Federalna uprava za inspekcijske poslove by hedongchenchen

VIEWS: 116 PAGES: 12

									                     Prijedlog
     BOSNA I HERCEGOVINA
   FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Federalna uprava za inspekcijske poslove
       PROGRAM RADA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
       ZA 2011. godinu
       decembar, 2010.g.
                                                    1                      Program rada
               Federalne uprave za inspekcijske poslove
                     za 2011. godinu


 1. UVODNI DIO


Federalna uprava za inspekcijske poslove (u dalnjem tekstu Uprava) osnovana je Zakonom o
inspekcijskim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 69/05). Uprava je počela sa radom 01. januara 2007. godine. Sjedište Uprave je u
Sarajevu, na adresi; Fehima efendije Čurčića br. 6., a u pogledu teritorijalnog djelovanja federalnih
inspekcija Uprava je organizovala odjeljenja Uprave u : Mostaru, Tuzli, Bihaću i Zenici. TakoĎe Uprava
je organizovala inspekcijski nadzor roba u spoljnotrgovinskom-graničnom prometu na 6 graničnih
prelaza i 7 carinskih ispostava-mjesta carinjenja, gdje tri inspekcije /tržna, sanitarna i poljoprivredna/
vrše inspekcijske kontrole sa aspekta kvalitete i zdravstvene ispravnosti roba prilikom uvoza i izvoza.
Uprava vrši poslove kontrole provoĎenja zakona i drugih propisa i utvrĎene politike iz oblasti
definisanih Zakonom o inspekcijama kroz stručne i operativne inspekcijske poslove. U skladu sa
zakonom o inspekcijma Uprava osmišljava svoje aktivnosti te sačinjava planove inspekcijskog nadzora
mjesečno i o tome upoznaje resorna ministarstva radi pribavljanja mišljenja. Uprava takoĎe sačinjava i
godišnji program rada te sa istim upozanje Vladu Federacije BiH. Putem resornih inspektorata Uprava
sačinjava mjesečne izvještaje o provedenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama a po isteku
kalendarske–budžetske godine sačinjava i godišnji izvještaj koji dostavlja Vladi Federacije BiH na
razmatranje i usvajanje.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji je usvojila Vlada Federacije BiH 29.07.2008.g., utvrĎene su
slijedeće osnovne organizacione jedinice Uprave:
 1. Kabinet direktora
 2. Sektor za normativno-pravne i opšte poslove
 3. Sektor za žalbe i pravnu zaštitu
 4. Sektor za materijalno finansijske i tehničke poslove
 5. Inspektorat tržišno – turističke inspekcije
 6. Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije
 7. Inspektorat inspekcije rada
 8. Inspektorat urbanističko – ekološke inspekcije
 9. Inspektorat saobraćajne inspekcije
 10. Inspektorat poljoprivredene inspekcije
 11. Inspektorat šumarske inspekcije
 12. Inspektorat vodoprivredene inspekcije
 13. Inspektorat veterinarske inspekcije
 14. Inspektorat tehničke inspekcije
 15. Jedinica za internu reviziju
                       2
     ORGANIZACIONA SHEMA
 FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
PREMA PRAVILNIKU O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI
                                                      3
  1.1. NADLEŢNOST

Uprava vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su prema Zakonu o inspekciji
u F BiH organizirane u njezinom sastavu, donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje
nadležnosti, poduzima mjere i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora, rješava o žalbama na
prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa, koordinira rad
kantonalnih i federalnih inspekcija, prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i
uprava za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima, pruža stručnu pomoć
kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, donosi planove i programe vršenja inspekcijskog
nadzora za federalnu inspekciju, vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji, vodi
evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora, vodi evidenciju o federalnim
inspektorima, vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora, donosi program stručne obuke
inspektora za Federaciju, organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji, sudjeluje u
stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru, osigurava i odgovara za provoĎenje
propisa donesenih od organa Bosne i Hercegovine kojima se propisuje nadležnost za provoĎenje tih
propisa u entitetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama, obavlja i druge
upravne i stručne poslove odreĎene federalnim zakonom i drugim propisima.
Detaljne nadležnosti inspekcija organizovanih unutar Uprave definisane su kroz preko 100 zakona (33
sistemski i/ili vezani i ostalo materijalni) te kroz podzakonske akte donešene po osnovu tih zakona,
odnosno više od 800 raličitih provedbenih propisa.

  1.2.  KADROVI I SJEDIŠTE

Za vršenje poslova iz nadležnosti Uprave, važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta, utvrĎeno je ukupno 219 izvršilaca i to: 16 rukovodećih državnih
službenika (direktor, sekretar Uprave, 4 pomoćnika direktora i 10 glavnih federalnih inspektora), a od
ostalih 203 izvršioca: državni službenici su 176 (od kojih je 159 federalnih inspektora, 17 ostalih
državnih službenika) i 24 namještenika i 3 savjetnika direktora.
Trenutno Uprava ima 151 zaposlenika i to: 14 rukovodećih državnih službenika, 108 federalnih
inspektora (od čega su 45 na graničnim prelazima i mjestima carinjenja i 63 u unutrašnjoj kontroli) te 6
ostalih državnih službenika, 2 savjetnika direktora i 21-og namještenika. Nacionalna struktura
uposlenih Upravi je slijedeća; muslimana 68,21%, hrvata 29,80%, srba 1,32% i ostalih 0,66% od čega je
rukovodećih službenika 64,29% muslimana 28,57% hrvata i 7,14% srba.
U odnosu na važeći pravilnik nedostaje 68 izvršilaca, od čega je 12 izvršilaca prijeko potrebno i o tome
je Uprava obavijestila Vladu Federacije BiH koja je 02.12.2010.g., dala saglasnost za popunu
upražnjenih radnih mjesta iz planiranih budžetskih sredstava Uprave za 2011.g. Uprava je od
01.09.2009.g., u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH preselila na novu lokaciju u zakupljne
prostorije na adresi Ul. Fehima ef. Čurčića br.6, Sarajevo, gdje su dosta poviljniji uslovi za rad ali još
uvjek nedovoljni u odnosu na stvarne potrebe za smeštaj kadrova i operativni rad.


  1.3.  OPREMANJE UPRAVE SREDSTVIMA ZA RAD


    Uprava je u toku 2007.g., do 2010.g., godine opremila inspekcije značajnom opremom, dijelom
iz budžetskih sredstava a drugim dijelom iz meĎunarodnih projekata koji pružaju razvojnu potporu
inspekcijama, počev od; vozila, uniformi, informatičke i biro opreme, audio konferencijske opreme za
obuku inspektora i prezentaciju, oprema za zaštitu imovine u službenim prostorijama uprave /alarm i
oprema za video nadzor/, auto-gume, pojedinačni komadi kanc. namještaja /vješalice, klub stol, stolice,
radni stol/, softver za pojednostavljenje postupka inspekcijskog nadzora, klima ureĎaj za prostoriju
centralnog servera, sve u cilju obavljanja efiksnijeg i savremenijeg inspekcijskog nadzora.
    Uprava je takoĎe u okviru donacije Svjetske Banke izvršila nabavku odreĎene opreme koja će biti
isporučena u 2011., godini i to; nedostajuća zaštitna oprema, laboratorijska oprema za uzorkovanje, te
dio infomatičke opreme za mrežno uvezivanje inspektorata u Upravi i detaširanih odjeljenja Uprave.
                                                    4
    U 2011.godini Uprava planira u okviru budžetske stavke kapitalnih izdataka da izvrši nabavku
vozila za odreĎene inspekcije po principu staro za novo, zbog većeg broja preĎenih kilometara
odreĎenih vozila, takoĎe je planirana adaptacija objekta u ranijem vlasništvu Fed. min. odbrane koji je
ustupljen ovoj upravi za namjene skladištenja oduzete robe, što će biti sadržano u okviru Plana nabavki
„Fuzip-a” za 2011.godinu.


 2. INSPEKCIJSKI POSLOVI INSPEKTORATA - UPRAVE

Osnovni poslovi inspektorata su:
 - neposredni inspekcijski nadzor
 - rješavanje u prvom i drugom stepenu
 - priprema prijedloga normativnih akata (zakoni, uredbe, pravilnici, uputstva i slično) iz nadležnosti
   Uprave
 - izrada izvještajnih analitičko-informativnih materijala
 - izrada planova i programa rada

Program rada Uprave sačinjen je na osnovu zakonima propisanih učestalosti pregleda odreĎenih
subjekata pregleda, potreba nad sprovoĎenjem kontrole poštivanja zakona, i na osnovu dosadašnjeg
iskustva u provoĎenju inspekcijskog nadzora po oblastima iz nadležnosti Uprave a u skladu sa
usaglašenim programskim opredjeljenjima resornih federalnih ministarstava u dijelu analitičko-
operativnih programa rada Inspektorata, čije zakone i propise nadziru.
Redovni inspekcijski pregledi su odabrani tako da se omogući i realizuje što efikasnija kontrola nad
sprovoĎenjem zakona čiju provedbu nadziru Inspektorati u svim subjektima F BiH koji su predmet
nadzora Uprave.

Aktivnosti u vezi sa akcidentima u atmosferi, vodama i tlu, pojavama zaraznih bolesti i ostalim
vanrednim stanjima imaju apsolutni prioritet. Uprava, odnosno nadležni inspektorati, će u okviru svojih
nadležnosti i mogućnosti, djelovati u navedenim slučajevima. Potrebno je napomenuti da Uprava ne
raspolaže vlastitu opremu za identifikaciju i ekspertizu pojedinih specifičnih akcidentnih pojava te se u
pojedinačnim slučajevima koriste usluge specijalističkih subjekta.
Na osnovu konstatiranog stanja i pribavljenih ekspertiza naglašenih pojava, poduzet će se neophodne i
zakonom propisane upravne mjere u smislu utvrĎivanja odgovornosti i obaveza saniranja nastale štete,
kao i pokrenuti postupak sankcionisanja za odgovorna lica i subjekte, kako u domenu prekršajne tako i
krivične odgovornosti.

Prioriteti inspekcijskog djelovanja

Uvažavajući osnovne nadležnosti koje su definisane zakonima Uprava će u 2011.godini svoje djelovanje
fokusirati kroz resorne inspektorate na:

  1. spreĉavanju širenja zaraznih bolesti, kod ljudi i ţivotinja (stavljanje pod kontrolu širenja
   zaraze ţivotinja i ljudi od bruceloze)
  2. djelovanju u sluĉaju akcidentnih pojava sa uticajima na ţivot i zdravlje ljudi, ţivotinja i
   uticajima na okoliš (zaštita izvorišta i vodotokova, zaštita zraka, okoliša i prirode)
  3. spreĉavanju nelegalnog prometa roba i usluga (putnika i tereta), i drugo
  4. pooštrena kontrola uvoza proizvoda biljnog porijekla, te namirnica za ishranu ljudi i
   ţivotinja sa aspekta zdravstvene zaštite i provjere kvaliteta
  5. kontrola postupka fiskalizacije u F BiH, u skladu sa nadleţnostima koje pripadaju FUZIP
  6. zaštiti potrošaĉa na trţištu F BiH i u bankarskom sektoru
  7. spreĉavanju nesreća po ljudske ţivote i materijalna dobra,
  8. spreĉavanju nezakonitog vršenja djelatnosti pravnih lica, udruga
                                                   5
  9. spreĉavanju rada na crno,
  10. spreĉavanje nezakonite gradnje objekata, u blizini zaštićenih ekoloških podruĉja i kulturno
    historijskog naslijeĊa
  11. spreĉavanju korupcije u okviru vršenja djelatnosti pravnih lica,
  12. spreĉavanje nelegalne sjeĉe šuma i nelegalne prerade derveta,
  13. spreĉavanje nelegalne eksloatacije rijeĉnog šljunka
  14. spreĉavanje nelegalne eksloatacije mineralnih sirovina i rudnog bogatstva
  15. nadzor nad radom zavoda za zapošljavanje

   Aktivnosti u vezi sa akcidentima, pojavama zaraznih bolesti i ostalim vanrednim stanjima
   imaju apsolutni prioritet. Uprava, odnosno nadleţni inspektorati, će, u okviru svojih
   nadleţnosti i mogućnosti, djelovati u sluĉajevima akcidenata, pojava zaraznih bolesti i
   drugih vanrednih stanja/okolnosti.

   Prioriteti djelovanja inspektorata dio su pojedinaĉnih programa koje su utvrdili
   inspektorati.

   Postupanje po predstavkama uzimaće se u rad u skladu sa procjenom hitnosti za svaki
   pojedinaĉni sluĉaj, odnosno, prema redosljedu zaprimanja.

   Zajedniĉki inspekcijski pregledi, obavljat će se kao meĊusobno koordinirane aktivnosti
   provedbe inspekcijskog nadzora; odnose se na inspektorate organizovane unutar Uprave
   ĉije se aktivnosti dotiĉu/dodiruju po prirodi subjekta ili kategorije nadzora, i mogu se, kao
   vid meĊusobne saradnje organa uprave, planirati za inspekcije organizovane unutar
   Uprave, druge federalne inspekcije, kantonalne inspekcije, inspekcije RS, BD(Brĉko
   Distrikta) i BiH, kao i druge organe. Zajedniĉki inspekcijski pregledi organizovaće se
   prema ukazanoj potrebi, na inicijativu direktora Uprave i glavnih inspektora, kao i po
   nalogu Vlade Federacije BiH.

   Posebni programi inspekcijskog nadzora, vezani za ispunjenje specifiĉnih ciljeva u
   odreĊenoj oblasti ili ciljnoj grupi, donijeće se po potrebi, zavisno od potreba i specifiĉnosti,
   kao i od toga da li su redovnog ili interventnog karaktera. Po njihovom okonĉanju biće
   saĉinjeni odgovarajući izvještaji.

  3. NORMATIVNI DIO (Zakoni, uredbe, odluke, pravilnici)

Normativne aktivnosti Uprave odnose se na pripremu podzakonskih akata koji se donose po Zakonu o
inspekcijama u Federaciji BiH, na aktivnosti iniciranja izmjena i dopuna regulative u cilju stvaranja
preduslova za kvalitetan rad inspekcijskih organa, te na aktivnostima učešća u pripremi normativnih
akata koje donose drugi organi uprave (inicijative, davanje mišljenja, učešće u izradi).

Posebno će se Uprava aktivirati na finalizaciji nacrta teksta novog Zakona o inspekcijama u Federacije
BiH koji je trenutno u završnoj fazi razmatranja u Federalnom ministarstvu pravde, jer isti predstavlja
esencijalni zakon za rad ove Uprave i uopšte inspekcija.
U okviru sistemskog djelovanja inspekcija Uprava će u toku naredne godine, nakon stavljanja u potpunu
funkciju softvera E-inspekcije raditi na izradi vlastite baze podataka subjekata nadzora, doradi baze
propisa, te izrade inspekcijskih listi provjera-ček listi po novo-donesenim propisima.
TakoĎe, Uprava će u cilju podizanja efikasnosti inspekcijskih nadzora u smislu primjene zakonske
regulative po kojoj se postupa i dalje aktivno učestvovati u okončanju projekta I faze regulatorne
reforme propisa „Giljotine propisa” u smislu otklanjanja zakonskih prepreka koje predstavljaju smetnju
u inspekcijskom nadzoru. U tom smislu Uprava će pratiti aktivnosti Vlade Federacije BiH koje se
odnose na usvajanje prijedloga preporuka za I fazu giljotine, kako bi se potpomogla operativna
realizacija usvajanja izmjena zakona u kojima pojedine odredbe trenutno predstavljaju smetnju u vršenju
inspekcijskog nadzora, koje treba da usvoje finalno oba Doma Parlamenta Federacije BiH.
                                                   6
Uprava će takoĎe dati očekivani doprinos i u realizaciji II faze regulatorne reforme u Federaciji BiH,
čije je prijedloge već usvojila Vlada Fedaracije BiH a iste treba da realizuju resorna ministarstva ili
Parlament Federacije BiH, u ovisnosti ko donosi propis odnosno da li se radi o zakonu ili podzakonskom
aktu.
Federalna Uprava za inspekcijske poslove će poštivajući važeću zakonsku regulativu koja definiše rad
ovog državnog organa kao i odluke Vlade Federacije BiH, davati mišljenja na sve propise koji su u fazi
izrade i usvajanja te raditi na izradi svih podzakonskih akata koji su definisani zakonima u Federaciji
BiH i to:

  3.1.  Akti neophodni za rad Uprave, koje donosi Vlada F BiH i Direktor Uprave

U unapreĎenja zakonitosti u radu, Uprava je zaključno sa 31.12.2010.g., donijela 43 pravilnika,
procedure i druge interne akte, što zajedno sa Zakonom o inspekcijama u F BiH, Zakonom o
prekršajima, Zakonom o upravnom postupku F BiH i drugim materijalnim zakonima predstavlja u
značajnoj mjeri zaokruženi pravni okvir za efikasno vršenje inspekcijskog nadzora, rad i djelovanje
Uprave. U skladu sa stvarnim potrebama Uprave u pogledu broja izvršilaca na odreĎenim pozicijama te
strukture zaposlenika, ista planira da u 2011.g., pokrene prema Vladi Federacije BiH izmjene Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji.

  3.2 Uĉešće u pripremi normativnih akata koje donose drugi organi uprave (inicijative,
    davanje mišljenja, uĉešće u izradi):

Uprava će direktno kod resornih ministarstava pokrenuti inicijative za izmjenu i dopunu te donošenje
niže navedenih zakona za pojedine oblasti te uzeti učešće u izradi istih:
  1. Zakon o inspekcijama / donošenje novog zakona
  2. Zakon o privrednim društvima / izmjene
  3. Zakon o koncesijama /izrada i donošenje                    .
  4. Zakon o turističkoj djelatnosti /izmjene
  5. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti /izmjene
  6. Zakonski propisi iz oblasti zdravstva, farmacije /izmjene
  7. Zakonski propisi iz oblasti elektro i termo energije /izmjene

  3.3. Posebne normativno-analitiĉke aktivnosti u koje će se ukljuĉivati inspektorati:

Inspektorat inspekcije rada

  Inspektorat će davati mišljenja na prijedloge (uz eventualno učešće):
  Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zapošljavanju stranaca; Zakona o radu; Zakona o matičnoj
  evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinsko i invalidskog osiguranja; Zakona o
  osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ; Porodičnog
  zakona; Zakona o ustanovama,

Inspektorat veterinarske inspekcije

 1. Davanje mišljenja o prijedlogu Zakona o veterinarstvu u Federaciji BiH i pod zakonskih propisa
  koje donosi FMPVŠ;.
  Rok: kontinuirano po planu FMPVŠ;
 2. Donošenje pod zakonskih akata koji se odnose na rad i unapreĎenje veterinarske inspekcije
  (pravilnika, upustava i naredbi) posebno na uredjenje oblasti vodjenja registra evidencija, uzimanja
  uzoraka, taksa i naknada za veterinarsko zdravstvene preglede, uskladjivanje načina rada
  inspektora prema direktivama i regulativama EU, i drugo po potrebi.
  Rok: kontinuirano po planu Inspektorata;
                                                     7

Inspektorat trţišno-turistiĉke inspekcije

  1.  Inspektorat će pokrenuti inicijativu;

      a)  za donošenje izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
      b)  za donošenje izmjena i dopuna Zakona o turističkoj djelatnosti,
      c)  za donošenje novog Zakona ili izmjena i dopuna Zakona o turističkim zajednicama.
      d)  za donošenje podzakonskih propisa Zakona o nadzoru kvaliteta odreĎenih proizvoda pri
         uvozu i izvozu,
      e)  za izmjene i dopune Zakona kontroli kakvoće odreĎenih proizvoda pri uvozu i izvozu,
      f)  za donošenje novog propisa ili pak izmjena i dopuna Odluke o kakvoći tečnih naftnih
         goriva
      g)  za donošenje novog Zakona ili pak izmjena i dopuna Zakona o ograničenoj uporabi
         duhanskih preraĎevina,
      h)  za izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima,
      i)  za izmjene i dopune Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji BiH,
      j)  za izmjena i dopuna Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina

Inspektorat poljoprivredne inspekcije

Inspektorat će:

1. Uzeti učešće   u pripremi i izradi propisa iz djelokruga poljoprivrede na državnom i entitetskim
  nivoima,
          Zakona o duhanu i podzakonskih akata
          Zakona o vinu i podzakonskih akata
          Zakona o mineralnim Ďubrivima i podzakonskih akata
          Zakona iz domena sjemenarske proizvodnje i zaštite sorti, zaštite zdravlja bilja
          (federalni i nacionalni nivo)
          Zakona o stočarstvu, ribarstvu itd (propisi animalnog okvira)
          Zakonskog okvira organske poljoprivrede (animalna, biljna) itd...


2. Kontinuitet aktivnosti na realizaciji Strategije i Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu po projektu
  EU-e/ IBM- Integrisano upravljanje granicom BiH, Vijeća ministara BiH. Dinamika ovog segmenta
  zavisi od smjernica i plana koordinacionog tijela, Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti Bosne i
  Hercegovine, Evropske Komisije i IOM-a.
  ROK: trajan zadatak

3. Izrada zakonskih i podzakonskih akata (uzimanje učešća) na nivou Uprave za inspekcijske poslove
  FBiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Uprave za zaštitu zdravlja bilja
  BiH, MVTEO BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH i ostalih institucija u segmentima
  komplementarnih nadležnosti.
  ROK: trajan zadatak

4. Aktivnosti po osnovama Odluke VM BiH, Acquis, preuzimanje legislative EU po poglavljima 11,12,
  i 13, propisi okvira poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne zaštite, ribaarstva i
  ruralnog razvoja.
  ROK:trajan zadatak
                                                     8
Inspektorat šumarske inspekcije

1. Izrada podzakonskih propisa (po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama ) –
  učestvovanje
2. Razmatranje i davanje mišljenja na propise koje obraĎuju druga ministarstva F BiH
3. Učestvovanje u aktivnostima na implementaciji Zakona o šumama (izrada kriterija i učešće u
  formiranju ŠPP po procjenjenoj potrebi)

Analitički materijali

1. Izrada informacije o stanju i provoĎenju šumskogospodarskih osnova, godišnjih planova, izvršenja
  obima sječa, obima zaštite šuma.
3. Učestvovanje u izradi programa i projekata iz oblasti šumarstva i lovstva.


Inspektorat saobraćajne inspekcije

  Razmatranje i davanje mišljenja, inicijativa za eventualne izmjene slijedećih zakona:

  - Zakon o cestovnom prijevozu u Federaciji BiH
  - Zakon o cestovnom prometu BiH
  - Zakon o meĎunarodnom i meĎuentitetskom cestovnom prijevozu
  - Zakon o cestama F BiH
  - Zakon o PTT F BiH
  - Zakon o željeznicama F BiH
  - Pravilnici koji proizilaze iz naprijed navedenih zakona.

Urbanistiĉko-ekološka inspekcija

1. Učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti:
- prostornog planiranja i korištenja zemljišta,
- zaštite okoliša,
- upravljanja otpadom,
- zaštite od buke i
- zaštite prirode.
2. Učestvovanje u provoĎenju I faze reforme Zakona iz Federalne nadležnosti,
3. Izrada informacija i izvještaja za Vladu Federacije BiH,
4. Izrada različitih informacija po zahtjevu direktora Uprave
5. Učestvovanje u realizaciji odobrenih programa i projekata iz nadležne oblasti inspekcijskog nadzora


  Ostala regulativa iz oblasti koja je od značaja za rad Uprave

  3.4 INFORMATIVNO-ANALITIĈKI DIO (programi, studije, analize, informacije i izvještaji)

  Materijali koje usvaja Vlada F BiH
   Uprava
    Redovni izvještaji:
  1.  Polugodišnji izvještaj                 rok: do 15 jula 2011.g.
  2.  Godišnji izvještaj za 2010.g.            rok: do 15 januara 2011.g.
  3.  Godišnji Program rada za 2012 g.            rok: decembar 2011.g.
  4.  Izvještaji po posebnim Programima   rok: deset dana po okončanju Programa
                                                   9
  5. Izvještaj o saradnji sa: Uredom za veterinarstvo BiH, Ministarstvom poljoprivrede,
   vodoprivrede i šumarstva F BiH, i drugim srodnim organima na nivou Federacije i državnih
   organa.                           rok: po potrebi
  6. Informacija o stanju objekata za odbranu od poplava rok: septembar 2011.
  7. Informacija o problematici zagaĎivanja voda     rok: novembar 2011.

  Ostali materijali
  1. Mjesečni izvještaji o radu za protekli mjesec       rok: do petog u mjesecu
  2. Izvještaji po posebnim programima     rok: deset dana po okončanju aktivnosti
  3. Izvještaji po zahtjevu Direktora, ministarstva ili drugih organa, rok: u skladu sa
   propisima i zadatim rokovima
  4. Mjesečni planovi rada inspekcijskog nadzora za naredni mjesec, rok: 20-25 datuma
   tekućeg mjeseca


4. PLAN SREDSTAVA UPRAVE: NABAVKE MATERIJALNO-TEHNIĈKIH SREDSTAVA

Uvažavajući opredjeljenja Vlade Federacije BiH u projeciranju budžeta za narednu 2011. g., Uprava je
za obavljanje resorne djelatnosti u projekcijama budžeta planirala ukupna sredstva u visini
9.633.913,00 KM. Od čega je za kapitalne izdatke-nabavku stalnih sredstava (nabavka opreme i
investiciono održavanje) planirala sredstva u visini 400.000,00 KM.
TakoĎe za izdatake za materijal i usluge planirala je sredstva u visini 1.607.170,00 KM što se odnosi na
pokriće izdataka za: izdatke za energiju i komunalne usluge, nabavku materijala, izdatke za prevoz i
gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, izdatke za tekuće održavanje, osiguranje, bankarske usluge i
usluge platnog prometa i ostale ugovorene usluge.
Realizacija planiranih nabavki bit će predmet detaljnog Plana nabavki-materijalno tehničkih sredstava
koji je sastavni dio godišnjeg Programa rada Uprave a koji će biti realiziran u skladu sa utvrĎenim
Pravilnikom o nabavci roba, usluga koji je utvrdila Uprava u skladu sa ZJN BiH.
Ostatak sredstava do ukupnog projektovanog godišnjeg budžetskog iznosa Uprave u visini
6.201.649,00KM predviĎeno za bruto plaće i naknade, doprinose poslodavca u visini 654.170,00 KM te
nakanade za troškove zaposlenih u visini 770.924,00 KM.


5. PLAN EDUKACIJE, STRUĈNOG USAVRŠAVANJA I UNAPRIJEĐENJE RADA


Plan edukacije i stručnog usavršavanja uposlenika Uprave definisan je u okviru pojedinačnih Programa
inspektorata a u skladu sa predviĎenom edukacijom, seminarima i nabavkama stručne literature koje se
odnose na pojedine oblasti iz resora inspektorata. Realizacija Plana edukacije i stručnog usavršavanja
zaposlenika Uprave odvijat će se u skladu sa raspoloživim sredstvima koja su predviĎena budžetom za
navedenu namjenu.

   U prvom kvartalu 2011 godine planirane su završne edukacije za inspektore i ostale uposlenike
   Uprave, na implementaciji IMS sistema-E-inspekcije

   U 2011 g. planirano je unaprijeĎenje postojećeg programa uvezivanja Uprave sa CIPS projektom
   u cilju efikasnijeg evidentiranja i praćenja realizacije novčanih kazni koje izriče FUZIP


   U 2011 godini očekuje se potpuna primjena i uspostavljanje programskog softvera za kreiranje
   sistema upravljanja Inspekcijama (IMS) – E-inspekcije sa ciljem pojednostavljenja inspekcijskih
   aktivnosti i podizanja nivoa transparentnosti.
                                                 10


   S tim u vezi očekuje se da Uprava mora podići nivo primjene IT-a informacionih tehnologija; od
   kadrovskog jačanja IT odjela, rada pisarnice putem programa Lotus-E-inspekcije, instaliranja
   internet konkcije i softvera u sjedištu i odjeljenjima Uprave kao i na GP i MC.

   TakoĎe u 2011 g. se planira nabaviti potrebna literatura za inspektorate, kao i učešće
   predstavnika inspektorata u namjenskim tematskim seminarima;
   - Komunikacija sa strankama i etički kodeks
   - Inspekcijski nadzori, postupci iskustva i najbolje prakse
   - Postupanje sudova po prekršajnim nalozima i prijavama
   - Primjena zakona o prekršajima i zakona o upravnom postupku, zakona o krivičnom postupku

   U 2011. godini posebna pažnja posvetit će se na graničnim prelazima i unutrašnjim mjestima
   carinjenja sa akcentom na primjenu propisa EU, BiH i Federacije BiH kojima je regulisana
   oblast inspekcijskog nadzora na granici – unutrašnjem mjestu carinjenja i procedure u vezi sa
   uzimanjem uzoraka, izdavanjem rješenja, certifikata, uvjerenja, voĎenje knjiga evidencije i
   primjena Etičkog kodeksa za inspektore u Federaciji BiH i dr.

   Edukacija poljoprivrednih inspektora u okviru vršenja fitosanitarnih nadzora na graničnim
   prelazima

   Organizaciona uspostava inspekcijskih referata za sigurnost hrane u resornim inspektoratima a
   prema preporukama EU

   U 2011.godini očekuje se realizacija edukacija za odreĎene službenike Uprave, koje su planirane
   od strane Agencije za državnu službu Federacije BiH /javne nabavke, odnosi sa medijima,
   sinhronizacija rada i međ. saradnje organa drž. službe i dr./


6. PLAN GODIŠNJIH ODMORA

Plan godišnjih odmora uposlenika Uprave bit će utvrĎen u skladu sa planskim projekcijama koje su
naznačene u pojedinačnim Programima inspektorata, rukovodeći se osnovnim principima kontinuiranog
funkcionisanja inspektorata.


7. ODNOSI SA JAVNOŠĆU

   Federalna Uprava za inspekcijske poslove je od dana svog osnivanja uspostavila transparentni
   odnos sa javnim medijima, organizacijama i Uredom za infomisanje Vlade Federacije BiH te
   planira i dalje nastaviti aktivnosti u tom pravcu.

   U tom pogledu svi relevantni podaci vezani za rad Uprave su dostupni kako resornim organima
   Vlade F BiH tako i sredstvima infomisanja. U cilju unaprijeĎenja komunikacija sa javnošću i
   medijima Uprava je otvorila svoju web stranicu: WWW.FUZIP.GOV.BA i e-mail adresu:
   INFO@FUZIP.GOV.BA putem koje su objavljivani podaci o akcijama Uprave i dr. infomacije.
   U 2011.g., očekuje se uspostava kvalitetnije web stranice FUZIP-a koja bi trebala da pruži
   kvalitetniju uslugu graĎanima i predstvanicima sredstava javnog insfomisanja u smislu davanja
   servisne podrške i informacija.
                                                  11 TakoĎe Uprava je otvorila i dežurni telefon koji je na raspolaganju graĎanima 00-24h , broj tel.
 22–66-44, putem kojeg se mogu iskazivati prijave te odreĎene infomacije, upute i primjedbe.

 S obzirom na zainterosovanih država iz okruženja u vezi sa postignutim značajnim rezultatima
 Uprave ostvarenih u inspekcijskom nadzoru te jedinstvenog načina organizovanja inspekcija,
 direktor Uprave planira da i dalje zasinteresovanim državama prezentira model i iskustva vezano
 za organizaciju inspekcija u Federaciji BiH i provedene inspekcijske pojačane nadzore koje bi
 bilo sa iskustvenog aspekta od izuzetnog značaja i za te države. U 2009. g., iskustva Uprave
 realizovana su u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, u 2010. g., iskustva FUZIP-a realizovana u
 Tadžikistanu i Srbiji i ostvarena je posjeta delegacije R Albanije FUZIP-u.
                      * *    *
NAPOMENA: Uvažavajući širinu nadležnosti Uprave te zainteresovanost resornih federalnih
ministarstava isključivo za oblast nadzora iz određenog resora u prilogu se dostavljaju detaljni
analitički operativni programi rada po inspektoratima-oblastima nadzora sa detaljnijim
programskim zadacima planiranim za 2011. godinu.

								
To top