Obrazac - naslovnica by hedongchenchen

VIEWS: 32 PAGES: 35

									              OSNOVNE UPUTE ZA UNOS PODATAKA
                                                       Ver. 1.2.7.
      Prije popunjavanja obrasca proučite ove kratke upute kako biste izbjegli
          probleme i razjasnili sve nejasnoće vezane uz unos obrasca.
Sve financijske podatke unosite u list Obrazac, ostali listovi su kontrole i šifrarnici koje molimo da proučite.
Ovaj Excel dokument predviđen je za automatsku računalnu obradu, ni u kojem slučaju nemojte stvarati
nove radne listove, mijenjati nazive postojećih listova ili brisati radne listove. Knjigovodstveni servisi koji
predaju obrasce za više obveznika mogu u jedan Excel dokument unijeti podatke za samo jednog obveznika,
za svakog novog morate imati novu Excel datoteku pod drugim imenom. Ne radite kopije lista Obrazac pod
drugim imenom, ne radite linkove na neke druge dokumente jer je takav obrazac nije moguće automatski
obraditi. Nastojte ne poremetiti dokument u cjelini već samo unijeti potrebne podatke.
Osobito paţljivo ispunite zaglavlje lista Obrazac jer bez ispravno upisanog zaglavlja, obrazac neće biti prepoznat i
neće moći ući u automatsku obradu podataka. Ţiro raĉun unosite u formatu: XXXXXXX-AABBBBBBBB, primjerice:
2360000-1100000001, bez ikakvih razmaka, dodatnih znakova i sliĉno, ima li obveznik više ţiro raĉuna, unesite
samo glavni.
Razdoblje obrade unosi se na naĉin GGGG-MM gdje GGGG oznaĉava godinu, a MM zadnji mjesec razdoblja, ili
mjesec za koji se obrazac unosi (kod mjeseĉnih), bez ikakvih razmaka meĊusobno osim crtice. Svrha polja razdoblje
je da se provjeri da nije negdje zalutala disketa s obrascom od ranijeg razdoblja te pazite da ga ispravno unesete.
Kod korisnika koji imaju postavke datuma na raĉunalu u formatu GGGG.MM.DD (godina, mjesec, dan), moţe se
dogoditi da raĉunalo samo pretvori oznaku razdoblja u datumsku vrijednost i da primjerice umjesto 2004-09 napiše
rujan 2004., ako se to dogodi, promijenite postavke raĉunala što se tiĉe formata datuma na DD.MM.GGGG kako
biste izbjegli ovu automatsku pretvorbu datuma, jer takva oznaka razdoblja nije prepoznatljiva.

Matiĉni broj na listu Obrazac obvezatno se unosi i najvaţniji je kriterij za prepoznavanje obveznika kojem pripada
obrazac. Budite paţljivi pri unosu matiĉnog broja i unesite ga ispravno, na osam znamenaka s vodećim nulama. U
polja djelatnost, županija i općina, razdjel, razina i druge, unosite samo šifru pripadajućeg podatka, ni u
kojem slučaju ne unosite tekstualnu vrijednost. Na listu ZupOpc imate šifre za sve ţupanije i općine, a na listu
Djelat šifre djelatnosti, na listu Razdjeli razdjele, a šifri razina na kraju samog obrasca.

Vrijednosti za sve AOP oznake se unose iz vašeg predloška osim vrijednosti AOP oznaka sumarnih AOP-a koji
se izračunavaju automatski prema zadanim formulama u obrascu (polja koja se automatski sumiraju i
popunjavaju oznaĉena su blijedoplavom bojom, a polja koja se unose oznaĉena su blijedoţutom bojom). Ne
prenosite podatke metodom Copy/Paste (Kopiraj/Zalijepi), jer tada se moţe dogoditi da prenesete i formate i podatke
koje inaĉe ne bi mogli upisati, na koje bi vas kontrole upozorile da ne valjaju. Ako već koristite metodu Copy/Paste,
koristite varijantu Paste Special - Value (Specijelano zalijepi - Vrijednosti). Ni u kom sluĉaju ne unosite podatke s
lipama, već samo zaokruţene cjelobrojne vrijednosti.

Nakon unosa ostalih AOP oznaka provjerite odgovaraju li sumarne vrijednosti dobivene automatskim sumiranjem
vašem predlošku. Ako ne odgovaraju, provjerite pojedinaĉne iznose koji ulaze u taj sumarni iznos.

Pogreška moţe nastati unosom podatka pod neodgovarajuću AOP oznaku ili zbog pogrešno upisanog zbroja na
vašem predlošku.

Na listu Kontrole nakon unosa moţete provjeriti jesu li zadovoljene neke osnovne kontrole na podacima. Ako neke
kontrole nisu zadovoljene, pojavit će se tekst "Nije zadovoljena" pored opisa što ta kontrola provjerava.
Nezadovoljena kontrola moţe znaĉiti krivi podatak ili samo upozorenje da provjerite podatak. Ako je upozorenje
provjerite koje AOP-e kontrola provjerava a ako je pogreška u podacima, ispravite vrijednost AOP-a koje kontrola
provjerava i napišite ispravne vrijednosti. Sve dok postoji samo jedna kontrola koja nije zadovoljena, a koja mora biti
zadovoljena, na naslovnoj strani obrasca biti će poruka "Neke kontrole još nisu zadovoljene", provjerite koja
kontrola nije zadovoljena i ispravite te podatke.
Ĉesta pogreška pri unosu je da nakon brisanja vrijednosti nekog AOP-a u ćeliji ostane upisan razmak koji se ne vidi
na ekranu, kad se to dogodi, polje kontrolni broj na vrhu obrasca bit će popunjeno s vrijednošću #VRIJ ili #VALUE. U
tom sluĉaju, ako ne uspijete pronaći na kojem AOP-u je upisan razmak ili neki drugi znak koji nije brojevna
vrijednost, popunite sva polja koja nemaju podataka nulama. U sluĉaju problema ili nejasnoća u svezi popunjavanja
obrasca u Excelu moţete se obratiti na 01/6127-087, Ţeljko Strunjak ili mailom: zeljko.strunjak@fina.hr

Oznaka razine unosi se kao dvoznamenkasta šifra a šifre znaĉe:
11 - proraĉunski korisnik drţavnog proraĉuna i glava unutar nadleţnog ministarstva;
12 - nadjeţno ministarstvo/razdjel - konsolidirani izvještaj;
21 - proraĉunski korisnik jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave;
22 - proraĉun jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave;
23 - konsolidirani proraĉun jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave;
31 - proraĉunski korisnik jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove
   u sklopu funkcija koje se decentraliziraju
41 - izvanproraĉunski korisnik drţavnog proraĉuna
42 - izvanproraĉunski korisnik jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
               IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA                                Obrazac NT
            za razdoblje od 1. sijeĉnja do 30. rujna 2008. godine
  Naziv obveznika:                                               1)
                                                     Razina :
    Poštanski broj:                                           Razdjel:
         Mjesto:                                           RKP:
    Adresa sjedišta:                                       Šifra ţupanije:
      Ţiro račun:                                        Šifra općine:
     Matični broj:                                      Kontrolni broj:       0.00
   Šifra djelatnosti:
         2)
AOP ozn. razdoblja : 2008-09
              Verzija Excel datoteke: 1.2.7.              Nisu zadovoljene sve kontrole,
                                             provjerite list Kontrole   Vrsta posla: 153
Račun iz rač.
                                OPIS                         AOP    Iznos
  plana
                                  PRIMICI
6        PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005+006+007)                           001           0
61       Porezi                                                002           0
62       Doprinosi                                               003           0
63       Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drţave                  004           0
64       Primici od imovine                                          005           0
65       Primici od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima                     006           0
66       Ostali primici                                            007           0
3        IZDACI POSLOVANJA (AOP 009+021+049+066+074+084+091)                          008           0
31       Izdaci za zaposlene (AOP 010+015+017)                                 009           0
311       Plaće (AOP 011+012+013+014)                                      010           0
3111      Plaće za redovan rad                                         011           0
3112      Plaće u naravi                                            012           0
3113      Plaće za prekovremeni rad                                       013           0
3114      Plaće za posebne uvjete rada                                     014           0
312       Ostali rashodi za zaposlene (AOP 016)                                 015           0
3121      Ostali rashodi za zaposlene                                      016           0
313       Doprinosi na plaće (AOP 018+019+020)                                 017           0
3131      Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                  018           0
3132      Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  019           0
3133      Doprinosi za zapošljavanje                                      020           0
32       Materijalni izdaci (AOP 022+026+033+043)                               021           0
321       Naknade troškova zaposlenima (AOP 023+024+025)                            022           0
3211      Sluţbena putovanja                                          023           0
3212      Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot                        024           0
3213      Struĉno usavršavanje zaposlenika                                   025           0
322       Izdaci za materijal i energiju (AOP 027+028+029+030+031+032)                     026           0
3221      Uredski materijal i ostali materijalni izdaci                             027           0
3222      Materijal i sirovine                                         028           0
3223      Energija                                               029           0
3224      Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje                       030           0
3225      Sitni inventar i auto gume                                      031           0
3226      Vojna oprema                                             032           0
323       Izdaci za usluge (AOP 034+035+036+037+038+039+040+041+042)                      033           0
3231      Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  034           0
3232      Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja                              035           0
3233      Usluge promidţbe i informiranja                                    036           0
3234      Komunalne usluge                                           037           0
3235      Zakupnine i najamnine                                         038           0
3236      Zdravstvene i veterinarske usluge                                   039           0
3237      Intelektualne i osobne usluge                                     040           0
3238      Raĉunalne usluge                                           041           0
                                                                Stranica: 3
Račun iz rač.
                                OPIS                        AOP  Iznos
  plana
3239      Ostale usluge                                           042         0
329       Ostali nespomenuti izdaci poslovanja (AOP 044+045+046+047+048)                   043         0
3291      Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno              044         0
3292      Premije osiguranja                                         045         0
3293      Reprezentacija                                           046         0
3294      Ĉlanarine                                             047         0
3299      Ostali nespomenuti izdaci poslovanja                                048         0
34       Financijski izdaci (AOP 050+055+061)                                049         0
341       Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 051+052+053+054)                     050         0
3411      Kamate za izdane trezorske zapise                                 051         0
3412      Kamate za izdane mjenice                                      052         0
3413      Kamate za izdane obveznice                                     053         0
3419      Kamate za ostale vrijednosne papire                                054         0
342       Kamate za primljene zajmove (AOP 056+057+058+059+060)                       055         0
3421      Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meĊunarodnih organizacija  056         0
3422      Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     057         0
3423      Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora   058         0
3424      Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovaĉkih društava                     059         0
3425      Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove                            060         0
343       Ostali financijski izdaci (AOP 062+063+064+065)                          061         0
3431      Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             062         0
3432      Negativne teĉajne razlike i valutna klauzula                            063         0
3433      Zatezne kamate                                           064         0
3434      Ostali nespomenuti financijski izdaci                               065         0
35       Subvencije (AOP 067+070)                                      066         0
351       Subvencije trgovaĉkim društvima u javnom sektoru (AOP 068+069)                   067         0
3511      Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru              068         0
3512      Subvencije trgovaĉkim društvima u javnom sektoru                          069         0
        Subvencije trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
352                                                        070         0
        (AOP 071+072+073)
3521      Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora            071         0
3522      Subvencije trgovaĉkim društvima izvan javnog sektora                        072         0
3523      Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima                   073         0
36       Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drţave (AOP 075+078+081)                  074         0
361       Pomoći inozemnim vladama (AOP 076+077)                               075         0
3611      Tekuće pomoći inozemnim vladama                                  076         0
3612      Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                 077         0
362       Pomoći meĊunarodnim organizacijama (AOP 079+080)                          078         0
3621      Tekuće pomoći meĊunarodnim organizacijama                             079         0
3622      Kapitalne pomoći meĊunarodnim organizacijama                            080         0
363       Pomoći unutar opće drţave (AOP 082+083)                              081         0
3631      Tekuće pomoći unutar opće drţave                                  082         0
3632      Kapitalne pomoći unutar opće drţave                                083         0
37       Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 085+088)        084         0
371       Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 086+087)                085         0
3711      Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                              086         0
3712      Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                              087         0
372       Naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna (AOP 089+090)                     088         0
3721      Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu                              089         0
3722      Naknade graĊanima i kućanstvima u naravi                              090         0
38       Ostali izdaci (AOP 092+095+098+103+106+109)                            091         0
381       Tekuće donacije (AOP 093+094)                                   092         0
3811      Tekuće donacije u novcu                                      093         0
3812      Tekuće donacije u naravi                                      094         0
382       Kapitalne donacije (AOP 096+097)                                  095         0
3821      Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           096         0
3822      Kapitalne donacije graĊanima i kućanstvima                             097         0
383       Kazne, penali i naknade štete (AOP 099+100+101+102)                        098         0
3831      Naknade štete pravnim i fiziĉkim osobama                              099         0

                                                             Stranica: 4
Račun iz rač.
                                 OPIS                          AOP  Iznos
  plana
3832      Penali, leţarine i drugo                                        100         0
3833      Naknada štete zaposlenicima                                       101         0
3834      Ugovorne kazne i ostale naknade šteta                                  102         0
384       Izdaci iz proteklih godina (AOP 104+105)                                103         0
3841      Materijalni izdaci iz proteklih godina                                 104         0
3842      Ostali izdaci iz proteklih godina                                    105         0
385       Izvanredni izdaci (AOP 107+108)                                     106         0
3851      NepredviĊeni izdaci do visine proraĉunske priĉuve                            107         0
3859      Ostali izvanredni izdaci                                        108         0
386       Kapitalne pomoći (AOP 110+111+112)                                   109         0
3861      Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaĉkim društvima u javnom sektoru  110         0
3862      Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaĉkim društvima izvan javnog    111         0
3863      sektora pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
        Kapitalne                                                112         0
        Neto primici iz poslovnih aktivnosti (AOP 001-008)                           113         0
        Neto izdaci iz poslovnih aktivnosti (AOP 008-001)                            114         0
                       TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
7        Primici od prodaje nefinancijske imovine (AOP 116+117+118+119)                     115         0
71       Primici od prodaje neproizvedene imovine                                116         0
72       Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                            117         0
73       Primici od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                 118         0
74       Primici od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine                           119         0
4        Izdaci za nabavu nefinancijske imovine (AOP 121+135+169+175+178)                    120         0
41       Izdaci za nabavu neproizvedene imovine (AOP 122+126+133)                        121         0
411       Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 123+124+125)                       122         0
4111      Zemljišta                                                123         0
4112      Rudna bogatstva                                             124         0
4113      Ostala prirodna materijalna imovina                                   125         0
412       Nematerijalna imovina (AOP 127+128+129+130+131+132)                           126         0
4121      Patenti                                                 127         0
4122      Koncesije                                                128         0
4123      Licence                                                 129         0
4124      Ostala prava                                              130         0
4125      Goodwill                                                131         0
4126      Ostala nematerijalna imovina                                      132         0
418       Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 134)                          133         0
4181      Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine                               134         0
42       Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 136+141+149+154+159+162+167)            135         0
421       GraĊevinski objekti (AOP 137+138+139+140)                                136         0
4211      Stambeni objekti                                            137         0
4212      Poslovni objekti                                            138         0
4213      Ceste, ţeljeznice i sliĉni graĊevinski objekti                             139         0
4214      Ostali graĊevinski objekti                                       140         0
422       Postrojenja i oprema (AOP 142+143+144+145+146+147+148)                         141         0
4221      Uredska oprema i namještaj                                       142         0
4222      Komunikacijska oprema                                          143         0
4223      Oprema za odrţavanje i zaštitu                                     144         0
4224      Medicinska i laboratorijska oprema                                   145         0
4225      Instrumenti, ureĊaji i strojevi                                     146         0
4226      Sportska i glazbena oprema                                       147         0
4227      UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene                              148         0
423       Prijevozna sredstva (AOP 150+151+152+153)                                149         0
4231      Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 150         0
4232      Prijevozna sredstva u ţeljezniĉkom prometu                               151         0
4233      Prijevozna sredstva u pomorskom i rijeĉnom prometu                           152         0
4234      Prijevozna sredstva u zraĉnom prometu                                  153         0
424       Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti (AOP 155+156+157+158)              154         0
4241      Knjige u knjiţnicama                                          155         0
4242      Umjetniĉka djela (izloţena u galerijama, muzejima i sl.)                        156         0
4243      Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                            157         0

                                                               Stranica: 5
Račun iz rač.
                                 OPIS                          AOP  Iznos
  plana
4244      Ostale nespomenute izloţbene vrijednosti                                 158         0
425       Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 160+161)                             159         0
4251      Višegodišnji nasadi                                            160         0
4252      Osnovno stado                                               161         0
426       Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 163+164+165+166)                          162         0
4261      Ulaganja u istraţivanje rudnih bogatstava                                 163         0
4262      Ulaganja u raĉunalne programe                                       164         0
4263      Umjetniĉka, literarna i znanstvena djela                                 165         0
4264      Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 166         0
428       Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 168)                       167         0
4281      Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            168         0
43       Izdaci za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 170+173)            169         0
431       Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 171+172)                      170         0
4311      Plemeniti metali i drago kamenje                                     171         0
4312      Pohranjene knjige, umjetniĉka djela i sliĉne vrijednosti                         172         0
438       Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetniĉkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 174)  173         0
4381      Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetniĉkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti       174         0
44       Izdaci za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 176)                        175         0
441       Izdaci za nabavu zaliha (AOP 177)                                     176         0
4411      Strateške zalihe                                             177         0
45       Izdaci za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 179+181+183+185+187)              178         0
451       Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima (AOP 180)                           179         0
4511      Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima                                180         0
452       Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 182)                           181         0
4521      Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                182         0
453       Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 184)                           183         0
4531      Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                184         0
454       Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 186)                        185         0
4541      Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                             186         0
458       Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 188)                    187         0
4581      Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         188         0
        Neto primici iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 115-120)                    189         0
        Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 120-115)                    190         0
                    TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA
8        Primici od financijske imovine i zaduţivanja (AOP 192+193+194+195)                    191         0
81       Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova                            192         0
82       Primici od prodaje vrijednosnih papira                                  193         0
83       Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici                              194         0
84       Primici od zaduţivanja                                          195         0
5        Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 197+198+199+200+201)                 196         0
51       Izdaci za dane zajmove                                          197         0
52       Izdaci za vrijednosne papire                                       198         0
53       Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                   199         0
54       Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                               200         0
55       Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire                          201         0
1i2       Ostali primici (AOP 203+204+205+206+207+208+209+210)                           202         0
        Depoziti                                                 203         0
        Jamĉevni polozi                                              204         0
        Naplaćena potraţivanja od zaposlenih                                   205         0
        Povrati više plaćenih poreza i doprinosa                                 206         0
        Naplaćena ostala potraţivanja                                       207         0
        Naplaćeni ĉekovi                                             208         0
        Naplaćene mjenice                                             209         0
        Ostali nespomenuti primici                                        210         0
1i2       Ostali izdaci (AOP 212+213+214+215+216+217)                                211         0
        Depoziti                                                 212         0
        Jamĉevni polozi                                              213         0
        Isplate zaposlenima koje nisu izdaci                                   214         0
        Iskupljeni ĉekovi                                             215         0

                                                                Stranica: 6
Račun iz rač.
                                 OPIS                          AOP     Iznos
  plana
        Iskupljene mjenice                                            216           0
        Ostali nespomenuti izdaci                                        217           0
        Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 191+202-196-211)           218           0
        Neto izdaci iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 196+211-191-202)           219           0
        UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 113+189+218-114-190-219)                            220           0
        UKUPNI NETO IZDACI (AOP 114+190+219-113-189-218)                             221           0
11**      NOVĈANA SREDSTVA NA POĈETKU RAZDOBLJA                                  222           0
11**      NOVĈANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA                                   223           0
        POVEĆANJE NOVĈANIH SREDSTAVA (AOP 223-222)                                224           0
        SMANJENJE NOVĈANIH SREDSTAVA (AOP 222-223)                                225           0
                                DODATNI PODACI
        Nagrade                                                 226           0
        Darovi                                                  227           0
        Otpremnine                                                228           0
        Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni sluĉaj                             229           0
        Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene                                  230           0
        Naknade za prijevoz na posao i s posla                                  231           0
        Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji                                232           0
        Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu                              233           0
        Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti                                234           0
        Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti                                235           0
        Kamate za izdane obveznice u zemlji                                   236           0
        Kamate za izdane obveznice u inozemstvu                                 237           0
        Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji                               238           0
        Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu                             239           0
        Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                           240           0
        Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada                              241           0
        Kamate za primljene zajmove od meĊunarodnih organizacija                         242           0
        Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora  243           0
        Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija            244           0
        Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovaĉkih društava                   245           0
        Kamate za primljena zajmove od ostalih inozemnih trgovaĉkih društava                   246           0
        Naknade za nezaposlene                                          247           0
        Naknade za mirovine i dodatke                                      248           0
        Porodiljne naknade                                            249           0
        Obiteljska mirovina                                           250           0
        Naknade za djeĉji doplatak                                        251           0
        Pomoć obiteljima i kućanstvima                                      252           0
        Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama                                253           0
        Naknade za mirovine i dodatke                                      254           0
        Stipendije i školarine                                          255           0
        Porodilje naknade i oprema za novoroĊenĉad                                256           0
        Pomoć nezaposlenim osobama                                        257           0
        Sufinanciranje cijene prijevoza                                     258           0
        Pomoć i njega u kući                                           259           0
        Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru              260           0
        Kapitalne pomoći trgovaĉkim društvima u javnom sektoru                          261           0
        Kapitalne pomoći privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora       262           0
        Kapitalne pomoći trgovaĉkim društvima izvan javnog sektora                        263           0
        Kapitalne pomoći poljoprivrednicima                                   264           0
        Kapitalne pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                       265           0
        Kontrolni zbroj (AOP 226 do AOP 265)                                   266           0


Mjesto: __________________________________ datum: ____________________
                                                         Zakonski predstavnik
                                                            (potpis)
                                                                  Stranica: 7
Račun iz rač.
                       OPIS            AOP     Iznos
  plana                             Zakonski predstavnik
                                    (potpis)
Osoba za kontaktiranje:

  Telefon za kontakt:
Zakonski predstavnik:
                                     M.P.
        Pečat primitka  Datum primitka   Kontrolirao
                                          Stranica: 8
 Rezultat
                          Opis dodatne kontrole
 kontrole
       Popunjenost zaglavlja (svi podaci u zaglavlju moraju biti popunjeni, za one koji nemaju razdjel
  Nije    neka upišu 0). Ako ova kontrola nije zadovoljena znaĉi da niste popunili zaglavlje obrasca u
zadovoljena  potpunosti. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i uĉitan kroz program. Provjerite još jednom i
       popunite sva polja.
  Nije    Podaci u podnoţju obrasca (ime i prezime te telefon osobe za kontakt i ime i prezime zakonskog
zadovoljena  predstavnika obveznika polja su koja moraju biti obvezno popunjena.

       Kontrolni broj mora biti vrijednost veća od nule, ako je kontrolni broj nula ili na mjestu kontrolnog
  Nije
       broja piše #VALUE! znaĉi da u nekom polju podataka niste upisali broj, u tom sluĉaju u sva polja
zadovoljena
       koja ne sadrţe podatak upišite nulu, ne ostavljajte ni jedno polje prazno.

       Kod obrazaca razine 11 i 12 oznaka razdjela mora biti upisana, razliĉita od nule, a kod ostalih
Zadovoljena
       razina razdjel mora biti nula.

       Kod tromjeseĉnih i devetomjeseĉnih izvještaja nema konsolidacije, ne predaju se konsolidirani
Zadovoljena  obrasci, znaĉi za ta razdoblja ne smije biti upisana oznaka "DA" da je obrazac konsolidiran i ne
       moţe obrazac biti razine 12 ili 23.

       Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokruţene, cjelobrojne vrijednosti, ako neka vrijednost
Zadovoljena  nije zaokruţena, već upisana s decimalama, kontrola nije zadovoljena, takav obrazac je
       neispravan.

       Novĉana sredstva na kraju razdoblja moraju biti jednaka novĉanim sredstvima na poĉetku
Zadovoljena  razdoblja, uvećanim za ukupne primitke i umanjenim za ukupne izdatke
       (AOP 223 = 222 + 220 - 221)

       Obrazac ne smije sadrţavati niti jednu negativnu vrijednost, ako je neka vrijednost negatvina,
Zadovoljena
       kontrola nije zadovoljena i obrazac je neispravan.
 1. Zagrebačka ţupanija  2. Krapinsko-zagorska ţupanija  3. Sisačko-moslavačka ţupanija   4. Karlovačka ţupanija

550  BEDENICA       11  BEDEKOVĈINA         83  DONJI KUKURUZARI       7
547  BISTRA        41  BUDINŠĈINA         102  DVOR             30
 33  BRCKOVLJANI      70  DESINIĆ          121  GLINA            49
 34  BRDOVEC        79  DONJA STUBICA       510  GVOZD            90
 97  DUBRAVA       108  ĐURMANEC          149  HRVATSKA DUBICA       99
549  DUBRAVICA      125  GORNJA STUBICA       150  HRVATSKA KOSTAJNICA     120
101  DUGO SELO      146  HRAŠĆINA          168  JASENOVAC          172
114  FARKAŠEVAC      152  HUM NA SUTLI        220  KUTINA           623
135  GRADEC        552  JESENJE          228  LEKENIK           179
158  IVANIĆ-GRAD     187  KLANJEC          232  LIPOVLJANI         216
163  JAKOVLJE       200  KONJŠĈINA         555  MAJUR            225
169  JASTREBARSKO     208  KRALJEVEC NA SUTLI     259  MARTINSKA VES        281
190  KLINĈA SELA     211  KRAPINA          293  NOVSKA           297
193  KLOŠTAR IVANIĆ    212  KRAPINSKE TOPLICE     328  PETRINJA          315
533  KRAŠIĆ        553  KUMROVEC          347  POPOVAĈA          333
545  KRAVARSKO      236  LOBOR           391  SISAK            365
213  KRIŢ         248  MAĈE            426  SUNJA            556
548  LUKA         256  MARIJA BISTRICA      457  TOPUSKO           378
539  MARIJA GORICA    265  MIHOVLJAN         477  VELIKA LUDINA        400
542  ORLE         554  NOVI GOLUBOVEC                        557
331  PISAROVINA      311  OROSLAVJE                          503
544  POKUPSKO       329  PETROVSKO                          530
356  PRESEKA       352  PREGRADA
362  PUŠĆA        364  RADOBOJ
536  RAKOVEC       422  STUBIĈKE TOPLICE
376  RUGVICA       430  SVETI KRIŢ ZAĈRETJE
380  SAMOBOR       466  TUHELJ
551  STUPNIK       481  VELIKO TRGOVIŠĆE
436  SVETA NEDJELJA    519  ZABOK
429  SVETI IVAN ZELINA  521  ZAGORSKA SELA
541  VELIKA GORICA    526  ZLATAR
508  VRBOVEC       527  ZLATAR-BISTRICA
543  ZAPREŠIĆ
540  ŢUMBERAK

Grad Zagreb ne spada u Zagrebačku županiju
već je grad i županija u jednom
(šifra županije 21, općine 133)
                                                 7. Bjelovarsko-bilogorska
4. Karlovačka ţupanija     5. Varaţdinska ţupanija  6. Koprivničko-kriţevačka ţupanija
                                                      ţupanija
 BARILOVIĆI        12  BEDNJA           96  DRNJE              18
 BOSILJEVO        19  BERETINEC         104  ĐELEKOVEC            24
 CETINGRAD        36  BREZNICA          107  ĐURĐEVAC             63
 DRAGANIĆ        151  BREZNIĈKI HUM       115  FERDINANDOVAC          67
 DUGA RESA        48  CESTICA          122  GOLA               71
 GENERALSKI STOL     80  DONJA VOĆA         618  GORNJA REKA           105
 JOSIPDOL         85  DONJI MARTIJANEC      145  HLEBINE             119
 KAMANJE         129  GORNJI KNEGINEC      559  KALINOVAC            139
 KARLOVAC        156  IVANEC           560  KALNIK             144
 KRNJAK         165  JALŢABET          194  KLOŠTAR PODRAVSKI        161
 LASINJA         189  KLENOVNIK         201  KOPRIVNICA           176
 NETRETIĆ        229  LEPOGLAVA         202  KOPRIVNIĈKI BREGI        199
 OGULIN         247  LJUBEŠĆICA         203  KOPRIVNIĈKI IVANEC       287
 OZALJ          244  LUDBREG          214  KRIŢEVCI            375
 PLAŠKI         251  MALI BUKOVEC        227  LEGRAD             562
 RAKOVICA        260  MARUŠEVEC         270  MOLVE              390
 RIBNIK         289  NOVI MAROF         292  NOVIGRAD PODRAVSKI       564
 SABORSKO        326  PETRIJANEC         561  NOVO VIRJE           450
 SLUNJ          410  SRAĈINEC          324  PETERANEC            478
 TOUNJ          437  SVETI ĐURĐ         616  PODRAVSKE SESVETE        565
 VOJNIĆ         438  SVETI ILIJA        366  RASINJA             480
 ŢAKANJE         462  TRNOVEC BARTOLOVEĈKI    405  SOKOLOVAC            483
             472  VARAŢDIN          439  SVETI IVAN ŢABNO        566
             473  VARAŢDINSKE TOPLICE    442  SVETI PETAR OREHOVEC
             558  VELIKI BUKOVEC       490  VIRJE
             484  VIDOVEC
             486  VINICA
             493  VISOKO
7. Bjelovarsko-bilogorska                                  10. Virovitičko-podravska
               8. Primorsko-goranska ţupanija  9. Ličko-senjska ţupanija
     ţupanija                                          ţupanija
 BEREK            4  BAKAR            37  BRINJE         54
 BJELOVAR           8  BAŠKA            84  DONJI LAPAC       56
 ĈAZMA            38  BROD MORAVICE        130  GOSPIĆ         57
 DARUVAR           52  CRES            178  KARLOBAG        136
 DEŢANOVAC          53  CRIKVENICA         240  LOVINAC        245
 ĐULOVAC           55  ĈABAR            288  NOVALJA        266
 GAREŠNICA          61  ĈAVLE            313  OTOĈAC         283
 GRUBIŠNO POLJE       69  DELNICE           323  PERUŠIĆ        307
 HERCEGOVAC         74  DOBRINJ           455  PLITVIĈKA JEZERA    332
 IVANSKA          117  FUŢINE           387  SENJ          395
 KAPELA           170  JELENJE           467  UDBINA         407
 KONĈANICA         180  KASTAV           512  VRHOVINE        424
 NOVA RAĈA         186  KLANA                          449
 ROVIŠĆE          538  KOSTRENA                         491
 SEVERIN          209  KRALJEVICA                        499
 SIRAĈ           215  KRK                           524
 ŠANDROVAC         237  LOKVE
 ŠTEFANJE          624  LOPAR
 VELIKA PISANICA      242  LOVRAN
 VELIKA TRNOVITICA     252  MALI LOŠINJ
 VELIKI GRĐEVAC       253  MALINSKA-DUBAŠNICA
 VELIKO TROJSTVO      261  MATULJI
 ZRINSKI TOPOLOVAC     273  MOŠĆENIĈKA DRAGA
              275  MRKOPALJ
              290  NOVI VINODOLSKI
              301  OMIŠALJ
              302  OPATIJA
              360  PUNAT
              363  RAB
              369  RAVNA GORA
              373  RIJEKA
              393  SKRAD
              488  VINODOLSKA OPĆINA
              495  VIŠKOVO
              507  VRBNIK
              509  VRBOVSKO
10. Virovitičko-podravska  11. Poţeško-slavonska
                           12. Brodsko-posavska ţupanija     13. Zadarska ţupanija
     ţupanija         ţupanija
  CRNAC           35  BRESTOVAC     10  BEBRINA           17  BENKOVAC
  ĈAĈINCI          58  ĈAGLIN       39  BRODSKI STUPNIK       20  BIBINJE
  ĈAĐAVICA         164  JAKŠIĆ      567  BUKOVLJE          22  BIOGRAD NA MORU
  GRADINA         177  KAPTOL       46  CERNIK           571  GALOVAC
  LUKAĈ          221  KUTJEVO      68  DAVOR           131  GRAĈAC
  MIKLEUŠ         231  LIPIK       81  DONJI ANDRIJEVCI      167  JASENICE
  NOVA BUKOVICA      318  PAKRAC      568  DRAGALIĆ          173  KALI
  ORAHOVICA        334  PLETERNICA    118  GARĈIN           622  KOLAN
  PITOMAĈA         351  POŢEGA      569  GORNJA VRBA        572  KUKLJICA
  SLATINA         475  VELIKA      127  GORNJI BOGIĆEVCI      234  LIŠANE OSTROVIĈKE
  SOPJE                      140  GUNDINCI          282  NIN
  SUHOPOLJE                    185  KLAKAR           537  NOVIGRAD
  ŠPIŠIĆ BUKOVICA                 284  NOVA GRADIŠKA       296  OBROVAC
  VIROVITICA                    285  NOVA KAPELA        316  PAG
  VOĆIN                      299  OKUĈANI          317  PAKOŠTANE
  ZDENCI                      303  OPRISAVCI         320  PAŠMAN
                          309  ORIOVAC          344  POLAĈA
                          338  PODCRKAVLJE        345  POLIĈNIK
                          372  REŠETARI          349  POSEDARJE
                          388  SIBINJ           573  POVLJANA
                          570  SIKIREVCI         354  PREKO
                          396  SLAVONSKI BROD       574  PRIVLAKA
                          397  SLAVONSKI ŠAMAC      371  RAŢANAC
                          412  STARA GRADIŠKA       379  SALI
                          418  STARO PETROVO SELO     411  STANKOVCI
                          476  VELIKA KOPANICA      416  STARIGRAD
                          506  VRBJE           425  SUKOŠAN
                          514  VRPOLJE          428  SVETI FILIP I JAKOV
                                           445  ŠKABRNJE
                                           575  TKON
                                           489  VIR
                                           625  VRSI
                                           520  ZADAR
                                           525  ZEMUNIK DONJI
                  15. Šibensko-kninska  16. Vukovarsko-srijemska  17. Splitsko-dalmatinska
 14. Osječko-baranjska ţupanija
                     ţupanija         ţupanija           ţupanija
 2  ANTUNOVAC          621  BILICE       1  ANDRIJAŠEVCI      9  BAŠKA VODA
 13  BELI MANASTIR        310  BISKUPIJA     3  BABINA GREDA      27  BOL
 16  BELIŠĆE            51  CIVLJANE     26  BOGDANOVCI       77  BRELA
 21  BILJE             95  DRNIŠ       29  BOROVO         50  CISTA PROVO
 23  BIZOVAC           113  ERVENIK      32  BOŠNJACI        72  DICMO
 64  ĈEMINAC           183  KIJEVO      44  CERNA         100  DUGI RAT
 65  ĈEPIN            184  KISTANJE     92  DRENOVCI       585  DUGOPOLJE
 66  DARDA            196  KNIN       137  GRADIŠTE       134  GRADAC
576  DONJA MOTIĈINA        617  MURTER      141  GUNJA         148  HRVACE
 86  DONJI MIHOLJAC        581  PIROVAC     154  ILOK         153  HVAR
 91  DRAŢ             357  PRIMOŠTEN    159  IVANKOVO       155  IMOTSKI
 94  DRENJE            298  PROMINA     166  JARMINA        171  JELSA
103  ĐAKOVO            582  ROGOZNICA    239  LOVAS         181  KAŠTELA
106  ĐURĐENOVAC          377  RUŢIĆ      610  MARKUŠICA       192  KLIS
110  ERDUT            394  SKRADIN     612  NEGOSLAVCI      197  KOMIŢA
111  ERNESTINOVO         444  ŠIBENIK     295  NIJEMCI        586  LEĆEVICA
116  FERIĈANCI          454  TISNO      294  NUŠTAR        587  LOKVIĈIĆI
124  GORJANI           626  TRIBUNJ     535  OTOK (VINKOVCI)    243  LOVREĆ
609  JAGODNJAK          469  UNEŠIĆ      583  PRIVLAKA       249  MAKARSKA
195  KNEŢEVI VINOGRADI      500  VODICE      414  STARI JANKOVCI    258  MARINA
205  KOŠKA                        415  STARI MIKANOVCI    267  MILNA
230  LEVANJSKA VAROŠ                   628  ŠTITAR         87  MUĆ
578  MAGADENOVAC                     456  TOMPOJEVCI      280  NEREŢIŠĆA
257  MARIJANCI                      458  TORDINCI       588  OKRUG
271  MOSLAVINA PODRAVSKA                 459  TOVARNIK       300  OMIŠ
278  NAŠICE                       464  TRPINJA        314  OTOK
312  OSIJEK                       487  VINKOVCI       337  PODBABLJE
325  PETLOVAC                      584  VOĐINCI        339  PODGORA
327  PETRIJEVCI                     505  VRBANJA        341  PODSTRANA
340  PODGORAĈ                      518  VUKOVAR        350  POSTIRA
346  POPOVAC                       534  ŢUPANJA        589  PRGOMET
361  PUNITOVCI                                    590  PRIMORSKI DOLAC
381  SATNICA ĐAKOVAĈKA                                88  PROLOŢAC
386  SEMELJCI                                    358  PUĈIŠĆA
421  STRIZIVOJNA                                   591  RUNOVIĆI
614  ŠODOLOVCI                                    382  SEGET
                                           383  SELCA
                                           389  SINJ
                                           406  SOLIN
                                           409  SPLIT
                                           413  STARI GRAD
                                           423  SUĆURAJ
                                           427  SUPETAR
                                           592  SUTIVAN
                                           443  ŠESTANOVAC
                                           447  ŠOLTA
                                           460  TRILJ
                                           463  TROGIR
                                           593  TUĈEPI
                                           492  VIS
                                           511  VRGORAC
                                           513  VRLIKA
                                           595  ZADVARJE
                                           522  ZAGVOZD
528 ZMIJAVCI
   18. Istarska ţupanija  19. Dubrovačko-neretvanska ţupanija     20. MeĎimurska ţupanija  21. Grad Zagreb

 5  BALE           25  BLATO              15  BELICA        133
 6  BARBAN         598  DUBROVAĈKO PRIMORJE       60  ĈAKOVEC
 40  BRTONIGLA        98  DUBROVNIK            603  DEKANOVEC
 42  BUJE          599  JANJINA             75  DOMAŠINEC
 43  BUZET          198  KONAVLE             78  DONJA DUBRAVA
 47  CEROVLJE        204  KORĈULA             82  DONJI KRALJEVEC
619  FAŢANA         219  KULA NORINSKA          89  DONJI VIDOVEC
132  GRAĈIŠĆE        226  LASTOVO             123  GORIĈAN
138  GROŢNJAN        600  LUMBARDA            604  GORNJI MIHALJEVEC
629  FUNTANA         264  METKOVIĆ            206  KOTORIBA
175  KANFANAR        268  MLJET              250  MALA SUBOTICA
596  KAROJBA         306  OPUZEN             276  MURSKO SREDIŠĆE
597  KAŠTELIR - LABINCI   308  OREBIĆ             279  NEDELIŠĆE
217  KRŠAN          335  PLOĈE              605  OREHOVICA
222  LABIN          343  POJEZERJE            342  PODTUREN
223  LANIŠĆE         399  SLIVNO             355  PRELOG
235  LIŢNJAN         402  SMOKVICA            620  PRIBISLAVEC
246  LUPOGLAV        419  STON              385  SELNICA
254  MARĈANA         601  TRPANJ             606  STRAHONINEC
263  MEDULIN         474  VELA LUKA            607  SVETA MARIJA
274  MOTOVUN         523  ZAŢABLJE            440  SVETI JURAJ NA BREGU
291  NOVIGRAD        602  ŢUPA DUBROVAĈKA         441  SVETI MARTIN NA MURI
304  OPRTALJ                            608  ŠENKOVEC
321  PAZIN                             452  ŠTRIGOVA
330  PIĆAN                             504  VRATIŠINEC
348  POREĈ
359  PULA
368  RAŠA
374  ROVINJ
432  SVETA NEDELJA
431  SVETI LOVREĈ
433  SVETI PETAR U ŠUMI
435  SVETVINĈENAT
631  TAR-VABRIGA
453  TINJAN
468  UMAG
497  VIŠNJAN
498  VIŢINADA
502  VODNJAN
516  VRSAR
531  ŢMINJ
21. Grad Zagreb

GRAD ZAGREB
 Šifra                     Opis djelatnosti
01110  Uzgoj ţitarica i drugih usjeva, d. n.
01121  Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada
01122  Skupljanje šumskih gljiva
01131  Vinogradarstvo
01132  Uzgoj voća, oraha i sliĉnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i zaĉina,
     osim vinogradarstva
01211  Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
01212  Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
01221  Uzgoj ovaca i koza
01222  Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
01230  Uzgoj svinja
01240  Uzgoj peradi
01250  Uzgoj ostalih ţivotinja
01300  Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)
01410  Usluţne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; ureĊenje i odrţavanje krajolika
01420  Usluge u stoĉarstvu, osim veterinarskih
01421  Usluge umjetnog osjemenjivanja
01422  Usluge u stoĉarstvu, osim veterinarskih
01500  Lov, stupiĉarenje i briga o divljaĉi, usluge
02010  Šumarstvo i sjeĉa drva
02020  Šumarske usluge
05011  Oceanski i morski ribolov
05012  Slatkovodni ribolov
05021  Morska mrjestilišta i ribnjaci
05022  Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
10100  VaĊenje i briketiranje kamenog ugljena
10200  VaĊenje i briketir. lignita i mrkog ugljena
10300  VaĊenje i briketiranje treseta
11100  VaĊenje sirove nafte i zemnog plina
11200  Usluţ. djel. u vezi s vaĊenjem nafte i plina
12000  VaĊenje ruda urana i torija
13100  VaĊenje ruda ţeljeza
13200  VaĊenje ruda obojenih metala
14110  VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
14120  VaĊenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede
14130  VaĊenje škriljca
14210  VaĊenje šljunka i pijeska
14220  VaĊenje gline i kaolina
14300  VaĊenje minerala i prirodnih miner. gnojiva
14400  Proizvodnja soli
14500  VaĊenje ostalih ruda i kamena, d. n.
15110  Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
15120  Proizvodnja, obrada i konzerv. mesa peradi
15130  Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
15200  Prerada i konzerv. riba i ribljih proizvoda
15310  Prerada i konzerviranje krumpira
15320  Proizvodnja sokova od voća i povrća
15331  Proizvodnja kiselog kupusa
15332  Ostala prerada i konz. voća i povrća, d. n.
15410  Proizvodnja sirovih ulja i masti
15420  Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
15430  Proizv. margarina i sliĉnih jestivih masnoća
15510  Prerada mlijeka i proizv. sira
15520  Proizvodnja sladoleda
15610  Proizvodnja mlinarskih proizvoda
15620  Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
15710  Proizvodnja stoĉne hrane
15720  Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
15810  Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolaĉa
15820  Proizv. dvopeka, keksa, traj. peciva i kolaĉa
15830  Proizvodnja šećera
15840  Proizvodnja kakaa, ĉokolade i bombona
15850  Proizvodnja makarona, njoka i sliĉne suhe tjestenine
15860  Prerada ĉaja i kave
15870  Proizvodnja zaĉina i dodataka jelima
15880  Proizvodnja homog. gotove i dijetetske hrane
15890  Proizv. ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
15910  Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
15920  Proizv. etilnog alkohola od fermentir. mater.
15930  Proizvodnja vina
15940  Proizv. jabukovaĉe i ostalih voćnih vina
15950  Proizv. ost. nedestiliranih fermentir. pića
15960  Proizvodnja piva
15970  Proizvodnja slada
15981  Proizvoodnja mineralne vode
15982  Proizvodnja osvjeţavajućih napitaka
16001  Proizvodnja fermentiranog duhana
16002  Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda
17110  Priprema i predenje vlakana pamuĉnoga tipa
17120  Priprema i predenje greben. vlakana vun. tipa
17130  Priprema i predenje ĉešlj. vlakana vun. tipa
17140  Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa
17150  Prip. i pred. svile svih vrsta, sint. i umj. fil
17160  Proizvodnja konca za šivanje
17170  Priprema i predenje ost. tekstilnih vlakana
17210  Proizvodnja tkanina od preĊe pamuĉnoga tipa
17220  Proizv. tkanina od greb. preĊe vunenog tipa
17230  Proizv. tkanina od ĉešlj. preĊe vun. tipa
17240  Proizvodnja tkanina od preĊe svilenoga tipa
17250  Proizvodnja tkanina od ostale preĊe
17300  Dovršavanje tekstila
17401  Proizv. got. tekstil. proizvoda za kućanstvo
17402  Proizv. ost. got. tekstil. proizv. , osim odjeće
17510  Proizvodnja sagova i prostiraĉa za pod
17520  Proizv. uţadi, konopaca, uplet. konaca i mreţa
17530  Proizvodnja netkanoga tekstila, osim odjeće
17540  Proizv.ostalih tekstilnih proizvoda, d.n
17541  Proizvodnja pozamanterije
17542  Proizv. nespomenutih tekstilnih proizvoda
17600  Proizvodnja pletenih i kukiĉanih tkanina
17710  Proizvodnja pletenih i kukiĉanih ĉarapa
17720  Proizv. pletenih i kukiĉanih pulovera i sl.
18100  Proizvodnja koţne odjeće
18210  Proizvodnja radnih odijela
18221  Proizv. ostale vanjske odjeće, osim po mjeri
18222  Proizvodnja ostale vanjske odjeće po mjeri
18230  Proizvodnja rublja
18241  Proizv. odjeće za malu djecu i sportske odj.
18242  Proizvodnja pribora za odjeću, d. n.
18300  Dorada i bojenje krzna;proizvodi od krzna
19100  Štavljenje i obrada koţe
19200  Proizvodnja galanterije od koţe
19301  Serijska proizvodnja obuće
19302  Proizvodnja obuće po narudţbi
20101  Proizv. piljene graĊe i impregnacija drva
20102  Proizv. nesastavljenoga materijala za podove
20200  Proizv. furnira, šperploĉa, panel-ploĉa i sl.
20300  Proizv. graĊevinske stolarije i elemenata
20400  Proizvodnja ambalaţe od drva
20510  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
20520  Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i sl.
21110  Proizvodnja celuloze
21120  Proizvodnja papira i kartona
21210  Proizv. valovitog papira i kartona, ambalaţe
21220  Proizv. proizvoda za kućan. i higijen. potr.
21230  Proizvodnja uredskog materijala od papira
21240  Proizvodnja zidnih tapeta
21250  Proizv. ost. proizv. od pap. i kartona d. n.
22110  Izdavanje knjiga
22120  Izdavanje novina
22130  Izdav. ĉasopisa i periodiĉnih publikacija
22140  Izdavanje zvuĉnih zapisa
22150  Ostala izdvaĉka djelatnost
22210  Tiskanje novina
22220  Tiskanje d. n.
22230  Knjigoveške djelatnosti
22240  Djelatnosti pripreme za tiskanje
22250  Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem
22310  Umnoţavanje zvuĉnih zapisa
22320  Umnoţavanje videozapisa
22330  Umnoţavanje raĉunalnih zapisa
23100  Proizvodnja proizvoda koksnih peći
23200  Proizvodnja naftnih derivata
23300  Proizvodnja nuklearnog goriva
24110  Proizvodnja industrijskih plinova
24120  Proizvodnja koloranata i pigmenata
24130  Proizv. ost. anorganskih osnovnih kemikalija
24140  Proizv. ostalih organskih osnovnih kemikal.
24150  Proiz. kem. miner. gnojiva i dušiĉ. spojeva
24160  Proizv. plastiĉnih masa, u primarnom obliku
24170  Proizv. sintetiĉkog kauĉuka primar. obliku
24200  Proizv. pesticida i dr. agrokem. proizvoda
24300  Proizvodnja premaznih proizvoda i sl.
24410  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina
24420  Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
24510  Proizvodnja sapuna, deterdţenata i sl.
24520  Proizv. parfema i toaletno-kozmet. preparata
24610  Proizvodnja eksploziva
24620  Proizvodnja ljepila i ţelatine
24630  Proizvodnja eteriĉnih ulja
24640  Proizv. kem. mater. za uporabu u fotografiji
24650  Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
24660  Proiz. ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
24700  Proizvodnja umjetnih i sintetiĉkih vlakana
25110  Proiz. vanjskih i unutrašnjih guma za vozila
25120  Protektiranje vanjskih guma
25130  Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
25210  Proiz. ploĉa, listova i sl. od plastike
25220  Proizvodnja ambalaţe od plastike
25230  Proizv. proizvoda od pl. masa za graĊevinar.
25240  Proizv. ostalih proizvoda od plastiĉnih masa
26110  Proizvodnja ravnog stakla
26120  Oblikovanje i obrada ravnog stakla
26130  Proizvodnja šupljeg stakla
26140  Proizvodnja staklenih vlakana
26150  Proizvodnja i obrada ostaloga stakla
26210  Proizv. keram. predmeta za kućanstvo i sl.
26220  Proizvodnja sanitarne keramike
26230  Proizv. keram. izolatora i izolac. pribora
26240  Proizv. ost. tehniĉkih proizvoda od keramike
26250  Proizvodnja ostalih keramiĉkih proizvoda
26260  Proizvodnja vatrostalnih keramiĉkih proizv.
26300  Proizvodnja keramiĉkih ploĉica i ploĉa
26400  Proizvodnja opeke, crijepa i sl.
26510  Proizvodnja cementa
26520  Proizvodnja vapna
26530  Proizvodnja gipsa (sadre)
26610  Proizv. beton. proizvoda za graĊevinarstvo
26620  Proizv. proizvoda od gipsa za graĊevinarstvo
26630  Proizvodnja gotove betonske smjese
26640  Proizvodnja ţbuke
26650  Proizvodnja fibro-cementa
26660  Proizv. ost. proizvoda od betona, gipsa i sl.
26700  Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
26810  Proizvodnja brusnih proizvoda
26820  Proizv. ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.
27100  Proizvodnja sirovoga ţeljeza, ĉelika i ferolegura
27210  Proizvodnja lijevanih cijevi od ţeljeza
27220  Proizvodnja cijevi od ĉelika
27310  Hladno vuĉenje
27320  Hladno valjnje uskih traka
27330  Hladno oblikovanje profila
27340  Vuĉenje ţica
27410  Proizvodnja plemenitih metala
27420  Proizvodnja aluminija
27430  Proizvodnja olova, cinka, kositra
27440  Proizvodnja bakra
27450  Proizvodnja ostalih obojenih metala
27510  Lijevanje ţeljeza
27520  Lijevanje ĉelika
27530  Lijevanje lakih (obojenih) metala
27541  Lijevanje ostalih obojenih metala, osim lijevanja unikata i sliĉnih odljevaka
27542  Lijevanje unikata i sliĉnih odljevaka, od ostalih obojenih metala
28110  Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijel.
28120  Proizvodnja graĊevinske stolarije od metala
28210  Proizvodnja cisterni, rezervoara i sliĉnih posuda od metala
28220  Proiz. kotlova i radijatora za centralno gr.
28300  Proizvodnja parnih kotlova
28400  Kovanje, prešanje, met. i sl.;metalurg. praha
28510  Obrada i presvlaĉenje metala
28520  Opći mehaniĉki radovi
28610  Proizvodnja sjeĉiva
28620  Proizvodnja alata
28630  Proizvodnja brava i okova
28710  Proizv. baĉvi i sliĉnih posuda od ĉelika
28720  Proizv. ambalaţe od lakih metala od ĉelika
28730  Proizvodnja proizvoda od ţice
28740  Proizvodnja zakovica, vijaka, lanaca i opruga
28751  Proizv. proizvoda od met. za kućanstvo, d. n.
28752  Proizv. proizv. od metala, osim kućan. , d. n
29110  Proizv. motora, turb. osim za zrakopl. i aut.
29120  Proizvodnja crpki i kompresora
29130  Proizvodnja slavina i ventila
29140  Proizvodnja leţajeva, prijenosnika i sl.
29210  Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
29220  Proizvodnja ureĊaja za dizanje i prenošenje
29230  Proiz. rashladne i vent. opreme, osim za kuć.
29240  Proizv. ostalih strojeva opće namjene, d. n.
29310  Proizv. traktora za poljoprivredu
29320  Proizv. ost. strojeva za poljopr. i šumarstvo
29410  Proizvodnja prijenosnog mehaniziranog ruĉnog alata
29420  Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala
29430  Proizvodnja ostalih alatnih strojeva, d. n.
29510  Proizvodnja strojeva za metalurgiju
29520  Proizv. stroj. za rudnike, kamenolome i graĊ.
29530  Proizv. strojeva za ind. hrane, pića i duhana
29540  Proizv. stroj. za ind. tekstila, odj. i koţe
29550  Proizv. strojeva za ind. papira i kartona
29560  Proizv. ost. strojeva za posebna namjene, d. n.
29600  Proizvodnja oruţja i streljiva (municije)
29710  Proizvodnja elektriĉnih aparata za kućanstv
29720  Proiz. neelektriĉnih aparata za kućanstvo
30010  Proizvodnja uredskih strojeva
30020  Proizv. raĉunala i dr. opr. za obradu podat.
31100  Proizv. elektromot. , generatora i transform.
31200  Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.
31300  Proizvodnja izolirane ţice i kabela
31400  Proizv. akumul, prim. stanica, el. baterija
31500  Proizv. ţarulja i elektriĉnih svjetiljaka
31610  Proizv. el. opreme za motore i vozila, d. n.
31620  Proizvodnja ostale elektriĉne opreme, d. n.
32100  Proizvodnja elektroniĉkih komponenata
32200  Proizv. rtv odašiljaĉa, apar. za telef. i sl.
32300  Proizv. tel i radioprijemnika i prat. opreme
33100  Proizv. med. i kirurške opr. , ortop. pomagala
33200  Proizv. instr. i apar. za mjerenje i kontrolu
33300  Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
33400  Proizv. optiĉkih instr. i fotografske opreme
33500  Proizvodnja satova
34100  Proizvodnja motornih vozila
34200  Proizv. karoserija, prikolica i poluprikolica
34300  Proizv. dijelova i pribora za motorna vozila
35111  Brodogradnja
35112  Popravak, preinake brodova
35120  Gradnja i popr. ĉamaca za razonodu i sport
35201  Proizvodnja ţeljezniĉkih i sl. vozila
35202  Popravak ţeljezniĉkih i sl. vozila
35300  Proizv. i popr. zrakopl. i svemir. letjelica
35410  Proizvodnja motocikla
35420  Proizvodnja bicikla
35430  Proizvodnja invalidskih kolica
35500  Proizvodnja ostalih vozila, d. n.
36110  Proizvodnja stolica i sjedala
36120  Proizv. ost. namještaja za poslovne prostore
36130  Proizvodnja ostaloga kuhinjskog namještaja
36140  Proizvodnja ostaloga namještaja
36150  Proizvodnja madraca
36210  Proizvodnja novca
36220  Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, d. n.
36300  Proizvodnja glazbenih instrumenata
36400  Proizvodnja sportske opreme
36500  Proizvodnja igara i igraĉaka
36610  Proizvodnja imitacije nakita (biţuterije)
36620  Proizvodnja metli i ĉetaka
36630  Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.
37100  Reciklaţa metalnih ostataka i otpadaka
37200  Reciklaţa nemetalnih ostataka i otpadaka
40110  Proizvodnja elektriĉne energije
40120  Prijenos elektriĉne energije
40130  Distribucija i trgovina elektriĉnom energijom
40210  Proizvodnja plina
40220  Distribucija i trgovina plinovitim gorivima distribucijskom mreţom
40300  Opskrba parom i toplom vodom
41000  Skupljanje, proĉišćav. i distribucija vode
45110  Rušenje graĊ. objekata i zemljani radovi
45120  Pokusno bušenje, sondiranje terena za grad.
45211  Podizanje zgrada (visokogradnja)
45212  Izgradnja objekata niskogradnje
45220  Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
45231  Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zraĉnim lukama
45232  Izgradnja sportskih objekata
45240  Izgradnja hidrograĊevinskih objekata
45250  Ostali graĊ. radovi (spec. izvoĊ. i oprema)
45310  Elektroinstalacijski radovi
45320  Izolacijski radovi
45330  Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlaĊenje
45340  Ostali instalacijski radovi
45410  Fasadni i štukaterski radovi
45420  Ugradnja stolarije
45430  Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440  Soboslikarski i staklarski radovi
45450  Ostali završni radovi
45500  Iznajm. graĊ. strojeva i opr. s rukovateljem
50101  Trgovina na veliko motornim vozilima
50102  Trgovina na veliko motornim vozilima
50103  Posredovanje u trgovini motornim vozilima
50200  Odrţavanje i popravak motornih vozila
50301  Trg. na veliko dijel. i priborom za mot. voz.
50302  Trg. na malo dijel. i priborom za mot. voz.
50303  Posred. u trg. dijel. i priborom za mot. voz.
50401  Trgovina na veliko motociklima i dijelovima
50402  Trgovina na malo motociklima i dijelovima
50403  Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
50404  Odrţavanje i popravak motocikla
50500  Trgov. na malo motornim gorivima i mazivima
51110  Posred. u trg. polj. , tekst. sirovinama i sl.
51120  Posred. u trg. gorivima, rudama, metalima
51130  Posred. u trg. graĊ. drvom i graĊ. materijal.
51140  Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl
51150  Posred. u trg. namještajem i proizv. za kuć
51160  Posred. u trg. tekstilom, odjećom, obućom
51170  Posred. u trg. hranom, pićima, duhanom
51180  Posred. u trg. specijalizirano za dr. proiz.
51190  Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
51210  Trg. na veliko ţitaricama, sjemenjem i sl.
51220  Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
51230  Trgovina na veliko ţivom stokom
51240  Trg. na veliko sirovim i štavljenim koţama
51250  Trgovina na veliko sirovim duhanom
51310  Trgovina na veliko voćem o povrćem
51320  Trg. na veliko mesom i mesnim proizvodima
51330  Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama
51340  Trg. na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350  Trg. na veliko duhanskim proizvodima
51360  Trg. na veliko šećerom, ĉokoladom, bombonima
51370  Trg. na veliko kavom, ĉajevima, zaĉinima
51381  Trg. na veliko ribama, školjkama i rakovima
51383  Trg. na veliko ostalim ţiveţnim namirnicama
51390  Nespec. trg. na veliko ţiveţnim namirnicama
51410  Trgovina na veliko tekstilom
51421  Trgovina na veliko odjećom
51422  Trgovina na veliko obućom
51430  Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo
51440  Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima
51450  Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
51460  Trgovina na veliko farmaceutskim proizv.
51471  Trg. na veliko namještajem, drvenim proizv.
51472  Trg. na veliko knjigama i papirnatom robom
51473  Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
51510  Trg. na veliko gorivima i mazivima
51520  Trgovina na veliko metalima i rudama metala
51531  Trgovina na veliko drvom
51532  Trg. na veliko graĊ. mat. i sanitarnom opr.
51540  Trgovina na veliko ţeljeznom robom i sl.
51550  Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
51560  Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
51570  Trgovina na veliko ostacima i otpadom
51810  Trgovina na veliko alatnim strojevima
51820  Trgovina na veliko strojevima za rudnike i graĊevinarstvo
51830  Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju, te strojevima za šivanje i pletenje
51840  Trgovina na veliko raĉunalima, perifernom i programskom opremom (softverom)
51850  Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
51860  Trgovina na veliko ostalim elektroniĉkim dijelovima i opremom
51870  Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i plovidbi
51880  Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, prikljuĉcima i oruĊem, ukljuĉujući traktore
51900  Ostala trgovina na veliko
52110  Trg. na malo u nespec. prod. ţiveţnim prod.
52120  Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
52210  Trgovina na malo voćem i povrćem
52220  Trgov. na malo mesom i mesnim proizvodima
52230  Trgov. na malo ribama, školjkama i rakovima
52240  Trg. na malo kruhom, pecivom, slatkišima
52250  Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260  Trgovina na malo duhanskim proizvodima
52270  Ost. trg. na malo ţiveţ. nam. u spec. prod.
52310  Ljekarne
52320  Trg. na malo medicinskim i ortoped. proizv.
52330  Trg. na malo kozmetiĉkim i toaletnim proizv.
52410  Trgovina na malo tekstilom
52420  Trgovina na malo odjećom
52430  Trgovina na malo obućom i koţnim proizvod.
52441  Trg. na malo namještajem i opr. za rasvjetu
52442  Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
52450  Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
52460  Trg. na malo ţeljeznom robom, bojama, staklom
52470  Trgov. na malo knjigama i papirnatom robom
52481  Trg. na malo uredskom opremom i raĉunalima
52482  Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optiĉkom i sliĉnom opremom
52483  Trgovina na malo sportskom opremom
52484  Trgovina na malo igrama i igraĉkama
52485  Trgovina na malo cvijećem
52486  Trgovina na malo gorivima
52487  Ost. trg. na malo u spec. prodavaonicama
52500  Trg. na malo rabljenom robom u prodavaon.
52610  Trgovina na malo preko pošte
52620  Trgovina na malo na štandovima i trţnicama
52630  Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
52710  Popravak obuće i ostalih koţnih predmeta
52720  Popravak elektriĉnih aparata za kućanstvo
52730  Popravak satova i nakita
52740  Popravci, d. n.
55100  Hoteli
55210  Omladinski hoteli i planinarski domovi
55220  Kampovi
55231  Ostali smješaj za boravak turista
55232  Uĉeniĉki domovi i internati
55233  Studentski domovi
55234  Ostali smještaj
55300  Restorani
55400  Barovi
55510  Kantine (menze)
55520  Opskrbljivanje pripremljenom hranom
60101  Prijevoz putnika i robe (tereta)
60102  Vuĉa vlakova
60211  Redov. prijevoz putnika u meĊugrad. cest. prij
60212  Redov. prij. putnika u grad. i prigrad. prij.
60220  Taksisluţba
60230  Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
60240  Cestovni prijevoz robe
60300  Cjevovodni transport
61101  Pomorski i obalni prijevoz putnika
61102  Pomorski i obalni prijevoz robe
61103  Taksiprijevoz na vodi
61200  Rijeĉni, jezerski i drugi prijevoz na vodi
62100  Redoviti zraĉni prijevoz
62200  Izvanredni zraĉni prijevoz
62300  Svemirski prijevoz
63111  Prekrcaj tereta u morskim lukama
63112  Prekr. tereta u rijeĉ. lukama (pristaništima)
63113  Prekrcaj tereta na ţeljezniĉkim kolodvorima
63120  Skladištenje robe
63210  Ostale prateće djelat. u kopnenom prijevozu
63221  Djelatnosti u pomorskom prijevozu
63222  Djelat. na unutrašnjim vodenim putovima
63231  Usluge u zraĉnim lukama
63232  Ost. prat. djel. u zraĉ. pr. , osim u zr. luk.
63301  Djel. putn. agencija organizatora i turoper.
63302  Djelatnosti putniĉkih agencija posrednika
63303  Djel. turist. vodiĉa i ost. usluge turistima
63400  Djelatnost ostalih agencija u prometu
64110  Usluge javnih (drţavnih) pošta
64120  Kurirske usluge
64200  Telekomunikacije
65110  Središnje bankarstvo
65121  Poslovne banke
65122  Ostalo novĉarsko posredovanje, d. n.
65210  Financijsko davanje u zakup (leasing)
65220  Ostalo kreditno posredovanje
65230  Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
66010  Osiguranje ţivota
66020  Mirovinski fondovi
66030  Ostalo osiguranje
67110  Poslovanje financijskoga trţišta
67120  Posredovanje u poslov. na financij. trţištim
67130  Pomoćne djel. u finan. posredovanju, d. n.
67200  Pomoćne djel. u osig. i mirov. fondovima
70110  Stvaranje novih nekretnina i prod. nekret.
70120  Kupnja i prodaja vlas. nekret. i prod. nekret.
70200  Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
70310  Agencija za promet nekretninama
70320  Upravljanje nekret. , uz napaltu ili po ugov.
71100  Iznajmljivanje automobila
71210  Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sred.
71220  Iznajmljivanje plovnih prijevoz. sredstava
71230  Iznajmljivanje zraĉnih prijevoz. sredstava
71310  Iznajmljivanje poljoprivr. strojeva i opr.
71320  Iznajmljivanje strojeva i opreme za graĊ.
71330  Iznajm. ured. strojeva i opr. , uklj. raĉunala
71340  Iznajmljivanje ost. strojeva i opreme, d. n.
71401  Iznajmljivanje sportske opreme
71402  Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kucanstvo, d. n.
72100  Pruţanje savjeta o raĉunalnoj opremi (hardveru)
72210  Izdavanje programske opreme (softvera)
72220  Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)
72300  Obrada podataka
72400  Izrada i upravljanje bazama podataka
72500  Odrţavanj uredskih strojeva i raĉunala
72600  Ostale srodne raĉunalne aktivnosti
73101  Istraţ. i razvoj u prirodnim znanostima
73102  Istraţ. i raz. u prir. , tehn. i tehnol. znan.
73201  Istraţivanje i razvoj u društv. znanostima
73202  Istraţivanje i razvoj u humanistiĉkim znan.
74111  Odvjetniĉki poslovi
74112  Ostali pravni poslovi
74120  Raĉunov. i revizijski posl.;porezno savjet.
74130  Istraţ. trţišta i ispit. javnog mnijenja
74140  Savjetovanje u vezi s poslovanjem i uprav.
74150  Upravljanje holding-društvima
74200  Arhitektonske i inţenj. djel. i tehn. savjet.
74300  Tehniĉko ispitivanje i analiza
74400  Promidţba (reklama i propaganda)
74500  Posredovanje u zapošljavanju
74600  Istraţne i zaštitne djelatnosti
74700  Ĉišćenje svih vrsta objekata
74810  Fotografske djelatnosti
74820  Djelatnosti pakiranja
74851  Tajniĉke djelatnosti
74852  Prevoditeljske djelatnosti
74860  Djelatnosti pozivnih centara
74870  Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
75111  Zakonodavna izvršna i druga tijela rh
75112  Ţupanijska predstavniĉka i izvršna tijela
75113  Gradska predstavniĉka i izvršna tijela
75114  Kotarska predstavniĉka i izvršna tijela
75115  Općinska predstavniĉka i izvršna tijela
75116  Djelatnost ostalih općih javnih sluţbi, d. n.
75120  Reguliranje djelatnosti subjekata u zdravstvu, usluge u obrazovanju i kulturi i dr.,
    osim obveznoga soc. osig.
75130  Regul. i poboljšav. poslov. u gospodarstvu
75140  Pomoćne usluţne djelat. za vladu u cjelini
75210  Vanjski poslovi
75220  Poslovi obrane
75230  Sudske i pravosudne djelatnosti
75240  Javna sigurnost, oĉuvanje javnog reda i mira
75250  Djelatnost vatrogasne sluţbe
75300  Obvezno socijalno osiguranje
80101  Predškolsko obrazovanje
80102  Osnovno obrazovanje
80210  Opće obrazovanje na drugoj razini
80220  Tehniĉko i struĉno obraz. na drugoj razini
80300  Visoko obrazovanje
80410  Djelatnosti vozaĉke škole
80420  Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov. , d. n.
85110  Djelatnost bolnica
85120  Djelatnost medicinske prakse
85130  Djelatnost zubarske prakse
85140  Ostale djelatnosti humane medicine
85200  Veterinarske djelatnosti
85310  Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
85321  Djelat. djeĉ. jaslice i dnevne skrbi o djeci
85322  Ostala socijalna skrb bez smještaja
90010  Skupljanje i proĉišćavanje otpadnih voda
90020  Skupljanje i odvoz drugog smeća
90030  Sanitarne, pomoćne i sliĉne djelatnosti
91110  Djelatnost poslov. org. i org. poslodavaca
91121  Djelatnosti organizacija tehniĉke kulture
91122  Djelatnosti ostalih strukovnih organizacija
91200  Djelatnost sindikata
91310  Djelatnost vjerskih organizacija
91320  Djelatnost politiĉkih organizacija
91330  Djel. ostalih ĉlanskih organizacija, d. n.
92110  Snimanje filmova i videofilmova
92120  Distribucija filmova i videofilmova
92130  Prikazivanje filmova
92200  Djelatnosti radija i televizije
92310  Umjet. i knjiţ. stvaral. i reprod. izvoĊenje
92320  Djelatnost objekata za kulturne priredbe
92330  Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
92340  Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
92400  Djelatnost novinskih agencija
92511  Djelatnost knjiţnica
92512  Djelatnost javnih arhiva
92521  Djelatnost muzeja
92522  Zaštita kulturne baštine
92530  Djel. bot. i zool. vrtova i prirod. rezervata
92610  Djelatnosti sportskih arena i stadiona
92621  Djelatnost marina
92622  Ostale sportske djelatnosti, osim marina
92710  Djelatnost kockarnica i kladionica
92720  Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
93010  Pranje i kem. ĉišć. tekstila i krzn. proizv.
93020  Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
93030  Pogrebne i srodne djelatnosti
93040  Djelatnost za poboljšanje fiziĉke kondicije
93050  Ostale usluţne djelatnosti, d. n.
95000  Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
96000  Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode razliĉite robe za vlastite potrebe
97000  Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju razliĉite usluge za vlastite potrebe
99000  Izvanteritorijalne organizacije i tijela
Razdjel                   Opis
 10   HRVATSKI SABOR
 15   PREDSJEDNIK RH
 16   OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
 17   USTAVNI SUD RH
 18   AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
 20   VLADA RH
 21   SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
 22   SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU
 23   SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU
 24   SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽ.IMOVINOM
 25   MINISTARSTVO FINANCIJA*
 27   SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
 30   MINISTARSTVO OBRANE
 40   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 46   MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERAC.SOLIDAR.
 48   MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
 50   MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
 55   MINISTARSTVO KULTURE
 60   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
 62   MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODAR.
 65   MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 75   MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROST.UREĐENJA I GRADITELJ.
 80   MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
 81   ZAVOD ZA ŠKOLSTVO RH
 90   MINISTARSTVO TURIZMA
 100   MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
 106   HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 110   MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 115   FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE
 116   FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
 120   URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
 121   PRAVOBRANITELJ/ICA ZA DJECU
 122   PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 123   PRAVOBRANITELJ/ICA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
 140   DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
 150   DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 151   HRVATSKI ZAVOD ZA NORME
 152   HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
 156   DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
 160   DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
 175   HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
 180   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
 185   DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 195   KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
 196   DRŽ.KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAV.NABAVE
 220   HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
 225   DRŽAVNI INSPEKTORAT

								
To top