD TTT Bosanski Brod,                                   Nova Topola bb ........................................................5520140002080803
  Krajiškig brigada bb.................................................5520270000053933        Poslovnica MRKONJIĆ GRAD
59. ZD-prom STR Danijela Vasilić, B. Brod,                             1. Ohajo diskoteka, Lj. Petrović, Mrkonjić Grad,
  Vuka Karadžića br. 18 ...............................................5520270001451315       Cara Dušana bb ..........................................................5520310001886552
60. Metalne konstrukcije DOO Bosanski Brod,                            2. Mali raj SUR, Radmila Todorović,
  Vojvode Stepe Stepanovića .......................................5520270002108684         Mrkonjić Grad, Mlinište..............................................5520310001877822
61. Dionis STR, Nestorović Višnja, Brod,                              3. Kubik SUR, Ranko Glišić, Šipovo,
  Vuka Karadžića 4 ......................................................5520270001457329      Gornji Mujdžići ..........................................................5520310002040394
62. Trafika Plus STR, Krainović B., B. Brod,                            4. Esperansa butik STR, D. Skopljak,
  Trg 7. oktobra ............................................................5520270000055776    Jezero, J. Raškovića bb................................................5520310002143311
63. Prpić STR, Prpić Rajka, Bosanski Brod,                             5. No limit kafe bar, G. Kićanović,
  Gradska pijaca boks br. 1 .........................................5520270001456359       Mrkonjić Grad, J. Raškovića 46..................................5520310002146706
   Ispostava BOSKA                                        6. Nimeks DOO Šipovo, Karađorđeva bb ......................5520310001928456
1. Wellness systems DOO Laktaši, Svetosavska 138.....5520280002067895               7. RP-promet DOO Mrkonjić Grad, Čađavica bb ..........5520310002224112
2. Modela SZTR, Darko Burmazović,                                 8. M.T.-komerc DOO Mrkonjić Grad,
  Banja Luka, Tina Ujevića 9........................................5520280002055964         Radojke Lakić 33 .......................................................5520310001930590
XXVI                                   OGLASNI DIO - Broj        66                                   12.07.2010.

9. Javni prevoz stvari, Milekić D.,                                 28. Grič samarica, vl. Melić Elvis, Kneževo,
 Mrkonjić Grad, Bjelajce bb .........................................5520310001963667          Borak bb ......................................................................552034002419129
10. Maja STR, Bora Ikić,                                       29. Kod Sanele SUR Kovač Osman, Prnjavor,
  Mrkonjić Grad, Svetog Save.....................................5520310002146803           Bobanovci bb.............................................................5520340002431448
11. Tica SZR, Miloš Tica, Mrkonjić Grad,                               30. Rada STR Kalinić Rada, Prnjavor,
  Matije Gupca bb ........................................................5520310001857161       Šibovska bb ...............................................................5520340001272686
   Ispostava TRN                                         31. AS Vuković DOO Prnjavor, Zanatski centar 2.........5520340000978291
1. Bambi vemax DOO Trn, Cara Dušana 161................5520150000208460               32. Šamt DOO Prnjavor, Konjuhovci bb........................5520340002339977
2. DID PTR, Mira Jovanović, Trn, Dositejeva 1............5520320001933160              33. Grafos SGUTR, Vuković Draško, Prnjavor,
3. P.K. trade DOO, Banja Luka, Dubička bb .................5520320002213587                Karađorđeva 4 ..........................................................5520340001936942
4. Mitaco DOO Trn, Nikole Pašića bb ...........................5520320002304476           34. Campari SUR kafe bar, Vrhovac S., Prnjavor,
5. Lipic DOO Laktaši PJ Trn,                                       Zanatski centar I ........................................................5520340002405646
 23. april bb...................................................................5520320002017550  35. Srebrara STR, Vukojičić Severin,
6. Anagard-centar lakova DOO Trn,                                    Prnjavor, Magistralni put...........................................5520340001957506
 Nikole Pašića 7a ..........................................................5520300001940145    36. Visprom DOO Prnjavor, Banjalučka bb ...................5520340001985830
7. Metrostar DOO Trn, Svetosavska 56 .........................5520150001976188            37. Aljaska SUR kafe bar, Blagojev., Prnjavor,
8. AD Ladios pur restoran kovačev. Trn,                                 Trg srpskih boraca bb .................................................5520340002507593
  Cara Dušana 188 ........................................................5520320002046844     38. Grafomotajica DOO Prnjavor,
9. Bambino PPR Brkić Goran, Laktaši, Jakupovci bb ...5520150001846208                  Veljke Milankovca 7 a ..............................................5520340001275208
10. MK SR Kovačević Momčilo, Banja Luka,                                 Poslovnica ŠAMAC
  Put srpskih branilaca bb ............................................5520320002131331      1. Arabeska kafe bar, M. Vuković, Šamac,
11. Ivančica DOO Trn, Jablan bb ..................................5520150002013921           Majke Jevrosime 16.....................................................5520350002088213
12. Prehrana komerc DOO Banja Luka, Dubička bb.....5520020001707844                 2. Posavlje prom DOO Šamac,
                                                    Kralja A. Karađorđevića bb.........................................5520070000744777
13. Vesić trend DOO, Trn, Doste Protić bb, Jablan........5520320001917349
                                                   3. Akva gril, Ilija Pejić, Šamac, Obudovac bb ...............5520350002120417
   Poslovnica SRBAC
                                                   4. Anić DOO, Pelagićevo, Orlovo Polje.........................5520070001836221
1. Dabić eksport-import DOO, Srbac, Razboj bb ..........5520140001803577
                                                   5. Rim komision, Nataša Popović,
2. Poljoživ DOO, Srbac, Petra Kočića S-45...................5520330001964927              Šamac, Nikole Tesle 69............................................. 5520350002096555
3. Livada DOO, Srbac, Stari Martinac ...........................5520140002093122           6. Pacifik DOO, Šamac, Vuka Karadžića 46..................5520350002126431
4. Dugopoljka ZZ Srbac, Dugo Polje .............................5520330002255927           7. Jovana - rad DOO Šamac,
5. Natron JBJ DOO Razboj, Lijevče bb, Srbac,                              Raskršće Nikole Tesle I C ..........................................5520070001804987
  Razboj Lijevčanski bb ................................................5520140001860419      8. Pionir restoran, Marko Babić, Šamac,
6. Ex fitness studio, Zoran Romić,                                   K. Aleksandra Karađorđevića......................................5520350002162612
 Srbac, 11. novembra bb ...............................................5520330002255054       9. Zoka STR, Stevan Kojić, Šamac,
7. Prosilva DOO Srbac, Prijebljezi bb............................5520330001970941           Vuka Karadžića bb ......................................................5520350002196077
8. Siniša STR, Siniša Jejinić, Srbac,                                10. Osvit štamparija, Milan Simić, Šamac,
  Zdravka Čelara 20 ......................................................5520330002081715        Kralja A. I Karađorđevića ........................................5520350002273289
9. Dada SUR, Ružica Babić, Srbac, Prijebljezi bb.........5520330002005667              11. Cican prom DOO Obudovac,
10. Panefin DOO Sarajevo, Podružnica Srbac,                                Nikole Simića Uče 16 ..............................................5520350002364663
   Prijebljezi .................................................................5520330002009741  12. Hit products trading co DOO Šamac, Njegoševa 3..5520350002094033
11. Tehnos DOO, Srbac, 27. juna br. 20.........................5520330002257576           13. Kolor ton ZR, Drago Džombić, Šamac,
   Poslovnica PRNJAVOR                                         Naselje Nemanjića bb................................................5520350002277848
1. Milprom PTP, Prnjavor, Magistralni put bb ..............5520340000976157             14. Generalelektronik, Z. Borojević, Šamac,
2. Gložić STR, Ursula Jakuš, Prnjavor,                                  Njegoševa bb .............................................................5520350002089183
 Miloša Kondića bb ......................................................5520340000269997      15. Autoprevoznik Željko Stefanović,
3. Ideal-promet STR, D. Simić, Prnjavor,                                 Šamac, Gornja Crkvina .............................................5520070001922745
 Svetog Save bb ...........................................................5520340000267281     16. Omega-s DOO Šamac,
4. Lambada Subotić DOO,                                         Put srpskih dobrovoljaca bb ......................................5520070001922454
 Prnjavor, Svetosavska bb.............................................5520340000263304       17. Restoran Sunce, Zoran Pupčević, Šamac,
5. Dobra godina DOO, Prnjavor, B. Tatarevića 13 ........5520340000980231                 Tišina .........................................................................5520350002149129
6. Dajana STR, Branimir Segić, Prnjavor,                               18. Euro petrol DOO Šamac, Crkvina bb.......................5520070001645907
  Vida Nježića bb ..........................................................5520340001273268    19. Skandal disko bar, B. Savić, Šamac, Tišina bb ........5520350002186377
7. Poljometal P.A., R. Veselinović, Prnjavor,                            20. Sigma komerc DOO Šamac,
  Slavka Jenjića 4 .........................................................5520340001274723      Put srp. dobrovoljaca.................................................5520350002183176
8. Sedmica DOO Prnjavor ..............................................5520340000976254        21. Norka zanatska rad., S. Jovičić, Šamac,
9. Rojal kafe bar, R. Subotić, Prnjavor,                                 Vuka Karadžića 43 ....................................................5520350002128274
 V. Milankovića 7..........................................................5520340001274917     22. Nemita TR, Nada Tanasić,
10. Sloga AD tvor. obuće, Prnjavor, Prvomajska 4........5520340000973635                 Šamac, Donja Slatina ................................................5520350002093839
11. Ludomatic DOO, Prnjavor, Donji Štrpci bb.............5520340001760305              23. Nemita TR, Nada Tanasić,
12. Ratar AD, Prnjavor, Trg srpskih boraca 7 ................5520340000267087              Šamac, ul. Njegoševa bb ...........................................5520350002161254
13. Pil-prom PPTR, N. Živanić, Prnjavor,                               24. Stari sat kafe bar, Miroslav Mićić, Šamac,
  G. Smrtići 71 b...........................................................5520340000261558      Majke Jevrosime park I bb.......................................5520350002245353
14. Club B-52 coctel SUR, Saša Božić,                                25. Stari sat kafe bar, Miroslav Mićić, Šamac,
   Zanatski centar, Prnjavor..........................................5520340002061878         Kralja A. Karađorđevića 16.......................................5520350002456231
15. Big mack SUTR, Ružica Knežević, Prnjavor,                            26. New stile frizerski salon B. Šamac,
  Rade Vranješević bb..................................................5520340001757589        K. A. Karađorđevića 51.............................................5520350002324893
16. Bata STR Marković Dušanka, Prnjavor,                               27. G & V STR Dragana Tomić, Šamac,
  Kulaši bb ...................................................................5520340001635078    Majke Jevrosime bb ..................................................5520350002203740
17. Senso med DOO Prnjavor, Svetog Save bb .............5520340001816953               28. Petrix DOO Šamac,
                                                     Kralja Aleksandra Karađorđevića .............................5520070001795481
18. Natalija restoran, Sibinčić M.,
  Prnjavor, Donji Smrtići .............................................5520340000263595      29. Delta-R DOO Žabar Donji .......................................5520070001643870
19. Terra nostra ZZ, Prnjavor, Hrvaćani bb....................5520340002225129            30. Olja zubna ordinac. Stanić, Šamac,
                                                     Gavrila Principa bb ..................................................5520350002149517
20. Gradina Pezer DOO Prnjavor, Mravica bb...............5520340000265341
                                                     Poslovnica ČELINAC
21. Miljanović SZTUR, Miljanović B., Prnjavor,
  Laze Lazarevića bb....................................................5520340001275790      1. Savičić prom DOO PJ 1 Čelinac,
                                                    I krajiškog proleter. bataljona......................................5520360002178180
22. Đukarić DOO Prnjavor, Vojvode Stepe....................5520340001273559
                                                   2. Sale STR Brankica Pavlović, Čelinac,
23. Klub K SUR kafe bar, Ćetojević,                                   Štrbe bb.......................................................................5520360002394490
  Prnjavor, Jovana Dučića bb.......................................5520340002152670
                                                   3. Pero Ždero pekoteka SUR, Orašan, Čelinac,
24. Todić komerc DOO Prnjavor,                                     I krajiškog prolet. batalj. ............................................5520360002436588
  Živojina Preradovića bb ............................................5520340001271716
                                                   4. Beko electronic DOO Banja Luka, Rade Radića 233..5520360002233858
25. Balu SUR kafe bar M. Živanić,
  Prnjavor, Donji Smrtići bb ........................................5520340002095052       5. God SZTR Malić Mirko, Čelinac, Grabovac bb ........5520360002291961
26. Goga STR, Gordana Knežević,                                   6. Mermer AD Čelinac, Danka Mitrova 22A .................5520360000232851
  Novaka Pivaševića 60 ...............................................5520340001273171          Poslovnica BIJELJINA
27. Ekostep TP DOO Prnjavor, Okolica bb....................5520340002438141             1. Trans-ko DOO, Bijeljina, Srpske vojske 12 ...............5520370000278774
12.07.2010.                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                    XXVII
2. Mačkovac-komerc AD, Lopare, Cara Dušana............5520370001084262               54. Aleksa STR, radnja br. 9., Jeftić, Bijeljina,
3. Gras DOO, Bijeljina, 27. marta 1...............................5520370001086978           Ugao Zmaj Jovina i Gavrila ......................................5520370002201023
4. Laki SUR kafe-bar, vl. Lakić V., Bijeljina,                           55. Aleksa STR radnja br. 7., Jeftić, Bijeljina,
  Gavrila Principa 20 ....................................................5520370001087269      Raskrs. ul. D. Obradovića ..........................................5520370001958232
                                                  56. Aleksa J STR radnja br. 6 Jeft. Bijeljina
5. Zlatar SZTZR, Ljilja Erić, Bijeljina, Robna kuća ......5520370001095805               RK Pobjeda prizemlje štan........................................5520370001921178
6. Deabo DOO, Bijeljina, Šabačkih đaka 1....................5520370001084650            57. Reci da STR, Goran Novaković, Bijeljina,
7. Brest DOO, Bijeljina, Srpske dobrov. garde 137 .......5520370001092604                Raje Banjičića bb .....................................................5520370001910314
8. GM trade DOO, Bijeljina, Ive Andrića 48 B ............5520370001085620             58. Aleksa J STR rad. br. 5 komision Bijeljina,
9. Vožd eksport-import DOO, Bijeljina,                                 Trg kralja Petra I .......................................................5520370001650742
  Glavičice bb ...............................................................5520370000987359  59. Kneginja STR, Janković Milica, Bijeljina,
10. Zera DOO, Bijeljina, Raje Banjičića 69 ..................5520370000987456             Trg kralja Petra I br. 1 ..............................................5520370002016335
11. Sonja STR i komision Petrović, Bijeljina,                           60. Poly star STR, Gaga Blagovčanin Bijeljina,
  Gavrila Principa 18....................................................5520370001093089      Dečanska 165 A.........................................................5520370001712337
12. Donna-D STR, vl. Dragica Babić, Bijeljina,                           61. X-press SZ štamp. graf. rad. ili Bijeljina,
  Njegoševa br. 4..........................................................5520370001097357     Majevička 117 ...........................................................5520370002023028
13. Ana STR, Anđa Nikolić, Bijeljina, RK Pobjeda ......5520370001091731              62. Atena DOO Bijeljina RS, Dvorovi ...........................5520370001644049
14. Vukom STR, Nevenko Vuković, Bijeljina,                             63. Aleksa STR red. br. 4 Jeftić Vio. Bijeljina,
  Nikole Spasojevića 26...............................................5520370001099588        Nikole Tesle bb..........................................................5520370001641333
15. Next-company DOO Dvorovi, Karađorođeva bb.....5520370001699630                 64. Jelena Vladić STR, Malinić Joka, Bijeljina,
16. Lala STR, Radinka Turkiv,                                     Gavrila Principa 10..................................................55203700025055118
   Bijeljina, Majevička 75 ............................................5520370001082613     65. Aleksa J STR radnja br. 2 Jeftić V.,
17. MMS Ristić DOO Bijeljina, Glavičice.....................5520370001080479              Bijeljina, Meše Selimovića .......................................5520370001802547
18. Rajko, sam. fotografska radnja P, Ugljevik,                          66. San DOO Bijeljina, Stefana Dečanskog 117 ............5520370001687214
  Poslovni centar Trgovka............................................5520370001093186      67. Stigma STR, Željko Delić, Bijeljina,
19. Tehnika ros DOO, Bijeljina PC,                                   Kneginje Milice 18....................................................5520370002201314
  Meše Selimovića bb ..................................................5520370001641042     68. DMG DOO Bijeljina, Loznička 41-a .......................5520370002092965
20. Milinvest DOO Ugljevik, Karađorđeva bb ..............5520370001762971             69. Biokolor STR, Cvijetin Mićić, Bijeljina,
                                                    Filipa Višnjića 36 ......................................................5520370001880244
21. Mica-T STR, Radnja 2, Bijeljina PC,
  Filipa Višnjića 58........................................................5520370001696623   70. Davor STR, Davor Dragomirović,
                                                    Bijeljina, Ložnička 109 ............................................5520370002151068
22. Vidas-komerc PP, Bijeljina, 27. marta 84.................5520370000983285
                                                  71. Njegoslav SZFR, Krtolina Njegoš,
23. Vakufljanka ZZ Bijeljina,                                     Bijeljina, Gavrila Principa 6......................................5520370002232063
  Filipa Višnjića 133 ....................................................5520370001090761
                                                  72. Kaza nostra DOO Bijeljina, Komitska 46 ................5520370002370482
24. Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC,
   Kneza Miloša 3.........................................................5520370001697011    73. Mobis fun Aleksa STR komision Bijeljina,
                                                    Miloša Crnjanskog bb ...............................................5520370001093768
25. RGR-geokop DOO Bijeljina,
  Ivana Gorana Kovačića 20 ........................................5520370001811956       74. Balkan Remi DOO Bijeljina, Meše Selimovića 4....5520370001989272
26. Milićević-komerc DOO Bijeljina,                                75. Ehom-commerce DOO Bijeljina
   N. Spasojevića 37.....................................................5520370001090373      Agrotržni centar blok II.............................................5520370001095708
27. Perić DOO, Bijeljina, Komitska bb..........................5520370001098230             Poslovnica KOTOR VAROŠ
28. Luksor distribucija DOO, Bijeljina PC,                             1. Anja pekara, Branimir Đaković, Kotor Varoš,
   Raje Baničića 121 ....................................................5520370001084844     Šiprage .........................................................................5520380002155966
29. Viva DOO, Bijeljina, Baje Stanišića 35 ...................5520370001088433           2. Seka roštiljnica, M. Vranješ, Kotor Varoš,
                                                   Svetosavska 10 ............................................................5520380002155869
30. Kod Cileta SUR bife, Mikić S., Bijeljina,                           3. Mićo knjig. biro, M. Savanović,
  Stefana Dečanskog 189 .............................................5520370002033116       Kotor Varoš, Novo naselje bb......................................5520380002211547
31. Verano motors DOO,                                       4. Đukinac DOO Kotor Varoš,
  Bijeljina, Pavlovića put bb ........................................5520370001084068       Obodnik .......................................................................5520380002223478
32. Bajs-komerc DOO, Bijeljina, F. Višnjića 79 ............5520370000983673            5. Melem apoteka, Danko Žmarić, Kotor Varoš,
33. Nina STR, Alena Petković, Bijeljina,                               Cara Dušana bb ..........................................................5520380002146945
  Srpske vojske 311......................................................5520370001086784    6. Petrokomerc DOO Kotor Varoš,
34. Far commerce DOO Bijeljina, 1. maj ......................5520370001088045            Svetosavska 10 ............................................................5520380002348123
35. Grande SZT zlatarska radnja, Bijeljina,                            7. Bojan SZR, Dragan Panić, Kotor Varoš,
  Svetog Save 76 ...........................................................5520370001782468    Kruševo Brdo bb .........................................................5520380002189334
36. Skuter autoservis SZR, Bijeljina, Tiršova 3 .............5520370001929811           8. Trend 2 STR, Šmugović Snježana,
37. Sikima auto servis SZR, Bijeljina, Amajlije,                           Kotor Varoš, Cara Dušana ..........................................5520380002435423
  Kovanluci ..................................................................5520370002233033  9. Hrustan SZR mesnica, Botić Hrus.
38. Autocit DOO Banja Luka, Marka Lipovca 165 .......5520370001676932                 Kotor Varoš, Trg palih srpskih boraca........................5520380002214166
39. Pejičić DOO Bijeljina, Srpske vojske 322 ...............5520370002135936            10. Bomi SZR friz. salon, Kuzmić N., Kotor Varoš,
40. Euro TV shop STR, vl. Kokorović,                                 Svetosavska bb ...........................................................5520380002354719
  Bijeljina, 27. marta 3.................................................5520370001097454       Poslovnica DERVENTA
41. Ružica SZFR, Ružica Milošević,                                 1. PMM DOO, Derventa, Kralja Petra I bb....................5520400001044151
  Bijeljina, Miloša Crnjanskog bb ...............................5520370001093671        2. Market-M STR, Brankica Marić, Derventa,
42. PC Snajper STR, A. Mirčić,                                    Sv. Save S-55...............................................................5520400001035033
  Bijeljina, Miloša Obilića 17 ......................................5520370002267080      3. Zorica SZR modni salon, Micetan, Derventa,
43. Primus DOO Bijeljina,                                      Kralja Petra I bb ..........................................................5520400001045412
  Stefana Dečanskog 258 ..............................................5520370001092216      4. Kod Peđe SUR, Milja Babić, Derventa,
44. Daar compani DOO Bijeljina,                                   Srpske vojske bb..........................................................5520400001033966
  Save Kovačevića 4 ....................................................5520370001088918     5. Trgomont DOO, Derventa, Svetog Save S-55/27 ......5520400000997203
45. Vanja SUR kafe bar, Ivan Mec, Bijeljina,                            6. Kerafleks SP, Boro Dobrilović, Derventa,
  Trg Đ. Draže Mihajlovića .........................................5520370002290069        Petra Mećave 14 ..........................................................5520400001049680
46. Arena SUR bife, Predrag Jeličić,                                7. Peta brzina a.š., Lj. Perić, Derventa, Crnča bb...........5520400001039689
  Bijeljina, Račanska bb...............................................5520370002060955     8. Drvo-produkt systems DOO Derventa, Sv. Save bb ..5520400000283768
47. Novinska agencija Balkan press Bijeljina,                           9. King SUR, Petar Marković, Derventa,
  Trg kralja Petra I Karađorđevića ...............................5520370001904397         Derventskih oslobodilaca SP-34 ................................5520400001040659
48. Anja 2 STR, Rajka Đokić,                                    10. Kuzmanović DOO Derventa, Stevana Nemanje bb .5520400000281828
  Bijeljina, Srpske vojske 186.......................................5520370002053680       11. Antik SUR kafe bar, Z. Milanović, Derventa,
49. Penelopa STR, Radmila Bajić, Bijeljina,                              Stevana Nemanje 26...................................................5520400001484434
  Raje Banjičića bb .......................................................5520370002079288    12. Oaza SUR, Milenko Plavšić, Derventa,
50. Rosić SZ elektromeh. rad. Rosić, Bijeljina,                            Nikole Tesle bb..........................................................5520400001043860
  Karađorđeva 42 .........................................................5520370002079676    13. Nešo STR, Blagoje Sekulić, Derventa,
51. Akvaterm DOO Balatun, Trnjaci ..............................5520370001092119            Kostreš 45..................................................................5520400001486083
52. Elmont DOO Bijeljina PC,                                    14. Đekić papirna konfekcija DOO Derventa,
  Stefana Dečanskog 7 ..................................................5520370001704092        Osojci 31 ..................................................................5520400000998658
53. Aleksa STR, rad. br. 8, Jeftić V., Bijeljina,                         15. Mastped-prom STR, Dražen Marić, Derventa,
  Miloša Obilića i svetog Save......................................5520370002121677         Gavrila Principa 17....................................................5520400001048710
XXVIII                                  OGLASNI DIO - Broj        66                                 12.07.2010.

16. Samba SUR caffe bar, Pijetlović, Derventa,                            6. Media 3 DOO Srebrenica, Maršala Tita.....................5520410002192097
  Đenerala Draže bb.....................................................5520400001486374      7. Moss STR, Marija Ješić, Bratunac,
17. Stampfl DOO Derventa, Kralja Petra I ....................5520400001485986             Trg Miloša Obilića.......................................................5520410002335366
18. Ukrina, opšta zemljoradnička zadruga,                              8. Time out STR i komision Beatov Bratunac,
  Derventa, Kalenderovci bb........................................5520400001487344          Svetog Save BB-mega................................................5520410002181815
19. Vesna SZR friz. salon, Derventa,                                 9. Ekonomija STR Vasić Goran, Bratunac, 17. aprila....5520410002177644
  Derventskih oslobodilaca 34 .....................................5520400001038525        10. Kllik STR Todorović Goran, Bratunac,
20. Sajmište STR pij. tezga Stanić,                                   Dučićeva bb ...............................................................5520410002350110
  Derventa, Srpske vojske bb.......................................5520400001481718        11. Vesna STR, Matić Amna, Bratunac,
21. D-Dijana DOO Derventa, Jasikovača 57 .................5520400000998949                Gavrila Principa bb....................................................5520410002182785
22. Krin SZR cvjećara, vl. Miroslavka,                                12. Vesna STR prodavnica br. 2 mati. Bratunac.............5520410002336821
  Derventa, Kralja Petra I bb .......................................5520400002003190       13. Breza STR, Dejan Arsenović, Bratunac,
23. Garfild SUR, Stanimir Radojčić, Derventa,                              Svetog Save 244 ........................................................5520410002168332
  Srpske vojske SP 106 ................................................5520400001035615      14. Gaga SZR, Vujadin Đokić, Bratunac,
24. Diana STR, Diana Asentić, Derventa,                                 Drinska bb .................................................................5520410002321107
  Derventski lug bb ......................................................5520400001048419     15. Pip DOO Bratunac, Gavrila Principa bb ..................5520410002165907
25. Palma STR cvjećara, Sekulić S., Derventa,                            16. Megaturs DOO Bratunac, Svetog Save bb...............5520410002305005
  Derventskih oslobodilaca ..........................................5520400001482882       17. Brko fotograf. radnja Beatović Bratunac,
26. ICN apoteka DOO, Derventa,                                      Gavrila Principa bb....................................................5520410002186859
  Stevana Nemanje bb..................................................5520400001032705       18. Taksi, Milanović Novica, Bratunac,
27. Trgopromet ODP, Derventa, Željeznička 1 ..............5520400001048904                Stajalište br. 4 (zanatski) ...........................................5520410002386582
28. Rafaelo SZR, Biljana Legin,                                   19. Lela STR, Jovanović Jelica, Bratunac,
  Derventa, 1. maja 88 .................................................5520400002252480        Vidovdanska 20 .........................................................5520410002236038
29. D & N autolimar SZR, vl. Jevtić, Derventa,                            20. Agros DOO Bratunac, Cara Lazara 25.....................5520410002239821
  Derventski lug br. 223 ...............................................5520400001931507      21. Ribosport RD STR, Markočević D., Bratunac,
30. Gloria STR cvjećara, Sekulić S., Derventa,                              Svetog Save bb ..........................................................5520410002206259
  Mladena Stojanovića bb ............................................5520400001045315       22. Miki STR, Mlađenović Milivoje, Bratunac,
31. M & R STR, vl. Zoran Pivaš, Derventa,                                Svetog Save bb ..........................................................5520410002284538
  Bosanski Lužani bb ...................................................5520400001488411        Poslovnica UGLJEVIK
32. Trg SUR buregdžinica, M. Sarić, Derventa,                            1. Seven DOO Ugljevik, Prve majevičke brigade bb.....5520370001809240
  Trg oslobođenja .........................................................5520400001046479
                                                   2. Soba STR, Dragan Stojkovski, Ugljevik,
33. Tanja STR Srebro, Tanja,                                      Zanatski centar pijaca.................................................5520420002335705
  Derventa, M. Vujakovića 43 .....................................5520400001484337
                                                     Poslovnica LAUŠ
34. E.M. company DOO Derventa,
  M. Bjeloševića Belog 1 .............................................5520400001030474       1. Amaro SUR, Srećko Josić, Banja Luka, Motike ........5520300002228235
35. Saša - DD STR, vl. Mirjana Popović, Derventa,                          2. Ananas STR, Marina Jorgić, Banja Luka,
  Kostreš bb..................................................................5520400001488217    Dušana Jokića 4A ........................................................5520430002324792
36. DM-nekretnine agencija Mandić, Derventa,                             3. Xong Ji DOO Banja Luka, Karađorđeva 276 ............5520020001799897
  Kralja Petra I bb ........................................................5520400002290213    4. Dokument servis DOO Banja Luka,
37. Underground N-1 SUR caffe bar, Derventa,                              Karađorđeva 195 ........................................................5520430002286768
  9. maja bb ..................................................................5520400001489575  5. Stanogradnja commerce DOO Banja Luka,
38. Dva bora STR, Ostoja Tanasić,                                    Karađorđeva 378 ........................................................5520020002310893
  Derventa, Polje bb .....................................................5520400001483367     6. Kondor STR Anita Budiša, Banja Luka,
39. Siniša DOO turistička agencija, Derventa,                              Pavlovac 72 ................................................................5520430002302579
  Derventskih oslobodilaca ..........................................5520400002164889       7. Forteco DOO, Trn, 23. aprila 6A ...............................5520430002395020
40. Biskom STR, Ljiljana Kojić,                                   8. Apoteka Đurđevak Čurlić Boban,
  Derventa, Bos. Lužani bb..........................................5520400001047740         Laktaši, Slatina bb ......................................................5520430002470389
41. Lan zemljorad. zadr. Derventa, V. Sočanica.............5520400002107465             10. Studio Mila SZR Cvetković M., Banja Luka,
42. Mil-prom STR, S. Miladinović,                                    Jovanke Gajić Zmijanjke 4.........................................5520430002511905
  Derventa, Derv. oslobodilaca SP 1............................5520400001049777             Poslovnica SOKOLAC
43. Tranzit DOO Derventa,                                      1. Cartieer SZTR, Dragana Bakmaz, Sokolac,
  V. Stepe Stepanovića bb ............................................5520400000997882        Jove Jankovića bb........................................................5520090002024303
44. Faraon SUR kafe bar, vl. A. Nović,                                2. Teletina STR trgovina Sokolac,
  Derventa, Milovana Bjeloševića Belog......................5520400002173037              Gruja Novakovića 1 ...................................................5520090002159618
45. Boki SP, Božana Kenjalo, Derventa,                                3. Baća DOO Sokolac, Cara Lazara bb ..........................5520090002250119
  Srpske vojske bb .......................................................5520400001977679     4. Radio Sokolac DOO Sokolac, Glasinačka bb ............5520450002363106
46. “Veselin Masleša” STR, A. Sibinčić, Derventa,                             Poslovnica STARČEVICA
   Marije Bursać SP-70 ................................................5520400001486665      1. Ćetojević komerc DOO Banja Luka,
47. Triveks STR, Milica Trivičević, Derventa,                              Ivana Gorana Kovačića 56 .........................................5520460002469369
  Ukrinska bb ...............................................................5520400001041241   Xypo Alpe-Adria-bank a.d. Banja Luka
48. Dim SZR, Stojanović Milan, Derventa, Polje bb .....5520400001489866               1. Novaković promet DOO, Laktaši, Aleksandrovac .....................01883887
49. Nektar SUR kafe bar, Nikolić R., Derventa,                            2. Tvornica prečistača AD Rogatica, Janka Jolovića 4...................01115014
  Derventski lug bb ......................................................5520400001044830                                           (01-2984/10-so)
50. Andi STR, Goran Uzelac, Derventa,
  Osinjskih brigada 24 .................................................5520400002394003
51. Živković SZR autopraon. i vulkan., Derventa,
                                                               SUDSKE OBJAVE
  Polje bb......................................................................5520400002258979
52. Gloria-Sliško STR, Sliško D.
  Derventa, 1. maja 63 .................................................5520400002270134
                                                          LIKVIDACIJE I STE^AJI
53. Suza DOO Derventa, 1. maja . .................................5520400001485210
54. Miličić transport DOO Derventa,
  Kralja Petra I bb ........................................................5520400001482009      Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0
55. Pronto SUR kafe bar, Spremo B., Derventa,                            St 000511 06 St, od 29.06.2010. godine, zakazan nastavak izvještajnog
  Derventskih oslobodilaca SP 28................................5520400002521267          ročišta (skupština povjerilaca) u postupku stečaja nad imovinom stečajnog
                                                   dužnika AD “Fabrika šećera Bijeljina” Velika Obarska, za četvrtak
56. Petar Pan STR butik, vl. Tomić, Derventa,                            22.07.2010. godine, u 10,30 časova, u sudnici 16 Osnovnog suda u Bijeljini.
  Njegoševa bb .............................................................5520400002124149    Pozivaju se stečajni upravnik, stečajni dužnik i povjerioci da prisustvuju
   Poslovnica BRATUNAC                                       ročištu u zakazano vrijeme. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli
1. Aspresa export DOO Bratunac, Svetog Save bb ........5520200001846933               Okružnog privrednog suda u Bijeljini, 30.06.2010. godine.
2. Kafana Kod Ilije SUR, Nikolić S., Bratunac,                                                            (59 0 St 000511 06 St-su)
 Dositeja Obradovića bb ...............................................5520410002345842
3. Tina STR, Radmila Lazić, Bratunac,
 Gavrila Principa, lamela 1 ...........................................5520410002298215                    OBAVJE[TENJA
4. Igraonica Mortal kombat, Perić,
  Bratunac, Petra Kočića bb..........................................5520410002179390          Kod Okružnog suda u Banjoj Luci vodi se vanparnični postupak
5. Cazablanca SUR kafe bar, Bratunac,                                predlagača Ljubana Prodana, zastupanog po privremenom zastupniku Radi
 Trg Miloša Obilića bb..................................................5520410002205095      Ćulibrku, protiv protivnika predlagača Aline Sonntag, sada nepoznatog
12.07.2010.                          OGLASNI DIO - Broj      66                              XXIX
boravišta, radi priznanja Odluke Opštinskog suda Pforzheim, broj: 5 F 368/08,  znatog prebivališta, radi utvrđivanja prava vlasništva, donio je 22.06.2010.
od 11.02.2010. godine. Sud je protivniku predlagača, u smislu člana 296. stav  godine sljedeći
1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, postavio privremenog za-                     OGLAS
stupnika Čedu Niškanovića, advokata iz Banje Luke. Privremeni zastupnik
će protivnika predlagača zastupati u postupku sve dok se protivnik          Kod ovog suda vodi se postupak po tužbi tužioca Babić Nede, sina
predlagača ili njen punomoćnik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ      Stojana iz Tolise, zastupanog po punomoćniku Iliji Andriću, advokatu iz
starateljstva ne obavijesti Sud da je protivniku predlagača postavio staraoca.  Modriče, protiv tuženih Sajlović Ljubice i dr. radi utvrđivanja prava vla-
                                         sništva. Tuženim: Sajlović Ljubici, Sailović Savi, Sajlović Jovici i Vasiljević
                           (11 0 V 003476 10 V-su)   r. Sailović Spasi postavlja se privremeni zastupnik advokat Dragan
                                         Davidović iz Modriče, koji će ih zastupati sve dok se tuženi ili njihovi
   Kod Okružnog suda u Banjoj Luci vodi se vanparnični postupak pre-      punomoćnici ne pojave pred Sudom.
dlagača Nedeljka Đukića iz Njemačke, Heckstr. 27, 33609 Bielefeld, protiv                                (86 0 P 013598 10 P-su)
protivnika predlagača Danijele Đukić, rođ. Friedrich, sada nepoznatog
boravišta, radi priznanja Odluke Osnovnog suda Bielefeld, broj: 34 F         Kod Osnovnog suda u Novom Gradu vodi se postupak po prijedlogu
1614/00, od 3.07.2001. godine. Sud je protivniku predlagača, u smislu člana   predlagača Maksimović Radojke iz Mrakodola bb, radi proglašenja umrlim
296. stav 1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, postavio privre-  Lajšić Milana, sina Pere i majke Anđe, rođ. u selu Tavija 28.06.1902. godine,
menog zastupnika Jovu Pilipovića, advokata iz Banje Luke. Privremeni za-     gdje je i živio do početka II svjetskog rata. Poziva se svako lice koje o živo-
stupnik će protivnika predlagača zastupati u postupku sve dok se protivnik    tu imenovanog nešto zna, da se javi ovom sudu ili Centru za socijalni rad
predlagača ili njen punomoćnik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ      Kostajnica u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa. U protivnom
starateljstva ne obavijesti Sud da je protivniku predlagača postavio staraoca.  će nestali biti proglašen umrlim.
                           (011-0-V-10-000 045-su)                               (76 0 V 004111 10 V-su)
  Kod Osnovnog suda u Doboju vodi se postupak po prijedlogu Šćević         Kod Osnovnog suda u Prijedoru vodi se postupak po tužbi RJ
Marka iz Dugog sela, R. Hrvatska, radi proglašenja umrlom Šćević rođ.      “Elektrodistribucija” Prijedor, protiv tuženog Šemović Ćamila iz Prijedora,
Galić Kate, rođ. 8.01.1898. godine, u Foči, da je umrla 26.05.1992. godine,   koji je sada nepoznatog boravišta. Sud je tuženom Šemović Ćamilu
u Foči, opština Doboj. Poziva se svako lice koje o životu imenovane nešto    postavio privremenog zastupnika, advokata Zubanović Sandu iz Prijedora,
zna da se javi ovom sudu ili privremenom staraocu Kovčić Bosiljki, iz      koja će tuženog zastupati sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi
Doboja, ul. Đenerala Draže 35/16, opština Doboj u roku od 90 dana od dana    pred Sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio
objavljivanja oglasa. U protivnom će biti proglašena umrlom.           staraoca.
                           (85 0 V 009424 09 V-su)                               (77 0 P 001906 03 P-su)
   Osnovni sud u Modriči, sudija Renata Stojanović-Kuzmanović, u           Kod Osnovnog suda u Prijedoru vodi se postupak po tužbi RJ
pravnoj stvari tužioca Đurić Mirka, sina Vladimira iz Modriče, ul. Vuka     “Elektrodistribucija” Prijedor, protiv tuženog Ratković Mirka iz Prijedora,
Karadžića bb, zastupanog po punomoćniku Novaku Gojkoviću, advokatu iz      koji je sada nepoznatog boravišta, radi duga. Sud je tuženom Ratković Mirku
Modriče, protiv tuženih Suljić Seada i drugih, sada nepoznatog mjesta pre-    postavio privremenog zastupnika, advokata Bajić Slavicu iz Prijedora, koja
bivališta i boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, vanraspravno      će tuženog zastupati sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred
13.05.2010. godine, donio je sljedeće                      Sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca.
                 OGLAS                                                 (77 0 P 001858 04 P-su)
   Tuženim: Suljić Nevrezi, kćeri Saliha iz Modriče i Suljić Nihadu, iz
Modriče, sada nepoznatog mjesta prebivališta i boravišta, postavlja se
privremeni zastupnik advokat Mirko Lukić iz Modriče, koji će ih sve zastu-
                                              UPIS U SUDSKI REGISTAR
pati, dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom.
                           (86 0 P 011029 10 P-su)     Kod Osnovnog suda u Doboju u knjigu registra F1, pod brojem 53,
                                         23.06.2010. godine, upisano je osnivanje udruženja građana, pod nazivom:
                                         Omladinski savez “Gusti Teslić”. Skraćeni naziv je: OS “Gusti Teslić”, sa
   Osnovni sud u Modriči, po sudiji Milki Savić, u pravnoj stvari       sjedištem u Tesliću, Gusti Teslić bb, osnovan 8.01.2010. godine, sa svojstvom
tužiteljice Stević Janje, kćeri Tihomira iz Žabara Donjih, zastupan po      građansko-pravnog lica i sa osnovnim ciljevima da u skladu sa Ustavom i
punomoćniku Gojković Novaku, advokatu iz Modriče, protiv tuženih Stević     važećim zakonskim propisima i u saradnji sa organima vlasti, institucijama i
Steve iz Žabara Donjih i dr., sada nepoznatog boravišta i prebivališta, radi   organizacijama radi na: zaštiti i zastupanju obrazovnih, društvenih, kulturnih i
utvrđivanja prava vlasništva, donio je 17.06.2010. godine, sljedeći       drugih prava i interesa omladine, zaštiti standarda i socijalnog statusa omladine,
                 OGLAS                     doprinosu ostvarivanja slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, soci-
                                         jalno-pravednog i nenasilnog društva. Udruženje će zastupati i predstavljati
   Kod ovog suda u toku je parnični postupak po tužbi tužioca Stević      Elmir Bilinović iz Gusti bb, Teslić, u svojstvu predsjednika Skupštine.
Janje, kćeri Tihomira iz Žabara Donjih, zastupane po punomoćniku                                     (085-0-F1-10-000 053-su)
Gojković Novaku, advokatu iz Modriče, protiv tuženih: Stević Steve, sina
Jove, Stanić Milice, rođ. Stević, Stević Petre, kćeri Marka, Stević Vase, sina    Kod Osnovnog suda u Doboju u knjigu registra F1, pod brojem 65,
Marka, Stević Pere, sina Marka, Stević Jovanke, žene Jove, Stević Milorada,   23.06.2010. godine, upisano je osnivanje udruženja građana, pod nazivom:
sina Jove, Stević Jove, sina Steve, Sarvan rođ. Gajić Ljubice, Gajić Đorđa,   “Gornja Kostajnica” Kostajnica, sa sjedištem u Kostajnici bb, Dom kulture,
sina Dušana, Gajić Mile, sina Dušana, Tošić rođ. Stević Mare, Stević Vase,    osnovano 1.06.2010. godine, sa svojstvom građansko-pravnog lica i sa
sina Marka iz Žabara Donjih, Stević Đorđa, sina Marka, Stević Borislava,     osnovnim ciljevima da u skladu sa Ustavom i važećim zakonskim propisima
sina Marka iz Žabara Donjih, Stević Petra, sina Marka, Stević Dušana, sina    i u saradnji sa organima vlasti, institucijama i organizacijama radi na:
Ivana, Stević Milana, sina Lazara iz Žabara Donjih, Stević Petra, sina      zalaganje na racionalnom korišćenju i upravljanju lokalnim vodovodom
Lazara, Sharia Sofije rođ. Stević, Stević Nebojše, sina Dušana, Jovanović    “Gornja Kostajnica”, kao dobrom od zajedničkog interesa, iniciranje mjera i
Dušanke rođ. Stević, Filipović Gorana, sina Jovana, Filipović Siniše, Stević   postupka na održavanju vodovoda i ispravnom stanju od strane korisnika,
Ivana, sina Milana iz Žabara Donjih, svi iz Donjih Žabara, svi sada nepo-    predlaganje načina snabdijevanja korisnika izvorskom vodom za piće,
znatog prebivališta, radi utvrđivanja prava vlasništva. Tuženim se postavlja   zalaganje za korišćenje vode za piće na racionalan i ekonomičan način kojim
privremeni zastupnik advokat Zoran Tanasić iz Modriče koji će ih zastupati    se ne ugrožavaju svojstva vode i ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi
sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom.          i životinja. Udruženje će zastupati i predstavljati Borivoje Filipović iz
                           (86 0 P 012145 10 P-su)  Kostajnice, JMBG 1411939120002, u svojstvu predsjednika Skupštine.
                                                                    (085-0-F1-10-000 065-su)
   Osnovni sud u Modriči, po sudiji Milki Savić, u pravnoj stvari tužioca
Sailović Nikole, sina Ignjata iz Skugrića, zastupan po punomoćniku Zoranu       Kod Osnovnog suda u Doboju u knjigu registra F1, pod brojem 50,
Tanasiću, advokatu iz Modriče, protiv tuženih Sajlović Milana iz Skugrića i   29.06.2010. godine, upisano je osnivanje udruženja građana, pod nazivom:
dr., sada nepoznatog boravišta i prebivališta, radi utvrđivanja prava vlasni-  Ženski fudbalski klub “Proleter” Teslić. Skraćeni naziv: ŽFK “Proleter”
štva, donio je 30.06.2010. godine sljedeći                    Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Radolnika bb, osnovano 25.12.2009.
                 OGLAS                     godine, sa svojstvom građansko-pravnog lica i sa osnovnim ciljevima da u
                                         skladu sa Ustavom i važećim zakonskim propisima i u saradnji sa organima
   Kod ovog suda u toku je parnični postupak po tužbi tužioca Sailović     vlasti, institucijama i organizacijama radi na: saradnja i održavanje kontakta
Nikole, sina Ignjata iz Skugrića, zastupanog po punomoćniku Zoranu        sa drugim sportskim organizacijama i organima Fudbalskog saveza
Tanasiću, advokatu iz Modriče, protiv tuženih: Sajlović Milana iz Skugrića,   Republike Srpske, obezbjeđenje kvalitetnih uslova za obavljanje osnovne
Sajlović Sime, sina Đokana iz Skugrića, Sajlović Cvjetka, sina Đokana iz     djelatnosti, koja je od opšteg interesa (prostor, sportski tereni, dvorana i
Skugrića, Sajlović Bogosava, sina Đokana iz Skugrića, Sajlović Milana, sina   drugo) za normalne aktivnosti svih selekcija kako u pripremnom periodu,
Đokana iz Skugrića, Filipović Petra iz Skugrića, Božić r. Filipović Petre iz   tako i u takmičarskoj sezoni, blagovremeno obezbjeđenje kvalitetnih
Skugrića, Filipović Steve, sina Petra iz Skugrića, Milošević rođ. Filipović   stručnih kadrova - trenera za rad u svim selekcijama, kao i obezbjeđenjem
Slavice iz Skugrića, Mahmutbegović Emira iz Modrče, svi sada nepoznatog     kvalitetnih sportskih radnika za sprovođenje aktivnosti i djelatnosti u Klubu,
prebivališta, radi utvrđivanja prava vlasništva. Tuženim se postavlja privre-  te usvojenih planova i programa rada, aktivnosti i zacrtanih ciljeva u
meni zastupnik advokat Novak Gojković iz Modriče koji će ih zastupati sve    ostvarivanju rezultata svih sekcija. Udruženje će zastupati Siniša Gavrić iz
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom.            Teslića, ul. Karađorđeva L-G2, JMBG 1704983123598, u svojstvu pred-
                           (86 0 P 014833 10 P-su)  sjednika Kluba.
                                                                    (085-0-F1-10-000 050-su)
   Osnovni sud u Modriči po sudiji Miladinović Vinku, u pravnoj stvari
tužioca Babić Nede, sina Stojana iz Tolise, zastupanog po punomoćniku Iliji     Kod Osnovnog suda u Doboju u knjigu registra F1, pod brojem 59,
Andriću, advokatu iz Modriče, protiv tuženih Sajlović Ljubice i dr. nepo-    17.06.2010. godine, upisano je usklađivnje unutrašnjih akata sa odredbama
XXX                           OGLASNI DIO - Broj     66                          12.07.2010.

Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”,    izvoz, proizvodnju i usluge Teslić, kao i brisanje lica ovlašćenog za zastu-
broj 52/01), u smislu odredbe člana 48. stav 1., promjena sjedišta i promjena  panje u svojstvu zamjenika direktora Kurtović Amira. Subjekat upisa će
lica ovlašćenog za zastupanje kod udruženja građana, pod nazivom:        ubuduće poslovati pod nazivom: “Centar-Am” društvo s ograničenom
Udruženje građana Opštinska organizacija Crvenog krsta Modriča. Sjedište    odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, proizvodnju i usluge
opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča je u ul. Stepe Stepanovića bb.   Teslić.
Udruženje će ubuduće zastupati Dušan Bogdanović u svojstvu predsjednika                               (60-0-Reg-10-000 143-su)
Opštinske organizacije umjesto ranije upisanog Milenka Popovića, za pot-
predsjednika Opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča imenuju se         Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-
Marjanović dr Mišo i Isić Rešad umjesto ranijeg potpredsjednika Jove      000 169, od 28.5.2010. godine, upisano je osnivanja društva s ograničenom
Jovanovića, te Stanko Tomić, sekretar Udruženja.                odgovornošću pod nazivom: “Konstrukcije P&B” društvo s ograničenom
                          (085-0-F1-10-000 059-su)   odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Modriča. Skraćena oznaka
                                        firme: “Konstrukcije P&B” d.o.o. Modriča. Sjedište Društva je u Modriči,
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000     ul. Dositeja Obradovića bb. MBS subjekta upisa: 60-01-0088-10, JIB
190, od 11.06.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata sa   4403165660007. Osnivači Društva su strano fizičko lice Bertuzzo Nicola,
odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike      Campiglia Dei Berici, ul. Crocetta 22A, iz R. Italije, pasoš broj B 183086 i
Srpske”, br. 127/08 i 58/09), osnivanje dijela društva - Poslovne jedinice   domaće fizičko lice Popadić Veselinka, Cerovica bb, opština Doboj, l.k. broj
Lukavac, kao i usklađivanje naziva naseljenog mjesta označenog kao       03GFB0113. Osnovni kapital Društva čini upisani novčani ulog u iznosu od
sjedište društva sa odredbama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike  2.000,00 KM, koji je u cijelosti i uplaćen. Svaki od osnivača uplatio je iznos
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/09), kod subjekta     od po 1.000,00 KM. Na osnovu tog uloga osnivači imaju po 50% udjela u
upisa koji posluje pod nazivom: “Inspectorate Balkan” d.o.o. za tehničku    kapitalu Društva. Lice ovlašćeno za zaslupanje Društva je Popadić Veselinka
zaštitu i kontrolu Brod, koji će ubuduće poslovati pod nazivom:         u svojstvu direktora, bez ograničenja ovlašćenja. U unutrašnjem i spoljnotr-
“Inspectorate Balkan” d.o.o. za tehničku zaštitu i kontrolu Brod. Skraćena   govinskom poslovanju Društvo ima upisano pravo obavljanja sljedećih
oznaka firme: “Inspectorate Balkan” d.o.o. Brod. Sjedište Društva je u     šifara djelatnosti, kako slijedi: 20.101, 20.200, 20.300, 20.400, 45.110,
Brodu, ul. Svetog Save bb. Organizacioni dio Društva koji se osniva       45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.310,
poslovaće, pod nazivom: “Inspectorate Balkan” d.o.o. za tehničku zaštitu i   45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450,
kontrolu Brod - Poslovna jedinica Lukavac. Sjedište dijela Društva je u     45.500, 60.240, 63.120, 74.140, 74.200 i 74.300.
Lukavcu, ul. Željeznička broj 1. Navedena poslovna jedinica ima upisano                               (60-0-Reg-10-000 169-su)
pravo obavljanja djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Društva. Lice
ovlašćeno za zastupanje navedene PJ je direktor Društva Caraiman Marian,
pasoš br. 14675319, sa prebivalištem u Rumuniji, Judetul Colorasi, i privre-     Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60-0-Reg-10-000
menim boravkom u Brodu, ul. Majke Jugovića broj 84 a.              141, od 28.5.2010. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom
                          (60-0-Reg-10-000 190-su)   odgovornošću, pod nazivom: “Techne - B” društvo s ograničenom odgo-
                                        vornošću Doboj. Skraćena oznaka firme: “Techne - B “ d.o.o. Doboj.
                                        Sjedište Društva je u Doboju, ul. Karađorđeva 51. MBS subjekta upisa: 60-
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60-0-Re-10-000     01-0086-10, JIB 4403164000003. Osnivač Društva je Zorec Aleš iz Ptuja,
152, od 7.6.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i opštih akata  Selska cesta 034, Slovenija, pasoš broj P00671127. Osnovni kapital Društva
sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike     čini upisani i uplaćeni novčani ulog osnivača u iznosu od 2.000 KM, na
Srpske”, br. 127/08 i 58/09), usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti     osnovu kojeg osnivač stiče 100% udjela u kapitalu. Lice ovlašćeno za
osnovnog kapitala sa njegovom vrijednošću upisanom u registru Suda,
promjena lica ovlašćenog za zastupanje, brisanje poslovnih jedinica sa     zastupanje Društva je Tešić Božo iz Teslića, ul. Đurđevdanska, l.k. broj
sjedištem u Srpskom Brodu i Derventi, te promjena lica ovlašćenog za za-    05EJC2945, u svojstvu direktora, bez ograničenja ovlašćenja prilikom skla-
stupanje kod subjekta upisa koji je poslovao pod nazivom: “Interprom”      panja pravnih poslova pojedinačne vrijednosti do 5.000,00 KM, a za poslove
preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo, ugostiteljstvo i  veće vrijednosti uz odobrenje pismene saglasnosti Skupštine Društva. U
turizam d.o.o. Derventa, koji ubuduće nastavlja poslovati pod nazivom:     unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju Društvo ima upisano pravo
“Interprom” d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo, ugo-   obavljanja sljedećih šifara djelatnosti: 25.240, 26.120, 26.150, 26.210,
stiteljstvo i turizam Derventa. Ulog člana Društva čine novčana sredstva u   26.240, 26.250, 26.260, 26.820, 27.520, 27.530, 27.540, 28.110, 28.120,
iznosu od 5.136,00 KM, na osnovu kojeg član Društva stiče udio u navede-    28.400, 28.510, 28.730, 28.740, 28.750, 36.110, 36.120, 74.200, 74.300.
nom subjektu upisa u iznosu od 100%. Lice ovlašćeno za zastupanje nave-                               (60-0-Reg-10-000 141-su)
denog privrednog društva je Neven Knežević iz Dervente, ul. Petra Mećave
broj 37, l.k. broj 04EQA8334, koji zastupa Društvo u svojstvu direktora bez      Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-
ograničenja ovlašćenja.                             000 179, od 7.6.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata sa
                         (60-0-REG-10-000 152-su)   odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike
                                        Srpske”, br. 127/08 i 58/09), promjena djelatnosti i promjena adrese
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-      prebivališta kod lica ovlašćenog za zastupanje kod subjekta upisa, pod
000 142, od 7.06.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata   nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Eling male
sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike     hidroelektrane” Teslić, koji će ubuduće poslovati pod nazivom: Društvo s
Srpske”, br. 127/07 i 58/09) i osnivanje dijela društva - Poslovne jedinice 1  ograničenom odgovornošću “Eling male hidroelektrane” Teslić. Promjena
Sarajevo kod subjekta upisa pod nazivom: “Efekt zdravlja” društvo sa      djelatnosti izvršena je tako da je pored postojećih djelatnosti izvršen upis
ograničenom odgovornošću Modriča, za promet i usluge. Dio Društva će      novih djelatnosti označenih šiframa: 51.380, 52.230 i 52.270. Nova adresa
poslovati pod nazivom: “Efekt zdravlja” društvo sa ograničenom odgo-      prebivališta lica ovlašćenog za zastupanje Malić Dragoljuba je Banja
vornošću Modriča, za promet i usluge, Poslovna jedinica 1 Sarajevo, sa     Vrućica, ul. Tanaska Rajića bb.
sjedištem u Sarajevu, Trg djece Dobrinje br. 3, opština Sarajevo - Novi Grad.                            (60-0-Reg-10-000 179-su)
Poslovna jedinica ima upisano pravo obavljanja djelatnosti u okviru regi-
strovanih djelatnosti Društva. Lice ovlašćeno za zastupanje Poslovne         Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000
jedinice je Misirlić Goran, l.k broj 10BSJ1311 iz Sarajeva, Aleja lipa 61,   144, od 18.5.2010. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom
Bulevar Meše Selimovića br. 29, u svojstvu rukovodioca Poslovne jedinice,    odgovornošću, pod nazivom: DOO za proizvodnju i trgovinu “Din promet”
bez ograničenja u okviru registrovanih djelatnosti Poslovne jedinice.      Teslić. Skraćeni naziv: DOO “Din promet” Teslić. Sjedište Društva je u
                          (60-0-Reg-10-000 142-su)   Tesliću, u ul. Krajiška bb, MBS subjekta upisa: 60-01-0076-10, JIB
                                        4403159340009. Osnivač Društva je Kurtović Amir iz Donjeg Ruževića bb,
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60-0-Reg-10-000     opština Teslić, lična karte: 03EJA0859, koji je istovremeno upisan i kao lice
058, od 10.5.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata sa   ovlašćeno za zastupanje Društva u svojstvu direktora, bez ograničenja
odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike      ovlašćenja. Osnovni kapital Društva čini upisani ulog u novcu u iznosu od
Srpske”, br. 127/08 i 58/09), promjena sjedišta, člana Društva i lica      2.000,00 KM, koji je u cijelosti uplaćen. U unutrašnjem i spoljnotrgovin-
ovlašćenog za zastupanje, te promjena djelatnosti kod subjekta upisa, pod    skom poslovanju Društvo ima upisano pravo obavljanja sljedećih šifara dje-
nazivom: Društvo za trgovinu “Stardust” d.o.o. Banja Luka, koji će ubuduće   latnosti: 01.110, 01.121, 01.122. 01.131, 01.132. 01.211., 01.212, 01.221,
poslovati pod nazivom: Društvo za trgovinu “Stardust” d.o.o. Brod.       01.230, 01.240, 01.251, 01.252, 01.300, 01.411, 01.412, 01.413, 01.420,
Skraćena oznaka firme: DZT “Stardust” d.o.o. Brod. Sjedište Društva je u    01.500, 02.011, 02.012, 02.010, 05.012, 05.020, 14.110, 14.121, 14.210,
Brodu, ul. Kralja Petra broj 140. Član Društva je Trifković Nenad iz Liješća  14.220, 15.110, 15.120, 15.130, 15.320, 15.330, 15.610, 15.620, 15.710,
bb, opština Brod, l.k. broj 04EMA5898, koji je istovremeno upisan i kao lice  15.810, 15.982, 20.101, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.400, 26.510,
ovlašćeno za zastupanje kod navedenog društva u svojstvu direktora, bez     26.520, 26.530, 26.610, 28.520, 36.120, 36.130, 36.140, 37.100, 37.200,
ograničenja. Djelatnosti Društva nakon upisa promjene (proširenja) su:     45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.220, 45.230, 45.241, 45.250, 45.310,
01.110, 01.211, 01.230, 01.240, 01.252, 45.110, 45.212, 45.213, 45.220,     45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450,
45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420,     50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402,
45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150,     50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160,
51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.340, 51.350, 51.370, 51.410, 51.421,     51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310,
51.422, 51.450, 51.880, 51.900, 52.110, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410,     51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410,
52.420, 52.430, 52.630, 55.101 i 52.487 (osim oružja i municije).        51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531,
                          (60-0-Reg-10-000 058-su)   51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840,
                                        51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60-0-Reg-10-000     52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,
143, od 28.5.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata sa   52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484,
odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike      52.485, 52.486, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.211,
Srpske”, br. 127/08 i 58/09) kod subjekta upisa, pod nazivom: “Centar-Am”    55.220, 55.231, 55300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.211,
društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz     60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 71.100, 74.130,
12.07.2010.                          OGLASNI DIO - Broj     66                             XXXI
74.200, 74.300, 74.401, 74.402, 74.820, 80.410 i 52.487, osim oružja i muni-  slijedi: 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 35.220, 45.230, 45.250,
cije.                                      45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103,
                          (60-0-Reg-10-000 144-su)   50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500,
                                        51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190,
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000     51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340,
173, od 28.5.2010. godine, upisano je usklađivanje organizacije i akata sa   51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430,
odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike      51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.500,
Srpske”, br. 127/08 i 58/09), promjena djelatnosti i usklađivanje naziva    51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870,
naseljenog mjesta označenog kao adresa prebivališta člana Društva, odnosno   51.880, 51.900, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.500,
lica ovlašćenog za zastupanje sa odredbama Uredbe o naseljenim mjestima     52.610, 52.630, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 60.240, 63.110, 63.120,
koja čine područje jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik        63.210, 63.400, 64.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100,
Republike Srpske”, broj 4/10) kod subjekta upisa pod nazivom: Preduzeće     71.210, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 74.130, 74.140, 74.200,
za trgovinu i usluge “S-optik” d.o.o. Doboj, koji će ubuduće poslovati pod   74.300, 74.401, 74.402, 74.870, 92.200 i 52.487, osim oružja i municije.
poslovnim imenom: “S-optik” društvo s ograničenom odgovornošću Doboj.                                (60-0-Reg-10-000 134-su)
Nova adresa prebivališta člana, odnosno direktora Društva Stjepanović
Siniše je Donja Paklenica bb. Promjena djelatnosti izvršena je tako što se      Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000
postojeća djelatnost proširuje novim djelatnostima označenim šiframa, kako   135, od 10.05.2010. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom
slijedi: 22.220, 28.630, 51.230, 51.42,1, 51.422, 51.450, 51.531, 51.532,    odgovornošću pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za
52.110, 52.120, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.487 osim oružja   transport, trgovinu i usluge “Darkom” Bukovica Velika, Doboj. Osnivač na-
i municije, 52.730, 55.520, 74.120, 93.020 i 93.040.              prijed navedenog subjekta upisa je Darko Kovačević iz Doboja, ul.
                          (60-0-Reg-10-000 173-su)   Solunskih dobrovoljaca broj C2L2/12, l.k. broj 09GFH9077, koji je
                                        istovremeno upisan i kao lice ovlašćeno za zastupanje u svojstvu direktora
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000     bez ograničenja ovlašćenja. Osnovni kapital Društva se sastoji od novčanog
074, od 11.05.2010. godine, upisana je promjena članova Društva,        uloga osnivača u iznosu od 2.000,00 KM, koji je u cijelosti uplaćen. Društvo
usklađivanje organizacije i akata sa odredbama Zakona o privrednim       u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju ima upisano pravo
društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08 i 58/09),      obavljanja sljedećih šifri djelatnosti: 01.211, 01.212, 01.230, 01.240, 14.121,
usklađivanje postojeće djelatnosti sa odredbama Zakona o klasifikaciji dje-   14.210, 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 21.120, 21.210,
latnosti i o registru jedinica razvrstavanja (“Službeni glasnik Republike    21.220, 21.230, 21.250, 22.230, 22.240, 22.250, 25.110, 25.120, 45.110,
                                        45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250,
Srpske”, broj 113/04), iskazivanje vrijednosti ranije upisanog uloga u     45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442,
važećoj valuti, usklađivanje knjigovodstvene i kod registracionog suda     45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303,
upisane vrijednosti osnovnog kapitala, promjena lica ovlašćenog za       50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140,
zastupanje i usklađivanje naziva naseljenog mjesta označenog kao sjedište    51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240,
Društva sa odredbama Uredbe Vlade Republike Srpske o naseljenim         51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380,
mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik   51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510,
Republike Srpske”, broj 4/10) kod subjekta upisa pod nazivom: Društvo sa    51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820,
ograničenom odgovornošću “Drvorad” za trgovinu na veliko i malo, uvoz-     51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120,
izvoz i zanatske usluge Skugrić bb, a koji će ubuduće poslovati pod       52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410,
nazivom: Društvo s ograničenom odgovornošću “Drvorad” za trgovinu na      52.420, 562.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482,
veliko i malo, uvoz-izvoz i zanatske usluge, Skugrić Gornji bb. Skraćeni    52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630,
naziv Društva: DOO “Drvorad” Skugrić Gornji bb. Sjedište Društva je u      52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.300, 55.401,
Skugriću Gornjem bb. Promjena članova Društva izvršena je tako da je      55.403, 55.402, 60.101, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110,
jedinom članu Društva Stanković Čedi prestalo svojstvo člana prenosom      63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 70.310, 71.100, 71.330, 71.340, 72.100,
svog udjela u cijelosti na: Stanković Ankicu iz Skugrića Gornjeg bb, opština  72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.140, 74.200, 74.401,
Modriča, l.k. broj 04ELA4549 i Stanković Dejana iz Skugrića Gornjeg bb,     74.402, 74.700.
opština Modriča l.k. broj 03ELA2053, koji stiču svojstvo članova Društva.                              (60-0-REG-10-000 135-su)
Vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 5.573,93 KM i isti čine
uplaćeni novčani ulozi članova Društva. Udio u kapitalu Društva člana
Stanković Dejana je 62.32%, a udio Stanković Ankice 37.68%. Lice           Rješenjem Osnovnog suda u Doboju, broj: 085-0-Reg-10-000 128, od
ovlašćeno za zastupanje Društva je Stankovića Dejan iz Skugrić Gornjeg bb,   30.04.2010. godine, upisano je usklađivanje opštih akata i organizacije te
u svojstvu direktora Društva, bez ograničenja. U unutrašnjem i spoljnotr-    upis promjene djelatnosti kod subjekta upisa koji je poslovao pod nazivom
govinskom poslovanju Društvo ima upisano pravo obavljanja sljedećih dje-    Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, prevoz i usluge “Ukrina
latnosti: 20.101, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 45.310, 50.101, 50.102,    prevoz” d.o.o. Teslić. Subjekat nastavlja poslovati pod nazivom: Društvo sa
50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404,     ograničenom odgovornošću za trgovinu, prevoz i usluge “Ukrina prevoz”
50.500, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410,     Teslić. Pored već upisanih, upisuje pravo obavljanja sljedećih šifri: 01.121,
51.421, 51.422, 51.430, 51.510, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,     01.412, 02.011, 02.012, 02.020, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410,
52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,     45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 74.700, 74.850, 90.010, 90.020,
52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.722, 55.300, 60.211, 60.212,     90.030 i 93.030.
60.220, 60.230, 60.240 i 52.487, osim oružja i municije.                                     (085-0-REG-10-000 128-su)
                         (60-0-REG-10-000 074-su)
                                           Rješenjem Osnovnog suda u Doboju, broj: 085-0-Reg-10-000 127, od
   Rješenjem Osnovnog suda u Doboju, broj: 085-0-Reg-09-000 580, od      30.04.2010. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom
29.12.2009. godine, upisano je osnivanje akcionarskog društva pod        odgovornošću pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za pro-
nazivom: Akcionarsko društvo za preradu drveta “Nova Borja” Teslić.       izvodnju, promet i usluge “Div A.S.” Doboj. Skraćena oznaka firme: “Div
Skraćena oznaka firme: “Nova Borja” a.d. Teslić. Sjedište Društva je u     A.S.” d.o.o. Doboj. Sjedište Društva je u Doboju, ul. Nikole Tesle bb, MBS
Tesliću, ul. Svetog Save broj 96. Osnivač Društva je Republika Srpska -     firme: 85-01-0062-10, JIB 4403152920000. Osnivač Društva je Blagojević
Vlada. Ukupna vrijednost upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva     Sorel iz Doboja, ul. Nikole Pašića br. 26, l.k. broj 04GFE1070, koji je
je 12.710.751,00 KM, koji je podijeljen na 12.710.751 običnu akciju, nomi-   istovremeno upisan i kao lice ovlašćeno za zastupanje kod navedenog
nalne vrijednosti 1,00 KM, a koji se sastoji od novčanog uloga osnivača u    Društva u svojstvu direktora. Osnovni kapital Društva čini upisani i uplaćeni
iznosu od 2.000.000,00 KM i uloga u stvarima u vrijednosti od          ulog osnivača u novcu u iznosu od 2.000,00 KM. U unutrašnjem i
                                        spoljnotrgovinskom poslovanju Društvo ima upisano pravo obavljanja
10.710.751,00 KM. Lice ovlašćeno za zastupanje Društva u unutrašnjem i     sljedećih šifara djelatnosti: 01.133, 01.211, 01.221, 01.230, 01.240, 01.251,
spoljnotrgovinskom poslovanju je Kovačević Milan iz Doboja ul. Kralja      01.411, 01.412, 01.413, 05.020, 15.110, 15.130, 15.310, 15.320, 15.510,
Dragutina broj 20 l.k. broj 03GFB5141, u svojstvu v.d. direktora, sa      15.520, 15.610, 15.710, 15.810, 15.850, 15.860, 15.870, 15.890, 15.910,
ograničenim ovlašćenjima utvrđenim statutom Društva. U unutrašnjem i      15.930, 15.940, 15.950, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 17.210, 17.220,
spoljnotrgovinskom poslovanju Društvo ima upisano pravo obavljanja       17.250, 17.300, 17.510, 17.541, 17.542, 18.210, 18.222, 18.230, 20.101,
sljedećih šifara djelatnosti: 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510,  20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522, 21.120, 21.210, 21.220,
36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 40.300, 51.130, 51.150, 51.180, 51.510,     21.250, 23.202, 24.160, 24.700, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.110,
51.531, 51.532, 51.560, 51.810, 51.850, 51.870, 51.900, 52.110, 52.120,     26.120, 26.131, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.400,
52.441, 55.510, 60.240, 63.110, 63.120, 74.200, 74.402, 74.820 i 74.870.    26.510, 26.520, 26.530, 26.610, 26.640, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820,
                         (085-0-Reg-09-000 580-su)   27.210, 27.220, 27.340, 27.410, 27.420, 27.430, 27.440, 27.450, 28.110,
                                        28.120, 28.210, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710,
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-000     28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.230,
134, od 7.05.2010. godine, upisano je osnivanja društva sa ograničenom     29.240, 29.430, 29.510, 29.710, 29.720, 31.100, 31.300, 31.500, 31.610,
odgovornošću pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za        31.620, 32.100, 32.200, 33.200, 33.300, 37.100, 37.200, 45.220, 45.250,
proizvodnju, trgovinu i usluge “Olimp net” Doboj. Skraćeni naziv: “Olimp    45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.450,
net” d.o.o. Doboj. Sjedište Društva je u Doboju, ul. Nikole Tesle bb, MBS    45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401,
Društva: 60-01-0067-10, JIB 4403153900002. Osnivač Društva je          50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150,
Urumović Ratko iz Osmaka bb, opština Osmaci, l.k. broj 06GKE7985.        51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250,
Osnovni kapital Društva čini upisani ulog osnivača u novcu u iznosu od     51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390,
2.000 KM, koji je u cijelosti uplaćen. Lice ovlašćeno za zastupanje Društva   51.410, 51.421, 51.430, 51.440, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.540,
u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju je Žarić Novica iz Doboja,    51.550, 51.560, 51.570, 52.110, 52.270, 52.410, 52.420, 52.441, 52.442,
ul. Vojvode Mišića broj 32 C/10, Doboj, l.k. broj 04GFD5738, u svojstvu     52.450, 52.460, 52.486, 52.630, 52.740, 55.300, 60.211, 60.240, 63.400,
direktora, bez ograničenja ovlašćenja. U unutrašnjem i spoljnotrgovinskom    67.200, 71.100, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.600, 74.140,
poslovanju Društvo ima pravo obavljanja sljedećih šifara djelatnosti, kako   74.200, 74.870.
XXXII                            OGLASNI DIO - Broj     66                           12.07.2010.

                          (085-0-Reg-10-000 127-su)      Osnovni sud u Trebinju, kao registarski sud, po sudiji pojedincu Smajilu
                                          Begoviću, postupajući po službenoj dužnosti po pravosnažnom Rješenju
   Rješenjem Osnovnog suda u Doboju, broj: 085-0-Reg-10-000 125, od       Osnovnog suda u Trebinju, broj: 95 0 L 000749 08 L, od 23.01.2009. godine,
30.04.2010. godine, upisano je usklađivanje opštih akata i organizacije sa     8.06.2009. godine, donio je sljedeće
odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 127/08), usklađivanje djelatnosti sa odredbama Zakona o                       RJEŠENJE
klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (“Službeni glasnik              o brisanju ništavog upisa
Republike Srpske”, broj 113/04), te promjena djelatnosti kod subjekta upisa
koji je poslovao pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za          Po službenoj dužnosti briše se ništav upis u sudski registar subjekta
proizvodnju, trgovinu i usluge “Delta-trejd” d.o.o., Sime Lozanića 36.       upisa pod nazivom: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge “Prodex”
Subjekat ubuduće nastavlja poslovati pod nazivom “Delta-trejd “ d.o.o. za     d.o.o. Trebinje, koji se vodi na registarskom ulošku Suda, broj: 1-1332-00,
proizvodnju, trgovinu i usluge Teslić. Djelatnosti Društva u unutrašnjem i     iz razloga prestanka preduzeća u smislu odredbe člana 96. stav 1. tačka 6.
spoljnotrgovinskom poslovanju su: 14.210, 15.130, 15.320, 15.520, 15.610,     Zakona o preduzećima.
15.810, 15.850, 15.982, 21.120, 21.210, 21.250, 22.220, 22.230, 22.240,                                        (FI-3/99-su)
22.250, 24.300, 25.220, 25.240, 28.720, 28.740, 36.500, 45.220, 45.250,
45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.450, 50.101,         Osnovni sud u Trebinju, kao registarski sud, po sudiji pojedincu Smajilu
50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403,      Begoviću, postupajući po službenoj dužnosti po pravosnažnom Rješenju
50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.160, 51.170, 51.190, 51.210,      Osnovnog suda u Trebinju, broj: 95 0 L 000455 08 L, od 3.04.2009. godine,
51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350,      1.06.2009. godine, donio je sljedeće
51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440,
51.450, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570,                      RJEŠENJE
51.810, 51.850, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230,                  o brisanju ništavog upisa
52.240, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442,
52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486,         Po službenoj dužnosti briše se ništav upis u sudski registar subjekata
52.487, 52.500, 52.620, 52.722, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 60.211,      upisa pod nazivom: “Evropski centar za kvalitet” a.d. Trebinje, koji se vodi
60.240, 70.310, 74.200, 74.402, 74.700, 74.820, 93.030, 93.040, 52.220,      na registarskom ulošku Suda, broj: 1-1771-00, iz razloga prestanka
52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,      preduzeća u smislu odredbe člana 96. stav 1. tačka 6. Zakona o preduzećima.
52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485,                                       (Fi-471/05-su)
52.486, 52.487, 52.500, 52.620, 52.722, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403,
60.211, 60.240, 70.310, 74.200, 74.402, 74.700, 74.820, 93.030, 93.040.         Kod Osnovnog suda u Trebinju upisano je u sudski registar pristupanje
                          (085-0-REG-10-000 125-su)    novog akcionara i sticanju udjela u osnovnom kapitalu i imovini i promjena
                                          lica ovlašćenog za zastupanje u Preduzeću za proizvodnju, promet i usluge
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-       “Hladnjača-Fruveko” a.d. Ljubinje. Društvu je pristupio novi član - akcionar
000 037, od 7.05.2010. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom     Preduzeće za građevinarstvo i trgovinu “Neimarstvo-plus” o.d. Ljubinje.
odgovornošću pod nazivom: Društvo za trgovinu, transport i usluge “Kiu       Osnovni kapital Društva je 1.000.156,00 KM. Od toga novčani dio iznosi
cvijeće” d.o.o. Doboj. Skraćena oznaka firme: “Kiu cvijeće” d.o.o. Doboj.     10.000,00 KM i nenovčani dio Društva 990.156,00 KM procijenjene vrijed-
Sjedište Društva je u Makljenovcu bb, opština Doboj, MBS firme: 60-01-       nosti objekta uslužno poslovnog kompleksa. Članovi Društva imaju udio od
0068-10, JIB 4403154540000. Osnivači Društva su strana fizička lica, i to:     po 50% uplaćenog i upisanog kapitala i učestvuju u raspodjeli dobiti po
Qiu Guobo, Zhejiang, okrug Qingtian, selo Taoao 2-31, China, pasoš         50%. Lice ovlašćeno za zastupanje je Miladin Bogdanović, direktor Društva,
G20543554 i Qiu Xiongbo, Zhejiang, okrug Qingtian, selo Taoao 2-30,        bez ograničenja ovlašćenja. Briše se iz sudskog registra dosadašnje
China, pasoš G17886665. Osnovni kapital Društva čine upisani i uplaćeni      ovlašćeno lice Kučinar Radmila.
novčani ulozi osnivača u iznosu od po 1.000,00 KM, sa udjelom svakog od                                (062-0-REG-10-000018-su)
osnivača u kapitalu Društva u iznosu od po 50%. Lice ovlašćeno za zastu-
panje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju je Qiu           Kod Okružnog privrednog suda u Trebinju upisano je usklađivanje
Guobo, Zhejiang, okrug Qingtian, selo Taoao 2-31, China, pasoš br.         osnivačkog akta - organizovanje Pčelarske zadruge “Žalfija” sa p.o. Trebinje
G20543554 i prijavljenim boravkom u Doboju, ul. Nikole Tesle broj 220, u      sa Zakonom o poljoprivrednim zadrugama.
svojstvu direktora, bez ograničenja ovlašćenja. Društvo u unutrašnjem i                                (062-0-REG-10-000031-su)
spoljnotrgovinskom poslovanju ima upisano pravo obavljanja sljedećih
šifara djelatnosti, kako slijedi: 02.011, 02.020, 14.110, 14.121, 14.210,
14.500, 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522,         Kod Okružnog privrednog suda u Trebinju upisano je u sudski registar
25.220, 25.230, 26.610, 28.110, 28.120, 28.210, 36.110, 36.120, 36.130,      usaglašavanja odluke o osnivanju društva sa Zakonom o privrednim
36.140, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.410, 45.430, 45.500, 501.01,      društvima, promjena poslovnog imena (firme), promjena u nazivu ulice i
50.102, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220,      promjena lica ovlašćenog za zastupanje, istupanje osnivača i pristupanja
51.310, 51.320, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.410, 51.421, 51.422,      novog osnivača - člana, prenos udjela u osnovnom kapitalu i imovini,
51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.531, 51.532, 51.5450, 51.550, 51.560,      osnivačkim pravima i obavezama Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i
51.570, 51.810, 51.870, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230,      usluge “Bankom-inžinjering” d.o.o. Trebinje. Drštvo nastavlja da posluje
52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,      pod nazivom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge “Bankom-
52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.482, 52.483, 52.484, 52.500, 52.620,      inžinjering” d.o.o. Trebinje. Sjedište je u Trebinju, ul. Šumadijska bb.
52.630, 60.211, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 70.110, 70.120,      Dosadašnji osnivač - član Pribišić Veseljka istupa iz Društva i prenosi beste-
70.200 i 70.310.                                  retno svoj udio u kapitalu u iznosu od 5.000,00 KM na novog osnivača -
                           (60-0-Reg-10-000 037-su)   člana Borisa Bašića, sina Rista iz Trebinja, koji je ujedno i novi direktor, bez
                                          ograničenja ovlašćenja u okviru registrovanih djelatnosti u unutrašnjem i
   Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60-0-Reg-10-       spoljnotrgovinskom poslovanju. Briše se dosadašnje ovlašćeno lice Lalović
000 099, od 18.05.2010. godine, upisano je pristupanje novog člana društva     Milorad.
u ličnosti Ye Xiaomeng iz Zhejianga, Wenzhou Lucheng Shuangchao                                    (062-0-REG-10-000029-su)
Duchuantou br. 1 iz Kine, pasoš broj G18641022 i promjena udjela, te
usklađivanje organizacije i akata sa odredbama Zakona o privrednim dru-         Kod Okružnog privrednog suda u Trebinju upisano je u sudski registar
štivma kod subjekta upisa pod nazivom: “Bu-bu-gao” društvo sa           osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću “Crystal time” preduzeća
ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge Šamac. Subjekat       za proizvodnju, trgovinu i usluge, eksport-import d.o.o. Bileća. Skraćeni
upisa će ubuduće poslovati pod nazivom: “Bu-bu-gao” društvo s           naziv: “Crystal time” d.o.o. Bileća. Sjedište je u Bileći, ul. Obilićevi vijenac
ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge Šamac. Članovi        br. 18. Osnivač je Lojpur Darko, sin Vida iz Mostara, koji je ujedno i direktor
društva su: Xiang Guanghua, Zhejiang Qing Tian Wen XI An Ding Dong Lu       u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlašćenja.
426, Kina, pasoš br. G30196866 i Ye Xiaomeng, Zhejianga, Wenzhou          Djelatnosti su: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303,
Lucheng Shuangchao Duchuantou br. 1, Kina, pasoš br. G18641022.          50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.400,
Osnovni kapital čini upisani novčani ulog u iznosu od 2.100,00 KM, koji je     51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240,
u cijelosti uplaćen. Udio člana Društva Xiang Guanghua u kapitalu je 90%,     51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380,
a udio člana Ye Xiaomeng 10%.                           51.390, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470,
                           (60-0-Reg-10-000 099-su)   51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810,
                                          51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110,
                                          52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.313,
   Osnovni sud u Trebinju, kao registarski sud, po sudiji pojedincu Smajilu   52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470,
Begoviću, postupajući po službenoj dužnosti po pravosnažnom Rješenju        52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610,
Osnovnog suda u Trebinju, broj: 95 0 L 000751 08 L, od 23.01.2009. godine,     52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102,
1.06.2009. godine, donio je sljedeće                        55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.520,
                RJEŠENJE                      18.100, 18.300, 19.200, 19.100, 19.301, 19.302, 39.100, 33.200, 33.400,
                                          33.500, 36.220, 36.500, 36.610, 36.630, 60.101, 60.211, 60.213, 60.220,
            o brisanju ništavog upisa                 60.230, 60.240, 63.110, 61.100, 61.200, 62.100, 63.120, 63.210, 63.300,
   Po službenoj dužnosti briše se ništav upis u sudski registar subjekta     63.400, 64.120, 65.210, 65.230, 70.110, 70.120, 70.200, 71.100, 71.210,
upisa pod nazivom: Društvo za projektovanje i izgradnju telekomunika-       71.220. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, bez
cionih objekata “PTT-inženjering” d.o.o.Trebinje, koji se vodi na regi-      ograničenja ovlašćenja. Za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom
starskom ulošku Suda, broj: 1-1801-00, iz razloga prestanka preduzeća u      imovinom. Za obaveze Društva osnivač odgovara do visine uloženih
smislu odredbe člana 96. stav 1. tačka 6. Zakona o preduzećima.          sredstava. Osnivački kapital iznosi 2.000,00 KM.
                          (095 0 REG 06 000 051-su)                              (062-0-REG-10-00020-su)

								
To top