Docstoc

Benkovac - Biznet

Document Sample
Benkovac - Biznet Powered By Docstoc
					Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon  Telefax   E-mail
          2191318                Šopot 92 ,
                             23420
                 ANĐELA d.o.o.      Benkovac, Šopot
       2  1444166                Kukalj 66 ,
                             23420 Benkovac
                 Adria Kamen, d.o.o.
       3  2097966                Trljuge bb,
                 BENETTI-        23424
                 CORTELLETTI d.o.o.   Benkovac, Donje
       4  1437445                Biljane
                             ul. Ivana
                 BENKOVAĈKI       Meštrovića 9 ,
                 RASADNIK d.o.o.     23420 Benkovac
       5  2010135                Kneza Branimira
                             12 , 23420
                 BENKOVIĆ d.o.o.     Benkovac
       6  1034472                Smilĉić , 23424
                 BLUE WAY-94 d.o.o.   Benkovac,
                 ˝u steĉaju˝       Smilĉić
       7  3895858                Šetalište Kneza 023/681291  023/681733
                 BRAVO-BRANIMIR     Branimira 31 A,
                 d.o.o.         23420 Benkovac
       8  1593846                Branimirova
                             Ulica 42 , 23420
                 BRAZDA d.o.o.      Benkovac
       9  2245329                Ante Starĉevića
                             1 A, 23420
                 BRKOVIĆ d.o.o.     Benkovac
       10  2273829                Donji Karin 84 ,
                             23452
                 CORINIUM d.o.o.     Benkovac, Donji
       11   781762                Karin
                             Ţeljezniĉka bb , 023/684810  023/681032
                             23420 Benkovac
                 CROMIRAL d.o.o.
       12  1515306                Šetalište Kneza
                             Branimira 35 ,
                 DEUTZIA, d.o.o.     23420 Benkovac
       13  1222490                Šetalište kneza 023/681453  023/681935
                             Branimira 35 ,
                 EKO-VITA d.o.o.     23420 Benkovac
       14  1507273    ELEKTRO-        Ţrtava
                 ELEKTRONIK       Domovinskog
                 PRANJIĆ, d.o.o.     rata 2 , 23420
       15  2373394                Benkovac 7 ,
                             Vukovarska
                 ELEMENT GRADNJA     23420 Benkovac
                 d.o.o.
       16  1465473                Kralja Dmitra
                             Zvonimira 39 ,
                 GAMILO d.o.o.      23420 Benkovac
       17  3532801                Nikole Tesle 8 ,
                             23420 Benkovac
                 GAY d.o.o.
       18   208191                Šetalište kneza
                             Branimira 2 /b,
                 GRGAS & Co d.o.o.    23420 Benkovac
19  2373386              Vukovarska 7 ,
                    23420 Benkovac
        GUŠTAR d.o.o.
20  1434802              Benkovaĉko selo  023/684840  023/684842
                    157 , 23420
        IPSE d.o.o.       Benkovac
21  3490521              BS Nadin Sjever  023/342808  023/342808
                    19 c, 23420
        JURAGA d.o.o.      Benkovac
22  2103494              Kralja Dmitra
                    Zvonimira 44 ,
        KAMEN-KUM d.o.o.     23420 Benkovac
23  1792237              A. Starĉevića 16
                    /A, 23420
        KANELA d.o.o.      Benkovac
24  1815474              Ante Starĉevića  023/342222
        KLESAR-TERACER      11 , 23000
        KATUŠA d.o.o.      Benkovac, Zadar
25  1932977              Trg Alojzija
        LJEKARNA KAŠTEL     Stepinca bb ,
        FARM           23420 Benkovac
26  2371111              Donji Lepuri 0 ,
        LOGISTIKA GALIOT     23420
        d.o.o.          Benkovac, Donji
27  2410923              Lepuri , 23420
                    Podlug
                    Benkovac,
        MANDALINA d.o.o.     Podlug
28  2464357              Perušić
                    Benkovaĉki 48
        MARDI d.o.o.       /a, 23420
29  1812904              Benkovac, bb ,
                    Zapuţane      023/662675  023/662676
        MEDITERAN CEMENT 23420 Benkovac
        d.o.o.
30  1903179              Karinska bb,
        MEDITERAN KAMEN 23420 Benkovac
        d.o.o.
31  3023630              Zapuţane bb,    023/662730  023/662205 igm-
                    23420                   benkovac
        MINERAL IGM d.o.o.    Benkovac,                 @mineral.e
32  1284185              Zapuţane
                    Kotarskih                 u.com
        MLINICA d.o.o. 'u    Serdara 6 ,
        likvidaciji'       23420 Benkovac
33  2096323              Buković 289 ,
        MRAMOR PAVLOVIĆ 23420
        d.o.o.          Benkovac,
34  1429574              Buković
                    Benkovaĉke     023/684810  023/681032 info@tcg-
                    bojne bb , 23420              mc.htnet.hr
        Metalni lijev TCG d.o.o. Benkovac
35  251577               Vukšić 136 ,    01/3778907
                    23422
        NB - MAESTRAL d.o.o. Benkovac,
36  1756974              Vukšić
                    Benkovaĉke     023/682012  023/682012
                    bojne 17 , 23420
        PAG-TUNA d.o.o.     Benkovac
37  2077302              Domobranska 2   023/681 224 023/684 059
        RADIO BENKOVAC      , 23420
        d.o.o.          Benkovac
38  3877671             Benkovaĉko selo 023/684840  023/684842 simun@rad
                   157 , 23420               ion.biz
        RADION, d.o.o.     Benkovac
39  412317              Olobska ulica 13
                   , 23000
        RO - BIG d.o.o.    Benkovac, Zadar
40  1408984             Benkovaĉke    023/681040  023/681408
        Regionalna veletrţnica bojne 17 , 23420
        Benkovc d.d.      Benkovac
41  2097770             Benkovaĉko selo
                   157 , 23420
        SAGITTARIUS d.o.o.   Benkovac
42  1097423             Školska bb ,   023/681873
                   23420 Benkovac
        SMOKI-TRADE d.o.o.
43  2257254             Trljuge bb,
                   23420
        TADDEI d.o.o.     Benkovac, Donje
44  2037823             Biljane94 ,
                   Nadin
                   23420
        TIM d.o.o.       Benkovac, Nadin
45  3023613  VETERINARSKA      Rivine 1 , 23420 023/681171  023/681171
        AMBULANTA       Benkovac
        BENKOVAC d.d.
46  705322              Bruška 26 ,
                   23421
        VIDAĈAK d.o.o.     Benkovac,
47  2017458             Bjelina
                   Benkovaĉko selo
                   157 , 23420
        VISUS d.o.o.      Benkovac
48  3387038             Kralja Tomislava 023/681034  023/681187 vodovod.i.o
        VODOVOD I       11 , 23420                dvodnja@z
        ODVODNJA d.o.o.    Benkovac                 d.t-com.hr
Kontakt osoba  Glavna djelatnost                  Glavna djelatnost NKD2007
Ljiljana
Bariĉević,    DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga
ĉlan Uprave   kamena i kamena za gradnju              C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Hartmut
Poguntke,    DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga
direktor     kamena i kamena za gradnju              C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
RADAMES
BENETTI,     G51532 Trgovina na veliko graĊevinskim        G4673 Trgovina na veliko drvom, graĊevinskim
ĉlan Uprave   materijalom i sanitarnom opremom           materijalom i sanitarnom opremom
Šime Ţuţa,
ĉlan Uprave   A01121 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i
         sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva  A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Ivica Erlić,
direktor
         O9272 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.     R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
Marijo
Lonĉar, ĉlan   A01121 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i
Uprave      sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva  A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Zvonimir                               G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
Ljutić, ĉlan                             prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
Uprave      G51900 Ostala trgovina na veliko           duhanskim proizvodima
Andrija Surać,
ĉlan Uprave   A01121 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i
         sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva  A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Fani Brković,
ĉlan Uprave                              I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
         H5530 Restorani                   pripremu i usluţivanje hrane
Vukašin
Ivaniš, ĉlan
Uprave      G5190 Ostala trgovina na veliko           G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
ŢELJKO
UZELAC,     DJ2840 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje    C2550 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje
ĉlan Uprave   metala; metalurgija praha              metala; metalurgija praha
Ana
Kneţević,    K7222 Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske
ĉlan Uprave   opreme (softvera)                  J6201 Raĉunalno programiranje
Marija
Kneţević,    G5245 Trgovina na malo elektriĉnim aparatima za   G4754 Trgovina na malo elektriĉnim aparatima za
ĉlan Uprave   kućanstvo, radioureĊajima i TV ureĊajima       kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
Kruno Pranjić,
ĉlan Uprave   DL3002 Proizvodnja raĉunala i druge opreme za
         obradu podataka                   C2620 Proizvodnja raĉunala i periferne opreme
Tomislav
Odţaković,                              F4299 Gradnja ostalih graĊevina niskogradnje, d.
ĉlan Uprave   F45212 Izgradnja objekata niskogradnje        n.
Tomislav
Smolić, ĉlan
Uprave      G5020 Odrţavanje i popravak motornih vozila     G4520 Odrţavanje i popravak motornih vozila
Zorka Ĉaćić,   G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim     G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
ĉlan Uprave   prodavaonicama preteţno hranom, pićima i       prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
         duhanskim proizvodima                duhanskim proizvodima
Josip Grgas,
direktor
         G5190 Ostala trgovina na veliko           G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Tomislav
Odţaković,
ĉlan Uprave A01131 Vinogradarstvo                  A0121 Uzgoj groţĊa
Hrvoje
Petriĉić, ĉlan DE2122 Proizvodnja proizvoda od papira za       C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te
Uprave     kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe       toaletnih potrepština od papira
Ivo Juraga,
direktor
        DH2524 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike   C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
ŢELJKO
ROGIĆ, ĉlan DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga
Uprave    kamena i kamena za gradnju               C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Sanja Tudor,
ĉlan Uprave                             I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
        H5530 Restorani                   pripremu i usluţivanje hrane
Marinko
Katuša, ĉlan F4525 Ostali graĊevinski radovi koji zahtijevaju    F4399 Ostale specijalizirane graĊevinske
Uprave     specijalno izvoĊenje ili opremu            djelatnosti, d. n.
Slavica Morić,
direktor
        G5231 Ljekarne                    G4773 Ljekarne
Marko
Pavlović, ĉlan
Uprave     I6024 Cestovni prijevoz robe             H4941 Cestovni prijevoz robe
- -, Bez
podataka
        K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina     L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- -, Bez
podataka    CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za     B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za
        gradnju                       gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
Helmut
Fessler, ĉlan  G51532 Trgovina na veliko graĊevinskim        G4673 Trgovina na veliko drvom, graĊevinskim
Uprave     materijalom i sanitarnom opremom           materijalom i sanitarnom opremom
Tomislav
Šunić, ĉlan   CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za     B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za
Uprave     gradnju                       gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
Ante Kraljev,
ĉlan Uprave
        DI2652 Proizvodnja vapna               C2352 Proizvodnja vapna i gipsa
Ivanka
Švencbir,
ĉlan Uprave DA1561 Proizvodnja mlinarskih proizvoda         C1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
BERISLAV
PAVLOVIĆ, DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga
ĉlan Uprave kamena i kamena za gradnju                C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Ţeljko Uzelac,
direktor
        DJ2753 Lijevanje lakih metala            C2453 Lijevanje lakih metala
Nada Barišić,
direktor   I6330 Djelatnosti putniĉkih agencija i turoperatora;
        ostale usluge turistima, d. n.            N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Milo Mazija,
predsjednik
Uprave     B05021 Morska mrijestilišta i ribnjaci        A0321 Morska akvakultura
Mile Marić,
ĉlan Uprave
        O9220 Djelatnosti radija i televizije        J6010 Emitiranje radijskog programa
Hrvoje
Petriĉić, ĉlan G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim G4719 Ostala trgovina na malo u
Uprave     prodavaonicama                   nespecijaliziranim prodavaonicama
Gordana
Rogić, ĉlan
Uprave     G5190 Ostala trgovina na veliko          Nema podataka
Ante Marić,
ĉlan Uprave
        G5131 Trgovina na veliko voćem i povrćem       G4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Marin
Begonja, ĉlan
Uprave     G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Branko
Smolić,     G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim  G4719 Ostala trgovina na malo u
direktor    prodavaonicama                    nespecijaliziranim prodavaonicama
Mauro
Taddei, ĉlan  G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim       G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim
Uprave     proizvodima                      proizvodima
Tomislav
Odţaković,                              F4299 Gradnja ostalih graĊevina niskogradnje, d.
ĉlan Uprave   F45212 Izgradnja objekata niskogradnje        n.
Ivo Taraš,
ĉlan Uprave
        N8520 Veterinarske djelatnosti            M7500 Veterinarske djelatnosti
Nikola Ĉaĉić,
ĉlan Uprave G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim G4719 Ostala trgovina na malo u
        prodavaonicama                    nespecijaliziranim prodavaonicama
Zoran
Buterin, ĉlan  F4511 Rušenje graĊevinskih objekata i zemljani
Uprave     radovi                        F4312 Pripremni radovi na gradilištu
Mirko Šunić,
ĉlan Uprave
        E4100 Skupljanje, proĉišćavanje i distribucija vode  E3600 Skupljanje, proĉišćavanje i opskrba vodom
  Broj    Veliĉina
zaposlenih  poduzeća     0 malo


     1 malo


     2 malo


     0 malo


    37 malo


     0 malo


     6 malo


     0 malo


     2 malo


     1 malo


     0 malo


     0 malo


     0 malo


     5 malo


     0 malo


     0 malo


     1 malo


     0 malo
 0 malo


 21 malo


 0 malo


 9 malo


 0 malo


 14 malo


 9 malo


 0 malo


 1 malo


 0 malo


 1 malo


 5 malo


 27 malo


 0 malo


 2 malo


299 srednje


 1 malo


 1 malo


 5 malo
31 malo


 1 malo


36 malo


 0 malo


 0 malo


 0 malo


13 malo


 6 malo


 2 malo


 0 malo


43 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa    Telefon    Telefax    E-mail
       1  2102021                Petra Zoranića
                             bb, 23450
                 ADRIA-ALMA d.o.o.    Obrovac
       2  1175190                Danijela    023/230185  023/340888  atena.zadar@
                             Farlattija 3 ,              gmail.com
                 ATENA d.o.o.      23000
       3  2355639                Obrovac, Zadar
                             Bilišane bb,
                             23450 Obrovac
                 BUKOVICA d.o.o.
       4  3077535             Boška Jokića 5
                 BUKOVĈANKA d.d., u , 23450
                 steĉaju      Obrovac
       5  1558226             Krupa, Mandići   023/234920  023/343131
                          1 , 23451
                 CEDAR d.o.o.    Obrovac, Ţegar
       6  2326515             Ul. Petra
                          Zoranića bb,
                 CELINE d.o.o.   23450 Obrovac
       7  2135264             ul. Petra
                 CHRIS YACHTING   Zoranića bb,
                 d.o.o.       23450 Obrovac
       8  3177688    DALMATINSKI    Jadranska ulica  023/689200  023/689200
                 RUDNICI BOKSITA  1 , 23450
                 d.o.o.       Obrovac
       9   408654             Put Grkovca 8 ,  023/7888914  023/7888914
                 DRAGO COMMERCE 23450 Obrovac
                 93 d.o.o.
       10  1598023             Petra Zoranića   023/689 900  023/689 915  elan.pbo@elan-
                          10 , 23450                   line.hr
                 ELAN BROD d.o.o.  Obrovac
       11  2221659             Ulica Petra
                 ELAN MARINE    Zoranića bb,
                 CHARTER d.o.o.   23450 Obrovac
       12  2160986             ul. Petra
                 FABIOLA YACHTING Zoranića bb,
                 d.o.o.       23450 Obrovac
       13  1669818             Jadranska 1 ,
                          23450 Obrovac
                 FASSA d.o.o.
       14  2438194             ulica 25, br. 29
                 HANETZOK - MARKT , 23452
                 CHARTER d.o.o.   Obrovac, Gornji
       15  2298627             Karin naselje
                          Novo
                 HERES OBROVAC   26 , 23452
                 d.o.o.       Obrovac, Gornji
       16  1345265             Karin
                          Stjepana      023/689063  032/689062  infragrad@zd.t-
                          Radića 12 ,                  com.hr
                 INFRA-GRAD d.o.o. 23450 Obrovac
       17  2220695             Petra Zoranića
                 INSPIRATOUR    bb, 23450
                 YACHTING d.o.o.  Obrovac
       18  2126974             Put Grkovca 8 ,
                 IZGRADNJA     23450 Obrovac
                 OBROVAC d.o.o.
19  2388669            Ulica Hrvatskih
                  velikana 3 ,
        JERKOVIĆ d.o.o.   23452
20  1883682            Obrovac, Gornji
                  Bravar bb,
                  23450 Obrovac
        KAMEN d.o.o.
21  2149249            Vrulje 1 a,
        KARINSKO MORE    23452
        d.o.o.        Obrovac, Gornji
22  1379496  KRIŠTO        Karin Gornji
                  Karin
        GRADITELJSTVO    129 , 23452
        d.o.o.        Obrovac, Karin
23  1945602            Donji bb,
                  Vrulje
                  23452
        LAV'ADRIA d.o.o.   Obrovac, Karin
24  2190672            Donji Zoranića
                  Petra
        LENKA MEDITERAN bb, 23450
        YACHTING d.o.o.   Obrovac
25  2374188            Ul. Petra
                  Zoranića bb,
        LEUKOTHEA d.o.o.   23450 Obrovac
26  2135272            Ul. Petra
                  Zoranića bb,
        LUNA ADRIA d.o.o.  23450 Obrovac
27  1231618            Put Njivica 1
                  bb, 23450
        Lovište DIANA d.o.o. Obrovac
28  1983873            Maslenica bb,
        MESSMER       23450 Obrovac
        CHARTER d.o.o.
29  2183935            Ulica Petra
        NEDERLOF       Zoranića bb,
        YACHTING d.o.o.   23450 Obrovac
30  2189135            Ul. Petra
        NEPTUN YACHTING Zoranića bb,
        d.o.o.        23450 Obrovac
31  2321696            Petra Zoranića
        NOVA YACHTING    bb, 23450
        d.o.o.        Obrovac
32  2103567            16. Ulica 1 B,
                  23452
        NOVI TURIZAM d.o.o. Obrovac, Gornji
33  1025376            Karin
                  Trg hrvatskih  023/689188  023/689 066  nenad.pavic@
                  vitezova 11 b,               hep.hr
        NP-EUROPA, d.o.o. 23450 Obrovac
34  2154293            Ulica 8 , 23452
                  Obrovac, Gornji
        OBALA d.o.o.     Karin
35  2195127            Kruševo Vrulje
                  60 D, 23450
        PAGUM d.o.o.     Obrovac,
36  2405091            Kruševo
                  ul. Petra
                  Zoranića bb,
        PONENT d.o.o.    23450 Obrovac
37  2241633  RIVA RAFTING     Kruševo, Drage 023/689920  023/689920  djuro.zupan@z
        CENTAR, putniĉka   bb, 23450                 d.t-com.hr
        agencija d.o.o.   Obrovac
38  1770462             Ante Starĉevića 023/689920  023/689930
        RIVA, putniĉka    38, 23450
        agencija d.o.o.    Obrovac
39  2170019             Ul. Petra
        SUVAJA YACHTING    Zoranića bb,
        d.o.o.        23450 Obrovac
40  3413632             Put Grkovca 13 023/689382
                   , 23450
        THC d.d.       Obrovac
41  2298619             Put Vrulja bb,
                   23452
        TIPKA d.o.o.     Obrovac, Gornji
42  2259044  Ustanova za      KarinXXVI br.
                   ulica
        zdravstvenu njegu u  20 , 23452
        kući PRIMA MEDICI   Obrovac, Gornji
43  2153092             Karin
                   Put Grkovca 8 ,
        VELEBIT        23450 Obrovac
        IZGRADNJA d.o.o.
44  2193353          ul. XXII br. 1 ,
        VELEBITT WAY  23452
        d.o.o.     Obrovac, Gornji
45  3078191  VETERINARSKA  Karin kralja
                Obala      023/689041
        AMBULANTA    Petra krešimira
        OBROVAC d.d.  I bb, 23450
46  2276984          Obrovac
                O. hrvatskog
        VJETRO PARK   ĉasnika
        OBROVAC d.o.o. Senada
47  2298554          Ţupana 1 ,bb,
                Put Vrulja
        VODENA ENERGIJA 23452
        d.o.o.     Obrovac, Gornji
48  2270676          Karin Zoranića
                Petra
        ZLATNO SIDRO  bb, 23450
        d.o.o.     Obrovac
49  2157136          Obala
        ZRMANJA VELEBIT hrvatskog
        d.o.o.     ĉasnika
                Senada
                                                         Broj
Kontakt osoba    Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007         zaposlenih
Mirjana Babin
Ĉrnko, ĉlan     K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih   N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Uprave        sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
Ţarko Vlahović,
ĉlan Uprave                            F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    nestambenih zgrada                 21
Predrag Ţupan
o.i.br. 102892424,                         I5610 Djelatnosti restorana i ostalih
ĉlan Uprave     H5530 Restorani                objekata za pripremu i usluţivanje hrane      3
Milorad Senkić,
steĉajni upravitelj G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
           nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama          0
Siniša Colić, ĉlan
Uprave
           DA15981 Proizvodnja mineralne vode      Nema podataka                   12
Marko Škerl, ĉlan
Uprave      K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih     N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
MARINA RUS,
ĉlan Uprave     K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih   N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
Duško Jurjević,
direktor       CB1320 VaĊenje ruda obojenih metala, osim   B0729 VaĊenje ostalih ruda obojenih
           uranovih i torijevih ruda           metala                       3
Zoran Ţupan, ĉlan
Uprave                               G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                       2
Niko Oţbolt,
direktor       K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih   N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava      81
Tomaţ Kralj, ĉlan
Uprave      K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih     N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava      17
Sonja Zuliani, ĉlan
Uprave       K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih    N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
Paolo Fassa,
direktor                              B0899 VaĊenje ostalih ruda i kamena,
           CB1450 VaĊenje ostalih ruda i kamena, d. n.  d. n.                        1
- -, Bez podataka
           K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih   N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
Adriana
Kutuzović, ĉlan                          F4299 Gradnja ostalih graĊevina
Uprave     F45212 Izgradnja objekata niskogradnje       niskogradnje, d. n.                 2
Mate Karamarko,
direktor
           O9002 Skupljanje i odvoz drugog smeća     E3811 Skupljanje neopasnog otpada         17
Erlend
Lappegard, ĉlan   K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih   N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Uprave        sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava       0
IVAN KOZAR,
ĉlan Uprave                            F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    nestambenih zgrada                 14
Irena Jerković,
ĉlan Uprave
           DG2463 Proizvodnja eteriĉnih ulja      C2053 Proizvodnja eteriĉnih ulja      2
Đenko Peroš,                           B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i
predsjednik      CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i      kamena za gradnju, vapnenca, gipsa,
Uprave        kamena za gradnju              krede i škriljevca            11

                                 I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za
           H55231 Ostali smještaj za boravak turista  kraći odmor                0
Drago Krišto, ĉlan
Uprave                              F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)   nestambenih zgrada             1
Valentino Vidović,                        N7739 Iznajmljivanje i davanje u zakup
ĉlan Uprave    K7134 Iznajmljivanje ostalih strojeva i    (leasing) ostalih strojeva, opreme i
           opreme, d. n.                materijalnih dobara, d. n.         0
Jure Ĉešarek,
ĉlan Uprave      K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Jozsef Toth, ĉlan
Uprave        K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Andreja Cigut,
ĉlan Uprave      K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Ţeljko Bušić, ĉlan
Uprave       A0150 Lov, stupiĉarenje i briga o divljaĉi,  A0170 Lov, stupiĉarenje i usluţne
           ukljuĉujući usluge povezane s njima     djelatnosti povezane s njima        3
Wolfgang Anton
Messmer, ĉlan     K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Uprave        sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Johannes
Nederlof, ĉlan    K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Uprave        sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Iztok Svetina, ĉlan
Uprave        K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Joţe Novak, ĉlan
Uprave      K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih     N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Josip Radolović,
ĉlan Uprave      I63302 Djelatnosti putniĉkih agencija
           posrednika                 N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija    0
Nenad Pavić, ĉlan
Uprave      DJ28752 Proizvodnja ostalih proizvoda od    C2599 Proizvodnja ostalih gotovih
           metala, osim za kućanstvo, d. n.      proizvoda od metala, d. n.         2
Jacek Stanislaw
Obal, ĉlan Uprave G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim    G4619 Posredovanje u trgovini
           proizvodima                 raznovrsnim proizvodima          0
Boguslav Antoni                          G4673 Trgovina na veliko drvom,
Papieţ, ĉlan   G51532 Trgovina na veliko graĊevinskim     graĊevinskim materijalom i sanitarnom
Uprave      materijalom i sanitarnom opremom        opremom                  0
- -, Bez podataka
           K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Đuro Ţupan, ĉlan
Uprave      I63301 Djelatnosti putniĉkih agencija
           organizatora i turoperatora         N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija   10
Đuro Ţupan, ĉlan
Uprave      A0130 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i
           ostalih ţivotinja (mješovita proizvodnja)  A0150 Mješovita proizvodnja        1
Simon
Glantschnig, ĉlan K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih    N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
Uprave       sredstava                   (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Stipan Jukić, ĉlan                        C2815 Proizvodnja leţajeva,
Uprave                              prijenosnika te prijenosnih i pogonskih
           DK2912 Proizvodnja crpki i kompresora    elemenata                 0
Krešimir Miliĉević,
ĉlan Uprave                            F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)   nestambenih zgrada            0
Goran Zubak,
zastupnik                             Q8690 Ostale djelatnosti zdravstvene
           N8514 Ostale djelatnosti humane medicine  zaštite                  0
IVAN BRKIĆ, ĉlan
Uprave                              F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)   nestambenih zgrada            0
Ivan Aladrović,
ĉlan Uprave      G5212 Ostala trgovina na malo u       G4719 Ostala trgovina na malo u
           nespecijaliziranim prodavaonicama      nespecijaliziranim prodavaonicama     2
Marin Šimiĉević,
ĉlan Uprave
           N8520 Veterinarske djelatnosti       M7500 Veterinarske djelatnosti      2
Boštjan Rituper,
ĉlan Uprave
           E4011 Proizvodnja elektriĉne energije    D3511 Proizvodnja elektriĉne energije   0
Krešimir Miliĉević,
ĉlan Uprave
           E4011 Proizvodnja elektriĉne energije    D3511 Proizvodnja elektriĉne energije   1
Zsolt Filo, ĉlan
Uprave        K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup
           sredstava                  (leasing) plovnih prijevoznih sredstava  0
Zvonimir Sorić,
ĉlan Uprave
           H5510 Hoteli                I5510 Hoteli i sliĉan smještaj      8
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


srednje


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa     Telefon   Telefax   E-mail
       1  2396866                Ulica I 203 ,  023/392422  023/392422
                            23222 Galovac
                PLAVO OKO d.o.o.
       2  1398202             Galovac bb ,     023/392357  023/392640
                          23222 Galovac,
                TRI BARTOLA d.o.o. Zemunik
       3  2425530             Galovac 193 ,
                ULJARA GALOVAC 23222 Galovac
                d.o.o.
       4  1803417             Galovac 6 ,     023/392020  023/392020
                          23222 Galovac,
                VUJEVIĆ d.o.o.   Zemunik
                                                           Broj
Kontakt osoba    Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007            zaposlenih
Marinko Vujević,
ĉlan Uprave   A0150 Lov, stupiĉarenje i briga o divljaĉi,    A0170 Lov, stupiĉarenje i usluţne djelatnosti
           ukljuĉujući usluge povezane s njima      povezane s njima                       0
Ivan Vujević, ĉlan
Uprave                               G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u
           G52486 Trgovina na malo gorivima       specijaliziranim prodavaonicama             11
- -, Bez podataka

           DA1542 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti  C1041 Proizvodnja ulja i masti                0
Ana Vujević, ĉlan G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim   G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
Uprave      prodavaonicama preteţno hranom, pićima i     prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
           duhanskim proizvodima             duhanskim proizvodima                    0
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon    Telefax    E-mail
       1  1958585                Lovinaĉka 6 ,   098/9911138
                             23440 Graĉac
                 ANTO-IVO d.o.o.
       2  2080508                Mile Budaka 39 ,
                             23440 Graĉac
                 Bošnjak d.o.o.
       3  2205190                Poljica 70 ,
                 EKO CENTAR LIPA     23440 Graĉac
                 d.o.o.
       4  2184788                Gospićka 21 ,   023/773132  023/773370  info@eko-
                             23440 Graĉac                  velebit.hr
                 EKO VELEBIT d.o.o.
       5  1524844                Zagrebaĉka 35 , 023/773770
                             23440 Graĉac
                 GUMNO d.o.o.
       6  3332888                Nikole Tesle bb, 023/773270   023/773772  komunalno.d.
                             23440 Graĉac                  o.o.gracac@z
                 KOMUNALNO, d.o.o.                           d.t-com.hr
       7  2226235              Ante Starĉevića
                           11 , 23440
                 LIKA GRADNJA d.o.o. Graĉac
       8  1266659              Leopolda
                           Mandića 12 ,
                 LINEA NOBILIS d.o.o. 10370 Graĉac,
       9  2213281              Dugopolje
                           Mazin bb,
                 MAZIN PROJEKT    Bruvno , 23440
                 d.o.o.        Graĉac, Graĉac
       10  2318822              Donja Suvaja 18
                 MONTAŢA LIKA     , 23445 Graĉac,
                 d.o.o.        Donja Suvaja
       11  2368269              Grab 210 ,
                 NATURA        21242 Graĉac,
                 DOMESTICA d.o.o   Grab
       12   825301              Obrovaĉka ulica 023/773249
                           6 bb, 23440
                 NLO&D d.o.o.     Graĉac
       13  1622854              Hrvatskog    023/775065     023/773888  noclerius.grac
                           proljeća 18 ,                   ac@zd.t-
                 NOCLERIUS d.o.o.   23440 Graĉac                   com.hr
       14  2157799              Gupĉevo polje 3
                 OMSICA PROJEKT    , 23440 Graĉac
                 d.o.o.
       15  3291073              Donja Suvaja bb 023/7887402     023/7887403
                           , 23445 Graĉac,
                 RIBARSTVO d.d.    Srb
       16  2087596              Vuĉipolje 0 ,
                 RIGOL GRADNJA    21233 Graĉac,
                 d.o.o.        Vuĉipolje
       17  1564773              Gupĉevo polje 3 023/492528     023/234342  mbozicev@se
                           , 23440 Graĉac                  ntentia.hr
                 SENTENTIA d.o.o.
       18  1832468              Dr. Ante
                           Starĉevića 61 ,
                 TYPUS d. o. o.    23440 Graĉac
19  3312151  VETERINARSKA  Hrvatskog
        AMBULANTA    proljeća 10 ,
        GRAĈAC d.o.o.  23440 Graĉac
20  2277352          Park Svetog
        VJETROELEKTRANA Jurja 1 , 23440
        BRUVNO d.o.o.  Graĉac
21  2272920          Park Svetog
        VJETROELEKTRANA Jurja 1 , 23440
        OTRIĆ d.o.o.  Graĉac
22  2120747          Vranska 3 ,
                23440 Graĉac
        VUK d.o.o.
                                                           Broj
Kontakt osoba   Glavna djelatnost           Glavna djelatnost NKD2007                zaposlenih
Anto Turbić,
direktor     F45212 Izgradnja objekata
         niskogradnje              F4299 Gradnja ostalih graĊevina niskogradnje, d. n.          1
Ivo Bošnjak,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u    G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
         nespecijaliziranim prodavaonicama   prodavaonicama                            1
Boţidar
Yerkovich, ĉlan H55231 Ostali smještaj za boravak
Uprave     turista                 I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za kraći odmor           0

         DN3720 Reciklaţa nemetalnih
         ostataka i otpadaka          E3832 Oporaba posebno izdvojenih materijala           16
Mladen      G51532 Trgovina na veliko
Filipović, ĉlan  graĊevinskim materijalom i sanitarnom G4673 Trgovina na veliko drvom, graĊevinskim
Uprave      opremom                materijalom i sanitarnom opremom                    3
DraganIĆ
Rodić, direktor  F45211 Podizanje zgrada
         (visokogradnja)            E3600 Skupljanje, proĉišćavanje i opskrba vodom         27
Rajko Brĉin,
ĉlan Uprave    F45211 Podizanje zgrada
         (visokogradnja)            F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada             0
Stipe Velić,
direktor
         G5190 Ostala trgovina na veliko    G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko              0
Marija Boţiĉev,
ĉlan Uprave   K7414 Savjetovanje u vezi s       M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim
         poslovanjem i upravljanjem       upravljanjem                             0
Mirko Dubajić
o.i.br.
102625896,    F4532 Izolacijski radovi        F4329 Ostali graĊevinski instalacijski radovi             3
ĉlan Uprave
Ante Ĉikara,                       G4776 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama,
ĉlan Uprave    G52487 Ostala trgovina na malo u    sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za
         specijaliziranim prodavaonicama    kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama           1
Dominko
Šimunović, ĉlan  G5212 Ostala trgovina na malo u    G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
Uprave      nespecijaliziranim prodavaonicama   prodavaonicama                            5
Gianmarco
Rinaldi, ĉlan   DA1520 Prerada i konzerviranje riba i
Uprave      ribljih proizvoda           C1020 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki       74
Marija Boţiĉev,
ĉlan Uprave    K7011 Stvaranje novih nekretnina i
         prodaja nekretnina           F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade            0
Marko
Malenica, ĉlan  B05022 Slatkovodna mrijestilišta i
Uprave      ribnjaci                A0322 Slatkovodna akvakultura                     5
Draţan Šarić,
ĉlan Uprave    F45212 Izgradnja objekata
         niskogradnje              F4299 Gradnja ostalih graĊevina niskogradnje, d. n.          8
Marija Boţiĉev, K7222 Ostalo savjetovanje i
ĉlan Uprave   pribavljanje programske opreme
         (softvera)               F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade            4
Mirodar Plavac,
direktor    DK2953 Proizvodnja strojeva za      C2893 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i
         industriju hrane, pića i duhana    duhana                                5
Valentin Raĉki,
direktor
         N8520 Veterinarske djelatnosti     M7500 Veterinarske djelatnosti              2
Mladen
Gostrec, ĉlan
Uprave      E4011 Proizvodnja elektriĉne energije D3511 Proizvodnja elektriĉne energije           0
Mladen
Gostrec, ĉlan
Uprave      E4011 Proizvodnja elektriĉne energije D3511 Proizvodnja elektriĉne energije           0
Nenad       A0150 Lov, stupiĉarenje i briga o
Vukman, ĉlan   divljaĉi, ukljuĉujući usluge povezane s A0170 Lov, stupiĉarenje i usluţne djelatnosti povezane
Uprave      njima                  s njima                         1
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa      Telefon    Telefax
       1   573582                Jasenice 70 A,
                             23450 Jasenice,
                 ALAN KAMEN d.o.o.    Obrovac
       2  1177346                Jasenice 70 ,
                             23450 Jasenice,
                 ALANCOMMERCE d.o.o.   Obrovac
       3  2246333                Velebitska 7 ,
                             23243 Jasenice
                 AQUA VELEBIT d.o.o.
       4  2203421                Maslenica, Petra
                             Zoranića bb, 23450
                 EURO INVEST d.o.o    Jasenice
       5   809721                Jasenice, Marune , 023/655216
                             23450 Jasenice,
                 JASENIĈANKA, d.o.o.   Obrovac
       6  2114747                Maslenica, Put
                             bunarića 34 ,
                 KAMBIĈ d.o.o.      23450 Jasenice
       7  1058231                Rovanjska bb,   023/655088
                             23450 Jasenice,
                 LIBINJE d.o.o.     Obrovac
       8  2290812                Put Bunarića 30 ,
                             23450 Jasenice,
                 MARCEL HLAVON d.o.o.  Maslenica
       9  1988905                Maslenica, Gojka
                 MASLENICA-PROJEKT    Šuška 7 , 23450
                 d.o.o.         Jasenice, Obrovac
       10   736538                Jasenice,     023/655618  023/655619
                             Vukovarska 11 ,
                 MATAŠ-M.N. d.o.o.    23450 Jasenice,
       11  2419807                Obrovac A.
                             Maslenica,
                             Šarića-Bare 7 ,
                 MIŠKULIN d.o.o.     23243 Jasenice
                                                           Broj
E-mail    Kontakt osoba     Glavna djelatnost          Glavna djelatnost NKD2007        zaposlenih
       Frane Zubak, ĉlan
       Uprave        G5132 Trgovina na veliko       C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada
                  mesom i mesnim proizvodima      kamena                      3
       Neven Zubak, ĉlan
       Uprave                           G4690 Nespecijalizirana trgovina na
                  G5190 Ostala trgovina na veliko   veliko                      13
       Zoltán Balázs-Piri,
       direktor       O92622 Ostale sportske
                  djelatnosti, osim marina       R9312 Djelatnosti sportskih klubova        0
       Mario Brkljaĉić, ĉlan
       Uprave        F45211 Podizanje zgrada       F4120 Gradnja stambenih i
                  (visokogradnja)           nestambenih zgrada                0
       Zvonimir Maruna,
       ĉlan Uprave      A012 Uzgoj stoke, peradi i ostalih
                  ţivotinja             A0147 Uzgoj peradi                 2
       ZVONKO KAMBIĈ, G51532 Trgovina na veliko          G4673 Trgovina na veliko drvom,
       ĉlan Uprave  graĊevinskim materijalom i         graĊevinskim materijalom i
                  sanitarnom opremom          sanitarnom opremom                0
       Ivan Matković, ĉlan
       Uprave                           I5630 Djelatnosti pripreme i
                  H5540 Barovi             usluţivanja pića                 1
       Marcel Hlavon, ĉlan
       Uprave       K7011 Stvaranje novih         F4110 Organizacija izvedbe
                  nekretnina i prodaja nekretnina   projekata za zgrade                0
       Zlatko Štefan,
       direktor       F45211 Podizanje zgrada       F4120 Gradnja stambenih i
                  (visokogradnja)           nestambenih zgrada                10
matas@matas. Mladen Nekić,
hr      direktor        DA1511 Proizvodnja, obrada i
                  konzerviranje mesa          C1011 Prerada i konzerviranje mesa        35
       - -, Bez podataka   F4533 Postavljanje instalacija za F4322 UvoĊenje instalacija
                  vodu, plin, grijanje, ventilaciju i vodovoda, kanalizacije i plina i
                  hlaĊenje              instalacija za grijanje i klimatizaciju      1
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon   Telefax   E-mail
       1  2020092              Lišane Ostroviĉke
                           bb, 23420 Lišane
                ASSERIA KAMEN d.o.o. Ostroviĉke
       2  1529439              Šetalište kneza    023/684182  023/684183
                           Branimira 37 ,
                GLADIUS, d.o.o.   23420 Lišane
       3  1644971              Ostroviĉke,
                           Lišane Ostroviĉke   023/661123  023/661123  lisane.transturi
                LIŠANE TRANSTURIST 154 bb, 23420                   st.d.o.o.@zd.t-
                d.o.o.        Lišane Ostroviĉke,               com.hr
       4   697834              Benkovac
                           Vukšić , 23422
                           Lišane Ostroviĉke,
                MALI HRAST d.o.o.  Stankovci
       5  1573918              Lišane Ostroviĉke ,  098/892346
                           23420 Lišane
                MAMINJO d.o.o.    Ostroviĉke,
       6  3933628              Benkovac
                           Ivana Meštrovića 5  023/681813  023/684142
                           , 23420 Lišane
                VLAJ d.o.o.     Ostroviĉke,
       7  3626954              Benkovac
                           Lišane Ostroviĉke 6  023/432179
                           , 23421 Lišane
                ĐIMICA, d.o.o.    Ostroviĉke, Bjelina
                                                         Broj
Kontakt osoba   Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007           zaposlenih
Ante Mamić,                           B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena
ĉlan Uprave    CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i       za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i
         kamena za gradnju               škriljevca                       10
Davor Mamić,   G5245 Trgovina na malo elektriĉnim      G4754 Trgovina na malo elektriĉnim
ĉlan Uprave    aparatima za kućanstvo, radioureĊajima i TV  aparatima za kućanstvo u specijaliziranim
         ureĊajima                   prodavaonicama                     2
Ivica Mijić, ĉlan
Uprave      I60211 Redoviti prijevoz putnika u
         meĊugradskom cestovnom prijevozu       H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.      11
Ive Kartelo,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
         nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama            1
Mamić Ivanka,                          B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena
ĉlan Uprave    CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i       za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i
         kamena za gradnju               škriljevca                       17
Marinko Klarić, A01121 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja
ĉlan Uprave   i sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih M6920 Raĉunovodstvene, knjigovodstvene i
         gljiva                    revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje      5
Šime Nimac,
direktor
         G5190 Ostala trgovina na veliko        Nema podataka                     17
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon    Telefax   E-mail
       1  1840134                Pridraga 56 , 23226
                            Novigrad (Zadar),
                ATRIA d.o.o.      Pridraga
       2  2083507                Domovinska 33 ,
                            23312 Novigrad,
                CVITA d.o.o.      Paljuv
       3  1692224                Grada Pule 14 ,   023/375350  023/224085
                            23312 Novigrad
                DOMICIL ADRIA d.o.o.  (Zadar)
       4  3587886                Zagrebaĉka 94 ,   023/301706  023/301707
                            23000 Novigrad
                MATEO d.o.o.      (Zadar)
       5  2213028                Elizabete
                            Kotromanić bb,
                NOVI HOTEL d.o.o.    23312 Novigrad
       6  3719782                Obala Vladimira
                NOVI-COMMERCCE,     Nazora , 23312
                d.o.o.         Novigrad (Zadar)
       7  1835483                Karigador 165 ,
                            10000 Novigrad
                PAN VITA d.o.o.
       8  1066609                Ulica Pridraškog 023/600155   023/600154
                            Kamena 59 , 23226
                ŠIJA d.o.o.       Novigrad (Zadar),
                            Pridraga
                                                 Broj     Veliĉina
Kontakt osoba     Glavna djelatnost           Glavna djelatnost NKD2007    zaposlenih   poduzeća
Slavica Viduka, ĉlan
Uprave        O9302 Frizerski saloni i saloni za
            uljepšavanje             Nema podataka                 2 malo
BOŠKO BARABA,
ĉlan Uprave      DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada C2370 Rezanje, oblikovanje i
            ukrasnoga kamena i kamena za gradnju obrada kamena                 3 malo
Thomas
Pernitschka, ĉlan
Uprave         H5510 Hoteli             I5510 Hoteli i sliĉan smještaj        0 malo
Ivica Viduka, ĉlan
Uprave         DI2661 Proizvodnja proizvoda od    C2361 Proizvodnja proizvoda od
            betona za graĊevinarstvo       betona za graĊevinarstvo           3 malo
Arne Karbo-
Erichsen, ĉlan
Uprave         H5510 Hoteli             I5510 Hoteli i sliĉan smještaj        7 malo
Mladen Sinovĉić,
ĉlan Uprave      G52442 Trgovina na malo proizvodima  N7911 Djelatnosti putniĉkih
            za kućanstvo, d. n.          agencija                   0 malo
Vesna Frelih, ĉlan
Uprave                            F4110 rganizacija izvedbe
            H5530 Restorani            projekata za zgrade              0 malo
Jure Batur, ĉlan                       G4719 Ostala trgovina na malo
Uprave         G5212 Ostala trgovina na malo u    u nespecijaliziranim
            nespecijaliziranim prodavaonicama   prodavaonicama              11 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon   Telefax   E-mail
       1  1702149                Ulica Brune   023/381070   023/381068  booking@ad
                             Bušića bb, 23211               ria-more.hr;
                 ADRIA MORE d.o.o.    Pakoštane                  kozarica@ad
       2  3708543                Pakoštane ,                 ria-more.hr
                             23211 Pakoštane
                 ADRIA-EKO d.o.o.
       3  3611396                Kardinala Stepica 023/381376  023/381376  adria-
                             93 , 23211                  flora@zd.htn
                 ADRIAFLORA d.o.o.    Pakoštane                  et.hr
       4  2192861                Marka Marulića
                             10 , 23210
                 ADRIATICUS d.o.o.    Pakoštane
       5  1778935                Brune Bušića 104 023/381057
                             , 23211
                 AGRARIUS d.o.o.     Pakoštane
       6   998451                Pakoštane ,
                 AKVATERM-        23211 Pakoštane
                 PAKOŠTANE d.o.o.
       7  1836978                Kozarica , 23211  23/364027  43/235518  drago.blagoj
                 APARTMANI DRAGO     Pakoštane                  evic@bj.t-
                 d.o.o.                                com.hr
       8   153010                Pakoštane bb , 023/381765   023/382405  info@bagar.
                             23211 Pakoštane               hr
                 BAGAR, d.o.o.
       9  2447398                Antuna Branka
                             Šimića 1 , 23211
                 BAĈIĆ d.o.o.      Pakoštane
       10  1426168    DALMAR d.o.o. za    Obala Kralja Petra 023/381288  023/382442  vodopija@d
                 proizvodnju ribe,    Krešimira I 64 ,               almar.hr
                 trgovinu i usluge    23211 Pakoštane
       11  1445065                Jure Kaštelana 4 , 023/346856
                 DALMATINSKA       23211 Pakoštane
                 KRSTARENJA d.o.o.
       12  1355163                Brune Bušića 15 , 023/381067
                             23211 Pakoštane
                 DAM - PROMET d.o.o.
       13  1897152                Vrgada 51 ,
                             23210 Pakoštane,
                 DEBELO MORE d.o.o.   Biograd na moru
       14   175455                Brune Bušića 82 , 023/381333  023/381701
                             23211 Pakoštane
                 DIVA, d.o.o.
       15  3516130                Jadranska cesta 3 023/382855  023/382000  antevulin@n
                 EXCLUSIVE TOURS,    , 23211                   et.hr
                 d.o.o.         Pakoštane
       16  2360063                Kardinala
                             Stepinca 68 ,
                 FRENZEL KAI d.o.o.   23211 Pakoštane
       17  1666975                Ul. Kralja Petra
                             Krešimira IV 50 ,
                 GASTRO-LED, d.o.o.   23211 Pakoštane
       18  2338793                Matije Gupca 8 ,
                             23211 Pakoštane
                 IVAS d.o.o.
19  2038102             Ul. Kardinala A.
        JADRANSKO       Stepinca bb,
        RONJENJE d.o.o.    23211 Pakoštane
20  2345366             Rijeĉka 3 , 23211
                   Pakoštane
        JOZO d.o.o.
21  1461427             Dolaška Draga 80
        JULIŠKA ZLATNA,    , 23211
        d.o.o.        Pakoštane
22  1407023             Pakoštane bb ,
                   23211 Pakoštane
        JUŠTINA d.o.o.
23  1968521             Kardinala Alojzija
                   Stepinca 68 ,
        KARAVAN d.o.o.    23211 Pakoštane
24  1887815  KOZARICA       Pakoštane 301 ,
        PAKOŠTANE d.o.o. i  23211 Pakoštane
        putniĉka agencija
25  1977075             Kardinala Alojzija
                   Stepinca 68 ,
        KRUGER d.o.o.     23211 Pakoštane
26  2414414             Jakova Gotovca 2
                   , 23211
        LADISLAV d.o.o.    Pakoštane
27  1900293             Jakova Gotovca 2
                   , 23211
        LARA d.o.o.      Pakoštane
28  2440636             Jure Kaštelana 1 ,
                   23211 Pakoštane
        LENA MAKSAN d.o.o.
29  428965             Pakoštane ,   023/381736    023/381106
                   23211 Pakoštane
        LINEA M.S., d.o.o.
30  2168839             RuĊera Boškovića
                   20 , 23211
        LUBENICE d.o.o.    Pakoštane
31  1805827             Matije Gupca 9 /a,
                   23211 Pakoštane
        LUKA GRUPA d.o.o.
32  1655507             Prološka ulica 15 , 023/381222  023/381068
                   23211 Pakoštane
        LUKA d.o.o.
33  1300768             Vrgada , 23210 023/371064    023/371260
                   Pakoštane,
        LUMBRIKATA, d.o.o.  Biograd na moru
34  1285840             Put Granade 6 , 023/386138
        MAGLENĈA d.o.o. i   23211 Pakoštane
        putniĉka agencija
35  945234             Pakoštane ,
                   23211 Pakoštane
        MAĆI`94, d.o.o.
36  2109298             Frankopanska 18
                   b, 23211
        MEIJER d.o.o.     Pakoštane
37  1681281             23211 Pakoštane

        NADJI LAGUNA d.o.o.
38  1725653              A. Šenoe 9 /a, 023/381530    023/382504  info@lukagr
        NAUTICA         23211 Pakoštane                oup.com
        MANAGEMENT d.o.o.
39  2139251              Kozarica, Obala
                    Petra Krešimira
        NOVUS d.o.o.      bb, 23211
40  1264834              Pakoštane
                    Kardinala     023/382512
        OBITELJ FRENZEL     dr.Alojza Stepinca
        d.o.o.         68 , 23211
41  682322              Pakoštane
                    Šetalište kneza  023/385825
                    Branimira 2 ,
        P.L.C., d.o.o.     23210 Pakoštane,
42  1372475              Biograd na moru , 023/250961
                    Brune Bušića 45         023/253059  info@club-
                    23211 Pakoštane                pakostane.hr
        PAKOŠTANE d.d.
43  1240595              Vrgada 157 /A,     371095
                    23210 Pakoštane,
        RE-MIKS d.o.o.     Biograd na moru
44  1297643              Pakoštane 34 ,
                    23211 Pakoštane
        SCIROCCO d.o.o.
45  2377314              Obala Kralja Petra
                    Krešimira IV 20 ,
        SLAD d.o.o.       23211 Pakoštane
46  1597477              Drage, Murterska 023/635392
                    22 , 23211
        TITULUS, d.o.o.     Pakoštane
47  2211963              Alojza Stepinca
                    77 , 23211
        TORIĆ d.o.o.      Pakoštane
48  2068648              Jure Kaštelana 1 ,
                    23211 Pakoštane
        VAGABUND d.o.o.
   1417339  VETERINARSKA        Stjepana Radića 023/381940
        AMBULANTA         bb, 23211
        PAKOŠTANE d.o.o.      Pakoštane
50  1293532               Drage, Kralja
        VIKTORIA - BIOGRAD, Kolomana 6 ,
        turistiĉka agencija d.o.o. 23211 Pakoštane
51  2364727               Kraljice Jelene 86
        VIŠE OD ZABAVE       , 23211
        CHARTER d.o.o.       Pakoštane
52  3764222               Vrana bb , 23210 023/636142  023/389187
        VRABAC COMMERCE Pakoštane,
        d.o.o.           Biograd na moru
53  1619861               Ul.kraljice Jelene
                     27 , 23211
        VREBAC TOURS, d.o.o. Pakoštane
54  2210878               Brune Bušića 46 ,
                     23211 Pakoštane
        VUJASIN d.o.o.
55  3895416               Drage, Dr. Blaţa 023/635133  023/635133  info@kampo
        VULIN-COMMERCE,      Jurišića 11 ,               aza.net
        d.o.o.           23211 Pakoštane
Kontakt osoba    Glavna djelatnost                   Glavna djelatnost NKD2007
Andrej Kosec,
direktor                                  N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
          K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava   plovnih prijevoznih sredstava
Antonio Lokin,
ĉlan Uprave
          G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Nikola Mamić,
direktor
          G5155 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima     Nema podataka
Miroslav
Kazija, ĉlan    I63301 Djelatnosti putniĉkih agencija organizatora i
Uprave       turoperatora                      N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Toni Kurtov,
ĉlan Uprave
          G5123 Trgovina na veliko ţivom stokom         G4623 Trgovina na veliko ţivom stokom
Mate Mioĉić,
ĉlan Uprave
          F4545 Ostali završni radovi              F4339 Ostali završni graĊevinski radovi
Drago Kauĉiĉ,
ĉlan Uprave
          H55231 Ostali smještaj za boravak turista       I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za kraći odmor
Lokin Boţidar,                               G4752 Trgovina na malo ţeljeznom robom,
direktor    G5246 Trgovina na malo ţeljeznom robom, bojama i      bojama i staklom u specijaliziranim
          staklom                        prodavaonicama
- -, Bez      G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim      G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
podataka      prodavaonicama preteţno hranom, pićima i        prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
          duhanskim proizvodima                 duhanskim proizvodima
Giacomo
Badioli, direktor
          B05021 Morska mrijestilišta i ribnjaci         A0321 Morska akvakultura
Gerard
Villemaire, ĉlan
Uprave      I61101 Pomorski i obalni prijevoz putnika         H5010 Pomorski i obalni prijevoz putnika
Emilija Galešić,
ĉlan Uprave
          B05011 Oceanski i morski ribolov            A0311 Morski ribolov
Harald
Lamprecht,
ĉlan Uprave  O92621 Djelatnosti marina                  R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
Frane Baĉkov,
ĉlan Uprave
          O9002 Skupljanje i odvoz drugog smeća         E3811 Skupljanje neopasnog otpada
Ante Vulin,
ĉlan Uprave     I6330 Djelatnosti putniĉkih agencija i turoperatora;
          ostale usluge turistima, d. n.             N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Frenzel Kai
Martin, ĉlan                                I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
Uprave       H5530 Restorani                    pripremu i usluţivanje hrane
Milan Vulin,
direktor
          G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Ante Ivas
o.i.br.
15612838, ĉlan F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)           F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Uprave
Ivan Jiskra,
ĉlan Uprave
         K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina      L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Jozo
Grabovĉić,
ĉlan Uprave  F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)          F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ronai Ernöne,
ĉlan Uprave  I63301 Djelatnosti putniĉkih agencija organizatora i
         turoperatora                      N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Milan Barešić,
ĉlan Uprave  I6321 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom       H5221 Usluţne djelatnosti u vezi s kopnenim
         prijevozu                       prijevozom
Vladimir
Pospišil, ĉlan
Uprave      H55231 Ostali smještaj za boravak turista       I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za kraći odmor
Justina
Vuĉkov, ĉlan
Uprave      K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina      L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Horst Kruger,
direktor
         G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- -, Bez
podataka
         H5510 Hoteli                      I5510 Hoteli i sliĉan smještaj
Otmar Voneš,
direktor
         H55231 Ostali smještaj za boravak turista       I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za kraći odmor
- -, Bez
podataka
         H55234 Ostali smještaj                 I5590 Ostali smještaj
Milan Juriĉin,
ĉlan Uprave   I63301 Djelatnosti putniĉkih agencija organizatora i
         turoperatora                      N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Mario Vulin,
ĉlan Uprave
         H5540 Barovi                      I5630 Djelatnosti pripreme i usluţivanja pića
Mladen Koceić,
ĉlan Uprave                               C1107 Proizvodnja osvjeţavajućih napitaka;
         DA15981 Proizvodnja mineralne vode           proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
Nino Maksan,
ĉlan Uprave   G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim   G4719 Ostala trgovina na malo u
         prodavaonicama                     nespecijaliziranim prodavaonicama
Eriden Livić,
ĉlan Uprave   K7420 Arhitektonske djelatnosti i inţenjerstvo te s  M7112 Inţenjerstvo i s njim povezano tehniĉko
         njima povezano tehniĉko savjetovanje          savjetovanje
Šimun
Vlahović, ĉlan                             I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
Uprave      H5530 Restorani                    pripremu i usluţivanje hrane
Ţeljkica                                K6619 Ostale pomoćne djelatnosti kod
Maksan, ĉlan   J6713 Pomoćne djelatnosti u financijskom        financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih
Uprave      posredovanju, d. n.                  fondova
Meijer
Frederikus,
ĉlan Uprave   G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Heike
Saadatpour,
ĉlan Uprave   O92622 Ostale sportske djelatnosti, osim marina    R9312 Djelatnosti sportskih klubova
Lovše Tomaţ,
ĉlan Uprave                               N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
         K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava   plovnih prijevoznih sredstava
DRAGO
KAUĈIĆ, ĉlan
Uprave      K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina      L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Helmut Frenzel
Holger, direktor
         I63302 Djelatnosti putniĉkih agencija posrednika    N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Svemir
Stojanov, ĉlan
Uprave     G5190 Ostala trgovina na veliko             G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Boris Vukić,
ĉlan Uprave
         H5510 Hoteli                      I5510 Hoteli i sliĉan smještaj
Ivan Miksa,
ĉlan Uprave   G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim       G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim
         proizvodima                      proizvodima
Roko Trošić,
ĉlan Uprave
         F4545 Ostali završni radovi              F4339 Ostali završni graĊevinski radovi
Branko
Bungur, ĉlan
Uprave     DA1552 Proizvodnja sladoleda               C1052 Proizvodnja sladoleda
Winkler Gabor,
ĉlan Uprave
         F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)        F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Mirhet Torić,
ĉlan Uprave
         F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)        F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
David Maksan,
ĉlan Uprave  G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim    G4719 Ostala trgovina na malo u
         prodavaonicama                     nespecijaliziranim prodavaonicama
Antonio Lokin,
ĉlan Uprave
         N8520 Veterinarske djelatnosti             M7500 Veterinarske djelatnosti
Gabor Winkler,
ĉlan Uprave                               N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
         K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava   plovnih prijevoznih sredstava
Werner
Grunauer, ĉlan                             N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
Uprave     K7122 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava    plovnih prijevoznih sredstava
Tihomir Tokić,
ĉlan Uprave
         G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Borislav
Vrebac, ĉlan   I63301 Djelatnosti putniĉkih agencija organizatora i
Uprave      turoperatora                      N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija
Ivica Vujasin,
ĉlan Uprave
         I6024 Cestovni prijevoz robe              H4941 Cestovni prijevoz robe
Zdravko Vulin,
ĉlan Uprave
         G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
  Broj    Veliĉina
zaposlenih  poduzeća    11 malo


     0 malo


     4 malo


     0 malo


     0 malo


     2 malo


     1 malo


    23 malo


     2 malo


    54 malo


     0 malo


    16 malo


     0 malo


     0 malo


    92 malo


     0 malo


     2 malo


     0 malo
3 malo


0 malo


1 malo


8 malo


0 malo


0 malo


0 malo


0 malo


0 malo


0 malo


1 malo


4 malo


2 malo


0 malo


3 malo


0 malo


1 malo


2 malo


2 malo
 0 malo


 0 malo


 1 malo


 6 malo


57 srednje


 1 malo


 0 malo


 0 malo


 3 malo


 3 malo


 0 malo


11 malo


 1 malo


 0 malo


 0 malo


 0 malo


 0 malo


 3 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa       Telefon   Telefax   E-mail
       1  1591533                Kakma , 23423   023/315120
                            Polaĉa
                APPELATIO d.o.o.
       2  1560239                Polaĉa bb, 23423  023/662720  023/662722  abk@abk.hr
                ASPHALT & BETON-    Polaĉa
                KNAFL d.o.o.
       3  2155001            Donja Jagodnja bb,
                        23423 Polaĉa, Donja
                BIRGIT d.o.o.  Jagodnja
       4  2301865            Jagodnja Donja bb,
                MODERNA GRADNJA 23423 Polaĉa
                d.o.o.
       5   623741            Polaĉa , 23423       023/662199
                        Polaĉa
                PLAC d.o.o.
       6  3887111            Polaĉa , 23423
                        Polaĉa
                POLAĈANKA d.o.o
       7   312347            Benkovaĉka cesta 1     023/343396  023/343396  somar@som
                        a, 23000 Polaĉa,                   ar.hr
                SOMAR, d.o.o.  Zadar
       8  3994635            Polaĉa bb bb, 23423    023/662126
                TRGO PRIJEVOZ- Polaĉa
                PERAIĆ d.o.o.
       9   528919            Kakma 74 , 23423      051/869136  023/662456
                ZRILIĆ-COMMERCE Polaĉa
                d.o.o.
                                                 Broj     Veliĉina
Kontakt osoba    Glavna djelatnost          Glavna djelatnost NKD2007       zaposlenih   poduzeća
Nada Novosel,
ĉlan Uprave     F45211 Podizanje zgrada       F4120 Gradnja stambenih i
           (visokogradnja)           nestambenih zgrada                 2 malo
Rudolf Candussi,
ĉlan Uprave     DI2661 Proizvodnja proizvoda od   C2361 Proizvodnja proizvoda od
           betona za graĊevinarstvo      betona za graĊevinarstvo           28 malo
GOJKO
PUPOVAC, ĉlan    G5134 Trgovina na veliko alkoholnim
Uprave        i drugim pićima           G4634 Trgovina na veliko pićima          1 malo
Mersudin Burkić,
ĉlan Uprave     F45211 Podizanje zgrada       F4120 Gradnja stambenih i
           (visokogradnja)           nestambenih zgrada                 1 malo
Milenko Zagorac,
ĉlan Uprave                       G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko   veliko                       6 malo
Zlatko Kaštelanac, G5139 Nespecijalizirana trgovina na
ĉlan Uprave    veliko hranom, pićima i duhanskim
           proizvodima             Nema podataka                   0 malo
Vjekoslav Sorić,                    B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i
ĉlan Uprave     CB1411 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa,
           kamena za gradnju         krede i škriljevca               20 malo
Vlado Peraić, ĉlan
Uprave
           I6024 Cestovni prijevoz robe    H4941 Cestovni prijevoz robe            2 malo
Darko Zrilić, ĉlan
Uprave                          G4631 Trgovina na veliko voćem i
           F4531 Elektroinstalacijski radovi  povrćem                      5 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa        Telefon    Telefax    E-mail
       1  1772023                Poslovna zona Grabi 023/344070   023/344072  info@adexnau
                             , 23241 Poliĉnik                 tica.com
                 ADEX NAUTIKA d.o.o.
       2  1011537                Murvica donja ,   023/276197
                             23000 Poliĉnik,
                 ALAN-TRADE, d.o.o.    Zadar
       3  3814700                Poslovna zona Grabi 023/250450   023/494644  alira@zd.htnet
                             , 23241 Poliĉnik                 .hr
                 ALIRA d.o.o.
       4  1563700                Murvica bb , 23000  023/205 205  023/205 155  afp@afp.hr
                             Poliĉnik, Zadar
                 ALUFLEXPACK, d.o.o.
       5   562726                Lovinac 30 , 23241  023/270110
                             Poliĉnik
                 BALJAK d.o.o.
       6  1554689                Suhovare 0 , 23241
                             Poliĉnik
                 BEDEMI d.o.o.
       7  3885348                Suhovare , 23241
                             Poliĉnik
                 BULJAT d.o.o.
       8  1582852                Don M. Ĉurkovića   023/302352  023/302351
                             14 a, 23000
                 CRESCO d.o.o.      Poliĉnik, Zadar
       9   414620                Murvica 1 , 23000  023/327573  023/327501  dalmat@zd.ht
                             Poliĉnik, Murvica                net.hr
                 DALMAT, d.o.o.
       10  2179300                Poliĉnik, Poslovna  023/493000  023/493039  info@kemopla
                             zona Grabi , 23241                st.hr
                 KEMOPLAST d.o.o.     Poliĉnik
       11  3500586                Poslovna zona    023/240153  023/244114  koruna@zd.ht
                             Murvica Donja ,                 net.hr
                 KORUNA, d.o.o.      23241 Poliĉnik
       12  1462733                Murvica bb , 23241  023/340500  023/340899  lignum@zd.ht
                             Poliĉnik                     net.hr
                 LIGNUM, d.o.o.
       13  1065858                Lovinac bb, 23241
                             Poliĉnik
                 LOVINAC, d.o.o.
       14  2377373                Mazije bb, 23000
                             Poliĉnik, Briševo
                 MARINA I SERVIS d.o.o.
       15  1374621                Briševo , 23241   023/302357  023/302337
                             Poliĉnik
                 MARLI, d.o.o.
       16  3768147                Poslovna zona Grabi 023/342444   023/342555  medita.do.zad
                             , 23000 Poliĉnik                 ar@zd.htnet.h
                 MEDITA, d.o.o.                              r
       17  3493300    NIN           Poslovna zona Grabi 023/301160   023/301170  nin-
                 ELEKTROCOMMERCE,     , 23241 Poliĉnik                 elektrocomme
                 d.o.o.                                  rce@zd.htnet.
                                                      hr
18  1731688              Grabi bb, 23241    051/329183  051/329183   oceanus@ri.t-
                    Poliĉnik                      com.hr
        OCEANUS d. o. o.
19  2386500              Poslovna zona Grabi
                    , 23241 Poliĉnik
        OKUS MORA d.o.o.
20  1288601              Poslovna zona Grabi 023/492030   023/319103   tgjergja@sas-
                    , 23241 Poliĉnik                  vektor.hr
        SAS-VEKTOR d.d.
21  2134080              Murvica bb, 23241
                    Poliĉnik
        TECTUM d.o.o.
22  3676617              Briševo 1 , 23000   023/251693  023/254315   ferdinand@teh
                    Poliĉnik, Briševo                 commerce.hr
        TEH-COMMERCE, d.o.o.
23  1195751              Poslovna zona Grabi 023/220175   023/323622
        TREND-INŢENJERING    , 23241 Poliĉnik
        d.o.o.
24  2253399              Visoĉane , 23241
                    Poliĉnik
        VRANIĆ d.o.o.
25  1166786              Komanuša bb,     023/354407
                    23241 Poliĉnik
        ZDRILIĆ d.o.o.
26  2090066  Zavod za poslovne    Murvica bb, 23000
        analize i savjetovanje  Poliĉnik, Murvica
        d.o.o.
27  2191628              Poliĉnik 9 , 23241    23354105    23213953
        ŠARIĆ NEKRETNINE     Poliĉnik
        d.o.o.
28  2180090              Poliĉnik 5 , 23241
        ŢITO MESNA        Poliĉnik
        INDUSTRIJA d.o.o.
29  1147862              Donja Murvica 157 , 023/312484   023/312482   cule-
                    23000 Poliĉnik,                  trade@zd.htne
        ĆULE TRADE, d.o.o    Murvica                      t.hr
30  1369857              Briševo 122 , 23000 023/271038
        ĆUSTIĆ COMMERCE     Poliĉnik, Zadar
        d.o.o.
                                                        Broj     Veliĉina
Kontakt osoba    Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007        zaposlenih   poduzeća
Danijel Pavlović,
ĉlan Uprave    DM3512 Gradnja i popravak ĉamaca za       C3012 Gradnja ĉamaca za razonodu
           razonodu i sportskih ĉamaca          i sportskih ĉamaca                16 malo
Mijo Šarlija, ĉlan                      C2811 Proizvodnja motora i turbina,
Uprave       DK2911 Proizvodnja motora i turbina, osim osim motora za zrakoplove i motorna
           motora za zrakoplove i motorna vozila     vozila                        0 malo
Vesna Hrunĉev-
Pešušić, ĉlan    I6340 Djelatnosti ostalih agencija u     H5229 Ostale prateće djelatnosti u
Uprave        prijevozu                   prijevozu                       5 malo
Alexander
Oborny,       DH2524 Proizvodnja ostalih proizvoda od    C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda
predsjednik     plastike                   od plastike                   436 veliko
Uprave
Boris Baljak, ĉlan
Uprave                               G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                        1 malo
Boris Štrkalj,
ĉlan Uprave                            F4329 Ostali graĊevinski instalacijski
           F4532 Izolacijski radovi           radovi                        3 malo
Šime Buljat,
direktor                              G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                      47 malo
Ana Lonĉar, ĉlan A01132 Uzgoj voća, oraha i sliĉnog
Uprave      orašastog voća, usjeva za pripremanje       A0125 Uzgoj bobiĉastog, orašastog i
           napitaka i zaĉina, osim vinogradarstva    ostalog voća                     5 malo
Marino Jukić,
ĉlan Uprave     K7222 Ostalo savjetovanje i pribavljanje   C2620 Proizvodnja raĉunala i
           programske opreme (softvera)         periferne opreme                   7 malo
Katica Piskar,
direktor       DH2521 Proizvodnja ploĉa, listova, cijevi i  C2221 Proizvodnja ploĉa, listova,
           profila od plastike              cijevi i profila od plastike           63 malo
Krste Kovaĉević,
ĉlan Uprave   G5243 Trgovina na malo obućom i          G4511 Trgovina automobilima i
           proizvodima od koţe              motornim vozilima lake kategorije        13 malo
Davor Jurjević,
ĉlan Uprave     DI2661 Proizvodnja proizvoda od betona za C2361 Proizvodnja proizvoda od
           graĊevinarstvo              betona za graĊevinarstvo               44 srednje
Krunoslav Strika,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u         G4719 Ostala trgovina na malo u
           nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama           1 malo
Damir Skorić,
ĉlan Uprave                            R9329 Ostale zabavne i rekreacijske
           O92621 Djelatnosti marina           djelatnosti                      0 malo
Marino Buovac,
ĉlan Uprave     G5020 Odrţavanje i popravak motornih
           vozila                    Nema podataka                     2 malo
Mirjana Ćuković,
ĉlan Uprave                            G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                      11 malo
Krešimir Budija,
ĉlan Uprave     G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
           nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama        150 veliko
Licinio Knez,                            C2825 Proizvodnja rashladne i
direktor      DK2923 Proizvodnja rashladne i         ventilacijske opreme, osim za
          ventilacijske opreme, osim za kućanstvo     kućanstvo                5 malo
Maja Blagus,
ĉlan Uprave     DA1520 Prerada i konzerviranje riba i ribljih C1020 Prerada i konzerviranje riba,
          proizvoda                   rakova i školjki              0 malo
Denis Vidaković,
direktor     DM3512 Gradnja i popravak ĉamaca za        C3012 Gradnja ĉamaca za razonodu
          razonodu i sportskih ĉamaca           i sportskih ĉamaca           53 malo
Josip Siĉić, ĉlan
Uprave                               L6831 Agencije za poslovanje
          K7031 Agencije za promet nekretninama      nekretninama               1 malo
Ferdinand Milin,  G5184 Trgovina na veliko raĉunalima,      G4651 Trgovina na veliko
ĉlan Uprave     perifernom i programskom opremom        raĉunalima, perifernom opremom i
          (softverom)                   softverom                6 malo
Zoran Lisica,
ĉlan Uprave     DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i C2511 Proizvodnja metalnih
          njihovih dijelova             konstrukcija i njihovih dijelova       12 malo
Denis Vranić,
ĉlan Uprave     DA1520 Prerada i konzerviranje riba i ribljih C1020 Prerada i konzerviranje riba,
          proizvoda                   rakova i školjki              0 malo
Marijan Zdrilić,                         F4322 UvoĊenje instalacija
direktor      F4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, vodovoda, kanalizacije i plina i
          grijanje, ventilaciju i hlaĊenje       instalacija za grijanje i klimatizaciju  5 malo
Nikolina Surać,
ĉlan Uprave     K7414 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i    M7022 Savjetovanje u vezi s
          upravljanjem                  poslovanjem i ostalim upravljanjem    0 malo
Marinko Šarić,
direktor                              F4120 Gradnja stambenih i
          F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)     nestambenih zgrada            0 malo
MARKO
PIPUNIĆ, ĉlan    DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje
Uprave       mesa                    C1011 Prerada i konzerviranje mesa      0 malo
Mladen Modrić,
ĉlan Uprave     G5212 Ostala trgovina na malo u         G4719 Ostala trgovina na malo u
          nespecijaliziranim prodavaonicama        nespecijaliziranim prodavaonicama    22 malo
Mladen Ćustić,
direktor
          M8041 Djelatnosti vozaĉke škole         P8553 Djelatnosti vozaĉkih škola     0 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa        Telefon   Telefax     E-mail
       1  1813307                Ulica Dragana    023/266069
                             Klanac Dadele 19 ,
                 ADRIAN PLAST d.o.o.   23242 Posedarje
       2  2000539                Islam Latinski bb,
                             23242 Posedarje
                 ADRIATIKA d.o.o.
       3  1977997                Polići Ĉikar 3 /a,
                             23242 Posedarje
                 ARETE d.o.o.
       4   750441                 Islam Latinski,   023/279025  023/279003   bralatrade@z
                              Zaseok Grguric 5 ,                d.t-com.hr
                 BRALA TRADE d.o.o.     23242 Posedarje
       5  1198408                 Ulica Braće Radić bb 01/3893879  01/3893879
                 BRALA-GRADITELJSTVO , 23242 Posedarje
                 d.o.o.
       6  1518020                 Ulica Dragana
                              Klanac Dadele bb ,
                 COOCOI d.o.o.       23242 Posedarje
       7  1822616                 Športska ulica 1 ,
                              23242 Posedarje
                 Djeĉji vrtić MALI PRINC
       8   399698                 Trg mart.      023/7887024 023/7887025   ers-
                              Posedarskog 1 /a,                mobil@ck.htn
                 ERS-MOBIL d.o.o.      23242 Posedarje                 et.hr
       9  2442779                 Put Vinjerca 13 ,
                              23247 Posedarje,
                 FENESTRA d.o.o.      Vinjerac
       10  1448960                 Obala Ante Damira 023/266353
                              Klanac 8 , 23242
                 IGLUN KOMERC, d.o.o.    Posedarje
       11  2301580                 Ante Starĉevića bb,
                              23242 Posedarje
                 JURIĈEVIĆ d.o.o.
       12  1213016                 Put Vinjerca 13 ,    23201010   23201020
                 K. A. M. G. R. A. D. d. o. 52420 Posedarje,
                 o.             Vinjerac
       13  1666410                 Ante Starĉevića 20 , 023/266441
                              23242 Posedarje
                 KATARO d.o.o.
       14   872580                 Posedarje , 23242
                 KOLĈEG & NNM d.o.o. u Posedarje
                 likvidaciji
       15  2108879                 Vukovarska 13 ,
                 KONCUL GRADNJA       23242 Posedarje
                 d.o.o.
       16  1547470                 Ulica Braće Radić 22 023/266234
                              b, 23242 Posedarje
                 KRŠI d.o.o.
       17  1998099                 Posedarje 107 ,
                              23242 Posedarje
                 LABRUM d.o.o.
       18  2204401                 Svrdlac 6 , 23242
                              Posedarje
                 LAPIS d.o.o.
19  1495569              Slivnica gornja 149 , 023/254565  023/254566
                    23247 Posedarje,
        LERGA-GRADNJA d.o.o.  Vinjerac-Slivnica
20  775525              POSEDARJE ,
                    23242 Posedarje
        LUIN, d.o.o.
21  706264              Ispod crkve 8 ,   023/275047
                    23247 Posedarje,
        MAGAŠ FISHING d.o.o.  Vinjerac
22  3673979              Ante Starĉevića bb 023/266516   023/266518  marijan-
        MARIJAN COMMERCE    bb, 23242 Posedarje               commerce@z
        d.o.o.                                  d.t-com.hr
23  1058746              Slivnica donja,   023/333855
                    Hasana Kikića 15 ,
        MAURICIJUS d.o.o.    23247 Posedarje,
24  1644629              Vinjerac cesta 19 ,
                    Jadranska
                    23242 Posedarje
        OTOMIŠ PROJEKT d.o.o.
25  1503839              Posedarje 24 , 23242
                    Posedarje
        PANONONIJA, d.o.o.
26  2096307              Trg Martina
        POSEDARJE RIVIJERA   Posedarskog 1 ,
        d.o.o.         23242 Posedarje
27  1273787              Ulica D. Klanca    023/266470
        PRŠUT-POSEDARJE     Dadele 6 , 23242
        d.o.o.         Posedarje
28  1259377              Jadranska ulica 40 ,  023/266227  023/332018  info@prsutan
                    23242 Posedarje                 a-posedarje.hr
        PRŠUTANA d.o.o.
29  657689              Ćoze 18 , 23247    023/275171  023/275171  slavko.coza@
                    Posedarje, Vinjerac               zd.t-com.hr
        PUNTICA, d.o.o.
30  2037521              Ulica Sv.Duh 3 a,
                    23242 Posedarje
        ROYAL MONTAGU d.o.o.
31  1867172              Jadranska Ulica 48 ,
                    23242 Posedarje
        TEMA d.o.o.
32  478504              Nikice Gundića bb 52 023/266310   023/266474
        TO - ŠI COMMERCE,    , 23242 Posedarje
        d.o.o.
33  1687638             Ulica Ivana Gorana 023/266524     023/266843
                   Kovaĉića 16 , 23242
        TRGOVINA BRALA d.o.o. Posedarje
34  2050226  VOĆARSTVO i      Ante Starĉevića 53 ,
        VINOGRADARSTVO    23242 Posedarje
        d.o.o.
35  1785885             Obala Ante Damira
                   Klanac 12 , 23242
        ZURAK-PLAN d.o.o.   Posedarje
                                                           Broj
Kontakt osoba   Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007            zaposlenih
Rajko Brala,
ĉlan Uprave    DD2030 Proizvodnja graĊevinske stolarije i  C2223 Proizvodnja proizvoda od plastike za
          elemenata                   graĊevinarstvo                      0
Ante Mršić, ĉlan
Uprave
          DC19301 Serijska proizvodnja obuće      C1520 Proizvodnja obuće                  0
Vanja Gole
Reberšak,    K7414 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i   M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
direktor     upravljanjem                  ostalim upravljanjem                    0
Roko Brala, ĉlan
Uprave      K7420 Arhitektonske djelatnosti i inţenjerstvo M7112 Inţenjerstvo i s njim povezano
          te s njima povezano tehniĉko savjetovanje   tehniĉko savjetovanje                   1
Vjekoslav Brala,
ĉlan Uprave   K7420 Arhitektonske djelatnosti i inţenjerstvo M7112 Inţenjerstvo i s njim povezano
          te s njima povezano tehniĉko savjetovanje   tehniĉko savjetovanje                   1
Klaus Welponer,
predsjednik
Uprave      G5190 Ostala trgovina na veliko         G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko        4
Vjekoslava
Peroš, zastupnik
          M80101 Predškolsko obrazovanje        P8510 Predškolsko obrazovanje               1
Emilija Vabec,
direktor      K7412 Raĉunovodstveni, knjigovodstveni i   M6920 Raĉunovodstvene, knjigovodstvene i
          revizijski poslovi; porezno savjetovanje   revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje       1
- -, Bez
podataka      DJ2812 Proizvodnja graĊevinske stolarije od  C2512 Proizvodnja vrata i prozora od
          metala                    metala                          0
Julio-Mladen
Vukadin, ĉlan
Uprave       B05011 Oceanski i morski ribolov       A0311 Morski ribolov                   0
Ivica Juriĉević,
ĉlan Uprave
          DA1593 Proizvodnja vina            C1102 Proizvodnja vina od groţĊa             0
Mladenko
Budan, direktor                         I5520 Odmarališta i sliĉni objekti za kraći
          F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    odmor                           1
BORIS
KATARO, ĉlan    G52487 Ostala trgovina na malo u       G4778 Ostala trgovina na malo novom
Uprave       specijaliziranim prodavaonicama        robom u specijaliziranim prodavaonicama          2
Mate Kolĉeg,                           G4722 Trgovina na malo mesom i mesnim
ĉlan Uprave                           proizvodima u specijaliziranim
          G51900 Ostala trgovina na veliko       prodavaonicama                      0
Mladen Koncul,
ĉlan Uprave                           I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata
          H5530 Restorani                za pripremu i usluţivanje hrane              1
Vjekoslav Brala,
ĉlan Uprave   DI2661 Proizvodnja proizvoda od betona za    C2361 Proizvodnja proizvoda od betona za
          graĊevinarstvo                graĊevinarstvo                      3
Krešimir Brala,
direktor      G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim   G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim
          proizvodima                  proizvodima                        1
Senka Turudić,
ĉlan Uprave    G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim   G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim
          proizvodima                  proizvodima                        1
Luka Lerga, ĉlan                         G4775 Trgovina na malo kozmetiĉkim i
Uprave      G5233 Trgovina na malo kozmetiĉkim i       toaletnim proizvodima u specijaliziranim
          toaletnim proizvodima             prodavaonicama                9
Mirjana Zurak
Friese, ĉlan    I6330 Djelatnosti putniĉkih agencija i
Uprave       turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.  N7911 Djelatnosti putniĉkih agencija     1
Josip Magaš,
ĉlan Uprave
          B05011 Oceanski i morski ribolov        Nema podataka                0
Ivica Juriĉević,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
          nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama      22
Josip Lerga,
ĉlan Uprave    G5272 Popravak elektriĉnih aparata za     S9522 Popravak aparata za kućanstvo te
          kućanstvo                   opreme za kuću i vrt             0
Igor Doljanin,
ĉlan Uprave    F4511 Rušenje graĊevinskih objekata i
          zemljani radovi                Nema podataka                9
Ljerka Klanac,
ĉlan Uprave                          G4520 Odrţavanje i popravak motornih
          G5020 Odrţavanje i popravak motornih vozila vozila                     4
ŢELJAN
KONSUO, ĉlan
Uprave       H5510 Hoteli                  I5510 Hoteli i sliĉan smještaj        0
Dragan
Šimurina,     DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje
direktor      mesa                      C1011 Prerada i konzerviranje mesa      3
Zdenko Kojić,
ĉlan Uprave    DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje
          mesa                      C1011 Prerada i konzerviranje mesa     22
Slavko Ćoza,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
          nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama      5
Martin Gospić,
ĉlan Uprave                            F4120 Gradnja stambenih i nestambenih
          F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    zgrada                    6
Mate Deţmalj,   DD20101 Proizvodnja piljene graĊe; osim
ĉlan Uprave    nesastavljenoga materijala za podove;
          impregnacija drva               C1610 Piljenje i blanjanje drva       2
Ţarko Klanac,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
          nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama      22
Ivan Brala, ĉlan                         G4722 Trgovina na malo mesom i mesnim
Uprave                              proizvodima u specijaliziranim
          F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    prodavaonicama                2
Sanja Koţul,    A01132 Uzgoj voća, oraha i sliĉnog
ĉlan Uprave    orašastog voća, usjeva za pripremanje     A0125 Uzgoj bobiĉastog, orašastog i
          napitaka i zaĉina, osim vinogradarstva     ostalog voća                 0
Ivan Zurak, ĉlan
Uprave      F4512 Pokusno bušenje i sondiranje terena    F4313 Pokusno bušenje i sondiranje terena
          za gradnju                   za gradnju                  0
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv   Adresa       Telefon   Telefax    E-mail
       1  1389084                 Stankovci bb ,   023/380374         office@aim-
                              23422 Stankovci                natura.com
                 A. I. M. NATURA d. o. o.
       2  2174987                 Bila Vlaka 24 ,
                 ADRIA INVESTICIJE     23422 Stankovci
                 d.o.o.
       3  1231383                 Stankovci , 23422
                              Stankovci
                 ANSELMO d.o.o.
       4  1700723               Ante Starĉevića 1 023/682100
                            , 23420 Stankovci,
                 BANJEVCI d.o.o.    Benkovac
       5   414310               Banjevci 130 ,   023/632186
                 BRKOVIĆ - COMMERCE 23422 Stankovci
                 d.o.o.
       6  1615629               Kralja Dmitra   023/681399
                            Zvonimira 10 ,
                 GRADINA-TRADE, d.o.o. 23420 Stankovci,
       7  1909339               Benkovac 82 ,
                            Stankovci
                            23422 Stankovci
                 ORNATUS d.o.o.
       8  1673980               Hrvatske vlade 1 , 023/682040     023/682 012  ostrea@zd.t-
                            23422 Stankovci                   com.hr
                 OSTREA d.o.o.
       9  3998487               HRVATSKE      023/682012     023/682012  pape-
                            VLADE 1 , 23422                   sons@zd.htnet.
                 PAPE & SONS d.o.o.  Stankovci                      hr
       10  3888991    PERICA-        Crljenik 61 ,   023/380355     023/380128  radenko.perica
                 MEĐUNARODNI      23422 Stankovci                   @zd.htnet.hr
                 TRANSPORT, d.o.o.
       11  1273248               Budak bb , 23422 023/230058
                            Stankovci
                 PREŠA BUDAK d.o.o.
       12  3451577               Stankovci 160 ,  023/380003     023/380167  probis@zd.t-
                            23422 Stankovci                   com.hr
                 PROBIS d.o.o.
       13  1599631               Poslovna zona   044/534533     044/534532  info@promarine
                            Novi Stankovci                   .hr
                 PROMARINE d.o.o.   bb, 23422
       14   348473               Stankovci bb ,
                            Stankovci     023/380186     022/466586  saraden@si.htn
                            23422 Stankovci                   et.hr
                 SARAĐEN d.o.o.
       15  2389240               Crljenik 41 ,
                 SOLARNA AVENIJA    23422 Stankovci
                 d.o.o.
       16   406392               Velim 32 , 23422 023/380104      023/380104
                            Stankovci
                 STARI VELIM d.o.o.
       17   854905               Stankovci bb ,
                            23422 Stankovci
                 TUP-MILETIĆ d.o.o.
18  126543           Dobra Voda ,   023/631089  022/351183  info@zidex.hr
                 23422 Stankovci
        ZIDEX d.o.o.
19  1099604           Šetalište kneza 023/681976
                 Branimira 45 c,
        ĆIROMIRO d.o.o.  23420 Stankovci,
20  2164892           Benkovac 160 ,
                 Stankovci    023/380003  023/380167
                 23422 Stankovci
        ĈAĈIĆ d.o.o.
                                                               Broj
Kontakt osoba    Glavna djelatnost                   Glavna djelatnost NKD2007            zaposlenih
Branko Morić,
ĉlan Uprave     G5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim       G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim
          proizvodima                      proizvodima                          0
RAYMOND
DAVID       K7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja
GRIFFITHS, ĉlan nekretnina                        F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade        0
Uprave
Ante Klarić, ĉlan
Uprave      A01121 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i
          sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva  A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja        1
Zorka Brković,
direktor      G5222 Trgovina na malo mesom i mesnim         G4722 Trgovina na malo mesom i mesnim
          proizvodima                      proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama         3
Branko Brković,
ĉlan Uprave
          G5190 Ostala trgovina na veliko            G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko          2
Mario Miletić, ĉlan G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim      G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
Uprave       prodavaonicama preteţno hranom, pićima i       prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
          duhanskim proizvodima                 duhanskim proizvodima                     4
Vesna SaraĊen,
ĉlan Uprave     K7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja
          nekretnina                      F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade      11
Neven Badurina,
ĉlan Uprave     DA1520 Prerada i konzerviranje riba i ribljih     C1020 Prerada i konzerviranje riba, rakova i
          proizvoda                       školjki                         72
Krešimir Bralić,
ĉlan Uprave
          DH2522 Proizvodnja ambalaţe od plastike        C2222 Proizvodnja ambalaţe od plastike            0
Radenko Perica,
ĉlan Uprave
          I6024 Cestovni prijevoz robe             H4941 Cestovni prijevoz robe                 1
Fabijan Orlović,
ĉlan Uprave
          F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)        F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada         1
Boris Ĉaĉić, ĉlan
Uprave                                  C2899 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne
          DK2912 Proizvodnja crpki i kompresora         namjene, d. n.                        5
Diana
Roţanković,                                G4511 Trgovina automobilima i motornim
direktor      G50102 Trgovina na malo motornim vozilima       vozilima lake kategorije                   2
Marko SaraĊen,
ĉlan Uprave                                B0811 VaĊenje ukrasnoga kamena i kamena za
          CB1421 VaĊenje šljunka i pijeska           gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca       75
Darko Grubić,
ĉlan Uprave
          E4013 Distribucija i trgovina elektriĉnom energijom  D3513 Distribucija elektriĉne energije            0
Nediljko Vunić,
ĉlan Uprave
          I6024 Cestovni prijevoz robe             Nema podataka                         8
Ante Miletić,
direktor
          DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa    C1011 Prerada i konzerviranje mesa              5
Zvonko Šimunac,
ĉlan Uprave   G5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim G4719 Ostala trgovina na malo u
          prodavaonicama                  nespecijaliziranim prodavaonicama       1
Marijan Orlović,  G51880 Trgovina na veliko poljoprivrednim
direktor      strojevima, prikljuĉcima i oruĊem, ukljuĉujući  G4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom
          traktore                     za motorna vozila               4
Boris Ĉaĉić, ĉlan
Uprave      DK2942 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za
          obradu metala                  C2841 Proizvodnja strojeva za obradu metala  4
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


malo


srednje


malo


malo


malo
malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa          Telefon    Telefax
       1  3929345                Jadranska cesta bb ,
                 ADRIANA COMMERCE,    23244 Starigrad,
                 d.o.o.         Starigrad Paklenica
       2  1008188                Paklenica 17 , 23244   023/369556  023/369556
                             Starigrad, Starigrad
                 BARTER PROMET d.o.o.  Paklenica
       3  3594688                Put Murvice 44 a,    023/241301  023/241381
                             23000 Starigrad,
                 BOROVI POTOCI d.o.o.  Zadar
       4  1891456                Petra Zoranića 5 ,
                             23244 Starigrad,
                 DONAT-lex d.o.o.    Starigrad Paklenica
       5  1283405                dr. Franje TuĊmana    023/369677
                             17 , 23244 Starigrad,
                 ENCIAN d.o.o.      Starigrad Paklenica
       6  1426630                Dr. Franje tuĊmana    023/209050  023/209073
                             14 , 23244
                 HOTEL ALAN d.d.     STARIGRAD,
       7  3490661                Starigrad Paklenica
                             Jose Dokoze 20 ,     023/369304  023/359191
                 HOTEL VICKO       23244 Starigrad,
                 COMMERCE, d.o.o.    Starigrad Paklenica
       8   904635                Dr. franje TuĊmana    023/369156  023/369156
                             111 , 23244 Starigrad,
                 KOMA-MARAS, d.o.o.   Starigrad Paklenica
       9  2215870                Varaţdinska 11 ,      51211600   51214724
                             23244 Starigrad
                 MORE VELEBITA d.o.o.
       10  2184923                Josipa Jurja
                             Stosmayera 12 ,
                 PASTOR d.o.o.      23244 Starigrad
       11  3926141                Seline , 23244      023/
                 PODGORJE-PROMET,    Starigrad, Starigrad
                 d.o.o.         Paklenica
       12  3571190                Jose Dokoza BB ,     023/369097  023/369128
                             23244 Starigrad,
                 ŢDRILO,d.o.o.      Starigrad Paklenica
E-mail     Kontakt osoba    Glavna djelatnost
        Marin Marasović,
        ĉlan Uprave   G5212 Ostala trgovina na malo u
                  nespecijaliziranim prodavaonicama
        Enver        G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
        Karabegović, ĉlan  prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
        Uprave       duhanskim proizvodima
borovi-    Nikola Dokoza,   G51 Trgovina na veliko i posredovanje u
potoci@zd.htne ĉlan Uprave     trgovini, osim trgovine motornim vozilima i
t.hr                motociklima
        Ante Kolega, ĉlan
        Uprave
                  K7440 Promidţba (reklama i propaganda)
        Milka Marasović,  G5211 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
        ĉlan Uprave     prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
                  duhanskim proizvodima
alan@zadar.ne Jole Petriĉević,
t       ĉlan Uprave
                  H5510 Hoteli
info@hotel-  Vicko Katić, ĉlan
vicko.hr    Uprave
                  H5510 Hoteli
info@koma-   Tomislav
maras.hr    Marasović, ĉlan
        Uprave       G5190 Ostala trgovina na veliko
        Denis Jukić, ĉlan
        Uprave       K7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja
                  nekretnina
        Jaroslav Pastor,
        ĉlan Uprave
                  K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
        Josip Bucić, ĉlan
        Uprave
                  I6024 Cestovni prijevoz robe
        Kneţević Ĉedo,
        ĉlan Uprave     G5212 Ostala trgovina na malo u
                  nespecijaliziranim prodavaonicama
                          Broj     Veliĉina
Glavna djelatnost NKD2007            zaposlenih   poduzeća


G4719 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama               1 malo
G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima                     1 malo


F4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga        16 malo

M7311 Agencije za promidţbu (reklamu i
propagandu)                          0 malo
G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama preteţno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima                     5 malo


I5510 Hoteli i sliĉan smještaj             119 srednje


I5510 Hoteli i sliĉan smještaj                7 malo


G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko        10 malo


F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade        0 malo


L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina          0 malo


Nema podataka                         0 malo

G4719 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama               2 malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa          Telefon   Telefax
       1  1669869                Prkos 8 , 23223     023/251070
                             Škabrnja
                BUTIĆ d.o.o.
       2  2385279                Prkoških domoljuba 4 ,
                             23223 Škabrnje, Prkos
                BUTIĆ GRADNJA d.o.o.
       3  2074397                Škabrnje 172 , 23223
                             Škabrnje
                MILJANIĆ d.o.o.
       4  2038854                Put Bilavera 77 ,
                             23223 Škabrnje
                MOTO-AUTO d.o.o.
       5  2218372                Put Bilavera 77 ,
                             23223 Škabrnje
                MOTO-ŠKABRNJA d.o.o.
       6   516767                Put Bilavera i Raţova  023/637210  023/317074
                             bb , 23223 Škabrnja
                ŠKABRNJE-PROMET d.o.o.
                                                   Broj
E-mail  Kontakt osoba   Glavna djelatnost         Glavna djelatnost NKD2007      zaposlenih
     Anka Butić, ĉlan
     Uprave       I61101 Pomorski i obalni prijevoz H5010 Pomorski i obalni prijevoz
              putnika              putnika                     1
     Ante Butić, ĉlan
     Uprave       F45212 Izgradnja objekata     F4299 Gradnja ostalih graĊevina
              niskogradnje           niskogradnje, d. n.               3
     Ivica Miljanić,
     ĉlan Uprave    K7011 Stvaranje novih       F4110 Organizacija izvedbe
              nekretnina i prodaja nekretnina  projekata za zgrade               1
     Ratko Bilaver,
     ĉlan Uprave    G50101 Trgovina na veliko     G4511 Trgovina automobilima i
              motornim vozilima         motornim vozilima lake kategorije        1
     Marijana Bilaver,
     ĉlan Uprave    G50102 Trgovina na malo      G4511 Trgovina automobilima i
              motornim vozilima         motornim vozilima lake kategorije        2
     Zdenko Kardum,
     ĉlan Uprave
              I6024 Cestovni prijevoz robe   H4941 Cestovni prijevoz robe           2
 Veliĉina
 poduzećamalo


malo


malo


malo


malo


malo
Redni broj    Matiĉni broj  Skraćena tvrtka/naziv  Adresa        Telefon    Telefax  E-mail
       1  1685872                Ulica XVIII 18 /a,  023/333121 023/333121  dalmatino.d.o.
                             23222 Zemunik                 o.zadar@zd.t-
                 DALMATINO d.o.o.    Donji                     com.hr
       2  2235048                Goleš 6 , 23222
                             Zemunik Donji,
                 DRAŢIĆ d.o.o.      Zemunik Gornji
       3  1846060                Zemunik Donji ,
                             23222 Zemunik
                 FABIJAN-STAKLO d.o.o. Donji, Zemunik
       4   606260                Galovac , 23222    023/392020
                 GALOVAC-COMMERCE Zemunik Donji,
                 d.o.o.         Zemunik
       5  2410974                Smoković 23 /a,
                             23222 Zemunik
                 KEŠKIĆ GRADNJA d.o.o. Donji, Smoković
       6  1959719                Slavka Batušića 5   023/340155
                             /a, 23000 Zemunik
                 KEŠKIĆ d.o.o.      Donji, Zadar
       7  1985213                Donji Zemunik 1 ,
                             23222 Zemunik
                 KOLGJERAJ d.o.o.
                 LIPA KOMERC       Donji, Zemunik
       8  1671081    Trgovinsko graĊevinsko Smoković 23 a,     023/276243 023/276242
                 društvo, d.o.o., Glavna 23222 Zemunik
                 podruţnica Zadar za   Donji, Zemunik
       9   918199                Galovac , 23222
                             Zemunik Donji,
                 MADIBU LOVRE d.o.o.   Zemunik
       10  2250683                XVI ulica br. 16,
                             23222 Zemunik
                 MANUS d.o.o.
       11  2394880                Ulica II 36 , 23222
                             Zemunik Donji,
                 OKVIR d.o.o.      Zemunik Gornji
       12   792098                Splitska 9 , 23000  023/351164 023/302000  peric@trpimir.
                             Zemunik Donji,                hr
                 P.T.P. TRPIMIR d.o.o.  Zadar
       13  1623079                Zemunik Donji,    098 303363
                 PILOT TRAINING     Zraĉna luka bb,
                 NETWORK d.o.o.     23222 Zemunik
       14  1473646                Donji, Zemunik I
                             D. Zemunik Ulica     2308207       pregrad@preg
                             16 , 23222                  rad.hr
                 PREGRAD d.o.o.     Zemunik Donji,
       15  2250985                Zemunik br. 16,
                             XVI ULICA
                             23222 Zemunik ,
                 PUNTA d.o.o.      23222 Zemunik
       16  2353415                Donji II 36 , 23222
                             Ulica
                             Zemunik Donji,
                 SAT d.o.o.       Zemunik Gornji
       17  1961438                Gornji Zemunik bb,
                             23222 Zemunik
                 SIMONIĈ d.o.o.     Donji, Zemunik
       18  2410770                Smoković 23 a,
                             23222 Zemunik
                 TADIĆ & KOCH d.o.o.   Donji, Smoković
19  560243             Smoković 11 ,    023/327600 023/329060  zadarcolor.pro
                  23222 Zemunik                daja@email.t-
        ZADAR COLOR d.o.o.  Donji                    com.hr
20  2394901            Ulica II 36 , 23222
                  Zemunik Donji,
        ZID d.o.o.      Zemunik Gornji
21  2429632            Zemunik 99 ,
                  23222 Zemunik
        ŠARE d.o.o.     Donji
                                                        Broj    Veliĉina
Kontakt osoba    Glavna djelatnost               Glavna djelatnost NKD2007         zaposlenih  poduzeća
Davor Krnĉević,
direktor       DA1513 Proizvodnja proizvoda od mesa i    C1013 Proizvodnja proizvoda od
           mesa peradi                  mesa i mesa peradi                 1 malo
DAMIR DRAŢIĆ,    A01132 Uzgoj voća, oraha i sliĉnog
ĉlan Uprave     orašastog voća, usjeva za pripremanje     A0125 Uzgoj bobiĉastog, orašastog i
           napitaka i zaĉina, osim vinogradarstva    ostalog voća                    0 malo
Ante Fabijan, ĉlan
Uprave                               C2312 Oblikovanje i obrada ravnog
           DI2612 Oblikovanje i obrada ravnoga stakla  stakla                       2 malo
Sašo Vujević,
ĉlan Uprave                            G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                       0 malo
- -, Bez podataka
                                  F4120 Gradnja stambenih i
           F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)    nestambenih zgrada                 8 malo
Josip Keškić, ĉlan                         G4673 Trgovina na veliko drvom,
Uprave       G51532 Trgovina na veliko graĊevinskim     graĊevinskim materijalom i
           materijalom i sanitarnom opremom       sanitarnom opremom                 7 malo
Mihill Kolgjeraj,                         C1071 Proizvodnja kruha; proizvodnja
ĉlan Uprave     DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svjeţe   svjeţih peciva, slastiĉarskih proizvoda
           tjestenine i kolaĉa              i kolaĉa                      3 malo
Ilija Keškić,
zastupnik podr.                          F4120 Gradnja stambenih i
koji zastupa inoz. F45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)     nestambenih zgrada                 0 malo
osn. Burĉul,
Marko
ĉlan Uprave                            I5630 Djelatnosti pripreme i
           H5540 Barovi                 usluţivanja pića                  0 malo
Janko Jurca, ĉlan
Uprave      K7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja    F4110 Organizacija izvedbe projekata
           nekretnina                  za zgrade                     0 malo
Milivoj Ţupan,
ĉlan Uprave     G5212 Ostala trgovina na malo u        G4719 Ostala trgovina na malo u
           nespecijaliziranim prodavaonicama       nespecijaliziranim prodavaonicama         0 malo
Trpimir Perić, ĉlan A01132 Uzgoj voća, oraha i sliĉnog
Uprave       orašastog voća, usjeva za pripremanje     A0125 Uzgoj bobiĉastog, orašastog i
           napitaka i zaĉina, osim vinogradarstva    ostalog voća                    3 malo
Jurgen Weleczka,
direktor                              G4690 Nespecijalizirana trgovina na
           G5190 Ostala trgovina na veliko        veliko                      15 malo
Krešimir
Prepolec, direktor F45231 Izgradnja autocesta i drugih cesta,
           uzletišta u zraĉnim lukama          F4211 Gradnja cesta i autocesta          17 malo
Janko Jurca, ĉlan
Uprave      K7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja    F4110 Organizacija izvedbe projekata
           nekretnina                  za zgrade                     0 malo
Ivana Ţupan
o.i.br. 102202856, G5212 Ostala trgovina na malo u         G4719 Ostala trgovina na malo u
ĉlan Uprave    nespecijaliziranim prodavaonicama        nespecijaliziranim prodavaonicama         0 malo
Ivan Simoniĉ,
direktor                              G4751 Trgovina na malo tekstilom u
           G5241 Trgovina na malo tekstilom       specijaliziranim prodavaonicama          0 malo
- -, Bez podataka
                                  L6810 Kupnja i prodaja vlastitih
           K7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina  nekretnina                     0 malo
Suad Sedić, ĉlan
Uprave                            G4690 Nespecijalizirana trgovina na
          G5190 Ostala trgovina na veliko      veliko                9 malo
Milivoj Ţupan,
ĉlan Uprave    G5212 Ostala trgovina na malo u      G4719 Ostala trgovina na malo u
          nespecijaliziranim prodavaonicama     nespecijaliziranim prodavaonicama   0 malo
- -, Bez podataka G5245 Trgovina na malo elektriĉnim      G4754 Trgovina na malo elektriĉnim
          aparatima za kućanstvo, radioureĊajima i TV aparatima za kućanstvo u
          ureĊajima                  specijaliziranim prodavaonicama   1 malo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:749
posted:8/18/2011
language:Croatian
pages:72