Fin

Document Sample
Fin Powered By Docstoc
					Sindikalna podružnica:                                     Registarski broj:  _________
Županija:                                              Žiro-račun podružnice:
                                                  _________________________
Razred/Sk
                                                          Plan sredstava za


       Odjeljak
skupina
                            Naziv
upina
                                                             2010.
Pod

 1           Financijska imovina                                 0.00                 0.00
      1111 Novac na računu na dan 31. 12. 2008.
      1131 Novac u blagajni na dan 31. 12. 2008.

 3           Prihodi                                       0.00                 0.00
      3211 Članarine prikupljena tijekom 2009.
      3413 Kamate na sredstva kod banke - na žiro računu
      3633 Ostali nespomenuti prihodi - donacije i slično ako je bilo

 4           Rashodi                                       0.00                 0.00
      4211    Službena putovanja - dnevnice po putnom nalogu
      4213    Stručno usavršavanje - kotizacija
      4263    Usluge prijevoza (sindikalni skupovi i druge aktivnosti)
      4264    Hotelske i ugostiteljske usluge za savjetovanja, štrajk i sl.
      4292    Reprezentacija (božićnica, Dan učitelja i slično)
      4431    Bankarske usluge (kamate) i usluge platnog prometa (ZAP-a)
      4512    Pomoć članovima sindikata (bolest, smrt člana, ….. i slično)
      4623    Ostali nespomenuti rashodi

 5           Saldo fonda                                     0.00                 0.00

U ______________, _________________ 2010.                              Sindikalni povjerenik

Kako popuniti tablicu:
 1. U odjeljak 1111 (Novac na računu na dan 31. 12. 2008.) upisati stanje s posljednjeg izvoda za 2008. godinu.
 2. u odjeljak 1131 (Novac u blagajni na dan 31. 12. 2008.) upisati stanje blagajne ako ste eventualno u njoj imali
 gotovine.
 3. U odjeljak 3211 (Članarina prikupljena tijekom 2009.) upisati ukupno uplaćenu članarinu za 2009. godinu tako da
 ćete zbrojiti sve uplate na vašem žiro-račun.
 4. U odjeljak 3413 (Kamate….) Iz izvoda zbrojiti i upisati ukupno kamate koje ste ostvarili u banci za 2009.
 5. U odjeljak 3633 (Ostali nespomenuti prihodi) upisati iznos koji ste uprihodili, a nije obuhvaćen odjeljkom 3211 i
 3413.
 6. U odjeljak 4211 (Službena putovanja) upisati isplaćene dnevnice za savjetovanja, sastanke ako ste imali takve
 troškove.
 7. U odjeljak 4213 (Stručno usavršavanje) upisati troškove kotizacije za stručno usavršavanje.
 8. U odjeljak 4263 (Usluge prijevoza…) Upisati troškove za prijevoz na savjetovanje, sastanke i slične aktivnosti.
 9. U odjeljak 4264 (Hotelske i ugostiteljske usluge) unijeti iznos sredstava ako ste ih imali zbog štrajka, savjetovanja,
 sastanka i sličnih sindikalnih aktivnost.
 10. U odjeljak 4299 (Reprezentacija) uisati izns sredstava isplaćen kao božićnica, dar umirovljenicima i slično.
 11. U odjeljak 4431 (Bankarske usluge) upisati troškove provizije koje vam je naplatila banka ili FINA.
 12. U odjeljak 4512 (Pomoć članovima) upisati trošak koji je isplaćen kao pomoć prilikom bolesti, bolovanja, smrti
 člana i člana njegove obitelji, za humanitarne svrhe i slično.
 13. U odjeljak 4623 (Ostali nespomenuti rashodi) unijesti sve troškove koji nisu obuhvaćeni prethodnim odjeljcima.
 14. Prva skupina/razred FINANCIJSKA IMOVINA je zbroj odjeljaka 1111 i 1131.
 15. Treća skupina/razred PRIHODI je zbroj odjeljaka 3211, 3413 i 3633.
 16. Četvrta skupina/razred RASHODI je zbroj odjeljaka od 4211 do 4623.
 17. Peta skupina /razred SALDO FONDA dobije se tako da se zbroji 1. i 3 razed/skupina i od zboja oduzme 4.
 razred/skupina. SALDO FONDA mora biti jednak stanju sredstava na žiro-računu sa stanjem 31. prosinca 2009. koja
 18. Ovaj obrazac, može vam poslužiti i kao plan sredstava za 2010. godinu.
 19. Za registarski broj sindikalne podružnice - vidi troznamenkasti broj na članskoj iskaznici.
Ovo Izvješće ODMAH poslati na fax: 021/323-036 ili 323-037 u Područni ured u Splitu, a najkasnije
                   do 17. veljače 2010.
                                                              Priredio i prilagodio: Marko Ružić
Razred/Sku
                                                 Plan sredstava
       Odjeljak
skupina
                           Naziv                     za 2010.
                                                          %

pina
Pod
 0            Nefinancijska imovina                     #REF!       0.00  #REF!
 02           Proizvedena dugotrajna imovina                 #REF!       0.00  #REF!
   022        Postrojenja i oprema                      #REF!       0.00  #REF!
       0221                                    #REF!           #REF!
       0222    Komunikacijska oprema                      #REF!           #REF!

 1           Financijska imovina                       0.00       0.00  #DIV/0!
 11           Novac u banci i blagajni                    #REF!       0.00  #REF!
   111        Novac u banci                         #REF!       0.00  #REF!
       1111    Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka          0.00          #DIV/0!
   113        Novac u blagajni                        #REF!       0.00  #REF!
       1131    Glavna blagajna                         0.00          #DIV/0!
             Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za
 12           više plaćene poreze i ostalo                  #REF!       0.00   #REF!
   121        Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama    #REF!       0.00  #REF!
       1211    Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama     #REF!           #REF!

 3           Prihodi                            #REF!       0.00  #REF!
 32           Prihodi od članarina i članskih doprinosa            #REF!       0.00  #REF!
   321        Prihodi od članarina i članskih doprinosa           #REF!       0.00  #REF!
       3211    Članarine                            0.00          #DIV/0!
 34           Prihodi od imovine                       #REF!       0.00   #REF!
   341        Prihodi od financijske imovine                 #REF!       0.00  #REF!
       3413    Kamate na oročena sredstva i depozite po viĎenju         0.00          #DIV/0!
 35           Prihodi od donacija                      #REF!       0.00  #REF!
   355        Ostali prihodi od donacija                   #REF!       0.00  #REF!
       3551    Ostali prihodi od donacija                   #REF!            #REF!
 36           Ostali prihodi                         #REF!       0.00  #REF!
   363        Ostali nespomenuti prihodi                   #REF!       0.00  #REF!
       3631 Uplate kotizacija za stručna savjetovanja               #REF!           #REF!
       3633 Ostali nespomenuti prihodi                       0.00          #DIV/0!

 4           Rashodi                            #REF!       0.00  #REF!
 41           Rashodi za zaposlene                      #REF!       0.00  #REF!
   411        Plaće – I. bruto                        #REF!       0.00  #REF!
        Plaće za redovan rad
       4111                                    #REF!           #REF!
        Plaće za prekovremeni rad
       4113                                    #REF!           #REF!
     4114 Plaće za posebne uvjete i rezultate rada                 #REF!           #REF!
   412   Ostali rashodi za zaposlene                        #REF!       0.00  #REF!
       4121    Ostali rashodi za zaposlene, mat. prava prema zakonu i KU   #REF!       0.00  #REF!
             Regres i božićnica                       #REF!           #REF!
             Dar za djecu                          #REF!           #REF!
             Jubilarna nagrada                        #REF!           #REF!
             Pomoć prema kolektivnom ugovoru                 #REF!           #REF!
             Otpremnina (prekid ugovora ili odlaska u mirovinu)       #REF!           #REF!
   413     Doprinosi na plaće                      #REF!  0.00  #REF!
      4131  Doprinosi za zdravstveno osiguranje             #REF!      #REF!
      4132  Doprinosi za zapošljavanje                  #REF!      #REF!
42        Materijalni rashodi                     #REF!  0.00  #REF!
   421     Naknade troškova zaposlenima                 #REF!  0.00  #REF!
       Službena putovanja za zaposlene i članove tijela sindikata
      4211                                 0.00     #DIV/0!
       Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
      4212                                 #REF!      #REF!
     4213 Stručno usavršavanje zaposlenika                  0.00     #DIV/0!
       Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim
   422   tijelima, povjerenstvima i slično                #REF!  0.00  #REF!
         Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim
      4221  tijelima, povjerenstvima i slično              #REF!      #REF!
   424     Rashodi za materijal i energiju               #REF!  0.00  #REF!
       Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
      4241                                #REF!      #REF!
       Energija
      4243                                #REF!      #REF!
     4244 Sitni inventar i auto gume                    #REF!      #REF!
   425   Rashodi za usluge                        #REF!  0.00  #REF!
      4251  Usluge telefona i pošte                   #REF!      #REF!
      4252  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          #REF!      #REF!
      4253  Usluge promidžbe i informiranja               #REF!      #REF!
      4254  Komunalne usluge                       #REF!      #REF!
      4255  Zakupnine i najamnine                    #REF!      #REF!
      4256  Zdravstvene i veterinarske usluge              #REF!      #REF!
      4257  Intelektualne i osobne usluge                #REF!      #REF!
      4258  Računalne usluge                       #REF!      #REF!
      4259 Usluge student servis                     #REF!      #REF!
      4260 Usluge knjigovodstvenog servisa                #REF!      #REF!
      4261  Odvjetničke usluge                      #REF!      #REF!
      4262  Sudski troškovi i vještačenja                #REF!      #REF!
      4263  Usluge prijevoza (sindikalni skupovi i aktivnosti)       0.00     #DIV/0!
      4264  Hotelske i ugostiteljske usluge savjetovanja, štrajk i sl.   0.00     #DIV/0!
      4265  Ostale usluge                        #REF!      #REF!
   429     Ostali nespomenuti rashodi                  #REF!  0.00  #REF!
      4291 Premije osiguranja                       #REF!      #REF!
      4292 Reprezentacija                          0.00     #DIV/0!
      4293 Članarine                           #REF!      #REF!
      4294 Ostali nespomenuti rashodi                   #REF!      #REF!
43       Rashodi amortizacije                      #REF!  0.00  #REF!
   431     Amortizacija                         #REF!  0.00  #REF!
      4311  Amortizacija                         #REF!      #REF!
44        Financijski rashodi                     #REF!  0.00  #REF!
   443     Ostali financijski rashodi                  #REF!  0.00  #REF!
      4431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa           0.00     #DIV/0!
45        Donacije i pomoći                      #REF!  0.00  #REF!
   451     Tekuće donacije i pomoći                   #REF!  0.00  #REF!
      4511  Tekuće donacije                        0.00      #DIV/0!
      4512  Pomoć članovima sindikata                   0.00     #DIV/0!
46        Ostali rashodi                        #REF!  0.00  #REF!
   462     Ostali nespomenuti rashodi              #REF!      0.00    #REF!
      4623  Ostali nespomenuti rashodi               0.00           #DIV/0!


 5        Saldo fonda                    #REF!       0.00    #REF!
                        SALDO TEKUĆE GODINE  #REF!       0.00    #REF!

U Zagrebu:                              Željko Stipić, predsjednik

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/18/2011
language:Croatian
pages:4