Docstoc

2. Metodologija kreiranja strategije razvoja - Doboj Istok

Document Sample
2. Metodologija kreiranja strategije razvoja - Doboj Istok Powered By Docstoc
					STRATEGIJA RAZVOJA OPDINE DOBOJ ISTOK
        (NACRT)
      Novembar 2010.
                    1
Sadržaj

1.   Uvod ..........................................................................................................................................4

2.   Metodologija kreiranja strategije razvoja ....................................................................................6

3.   Strateška platforma ....................................................................................................................7

 3.1. Izvod iz socio-ekonomske analize opdine Doboj Istok .................................................................. 7
 3.2. Strateško fokusiranje .................................................................................................................. 20
 4. 3. Vizija i strateški ciljevi razvoja ..................................................................................................... 23
5 Sektorski razvojni planovi ......................................................................................................... 30

   5.1. Plan lokalnog ekonomskog razvoja ............................................................................................. 30
    5.1.1. Fokusiranje .......................................................................................................................... 30

    5.1.2.    Razvojni ciljevi ekonomskog razvoja ................................................................................... 32

    V.1.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................................... 36

    Inicijative međuopdinske saradnje...................................................................................................... 36

    V.1.4.    Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima ....................................................................... 39

   5.2. Plan društvenog razvoja .............................................................................................................. 40
    5.2.1. Fokusiranje .......................................................................................................................... 40

    5.2.2.    Razvojni ciljevi društvenog razvoja ..................................................................................... 42

    5.2.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................................... 44

    Inicijative međuopdinske saradnje...................................................................................................... 44

    5.1.4.    Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima ....................................................................... 49

   5.1. Plan zaštite životne sredine ........................................................................................................ 50
    5.1.1. Fokusiranje .......................................................................................................................... 50

    5.1.2.    Ciljevi zaštite životne sredine .............................................................................................. 52

    5.1.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................................... 54

    Inicijative međuopdinske saradnje...................................................................................................... 54

    5.1.4.    Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima ....................................................................... 57

5. OPERATIVNI DIO .......................................................................................................................... 58

                                                                           2
 5.1. Plan implementacije integrisane strategije razvoja ......................................................................... 58
  5.1.1. Plan implementacije za 2011 – 2013 ........................................................................................ 58

 5.2. Finansijski plan imlementacije strategije razvoja ............................................................................ 65
  5.2.1. Indikativni finansijski plan za period 2011 – 2013. godina ....................................................... 65

   5.2.2. Akcioni plan za projekte koji se implementiraju u prvoj godini ................................................ 73

   5.2.3. Detaljan finansijski plan za projekte koji se implementiraju u 2011. godini ............................ 81

 5.3. Plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potenacijala ........................................................ 85
 5.4. Pradenje, ocjenjivanje i ažuriranje strategije razvoja ....................................................................... 86
 5.5. Sinteza strategije .............................................................................................................................. 87
  Pregled glavnih elemenata strategije Doboj Istoka ............................................................................ 87

Aneks 1. Okvirna finansijska konstrukcija za sve sektore ................................................................. 89

Aneks 2. Projektni obrasci za prioritetne projekte sa procjenom indikatora ....................................... 95
                                                                             3
1.   Uvod
Opdina Doboj Istok je kao lokalna zajednica nastala Odlukom Federalnog parlamenta o konstituisanju
novih opdina u FBiH i izmjeni područja opdina podjeljenih međuentiteskom crtom donešenom
24.02.1998. godine.

Intenzivan privredni rast na području Opdine zabilježen je u prvih 5 godina njenog zvaničnog postojanja,
dok kasnije dolazi do intezivnog razvoja komunalne i društvene infrastrukture.

Ukupno posmatrano ovi procesi su se u dobroj mjeri odvijali bez prisustva temeljnih planskih
dokumenata i bez dugoročnog strateškog plana razvoja.

Od strateških razvojnih dokumenata u opdini Doboj Istok su u dosadašnjem periodu usvojeni: Strateški
plan ekonomskog razvoja za period 2004-2012 god., Plan kapitalnih investicija, Komunikacijska strategija
i Plan upravljanja ljudskim resursima.

Dinamičan stihijski razvoj je sam po sebi nametao potrebne izrade sveobuhvatnog razvojnog plana zbog
čega je opdina Doboj Istok i prihvatila da uđe u pilot projekat izrade Integrisane strategije lokalnog
razvoja.

U ovaj projekat su uključene 24 opdine sa čitave teritorije BiH, a rezultat je zajedničke ideje Švicarske
organizacije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa UN (UNDP). Integrisani strateški plan
lokalnog razvoja obuhvata razvoj ekonomije, društveni razvoj i poštovanje ekološkog aspekta razvoja
odnosno zaštite životne sredine. Metodologija izrade Integrisane strategije lokalnog razvoja
podrazumijeva uključivanje svih socijalnih i marginaliziranih grupa, privrednika, NVO, političkih partija,
javnog sektora i to u svim fazama njegove izrade.

Temelji se prije svega na obnovljivim resursima i realnim mogudnostima lokalne zajednice uz puno
poštovanje njenih finansijskih mogudnosti i realnih mogudnosti pribavljanja finansijskih sredstava iz
drugih izvora.

Proces izrade Integrisane strategije lokalnog razvoja odvijao se u nekoliko faza:
  Pripremna faza
   organizovanje snaga u okviru kojih je formiran Opdinski razvojni tim (ORT) koji operativno radi
    na izradi Integrisane strategije,
   konstituisana je Partnerska grupa koju sačinjavaju predstavanici iz javnog, privatnog i nevladinog
    sektora, a koja koordinira i usmjerava rad na izradi Integrisane strategije
  Faza strateškog nivoa
   izrada Strateškog dokumenta. Sam dokument je sastavljen iz dijela koji se odnosi na ukupnu
    detaljnju socio-ekonomsku analizu i to za duži vremenski period, SWOT analiza, vizija razvoja,
    definisanih sektorskih strateških i operativnih ciljeva, konkretnih projekata razvoja sa
    definisanim vremenskim periodom njihove realizacije i konkretnim finansijskim planom njihove
    realizacije
  Faza taktikog nivoa

                                                    4
    izrada sektoralnih planova, prije svega misledi na Plan ekonomskog razvoja, Plan društvenog
    razvoja i Plan zaštite životne sredine, sektorsko fokusiranje i izbor programa, projekata i mjera
    po sektorima
  Faza operativnog nivoa:
   operacionalizacija Planova, priprema finansijskih planova, uspostvaljanje upravljačkih struktura,
    osposobljavanje za pripremu projekata

Realizacija strategije, što je posebno važno podrazumjeva definisanje i formiranje određenog tijela,
zavisno od konkretnih uslova, koji de pratiti i artikulisati realizaciju strategije, prilagođavati je
novonastalim situacijama i izvještavati izvršnu i predstvaničku vlast stepenu relizacije, a kojoj de
istovremeno biti i osposobljeno za pripremu, izradu lansiranje i pradenje realizacije projekata razvoja.

Strateški dokument se izrađuje za period od 2011.-2021. god., usvaja ga Opdinsko vijede koje se i tim
činom obavezuje na provedbu ovog dokumenta.

Ovaj dokument je izvođen uz saradnju sa Partnerskom grupom, uz stručnu i finansijsku pomod UNDP i
SDC, a konsultantske usluge na projektu je pružila Razvojna agencija EDA Banja Luka.
                                                    5
2.   Metodologija kreiranja strategije razvoja

Metodologija za integrisano planiranje razvoja opdina (MiPRO) - treba doprinijeti da se ujednači i olakša
praksa planiranja i ostvarivanja lokalnog razvoja u BiH. Projekat integrisanog lokalnog razvoja je
zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švajcarske organizacije za razvoj i
saradnju, a provodi se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim
ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS i savezima opdina i gradova u oba
entiteta.
U potpunosti je usklađena sa postojedim zakonskim okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na
lokalnom nivou, gdje je opdinska administracija nosilac procesa izrade i implementacie razvojne
strategije.
MIPRO je jedan od najvažnijih instrumenata za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem.
Lokalni razvoj predstavlja jednu od najvažnijih nadležnosti lokalne samouprave u BiH i vjerovatno najvedi
izazov sa kojim se ona suočava danas.
Proaktivno upravljanje razvojem podrazumijeva stvaralačko oblikovanje bududnosti i strpljivo i
sistematsko nastojanje da se takva bududnost dostigne.
Odgovorno upravljanje podrazumijeva prvenstveno odgovornost prema građanima, uključujudi i budude
generacije. Metodologijom su razrađeni odgovarajudi instrumenti, postupci, uloge i odgovornosti u
primjeni metodologije, od pripreme za proces planiranja lokalnog razvoja, preko pripreme strateške
platforme i njene razrade u vidu planova ekonomskog i društvenog razvoja i unapređenja životne
sredine, do operacionalizacije u vidu planova implementacije, finansiranja i razvoja organizacionih
kapaciteta i ljudskih potencijala.
Vodedi principi na kojima se zasniva integrisano planiranje lokalnog razvoja su održivost i socijalna
uključenost.
Princip održivosti integriše najvažnije ekonomske, društvene i aspekte životne sredine.
Princip socijalne uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identifikovanja
potreba i interesa osjetljivih/marginalizovanih grupa stanovništva.
Uz održivost i socijalnu uključenost kao vodede principe, planiranje lokalnog razvoja u BiH odlikuju i
slijdede tri ključne karakteristike: integrisani pristup, participacija i standardizacija.
Integrisan pristup znači da MiPRO naglašava tri dimenzije integracije važne za planiranje lokalnog
razvoja:
   - integraciju sektora (društvenog, ekonomskog i zaštite životne sredine)
   - integraciju horizonata planiranja (dugi, srednji i kratki rok)
   - uklapanje podsistema lokalnog razvoja u hijerarhijski više sisteme uključujudi sistem podrške EU,
     koji de biti sve važniji izvor finansijske i stručne pomodi opdinama.
Participacija u okviru integrisanog planiranja lokalnog razvoja, uz predano angažovanje javnog sektora,
podrazumijeva aktivnu uključenost građana, civilnog društva, privatnog sektora i socijalno isključenih i
marginalizovanih grupa u svim fazama procesa upravljanja lokalnim razvojem, kako u planiranju tako i u
realizaciji planova.
Standardizacija podrazumijeva da se sve jedinice lokalne samouprave u BiH drže istih principa te da
koriste koncepte i minimalne sadržaje standardizovane metodologije za planiranje lokalnog razvoja.
                                                    6
3.   Strateška platforma

3.1.  Izvod iz socio-ekonomske analize opdine Doboj Istok
Geografski položaj i prirodni resursi


Opdina Doboj Istok se nalazi u Tuzlanskom kantonu sa površinom opdine od oko 41 km 2 . Kroz opdinu
prolazi magistralni put M-4 Doboj – Tuzla, a opdina je od opdine Doboj udaljena 4 km. Udaljenost opdine
od opdine Gračanica je 7 km. Najbliža željeznička stanica nalazi se na na pruzi Doboj - Tuzla i udaljena
je od opdine Doboj Istok 1,5 km. Najbliži aerodrom je Aerodrom Dubrave, udaljen 57 km od opdine.

Zemljišta uglavnom imaju ilovastu strukturu, kisele su reakcije, a dominiraju gajnjače, smonice i podzoli,
te pseudo glay. Uz vodotokove sporadično su zastupljeni aluvijumi. Zemljište je dijelom ravno a dijelom
brežuljkasto i pogodno za proizvodnju različitih vrsta poljoprivrednih proizvoda. Opdina Doboj Istok se
nalazi u pojasu umjereno kontinentalne semihumidne klime. Srednja godišnja temperatura iznosi oko
10,5 C a srednje negativne mjesečne temperature se javljaju u decembru i januaru mjesecu. Sušni period
po pravilu se javlja u drugoj polovini jula i avgustu mjesecu.

Najznačajniji prirodni resursi opdine Doboj Istok su obradivo zemljište čija je površ ina cca 2350 m 2 i
voda. Obzirom na značaj zemljišta i vode kao prirodnih resursa na kojima se može zasnivati bududi
razvoj, pitanja zaštite ovih resursa od zagađenja i uopšte pitanja vezana za ekologiju na području opdine
Doboj Istok imaju veliki značaj. Mjere za zaštitu pomenutih resursa, a posebno izvorišta pitke vode
(bunara) nisu u dovoljnojm mjeri razrađene i definisane, što povedava rizik od zagađenja. Ako se uvaži
pretpostavka da je za opdinu Doboj Istok prihvatljiv samo razvoj uz poštivanje ekoloških standarda, onda
se pitanjima ekologije mora posveteiti dovoljna pažnja u definisanju bududih pravaca razvoja. U
pomenutom kontekstu treba napomenurti da opdina Doboj Istok raspolaže sa oko 1200 ha šumskih
površina u kojima su prisutne različite vrste listopadnog drveda. Područje opdine obiluje u svim
dijelovima prirodnim izvorima kvalitetne vode, a velike rezerve pitke vode se nalaze u dubinski slojevima
u ravničarskom dijelu. Pored toga na području opdine se nalaze značajna ležišta silikatne rude i određene
količine uglja -lignita. Kako iskoristiti prirodne resurse opdine na način da ne dođe do njihovog daljeg ugrožavanja namede
 se kao osnovni strateški izazov.
                                                    7
Demografske karakteristike i kretanja

Prema dostupnim podacima, zaključeno sa majom 2009. godine, Opdina Doboj Istok imala je ukupno
10.828 stanovnika. Obzirom da se radi o malom području, treba napomenuti da je to jedna od najgušdih
naseljenih područja u BiH, jer na 1km2 živi 270 stanovnika.

                        Starosna struktura stanovništva je povoljna ako se uzme u
               70%       obzir odnos broja stanovnika različitih životnih dobi. U
                    0-14  prethodnom petogodišnjem periodu ukupno je rođeno 655
                    15-64
                    65+   djece, dok je u ovom peridu umrlo 361 lice. Porast
  19%
                        stanovništva zavisno od godine, kretao se od 33 pa do 89
         11%             stanovnika po godini.

Kad je u pitanju odnos spolova prema dostupnim pokazateljima prema odnosu muškarca i žene blaga
prednost je u korist žena, ali je značajno narušen odnos u starijoj populaciji iznad 65 godine što ipak
nema negativan uticaj na ukupanu demografsku sliku opdine.

Kad su u pitanju migraciona kretanja može se konstatovati da je ova pojava bila u vedoj ili manjoj mjeri
izražena u periodu do 2002 god.Prema procjenama koje su tada rađene sa područja opdine u trede
zemlje je zbog zaposlenja otišlo oko 120 porodica uglavnom mlađe starosne dobi, tada se u istom
periodu na područje opdine uselilo oko 110 porodica različite životne dobi. Ovi podaci su relativno
pouzdani jer vedi dio iseljenih porodica je zadržao kude i zemljište u vlasništvu i posjeduje sva potrebna
lična dokumenta, ali se sa sigurnošdu ne može utvrditi njihov povratak posebno kada je u pitanju
povratak djece.


 Kako je opdina Doboj Istok jedna od rijetkih opdina sa pozitivnim prirodnim priraštajem, namede se
 pitanje kako i na koji način zadržati ovaj trend.Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji

Formiranjem opdine otpočinje intenzivan privredni razvoj koji se prije svega ogleda u registraciji velikog
broja fizičkih i pravnih lica, a takav trend je bio prisutan sve do 2000. godine kada se zaustavlja i od kada
je brojnost privrednih subjekata neznatno promjenjena.

Posmatrajudi period od 2005. do 2009. godine, najvedi broj registrovanih pravnih lica je iz oblasti
trgovine i to tokom čitavog perioda posmatranja. Kada je u pitanju ukupan broj pravnih lica dolazi do
smanjenja sa 104 na 87. Uzrok tome je preregistracija sa pravnih u fizička lica usljed čega je u ovom
periodu znatno povedan broj registriranih poslovnih jedinica. U ovom periodu dolazi do povedanja
ukupnog broja fizičkih lica na 139 u 2008 godini, dok je u 2009. godini zabilježen pad registrovanih
samostalnih radnji na 135. Vrijednost imovine privrednih subjekata na području opdine Doboj Istok
kontinuirano raste različitom dinamikom, sa 80.000.000 KM do 125.735.132 KM.
                                                      8
                            U postratnom periodu najvede učešde u ukupnoj
                            imovini imaju prerađivačka industrija, trgovina,
                            građevinarstvo i saobradaj.
                            Srazmjerno sa rastom imovine raste i vrijednost
                            prihoda i troškova pravnih licaTokom čitavog perioda
                            vrijednost prihoda u znatnoj mjeri je veda od
                            vrijednosti troškova. Najvede učešde i u prihodima i u
                            troškovima bilježi prerađivačka industrija, trgovina i
                            građavinarstvo.

                         Saglasno sa kretanjem vrijednosti prihoda u 2009
                         godini sa smanjenjem ukupnih prihoda smanjila se i
                         vrijednost neto dobiti i vrijednost gubitka privrednih
subjekata. Najvedu dobit su postigli sektori prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine dok
najvede učešde u strukturi gubitka pripada trgovini, zdravstvu, saobradaju i prerađivačkoj industriji.

Ista situacija u periodu 2005-2009 godina, kada je u pitanju poslovanje, zabiljezen je i kod fizičkih lica.
 5.000.000
                           Najvede prihode i troškove kod samostalnih radnji
 4.500.000                      bilježe samostalne trgovine i samostalne zanatske
 4.000.000
 3.500.000                      radnj
3.000.000
2.500.000                   prihodi
2.000.000                   troškovi
1.500.000
1.000.000
 500.000
    0
      2005  2006  2007   2008
U posmatranom petogodišnjem periodu svake godine uvoz roba na području opdine Doboj Istok bio je
vedi od vrijednosti izvezenih roba. Pokrivenost uvoza izvozom se kretala od 37,79% u 2009 godini.
Visoka vrijednost uvoza rezultira postojanjem specijalizovanih preduzeda i zastupnika ino firmi za čitavu
BiH, kao što su uvoznici auto dijelova, uvoznici žita, uvoznici poljoprivrednih repromaterijala, te uvoznici
pogoskog goriva. Efekturanje prerađivačkih kapaciteta na području opdine u oblasti proizvodnje hrane i poljoprifvrede
 mogli bi riješiti postojede probleme: povedati prihode, povedati tržišta, povedati izvoz, te smanjiti
 nezaposlenost lokalnog stanovništva.


                                                      9
Turistička djelatnost na području opdine Doboj Istok ima praktično minoran značaj, a nema niti
značajnijih programa i projekata iz ove oblasti. Treba napomenuti da su pri izradi opdinskih regulacionih
planova planirana 3 izletišta a da bi poželjno bilo urediti i prostore oko izvorišta vode u visinskim
zonama opdine. U posljednje vrijeme izgrađene su takođe 3 lovačke kude u brdskim dijelovima opdine
gdje se takođe intenzivno podižu vodnjaci i vikend kude, a što u kombinaciji sa nekim drugim sadržajima
može biti dobra osnova za razvoj agroturizma.

Poljoprivreda

Zbog prirodnih resursa kao faktora razvoja, a posebno zbog mogudnosti razvoja kooperantskih odnosa
(klastera) u snabdijevanju domadim sirovinama rastudu prerađivačku industriju na području opdine, te
zbog mogudnosti angažovanja velikog broja radnika u uslovima visoke stope nezaposlenosti, neophodno
je posebno sagledati stanje u oblasti poljoprivrede i šumarstva. Na području opdine Doboj Istok
praktično svo poljoprivredno zemljište nalazi se u privatnom vlasništvu. Radi se o ruralnom području,
zbog čega svako domadinstvo posjeduje određene količine poljoprivrednog zemljišta, različitih površina,
od jako male, pa sve do ranije utvrđenog zemljišnog maksimuma od 10 hektara.

Posjedi su jako usitnjeni, isparcelisani pa ne pružaju ekonomsku opravdanost proizvodnje određenih
kultura. Poljoprivredno zemljište ukupno zauzima 2355 ha , a najvedi dio ovih površina su obradivo
zemljište. Bonitetne klase poljoprivrednog zemljišta kredu se od I i II u ravničarskom sve do VII i VIII klase
u višim područjima.

U posljednje vrijeme postoji povedan interes za podizanje intezivnih zasada različitih vrsta voda
uglavnom šljive, ali u strukturi navedenih površina pod vodnjacima još uvijek dominantnu ulogu imaju
stari, tradicionalni zasadi domadih vodnih vrsta. Treba napomenuti da su prosječni prinosi različitih
kultura, koji su ostvareni na području opdine Doboj Istok zbog dominantno-ekstenzivnog načina
proizvodnje, uglavnom daleko ispod realnog mogudih, ali su prisutni u praksi i jako dobri, reprezentativni
proizvodni rezultati. U oblasti proizvodnje povrda kako u ranijem tako i u posmatranom periodu
dominiraju industrijske vrste i to: industrijski krastavac, paradajz, mrkva, plavi patližan, paprika, itd. I u
ovom segmentu je u najvedoj mjeri zastupljen tržišni aspekt proizvodnje.

Loši rezultati u proizvodnji stočne hrane su rezultat ukupnog društveno- ekonomskog stanja, te loših
iskustava i problema u plasmanu mlijeka i mesa kao glavnih proizvoda iz oblasti stočarstva na ovom
području. Treba naglasiti da postoji vedi broj modernih stajskih objekata kapaciteta 5 do 10 i više vezova
i da su smještajni kapaciteti staja mnogo vedi od trenutnog broja različitih vrsta stoke, posebno goveda
kao vodede vrste. U posljednje vrijeme raste interes za tov peradi, izgrađena su 8 modernih pilidarnika, a
na području opdine je locirana i moderna inkubatorska stanica godišnjeg kapaciteta 2,5 miliona pilida.

Na području opdine Doboj Istok djeluje JP Veterinaraska stanica sa stručnim kadrom i modernom
opremom, 7 specijaliziranih poljoprivrednih apoteka, 2 industrijska mlina za žita dnevnog kapaciteta oko
30 tona, 1 privatna zemljoradnička zadruga, Udruženje poljoprivrednika, Udruženje pčelara te d.o.o.
“Vegafruit”.

                                                      10
Najvedi problem u poljoprivrednoj proizvodnji u zadnje vrijeme predstavlja neregulisani tok rijeke Spreče
i redovne poplave poljoprivrednog zemljišta. U posmatranom periodu pod vodom se određeni
vremenski period nalazilo između 250 i 643 ha najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta. Pored navedenog
problema prisutni su i drugi problemi u ovoj oblasti kao što su:

   -  Neregulisani imovinski odnosi, što predstavlja veliku smetnju u planiranju i razvoju
     poljoprivredne proizvodnje, korištenju kreditnih i podsticajnih sredstava u ovoj oblasti, te za
     razvoj kompletne infrastrukture
   -  Nepostojanje funkcionalnijh organizacionih oblika servisnog karaktera, nelojalna konkurencija,
     plasman i naplata poljoprivrednih proizvoda
   -  Nedostatak motiva za prihvatanje savremenih tehnologija i izbjegavanje rizika u intenzivnoj
     poljoprivrednoj proizvodnji
   -  Nedostatak primjerenih finansijskih sredstava.
   -  Neracionalno iskorištavanje prostora u cijelini, pa tako i poljoprivrednog zemljišta kao resursa,
     što pored ostalih negativnosti dovodi do činjenice da je oko tredine ukupne površine opdine
     trenutno pod naseljima.


 I pored činjenice da su prosječni poljoprivredni posjedi jako mali, potencijal za poljoprivrednu
 proizvodnju je veliki. To se prvenstveno odnosi na povrtlarske kulture, vode i stočarsku proizvodnju.

 Strateški izazov za opdinu Doboj istok je dalja valorizacija prirodnih resursa u cilju podrške
 poljoprivrednoj proizvodnji na području opdine.Pregled stanja i kretanja na tržištu rada

Kod analize stanja zaposlenosti, pored ukupnog broja zaposlenih lica važno je posmatrati posebno
zaposlenost lica u privredi i zaposlenost lica u vanprivrednoj djelatnosti.

Rb    ZAPOSLENOST       2005      2006      2007      2008      2009
1.     PRIVREDA         1.046     1.054     1.179     1.228      1.185
2.    VANPRIVREDA         240      241      239      239       245
     UKUPNO           1.286     1.295     1.418     1.467      1.430
U posmatranom periodu broj zaposlenih lica u privredi se povedao, pri čemu je broj uposlenih kod
pravnih lica u blagom porastu i znatno je vedi nego broj zaposlenih fizičkih lica koja obavljaju samostalnu
djelatnost. Do smanjenja broja zaposlenih dolazi u 2009. godini sa 1228 na 1185 zaposlena lica. Najvede
učešde u zapošljavanju se odnosi na prerađivačku industriju, trgovinu i građevinarstvo. U vanprivredi
opdine Doboj Istok u odnosu na broj uposlenih u privredi radi relativno veliki broj lica.

Pored navedenog broja u organizacijama i institucijama koje imaju sjedište izvan opdine a imaju svoje
predstavništvo na teritoriju opdine kao što su banke, mikrokreditne organizacije, osiguravajuda društva,
pošta, predstavništva elektro distribucije, kladionice radi oko 25 radnika. Ne postoje precizni podaci o
broju zaposlenih lica iz opdine Doboj Istok u različitim dijelovima BiH, niti broj zaposlenih lica u

                                                     11
inostranstvu zbog stalnih promjena njihovog statusa, načiinu i vremenu tog perioda njihovog
zapošljavanja. Prema procijenama i ranijim istraživanjima, taj broj se krede izmađu 600 i 700 lica.

Na evidenciji biroa za zapošljavanje u kontinuitetu se nalazi veliki broj lica u odnosu na broj stanovnika,
pri čemu treba naglasiti da je prisustvo istih često puta uzrokovano potrebom za statusnim položajem
prava na zdravstvenu zaštitu a ne iz potrebe traženja zaposlenja.

Broj registriranih nezaposlenih osoba
    2005         2006         2007         2008         2009
 M    Ž   ∑   M    Ž   ∑   M    Ž   ∑   M    Ž   ∑   M    Ž   ∑
1692  1139  2831  1609  1160  2769  1409  1326  2735  1285  1322  2607  1264  1365  2629


Prema starosnoj strukturi nema značajnijih razlika po godinama a kontinuirano najviše nezaposlenih lica
je u starosnoj dobi između 18 – 24 i 24 – 30 godina. Najmanje nezaposlenih lica na evidenciji biroa za
zapošljavanje je starosne dobi iznad 60 godine jer su ova lica na različite načine riješila svoj status.

Najviše nezaposlenih lica prema kvalifikacionoj strukturi su KV radnici kod oba spola a zatim dolaze NKV
radnici i to takođe kod oba spola. Najmanje nezaposlenih lica je VŠS I VKV radnika. Interesantno je da
se u ovom periodu u kontinuitetu povedava broj nezaposlenih lica sa VSS. Strateški izazov za opdinu Doboj Istok vidi se u tome kako unaprijediti kvalitet ljudskih resursa na
 području opdine. Postojedi kvalifikacioni profili kod nezaposlenih ne odgovaraju potrebama na
 lokalnom tržištu rada.

Treba napomenuti da je prema ranijim istraživanjima biroa za zapošljavanje oko 1/4 lica na evidenciji za
nezaposlene povremeno ili stalno uposleno, ali da se iz različitih razloga i dalje nalaze na evidenciji ove
ustanove.

Pregled stanja i kretanja u oblasti društvenog razvoja

Na području opdine Doboj Istok djeluju dvije osnovne škole; OŠ “Brijesnica Velika” sa područnom školom
u Brijesnici Maloj I OŠ “Klokotnica” sa područnim školama u zaseoku Habibovidi i Stanid Rijeci. Broj
učenika u školskoj 2008/09 bio je 1143, dok je broj učenika u 2009/10 školskoj godini iznosio 1129. Iako
je pad broja učenika ove u odnosu na prethodnu školsku godinu neznatan, zabrinjava činjenica da je u
proteklih pet godina zabilježen konstantan pad broja učenika.

Ako uporedimo podatke iz izvještaja osnovnih škola u protekle dvije školske godine primjeti se da je broj
odjeljenja ostao nepromijenjen, a da se konstantno smanjuje broj đaka. Posebno je ovaj trend izražen u
područnim školama.

Samo ako se analizira prostor, može se konstatovati da OŠ Klokotnica raspolaže sa 7.639 m 2 otvorenog
prostora, 2.833 m2 zatvorenog prostora, 2.129 m2 učioničkog prostora što je manjak u odnosu na

                                                     12
pedagoške standarde kada je u pitanju otvoreni I zatvoreni proctor, te viša u odnosu na standarde kada
je u pitanju učionički prostor.

Osnovna škola Brijesnica velika ima 8739 m2 otvorenog prostora, 1718 m2 zatvorenog prostora, 973 m2
učioničkog prostora, što je višak u odnosu na važede pedegaške standarde u svim slučajevima. Osnovna
škola Klokotnica ima izgrađenu fiskulturnu dvoranu, dok je izgradnja sportske dvorane u Brijesnici
Velikoj u toku. Područna škola u Habibovidima je u jako lošem stanju što zahtjeva izgradnju potpuno
novog objekta sa svim pratedim sadržajima.

Pored osnovnih škola na području opdine Doboj Istok djeluje I Mješovita srednja škola Doboj Istok
smještena u Brijesnici Velikoj realizira nastavu za preko 450 učenika gimnazijalaca i drugih stručnih
zanimanja. Nastava se ved godinama odvija prema zacrtanom planu, ali problemi sa nedostatkom
nastavnih sredstava i sanacija zgrade u kojoj se škola nalazi postali su konstanta u radu ove ustanove. U
školskoj 2008/09 Mješovita srednja škola Doboj Istok obrazovala je slijedede profile: gimnazijalce,
ekonomske tehničare, prehrambene tehničare, elektro tehničare, vozače motornih vozila, prodavače i
krojače.

Od ustanova koje se bave kulturom postoji BKZK „Preporod“ u kome aktivno djeluje oko 50 članova
uključenih u folklornu i dramsku sekciju. U organizaciji ove ustanove drugi put se na opdini Doboj Istok
održavaju Internacionalni dani folklora sa tendecijom da postanu tradicionalni. Treba napomenuti da u
svakoj mjesnoj zajednici postoje izgrađeni Domovi kultura, ali su oni promjenili funkciju i ne služe
prvobitnoj namjeni.

Na području opdine Doboj Istok djeluje sportski savez koji objedinjuje sljedede klubove:

  1. NK „Doboj Istok“
  2. NK „Mladost“, Brijesnica
  3. STK „Spin“
  4. KK „Doboj Istok“
  5. Kajakaški klub „Doboj Istok“
  6. Atletski klub „Doboj Istok“
U svim nabrojanim klubovima je registrovano oko 320 takmičara, a zapaženi takmičarski rezultati su
postizani posebno kada su u pitanju mlađe kategorije u različitim sportskim granama.

Opdina Doboj Istok pokrivena je u potpunosti primarnom zdravstvenom zaštitom kroz rad JU “Dom
zdravlja Doboj Istok”., gdje se o zdravlju stanovnika brinu ljekari i medicinski tehničari raspoređeni u
centralnom Domu zdravlja i u 4 područne ambulante. Primarna zdravstvena zaštita se odvija kroz
timove porodične medicine kojih je u 2009. godini bilo sedam. Ukupno je u ovoj javnoj ustanovi
uposleno 66 radnika od čega je 9 ljekara (6 specijalista, 2 ljekara opde prakse i 1 stomatolog), 1 viša
medicinska sestra, 41 radnik srednje stručne spreme medicinskog smjera, 15 radnika u administrativno
tehničkim službama. Dom zdravlja Doboj Istok ima organizovane sve službe koje spadaju u primarnu
zdravstvenu zaštitu i to: služba porodične medicine, dječija služba ( angažovan pedijatar za
specijalističko-konsultativne preglede), higijensko epidemiološka služba, ATD služba, laboratorijska
služba,, služba kudnog liječenja, stomatološka služba , RTG i ultra zvuk i služba hitne medicinske
                                                   13
pomodi. Prema prikupljenim podacima opdina Doboj Istok ima više osiguranika nego stanovnika jer se
na rad Doma zdravlja oslanja i oko 3 000 povratnika u Republiku srpsku koji zdravstvenu zaštitu
ostvaruju u opdinskom Domu zdravlja Doboj Istok a što isti stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na
druge Dome zdravlja u Tuzlanskom kantonu u pogledu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona. Na području opdine egzistiraju i tri privatne apoteke.

Socijalnom zaštitom na području opdine Doboj Istok bavi se JU “Centar za socijalni rad”. Ova ustanova
pruža stručnu i socijalnu pomod u raznim oblicima onim osobama koje su u stanju socijalne potrebe na
teritoriji Doboj Istoka. Prema podacima iz centra za socijalni rad, najvedi broj intervencija usmjeren je ka
korisnicima u kategoriji djece i mladeži,

Potrebno je naglasiti da je broj lica koji koriste određene vidove socijalne pomodi u odnosu na ukupan
broj stanovnika nesrazmjerno veliki i da je rezultat prije svega loših zakonskih rješenja u ovoj oblasti, koji
omoguduju velikom broju lica da neosnovano koriste određene vidove subvencija.

Broj korisnika socijalne pomodi
                                
    1.392         1.824       3.324     3.123       2.806
Saglasno sa povedanjem broja korisnika povedava se ukupan iznos novčanih sredstava koje se u svrhu
socijalne zaštite izdvajaju tokom jedne godine.

Oko 33 % od ukupne površine opdine su naseljena mjesta na kojima je izgrađeno više od 2 900
stambenih objekata različite veličine. Manji broj objekata su jednospratni, dok je vedina objekata sa dva
sprata I prema kriterijima u takvim objektima nalaze se dvije ili više stambenih jedinica. Stanova u
vlasništvu države ukupno ima 18 , ukupne kvadrature oko 900 m2 u kojim su dominantno smještena
raseljena lica.

Opdina Doboj Istok u okviru organa uprave ima organizovanu Opdinsku službu civilne zaštite sa dva
uposlena lica koja kao dio sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona i Federacije BiH svoje
djelatnosti obavljaju u skladu sa važedim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema informacijama
BH MAC-a oko 2 % teritorije opdine Doboj Istok je kontaminirano minskim poljima, pod minama se nalazi
ukupno 127,09 ha poljoprivrednog i šumskog zemljišta, na više lokacija.

Na području opdine Doboj Istok prema opdinskom prostornom planu ukupno je registrovano 256 klizišta
u zoni građevinskog zemljišta. Uzroci pojave klizišta na ovom prostoru su kompleksni i kredu se od
prirodnih ( prirodna predisponiranost terena, nepovoljne inžinjersko-geološke karakteristike tla,
svojstava stijenskog masiva, podzemnih voda i sl.) do vještačkih, uzrokovanih odnosom čovjeka prema
prostoru na kome živi (neregulisani sistemi za prikupljanje i odvodnju površinskih i oborinskih voda,
neplanska uslovima terena neprilagođena gradnja, uništavanje biljnog pokrivača , …) .
                                                      14
Po pitanju kriminaliteta, javnog reda i mira situacija u opdini Doboj Istok se ne razlikuje bitno u odnosu
na druga područja. U strukturi kriminaliteta najvede učešde imaju imovinski delikti i kredu se od 49 % do
57,70 %, zatim narkomanija od 15,40 % do 36 %, dok su manje zastupljeni krvni delikti i maloljetnička
delikvencija.

Prema ispitivanju javnog mnijenja od ukupno registriranog broja udruženja (24) vedina aktivno djeluje.

    Nevladina udruženja
     NVO                   Broj      Aktivno
     Sportska                 10        9
     Kulturna                 1        1
     Humanitarna, zaštita prava        3        3
     Boračka udruženja             5        4
     Strukovna                 5        4

Najviše aktivnih članova imaju udruženja sa sportskim predznakom. Članovi sportskih klubova na
području naše opdine su uglavnom mladi ljudi do 35 godina starosti. Zanimljivo je istadi da je veliki broj
ispitanika iskazao nezadovoljstvo radom i aktivnošdu civilnog društva što pokazuju procenti neaktivnih
građana, odnosno građana koji su nekad bili aktivni, ali više nisu. Prema broju građana koji su potpuno
nezainteresirani za uključivanje u rad nevladinog sektora može se redi da je nezainteresiranost posebno
izražena za udruženja koja se bave humanitarnim i sličnim radom, a najvede zanimanje pokazalo se za
sportske klubove i kulturno-umjetničko društvo.

Stanje javne infrastrukture i javnih usluga

Opdina Doboj Istok, posmatrano u odnosu na površinu, ima relativno gustu mrežu puteva u koji ulazi
magistralni put M4, regionalni put Klokotnica-Lukavica, lokalni nekategorisani putevi , i veliki broj
puteva koji imaju tu funkciju ali nisu prevedeni u javna dobra. Na opdini Doboj Istok ukupno je
asvaltirano 42 km kategorisanih lokalnih puteva uz finansijsko učešde građana 50% od ukupne
vrijednosti. Treba napomenuti da su gotovo svi važniji putni pravci kroz naseljena mjesta asvaltirani i da
novih zahtjeva od građana skoro da i nema.

U postratnom periodu (2005-2009 god) intenzivno se radilo na izgradnji ulične rasvijete, po istom
principu kao i kod asvaltiranja putne mreže uz finansijsko učešde građana.

Javna rasvjeta
         Pokrivenost prostora opdine    Ukupan iznos fin. sredstava iz opdinskog budžeta
 Godina
          javnom rasvjetom (%)      za izgradnju i održavanje javne rasvjete (KM)
 2005            -                       -
 2006            -                       -
 2007            50                              103.529,00
 2008            60                              130.936,00
 2009            70                               31.553,00
 UKUPNO           70                              266.018,00

                                                     15
Napajanje domadinstava električnom energijom, posebno napajanje električnom energijom privrednih
subjekata, ne zadovoljava jer postoje prekidi u napajanju, a česti su manji ili vedi kvarovi za vrijeme
elementarnih nepogoda.

Opdina Doboj Istok spada u red opdina sa kvalitetnijim vodosnabdijevanjem. Domadinstva se
snabdijevaju vodom sa 4 javna (centralna) vodovoda ali je veliki broj domadinstava priključen i na jedan
od lokalnih vodovoda kojih ukupno ima preko 50.

Centralnim vodovodom upravlja JKP „Čisto“. Izuzetak je vodovod u MZ Brijesnica Mala kojim upravlja
Vijede mjesne zajednice, dok su lokalni vodovodi vlasništvo grupa građana Od ukupno 5 mjesnih
zajednica 4 imaju kontinuirano snabdijevanje vodom dok MZ Stanid Rijeka u ljetnom sušnom periodu
dolazi u situaciju da nema dovoljne količine vode. U posljednje vrijeme jača ideja uspostave jedinstvenog
sistema za vodosnabdijevanje na prostoru cijele opdine. Neophodno je takođe sanirati određen broj
lokalnih vodovoda, sa akcentom na one koji imaju više od 50 priključenih domadinstava, kako bi se
obezbjedio minimum sanitarnih uslova kvaliteta vode u ovim sistemima. Neophodno je napomenuti da
su gubivci vode u sistemu centralnih vodovoda veliki i da se kredu između 30 i 35 %. Naplativost
isporučene vode je u kontinuitetu oko 80 %, dok je cijena jednog metra kubnog domadinstvima 1,20 KM.

Velika potrošnja vode u domadinstvima i privrednim subjektima ima za rezultat i veliku količinu otpadnih
voda koje se trenutno na direktan ili indirektan način ispuštaju u lokalne vodotoke te dalje u rijeku
Spreču. Nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda skupa sa površinskim vodama uzrokuje niz neželjenih
posljedica kao što su odroni, klizišta, zagađenje vodotoka itd. Zbog toga se u svim razvojnim
dokumentima opdine Doboj Istok izgradnja kanalizacije namede kao prioritetan projekat.

Projekat kanalizacije obuhvata čitavo područje opdine i sastavljen je od 5 samostalnih cijelina jer je za
svaku mjesnu zajednicu predviđen poseban kanalizacioni sistem. Svi dosadašnji radovi na kanalizacionoj
mreži urađeni su u MZ Klokotnica. U prethodnom periodu urađeno je oko 1100 m kolektorske mreže,
zatim oko 3 000 m primarne kanalizacione mreže sa pripadajudim brojem šahtova.

Opdina Doboj Istok ne posjeduje toplanu kapaciteta koji omogudava priključak velikog broja korisnika.
Prema procjenama, oko 15 % domadinstava ima urađene tehničke pretpostavke za istovremeno
zagrijavanje kompletnog stambenog objekta.

Cjelokupna teritorija opdine Doboj Istok pokrivena je PTT mrežom, a gotovo sva domadinstva imaju fiksni
telefonski priključak. Na području opdine prisutna su tri internet operatera, dvije kablovske televizije,
cntralni i područni poštanski uredi. U posljednjem periodu bilježi se porast broja korisnika interneta i
mobilne mreže na prostoru cijele opdine.
                          Odvozom smeda i krutog otpada sa područja opdine
  8000
  7000                      Doboj Istok bavi se JKP“ČISTO“. Opdina nema vlastitu
  6000
                          deponiju, a kao privremena deponija koristi se
  5000
  4000                      deponija u opdini Gračanica. Odvoz smeda je
  3000
  2000
                          organizovan na čitavoj teritoriji opdine, broj
  1000
   0                                                16
   2004  2005   2006   2007   2008    2009   2010

        broj korisnika  količina otpremljenog otpada
sklopljenih ugovora sa domadinstvima u kontinuitetu raste.

U kontinuitetu se sprovode aktivnosti na smanjenju broja divljih deponija. Cilj je da se sve divlje deponije
saniraju i uklone te da se sva domadinstva i privredni subjekti uključe u organizovan odvoz smeda.
Naplativost usluga preuzimanja i odvoza smeda je preko 80 %.

Pitanje grobalja na području opdine Doboj Istok je neuređena oblast koja funkcioniše na tradicionalnim
principima i odnosima. Ne postoji centralno groblje, kao ni komunalna djelatnost koja se tim bavi, ved
svaka mjesna zajednica, samo naselje unutar mjesnih zajednica, posjeduje po jednu ili više lokacija u
vlasništvu pojedinaca, porodica, grupe građana i najčešde u vlasništvu islamske zajednice.

Parkiranje vozila na području opdine Doboj Istok također nije uređeno kao komunalna djelatnost.
Parking prostori postoje u centralnim dijelovima naselja oko javnih ustanova i institucija.

Javni prevoz na području opdine Doboj Istok obavlja d.o.o“KIM“ Klokotnica, privatno preduzede, koje
obavlja prevoz putnika i prema vedim centrima u BiH. Prevozom putnika pokriveno je svih pet mjesnih
zajednica a treba naglasiti da se četiri mjesne zajednice nalaze na magistralnom putu Doboj – Tuzla
kojim se krede veliki broj autopreviznika te da je vedina njih i u funkciji prevoza građana Doboj Istoka.
Opdina Doboj Istok ne subvencionira javni prevoz putnika osim u slučaju kada je u pitanju prevoz učenika
lošijeg materijalnog stanja.

Prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji u opdini doboj istok su formirane 4 službe sa različitim brojem
odjeljenja. Organi uprave su smješteni u vlastitom prostoru na dvije lokacije u Mz Klokotnica I Mz
brijesnica Velika, što u određenoj mjeri otežava I usložnjava njihov rad. U opdini je ukupno uposleno 36
radnika.

Opdinsko vijede Opdine Doboj Istok u posljednjem sazivu ima 17 vijednika koji dolaze iz 8 različitih
političkih partija, što takođe u određenim slučajevima negativno utiče na efikasnost rada i donošenja
odluka.

Sve mjesne zajednice imaju infrastrukturne uslove za rad tijela mjesnih zajednica, a u posljednje vrijeme
ulažu se veliki napori na ravnomjernijem njihovom razvoju. Ne zadovoljava činjenica da niti u jednom
vijeda mjesnih zajednica nije zastupljena nijedna žena.

Stanje okoliša

Nema egzaktnih podataka o stepenu zagađenja zemljišta, vode i zraka na području opdine Doboj Istok.
Analize zemljišta zahvadenog poplavama koje je radio poljoprivredni zavod Tuzla pokazuju da u
zemljištui nema teških metala i drugih štetnih materija u nedozvoljenim količinama.

Na području opdine nema velikih zagađivača te da vedi privredni kapaciteti posjeduju potrebne dozvole
za rad među koje spadaju ekološke saglasnosti. Isto tako na području opdine nema zaštidenih i izdvojenih
područja koja Iimaju poseban tretaman u cilju njihove zaštite ili očuvanja biodiverziteta na tom
lokalitetu. Ipak treba naglasiti da može dodi do zagađenja zemljišta u vrijeme poplave imajudi u vidu

                                                     17
prirodu i način rada glavnih zagađivača vode u rijeci Spreči, kao i način rada manjih privrednih subjekata
kao što su auto-mehaničarske radnje, autopšraonice i slično koje svoje otpadne vode direktno ili
indirektno ispuštaju u vodotokove ili zemljišta.

Isti je slučaj i sa kvalitetom zraka , s tim da u toku zimskog peroioda u vrijeme intenzivniog loženja u
ravničarskom dijelu opdine bilježi se povedana koncentracija aerosola u zraku.

 Strateški izazovi opdine Doboj Istok predstavljaju dalje aktivnosti na zaštiti resursa odnosno na zaštiti
 zemlje, vode i životne sredine.Stanje prostorno-planske dokumentacije

Od prostorno planskih dokumenata je usvojen Prostorni plan opdine Doboj Istok za period 2004 – 2024.
godina, koji je uporedo rađen sa planom prostornog uređenja Tuzlanskog kantona i koji je u potpunosti
usklađen sa ovim dokumentom te je sastavni dio ovog dokumenta.

Pored ovog trenutno se radi 9 regulacionih planova za različite dijelove opdine Doboj Istok, a za ukupnu
površinu 43,84 hektara.

Analiza budžeta

Analiza budžeta predstavlja planiranje budžetskih prihoda, planiranje budžetskih rashoda I njihovu
realizaciju u toku jedne godine.

Budžetski prihodi u početku posmatranog perioda (2005-2009) se povedavaju dok je u drugom dijelu
ovog perioda primjetan njihov pad. Sami prihodi su se kretali od 2.021.402 KM do 2.941.656 KM.

Realizacija plana prikupljanja budžetskih sredstava se kretala u rasponu od 91,48 % do 119,56 %.

                                  U strukturi budžetskih prihoda u određenoj mjeri
 2000
 1800
 1600
                                  učestvuju porezni prihodi, neporezni prihodi i
 1400
 1200                               grantovi. U strukturi budžetskih prihoda najvede
 1000
 800                               učešde imaju porezni prihodi sa procentom učešda od
 600
 400
 200
                                  61,65 do 66,63 %, zatim grantovi od 16,09 do 27,03 %,
  0
      2005    2006     2007   2008     2009
                                  te neporezni prihodi u rasponu od 10,72 do 18,70 %.
    NEPOREZNI PRIHODI (ukupno)   GRANTOVI (ukupno)
    POREZNI PRIHODI (ukupno)Budžetski rashodi u posmatranom periodu su bili usaglašeni sa ostvarenim budžetskim prihodima do
2007. godine, nakon čega se bilježi deficit odnosno vede rashode u odnosu na prihode. Struktura
ukupnih rashoda (plade i naknade troškova uposlenih, tekudi grantovi i kapitalni grantovi) se u datom
periodu u bitnijoj mjeri mije mijenjala.


                                                           18
 4000
 3500
 3000
 2500
 2000
 1500
 1000
 500
  0
     2005     2006     2007   2008    2009

        PRIHODI (ujupno)  RASHODI / IZDACI UKUPNO
Budžetski deficit u dvije posljednje godine predstavlja značajan problem za opdinu Doboj
Istok. To je znak slabe fiskalne discipline ali i moguda prepreka za realizaciju bududih
planiranih projekata.

Strateški izazov za opdinu Doboj Istok se odnosi na uvođenje višegodišnjeg budžetiranja, sa
mogudim korekcijama budžeta na gore/na dole u skladu sa kretanjem projektovanih
prihoda.
                                               19
3.2.  Strateško fokusiranje
SWOT analiza opdine Doboj Istok

          SNAGE                       SLABOSTI
                         -  Funkcioniranje predstavničke vlasti u
                           opdini
                         -  Nedovoljan budžet
-  Povoljan geografski položaj;
                         -  Nedovoljna saradnja privrednih subjekata
-  Ljudski resursi;
                           i opdinske administracije
-  Izgrađena društvena infrastruktura;
                         -  Neizgrađena komunalna infrastruktura
-  Relativno razvijen privatni sektor
                           (kanalizacija, vodovod, elektromreža)
-  Funkcionalna lokalna uprava otvorena i
                         -  Neiskorištenost poljoprivrednih resursa
  orijentirana ka lokalnom razvoju
                         -  Nepostojanje lokalnih medija
-  Lokalna uprava orijentirana ka pružanju
                         -  Funkcioniranje nevladinih organizacija
  visokokvalitetnih usluga građanima
                         -  Nepostojanje privrednih udruženja
-  Ekološki čista sredina
                         -  Nedostatak kulturnih sadržaja
-  Značajne rezerve pitke vode
                         -  Postojanje velikog broja klizišta i
                           ugroženost naselja i poljoprivrednih
                           površina
                         -  Nepostojanje opdinske imovine kao
                           osnova za stimulaciju razvoja privrede
                         -  Nepridržavanje i neprovođenje plana
                           implementacije usvojenih strateških
                           dokumenata
          PRIJETNJE                     PRILIKE
-  Nepovoljna raspodjela budžetskih       -  Proizvodnja zdrave, ekološki prihvatljive,
  sredstava sa viših nivoa vlasti prema      hrane
  nerazvijenim opdinama            -  Aktivan pristup fondovima za podršku
-  Politička i pravna nestabilnost u bih      poljoprivredne i poduzetničke
-  Zagađenost i neuređenost vodotoka rijeke     proizvodnje
  spreče                    -  Međuregionalna i međuopdinska saradnja
-  Pad nataliteta zbog nepostojanja poticaja  -  Blizina opdine u planiranoj izgradnji
  porodične skrbi                 velikih infrastrukturnih projekata (koridor
-  Loši programi obrazovnog sistema i        5C, brza cesta Tuzla-Doboj....)
  hiperprodukcija kadra koji nije potreban   -  Blizina tradicionalno poduzetničkih
  privrednom razvoju                sredina
-  Odnos viših nivoa vlasti prema lokalnoj   -  Povezanost sa velikim industrijskim
  samoupravi                    centrima
-  Nepostojanje i neusklađenost strateških   -  Mogudnost organiziranja dijaspore
  dokumenata na nivou države

SWOT analiza predstavlja most između sadašnjeg stanja, koje je utvrđeno analizom, i željenog bududeg
stanja koje se definiše strateškim planom razvoja. Ovaj koncept nam daje sistematsku analizu prijetnji i
prilika kao i njihovo usaglašavanje sa jakim i slabim stranama opdine. SWOT analiza obezbjeđuje

                                                   20
informacije korisne za usklađivanje opdinskih kapaciteta i sposobnosti sa okruženjem u kojem opdina
djeluje.

Najvažnije snage koje opdini Doboj Istok pružaju konkurentne prednosti, činedi ovo područje atraktivnim
mjestom za život i poslovanje, su položaj opdine, dobro izgrađena društvena infrastruktura
infrastruktura, dobro razvojen privatni sektor i preduzetnička sredina i ekološki čista sredina. Ono što
opdinu Doboj Istok takođe izdvaja od drugih opdina je izrazita orijentisanost lokalne uprave prema
razvoju i poboljšanju kvaliteta života građana. Ove snage bi trebalo maksimalno iskoristiti za razvoj
opdine i kombinovati ih sa prilikama koje opdini stoje na raspolaganju.

Najvažnije prilike, koja omogudava i olakšava realizaciju razvoja konkurentskih prednosti opdine Doboj
Istok, su iskorištavanje ekološki čiste sredine u svrhu proizvodnje zdrave hrane, planirana izgradnja
napredne saobradajne infrastrukture u opdinama u okruženju, koja de u velikoj mjeri, doprinijeti
konkurentnosti Doboj Istoka i proaktivno korištenje razvojnih fodova koji su na raspolaganju. Ove, ali i
druge prilike, bi trebalo maksimalno iskoristiti kako bi se konkurentske prednosti iskoristile na najbolji
mogudi način.

 S druge strane, najvažnije slabosti, prepreke ili ograničenja za privredni razvoj opdine Doboj Istok, su
nedovoljan budžet opdine za ozbiljno bavljenje razvojem, nedovoljna saradnja opdine i privrednika, slabo
fnkcionisanje NVO sektora, nepostojanje privrednih udruženja i ugroženost naselja i poljoprivrednog
zemljišta (klizišta). Ove slabosti bi trebalo bi trebalo minimizovati ili, ako je mogude, potpuno eliminisati,
kako bi se konkurentske prednosti iskoristile na najbolji mogudi način.

Najvažnije prijetnje za razvoj opdine Doboj Istok - politička nestabilnost u BiH i okruženju, zagađenost
rijeka i neuređenost vodotoka, pad nataliteta, nepovoljna raspodjela budžetskih sredstava od viših nivoa
vlasti, loši obrazovni programi koji proizvode nepotreban kadar, mogu dovesti do gubitka ili opadanja
konkurentnosti, te privrednog i društvenog razvoja uopšte i ugroziti ostvarenje mogudnosti koje stoje
pred ovom opdinom. Slično kao i slabosti, ove prijetnje bi trebalo minimizovati ili, ako je mogude,
potpuno eliminisati.
                                                      21
Strateški fokusi opdine Doboj Istok

  1. Stvaranje povoljnog ambijenta za društveni i privredni razvoj
Iako opdine Doboj Istok raspolaže sa solidno razvijenom društvenom infrastrukturom i realitivno dobro
razvijenim privatnim sektorom, potrebno je uložiti napore da opdina postane privlačeno mjesto za
stanovanje i poslovanje. Stvaranjem povoljnog ambijenta u opdini otvaraju se mogudnosti ne samo za
poboljšanje kvaliteta života stanovništva, ved i za privlačenje novih investicija i ostvaranje novih radnih
mjesta.
Prirodni resursi kojima opdina raspolaže, mogudnosti stvaranja kooperantskih odnosa u ponudi
poljoprivrednih proizvoda, i mogudnost angažovanja velikog broja radnika u uslovima visoke stope
nezaposlenosti stavljaju poljoprivrednu proizvodnju u fokus kada je u pitanju privredni razvoj opdine.
Strateški fokus opdine je da se trenutno solidan i relativno dobro razvijen društveni život i privredni
sektor opdine podigne na viši nivo, da se kreira privlačno društveno okruženje i stvori prepoznatljiva
poslovna sredina sa razvijenim preduzetništvom i poljoprivrednom proizvodnjom.

  2. Aktivnosti na zaštiti zemljišta, voda i okoliša
Jedan od principa na kojima se zasniva miPRO metodologija je održivost, koja se zasniva na odgovornom
upravljanju životnom sredinom i prirodnim resursima. Zahtjevi životne sredine su da se životno važni
prirodni resursi koriste tako da zadovoljavanje sadašnjih potreba ne ugrožava mogudnosti bududih
generacija da zadovolje svoje potrebe. Ovo je posebno važno za Doboj Istok imajudi u vidu da opdina
spada u ekološki čiste sredine i da raspolaže sa značajnim rezervama pitke vode. Socio ekonomska i
SWOT analiza opdine Doboj Istok u prvi plan stavljaju probleme koji se odnose na neizgrađenost
kanalizacione mreže i postojanje velikog broja registrovanih klizišta koja ugrožavaju poljoprivredne
površine i naselja. Ovo su problemi koji se prioritetno moraju riješavati kako zagađenost vode,
ugroženost zemljišta i okoliša ne bi ugrozila zdravlje građana.
Ovaj strateški fokus je takođe u korelaciji sa orijentisanošdu opdine na razvoj poljoprivredne proizvodnje.

  3. Jačanje kapaciteta lokalne uprave, javnog sektora i civilnog društva
I pored postojede orijentisanosti lokalne uprave prema lokalnom razvoju i pružanju visokokvalitetnih
usluga građanima još uvijek ima dosta prostora za poboljšanja. jedno od ključnih pitanjana koja se treba
fokusirati je nedovoljna saradnja lokalne uprave sa preduzetnicima, nedovoljan opdinski budžet i
fukcionisanje predstavničke vlasti u opdini. Ovaj strateški fokus je takođe orijentisan na prevazilaženje
glavnih slabosti opdine, koje se odnose na nefunkcionisanje organizacija civilnog društva ali i
neizgrađene kapacitete određenih javnih institucija na području opdine.

  4. Institucionalno korištenje ljudskih resursa i pristupnih fondova kroz saradnju sa okruženjem
Visoka stopa nezaposlenosti na području opdine je jednom dijelom uzrokovana i neusaglašenošdu
ponude i tražnje radne snage, odnosno postojedi kvalifikacioni profili nezaposlenih lica ne odgovaraju
potrebama tržišta rada. Izražena je zainteresovanost ali i potrebe opdina u okruženje za učestovanjem u
implementaciji zajedničkih projekata, posebno velikih infrastrukturnih projekata kao što su uređenja
obala rijeka. Međutim, potrebno je uspostaviti oblike i sisteme saradnje koji de biti funkcionalni i brzo
odgovoriti zahtjevima opdina ali i zahtjevima mogudih finansijera i donatora.
                                                    22
3. 3. Vizija i strateški ciljevi razvoja
Vizijom i strateškim ciljevima oblikuju se namjeravana konkurentska pozicija, u kojoj je
ugrađeno načelo stvaranja i održavanja konkurentske prednosti, i zajednička perspektiva, u
kojoj je ugrađeno načelo održivosti.

Strateški ciljevi predstavljaju prvu transformaciju vizije razvoja.
S druge strane, ovi ciljevi imaju uporište u definisanim strateškim fokusima kao finalnom
rezultatu sprovedene socio-ekonomske i SWOT analize. Tako zasnovanim i definisanim
strateškim ciljevima ocrtavaju se glavni pravci i očekivani dometi transformacije Doboj Istoka
kao cjeline.
                                              23
Strateški cilj 1. Razvijena temeljna infrastruktura

Na planu izgradnje temeljne infrastrukture u određenim segmentima, opdina Doboj Istok je od svog
osnivanja pa do danas postigla značajne rezultate. To se posebno odnosi na izgradnju putne
infrastrukture gdje su angažovanjem sredstava građana, sredstava iz različitih donatorskih izvora i
budžetskim sredstvima Opdine asvaltirani gotovo svi putni pravci u naseljenim mjestima. Takođe je
izgrađen i regionalni put klokotnica-Lukavica-Lukavica Rijeka, a po istom sistemu finansiranja izgrađena
je i mreža ulične rasvjete na preko 90 % naseljene teritorije opdine. Osim toga, opdina Doboj Istok ima
jako dobar sistem vodosnadbjevanja, gdje se četiri Mjesne zajednice snadbjevaju vodom iz tri centralna
vodovoda pri čemu nema reduciranja u potrošnji vode. Određene probleme u ovoj oblasti ima jedino MZ
Stanid Rijeka.
Određeni problemi postoje u snadbjevanju domadinstava i privrednih subjekata električnom energijom,
jer su prekidi dotoka električne energije u toku vremenskih nepogoda jako česti, a ni kvalitet
snadbjevanja nije dobar i pričinjava probleme kako domadinstvima tako i privrednim subjektima.
Najslabiji rezultati postignuti su u izgradnji kanalizacione mreže gdje je u proteklom periodu urađen
idejni i izvedbeni projekat, a položen je i najvedi dio kolektorskog voda u MZ Klokotnica sa pripadajudim
šahtovima. U svim planovima razvoja izgradnje kanalizacije se navodi kao prioritetan projekat, ali
rješevanje ovog problema , prvenstveno zbog visine investicije ide jako sporo. Problemi koji se javljaju
zbog neizgrađene kanalizacione mreže i njen značaj za razvoj u narednom periodu i dalje izgradnju
kanalizacije svrstavaju u prvi plan, zbog čega je potrebno u najskorije vrijeme izgraditi kolektore,
primarne mreže barem u centralnim dijelovima naseljenih mjesta kao i uređaja za prečišdavanje
otpadnih voda i to anagažovanjem sredstava svih korisnika, budžetskih sredstava, kreditnih sredstava i
drugih izvora finansiranja.
U narednom periodu je takođe potrebno sanirati postojedu dotrajalu elektro mrežu i na području Opdine
locirati i izgraditi trafo stanicu određene snage koja de osigurati kvalitet u napajanju električnom
energijom, nesmetan rad svih kudanskih aparata, te rad privrede bez redukcije.
Kao ruralno područje od velike je važnosti nastaviti saniranje i izgradnju putne mreže izvan naselejnih
mjesta čime se stvaraju uslovi za potpuno i kvalitetno iskorištavanje zemljišnih resursa i šuma, izgradnja
izletišta i pokretanje određenih aktivnosti vezanih za agroturizam i druge sadržaje. Osim toga u
kontinuitetu je potrebno osigurati sredstva za održavanje izgrađenih putnih pravaca.
Započete aktivnosti na rješevanju problema vodosnadbjevanja MZ Stanid Rijeka treba brzo završiti,
razdvojiti mreže centralnih i lokalnih vodovoda i time osigurati hemijsku i biološku ispravnost vode za
pide. Uzimajudi u obzir sve vedi značaj koji voda ima u svijetu, svakako treba planirati saniranje lokalnih
vodovodnih mreža, zaštitu kaptiranih i drugih izvorišta vode i iskorištavanje ovog resursa i na drugi
način.
Svakako treba napomenuti da opdina Doboj Istok spada u kategoriju opdina bolje pokrivenih PTT
mrežom u kojoj su skoro sva domadinstva priključena na fiksnu telefonsku mrežu i koja je gotovo u
cjelosti pokrivena signalima mobilne telefonije, interneta, ali treba konstantovati da je u odnosu na broj
domadinstava relativno mali broj registrovanih korisnika interneta.
                                                    24
Strateški cilj 2. Razvijen ambijent za privredni razvoj
Snažan razvoj privrede na opdini Doboj istok desio se u periodu između 1995-2000. god., kada je
registrovano i aktivno djelovalo više od 200 privrednih subjekata, od čega je oko 100 pravnih lica, a
druga polovina čine fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost.
U posljednjih deset godina broj registrovanih privrednih subjekata se nije značajnije mjenjao, ali je
dolazilo do promjene u njihovoj strukturi, organizaciji, načinu funkcionisanja, kontinuirano je rasla
vrijednost njihove imovine, a sve do 2009. god. u porastu je bio i obim njihove proizvodnje, kao i broj
stalno uposlenih radnika. Vodedu ulogu prema svim ekonomskim pokazateljima ima prerađivačka
industrija, zatim trgovina i građevinarstvo, a kada je u pitanju vlasništvo važno je istadi da su sva
preduzeda u privatnoj svojini.
Da bi došlo do novog zamaha u razvoju privrede, iskoristili postojede resurse i uposlila postojeda
slobodna radna snaga potrebno je pokrenuti određene aktivnosti i stvoriti preduslove koji su u domenu
lokalne uprave.
Prije svega potrebno je incirati izgradnju privrednih zona koje su prostorno planskom dokumentacijom
predviđene na 2 lokaliteta. U početnom periodu neophodno je uraditi potrebnu projektnu
dokumentaciju i izgraditi kvalitetnu infrastrukturu., a djelimično se mogu riješiti i određeni problemi
vezani za imovinske odnose. Takođe je nužno stvoriti mehanizme bržeg rješavanja zahtjeva privrednika,
što se može umnogome postidi i uspostavljanjem funkcionalne asocijacije privrednika i boljom
komunikacijom između lokalne uprave i privrednika, te uspostavaljem partnerskih odnosa između
javnog i privatnog sektora.
Najdirektniji uticaj u oblasti privrede lokalna uprava može objektivno ostvariti u oblasti poljoprivredne
proizvodnje kroz projekte razvoja stočarstva, vodarstva, povrtlarstva, proizvodnje u zaštidenom prostoru
i pčelarstva. I u ovom slučaju potrebno je osigurati funkcionisanje organizacionih oblika poljoprivrednih
proizvođača, osigurati edukaciju poljoprivrednicima i uvesti nove tehnologije u proizvodnji, obezbjediti
otkupna mjesta za mlijeko, vode i povrde, a mogude je uvesti i direktne opdinske stimulacije za pojedine
vrste proizvodnje. Posebno veliki doprinos razvoju poljoprivrede bi se postigao zaštitom zemljišta od
poplava. Čime bi se stvorili uslovi za intenzivno korištenje najpldonijeg dijela poljoprivrednog zemljišta.
Lokalna uprava u skladu sa svojim mogudnostima treba pomodi uspostavljanje i funkcionisanje prerade
voda, povrda i mlijeka, ako i proizvodnju stočne hrane, čime de se stvariti uslovi da se pored zemljišnih
resursa u funkciju stave i neiskorišteni smještajni kapaciteti u stočarskoj prizvodnji.
U sklopu udruženja privrednika poželjno bi bilo stvoriti asocijacije drvoprerađivača, tekstilaca i
proizvođača građevinskog materijala s ciljem objedinjavanja njihovih kapaciteta, zajedničke finalizacije i
nastupa na tržištu. Uvezivanjem sa srodnim djelatnostima na drugom području i smanjenje njihove
međusobne konkurencije.
Neiskorištene mogudnosti postoje i u području oživljavanja starih zanata kao što su kovački, tlakalački,
krojački isl., kao i mogudnosti pokretanja kudne radinosti kao što su vezenje, keranje, izrada odjevnih
predmeta i suvenira, te spremanje određenih vrsta tradicionalnih jela i pida. Pokretanje ovih aktivnosti
može se postidi kroz posticanje za edukaciju, nabavku repromaterijala, izložbe i prezentacije, te kroz
korištenje sredstava sa Biroa za zapošljavanje i viših nivoa vlasti za samozapošljavanje, zapošljavanje
invalidnih lica, zapošljavanje žena i starijih osoba.
U posljednje vrijeme evidentan je porast registrovanih samostalnih radnji, naročito obrtničkih koje
pružaju prostor zapošljavanju užih članova obitelji. To su male porodične radnje koje zapošljavaju manji
broj radnika, a koji u svom obimu poslovanja imaju tendeciju rasta. I u svom segmentu postoji dosta
prostora za dalji razvoj ove djelatnosti.


                                                    25
Manifestacije od opdinskog značaja kao što su „Izbor najuspješnijih poljoprivrednika“, „Najuspješnijih
privrednika“, „Izbor humaniste godine“, zatim pomod u brendiranju lokalnih proizvoda i njihova
promocija mogu takođe dati dobre rezultate u podizanju nivoa i kvaliteta proizvodnje.
                                                  26
Strateški cilj 3. Razvijena društvena infrastruktura sa efikasnom lokalnom
upravom

Sa aspekta izgrađenosti društvene infrastrukture posebno kada se voroi o sistemu zdravstvene zaštite i
obrazovanja, situacija u opdini Doboj Istok je zadovoljavajuda. U ovu infrastrukturu sredstva se ulažu u
posljednjih 40 godina. Opdina Doboj istok je jedna od prvih u BiH u kojoj je uspostavljen sistem
prevetivne porodične zdravstvene zaštite, pri čemu u svakoj MZ postoji ambulanta sa pratedom
opremom i sadržajem, dok u Klokotnici postoji Dom zdravlja, u kome pored ostalog funkcioniše i služba
Hitne pomodi. Pored toga, na području Opdine funkcionišu tri apoteke i jedna privatna stomatološka
ordinacija. U cjelini se može redi da trenutno u oblasti zdravstvene zaštite nema potrebe za vedim
ulaganjima, ali da treba djelovati u pravcu osposobljavanja vlastitog medicinskog kadra, koji bi u skorijoj
bududnosti mogao na kvalitetniji način pokrivati određene oblasti. Obrazovna mreža na ovom području
uključuje JU za predškolsko obrazovanje, 2 osnovne i 1 srednju školu. A objektu za predškolsko
obrazovanje u najkrade vrijeme treba finalizirati započete građevinske radove i opremiti 2 nove učionice,
čime de ova ustanova biti u mogudnosti da u potpunosti ispunjava svoje zakonom predviđene obaveze.
Školski objekti za osnovno obrazovanje odgovarajudeg kapaciteta postoje u svim MZ osim u MZ Lukavica
Rijeka. Gotovo u svim slučajevima u sklopu njihovog redovnog održavanja potrebni su određeni
građevinski zahvati na vanjskom i unutrašenjm održavanju i sanaciji sanitarnih čvorova, a što je posebno
važno potrebno je osigurati učila i opremu za kabinetsku nastavu. Svakako treba naglasiti da je samo u
Klokotnici izgrađena školska fiskulturna sala, a da je izgradnja iste započete u Brijesnici Velikoj. Značajno
bi bilo staviti u funkciju ovaj objekat, jer bi on zadovoljio i potrebe srednje škole, a u dijelu i potrebe
sportskih kolektiva. Isto tako svi školski sportski poligoni zahtjevaju određenu dogradnju i sanciju, što
takođe treba rješavati u bliskoj bududnosti.
Mješovita srednja škola je locirana u Brijesnici Velikoj i sve što je naprijed rečeno važi i u ovom slučaju uz
konstataciju da obrazovni profili koji su trenutno prisutni u školi nisu u potpunosti usklađeni sa
potrebama lokalne privrede.
Iako sve Mjesne zajednice imaju ranije izgrađene Domove kulture može se slobodno konstatovati da
kulturnih sadržaja i kulturnog života na području opdine Doboj Istok praktično nema. Ovi objekti po
pravilu ne odgovaraju svojoj prvobitnoj namjeni, a osim BKZ „Preporod“ ne postoje organizacije koje bi
se bavile organizacijom kulturnog života. Svakako bi dobro bilo objekte kulture vratiti prvobitnoj
namjeni, postadi organizacije koje se bave kulturom, opremiti ih i napraviti kalendar kulturnih dešavanja
na području Opdine sa tendecijom da odeređene manifestacije postanu tradicionalne i da u njima učešda
u velikom broju uzimaju građani Opdine. Kao problem posebno se ističe nedostatak bilo kakvog
informativnog glasnika, a korištenje radio stanica u susjednim opdinama i njihovih printanih medija ne
daje željeni efekat. Prema svim pokazateljima u oblasti informisanja bi se najviše postiglo
osposobljavanjem i ponovnim pokretanjem radio stanice, za šta je uslov dobijenja frekvencije od RAK-a.
Iako na području opdine Doboj Istok zvanično djeluju 24 Udruženja građana, njihov uticaj i njihova snaga
se ne osjedaju u dovoljnoj mjeri. Nešto bolja organizovanost i funkcionisanje su prisutni u sportskim i
boračkim udruženjima, dok se druga udruženja povremeno aktiviraju. Izuzetno je UG HO „MFS“ koje se
bavi različitim problemima, dobro je organizovano i kadrovski osposobljeno, tako da polako i sigurno
postaje brend opdine Doboj Istok. Sve druge organizacije iz ove oblasti je potrebno materijalno ojačati i
kadrovski osposobiti kako bi odgovorili svojoj funkciji, a kao prijeka potreba namede se još i
registrovanje Udruženja privrednika, Udruženja žena, Udruženja osoba sa invaliditetom i Udruženja iz
oblasti ekologije. Veliki broj problema kojim se bavi Služba civilne zaštite počev od redovnog plavljenja

                                                      27
poljoprivednog zemljišta i objekata, preko velikog broja registrovanih klizišta do kontaminacije relativno
značajnih površina minskim poljima. Svi ovi problemi uveliko prevazilaze mogudnosti lokalne uprave, ali
se moraju rješavati sinhronizovano sa drugim opdinama, višim institucijama vlasti, stručnim i
specijalizovanim ustanovama, te sa domadim i stranim organizacijama i ustanovama.
Bezbjednosni aspekt i stopa kriminaliteta na području opdine Doboj Istok nisu bitno drugačiji u odnosu
na područje TK, a lokalna uprava može uticati na poboljšanje situacije u ovoj oblasti obezbjeđenjem
preduslova za uključivanje prevenstveno omladine u sportske i kulturne asocijacije kao i edukaciju.
Sportska udruženja za trenutne procese i takmičenja koriste 2 fudbalska stadiona i školsku fiskulturnu
salu. Atletski klub nema dekvatan prostor za treninge, dok bi za rekreativno bavljenje sportom bilo
potrebno izgraditi 2-3 sportska poligona i izgraditi staze za šetnju i izletišta.
Ukupan razvoj Opdine je u uskoj vezi sa funkcionisanjem lokalne uprave. Lokalna uprava mora biti
opremljena i obučena kako bi bila u funkciji građana i privrede. S tim u vezi nužno je dodatno
pojednostaviti procedure oko izdavanja dozvola i dokumenata i intenzivnosti i dodatno izgraditi sisteme
komunikacije lokalne uprave sa građanima i privredom.
Takođe je važno da se konstituiše funkcionalno tijelo koje bi upravljalo ukupnim razvojem opdine,
sinhronizuje aktivnosti na tom planu, predlaže i koordinira realizaciju subregionalnih međuopdinskih
projekata i predlaže i realizuje projekte koje zadovoljavaju međunarodne standarde.
                                                    28
Strateški cilj 4. Zaštiden životni prostor

Doboj Istok je ruralno područje na kome je oko 30 % ukupne površine pod naseljenim mjestima, koje
nema vedih zagađivača lociranih na ovom području, a takvih zagađivača nema ni u blizini opdine.
Privredni subjekti čiji je rad u izvjesnoj mjeri mogao imati negativne posljedice po okolinu imaju sve
potrebne saglasnosti i ispunjavaju sve kriterije za zaštitu okoline previđene zakonom u izvjesnoj mjeri
manja fizička lica, kao što su automehaničarske radnje i autopraonice, svoje otpadne vode na posredan i
neposredan način ispuštaju u lokalne vodotokove, što u izvjesnoj mjeri sa aspekta zaštite okoline
predstavlja problem.
U suštini potencijalno najvedi zagađivač zemljišta i vode na području opdine Doboj Istok može da bude
rijeka Spreča koja u vrijeme plavljanjea može na poljoprivrednom i drugom zemljištu ostavljati organske
materije, teške metale i druge štetne produkte hemijske industrije, rudnika i drugih velikih privrednih
subjekata iz tuzlanskog industrijskog bazena. Dosadašnja ispitivanja zemljišta čiji su rezultati dostupni
pokazuju da su ove i slične materije u zemljištu pristune u dozvoljenim količinama, ali česta trovanja ribe
i drugih životinja u rijeci spreči govore da ovi pokazatelji mogu biti i drugačiji. Isto tako treba
napomenuti da je analiza iz doline rijeke spreče pokazala da ono nije kontaminirano radio aktivnim
materijama. Iako se radi o poljoprivrednom području količine hemijskih materija koje se upotrebljavaju u
poljoprivredi posebno u posljednje vrijeme, ne mogu ni u jednom segmentu negativno djelovati na
okolinu.
Najvedi zagađivači okoline na području opdine Doboj Istok su domadinstva, koja svojim nesavjesnim
postupcima i odlaganjem krutog i drugog otpada na različita mjesta stvaraju vedi broj divljih deponija,
zagađuju i onečišdavaju lokalne vodotokove, što sve skupa stvara ružnu sliku o kompletnom području.
Osim toga upotrebom velike količine energenata za grijanje domadinstava tokom zime u ravničarskom
dijelu Opdine često dolazi do pojave smoga i zagađenja vazduha.
Pravci djelovanja u narednom periodu su na edukaciju stanovništva i uključivanje svih porodica u
organizovan otkup krutog i drugog otpada te opremanje JKP i njegovov jačanje u svakom pogledu kako
bi ono moglo kvalitetno ispunjavati svoje obaveze na ovom planu. Takođe je potrebno organizovati
ekološki promet i uspostaviti sistem redovne kontrole zmljišta, vode i vazduha i zajedno sa drugim
opdinama insistirati na dosljednjoj primjeni Zakona o zaštiti okoline, koga moraju da se pridržavaju i
privredni subjekti u Tuzlanskom bazenu,a uporedo s tim provoditi aktivnosti koje se odnose na
ukoridavanje rijeke Spreče i zaštitu od poplava. Isto tako potrebno jeracionalnije organizovati sistem
grijanja u centralnim dijelovima naseljenih mjesta, mjenjati navike stanovništva i u praksu uvoditi druge
izvore energije. Projekti koji se odnose na sanirannje divljih deponija i čišdenje vodotokova treba da se
kontinuirano izvode uz primjenu Odluke o komunalnom redu i kažnjavanju nesavjesnih pojedinaca. U
narednom periodu trebalo bi izgraditi prostornim dokunetima predviđena izletišta, organizovati sadnju
šuma na goletima i sječu u šumama uskladiti sa prirastom i sanitarnim potrebama nastojedi da se sve
kako biljne tako i životinjske vrste očuvaju i da njihov opstanak ne bude ugrožen.
Kada su u pitanju groblja treba naglasiti da tu još uvijek važi tradicija i da je to neuređena oblast.
Najbolje rješenje bi bilo da uređenje i održavanje grobalja, uređenje javnih površina budu u nadležnosti
JKP ili nekog drugog specijalizovanog pravnog lica.
Mali broj kulturno historijskih spomenika, prvenstveno stedeka koji su ostali na ovom području potrebno
je displocirati i konzervisati, čime bi se oni sačuvali od potpunog nestajanja.                                                    29
4    Sektorski razvojni planovi

4.1.  Plan lokalnog ekonomskog razvoja

4.1.1. Fokusiranje

SWOT analiza ekonomskog razvoja opdine Doboj Istok

U pogledu ekonomskog razvoja opdina Doboj Istok posebnu pažnju treba da posveti maksimiziranju
svojih najbitniji snaga koje se odnose na položaj opdine, povoljnu privrednu strukturu sa dominantnom
prerađivačkom industrijom, prirodne resurse i kvalifikovanu radnu snagu. Kod maksimiziranja prednosti
opdine potrebno je uzeti u obzir i prilike koje opdini stoje na raspolaganju a koje se odnose na blizinu
preduzetničkih sredina, potražnju za zdravom hranom i mogudnosti realizacije velikih projekata kroz
međuopdinsku saradnju.

Sa druge strane, opdina treba da uloži napore za minimiziranje glavnih slabosti i prijetnji koje utiču na
ekonomski razvoja. Najbitnije slabosti su vezane za nepostojanje saradnje lokalne privrede i privrednika,
nepostojanje udruženja privrednika i neizgrađena poslovna infrastruktura dok se prijetnje odnose na
neadekvatnu podršku viših nivoa vlasti lokalnoh zajednici, manjak povoljnih finansijskih sredstava kao i
politička i pravna nestabilnost u BiH i okruženju.

            SNAGE                       SLABOSTI

  Povoljan geografski položaj;               Funkcionisanje predstavničke vlasti
  Povoljna privredna struktura sa dominantnom       Nedovoljno razvijen odnos između
  prerađivačkom industrijom                privrede i lokalne uprave
  Zemljišni i vodni resursi (izvorišta plitkih voda)    Loša    organizovanost   privrednika-
  Kvalifikovana radna snaga                nepostojanje udruženja privrednika
                               Nepostojanje poslovnih zona
                               Pasivnost građana u odnosu na aktuelne
                               probleme (poplave, nezakonita ispaša,
                               velike administrativne takse)
           PRILIKE
                                     PRIJETNJE
  Nezagađena sredina
  Blizina poduzetničkih sredina i industrijskih      Loša zakonska regulativa u oblasti privrede
  razvijenih sredina i tržišta               i neprovodivost postojedih zakona
  Potražnja za zdravom hranom u oblasti          Odnos viših organa vlasti prema lokalnoj
  vodarstva i povrtlarstva                 zajednici i neadekvatna podrška (u oblasti
  Razvoj kudne radinosti (kovači, krojačke         poljoprivrede, obrta)
  radnje, obudari)                     Manjak kvalitetnih finansijskih sredstava
  Međuopdinska    saradnja  na   realizaciji    Političko i pravna nestabilnost u BiH i
  zajedničkih razvojnih projekata/ programa        okruženju

                                                   30
Socio-ekonomska i SWOT analiza su postavile osnov za definisanje ekonomskih ciljeva razvoja koji daju
odgovore na sljededa pitanja:1. Na koji način iskoristiti postojede znanje i kapacitete (od proizvodnje sirovina do postojedih
materijalnih kapaciteta) za bavljenje prerađivačkom industrijom i podstadi razvoj industrija sa vedim
stepenom prerade proizvoda?

2. Kako stvoriti stimulativno poslovno okruženje, za razvoj postojedih preduzeda i malih porodičnih firmi,
kao i za privlačenje novih investitora?

3. Na koji način uspostaviti funkcionalnu i trajnu saradnju sa drugim opdinama u okruženja za riješavanje
zajedničkih problema i realizaciju zajedničkih razvojnih projekata, posebno projekata iz oblasti zaštite
životne sredine?
                                                    31
4.1.2. Razvojni ciljevi ekonomskog razvoja

Definisani su sljededi ciljevi ekonomskog razvoja opdine Doboj Istok:

1. Uspostavljene i opremljene dvije poslovne zone i uspostavljena bolja organizacija i saradnja
preduzetnika do kraja 2015. godine
2. Obezbjeđeni uslovi za razvoj poljoprivredne proizvodnje koji de obezbjediti 5% više poljoprivrednih
proizvođača svake godine do 2014.godine
3. Obezbjeđena podrška za postojede i uspostavljanje novih prerađivačkih kapaciteta sa najmanje 200
novih radnih mjesta u do kraja 2013. godine
4. Podržano i razvijeno samostalno preduzetništvo i kudna radinost tako da broj radnji ne bude manji
od 150 u 2014.godini
5. Uspostavljena mreža međuopdinske saradnje do 2013. godineCiljevi ekonomskog razvoja su u direktnoj vezi sa strateškim ciljem 2. razvijen ambijent za privredni
razvoj ali njihova realizacija je u uskoj korelaciji sa navedenim ciljevima iz oblasti društvenog razvoja i
zaštite životne sredine.

Sektorski cilj 2. Obezbjeđeni uslovi za razvoj poljoprivredne proizvodnje koji de obezbjediti 5% više
poljoprivrednih proizvođača svake godine do 2014.godine
Sektorski cilj 2. je u uskoj korelaciji sa implementacijom cilja društvenog razvoja: 4. Izgrađen održiv
sistem civilne zaštite od prirodnih nepogoda do 2015. godine. Realizacija ovog cilja iz oblasti društvenog
razvoja de doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje, posebno u oblasti sprečavanja ugroženosti
zemljišta od poplava i klizišta. Sektorski cilj 2. je takođe u vezi sa ciljem zaštite životne sredine 3.
Organizovan sistem pradenja zagađenosti zemljišta, zraka i vode do 2015. godine. Ovaj cilj je posebno
bitan iz aspekta mogudnosti orijentisanosti opdine na proizvodnju zdrave hrane.

Sektorski cilj 5. Uspostavljena mreža međuopdinske saradnje do 2013. godine
Značaj međuopdinske saradnje za opdinu Doboj Istok naglašen je kroz nekoliko sektorskih ciljeva.
Sektorski cilj 5. je u direktnoj vezi sa realizacijom cilja zaštite životne sredine 6. Uspostavljena
međuopdineska saradnja u cilju zaštite životne sredine do 2015. godine ali i cilja društvenog razvoja 5.
Opremljena i funkcionalna lokalna uprava do 2013. godine jer funkcionalna lokalna uprava
podrazumjeva i funkcionalnu saradnju sa opdinama u okruženju i implementaciju zajedničkih projekata.

Integracija sa strateškim dokumentima viših nivoa


Prilikom izrade sektorskih planova razvoja razmatrane su strategije , planovi i zakoni na višim nivoima,
koji direktno ili indirektno mogu uticati ili utiču na razvoja opdine. Strategijei planovi na višim nivoima su
najčešde generalne i predstavljaju okvir za razvoj lokalne zajednice. Opština Doboj Istok je definisala
svoju strategiju razvoja, i u okviru nje sektorske razvojne planove, identifikujudi svoje sopstvene
prednosti i proritete i u isto vrijeme, obezbjeđujudi vertikalnu usklađenost korištenjem najvažnijih nalaza
i orijentacija iz navedenih strategija na višim nivoima koje mogu imati uticaja na razvoj opdine.

                                                      32
Strategija razvoja BiH

Strategijom razvoja BiH je u okviru strateškog cilja koji se odnosi na konkurentnost predviđeno
kontinuisano poboljšavanje produktivnosti preduzeda, te podrška klasterima i jačanju lanaca vrijednosti.

Strategijom razvoja BiH je u okviru strateškog cilja koji se odnosi na zapošljavanje predviđen razvoj
malih i srednji preduzeda i otvaranje novih radnih mjesta kroz: razvoj instrumenata finansijske podrške
razvoju MSP-ova, osiguravanje finansijske podrške osnivanju MSP-ova, te podsticanje razvoja
inkubatora.

Istovremeno, u okviru strateškog cilja koji se odnosi na održivi razvoj, Strategija razvoja BiH navodi na
potrebu daljeg razvoja poljoprivrede na bazi korištenja prirodnih kompetitivnih prednosti te
modernizacije poljoprivredne proizvodnje radi povedanje njene efikasnosti, konkurentnosti i koncepta
održivog razvoja ruralnog područja, što je u skladu s EU politikama poljoprivrede. S tim u vezi se navodi
potreba poboljšanja konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa kvaliteta i
sigurnosti domadih proizvoda kroz:
  1. Investicije u poljoprivredna gazdinstva/organizacije i investicije u modernizaciju postojedih i
    izgradnju novih kapaciteta za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda
  2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta
  3. Uspostavljanje i unapređenje saradnje u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda
  4. Podrška za uvođenje sistema kontrole i kvaliteta
  5. Podrška organizacijama poljoprivrednih proizvođača
  6. Ribarstvo, politika za unapređenje domadeg i izvoznog tržišta


Strategija razvoja Federacije BiH

Kada govorimo o Strategiji razvoja FBiH u periodu 2010-2020 godine, može se redi da je njome u okviru
jačanja konkurentnosti predviđeno sljedede:

        Poboljšavanje poslovne okoline
        Modernizacija i standardizacija poslovanja
        Konkuretnost u izvozu, promocija izvoza
        Klasteri
        Kompetetnost ljudskih resursa
        Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura struktura
        Smanjenje uvoza, uvozna suptsitucija
        Rast i podrška investicijama, podrška ino investicija
        Završetak privatizacije (do 2015. godine)
        Unapređjenje javno-privatnog partnerstva
        Saradnja univerziteti – privreda
        Rekonstrukcija Razvojne banke (otvaranje novih kreditnih linija za MSP i farmere)                                                   33
Regionalna strategija ekonomskog razvoja – ekonomska regija Sjeveroistočna BiH (nadležna agencija:
NERDA – Regionalna razvojna agencija za Sjeveroistočnu BiH, 2004. godina)


Realizacija strateških i prioritetnih ciljeva Regionalne strategije ekonomskog razvoja – ekonomska regija
Sjeveroistočna BiH (sa okvirom za implemetaciju strategije), posebno onih koji se donose na
regeneraciju ekonomuje, mogu doprinijeti razvoju opdine Doboj Istok. Definisani Strateški i prioritetni
ciljevi razvoja Sjeveroistočne regije, u velikoj mjeri, odražavaju potrebe i prioritete opdine Doboj Istok.
Dole su dati strateški i prioriteni ciljevi i posebno su označeni ciljevi koji, direktno mogu uticati na
ekonomski razvoj Doboj Istoka i koji su posebno razmatrani prilikom izrade plana ekonomskog razvoja
opdine Doboj Istok.

Strateški cilj 1. Regeneracija ekonomije Sjeveroistočne BiH i povedanje inovativnog potencijala regije
    Prioritetni cilj 1.1. Povedanje konkurentnosti industrijskog sektora i MSP
    Prioritetni cilj 1.2. Poboljšanje poslovnog okruženja
    Prioritetni cilj 1.3. Povedanje inovativnog potencijala regije
    Prioritetni cilj 1.4. Razvoj turizma
    Prioritetni cilj 1.5. Razvoj ruralne ekonomije
    Prioritetni cilj 1.6. Poboljšanje i razvoj transportne i komunalne infrastrukture i zaštita okoliša

Strateški cilj 2. Poboljšanje vještina, konkurentnosti i mobilnosti ljudskih resursa, razvoj tržišta rada i
borba protiv društvenog isključenja
    Prioritetni cilj 1.1. Razvoj ljudskih resursa
    Prioritetni cilj 1.2. Promoviranje društvenog uključivanja

Strateški cilj 3.Poboljšanje kvaliteta atraktivnog okruženja u zajednici
    Prioritetni cilj 1.1. Poboljšanje društvene infrastrukture i kvaliteta socijalnih usluga
    Prioritetni cilj 1.2. Urbana i ruralna rehabilitacija, te zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa

Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009. – 2013. godina (nadležna
institucija: Vlada Tuzlanskog kantona, juni 2008. godine)

Strategija razvoja poljoprivrede Tuzlanskog kantona je strukturirana tako da obuhvata ciljeve po
ključnim vrstama primarne poljoprivrede proizvodnje te prehrambene industrije za koju je direktno
vezana.

Strategijom je definisano pet strateških ciljeva:
Strateški cilj 1: Povedati konkurentnost i održivost poljoprivrednog sektora, zasnovanu na
prirodnim resursima i prilagođenosti potrebama tržišta
Strateški cilj 2: Izraditi konkurentan prehrambeni sektor zastvaranje vede dodajne vrijednosti i
promovirati kvalitet domadih proizvoda
Strateški cilj 3: Afirmirati razvoj ruralnih područja na prirodnim i tradicionalnim vrijednostima za
unaprijeđenje kvaliteta života u ruralnim sredinama
Strateški cilj 4: Razviti politike održivosti prirodnih resursa za poljoprivredu kroz ispunjavanje ekoloških
zahtjeva

                                                       34
Strateški cilj 5: Uspostaviti adekvatan institucionalni i pravni okvir za podršku razvoju poljoprivrede za
konkurentnost na EU tržištu, uz adekvatnu agrarnu politiku usaglašenu sa dobrom praksom EU


Projekat koji je naveden u Strategiji, a koji se direktno odnosi na opdinu Doboj Istok je Projekat 4.1.2.
Izgraditi protugradni sistem zaštite TK uz mini metorološke stanice, uz uspostavljanje saradnje sa
opdinama RS-a kod graničnih opdina (npr. Doboj Istok, Gradačac i sl.). Kratak opis projekta: Modernizirati
i opremiti sistem protivgradne zaštite cijelog područja TK u cilju pravovremenog djelovanja; Nabavka
savremene opreme, edukacije osoblja o upotrebi iste; Uspostavljanje saradnje sa opdinama RS-a kod
graničnih opdina.


Strategija zapošljavanja Tuzlanskog kantona
(Vlada Tuzlankog kantona, 2009. godina)

Vlada TK je Strategijom zapošljavanja TK pokrenula inicijativu kojom želi da uspostavi takav sistem
rješavanja problema zapošljavanja/nezaposlenosti na području kantona koji de biti sposoban da
permanentno, planski, organizovano, stručno i sistematično pristupa ovim pitanjima. Cilj je uspostava
optimalnog sistema koji de biti u stanju da se permanentno efikasno i efektno odnosi prema ovoj
višedimenzionalnoj i izuzetno kompleksnoj problematici te koji de, stoga, modi u kontinuitetu osiguravati
zadovoljavajude rezultate u vidu značajnog smanjenja stope nezaposlenosti.

Strateški ciljevi definisani strategijom su sljededi:
5.1. Očuvanje postojedih radnih mjesta – kratkoročno razdoblje
5.2. Stvaranje novih radnih mjesta
5.3. Jačanje institucionalnog kapaciteta za pomod i podršku zapošljavanju
5.4. Smanjenje nejednakosti pri zapošljavanju
                                                       35
    4.1.3. Programi, projekti i mjere

    Inicijative međuopdinske saradnje

    Prepoznajudi značaj međuopdinske saradnje, opdina Doboj Istok je definisala operativni cilj 5. Uspostavljena mreža međuopdinske
    saradnje, koji podrazumjeva uspostavljanje tijela međuopdinske saradnje i usklađivanje ciljeva i programa sa partnerskim opdinama.
    Saradnja sa drugim opdinama dovodi do zaključka da i ostale opdine u okruženju takođe izražavaju potrebu i interes za
    uspostavljanjem čvršde međuopdinske saradnje i zajedničku realizaciju projekata. Primjer je projekat regulacije toka rijeke Spreče,
    koja godinama uzrokuje velike štete na području, ne samo opdine Doboj Istok, ved i ostalih opdina u okruženju. Mnogobrojne
    razvojne aktivnosti takođe mogu biti predmet međuopdinske saradnje, kako bi udruživanje resursa, materijalnih i ljudskih kapaciteta
    sigurno proizvelo sinergijski efekat, odnosno vedu korist nego što bi se dobila pojedinačnim ulaganjima.

                                 Plan implementacije 2011 – 2015.
                                     Ekonomski razvoj
      Projekti / mjere                  Veza sa strateškim i      Orijentacioni period realizacije/
                                                                      Nosilac/nosioci  Ciljne grupe
                         Program      ekonomskim           dinamika implementacije
                                                                      implementacije   (korisnici)
                                   ciljevima     2011.    2012.   2013.   2014.   2015.
1.
   Izrada projektne dokumentacija za                                                            Preduzetnici,
                        Uspostavljanje    Str. cilj 2.
   privrednu zonu „Starače” u Klokotnici i                      Juni                          Opdina     investitori i
                        poslovnih zona    Sek. cilj 1.
   pribavljanje dozvola                                                                    građani
2.  Izrada projektne dokumentacije za                Str. cilj 2.                                      Preduzetnici,
                        Uspostavljanje
   privrednu zonu „Luke” u Brijesnici               Sek. cilj 1.                               Opdina     investitori i
                        poslovnih zona
   Maloj                                                                           građani
3.                                  Str. cilj 2.                                      Preduzetnici,
   Izgradnja infrastrukture za privrednu   Uspostavljanje
                                   Sek. cilj 1.                               Opdina     investitori i
   zonu „Starače” u Klokotnici        poslovnih zona
                                                                                građani
4.                                  Str. cilj 2.                                      Preduzetnici,
   Izgradnja infrastrukture za privrednu   Uspostavljanje
                                   Sek. cilj 1.                               Opdina     investitori i
   zonu „Luke” u Brijesnici Maloj      poslovnih zona
                                                                                građani
5.  Mjera: Pristupanje regionalnom                                                              Privrednici
                         Podrška      Str. cilj 2.                               Opdina
   garantnom fondu sjeveroistočna BiH                        Juni                                 opdine Doboj
                        preduzetnicima    Sek. cilj 3.                              NERDA Tuzla
   (NERDA)                                                                           Istok                                                                               36
6.
                          Podrška          Str. Cilj 2.     Poč.
   Osnivanje Udruženja privrednika                                       Opdina       Privrednici
                         preduzetnicima     Sek. Ciljevi 1, 3. i 4.  God.
7.  Formiranje pijace za prodaju lokalnih   Podrška plasmanu       Str. Cilj 2.           Udruženje      Poljoprivredni
   proizvoda                 domadeg proizvoda       Sek. Cilj 2.          poljoprivrednika    proizvođači
8.  Uspostavljanje otkupne stanice za     Podrška plasmanu       Str. Cilj 2.           Udruženje      Poljoprivredni
   poljoprivredne proizvode i preradu    domadeg proizvoda      Sek. Cilj 2. i 3.        poljoprivrednika    proizvođači
9.  Uspostavljanje kapaciteta za otkup i    Podrška plasmanu       Str. Cilj 2.           Udruženje      Proizvođači
   preradu mlijeka              domadeg proizvoda      Sek. Cilj 2. i 3.        poljoprivrednika     mlijeka
10.  Podrška formiranju i razvoju mini farmi    Podrška         Str. Cilj 2.         Peradarska zadruga    Poljoprivredni
   (stočne i peradarske)           poljoprivrednicima      Sek. Cilj 2.          Peza, opdina        ci
11.  Mjera: Podrška poljoprivrednim
   proizvođačima za nabavku zasada        Podrška         Str. Cilj 2.           Udruženje      Poljoprivredni
   (jagodičastog, koštičavog i jabučastog  poljoprivrednicima      Sek. Cilj 2.          poljoprivrednika    ci Doboj Istok
   voda, industrijskog krastavca)
12.  Uspostavljanje tijela za međuopdinsku    Međuopdinska        Str. Cilj 2.                      Privrednici,
                                                         Opdina
   saradnju                   saradnja         Sek. Cilj 5.                     NVO I građani
13.                                                                  Asocijacija
                                                                   građevinskih
                                                                   preduzeda
   Povezivanje proizvođača građevinskih
                          Podrška          Str. Cilj 2.        Udruženje privrednika i   (fasaderi,
   sortimenata ( fasade, proizvodnja
                         preduzetnicima        Sek. Cilj 3.            Opdina        proizvođači
   betona i betonske galanterije)                                                  betona i
                                                                   građevinske
                                                                   galanterije)
14.  Proglašenje najuspješnijih                                                  Poljoprivredni
                           Podrška         Str. Cilj 2.           Udruženje
   poljoprivrednih proizvođača opdine                                               ci opdine
                        poljoprivrednicima      Sek. Cilj 1.          poljoprivrednika
   Doboj Istok                                                          Doboj Istok
15.                                                                 Privrednici
   Proglašenje najuspješnijeg privrednika    Podrška          Str. Cilj 2.        Druženje privrednika i
                                                                  opdine Doboj
   na području opdine Doboj Istok       preduzetnicima        Sek. Cilj 1.            Opdina
                                                                     Istok
16.  Projekat: Stimulativne mjere za         Podrška        Str. Cilj 2.                      Privredni
                                                         Opdina
   registraciju deficitarnih zanimanja     preduzetnicima       Sek. Cilj 4.                       subjekti
17.                       Zaštita autohtonih                       Udruženje
   Projekat: Podizanje autohtonih zasada                 Str. Cilj 2. i 5.                    Poljoprivredni
                        biljnih i životinjskih                   poljoprivrednika i
   voda                                  Sek. Cilj 2.                       ci Opdine
                             vrsta                          Opdina
18.                       Zaštita autohtonih                       Udruženje
   Projekat: Podrška očuvanju domadih                  Str. Cilj 2. i 5.                    Poljoprivredni
                        biljnih i životinjskih                   poljoprivrednika i
   pasmina goveda                             Sek. Cilj 2.                       ci Opdine
                             vrsta                          Opdina


                                                                   37
Za realizaciju ekonomskog plana razvoja definisano je 18 projekata, koji su grupisani u 6 programa:

  1. Uspostavljanje poslovnih zona
  2. Podrška preduzetnicima
  3. Podrška plasmanu domadeg proizvoda
  4. Podrška poljoprivrednicima
  5. Međuopdinska saradnja
  6. Zaštita autohtonih biljnih i životinjskih vrsta

Definisani su sljededi projekti i mjere čijom realizacijom de biti ostvareni ciljevi ekonomskog razvoja:
                                                      38
4.1.4. Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima


      Sektorski cilj       Procjena očekivanih ishoda sa     Projektno – programski
                        indikatorima            indikatori
1. Uspostavljene i opremljene dvije Stvoreni uslovi, uspostavljene i   Izrađena projektna
poslovne zone i uspostavljena bolja infrastrukturno uređene dvije     dokumentacija za poslovne
organizacija    i    saradnja poslovne zone do kraja        zone,
preduzetnika do kraja 2015. godine 2015.godine              Infrastrukturno opremljene
                                     dvije poslovne zone
2. Obezbjeđeni uslovi za razvoj 5% više poljoprivrednih          Površine pod zasadima
poljoprivredne proizvodnje koji de proizvođača svake godine do      jagodičastog voda povedane
obezbjediti 5% više poljoprivrednih 2014.godine              za 20%,
proizvođača svake godine do                        Površine pod zasadima
2014.godine                                koštičavog i jabučastog voda
                                     povedane za 10%,
                                     Uspostavljena otkupna
                                     stanica
3. Obezbjeđena podrška za      Kroz investicije u prerađivačku   Osnova udruženje
postojede i uspostavljanje novih   industriju otvoreno najmanje 200   privrednika,
prerađivačkih kapaciteta sa     novih radnih mjesta do kraja 2013.  Uspostavljena saradnja
najmanje 200 novih radnih mjesta   godine                između najmanje 3
u do kraja 2013. godine                          proizvođača građevinskih
                                     sortimenata
                Podržane nove ideje u oblasti
4. Podržano i razvijeno samostalno                    Najmanje 5 preduzetnika
preduzetništvo i kudna radinostpreduzetništva (npr. turizam) i      primilo podršku za
                zadržati tendenciju rasta broja
tako da broj radnji ne bude manji                     registraciju deficitarnih
od 150 u 2014.godini      preduzetničkih radnji i osigurati da    zanimanja
                ovaj broj ne bude manji od 150
                radnji u 2014.godini
5.   Uspostavljena  mreža Formirana funkcionalna radna        Uspostavljeno funkcionalno
međuopdinske saradnje do 2013. tijela i započete aktivnosti na      tijelo za međuopdinsku
godine             realizaciji projekata međuopdinske     saradnju i broj zajednički
                saradnje do 2013.godine          realizovanih projekata
                                                  39
4.2.  Plan društvenog razvoja

4.2.1. Fokusiranje

SWOT analiza društvenog razvoja opdine Doboj Istok


U svrhu društvenog razvoja opdina Doboj Istok posebnu pažnju treba da posveti maksimiziranju svojih
najbitniji snaga koje se odnose na unapređenje ved solidno razvijene infrastrukture za osnovno
obrazovanje, podršku lokalne zajednice i razvijen NVO sektor u određenim oblastima kao i mogudnosti
iskorištavanja prilika koje joj stoje na raspolaganju a koje se odnose na iskorištavanje međunarodnih
fondova, blizinu srednjoškolskih centara, zaniteresovanost za saradnju sa NVO sektorom i ved postojeda
saradnja sa međunarodnim organizacijama.

Sa druge strane, opdina treba da uloži napore za minimiziranje glavnih slabosti i prijetnji koje mogu
uticati na društveni razvoj i na konkurentnost područja. Najbitnije slabosti su vezane za nedovoljno
rezvijena „čvrsta“ drušđtvena infrastruktura, nepostojanje ustanova srednjoškolskog obrazovanja i
nedovoljna pokrivenost područja potrebnom snagom električne energije dok se prijetnje odnose na:
odlazak mladih zbog školovanja i zapošljavanja, udaljenost ustanova za zbrinjavanje starih lica,
nedovoljna socijalna komponenta budžeta i neusklađenost i neprovođenje zakonske regulative.

            SNAGE                        SLABOSTI
  Dobro osnovno obrazovanje              Nepostojanje ustanova srednjeg obrazovanja
  Dobra školska infrastruktura za osnovno       Nedostatak stručnih kadrova i nedovoljna
  obrazovanje                     tehnička opremljenost
  Razvijen NVO sektor iz oblasti kulturno-       Nedovoljna educiranost za pisanje projekata
  umjetničkog stvaralaštva               Nedostatak prostornih kapaciteta iz oblasti
  Podrška lokalne zajednice              kulture i sporta(sportskih terena,kino sale i sl)
  Prepoznatljivo djelovanje iz oblasti NVO       Nedovoljna prosvjedenost građana iz oblasti
  osjetljivih grupa                  zdravlja,kulture življenja i kulturno historijskog
  Aktivizam žena kroz NVO sektor            nasljeđa
  Prostorni plan                    Smanjen natalitet
  Akcioni Plan osoba sa invaliditetom         Nepostojanje organizovanog prijevoza učenika
  Sporazum lokalne zajednice i nevladinih       do škole
  organizacija                     Nepostojanje gradske biblioteke
  Građanska inicijativa“Tragovi Crni vrh“       Nedostatak ulične rasvjete
  Lovačka infrastruktura(Lovačka            Nedovoljna pokrivenost područja sa
  kuda,nadstrešnice,lovišta)              potrebnom snagom el.energije
  Rijeke Usora i Bosna                 Nepokrivenost cijelog područja trv signalom,
  Gradski vodovod i dovoljn e količine vode      rad na „crno“
  Odvoz smeda                     blokada resursa(privatno vlasništvo)
  Putne komunikacije, struja, telefon, internet,    Neumreženost informacionim sistemom
  kablovska tv...-vjerski objekti           unutar organa uprave i organa uprave sa
  Jak individualni stambeni sektor           mjesnim zajednicama
                                                    40
  Dobra koordinacija izvršne i predstavničke
  vlasti
  Gustina naseljenosti
  Privatna inicijativa
            PRILIKE                      PRIJETNJE
  Blizina srednjoškolskih centara Doboj, Tešanj,    Velika frekvencija saobradaja;
  Maglaj                        Nepostojanje pješačkih staza do škole
  Registrovane agencije za konsultantske usluge    Odlazak mladih zbog školovanja i zapošljavanja
  Nastupi na lokalnoj razini,međunarodni        Zagađenost okoline i elementarne nepogode
  nastupi,sajmovi i ligaška takmičenja         Udaljenost ustanova za zbrinjavanje starih lica
  Regulacioni plan                   Nedovoljna socijalna komponenta budžeta
  Blizina gradske toplane               Neusklađenost zakonske regulative
  Fondovi EU za financiranje projekata NVO
  Zainteresiranost za članstvo u NVO izvan
  područja lokalne zajednice
  Iskustva kroz partnerstvo sa domadim i
  međunarodnim organizacijama
                                                   41
4.2.2. Razvojni ciljevi društvenog razvojaDefinisano je 5. ciljeva društvenog razvoja opdine Doboj Istok:

1. Izgrađena i uređena komunalna i putna infrastruktura do 2015. godine
2. Stvoreni kvalitetni uslovi za funkcionisanje ustanova obrazovanja do 2015. godine
3. Značajno unapređena kulturna, informativna i sportska infrastruktura i sadržaji i jača uloga civilnog
društva u društveno – ekonomskom razvoju opdine do 2015. godine
4. Izgrađen održiv sistem civilne zaštite od prirodnih nepogoda do 2015. godine
5. Opremljena i funkcionalna lokalna uprava do 2013. godine
Ciljevi društvenog razvoja su u direktnoj vezi sa realizacijom strateškog cilja 1. Razvijena temeljna
infrastruktura i 3. Razvijena društvena infrastruktura sa efikasnom lokalnom upravom i indirektno
doprinose realizaciji druga dva strateška cilja: 2. Razvijen ambijent za privredni razvoj i 4. Zaštiden životni
prostor.

Sektorski cilj 1. Izgrađena i uređena komunalna i putna infrastruktura do 2015. godine
Sektorski cilj 1. doprinosi realizaciji strateškog cilja 1. Razvijena temeljna infrastruktura ali i strateškom
cilju 2. Razvijen ambijent za privredni razvoj. Sektorski cilj 1. takođe je u vezi sa ciljem zaštite životne
sredine 1. Organizovan odvoz krutog otpada i sanirane divlje deponije smeda do 2015. godine jer ovaj
sektorski cilj uključuje izgradnju kapaciteta JKP Čisto koje se bavi održavanjem puteva, održavanjem
čistode i ostalim komunalnim poslovima. Kada je u pitanju izgradnja komunalne i putne infrastrukture,
ovaj sektorski cilj de svakako biti u direktnoj vezi sa realizacijom ccilja ekonomskog razvoja koji se odnosi
na izgradnju poslovnih zona. Infrastruktursno opremanje poslovnih zona de uključiti i izgradnju
komunalne i putne infrastrukture do i unutar poslovne zone.

Sektorski cilj 2. Stvoreni kvalitetni uslovi za funkcionisanje ustanova obrazovanja do 2015. godine
Sektorski cij 2. doprinosi realizaciji strateškog cilja 3. Razvijena društvena infrastruktura sa efikasnom
lokalnom upravom.

Sektorski cilj 3. Značajno unapređena kulturna, informativna i sportska infrastruktura i sadržaji i jača
uloga civilnog društva u društveno – ekonomskom razvoju opdine do 2015. godine
Sektorski cilj 3. doprinosi realizaciji strateškog cilja 3. Razvijena društvena infrastruktura sa efikasnom
lokalnom upravom. Ovaj sektorski cilj je u korelaciji sa realizacijom planova ekonomskog razvoja i zaštite
životne sredine posebno u domenu jačanja uloge civilnog društva u društveno ekonomskom razvoja
opdine.

Sektorski cilj 4. Izgrađen održiv sistem civilne zaštite od prirodnih nepogoda do 2015. godine

                                                      42
Sektorski cilj 4. doprinosi realizaciji strateških ciljeva 3. razvijena društvena infrastruktura i jednim
dijelom strateškom cilju 4. Zaštiden životni prostor. Ovaj sektorski cilj je u vezi sa realizacijom sektorskih
ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, posebno ciljeva 3. Organizovan sistem pradenja zagađenosti
zemljišta, zraka i vode do 2015. godine i 5. Zaštiden šumski biodivezitet do 2015. godine.

Sektorski cilj 5. Opremljena i funkcionalna lokalna uprava do 2013. godine
Sektorski cilj 5. je u vezi sa realizacijom strateškog cilja 3. Razvijena društvena infrastruktura sa
efikasnom lokalnom upravom. Efikasna lokalna uprava predstavlja preduslov za upravljanje razvojem
opdine i podizanje kvaliteta života stanovništva. Da bi se stvorila efikasna lokalna uprava potrebno je
obezbjediti materijalne, ljudske i tehničke kapacitete za nesmetano funkcionisanje kao i uspostaviti
stalni sistem obuka i unapređenja ljudskih kapaciteta lokalne uprave.
Sektorski cilj 5. je takođe u korelaciji sa realizacijom sektorskih ciljeva iz oblasti društvenog razvoja i
zaštite životne sredine, posebno u oblasti uspostavljanja saradnje sa opdinama u okruženju i realizaciji
zajedničkih projekata.

Integracija sa strateškim dokumentima viših nivoa

Prošireni razvojni tim za društveni sektor opdine Doboj Istok je definisao sljedede strategije koje utiču na
društveni razvoj opdine Doboj Istok

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona (nadležna istitucija: Vlada Tuzlanskog kantona, 2009. godina)

Realizacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je bitna za sve aspekte života u opdini Doboj Istok, kako
društvene tako i ekonomske i ekološke aspekte. Na donjem grafikonu su predstavljeni vizija i strateški
ciljevi razvoja Tuzlanskog kantona za period 2008. – 2013. godina.
Strategija razvoja predškolskog obrazovanja BiH (kojom je planirano obavezno predškolsko obrazovanje
djece što zahtijeva dodatne kapacitete predškolskih ustanova)                                                      43
    4.2.3. Programi, projekti i mjere

    Inicijative međuopdinske saradnje
    Projekat koji de se raditi u saradnju sa drugim opdinama u okruženju je projekat pod nazivom Inicijativa međuopdinskog uvezivanja nevladinih
    organizacija.

R.B.
                                       Plan implementacije 2011 – 2015.

                                            Društveni razvoj
                                        Veza sa      Orijentacioni period realizacije/
                                       strateškim i       dinamika implementacije
                                       sektorskim                            Nosilac/nosioci     Ciljne grupe
     Projekti / mjere                  Program
                                        ciljevima                            implementacije      (korisnici)
                                       (upisati broj   2011.  2012.  2013.  2014.  2015.
                                        cilja/eva)
1    Izgradnja kolektora i prioritetne primarne     1. Program
     mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica,      snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.
                                                                          Opdina       Građani Opdine
     Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanid   vodom i odvođenje  Sek.cilj. br. 1.
     Rijeka, Lukavica Rijeka)            oborinskih voda
2    Poboljšanje vodosnadbjevanja u MZ Stanid      1. Program
     Rijeka                      snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.                                      Građani MZ
                                                                     Opdina i Mjesna zajednica
                            vodom i odvođenje  Sek.cilj. br. 1.                                     Stanid Rijeka
                             oborinskih voda
3    Uključivanje prirodnih izvorišta u postojede    1. Program
     vodovodne mreže                  snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.
                                                                     Opdina i Mjesne zajednice  Građani Opdine
                            vodom i odvođenje  Sek.cilj. br. 1.
                             oborinskih voda
4    Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih zona     1. Program
     (kod centralnih vodovoda na području       snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.
                                                                       Opdina i JKP „Čisto”   Građani Opdine
     Opdine i kod lokalnih vodovoda na području   vodom i odvođenje  Sek.cilj. br. 1.
     Opdine)                     oborinskih voda
5    Izgradnja novih puteva i sanacija postojedih    2. Program
                                        S.C.1.
     puteva na opdini Doboj Istok            izgradnje                                  Opdina i Mjesne zajednice    Građani
                                      Sek.cilj. br. 1.
                             infrastrukture
6    Izgradnja I montiranje 110 kW trafostanice                                                            Građani i
                              2. Program
     za opdinu Doboj istok                         S.C.1.                                        privredni subjekti
                               izgradnje                                    Elektroprivreda BiH
                                      Sek.cilj. br. 1.                                      opdine Doboj
                             infrastrukture
                                                                                      Istok
                                                                                        44
7  Mjera: Izgrađivanje i adaptacija školskih     3. Program
                                       S.C.3.                 Učenici osnovnih
   objekata                     unapređenja               Škole i Opdina
                                     Sek.cilj. br. 2.              i srednjih škola
                          obrazovnog sistema
8  Poboljšanje kapaciteta Dječijeg obdaništva
   (dopremanje sprata objekta Dječijeg        3. Program                             Djeca
                                       S.C.3.
   obdaništa i nabavka opreme i didatičkih     unapređenja               Dječije obdanište    predškolskog
                                     Sek.cilj. br. 2.
   sredstava za sprat objekta Dječijeg      obrazovnog sistema                          uzrasta
   obdaništa)
9   Dovršetak fiskulturne sale u Brijesnici      3. Program
                                       S.C.3.                  Građani MZ
   Velikoj                      unapređenja                 Opdina
                                     Sek.cilj. br. 2.              Brijesnica Velika
                          obrazovnog sistema
10  Izgradnja školskog poligona u Brijesnici      3. Program                         Učenici Osnovne
                                       S.C.3.
   Velikoj                      unapređenja              OŠ Brijesnica Velika  i Srednje škole
                                     Sek.cilj. br. 2.
                          obrazovnog sistema                        Brijesnica Velika
11  Završetak izgradnje školskog poligona u      3. Program
                                       S.C.3.                 Učenici Osnovne
   Klokotnici                    unapređenja               OŠ Klokotnica
                                     Sek.cilj. br. 2.              škole u Klokotnici
                          obrazovnog sistema
12  Rekonstrukcija petogodišnje škole u        3. Program
                                       S.C.3.                 Učenici Osnovne
   Habibovidima i Izgradnja poligona u školi u    unapređenja               OŠ Klokotnica
                                     Sek.cilj. br. 2.              škole u Klokotnici
   Habibovidima                 obrazovnog sistema
13  Formiranje Udruženja žena           4. Program jačanja    S.C.3.                  Žene opdine
                                                Opdina i NVO
                          Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.               Doboj Istok
14  Formiranje Udruženja za zaštitu životne    4. Program jačanja    S.C.3.
                                                Opdina i NVO    Građani Opdine
   sredine                    Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
15  Jačanje partnerstva NVO-Lokalne vlasti     4. Program jačanja    S.C.3.     Kajak kanu klub Doboj
                                                             NVO
                          Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.      Istok
16  Uspostavljanje radio stanice          4. Program jačanja    S.C.3.
                                               Opdina Doboj Istok   Građani Opdine
                          Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
17  Opremanje i vradanje objekata kulture
   prvobitnoj namjeni u Klokotnici, Brijesnici  4. Program jačanja    S.C.3.
                                                MZ i Opdina     Građani i NVO
   Velikoj, Brijesnici Maloj, Stanid Rijeci i  Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
   Lukavici Rijeci
18  Izrada jedinstvenog plana sportskih i
                          5. Program razvoja    S.C.3.
   kulturnih djelovanja na području opdine                            Opdina      Građani i NVO
                           kulture i sporta  Sek.cilj. br. 3.
   Doboj Istok i njihova implementacija
19  Izgradnja prioritetne infrastrukture prema                                    Registrovani
   istraživanju potreba Opdine za sportom                                     sportski kolektivi
                          5. Program razvoja    S.C.3.
                                                  Opdina       na području
                           kulture i sporta  Sek.cilj. br. 3.
                                                           opdine Doboj
                                                           Istok i građani

                                                               45
20  Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni    6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.   Opdine u slivu rijeke  Građani u slivu
   projekat)                      lične i imovinske
                                       Sek.cilj. br. 1.      Spreče       rijeke Spreče
                               sigurnosti
21  Izrada projektne dokumentacije za ugroženo     6. Program jačanja  S.C.1. i S.C.3.
                                                              Građani naselja
   naselje od poplava „Stadion” u Klokotnici      lične i imovinske  Sek.cilj. br. 1. i     Opdina
                                                               ”Stadion”
                               sigurnosti       4.
22  Zaštita i sprečavanje plavljenje lokaliteta     6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.                Građani naselja
   naselje „Stadion” u Klokotnici            lične i imovinske               Opdina
                                       Sek.cilj. br. 4.                ”Stadion”
                               sigurnosti
23  Zaštita i sprečavanje plavljenje centru       6. Program jačanja                         Građani i Javne
                                       S.C.1. i S.C.3.
   Brijesnica Mala                   lične i imovinske               Opdina        ustanove u
                                       Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti                          Brijesnici Maloj
24  Sanacija prioritetnih klizišta na opdini Doboj   6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.
   Istok                        lične i imovinske               Opdina      Građani Opdine
                                       Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti
25  Uspostavljanje partnerskih odnosa
                             6. Program jačanja
   zdravstvenih, školskih, socijalnih, policijskih i              S.C.3.
                             lične i imovinske               Opdina      Građani Opdine
   organa Uprave na smanjenju devijantnih                  Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti
   pojava
26  Jačanje kapaciteta Civilne zaštite         6. Program jačanja
                                         S.C.3.
   (Opremanje Civilne zaštite i Obuka volontera     lične i imovinske              Civilna zaštita     Građani
                                       Sek.cilj. br. 4.
   za poslove Civilne zaštite)               sigurnosti
27  Deminiranje zemljišta od mina na          6. Program jačanja
                                         S.C.3.
   evidnetiranim područjima opdine Doboj        lične i imovinske              Civilna zaštita     Građani
                                       Sek.cilj. br. 4.
   Istok                          sigurnosti
28  Uspostavljanje trezorskog poslovanja          7. Program
                                         S.C.3.                    Budžetski
                             unapređenja rada                Opdina
                                       Sek.cilj. br. 5.                 korisnici
                              lokalne uprave
29  Unapređenje rada lokalne uprave sa           7. Program
                                         S.C.3.
   mjesnim zajednicama                 unapređenja rada                Opdina       MZ i građani
                                       Sek.cilj. br. 5.
                              lokalne uprave
30  Edukacija uposlenih za izradu različitih        7. Program
                                         S.C.3.                   Uposlenici
   projekata                      unapređenja rada                Opdina
                                       Sek.cilj. br. 5.                 Opdine
                              lokalne uprave
31  Unapređenje šalter sale (Uvođenje video         7. Program                            Građani i
                                         S.C.3.
   nadzora i Unapređenje i uređenje          unapređenja rada                Opdina        uposlenici
                                       Sek.cilj. br. 5.
   informativnog pulta)                 lokalne uprave                            Opdine
32  Uspostavljanje, opremanje i osposobljavanje       7. Program                             Građani,
                                         S.C.3.
   kancelarije za razvoj                unapređenja rada                Opdina      privredni subjekti
                                       Sek.cilj. br. 5.
                              lokalne uprave                            i NVO

                                                                  46
33   Određivanje i izgradnja lokacije stočnog    8. Uređenje javnih   S.C. 3.
                                                           Opdina    Poljoprivrednici
    groblja                       površina    Sek.cilj. br. 2.
34   Izrada projektne dokumentacije centralnog    8. Uređenje javnih   S.C. 3.                        Porodice
                                                          NVO i Opdina
    spomen obilježja                   površina    Sek.cilj. br. 3.                   poginulih boraca
35   Izgradnja centralnog spomen obilježja      8. Uređenje javnih   S.C. 3.                        Porodice
                                                          NVO i Opdina
                              površina    Sek.cilj. br. 3.                   poginulih boraca
36   Konzerviranje i dislokacija registrovanih    8. Uređenje javnih   S.C. 3.
                                                           Opdina      Građani
    stedaka                       površina    Sek.cilj. br. 3.
37   Sakupljanje i konzerviranje starih predmeta i  8. Uređenje javnih   S.C. 3.
                                                          NVO i Opdina    Građani
    rukotvorina                     površina    Sek.cilj. br. 3.


   Za realizaciju društvenog razvoja plana razvoja definisano je 37 projekata, koji su grupisani u 8 programa:

     1.  Program snadbjevanja vodom i odvođenje oborinskih voda
     2.  Program izgradnje infrastrukture
     3.  Program unapređenja obrazovnog sistema
     4.  Program jačanja Nevladinog sektora
     5.  Program razvoja kulture i sporta
     6.  Program jačanja lične i imovinske sigurnosti
     7.  Program unapređenja rada lokalne uprave
     8.  Uređenje javnih površina

   Definisani su sljededi projekti i mjere čijom realizacijom de biti ostvareni ciljevi društvenog razvoja:
                                                                     47
48
4.2.4. Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima


Sektorski cilj          Inidikatori na nivou sektorskog    Inidkatori na programsko-
                 cilja                 projektnom nivou
1.  Izgrađena   i  uređena Dužina izgrađenih puteva       Izgrađena primarna mreža
komunalna       i  putna Povedano zadovoljstvo građana     fekalne kanalizacije
infrastruktura do 2015. godine  komunalnom infrastrukturom      Izgrađena vodozaštitna zona kod
                                    centralnih i prioritetnih lokalnih
                                    vodovoda
                                    Izgrađena i montirana 110 kM
                                    trafostanica
2. Stvoreni kvalitetni uslovi za Adaptirana i infrastrukturno     Kapaciteti dječjeg obdaništa
funkcionisanje     ustanova opremljeno 5 ustanova         povedani na 70 djece
obrazovanja do 2015. godine   obrazovanja              Izgrađena tri školska poligona
                                    Izgrađena fiskulturna sala
                                    Adaptirano 5 obrazovnih
                                    objekata

3.   Značajno   unapređena   Izgrađena 3 sportska        Povedanje broja kulturnih i
kulturna, informativna i sportska  terena/poligona          sportskih manifestacije
infrastruktura i sadržaji i jača  Opremljena tri objekta kulture   Provođenje sporazuma između
                  NVO sektor učestvuju u       NVO sektora i lokalne uprave
uloga civilnog društva u
                  donošenju svih važnih razvojnih
društveno   –  ekonomskom    odluka
razvoju opdine do 2015. godine
4. Izgrađen održiv sistem civilne  Sanirano 20 prioritenih klizišta  Smanjen broj površina ugroženih
zaštite od prirodnih nepogoda    Uređeno 5 površina ugroženih od  od poplava
do 2015. godine           poplava              Kapaciteti civilne zaštite na
                                    zadovoljavajudem nivou
                                    Smanjen broj klizišta
                                    Kvadrati deminiranog zemljišta
5. Opremljena i funkcionalna Uspostavljena saradnja lokalne      Uspostavljeno trezorsko
lokalna uprava do 2013. godine uprave sa mjesnim zajednicama      poslovanja
                Povedano zadovoljstvo građana i     Broj uposlenih edukovanih za
                privrednika radom lokalne        izradu različitih projekata
                uprave                 Broj pripremljenih projekata i
                                    apliciranih za finansiranje
                                    Uveden video nadzor u info pult
                                                   49
4.3.  Plan zaštite životne sredine

4.3.1. Fokusiranje

SWOT analiza zaštite životne sredine

U cilju zaštite životne sredine opdina Doboj Istok posebnu pažnju treba da posveti maksimiziranju svojih
najbitniji snaga koje se odnose na dobro razvijen NVO sektor iz oblasti zaštite životne sredine i relativno
dobro očuvanu životnu sredinu kao i mogudnosti iskorištavanja prilika koje joj staje na raspolaganju a
koje se odnose na međuopdinsku saradnju, donatorsko finansiranje projekata iz oblasti ekologije i
izgradnja kantonalne eko deponije.

Sa druge strane, opdina treba da uloži napore za minimiziranje glavnih slabosti i prijetnji koje utiču na
životnu sredinu. Najbitnije slabosti su vezane za zagađenost zraka i vodotokova, bespravna sječa šume,
zastoj na projektu fekalne kanalizacije, nekontrolisano odlaganje otpada dok se prijetnje odnose na
zagađenost i plavljenje poljoprvirednih površina, minirana područja i nekontrolisano gazdovanje branom
na rijeci Spreči.           SNAGE                         SLABOSTI

  Dovoljan broj registrovanih NVO koje se bave      Zagađenost zraka u toku zimskog perioda zbog
  zaštitom životne sredine („FAZANKA“, Kajak       rada centralnih grijanja;
  klub, Udruženje pčelara, izviđači, ribari...);     Zagađenost vodotoka rijeke Spreče od strane
  Postojanje JKP koji se bavi odvozom smeda i      hemijskih industrija iz TK;
  čišdenje javnih površina, održavanje vodovoda;     Učestala bespravna sječa šuma;
  Velike rezerve pitke vode;               Nepostojanje odlagališta za smede;
  Integralna poljoprivredna proizvodnja;         Zastoj na projektu fekalne kanalizacije;
  Prisustvo i brojnost raznih vrsta divljači;      Nepostojanje sistema za pradenje stepena
  Postojanje izletišta sa uređenim ljetnikovcima i    zagađenosti zemljišta, vode i vazduha;
  lovačkim kudama.                    Nekontrolisano odlaganje otpada;
                              Neprovođenje zakona iz oblasti zaštite životne
                              sredine.


           PRILIKE                       PRIJETNJE

  Subregionalni projekat regulacije toka rijeke     Nekontrolisano gazdovanje branom na rijeci
  Spreče;                        Spreči;
  Instaliranje protivgradne zaštite od strane      Minirana područja na granici sa Republikom
  Kantonalnog ministarstva poljoprivrede;        Srpskom;
  Izgradnja kantonalne eko deponije;           Učestalo plavljenje rijeke Spreče 400-800 ha
  Kandidovanje NVO na javne pozive iz oblasti      godišnje;
  ekologije (domadi pozivi i projekti EU);        Zagađenost poljoprivrednih zemljišta teškim
                                                     50
  Prisustvo EU fondova.    metalima usljed plavljenja;
                Izgradnja termoelektrane u Stanarima;
                Nepostojanje provodivosti zakona;
                Nekontrolisano korištenje prirodnih resursa.
                                        51
4.3.2. Ciljevi zaštite životne sredine
Definisano je 6. ciljeva zaštite životne sredine:

1. Organizovan odvoz krutog otpada i sanirane divlje deponije smeda do 2015. godine
2. Uređeno 5 izletišta do 2015. godine
3. Organizovan sistem pradenja zagađenosti zemljišta, zraka i vode do 2015. godine
4. Uređene javne površine do 2015. godine
5. Zaštiden šumski biodiverzitet do 2015. godine
6. Uspostavljena međuopdinska saradnja u cilju zaštite životne sredine do 2015. godine
Ciljevi zaštite životne sredine doprinose realizaciji strateškog cilja 2. Zaštičen životni prostor. Prvi i drugi
cilj zaštite životne sredine indirektno doprinose realizaciji strateških ciljeva: 1. Razvijena temeljna
infrastruktura i 2. Razvijen ambijent za privredni razvoj.

Sektorski cilj 1. Organizovan odvoz krutog otpada i sanirane divlje deponije smeda do 2015. godine i
Sektorski cilj 2. Uređeno 5 izletišta do 2015. godine
Ova dva cilja zaštite životne sredine doprinose realizaciji cilju društvenog razvoja 1. Izgrađena i uređena
komunalna i putna infrastruktura do 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu.

I ostali ciljevi zaštite životne sredine indirektno doprinose realizaciji ciljeva iz oblasti društvenog razvoja.

Integracija sa strateškim dokumentima viših nivoa

 Najznačajniji strateški dokument iz oblasti životne sredine na nivou BiH je Akcioni plan zaštite životne
sredine Bosne i Hercegovine (NEAP BiH). Osam prioritetnih oblasti NEAP-a su:
  • Vodni resursi / otpadne vode
  • Održivi razvoj ruralnih područja
  • Upravljanje životnom sredinom (informacioni sistem/integralno planiranje/edukacija)
  • Zaštita biološke i pejzažne raznolikosti
  • Otpad / upravljanje otpadom
  • Privreda / održivi razvoj privrede
  • Javno zdravlje
  • Deminiranje
Inače, oblasti - «Zakonsko i institucionalno jačanje» i «Izrada dokumentacione osnove za planiranje i
upravljanje životnom sredinom» su prepoznate kao uslov za implementaciju predviđenih aktivnosti u
svim drugim oblastima.
Sektorski ciljevi 2, 4 i 5 su povezani sa prioritetnom oblašdu 4 - Zaštita biološke i pejzažne raznolikosti,
dok je sektorski cilj 1 povezan sa prioritetnom oblašdu 5 - Otpad / upravljanje otpadom. Integracija
sektorskog cilja 3 je prisutna sa prioritetnom oblašdu 3 - Upravljanje životnom sredinom (informacioni
sistem/integralno planiranje/edukacija).
                                                       52
Jedno od dva prioritetna područja u okviru oblasti Otpad / upravljanje otpadom jeste i „Uklanjanje
divljih odlagališta i sanacija degradiranih područja“ i ono korespondira sa dijelom sektorskog cilja 1
(„sanirane divlje deponije smeda“).
Drugi dio sektorskog cilja 4 integriše se sa prioritetnim područjem „Zaštita kulturnog nasljeđa“ u okviru
prioritetne oblasti 4 - Zaštita biološke i pejzažne raznolikosti.
Jedno od pet prioritetnih područja u okviru oblasti Upravljanje životnom sredinom (informacioni
sistem/integralno planiranje/edukacija) jeste „Uvođenje monitoringa“. Među prioritetnim aktivnostima
u ovom području jeste i “Uspostavljanje cjelovitog monitoringa životne sredine u BiH“, što direktno
korespondira sa sektorskim ciljem 3.

Drugi značajan strateški dokument iz ove oblasti, a koji je donesen na entitetskom nivou, jeste Strategija
zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (usvojena u januaru 2009. godine).
Sektorski cilj 1 se može integrisati sa strateškim ciljem 7.1 - Smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi i
uspostava prioritetne infrastrukture za integrirano upravljanje otpadom, odnosno operativnim ciljevima
7.1.1 - Povedati broj stanovnika obuhvaden organiziranim prikupljanjem otpada i 7.1.3 – Ukloniti
nelegalna odlagališta i sanirati područja na kojem su se nalazila.
Sektorski ciljevi broj 2 i 5 se mogu integrisati sa strateškim ciljem 4.2 – Održiva upotreba prirodnih
resursa, odnosno operativnim ciljem 4.2.4 – Razvoj održivog turizma.
Integracija sektorskog cilja 3 moguda je sa strateškim ciljem 7.4 - Osiguranje sistemskog pradenja
parametara za ocjenu stanja okoliša.
                                                     53
4.3.3. Programi, projekti i mjere

Inicijative međuopdinske saradnje

Najznačajniji projekti koji uključuju inicijative međuopdinske saradnje u oblasti zaštite životne sredine su:
Projekat: Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada opdine Doboj istok (subregionalni projekat)
Projekat: Poribljavanje rijeke Spreče

Prepoznajudi značaj međuopdine ske saradnje u implementaciji velikih projekata i pripremi projekata za finansiranje međunarodnim
institucijama, opdina Doboj Istok je definisala sektorski cilj koji se odnosi na uspostavljanje međuopdineske saradnje u cilju zaštite životne sredine
do 2015. godine. Za realizaciju ovog cilja bide potrebno uspostaviti kontakte sa opdinama u okruženju i zajednički raditi na definisanju modaliteta
saradnje.

R.B.                                 Plan implementacije 2011 – 2015.

                                       Zaštita životne sredine
                                  Veza sa         Orijentacioni period realizacije/
                                strateškim i         dinamika implementacije          Nosilac/nosioci    Ciljne grupe
         Projekti / mjere        Program
                                sektorskim                               implementacije     (korisnici)
                                          2011.    2012.   2013.  2014.    2015.
                                 ciljevima
1.   Izgradnja kapaciteta JKP „Čisto”
    (obezbjeđenje kancelarijskog prostora,
    Sanacija magacinskog prostora,              Str. Ciljevi
                        1. Održavanje                                     Opdina, Komunalno
    kupovina transportnog vozila, cisterne            1 i 5.                                           Građani
                          čistode                                        preduzede
    za vodu, cisterne za odvoz fekalija,           Sek. Cilj 1.
    traktora sa priključcima za zimsko
    održavanje)
2.   Reciklaža, sortiranje i razdvajanje           Str. Ciljevi 1 i
                         Održavanje
    sekundarnih sirovina i komunalnog               5.                                  JKP “Čisto”     Građani
                         čistode
    otpada                           Sek.cilj 1.
3.   Uključivanje svih domadinstava i             Str. Ciljevi 1 i
                         Održavanje
    privrednih subjekata u organizovano              5.                                Opdina i JKP “Čisto”   Građani
                         čistode
    prikupljanje i odvoz komunalnog otpada           Sek.cilj 1.
4.   Organizovanje Dana Čistode i               Str. Ciljevi 1 i
                         Održavanje
    besplatnog odvoza komunalnog i krutog             5.                                Opdina I JKP “Čisto”   Građani
                         čistode
    otpada                           Sek.cilj 1.
5.   Rješavanje trajne deponije komunalnog   Održavanje   Str. Ciljevi 1 i                               Opdina       Građani

                                                                                     54
   otpada opdine Doboj istok            čistode      5.
   (subregionalni projekat)                    Sek.cilj 1.
6.                                 Str. Ciljevi 1 i
   Mjera: Saniranje divljih deponija na     Održavanje
                                     5.        JKP „Čisto”     Građani
   području opdine Doboj istok          čistode
                                   Sek.cilj 1.
7.
                                  Str. Ciljevi 1 i
   Mjera: Čišdenje vodotokova na području    Održavanje
                                     5.      JKP „Čisto” i NVO    Građani
   opdine Doboj istok               čistode
                                   Sek.cilj 1.

8.                                 Str. Ciljevi 1 i
   Opremanje javnih površina korpama za     Održavanje
                                     5.      JKP „Čisto” i NVO    Građani
   smede                     čistode
                                   Sek.cilj 1.
9.                         Održavanje    Str. Cilj 5.    Kajak kanu klub   Građani, priv.i
   Izrada LEAP-a
                           čistode     Sek.cilj 3.    „Doboj Istok”    subjekti i NVO
10.                         Pradenje i
                                  Str. Ciljevi
   Uređenje 5 izletišta na području opdine   sprečavanje
                                    2 i 5.      Opdina, NVO      Građani
   Doboj Istok                 zagađenosti
                                  Sek. Cilj 2.
                           okoline
11.  Mjera 3.2. Uspostavljanje sistema i
                          Pradenje i
   pradenje zagađenosti vode (kvaliteta
                          sprečavanje   Str. Cilj 5.    Opdina, Tuzlanski
   vode u vodotocima, kvaliteta vode u                                   Građani
                          zagađenosti   Sek. Cilj 3.      kanton
   centralnim i lokalnim vodovodima i
                           okoline
   kvaliteta vode u javnim česmama)
12.  Uspostavljanje sistema pradenja        Pradenje i
                                  Str. Cilj 5.    Opdina, Tuzlanski
   zagađenosti zraka u naseljenim        sprečavanje                        Građani
                                  Sek. Cilj 3.      kanton
   dijelovima Opdine              zagađ.okoline
13.                         3. Uređenje
                                  Str. Cilj 5.
   Uređenje postojedih grobalja           javnih               JKP “Čisto”     Građani
                                  Sek. Cilj 4.
                           površina
14.  Određivanje lokacija za nova groblja,     Uređenje
                                  Str. Cilj 5.
   izrada projekata i potrebnih saglasnosti i    javnih                Opdina       Građani
                                  Sek. Cilj 4.
   dozvola                     površina
15.  Pošumljavanje privatnih i državnih
                           4. Zaštita   Str. Cilj 5.
   šumskih površina na području cijele                       Opdina, NVO i škole   Građani
                           prirode    Sek. Cilj 5.
   opdine Doboj Istok
16.                                          Lovačko društvo
   Izrada i održavanje mjesta za ishranu     4. Zaštita   Str. Cilj 5.
                                            „Fazanka” Doboj   Poljoprivrednici
   divljači tokom zime               prirode    Sek. Cilj 5.
                                               Istok
17.                         4. Zaštita   Str. Cilj 5.   Ribolovno društvo   Ribari opdine
   Poribljavanje rijeke Spreče
                           prirode    Sek. Cilj 5.      „Spreča”      Doboj Istok
                                                             55
Za realizaciju plana zaštite životne sredine definisano je 17 projekata, koji su grupisani u 4 programa:

1. Održavanje čistode
2. Pradenje i sprečavanje zagađenosti okoline
3. Uređenje javnih površina
4. Zaštita biljnih i životinjskih vrsta

Definisani su sljededi projekti i mjere čijom realizacijom de biti ostvareni ciljevi zaštite životne sredine:
                                                        56
4.3.4. Procjena očekivanih ishoda sa indikatorima


Sektorski cilj            Procjena očekivanih ishoda sa     Projektno – programski
                   indikatorima             inidikatori
 1. Organizovan odvoz krutog     broj naselja pokrivenih odvozom    nabavljeni kontejneri i
otpada i sanirane divlje deponije   otpada do 2013. godine;        specijalizovana vozila za
smeda do 2015. godine         broj divljih deponija do 2013.    otpad za JKP do 2013.
                   godine                godine;
                                      povedanje pokrivenosti
                                      odvozom otpada do 2013.
                                      godine;
                                      smanjeni broj divljih
                                      deponija otpada do 2013.
                                      godine;
                                      sanirana područja na kojima
                                      su se nalazile divlje deponije
2. Uređeno 5 izletišta do 2015.    uređeno pet izletišta;        izrada projektne
godine                broj novozasađenih sadnica      dokumentacije za uređenje
                   šumskih kultura u periodu do 2013.  izletišta;
                   godine                sanacija i obnova šumskih
                                      ekosistema u okviru izletišta
                                      do 2015. godine
3. Organizovan sistem pradenja    Uspostavljen sistem pradenja     instalisanje monitoring
zagađenosti zemljišta, zraka i vode  zagađenosti zemljišta, zraka i vode  sistema za pradenje stanja
do 2015. godine                               zemljišta, vode i zraka do
                                      2015. godine;
4. Uređene javne površine do     uređene dvije javne površina u    Uređena dva groblja
2015. godine             naseljenim mjestima


5. Zaštiden šumski biodiverzitet do  povedanje pošumljenih površina do   broj novozasađenih sadnica
2015. godine             2015. godine; povedanje broja     šumskih kultura u periodu
                   divljači; smanjenje bespravne sječe  do 2015. godine;
                   šuma; smanjenje krivolova;      ukupna površina pod
                   očuvanje domadih sorti biljaka I   šumom do 2015. godine;
                   pasmina životinja           brojno stanje različitih vrsta
                   2015. godine             divljači do 2015. godine;
6. Uspostavljena međuopdinska     Potpisani međuopdinski ugovori do   Realizovani zajednički
saradnja u cilju zaštite životne   2015. godine             projekti
sredine do 2015. godine
                                                    57
5. OPERATIVNI DIO

5.1. Plan implementacije integrisane strategije razvoja
5.1.1. Plan implementacije za 2011 – 2013


        Projekti / mjere                      Veza sa       Orijentacioni period
                                    strateškim i        realizacije/   Nosilac/nosioci    Ciljne grupe
                            Program
                                    ekonomski      dinamika implementacije  implementacije     (korisnici)
                                    m ciljevima     2011.  2012.  2013.
                                    Ekonomski sektor
1.
   Izrada projektne dokumentacija za privrednu
                           Uspostavljanje   Str. cilj 2.                           Preduzetnici,
   zonu „Starače” u Klokotnici i pribavljanje                       Juni             Opdina
                           poslovnih zona   Sek. cilj 1.                          investitori i građani
   dozvola
2.                                    Str. cilj 2.
   Izrada projektne dokumentacije za privrednu   Uspostavljanje                                    Preduzetnici,
                                     Sek. cilj 1.                  Opdina
   zonu „Luke” u Brijesnici Maloj         poslovnih zona                                   investitori i građani
3.                                    Str. cilj 2.
   Izgradnja infrastrukture za privrednu zonu   Uspostavljanje                                    Preduzetnici,
                                     Sek. cilj 1.                  Opdina
   „Starače” u Klokotnici             poslovnih zona                                   investitori i građani
4.                                    Str. cilj 2.
   Izgradnja infrastrukture za privrednu zonu   Uspostavljanje                                    Preduzetnici,
                                     Sek. cilj 1.                  Opdina
   „Luke” u Brijesnici Maloj            poslovnih zona                                   investitori i građani
5.  Mjera: Pristupanje regionalnom garantnom      Podrška     Str. cilj 2.                  Opdina     Privrednici opdine
                                               Juni
   fondu sjeveroistočna BiH (NERDA)        preduzetnicima   Sek. cilj 3.                  NERDA Tuzla     Doboj Istok
6.                          Uspostavljanje   Str. Cilj 2.
                                              Poč.
   Osnivanje Udruženja privrednika          saradnje    Sek. Ciljevi 1,                  Opdina       Privrednici
                                              God.
                            preduzetnika     3. i 4.
7.  Formiranje pijace za prodaju lokalnih     Podrška plasmanu   Str. Cilj 2.                  Udruženje     Poljoprivredni
   proizvoda                   domadeg proizvoda  Sek. Cilj 2.                 poljoprivrednika   proizvođači
8.  Uspostavljanje otkupne stanice za       Podrška plasmanu   Str. Cilj 2.                  Udruženje     Poljoprivredni
   poljoprivredne proizvode i preradu      domadeg proizvoda  Sek. Cilj 2. i 3.               poljoprivrednika   proizvođači

                                                                               58
9.  Uspostavljanje kapaciteta za otkup i preradu  Podrška plasmanu     Str. Cilj 2.     Udruženje
                                                             Proizvođači mlijeka
   mlijeka                    domadeg proizvoda    Sek. Cilj 2. i 3.  poljoprivrednika
10.  Podrška formiranju i razvoju mini farmi       Podrška        Str. Cilj 2.   Peradarska zadruga
                                                              Poljoprivrednici
   (stočne i peradarske)             poljoprivrednicima     Sek. Cilj 2.     Peza, opdina
11.  Mjera: Podrška poljoprivrednim
   proizvođačima za nabavku zasada           Podrška        Str. Cilj 2.     Udruženje     Poljoprivrednici Doboj
   (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voda,  poljoprivrednicima     Sek. Cilj 2.    poljoprivrednika        Istok
   industrijskog krastavca)
12.  Uspostavljanje tijela za međuopdinsku      Međuopdinska       Str. Cilj 2.                Privrednici, NVO I
                                                    Opdina
   saradnju                      saradnja        Sek. Cilj 5.                  građani
13.
   Povezivanje proizvođača građevinskih         Jačanje                            Asocijacija građevinskih
                                        Str. Cilj 2.      Udruženje      preduzeda (fasaderi,
   sortimenata ( fasade, proizvodnja betona i    prerađivačkih                           proizvođači betona i
                                        Sek. Cilj 3.   privrednika i Opdina
   betonske galanterije)               kapaciteta                           građevinske galanterije)

14.                            Dodatno
                             stimulisanje
   Proglašenje najuspješnijih poljoprivrednih                Str. Cilj 2.     Udruženje      Poljoprivrednici
                             samostalnih
   proizvođača opdine Doboj Istok                      Sek. Cilj 1.    poljoprivrednika    opdine Doboj Istok
                             privrednih
                              aktivnosti
15.                            Dodatno
                             stimulisanje
   Proglašenje najuspješnijeg privrednika na                 Str. Cilj 2.      Druženje      Privrednici opdine
                             samostalnih
   području opdine Doboj Istok                        Sek. Cilj 1.   privrednika i Opdina    Doboj Istok
                             privrednih
                              aktivnosti
16.  Projekat: Stimulativne mjere za registraciju  Kreiranje i pradenje    Str. Cilj 2.
                                                    Opdina       Privredni subjekti
   deficitarnih zanimanja              razvoja Opdine      Sek. Cilj 4.
17.                         Zaštita autohtonih                Udruženje
                                       Str. Cilj 2. I 5.               Poljoprivrednici
   Projekat: Podizanje autohtonih zasada voda   biljnih i životinjskih            poljoprivrednika i
                                        Sek. Cilj 5.                   Opdine
                               vrsta                   Opdina
18.                         Zaštita autohtonih                Udruženje
   Projekat: Podrška očuvanju domadih                   Str. Cilj 2. I 5.               Poljoprivrednici
                           biljnih i životinjskih            poljoprivrednika i
   pasmina goveda                              Sek. Cilj 5.                   Opdine
                               vrsta                   Opdina
                                       Društveni sektor
1   Izgradnja kolektora i prioritetne primarne     1. Program
   mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica,      snadbjevanja     S.C.1.i S.C.5.
                                                    Opdina       Građani Opdine
   Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanid   vodom i odvodnjom    Sek.cilj. br. 1.
   Rijeka, Lukavica Rijeka)             oborinskih voda


                                                                        59
2  Poboljšanje vodosnadbjevanja u MZ Stanid    1. Program
                                     S.C.1.i S.C.5.
   Rijeka                     snadbjevanja               Opdina i Mjesna    Građani MZ Stanid
                          vodom i odvodnjom            zajednica       Rijeka
                                     Sek.cilj. br. 1.
                          oborinskih voda

3  Uključivanje prirodnih izvorišta u postojede    1. Program
   vodovodne mreže                  snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.    Opdina i Mjesne
                                                            Građani Opdine
                          vodom i odvodnjom   Sek.cilj. br. 1.    zajednice
                           oborinskih voda
4  Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih zona      1. Program
   (kod centralnih vodovoda na području        snadbjevanja   S.C.1.i S.C.5.
                                               Opdina i JKP „Čisto”   Građani Opdine
   Opdine i kod lokalnih vodovoda na području   vodom i odvodnjom   Sek.cilj. br. 1.
   Opdine)                     oborinskih voda
5  Izgradnja novih puteva i sanacija postojedih    2. Program
                                       S.C.1.      Opdina i Mjesne
   puteva na opdini Doboj Istok             izgradnje                            Građani
                                     Sek.cilj. br. 1.    zajednice
                            infrastrukture
6  Izgradnja I montiranje 110 kW trafostanice     2. Program                         Građani i privredni
                                       S.C.1.
   za opdinu Doboj istok                poboljšanja             Elektroprivreda BiH  subjekti opdine Doboj
                                     Sek.cilj. br. 1.
                          elektrosnadbjevanja                           Istok
7  Mjera: Izgrađivanje i adaptacija školskih      3. Program
                                       S.C.3.                 Učenici osnovnih i
   objekata                      unapređenja               Škole i Opdina
                                     Sek.cilj. br. 2.               srednjih škola
                          obrazovnog sistema
8  Poboljšanje kapaciteta Dječijeg obdaništva
   (dopremanje sprata objekta Dječijeg        3. Program
                                       S.C.3.                 Djeca predškolskog
   obdaništa i nabavka opreme i didatičkih      unapređenja              Dječije obdanište
                                     Sek.cilj. br. 2.                 uzrasta
   sredstava za sprat objekta Dječijeg      obrazovnog sistema
   obdaništa)
9   Dovršetak fiskulturne sale u Brijesnici      3. Program
                                       S.C.3.                Građani MZ Brijesnica
   Velikoj                      unapređenja                 Opdina
                                     Sek.cilj. br. 2.                 Velika
                          obrazovnog sistema
10  Izgradnja školskog poligona u Brijesnici      3. Program                          Učenici Osnovne i
                                       S.C.3.
   Velikoj                      unapređenja              OŠ Brijesnica Velika    Srednje škole
                                     Sek.cilj. br. 2.
                          obrazovnog sistema                        Brijesnica Velika
11  Završetak izgradnje školskog poligona u      3. Program
                                       S.C.3.                Učenici Osnovne škole
   Klokotnici                    unapređenja               OŠ Klokotnica
                                     Sek.cilj. br. 2.               u Klokotnici
                          obrazovnog sistema
12  Rekonstrukcija petogodišnje škole u        3. Program
                                       S.C.3.                Učenici Osnovne škole
   Habibovidima i Izgradnja poligona u školi u    unapređenja               OŠ Klokotnica
                                     Sek.cilj. br. 2.               u Klokotnici
   Habibovidima                  obrazovnog sistema

                                                                    60
13  Formiranje Udruženja žena              4. Program jačanja    S.C.3.                 Žene opdine Doboj
                                                  Opdina i NVO
                             Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.                 Istok
14  Formiranje Udruženja za zaštitu životne      4. Program jačanja    S.C.3.
                                                  Opdina i NVO      Građani Opdine
   sredine                       Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
15  Jačanje partnerstva NVO-Lokalne vlasti       4. Program jačanja    S.C.3.      Kajak kanu klub
                                                                 NVO
                             Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.    Doboj Istok
16  Uspostavljanje radio stanice            4. Program jačanja    S.C.3.
                                                 Opdina Doboj Istok    Građani Opdine
                             Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
17  Opremanje i vradanje objekata kulture
   prvobitnoj namjeni u Klokotnici, Brijesnici     4. Program jačanja    S.C.3.
                                                   MZ i Opdina      Građani i NVO
   Velikoj, Brijesnici Maloj, Stanid Rijeci i     Nevladinog sektora  Sek.cilj. br. 3.
   Lukavici Rijeci
18  Izrada jedinstvenog plana sportskih i
                             5. Program razvoja    S.C.3.
   kulturnih djelovanja na području opdine                              Opdina        Građani i NVO
                              kulture i sporta  Sek.cilj. br. 3.
   Doboj Istok i njihova implementacija
19  Izgradnja prioritetne infrastrukture prema                                     Registrovani sportski
   istraživanju potreba Opdine za sportom       5. Program razvoja    S.C.3.                 kolektivi na području
                                                    Opdina
                              kulture i sporta  Sek.cilj. br. 3.              opdine Doboj Istok i
                                                                građani
20  Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni    6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.  Opdine u slivu rijeke  Građani u slivu rijeke
   projekat)                      lične i imovinske
                                       Sek.cilj. br. 1.     Spreče         Spreče
                               sigurnosti
21  Izrada projektne dokumentacije za ugroženo     6. Program jačanja  S.C.1. i S.C.3.
                                                              Građani naselja
   naselje od poplava „Stadion” u Klokotnici      lične i imovinske  Sek.cilj. br. 1.     Opdina
                                                               ”Stadion”
                               sigurnosti      i 4.
22  Zaštita i sprečavanje plavljenje lokaliteta     6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.               Građani naselja
   naselje „Stadion” u Klokotnici            lične i imovinske              Opdina
                                       Sek.cilj. br. 4.                ”Stadion”
                               sigurnosti
23  Zaštita i sprečavanje plavljenje centru       6. Program jačanja                         Građani i Javne
                                       S.C.1. i S.C.3.
   Brijesnica Mala                   lične i imovinske              Opdina      ustanove u Brijesnici
                                       Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti                            Maloj
24  Sanacija prioritetnih klizišta na opdini Doboj   6. Program jačanja
                                       S.C.1. i S.C.3.
   Istok                        lične i imovinske              Opdina       Građani Opdine
                                       Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti
25  Uspostavljanje partnerskih odnosa
                             6. Program jačanja
   zdravstvenih, školskih, socijalnih, policijskih i              S.C.3.
                             lične i imovinske              Opdina       Građani Opdine
   organa Uprave na smanjenju devijantnih                  Sek.cilj. br. 4.
                               sigurnosti
   pojava
26  Jačanje kapaciteta Civilne zaštite         6. Program jačanja    S.C.3.
                                                  Civilna zaštita      Građani
   (Opremanje Civilne zaštite i Obuka volontera     lične i imovinske  Sek.cilj. br. 4.

                                                                       61
   za poslove Civilne zaštite)             sigurnosti
27  Deminiranje zemljišta od mina na        6. Program jačanja
                                       S.C.3.
   evidnetiranim područjima opdine Doboj      lične i imovinske           Civilna zaštita    Građani
                                     Sek.cilj. br. 4.
   Istok                        sigurnosti
28  Uspostavljanje trezorskog poslovanja        7. Program
                                       S.C.3.
                           unapređenja rada              Opdina     Budžetski korisnici
                                     Sek.cilj. br. 5.
                            lokalne uprave
29  Unapređenje rada lokalne uprave sa         7. Program
   mjesnim zajednicama               unapređenja rada     S.C.3.
                                                Opdina      MZ i građani
                            lokalne uprave   Sek.cilj. br. 5.

30  Edukacija uposlenih za izradu različitih      7. Program
   projekata                    unapređenja rada     S.C.3.
                                                Opdina     Uposlenici Opdine
                           lokalne uprave   Sek.cilj. br. 5.

31  Unapređenje šalter sale (Uvođenje video      7. Program
   nadzora i Unapređenje i uređenje        unapređenja rada     S.C.3.              Građani i uposlenici
   informativnog pulta)                                    Opdina
                           lokalne uprave   Sek.cilj. br. 5.             Opdine

32  Uspostavljanje, opremanje i osposbljavanje     7. Program
   kancelarije za razvoj              unapređenja rada     S.C.3.              Građani, privredni
                                                Opdina
                           lokalne uprave   Sek.cilj. br. 5.            subjekti i NVO

33  Određivanje i izgradnja lokacije stočnog    8. Uređenje javnih   S.C. 3.
                                                Opdina      Poljoprivrednici
   groblja                       površina    Sek.cilj. br. 2.
34  Izrada projektne dokumentacije centralnog    8. Uređenje javnih
   spomen obilježja                            S.C. 3.              Porodice poginulih
                             površina              NVO i Opdina
                                     Sek.cilj. br. 3.             boraca

35  Izgradnja centralnog spomen obilježja      8. Uređenje javnih
                                       S.C. 3.              Porodice poginulih
                             površina              NVO i Opdina
                                     Sek.cilj. br. 3.             boraca

36  Konzerviranje i dislokacija registrovanih    8. Uređenje javnih
   stedaka                                 S.C. 3.
                             površina               Opdina       Građani
                                     Sek.cilj. br. 3.

37  Sakupljanje i konzerviranje starih predmeta i  8. Uređenje javnih
   rukotvorina                               S.C. 3.
                             površina              NVO i Opdina      Građani
                                     Sek.cilj. br. 3.


                                                                  62
                                     Zaštita životne sredine
1.                                       Str. Ciljevi
                                                  Opdina, Komunalno
   Projekat Izgradnja kapaciteta JKP „Čisto”    Održavanje čistode     1 i 5.                    Građani
                                                    preduzede
                                        Sek. Cilj 1.
2.                                      Str. Ciljevi 1 i
   Projekat: Reciklaža, sortiranje i razdvajanje
                           Održavanje čistode      5.         JKP “Čisto”       Građani
   sekundarnih sirovina i komunalnog otpada
                                        Sek.cilj 1.
3.  Projekat: Uključivanje svih domadinstava i               Str. Ciljevi 1 i
   privrednih subjekata u organizovano       Održavanje čistode      5.       Opdina i JKP “Čisto”    Građani
   prikupljanje i odvoz komunalnog otpada                  Sek.cilj 1.
4.  Projekat: Organizovanje Dana Čistode i                 Str. Ciljevi 1 i
   besplatnog odvoza komunalnog i krutog      Održavanje čistode      5.       Opdina I JKP “Čisto”    Građani
   otpada                                  Sek.cilj 1.
5.  Projekat: Rješavanje trajne deponije                  Str. Ciljevi 1 i
   komunalnog otpada opdine Doboj istok      Održavanje čistode      5.          Opdina        Građani
   (subregionalni projekat)                         Sek.cilj 1.
6.                                      Str. Ciljevi 1 i
   Projekat: Saniranje divljih deponija na
                           Održavanje čistode      5.         JKP „Čisto”       Građani
   području opdine Doboj istok
                                        Sek.cilj 1.
7.
                                       Str. Ciljevi 1 i
   Projekat: Čišdenje vodotokova na području
                           Održavanje čistode      5.       JKP „Čisto” i NVO      Građani
   opdine Doboj istok
                                        Sek.cilj 1.

8.                                      Str. Ciljevi 1 i
   Projekat: Opremanje javnih površina
                           Održavanje čistode      5.        JKP „Čisto” i NVO     Građani
   korpama za smede
                                        Sek.cilj 1.
9.                                      Str. Cilj 5.
                                                   Kajak kanu klub   Građani, privredni
   Projekat: Izrada LEAP-a             Održavanje čistode
                                                   „Doboj Istok”     subjekti i NVO
                                       Sek.cilj 3.
10.                            Pradenje i     Str. Ciljevi
   Projekat: Uređenje 5 izletišta na području
                             sprečavanje      2 i 5.        Opdina, NVO       Građani
   opdine Doboj Istok
                           zagađenosti okoline   Sek. Cilj 2.
11.  Mjera 3.2. Uspostavljanje sistema i pradenje
   zagađenosti vode (kvaliteta vode u          Pradenje i
                                       Str. Cilj 5.     Opdina, Tuzlanski
   vodotocima, kvaliteta vode u centralnim i      sprečavanje                             Građani
                                       Sek. Cilj 3.       kanton
   lokalnim vodovodima i kvaliteta vode u     zagađenosti okoline
   javnim česmama)
12.  Projekat: Uspostavljanje sistema pradenja      Pradenje I
                                       Str. Cilj 5.     Opdina, Tuzlanski
   zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima      sprečavanje                             Građani
                                       Sek. Cilj 3.       kanton
   Opdine                     zagađenosti okoline
                                                                      63
13.                          Uređenje javnih     Str. Cilj 5.
   Projekat: Uređenje postojedih grobalja                           JKP “Čisto”      Građani
                             površina       Sek. Cilj 4.
14.  Projekat: Određivanje lokacija za nova
                           Uređenje javnih     Str. Cilj 5.
   groblja, izrada projekata i potrebnih                            Opdina        Građani
                             površina       Sek. Cilj 4.
   saglasnosti i dozvola
15.  Projekat: Pošumljavanje privatnih i državnih  Zaštita autohtonih
                                       Str. Cilj 5.
   šumskih površina na području cijele opdine   biljnih i životinjskih         Opdina, NVO i škole    Građani
                                       Sek. Cilj 5.
   Doboj Istok                       vrsta
16.                         Zaštita autohtonih            Lovačko društvo
   Projekat: Izrada i održavanje mjesta za                 Str. Cilj 5.
                           biljnih i životinjskih          „Fazanka” Doboj    Poljoprivrednici
   ishranu divljači tokom zime                       Sek. Cilj 5.
                               vrsta                Istok
17.                         Zaštita autohtonih
                                       Str. Cilj 5.  Ribolovno društvo   Ribari opdine Doboj
   Projekat: Poribljavanje rijeke Spreče     biljnih i životinjskih
                                       Sek. Cilj 5.    „Spreča”         Istok
                               vrsta
                                                                    64
5.2. Finansijski plan imlementacije strategije razvoja
5.2.1. Indikativni finansijski plan za period 2011 – 2013. godina
                                Procjena finansiranja iz opdinskog
                      Procjenjena                         Procjenjena finansiranja iz ostalih izvora (upisati % u odgovarajude polje)
                                     budžeta, u %
                       vrijednost
R.B.      Projekat/mjera
                      projekta/mj
                                                    Kredit
                                                                                  Donat
                                                                  predu


                                                                       Privat
                                                              Držav
                                                         Ent/K
                                                                  Javna
                                                                       izvori
                                                                                        Ostal
                                                                  zeda
                                                                              IPA                                                                                   ori
                                                         an
                         ere    2011    2012    2013    ukupno
                                                                                         o
                                                               a
                                                                        .
                                         Ekonomski razvoj
    Izrada projektne dokumentacija za          7.500,0                       7.500,0
 1   privrednu zonu „Starače” u      15.000,00   0 ili 50              50 %       0 ili 50
    Klokotnici i pribavljanje dozvola           %                          %
    Izrada projektne dokumentacije za                                    7.500,0
                                   7.500,00
 2   privrednu zonu „Luke” u Brijesnici  15.000,00                     50 %       0 ili 50
                                    ili 50 %
    Maloj                                                    %
    Izgradnja infrastrukture za     1.200.000,00             20.000,
                                                                       80.000,0
 3   privrednu zonu „Starače” u      (100.000 u              00 ili 20  20 %
                                                                       0 ili 80 %
    Klokotnici               2013. g)               %
    Izgradnja infrastrukture za      800.000,00              20.000,
                                                                       80.000,0
 4   privrednu zonu „Luke” u Brijesnici  (100.000 u              00 ili 20  20 %
                                                                       0 ili 80 %
    Maloj                 2013. g.)               %
    Mjera: Pristupanje regionalnom
                              10.000,  10.000,0  10.000,
 5   garantnom fondu sjeveroistočna    50.000,00                    100 %
                               00      0     00
    BiH (NERDA)
                              1.500,0
                                0
 6   Osnivanje Udruženja privrednika    5.000,00                    100 %
                              Ili 100
                                %
                                                                                        Udruže
                                                                                         nje
                              2.000,0                                                       poljopri
    Formiranje pijace za prodaju
 7                      5.000,00   0 ili 40                                                      vrednik
    lokalnih proizvoda
                               %                                                          a
                                                                                        3.000,0
                                                                                        0 ili 60

                                                                                   65
                                                                            %

                                      10.000,        30.000,
   Uspostavljanje otkupne stanice za                                              10.000,0
8                     50.000,00             00 ili 20       00 ili 60
   poljoprivredne proizvode i preradu                                              0 ili 20 %
                                        %           %
   Uspostavljanje kapaciteta za otkup
9
   i preradu mlijeka
   Mjera: Podrška poljoprivrednim
   proizvođačima za nabavku zasada
                            5.000,0       5.000,0   15.000,0        30.000,  45.00
10  (jagodičastog, koštičavog i     150.000,00       5.000,00
                             0          0      0          00   0,00
   jabučastog voda, industrijskog
   krastavca)
   Uspostavljanje tijela za             5.000,0       5.000,0
11                    25.000,00       5.000,00        100 %
   međuopdinsku saradnju                0          0
   Povezivanje proizvođača
                                      5.000,0
   građevinskih sortimenata ( fasade,                                              15.000,0
12                    20.000,00             0 ili 25
   proizvodnja betona i betonske                                                0 ili 75 %
                                        %
   galanterije)
                                                                          Udruže
                                                                            nje
                                                                          poljopri
   Proglašenje najuspješnijih
                            1.000,0       1.000,0                                 vrednik
13  poljoprivrednih proizvođača     15.000,00       1.000,00        33,33 %
                             0          0                                     a
   opdine Doboj Istok
                                                                          6.000,0
                                                                           0 ili
                                                                          66,66 %
                                                                          Udruže
                                                                            nje
   Proglašenje najuspješnijeg                                                           privred
                            2.000,0       2.000,0
14  privrednika na području opdine    20.000,00       2.000,00        50 %                             nika
                             0          0
   Doboj Istok                                                                  6.000,0
                                                                           0 ili 50
                                                                            %
   Stimulativne mjere za registraciju        3.000,0       3.000,0
15                    15.000,00       3.000,00        100 %
   deficitarnih zanimanja                0          0
16                           2.000,0       2.000,0
   Podizanje authtonih zasada voda   60.000,00       2.000,00        17 %              41,5 %  41,5 %
                             0          0
17  Podrška očuvanju domadih                                               FMP
                     25.000,00   +     +     +
   pasmina goveda                                                   100 %


                                                                        66
                                                                94.90
Ukupno za ekonomski razvoj           2.470.000   39.000    35.500  83.000  157.500   30.000   45.000          209.900     15.000
                                                                 0
                                           Društveni razvoj
 1   Izgradnja kolektora i prioritetne   6.700.000,
    primarne mreže fekalne           00
    kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica  (finansiranj                                       Direk
    Velika, Brijesnica Mala, Stanid     e počinje                                        cija
                                                1.500.00                     Građani
    Rijeka, Lukavica Rijeka)        od 2014.g.                          2.000.00          voda
                                                0,00 ili                    1.400.0
                          po                            0,00           1.800
                                                 20 %                      00,00
                       200.000,00                                        .000,
                         KM na                                          00
                        godišnjoj
                         razini)
 2   Poboljšanje vodosnadbjevanja u                                                 Direk
    MZ Stanid Rijeka                                                         cija
                                                                    voda
                               10.000,00                                 20.00
                       30.000,00                    33,33 %
                               ili 33,33 %                                0,00
                                                                     ili
                                                                    66,66
                                                                     %
 3   Uključivanje prirodnih izvorišta u                 14.000,  14.000,
                       100.000,00   14.000,00             70 %          30 %
    postojede vodovodne mreže                       00    00
 4   Izgradnja prioritetnih
    vodozaštitnih zona (kod centralnih
                                      10.000,  10.000,
    vodovoda na području Opdine i                              20 %                  20 %    60 %
                                       00    00
    kod lokalnih vodovoda na
    području Opdine)
 5   Izgradnja novih puteva i sanacija
                                      25.000,  25.000,                          Građani
    postojedih puteva na opdini Doboj   250.000,00   25.000,00             50 %
                                       00    00                            50 %
    Istok
 6   Izgradnja i montiranje 110 kW                                                 Elekt
    trafostanice za opdinu Doboj istok                                               ropri
                       2.500.000,                                        vred
                                 +
                         00                                          a BiH
                                                                    100
                                                                     %
 7   Mjera: Izgrađivanje i adaptacija                  4.000,0  4.000,0
                       100.000,00   4.000,00              20 %          80 %
    školskih objekata                           0     0


                                                                             67
8  Poboljšanje kapaciteta Dječijeg                 4.000,0  1.500,0
                      70.000,00                   10 %  50 %      20 %   20 %
   obdaništva                              0     0
9  Dovršetak fiskulturne sale u                   24.000,  24.000,             Građani
                      500.000,00                   20 %  50 %
   Brijesnici Velikoj                         00    00               30 %
10  Izgradnja školskog poligona u                  15.000,
                      50.000,00                   30 %  70 %
   Brijesnici Velikoj                         00
11  Završetak izgradnje školskog                        15.000,
                      30.000,00                   50 %  50 %
   poligona u Klokotnici                            00
12  Rekonstrukcija petogodišnje škole
                                        15.000,             Građani
   u Habibovidima i Izgradnja      230.000,00                   20 %  70 %
                                         00               10 %
   poligona u školi u Habibovidima
13  Formiranje Udruženja žena       1.500,00   1.500,00            100 %
14  Formiranje Udruženja za zaštitu
                      1.500,00   1.500,00            100 %
   životne sredine
15  Jačanje partnerstva NVO-Lokalne                                       Kajak
   vlasti                                                    kanu
                                                          klub
                      3.000,00   2.250,00            75 %
                                                         „Doboj
                                                         Istok“
                                                          25 %
16  Uspostavljanje radio stanice                   5.000,0
                      10.000,00                   50 %          25 %   25 %
                                     0
17  Opremanje i vradanje objekata                                                MZ 20
   kulture prvobitnoj namjeni u                                                 %
                                   18.000,  30.000,
   Klokotnici, Brijesnici Velikoj,    130.000,00                   60 %          20 %
                                    00    00
   Brijesnici Maloj, Stanid Rijeci i
   Lukavici Rijeci
18  Izrada jedinstvenog plana
   sportskih i kulturnih djelovanja na               20.000,  20.000,
                      100.000,00   20.000,00            100 %
   području opdine Doboj Istok i                   00    00
   njihova implementacija
19  Izgradnja prioritetne        150.000,00                                       MZ 20
   infrastrukture prema istraživanju   (relizacija                                      %
                                             80 %
   potreba Opdine za sportom       počinje od
                       2014.g.)
20  Regulacija toka rijeke Spreče
   (subregionalni projekat)
21  Izrada projektne dokumentacije                                   Direk
                      16.000,00   8.000,00            50 %
   za ugroženo naselje od poplava                                    cija

                                                              68
   „Stadion” u Klokotnici                                         voda
                                                       8.000
                                                       ,00 ili
                                                       50 %
22  Zaštita i sprečavanje plavljenje                                    50 %   Građani
   lokaliteta naselje „Stadion” u                                      ili   35.000,
                      70.000,00         +
   Klokotnici                                               35.00   00 ili 50
                                                       0,00    %
23  Zaštita i sprečavanje plavljenje                                         Građani
   centru Brijesnica Mala                     10.000,                      10.000,
                      20.000,00                  50 %
                                   00                        00 ili 50
                                                             %
24  Sanacija prioritetnih klizišta na               8.000,0  8.000,0
                      400.000,00  8.000,00            10 %   90 %
   opdini Doboj Istok                        0     0
25  Uspostavljanje partnerskih                                                         NVO
   odnosa zdravstvenih, školskih,                                                       100 %
   socijalnih, policijskih i organa   10.000,00         +                                      ili
   Uprave na smanjenju devijantnih                                                      10.000,
   pojava                                                                    00
26  Jačanje kapaciteta Civilne zaštite                                                     NVO
                                                40.000,0                    60.000,
                      100.000,00         +     +     0
                                                0 ili 40 %                   00 ili 60
                                                                         %
27  Deminiranje zemljišta od mina na                                                     NVO 50
   evidentiranim područjima opdine    250.000,00   +     +     +     0    50 %                      %
   Doboj Istok
28  Uspostavljanje trezorskog                                                  MDP 50
                      40.000,00  20.000,00            50 %
   poslovanja                                                           %
29  Unapređenje rada lokalne uprave                1.000,0  1.000,0
                      5.000,00  1.000,00            100 %
   sa mjesnim zajednicama                      0     0
30  Edukacija uposlenih za izradu                                                 50 % ili
                                  5.000,0
   različitih projekata         20.000,00  5.000,00            50 %                    10.000,0
                                    0
                                                                    0
31  Unapređenje šalter sale
   (Uvođenje video nadzora i             2.000,00                18.000,0
                      20.000,00                  10 %
   Unapređenje i uređenje               ili 10 %                0 ili 90 %
   informativnog pulta)
32  Uspostavljanje, opremanje i
                                  5.000,0  5.000,0
   osposbljavanje kancelarije za     25.000,00  5.000,00            100 %
                                    0     0
   razvoj

                                                                   69
 33   Određivanje i izgradnja lokacije
                        25.000,00                                 100 %
    stočnog groblja                           +
 34   Izrada projektne dokumentacije                       10.000,
                        10.000,00                    100 %
    centralnog spomen obilježja                          00
 35   Izgradnja centralnog spomen      60.000,00
    obilježja               (finansiranj
                                                40 %                                60 %
                        e počinje u
                         2014.g.)
 36   Konzerviranje i dislokacija                   5.000,0
                        5.000,00                    100 %
    registrovanih stedaka                        0
 37   Sakupljanje i konzerviranje starih                2.000,0  2.000,0
                        10.000,00   2.000,00             100 %
    predmeta i rukotvorina                        0     0
Ukupno za društveni razvoj                                                        43830
                         12042000    129250  175000  184500  1988750   2000000   1174000   0   00  1846250  0    82500  251000

 1                                    5.000,0  5.000,0  10.000,0   90.000,0
     Izgradnja kapaciteta JKP „Čisto“   200.000,00
                                       0     0   0 ili 10 %  0 ili 90 %
 2   Reciklaža, sortiranje i razdvajanje                                                   6.000,0
                                                            12.000,0                 12.000,0
    sekunarnih sirovina i komunalnog    90.000,00               +      0                        0 ili 20
                                                            0 ili 40 %                0 ili 40 %
    otpada                                                                    %
 3   Uključivanje svih domadinstava i                                                 15.00
    privrednih subjekata u                5.000,00                                  0,00
                        20.000,00
    organizovano prikupljanje i odvoz           ili 25 %                                 ili 75
    komunalnog otpada                                                          %
 4   Organizovanje Dana Čistode i
                                     4.000,0  4.000,0
    besplatnog odvoza komunlanog i     20.000,00   4.000,00             100 %
                                       0     0
    krutog otpada
 5   Rješavanje trajne deponije      Subregiona
    komunalnog otpada opdine Doboj     lni projekat
    istok                   u toku
 6
    Saniranje divljih deponija na
                        50.000,00     +     +     +      0           100 %
    području opdine Doboj istok

 7
    Čišdenje vodotokova na području                  1.000,0  1.000,0
                        25.000,00   1.000,00             20 %           80 %
    opdine Doboj istok                          0     0                                                                                  70
 8                                  5.000,0
    Opremanje javnih površina
                        5.000,00        0 ili 100       100 %
    korpama za smede
                                     %
 9                                  1.000,0   1.000,0
    Izrada LEAP-a             5.000,00  1.000,00             100 %
                                     0      0
 10   Uređenje 5 izletišta na području               6.000,0   6.000,0
                       100.000,00  6.000,00             30 %           40 %             30 %
    opdine Doboj Istok                        0      0
 11   Mjera 3.2. Uspostavljanje sistema i
    pradenje zagađenosti vode
    (kvaliteta vode u vodotocima,                 2.000,0   2.000,0
                       10.000,00  2.000,00             100 %
    kvaliteta vode u centralnim i                  0      0
    lokalnim vodovodima i kvaliteta
    vode u javnim česmama)
 12   Uspostavljanje sistema pradenja
    zagađenosti zraka u naseljenim    25.000,00    +     +     +     0       100 %
    dijelovima Opdine
 13                                  30.000,   6.000,0                                  MZ 50
    Uređenje postojedih grobalja     48.000,00                                        50 %?
                                    00      0                                    %?
 14   Određivanje lokacija za nova
                                   3.000,0   3.000,0                       Građani
    groblja, izrada projekata i      30.000,00                   30 %
                                     0      0                         70 %
    potrebnih saglasnosti i dozvola
 15   Pošumljavanje državnih i privatnih
                                   3.000,0   3.000,0
    šumskih provršina na području     15.000,00  3.000,00             100 %
                                     0      0
    cijele opdine Doboj Istok
 16                                                                             Lovačko
     Izrada i održavanje mjesta za                1.000,0   1.000,0
                        6.000,00                   50 %                               udruženj
    ishranu divljači tokom zime                   0      0                                    e 50 %
 17                                                                             Udruženj
                                   1.000,0   1.000,0                                   e ribara
    Poribljavanje rijeke Spreče      8.000,00                   50 %                               „Spreča“
                                     0      0
                                                                                50 %
Ukupno za zaštitu životne sredine         657000   22000   62000    33000  112000  90000  107000  40000  15000   27000  0  42000    7000
                                                                          71
Ukupna vrijednost projekata koji su definisani za realizaciju u oblasti ekonomskog razvoja opdine Doboj
Istok, za petogodišnji period realizacije Strategije razvoja, je 2.470.000 KM. Ukupna vrijednost
definisanih projekata govori o realnosti prilikom definisanja projekata, gdje je opdinski razvojni tim vodio
računa koji projekti se zaista mogu realizovati u navedenom periodu i za koje projekte je mogude
obezbjediti izvore finansiranja.
Predviđena sredstva za realizaciju projekata iz oblasti ekonomskog razvoja iz budžeta opdine Doboj istok
za trogodišnji period realizacije strategije su 157.500 KM, tako da je u 2011. godini predviđeno 39 hiljada
KM, u 2011 35,5 hiljada KM i, pod pretpostavkom oporavka budžeta u 2013. godini, predviđeno je više
sredstava iz budžeta, odnosno 83 hiljade KM u 2013. godini. Ostatak sredstava za realizaciju projekata iz
oblasti ekonomskog razvoja potrebno je pribaviti najvedim dijelom iz privatnih izvora (s obzirom da su
pitanju projekti koji se odnose na izgradnju poslovnih zona), odnosno iz privatnih izvora je potrebno
209,9 hiljada KM. Iz sredstava Federalne i kantonalne vlade planirano je da se obezbjedi oko 95 hiljada
KM, a planiran je i kredit u iznosu od 45 hiljada KM.
Uspješnost realizacije strategije razvoja zavisi od višegodišnjeg planiranja budžeta opštine i izdvajanja
sredstava u budžetu za realizaciju strategije razvoja. Vrlo važan preduslov za realizaciju Strategije razvoja
i obezbjeđenje sredstava za implementaciju projekata predstavlja i izgradnja razvojnih kapaciteta
opštine ili organizacije lokalne uprave za upravljanje razvojem, kao i kapaciteta opštine za pripremu i
implementaciju razvojnih projekata.

Za projekte društvenog razvoja, u petogodišnjem periodu implementacije strategije razvoja, potrebno
je izdvojiti sredstva u iznosu od 12 miliona KM. Procjena je da de u trogodišnjem periodu implementacije
strategije biti neophodno iz opštinskog budžeta izdvojiti oko 2 miliona KM, gdje je najveda vrijednost
projekta Izgradnje kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (ukupna vrijednost 6,7
miliona KM) za koji je iz budžeta opdine za period 2011- 2013. godinu planirano izdvajanje u iznosu od
1,5 miliona KM. Planiran je i kredit u iznosu od 2 miliona KM, kao i finansiranje entitetskih i kantonalnih
vlasti u iznosu od 1,17 miliona KM. Javna preduzeda bi za realizaciju plana društvenog razvoja trebala
izdvojiti oko 4,4 miliona KM, dok je planirano učešde građana u realizaciji ovog dijela strategije razvoja
1,8 miliona KM.


Za projekte zaštite životne sredine, u petogodišnjem periodu implementacije strategije razvoja,
potrebno je izdvojiti sredstva u iznosu od 657 hiljada KM. Procjena je da de u trogodišnjem periodu
implementacije strategije biti neohpodno iz opštinskog budžeta izdvojiti 112 hiljada KM. Iz ostalih izvora
za realizaciju strategije u petogodišnjem periodu potrebno je prikupiti 328 hiljada KM. Na raspolaganju
de, uz opštinski budžet te fondove na nivou entiteta, kantona i BiH, stajati sve više izvora
finansiranja razvojnih projekata, od predpristupnih fondova EU, drugih međunarodnih fondova i
izvora (kao što je Svjetska banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj), bilateralni donatori i
izvori finansiranja, privatni sektor kroz projekte javno-privatnog partnerstva, itd. Ključni uslov za
dobijanje sredstava za finansiranje razvojnih projekata bide njihova opravdanost (ne samo
ekonomska, ved i društvena i ekološka), pripremljenost u skladu sa kompleksnim zahtjevima i visokim
standardima EU, te transparentnost i efikasnost u njihovoj realizaciji.
Bosni i Hercegovini je trenutno na raspolaganju IPA II fond (za prekograničnu saradnju), a kad BiH dobije
status kandidata bide i IPA III (za izgradnju konkurentnosti, saobradaj i ekologiju), IPA IV (za razvoj
ljudskih resursa), te IPA V (za ruralni razvoj).                                                     72
5.2.2. Akcioni plan za projekte koji se implementiraju u prvoj godini


                                        EKONOMSKI RAZVOJ

Indikator ostvarenja:
1. Povedan broj privrednih subjekata za 10 % godišnje,
2. Povedani prihodi firmi koje posluju unutar poslovnih zona za 15 % godišnje
Naziv projekta: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIVREDNU ZONU „STARAČA“ U KLOKOTNICI I PRIBAVLJANJE DOZVOLA
Trajanje implementacije: (početak/kraj): 2011. ( januar-decembar)
Ukupna vrijednost projekta: 15.000 KM (Opdina 100 %)
        Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)           Nosioci odgovornosti:     Potrebni resusrsi (troškovi):

  1.  formiranje tima za razradu
                          01. 2011. - 03. 2011.          Kancelarija za upravljanje razvojem
     projektnih zadataka

  2.  priprema pratede dokumentacije                         Opdinska služba za prostorno uređenje
                            03.2011. - 04. 2011.
     (podloga) za izradu projekta                           Kancelarija za upravljanje razvojem
  3.  priprema tenderske
     dokumentacije konkurentskim          04. 2011. – 05. 2011.           Kancelarija za razvoj
     metodom
  4.  izbor napovoljnijeg ponuđača i
     sklapanje ugovora sa                                    Komisija za JN
                            05.2011. – 06. 2011.
     ponuđačem
  5.  izrada projekta                06.2011. – 10. 2011.             Opdinski načelnik           15.000 KM
Indikator ostvarenja:
Naziv projekta: OSNIVANJE UDRUŽENJA PRIVREDNIKA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 01. 2011. – 12. 2011. g.
Ukupna vrijednost projekta: 1.500 KM ( 100 % Opdina )
        Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)           Nosioci odgovornosti:     Potrebni resusrsi (troškovi):
  1.  formiranje incijativnih odbora        01. 2011. – 02. 2011.             Incijativni odbor
  2.  izrada normativnih akata           02. 2011. – 03. 2011.             Incijativni odbor           500 KM
  3.  sazivanje osnivačke skupštine i
                            03. 2011. – 04. 2011.             Incijativni odbor
     izbor organa
  4.  registrovanje Udruženja            04. 2011. – 06. 2011.             Incijativni odbor          1.000 KM

                                                                                 73
Indikator ostvarenja:
1.1.   Povedanje broja privrednika na takmičenju
1.2.   Broj zajedničkih akcija i aktivnosti
1.3.   Povedan broj partnerskih odnosa
Naziv projekta: PROGLAŠENJE NAUSPJEŠNIJEG PRIVREDNIKA NA PODRUČJU OPDINE
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. godina
Ukupna vrijednost projekta: 20.000 KM ( 4.000 KM godišnje) – Opdina 50 % i Udruženje privrednika 50 %
        Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)         Nosioci odgovornosti:        Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. formiranje incijativnih odbora za
                                                Udruženje privrednika
     proglašenje najuspješnijih
     privrednika
   2. definisanje kriterija za odabir
                                                 Incijativni odbor
     nauspješnijeg privrednika
   3. razmatranje prijedloga                              Komisija za odabir najuspješnijeg
                                                                       300 KM
     najsupješnijeg privrednika                                 privrednika
   4. organizacija manifestacije                               Udruženje privrednika             3.000 KM
   5. proglašenje najuspješnijih
                                                Udruženje privrednika             700 KM
     privrednika i dodjela priznanja
Indikator ostvarenja:
Naziv projekta: FORMIRANJE PIJACE ZA PRODAJU LOKALNIH PROIZVODA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. godina
Ukupna vrijednost projekta: 5.000 (40 % Opdina, 60 % Udruženjepoljoprivrednika)
         Aktivnosti:             Rokovi (početak i kraj)          Nosioci odgovornosti:        Potrebni resusrsi (troškovi):

  1.  formiranje akcionog odbora              01. 2011.            Udruženje poljoprivrednika
     privrednog udruženja
                              01. i 02. 2011.           Udruženje poljoprivrednika
  2.  animiranje polj. proizvođača

  3.  saradnja sa JKP „Čisto“              02. i 03. 2011.        Udruženje poljoprivrednika i JKP „Čisto“


  4.  aktivnosti oko uređenja pijace i        03., 04., 05. 2011.       Udruženje poljoprivrednika i JKP „Čisto“       5.000 KM
     nabavke neophodne opreme
                               06. 2011.              Opdina i Udruženje
   5. promovisanje pijace
Indikator ostvarenja:
   1. Povedan broj poljoprivrednika koji se takmiče
   2. Povedan broj sjemenskih kuda
   3. Povedan broj distributera poljoprivrednih proizvoda

                                                                                   74
Naziv projekta: PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA OPDINE DOBOJ ISTOK
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000 KM ( Opdina 33,33 % i Udruženje poljoprivrednika 66,66 % )
         Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)         Nosioci odgovornosti:   Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. formiranje incijativnog odbora za                           Udruženje poljoprivrednika
                               05. 2011.
     održavanje manifestacije
   2. izrada plana i programa
                               06. 2011.              Incijativni odbor
     manifestacije
   3. obezbjeđenje nagrada                 10. 2011.              Incijativni odbor        1. 000 KM
   4. uzimanje uzoraka i određivanje
                               10. 2011.              Incijativni odbor        1. 000 KM
     prinosa
   5. izrada promotivnih materijala i
     pozivnica                      10. 2011.              Incijativni odbor        1. 000 KM

Indikator ostvarenja:
   -   skradeno i brže izdavanje potrebih dozvola za razuman rok
   -   smanjene procedure izdavanje dozvole za 5 koraka
Naziv projekta: STIMULATIVNE MJERE ZA REGISTRACIJU DEFICITARNIH ZANIMANJA
Trajanje implementacije (početak/kraj):
Ukupna vrijednost projekta: 15.000 KM (3.000 KM godišnje) – Opdina 100 %
         Aktivnosti:               Rokovi (početak i kraj)        Nosioci odgovornosti:   Potrebni resusrsi (troškovi):
 1. razrada projektnog zadatka                 05. 2011.             Opdinske službe
 2. osposobljavanje opdinskog projektnog
                                06. 2011.             Opdinske službe
    tima
 3. analiza postojedeg stanja
                                07. 2011.             Opdinske službe          100 KM
4.  izbor   prioritetnih   procesa   za
                              08. 2011.               Opdinske službe          300 KM
   poboljšanje
5.  prikupljanje ideja za poboljšanja           09. 2011.               Opdinske službe          300 KM
6.  testiranje i poboljšanja novih rješenja        10. 2011.               Opdinske službe          300 KM
7.  donošenje akata na opdiskom vijedu za
                              11. 2011.               Opdinske službe         1.000 KM
   podsticaje za ulagače
8.  prilagođavanje programske podrške
                              12. 2011.               Opdinske službe         1.000 KM
   novim rješenjima
                                                                              75
Indikator ostvarenja:

   -  uspostavljena saradnja sa partnerskim opdinama i potpisani ugovori
   -  broj održanih sastanaka međuopdinske saradnje
   -  broj urađenih projekata od zajedničkih interesa
Naziv projekta: USPOSTAVLJANJE TIJELA ZA MEĐUOPDINSKU SARADNJU
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015.
Ukupna vrijednost projekta: 25. 000 KM (Opdina 100 %)
          Aktivnosti:             Rokovi (početak i kraj)           Nosioci odgovornosti:     Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. donošenje odluke o formiranju
                                02. 2011.                Opdinsko vijede
     tijela za međuopdinsku saradnju
   2. formiranje tijela za međuopdinsku
                                03. 2011.               Opdinski načelnik
     saradnju
   3. izrada normativnih akta sa planom
                              04. i 05. 2011.              Stručna služba            2.000 KM
     rada
   4. opremanje tijela za međuopdinsku
                             06., 07., i 08. 2011.            Opdinski načelnik           3.000 KM
     saradnju
   5. izrada projekata od zajedničkog
                                09. 2011.                Stručna služba            20.000 KM
     interesa
                                      ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Indikator ostvarenja:
1.1. Povedana količina preuzetog otpada za 20 %
1.2. Novih 50 porodica sklopilo ugovor o organizovanom odvozu smeda
1.3. Manja zagađenost vodotokova za 20 %
Naziv projekta: ORGANIZOVANJE DANA ČISTODE I BESPLATNOG ODVOZA KOMUNALNOG I KRUTOG OTPADA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. - 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 20.000 KM (4.000 KM godišnje)

         Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)           Nosioci odgovornosti:      Potrebni resusrsi (troškovi):
  1.  formiranje organizacionih odbora
                               03. 2011. g.         Opdinska služba za prostorno uređenje
     za akciju Dana čistode
  2.  određivanje lokacija i uvtrđivanje
                               03. 2011. g.         Opdinska služba za prostorno uređenje
     datuma preuzimanja otpada
  3.  Izrada i distribucija propagandnog
                               03. 2011. g.         Opdinska služba za prostorno uređenje       500 KM
     materijala
  4.  Utovar, prevoz i istovar smeda na
                               04. 2011. g.                JKP „Čisto“             3.500 KM
     deponiju
                                                                                  76
Indikator ostvarenja:
1. Godišnje sanirano 7 divljih deponija na opdini Doboj Istok
NaziV projekta: SANIRANJE DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 50.000 KM (10.000 KM godišnje)- 100 % Ministarstvo okoliša
         Aktivnosti:               Rokovi (početak i kraj)        Nosioci odgovornosti:    Potrebni resusrsi (troškovi):

  1.  popis svih divljih deonija na           04. 2011.g.              Mjesne zajednice
     području Opdine
  2.  određivanje prioriteta za saniranje
                              04. 2011.g.            Civilna zaštita Doboj Istok
  3.  predmjer   radova   i  utroška
     materijala                     05. 2011.g.          Opdinska služba za javne nabavke

  4.  određivanje vrijednosti sanacije
                              05. 2011.g.          Opdinska služba za javne nabavke
  5.  sklapanje ugovora
                              06. 2011.g.              Opdinski načelnik
  6.  sanacija divljih deponija
                             06. i 07. 2011.g.              JKP „Čisto“           10.000 KM
Indikator ostvarenja:
1.1.   Sanirano i očišdeno 14 vodotokova u opdini Doboj Istok
1.2.   Smanjen broj porodica za 10 % koje bacaju smede u vodotokove
Naziv projekta: ČIŠDENJE VODOTOKOVA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g
Ukupna vrijednost projekta: 25.000 KM (5.000 KM godišnje) – 20 % Opdina, 80 % Ministarstvo vodoprivreda
         Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)         Nosioci odgovornosti:    Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. analiza stanja vodotokova u opdini
                               05. 2011. g             Mjesne zajednice
     Doboj Istok
   2. procjena potreba u određenoj
     ambalaži i broju angažovanih lica          05. 2011. g               JKP „Čisto“

  3.  određivanje dinamike radova
                              06. 2011. g               JKP „Čisto“
  4.  anganžovanje NVO i pojedinaca
                             06. i 07. 2011. g               Opdina             2.000 KM
  5.  anagažovanje JKP
                             06. i 07.. 2011. g              Opdina             3.000 KM
                                                                               77
Indikator ostvarenja:
   1. Donošenje deset dokumenata za zaštitu životne sredine
   2. Vedi broj građana uključenih u aktivnosti zaštite životne sredine
Naziv projekta: IZRADA LEAP-a
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 5.000 KM (1.000 KM godišnje) 100 % Opdina
         Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)          Nosioci odgovornosti:   Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. objedinjavanje aktivnosti svih
     udruženja koja se bave problemom          03.2011. g.              Opdina Doboj Istok
     zaštite okoline
   2. definisanje aktivnosti i analiza
     postojedeg stanja                  04.2011. g.              Opdina Doboj Istok

   3.  stvaranje stručnog tima za izradu
     LEAP-a                       05.2011. g.            Nadležna opdinska služba

   4.  izrada LEAP-a
                               06.2011. g.               Stručni tim          1.000 KM
Indikator ostvarenja:
1.1. POsjeta na izetištima povedana za 20 % godišnje
1.2. Urađeno 1 Km pristupnih puteva prema izletištima
Naziv projekta: UREĐENJE 5 IZLETIŠTA NA ODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 100.000 KM (20.000 godišnje) 30 % Opdina, 40 % država, 30 % ostali izvori
         Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)          Nosioci odgovornosti:   Potrebni resusrsi (troškovi):
1. izrada idejnog i izvedbenog projekta           02. 2011. g.             Nadležna opdinska sužba       1.500 KM
2. nabavka sadnica i čišdenje terena
                              03. 2011. g.              Udruženje eko zeleni        1.000 KM
3.  uređenje putnih prilaza izletištima
                               04. 2011. g.           Udruženje izviđača i škola      1.500 KM
4.  angažovanje škola i izviđača     na
   uređenju staza i pošumljavanju              05. 2011. g.           Udruženje izviđača i škola      1.500 KM

5.  postavljanje klupa i stolova i ostale
   infrastrukture                      06. 2011. g.              Izvođač radova          14.500 KM
                                                                               78
Indikator ostvarenja:
1.1.Zasađeno 15.000 sadnica šumskih vrsta
1.2. Angažovanje 5 razreda školske djece
Naziv projekta: POŠUMLJAVANJE PRIVATNIH I DRŽAVNIH ŠUMSKIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000 KM (3.000 KM godišnje) – 100 % Opdina
         Aktivnosti:               Rokovi (početak i kraj)   Nosioci odgovornosti:        Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. određivanje površine za sadnju
                               06.2011. g.      Nadležne opdinske službe
  2.  podnošenje zahtjeva Kantonalnoj
     direkciji  sa    pratedom
                           06.2011. g.           Nadležne opdinske službe
     dokumentacijom

  3.  preuzimanje, dovoz i skladištenje
     sadnog materijala              09.2011. g.           Nadležne opdinske službe           200 KM

  4.  sklapanje ugovora sa školama i
     drugim organizacijama            09.2011. g.           Nadležne opdinske službe

   5. sadnja šumskih vrsta                10.2011. g.        Nadležne opdinske službe        2.800 KM
Indikator ostvarenja:
1.1. Vedi broj prekršajnih prijava
 1.2. vedi broj sklopljenih ugovora
 1.3. Povedana količina smeda u organizovanom prikupljanju
Naziv projekta: UKLJUČIVANJE SVIH DOMADINSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U ORGANIZOVANO PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. godina
Ukupna vrijednost projekta: 20.000 KM ( Opdina- 25% ; J.K.P ČISTO -75%)
          Aktivnosti:             Rokovi (početak i kraj)      Nosioci odgovornosti:    Potrebni resusrsi (troškovi):
   1. Izmjena i dopuna Odluke o              03.2011     OPDINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO            --
      komunalnom radu                           UREĐENJE
   2. Pojačan nadzor komunalne                       OPDINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO
      inspekcije                    01-12.2011.    UREĐENJE                      --
   3.       Sklapanje ugovora            04.2011     J.K.P ČISTO                  19.000 KM
   4. Nabavke kanti i kontejnera              05.2011     J.K.P ČISTO
   5. Izrada propagandnog materijala            06.2011     J.K.P ČISTO                   1.000 KM
Indikator ostvarenja:
1.1. Zasađeno voda za 4 ha godišnje
1.2. Povedanje novčanih podsticaja za zasade za 15 % u odnosu na prošlu godinu
1.3. Povedana potražnja za sadnim materijalom za 20 %


                                                                             79
Naziv projekta: PODIZANJE AUTOHTONIH ZASADA JABUČASTOG VODA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 60.000 KM (12.000 KM godišnje)- 41,5 % Federalno ministarstvo pljoprivrede, 41,5 % građani Opdine, 17 % Opdina
          Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)         Nosioci odgovornosti:         Potrebni resusrsi (troškovi):
1. donošenje odluke o namjenskom
                               07.2011. g.              Opdinsko vijede
izdvajanju budžeta u ove svrhe
2. edukacije poljoprivrednika                 08.2011. g.            Nadležne opdinske službe
3. evidentiranje zainteresovanih
                               09.2011. g.            Nadležne opdinske službe
poljoprivrednika
4. odabir i osiguranje sadnog materijala i
                               10.2011. g.            Nadležne opdinske službe            12.000 KM
podizanje zasada
5. raspodjela podsticaja sa opdinskog nivoa          10.2011. g.            Nadležne opdinske službe
Indikator ostvarenja:
1.1.    Povedanje broja domadinstava za uzgoj domadih pasmina (5 domadinstava godišnje)
Naziv projekta: PODRŠKA OČUVANJU DOMADIH PASMINA GOVEDA
Trajanje implementacije (početak/kraj): 2011. – 2015. g.
Ukupna vrijednost projekta: 25.000 KM (5.000 KM godišnje)- 100 % Federalno ministarstvo poljoprivrede
          Aktivnosti:              Rokovi (početak i kraj)         Nosioci odgovornosti:         Potrebni resusrsi (troškovi):
1. evidencija domadinstava za uzgoj domadih
                               03.2011. g.            Nadležna opdinska služba
pasmina goveda
2. usklađivanje način uzgoja sa odredbama
                               04.2011. g.            Nadležna opdinska služba
Pravilnika o podsticajima
3. registracija gazdinstva                  05.2011. g.            Nadležna opdinska služba
4. ostvarivanje prava na podršku za uzgoj
domadih pasmina goveda od strane               06.2011. g.            Nadležna opdinska služba             5.000 KM
Federalnog ministarstva poljoprivrede
                                                                                    80
5.2.3. Detaljan finansijski plan za projekte koji se implementiraju u 2011. godini

     Projekat/ mjera        Procjenjeni               Procjenjeno finansiranje po izvorima za 2011. godinu (upisati KM u ogdovarajude polje)
                     troškovi za
                     realizaciju
                                                              preduzeda
                                                                                Donatori
                                                                                        (navesti)
                                                Ent/ Kan
                             Budžet
                                                        Država
                             opdine
                                                                    Privat.
                                                                                        Ostalo
                                     Kredit
                     aktivnosti u
                                                               Javna
                                                                    izvori


                                                                          IPA
                    2011. godini u
                       KM
                                            Ekonomski razvoj
                     15.000,00    7.500,00 ili            7.500,00 ili 50
Izrada projektne dokumentacija za
                               50 %                  %
privrednu zonu „Starače” u
Klokotnici i pribavljanje dozvola

Mjera: Pristupanje regionalnom      10.000,00   10.000,00 ili
garantnom fondu sjeveroistočna BiH             100 %
(NERDA)
                      1.500,00    1.500,00 ili
Osnivanje Udruženja privrednika               100 %
                      5.000,00    2.000,00                                                       Udružen
Formiranje pijace za prodaju lokalnih                                                                     poljoprivre
proizvoda                                                                                     a 3.000
                     30.000,00    5.000,00                10.000,00  15.000,00
Mjera: Podrška poljoprivrednim
proizvođačima za nabavku zasada
(jagodičastog, koštičavog i
jabučastog voda, industrijskog
krastavca)
                      5.000,00    5.000,00 ili
Uspostavljanje tijela za                  100 %
međuopdinsku saradnju

                      3.000,00    1.000,00                                                       Udružen
Proglašenje najuspješnijih
                                                                                        poljoprivre
poljoprivrednih proizvođača opdine
                                                                                         a 2.000,0
Doboj Istok
                                                                                     81
                     4.000,00     2.000,00                                       Udružen
Proglašenje najuspješnijeg
                                                                        privredni
privrednika na području opdine                                                          2.000,0
Doboj Istok

                     3.000,00    3.000,00 ili
Stimulativne mjere za registraciju             100 %
deficitarnih zanimanja

Ukupno za ekonomski razvoj            76500     37000    0      17500   15000      0      0  0    0      7
                                     Društveni razvoj
 Poboljšanje vodosnadbjevanja u MZ    30.000,00    10.000,00                    Direkcija
Stanid Rijeka                                                voda
                                                     20.000,00
 Uključivanje prirodnih izvorišta u    20.000,00    14.000,00 ili     6.000,00 ili 30
postojede vodovodne mreže                  70 %           %
Projekat : Izgradnja novih puteva i    50.000,00    25.000,00 ili                         Građani
sanacija postojedih puteva na opdini             50 %                           25.000,00
Doboj Istok                                                       ili 50 %
 Izgradnja I montiranje 110 kW      2.500.000,00                           Elekropriv
trafostanice za opdinu Doboj istok                                     reda BiH
                                                     2.500.000,
                                                       00
R.M.1.1. Izgrađivanje i adaptacija    20.000,00    4.000,00       Ministarstvo
školskih objekata                                obrazovanja
                                         16.000,00
Formiranje Udruženja žena         1.500,00    1.500,00 ili
                              100 %
 Formiranje Udruženja za zaštitu     1.500,00    1.500,00 ili
životne sredine                       100 %
 Jačanje partnerstva NVO-Lokalne     3.000,00     2.250,00                           Kajak
vlasti                                                         kanu klub
                                                            750,00
 Izrada jedinstvenog plana sportskih i  20.000,00    20.000,00 ili
kulturnih djelovanja na području               100 %
opdine Doboj Istok i njihova
implementacija
 Izrada projektne dokumentacije za    16.000,00    8.000,00 ili                  Direkcija
ugroženo naselje od poplava                 50 %                      voda
„Stadion” u Klokotnici                                          8.000,00

                                                                    82
                                                   ili 50 %

Sanacija prioritetnih klizišta na   80.000,00   8.000,00 ili       72.000,00 ili
opdini Doboj Istok                    10 %           90 %
Deminiranje zemljišta od mina na    50.000,00                25.000,00 ili                        NVO 25.00
evidnetiranim područjima opdine                          50 %                             ili 50 %
Doboj Istok
Uspostavljanje trezorskog       40.000,00   20.000,00 ili                               MDP
poslovanja                        50 %                                20.000,00 ili
                                                                50 %
 Unapređenje rada lokalne uprave sa  1.000,00    1.000,00 ili
mjesnim zajednicama                   100 %
 Edukacija uposlenih za izradu     10.000,00   5.000,00 ili                              5.000,00 ili
različitih projekata                   50 %                                  50 %
 Unapređenje šalter sale (Uvođenje   20.000,00   2.000,00 ili       18.000,00 ili
video nadzora i Unapređenje i              10 %           90 %
uređenje informativnog pulta)
 Uspostavljanje, opremanje i      5.000,00    5.000,00 ili
osposbljavanje kancelarije za razvoj          100 %
 Sakupljanje i konzerviranje starih  2.000,00    2.000,00 ili
predmeta i rukotvorina                 100 %
Ukupno za društveni razvoj         2870000    129250      0     137000   0  2508000  25750  0     25000       25

                                   Zaštita životne sredine
Uključivanje svih domadinstava i                                     JKP
privrednih subjekata u organizovano          5.000,00 ili                  „Čisto“
                    20.000,00
prikupljanje i odvoz komunalnog             25 %                    15.000,00
otpada                                                ili 75 %
Organizovanje Dana Čistode i
                           4.000,00 ili
besplatnog odvoza komunalnog i     4.000,00
                            100 %
krutog otpada
Saniranje divljih deponija na                          10.000.00 ili
                    10.000,00
području opdine Doboj istok                            100 %
                                        Ministarstvo
Čišdenje vodotokova na području            1.000,00 ili       vodoprivrede
                    5.000,00
opdine Doboj istok                    20 %         4.000,00 ili 80
                                           %
                           1.000,00 ili
Izrada LEAP-a             1.000,00
                            100 %

                                                                83
                                                Federalno
                                                ministarstv
Uređenje 5 izletišta na području          6.000,00 ili                                      6.000,00 ili
                    20.000,00                         o okoliša
opdine Doboj Istok                  30 %                                          30 %
                                                8.000,00 ili
                                                  40 %
Mjera 3.2. Uspostavljanje sistema i
pradenje zagađenosti vode (kvaliteta
                          2.000,00 ili
vode u vodotocima, kvaliteta vode u  2.000,00
                           100 %
centralnim i lokalnim vodovodima i
kvaliteta vode u javnim česmama)
 Uspostavljanje sistema pradenja
                                         5.000,00 ili
zagađenosti zraka u naseljenim     5.000,00
                                          100 %
dijelovima Opdine
 Pošumljavanje državnih i privatnih
                          3.000,00 ili
šumskih površina na području cijele  3.000,00
                           100 %
opdine Doboj Istok
                                                 Federalno
                                                ministarstv
                                                    o        4.980,00
Podizanje autohtonih zasada voda    12.000,00   2.040
                                                poljoprivre      ili 41.15 %
                                                de 4.980,00
                                                 ili 41.50 %
                                                 Federalno
                                                ministarstv
Podrška očuvanju domadih pasmina                                    o
                    5.000,00
goveda                                             poljoprivre
                                                de 5.000,00
                                                  ili 100 %
                    87000    22204      0      1009000      17980   15000   4980    0    6000    0
Ukupno za zaštitu životne sredine


U 2011. godini, za realizaciju Strategije razvoja opdine Doboj Istok, potrebno je izdvojiti sredstva u iznosu od oko 3 miliona KM. Najvedi iznos
potrebno je obezbjediti za realizaciju prjekta iz oblasti društvenog razvoja u iznosu od 2,87 miliona KM. Međutim, potrebno je naglasiti da su
sredstva za projekat Izgradnja i montiranje 110 kW trafostanice za opdinu Doboj istok, u vrijednosti od 2,5 miliona KM, sredstva obezbjeđena od
strane Elektroprivrede BiH.
                                                                       84
5.3. Plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potenacijala
                                    85
5.4. Pradenje, ocjenjivanje i ažuriranje strategije razvoja
                               86
5.5. Sinteza strategije

Pregled glavnih elemenata strategije Doboj Istoka

                           Vizija razvoja:


                           Strateški ciljevi:
                          Operativni ciljevi:
                            Programi:
                                     87
Projekti i mjere:
          88
     Aneks 1. Okvirna finansijska konstrukcija za sve sektore

       Projekti / mjere                                    Orijentacioni period realizacije/
                                   Ukupna vrijednost
                           Program                      dinamika implementacije          Izvori finansiranja   Napomena
                                     projekta
                                              2011.     2012.    2013.   2014.  2015.
1.
   Izrada projektne dokumentacija za
                        Uspostavljanje
   privrednu zonu „Starače” u Klokotnici i            15.000,00      15.000,00                        Opdina 100%
                        poslovnih zona
   pribavljanje dozvola
2.  Izrada projektne dokumentacije za
                        Uspostavljanje                     15.000,0
   privrednu zonu „Luke” u Brijesnici               15.000,00                                  Opdina 100%
                        poslovnih zona                     0
   Maloj
3.                                  1.200.000,00                                            Ovaj projekat de
   Izgradnja infrastrukture za privrednu   Uspostavljanje                            100.00   100.00  100.00  Opdina 20%
                                                                                     trajati više od 5
   zonu „Starače” u Klokotnici        poslovnih zona                            0     0    0    Privatni izvori 80 %
                                                                                     godina
4.                                                                                    Ovaj projekat de
   Izgradnja infrastrukture za privrednu   Uspostavljanje                            100.00   100.00  100.00  Opdina 20 %
                                   800.000,00                                             trajati više od 5
   zonu „Luke” u Brijesnici Maloj      poslovnih zona                            0     0    0    Privatni izvori 80 %
                                                                                     godina
5.  Mjera: Pristupanje regionalnom
                        Podrška
   garantnom fondu sjeveroistočna BiH               50.000,00      10.000     10.000    10.000   10.000  10.000  Opdina 100 %
                        preduzetnicima
   (NERDA)
6.                       Uspostavljanje
   Osnivanje Udruženja privrednika      saradnje       1.500,00      1.500,00                         Opdina 100%
                        preduzetnika
7.  Formiranje pijace za prodaju lokalnih   Podrška plasmanu                                         Opdina 40%
                                   5.000,00      5000
   proizvoda                 domadeg proizvoda                                         Udruž. Polj 60 %
8.                                                                        Opdina 20%
   Uspostavljanje otkupne stanice za     Podrška plasmanu
                                   50.000,00                    50.000            Kredit 60%
   poljoprivredne proizvode i preradu    domadeg proizvoda
                                                                         Privatni izvori 20%
9.                                                                                    Projekat MDP
   Uspostavljanje kapaciteta za otkup i   Podrška plasmanu                                         Opdina 50%
                                   52.000,00                                              Male šanse da
   preradu mlijeka              domadeg proizvoda                                         MDP 50%
                                                                                     se realizuje
11.  Mjera: Podrška poljoprivrednim                                                       Opdina 16,67 %
                        Podrška
   proizvođačima za nabavku zasada                150.000,00     30.000     30.000    30.000   30.000  30.000  Kanton 33,33%
                        poljoprivrednicima
   (jagodičastog, koštičavog i jabučastog                                                   Feder min polj. 50%
                                                                                      89
    voda, industrijskog krastavca)

12.  Uspostavljanje tijela za međuopdinsku   Međuopdinska
                                     25.000,00  5000   5000   5000   5000   5000   Opdina 100%
    saradnju                 saradnja
13.
    Povezivanje proizvođača građevinskih
                         Jačanje prerađivačkih                               Opdina 25%
    sortimenata ( fasade, proizvodnja                 20.000,00           20.000
                         kapaciteta                                     Privatni izvori 75%
    betona i betonske galanterije)

14.  Proglašenje najuspješnijih        Dodatno stimulisanje
                                                                  Opdina 33,33 %
    poljoprivrednih proizvođača opdine    samostalnih       15.000,00  3000   3000   3000   3000   3000
                                                                  Udr. Poljopr. 66,66%
    Doboj Istok                privrednih aktivnosti
15.                       Dodatno stimulisanje                                Opdina 50%
    Proglašenje najuspješnijeg privrednika
                         samostalnih       20.000,00  2000   2000   2000   2000   2000   Udruženje
    na području opdine Doboj Istok
                         privrednih aktivnosti                               privrednika 50%
16.  Projekat: Stimulativne mjere za      Kreiranje i pradenje
                                     15.000,00  3000   3000   3000   3000   3000   Opdina 100%
    registraciju deficitarnih zanimanja    razvoja Opdine
17                        Zaštita autohtonih                                 FMP 41,50 %
    Projekat: Podizanje autohtonih zasada
                         biljnih i životinjskih  60.000,00  12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  GRAĐANI 41,50 %
    jabučastog voda
                         vrsta                                       Opdina 17 %
18                        Zaštita autohtonih
    Projekat: Podrška očuvanju domadih                                              Feder. Minist.
                         biljnih i životinjskih  25.000,00  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000
    pasmina goveda                                                        Poljopriv. 100 %
                         vrsta
Društveni razvoj
1.  Izgradnja kolektora i prioritetne
                         Program                                      Opdina 20 %
   primarne mreže fekalne kanalizacije
                         snadbjevanja vodom                        200.00  200.00  Kredit         Projekat traje
   (Klokotnica, Brijesnica Velika,                   6.700.000
                         i odvodnjom                           0    0    Direkcija voda     više od 5 godina
   Brijesnica Mala, Stanid Rijeka, Lukavica
                         oborinskih voda                                  građani
   Rijeka)
2.  Projekat: Poboljšanje           Program
                                                                  Opdina 33,33%
   vodosnadbjevanja u MZ Stanid Rijeka    snadbjevanja vodom
                                     30.000,00  30.000                    Direkcija voda
                         i odvodnjom
                                                                  66,66%
                         oborinskih voda
3.   Projekat: Uključivanje prirodnih     Program
    izvorišta u postojede vodovodne mreže   snadbjevanja vodom                                 Opdina 70%
                                     100.000,00  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000
                         i odvodnjom                                    Kanton 30%
                         oborinskih voda
4.   Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih   Program                                      Opdina 20 %
                                     100.000,00      50.000  50.000
    zona (kod centralnih vodovoda na     snadbjevanja vodom                                 Jp čisto 20%

                                                                               90
   području Opdine i kod lokalnih      i odvodnjom                                      60% građani
   vodovoda na području Opdine)       oborinskih voda
5.  Projekat : Izgradnja novih puteva i
                        Program održavanja                                  Opdina 50%
   sanacija postojedih puteva na opdini              250.000,00   50.000   50.000  50.000  50.000  50.000
                        putne mreže                                      Građani 50%
   Doboj Istok
6.  Projekat: Izgradnja I montiranje 110   Program poboljšanja
                                   2.500.000,00  2.500.000                    Elektroprivreda 100%
   kW trafostanice za opdinu Doboj istok   elektrosnadbjevanja
7..  R.M.1.1. Izgrađivanje i adaptacija    Program                                        20 % opdina
   školskih objekata             unapređenja      100.000,00   20.000   20.000  20.000  20.000  20.000  80 % minisarstvo
                        obrazovnog sistema                                  obraz TK
8.  Poboljšanje kapaciteta Dječijeg
                                                                   Opdina 10 %. Kanton
   obdaništva (dopremanje sprata       Program
                                                                   50%, vlastita
   objekta Dječijeg obdaništa i nabavka   unapređenja      70.000,00         40.000  15.000  15.000
                                                                   sredstva 20%,
   opreme i didatičkih sredstava za sprat  obrazovnog sistema
                                                                   donacija 20%
   objekta Dječijeg obdaništa)
9.  Projekat: Dovršetak fiskulturne sale u  Program                                        Opdina 20%
                                                      120.00  120.00  140.00
   Brijesnici Velikoj            unapređenja      500.000,00         120.000               Građani 30%
                                                      0    0    0
                        obrazovnog sistema                                  Kanton 50%
10.  Projekat: Izgradnja školskog poligona u  Program
                                                                   Opdina 30%
   Brijesnici Velikoj            unapređenja      50.000,00         50.000
                                                                   Kanton 70%
                        obrazovnog sistema
11.  Projekat: Završetak izgradnje školskog  Program
                                                                   Opdina 50%
   poligona u Klokotnici           unapređenja      30.000,00              30.000
                                                                   Kanton 50%
                        obrazovnog sistema
12.  Projekat: Rekonstrukcija petogodišnje   Program                                        Opdina 20%
                                                          150.00
   škole u Habibovidima i Izgradnja     unapređenja      230.000,00              30.000      50.000  Građani 10%
                                                          0
   poligona u školi u Habibovidima      obrazovnog sistema                                  Kanton 70%
13.  Projekat: Formiranje Udruženja žena    Program jačanja
                                   1.500,00    1.500                      Opdina 100%
                        Nevladinog sektora
14.  Projekat: Formiranje Udruženja za     Program jačanja
                                   1.500,00    1.500                      Opdina 100%
   zaštitu životne sredine          Nevladinog sektora
   Projekat: obezbjeđenje i opremanje                                               Opdina 20%; MDP
                        Program jačanja
15.  kancelarije za rad registrovanih                15.000,00         15.000                70%,
                        nevladinog sektora
   udruženja na području opdine                                                  MZ -10%
15.  Projekat: Jačanje partnerstva NVO-    Program jačanja                                    Opdina 75%
                                   3.000,00    3.000
   Lokalne vlasti              Nevladinog sektora                                  Kajak kano klub 25%
16.  Projekat: Uspostavljanje radio stanice                                             Opdina 50 %
                        Program jačanja
                                   10.000,00         10.000                Privatni izvori 25%
                        Nevladinog sektora
                                                                   Donatori 25%
17.  Projekat: Opremanje i vradanje      Program jačanja    130.000,00         30.000  50.000  20.000  30.000  Opdina 60%

                                                                               91
   objekata kulture prvobitnoj namjeni u    Nevladinog sektora                                 Građani 20%
   Klokotnici, Brijesnici Velikoj, Brijesnici                                           MZ 20%
   Maloj, Stanid Rijeci i Lukavici Rijeci
18.  Projekat: Izrada jedinstvenog plana
   sportskih i kulturnih djelovanja na     Program razvoja
                                      100.000   20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  Opdina 100%
   području opdine Doboj Istok i njihova    kulturnih sadržaja
   implementacija
19.  Projekat: Istraživanje potreba opdine
                          Program razvoja
   Doboj Istok za sportom (realizovano u                 4.200,00
                          sporta
   2010. godini)
20.  Projekat: Izgradnja prioritetne
                          Program razvoja                                  Opdina 80%
   infrastrukture prema istraživanju                   150.000,00               30.000  30.000
                          sporta                                       MZ – 20%
   potreba Opdine za sportom
21.  Projekat: Regulacija toka rijeke Spreče   Program jačanja lične
   (subregionalni projekat)           i imovinske sigurnosti
22.  Projekat: Izrada projektne
                          Program jačanja lične                               Opdina 50%
   dokumentacije za ugroženo naselje od                 16.000,00  16.000
                          i imovinske sigurnosti                               Direkcija voda 50%
   poplava „Stadion” u Klokotnici
23.  Projekat: Zaštita i sprečavanje
                          Program jačanja lične                               Direkcija voda 50%
   plavljenje lokaliteta naselje „Stadion” u               70.000,00       70.000
                          i imovinske sigurnosti                               Građani 50%
   Klokotnici
24.  Projekat: Zaštita i sprečavanje       Program jačanja lične                               Opdina 50%
                                      20.000,00       20.000
   plavljenje centru Brijesnica Mala      i imovinske sigurnosti                               Privatni izvori 50%
25.  Projekat: Sanacija prioritetnih klizišta   Program jačanja lične                               10% opdina
                                      400.000,00  80.000  80.000  80.000  80.000  80.000
   na opdini Doboj Istok            i imovinske sigurnosti                               90% kanton
26.  Projekat: Uspostavljanje partnerskih
   odnosa zdravstvenih, školskih,        Program jačanja lične
                                      10.000,00       10.000               NVO 100%
   socijalnih, policijskih i organa Uprave   i imovinske sigurnosti
   na smanjenju devijantnih pojava
27.  Projekat: Jačanje kapaciteta Civilne
   zaštite (Opremanje Civilne zaštite i     Program jačanja lične                               Kanton 40%
                                      100.000,00      50.000  50.000
   Obuka volontera za poslove Civilne      i imovinske sigurnosti                               Opdina 60%
   zaštite)
28.  Projekat: Deminiranje zemljišta od
                          Program jačanja lične                               NVO 50%
   mina na evidnetiranim područjima                   250.000,00  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000
                          i imovinske sigurnosti                               KANTON 50%
   opdine Doboj Istok
29.  Projekat: Uspostavljanje trezorskog     Program
                                                                   OPDINA 50%
   poslovanja                  unapređenja rada     40.000,00  40.000
                                                                   MDP 50%
                          lokalne uprave
30.  Projekat: Unapređenje rada lokalne      Program         5.000,00   1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  Opdina 100%

                                                                              92
   uprave sa mjesnim zajednicama       unapređenja rada
                        lokalne uprave
31.  Projekat: Edukacija uposlenih za izradu  Program
                                                                         Opdina 50%
   različitih projekata           unapređenja rada   20.000,00      10.000      10.000
                                                                         Donatori 50%
                        lokalne uprave
32.  Projekat: Unapređenje šalter sale
                        Program
   (Uvođenje video nadzora i                                                         Opdina 10%
                        unapređenja rada   20.000,00      20.000
   Unapređenje i uređenje informativnog                                                    Kanton 90%
                        lokalne uprave
   pulta)
33.  Projekat: Uspostavljanje, opremanje i   Program kreiranja i
   osposbljavanje kancelarije za razvoj   pradenja razvoja   25.000,00      5.000       5.000  5.000  5.000  5.000  Opdina 100%
                        opdine
34.  Projekat: Određivanje i izgradnja     Pradenje i
   lokacije stočnog groblja         sprečavanje      25.000,00               25.000               Kanton 100 %
                        zagađenosti okoline
35.  Projekat: Izrada projektne
                        Uređenje javnih
   dokumentacije centralnog spomen                 10.000,00                    10.000           Opdina 100%
                        površina
   obilježja
36.  Projekat: Izgradnja centralnog spomen   Uređenje javnih                                         Opdina 40%
                                   60.000,00                        60.000
   obilježja                 površina                                             Donacije 60%
37.  Projekat: Konzerviranje i dislokacija   Uređenje javnih
                                   5.000,00                5.000                Opdina 100 %
   registrovanih stedaka           površina
38.  Projekat: Sakupljanje i konzerviranje   Uređenje javnih
                                   10.000,00      2.000       2.000  2.000  2.000  2.000  Opdina 100 %
   starih predmeta i rukotvorina       površina
                                          Zaštita životne sredine
1.  Projekat Izgradnja kapaciteta JKP                                                     Opdina 10%
                        Održavanje čistode  200.000,00               50.000  50.000  50.000  50.000
   „Čisto”                                                                  Kredit 90%
2.  Projekat: Reciklaža, sortiranje i                                                     Kanton 40 %
   razdvajanje sekundarnih sirovina i    Održavanje čistode  90.000,00                    30.000  30.000  30.000  Donatori 40%
   komunalnog otpada                                                             Vlastita sreds. 20%
3.  Projekat: Uključivanje svih
   domadinstava i privrednih subjekata u                                                   Opdina 25 %
                        Održavanje čistode  20.000,00      20.000
   organizovano prikupljanje i odvoz                                                     JKP Čisto 75%
   komunalnog otpada
4.  Projekat: Organizovanje Dana Čistode i
   besplatnog odvoza komunalnog i      Održavanje čistode  20.000,00      4.000       4.000  4.000  4.000  4.000  Opdina 100%
   krutog otpada
5.  Projekat: Rješavanje trajne deponije              Regionalni projekt
                        Održavanje čistode
   komunalnog otpada opdine Doboj                 –u toku

                                                                                    93
   istok (subregionalni projekat)
6.  Projekat: Saniranje divljih deponija na
                        Održavanje čistode    50.000,00  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  Minist. Okoliša 100%
   području opdine Doboj istok
7.                                                                 Opdina 20%
   Projekat: Čišdenje vodotokova na
                        Održavanje čistode    25.000,00  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  Ministar. Vodopr.
   području opdine Doboj istok
                                                                  80%
8.  Projekat: Opremanje javnih površina
                        Održavanje čistode    5.000,00       5.000                Opdina 100%
   korpama za smede
9.  Projekat: Izrada LEAP-a          Održavanje čistode    5.000,00   1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  Opdina 100%
10.                       Pradenje i                                     Opdina 30 %
   Projekat: Uređenje 5 izletišta na
                        sprečavanje       100.000,00  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  Država 40%
   području opdine Doboj Istok
                        zagađenosti okoline                                Ostali izvori 30 %
11.  Mjera 3.2. Uspostavljanje sistema i
   pradenje zagađenosti vode (kvaliteta   Pradenje i
   vode u vodotocima, kvaliteta vode u    sprečavanje       10.000,00  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  Opdina 100 %
   centralnim i lokalnim vodovodima i    zagađenosti okoline
   kvaliteta vode u javnim česmama)
12.  Projekat: Uspostavljanje sistema     Pradenje i
   pradenja zagađenosti zraka u       sprečavanje       25.000,00  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  Kanton 100 %
   naseljenim dijelovima Opdine       zagađenosti okoline
13.                       Uređenje javnih                                  MZ – 50 %
   Projekat: Uređenje postojedih grobalja               48.000,00       30.000  6.000  6.000  6.000
                        površina                                      Građani 50%
14.  Projekat: Određivanje lokacija za nova
                        Uređenje javnih                                  Opdina 30 %
   groblja, izrada projekata i potrebnih               30.000,00       10.000  10.000  10.000
                        površina                                      Građani 70 %
   saglasnosti i dozvola
15.  Projekat: Pošumljavanje privatnih i    Zaštita autohtonih
   državnih šumskih površina na području   biljnih i životinjskih  15.000,00  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000  Opdina 100%
   cijele opdine Doboj Istok         vrsta
16.                       Zaštita autohtonih
   Projekat: Izrada i održavanje mjesta za                                           Opdina 50%
                        biljnih i životinjskih  6.000,00       2.000  2.000  2.000
   ishranu divljači tokom zime                                                 Lovačko društvo 50%
                        vrsta
17.                       Zaštita autohtonih                                 Opdina 50%
   Projekat: Poribljavanje rijeke Spreče   biljnih i životinjskih  8.000,00       2.000  2.000  2.000  2.000  Ribolovno društo 50
                        vrsta                                       %
                                                                             94
Aneks 2. Projektni obrasci za prioritetne projekte sa procjenom
indikatoraStrateški cilj 2:                      Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)     (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)
Razvijen ambijent za privredni razvoj            Sektorski cilj: Razvijena privredna infrastruktura
   Naziv projekta: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIVREDNU ZONU „STARAČA“ U KLOKOTNICI I PRIBAVLJANJE
                          DOZVOLA
Opravdanost i kratak opis projekta:
Prostorni plan opdine Doboj Istok je u MZ Klokotnica na dijelu između magistralnog puta Doboj-Tuzla i Spreče definisalo područje
na kome de se isključivo graditi industrijski objekti. U dosadašnjem periodu svoje upravne i proizvodne kapacitete na tom dijelu su
locirala četiri proizvodna preduzeda. Obzirom da postoji izražen interes za dalju izgradnju industrijskih kapaciteta na tom području
neophodno je uraditi kvalitetnu projektnu dokumentaciju, kako bi se iskorištenost ovog prostora racionalizovao. Planirano
zemljište je površine oko 40 ha i u privatnom je vlasništvu. Obezbjeđeno je odgovarajudim snadbjevanjem električnom energijom,
vodom i PTT vezama. Treba napomenuti da zemljište nije podesno za poljoprivrednu proizvodnju, zbog redovnog plavljenja, a zbog
činjenice da je tu onemogudena stambena izgradnja, nema visoku cijenu i nema problema oko njegove kupovine i prodaje.Cilj/evi projekta:                       Ciljna grupa:
   1. racionalna iskorištenost prostora           Poduzetnici opdine Doboj Istok
   2. obezbjeđeni uslovi za brži privredni rast
   3. povedanje zaposlenosti
Očekivani rezultati:                      Indikatori:
  6. stvoriti uslove za plansku izgradnju privredne zone     8. urađen projekat u 2011. g.
  7. povedan interes privrednih subjekata


Glavne aktivnosti:                       Period implementacije:
   1. formiranje tima za razradu projektnih zadataka     - 2011. godina
   2. priprema pratede dokumentacije (podloga) za
      izradu projekta
   3. priprema tenderske dokumentacije konkurentskim
      metodom
   4. izbor napovoljnijeg ponuđača i sklapanje ugovora
   5. izrada projekta
Glavni rizici:                         Predviđeni izdaci:
- Nedostatak sredstava                     Direktni: 15.000,00 KM
                                Indirektni: -
                                Ukupno: 15.000,00 KM
Status spremnosti projekta:                  Izvori financiranja/sufinanciranja: %
a) Spreman za implementaciju                  - 100 % Opdina
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
                                Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Partner(i)
                                - Kancelarija za upravljanje razvojem Doboj Istok
                                                             95
Strateški cilj 2:                       Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)      (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)

Razvijen ambijent za privredni razvoj             Sektorski cilj: Uspostavljene i opremljene poslovne zone i
                                uspostavljana bolja organizacija i saradnja poduzetnika
Naziv projekta: OSNIVANJE UDRUŽENJA PRIVEDNIIKA

Opravdanost i kratak opis projekta:

Na području opdine Doboj Istok djeluje oko 220 privrednih objekata. Ne postoji ni jedan organizacioni oblikprivrednika čak i
formalnom smislu koji bi artikulisao njhov interes. Još ranije se osjetila potreba frmiranja udruženja na opdinskom nivou,
čime bi se lakše artikulisao interes privrednika, jače osjetilo njhovo djelovanje i njihova snaga, te olakšala komunikacija
između privrednika i opdinskih organa uprave. Na ovaj način bi se omogudilo i lakše stvaranje interesnih organizacija
privrednika, uspstavljanje međusobne saradnje, zajedničko djelovanje i nastup na tržištu i što je postalo važno stvaorili bi se
dobri preduslovi za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva u realizaciji određenih projekata.
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:

   9. pojačati uticaj privrednika na ukupan razvoj opdine   - poduzetnici opdine Doboj istok
     Doboj istok
   10. bolja saradnja društvenog sektora i organa Opdine
   11. funkcionisanje lokalne uprave kao servisnog organa
     u službi privrede
   12. sticanje boljih uslova za razvoj privrede

Očekivani rezultati:                       Indikatori:

   13.  bolja organizovanost privrednika              17. vedi protok informacija
   14.  zajedničko učešde na tržištu                18. vede učešde privrednika u radu u odnosu na
   15.  zajednička realizacija projekata                prethodni period Opdinskog vijeda i opdinskih
   16.  stvaranje javno-privatnog partnerstva              institucija

Glavne aktivnosti:                        Period implementacje:

   5.  formiranje incijativnih odbora             - 2011. godina
   6.  izrada normativnih akata
   7.  sazivanje osnivačke skupštine i izbor organa
   8.  registracija udruženja


Glavni rizici:                          Predviđeni izdaci:

- nezainteresovanost privrednika                 Direktni: 1.500,00 KM

                                 Indirektni:

                                 Ukupno: 1.500,00 KM

Status spremnosti projekta:                    Izvori financiranja/sufinanciranja: %          96

a) Spreman za implementaciju                   Opdina 100 %
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
       Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:

       Opdina Doboj Istok
                                  97
Strateški cilj 2.:                         Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)        (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)

Razvijen ambijent za privredni razvoj               Sektorski cilj:
      Naziv projekta: PROGLAŠANJE NAJUSPJEŠNIJEG PRIVREDNIKA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK

Opravdanost i kratak opis projekta:

U posljednje vrijeme primjeduje se stagnacija u pogledu brojnosti i ukupnog rasta privrednih subjekata na području opdine
Doboj Istok. Osima toga ne postoji ni kvalitetna saradnja kako među samim privrednim subjektima, tako ni na liniji privredni
subjekti- opdinsko organi uprave. Zbog toga se sojeda potreba da se kroz određene manifestacije i kroz promociju pozitivnih
primjera ličnog i poslovnog uspjeha uspostave bliži kontakti u svim pravcima i da se na taj način uspostavi saradnja i
pokrenu incijative u pravcu rješavanja određenih problema. Izbor najuspješnijg privrednika de se organizovati u saradnji
opdine Doboj Istok i Udruženja privrednika i dobra je prilika da s ena jednom mjestu okupe predstavnici privbrednih
organizacija opdine Doboj Istok i drugih organizacija i institucija i da se u pozitivnoj atmosferi rješavaju određeni problemi i
definišu pravci djelovanja.Cilj/evi projekta:                          Ciljna grupa:

   19. promovisanje uspješnih privrednika i privrednih       - privredni subjekti opdine Doboj Istok
     subjekata
   20. uspostavljanje saradnje među privrednim
     subjektima
   21. uspostavljanje kvalitetnijih odnosa između
     opdinskih organa uprave i privrednih subjekata
   22. uspostavljanje partnerskih odnosa

Očekivani rezultati:                         Indikatori:

   23.  definisanje strateških pravaca razvoja             27.  povedanje broja privrednika iz godine u godinu
   24.  jači privredni rast                       28.  broj zajedničkih akcija
   25.  efikasniji rad opdinskih organa uprave iz tih oblasti      29.  povedan broj partnerskih odnosa
   26.  zajedničko djelovanje u raznim pravcima             30.  povedan broj privrednika za uži krug takmičenja

Glavne aktivnosti:                          Period implementacje:

   6. formiranje incijativnih odbora za proglašenje        - 2011-2015. godina
     najuspješnijih privrednika
   7. definisanje kriterija za odabir nauspješnijeg
     privrednika
   8. razmatranje prijedloga najsupješnijeg privrednika
   9. organizacija manifestacije
   10. proglašenje najuspješnijih privrednika i dodjela
     priznanja

Glavni rizici:                            Predviđeni izdaci:

- nezainteresovanost privrednika                   Direktni: 20.000,00 KM (4.000,00 godišnje)

                                   Indirektni:

                                   Ukupno: 20.000,00 KM
                                                               98
Status spremnosti projekta:                     Izvori financiranja/sufinanciranja: %

a) Spreman za implementaciju                     Opdina 50 %
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
c) Projektni prijedlog             Udruženje privrednika 50 %
d) Projektna ideja

Partner(i)
                        Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Udruženje privrednika
Opdina Doboj Istok
                        Udruženje privrednika Doboj Istok
                                                   99
Strateški cilj 2.:                        Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)       (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)


Razvijen ambijent za privredni razvoj              Sektorski cilj: Obezbjeđeni uslovi za razvoj poljoprivredne
                                 proizvodnje


                                 Sektorski   cilj:   Podržano  i  razvijeno  samostalno
                                 poduzetništvo i kudna radinost
Naziv projekta: FORMIRANJE PIJACE ZA PRODAJU LOKALNIH PROIZVODA


Opravdanost i kratak opis projekta:


U posljednje vrijeme je jako izražen problem plasmana poljoprivrednih proizvoda i poluprerađevina. To se posebno odnosi
na sitne poljoprivredne proizvođače, kakvih je na području opdine Doboj Istok najviše. U cilju djelomičnog prevazilaženja
ovog problema potrebno je u okviru postojede pijace dograditi i osposobiti dio u kome de se stvoriti uslovi za prodaju
isključivo domadih primarnih poljoprivrednih proizvoda, poluprerađevina i finalnih proizvoda proiizvedenih na imanjima
poljoprivrednika, kao što su: povrde, vode, žita, mlijeko i mliječni proizvodi, med, pekmez, rakija i druge vodne prerađevine,
različite vrsta salata, proizvodi kudne radinosti isl.
U početku bi izlaganje i ponuda proizvoda bila organizovana u saradnji sa određenim brojem članova poljoprivrednika, dok
bi se nakon lokalne i šire medijske prezentacije u ove aktivnosti uključili i drugi poljoprivredni proizvođači.


Cilj/evi projekta:                         Ciljna grupa:


   31. prodaja i promocija domadih proizvoda           - poljoprivredni proizvođači
   32. stvaranje navika za kupovinu domadih proizvoda
   33. povedanje obima proizvoda i poluproizvoda
   34. jačanje poljoprivrednih gazdinstava
   35. indirektno zapošljavanje


Očekivani rezultati:                        Indikatori:


   36. povedan broj tržišno-orijentisanih poljoprivrednika       39. u prvoj godini uključeno 40 polj. proizvođača
   37. samoodrživost i bolji razvoj ove aktivnosti           40. količina proizvoda se povedava za 10 %
   38. povezivanje sa drugim i sličnim organizacijama za           mjesečno
      prodaju proizvoda


Glavne aktivnosti:                         Period implementacje:                  100


   41. formiranje akcionog odbora privrednog udruženja      - 2011. godina
   42. animiranje polj. proizvođača
   43. saradnja sa JKP „Čisto“
   44. aktivnosti oko uređenja pijace i nabavke
       neophodne opreme
   45. promovisanje pijace


Glavni rizici:                   Predviđeni izdaci:


                          Direktni: 5.000,00 KM


                          Indirektni:


                          Ukupno: 5.000,00 KM
Status spremnosti projekta:             Izvori financiranja/sufinanciranja: %


a) Spreman za implementaciju               46. 40 % Opdina
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka       47. 60 % Udruženjepoljoprivrednika
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja


Partner(i)
                          Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:

   48. Udruženje poljoprivrednika
                             51. Udruženje poljoprivrednika
   49. JKP „Čisto“
   50. Opdina Doboj Istok
                                                    101
Strateški cilj 2.:                       Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)      (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)

 Razvijen ambijent za privredni razvoj             Sektorski cilj: Obezbjediti uslove za razvoj poljoprivredne
                                proizvodnje
      Naziv projekta: PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA OPDINE DOBOJ ISTOK

Opravdanost i kratak opis projekta:

Poljoprivredna proizvodnja zauzima značajno mjesto u ukupnim aktivnostima opdine Doboj Istok. U cilju njihovog
unapređenja osnovano je Udruženje poljoprivrednika, a redovno se održavaju edukacije iz različitih oblasti polj. proizvodnje.
Da bi se postaklo uvođenje novih tehnologija u proizvodnji i postizanje visokih prinosa u različitim oblastima proizvodnje
potrebno je promovisati nauspješnije proizvođače i najveda dostignuda u ovoj oblasti na području Opdine, sve to ozvaničiti,
medijski promovisati i nasupješnijim proizvođačima dodijeliti simboličke nagrade. Projekat obuhvata proglašenje
najuspješnijih proizvođača u proizvodnji kukuruza, mlijeka, povrda, proizvođači sa najvedim grla, a        i određene
kulturne i zabavne sadržaje, te osigurava učešde proizvođača sjemena i distributere poljoprivrednog repromaterijala.
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:

   52. uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi radi     - poljoprivredni proizvođači
     postizanja vedih prinosa
   53. postizanje takmičarskog duha u različitim oblastima
     polj. proizvodnje
   54. promovisanje nauspješnijih poljoprivrednika
   55. unapređenje poljoprivrede u cjelini


Očekivani rezultati:                       Indikatori:

   56. povedanje prinosa po jednici u svim oblastima        60. povedan broj poljoprivrednika koji se takmiče
     poljoprivredne proizvodnje                  61. povedan broj sjemenskih kuda
   57. povedanje kvaliteta polj. proizvoda i prerađevina      62. povedan broj distributera poljoopreme
   58. vedi stepen tržišne proizvodnje
   59. specijalizovanost polj. proizvodnji

Glavne aktivnosti:                        Period implementacje:

   63.  formiranje incijativnog odbora            - 2011.-2015. godina
   64.  izrada plana i programa manifestacije
   65.  obezbjeđenje nagrada
   66.  uzimanje uzoraka i određivanje prinosa
   67.  izrada promotivnih materijala i pozivnica

Glavni rizici:                          Predviđeni izdaci:

- ukupno stanje u agraru                     Direktni: 15.000,00 KM

                                 Indirektni:

                                 Ukupno: 15.000,00 KM                  102
Status spremnosti projekta:                   Izvori financiranja/sufinanciranja: %

a) Spreman za implementaciju                     68. 33,33 % Opdina
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka             69. 66,66 % Udruženje poljoprivrednika
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja

Partner(i)
               Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
   70. Opdina Doboj Istok
               - Udruženje poljoprivrednika Doboj Istok
                                         103
Strateški cilj 2.:                      Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)     (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)


                               Sektorski cilj: Stvoreni uslovi za bržu i kvalitetniju registraciju
Razvijen ambijent za privredni razvoj            privrednih subjekata


                               Sektorski cilj: Prilagoditi poslovno okruženje razvoju malih i
                               srednjih preduzeda kroz porast zaposlenih za 10 % godišnje
           Naziv projekta: STIMULATIVNE MJERE ZA REGISTRACIJU DEFICITARNIH ZANIMANJA


Opravdanost i kratak opis projekta:


Projekat podrazumjeva analizu „uskih grla“ kod izdavanja odobrenja za rad, postojedih administrativnih troškova, otvaranje
preduzeda i visinu trenutnih komunalnih taksa za pojedine djelatnosti. Na osnovu toga treba definisati mogude olakšice za
start-up, olakšice kod komunalnih taksa i pojednostavljivanja i ubrzavanja izdavanja potrebnih odobrenja i saglasnosti za
otpočinjanje biznisa.

Cilj/evi projekta:                       Ciljna grupa:


                                - privrednici Opdine
Očekivani rezultati:                      Indikatori:


   71. jedinstven pregled svih naknada i procedura      -
   72. donesena nova akta sa stimulativnim mjerama
   73. brže i lakše procedure izdavanja potrebnih
      dokumenata vezanih za otpočinjanje biznisa
   74. smanjenje vremena potrebnog za izdavanje
      dokumenata
   75. stopa rasta zaposlenosti 10 % godišnje
Glavne aktivnosti:                       Period implementacje:


   1.  razrada projektnog zadatka             -                             104

   2.  osposobljavanje opdinskog projektnog tima

   3.  analiza postojedeg stanja
   4.   izbor prioritetnih procesa za poboljšanje

   5.   prikupljanje ideja za poboljšanja

   6.   testiranje i poboljšanja novih rješenja

   7.   donošenje akata na opdiskom vijedu za podsticaje
       za ulagače

   8.   prilagođavanje programske podrške novim
       rješenjima
Glavni rizici:                         Predviđeni izdaci:


                                Direktni: 15.000 KM


                                Indirektni:


                                Ukupno: 15.000 KM
Status spremnosti projekta:                   Izvori financiranja/sufinanciranja: %


a) Spreman za implementaciju                  - Opdina i Udruženje privrednika
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja


Partner(i)
                                Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:

Udruženje privrednika
                                Opdina i Udruženje privrednika
                                                          105
Strateški cilj 2.:                       Sektorski cilj(evi):
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)       (kojim sektorskim ciljevima program pridonosi)

 Razvijen ambijent za privredni razvoj             Sektorski cilj: Uspostavljena mreža međuopdinske saradnje
                                do 2013. godine
Naziv projekta: USPOSTAVLJANJE TIJELA ZA MEĐUOPDINSKU SARADNJU

Opravdanost i kratak opis projekta:

Opdina Doboj Istok ima relativno malu površinu, a jedan dio njene granice predstavlja ujedno i entitetsku granicu. Mnogi
problemi sa kojima se lokalna uprava susrede prevazilazi kako njenu ingerenciju, tako i njenu snagu i njihovo rješavanje
neophodno bi bilo uključiti vedi broj opdina a ponekad i čitavu regiju. Takvi problemi se odnose prije svega na regulaciju
toka rijeke Spreče, rješavanje problema deponije smeda, razne ekolške probleme, uvezivanje privrednih organizacija,
udruženja i asocijacija, te usaglašavanje stavova prilokom donošenja određenih propisa, raspodjele sredstava i slično. S tim
ciljem potrebno je formirati posebno tijelo koje bi radilo na uspostavljanju saradnje sa drugim opdinama, radi rješavanja
zajedničkih problema i izrade i lansiranja zajedničkih projekata u tom pravcu.
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:

   76.  definisanje zajedničkih problema i potreba       - građani partnerskih opdina
   77.  izrada i lansiranje projekata
   78.  lobiranje uvezi donošenja odrđeneih zakona
   79.  stvaranje privrednih i drugih asocijacija


Očekivani rezultati:                       Indikatori:

   80. formiran tim sa definisanim aktivnostima           82. uspostavljena saradnja sa partnerskim opdinama
   81. definisani projekti od zajedničkog interesa          83. broj održanih sastanaka
                                    84. broj urađenih dokumenata
Glavne aktivnosti:                        Period implementacje:

   85. donošenje odluke o formiranju tijela za         - 2011.-2015. godina
     međuopdinsku saradnju
   86. formiranje tijela za međuopdinsku saradnju
   87. izrada normativnih akta sa planom rada
   88. opremanje tijelaza međuopdinsku saradnju
   89. izrada projekata od zajedničkog interesaGlavni rizici:                          Predviđeni izdaci:
                                 Direktni: 25.000,00 KM
- uspostavljanje svijesti o potrebi funkacionisanja tijela za   Indirektni:
međuopdinsku saradnju                       Ukupno: 25.000,00 KM

Status spremnosti projekta:                    Izvori financiranja/sufinanciranja: %

a) Spreman za implementaciju                   100 % Opdina                     106
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja

Partner(i)                            Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
-opdine u BiH                           Opdina Doboj Istok
107
Strateški cilj:                     Sektorski ciljevi:
Zaštiden životni prostor                 Sektorski cilj: Očuvanje domadih pasmina goveda
              Naziv projekta: PODRŠKA OČUVANJU DOMADIH PASMINA GOVEDA
Opravdanost i kratak opis projekta:

Doboj Istok je u ranijem periodu važio kao vodarski i stočarski kraj. Najvedi broj stoke se odnosio na različite vrste goveda, a
jedina pasmina bila je „buša“. U proteklih 50 godina uvođenjem vještačkog osjemenjavanja a nešto kasnije uvozom
visokoproduktivnih mesnih i mliječnih pasmina dolazi do ukrštanja i stvaranja križanaca koji kroz generacije sve više gube
izvorne osobine „buše“, tako da danas na ovom podrčju dominiraju grla u formi „simentalca“. Rijeka su domadinstva koja su
sporadično zadržala domadu pasminu, a posebno je teško nadi bikove u formi ove pasmine zbog potrebe održavanja „buše“
u izvornom obliku, neophodno je nadi način da se domadinstva koja posjeduju ova grla podstaknu i da ih i dalje uzgajaju, pri
čemu treba posebno podtsadi uzgoj bikova sa čistitm osobinama „buše“ radi prirodnog pripusta i dobivanje podmlatka u
čistoj krvi pasmine. S tim ciljem moraju se evidentisati domadinstva koja posjeduju „buše“ i organizovati ih na način da
ispunjavaju uslove Pravilnika za novčane podsticaje za ove namjene kako bi imali interes za dalji uzgoj ovih goveda.

Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:

   -  Održavanje i povedanje broja domadih pasmina      - građani opdine Doboj Istok
     stoke
   -  Održavanje tradiocionalnog uzgoja stoke u svrhu
     razvoja agroturizma

Očekivani rezultati:                       Indikatori:

   -  Povedanje broja domadih pasmina goveda           -  Povedanje broja domadinstava za uzgoj domadih
                                      pasmina za 5 x godišnje
                                   -
Glavne aktivnosti:                        Period implementacije:
   5. evidencija domadinstava za uzgoj domadih         - 2011. – 2015. g.
      pasmina goveda
   6. usklađivanje načina uzgoja sa odredbama
      Pravilnika o podsticajima
   7. registracija gazdinstava
   8. ostvarivanje prava na podršku za uzgoj domadih
      pasmina   goveda   od strane Federalnog
      ministarstva
Glavni rizici:                          Predviđeni izdaci:
- nezainteresovanost poljoprivrednika              Direktni: 25.000 KM (5.000 KM godišnje)
                                 Indirektni:
                                 Ukupno: 25.000 KM
Status spremnosti projekta:                   Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju                - 100 % Federalno ministarstvo poljoprivrede
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka
   c) projektni prijedlog
   d) projektna ideja

Partner(i):                           Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:
- Udruženje poljoprivrednika opdine Doboj Istok         - Opdina Doboj Istok
Strateški cilj:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor                                                                108
          Naziv projekta: SANIRANJE DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Opravdanost i kratak opis projekta:

Kao i na svim drugim područjima, tako i na području opdine Doboj Istok izražen je problem divljih deponija smeda.
Vremenom njihova brojnost se smanjuje ali su još uvijek prisutne u znatnoj mjeri i to najviše pored komunikacija na
poljoprivrednom zemljištu ili u šumama ili neposredno uz vodotokove. Potrebno je u saradnju sa MZ napraviti spisak svih
divljih deponija na području Opdine, odrediti prioritete u njihovom saniranju, te utvrditi obim i vrijednost radova koje su
potrebne na sanaciji. Sanaciju divljih deponija uradit de komunalno preduzede tokom ljetnih mjeseci kada je najlakši pristup
deponijama i kada se najefikasnije može iskoristiti ljudska i radna snaga i mehanizacija.

Cilj/evi projekta:                       Ciljna grupa:
   -  smanjenje broja divljih deponija na području     - građani opdine Doboj Istok
      Opdine
   -  smanjenje zagađenosti zemljišta, šuma i
      vodotokova

Očekivani rezultati:                      Indikatori:
  -  saniran određen broj divljih deponija            -  sanirano 7 divljih deponija na opdini Doboj Istok
                                     godišnje


Glavne aktivnosti:                       Period implementacije:
  7. popis svih divljih deonija na području Opdine      - 2011. – 215. g.
  8. određivanje prioriteta za saniranje
  9. predmjer radova i utroška materijala
  10. određivanje vrijednosti sanacije
  11. sklapanje ugovora
  12. sanacija divljih deponija

Glavni rizici:                         Predviđeni izdaci:
                                Direktni: 50.000 KM (10.000 KM godišnje)
- obnavljanje deponija na istijm lokalitetima          Indirektni:
                                Ukupno: 50.000 KM

Status spremnosti projekta:                   Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju                - 100 % Ministarstvo okoliša
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka
   c) projektni prijedlog
   d) projektna ideja

Partner(i):                           Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:
   -  Ministarstvo okoliša TK                - Opdina Doboj Istok
   -  NVO
Strateški cilj:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor

            Naziv projekta: ČIŠDENJE VODOTOKOVA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Opravdanost i kratak opis projekta:
Otpadni materijla iz domadinstava se ne kontrolisano odlaže na različite lokacije, često u manje ili vede vodotokove koji i na
području opdine Doboj Istok ima mnogo, a praktično svako naseljenaslonjeno na jedan od manjih ili vedih pooka. Uglavnom
se radi o plastičnoj amabalaži, rijeđe o staklu, gumi i drugim teško razgradivim materijalima. U vrijeme povedanog protoka
vode, voda odnese dosta materijala, ali veliki dio ostane na obalama što stavra negativnu i ružnu sliku čitavog područja.

                                                               109
Potrebno je u saradnji sa NVO, MZ i komunalnim preduzedem organizovati čišdenje vodotokova, prije svega u naseljenim
mjestima i u blizini naseljenih mjesta, prikupiti sakupljeni materijal u određenu ambalažu i locirati ga na mjesta dostupna
vozilima JKP „Čisto“. Aktivnosti treba sprovoditi tokom ljetnih aktivnosti, jer se često radi o teško prohodnim i teško
dostupnim lokacijama.

Cilj/evi projekta:                         Ciljna grupa:
   -  Smanjenje zagađenosti zemljišta i voda          - građani opdine Doboj Istok
   -  Čišdenje vodotokova od smeda


Očekivani rezultati:                        Indikatori:
  -  Očišdeni vodotoci u naseljenim mjestima             -  godišnje sanirano 14 vodotokova u Opdini
                                     -  smanjen broj porodica koje bacaju smede u
                                       vodotkove za 10 %

Glavne aktivnosti:                         Period implementacije:
  6. analiza stanja vodotokova u opdini Doboj Istok        - 2011. – 2015. g.
  7. procjena potreba u određenoj ambalaži i broju
      angažovanih lica
  8. određivanje dinamike radova
  9. anganžovanje NVO i pojedinaca
  10. anagažovanje JKP
Glavni rizici:                           Predviđeni izdaci:
                                  Direktni: 25.000 KM (5.000 KM godišnje)
- svijest građana o zaštiti životne sredine             Indirektni:
                                  Ukupno: 25.000 KM
Status spremnosti projekta:                     Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka          - 100 % Ministarstvo okoliša
   c) projektni prijedlog
   d) projektna ideja
Partner(i):                             Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:

   -  Ministarstvo okoliša TK                  - Opdina Doboj Istok
   -  NVO


Strateški cilj 4.:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor


                         Naziv projekta: IZRADA LEAP-a
Opravdanost i kratak opis projekta:
Osim problema koje se odnose na nekontrolisano odlaganje smeda i njegovo uklanjanje i podataka o zagađenosti vodotoka
Spreče, konkretnih drugih pokazatelja i pradenja povremenih i stalnih zagađenja zemljišta, vode i zraka na području opdine
Doboj Istok nije bilo. U skladu s tim nisu urađeni i lansirani ni značajniji projekti iz oblasti ekologije, a nije bilo ni značajnijih
organizacija koje su se bavile pradenjem stepena zagađenosti i zaštite životne sredine. Buđenje ekološke svijesti i saznaja o
značaju zaštite životne sredine dovode do toga da se ovim problemima sve više bave razna udruženja kao što su Udruženje
ribolovaca, Udruženje lovaca, Udruženje poljoprivrednika, Udruženje pčelara i druga udruženja, a formira se i
specijalizovano ekološko udruženje. Trenutno dostupna sredstva iz različitih izvora stvaraju interes za ove probleme i kod
drugih organizacija i institucija i preduzeda koja se bave komunalnim poslovima. Stoga je potrebno pojedinačno djelovanje
svih ovih subjekata objedniti u jednu cjelinu i stvoriti kritičnu masu koja de postojede aktivnosti na području ekologije
sinhronizovano provoditi, ali de otvoriti i druga pitanja i sve aktivnosti dovesti u sferu planskog djelovanja. Na ovaj način
stvorit de se uslovi za donošenje godišnjeg plana provođenja određenih aktivnosti iz oblasti ekologije, izrade i realizacije
određeneih projekata, donošenje odluka i Pravilnika i drugih akata, kao i provodđenje pozitivnih zakonskih propisa.

                                                                   110
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:
   -  Plansko provođenje određene aktivnosti zaštite     - građani opdine Doboj Istok
      životne sredine
   -  Izrada programa i projekata iz oblasti ekologije
   -  Izrada odluka, Pravilnika na opdinskom nivou
   -  Provođenje propisa iz oblasti ekologije
Očekivani rezultati:                       Indikatori:
   -  Usvojen i realizovan plana rada na zaštiti životne     -  donošenje 10 dokumenata za zaštitu životne
      sredine                             sredine
   -  Usvojene i realizovane odluke, Pravilnici i projekti    -  vedi broj građana uključenih u aktivnostima zaštite
      iz oblasti ekologije                       životne sredine
   -  Razvijena ekološka svijest
Glavne aktivnosti:                        Period implementacije:
   5. objedinjavanje aktivnosti svih udruženja koja se     - 2011. – 2015. g.
      bave problemom zaštite okoline
   6. definisanje aktivnosti i analiza postojedeg stanja
   7. stvaranje stručnog tima za izradu LEAP-a
   8. izrada LEAP-a
Glavni rizici:                          Predviđeni izdaci:
   -  neizgrađena ekološka svijest              Direktni: 5.000 KM (1.000 godišnje)
   -  nemogudnost usaglašavanja pojedinih udruženja     Indirektni:
                                 Ukupno: 5.000 KM

Status spremnosti projekta:                    Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju                 - 100 % Opdina
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka
   c) projektni prijedlog
   d) projektna ideja
Partner(i):                            Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:

   -  NVO                           - Opdina Doboj Istok

Strateški cilj:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor
              Naziv projekta: UREĐENJE 5 IZLETIŠTA NA ODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Opravdanost i kratak opis projekta:
Opdina Doboj Istok kao ruralno područje trenutno nema ni jednog lokaliteta koji je prilagođen i planski urađen za masovnije
posjete-izlete. Prostornim planom Opdine predviđeno je na pet lokaliteta uraditi izletišta sa određenim saržajima i
pristupnim putevima. Od svih pet lokacija, jedino je lokalitet „Gaj“ u Klokotnici u određenom stepenu urađen za ove
potrebe, jer se radi o državnom zemljištu koje je pošumljeno i na kojem je urađen određen broj klupa, stolova, mjesto za
roštilj, staza za šetnju, a do kojih su urađeni pristupni putevi. Ostali lokaliteti su u izvornom obliku, ali su podesni za ove
namjene. Potrebno je za svaki lokalitet uraditi idejni plan, izvedbeni projekat i u skladu sa raspoloživim sredstvima na
njegovoj realizaciji angažovati izvođače radova, različita udruženja i škole.

Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:

   -  Stvaranje povoljnijih uslova za život i rekreaciju   - građani opdine Doboj Istok
   -  Uređenje lokacija i njhovo prilagođavanje
     masovnim posjetama
Očekivani rezultati:                       Indikatori:
  -  Uređeno po jedno izletište svake godine            -  Posjeta na izletištima povedana za 20 % godišnje
  -  Urađen idejni i izvedbeni projekat              -  Urađeno i adaptirano 1 km puta prema izletištima
                                                                111
Glavne aktivnosti:                         Period implementacije:
  1. izrada idejnog i izvedbenog projekta            - 2011. – 2015. g.
  2. nabavka sadnica i čišdenje terena
  3. uređenje putnih prilaza izletištima
  4. angažovanje škola i izviđača na uređenju staza i
     pošumljavanju
  5. postavljanje klupa i stolova i ostale infrastrukture
Glavni rizici:                           Predviđeni izdaci:
  -   nepostojanje svijesti o potrebi izgradnje turističkih  Direktni: 100.000 KM (20.000 KM godišnje)
      destinacija                       Indirektni:
                                  Ukupno: 100.000 KM
Status spremnosti projekta:                    Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju                    -   30 % Opdina
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka            -   40 % država
   c) projektni prijedlog                       -   30 % ostali izvori
   d) projektna ideja
Partner(i):                            Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:
   -  NVO                           - Opdina Doboj Istok


Strateški cilj:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor
  Naziv projekta: POŠUMLJAVANJE PRIVATNIH I DRŽAVNIH ŠUMSKIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPDINE DOBOJ ISTOK
Opravdanost i kratak opis projekta:
Gotovo sve šume na području opdine Doboj istok su u privatnom vlasništvu. Područje „Rudine“ u Stanid Rijeci pošumljeno u
raijem periodu je uništeno požarom u raznom periodu, a isti slučaj se desio sa dijelom područja „Gaj“ u Klokotnici, koji je
kao i „Rudina“ državni posjed. Pomenuta ppodručja kao i privatne posjede koji su nepodesni za poljoprivrednu proizvodnju,
a vode se kao poljoprivredno zemljište čiji su vlasnici izrazili želju i spremnost da im promjene namjenu, da ih pošume
potrebno je u narednom periodu zasaditi različitim šumskim vrstama. Obzirom da Kantonalna direkcija za privatne šume
posjeduje vlastiti rasadnik i da po osnovu zatjeva opdina i pojedinaca besplatno dodjeljuje sadnice crnogoričnih šumskih
vrsta, to je projekat pošumljavanja mogude izvesti uz neznatna ulaganja finansijskih sredstva, angažovanjem na tim
poslovima učenika osnovnih i srednjih škola, udruženja izviđača ili nekih drugih organizacije koje su spremne da se nagažuju
na ovim poslovima.
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:
   -  Pošumljavanje državnog i privatnog zemljišta     - građani opdine Doboj Istok
   -  Sprečavanje erozije i degradacije zemljišta
   -  Racionalnije iskorištavanje zemljišta

Očekivani rezultati:                        Indikatori:
  -  Sadnja 1,5 ha godišnje                     -  Zasađeno 15.000 sadnica godišnje
  -  Zaštideno i efiskanije iskorišteno zemljište od        -  Angažovano 5 razreda školske djece
     degradacije

Glavne aktivnosti:                         Period implementacije:
  6. određivanje površine za sadnju               - 2011. – 2015. g.
  7. podnošenje zahtjeva Kantonalnoj direkciji sa
     pratedom dokumentacijom
  8. preuzimanje, dovoz i skladištenje sadnog
     materijala
  9. sklapanje ugovora sa školama i drugim
     organizacijama
  10. sadnja šumskih vrsta
                                                                112
Glavni rizici:                   Predviđeni izdaci:
- nedostatak sadnog materijala           Direktni: 15.000 KM (3.000 KM godišnje)
                          Indirektni:
                          Ukupno: 15.000 KM

Status spremnosti projekta:             Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju          - 100 % Opdina
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka
   c) projektni prijedlog
   d) projektna ideja
Partner(i):                     Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:
   -  Škole                   - Opdina Doboj Istok
   -  NVO
                                                        113
Strateški cilj 4.:
(kojem strateškom cilju program/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor
Naziv projekta: UKLJUČIVANJE SVIH DOMADINSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U ORGANIZOVANO PRIKUPLJANJE I
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
Opravdanost i kratak opis projekta:
 Nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada na različita mjesta i stvaranje divljih deponija na takav način predstavljaju
sve vedi problem na opdini Doboj Istok. Svi pokušaji provedeni u prethodnom periodu u nastojanju da se sva domadinstva i
svi privredni subjekti uključe u ovaj proces nisu dala željeni rezultat. Željeni efekat nije postignut prije svega iz razloga što
postojedi zakoni i odluke nisu provođeni i što pojedincii organizacije koje vrše postojede propise nisu sankcionisani na pravi
način, te djelimično iz razloga što JKP „ČISTO“ nije opremljeno u mjeri da bi mogao u potpunosti odgovoriti postojedim
izazovima. Da bi se postojede stanje postepeno popravljalo u pozitivnom pravcu potrebno je napraviti izmjene i dopune
pravilnika o komunalnom radu, omoguditi poštovanje postojedih zakona iz ove oblasti, sklopiti ugovore o odvozu
komunalnog i čvrstog otpada sa svim domadinstvima i privrednim subjektima i provoditi zakonom predviđene restriktivne
mjere prema svim prekršiocia bilo da se radi o pojedincima ili organizacijama. Pored toga potrebno je dodatno opremiti
komunalno preduzede i osigurati prisustvo kanti za smede i kontejnera na više udarnih lokacija, kao i češdi odvoz smeda
makar iz centralnih dijelova naselja.

Cilj/evi projekta:                         Ciljna grupa:
-Provođenje postojedih zakona i odredbi i njihova dogradnja
-Uključivanje svih domadinstava i p/s u organizovan odvoz                 Građani opdine i
smeda                                           Privredni subjekti
-Opremanje JKP
Očekivani rezultati:                        Indikatori:
1.Smanjen broj divljih deponija otpada               -Vedi broj prekršajnih prijava
2.Pokrivenost čitave teritorije organizovanim odvozom smeda    -Vedi broj sklopljenih ugovora
3.Manja zagađenost vodotoka i obradivog zemljišta         -Povedana količina smeda u organizovanom prikupljanju


Glavne aktivnosti:                         Period implementacje:
1.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom radu            - 2011
2.Pojačan nadzor komunalne inspekcije
3.Sklapanje ugovora
4.Nabavke kanti i kontejnera
5.Izrada propagandnog materijala

Glavni rizici:                           Predviđeni izdaci:
-Neprovođenje postojedih zakona                  Direktni: 20.000
-Postojeda ekonomska i                       Indirektni:
-Socijalna situacija                        Ukupno: 20.000

Status spremnosti projekta:                    Izvori financiranja/sufinanciranja: %
a) Spreman za implementaciju                               OPDINA   25%
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka                       JKP „ČISTO“ 75%
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)                             Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
-NVO                                - OPDINA I JKP
Strateški cilj:
(kojem strateškom cilju proram/projekat pridonosi)
Zaštiden životni prostor

              Naziv projekta: PODIZANJE AUTOHTONIH ZASADA JABUČASTOG VODA

                                                                114
Opravdanost i kratak opis projekta:
Podsticaji za sadnju voda sa viših nivoa vlasti u proteklom periodu doveli su do masovne sadnje vodnih zasada prvenstveno
šljive i u manjoj mjeru jabuke i kruške. Međutim, aktuelni sortiment i sadni materijal na trenutno važedim podlogama
zahtjevaju intezivnu primjenu agrotehnike, hemijskih sredstava i navodnjavanja, a primjena hemijskih sredstava u
proizvodnji u razvijenim zemljama se trenutno izbjegava i redukuje. Nove sorte su potisnule stari lokalni sortiment koji je
adaptivan i otporan na prisutne bolesti i štetočine čiji način uzgoja ne dozvoljava intenzivan tretman a koje ne zahtjevaju
orimjenu hemijskih sredstava. Zahvaljujudi navedenim osobinama tradicionalni sortiment se mora sačuvati, jer pruža dobru
osnovu za naučni istraživački rad, zatim za održavanje tradicija u pripremi i načinu ishrane, dobra je osnova za razvoj
agroturizma i može da bude sirovinska osnova u proizvodnji organske hrane. Navedeni razlozi su dovoljan razlog da se
podstakne sadnja ovakvih vodnih zasada i to sa svih nivoa prevenstveno na terenima koji nisu podesni za intenzivnu
proizvodnju zbog nemogudnosti primjene intenzivne agrotehnike i navodnjavanja.
Cilj/evi projekta:                        Ciljna grupa:
   -  Proizvodnja zdrave hrane               - građani opdine Doboj Istok
   -  Bolje iskorištavanje postojedih resursa
   -  Promocija domadih proizvoda
   -  Stvaranje osnova za razvoj agroturizma
Očekivani rezultati:                      Indikatori:
  -   Obnavljanje proizvodnje autohtonih vrsta         -  Sadnja 4 ha jabučastog voda
      jabučastog voda                     -  Povedana potražnja za sadnim materijalom za 20
  -   Proizvodnja    tradicionalnih   prehrambenih       % domadih soritmenata
      proizvoda i alkoholnih pida               -  Povedan interes poljoprivrednika za sadnju
  -   Funkcionalno korištenje manje plodnog zemljišta        domadih vrsta voda
Glavne aktivnosti:                       Period implementacije:
  1.    donošenje odluke o namjenskom izdvajanju     - 2011. – 2015. g.
       budžeta u ove svrhe
  2.    edukacija poljoprivrednika
  3.    evidentiranje zainteresovanih poljoprivrednika
  4.    odabir i osiguranje sadnog materijala
  5.    raspodjela podsticaja sa opdinskog nivoa
  6.
Glavni rizici:                         Predviđeni izdaci:
  -   kvaliteta sadnog materijala             Direktni: 60.000 KM (12.000 KM godišnje)
  -   nezainteresovanost poljoprivrednika         Indirektni:
                                Ukupno: 60.000 KM
Status spremnosti projekta:                  Izvori financiranja/sufinanciranja: %
   a) spreman za implementaciju                  -   41,50 % Federalno ministarstvo poljoprivrede
   b) tehnička dokumentacija i analiza izdataka          -   41,50 % građani
   c) projektni prijedlog                     -   17 % Opdina
   d) projektna ideja

Partner(i):                          Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaulacija:
   -  Udruženje poljoprivrednika opdine Doboj Istok    - Opdina Doboj Istok
                                                              115

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:137
posted:8/17/2011
language:Serbian
pages:115