Grad Bakar

Document Sample
Grad Bakar Powered By Docstoc
					Stranica 2070 — broj 24              ˇ
                        SLUZBENE NOVINE                   Petak, 27. lipnja 2008.

                        GRADOVI


                      Grad Bakar

17.                                        ODLUKU
                                  o prvim izmjenama i dopunama Prorac
                                                   ˇuna
                                     Grada Bakra za 2008. godinu

                                             ˇ
                                             Clanak 1.
 Na temelju c ˇlanka 32. stavka 2. Zakona o prorac ˇunu      ´
                                I. OPCI DIO
(»Narodne novine« RH broj 96/03) i c   ˇlanka 24. Statuta
           ˇ         ˇ
Grada Bakra (»Sluzbene novine PGZ« broj 54/06 i 10/       Prve Izmjene i dopune Prorac ˇuna Grada Bakra za 2008.
         ´e
07) Gradsko vijec Grada Bakra, na svojoj sjednici odrza-ˇ   godinu ukljucˇuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno
noj dana 16. lipnja 2008. godine donijelo je                                   ˇ
                               rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrze:

   ˇ
A. RACUN PRIHODA I RASHODA
                                      PLAN      POVECANJE´     NOVI PLAN
                                             / SMANJENJE
PRIHODI POSLOVANJA                            44.483.800,00   + 4.523.000,00   49.006.800,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                 6.250.000,00   + 2.040.000,00    8.290.000,00
RASHODI POSLOVANJA                            33.671.427,00   + 1.110.000,00   34.781.427,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU                     29.957.000,00    - 2.058.000,00   27.899.000,00
      ˇ
RAZLIKA - VISAK/MANJAK                         -12.894.627,00    - 7.511.000,00  - 5.383.627,00

   ˇ    ˇ
B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA
                                      PLAN        ´
                                              POVECANJE      NOVI PLAN
                                             / SMANJENJE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
   ˇ
ZADUZIVANJA                               11.056.973,00    - 9.850.000,00    1.206.973,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA                             2.162.346,00    - 1.270.000,00    892.346,00
      ˇ
NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE                      8.894.627,00    - 8.580.000,00    314.627,00

     ˇ
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
                                      PLAN       ´
                                            POVECANJE        NOVI PLAN
                                           / SMANJENJE
    ˇ         ˇ
RASPOLOZIVA SREDSTVA - VISAK PRIHODA                   4.000.000,00 + 1.069.000,00       5.069.000,00

             ˇ
            Clanak 2.
 Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i
 ˇunima utvrduju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i
rac      ¯
rashoda i izdataka, kako slijedi:

                              ˇ
                  IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2008.
                           ´
                        I. OPCI DIO
     ˇun
Pozi- Rac iz      Naziv                       ˇ
                                   Proracun   Povec
                                            ´anje/              ˇ
                                                        Novi proracun
cija racˇunskog                                   smanjenje
   plana
       Ukupno prihodi                    65.790.773,00  -2.218.000,00    -3,4%  63.572.773,00
   6   Prihodi poslovanja                  44.483.800,00  4.523.000,00    10,2%  49.006.800,00
   61   Prihodi od poreza                  13.411.000,00  2.566.000,00    19,1%  15.977.000,00
   6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada     9.600.000,00   560.000,00     5,8%  10.160.000,00
1   6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada         9.600.000,00   560.000,00     5,8%  10.160.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.               ˇ
                         SLUZBENE NOVINE                Stranica 2071 — broj 24
   6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih
     djelatnosti                          590.000,00     0,00   0,0%   590.000,00
2  6112 Porez od samostalnih djelatnosti                40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
3  6112 Porez na dohodak od obrta                   250.000,00     0,00   0,0%   250.000,00
4  6112 Porez na dohodak od dr.samostalnih djelatnosti         300.000,00     0,00   0,0%   300.000,00
   6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih
     prava                              75.000,00     0,00   0,0%   75.000,00
5  6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava         75.000,00     0,00   0,0%   75.000,00
   6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala              5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
33  6114 Porez na dohodak od kapitala                   5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
   6115 Porez i prirez na dohodak po godisnjoj prijaviˇ         45.000,00   6.000,00  13,3%   51.000,00
40                      ˇ
   6115 Porez na dohodak po godisnjoj prijavi              45.000,00   6.000,00  13,3%   51.000,00
   6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godisnjoj      ˇ
     prijavi                            -500.000,00     0,00   0,0%  -500.000,00
6  6117 Povrat poreza na dohodak po godisnjoj prijavi ˇ       -500.000,00     0,00   0,0%  -500.000,00
   6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,      36.000,00     0,00   0,0%   36.000,00
       ´e
     kuc i ostalo)
9            ´e
   6131 Porez na kuc za odmor                      26.000,00      0,00  0,0%    26.000,00
10            ˇ
   6131 Porez na koristenje javnih povrsina    ˇ           10.000,00      0,00  0,0%    10.000,00
   6134 Povremeni porezi na imovinu                 3.000.000,00  2.000.000,00  66,7%  5.000.000,00
11  6134 Porez na promet nekretnina                  3.000.000,00  2.000.000,00  66,7%  5.000.000,00
   6142 Porez na promet                        310.000,00      0,00  0,0%   310.000,00
12              ˇ
   6142 Porez na potrosnju alk. i bezalkoholnih pic      ´a   310.000,00      0,00  0,0%   310.000,00
              ˇ
   6145 Porezi na koristenje dobara ili izvodenje aktivnosti
                             ¯       250.000,00      0,00  0,0%   250.000,00
13  6145 Porez na tvrtku                        250.000,00      0,00  0,0%   250.000,00
   63  Potpore                           2.260.000,00    7.000,00  0,3%  2.267.000,00
   6331 Tekuce potpore iz prorac
         ´             ˇuna              50.000,00    7.000,00  14,0%    57.000,00
41        ´         ˇ
   6331 Tekuce potpore iz zupanijskog proracuna      ˇ       50.000,00    7.000,00  14,0%    57.000,00
   6332 Kapitalne potpore iz prorac     ˇuna          2.000.000,00      0,00  0,0%  2.000.000,00
14                    ˇ
   6332 Kapitalne potpore iz drzavnog prorac       ˇuna     900.000,00      0,00  0,0%   900.000,00
15                   ˇ
   6332 Kapitalne potpore iz zupanijskog proracuna     ˇ    1.100.000,00      0,00  0,0%  1.100.000,00
   6342 Ostale kapitalne potpore unutar opc drzave   ´e ˇ      210.000,00      0,00  0,0%   210.000,00
47  6342 Kapitalna pomoc od Fonda za zastitu okolisa
                ´           ˇ      ˇ   210.000,00      0,00  0,0%   210.000,00
   64  Prihodi od imovine                      2.522.000,00   350.000,00  13,9%  2.872.000,00
   6411 Prihodi od kamata za dane zajmove                2.000,00      0,00  0,0%    2.000,00
34  6411 Prihodi od kamata za dane zajmove                2.000,00      0,00  0,0%    2.000,00
   6413 Kamate na oroc   ˇena sredstva i depozite po
     videnju
       ¯                              200.000,00  350.000,00  175,0%   550.000,00
16                      ˇ
   6413 Prihodi od kamata na orocena sredstva             150.000,00  350.000,00  233,3%   500.000,00
35  6413 Kamate na depozite po videnju   ¯              50.000,00     0,00   0,0%   50.000,00
   6421 Naknade za koncesije                     1.525.000,00     0,00   0,0%  1.525.000,00
17  6421 Naknade za koncesije                      25.000,00     0,00   0,0%   25.000,00
36  6421 Naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom
     dob.                             1.500.000,00     0,00   0,0% 1.500.000,00
   6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine           635.000,00     0,00   0,0%  635.000,00
18  6422 Prihodi od zakupa                       600.000,00     0,00   0,0%  600.000,00
19  6422 Prihodi od stanarina                      35.000,00     0,00   0,0%   35.000,00
   6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine            160.000,00     0,00   0,0%  160.000,00
37  6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine             40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
37.1 6423 Prihodi od spomenic rente ˇke                 120.000,00     0,00   0,0%  120.000,00
   65  Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim     25.785.800,00  400.000,00   1,6% 26.185.800,00
     propisima
      ˇ
   6512 Zupanijske, gradske i opc    ´inske pristojbe i naknade   7.000,00     0,00   0,0%   7.000,00
20  6512 Gradske upravne pristojbe                    2.000,00     0,00   0,0%   2.000,00
21  6512 Ostale naknade utvrdene gradskom odlukom
                   ¯                   5.000,00     0,00   0,0%   5.000,00
   6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrdene      ¯  23.000.000,00  400.000,00   1,7% 23.400.000,00
     posebnim zakonom
22  6523 Komunalni doprinos                      5.000.000,00     0,00   0,0% 5.000.000,00
23  6523 Komunalna naknada                      18.000.000,00  400.000,00   2,2% 18.400.000,00
             ˇ
   6524 Doprinosi za sume                        30.000,00     0,00   0,0%   30.000,00
24    ˇ
   6524 Sumski doprinos                         30.000,00     0,00   0,0%   30.000,00
   6526 Ostali nespomenuti prihodi                  2.748.800,00     0,00   0,0% 2.748.800,00
25  6526 Ostali nespomenuti prihodi                   70.000,00     0,00   0,0%   70.000,00
26                ˇ
   6526 Naknada za koristenje mjesnih groblja             280.000,00     0,00   0,0%  280.000,00
27  6526 Povrati u gradski proracun   ˇ                50.000,00     0,00   0,0%   50.000,00
45  6526 Prihodi iz cijene kom.usluga (voda) namjenjene
     razvoju                            920.000,00     0,00   0,0%   920.000,00
46                        ˇ   ´a)
   6526 Prihodi iz cijene kom.usluga (cistoc namjenjeni
     razvoju                           1.022.800,00     0,00   0,0%  1.022.800,00
Stranica 2072 — broj 24              ˇ
                        SLUZBENE NOVINE                Petak, 27. lipnja 2008.
48  6526  Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)       406.000,00      0,00   0,0%    406.000,00
   66   Ostali prihodi                    505.000,00  1.200.000,00  237,6%   1.705.000,00
   6627  Ostale kazne                      5.000,00      0,00   0,0%     5.000,00
28  6627          ˇ
      Gradske novcane kazne                 5.000,00      0,00   0,0%     5.000,00
   6631     ´
      Tekuce donacije                   500.000,00   200.000,00   40,0%    700.000,00
42.1 6631  Tekuce donacije od trgovac
          ´                ˇ
                      ˇkih drustava     500.000,00   200.000,00   40,0%    700.000,00
   6632  Kapitalne donacije                     0,00  1.000.000,00        1.000.000,00
42.2 6632  Kapitalna donacija od TD Industrijska zona
      Kukuljanovo                         0,00  1.000.000,00        1.000.000,00
   7   Prihodi od prodaje nefinancijske imovine      6.250.000,00  2.040.000,00   32,6%  8.290.000,00
   71   Prihodi od prodaje neproizvedene imovine      6.000.000,00  2.000.000,00   33,3%  8.000.000,00
   7111  Zemljisteˇ                     6.000.000,00  2.000.000,00   33,3%  8.000.000,00
29  7111  Prihodi od prodaje zemljista ˇ           6.000.000,00  2.000.000,00   33,3%  8.000.000,00
   72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
      imovine                        250.000,00    40.000,00   16,0%   290.000,00
   7211  Stambeni objekti                    40.000,00      0,00   0,0%    40.000,00
30  7211  Prihodi od prodaje stanova               40.000,00      0,00   0,0%    40.000,00
   7214  Ostali gradevinski objekti
            ¯                     210.000,00      0,00   0,0%   210.000,00
30.1 7214  Prihodi od prodaje grobnih mjesta           210.000,00      0,00   0,0%   210.000,00
   7231  Prijevozna sredstva u cestovnom prometu           0,00    40.000,00         40.000,00
50  7231  Prijevozna sredstva u cestovnom prometu           0,00    40.000,00         40.000,00
   8                        ˇ
      Primici od financijske imovine i zaduzivanja    11.056.973,00  -9.850.000,00  -89,1%  1.206.973,00
   81   Primljene otplate (povrati) glavnice danih
      zajmova                       1.056.973,00   150.000,00   14,2%  1.206.973,00
   8161  Povrat zajmova danih tuzemnim trgovac    ˇkim  1.056.973,00   150.000,00   14,2%  1.206.973,00
         ˇ
      drustvima, obrtnicima, malim i srednjim
      poduzetnicima izvan
31  8161  Povrat zajmova danih poduzetnicima             0,00   150.000,00        150.000,00
45.1 8161  Povrat zajma iz cijene razvojnih sredstava
      (KD VIK)                       671.027,00      0,00    0,0%   671.027,00
46.1 8161  Povrat zajma iz cijene razvojnih sredstava
          ˇ
      (KD Cistoc  ´a)                   161.100,00      0,00    0,0%   161.100,00
49  8161  Povrat zajma iz cijene razvojnih sred.
      (Autotrolej)                     224.846,00      0,00  0,0%    224.846,00
   84            ˇ
      Primici od zaduzivanja               10.000.000,00 -10.000.000,00 -100,0%       0,00
   8441  Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih   10.000.000,00 -10.000.000,00 -100,0%       0,00
      financijskih institucija izvan javnog sektora
38  8441  Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
      financijskih institucija izvan javnog sektora   10.000.000,00 -10.000.000,00 -100,0%        0,00
   9   Vlastiti izvori                   4.000.000,00  1.069.000,00  26,7%    5.069.000,00
   92   Rezultat poslovanja                 4.000.000,00  1.069.000,00  26,7%    5.069.000,00
   922    ˇ
      Visak/manjak prihoda                4.000.000,00  1.069.000,00  26,7%    5.069.000,00
32  922    ˇ
      Visak prihoda poslovanja iz prethodne godine    4.000.000,00  1.069.000,00  26,7%    5.069.000,00

      Ukupno izdaci                   65.790.773,00  -2.218.000,00   -3,4% 63.572.773,00
   3   Rashodi poslovanja                 33.671.427,00  1.110.000,00   3,3% 34.781.427,00
   31   Rashodi za zaposlene                4.860.500,00   -34.000,00   -0,7% 4.826.500,00
   3111    ´
      Place za redovan rad                4.047.000,00   -30.000,00   -0,7% 4.017.000,00
   3121  Ostali rashodi za zaposlene              116.000,00      0,00   0,0%  116.000,00
   3132  Doprinosi za zdravstveno osiguranje          624.000,00    -3.500,00   -0,6%  620.500,00
   3133            ˇ
      Doprinosi za zaposljavanje               73.500,00     -500,00   -0,7%   73.000,00
   32   Materijalni rashodi                13.278.500,00  1.106.000,00   8,3% 14.384.500,00
   3211    ˇ
      Sluzbena putovanja                   64.000,00    -8.000,00  -12,5%   56.000,00
   3212  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
      ˇ
      zivot                        116.000,00      0,00    0,0%   116.000,00
   3213     ˇno   ˇ
      Struc usavrsavanje zaposlenika            75.000,00      0,00    0,0%   75.000,00
   3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    194.000,00      0,00    0,0%   194.000,00
   3222  Materijal i sirovine                 41.000,00      0,00    0,0%   41.000,00
   3223  Energija                       880.000,00      0,00    0,0%   880.000,00
   3224                ´e
      Materijal i dijelovi za tekuc i investicijsko
        ˇ
      odrzavanje                       52.000,00    8.000,00   15,4%    60.000,00
   3225  Sitni inventar i auto gume               32.500,00   60.000,00  184,6%    92.500,00
   3231             ˇ
      Usluge telefona, poste i prijevoza          743.000,00   350.000,00   47,1%   1.093.000,00
   3232        ´            ˇ
      Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja     6.795.000,00   255.000,00   3,8%   7.050.000,00
   3233          ˇbe
      Usluge promidz i informiranja             344.000,00   55.000,00   16,0%    399.000,00
   3234  Komunalne usluge                   646.000,00      0,00   0,0%    646.000,00
   3235  Zakupnine i najamnine                 65.000,00      0,00   0,0%    65.000,00
   3236  Zdravstvene i veterinarske usluge           60.000,00      0,00   0,0%    60.000,00
   3237  Intelektualne i osobne usluge            1.084.000,00   506.000,00   46,7%   1.590.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.                ˇ
                          SLUZBENE NOVINE                  Stranica 2073 — broj 24
   3238 Rac ˇunalne usluge                         110.000,00      0,00   0,0%  110.000,00
   3239 Ostale usluge                           655.000,00  -150.000,00  -22,9%  505.000,00
   3291 Naknade za rad predstavnic             ˇ
                        ˇkih i izvrsnih tijela,   914.000,00      0,00   0,0%  914.000,00
     povjerenstava i slic    ˇno
   3292 Premije osiguranja                         212.000,00   30.000,00   14,2%  242.000,00
   3293 Reprezentacija                           165.000,00      0,00   0,0%  165.000,00
   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                31.000,00      0,00   0,0%   31.000,00
   34  Financijski rashodi                        348.500,00   114.000,00   32,7%  462.500,00
   3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih          280.000,00   40.000,00   14,3%  320.000,00
     financijskih institucija izvan javnog sektora
   3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa              17.500,00      0,00   0,0%   17.500,00
   3433 Zatezne kamate                            5.000,00      0,00   0,0%    5.000,00
   3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi               46.000,00   74.000,00  160,9%   120.000,00
   35  Subvencije                            2.800.000,00  -500.000,00  -17,9%  2.300.000,00
   3512 Subvencije trgovac          ˇ
                   ˇkim drustvima u javnom
     sektoru                             2.800.000,00  -500.000,00  -17,9%  2.300.000,00
   37  Naknade gradanima i kuc
              ¯        ´anstvima na temelju     3.294.000,00   34.000,00   1,0%  3.328.000,00
     osiguranja i druge naknade
   3721 Naknade gradanima i kuc
              ¯        ´anstvima u novcu       2.183.000,00   34.000,00   1,6%  2.217.000,00
   3722 Naknade gradanima i kuc
              ¯        ´anstvima u naravi      1.111.000,00      0,00   0,0%  1.111.000,00
   38  Donacije i ostali rashodi                    9.089.927,00   390.000,00   4,3%  9.479.927,00
         ´
   3811 Tekuce donacije u novcu                     4.471.500,00   290.000,00   6,5%  4.761.500,00
         ´
   3812 Tekuce donacije u naravi                      145.000,00      0,00   0,0%   145.000,00
   3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama          1.120.000,00   50.000,00   4,5%  1.170.000,00
   3822 Kapitalne donacije gradanima i kucanstvima
                      ¯        ´         220.000,00   50.000,00   22,7%   270.000,00
   3851 Nepredvideni rashodi do visine proracunske
            ¯                   ˇ
       ˇ
     pricuve                              150.000,00      0,00   0,0%   150.000,00
                 ´i
   3861 Kapitalne pomoc bankama i ostalim financijskim          2.983.427,00      0,00   0,0%  2.983.427,00
     institucijama i trgovac          ˇ
                     ˇkim drustvima u javnom
     sektoru
   4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             29.957.000,00  -2.058.000,00  -6,9% 27.899.000,00
   41  Rashodi za nabavu neproizvedene imovine              300.000,00   450.000,00  150,0%  750.000,00
   4111 Zemljiste ˇ                            300.000,00   450.000,00  150,0%  750.000,00
   42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
     imovine                             19.157.000,00  -2.138.000,00  -11,2% 17.019.000,00
   4211 Stambeni objekti                             0,00   280.000,00       280.000,00
   4212 Poslovni objekti                         6.500.000,00      0,00   0,0% 6.500.000,00
   4213 Ceste, z           ˇ
           ˇeljeznice i slicni gradevinski objekti
                         ¯            2.110.000,00  -1.510.000,00  -71,6%  600.000,00
   4214 Ostali gradevinski objekti
             ¯                        5.840.000,00  -2.875.000,00  -49,2% 2.965.000,00
   4221 Uredska oprema i namjestaj     ˇ                160.000,00   147.000,00  91,9%  307.000,00
   4222 Komunikacijska oprema                        2.000,00      0,00   0,0%   2.000,00
                ˇ
   4223 Oprema za odrzavanje i zastitu    ˇ               5.000,00      0,00   0,0%   5.000,00
   4226 Sportska i glazbena oprema                     15.000,00      0,00   0,0%   15.000,00
   4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene
        ¯                               20.000,00      0,00   0,0%   20.000,00
              ˇ
   4241 Knjige u knjiznicama                        80.000,00      0,00   0,0%   80.000,00
   4262 Ulaganja u rac   ˇunalne programe                40.000,00      0,00   0,0%   40.000,00
           ˇ
   4263 Umjetnicka, literarna i znanstvena djela              15.000,00      0,00   0,0%   15.000,00
   4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina             4.370.000,00  1.820.000,00  41,6% 6.190.000,00
   45  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
     imovini                             10.500.000,00   -370.000,00  -3,5% 10.130.000,00
   4511 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima
                       ¯              10.500.000,00   -370.000,00  -3,5% 10.130.000,00
   5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         2.162.346,00  -1.270.000,00 -58,7%   892.346,00
   51  Izdaci za dane zajmove                       962.346,00   -150.000,00 -15,6%   812.346,00
   5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gradanima     ¯   150.000,00   -150.000,00 -100,0%     0,00
     i kuc ´anstvima u tuzemstvu
   5141 Dani zajmovi trgovac           ˇ
                    ˇkim drustvima u javnom sektoru   712.346,00      0,00   0,0%  712.346,00
   5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovac        ˇkim         100.000,00      0,00   0,0%  100.000,00
       ˇ
     drustvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetnistvu     ˇ
     izvan javnog s.
   54  Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova          1.200.000,00  -1.120.000,00  -93,3%   80.000,00
   5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
     banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn.      1.200.000,00  -1.120.000,00  -93,3%   80.000,00


             ˇ
             Clanak 3.                  U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Prorac  ˇuna
                                  Grada Bakra za 2008. godine rasporeduju se rashodi i
                                                     ¯
            ˇ
 II. POSEBNI DIO PRORACUNA                    izdaci po korisnicima odnosno programima i akivnostima,
                                  te detaljnijoj namjeni, kako slijedi:
Stranica 2074 — broj 24                  ˇ
                            SLUZBENE NOVINE                    Petak, 27. lipnja 2008.
                               ˇ
                   IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2008/1
                           U 2008/2
                                 II. POSEBNI DIO
PLAN BR. 2008/1       65.790.773,00 kn
PLAN BR. 2008/2       63.572.773,00 kn
Povec´anje/smanjenje -2.218.000,00 kn           index   -3,37%
Pozi- Ekonomska           Vrsta rashoda/izdatka           Plan 2008/1     ´anje/ Index %
                                                Povec          Plan 2008/2
cija  klasifikacija                                      smanjenje
Razdjel: 1              ˇ
        PREDSTAVNICKA I IZVRSNA TIJELA      ˇ          2.068.000,00      0,00  0,0%    2.068.000,00
Glava: 1                  ´
        GRADSKO VIJECE I POGLAVARSTVO                 2.068.000,00      0,00  0,0%    2.068.000,00
A01     ˇ
    Izvrsna i zakonodavna vlast Grada Bakra                2.068.000,00      0,00  0,0%    2.068.000,00
Aktivnost    Gradsko Poglavarstvo i Ured Gradonac        ˇelnika  1.357.000,00      0,00  0,0%    1.357.000,00
100                  ˇ
    3211 Dnevnice za sluzbeni put u zemlji                   8.000,00      0,00  0,0%      8.000,00
101                   ˇ
    3211 Naknade za smjestaj na sluzbenom putu  ˇ              4.000,00      0,00  0,0%      4.000,00
102   3211 Naknade za prijevoz na sluzbenom putu  ˇ              8.000,00      0,00  0,0%      8.000,00
103   3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            25.000,00      0,00  0,0%     25.000,00
104                 ˇ       ˇ
    3221 Rashodi obiljezavanja drzavnih blagdana               25.000,00      0,00  0,0%     25.000,00
105   3223 Motorni benzin i dizel gorivo                    30.000,00      0,00  0,0%     30.000,00
106   3224 Materijal za tekuc i investicijsko odrzavanje
                    ´e            ˇ        5.000,00      0,00  0,0%      5.000,00
        prijevoznih sredstava
107               ´eg              ˇ
    3232 Usluge tekuc i investicijskog odrzavanja prijevoznih 10.000,00              0,00    0,0%    10.000,00
        sredstava
108                 ˇbe
    3233 Usluge promidz i informiranja - tisak                160.000,00      0,00    0,0%   160.000,00
109            ˇ
    3233 Promidzbeni materijali                        50.000,00      0,00    0,0%   50.000,00
112   3291 Naknade za rad Gradskog poglavarstva                345.000,00      0,00    0,0%   345.000,00
113   3293 Reprezentacija                           130.000,00      0,00    0,0%   130.000,00
116          ´
    3811 Tekuce donacije - sponzorstva                    200.000,00      0,00    0,0%   200.000,00
117          ´
    3811 Tekuce donacije za meduopc     ¯   ´insku i medunarodnu
                                   ¯      15.000,00      0,00    0,0%   15.000,00
        suradnju
121         ´
    3111 Place za zaposlene                         291.000,00      0,00   0,0%  291.000,00
122   3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             46.000,00      0,00   0,0%   46.000,00
123   3133 Doprinosi za zaposljavanje  ˇ                    5.000,00      0,00   0,0%   5.000,00
Aktivnost            ´e
        Gradsko vijec Grada Bakra                    547.000,00      0,00   0,0%  547.000,00
110   3291 Naknade za rad Vijec Grada Bakra ´a                 435.000,00      0,00   0,0%  435.000,00
110.1 3291 Naknade za rad Vijec mjesnih odbora´a                 81.000,00      0,00   0,0%   81.000,00
114          ˇ
    3299 Godisnje nagrade Grada Bakra                     31.000,00      0,00   0,0%   31.000,00
Aktivnost                       ´a
        Radna tijela Gradskog vijec Grada Bakra              53.000,00      0,00   0,0%   53.000,00
111   3291 Naknade za rad Odbora u Gradskom Vijec           ´u    53.000,00      0,00   0,0%   53.000,00
Aktivnost       ˇke
        Politic stranke                         111.000,00      0,00   0,0%  111.000,00
115   3811 Naknde za rad politic      ˇkih stranaka           111.000,00      0,00   0,0%  111.000,00
Razdjel: 2   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                   62.318.273,00  -2.218.000,00   -3,6% 60.100.273,00
Glava: 1    GRADSKA UPRAVA                         4.897.000,00   228.000,00   4,7% 5.125.000,00
Program     Redovni poslovi iz samoupravnog djelokruga           4.897.000,00   228.000,00   4,7% 5.125.000,00
        Grada
Aktivnost      ˇ           ˇ
        Sluzbenici i namjestenici u gradskoj upravi          3.665.000,00      0,00    0,0%  3.665.000,00
200         ´
    3111 Place za zaposlene                        2.872.000,00      0,00    0,0%  2.872.000,00
201   3121 Ostali rashodi za zaposlene                     110.000,00      0,00    0,0%   110.000,00
202   3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 445.000,00      0,00    0,0%   445.000,00
203   3133 Doprinosi za zaposljavanje  ˇ                    49.000,00      0,00    0,0%    49.000,00
205                  ˇ
    3211 Dnevnice za sluzbeni put u zemlji                  12.000,00      0,00    0,0%    12.000,00
206                   ˇ
    3211 Naknade za smjestaj na sluzbenom putu  ˇ              10.000,00      0,00    0,0%    10.000,00
207   3211 Naknade za prijevoz na sluzbenom putu  ˇ              12.000,00      0,00    0,0%    12.000,00
208   3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
        ˇ
        zivot                               90.000,00      0,00  0,0%     90.000,00
209          ˇno     ˇ
    3213 Struc usavrsavanje zaposlenika                    65.000,00      0,00  0,0%     65.000,00
Aktivnost    Upravljanje gradskom upravom                  1.032.000,00   178.000,00  0,0%    1.210.000,00
210   3221 Uredski materijal                             0,00   80.000,00         80.000,00
210   3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           100.000,00  -100.000,00 -100,0%        0,00
210.1 3221 Ostali materijalni rashodi                         0,00   20.000,00         20.000,00
211   3221 Literatura (publikacije, knjige)                   15.000,00      0,00  0,0%     15.000,00
212           ˇna
    3223 Elektric energija                          90.000,00      0,00  0,0%     90.000,00
213                         ´e
    3224 Materijal i dijelovi za tekuc i investicijsko
          ˇ
        odrzavanje                             5.000,00      0,00   0,0%     5.000,00
214                  ˇ
    3224 Materijal za odrzavanje prijevoznih sredstava             2.000,00    8.000,00  400,0%    10.000,00
215   3225 Sitni inventar                            10.000,00   10.000,00  100,0%    20.000,00
216   3231 Usluge telefona i telefaksa                     130.000,00   -50.000,00  -38,5%    80.000,00
216.1 3231 Usluge mobitela                               0,00   50.000,00         50.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.                     ˇ
                               SLUZBENE NOVINE                  Stranica 2075 — broj 24
217       ˇ
    3231 Postarina (pisma, tiskanice i sl.)                     150.000,00     0,00   0,0%   150.000,00
218   3232 Usluge tekuc i investicijskog odrzavanja opreme
                  ´eg                   ˇ       50.000,00     0,00   0,0%   50.000,00
219   3232 Usluge tekuc i investicijskog odrzavanja
                  ´eg                   ˇ       10.000,00     0,00   0,0%   10.000,00
       prijevoznih sredstava
220                     ˇ
    3233 Usluge tiska, oglasavanja i objava                     100.000,00  30.000,00   30,0%   130.000,00
221   3234 Opskrba vodom                                65.000,00     0,00   0,0%   65.000,00
222         ˇ
    3234 Iznosenje i odvoz smec         ´a                  15.000,00     0,00   0,0%   15.000,00
223   3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                   50.000,00  130.000,00  260,0%   180.000,00
224   3237 Ugovori o povremenim poslovima                        40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
225   3237 Usluge agencija, studentskog servisa                     5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
226   3237 Ostale intelektualne usluge                         40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
227               ˇ
    3238 Usluge odrzavanja softwarea                         85.000,00     0,00   0,0%   85.000,00
228   3239 Ostale usluge                                70.000,00     0,00   0,0%   70.000,00
Kapitalni projekt Opremanje zgrade gradske uprave                     57.000,00  50.000,00   0,0%   107.000,00
229   4221 Uredska oprema i namjestaj          ˇ                50.000,00  50.000,00  100,0%   100.000,00
230   4222 Komunikacijska oprema                             2.000,00     0,00   0,0%    2.000,00
231                   ˇ
    4223 Oprema za odrzavanje i zastitu          ˇ              5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
Kapitalni projekt Ulaganje u informatic opremu      ˇku               90.000,00     0,00   0,0%   90.000,00
229.1 4262 Ulaganja u rac      ˇunalne programe                   40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
232   4221 Rac  ˇunala i rac   ˇunalna oprema                    50.000,00     0,00   0,0%   50.000,00
Aktivnost   Hidrometeroloske usluge ˇ                          53.000,00     0,00   0,0%   53.000,00
233   3239 Usluge Hidrometeroloskog zavoda    ˇ                   25.000,00     0,00   0,0%   25.000,00
234   3237 Ugovori o djelu za poslove motritelja                    28.000,00     0,00   0,0%   28.000,00
Glava: 2   KULTURA                                 4.478.000,00  -18.000,00   -0,4%  4.460.000,00
Program    Posebni programi u kulturi                         753.000,00  25.000,00   3,3%   778.000,00
Aktivnost   Izdavanje zbornika i monografija                      150.000,00     0,00   0,0%   150.000,00
301           ˇ
    3239 Izdavacka djelatnost - priprema i tisak                   90.000,00     0,00   0,0%   90.000,00
             ˇ
301.1 3237 Izdavacka djelatnost - autorski honorari                    60.000,00     0,00   0,0%   60.000,00
Aktivnost   Programi kulturnih dogadanja        ¯               444.000,00  25.000,00   0,0%   469.000,00
302   3239 Kulturne manifestacije i programi tijekom 2008.
       godine                                  200.000,00     0,00   0,0%   200.000,00
302.1 3237 Autorski honorari za izvodenje Programa     ¯              80.000,00     0,00   0,0%   80.000,00
302.3 3293 Reprezentacija povodom odrzavanja kulturnih       ˇ           30.000,00     0,00   0,0%   30.000,00
       programa
302.4 3239 Organizacija igara branitelja iz Domovinskog rata               100.000,00  -100.000,00 -100,0%      0,00
            ´
302.4 3811 Tekuce donacije u novcu                               0,00  100.000,00       100.000,00
              ˇ
327.1 3233 Promidzbeni materijali - suveniri                       34.000,00     0,00  0,0%    34.000,00
327.8 3233 Promiddbeni materijal - oprema Bakarske garde
              ¯                                  0,00   25.000,00        25.000,00
Aktivnost   Postavljanje raznih izlozbi       ˇ                  54.000,00     0,00  0,0%    54.000,00
303                       ˇ
    3239 Ostale usluge - izlozbe i likovna kolonija                  50.000,00     0,00  0,0%    50.000,00
340   3811 Donacija »Mali muzej Rati« Praputnjak                     4.000,00     0,00  0,0%    4.000,00
Aktivnost   Manifestacije povodom obiljezavanja Dana VMO     ˇ          105.000,00     0,00  0,0%   105.000,00
324   3811 Donacije VMO povodom obiljezavanja dana mjesta       ˇ        105.000,00     0,00  0,0%   105.000,00
Program    Program javnih potreba u kulturi                     3.374.000,00  -50.000,00  -1,5%  3.324.000,00
Aktivnost                  ˇ
       Kulturno umjetnicke udruge - zborovi i klape                153.000,00     0,00  0,0%   153.000,00
304   3811 KUD »Sloga« Hreljin                             42.000,00     0,00  0,0%    42.000,00
309             ˇ
    3811 Klapa »Skrljevo« Skrljevo    ˇ                      15.000,00     0,00  0,0%    15.000,00
310   3811 KUU »Sklad« Bakar                              32.000,00     0,00  0,0%    32.000,00
311   3811 Klapa »Mareta« Bakar                             17.000,00     0,00  0,0%    17.000,00
314         ˇ
    3811 Djecji zbor Praputnjarski slavic             ´i         23.000,00     0,00  0,0%    23.000,00
323   3811 KUD »Sv. Ambrozije« Skrljevo        ˇ                 5.000,00     0,00  0,0%    5.000,00
332      ˇ
    3811 Zenska klapa Hreljin                             19.000,00     0,00  0,0%    19.000,00
Aktivnost                  ˇ
       Kulturno umjetnicke udruge - tamburasi               ˇ    40.000,00     0,00  0,0%    40.000,00
305             ˇ ˇ
    3811 KUD »Zazara« Zlobin                             40.000,00     0,00  0,0%    40.000,00
Aktivnost   Ostale kulturno umjenticke udruge     ˇ                101.000,00     0,00  0,0%   101.000,00
306   3811 KUD »Primorka« Krasica                            45.000,00     0,00  0,0%    45.000,00
312   3811 KDU »Praputnjak« Praputnjak                         14.000,00     0,00  0,0%    14.000,00
313       ˇ
    3811 KCS »LJubo Pavesic« Skrljevo   ˇ ´ ˇ                   42.000,00     0,00  0,0%    42.000,00
            ˇ
Kapitalni projekt Ocuvanje spomenicke bastine   ˇ       ˇ           2.900.000,00     0,00  0,0%  2.900.000,00
325                    ˇ
    4511 Investicijsko odrzavanje Starog grada Hreljin                300.000,00     0,00  0,0%   300.000,00
326                    ˇ
    4511 Investicijsko odrzavanje Kastela u Bakru     ˇ            1.800.000,00     0,00  0,0%  1.800.000,00
                        ˇ
326.1 3821 Kapitalne donacije zupama s podruc Grada             ˇja
       Bakra                                   800.000,00     0,00   0,0%   800.000,00
Kapitalni projekt Oprema za kulturne i sportske priredbe  ˇ              40.000,00     0,00   0,0%   40.000,00
327              ˇ
    4227 Nabava zastitne ograde za razne manifestacije u               20.000,00     0,00   0,0%   20.000,00
       Gradu Bakru
339   3225 Nabava stolica za potrebe raznih manifestacija               20.000,00      0,00  0,0%   20.000,00
Aktivnost                     ˇ
       Ostale aktivnosti za ocuvanje spomenic               ˇke  140.000,00   -50.000,00  0,0%   90.000,00
         ˇ
       bastine
Stranica 2076 — broj 24                    ˇ
                              SLUZBENE NOVINE                     Petak, 27. lipnja 2008.
329   3822 Revitalizacija lokacije kapele Sv. Ambrozia                  20.000,00     0,00   0,0%    20.000,00
331   3239 Nastavak projekta na uredenju imo.pravnih odnosa
                              ¯                20.000,00     0,00   0,0%    20.000,00
         ´e
       Kuc Marohnic Hreljin    ´
337   3239 Restauracija i konzervacija ostec           ˇ ´ene grade Muzeja u 100.000,00
                                          ¯          -50.000,00  -50,0%    50.000,00
       Gradu
Program   Program javnih potreba ostalih udruga i drustava            ˇ  351.000,00   7.000,00   2,0%   358.000,00
Aktivnost  Aktivnost ostalih drustvenih udruga  ˇ                   295.000,00   7.000,00   0,0%   302.000,00
315   3811 Donacija »Bakarska zena« Bakar     ˇ                   16.000,00     0,00   0,0%    16.000,00
316                       ˇ
    3811 Donacija Udruga »Skrljevska zena« Skrljevo        ˇ    ˇ      13.000,00     0,00   0,0%    13.000,00
319   3811 Udruga maskara   ˇ                             98.000,00     0,00   0,0%    98.000,00
320   3811 Udruga »Astra« Krasica                            12.000,00     0,00   0,0%    12.000,00
321   3811 Udruga »Nemesis« Skrljevo      ˇ                    60.000,00     0,00   0,0%    60.000,00
322               ˇba
    3811 Gorska sluz spasavanja Rijeka  ˇ                      10.000,00     0,00   0,0%    10.000,00
333        ˇ         ˇ
    3811 Drustvo »Nasa djeca« Bakar                          18.000,00     0,00   0,0%    18.000,00
334   3811 Udruga »Tezakinje i tez ˇ         ˇaki« Praputnjak          5.000,00   7.000,00  140,0%    12.000,00
335   3811 Udruga »ART RAKU DODIR«                            3.000,00     0,00   0,0%    3.000,00
336   3811 Planinarsko drustvo »Bakar« ˇ                         5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
338   3811 Donacija Pomorski radio Bakar                         55.000,00     0,00   0,0%    55.000,00
Aktivnost  Aktivnost udruga iz NOR-a i Domovinskog rata                 56.000,00     0,00   0,0%    56.000,00
317   3811 Udruga antifasistic    ˇ ˇkih boraca Grada Bakra              12.000,00     0,00   0,0%    12.000,00
318   3811 Udruga UHVDR - Ogranak Grada Bakra                      30.000,00     0,00   0,0%    30.000,00
319.1 3811 Udruga roditelja poginulih branitelja u Domovinskom               5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
       ratu
320.1 3811 Udruga civilnih invalida Domovinskog rata                    4.000,00     0,00   0,0%    4.000,00
320.2 3811 Udruga ratnih invalida Domovinskog rata                     5.000,00     0,00   0,0%    5.000,00
Glava: 3   ˇ
       SPORT                                   1.918.500,00  98.000,00   5,1%  2.016.500,00
Program   Program javnih potreba u sportu         ˇ             1.918.500,00  98.000,00   5,1%  2.016.500,00
Aktivnost  Nogometni klubovi                              911.500,00     0,00   0,0%   911.500,00
401   3811 NK »Borac« Bakar                               300.000,00     0,00   0,0%   300.000,00
402   3811 NK »Naprijed« Hreljin                            600.000,00     0,00   0,0%   600.000,00
417   3811 Malonogometni klub »Vitez 1929.« Skrljevo            ˇ       7.000,00     0,00   0,0%    7.000,00
418   3811 Malonogometni klub »Ajkule« Kukuljanovo                    4.500,00     0,00   0,0%    4.500,00
Aktivnost  Boc ´arski klubovi                              150.000,00     0,00   0,0%   150.000,00
403   3811 BK »Kukuljanovo« Kukuljanovo                         60.000,00     0,00   0,0%    60.000,00
404          ˇ
    3811 BK »Skrljevo« Skrljevo    ˇ                        42.000,00     0,00   0,0%    42.000,00
408      ˇ
    3811 Zenski boc    ´arski klub »Hreljin« Hreljin                24.000,00     0,00   0,0%    24.000,00
412      ˇ
    3811 Zenski boc                ˇ
                ´arski klub »Skrljevo« Skrljevo      ˇ        24.000,00     0,00   0,0%    24.000,00
Aktivnost        ˇ
       Kuglacki klub                                 70.000,00     0,00   0,0%    70.000,00
409           ˇ
    3811 Kuglacki klub »Zlobin« Zlobin                         70.000,00     0,00   0,0%    70.000,00
Aktivnost        ˇ
       Streljacki klub                               265.000,00  50.000,00   0,0%   315.000,00
406           ˇ
    3811 Streljacki klub »Kvarner« Kukuljanovo                     65.000,00     0,00   0,0%    65.000,00
416   3822 Kapitalna donacija SK »Kvarner« Kukuljanovo                 200.000,00  50.000,00   25,0%   250.000,00
Aktivnost    ˇ
       Kosarkaski klubˇ                               125.000,00     0,00   0,0%   125.000,00
405       ˇ     ˇ
    3811 Kosarkaski klub »Bakar« Bakar                         55.000,00     0,00   0,0%    55.000,00
415       ˇ     ˇ         ˇ
    3811 Kosarkaski klub »Skrljevo« Skrljevo         ˇ             70.000,00     0,00   0,0%    70.000,00
Aktivnost         ˇ
       Ostali sportski klubovi i drustva          ˇ             52.000,00     0,00   0,0%    52.000,00
407   3811 SRD »Luben« Bakar                               42.000,00     0,00   0,0%    42.000,00
419   3811 Ragbi klub »Vilani« Krasica                          10.000,00     0,00   0,0%    10.000,00
Aktivnost                   ˇ
       Poticajna sredstva sportskim klubovima i                   280.000,00  48.000,00   0,0%   328.000,00
         ˇ
       drustvima
410                      ˇ
    3811 Poticajna sredstva sportskim udrugama prema                 220.000,00     0,00   0,0%   220.000,00
       kriterijima
413         ˇ
    3811 Odrzavanje i opremanje sportskih terena   ˇ                 50.000,00  48.000,00   96,0%    98.000,00
414          ´           ˇ
    3811 Tekuce donacije skolskim sportskim klubovima  ˇ               10.000,00     0,00   0,0%    10.000,00
Aktivnost       ˇ
       Godisnje nagrade za ostvarene vrhunske                    30.000,00     0,00   0,0%    30.000,00
       ˇ
       sportske rezultate
400          ˇ
    3811 Godisnje nagrade istaknutim sportasima         ˇ    ˇ       30.000,00     0,00   0,0%    30.000,00
Aktivnost       ˇ
       Veslacke regate                                35.000,00     0,00   0,0%    35.000,00
411   3811 Tekuce donacije za regatu Pomorske skole Bakar
           ´                             ˇ     20.000,00     0,00   0,0%    20.000,00
           ´
411.1 3811 Tekuce donacije za regatu VK »Jadran« Rijeka                  15.000,00     0,00   0,0%    15.000,00
Glava: 4   ODGOJ I OBRAZOVANJE                            6.091.000,00  169.000,00   2,8%  6.260.000,00
Program   Program javnih potreba u predskolskom odgoju i       ˇ        6.076.000,00  169.000,00   2,8%  6.245.000,00
       osnovnom i sred.obrazovanju
Aktivnost  Stipendiranje nadarenih ucenika i studenata  ˇ               200.000,00  34.000,00   0,0%   234.000,00
501   3721 Stipendije i skolarineˇ                           200.000,00  34.000,00   17,0%   234.000,00
Aktivnost        ˇ           ˇ
       Poboljsanje pedagoskog standarda u osnovnim i                335.000,00  35.000,00   0,0%   370.000,00
               ˇ
       srednjoj skoli na podrucu Grada     ˇ
503   3811 Tekuce donacije osnovnim skolama
           ´                    ˇ             140.000,00  35.000,00   25,0%   175.000,00
503.4 3811 Tekuce donacije Pomroskoj skoli u Bakru
           ´                      ˇ            15.000,00     0,00   0,0%   15.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.                      ˇ
                                SLUZBENE NOVINE                    Stranica 2077 — broj 24
503.5 3811       ´                    ˇ
       Tekuca donacija Pomorskoj skoli za projekt »SEMEP« 20.000,00                    0,00  0,0%    20.000,00
504  3812  ˇ              ˇ
       Skolski pribor za ucenike I. razreda osnovnih skola             ˇ  20.000,00     0,00  0,0%    20.000,00
504.1 3722         ˇ      ˇ
       Putni troskovi ucenika osnovne skole Hreljin      ˇ             50.000,00     0,00  0,0%    50.000,00
504.2 3722         ˇ
       Putni troskovi studenata s podruc Grada Bakra      ˇja            90.000,00     0,00  0,0%    90.000,00
Aktivnost        ˇ
       Obiljezavanje Dana Sv. Nikole                           95.000,00     0,00  0,0%    95.000,00
502  3812                   ˇ
       Prigodni darovi predskolskoj i skolskoj djeci    ˇ               95.000,00     0,00  0,0%    95.000,00
Aktivnost      ˇ
       Predskolski odgoj- subvencije u privatnim                   1.200.000,00     0,00  0,0%  1.200.000,00
       vrtic´ima
505   3721 Subvencije boravka djece u privatnim vrtic              ´ima    1.200.000,00     0,00   0,0%  1.200.000,00
                     ˇ
Kapitalni projekt Izgradnja Djecjeg vrtic Hreljin    ´a                 4.100.000,00  100.000,00   0,0%  4.200.000,00
507   4511 Nastavak uredenja prostora Djecjeg vrtic Bakar
                  ¯                 ˇ     ´a       100.000,00  100.000,00  100,0%   200.000,00
508                       ˇ
    4212 Izgradnja zgrade Djecjeg vrtic Hreljin       ´a              4.000.000,00     0,00   0,0%  4.000.000,00
Aktivnost       ˇ           ˇ
       Godisnje nagrade ucenicima generacije                       6.000,00     0,00   0,0%    6.000,00
510          ˇ           ˇ
    3811 Godisnje nagrade ucenicima generacije i uciteljima           ˇ      6.000,00     0,00   0,0%    6.000,00
Aktivnost   Kapitalni projekt - sufinanciranje kapitalnih                  140.000,00     0,00   0,0%   140.000,00
       investicija Pomorske skole u Bakru ˇ
503.1 3821 Kapitalna donacija Pomorskoj skoli Bakar-sanacija   ˇ               60.000,00     0,00  0,0%   60.000,00
       broda
503.2 3821 Kapitalna donacija Pomorskoj skoli za uredenje     ˇ         ¯     50.000,00     0,00  0,0%   50.000,00
       pomorskog arhiva
503.3 3821 Kapitalna donacija Pomorskoj skoli za uredenje     ˇ         ¯     30.000,00     0,00  0,0%   30.000,00
         ˇ
       ucionice A. Mohorovic ´a       ˇic
Program    Program javnih potreba ostalih udruga i drustava              ˇ   15.000,00     0,00  0,0%    15.000,00
Aktivnost   Aktivnost ostalih drustvenih udrugaˇ                       15.000,00     0,00  0,0%    15.000,00
509   3811 Financiranje rada Savjeta mladih                          5.000,00     0,00  0,0%    5.000,00
511   3811 Donacija Zakladi Sveuc ˇ ta u Rijeci  ˇilis                   10.000,00     0,00  0,0%    10.000,00
Glava: 5   ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB                           2.251.000,00     0,00  0,0%  2.251.000,00
Program            ˇ
       Socijalna zastita i skrb                            1.761.000,00     0,00  0,0%  1.761.000,00
Aktivnost   Pomoc socijalno ugrozenim obiteljima
            ´             ˇ                     1.394.000,00     0,00  0,0%  1.394.000,00
600           ´
    3721 Pomoc obiteljima za nabavu ogrjeva                         45.000,00     0,00  0,0%    45.000,00
602               ´i
    3721 Ostale pomoc obiteljima                              138.000,00     0,00  0,0%   138.000,00
603   3721 Pomoc za elektricnu energiju
            ´        ˇ                           110.000,00     0,00  0,0%   110.000,00
605   3721 Subvencija boravka djece u vrtic            ´ima prema Programu 230.000,00        0,00  0,0%   230.000,00
608            ˇ      ˇ
    3722 Putni troskovi ucenika i studenata                         75.000,00     0,00  0,0%    75.000,00
609           ´
    3722 Pomoc obiteljima u prehrani                            600.000,00     0,00  0,0%   600.000,00
610           ´
    3722 Pomoc obiteljima za stanovanje                           25.000,00     0,00  0,0%    25.000,00
611             ˇ
    3722 Marende ucenika osnovnih skola         ˇ                 86.000,00     0,00  0,0%    86.000,00
612   3722 Hrana za dojenc     ˇad                            10.000,00     0,00  0,0%    10.000,00
621               ˇ           ˇ
    3722 Besplatni udzbenici za ucenike prema socijalnom                  25.000,00     0,00  0,0%    25.000,00
       programu
623              ˇ
    3721 Stipendije i skolarine prema socijalnom Programu                  50.000,00     0,00  0,0%   50.000,00
Aktivnost        ´
       Pomoc invalidnim i hedikepiranim osobama                     170.000,00     0,00  0,0%   170.000,00
601           ´
    3721 Pomoc invalidima i hendikepiranim osobama                     20.000,00     0,00  0,0%   20.000,00
606                ˇ
    3722 Prijevozni troskovi prema Odluci o socijalnom                   90.000,00     0,00  0,0%   90.000,00
       programu
607   3722 Prijevoz djece s teskoc    ˇ ´ama u razvoju                   45.000,00     0,00  0,0%   45.000,00
622                          ˇ
    3722 Besplatne marende za ucenike s invaliditetom                    15.000,00     0,00  0,0%   15.000,00
Aktivnost   Potpore za opremu za novorodenc          ¯ ˇad             140.000,00     0,00  0,0%  140.000,00
604   3721 Potpore roditeljima za novorodenc          ¯ ˇad             140.000,00     0,00  0,0%  140.000,00
Aktivnost        ´             ˇ
       Pomoc socijalno ugrozenim umirovljenicima                     50.000,00     0,00  0,0%   50.000,00
628           ´i             ˇ
    3721 Pomoc socijalno ugrozenim umirovljenicima                     50.000,00     0,00  0,0%   50.000,00
Aktivnost   Donacija Gradskoj organizaciji Crvenog kriza               ˇ     7.000,00     0,00  0,0%   7.000,00
629   3811 Donacija Gradskoj organizaciji Crvenog kriza               ˇ     7.000,00     0,00  0,0%   7.000,00
Program    Zdravstvena zastita  ˇ                             490.000,00     0,00  0,0%  490.000,00
Aktivnost   Borba protiv ovisnosti                              22.500,00     0,00  0,0%   22.500,00
615   3811 Donacija udruga »Vita« Bakar                            22.500,00     0,00  0,0%   22.500,00
Aktivnost                  ˇ
       Ostale udruge i drustva od posebnog znacaja            ˇ       18.000,00     0,00  0,0%   18.000,00
614                       ˇ
    3811 Donacije ostalim drustvima i udrugama                       18.000,00     0,00  0,0%   18.000,00
Aktivnost        ˇ
       Poboljsanje zdravstvenog standarda                        249.500,00     0,00  0,0%  249.500,00
616   3811 Donacija za patronazu       ˇ                        10.000,00     0,00  0,0%   10.000,00
617   3811 Program preventivne zdravstvene zastite           ˇ             0,00  100.000,00      100.000,00
617   3811 Donacija za preventivnu zdravstvenu zastitu            ˇ        100.000,00  -100.000,00 -100,0%     0,00
618                             ˇ
    3811 Donacija za zdravstvenu zastitu predskolske djece       ˇ          15.000,00     0,00  0,0%   15.000,00
625   3811 Donacija Udruzi dijabetic         ˇara                  18.500,00     0,00  0,0%   18.500,00
626   3811 Donacija Dobrovoljnim darivaocima krvi                       15.000,00     0,00  0,0%   15.000,00
630   3811 Donacija udruzi »Zdrav zivot« Kukuljanovo ˇ                    11.000,00     0,00  0,0%   11.000,00
631   3821 Subvencioniranje primarne zdravstvene zastite             ˇ      30.000,00  -30.000,00 -100,0%     0,00
631   3821 Donacija za ambulante PZZ na podrucju Grada Bakra        ˇ            0,00   30.000,00       30.000,00
632   3811 Subvenciorniranje dijagnostic djelatnosti    ˇke                50.000,00  -50.000,00 -100,0%     0,00
Stranica 2078 — broj 24                 ˇ
                           SLUZBENE NOVINE                    Petak, 27. lipnja 2008.
632   3811 Subvenciorniranje nabave dijagnostic     ˇkih uredaja
                                   ¯       0,00   45.000,00         45.000,00
633   3811                  ˇ
       Sufinanciranje plana PGZ - Suzbijanje opojnih droga          0,00    5.000,00         5.000,00
Aktivnost   Donacije udruzi umirovljenika                  200.000,00      0,00    0,0%   200.000,00
627   3811 Donacija Udruzi umirovljenika                  200.000,00      0,00    0,0%   200.000,00
Glava: 6   FINANCIJE I PRORACUN       ˇ              1.955.000,00  -976.000,00   -49,9%   979.000,00
Program    Financijski i fiskalni poslovi                1.955.000,00  -976.000,00   -49,9%   979.000,00
Aktivnost   Osnovna aktivnost Odsjeka za financije i            417.000,00   104.000,00    0,0%   521.000,00
          ˇ
       proracun
701   3292 Premije osiguranja ostale imovine                165.000,00    30.000,00  18,2%   195.000,00
701.1 3292 Premije osiguranja zaposlenih                    35.000,00      0,00   0,0%    35.000,00
704   3431 Usluge banaka                           10.000,00      0,00   0,0%    10.000,00
705   3431 Usluge platnog prometa                       6.000,00      0,00   0,0%    6.000,00
706   3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa                 5.000,00      0,00   0,0%    5.000,00
708   3434 Ostali financijski rashodi - provizije, c   ˇlanarine i sl.  30.000,00      0,00   0,0%    30.000,00
709   3434 Ostali financijski rashodi - sudske pristojbe i takse       16.000,00    74.000,00  462,5%    90.000,00
710                              ˇ     ˇ
    3851 Nepredvideni rashodi do visine proracunske pricuve 150.000,00
             ¯                                     0,00   0,0%   150.000,00
Aktivnost   Otplata obaveza po kreditima i obaveza iz           1.538.000,00  -1.080.000,00   0,0%   458.000,00
       operativnog leasinga
700   3235 Operativni najam osobnog automobila                58.000,00      0,00    0,0%    58.000,00
702   3423 Kamate za primljene kredite od banaka               85.000,00      0,00    0,0%    85.000,00
703   3423 Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja         75.000,00      0,00    0,0%    75.000,00
       poduzetnika
703.1 3423 Sufinanciranje kamata prema Programu uredenja      ¯     120.000,00   40.000,00   33,3%   160.000,00
       fasada
711   5441 Otplata glavnice primljenih zajmova banaka           1.200.000,00  -1.120.000,00  -93,3%    80.000,00
Glava: 7   GOSPODARSTVO I PODUZETNISTVO          ˇ       9.340.000,00   -527.000,00   -5,6%  8.813.000,00
Program    Program promicanja gospodarskog i turistic     ˇkog   1.310.000,00   -14.000,00   -1,1%  1.296.000,00
       razvoja
Aktivnost   Razvoj malog i srednjeg poduzetnistva   ˇ           100.000,00   20.000,00    0,0%   120.000,00
820   5161 Depoziti na dane zajmove tuzemnim trg. drustvima,    ˇ    100.000,00      0,00    0,0%   100.000,00
       obrtnicima i malim i srednjem poduzetnistvu    ˇ
820.1 3237 Sufinanciranje edukacije poduzetnika za ISO
       standard                               0,00   20.000,00         20.000,00
Aktivnost   Donacija Luc  ˇkoj upravi Bakar-Kraljevica           80.000,00      0,00  0,0%     80.000,00
810   3811 Donacija Luc   ˇkoj upravi Bakar-Kraljevica           80.000,00      0,00  0,0%     80.000,00
Aktivnost   Poticanje ulaganja u uredenje fasada
                        ¯               150.000,00  -150.000,00  0,0%       0,00
818   5121 Poticanje u uredenje gradskih fasada - depoziti
                 ¯                      150.000,00  -150.000,00 -100,0%       0,00
Kapitalni projekt Razvoj mini industrijskih zona               890.000,00   -80.000,00  0,0%    810.000,00
809   4264 Izrada urbanistic  ˇkih planova Zone Lunga i
          ˇ
       Glavicina                            230.000,00   -80.000,00   -34,8%   150.000,00
811   4264 Izvedbeni projekti za infrastrukturu zone Lunga
       - Hreljin                            460.000,00  -460.000,00 -100,0%        0,00
811   4264 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu
       zone Lunga - Hreljin                         0,00   460.000,00        460.000,00
811.1 4264 Izvedebeni projekti za infrastrukturu zone Glavicina 200.000,00ˇ         -200.000,00 -100,0%       0,00
811.1 4264 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu             0,00   200.000,00        200.000,00
       zone Glavic ˇina
Aktivnost   Razvoj lovnog gospodarske djelatnosti              90.000,00      0,00    0,0%   90.000,00
814   3811 Razvoj lovno gospodarske djelatnosti               90.000,00      0,00    0,0%   90.000,00
Aktivnost   Izrada Programa ukupnog razvoja Grada Bakra              0,00   122.000,00    0,0%   122.000,00
824.3 3237 Izrada Plana ukupnog razvoja Grada Bakra                 0,00   122.000,00        122.000,00
Aktivnost                   ˇ
       Konzalting usluge za rjesavanje problematike             0,00   74.000,00    0,0%   74.000,00
       pomor. dobra i luc   ˇkog podruc  ˇja
824.5 3237 Ulsluge konzaltinga na pormoskom dobru                  0,00   74.000,00         74.000,00
Program                 ˇ
       Gospodarenje i odrzavanje imovine u vlasnistvu    ˇ    7.750.000,00  -793.000,00   -10,2%  6.957.000,00
Grada
Aktivnost   Osnovna aktivnost - materijalni troskovi  ˇ          200.000,00      0,00    0,0%   200.000,00
800          ˇna
    3223 Elektric energija u Domovima kulture i MO             60.000,00      0,00    0,0%   60.000,00
801   3223 Nafta u Domovima kulture                     100.000,00      0,00    0,0%   100.000,00
802                 ´e   ˇ
    3224 Materijal za tekuc odrzavanje Domova kulture           40.000,00      0,00    0,0%   40.000,00
Aktivnost             ˇ
       Investiciono odrzavanje poslovnih prostora u          515.000,00  -215.000,00    0,0%   300.000,00
           ˇ
       vlasnitsvu Grada
805   3232 Usluge tekuc i investicijskog odrzavanja
               ´eg            ˇ           50.000,00      0,00    0,0%    50.000,00
       iznajmljenih prostora - pricuva   ˇ
807   3237 Ugovori o djelu - poslovi domara                 135.000,00      0,00    0,0%   135.000,00
                ˇ              ˇ
807.1 3237 Edukacija sluzbenika i domara za zastitu od pozara      ˇ      0,00   10.000,00         10.000,00
              ˇ
807.2 3237 Atesti za zastitu od pozara   ˇ                    0,00    5.000,00         5.000,00
824   3237 Ostale intelektualne usluge (analize, procjene,
       studije)                            250.000,00  -250.000,00 -100,0%        0,00
Petak, 27. lipnja 2008.                  ˇ
                            SLUZBENE NOVINE                   Stranica 2079 — broj 24
824.1                    ´eg     ˇ
    3232 Ostale usluge tekuc odrzavanja poslovnih prostora           70.000,00      0,00   0,0%   70.000,00
824.2  3232 Uredenje iznajmljenih poslovnih prostora -
          ¯                               10.000,00   20.000,00  200,0%   30.000,00
       kompenzacije
Kapitalni projekt Uredenje ambulante u Bakru u zgradi MGK
              ¯                          2.500.000,00      0,00  0,0%   2.500.000,00
833   4212 Uredenje zdravstvene stanice u Bakru
          ¯                              2.500.000,00      0,00  0,0%   2.500.000,00
Kapitalni projekt Oprema za domove                         60.000,00   -3.000,00  0,0%     57.000,00
829   4221 Oprema za domove kulture                       60.000,00   -60.000,00 -100,0%       0,00
829   4221 Oprema za Domove kulture - Dom Plase                    0,00    7.000,00         7.000,00
829.1 3225 Sitni inventar za potrebe Domova kulture                   0,00   15.000,00         15.000,00
829.2 3225 Nabava vatrogasnih aparata za potrebe Domova                 0,00   35.000,00         35.000,00
       kulture
Aktivnost                ˇ
       Investiciono odrzavanje Domova kulture na              335.000,00   20.000,00   0,0%   355.000,00
             ˇju
       podruc Grada Bakra
803   3232 Ostale nespomenute usluge tekuc i investicijskog ´eg         150.000,00  -100.000,00  -66,7%   50.000,00
         ˇ
       odrzavanja u Domovima kulture
803.1 3232 Servis centralnog grijanja na Domovima kulture             25.000,00   -25.000,00 -100,0%       0,00
803.1 3232 Servis i hitne intervencije na cetrarlnom grijanju u             0,00   25.000,00        25.000,00
       Domovima kutlure
803.2 3232 Usluge c ˇ c  ˇis ´enja dimnjaka                   10.000,00      0,00   0,0%    10.000,00
803.3 3232 Usluge c ˇ c             ˇ
              ˇis ´enja septickih jama                10.000,00      0,00   0,0%    10.000,00
803.4 3232 Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim           50.000,00      0,00   0,0%    50.000,00
       instalacijama
803.5 3232 Hitne intervencija na elektroinstalacijama               50.000,00      0,00  0,0%    50.000,00
                         ˇ
803.6 3232 Ulaganje u invest. odrzavanje iznajmljenih prostora           30.000,00   -30.000,00 -100,0%       0,00
       u Domovima kulture
803.7 3232 Sevis vatrogasnih aparata                        10.000,00      0,00  0,0%     10.000,00
803.8 3232 Uredenje knjiz
          ¯        ˇnice u Domu Praputnjak              0,00   55.000,00         55.000,00
803.9 3232 Uredenje pozornice u Domu Praputnjak
          ¯                                  0,00   55.000,00         55.000,00
815   3232 Uredenje parketa u Domu Hreljin
          ¯                                  0,00   40.000,00         40.000,00
Kapitalni projekt Uredenje i adaptacija zgrada Domova kulture
              ¯                          1.540.000,00   185.000,00  0,0%   1.725.000,00
825                ˇ       ˇ
    4111 Otkup zemljista za rjesavanje imov.pravnih odnos           100.000,00  -100.000,00 -100,0%       0,00
       u Domu Praputnjak
826   4264 Projektna dokumentacija - Dom kulture Bakar              50.000,00      0,00  0,0%    50.000,00
826.1 4264 Izrada projektne dokumentacije za Dom Skrljevo        ˇ       0,00   200.000,00        200.000,00
826.1 4264 Projektna dokumentacija i unutarnje uredenje        ¯     800.000,00  -800.000,00 -100,0%       0,00
             ˇ
       Dom Skrljevo
826.2 4264 Projektna dokumentacija - Dom Hreljin                 200.000,00      0,00   0,0%   200.000,00
826.3 4264 Projektna dokumentacija za Dom Zlobin                    0,00   125.000,00        125.000,00
830   4511 Nastavak radova na rekonstrukciji Doma
       Kukuljanovo                             300.000,00   700.000,00 233,3%   1.000.000,00
                   ˇ       ˇ
830.1 4221 Uredski namjestaj za postanski ured Kukuljanovo               0,00   150.000,00        150.000,00
831   4214 Kupnja kontejnera za potrebe mjestana Ponikve   ˇ         90.000,00   -90.000,00 -100,0%       0,00
Kapitalni projekt Uredenje stambeno poslovne zgrade na Krasici 1.000.000,00
              ¯                                   -780.000,00  0,0%    220.000,00
822   4511 Uredenje nove zgrade na Krasici
          ¯                              1.000.000,00  -1.000.000,00 -100,0%       0,00
822   4511 Izrada projektne dokumentacije za novu zgradu               0,00   220.000,00        220.000,00
       Krasica i Dom kulture Krasica
Kapitalni projekt Kapitalni projekti uredenja poslovnih prostora
                           ¯             1.600.000,00      0,00   0,0%   1.600.000,00
816   4511 Uredenje fasade poslovnog prostora Volcera u
          ¯
       Bakru                                100.000,00      0,00   0,0%   100.000,00
821.1 4511 Kapitali projekt uredenja zgrade Poglavarstva i
                       ¯
       uprave                              1.500.000,00      0,00   0,0%   1.500.000,00
Program    Program razvitka poljoprivrede                   280.000,00      0,00   0,0%    280.000,00
Aktivnost                 ˇ
       Sufinanciranje troskova u revitalizaciji Bakarskih         150.000,00      0,00   0,0%    150.000,00
       prezida
808          ´
    3811 Tekuce donacije u novcu - Bakarski prezidi              150.000,00      0,00  0,0%    150.000,00
Aktivnost   Sufinanciranje u nabavci sadnica                   30.000,00      0,00  0,0%    30.000,00
812               ´e
    3812 Ostale tekuc donacije u naravi - sadnice               30.000,00      0,00  0,0%    30.000,00
Aktivnost   Program poticanja razvoja stoc             ˇ
                             ˇarstva i pcelarstva  100.000,00      0,00  0,0%    100.000,00
821   3811 Poticanje razvoja stocarstva    ˇ                 100.000,00      0,00  0,0%    100.000,00
Program    Kapitalni projekt otkupa stanova                     0,00   280.000,00        280.000,00
Aktivnost   Otkup stana                                0,00   280.000,00  0,0%    280.000,00
832   4211 Stambeni objekti - otkup stanova                      0,00   280.000,00        280.000,00
Glava: 8   KOMUNALNI SUSTAV                         31.387.773,00  -1.192.000,00  -3,8%  30.195.773,00
Program    Ekologija                              661.500,00   -40.000,00  -6,0%   621.500,00
Aktivnost   Sanacija divljih deponija                      580.000,00   -40.000,00   0,0%   540.000,00
910   3232 Sanacija divljih deponija - izvodenje radova  ¯              0,00   130.000,00        130.000,00
910   3232 Sanacija divljih deponija i pracenje stanja ´
       okolisa ˇ                              400.000,00  -400.000,00 -100,0%       0,00
         ´               ˇ
910.1 3237 Pracenje stanja okolisa - Ugovor ZZZJZ                    0,00   85.000,00        85.000,00
Stranica 2080 — broj 24                  ˇ
                            SLUZBENE NOVINE                    Petak, 27. lipnja 2008.
910.2 3811 Donacija Lovac           ˇ
                 ˇkim drustvima s podruc Grada     ˇja       0,00  20.000,00         20.000,00
      Bakra za c ˇ c ˇis ´enje divljih deponija na sumskom    ˇ
      podruc  ˇju
910.3 3232 Odvoz otpada iz komunalnih dvorista           ˇ           0,00  165.000,00        165.000,00
917  3237 Ugovori o povremenim poslovima                      80.000,00  -80.000,00 -100,0%       0,00
917  3237 Ugovori o povremenim poslovima za c             ˇuvanje
      deponija                                   0,00   40.000,00        40.000,00
945  4214 Izgradnja reciklaz             ˇ
                   ˇnog dvorista Moravac             100.000,00  -100.000,00 -100,0%       0,00
945  4214 Izgradnja reciklaz             ˇ
                   ˇnog dvorista Moravac - izrada            0,00  100.000,00        100.000,00
      detaljnog plana
Aktivnost              ˇ
      Sanacija odlagalista i nabava opreme iz                 81.500,00     0,00    0,0%    81.500,00
      sredstava razvoja KD Cistoc   ˇ     ´a
945.2 5141 Dani zajmovi trgovac              ˇ
                     ˇkim drustvima u javnom sektoru 81.500,00          0,00    0,0%    81.500,00
          ˇ
      KD Cistoc   ´a
Program                   ˇ
      Program redovnog odrzavanja komunalne                 6.580.000,00  120.000,00    1,8%  6.700.000,00
      infrastrukture
Aktivnost  Javna rasvjeta - podmirivanje troskova       ˇ          530.000,00     0,00    0,0%   530.000,00
      el. energije
900          ˇna
    3223 Elektric energija - javna rasvjeta                   530.000,00     0,00  0,0%    530.000,00
Aktivnost     ˇ
      Odrzavanje nerazvrstanih cesta                    3.500.000,00  -280.000,00  0,0%   3.220.000,00
904              ´eg   ˇ
    3232 Usluge tekuc odrzavanja cesta                     3.500.000,00  -730.000,00 -20,9%    2.770.000,00
                    ˇ
904.1 3232 Usluge tekuceg odrzavanja i c ˇ c
                ´             ˇis ´enja slivnika       0,00  250.000,00        250.000,00
               ˇ
904.2 3232 Usluge odrzavanja prometne signalizacije                    0,00  200.000,00        200.000,00
Aktivnost     ˇ
      Odrzavanje groblja - prostora i zgrada                 350.000,00     0,00  0,0%    350.000,00
906             ˇ
    3232 Usluge odrzavanja groblja - koncesije                  350.000,00     0,00  0,0%    350.000,00
Aktivnost     ˇ
      Odrzavanje javnih povrsina    ˇ                  1.700.000,00  400.000,00  0,0%   2.100.000,00
907        ˇ
    3232 Odrzavanje javnih povrsina    ˇ                      0,00  900.000,00        900.000,00
907        ˇ
    3232 Odrzavanje zelenih povrsina     ˇ                 600.000,00  -600.000,00 -100,0%       0,00
909        ˇ
    3232 Odrzavanje ostalih komunalnih objekata                 600.000,00  100.000,00  16,7%    700.000,00
914  3234 Usluge c ˇ cˇis ´enja javnih i prometnih povrsina       ˇ    500.000,00     0,00  0,0%    500.000,00
Aktivnost     ˇ
      Odrzavanje objekata i uredaja javne rasvjete,
                           ¯               500.000,00     0,00  0,0%    500.000,00
      iluminacija i dekoracija
908        ˇ
    3232 Odrzavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija           500.000,00     0,00    0,0%   500.000,00
Program   Ostale usluge u komunalnom gospodarstvu                4.712.846,00  120.000,00    2,5%  4.832.846,00
Aktivnost     ˇ
      Odrzavanje stanova iz sredstava pricuve         ˇ        70.000,00     0,00    0,0%    70.000,00
905              ´eg   ˇ
    3232 Usluge tekuc odrzavanja stanova - pricuva            ˇ    70.000,00     0,00    0,0%    70.000,00
Aktivnost  Usluge deratizacije i dezinsekcije na podruc           ˇju  60.000,00     0,00    0,0%    60.000,00
      Grada
913  3234 Deratizacija i dezinsekcija                       60.000,00     0,00    0,0%   60.000,00
Aktivnost  Veterinarske i sanitarne usluge                     50.000,00     0,00    0,0%   50.000,00
915  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                    50.000,00     0,00    0,0%   50.000,00
Aktivnost  Geodetsko - katastarske usluge                     250.000,00  50.000,00    0,0%   300.000,00
918  3237 Geodetsko-katastarske usluge                      250.000,00  50.000,00   20,0%   300.000,00
Aktivnost  Usluge procjene i vjestac   ˇ ˇenja komunalnih            50.000,00     0,00    0,0%   50.000,00
      objekata
919  3237 Usluge vjestac ˇ ˇenja i procjene                    50.000,00     0,00    0,0%   50.000,00
Aktivnost  Opskrba pitkom vodom                          272.000,00  220.000,00    0,0%   492.000,00
902  3223 Motorni benzin i dizel gorivo                      25.000,00     0,00    0,0%   25.000,00
         ˇ
909.1 3232 Odrzavanje vodovodnih instalacija na podrucju Ind.          ˇ  200.000,00  50.000,00   25,0%   250.000,00
      zone Kukuljanovo
                  ˇ           ˇ
909.2 3232 Refundacija troskova na odrzavanju vodovoda Zlobin               0,00  150.000,00        150.000,00
911              ´eg                ˇ
    3232 Usluge tekuc i investicionog odrzavanja prijevoznih 40.000,00               0,00    0,0%   40.000,00
      sredstava
916              ˇ
    3235 Najam garaze za cisternu za prijevoz pitke vode              7.000,00     0,00    0,0%    7.000,00
                         ˇa
916.1 3237 Ugovori o djelu za vozac cisterne za opskrbu
      vodom                                     0,00   20.000,00         20.000,00
Aktivnost  Lokalni prijevoz putnika                        450.000,00  350.000,00   0,0%   800.000,00
903  3231 Javni gradski prijevoz - lokalni                    450.000,00  350.000,00   77,8%   800.000,00
Aktivnost  Javni gradski prijevoz                        3.510.846,00  -500.000,00   0,0%  3.010.846,00
920  3512 Subvencija »Autotrolej« Rijeka                    2.800.000,00  -500.000,00  -17,9%  2.300.000,00
921  3861 Kapitalna donacija za nabavku autobusa                  80.000,00     0,00   0,0%    80.000,00
921.2 5141 Dani zajmovi trgovac              ˇ
                     ˇkim drustvima u javnom          630.846,00     0,00   0,0%   630.846,00
      sektoru KD Autotrolej
Program                  ˇ
      Preventivne mjere zastite od pozara        ˇ           800.000,00  178.000,00   22,3%   978.000,00
Aktivnost  Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe              310.000,00  108.000,00    0,0%   418.000,00
924.1 3811 Donacija Javnoj vatrogasnoj postrojbi                  310.000,00     0,00    0,0%   310.000,00
924.2 3237 Ugovor o dijelu za provodenje mjera zastite od
                          ¯            ˇ
        ˇ
      pozara                                    0,00  48.000,00         48.000,00
924.3 3811 Financiranje nabave uredaja za uzbunjivanje
                         ¯                    0,00  60.000,00         60.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.              ˇ
                        SLUZBENE NOVINE                 Stranica 2081 — broj 24
Aktivnost   Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Bakar      280.000,00    20.000,00   0,0%   300.000,00
       Kostrena i DVD-a
924   3811 Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar-Kostrena       280.000,00    20.000,00   7,1%   300.000,00
Aktivnost   Nabavka opreme za Dobrovoljna vatrogasna         210.000,00    50.000,00   0,0%   260.000,00
         ˇ
       drustva
925   3821 Donacija DVD-ima za nabavku opreme            150.000,00    50.000,00  33,3%   200.000,00
926   4264 Izrada projektne dokumentacije - Vatrogasni dom      60.000,00      0,00   0,0%   60.000,00
              ˇ
       Hreljin i Skrljevo
Program    Prostorni plan uredenja Grada Bakra
                  ¯                 1.200.000,00  1.000.000,00  83,3%  2.200.000,00
Aktivnost          ˇ
       Urbanisticki planovi                  1.200.000,00  1.000.000,00   0,0%  2.200.000,00
934                 ˇ
    4264 Ulaganje u urbanisticke planove              800.000,00      0,00   0,0%   800.000,00
934.1 4264 Izrada GIS karata                      400.000,00      0,00   0,0%   400.000,00
934.2 4264 Izrada urbanistic  ˇkog plana radne zone R-29 u         0,00  1.000.000,00       1.000.000,00
       Ind. zoni Kukuljanovo
Program    Program izgradnje objekata i uredaja komunalne
                         ¯          16.283.427,00  -2.820.000,00  -17,3% 13.463.427,00
       infrastukture
            ˇ
Kapitalni projekt Prosirenje javne rasvjete              1.400.000,00   -100.000,00  0,0%  1.300.000,00
931   4214 Izgradnja javne rasvjete - naselje Plase          200.000,00      0,00  0,0%   200.000,00
                         ˇju
931.1 4214 Izgradnja javne rasvjete na podruc Ind.zone        1.000.000,00  -1.000.000,00 -100,0%      0,00
                         ˇju
931.1 4214 Izgradnja javne rasvjete na podruc Industrijske
       zone                              0,00   935.000,00       935.000,00
931.2 4214 Izgradnja javne rasvjete- naselje Lepenicama        100.000,00   -100.000,00 -100,0%      0,00
931.2 4264 Izrada projekata javne rasvjete naselja Lepenice         0,00    50.000,00        50.000,00
931.3 4214 Izgradnja javne rasvjete - naselje Barac   ˇi      100.000,00   -100.000,00 -100,0%      0,00
931.3 4264 Izrada projekata javne rasvjete naselja Barac    ´i      0,00    50.000,00        50.000,00
931.4 4264 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne         0,00    65.000,00        65.000,00
       rasvjete na Ind. zoni Kukuljanovo
Kapitalni projekt Uredenje gradskih groblja
             ¯                      1.100.000,00   -90.000,00  0,0%   1.010.000,00
933   4511 Sanacija potpornog zida na groblju Krasica         200.000,00   100.000,00  50,0%    300.000,00
933.1 4111 Izgradnja groblja Bakar                   100.000,00  -100.000,00 -100,0%       0,00
933.1 4111 Izgradnja groblja Bakar - otkup zemljista   ˇ          0,00   100.000,00        100.000,00
933.2 4511 Uredenje staza na groblju Krasica
          ¯                             0,00   10.000,00        10.000,00
                  ˇ
933.2 4511 Uredenje parkiralista na groblju Krasica
          ¯                          50.000,00   -50.000,00 -100,0%       0,00
           ˇ
933.3 4511 Poplocenje staza na groblju Praputnjak            150.000,00  -150.000,00 -100,0%       0,00
                 ˇ
933.4 4511 Uredenje groblja Skrljevo
          ¯                          200.000,00   -50.000,00 -25,0%    150.000,00
933.5 4511 Uredenje groblja Kukuljanovo
          ¯                          200.000,00   -50.000,00 -25,0%    150.000,00
933.6 4511 Uredenje grolja Zlobin
          ¯                          200.000,00      0,00  0,0%    200.000,00
949   4264 Izrada projektne dokumentacije za uredenje groblja
                              ¯         0,00   50.000,00        50.000,00
        ˇ
       Srkljevo
950   4264 Izrada projetkne dokumentacije za uredenje groblja
                              ¯         0,00   50.000,00        50.000,00
       Kukuljanovo
                          ˇju
Kapitalni projekt Izgradnja vododovoda na podruc Grada
       Bakra                          3.700.000,00  -3.000.000,00  0,0%   700.000,00
943   4214 Sufinanciranje izgradnje vodovoda Plase - Melnice    3.500.000,00  -3.000.000,00 -85,7%    500.000,00
944.1 4511 Sufinanciranje programa Voda 3                200.000,00      0,00  0,0%   200.000,00
Kapitalni projekt Dodatna ulaganja u uredenje javnih povrsina
                       ¯          ˇ  2.450.000,00  1.320.000,00  0,0%  3.770.000,00
936   4264 Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra      300.000,00   -300.000,00 -100,0%      0,00
937   4214 Uredenje parka za postavu spomenika Domo-
          ¯                             0,00    80.000,00        80.000,00
       vinskom ratu
                   ˇ    ˇ
937.1 4214 Uredenje javne povrsine - Zal ribara u Bakru
          ¯                         500.000,00   550.000,00  110,0%  1.050.000,00
                  ˇ
937.2 4214 Izgradnja parkiralista u staroj Gradskoj jezgri u
       Bakru                          250.000,00   -250.000,00 -100,0%      0,00
937.3 4264 Nastavak izrade projektne dokumentacije za         200.000,00   200.000,00 100,0%    400.000,00
       uredenje Jaza u Bakru
         ¯
                  ˇ
937.4 4264 Izgradnja parkiralista na Praputnjaku uz skolu i ˇ
       groblje                         100.000,00   -100.000,00 -100,0%      0,00
                           ˇ
937.4 4264 Izrada projekta za Izgradnju parkiralista na           0,00   100.000,00       100.000,00
                ˇ
       Praputnjaku uz skolu i groblje
937.5 3237 Ugovori o dijelu za poslove nadzora na izradi           0,00   40.000,00        40.000,00
       spomenika
937.6 4214 Uredenje gradskog vrta - parka pored Magistrata u
          ¯                             0,00   100.000,00       100.000,00
       Bakru
946   4511 Nastavak radova na uredenju javnih povrsina
                     ¯          ˇ    300.000,00   600.000,00  200,0%  900.000,00
947   4511 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima
                      ¯              800.000,00      0,00   0,0%  800.000,00
951                      ˇ
    4264 Izrada projekata za uredenje Zala ribara
                    ¯                  0,00    50.000,00        50.000,00
952                           ˇ
    4264 Izrada projekata za izgradnju parkiralista u staroj       0,00   100.000,00       100.000,00
       jezgri Grada Bakra
               ˇ            ˇ
952.1 41111 Otkup zemljista za izgradnju parkiralista u staroj        0,00   150.000,00       150.000,00
       jezgri Grada Bakra
Stranica 2082 — broj 24                    ˇ
                              SLUZBENE NOVINE                    Petak, 27. lipnja 2008.
Kapitalni projekt Kapitalni projekt razvoja vodooprskrbe,              1.591.027,00      0,00   0,0%  1.591.027,00
       odvodnje i procisc ˇ ˇ ´avanja otpadnih voda
                   ´
944.2 3861 Kapitalna pomoc za razvoj vodoopskrbe iz cijene              1.591.027,00      0,00   0,0%  1.591.027,00
       razvoja
Kapitalni projekt Izgradnja nerazvrstanih cesta na podruc        ˇju     2.230.000,00  -500.000,00   0,0%  1.730.000,00
       Grada Bakra
939   4213 Izgradnja ceste za novo groblje u Bakru                  200.000,00   -200.000,00 -100,0%      0,00
939   4264 Izrada projekata za cestu za Novo groblje u Bakru                0,00   200.000,00       200.000,00
         ˇ              ˇ ˇic
939.1 4213 Prosirenje ceste Zamisc ´ i na Krasci                   1.200.000,00  -1.200.000,00 -100,0%      0,00
939.2 4213 Izgradnja ceste pored Doma Kukuljanovo                   100.000,00   -100.000,00 -100,0%      0,00
939.2 4264 Izrada projekata za izgradnju ceste pored Doma                  0,00   200.000,00       200.000,00
       Kukuljanovo
                        ˇ
939.3 4213 Izgradnja ceste ispred skole Kukuljanovo                  250.000,00   -250.000,00 -100,0%       0,00
939.4 4213 Izgradnja ceste na Kukuljanovu - od Tomina do                60.000,00   -60.000,00 -100,0%       0,00
       vodospreme
939.4 4264 Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu - od                  0,00    60.000,00         60.000,00
       Tomina do vodospreme
939.5 4264 Izrada projektne dokumentacije za cestu Boric -           ´i   60.000,00      0,00   0,0%    60.000,00
        ˇ
       Skrljevo
939.6 4264 Izrada projektne dokumentacije za cestu do groblja             60.000,00      0,00   0,0%    60.000,00
       Hreljin
939.8 4213 Uredenje autobusnih ugibalista i postava c
          ¯                   ˇ       ˇekaonica   100.000,00   -60.000,00 -60,0%     40.000,00
                   ˇ
939.9 4213 Uredenje ugibalista na magistrali kod Bakra
          ¯                                 140.000,00    60.000,00  42,9%    200.000,00
940   4213 Izgradnja ceste za Vatrogasni dom Hreljin                 60.000,00   -60.000,00 -100,0%       0,00
940   4264 Izrada projekata za pristupnu cestu Vatrogasnom                0,00    60.000,00        60.000,00
       domu Hreljin
953              ˇ
    4111 Otkup zemljista za cestu Zamisc ´i na Krasici  ˇ ˇic             0,00   200.000,00        200.000,00
953.1 4264 Izrada projekata za cestu Zamisc ´ i na Krasici   ˇ ˇic            0,00    40.000,00        40.000,00
           ¯               ˇ
953.2 4213 Izvodenje radova na prosirenju ceste Zamisc ´ i         ˇ ˇic      0,00   360.000,00        360.000,00
954   4264 izrada projekata za izgradnju ceste ispred skole      ˇ         0,00    50.000,00        50.000,00
       Kukuljanovo
               ˇ
954.1 4111 Otkup zemljista za cestu pored skole Kukuljanovo   ˇ              0,00   200.000,00        200.000,00
Kapitalni projekt Izgradnja rive u Bakru                       2.500.000,00  -600.000,00   0,0%  1.900.000,00
938                 ˇ
    4511 Investiciono odrzavanje - Riva Bakar                  2.500.000,00  -600.000,00  -24,0%  1.900.000,00
                      ˇ
Kapitalni projekt Sanacija odlagalista i nabava opreme iz              1.312.400,00      0,00   0,0%  1.312.400,00
       sredstava razvoja KD Cistoc    ˇ    ´a
945.1 3861 Kapitalna pomoc iz cijene razvoja za sanaciju
                   ´                        1.312.400,00      0,00   0,0%  1.312.400,00
       deponija i nabavu opreme
Aktivnost   Usluge nadzora u gradevinarstvu ¯                       0,00   150.000,00   0,0%   150.000,00
948   3237 Usluge nadzora u gradevinarstvu ¯                       0,00   150.000,00        150.000,00
Program           ˇ
       Program odrzavanja i uredenja sportskih ¯    ˇ           600.000,00   -200.000,00  -33,3%   400.000,00
       objekata
   ´             ˇ       ˇ
Tekuci projekt Program odrzavanja sportskih objekata i terena             600.000,00   -200.000,00   0,0%   400.000,00
930         ˇ    ˇ
    4511 Odrzavanje sportskih terena i objekata                  600.000,00   -200.000,00  -33,3%   400.000,00
Program    Program izgradnje ostalih komunalnih objekata              550.000,00   450.000,00   81,8%  1.000.000,00
Kapitalni projekt Otkup zemljista  ˇ                        100.000,00      0,00   0,0%   100.000,00
929   4111 Gradevinsko zemljiste
          ¯           ˇ                      100.000,00      0,00   0,0%   100.000,00
Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije                   450.000,00   450.000,00   0,0%   900.000,00
935   4264 Izrada projektne dokumentacije                      100.000,00      0,00   0,0%   100.000,00
936   4264 Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra                0,00   100.000,00        100.000,00
941   4264 Izrada projektne dokumentacije za plinofikaciju             350.000,00   350.000,00  100,0%    700.000,00
       Grada Bakra
Razdjel: 3      ˇ
       DJECJI VRTIC BAKAR  ´                         831.000,00      0,00   0,0%   831.000,00
Glava: 1       ˇ
       DJECJI VRTIC BAKAR  ´                         831.000,00      0,00   0,0%   831.000,00
Program    Program javnih potreba u predskolskom odgoju i  ˇ           831.000,00      0,00   0,0%   831.000,00
       osnovnom i sred. obrazovanju
Aktivnost   Odgojno administrativno i teh.osoblje u DV Bakar            831.000,00      0,00   0,0%   831.000,00
1000 3111 Place za zaposlene u Djecjem vrtic Bakar
         ´                 ˇ       ´u        631.000,00      0,00   0,0%   631.000,00
1001 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar                95.000,00      0,00   0,0%   95.000,00
                    ˇ
1002 3133 Doprinosi za zaposljavanje u DV Bakar                    14.000,00      0,00   0,0%   14.000,00
1003 3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla                    20.000,00      0,00   0,0%   20.000,00
            ˇna
1004 3223 Elektric energija u DV Bakar                         20.000,00      0,00   0,0%   20.000,00
1007 3236 Laboratorijske i zdravstvene usluge                     10.000,00      0,00   0,0%   10.000,00
          ˇ
1010 3222 Troskovi prehrane djece                           41.000,00      0,00   0,0%   41.000,00
Razdjel: 4  GRADSKA KNJIZNICA BAKAR   ˇ                      573.500,00      0,00   0,0%   573.500,00
Glava: 1                 ˇ
       GRADSKA KNJIZNICA I CITAONICA         ˇ             573.500,00      0,00   0,0%   573.500,00
Program    Program knjiznicˇ ˇnih i c    ˇitaonic  ˇkih poslova        573.500,00      0,00   0,0%   573.500,00
Aktivnost   Redovna djelatnost gradske knjiznice        ˇ          573.500,00      0,00   0,0%   573.500,00
         ´
1100 3111 Place za zaposlene                             253.000,00   -30.000,00  -11,9%   223.000,00
Petak, 27. lipnja 2008.                 ˇ
                           SLUZBENE NOVINE                 Stranica 2083 — broj 24
1101   3132  Doprinosi za zdravstveno osiguranje             38.000,00    -3.500,00  -9,2%    34.500,00
1102   3133             ˇ
        Doprinosi za zaposljavanje                  5.500,00     -500,00  -9,1%    5.000,00
1104   3121  Ostali rashodi za zaposlene                  6.000,00       0,00   0,0%    6.000,00
1105   3212  Naknada za prijevoz na posao                 6.000,00       0,00   0,0%    6.000,00
1106   3213  Tec       ˇni
          ˇajevi i struc ispiti, seminari i simpoziji        10.000,00       0,00   0,0%    10.000,00
1107   3221                    ˇ
        Uredski i ostali mater. za zastitu i obradu knjizne  ˇ
        grade¯                            12.000,00      0,00   0,0%    12.000,00
1107.1 3221                   ˇ
        Materijal za pripremu izlozbi, radionica i sl.        3.000,00      0,00   0,0%    3.000,00
1107.2 3221          ˇis ´enje i odrzavanje
        Materijal za c ˇ c       ˇ               2.000,00      0,00   0,0%    2.000,00
1108 3221    Literatura (publikacije, c  ˇasopisi, glasila, knjige i
        ostalo)                           12.000,00      0,00   0,0%    12.000,00
1109   3223      ˇna
        Elektric energija                      25.000,00      0,00   0,0%    25.000,00
1110   3231  Usluga telefona i telefaxa                  8.000,00      0,00   0,0%    8.000,00
1111   3231   ˇ
        Postarina (pisma, tiskanice i sl.)              5.000,00      0,00   0,0%    5.000,00
1113   3234  Komunalne usluge (voda, c    ˇistoc
                           ´a)           6.000,00      0,00   0,0%    6.000,00
1114   3237  Ugovori o djelu                        6.000,00    12.000,00  200,0%    18.000,00
1114.1  3237  Usluge student servisa                      0,00    20.000,00         20.000,00
1114.2  3237                ˇ
        Ugovori o djelu za knjizevne susrete               0,00    10.000,00         10.000,00
1115   3237  Ostale intelektualne usluge                 10.000,00      0,00   0,0%    10.000,00
1116   3238       ˇ
        Usluge azuriranja rac  ˇunalnih baza            25.000,00      0,00   0,0%    25.000,00
1117   3292  Premije osiguranja ostale imovine              12.000,00      0,00   0,0%    12.000,00
1118   3431  Usluge banaka                         1.500,00      0,00   0,0%    1.500,00
1119   3293  Reprezentacija                        5.000,00      0,00   0,0%    5.000,00
1121   4241         ˇ
        Knjige u knjiznicama                     80.000,00      0,00   0,0%    80.000,00
1122   4263  Ostale nematerijalna imovina (multimedijska grada)    ¯  15.000,00      0,00   0,0%    15.000,00
1123   4226  Rac ˇunalni programi (web katalog, web stranica, baza    15.000,00      0,00   0,0%    15.000,00
        podataka »Gita«
1124   3225  Sitni inventar                        2.500,00       0,00   0,0%    2.500,00
1126   3211     ˇ             ˇ
        Knjizevni susreti - putni troskovi i dnevnice        10.000,00    -8.000,00  -80,0%    2.000,00

             ˇ
             Clanak 4.                  . Javna rasvjeta
 Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Prorac    ˇuna        . Opskrba pitkom vodom
Grada Bakra za 2008. godinu stupa na snagu danom dono-                  ˇis ´avanje otpadnih voda
                                    . Odvodnja i proc ˇ c
ˇ     ´e         ˇ
senja, te c se objaviti u »Sluzbenim novinama Primorsko-        . Groblje
      ˇ
goranske zupanije«.                          Ovim Programom odreduje se opis poslova s procjenom
                                                ¯
                                    ˇ
                                  troskova za gradnju objekata st. 1. ovog c  ˇlanka te iskaz
Klasa: 400-08/07-01/ 08                       financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa
Ur. broj: 2170-02-02-07-21                     s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
U Bakru, 16. lipnja 2008.
                                               ˇ
                                   II. GRADENJE JAVNIH POVRSINA
                                       ¯
            ´
     GRADSKO VIJECE GRADA BAKRA
                                               ˇ
                                               Clanak 2.
          Predsjednica
        Ivana Herceg, v.r.                                   ˇ
                                    Planirana izgradnja javnih povrsina za predvideno raz-
                                                            ¯
                                  doblje utvrduje se kako slijedi:
                                         ¯
                                    1. Riva Bakar - nastavak sanacije rive, izvodenje radova
                                                          ¯
18.                                 na uredenju portic
                                      ¯      ´a
                                    Vrijednost: 1.900.000,00 kn
                                                   ˇ
                                    2. Bakar - uredenje prostora Zal ribara - izgradnja ljetne
                                           ¯
  Na temelju c ˇlanka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom      pozornice
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99,
                                    - Izrada projektne dokumentacije       50.000,00 kn
                 ˇis ´eni tekst i 82/04, 110/04,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proc ˇ c
178/04) i c ˇlanka 24. Statuta Grada Bakra (»Sluzbene   ˇ      - Izvodenje radova
                                       ¯                 1.050.000,00 kn
                ˇ
novine Primorsko-goranske zupanije« broj 54/06 i 10/07),        Ukupna vrijednost:            1.100.000,00 kn
        ´e
Gradsko vijec Grada Bakra, na 26. sjednici odrzanoj 16.ˇ                       ˇ
                                    3. Bakar - izgradnja parkiralista u staroj gradskoj jezgri
lipnja 2008. donijelo je                        - Izrada projektne dokumentacije      100.000,00 kn
                                            ˇ
                                    - Otkup zemljista              150.000,00 kn
       PRVE IZMJENE I DOPUNE                   Ukupna vrijednost:             250.000,00 kn
  Programa gradnje objekata i uredaja komunalne
                  ¯¯                 5. Nastavak izrade projektne dokumentacije za uredenje
                                                              ¯
   infrastrukture Grada Bakra za 2008. godinu          Jaza
                                    Vrijednost: 400.000,00 kn
    ´
 I. OPCE ODREDBE                           6. Praputnjak - izrada projektne dokumentacije za
                                             ˇ           ˇ
                                  izgradnju parkiralista preko puta groblja i skole
            ˇ
            Clanak 1.                    Vrijednost: 100.000,00 kn
 Ovim Programom odreduje se izgradnja objekata i ure-
             ¯                      7. Uredenje parka za postavu spomenika Domovinskom
                                        ¯
¯                   ˇju
denje komunalne infrastrukture na podruc Grada Bakra        ratu
za 2008. godinu:                            - Izvodenje radova
                                       ¯                   80.000,00 kn
        ˇ
 . Javne povrsine                              ˇni
                                    - Struc nadzor nad izradom spomenika 40.000,00 kn
 . Nerazvrstane ceste                         Ukupna vrijednost:             120.000,00 kn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:8/18/2011
language:Croatian
pages:14