Docstoc

NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA INFORMATOR

Document Sample
NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA INFORMATOR Powered By Docstoc
					NACIONALNA KORPORACIJA
ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA
          INFORMATOR O RADU
 NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA
                2011.
           -------------------------
               Beograd


                              1
Sadržaj

  1. Osnovni podaci o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita i informatoru
  2. Organizaciona struktura
  3. Opis funkcija starešina
  4. Pravila u vezi sa javnošću rada
  5. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja
  6. Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
  7. Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
  8. Navođenje propisa
  9. Usluge koje organ pruža zainteresovanim licima
  10. Postupak radi pružanja usluga
  11. Pregled podataka o pruženim uslugama
  12. Podaci o prihodima i rashodima
  13. Podaci o javnim nabavkama
  14. Podaci o državnoj pomoći
  15. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
  16. Podaci o sredstvima rada
  17. Čuvanje nosača informacija
  18. Vrste informacija u posedu
  19. Vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup
  20. Informacije o podnošenju zahteva pristup informacijama
  21. Obrasci
                                                2
   1. OSNOVNI PODACI O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE
    STAMBENIH KREDITA I INFORMATORU O RADU
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, ul. Kneza Miloša br. 20 u Beogradu

Šifra delatnosti : 6512

Poreski identifikacioni broj: 103539077

Matični broj: 17613120

Tekući račun: 840-924621-77

Radno vreme Nacionalne korporacije je radnim danom od 8,30 do 16,30 časova.

Tel.: (011) 3817-901, faks: 3624-920, e-mail: info@nkosk.co.rs, internet adresa: www.nkosk.co.rs


Informator je sastavljen prema Uputstvu za objavljivanje informatora o radu državnog organa (
“Službeni Glasnik“ RS br. 57/2005 ) i prema Uputstvu za objavljivanje informatora o radu
državnog organa ( “Službeni Glasnik“ RS br. 84/2010 )

Informator je izdala Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita.

Informator je dostupan u elektronskom obliku putem vebsajta Nacionalne korporacije za
osiguranje stambenih kredita. Uvid u informator se može ostvariti u prostorijama Nacionalne
korporacije za osiguranje stambenih kredita, ul Kneza Miloša br. 20, u Beogradu

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u
Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita je Radomir Matijević, koordinator
pravnih, opštih i kadrovskih poslova, mejl info@nkosk.co.rs.

Informator je prvi put objavljen dana 01.06.2010., na vebsajtu Nacionalne korporacije za
osiguranje stambenih kredita.

Poslednje ažuriranje: jul 2011. godine   2. ORGANIZACIONA STRUKTURA NACIONALNE               KORPORACIJE     ZA
    OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

    Organi Nacionalne korporacije su: Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor.


                                               3
    Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Nacionalne korporacije za
osiguranje stambenih kredita od 15.03.2011. godine, predviđene su sledeće organizacione
jedinice:

     1. Kabinet direktora

     2. Sektor za osiguranje kredita i upravljanje rizikom

     3. sektor za finansijsko računovodstvene poslove

     4. Sektor za pravne, opšte i kadrovske poslove

Organizaciona struktura sa ukupnim brojem izvršilačkih mesta prema Pravilniku o organizaciji i
sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj korporaciji:


                                   Директор
                                  Kорпорације


                                                    Заменик директора - 1                                                      Саветник - 2
             Кабинет
            Директора

           1. Шеф кабинета -1
          2. Пословни секретар -1
      3. Виши струч.сарадник (маркетинг) - 1
       4. Стручни сарадник (маркетинг) - 1                            Овлашћени интерни
                                                     ревизор у јавном
                                                      сектору - 1
     Сектор за осигурање                     Сектор за правне,
    кредита и управљање                     опште и кадровске             Сектор за финансијско
        ризиком                          послове                рачуновод.послове
    1. Директор сектора – 1                  1. Директор сектора – 1            1. Директор сектора – 1
      2. Координатор – 1                    2. Координатор – 1              2. Координатор – 1
 3. Самостални струч.сарадник – 2         3. Самостални струч. сарадник (јавне набавке) – 1    3. Виши струч.сарадник – 1
   4. Виши струч.сарадник – 4          4. Самостлани струч. Сарадник (општи и кадровси       4. Стручни сарадник – 1
    5. Стручни сарадник – 4                     послови) – 1            5. Млађи струч.сарадник – 1
   6. Млађи струч.сарадник – 2                5. Виши струч.сарадник – 4              6. Књиговођа - 4
     7. Администратор – 2                   6. Стручни сарадник – 4
                                7. Млађи струч.сарадник – 2
                          8. Виши струч.сарадник (исплата по полиси осиг.)
                                       –2
                          9. Стручни сарадник (исплата по полиси осиг.) – 2
                            10. Млађи струч.сарадник (исплата по полиси
                                     осиг.) – 1
                           11. Администратор за документацију и евид. – 5
                                     12. Возач -1
                                    13. Курир – 1
                                  14. Кафе куварица - 1
Opis poslova organizacionih struktura:

U Kabinetu direktora obavljaju se sledeći poslovi:
                                                                      4
  -  poslovi od značaja za rad direktora i zamenika direktora Korporacije;
  -  obezbeđuje sprovođenje odgovarajućih protokolarnih aktivnosti;
  -  vrši poslove od interesa za Korporaciju uključujući sistemska pitanja i koordinaciju;


U Sektoru za osiguranje kredita i upravljanje rizikom obavljaju se sledeći poslovi:

  -  definisanje predloga Pravila poslovanja Korporacije;
  -  definisanje modela saradnje sa bankama i drugim finansijskim organizacijama;
  -  analizu i sprovođenje osiguranja stambenih kredita;
  -  saradnju sa bankama; analizu i predlaganje visine premije osiguranja; pripremanje
    standardizovane dokumentacije za podnošenje zahteva za kredit;
  -  saradnju sa Narodnom bankom Srbije; procenjivanje rizika;
  -  upravljanje finansijskim rizikom; kontrolu plaćanja premije osiguranja; praćenje tržišta
    nekretnina i bankarskog tržišta;
  -  praćenje i prilagođavanje Pravila poslovanja nastalim situacijama na tržištu;
  -  izradu relevantnih izveštaja za potrebe Korporacije i davanje smernica razvoja glavnih
    makroekonomskih pokazatelja.

U Sektoru za finansijsko računovodstvene poslove obavljaju se sledeći poslovi:

  -  prati zakonske i druge propise iz oblasti finansija i računovodstva i obezbeđuje njihovu
    primenu;
  -  izrađuje pravilnike, uputstva i procedure za primenu propisa iz oblasti finansija i
    računovodstva;
  -  izrađuje predlog jedinstvenog analitičkog kontnog okvira Korporacije;
  -  obavlja finansijsko računovodstvene poslove i računovodstveni nadzor i kontrolu; obavlja
    poslove upravljanja aktivom Korporacije i vrši usklađivanje ročnosti izvora sredstava i
    plasmana;
  -  plasira slobodna novčana sredstava u hartije od vrednosti i vrši njihovo usklađivanje;
    usaglašava potraživanja i obaveze; usaglašava knjigovodstveno stanje sredstava i izvora
    sredstava sa stanjem na popisu;
  -  priprema i sastavlja polugodišnji i godišnji finansijski izveštaj;
  -  sastavlja finansijski plan Korporacije; priprema analize, izveštaje i informacije o
    poslovanju Korporacije;
  -  vrši kontrolu i plaćanja po zaključenim ugovorima; obavlja poslove obračuna i isplatu
    zarada, naknada i ostalih davanja zaposlenima;
  -  vodi evidenciju i vrši isplatu po dospelim kreditima;
  -  vrši sastavljanje i dostavljanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna poreskim i
    drugim organima;
  -  vrši pripreme za godišnju eksternu reviziju.


U Sektoru za pravne, opšte i kadrovske poslove poslove obavljaju se sledeći poslovi:
                                                5
  -  obavlja pravne, normativne i stručno-operativne poslove koji se odnose na: izradu opštih i
     pojedinačnih akata Korporacije, pripremu ugovora sa zajmodavcima, kontrolu imovinsko –
     pravne dokumentacije koja se odnosi na osiguranje potraživanja;
  -  praćenje pravne dokumentacije koja se odnosi na naplatu potraživanja;
  -  obezbeđenje jedinstvene primene propisa i opštih akata Korporacije;
  -  izradu ostalih ugovora i drugih akata u vezi sa raspolaganjem, korišćenjem i osiguranjem
     imovine Korporacije; ostvarivanje i zaštitu imovinskih prava Korporacije;
  -  uknjižbu imovine Korporacije;
  -  zastupanje Korporacije u imovinsko-pravnim poslovima;
  -  sprovođenje postupaka javnih nabavki, vođenje delovodnika;
  -  prijem, ekspediciju, arhiviranje i čuvanje pošte;
  -  praćenje propisa iz radnog prava;
  -  vođenje personalne evidencije sa obavljanjem prijava i odjava zaposlenih;
  -  pripremu ugovora o radu, pripremu i izradu izveštaja o kadrovskom, radno-pravnom i
     ličnom statusu zaposlenih;
  -  primpreme dokumentacije potrebne za održavanje Upravnog i Nadzornog odbora
     Korporacije;
  -  pripreme zapisnika i odluka Upravnog i Nadzornog odbora Korporacije; projektovanje i
     razvoj informacionog sistema Korporacije samostalno ili u saradnji sa specijalizovanim
     projektnim organizacijama;
  -  saradnju u oblasti informacionog sistema sa drugim organima i organizacijama; kao i
     poslove od zajedničkog interesa za Korporaciju.

Nacionalna Korporacija obavlja svoje delatnosti sa 34 zaposlenih na neodređeno vreme, 5
zaposlenih na određeno vreme, 1 lice angažovano po osnovu ugovora o delu i 4 lica angažovanih
preko omladinske zadruge.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih
kredita je za obavljanje poslova iz delokruga Korporacije osim radnog mesta direktora predviđenp 34
radnih mesta sa 60 izvršilaca.    3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA

Saglasno Zakonu o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita ( „Sl. Glasnik RS“
55/2004 ) organi Korporacije su Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor ima
predsednika i četiri člana. Direktora Korporacije, predsednike, članove Upravnog odbora i
Nadzornog odbora imenuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Mandat članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora Korporacije traje četiri godine.

Upravni odbor Korporacije:

  -  donosi Statut, Pravila poslovanja, akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge
     opšte akte Korporacije;

  -  donosi program rada Korporacije;

                                                     6
  -  utvrđuje poslovnu politiku i donosi akte poslovne politike Korporacije;

  -  usvaja finansijski plan Korporacije;

  -  usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Korporacije;

  -  bira revizora;

  -  usvaja završni račun i izveštaje o reviziji Korporacije;

  -  odlučuje o promeni oblika organizovanja Korporacije, u skladu sa zakonom;

  -  određuje banke kod kojih će se voditi sredstva Korporacije na osnovu javnog tendera;

  -  donosi Poslovnik o radu;

  -  obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Pravilima poslovanja Korporacije.

Na Statut Korporacije, Pravila poslovanja Korporacije, program rada, finansijski plan, akt o
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Korporacije i odluke o promeni oblika organizovanja
Korporacije, saglasnost daje Vlada.

Predsednik Upravnog odbora: Dmitar Popović

Članovi Upravnog odbora: Gordan Marković
             Goran Čolaković
             Jovan Jovanović

Nadzorni odbor Korporacije:

  -  vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Korporacije i Upravnog odbora Korporacije;

  -  pregleda završni račun i utvrđuje da li je sačinjen u skladu sa važećim propisima;

  -  utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Korporacije vode uredno i u skladu sa
    propisima, a može ih dati i na veštačenje;

  -  izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju Korporacije
    koji se podnose Upravnom odboru;

  -  razmatra izveštaje revizora;

  -  donosi Poslovnik o radu;

  -  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Korporacije.


Nadzorni odbor Korporacije, najmanje dva puta godišnje, podnosi Vladi izveštaj o rezultatima
izvršenog nadzora.

Predsednik Nadzornog odbora: Tamara Blagojević
                                                7
Članovi Nadzornog odbora: Paula Vukašinović
              Petar Mudrinić
              Miladin Mandić

Direktor Korporacije:

  -  predstavlja i zastupa Korporaciju;

  -  organizuje i rukovodi radom Korporacije;

  -  predlaže akte koje donosi Upravni odbor Korporacije;

  -  izvršava odluke Upravnog odbora Korporacije i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

  -  stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom Korporacije;

  -  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Korporacije.Direktor Nacionalne korporacije je Vesna Ćirić, dipl. pravnik iz Valjeva, imenovana Rešenjem o
imenovanju Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-9016/2010 od 02.12.2010.godine.


Direktor Sektora za osiguranje kredita i upravljanje rizikom:

  -  organizuje rad i rukovodi sektorom;

  -  stara se o sprovođenju odluka direktora Korporacije;

  -  predlaže kriterijume za osiguranje kredita u saradnji sa direktorom Korporacije;

  -  podnosi izveštaj Upravnom odboru na usvajanje;

  -  definiše model rada sa poslovnim bankama i organizuje proces saradnje sa poslovnim bankama i
    finansijskim organizacijama;

  -  ostvaruje kontakte sa poslovnim bankama;

  -  održava kontakt sa Narodnom bankom Srbije i nadležnim službama zaduženim za kontrolu
    poslovanja banaka (prudencionalna kontrola);

  -  izveštava direktora Korporacije o poslovanju sektora;

  -  sastavlja godišnji plan i program rada i podnosi izveštaj direktoru Korporacije;

  -  prati tržište nekretnina i makroekonomske pokazatelje u cilju donošenja ispravnih odluka o nivou
    prihvatljivog rizika;

  -  upravlja dospelim potraživanjima;
                                                   8
Direktor Sektora za osiguranje kredita i upravljanje rizikom je Saša Jovanović.

Direktor Sektora za finansijko – računovodstvene poslove:

  -  organizuje i koordinira rad na izvršenju finansijsko računovodstvenih poslova;

  -  odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova neposrednih izvršilaca;

  -  prati zakonske i druge propise iz oblasti finansija i računovodstva i obezbeđuje njihovu primenu;

  -  učestvuje u izradi pravilnika, uputstava i procedura u skladu sa zakonom;


  -  učestvuje u izradi jedinstvenog kontnog okvira Korporacije;

  -  organizuje poslove upravljanja aktivom i vrši usklađivanje izvora sredstava i plasmana;

  -  priprema i organizuje izradu godišnjeg izveštaja o popisu;

  -  organizuje i učestvuje u izradi finansijskog plana Korporacije;

  -  organizuje pripremu i sastavljanje polugodišnjih i godišnjih izveštaja;

  -  organizuje pripremu za vršenje godišnje eksterne revizije;

  -  prati nastale obaveze po ugovorima i organizuje njihovo izvršavanje;

  -  prati i predlaže plasiranje slobodnih sredstava Korporacije;

  -  vrši računovodstveni nadzor i kontrolu;

  -  upravlja dospelim potraživanjima;

Direktor Sektora za finansijko – računovodstvene poslove je Milka Vuković.    4. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA


Odlukom Upravnog odbora o poslovnoj tajni od 01.09.2004. godine se određuju isprave i podaci
koji predstavljaju poslovnu tajnu Korporacije i čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo
protivno poslovanju Korporacije i štetilo njenim interesima i poslovnom ugledu, kao i interesima
njenih osiguranika.

Članom 3. je definisano da poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci i sva poslovna dokumentacija
Korporacije, a naročito sledeće isprave i podaci:

    -  podaci i dokumenti koji su zakonskim propisima proglašeni poslovnom tajnom,
                                                      9
    -  podaci, informacije i dokumentacija oformljena od strane Korporacije, koji se odnose
      na banke i njihove komitente i predstavljaju njihovu poslovnu tajnu,
    -  podaci o garantnom portfoliju, njegovoj strukturi, klasifikaciji i obimu,
    -  podaci o osiguranicima Korporacije i njihovim poslovnim planovima,
    -  podaci o poslovanju i tehnici procesa rada Korporacije i njihovom razvoju i daljem
      usavršavanju,
    -  podaci o licima sa kojima Korporacija zaključuje ugovore o poslovnoj saradnji i
      iznosima naknada za usluge i kalkulacijama naknada,
    -  podaci o likvidnosti i solventnosti Korporacije,
    -  podaci o programima sprovođenja poslovne politike,
    -  dokumenta, izveštaji, obaveštenja i podaci koje Korporacija prima od državnih organa
      ili pravnih i fizičkih lica, kao poverljive,
    -  podaci o sredstvima i plasmanima Korporacije,
    -  podaci i dokumenta iz ponuda vezano za javne nabavke,
    -  lični podaci o zaposlenima,
    -  podaci o ličnim primanjima zaposlenih u Korporaciji i primanjima članova Upravnog
      odbora i Nadzornog odbora Korporacije,
    -  podaci o isplaćenim osiguranim sumama,
    -  planovi fizičkog i tehničkog obezbeđenja Korporacije, kao i planovi zaštite od požara i
    -  ostali podaci i dokumenta koje direktor Korporacije proglasi poslovnom tajnom.


Adresa Korporacije: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

Poreski identifikacioni broj: 103539077

Radno vreme Nacionalne korporacije je radnim danom od 8,30 do 16,30 časova.

Izgled i opis postupka za dobijanje identifikacionih obeležja za praćenje organa – ova obaveza nije
primenljiva.

Izgled identifikacionih obeležja zaposlenih u Korporaciji – ova obaveza nije primenljiva.

Prostorije Korporacije su pristupačne licima sa posebnim potrebama. Prostorijama Korporacije se
može pristupiti iz dvorišta, pomoćnim liftom do trećeg sprata.

Ne postoji mogućnost prisustva sednicama Upravnog odbora i neposrednog uvida u rad
Korporacije.

Dopuštenost audio i video snimanja objekta - ova obaveza nije primenljiva.

Autentična tumačenja, stručna mišljenja i pravni stavovi u vezi sa propisima iz ove tačke – takav
podatak ne postoji.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima po zahtevima za slobodan pristup informacijama od
javnog značaja: Radomir Matijević, dipl.pravnik, mejl info@nkosk.co.rs, telefon 011/38-17- 900
i 011/38-17-901


Sektor za saradnju sa bankama i upravljanje rizikom

                                                10
011/38-17- 900 i 011/38-17-901 zahtevi@nkosk.co.rs

Sektor za finansijsko računovodstvene poslove

011/38-17- 900 i 011/38-17-901 legal@nkosk.co.rs

Sektor za pravne, opšte i kadrovske poslove

011/38-17- 900 i 011/38-17-901

Lice zaduženo za odnose sa javnošću:

Jelena Juraković, viši stručni saradnik

    o  Tel: +381 (0) 11 3817 928
    o  Mob: +381 (0)64 640 3891
    o  E-mail: jelena.jurakovic@nkosk.co.rs


    5. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Od stupanja na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, najčešće
tražene informacije su:

  -  u vezi sa sprovedenim javnim nabavkama,
  -  uslovima za osiguranje komercijalnih kredita kod Nacionalne korporacije,
  -  uslovi za odobravanje subvencionisanih kredita,

Informacije se najčešće traže telefonskim putem i mejlom.


Pregled odgovora na najčešće tražena pitanja u vezi sa uslovima za osiguranje komercijalnih
kredita i odobravanje subvencionisanih kredita koji se nalaze na sajtu Korporacije.

http://www.nkosk.rs/content/pitanja-i-odgovori    6. OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA


Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita je osnovana 2004.godine i upisana u
registar Trgovinskog suda u Beogradu, pod brojme XVI-Fi-7242 dana 11.oktobra 2004.godine.
Korporacija je osnovana na osnovu Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih
kredita ( Službeni glasnik RS br. 55/2004/ ) kao pravno lice specijalizovano za osiguranje
potraživanja po osnovu stambenih kredita koje odobravaju banke i druge finansijske organizacije,
a koja su obezbeđena hipotekom, kao i za obavljanje drugih poslova u vezi sa tim osiguranjem.
Dana 6.juna 2005.godine izvršena je preregistracija u Agenciji za privredne registre pod brojem
BD 26671/2005. Sedište Korporacije je u ulici Kneza Miloša 20, u Beogradu.

                                               11
U skladu sa Zakonom o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, Korporacija je
registrovana za obavljanje sledećih poslova:

    -  osiguranje potraživanja po osnovu stambenih kredita koje odobravaju banke i druge
      finansijske organizacije, koja su obezbeđena hipotekom
    -  posredovanje u prenosu potraživanja obezbeđenih hipotekom
    -  izdavanje hartija od vrednosti na osnovu uspostavljene hipoteke, u skladu sa zakonom
    -  pružanje stručne pomoći državnim organima, bankama i drugim finansijskim
      organizacijama i drugim zainteresovanim licima u oblasti poboljšanja uslova za
      finansiranje stambene izgradnje
    -  obavljanje drugih poslova pod uslovima predviđenim Statutom i drugim opštim aktima,
      aktima poslovne politike i Pravilima poslovanja Korporacije

Korisnici osiguranja kredita su banke ili druge finansijske organizacije sa kojima Korporacija ima
zaključen ugovor o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja kredita za
obezbeđenje dela kredita koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima i
tim ugovorom je regulisano osiguranje kredita, naplata potraživanja banaka ili drugih finansijskih
organizacija od Korporacije u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, kontrola namenskog
korišćenja kredita osiguranih kod Korporacije, plaćanje premije osiguranja kao i sva druga pitanja
od značaja za ugovorni odnos Korporacije i banke ili druge finansijske organizacije ( član 5.
Pravila poslovanja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita ).    7. OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

Kao što je već navedeno u tački 6., Korporacija je registrovana za obavljanje sledećih poslova, u
skladu sa Zakonom o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita:

  -  osiguranje potraživanja po osnovu stambenih kredita koje odobravaju banke, koja su
    obezbeđena hipotekom;
  -  posredovanje u prenosu potraživanja obezbeđenih hipotekom;
  -  izdavanje hartija od vrednosti na osnovu uspostavljene hipoteke, u skladu sa zakonom;
  -  pružanje stručne pomoći državnim organima, bankama i drugim zainteresovanim licima u
    oblasti poboljšanja uslova za finansiranje stambene izgradnje;
  -  obavljanje drugih poslova pod uslovima predviđenim Statutom i drugim opštim aktima,
    aktima poslovne politike i pravilima poslovanja Korporacije.

Na dan 31. decembar 2010. godine, Korporacija ima potpisan Ugovor o regulisanju međusobnih
obaveza u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita sa 23 poslovne banke i
do 31.12.2010. godine osigurala je 57.103 stambenih kredita u ukupnom iznosu 2.099.670.702,27
EUR (do 31. decembra 2009. godine 47.958 osiguranih stambenih kredita u ukupnom iznosu
1.626.989.406,69 EUR).

Ugovorima o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu
stambenih kredita između Korporacije i poslovne banke definisano je da poslovna banka uplaćuje
ukupan iznos premije osiguranja na račun Korporacije. Ukoliko korisnik kredita ne izmiruje
dospele anuitete, definisane ugovorom o kreditu potpisanim između banke i dužnika, Korporacija
                                                12
izmiruje zaostale anuitete uvećane za zakonsku zateznu kamatu i nadalje nastavlja da otplaćuje
anuitete kako je to predviđeno anuitetnim planom, sve dok poslovna banka ne proda imovinu koja
je bila sredstvo obezbeđenja.Suma i broj osiguranih kredita po bankama:                                                        U hiljadama EUR
 Banka       31.12.2007. godine         31.12.2008. godine        31.12.2009. godine        31.12.2010. godine

         suma u               suma u                              suma u
         EUR     %    broj      EUR     %     broj  suma u EUR   %     broj   EUR     %     broj

 Alpha banka   18,553.10  2.49      674  38,580.13  2.72  1,195    77,827.57  4.78    2,298  162.839,67  7,76    4.479

 Čačanska     3,925.53  0.53      149   8,272.51  0.58    272   9,465.03  0.58    327  10.701,66   0,51    381

 Cred.Agricole  5,423.78  0.73      168  28,501.26  2.01  1,032    39,084.09  2.40    1,491  48.393,98   2,30    1.827

 EFG       124,306.5  16.7    4,084   183,639.83  12.93  5,586    183,398.85  11.27    5,586  229.285,72  10,92    5.949

 ERSTE      23,563.44  3.17      977  58,918.62  4.15  2,095    64,417.80  3.96    2,296  75.079,04   3,58    2.538

 HYPO      91,507.85  12.3    2,559   148,366.48  10.45  3,657    153,585.22  9.44    3,854  180.067,51  8,58    4.009

 Intesa     93,665.37  12.5    2,740   171,192.38  12.05  4,581    198,725.14  12.21    5,292  253.968,81  12,10    6.505

 KBC banka     /     /     /     41,200.24  2.90    756   46,689.49  2.87    917  69.032,90   3,29    1.297

 Komerc.     57,806.85  7.77    2,400   119,157.83  8.39  4,387    146,318.52  8.99    5,314  179.445,75  8,55    6.168

 MARFIN       /     /     /      306.25   0.02     12   4,145.16  0.25    117   9.220,70   0,44    224

 Razv.b. Vojv.  2,161.45  0.29      111   2,460.89  0.17    122   2,526.94  0.16    123   2.834,14   0,13    132

 Nac. Šted.    6,080.07  0.82      290   6,432.16  0.45    281   6,098.94  0.37    265   7.133,55   0,34    264

 NBG       12,665.62  1.70      403  15,085.37  1.06    431   13,654.96  0.84    380  14.637,35   0,70    364

 NLB banka    1,100.68  0.15      52   1,100.68  0.08     52   1,341.35  0.08     57  1.935,12   0,09     80

 OTP        /     /     /      1,965.93  0.14     42   3,435.74  0.21     95  6.188,04   0,29    186

 Pireus     23,403.52  3.15      573  75,601.72  5.32  1,618    74,700.19  4.59    1,619  87.486,25   4,17    1.587

 ProCredit    7,438.30  1.00      282  11,751.71  0.83    435   16,421.05  1.01    588  22.221,87   1,06    747

 Raiffeisen   132,525.6  17.82   4,353   201,035.74  14.16  5,940    200,737.53  12.34    5,877  219.966,52  10,48    5.935

 Soc.Generale  46,447.18  6.25    1,825   86,989.79  6.13  3,187    128,151.33  7.88    4,436  173.436,98  8,26    5.692

 Unicredit    45,527.25  6.12    1,465   76,992.15  5.42  2,134    89,813.42  5.52    2,512  122.306,36  5,83    3.087

 Vojvođanska   3,688.48  0.50      120  47,386.47  3.34  1,333    57,464.75  3.53    1,773  83.373,25   3,97    2.478

 VOLKS      43,406.40  5.84    1,206   91,442.17  6.44  2,243    102,394.23  6.29    2,565  131.530,04  6,26    2.962

 AIK banka     328.91  0.04      11   1,971.99  0.14     70   3,187.47  0.20     97  4.222,99   0,20    127

 PBB        209.89  0.03       3   1,842.94  0.13     45   3,404.62  0.21     79  4.362,52   0,21     85                                                                         13
  Ukupno     743,735.82  100  24,445 1,420,195.2  100  41,506  1,626,989.4  100  47,958 2.099.670,7  100,0  57.103
U skladu sa članom članom 13. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita,
Upravni odbor je doneo Program rada za 2011. godinu sa sledećom sadržinom:

Ključni ciljevi osiguranja stambenih kredita u 2011. godini su:

-   omogućavanje kontinuirane dostupnosti dugoročnih stambenih kredita koje banke odobravaju
    građanima u uslovima finansijske krize;
-   kontinuitet plasmana banaka u stambene kredite;
-   održanje stabilnosti tržišta nekretnina kroz očuvanje tražnje;
-   održavanje i podsticanje konkurentnosti između banaka koje odobravaju stambene kredite;
-   održavanje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora kroz disperziju rizika koji banke ne
    mogu da ostvare pojedinačno;
-   dinamičniji i skladniji regionalni razvoj;
-   očuvanje životnog standarda;
-   sprovođenje Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno
    kreditiranje u 2011. godini, Programa dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih
    vojnih lica vojske Srbije za 2011. godinu;
-   održanje stabilnosti industrije građevinarstva i vezanih industrija kroz omogućavanje uslova za
    kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina;
-   održanje zaposlenosti, posebno u industriji građevinarstva i vezanim delatnostima;
-   smanjenje rizika banaka koje osiguravaju stambene kredite kod Korporacije.

Korporacija posluje sa ciljem koji ima dva aspekta:

       -  pružanje usluga osiguranja kredita bankama koje odobravaju dugoročne stambene
         kredite;
       -  omogućavanje većem broju građana da pod povoljnijim uslovima dođu do dugoročnog
         stambenog kredita.

Korporacija prihvata osiguranje kredita ako je:

     -    zajmoprimac kreditno sposoban i ispunjava kriterijume definisane Pravilima poslovanja
         Korporacije,
     -    zajam obezbeđen hipotekom konstituisan u skladu sa Zakonom o hipoteci („Sl. glasnik
         RS“ 115/05).


Opšti maksimumi

U 2011. godini, Korporacija će osiguravati stambene kredite najviše do iznosa 35 puta većeg od
iznosa kapitala Korporacije, a na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-
10008/2010 od 30. decembra 2010. godine, donetim u skladu sa članom 9. stav 4. Zakona o
Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita.
Osigurani deo od strane Korporacije ne može preći 75% od nenaplaćenog iznosa stambenog
kredita, odnosno identifikovanog gubitka.

                                                                14
Princip i uslovi osiguranja

Korporacija će i u 2011. godini osiguravati stambene kredite koji se odobre uz uvažavanje pricipa
osiguranja Korporacije i sledećih uslova:

 Princip osiguranja Korporacije: Korporacija vrši isplatu osiguranog slučaja, u skladu sa
Ugovorom potpisanim sa bankama, kada korisnik kredita nije ispunio svoje dospele obaveze po
osnovu kredita u periodu utvrđenim ugovorom o kreditu, a banka je proglasila kredit dospelim u
celosti. Korporacija, posle pisanog obaveštenja banke, da korisnik kredita nije izvršio plaćanje
rata/e kredita i da je banka proglasila kredit dospelim u celosti, vrši plaćanje obaveza korisnika
kredita u narednom periodu dok se banka ne naplati iz instrumenata obezbeđenja. Ukoliko se
banka ne naplati preko instrumenata obezbeđenja i podnese validna dokumenta o nemogućnosti
naplate, odnosno validna dokumenta o delimičnoj naplati, obraća se Korporaciji sa zahtevom da
refundira najviše do 75% od iznosa identifikovanog gubitka.
Uslovi osiguranja:

Premija osiguranja: Utvrđena Ugovorom potpisanim između Korporacije i banaka, prilog broj 5,
„Visina premije osiguranja“.Visina premije se kreće u rasponima od 1.5% do 3.5% (za kredite
indeksirane u evrima) i od 1,95 do 3,95% (za kredite indeksirane u švajcarskim francima) od
iznosa kredita u zavisnosti od visine LTV racia odnosno depozita uvećana za 0.25% ukoliko
korisnik kredita nema riziko životno osiguranje najmanje u visini kredita vinkulirano na kreditora,
odnosno uvećana za 0,5% ukoliko je predmet hipoteke neuknjižen tzv.“objekat u izgradnji“ kao i
0,15% ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji
(''Sl. glasnik RS'', br. 72/2009) na osnovu minimalne tehničke dokumentacije iz članova 188, 189 i
191.

Osigurana suma: Osigurana suma je najviše do 75% od iznosa kredita uvećanog za troškove
dospele kamate i druge dokumentovane troškove realizacije naplate iz prodaje imovine i/ili
instrumenata obezbeđenja po dospelom kreditu koje banka bude imala, osim troškova advokata.
Banka ili druga finansijska organizacija snosi najmanje 25% gubitka ukoliko dođe do osiguranog
slučaja.

Period osiguranja: Period osiguranja je jednak periodu na koji je osigurani kredit odobren,
odnosno do naplate kredita u potpunosti.

Učešće Korporacije u sprovođenju Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz
dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini i Programa dugoročnog stambenog kreditiranja
profesionalnih vojnih lica za 2011. godinu.

Zaključcima Vlade Republike Srbije o usvajanju Uredbe o merama podrške građevinskoj
industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini, Programa dugoročnog stambenog
kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2011. godinu, za namenu dugoročno
stambeno kreditiranje predviđena su sredstva u iznosu od 1,7 milijardi dinara a za namenu
stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica predviđena su sredstva u iznosu od 200 miliona
dinara.
                                                15
Model dugoročnog stambenog kredita po Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz
dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini definisan je tako da se iz sredstava budžeta RS
obezbeđuje 15% od cene nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita i to na ime učešća u
dugoročnom finansiranju. Programom dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih
lica Vojske Srbije za 2011. godinu definisano je da se iz budžeta Republike Srbije na ime učešća
isplaćuje minimalno 14%, a maksimalno 25% od cene nekretnine, odnosno traženog iznosa
kredita.

Korporacija, po osnovu Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog
kreditiranja stanovništva uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije, koji se zaključuje
između Republike Srbije, Korporacije i poslovne banke vrši proveru ispunjenosti uslova za
dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta RS i subvencionisane kamate.

Na osnovu usvojene Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno
kreditiranje u 2011-oj godini i potpisanih ugovora između Republike Srbije, Korporacije i
poslovnih banaka, Korporacija vrši proveru ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih iz budžeta
Republike Srbije. Shodno usvojenoj uredbi i potpisanim ugovorima sredstva odobrena od strane
Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, isplaćuju se sa računa Nacionalne korporacije kojoj
će se za ovu namenu preneti sredstva u iznosu od 1.700.000.000,00 dinara.

Dopunom Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno
kreditiranje u 2011-oj godini ( „ Službeni glasnik RS „ br: 12/2011) predviđeno je da će se zahtevi
za dugoročno kreditiranje kupovine, odnosno izgradnje stambenih objekta podnetim bankama do
31. decembra 2010. godine razmatrati i prihvatati po uslovima iz te godine ( sredstva iz Budžeta
RS 20% od iznosa traženog kredita i subvencionisanje kamate do oktobra 2012. godine. ). Broj
zahteva je 205 a planirana sredstva su u iznosu oko 216 miliona dinara.

Plasman slobodnih novčanih sredstava

Korporacija može slobodna sredstva plasirati u skladu sa potrebama poslovanja i situacijom na
tržištu hartija od vrednosti.

Radi ostvarivanja najboljih finansijskih efekta i najveće sigurnosti plasmana sredstava a u skladu
sa svojim potencijalnim obavezama, Korporacija će, u skladu sa Zakonom i odlukom Upravnog
odbora Korporacije, koristiti jednu ili više od sledećih mogućnosti:
    1) kupovinu kratkoročnih i dugoročnih državnih hartija od vrednosti,         drugih
     prvoklasnih hartija od vrednosti;
    2) ostale oblike plasmana u skladu sa zakonom.

Investicije u osnovna sredstva

Korporacija tokom 2011. godine planira ulaganje u adaptaciju arhive u potkrovlju zbog nedostatka
prostora u postojećem prostoru. Navedeno ulaganje ima računovodstveni tretman ulaganje u tuđa
osnovna sredstva. Takođe, planirano je i ulaganje u izradu novog sajta u cilju adekvatnog
prezentovanja rezultata Korporacije, planova, informisanja javnosti sa posebnim delom koji bi
sadržao podatke o postupcima prodaje nepokretnosti.

Planirani obim osiguranja


                                                16
Na osnovu finansijskog plana Nacionalne korporacije za osiguranje kredita u 2011. godini
baziranog na dosadašnjem kretanju osigurane sume i analizi tržišta stambenih kredita u Republici
Srbiji, ocenjuje se da će biti ostvareni sledeći učinci i efekti:

  -  Planirani obim osiguranja: oko 9.500 stambenih kredita odobrenih građanima;
  -  ukupan iznos osiguranih kredita će biti oko 38.150.000.000,00 dinara odnosno oko
    350.000.000,00 evra;
  -  prosečna vrednost osiguranog kredita iznosiće oko 3.293.400,00 dinara    odnosno oko
    37.000,00 evra.


Izmene i dopune Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

Zakon o nacionalnoj korporaciji za osuguranje stambenih kredita donet je 2004 godine ("Službeni
glasnik RS", broj 55/04). Nagomilano iskustvo iz primene zakona sa vremenske distance od
sedam godina dovoljno je da se pristupi izmenama i dopunama postojećih odredbi kako bi se
otklonile sve postojeće pravne praznine i praksa podvela pod pouzdanu zakonsku normu.

Ministarstvo finansija je takođe u svoj plan rada uvrstilo izmenu i dopuni akona o NKOSK u do
juna meseca 2011.godine.


    8. NAVOĐENJE PROPISA


U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita
primenjuje sledeće propise:

  -  Zakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita
  -  Zakon o hipoteci
  -  Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u
    2011. godini
  -  Program dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za
    2011. godinu


Svi pozitivni propisi u vezi sa radom Korporacije dostupni su na internet strani na adresi
http://www.nkosk.rs/content/zakoni-i-uredbe-vlade-rs

    9. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA

U okviru svoje osnovne delatnosti, bankama sa kojima Korporacija ima zaključen ugovor,
Korporacija pruža usluge osiguranja stambenih kredita, na osnovu i u skladu sa zakonom i
drugim propisima donetim na osnovu zakona.

Osim usluga osiguranja stambenih kredita, Korporacija pruža i ostale usluge:
  - Informisanje fizičkih lica o uslovima za osiguranje komercijalnih stambenih kredita, kao i
   uslovima za odobravanje subvencionisanih kredita.
  - Stučna pomoć bankama u vezi sa obradom pojedinačnih zahteva i odgovori na pitanja koje
   banke imaju u vezi sa primenom zakonoskih i ugovornih odbedaba.
                                                17
   10. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA


Procedura za odobravanje komercijalnih kredita:Nacionalna korporacija osigurava kredite po individualnoj šemi osiguranja na osnovu ugovora o
regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih
kredita, pismenog zahteva banke sa priloženim dokumentima definisanim ugovorom i odluke
Nacionalne korporacije.
O osiguranju kredita u Nacionalnoj korporaciji odlučuje Odbor za osiguranje kredita. Odbor ima
pet članova. Članovi Odbora su direktor Nacionalne korporacije, kao stalni član i njegov
predsedavajući, dok ostale članove svojom odlukom imenuje i razrešava direktor Nacionalne
korporacije iz redova zaposlenih u Nacionalnoj korporaciji, koji se nalaze u radnom odnosu na
neodređeno vreme. Odbor zaseda i odlučuje u sastavu od najmanje tri člana, na sednicama koje se
održavaju prema potrebi. Radom Odbora predsedava direktor Nacionalne korporacije ili lice koje
on ovlasti da u slučaju njegove odsutnosti obavlja poslove iz nadležnosti predsedavajućeg Odbora.
Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem, a u slučaju jednake podele
glasova, odlučuje glas direktora Nacionalne korporacije kao predsedavajućeg Odbora.
Zahteve za osiguranje kredita razmatra stručna služba Nacionalne korporacije i daje Odboru za
osiguranje predlog za usvajanje, odnosno odbijanje zahteva banke ili druge finansijske
organizacije, koji razmatra predlog i donosi odluku, tako što isti usvaja, odbija ili vraća stručnoj
službi Nacionalne korporacije na ponovno razmatranje.
Kriterijumi kojima se rukovode Odbor za osiguranje i stručne službe Nacionalne korporacije u
postupku donošenja odluke o osiguranju kredita su:
    1) ocena o kreditnoj sposobnosti zajmoprimca
    2) ocena o kreditnoj sposobnosti solidarnog dužnika
    3) kvalitet instrumenata obezbeđenja
    4) usaglašenost podnetog kredita za osiguranje sa Programom rada i Pravilima poslovanja
      Nacionalne korporacije
    5) urednost u izmirenju obaveza u prethodnom periodu zajmoprimca i solidarnog dužnika
    6) dosadašnje iskustvo u radu Nacionalne korporacije sa bankom ili drugom finansijskom
      ogranizacijom
    7) ostali kriterijumi po odluci Upravnog odbora Nacionalne korporacije

Nacionalna korporacija je obavezna da svoju odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva banke za
osiguranje kredita dostavi banci u pismenoj formi, u roku od tri dana, elektronskom poštom,
telefaksom ili na neki drugi način definisan sa bankom.

Pismeno obaveštenje Nacionalne korporacije koje se dostavlja banci na memorandumu
Nacionalne korporacije, potpisano od strane ovlašćenog lica i koje je overeno pečatom Nacionalne
korporacije, predstavlja polisu osiguranja, pod uslovom da su premija osiguranja i administrativni
troškovi po odnosnom kreditu plaćeni Nacionalnoj korporaciji.

                                                 18
Polisa osiguranja Nacionalne korporacije je dokument kojim se Nacionalna korporacija obavezuje
da, u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, banci isplati:
    1. Ukupnu sumu nenaplaćenih anuiteta do momenta proglašenja kredita dospelim u
      celosti, sa pripadajućom zateznom kamatom, u roku od 10 radnih dana od dana prijema
      zahteva za isplatu
    2. Redovne mesečne anuitete, od momenta proglašenja kredita dospelim u celosti do
      momenta prodaje imovine i naplate po osnovu drugih instrumenata obezbeđenja, do 5.
      u mesecu za prethodni mesec
    3. Sumu koja iznosi 75% neto ostvarenog gubitka banke, u roku od 20 dana od dana
      priliva sredstava na poseban namenski račun kod banke, prema utvrđenom finalnom
      obračunu u skladu sa ugovorom o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima
      osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita.

Aneks Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja potraživanja po
osnovu stambenih kredita iz aprila 2011. godine je predviđa da je Banka saglasna da Korporacija
ima pravo na naplatu preostalog duga prema dužniku u iznosu od 75% ostvarenog neto gubitka u
skladu sa odredbama Zakona o hipoteci i Zakona o obligacionim odnosima.

Korporacija takođe učestvuje u odobravanju subvencionisanih kredita u skladu sa Programom
dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica za 2010. godinu i Uredbom o
merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje za 2010.godinu.


Procedura za odobravanje subvencionisanih kredita profesinalnim vojnim licima:


 Banka daje korisniku kredita obrasce zahteva za kredit i zahteva za dobijanje finansijskih
sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Korisnik kredita banci podnosi oba zahteva za dugoročni stambeni kredit, kompletnu
dokumentaciju koju banka utvrđuje za dobijanje stambenog kredita koji osigurava Nacionalna
korporacija, kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita
i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celini, a ukoliko imaju
nekretninu/nekretnine u vlasništvu rešenje/rešenja Poreske uprave o plaćenom porezu na imovinu
iz prethodne godine, kao i izvod iz matične knjige venčanih (za one u braku). Korisnik kredita je
obavezan da podnese banci i izjavu, overenu od strane nadleženog starešine, da svoje stambeno
pitanje rešava trajno putem kredita i da se odriče prava na rešavanje stambenog pitanja po
propisima o stambenom obezbeđivanju u Ministarstvu odbrane, koja čini sastavni deo ovog
programa i nalazi se u prilogu broj 2, kao i potvrdu o procentu kreditnih sredstava iz budžeta
Republike Srbije na koji korisnik kredita ima pravo, u skladu sa prilogom 1. ovog programa, a
koju mu izdaje nadležni organ Ministarstva odbrane, koja čini sastavni deo ovog programa i nalazi
se u prilogu broj 3. Korisnik kredita predmetnu izjavu daje i organizacionoj jedinici Ministarstva
odbrane nadležnoj za stambene poslove.


                                                19
Na osnovu dostavljene dokumentacije, banka donosi odluku o odobravanju kredita u visini koja
predstavlja razliku od vrednosti nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita i sredstava koja su
pojedinačnom korisniku kredita odobrena iz budžeta Republike Srbije u vidu dugoročnog
stambenog kredita.

Banka će zahtev za osiguranje i dokumentaciju vezanu za osiguranje kredita podnositi u skladu sa
ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu
stambenih kredita, zaključenog između banke i Nacionalne korporacije (u daljem tekstu: Ugovor o
osiguranju kredita).

Banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti zahtev za osiguranje, zahtev za dobijanje kreditnih
sredstava iz budžeta Republike Srbije u skladu sa Programom dugoročnog stambenog kreditiranja
profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije, izjavu pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat
u celini, a ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu rešenje/rešenja Poreske uprave o
plaćenom porezu na imovinu iz prethodne godine i izvod iz matične knjige venčanih (za one u
braku). Takođe, banka će Nacionalnoj korporaciji dostaviti izjavu korisnika kredita overenu od
strane nadleženog starešine, da svoje stambeno pitanje rešava trajno putem kredita i da se odriče
prava na rešavanje stambenog pitanja po propisima o stambenom obezbeđivanju u Ministarstvu
odbrane, kao i potvrdu o procentu kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije na koji korisnik
kredita ima pravo, a koje je potencijalni korisnik kredita podneo prilikom podnošenja zahteva za
kredit.

Na osnovu primljene dokumentacije, Nacionalna korporacija donosi odluku o osiguranju dela
stambenog kredita koji finansira banka u skladu sa Ugovorom o osiguranju kredita, kao i odluku o
formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, a po
usaglašavanju i ažuriranju baze podataka stambenih interesenata sa organizacionom jedinicom
Ministarstva odbrane nadležnom za stambene poslove.

Ažuririranje baze podataka i rangiranje lica vrši se najmanje dva puta mesečno. Nacionalna
korporacija elektronskim putem obaveštava banku o prihvatanju osiguranja i ispunjenosti uslova
za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Nacionalna korporacija elektronskim
putem obaveštava Ministarstvo odbrane o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih
sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Najkasnije sedam radnih dana po dobijanju obaveštenja iz prethodnog stava, banka će Nacionalnoj
korporaciji dostaviti nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju odobrenog procenta (u skadu sa
prilogom broj 1. ovog programa) vrednosti nekretnine (u daljem tekstu: Ugovor o dugoročnom
finansiranju), odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita.

Istog, a najkasnije sledećeg radnog dana Nacionalna korporacija će Ministarstvu odbrane-Upravi
za budžet i finansije na potpis dostaviti Ugovor o dugoročnom finansiranju odobrenog procenta
vrednosti nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita.                                                20
Ministar odbrane, na predlog Uprave za budžet i finansije će, pod uslovom da je odluka
Nacionalne korporacije o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta
Republike Srbije pozitivna, odlučiti o dodeli kreditnih sredstava, potpisati ugovor iz prethodnog
stava i dostaviti ga Nacionalnoj korporaciji. Nacionalna korporacija će istog, a najkasnije sledećeg
radnog dana po dobijanju potpisanog ugovora iz prethodnog stava, originale istog proslediti banci.
Banka će po potpisivanju ugovora iz prethodnog stava po dva primerka ugovora proslediti
Nacionalnoj korporaciji, koja jedan primerak ugovora dostavlja Ministarstvu odbrane, a jedan
primerak zadržava za svoje potrebe.

Po dostavljanju potpisanih primeraka ugovora iz prethodnog stava, banka će Nacionalnoj
korporaciji i Ministarstvu odbrane dostaviti Obaveštenje o datumu kada će banka sredstva
odobrena iz sopstvenih finansijskih izvora uplatiti korisniku kredita, kao i tačno naveden iznos u
evrima i kursom za preračunavanje dinarske protivvrednosti, koji Ministarstvo odbrane treba da
uplati na namenski račun banke (za dugoročna kreditna sredstva koje obezbeđuje Republika Srbija
iz budžeta Republike Srbije).

Banka se obavezuje da sredstva odobrena iz sopstvenih finansijskih izvora, kao i sredstva
uplaćena od strane Ministarstva odbrane na ime učešća, prenese na dan uplate Ministarstva
odbrane na odgovarajući račun korisnika kredita, odnosno prodavca nepokretnosti i obavesti
Ministarstvo odbrane o tome radi donošenja Rešenja o prestanku prava na rešavanje stambenog
pitanja po propisima o stambenom obezbeđivanju u Ministarstvu odbrane.
Procedura za odobravanje subvencionisanih kredita u skladu sa Uredbom:


Banka daje korisniku kredita obrasce zahteva za kredit i zahteva za dobijanje finansijskih
sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Korisnik kredita banci podnosi zahteve iz stava 1. ovog člana, kompletnu dokumentaciju koju
banka utvrđuje za dobijanje stambenog kredita koji osigurava Nacionalna korporacija, izjavu pod
punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne
poseduju u vlasništvu stambeni objekat, kao i izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su u
braku), uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda - poreza na
imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita/supružnika, kao i potvrdu o visini primanja
supružnika korisnika kredita, bez obzira da li je učesnik u kreditu, odnosno izjavu datu pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije u radnom odnosu.

Na osnovu dostavljene dokumentacije iz stava 2. ovog člana, banka donosi odluku o odobravanju
kredita u visini od 75% od vrednosti nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita.

Banka zahtev za osiguranje i dokumentaciju vezanu za osiguranje kredita podnosi Nacionalnoj
korporaciji u skladu sa ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja
potraživanja po osnovu stambenih kredita, zaključenog između banke i Nacionalne korporacije (u
daljem tekstu: Ugovor o osiguranju kredita).
                                                 21
Banka dostavlja Nacionalnoj korporaciji zahtev za osiguranje, zahtev za dobijanje kreditnih
sredstava iz budžeta Republike Srbije, kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni
objekat, uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda - poreza na
imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita, predugovor, pravnosnažno rešenje o
odobrenju za izgradnju i potvrdu o prijemu dokumentacije.

Nacionalna korporacija, na osnovu primljene dokumentacije, donosi odluku o osiguranju dela
stambenog kredita koji finansira banka u skladu sa Ugovorom o osiguranju kredita i odluku o
formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Nacionalna korporacija elektronskim putem obaveštava:

    1) banku o prihvatanju osiguranja i o ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava
iz budžeta Republike Srbije;

   2) Ministarstvo o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta
Republike Srbije.

Banka dostavlja Nacionalnoj korporaciji nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju 15% vrednosti
nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita (u daljem tekstu: Ugovor o
dugoročnom finansiranju), najkasnije u roku od sedam radnih dana po dobijanju obaveštenja iz
člana 8. stav 7. ove uredbe, a Nacionalna korporacija istog, a najkasnije sledećeg radnog dana,
Ministarstvu dostavlja na potpis Ugovor o dugoročnom finansiranju za korisnika kredita.

Ministarstvo, pod uslovom da je odluka Nacionalne korporacije o formalnoj ispunjenosti uslova za
dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije pozitivna, donosi odluku o dodeli
kreditnih sredstava, potpisuje Ugovor o dugoročnom finansiranju za korisnika kredita i dostavlja
ga Nacionalnoj korporaciji, a Nacionalna korporacija istog, a najkasnije sledećeg radnog dana po
dobijanju potpisanog ugovora, originale istog prosleđuje banci.

Banka, po potpisivanju ugovora iz stava 1. ovog člana, dostavlja dva primerka potpisanog ugovora
Nacionalnoj korporaciji, koja jedan od tih primeraka dostavlja Ministarstvu, a jedan primerak
zadržava za svoje potrebe.

Po dostavljanju potpisanih primeraka ugovora iz stava 1. ovog člana, banka Nacionalnoj
korporaciji dostavlja obaveštenje o datumu kada će 75% sredstava uplatiti korisniku kredita, kao i
tačno naveden iznos u evrima i kurs za preračunavanje dinarske protivvrednosti, koji Nacionalna
korporacija treba da uplati na namenski račun banke (za učešće).
Troškovi usluga koje pruža Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita:

  -  slanje zahteva za osiguranje u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti,
                                                22
  -   premija osiguranja prema tabeli u prilogu:

Valutna
indeksacija          LTV≤70             70<LTV≤80         80<LTV≤90
kredita

EUR               1.50%             2.50%            3.50%

CHF               1.95%             2.95%            3.95%

* ukoliko korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije se
uvećavaju za 0.25%

* ukoliko je predmet hipoteke tzv.“objekat u izgradnji“ navedene premije se uvećavaju za 0.5%

* ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl.
Glasnik RS'', br. 72/2009) na osnovu minimalne tehničke dokumentacije iz člana 188, 189 i 191, navedene
premije uvećavaju se za 0,15%

*ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%
navedene premije uvećavaju se za 0,5%

* ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70% navedene
premije uvećavaju se za 1%

* ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%
navedene premije uvećavaju se za 1,5% samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima.Pored navedenih usluga Korporacija pruža usluge informisanja fizičkim licima o uslovima za
osiguranje stambenih kredita, kao i uslovima za odobravanje subvencionisanih kredita. Radi se
pitanjima koja su postavljena pozivom na telefonske brojeve 011/38-17- 900 i 011/38-17-901,
slanjem na mejl info@nkosk.co.rs ili na neki od mejlova stručnih službi Korporacije legal@nkosk.co.rs
, zahtevi@nkosk.co.rs, kao i podnošenjem zahteva putem poštanske pošiljke.
     11. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA


      Suma i broj osiguranih kredita po bankama

                                             U hiljadama EUR
 Banka      31.12.2007. godine   31.12.2008. godine     31.12.2009. godine  31.12.2010. godine                                                        23
          suma u             suma u                           suma u
          EUR    %    broj     EUR     %    broj  suma u EUR   %   broj   EUR     %    broj

 Alpha banka   18,553.10  2.49     674  38,580.13  2.72  1,195   77,827.57  4.78  2,298  162.839,67  7,76  4.479

 Čačanska     3,925.53  0.53     149   8,272.51  0.58   272    9,465.03  0.58  327  10.701,66  0,51   381

 Cred.Agricole   5,423.78  0.73     168  28,501.26  2.01  1,032   39,084.09  2.40  1,491  48.393,98  2,30  1.827

 EFG       124,306.5  16.7   4,084   183,639.83  12.93  5,586   183,398.85  11.27  5,586  229.285,72  10,92  5.949

 ERSTE      23,563.44  3.17     977  58,918.62  4.15  2,095   64,417.80  3.96  2,296  75.079,04  3,58  2.538

 HYPO       91,507.85  12.3   2,559   148,366.48  10.45  3,657   153,585.22  9.44  3,854  180.067,51  8,58  4.009

 Intesa      93,665.37  12.5   2,740   171,192.38  12.05  4,581   198,725.14  12.21  5,292  253.968,81  12,10  6.505

 KBC banka      /     /    /     41,200.24  2.90   756   46,689.49  2.87  917  69.032,90  3,29  1.297

 Komerc.     57,806.85  7.77   2,400   119,157.83  8.39  4,387   146,318.52  8.99  5,314  179.445,75  8,55  6.168

 MARFIN       /     /    /      306.25   0.02   12    4,145.16  0.25  117   9.220,70  0,44   224

 Razv.b. Vojv.   2,161.45  0.29     111   2,460.89  0.17   122    2,526.94  0.16  123   2.834,14  0,13   132

 Nac. Šted.    6,080.07  0.82     290   6,432.16  0.45   281    6,098.94  0.37  265   7.133,55  0,34   264

 NBG       12,665.62  1.70     403  15,085.37  1.06   431   13,654.96  0.84  380  14.637,35  0,70   364

 NLB banka     1,100.68  0.15     52   1,100.68  0.08   52    1,341.35  0.08   57  1.935,12  0,09   80

 OTP         /     /    /      1,965.93  0.14   42    3,435.74  0.21   95  6.188,04  0,29   186

 Pireus      23,403.52  3.15     573  75,601.72  5.32  1,618   74,700.19  4.59  1,619  87.486,25  4,17  1.587

 ProCredit     7,438.30  1.00     282  11,751.71  0.83   435   16,421.05  1.01  588  22.221,87  1,06   747

 Raiffeisen    132,525.6  17.82  4,353   201,035.74  14.16  5,940   200,737.53  12.34  5,877  219.966,52  10,48  5.935

 Soc.Generale   46,447.18  6.25   1,825   86,989.79  6.13  3,187   128,151.33  7.88  4,436  173.436,98  8,26  5.692

 Unicredit    45,527.25  6.12   1,465   76,992.15  5.42  2,134   89,813.42  5.52  2,512  122.306,36  5,83  3.087

 Vojvođanska    3,688.48  0.50     120  47,386.47  3.34  1,333   57,464.75  3.53  1,773  83.373,25  3,97  2.478

 VOLKS      43,406.40  5.84   1,206   91,442.17  6.44  2,243   102,394.23  6.29  2,565  131.530,04  6,26  2.962

 AIK banka     328.91  0.04     11   1,971.99  0.14   70    3,187.47  0.20   97  4.222,99  0,20   127

 PBB        209.89  0.03      3   1,842.94  0.13   45    3,404.62  0.21   79  4.362,52  0,21   85

 Ukupno     743,735.82  100   24,445 1,420,195.2    100  41,506  1,626,989.4  100  47,958 2.099.670,7  100,0  57.103
Sagledavajući strukturu osigurane sume na kraju 2010. godine dolazi do relativnog ujednačavanja učešća na
tržištu. Mogu se izdvojiti četiri banke: Intesa, Raiffeisen, EFG i HYPO koje zajedno čine 42,07%
celokupnog portfolia, dok je na kraju 2009. godine učešće navedenih banaka iznosilo 45,26%. Alpha banka
je tokom 2010. godine bila najaktivnija i njeno učešće sa 4,78% na kraju 2009. godine raste na 7,76% na
kraju 2010. godine.

U poslednjem kvartalu 2008. godine i u prvoj polovini 2009. godine dolazi do naglog pada referentnih
kamatnih stopa na svetskom finansijskom tržištu, ali se to nije linearno odrazilo na politiku kamatnih stopa
banaka u Srbiji ni tokom 2010. godine zbog većeg rizika plasmana u Srbiju i otežanog dugoročnog
zaduživanja u inostranstvu pa su banke kao posledicu toga korigovale naviše svoje marže, a samim tim i
                                                                    24
nominalne kamatne stope po stambenim kreditima. Krajem 2009. i tokom 2010. godine dolazi do pojačane
konkurencije a naročito između Alpha banke, Unicredit banke i Societe Generale banke čiji udeo u
osiguranoj sumi raste. Posledica pojačane konkurencije je blago snižavanje marži na stambene kredite kod
navedenih banaka a samim tim i uz povećane budžete njihova povećana kreditna aktivnost u odnosu na
druge banke.

Ukupna suma osiguranih kredita pokazuje i rast prouzrokovan rastom iznosa kredita koji su osigurani u
ranijem periodu a inicijalno indeksirani u CHF zbog pada odnosa EUR/CHF sa 1,4875 na kraju prošle
godine na 1,2493 na kraju 2010. godine.Struktura osigurane sume po valuti i bankama:                                     U hiljadama EUR / CHF

              Suma EUR           Suma CHF               CHF indeksirano u
               kredita   Broj   %    kredita    Broj    %       EUR

 Alpha banka         125.822,83  3.695  11,16   46.245,17    784    3,81      37.016,84

 Čačanska           10.701,66  381  0,95        /      /    /            /

 Cred.Agricole        48.393,98  1.827  4,29        /      /    /            /

 EFG             31.605,08  998  2,80   246.962,57   4.951   20,33      197.680,64

 ERSTE            55.653,58  2.122  4,94   24.268,24    416    2,00      19.425,46

 HYPO             44.347,44  1.326  3,93   169.555,17   2.683   13,96      135.720,06

 Intesa           214.051,63  5.853  18,98   49.868,56    652    4,11      39.917,18

 KBC banka          24.912,87  623  2,21   55.119,18    674    4,54      44.120,03

 Komerc.           128.712,85  4.957  11,42   63.380,65   1.211    5,22      50.732,90

 MARFIN            3.196,49   84  0,28    7.526,05    140    0,62       6.024,21

 Razv.b. Vojv.         2.834,14  132  0,25        /      /    /            /

 Nac. Šted.           423,03   26  0,04    8.383,46    238    0,69       6.710,52

 NBG              4.010,75  166  0,36   13.275,82    198    1,09      10.626,60

 NLB banka           1.935,12   80  0,17        /      /    /            /

 OTP              3.250,33  130  0,29    3.670,08     56    0,30       2.937,71

 Pireus            2.085,16   53  0,18   106.691,64   1.534    8,78      85.401,09

 ProCredit          22.221,87  747  1,97        /      /    /            /

 Raiffeisen         107.057,31  3.693  9,50   141.057,55   2.242   11,61      112.909,21

 Soc.Generale        173.436,98  5.692  15,38        /      /    /            /                                                            25
 Unicredit              37.835,53    1139  3,36    105.529,47   1.948    8,69     84.470,83

 Vojvođanska             35.900,60    1449  3,18     59.307,61   1.029    4,88     47.472,65

 VOLKS                44.383,44    1349  3,94    108.872,31   1.613    8,96     87.146,60

 AIK banka               4.222,99    127  0,37         /      /    /         /

 PBB                   513,90     11  0,05     4.808,08    74    0,40      3.848,62

 Ukupno              1.127.509,56   36.660  53,70    1.214.521,63  20.443   46,30     972.161,14
Posmatrajući strukturu osigurane sume po valutnoj indeksaciji može se uočiti trend rasta udela kredita
indeksiranih u EUR. Struktura celokupnog portfolia na kraju 2009. godine bila je uravnotežena po valutnoj
indeksaciji odnosno 49,03% osiguranih kredita je indeksiran u EUR, a 50,97% je indeksirano u CHF. To se
može objasniti ukidanjem stambenih kredita indeksiranih u CHF od strane većeg broja banaka krajem 2008.
godine, tokom 2009. i 2010. godine. Iz navedenog razloga struktura portfolia zaključno sa 31. decembrom
2010. godine pokazuje 46,3% učešća kredita indeksiranih u CHF i 53,7% kredita indeksiranih u EUR sa
tendencijom rasta. Valutna struktura osigurane sume ima značajan uticaj na rast ukupne osigurane sume.
Ova tvrdnja se može objasniti rastom iznosa kredita koji su osigurani u ranijem periodu a indeksirani su u
CHF zbog pada odnosa EUR/CHF sa 1,4875 na kraju prošle godine na 1,2493 na kraju prve polovine 2010.
godine.

Rast ukupne sume osiguranih kredita


 Opis          31.12.2007.          31.12.2008.        31.12.2009.        31.12.2010.

 Ukupna osigurana
          743.735.824,07 EUR      1.420.195.231,52 EUR    1.626.989.406,69 EUR    2.099.670.702,22 EUR
 suma

 Broj kredita       24.445             41.506          47.958           57.103
Suma osiguranih kredita po mesecima u 2010. godini:Dinamika osiguranja kredita u milionima EUR po mesecima pokazuje rast osigurane sume po mesecima, uz
povremeno očekivano kolebanje. Navedena pojava se objašnjava povećanom kreditnom aktivnošću banaka
i korisnika kredita u određenim mesecima
                                                                26
   35.00
                    32.29           31.99
                             30.85
            28.75          29.48
   30.00           28.10
                                           26.51
                                      24.34           24.89
   25.00                                          22.90
        21.15
   20.00
                                                         17.04

   15.00

   10.00

    5.00

    0.00
Prosečna visina kredita po bankama iznosi iskazano u EUR:            Banka              31.12.2007.  31.12.2008.    31.12.2009.    31.12.2010.

 Alpha banka                      27.526,85     32.284,63    33.867,52      36.356,26

 Čačanska                       26.345,85     30.413,64    28.945,05      28.088,34

 Cred.Agricole                     32.284,40     27.617,50    26.213,34      26.488,22

 EFG                          30.437,45     32.875,01    32.831,87      38.541,89

 ERSTE                         24.118,15     28.123,45    28.056,53      29.581,97

 HYPO                         35.759,22     40.570,54    39.850,86      44.915,82

 Intesa                        34.184,44     37.370,09    37.551,99      39.042,09

 KBC banka                         /      54.497,67    50.915,47      53.225,05

 Komerc.                        24.086,19     27.161,57    27.534,54      29.093,02

 MARFIN                           /      25.520,79    35.428,72      41.163,83

 Razv.b. Vojv.                     19.472,50     20.171,20    20.544,20      21.470,75                                                              27
 Nac. Šted.                   20.965,77   22.890,26   23.014,87   27.021,04

 NBG                      31.428,33   35.000,86   35.934,10   40.212,50

 NLB banka                   21.166,88   21.166,88   23.532,51   24.188,97

 OTP                        /     46.807,88   36.165,67   33.269,03

 Pireus                     40.843,83   46.725,41   46.139,71   55.126,81

 ProCredit                   26.376,93   27.015,41   27.926,95   29.748,15

 Raiffeisen                   30.444,66   33.844,40   34.156,46   37.062,60

 Soc.Generale                  25.450,51   27.295,20   28.888,94   30.470,30

 Unicredit                   31.076,62   36.078,80   35.753,75   39.619,81

 Vojvođanska                  30.737,29   35.548,74   32.411,03   33.645,38

 VOLKS                     35.992,04   40.767,80   39.919,78   44.405,82

 AIK banka                   29.900,53   28.171,22   32.860,55   33.251,92

 PBB                      69.963,80   40.954,17   43.096,51   51.323,76

          Prosečno           30.424,86   34.216,62   33.925,30   36.769,88Tokom 2010. godine dolazi do rasta prosečne visine kredita koji na kraju godine iznosi 36.769,88 EUR,
osim u slučaju nekoliko banaka koje su realizovale relativno mali broj kredita, gde je taj iznos viši.
Navedeni podaci se mogu objasniti rastom iznosa kredita koji su inicijalno indeksirani u CHF zbog pada
odnosa EUR/CHF sa 1,4875 na kraju prošle godine na 1,2493 na kraju 2010. godine.
Krediti sa subvencijom Republike SrbijeNa predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Vlada Republike Srbije je u januaru 2010. godine
usvojila novu Uredbu o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene
kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini kojom se predviđa subvencionisanje stambenih
kredita i kamate građanima Republike Srbije koji ispunjavaju kriterijume definisane Uredbom.Ovom Uredbom je predviđeno da se za namene sprovođenja uredbe u 2010. godini obezbeđuju sredstva u
budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za dugoročno stambeno
kreditiranje i subvencionisanje kamate za stambene kredite. Navedena sredstva prenose se na račun
Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa kojeg se vrši isplata sredstava u skladu sa ovom
uredbom, a koja Ministarstvu podnosi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.


                                                    28
Prijem zahteva po ovoj Uredbi i Uredbi iz 2009. godine počeo je 1. oktobra 2009. godine. U sledećoj tabeli
se nalaze podaci o primljenim zahtevima zaključno sa 31. decembrom:                                 Ukupna visina kredita  Ukupan iznos za plaćanje u
                           Broj
                                  (zbir kupoprodajnih   EUR (isplata iz budžeta RS
                           zahteva
                                  vrednosti u EUR)     2009-2010. godine)

              Primljeni zahtevi     3223      174.440.296           37.024.613

                 U obradi       0          0               0

             Konačno odobreni      2728      146.446.208           31.185.454

             Uslovno odobreni      230       12.692.324           2.687.790

             Ukupno odobreno       2958      159.138.532           33.873.244

             Ukupno odobreno
                           897       51.066.823           10.906.208
                2009

             Ukupno odobreno
                           2061      108.071.709           22.967.036
                2010
   Podaci o realizovanim kreditima:                          Ukupna visina kredita    Iznos kredita RS u
                   Broj                               Iznos kredita RS u RSD (isplaćeno
                           (zbir kupoprodajnih    EUR (isplaćeno iz
                  kredita                                   iz budžeta RS)
                           vrednosti u EUR)       budžeta RS)

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    2672       144.007.329         25.610.654           2.607.049.213
         RS)

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    373        21.482.877         3.858.744           369.239.456
        RS) 2009

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    2299       122.524.453         21.751.910           2.237.809.757
        RS) 2010
Podaci o isplaćenoj kamati na osnovu Uredbe:                              Iznos subvencionisane kamate za    Iznos subvencionisane kamate za
                    Broj kredita     prvih 12 meseci u EUR(isplaćeno   prvih 12 meseci u RSD (isplaćeno iz
                                   iz budžeta RS)            budžeta RS) u RSD


        isplaćeno iz budžeta
                       2989          5.624.959,42             576.548.257,87
          RS na ime
         subvencionisane

                                                                      29
         kamate
Podaci o pojedinačnim Ugovorima potpisanim od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja:
                                    Ukupan iznos za plaćanje u EUR
                            Broj kredita  (isplata iz budžeta RS 2009-2010.
                                           godine)

             Potpisani ugovori od strane
                Min. ekonomije i       620          7.739.786
                reg.razvoja 2009

             Potpisani ugovori od strane
                Min. ekonomije i      2236         24.741.892,92
                reg.razvoja 2010
Pored Uredbe, tokom 2010. godine Vlada Republike Srbije je donela i Program dugoročnog stambenog
kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske za 2010. godinu.Tokom 2010. godine iz budžeta Republike Srbije je na ime subvencionisanih kredita RS odobreno i
isplaćeno 198 kredita po Programu dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske
Srbije za 2010. godinu u ukupnoj vrednosti od 1.840.996,83 EUR odnosno 194.142.964,39 RSD.
   12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Finansijski izveštaji Nacionalne korporacije za osiguranje za 2010. godinu su bili predmet
kontrole nezavisnog revizora i mišljenje istog je da su izveštaji sastavljeni po svim materijalno
značajnim pitanjima u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Izveštaj
nezavisnog   revizora   je    dostupan   na   internet   strani   na   adresi
http://www.nkosk.rs/sites/default/files/info_page_documents/NKOSK_Izvestaj%202010_Final.pd
f

 BILANS USPEHA

 U PERIODU OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE
                                                      30
U hiljadama RSD
Napomena                             2010.     2009.

Poslovni (funkcionalni ) prihodi           3    293.931    264.694

Prihodi od premije osiguranja               3  258.980    238.375

Prihodi od poslova neposredno povezanih

sa poslovima osiguranja                3     34.921    26.319

Ostali poslovni prihodi                3        30

Poslovni ( funkcionalni ) rashodi           4    174.061    71.195

Rezervisane štete – povećanje                 174.061    71.195

Bruto poslovni rezultat                    119.870    193.499

Troškovi sprovođenja osiguranja                 84.678    79.381

Troškovi amortizacije               10      11.605     9.317

Troškovi mater.energ.usluga i

nematerijalni troškovi                5     22.316    15.161

Troškovi zarada,naknada zarada i

ostali lični troškovi                 6     45.205    47.771

Ostali troškovi uprave                7     5.552     6.377

Ostali troškovi sprovođenja osiguranja               -      755

Poslovna dobit- neto poslovni rezultat             35.192    114.118

Finansijski prihodi                  8    1.036.200   895.060

Finansijski rashodi                        -      1.435

Finansijski prihodi od ukidanja dugoročnih rez.  8        148     2.393

Dobitak iz redovnog poslovanja                1.071.540   1.010.136

Dobitak pre oporezivanja
9                               1.071.540   1.010.136

Porez na dobitak                   9    106.045    100.587


                                            31
 Dobitak po osnovu kreiranja odloženih

 por. sredstava i odloženih poreskih obaveza     9    227         -

 Gubitak po osnovu kreiranja odloženih

 por.sredstava i odloženih poreskih obaveza     9     -       284

 Neto dobitak                       965.722     909.265BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2010. GODINEU hiljada RSD                 Napomena    2010.     2009.

 Aktiva

 Stalna imovina                      3.103.005   2.764.691

 Nematerijalna ulaganja             10       9.042    9.833

 Nekretnine, postrojenja, oprema        10      22.328    23.295

 Dugoročni finansijski plasmani         11     3.071.635   2.731.563

 Obrtna imovina- potraživanja               7.554.717   5.766.540

 Potraživanja                  12     103.837    17.407

 Kratkoročni finansijski plasmani        13     6.808.823   5.218.445

 Gotovina i gotovinski ekvivalenti       14     641.891    530.688

 Odložena poreska sredstva            9         166    -

 Ukupno aktiva                      10.657.722   8.531.231


 Pasiva

 Kapital                    15     6.035.615   4.848.764

 Državni kapital                15     4.947.536   3.843.271

 Nerealizovan dobitak po osnovu XoV

 raspoloživi za prodaju             15     122.357    96.228

 Neraspoređeni dobitak             15     965.722    909.265

                                           32
 Neraspoređeni dobitak tekuće godine                 15               965.722    909.265
 Rezervisanja i obaveze                                    4.622.107    3.682.467

 Druga dugoročna rezervisanja                    16                3.245      3.394

 Kratkoročne finansijske obaveze                   17               406.402    320.248

 Kratkoročne obaveze                         18                 850       1.043

 Obaveze za porez iz rezultata                    18                4.824     42.363

 Pasivna vremenska razgraničenja                                4.193.191    3.304.666

 Prenosna premija                          19            3.919.472    3.199.778

 Rezervisane štete                          16               273.719    104.888

 Odložene poreske obaveze                      9                13.595     10.753

 Ukupno pasiva                                        10.657.722    8.531.231
Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu:
Korporacija) se zasniva na planu sredstava i potencijala za osiguranje stambenih kredita, shodno
raspoloživim sredstvima Korporacije.

U tabeli je prikazano kretanje osigurane sume po mesecima i ukupno za period januar - april 2011.
godine i projekcija iste do decembra 2011. godine.


                         2011.godina (* - projekcija osigurane sume)
  mesec   Jan.   Feb.  Mart.   Apr.   Maj.*   Jun.*    Jul.*  Avg.*    Sep.*   Okt.*  Nov.*   Dec.*

 Mesečna
 suma u   16,39  17,97  27,60  26,04    28    30      31    32     35    35   35    36
 mil.EUR
 Promena u
  %u
 odnosu na
 prethodni  -42,14%  9,67%  53,52%  -5,65%   7,55%   7,14%    3,33%  3,23%    9,38%   0,00%  0,00%   2,86%
  mesec
  Rast
 ukupne
 osigurane
  sume u
 mil. EUR   2.115  2.133  2.161  2.187   2.215   2.245    2.276  2.308    2.343   2.378  2.413   2.449
   po


                                                                  33
 mesecima


        0,78%  0,85%  1,29%  1,20%  1,28%  1,35%  1,38%  1,41%  1,52%  1,49%   1,47%  1,49%
 Rast u %  Ovim planom, na osnovu projekcije, predviđa se osiguranje stambenih kredita u ukupnom
iznosu od oko 350 miliona evra, odnosno oko 38.150.000.000,00 dinara do kraja 2011. godine što
predstavlja oko 9.500 stambenih kredita prosečne vrednosti oko 37.000 evra.

  Shodno zaključenim ugovorima sa bankama Korporacija pokriva 75% ostvarenog neto
gubitka, na osnovu čega se određuje i maksimalni potencijal za osiguranje.

  Prilog: Plan sredstava i potencijal za osiguranje Nacionalne korporacije za osiguranje
stambenih kredita za 2011. godinu.
          Plana sredstava i potencijala za osiguranje Nacionalne korporacije za
               osiguranje stambenih kredita za 2011. godinu Red.                              ostvarenje plana
       Vrsta sredstava                                  plan 2011
 broj                                 2010

  1.    Kapital na dan 01. januara 2010           4.848.764.399.27     5.552.755.127.00
  2.    Prihodi po osnovu kamata               760.677.649.22     1.106.200.000.00
  3.    Prihodi po osnovu premije osiguranja         978.673.356.29     1.066.750.000.00
  4.    Prihodi po osnovu administrativnih naknada       34.921.447.33      38.064.000.00
  5.    Pozitivne kursne razlike               275.506.738.48      147.130.000.00
  6.    Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerv. 2009        148.483.00            -
  7.    Ostali prihodi                       45.026.65            -
  8.    P R I H O D I (2+3+4+5+6+7)             2.049.972.700.97     2.358.144.000.00
  9.    Rezervisane štete                   174.060.630.06      267.618.000.00
  10.    Rezerve za naknade zaposlenim                   -       1.500.000.00
  11.    Prenosna premija                   719.693.824.96      794.381.000.00
       Ulaganje u opremu, nemat. ul. i ul. u tuđa
  12.    osn.sred                          9.847.020.97     14.974.000.00
  13.    Tekući troškovi poslovanja                84.678.300.40    106.408.000.00
   •    Troškovi amortizacije                   11.605.075.93     12.000.000.00
   •    Troškovi materijala                    2.129.594.94     2.500.000.00
   •    Troškovi goriva i energije                  931.773.18     1.140.000.00
   •    Troškovi proizvodnih usluga                2.966.897.89     2.886.000.00
   •    Troškovi reklame i propagande                782.863.78      600.000.00
   •    Troškovi reprezentacije                   512.416.86      400.000.00
   •    Troškovi osiguranja                      88.454.00      100.000.00
   •    Troškovi dažbina,takse i ostalo              4.308.903.90     1.400.000.00

                                                       34
         •  Troškovi platnog prometa                    379.333.00       450.000.00
         •  Troškovi neproizvodnih usluga                7.754.746.85      7.954.000.00
         •  Ostali nematerijalni troškovi                2.461.486.74      2.987.000.00
         •  Troškovi bruto zarada                    37.442.647.50      55.625.000.00
         •  Troškovi doprinosa na teret poslodavca            6.495.881.02      9.655.000.00
         •  Troškovi naknade ugovora o delu               2.269.361.60      2.300.000.00
         •  Tr. naknada privremeni i povremeni poslovi               -       267.000.00
         •  Troškovi naknada upravni i nadzorni odbor          3.282.154.00      3.720.000.00
         •  Troškovi ostala davanja zaposlenim              1.066.168.00      2.000.000.00
           Troškovi finansiranja lica sa invaliditetom          200.541.21       424.000.00
      14.    Ostali finansijski rashodi                       -
      15.    R A S H O D I (9+10+11+13+14)               978.432.755.42    1.169.907.000.00
      16.    Dobitak pre oporezivanja                 1.071.539.945.55    1.188.237.000.00
           Porez na dobitak i odložena poreska
      17.    sredstva                         106.044.793.43     118.823.700.00
      18.    Poreski prihod perioda                    227.547.93       150.000. 00
      19.    Neto dobitak tekuće godine                965.722.700.05    1.069.563.300.00
           Uplata u budžet RS 50% dobitka
      20                                 482.861.350.00     534.781.650.00

      21.    Dokapitalizacija iz budžeta RS             195.000.000.00             -
      22.    Nerealizovani dobitak HoV                26.129.378.49       22.200.000.00
      23.    Ukupno kapital (1+19-20+21+22)            5.552.755.127.81      6.109.736.777.00
      24    Multiplikator *                          35             35
                                    194.346.429.473.0      213.840.787.195.0
           Potencijal za osiguranje
      25.                             0                      0
                                     166.133,609.739.0     166.133.609.739.0
           Osigurana suma kredita do 31.12.2010.*
      26.                                      0             0
      27.    Potencijal za osiguranje u 2011.*                       47.707.177. 456.00


    Finansijski plan u skladu sa članom 13. Zakona o Nacionalnoj korporaciji usvaja Upravni odbor, a
    saglasnost na isti daje Vlada.         13. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

     U skladu sa odredbom člana 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 116/08),
     Korporacija ima svojstvo naručioca i obavezu da primenom Zakona vrši sve nabavke dobara, usluga i
     radova, koji se u smislu ovog zakona smatraju javnim nabavkama.

     Evidencija o javnim nabavkama velike vrednosti za 2010. godinu:    Podaci o postupku i predmetu    Podaci o vrednosti javne nabavke                    Podaci
                                         Podaci o izabranom ponuđaču
Redni
 broj
         javne nabavke          (u hiljadama dinara)                      o ponudi                                                           35
                                                                     Naziv i
                                    Opis
                                                                                 Broj prispelih ponuda


                                                                                                Kriterijum za izbor
                                                                     sedište
                                   predm                          Datum
                                         Procenje   Ugovorena    Ugovorena               Matični
                                                               zaključe
                      Vrsta predmeta
                                    eta
  Vrsta postupka


            Osnov iz ZJN

                                          na    vrednost bez   vrednost sa       izabrano
                                   javne                          nja
                                         vrednost     PDV       PDV            g      broj
                                   nabav                         ugovora

                              Predmet
                                                                    ponuđač
                                    ke
                                                                      a

I      II        III        IV       V   VI       VII    VIII       IX      X     XI      XII     XIII            XIV

                                                                    ’’It
                                                                    excellen
            24.1.3                                                17.02.20
1                     2        8                  2.850      3.363          ce’’    20059311          1      2
            .                             2.880                    10.
  3                                                                  d.o.o.
                                                                    Beograd

                                                                    ’’PSC’’
            24.1.3                                                26.02.20
2  3                   2        8             700   696       821           d.o.o.   17479369          1      2
            .                                                   10.
                                                                    Beograd


                                                                    ’’Assec
            24.1.3                                                13.09.20  o-SEE’’
3  3                   2        8             1.500  1.440      1.699                07432461          1      2
            .                                                   10.    d.o.o.
                                                                    Beograd


                                                                    ''Centro
            23.1.1                     Adapt                         15.12.20  projekt''
4  4                   3        27            3.500  3.167      3.737                17588290          4      1
            .                       acija                         10.    d.o.o.
                                                                    Beograd

               UKUPNO                          8.580  8.153      9.620
           Evidencija o javnim nabavkama male vrednosti za 2010. godinu:


                                                                                 Ukupna vrednost
                                                                  Ukupna vrednost
                                                   Ukupan broj
                                   Vrsta predmeta                                      zaključenih ugovora
           Redni broj                                               zaključenih ugovora bez PDV
                                   javne nabavke                                          sa PDV
                                                zaključenih ugovora
                                                                 (u hiljadama dinara)
                                                                                (u hiljadama dinara)

                    I                    II            III                IV                       V                    1                   dobra           12               3.044
                                                                                             3.592


                    2                  usluge            9                2.344
                                                                                             3.045


                    3                  radovi            0                0
                                                                                              0                                                                                              36
                 Ukupno                          21            5.388
                                                                          6.638
       OBRAZAC V ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA
            PERIOD OD 01.01.2010. GODINE DO 31.12.2010. GODINE
                                                               Broj postupaka
                           Ishod postupaka
                                                      Javne nabavke           Javne nabavke
                           javnih nabavki
                                                     velike vrednosti          male vrednosti

                          Uspešno sprovedeni                      5                 20

                            Obustavljeni                       1                 2

                          Poništeni delimično                     0                 0

                           Poništeni u celini                     0                 0

                             Ukupno                         6                 22
       Evidencija o javnim nabavkama velike vrednosti za prvi kvartal 2011. godine:
                                                Procenjena
                                                            Razlog
                                                 vrednost
                  Vrsta predmeta
         Vrsta postupka
                                                           obustave/
                                     Opis predmeta javne
                                                                       Opis razloga
Redni broj
                                        nabavke     (u hiljadama
                                                           poništenja
                              Predmet
                                                           postupka
                                                 dinara)

    I         II       III         IV         V         VI          VII           VIII    1          6         1         6                 1.600         11
    2          6         1         5                 100         11


    3          1         3        27       adaptacija      3.500         11                                                                             37
4…
  Evidencija o javnim nabavkama male vrednosti za prvi kvartal 2011. godine:
                                    Ukupna vrednost
                                                     Ukupna vrednost
                Vrsta       Ukupan broj
                                   zaključenih ugovora bez
   Redni broj       predmeta                                zaključenih ugovora sa PDV
                                       PDV
              javne nabavke    zaključenih ugovora
                                                     (u hiljadama dinara)
                                   (u hiljadama dinara)

     I           II          III           IV                V     1          dobra          2           452
                                                         534


     2          usluge         0            0
                                                          0


     3          radovi         0            0
                                                          0


         Ukupno                2           452
                                                         534
  OBRAZAC V ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA
        PERIOD OD 01.01.2011. GODINEO 31.03.2011. GODINE


   Tabela 1

                                                 Broj postupaka
              Ishod postupaka
                                        Javne nabavke         Javne nabavke
              javnih nabavki
                                       velike vrednosti        male vrednosti

             Uspešno sprovedeni                     2                 2

               Obustavljeni                      1                 0


                                                              38
                                      Poništeni delimično                                     0                 0

                                         Poništeni u celini                                  0                 0

                                             Ukupno                                    3                 2
       Tabela 2

                                                                           Procenjena
                                                                                    Razlog
                                                 Vrsta predmeta            Opis      vrednost
                                 Vrsta postupka
                                                                                    obustave/
                                                                   predmeta
                                                                                              Opis razloga
       Redni broj
                                                                    javne    (u hiljadama
                                                           Predmet                      poništenja
                                                                   nabavke
                                                                                    postupka
                                                                            dinara)

            I                         II               III      IV       V        VI        VII          VIII


           1                           3                2      8               2.200       13           2


           3


           4          …
       Evidencija o javnim nabavkama velike vrednosti za drugi kvartal 2011. godine:
                                                           Podaci o vrednosti javne
                  Podaci o postupku i predmetu                                                                        Podaci
                                                               nabavke
                                                                                 Podaci o izabranom ponuđaču
                         javne nabavke                                                                         o ponudi
                                                                (u hiljadama dinara)
Redni broj
                                                Opis                 Ugovo
                                                                                                  prispelih
                                                                                                           Kriterijum za izbor
                                                                               Datum
                                                predm                  rena   Ugovore         Naziv i sedište  Matič
                                                                               zaklju
                            Vrsta predmeta
          Vrsta postupka


                     Osnov iz ZJN
                                                 eta        Procenjen     vredn    na                   ni
                                                                               čenja
                                                javne        a vrednost      ost   vrednost          izabranog
                                                                               ugovo
                                                                                      ponuđača
                                           Predmet
                                                                                              broj
                                                                                                  ponuda
                                                nabav                  bez   sa PDV
                                                                                ra
                                                                                                  Broj
                                                 ke                  PDV                                                                                                        39
I      II   III     IV   V   VI     VII   VIII    IX       X       XI        XII       XIII    XIV


          24.1                                   17.02.  ’’It excellence’’   20059
1.    3          2     8         3.000        3.363                          1      2
          .3                       2.850          2011.  d.o.o. Beograd    311


          24.1                                   16.03.  ’’PSC’’ d.o.o.    17479
2.    3          2     8         750         885                           1      2
          .3                       750           2011.  Beograd        369


                              3.750        4.248
         UKUPNO                      3.600
    Evidencija o javnim nabavkama male vrednosti za drugi kvartal 2011. godine:
                                       Ukupna vrednost               Ukupna vrednost
           Vrsta           Ukupan broj
  Redni broj   predmeta                       zaključenih ugovora bez PDV       zaključenih ugovora sa PDV
         javne nabavke       zaključenih ugovora
                                       (u hiljadama dinara)            (u hiljadama dinara)

    I          II            III                 IV                    V    1         dobra           5                2.515
                                                                2.930


    2         usluge           1                 579
                                                                  683


    3         radovi           0                 0
                                                                  0


       Ukupno                 6                3.094
                                                                3.613
    OBRAZAC V ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA
          PERIOD OD 01.04.2011. GODINE DO 31.06.2011. GODINE      Tabela 1
                  Ishod postupaka                            Broj postupaka

                                                                          40
           javnih nabavki                             Javne nabavke        Javne nabavke

                                              velike vrednosti       male vrednosti

         Uspešno sprovedeni                                1             6

           Obustavljeni                                 0             0

          Poništeni delimično                               0             0

          Poništeni u celini                               0             0

                    Ukupno                            1             6
Tabela 2
                                              Procenjena
                                                       Razlog
                                              vrednost
                        Vrsta predmeta
           Vrsta postupka
                                                      obustave/
                                      Opis predmeta
                                                             Opis razloga
  Redni broj
                                      javne nabavke  (u hiljadama
                                                      poništenja
                                 Predmet
                                                      postupka
                                               dinara)

      I          II           III     IV     V       VI       VII      VIII


      1      2


      3


      4     …
         PLAN JAVNIH NABAVKI KORPORACIJE ZA 2011. GODINUA) NABAVKA DOBARA
                                                                   41
1) Računari, računarska oprema – planirani redni broj nabavke              D-
01/2011

U skladu sa potrebama Korporacije projektovanim za 2011. godinu planirana je nabavka
hardverskog rešenja za back-up podataka; 15 računara; 20 monitora; 6 štampača; 2 skenera i ostale
prateće računarske opreme.

       Procenjena vrednost navedene nabavke je do 4.100.000,00 dinara na godišnjem
nivou, bez poreza na dodatu vrednost.

2) Softver – planirani redni broj nabavke D –            02/2011

U skladu sa potrebama Korporacije projektovanim za 2011. godinu, planirana je nabavka softvera:
licence za softversko rešenje za back-up; iznajmljivanje licenci za korišćenje antivirus programa;
otkup softverskih licenci MS Office paketa; izrada i održavanje Web prezentacije i isporuka 2
(dve) licence za skeniranje.

Procenjena vrednost navedene nabavke je do 2.200.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza
na dodatu vrednost.

3)    Potrošni kancelarijski materijal – planirani redni broj nabavke D - 03/2011

U skladu sa potrebama Korporacije projektovanim za 2011. godinu, planirana je nabavka:

 a) Potrošnog kancelarijskog materijala i to u postupku nabavke po partijama. Nabavka,
odnosno isporuka kancelarijskog materijala će se vršiti sukcesivno u skladu sa potrošnjom.

Procenjena vrednost nabavke je do 2.300.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza na dodatu
vrednost.

b) Tonera za laserski štampač.

Procenjena vrednost nabavke je do 700.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza na dodatu
vrednost.

4) Kancelarijska oprema (stolovi, stolice, ormari, ormarići, arhivske police...i sl.) – planirani
redni broj nabavke D - 04/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je do 2.500.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza
na dodatu vrednost.

   •   Napomena: Javna nabavka dobara – isporuka arhivskih polica, JN br. 25/10 – arhivske
      police predviđena je planom javnih nabavki za 2010. godinu, u kojoj je pokrenuta, ali iz
      razloga što isplata za navedenu javnu nabavku nije izvršena u 2010. godini, ista je
      predviđena i ovim planom javnih nabavki. Ugovorena vrednost navedene javne nabavke je
      25.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.


5) Stručna literatura – planirani redni broj nabavke D - 05/2011.


                                                42
Procenjena vrednost navedene nabavke je do 300.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza
na dodatu vrednost.

6) Sredstva za higijenu – planirani redni broj nabavke D - 06/2011.

Procenjena vrednost navedene nabavke je do 500.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza
na dodatu vrednost.

B) NABAVKA USLUGA

1) Usluge marketinga i izrade propagandnog materijala – planirani redni broj nabavke U -
  01/2011


Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 500.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.

2) Konsultantske usluge, aktuarske usluge i usluge revizije (nabavka usluge izrade godišnjeg
računa za 2011. godinu) – planirani redni broj nabavke U – 02/2011

U skladu sa potrebama Korporacije projektovanim za 2011. godinu, planirana je nabavka:

a) usluga revizije (nabavka usluge izrade godišnjeg računa za 2011. godinu).

  •  Napomena: javna nabavka usluge izrade godišnjeg računa za 2011. godinu će biti
    pokrenuta u toku 2011. godine, ali će isplata biti u toku 2012. godine, te će ista biti
    predviđene i planom javnih nabavki za 2012. godinu.


Procenjena vrednost nabavke je do 1.200.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza na
ndodatu vrednost.

  •  Napomena: Javna nabavka usluge izrade godišnjeg računa za 2010. godinu predviđena je
    planom javnih nabavki za 2010. godinu, u kojoj je pokrenuta i okončana, ali iz razloga što
    isplata za navedenu javnu nabavku nije izvršena u 2010. godini, ista je predviđena i ovim
    planom javnih nabavki. Ugovorena vrednost navedenih javnih nabavki je 785.000,00
    dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

b) aktuarske usluge: usluga obračuna rezervisanja šteta, usluga obračuna prenosne premije
i usluga obračuna otpremnina i ostalih davanja zaposlenima u skladu sa međunarodnim
standardom 19.  • Napomena: javne nabavke aktuarskih usluga (za godišnji izveštaj 2011. godine i
   polugodišnji izveštaj 2012. godine) će biti pokrenute u toku 2011. godine, ali će isplata biti
   u toku 2012. godine, te će iste biti predviđene i planom javnih nabavki za 2012. godinu.


Procenjena vrednost nabavke je do 800.000,00 dinara na godišnjem nivou (bruto).


                                                 43
  •  Napomena: Javne nabavke aktuarskih usluga (za godišnji izveštaj 2010. godine i
    polugodišnji izveštaj 2011. godine) predviđena su planom javnih nabavki za 2010. godinu,
    u kojoj su pokrenute i okončane, ali iz razloga što isplate za navedene javne nabavke nisu
    izvršene u 2010. godini, iste su predviđene i ovim planom javnih nabavki. Ugovorena
    vrednost navedenih javnih nabavki je 587.349,00 dinara (bruto).


3) Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u oblasti stranih jezika i u oblasti rada na
računaru – planirani redni broj nabavke U – 03/2011Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 400.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.

  •  Napomena: Javna nabavka usluge stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u oblasti
    engleskog jezika, JN br. 24/10, predviđena je planom javnih nabavki za 2010. godinu, u
    kojoj je pokrenuta i okončana, ali iz razloga što isplata za navedenu javnu nabavku nije
    izvršena u 2010. godini, ista je predviđena i ovim planom javnih nabavki. Ugovorena
    vrednost navedene javne nabavke je 200.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.


4) Usluga održavanja informacionog sistema Korporacije - planirani redni broj nabavke U -
04/2011

Procenjena vrednost nabavke je do 3.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza na dodatu
vrednost.

5) Usluga održavanja softverskog rešenja portala - planirani redni broj nabavke U - 05/2011

 Procenjena vrednost nabavke je do 900.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez poreza na dodatu
vrednost.

6) Usluga održavanja softverskog rešenja dokument menadžment sistema - planirani redni
broj nabavke U - 06/2011Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 2.200.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.

8)Usluga održavanja računarske opreme (softvera i hardvera) - planirani redni broj
nabavke U - 07/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 800.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.

8) Pravne usluge - planirani redni broj nabavke U – 08/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 20.000,00 dinara po satu, bez poreza na
dodatu vrednost.
                                               44
9) Izrada novog modula informacionog sistema - planirani redni broj nabavke U – 09/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 3.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.C) NABAVKA RADOVA

1) Adaptacija prostorija za arhiviranje dokumentacije – planirani redni broj nabavke R –
01/2010  •  Napomena: navedena javna nabavka je predviđena planom javnih nabavki za 2010.
    godinu, u kojoj je pokrenuta i okončana, ali iz razloga što isplata za navedenu javnu
    nabavku nije izvršena u 2010. godini, ista je predviđena i ovim planom javnih nabavki.
    Ugovorena vrednost je 3.167.218,70 dinara bez PDV-a.


2)Dodatni radovi na adaptaciji prostorija za arhiviranje dokumentacije – planirani redni
broj nabavke R – 01/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 200.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.3) Adaptacija prostorija za arhiviranje – planirani redni broj nabavke R – 02/2011

Procenjena vrednost navedene nabavke je ukupno do 1.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, bez
poreza na dodatu vrednost.
    14. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI

     Krediti sa subvencijom Republike Srbije


Na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Vlada Republike Srbije je u januaru 2010. godine
usvojila novu Uredbu o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene
kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini kojom se predviđa subvencionisanje stambenih
kredita i kamate građanima Republike Srbije koji ispunjavaju kriterijume definisane Uredbom.

Ovom Uredbom je predviđeno da se za namene sprovođenja uredbe u 2010. godini obezbeđuju sredstva u
budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za dugoročno stambeno
                                                  45
kreditiranje i subvencionisanje kamate za stambene kredite. Navedena sredstva prenose se na račun
Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa kojeg se vrši isplata sredstava u skladu sa ovom
uredbom, a koja Ministarstvu podnosi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Prijem zahteva po ovoj Uredbi i Uredbi iz 2009. godine počeo je 1. oktobra 2009. godine. U sledećoj tabeli
se nalaze podaci o primljenim zahtevima zaključno sa 31. decembrom:
                              Ukupna visina kredita   Ukupan iznos za plaćanje u
                         Broj
                              (zbir kupoprodajnih    EUR (isplata iz budžeta RS
                        zahteva
                               vrednosti u EUR)      2009-2010. godine)

              Primljeni zahtevi   3223      174.440.296          37.024.613

                 U obradi     0          0              0

             Konačno odobreni    2728      146.446.208          31.185.454

             Uslovno odobreni    230       12.692.324           2.687.790

             Ukupno odobreno    2958      159.138.532          33.873.244

             Ukupno odobreno
                         897       51.066.823           10.906.208
                2009

             Ukupno odobreno
                         2061      108.071.709          22.967.036
                2010
  Podaci o realizovanim kreditima:                        Ukupna visina kredita    Iznos kredita RS u
                   Broj                            Iznos kredita RS u RSD (isplaćeno
                        (zbir kupoprodajnih    EUR (isplaćeno iz
                  kredita                                iz budžeta RS)
                         vrednosti u EUR)       budžeta RS)

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    2672     144.007.329         25.610.654          2.607.049.213
         RS)

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    373      21.482.877         3.858.744           369.239.456
        RS) 2009

     Realizovani krediti (
     isplaćeno iz budžeta    2299     122.524.453         21.751.910          2.237.809.757
        RS) 2010
Podaci o isplaćenoj kamati na osnovu Uredbe:
                                                                   46
                          Iznos subvencionisane kamate za   Iznos subvencionisane kamate za
                   Broj kredita  prvih 12 meseci u EUR(isplaćeno  prvih 12 meseci u RSD (isplaćeno iz
                               iz budžeta RS)           budžeta RS) u RSD

       isplaćeno iz budžeta
          RS na ime
                    2989         5.624.959,42             576.548.257,87
        subvencionisane
           kamate
Podaci o pojedinačnim Ugovorima potpisanim od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja:
                                      Ukupan iznos za plaćanje u EUR
                              Broj kredita   (isplata iz budžeta RS 2009-2010.
                                             godine)

              Potpisani ugovori od strane
                Min. ekonomije i        620           7.739.786
                reg.razvoja 2009

              Potpisani ugovori od strane
                Min. ekonomije i       2236          24.741.892,92
                reg.razvoja 2010
Pored Uredbe, tokom 2010. godine Vlada Republike Srbije je donela i Program dugoročnog stambenog
kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske za 2010. godinu.

Tokom 2010. godine iz budžeta Republike Srbije je na ime subvencionisanih kredita RS odobreno i
isplaćeno 198 kredita po Programu dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske
Srbije za 2010. godinu u ukupnoj vrednosti od 1.840.996,83 EUR odnosno 194.142.964,39 RSD.

    15. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA


Podaci o isplaćenim neto zaradama u julu 2011. godine u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje
stambenih kredita:

Neto zarada isplaćena u julu 2011. godine u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita iznosi
:

  -  direktor                                             250.736, 00 rsd
  -  direktor Sektora za osiguranje kredita i uravljanje rizikom                   207.432,00 rsd
  -  direktor Sektora za finansijsko računovodstvene poslove                     221.289,00 rsd
  -  Prosečno isplaćena zarada rukovodilaca u julu 2011.godine                     226.486,00 rsd

  -  Izvršna radna mesta visoka stručna sprema                              75.673,79 rsd
  -  Izvršna radna mesta srednja stručna sprema                             53.247,20 rsd
  -  Prosečna isplaćena zarada izvršna radna mesta u julu 2001. godine                  71.829,29 rsd

Podaci o isplaćenim naknadama i drugim primanjima:


                                                               47
Naknada troškova prevoza, naknada troškova službeni put i ostala davanja zaposlenim:

U 2010. godini                   1.056.012.00 rsd ( za sve zaposlene)

U periodu 01.01-30.06.2011.godine           850.679.00 rsd ( za sve zaposlene)Neto naknada članova Upravnog i Nadzornog odbora

U 2010 mesečna neto naknada - predsednik Upravnog odbora               50.457.00 rsd

U 2010 mesečna neto naknada-zamenik predsednika Upravnog odbora            40.366.00 rsd

U 2010 mesečna neto naknada člana Upravnog odbora (dva)                33.638.00 rsdU 2010-neto naknada po sednici -predsednik Nadzornog odbora              50.457.00 rsd

U 2010-neto naknada po sednici -člana Nadzornog odbora (dva)              33.638.00 rsdOd 01.01-30.06.2011. mesečna neto naknada - predsednik Upravnog odbora         50.457.00 rsd

Od 01.01-30.06.2011. mesečna neto naknada-zamenik predsednika Upravnog odbora     40.366.00 rsd

Od 01.01-30.06.2011. mesečna neto naknada člana Upravnog odbora (dva)         33.638.00 rsdOd 01.01-30.06.2011. neto naknada po sednici -predsednik Nadzornog odbora       50.457.00 rsd

Od 01.01-30.06.2011. neto naknada po sednici- člana Nadzornog odbora (tri)       33.638.00 rsd


    16. PODACI O SREDSTVIMA RADA


Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita za obavljanje svoje delatnosti koristi
sledeća sredstva:R.br.       Naziv sredstva     Inv.br. Dat. nabav    Nabav.vred.

  1 Sef                  019/05  08.09.2005.     30.586,00

  2 Auto                 018/05   14.04.2005   1.659.913,24

  3 IBM kućište i monitor         001/05   28.01.2005    63.063,99

  4 IBM kućište i monitor         002/05   29.01.2005    63.063,99

  5 IBM kućište i monitor         003/05   30.01.2005    63.063,99

  6 IBM kućište i monitor         004/05   31.01.2005    63.063,99
                                                    48
 7 IBM kućište i monitor     008/05  04.02.2005  63.063,99

 8 IBM kućište i monitor     010/05  06.02.2005  63.063,99

 9 IBM Lap-Top          011/05  07.02.2005  102.674,73

10 IBM LapTop          012/05  08.02.2005  102.674,73
11 HP Laser Jet 2420n      015/05  11.02.2005  85.333,08

12 HP Kombo kuć.i monitor    020/06  27.01.2006  77.089,96
13 HP Kombo kuć.i monitor    021/06  27.01.2006  77.089,96
14 HP Kombo kuć.i monitor    022/06  27.01.2006  77.089,96
15 HP Kombo kuć.i monitor    023/06  27.01.2006  77.089,96
16 HP Kombo kuć.i monitor    024/06  27.01.2006  77.089,96
17 HP Kombo kuć.i monitor    025/06  27.01.2006  77.089,96

18 HP Kombo kuć.i monitor    026/06  27.01.2006  77.089,96

19 HP Kombo kuć.i monitor    027/06  27.01.2006  77.089,96
20 HP Kombo kuć.i Flat panel   028/06  27.01.2006  90.025,12
21 HP Kombo kuć.i Flat panel   029/06  27.01.2006  88.351,88
22 Samsung Štampač        030/06  27.01.2006  60.466,74

23 Samsung Štampač        031/06  27.01.2006  60.466,74
24 Samsung Štampač        032/06  27.01.2006  60.466,74

25 HP Kombo kuć.i monitor    033/06  08.08.2006  74.920,56
26 HP Kombo kuć.i monitor    034/06  08.08.2006  76.452,20
27 Mrežni komutator       035/06  18.10.2006  38.704,00
28 Mrežni komutator       036/06  18.10.2006  38.704,00
29 HP DX7300P HP Flat panel   037/07  20.04.2007  76.906,56
30 HP DX7300P HP Flat panel   o38/07  20.04.2007  76.906,56
31 HP DX7300P HP Flat panel   039/07  20.04.2007  76.906,56
32 HP DX7300P HP Flat panel   040/07  20.04.2007  76.906,56
33 HP DX7300P HP Flat panel   041/07  20.04.2007  76.906,56
34 HP DX7300P HP Flat panel   042/07  20.04.2007  76.906,56
35 HP DX7300P HP Flat panel   043/07  20.04.2007  76.906,56
36 HP DX7300P HP Flat panel   044/07  20.04.2007  76.906,56
37  HP Kolor laser       045/07  19.07.2007  41.593,66
38  HP Kolor laser       046/07  19.07.2007  41.593,66
39 Telefonska centrala      047/07  09.07.2007  261.511,60
40 Server            048/07  30.07.2007  659.339,11
41 Procesor za server      049/07  30.07.2007  53.304,79
42 Pult u kuhinji        050/07  04.06.2007  69.620,00
43 Kuhinja            051/07  04.06.2007  93.220,00
44 HP kućište i Filips monitor  052/07  19.07.2007  56.477,96
45 HP kućište i Filips monitor  053/07  19.07.2007  56.477,96
46 HP kućište i Filips monitor  054/07  19.07.2007  56.477,96
47 HP kućište i Filips monitor  055/07  19.07.2007  56.477,96
48 HP kućište i Filips monitor  056/07  19.07.2007  56.477,96
                                  49
49 HP kućište i Filips monitor        057/07   19.07.2007    56.477,96
50 HP kućište i Filips monitor        058/07   19.07.2007    56.477,96
51 HP kućište i Filips monitor        059/07   19.07.2007    56.477,96
52 HP kućište i Filips monitor        060/07   19.07.2007    56.477,96
53 HP kućište i Filips monitor        061/07   19.07.2007    56.477,96
54 HP kućište i Filips monitor        062/07   19.07.2007    56.477,96
55 Štampač Laser               064/08 10.03.2008.      74.545,58
56 Štampač Laser               065/08 10.03.2008.      74.545,58
57 Ruter                   066/08 19.03.2008.      84.252,00
58 Tepih                   067/08 20.05.2008.     103.797,00
59 Kripton LCD TV 42*             068/08 20.08.2008.      67.991,60
60 Kripton LCD TV 42*             069/08 20.08.2008.      67.991,60
61 Server                   070/08 03.12.2008.     227.150,00
62 Telefonska centrala            071/09   16.04.2009   463.481,65
63 Hardver za arhiviranje/orm.i skener/    072/09  04.06.2009    2.342.652,73
64 Kripton LCD TV 42*             073/09 15.06.2009.      69.990,00
65 HP EliteBook 8530p/Lap top/        074/09 19.10.2009.     126.958,64
66 HP ProBook 4515s/Lap top/         075/09   10.12.2009.    63.276,32
67 HP ProBook 4510s/Lap top/         076/09   10.12.2009.    89.246,00
68 HP HP siatem6 Blade servera        077/10 04.03.2010.     5.178.630,60
69 HP input Accel Server           078/10 04.03.2010.      72.705,60

70 APC SmartUPS RT 10000VA          079/10 04.03.2010.     567.745,20
71 CISCO CISCO Switch             080/10 04.03.2010.     191.584,80
72 HP LaserJet P 4515N HP           081/10 27.04.2010.     149.996,88
73 HP LaserJet P 4515N HP           082/10 28.04.2010.     149.996,88

74 Printer PF8T TT 203DPI           083/10 20.05.2010.      43.807,50
75 Printer PF8T TT 203DPI           084/10 20.05.2010.      43.807,50
76 A4 COLOR SCANERfi/6240           085/10 14.06.2010.     224.270,80
77 Nokija N8                 086/10 13.12.2010.      61.200,00
78 HP Oficejet Pro K8600dn          087/11 25.05.2011.      57.902,60
79 Scanner fi-6240              088/11 30.06.2011.     228.616,74
80 Scanner fi-6241              089/11 30.06.2011.     228.616,74
81 HPLaserJet P 4515N HP           090/11 13.07.2011.     195.331,30
82 HPLaserJet P 4515N HP           091/11 13.07.2011.     195.331,30

  Ulaganja u tuđa osnovna sredstva


  Ulaganja u tuđa osnov. sred.       Inv.br.  dat. Nabav   Nabav.vred.
  Adaptacija pos. prostora               19.09.2007  28.640.738,83
  Adaptacija server sale                30.11.2009   2.328.600,21
    Adaptacija pos.za arhivu u pripremi       30.11.2009.    173.460,00
    Adaptacija pos.za arhivu u pripremi       16.12.2010.   1.121.195,41
    Adaptacija pos.za arhivu u pripremi       23.06.2011.   1.231.253,11
    Adaptacija pos.za arhivu u pripremi       15.04.2011.     81.420,00

                                            50
        Adaptacija pos.za arhivu u pripremi        15.07.2011.    1.739.031,44      Nabavka nemarerijalna ulaganja

              naziv sredstva            datum nabav. nab.vrednost
 1.    AVG antivirus                       20.05.2005    34.113,80
 2.    APC Smart                         03.10.2005    36.244,05
 3.    progr.paket-krediti                           2.613.623,36
 4.    Programski paket VebPortal                24.01.2008  1.416.000,00

 5.    Softverski prog. za elekrt.upr.arhivom          04.06.2009  8.497.334,18

 6.    Program kontrole stepena završenosti objekata     10.12.2009.     170.000,00
 7.    MICROSOFT Sistemski software              04.03.2010   1.857.055,80
 8.    EMC inputaccel scanplus module            06.10.2010.     185.024,00

 9     modul inf sistema                   10.06.2011.     1.008.900,00      17. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA


U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94) Nacionalna
korporacija za osiguranje stambenih kredita donela je Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom
poslovanju, kojim se uređuje prijem, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte dostavljene
Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, evidencije i zavođenje akata i predmeta,
dostavljanje akata na rad i njihovu administrativno-tehničku obradu, otpremanje pošte iz
Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, arhiviranje i čuvanje akata i predmeta i
upravljanje arhiviranim aktima i predmetima.

Sastavni deo pravilnika je i lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja. Deo
liste za tipične vrste informacija:

Red. Klasi.                     Sadržaj - vrsta predmeta            Rok
 br. oznaka
                                                  čuvanja

 1.       2.                       3.                  4.

 I.           Predmeti koji se odnose na osnivače i organizaciju rada

   1.         AKT (odluka ili ugovori) o osnivanju, pripajanju i druge         Trajno
             statusne promene

   2.         Rešenje o osnivanju                             "

   3.         Prijava padležnim organima o početku poslovanja               "

   4.         Predmeti u vezi upisa u sudski registar kod nadležnog suda          "
             ili APR-u ostalih nadležnih organa (prijava upisa, promena
             naziva, promena i proširenje delatnosti, promena lica
                                                       51
      ovlašćenog za zastupanje, promena i istupanje osnivača,
      promena podataka u registru i dr.)

   5.  Odluka o osnivanju elaborata o društveno ekonomskoj         "
      opravdanosti osnovanja preduzeća, povezanih preduzeća
      (grupacija), poslovnih udruženja i drugih oblika povezivanja

   6.  Odluka o izdavanju udela radi prodaje kapitala ili         "
      dokapitalizacije

   7.  Dokaz da su obezbeđena sredstva za osnivanje ili početak      "
      rada ili deobni bilans

   8.  Rešenje o uknjižbi i korišćenju građevinskog zemljišta       "

   9.  Zahtev i prijava za otvaranje žiro računa              "

 10.   Zahtev i karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica         "

 11.   Zahtev za otvaranje faha kod nadležne pošte             "

 12.   Predlog i rešenja o postavljanju direktora             "

 13.   Rešenja o plaćanju doprinosa za korišćenje građevinskog     5 godina
      zemljištaII.    kategorije registraturskog materijala koje nastaju
      radom Korporacije, zavisno od vrste delatnosti i
      odrediti rokove njihovog čuvanja. 14.    Ugovori sa bankama o osiguranju stambenih kredita       5 godina po
                                       isteku
                                      kredita

 15.    Isplate osiguranja                        TO

 16.    Izveštaji o prihvatanju osiguranja                Trajno

 17.    Odbijeni zahtevi                        5 godina

III.    Programi, planovi, elaborati, izveštaji, analize, studije i
      dr.

 18.    Studija i elaborat o proceni vrednosti kapitala         Grajno

 19.    Perspektivpi planovi. programi razvoja               "

                                            52
 20.  Godišnji planovi, programi rada                  "

 21.  Godišnji izveštaj o izvršenju plapopa i programa         "

 22.  Godišnji statistički izveštaj                   "

 23.  Analiza o izvršenju programa razvoja              10 godina

 24.  Analiza o izvršenju planova poslovanja; studije i elaborati  5 godina

 25.  Periodični izveštaji (o prometu, poslovanju i sl.); razni   2 godine
    statistički izveštaji

IV.  Pravni i opšti poslovi 26.  Ugovori i elaborati o poslovno-tehničkoj saradlji        Trajno

 27.  Plan radne snage                         "

 28.  Izveštaj nadležnom opgany o rukovodećem kadru           "

 29.  Izveštaj o broju radnika po kvalifikacijama            "

 30.  Diplome, plakete i druga javna priznanja             "

 31.  Rešenja o novčanim nagradama i pismenim pohvalama         "

 32.  Naredbe i odluke direktora                    "

 33.  Pozdravi, jubileji, čestitke, zahvalnice (i svi materijali u   "
    vezi sa tim)

 34.  Evidencije svih zaključenih ugovora o javnim nabavkama     Trajno

 35.  Odluke direktora                         TO

 36.  Godišnji plan obezbeđenja i protivpožarne zaštite         "

 37.  Zahtev nadležnim orgaiima za upuiivanje radne snage        "

 38.  Odobrenje nadležne inspekcije rada za prekovremeni rad      "

 39.  Krivični predmeti (po okončanju postupka)           10 godina

 40.  Parnični predmeti (po okončanju postupka)           5 godina

 41.  Akta o osiguranju lica i imovine                 "

 42.  Akta - ovlašćenje za potpisivanje polise osiguranja        "


                                         53
43.  Akta doneta u upravnom postupku                 "

44.  Tužbe u vezi sa radnim sporom                  "

45.  Raspisi, obaveštenja, saopštenja i sl. dobijeni od drugih    "
   organa i organizacija

46.  Zahtevi za izdavanje pasoša za službeno putovanje u       "
   inostranstvo

47.  Ugovori o delu, o autorskom honoraru, o građansko-        "
   pravnom odnosu i drugi

48.  Zahtevi za povlašćenu vožnju                 2 godine

49.  Rešenja o dežurstvu radnika u popodnevnim časovima,      1 godina
   subotom i nedeljom

V.  Pravilnici i druga opšta akta

50.  Statut                            Trajno

51.  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih   "
   zadataka

52.  Ugovori o radu                          "

53.  Kolektivni ugovori (opšti, posebni, pojedinačni)         "

54.  Normativna akta preduzeća (ostali pravilnici)          TO

VI.  Predmeti koji se odnose na rad organa upravljanja

55.  Poslovnik o radu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog    Trajno
   odbora

56.  Zapisnici o izboru i konstituisanju organa upravljanja      "

57.  Zapisnici o izboru Kreditnog odbora               "

58.  Programi rada i izveštaji organa upravljanja           "

59.  Zapisnici i odluke Skupštine                   "

60.  Zapisnici i odluke Izvršnog odbora                "

61.  Zapisnici i odluke Izvršnog odbora direktora           "

62.  Zapisnici i odluke Kreditnog odbora               "

63.  Zapisnici sa materijalima i odlukama sa sednica Upravnog   Trajno

                                        54
         odbora

 64.       Zapisnici sa materijalima i odlukama sa sednica Nadzornog         "
         odbora

 65.       Dokumentacija u vezi izbora i reizborposti direktora            "

 66.       Materijali i zapisnici radnih komisija, odbora, sekcija koje      5 godina
         su razmatrale određeno pitanje, a nisu donosili odluke.

 67.       Zapisnici sa materijalima unutrašnje kontrole               "

 68.       Predmeti u vezi izbora organa upravljanja: odluke o          2 godine
         raspisivanju izbora, birački spiskovi, izveštaji o utvrđivanju
         rezultata izbora, ostali materijali koji se odnose na izborePodaci u elektronskom obliku, dnevno kreirane rezervne kopije baza podataka i dokumenata,
čuvaju se u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita na i bezbednoj udaljenoj
lokaciji.

Posebna pažnja se posvećuje kontroli pristupa svim resursima informacionog sistema, uključujući i mere
fizičke bezbednosti. Korporacija čuva, u elektronskom obliku, sve podatke sadržane u registrima, bez
vremenskog ograničenja.

U Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, svi serveri i radne stanice su zaštićeni centralno
upravljanim antivirus sistemom i drugim sistemima zaštite koji obezbeđuju sigurnost elektronskih podataka
na lokaciji.

Nosači informacija kojima raspolaže Nacionalna korporacija čuvaju se:

     -  Arhiva sa predmetima: U prostorijama Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih
       kredita u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 20, ormari i police sa registratorima;
     -  Elektronska baza podataka: U prostorijama Nacionalne korporacije za osiguranje
       stambenih kredita u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 20

Dokumentacija, odnosno nosači informacija se čuvaju uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

    18. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDURedni broj           sadržaj – vrsta informacije

1.  Podaci koji se odnose na osnivanje i organizaciju rada Korporacije
2.  Podaci koji se odnose na osnovnu delatnost Korporacije – podaci koji su pribavljeni u postupku
   osiguranja stambenih kredita i koji se odnose na korisnike kredita: ime i prezime, ime roditelja,
   JMBG, pol, datum i mesto rođenja, adresa iz lične karte, poštanski broj, mesto, opština i država, vrsta i
   broj ličnog dokumenta, datum, status fizičkog lica (domaće, strano), broj telefona ,bračni status,
   podaci o supružniku (ime i prezime, JMBG i primanja), stambeni status, broj članova domaćinstva,
                                                      55
   broj zaposlenih članova domaćinstva, školska sprema, status zaposlenja klijenta (na određeno ili
   neodređeno vreme), zanimanje, radno mesto - pozicija klijenta (u radno-pravnoj organizaciji firme),
   imovina klijenta, naziv poslodavca / PIO fonda, dužina ukupnog staža, dužina radnog staža kod
   trenutnog poslodavca, primanja i obaveze klijenta (redovna i dodatna), podaci o članovima
   domaćinstva (ime i prezime, srodstvo sa korisnikom kredita, datum rođenja, mesečna primanja),
   podaci o posedovanju nepokretnosti (vrsta nepokretnosti, osnov vlasništva, godina sticanja, vrednost),
   Odluka o prihvatanju osiguranja
3.  Podaci o zaposlenima u Korporaciji: Ime i prezime zaposlenog, ime roditelja, devojačko prezime,
   JMBG, broj tekućeg računa, adresa Ime i prezime, ime roditelja, JMBG, pol, datum i mesto rođenja,
   prebivališta/stanovanja, broj telefona, datum, mesto i opština rođenja, državljanstvo, nacionalnost, pol,
   broj i mesto izdavanja lične karte, stepen i vrsta stručne spreme, naziv zanimanja, znanje stranih
   jezika, znanje rada na računaru, radni staž, bračni status, članovi porodice, stambeno pitanje, vojna
   obaveza, naziv organizacije iz koje zaposleni dolazi
4.  Podaci koji se odnose na rad organa upravljanja: odluke i zapisnici sa sednica Upravnog odbora,
   odluke i zapisnici sa sednica Nadzornog odbora, odluke direktora
5.  Pravilnici i druga opšta akta ( Statut, Pravila poslovanja... )
6.  Podaci koji se tiču zasnivanja i prestanka radnih odnosa, radnog vremena, godišnjig odmora, odsustva
   i bolovanja
7.  Podaci o javnim nabavkama ( evidencija sprovodenih javnih nabavki)
8.  Podaci koji su sadržani u finansijskoj dokumentaciji ( dokumentacija o izvršenim plaćanjima,
   finansijski izveštaji i izveštaji revizije, finansijski planovi, evidencija osnovnih sredstava.. )
9.  Podaci koji se tiču kancelarijskog i arhivskog poslovanja ( arhivske knjige, delovodnik sa popisima
   akata..)   19. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA
     PRISTUP


Pristup se u načelu omogućava bez ograničenja, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja, kao i u cilju zaštite podataka o ličnosti.

Pristup podnescima stranaka omogućava se bez ograničenja samo strankama u tom postupku.
   20. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama podnosi se u slobodnoj formi, može ga podneti svako, a u cilju
efikasnije realizacije i pribavljanja potpune, tačne i ažurne informacije, poželjno je da zahtev
sadrži sve relevantne podatke, a najmanje:
- naziv organa kome se zahtev upućuje;
- lične podatke podnosioca;
- datum i mesto podnošenja zahteva;
- predmet zahteva, opisan što detaljnije sa navođenjem poznatih odrednica kao što su datumi,
  mesta, povezane informacije i sl.

                                                      56
-  željeni način dostavljanja tražene informacije i
-  sve druge relevantne podatke.

U zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti neposrednim uvidom, dostavljanjem kopije u
papirnom obliku ili elektronski, zavisno od zahteva podnosioca i prirode informacije.

U slučaju izdavanje kopije Korporacija naplaćuje samo nužne troškove umnožavanja.

Po zahtevima za pristup informacijama Korporacija postupa bez odlaganja, a najduže u roku od 48
sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja podnosi se u slobodnoj formi, a Korporacija na
način i pod uslovima predviđenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10) postupa u zakonom
predviđenim rokovima.

U slučaju da se zahtev za pristup informacijama odbija iz razloga koji su određeni zakonom,
Korporacija o tome donosi rešenje.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja
Korporacija, kao i u slučaju da Korporacija ne udovolji njegovom zahtevu niti donese rešenje
kojim se zahtev odbija, isto kao i u slučaju da Korporacija donese zaključak kojim se zahtev
odbacuje kao neuredan.
                                               57
21.  OBRASCI
        58
Obrazac zahteva:

................................................................................................................................

                          naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje

                                          ZAHTEV

                              za pristup informaciji od javnog značaja

     Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS“ br. 120/04 i 54/07), od gore navedenog organa zahtevam*:         obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;

         uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

         kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

         dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**

                poštom

                elektronskom poštom

                faksom

                na drugi način:*** ---------------------------------------------------------------------------

       Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------.

    (navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene
                              informacije)

                                           ----------------------------------------------------------
                                           Tražilac informacije / Ime i prezime

U ---------------------------------------,               ------------------------------------------------------------------
                                               adresa

  Dana------------200---godine                         --------------------------------------------------                        drugi
                                                            podaci za kontakt                                                         -----------------------------------------------------  potpis

∗
 U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
∗
∗ U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
∗
∗∗ Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate.
                                                                                            59
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita

Beograd, Kneza Miloša 20
  Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja postupajući po
zahtevu (____________________________________________________)

                         ime i prezime podnosioca zahteva

za uvid u dokument koji sadrži (___________________________________________________)

                               opis tražene informacije

dostavlja se:

                       O B A V E Š T E NJ E

               o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu

                     informaciju i o izradi kopijePostupajući po zahtevu broj __________ koji je podneo (______________________________), ime i prezime
tražioca informacije

u roku utvrđenom članom 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obaveštavamo
Vas da dana _____________, u vremenu ______, u prostorijama organa možete izvršiti uvid u dokument u kome je
sadržana tražena informacija koju ste naveli u zahtevu.

  Tom prilikom, na Vaš zahtev biće Vam izdata i kopija dokumenta sa traženom informacijom.

  Kopija strane A4 formata iznosi ___________ dinara.

 Iznos ukupnih troškova izrade kopije traženog dokumenta iznosi ________ dinara i uplaćuje se na račun
_____________________________.Dostavljeno:

  1. Imenovanom

  2. arhivi            (M.P.)                               _________________________________________

                              (potpis ovlašćenog lica, odnosno rukovodioca organa)Za Poverenika za informacije od javnog značaja

11000 Beograd, Nemanjina 22-26

                                                       60
                             Ž A L B A*

 ( __________________________________________________________________________)

Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

protiv rešenja Nacionalne korporacije , broj _____________ od ____________ godine, u _______ primeraka.

Navedeno rešenje pobijam u celosti, jer nije zasnovano na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja.

Dispozitivom navedenog rešenja, suprotno članu _______** Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja, neosnovano je odbijen moj zahtev. Zato smatram da mi je organ rešenjem o odbijanju zahteva uskratio
ustavno i zakonsko pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da se žalba uvaži, te da se poništi rešenje prvostepenog organa i omogući
pristup traženoj informaciji.

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja, obzirom da sam rešenje prvostepenog organa primio dana ______________
godine.

                               _______________________________________

                                   Podnosilac žalbe / Ime i prezime

 U _________________,

                               _______________________________________

                                          adresa

dana __________ 200 ___ godine

                              _______________________________________

                                     drugi podaci za kontakt

                                 _________________________________

                                           potpis
 *
  Napomena: U žalbi se mora navesti rešenje koje se pobija, naziv organa koji ga je doneo, kao i broj i datum
 rešenja. Dovoljno je da žalilac izloži u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan rešenjem, s tim da žalbu ne mora
 posebno obrazložiti. U ovom obrascu data je samo jedna od mogućih verzija obrazloženja žalioca kada je
 prvostepeni organ doneo rešenje o odbijanju zahteva za pristup informacijama.
 **
  Napomena: Navesti član Zakona koji je organ vlasti povredio uskraćivanjem pristupa informacijama. Reč je
 najčešće o odredbama sadržanim u čl. 8-14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji se
 odnose na isključenje i ograničenje prava na pristup informacijama.

 Za Poverenika za informacije od javnog značaja

 11000 Beograd

 Nemanjina 22-26
                                                       61
 U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:                          ŽALBU
 zbog nepostupanja Ministarstva finansija, po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja u zakonski
 propisanom roku: Dana____________ podneo sam Ministarstvu finansija zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u kome
 sam od nadležnog organa zahtevao

 (_____________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________)

                   navesti podatke o zahtevu i informaciji U prilogu vam dostavljam dokaze o podnetom zahtevu (kopiju zahteva i dokaz o predaji).  Kako je od podnošenja zahteva protekao Zakonom propisan rok u kome je Ministarstvo finansija bilo dužno da
 postupi po zahtevu, shodno članu 16. st. 1. i 3. Zakona, stekli su se uslovi za izjavljivanje žalbe Povereniku.                             _______________________________________

                                  Podnosilac žalbe / Ime i prezime

 U _________________,

                              _______________________________________

                                         adresa

dana __________ 200 ___ godine
                                                       62

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:153
posted:8/18/2011
language:Croatian
pages:62