Nota Ringkas Halatuju Pembangunan Negara by nuefail

VIEWS: 1,378 PAGES: 6

									HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA
TAJUK 1                                      menggalakkan     ketaatan kepada negara,
SISTEM ANALISA DALAM SAINS POLITIK                        pemupukan nilai-nilai tertentu dan boleh
                                         meningkatkan sokongan pada atau penyisihan
1.1   KAEDAH ANALISA DALAM SAINS POLITIK                    dari sistem politik itu.

1.1.1  Definisi                           1.3.2  Agen Sosialisasi

Perkataan “politik” ini berasal daripada istilah Yunani “polis”    1.    keluarga
yang bermakna “negara-bandar                      2.    sekolah dan institusi pengajian yang lain
                                    3.    kumpulan sukarela, perhubungan kerja dan
Jean Bodin (1530-1596) dan Montesquieu (1689-1755), umpamanya,         perhubungan tidak rasmi
menghubungkan politik dengankerajaan dan undang-undang.        4.    media massa
                                    5.    kerajaan dan agensi-agensi kerajaan dan parti
Robert A. Dahl dalam bukunya Modern Political Analysis pula telah
mengemukakan satu definisi ringkas yang menyatakan bahawa       1.3.3   Kaitan Budaya Politik dan Urusan Pentadbiran
politik melibatkan pengawasan, pengaruh, kuasa dan autoriti.
                                    Politik moden merangkumi beberapa unsur penting seperti
1.1.2   Maksud Sistem Politik                    “hak asasi manusia”, “kedaulatan rakyat”, “pengesahan dari
                                    rakyat” dan “kumpulan-kumpulan berkepentingan”, kita tidak
“Satu set interaksi di antara berbagai komponen(struktur)       dapat menyangkal bahawa institusi yang paling berkuasa
masyarakat, yang saling berhubung, di dalam satu keadaan        dan berpengaruh dalam masyarakat moden ialah kerajaan
sekeliling tertentu.” (Strum dan Schidman)

Easton dan Lasswell menggunakan istilah authoritative dalam definisi  TAJUK 2
mereka, iaitu politik sebagai pengagihan “nilai” oleh “pihak yang   PERUBAHAN SET MINDA DALAM
authoritative”, yang boleh diertikan sebagai “pihak berkuasa yang   ABAD BARU
sah”.
                                    2.1   PENGABADIAN TRADISI DAN BUDAYA
1. kuasa      5. kemahiran                        TRADISIONAL
2. ilmu            6. kasih sayang
3. kekayaan          7. keadilan/kebenaran/kebebasan     Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari
4. kesejahteraan/kesihatan 8. penghormatan               dan disampaikan dari satu generasi ke satu genarasi
                                    seterusnya yang melibatkan keseluruhan cara hidup
1.1.3  Kaedah Structural-functionalism dalam Sains          masyarakat yang merangkumi pelbagai aspek seperti ilmu,
     Politik                            perubahan berfikir, kepercayaan dan amalan budaya
                                    tradisipnal, moral, dan kemahiran-kemahiran lain yang biasa
 (i)   pendekatan institusi-institusi formal kerajaan        dipelajari oleh manusia sebagai seorang anggota di dalam
(ii)   pendekatan perhubungan-perhubungan yang melibatkan      masyrakatnya, (Tylor. 1981: Asas-asas antropologi
     kuasa                             diterjemahkan oleh Abdullah Taib,1985:DBP.KL)
(iii)  pendekatan sistem politik dan pengagihan nilai dalam
     masyarakat, dan                        2.1.1   Amalan Budaya Bekerjasama
(iv)   pendekatan politik sebagai keputusan dan dasar awam.
                                    Amalan budaya bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti
1.2   KAJIAN BUDAYA POLITIK                     adalah penting sama ada di peringkat rendah atau peringkat
                                    tinggi
D.Kavanagh dalam bukunya Political Culture (1972) menjelaskan,
budaya politik merangkumi sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai     2.1.2   Perubahan sikap
sesuatu masyarakat yang berkaitan dengan sistem politik dan isu-isu
politik.                                    1. Pemikiran
                                        2. Perasaan
1.2.1   Asas dalam Budaya Politik                       3. Tingkah laku

      Faktor pertama ialah perkembangan sejarah.
      Faktor kedua ialah aspek geografi.
      Faktor ketiga ialah perbezaan etnik.
      Faktor penentu budaya yang keempat ialah
      faktor sosioekonomi.
                                    2.2    KOMANWEL GLOBAL
1.2.2  Simbol dalam Budaya Politik
                                        Komanwel adalah lanjutan kepada Empayar British
1.2.3  Perkembangan dalam Budaya Politik                   dan ia lahir daripada konferen Imperial pada akhir
                                        1920an
                                        Persatuan secara sukarela yang melibatkan
                                        negara-negara berdaulat yang ditubuhkan atau
                                        pernah dijajah oleh pihak British.

1.3   PERKAITAN BUDAYA POLITIK DAN PENTADBIRAN           2.2.1  Sistem Pasaran Terbuka
                                        (a)   Kebaikan - sistem ekonomi pasaran
1.3.1   Sosialisasi Politik                              terbuka  Mementingkan   kebajikan
                                             individu, menggalakkan persaingan,
      Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan dan             menggalakkan perkembangan teknologi
      perkembangan sikap dan kepercayaan terhadap sistem              dan reka cipta baru, menjimatkan kos,
      politik

nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA
           meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan
           ekonomi sesebuah negara.              3.3.1   Penyertaan dalam Ekonomi
       (b)   Kelemahan - Kegagalan dalam mengeluarkan
           barang awam.                    Ekonomi Malaysia dapat dibahagikan kepada dua
                                     kategori iaitu:-
                                     (i)  Ekonomi Sara Diri - dijalankan sebelum
TAJUK 3                                     kedatangan pihak British dan dijalankan sekadar
PEMBENTUKAN HALA TUJU NEGARA                          untuk menampung keluarga sahaja seperti bercucuk
                                        tanam, menangkap ikan, memungut hasil hutan dan
3.1     PERUBAHAN SISTEM NILAI                       sebagainya.
                                     (ii) Ekonomi Komersil - dijalankan setelah kehadiran
Nilai - adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong          British pada abad ke-19 memerlukan penggunaan
seseorang atau sesebuah intitusi untuk bertindak mengikut pemilihan       teknologi yang lebih maju seperti perdagangan dan
yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.                  perlombongan.

3.1.1    Pengukuhan Nilai                       3.3.2   Pengagihan Pendapatan

    -  Nilai sebenarnya bersifat dinamik dan nilai ini akan terus  Objektif Pengagihan Pendapatan adalah untuk:
       berubah mengikut peredaran zaman               (i)  Memastikan penyertaan yang lebih seimbang dan
    -  Pengukuhan nilai yang berlaku secara formal dan tidak        saksama dalam kalangan berbagai-bagai kumpulan
       formal.                               etnik.
                                     (ii)  Saiz kumpulan berpendapatan pertengahan akan
3.1.2    Keadilan Sosial                           ditingkatkan.
                                     (iii) Meningkatkan   pendapatan   dan   kualiti hidup
    -  Keadilan sosial dapat difahamkan dengan memberi           penduduk.
       kesempatan dan peluang yang sama kepada manusia       (iv)  Memastikan corak guna tenaga mencerminkan
       untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-          komposisi etnik pendidik.
       masing dalam mengukir prestasi dan potensi mereka      (v)  Meningkatakan kualiti hidup rakyat Malaysia.
                                     (vi)  Meningkatkan   keseimbangan    wilayah   melalui
    1.  Setiap rakyat dapat menghayati kehidupan beragama.         pembangunan pensat negara kurang maju.
    2.  Menaikkan taraf daya fikir dan kemahiran hidup supaya
       rakyat bebas dari buta huruf.                Langkah mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan:
    3.  Memberi kebebasan dan jaminan perundangan kepada       (i)   Memajukan pendidikan
       masyarakat.                         (ii)  Membina infrastruktur di kawasan luar Bandar.
    4.  Memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkecimpung      (iii)  Penyediaan pekhidmatan kesihatan
       dalam mana-mana kegiatan termasuk urusan ekonomi di     (iv)  Lebih banyak rumah kos rendah
       dalam dan di luar negara.                  (v)   Pinjaman akan dijadikan lebihmampu dan mudah
                                         diperoleh.
3.2     SISTEM TADBIR URUS DAN KEHAKIMAN               (vi)  Meningkatkan kualiti hidup warga tua dan
3.2.1    Tadbir Urus (Governance), Cekap dan Demokratik            golongan orang kurang upaya
                                     (vii) Menggalakkan penyertaan wanita dalam guna
Sistem tadbir urus yang berjaya dikatakan mengamalkan beberapa          tenaga
kriteria.                                 (viii) Kadar inflasi dibendung pada paras yang rendah
(a) akauntabiliti                             TAJUK 4
(b) ketelusan                               PERLEMBAGAAN NEGARA
(c) ketulenan
(d) integriti                               4.1 PENGENALAN
                                     Perlembagaan adalah sejenis undang-undang        yang
                                     mengandungi   peraturan-peraturan yang        boleh
                                     dikuatkuasakan.
3.2.2    Sistem Kehakiman
                                     4.1.1 Maksud Perlembagaan
Sistem kehakiman merangkumi aspek jenis mahkamah,             Untuk pemahaman, sila teliti maksud perlembagaan yang
1. Mahkamah Agung                             dikemukakan oleh tokoh-tokoh berikut:
2. Mahkamah Tinggi
3. Mahkamah Rendah                            “Perlembagaan   dimaksudkan   sebagai  satu  sistem
     (i) Mahkamah Penghulu                      berkerajaan di mana undang-undang dan prinsip-prinsip
     (ii) Mahkamah Majistret                     kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah
     (iii) Mahkamah Seksyen                      negara itu diperintah” – A.S.Hornby dalam Oxford Advanced
                                     Learner’s Dictionary.
3.2.3    Kedaulatan Undang-Undang
                                     “Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan
RUKUN NEGARA                               fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian tertentu sesebuah
                                     negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali
Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan bersatu untuk mencapai      sebagai rakyat” – Geoffrey Marshall dan Graeme C.Moodie
citi-cita dengan panduan prinsip-prinsip Rukun Negara           dalam Some Problems of the Constitution.
      •    kepercayaan kepada Tuhan
      •    kesetiaan kepada Raja dan Negara           “Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka
      •    keluhuran perlembagaan                kerja peraturan perundangan yang menjadikan atau
      •    kedaulatan undang-undang               membuatkan sistem pemerintahan negara itu”. – C.H.
      •    kesopanan dan kesusilaan               Pitchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences.

3.3     SISTEM EKONOMI

nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA
“Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip
atau dasar-dasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu    Fungsi Dewan Negara
diperintah dan diisytiharkan, sama ada dalam undang-undang, adat    •  Membahas hal rakyat dan negara.
kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian” – C.A. Leeds dalam      •  Menangguh dan meluluskan undan-undang, pindaan
bukunya,Politics.                              akta atau Perlembagaan.
                                    •  Tidak mempunyai kuasa menolak rang undang-
“Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah,       undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.
hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah” – C.F.     •  Hanya boleh menangguh undang-undang kewangan
Strong dalam bukunya Modern Political Constitution.             selama 30 hari (tiada kuasa pemutus).
                                    •  Boleh menangguh undang-undang kewangan
“Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis        selama setahun.
atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang
dibentuk, satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi       Persidangan Parlimen
kerajaan dan prinsipprinsip umum yang akan menggunakan kuasa      •    Pilihan raya umum mesti diadakan dalam tempoh
ini” – R.N. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.      60 hari bagi Semenanjung dan 90
                                        hari bagi Sabah dan Sarawak selepas tarikh
4.1.2 Perlembagaan Persekutuan                         pembubaran Parlimen.
Perlembagaan Persekutuan ini telah digubal oleh Suruhanjaya Reid    •    Yang di-Pertuan Agong mesti memanggil Parlimen
yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jenning (British), Sir William      untuk bersidang dalam tempoh
Mckell (Australia), B.Malik (India) dan Hakim A.Hamid (Pakistan). Ia      120 hari selepas tarikh pembubaran Parlimen (iaitu
digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan               60 hari dan 30 hari selepas
oleh parti politik dan pertubuhan Tanah Melayu.                 pilihan raya bagi Semenanjung serta Sabah dan
                                        Sarwak masing-masing).
Konsep Ketertinggian Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi
Malaysia.

4.2    KOMPONEN    UTAMA DALAM     SISTEM  KERAJAAN
     MALAYSIA                           Fungsi-fungsi Parlimen:
                                    1.    Sebagai forum untuk membahaskan semua hal
     Eksekutif • melaksana dan menguatkuasakan undang-           kerajaan dan rakyat. Ideologi parti
     undang (lawapplication function)                    politik tidak dibenarkan dibahaskan kerana tiada
     • dibahagikan kepada:                         kesudahan; lagi pun rakyat yanvg
     1. Kerajaan Pusat (Kabinet)                      menentukan kesesuaian ideologi politik sesebuah
     2. Kerajaan Negeri                           parti melalui pilihan raya.
     3. Kerajaan Tempatan                     2.    Membahaskan titah ucapan diraja, belanjawan
     Kehakiman • mentafsir dan menterjemahkan undang-            negara dan rang undang-undang.
     undang (lawadjudicating function)               3.    Meluluskan/menolak rang undang-undang.
     • dibahagikan kepada mahkamah awam dan mahkamah        4.    Meminda undang-undang yang sedia ada atau
     khas                                  perlembagaan

     Perundangan (Legislatif) • menggubal dan meminda       4.2.2    Institut Eksekutif
     undang-undang (law-making function)
     • merujuk kepada parlimen di Malaysia                 -  Institut eksekutif memainkan fungsi melaksanakan
                                          undang-undang (Law-application function
4.2.1   Institut Legislatif                          -  Di Malaysia badan ini dikenali sebagai kabinet
                                          yang diketuai oleh Perdana Menteri
Yang Di-Pertuan Agong                              -  Kuasa eksekutif negara adalah dalam tangan
•    bertitah dalam upacara pembukaan rasmi penggal               Yang di-Pertuan Agong
     Parlimen (Titah Ucapan Diraja);
•    memangil mesyuarat Parlimen dan menanguhkan pengal       Tugas ahli eksekutif terbahagi kepada tiga.
     Parlimen mengikut                       1. Mentadbir negara
     Perlembagaan;                         2. Perhubungan diplomatik..
•    membubarkan Parlimen mengikut budi bicara baginda; dan     3. Badan Pengampun.
•    memperkenankan kelulusan:
     (a) akta baru                         KABINET
     (b) pindaan akta lama                     • merupakan badan pembuat dasar kerajaan Persekutuan
     (c) pindaan perlembagaan                    • melaksanakan kuasa kerajaan Pusat/Persekutuan
     (d) undang-undang kewangan                   • menjalankan tugas atas nama Yang di-Pertuan Agong
                                    • diketuai oleh Perdana Menteri dan 25 orang Menteri yang
Dewan Rakyat                               lain
  -  Terdapat 192 kerusi dalam Dewan Rakyat yang mewakili      • Timbalan Menteri bukanlah ahli Kabinet
    192 kawasan pilihan raya Parlimen Malaysia.           • Mesyuarat Kabinet biasanya diadakan setiap pagi Rabu di
  -  Dewan Rakyat mempunyai kuasa pemutus dalam undang-        Jabatan Perdana Menteri
    undang kewangan .                        • Tugas-tugas kabinet:
  -  Korum Dewan Rakyat di mana bilangan ahli terkecil untuk          (a) Mentadbir Kerajaan Pusat mengikut bidang
    membolehkan Dewan Rakyat bersidang secara rasmi              kuasa yang terdapat dalam Senarai Persekutuan.
    adalah 26 orang (tidak termasuk Speaker dewan)               (b) Membuat dasar kerajaan.
                                          (c) Memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan
Dewan Negara                                    kepada rakyat.
  -  Ahli Dewan Negara merupakan ahli yang dilantik dan             (d) Membentuk dasar koordinasi yang bertujuan
    dinamakan sebagai senator.                         membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif.

nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA
     (e) Mengendalikan sebarang masalah kecemasan yang           (sunguhpun kapal atau kapal terbang berada di
     melibatkan negara dan rakyat.                     ruang atau lautan antarabangsa).

Jabatan Perdana Menteri                        4.3    KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN
• Fungsi-fungsi Jabatan Perdana Menteri adalah:                 KERAJAAN NEGERI
      (a) Merancang, merumus dan menyelaraskan segala dasar   4.3.1   Kuasa Kerajaan Persekutuan
      negara.
      (b) Menentukan pelaksanaan dasar negara oleh        Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan adalah:
      kementerian lain adalah cekap dan berkean.         - Hal-ehwal luar negara (diplomatik)
      (c) Menguruskan Majlis Perancangan Negara, majlis     - Pertahanan (TUDM, TLDM/TDDM)
      Pembangunan Negara dan Majlis Keselamatan Negara.     - Keselamatan dalam negeri (polis)
                                   - Pentadbiran
Kementerian                              - Keadilan (mahkamah)
• Merupakan agensi pelaksana tertinggi kerajaan (eksekutif).     - Kewarganegaraan (pendaftaran kelahiran,
• Diketuai oleh seorang menteri dengan portfolionya.           perkahwinan, perceraian, kematian, pengeluaran kad
• Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Ketua   pengenalan dan pasport)
Setiausaha dan pegawai kerajaan yang lain.              - Pendidikan
• Fungsi-fungsi am sesebuah kementerian:               - Akhbar dan penapisan
      (a) Merancang dan menggubal dasar-dasar, mengawal     - Koperasi
      serta menyelaraskan program-program yang tertakluk di   - Perikanan (laut dalam)
      bawah portfolio Menteri.                  - Kebajikan orang asli
      (b) Mengesan dan mengawal program-program yang       - Kerja raya/tenaga/pos
      dijalankan oleh agensiagensi pelaksana di bawah      -  Perdagangan dan perusahaan (kawalan harga dan
      kawalannya.                        bekalan
Jabatan-jabatan                             serta inflasi)
• Merupakan agensi kerajaan yang terletak di bawah kementerian.    - Sumber tenaga manusia
• Merupakan agensi pelaksana dasar yang telah ditetapkan oleh     - Undang-undang sivil dan jenayah
kerajaan.                               - Perkapalan/pengangkutan
• Jabatan kerajaan tidak aktif dalam ekonomi tetapi lebih kepada
penguatkuasaan undang-undang.                     4.3.2   Bidang Kuasa Kerajaan Negeri
• Melaksanakan perkara-perkara am yang terletak di bawah
kementerian.                             Bidang kuasa Kerajaan Negeri adalah:
• Ada yang mempunyai cawangan di setiap negeri.            • Hukum Syarak: hal-ehwal agama Islam
• Nama jawatan yang digunakan ialah pengarah, pegawai         • Pentadbiran kerajaan negeri
penguatkuasa.                             • Hari kelepasan negeri
                                   • Kerajaan tempatan, Dewan bandaraya, majlis Perbandaran
Perbadanan Awam                            atau Majlis daerah
• Merupakan badan khas yang menjalankan kegiatan khusus seperti    • Mengeluarkan lesen hiburan dan sijil kesempurnaan
ekonomi.                               bangunan
• Terletak di bawah tiga badan kerajaan iaitu Kerajaan Negeri,    • Siasatan bagi maksud negeri
Kerajaan Pusat dan Kementeriaan Pembangunan Usahawan.         • Kerja-kerja negeri
                                   • Tanah dan bekalan air
• Fungsi-fungsi perbadanan awam adalah:                • Pertanian dan perhutanan
(a) Melibatkan kerajaan dalam bidang sosioekonomi yang tidak     • Penyu dan menangkap ikan di sungai
diceburi oleh sektor swasta.                     • Tanah lombong/lesen kuari
(b) Melibatkan kerajaan dalam sektor yang tidak mampu diceburi    • Harta karun
oleh sektor swasta kerana modal yang tinggi atau pulangan yang
untung yang marginal.                         4.3.3   Penyelarasan dan Pembahagian Kuasa Antara
(c) Membolehkan kerajaan menyediakan perlkhidmtan-perkhidmatan         Kerajan Persekutuan dan Negeri
awam.
(d) Menambah penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi.       Senarai Bersama antara Kerajaan persekutuan dan Kerajaan
                                   Negeri:
4.2.3  Institut Kehakiman
                                   • kebajikan masyarakat
Institut Kehakiman melaksana fungsi pengadilan undang-undang     • biasiswa
(law-adjudicating function)                      • perlindungan binatang dan burung liar
                                   • perancangan bandar dan desa
Fungsi utama Badan Kehakiman adalah:                 • ternakan binatang
  -  Melindungi hak-hak asasi manusia daripada pencerobohan    • pemaritan dan pengairan
     pihak eksekutif, pihak-pihak tertentu mahu pun orang     • kesihatan awam
     perseorangan.                        • kebersihan dan mencegah penyakit
  -  Berkuasa mentafsirkan Perlembagaan dan undang-
     undang.                           Topik 7: Sejarah Perkembangan Nasionalisme Negara
  -  Menyemak undang-undang Parlimen, Dewan Undangan       Selepas 1900
     Negara dan pertubuhan.
  -  Mengisytiharkan sesuatu undang-undang atau tindakan     Perkembangan nasionalisme Melayu terbahagi kepada 3
     tertentu tidak sah jika diminta.               peringkat yang dipimpin oleh tiga golongan yang mempunyai
  -  Membatalkan undang-undang yang bercanggahan dengan      l/belakang pendidikan yang berbeza:
     Perlembagaan setakat mana yang bercangah..          1. Agama:1906-1926: Berpendidikan Arab
  -  Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes sivil dan      2. Sosio-ekonomi:1926-1937:Berpendidikan Inggeris
     jenayah di Malaysia.                     3. Politik:1937-1941: Berpendidikan Melayu
  -  Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes yang berlaku
     atas kapal atau kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia

nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA
7.1 Faktor-faktor Kebangkitan Nasionalisme Di Tanah Melayu
                                   7.3.1 Kebangkitan Parti-parti Politik dan Perjuangan
1. Kesedaran Awal Pemimpin Melayu                  Tokoh-tokoh di Sarawak
2. Pengaruh Gerakan Reformis Islam
3. Peranan golongan pendidikan Melayu dan Inggeris              Persatuan Melayu Sarawak - menentang
4. Pengaruh Gerakan Nasionalis Indonesia                   penyerahan Sarawak kepada kerajaan British
5. Perang Russia-Jepun, 1904-1905                       Gerakan Anti Penyerahan disokong oleh
6. Pembangunan negara Turki                          Pergerakan Pemuda Melayu Sibu menubuhkan
7. Perjuangan rakyat Filipina menentang penjajah Sepanyol dan         pakatan sulit dinamakan Rukun Tiga Belas
Amerika Syarikat                               3 Disember 1949 - Rosli Dhobie menikam Sir
8. Revolusi China 1911                            Duncan Steward(GABENOR SRWK).
                                       PMS menamatkan Gerakan Anti Penyerahan pada
7.1.1 Kebangkitan Semangat Nasionalisme di Kalangan              tahun 1951.
Berpendidikan Dalam dan Luar Negara
                                   Topik 9: Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia
1. Pendidikan Timur Tengah dan Arab
2. Gerakan Penyatuan Islam di bawah Khalifah di Turki        9.1 Penentangan Terhadap Malayan Union
3. Pendidikan Maktab Perguruan Sultan Idris                ü British mengisytiharkan Malayan Union pada 1
4. Berpendidikan Inggeris Berjawatan Pentadbiran               April 1946.
5. Berpendidikan Inggeris Memperjuangkan Pendidikan            ü Org Melayu menentang dengan cara berikut:
6. Gabungan Kesedaran Nasionalisme Melayu                   i)     berkabung
7. Berpendidikan Arab Keturunan Melayu-Arab-Jawa                ii)    memulau upacara angkat sumpah
8. Pedagang Jawi Peranakan                           iii)    memulau Majlis Penasihat
                                        iv)    menulis surat kepada bekas pegawai yg
7.1.2 Kebangkitan Parti-parti Politik dan Perjuangan Tokoh-                pernah berkhidmat di TM
tokoh di tanah Melayu
                                     ü  Sebab-sebab org Melayu menentang MU
1. Kebangkitan Politik peringkat Awal                     i)   tandatangan Raja-raja Melayu diambil
2. Golongan Kaum Muda                                 secara paksa
3. Maktab Perguruan Sultan Idris                       ii)   Raja akan menjadi raja boneka sahaja
4. Persatuan Guru-guru Melayu                         iii)  negeri Melayu turun taraf
5. Perjuangan Penambahbaikan Ekonomi                     iv)   org Melayu bimbang penguasaan org
6.Kesatuan melayu Singapura                              Cina ke atas ekonomi
7. Pertubuhan Melayu Kelantan                         v)   kerakyatan yang sama
8.Semangat kebangsaan orang Melayu                      vi)   Mc Michael tidak memberi peluang
9. Persaudaraan Sahabat Pena -PENA                          secukupnya kpd Raja2 & org Melayu utk
10. Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)                     meneliti kandungan MU
11. Persatuan Melayu Se-Tanah Melayu
12. Kesatuan Melayu Muda                       9.2 Kemerdekaan Tanah Melayu
13. Pergerakan Nasionalisme Orang Cina
14. Pergerakan Nasionalisme Orang India               9.2.1 Peristiwa-peristiwa penting dalam usaha
15. Persatuan India Malaya                      Kemerdekaan Tanah Melayu
16. Persatuan India Pusat Malaya
                                     ü  Malayan Union 1946
7.2 Kebangkitan Nasionalisme Di Sabah                  ü  Persekutuan Tanah Melayu 1948
                                     ü  Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum 1948
     1935-Majlis Penasihat Ketua-Ketua Anak Negeri -         ü  Sistem Ahli 1951
     menerangkan kepentingan pendidikan Inggeris untuk anak     ü  Pengenalan Pilihanraya Tempatan 1952
     bumiputera                           ü  Laporan Perlembagaan 1954
     pengaruh Persatuan Sahabat Pena Malaya             ü  Pilihanraya 1955
     Semasa Perang Dunia Kedua-rakyat Sabah bersatu         ü  Suruhanjaya Reid 1956
     menentang tentera Jepun                     ü  Penggubalan Perlembagaan TM Merdeka
     pertubuhan-pertubuhan membebaskan Sabah dari          ü  Kemerdekaan Tanah Melayu 1957
     penjajah British
     pihak British tidak menggalakkan bumiputera bergiat aktif  9.2.2 Sumbangan Tokoh-tokoh
     dalam politik
     British menaikkan pangkat atau menukarkan ke tempat     A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
     lain orang yg terlibat TENGKU NORDIN, YDP PKML &      B. Tun Abdul Razak b Datuk Hussein
     ZAKARIA GUNN
     PIHAKBritish lebih berminat melibatkan masyarakat      9.3 Penubuhan Persekutuan Malaysia
     bumiputera Sabah dalam pentadbiran kerajaan
     Penubuhan Majlis Undangan dan Majlis Eksekutif       9.3.1 Pencetusan Idea Penubuhan

7.3 Kebangkitan Nasionalisme Di Sarawak                 ü  27 Mei 1961- Tunku Abdul Rahman
     sebelum Perang Dunia Kedua -agak terhad               mencadangkan penggabungan
     1930 - peranan akhbar pertama melayu -Fajar Sarawak -        TM,Brunei,Singapura, Sabah dan Sarawak
     Pengarang-Mohamad Rakawi Yusof                 ü  bertujuan menentang kegiatan-kegiatan komunis
     1936 - cawangan Sahabat Pena Sarawak dan Persatuan       ü  Ketidakseimbangan kaum
     Melayu Miri                           ü  Perkembangan ekonomi
     1939-Kesatuan Kebangsaan melayu Sarawak             ü  Kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura
     Kebangkitan Nasionalisme Sarawak amat jelas apabila
     pada 1 Julai 1946, Sarawak diserahkan kepada Kerajaan
     British

nuryn4698
zahra335@oum.edu.my
HBSS1203HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA

   9.3.2 Reaksi Terhadap Penubuhan Persekutuan Malaysia

   1. Reaksi Singapura terhadap Gagasan Malaysia
     - disokong Parti Tindakan Rakyat ditentang Parti Barisan
   Sosial

   2. Reaksi Sabah dan Sarawak
     - reaksi awal- menentang terutama kaum bumiputera
   bukan Islam disokong Parti PANAS dan USNO
     - ditentang Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azahari
     - Sultan Brunei pada awalnya menyokong, kemudian
   menarik diri
     - Filipina mengisytiharkan perang
     - Indonesia melancarkan konfrontasi

   9.3.3 Suruhanjaya Cobbold

  1. Tugas utama:
     ü meninjau pandangan rakyat Sabah dan Swak
       mengenai penyertaan dalam Msia
     ü membuat syor-syor perlembagaan setelah meneliti
       dan menimbangkan pandangan rakyat Sabah dan
       Swak
  2. mengesahkan 80% rakyat Sabah dan Swak menyokong
gagasan Msia
  3. Suruhanjaya Cobbold mengesyorkan perkara berikut:
        •  Ñama Malaysia berasaskan perlembagaan
          Persekutuan TM
        •  Majlis Undangan negeri Sabah dan Swak
          berhak menentukan perkara tertentu spt dasar
          penddkn, agama, imigresen, kewangan,
          kewarganegaran, dan perlembagaan negeri
        •  hak istimewa bumiputera Sabah dan Swak
        •  hak melantik ketua negeri
        •  penduduk pribumi dibenarkan berkhidmat dlm
          perkhidmatan awam
        •  Bahasa Melayu sbg Bahasa Kebangsaan tetapi
          dibenarkan guna Bahasa Inggeris

  4. J/kuasa Cobbold tlh mengesyorkan penubuhan J/kuasa Antara
Kerajaan (JAK)utk
    merangka system baru bg Sbh dan Srwk.
  5. JAK( J/kuasa Lord Landsdowne) ditubuhkan utk menyediakan
Perlembagaan
    Malaysia. Perjanjian M’sia d t/tgni di London pd 9 Julai 1963.
  6. PBB(14 Sept 1963) melaporkan 70% rakyat Sbah n Srwk
sokong Penubuhan
    M’sia. Isytihar Persekutuan M’sia pd 16 Sept 1963.
nuryn4698
zahra335@oum.edu.my

								
To top