Structuri Organizatorice Pentru Managementul Proiectelor De Constructii by boy17815

VIEWS: 41 PAGES: 26

More Info
									  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
      PLANUL NATIONAL
PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE
      PROGRAMUL

   MEDIU, ENERGIE, RESURSE

       - MENER -
      Pachet de informaţii
          2002
Cuprins


1.  PREZENTAREA PROGRAMULUI
   1.1.Scopul programului
   1.2 Obiectivele , continutul tematic si structura programului

2.  INSTRUCTIUNI PRIVIND CONDITIILE SI MODUL IN CARE SE POATE
   SOLICITA SI OBTINE FINANTAREA IN CADRUL PROGRAMULUI

3.  PROCEDURA DE CONTRACTARE A PROIECTELOR

4.  PUNCT DE CONTACT
                                   2
    1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

    1.1.  Scopul programului

Programul urmăreşte sustinerea cresterii competitivitătii economiei si dezvoltãrii economice
durabile prin:
 sustinerea cresterii competitivitătii economiei si dezvoltãrii economice durabile prin:
    - protejarea, punerea în valoare şi exploatarea raţională a mediului inconjurator şi a
    capitalului natural ale României,
    - îmbunãtãtirea calitãtii mediului înconjurãtor, în vederea creãrii conditiilor naturale pentru o
    dezvoltare socio-economicã durabilã si pentru îmbunãtãtirea permanentã a calitãtii vietii;
    - fundamentarea tehnico-stiintifica a metodelor, procedurilor, tehnologiilor si
    echipamentelor de previziune, prevenire, protectie, interventie şi reducere a riscului natural
    şi antropic;
    - cresterea eficientei pe întreg lantul de producere, transport si utilizare a energiei si
    integrarea sectorului energetic in standardele UE;
    - protectia mediului geologic si valorificarea rationala a resurselor minerale prin
    evidentierea unor noi zãcãminte si valorificarea rationalã a resurselor puse în evidentã.
 asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic necesar derulării activitaţilor specifice energeticii
  nucleare, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara si dezvoltarea tehnicilor nucleare in
  Romania

    1.2. Obiectivele , continutul tematic si structura programului

    Obiective generale

În domeniul mediului
- Evaluarea structurii, a calităţii şi a capacităţii de regenerare a mediului înconjurător şi
  capitalului natural ale Romaniei: resurse de apa, aer şi sol, sisteme ecologice, resurse datorate
  biodiversităţii, ecosisteme forestiere, agrosisteme şi păşuni, ecosisteme acvatice si marine.
- Metode, tehnologii, instrumente, sisteme şi echipamente pentru protejarea, reabilitarea şi
  monitorizarea mediului înconjurător şi a capitalului natural.
- Identificarea si caracterizarea proceselor fundamentale si a variabilitatii in sistemul climatic şi în
  mediul înconjurător la nivel zonal, regional si global, inclusiv în zonele polare
- Metode, tehnologii, instrumente şi sisteme de previziune şi monitorizare a factorilor de risc
  natural sau antropic şi a situaţiilor de risc sau a dezastrelor naturale sau antropice.
- Stabilirea condiţiilor şi a mecanismelor de producere, impact si actiune a dezastrelor naturalea
  dezastrelor naturale
- Managementul riscurilor naturale şi antropice

În domeniul energiei şi resurselor
- Tehnologii, sisteme, instrumente şi echipamente pentru modernizarea şi creşterea eficientei in
  producerea, transportul, distributia si consumul de energie
- Tehnologii curate de producere, transport si utilizare a energiei in vederea atingerii standardelor
  Uniunii Europene
- Conversia si integrarea aplicativa a surselor regenerabile de energie
- Tehnologii noi si neconventionale de obţinere, producere şi stocare a energiei
- Tehnologii noi si neconventionale de mentenanta specifice instalatiilor energetice

                                                   3
-  Managementul sistemelor si proceselor energetice
-  Modelarea proceselor de distributie şi acumulare a substantelor minerale utile
-  Stabilirea si reevaluarea potentialului national de resurse energetice si minerale
-  Valorificarea durabila si competitiva a resurselor naturale energetice si minerale

În domeniul energeticii nucleare
- Elaborarea Programului nuclear naţional pe termen scurt, mediu şi lung
- Asigurarea functionarii economice şi in conditii de securitate a instalatiilor nucleare
- Procese nucleare si termohidraulice in centrale nucleare
- Gestionarea deseurilor radioactive si a combustibilului iradiat, precum si dezafectarea
  instalatiilor nucleare
- Estimarea impactului radiologic al activităţilor nucleare asupra populatiei si mediului;
- Elaborarea, dezvoltarea si folosirea tehnologiilor avansate in domeniul nuclear: fuziune, fisiune;
- Dezvoltarea bazei materiale cuprinzând instalaţiile nucleare experimentale necesare asigurării
  suportului ştiinţific şi tehnologic naţional al energeticii nucleare.

    Structura programului
Structura programului cuprinde următoarele subprograme:
A. Subprogramul Mediu si factori climatici
B. Subprogramul Managementul Riscului
C. Subprogramul Energii Conventionale, Noi şi Regenerabile
D. Subprogramul Energetica Nucleara
E. Subprogramul Resurse minerale

    Obiectivele specifice ale subprogramelor

A. Subprogramul Mediu si factori climatici

A.1 Studiul sistemic al mediului
     Caracterizarea diversităţii sistemelor ecologice si a dinamicii lor în plan structural si
     functional.
     Fundamentarea stiintifică a conservării biodiversitătii, a mentinerii echilibrelor ecologice
     si a actiunilor de reabilitare si reconstructie a sistemelor ecologice deteriorate.
     Cunoasterea productivitătii sistemelor ecologice si gestionarea durabilă a resurselor lor
     naturale.
     Gestionarea durabilă a sistemelor socio-economice în relatie cu Capitalul Natural al
     României .
     Dezvoltarea sistemelor informatice specifice în vederea asistării deciziilor si prevenirea
     populatiei privind starea mediului si managementului durabil al Capitalului Natural al
     României.

A.2 Mediul si factori de stres naturali si antropici
    Modificări ale mediului sub influenta factorilor antropici: industrie, energie, agricultură
     si zootehnie, transporturi si amenajarea teritoriului, turism, aglomerari urbane;
    Impactul modificării factorilor de mediu asupra biodiversitătii si resurselor naturale
     (resurse biologice naturale, sol, apă si fond forestier, considerate ca resurse);
    Evaluarea riscului ecologic (predictie, preventie si reducere); poluare transfrontaliera
    Climă si schimbări climatice: identificarea si caracterizarea proceselor fundamentale si a
     variabilitătii sistemului climatic (paleoclimat, climat actual, climat în viitor), impactul
                                                  4
     schimbărilor climatice asupra resurselor naturale (apă, sol, floră şi faună) si a sănătătii
     umane.

  A.3 Tehnologii de protectie, monitorizare, reabilitare si renaturare a mediului
    Instalatii, instrumente, tehnici si metode de investigare a mediului, inclusiv prin
     teledetectie, pentru: aer, apă si ecosisteme terestre.
    Tehnici şi metode de control a poluării şi de monitorizare ambientală (inclusiv
     transfrontalieră).
    Metode si tehnologii de protectie, reabilitare si renaturare a mediului înconjurător şi a
     capitalului natural.

   A.4 Analiza, monitorizare şi diminuarea efectelor factorilor poluanţi proveniţi din
      activitatea industrială, construcţii, transporturi, etc., conform legislaţiei europene
    Tehnici şi tehnologii moderne pentru limitarea emisiei de noxe in atmosfera ;
    Tehnici şi tehnologii moderne de limitare a cantităţii de elemente poluante din efluenţii
     lichizi ;
    Tehnici şi tehnologii moderne de limitare a poluării solului ;
    Tehnici şi tehnologii moderne de limitare a poluării sonore.

   A.5 Analiza, monitorizarea si diminuarea efectelor factorilor poluanti din aglomerarile
     urbane
    Tehnologii pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului
    Tehnologii si echipamente pentru tratarea deseurilor urbane si a apelor uzate
    Tehnologii si echipamente pentru reducerea impactului asupra mediului produs de
     sistemele de incalzire urbana

   A.6 Managementul deseurilor
    Depozitarea în condiţii ecologice a deseurilor
    Tehnologii de tratare a deseurilor în scopul reciclării
    Metode şi tehnologii noi de recuperare a materialelor reciclabile
    Metode şi tehnologii de reciclare a produselor industriale la sfârşitul duratei lor de
     utilizare

B. Subprogramul Managementul Riscului

   B.1 Managementul riscului datorat cutremurelor de pamânt
    Asigurarea suportului stiintific a actelor legislative si normative necesare pentru
     proiectarea antiseismica a tuturor constructiilor, precum si pentru expertizarea si
     consolidarea constructiilor avariate de seisme.
    Elaborarea de solutii tehnice si organizatorice pentru asigurarea protectiei populatiei si a
     mediului construit in caz de cutremur
    Elaborarea de tehnologii si echipamente specializate pentru realizarea actiunilor de
     aparare in caz de cutremur: previziune, prevenire, protectie si interventie
    Elaborarea de metode eficiente de instruire a organismelor si formatiilor sistemului de
     aparare, precum si de pregatire a populatiei in vederea diminuarii riscului in caz de
     cutremur
    Evaluarea şi monitorizarea siguranţei în exploatare a unor construcţii ce constituie un
     pericol major în caz de avarie.


                                                 5
   B.2 Managementul riscului datorat alunecarilor de teren
    Tehnologii, metode si echipamente pentru reabilitarea si dezvoltarea durabila a zonelor
     afectate de alunecarile de teren
    Elaborarea de procese, metode si tehnici de monitorizare a zonelor de risc datorate
     alunecarilor de teren

   B.3 Managementul riscului datorat fenomenelor meteorologice sau alterării unor
     factori de mediu (inundaţii, furtuni, ploi torenţiale, grindină, secetă, incendii de
     pădure, colmatare a lacurilor hidroenergetice etc.)
    Imbunatatirea prognozelor fenomenelor meteorologice si hidrologice
    Elaborarea de tehnologii si echipamente specializate pentru realizarea actiunilor de
     aparare in caz de fenomene meteorologice si hidrologice periculoase: previziune,
     prevenire, protectie si interventii
    Solutii tehnice si organizatorice pentru diminuarea impactului fenomenelor
     meteorologice si hidrologice periculoase asupra activitatilor social-economice, precum si
     asupra sanatatii, vietii si avutului populatiei

   B.4 Managementului riscului datorat unor cauze tehnice/tehnologice, prin avarii la
     constructii hidrotehnice, în energetica nucleara, în industrie, la echipamentele de
     constructii, inclusiv prin incendii si explozii de mari proportii
    Reducerea riscului avariilor, incendiilor si exploziilor de mari proportii in industrie
    Reducerea riscului de accidente la centralele nuclearo-electrice
    Reducerea riscului de accidente la constructiile hidrotehnice
    Reducerea riscului la echipamentele vitale din constructii (echipamente functionale -
     ascensoare, generatoare, pompe etc - si de monitorizare a sigurantei privind protectia la
     foc, vibratii, radiatii, emanatii toxice etc.)

C. Subprogramul Energii Conventionale, Noi si Regenerabile

   C.1 Metode moderne de exploatare a hidrocarburilor
    Reducerea cheltuielilor de exploatare prin aplicarea de tehnici si tehnologii noi de foraj,
     de stimulare a petrolului din zăcământ, de procesare si transport în conditii de securitate;
    Cresterea gradului de recuperare a hidrocarburilor din zăcământ (titei greu, gaz
     condensat);
    Soluţii privind exploatarea zăcămintelor de petrol si gaze cu risc tehnic si tehnologic
     minim si în concordantă cu cerintele specifice domeniului de activitate cerute de
     Uniunea Europeană;
    Reducerea efectelor negative produse asupra solului si subsolului în timpul exploatării
     zăcămintelor de hidrocarburi.

   C.2 Tehnologii moderne de producere, transport si utilizare a energiei conventionale
    Metode de optimizare a proceselor termoenergetice;
    Metode si tehnici de crestere a eficientei la producerea, transportul si distributia
     energiei;
    Metode, tehnici privind cresterea calitatii in transportul energiei electrice in conformitate
     cu normele UCTE
    Tehnici si metode de crestere a eficientei utilizarii energiei in procesele industriale,
     transporturi publice si procese agroindustriale;

                                                  6
      Tehnici si metode de crestere a eficientei de utilizare a energiei in cladiri cu respectarea
      unor conditii de confort corespunzatoare

    C.3 Energii noi si regenerabile
     Tehnologii noi şi neconvenţiale de conversie, stocare şi valorificare a surselor
     regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă, microhidrocentrale, energia valurilor
     şi curenţilor marini, geotermală, etc.);
     Tehnologii de utilizare a surselor noi de energie (pile de combustie, pompe de căldură,
     sisteme hibride, etc.)
     Elaborarea de propuneri de reglementări, norme, standarde si de acte normative în
     domeniul surselor regenerabile de energie, precum şi corelarea lor cu prevederile
     europene în domeniu.
     Tehnici si metode de evaluare locală, zonală si la nivel national a potentialului
     exploatabil al tuturor formelor de surse de energie regenerabilă.

D. Subprogramul Energetica Nucleara

    D.1 Asigurarea functionarii in conditii de securitate a instalatiilor nucleare;
    D.2 Procese nucleare si termohidraulice in centrale nucleare;
    D.3 Gestionarea deseurilor radioactive si a combustibilului iradiat, precum si
dezafectarea instalatiilor nucleare.
    D.4 Estimarea impactului radiologic asupra populatiei si mediului;
    D.5 Elaborarea, dezvoltarea si folosirea tehnologiilor avansate in domeniul nuclear:
fuziune, fisiune.
    D.6 Asigurarea integrităţii instalaţiilor nucleare, inclusiv protecţia fizică a acestora
    D.7 Soluţii moderne pentru instrumentaţia şi controlul CNE

E. Subprogramul Resurse minerale

    E.1 Cunoasterea potentialului de resurse minerale al României :
     Procese de formare si acumulare a substantelor minerale utile si caracterizarea complexă
     a resurselor minerale conventionale;
     Monitorizarea si managementul resurselor minerale în conditiile economiei de piată;
     Identificarea, inventarierea si protejarea componentelor patrimoniului geologic national
     în vederea constituirii si completării Fondului Geologic National;
     Cunoasterea impactului schimbărilor globale (climă, variatiile nivelului mării, etc.)
     asupra proceselor geologice, geoecologice si Fondului Geologic National.

    E.2 Valorificarea durabilă a resurselor minerale solide, neconventionale, regenerabile
      si a hidrocarburilor
     Reevaluarea resurselor minerale conventionale, reconsiderarea resurselor minerale
      secundare si derivate (halde de steril, iazuri de decantare, etc.) si atragerea de noi resurse
      în circuitul economic, în acelasi timp cu îmbunătăţirea metodelor neconventionale de
      recuperare;
     Elaborarea bazelor de proiectare pentru lucrările de explorare si amenajarea teritoriului
      în vederea valorificării resurselor;
     Studiul genezei, migrării, acumulării si conservării hidrocarburilor (identificarea rocilor
      sursă si rezervor, analiza evolutiei bazinelor de acumulare a hidrocarburilor), modelarea


                                                    7
      fenomenelor geologice în vederea determinării potentialului petroligen al bazinelor
      sedimentare;
      Protectia resurselor minerale si a mediului înconjurător în timpul proceselor de explorare
      si valorificare ;
      Valorificarea minereurilor sărace, complexe, indigene cu conţinut de metale preţiose
      sau/şi rare.
      Metode neconventionale de investigare si evaluare a resurselor.


    Rezultate estimate ale programului
  Modele si metode noi sau perfectionate pentru studiul proceselor si fenomenelor din mediu
  înconjurãtor:
    - Caracterizarea diversitatii, a calităţii si a productivitatii resurselor de mediu şi a
      capitalului natural
    - Metode, tehnici, procese, tehnologii, sisteme şi echipamente pentru protecţia, reabilitarea
      şi monitorizarea mediului înconjurător şi a capitalului natural
  Modele noi si perfectionate de previziune şi monitorizare a factorilor de risc natural sau
  antropic.
  Bănci de date, hărţi seismotectonice, a zonelor de pericol a alunecarilor de teren, a zonelor
  inundabile si a celor de producere a fenomenelor meteorologice periculoase.
  Bănci de date privind gradul de poluare al mediului cu metale grele, poluanţi organici, etc.
  Predictia cutremurelor de pamant şi determinarea efectelor seismice locale in studii de
  microzonare si risc seismic.
  Solutii pentru dezvoltarea actiunilor, procedurilor, tehnologiilor şi echipamentelor pentru:
    - diminuarea pericolului de apariţie şi producere a unor categorii de riscuri si a unor tipuri
      de dezastre naturale şi antropice;
    - desfasurarea actiunilor de protectie si de interventie pentru limitarea, localizarea si
      inlaturarea urmărilor situaţiilor de risc sau de dezastre naturale sau antropice
  Soluţii pentru scăderea gradului de poluare a mediului prin elaborarea unor tehnologii de
  depoluare.
  Scăderea consumului de materii prime prin recuperarea si reintroducerea în circuitul economic a
  unor metale şi alţi compuşi cu mare valoare.
  Scăderea consumului de apă industrială prin reciclarea apelor uzate, după tratare şi purificare.
  Metode, tehnici, procese, tehnologii, instalatii, echipamente, utilaje noi sau imbunatatite privind
  modernizarea si ecologizarea unor sisteme aferente aglomerarilor urbane (tratare ape uzate,
  deseuri urbane)
  Metode, tehnici, procese, tehnologii, instalatii, echipamente, utilaje noi sau îmbunãtãtite pentru:
    - protectia, reabilitarea si monitorizarea mediului înconjurãtor si a capitalului natural;
    - valorificarea durabilã si competitivã a resurselor naturale energetice si minerale.
    - modernizarea, ecologizarea si cresterea eficientei în producerea, conversia, stocarea,
      recuperarea, transportul si utilizarea energiei.
  Modele si metode noi sau perfectionate pentru studiul proceselor si fenomenelor energetice şi a
  celor din mediul geologic.
  Cresterea potentialului de resurse energetice si minerale al României;
  Caracterizarea diversitãtii, calitãtii si a productivitãtii resurselor naturale de mediu, energetice si
  minerale.
  Solutii tehnice si organizatorice pentru asigurarea protectiei populatiei si a mediului construit
  Tehnologii si echipamente specializate pentru realizarea actiunilor de aparare in caz de cutremur
  Tehnologii si echipamente pentru dezvoltarea durabila a zonelor afectate de alunecarile de teren
                                                     8
  Tehnologii si echipamente specializate pentru realizarea actiunilor de aparare in caz de
  fenomene meteorologice si hidrologice periculoase
  Elaborarea si reactualizarea hartilor geotematice nationale şi a bancii nationale de date
  geologice, in vederea compatibilizarii cu sisteme similare din Europa.
  Menţinerea performanţelor centralelor nuclearoelectrice şi hidroelectrice pe întreaga durată de
  exploatare.
  Asigurarea condiţiilor de securitate în dezvoltarea si folosirea tehnologiilor avansate in
  domeniul nuclear.
  Creşterea continuă a gradului de siguranţă al personalului de exploatare a instalaţiilor nucleare
  şi a populaţiei.
  Reducerea impactului funcţionării instalaţiilor nucleare asupra mediului ambiant.
  Dezvoltarea conceptelor şi tehnologiilor pentru tratarea, condiţionarea, stocarea intermediară şi
  depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat.
  Asigurarea bazei de cunoştinţe necesare autorizării instalaţiilor nucleare pînă la dezafectare.
  Dezvoltarea şi implementarea unui program de management al duratei de viaţă a centralelor
  nuclearoelectrice.
  Satisfacerea adecvata a cerinţelor din economie specifice domeniului nuclear.
  Cresterea nivelului de valorificare a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii din domeniu nuclear;
  Satisfacerea adecvata a cerinţelor din economie specifice domeniului nuclear,
  Stimularea parteneriatului international in domeniul nuclear.
                                                  9
   2.   INSTRUCTIUNI PRIVIND CONDITIILE SI MODUL IN CARE SE POATE
      SOLICITA SI OBTINE FINANTAREA IN CADRUL PROGRAMULUI


        a) Criterii de eligibilitate a ofertanţilor

        a.1. Condiţii generale

         Proiectele pot fi propuse şi realizate de un singur participant sau de un grup/
   consorţiu de participanţi (ofertanţi) asociaţi, persoane juridice, care se constituie ca parteneri
   la proiect.
         În concordanţă cu prevederile Legii 95/ 1998, participanţii la proiecte pot fi, în
   principal :
   a)     institute nationale de cercetare-dezvoltare;
   b)     unitati de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice în subordinea
       autoritatilor administratiei publice centrale;
   c)     unitati sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învatamântului superior;
   d)     unitati de cercetare stiintifica ale Academiei Române organizate ca institutii
         publice;
   e)     unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
   f)     societati comerciale de cercetare-dezvoltare, unitati sau compartimente din cadrul
       societatilor comerciale sau al regiilor autonome, precum si unitati de cercetare-
       dezvoltare în subordinea regiilor autonome;
g)      muzee si alte unitati cu personalitate juridica.

        În afara participanţilor din mediile ştiinţific şi tehnologic, pot fi atraşi reprezentanţi din
   mediile economic, comercial, financiar-bancar, precum şi ai autorităţilor locale, de dezvoltare
   regională, care pot fi interesaţi şi implicaţi în promovarea, iniţierea şi sprijinirea proiectelor din
   cadrul programului.

         Partenerii la proiect îndeplinesc condiţiile de participare, formulează propunerea
   (oferta) de proiect comună şi contribuie efectiv la realizarea proiectului, în cel puţin una dintre
   fazele de realizare a acestuia.
         Partenerii sunt înscrişi în formularul A1 al propunerii de proiect.
         Sunt cofinanţatori ai proiectului acei parteneri care susţin financiar realizarea acestuia,
   din surse proprii sau atrase (diferite de cele bugetare).
         Beneficiarul este utilizatorul rezultatelor obţinute prin proiect. Beneficiarul poate fi şi
   cofinanţator al proiectului.

       Conducătorul de proiect este persoana juridică desemnată prin consens de partenerii la
   proiect, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
        înaintează propunerea de proiect la competiţie;
        asigură conducerea proiectului (din faza formulării propunerii până la finalizare);
        reprezintă pe parteneri în relaţiile cu Autoritatea contractantă, fiind contractorul de drept
         (în cazul acceptării proiectului la finanţare);
        asigură comunicarea eficientă şi operativă a problemelor administrative, tehnice şi
         financiare atât în interiorul grupului, cât şi între Autoritatea Contractantă şi organizaţiile
         din grup;
                                                      10
     numeşte directorul de proiect, persoana fizică ce va asigura conducerea proiectului
     respectiv.

      a.2.    Criterii de eligibilitate a ofertanţilor

      Criteriile de eligibilitate condiţionează participarea la competiţie şi posibilitatea de a
deveni contractor (principal sau asociat) în vederea finanţării prin Program.
      Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile de eligibilitate determină eliminarea proiectului
din competiţie, în oricare din fazele acesteia.
      Potenţialii contractori au obligaţia de a prezenta Autorităţii Contractante documentele
cerute de aceasta, pentru a dovedi împlinirea criteriilor generale şi specifice de eligibilitate.

      a.2.1    Criterii generale

       Ofertanţii (participanţii) trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate a potenţialilor
contractori stabilite prin HG 48/1998 privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în
sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării
(cap.II), respectiv să fie persoane juridice române legal constituite care nu se află în una din
următoarele situaţii:
     Sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
     Plăţile/conturile le sunt blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
     Se fac vinovate de declaraţii inexacte, cu rea credinţă, cu privire la informaţiile solicitate
       de autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor;
     Au încălcat în mod grav, cu rea credinţă, prevederile unui alt contract de finanţare
       încheiat anterior cu o autoritate contractantă.
       Fiecare participant certifică, prin declaraţie scrisă pe propria răspundere (Declaraţie de
eligibilitate) şi, dacă i se cere, face dovada către autoritatea contractantă că nu se află în nici una
din situaţiile prevăzute mai sus.

      a.2.2    Criterii specifice

      În vederea participării cu propuneri de proiecte ofertanţii (participanţii) trebuie să
respecte obiectivele şi condiţiile impuse de:
     program şi, respectiv, de subprogramul la care se depune propunerea de proiect;
     tipul de proiect în care se încadrează propunerea de proiect;
     condiţiile de formare a partenerilor/consorţilor de proiect.

    Propunerea de proiect va cuprinde Planul de realizare a proiectului, care va conţine
explicit:
     etapele proiectului şi termenele de realizare, cu precizarea responsabilităţilor
      partenerilor, a activităţilor şi rezultatelor de etapă, precum şi a fondurilor necesare de la
      buget şi procurate din alte surse;
     precizări privind modul de transfer a rezultatelor şi de aplicare a acestora de către
      beneficiar (punere în fabricaţie/funcţiune/operare etc.);
     precizări privind efectele economice urmărite, cu estimarea valorilor pentru indicatorii
      specifici.                                                     11
      Cooperarea între partenerii din grup este asigurată pe baza unui Protocol de parteneriat,
  prin care se stabilesc următoarele:
       desemnarea conducătorului de proiect;
       responsabilităţile tehnice şi administrative ale partenerilor;
       obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare,
        termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor, suma totală necesară, din care de
        la buget şi, după caz, din alte surse;
       contribuţia efectivă a fiecărui partener ca eforturi financiare, materiale şi resurse umane,
        în fiecare etapă de realizare a proiectului;
       categoriile de rezultate, pe etape şi modul de utilizare a acestora de către parteneri;
       modul de identificare, atribuire şi exploatare de către parteneri a drepturilor de
        proprietate asupra rezultatelor scontate (drepturi intelectuale, de producţie, de difuzare,
        de comercializare etc.).

         Protocolul de parteneriat:
        trebuie încheiat anterior formulării propunerii de proiect;
        trebuie semnat de toţi partenerii din consorţiu;
        se include ca piesă distinctă în oferta de proiect.

         Planul de realizare al proiectului se anexează la protocolul de parteneriat.


       b) Categorii de proiecte/ activităţi/ acţiuni care pot fi finanţate în cadrul
  programului

         b.1.     Categorii de activităţi care pot fi finanţate în cadrul programului

        Categoriile de activităţi care pot fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele:
        Categoria A : Activităţi de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt prevăzute în secţiunile A1
        - A3 din tabelul T1.
        Categoria B : Activităţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării, aşa
        cum sunt prevăzute în secţiunile B1 - B2 din tabelul T1.
        Categoria C : Activităţi suport, pentru proiecte aşa cum sunt prevăzute în secţiunea C
        din tabelul T1.

  Tabelul T1 - Activităţi de cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic,
         valorificare a rezultatelor cercetării şi suport pentru proiecte

                                                  Cota max.
                                   Documente de monitorizare -  de finantare
      Categoria de activitati eligibile
                                      Rezultate *)       de catre
                                                    MEC

           Categoria A
     Activitati de Cercetare - Dezvoltare

        A1. Cercetare fundamentală                               100%
A1.1 Elaborarea de concepte, metode, proceduri, soluţii    - Raport de cercetare
noi (studii, analize, elaborare software, documentări, etc)

                                                       12
        A2. Cercetare aplicativa                                      100%
A2.1. Studii, analize                     - Raport de cercetare
A2.2. Elaborare model/ solutie noua pentru produs/       - Proiect, schema, specificatie de realizare,
metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc           documentatie de executie, reteta, metoda de
- Proiectare model experimental, model functional,       laborator etc
tehnologie de laborator
A2.3. Realizarea modelului/ solutiei noi propuse        - Model/ solutie realizata, lot de test,
- Realizare model experimental, model functional,       procedura de laborator etc;
tehnologie de laborator
A2.4. Experimentarea modelului/ solutiei propuse        - Buletine de masurare/ testare/ analiza, etc
                                - Raport de experimentare
A2.5. Elaborare manual de prezentare/ utilizare a       - Manual de prezentare/ utilizare a modelului/
modelului/ solutiei propuse                  solutiei propuse
A2.6. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si     - Demonstrare privind functionalitatea si
utilitatii modelului / solutiei propuse, în scopul       utilitatea modelului / solutiei propuse
promovării                           - Raport de demonstrare
A2.7. Comunicarea si publicarea       nationala  sau  - Comunicari stiintifice ;
internationala a rezultatelor1)                - Articole/ lucrari aparute in     publicatii
                                nationale sau internationale
A2.8. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate  - Brevet inventie/ drepturi de autor/ licentiere/
intelectuala asupra rezultatelor11), 2)            concesionare, etc

        A3. Dezvoltare tehnologica                                      75%
A3.1. Proiectare si elaborare documentatie de analiza     - Studiu de fezabilitate/ piata/ impact, planuri
tehnico-economica                       de afaceri, diagnoze, evaluari, prognoze, etc
A3.2. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a     - Specificatie tehnica de realizare, document
produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului,   de executie - prototip/ instalatie pilot
etc 1), 2)
- Proiectare prototip/ instalatie pilot

           Categoria B
  Activitati de transfer tehnologic si valorificare a
         rezultatelor obtinute

   B1 Transfer tehnologic, respectiv valorificare.                                65%
B1.1 Diseminare informatii 1)                 - Materiale de informare: carti, reviste,
- Elaborarea si editarea de materiale de informare: carti,   catalog, pagina WEB, CD-ROM
reviste, catalog, pagina WEB, CD-ROM
B1.2 Transfer de cunostinte 2)                 - Cursuri organizate
- Comunicare si publicare rezultate              - Lucrari/ articole publicate
- Elaborare suport curs,                    - Comunicari stiintifice
organizarea de cursuri de instruire,
B1.3 Consultanta si asistenta tehnica             - Raport

   B2. Transferul si valorificarea rezultatelor
         la agentii economici                                        50%
B2.1 Transferul produsului/ tehnologiei/ metodei/       - Document de transfer al drepturilor de
sistemului/ serviciului, etc catre agentul economic      utilizare a rezultatelor
beneficiar 3)
B2.2 Realizarea produsului/ tehnologiei/ metodei/       Prototip, instalatie pilot, lot de test, serviciu/
sistemului/ serviciului, etc 1), 2)              sistem pilot, s.a.
- Realizare prototip/ instalatie pilot
B2.3 Experimentarea produsului/ tehnologiei/ metodei/     - Buletine de incercari/ masurari/ testari/
sistemului/ serviciului, etc 1), 2)              analize, s.a.

                                                              13
- Experimentare prototip/ instalatie pilot/serviciu     - Raport de experimentare
- Testare in laborator, testare clinica s.a
B2.3.1 Experimentare şi testare în vederea asigurării    - Buletine de incercari/ masurari/ testari/
conformităţii cu cerinţele prevăzute prin reglementările   analize, s.a.
tehnice aplicabile (cf. Legea 608/ 2001)           - Raport de experimentare
B2.4. Revizuirea documentatiei tehnice de realizare 1), 2)  - Documentatie tehnica
B2.5. Definitivare referential                - Caiet de sarcini definitiv/ standard de firma
B2.6. Omologarea produsului/ tehnologiei/ metodei/      - Document de omologare
sistemului/ serviciului, etc
B2.7. Elaborare manual de prezentare/ utilizare a      - Manual de prezentare/ utilizare a
produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului  produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/
                               serviciului
B2.8. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si    - Demonstrare privind functionalitatea si
utilitatii produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/   utilitatea produsului/ tehnologiei/ metodei/
serviciului, în scopul promovării              sistemului/ serviciului
                               - Raport de demonstrare
B2.9 Elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru    - Proiect tehnologic
introducerea in fabricatie/ punere in functiune/ operare/  - Manual
aplicare 1), 2)                       - Documentatie de executie serie zero.
B2.10 Obtinerea licentei/ autorizatiei de fabricatie/    - Licenta/ autorizatie de fabricatie/ punere in
punere in functiune/ operare 3)               functiune/ operare, etc
B2.11 Pregatire de fabricatie/ punere in functiune/     - Buletine de incercari/ masurari/ testari/
operare                           analize, s.a.
- Lansare, experimentare                   - Raport de experimentare
B2.12 Revizuirea documentatiei tehnice de introducere in   - Documentatie tehnica finala
fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare
B2.13 Certificare4) (produs, serie zero, proces, mod de   - Certificat4)
operare, etc)

            Categoria C5)
       Activitati suport pentru proiecte                                 100%
C1. Participare la/ organizare de cursuri de formare si   - Certificat de absolvire, diploma
perfectionare a resurselor umane
C2. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din    - Raport
domeniii   specifice  proiectului   (mese rotunde,
workshopuri, simpozioanenaţionale / internationale,
târguri şi expoziţii naţionale/ internaţionale)
C3. Acces la instalatii de interes national         - Raport
C4. Conectarea la retelele informatice nationale si     - Raport
internationale
C5. Crearea şi dezvoltarea reţelelor de laboratoare de    - Raport de implementare si functionare/
cercetare sau de centre de servicii S/T, in domeniile    - Rapoarte de activitate
specifice proiectului
  *) Oricare dintre rezultatele enumerate sau combinaţii ale acestora se acceptă
  1)
    Regimul rezultatelor CD aparute pe parcursul proiectului, identificarea si atribuirea drepturilor asupra acestora,
  precum si modul de comunicare, difuzare şi diseminare a acestora trebuie luate in considerare in toate etapele de
  desfasurare a proiectelor.
  2)
    Taxele de brevetare nu se suporta de la bugetul de stat, ci numai din cofinantarea unui sau mai multor parteneri in
  proiect
  3)
    Activitati ale căror costuri nu se suporta din bugetul programului, ci prin cofinantarea de catre unul sau mai multi
  parteneri in cadrul proiectului
  4)
    Certificatul se acorda de un organism acreditat. Taxele de certificare nu se suporta de la bugetul de stat, ci prin
  cofinantarea de catre unul sau mai multi parteneri in cadrul proiectului
  5)
    Ponderea fondurilor alocate de la buget pentru finantarea activitatilor de tip C nu trebuie sa depaseasca 5% din
  valoarea totala de finantare a proiectului


                                                            14
    b2.   Tipuri de proiecte care pot fi finanţate în cadrul programului

    In cadrul programului sunt admise urmatoarele tipuri de proiecte:

i)   Proiect experimental- demonstrativ - tip PED
    Urmăreşte realizarea de modele/ soluţii pentru produse/ tehnologii/ servicii noi
    Se concretizează prin modele exeprimentale, modele functionale, tehnologii de
    laborator, etc
    Proiectele de tip PD :
    - se finalizează obligatoriu cu activitatea :A2.6
    - cuprind obligatoriu activităţile: A2.2, A2.3, A2.4, A2.7, B1.1
    - pot cuprinde activităţile: A1.1, A2.8, B1.2

ii)  Proiect de dezvoltare tehnologică - tip PDT
    Urmăreşte realizarea proiectelor pentru execuţia de prototipuri/ instalaţii pilot, etc (sau
    echivalent: planuri de lucrări, planuri de implementare, etc)
    Se concretizează prin realizarea documenţtaţiilor tehnice de execuţie pentru prototipuri/
    instalaţii pilot, etc (sau echivalent)
    Proiectele de tip PDT :
      - se finalizează obligatoriu cu activitatea : A3.2
      - cuprind obligatoriu activităţile: A2.8, A3.1
      - pot cuprinde activităţile: A2.5, A2.6, A2.7, B1.2

iii)  Proiect de transfer la agenţii economici - tip PA
    Urmăreşte dezvoltarea, de către agenţii economici, în parteneriat cu unităţi CD, de
    prototipuri/ instalaţii pilot, etc pentru produse/ tehnologii/ servicii noi (sau echivalente
    pentru planuri de lucrări, planuri de dezvoltare, etc)
    Se concretizează prin omologarea si certificarea de prototipuri / instalatii pilot, etc (sau
    echivalente)
    Proiectele de tip PA :
     - se finalizează obligatoriu cu activitatea : B2.6
     - cuprind obligatoriu activităţile: B2.7, B1.1
     - pot cuprinde activităţile: B1.2, B1.3, B2.8

iv)  Proiect de valorificare la agenţii economici - tip PV
    Urmăreşte punerea in fabricatie/ aplicare/ operare a produselor/ tehnologiilor noi de
    către agenţii economici, în cooperare cu unităţi cu profil CD.
    Pentru lucrări echivalente (planuri de lucrări, planuri de dezvoltare, etc) se va urmări
    autorizarea execuţiei acestora.
    Proiectele de tip PV :
      - se finalizează obligatoriu cu activitatea : B2.13
      - cuprind obligatoriu activităţile: B2.8, B2.9, B1.1
      - pot cuprinde activităţile: : B1.2, B1.3

În funcţie de cerinţele de realizare, pe lingă activităţile explicit menţionate mai sus, proiectele pot
cuprinde şi alte activităţi eligibile, astfel:

                                                  15
  o proiectele de tip PED şi PDT: pot cuprinde şi alte activităţi din categoria A2;
  o proiectele de tip PA şi PV: pot cuprinde şi alte activităţi din categoria B2, precum şi
   activităţi din categoriile A2 şi A3.
     Proiectele din toate categoriile, pot cuprinde şi activităţi suport pentru proiecte,
corespunzător poziţiilor C1 – C5.
      Finanţarea acţiunilor suport pentru proiect, nu poate depăşi 5% din valoarea
totală a proiectului.
      Toate categoriile de proiecte trebuie să conducă la obţinerea de rezultate evaluabile şi
confirmabile, încadrate în una din categoriile prevăzute în coloana "documente de monitorizare/
rezultate" a Tabelului T1

    b.3 Condiţii pentru finanţarea proiectelor

    b.3.1 Durata de realizare

      Durata prevăzută pentru realizarea proiectului va fi corelată cu numărul de etape
cuprinse, precum şi cu complexitatea rezultatelor preconizate. Această corelare va constitui criteriu
de evaluare a propunerii de proiect.
Duratele maxime pot fi:
-  proiecte de tip PD    - 24 luni
-  proiecte de tip PDT    - 24 luni
-  proiecte de tip PA    - 36 luni
-  proiecte de tip PV    - 36 luni

      În cazul propunerii unor proiecte de mare complexitate şi anvergură şi atunci când
aceasta nu conduce la perimarea soluţiei tehnice şi tehnologice adoptate, durata maximă prevăzută
poate fi depăşită, urmând ca în procesul de evaluare să se valideze îndeplinirea condiţiei
menţionate.

    b.3.2 Condiţii de parteneriat obligatoriu

    Pentru proiectele de tip PA şi PV este obligatoriu parteneriatul cu agenţii economici
    utilizatori ai rezultatelor, care pot fi chiar conducători ai proiectului.
    Prin agenţi economici utilizatori se înţeleg acei parteneri din proiect care asigură şi
    răspund de realizarea fazelor finale obligatorii ale proiectelor de acest tip: omologarea,
    certificarea, respectiv punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare a produsului/
    tehnologiei/ metodei/ sistemului care se realizează prin proiect (sau activităţi echivalente
    acestora, conform specificului proiectului).
    Proiectele de tip PA şi PV pot fi realizate şi numai de către agentul/ agenţii economici
    utilizatori, cu condiţia ca aceştia să aibă compartimente de cercetare - dezvoltare.

    b.3.3 În procesul de realizare a proiectului conducătorul şi partenerii de proiect pot utiliza
    maxim 5% din valoarea contractului de finanţare, şi numai cu acordul prealabil scris al
    Autorităţii contractante, pentru:
       - subcontractarea realizării unor activităţi care se încadrează în planul de
          realizare al proiectului, conform tabelului T1 (ex.: activităţi din categoria

                                                 16
          măsurări, evaluări, testări, sau altele similare , conform categoriei « 8 - Evaluarea
          performantelor » din HG401/ 1997);
        -  achiziţii de servicii de la terţi (conform categoriei « 13 – Servicii ») din HG401/
          1997).

    b.3.4 Volumul finanţării asigurate de către MEC pe durata totală a unui proiect nu
    poate depăşi 5 mld lei. Această limită poate fi depăşită, în condiţiile prevăzute la punctul
    b.3.1, pentru proiecte de mare complexitate şi anvergură.

    b.3.5 Categoriile si felurile de cheltuieli eligibile in cadrul proiectului sunt cele
    prevăzute în HG 401 / 1997.

    b.3.6 Suma maximă acordata de la buget pentru dotari de natura investitiilor nu poate
    depăşi 30% din suma alocata de la buget proiectului, prin contractul de finanţare.


    c) Criterii de eligibilitate a propunerilor de proiecte

    Criteriile de eligibilitate conditioneaza participarea la competitie si posibilitatea de a primi
finantare.
Nerespectarea oricareia dintre conditiile de eligibilitate determina eliminarea proiectului din
competitie, in oricare din fazele acesteia.
    Criteriile generale de eligibilitate a propunerilor de proiecte se verifica in faza de pre-
evaluare a acestora.
    Criteriile specifice de eligibilitate a propunerilor de proiecte se verifica in faza de evaluare a
acestora.
    Potentialii contractori au obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante documentele cerute
de aceasta, pentru a dovedi indeplinirea criteriilor generale si specifice de eligibilitate.

    c.1. Criterii generale de eligibilitate a propunerilor de proiecte

i)   Sa fie respectate conditiile conforme cu HG nr.48/1998 si OM 17 / 1997 privind propunerile
    de proiecte, respectiv :
     - sa fie complete si depuse pina la termenul limita anuntat oficial
     - sa fie semnate si stampilate de reprezentatul legal al ofertantului
     - sa nu fie finantate în prezent (şi să nu fi fost finanţată anterior) prin alte
        programe de cercetare finanţate din fonduri publice (ex. : alte programe din Planul
        Naţional CDI, Orizont 2000, programele de granturi)
     - sa fie redactata clar, cu acuratete
ii)  Sa se incadreze in obiectivele programului si a unuia dintre subprogramele sale
iii)  Sa respecte conditiile impuse prin tipul de proiect
iv)  Sa se incadreze in durata de desfăşurare a programului şi în duratele specifice tipului de
    proiect

    c.2 Criterii specifice de eligibilitate a propunerilor de proiecte
                                                    17
i)   In formularele B1 si B2, care contin descrierea proiectului, partenerii trebuie sa se identifice
    numai prin codul confidential de identificare (care nu trebuie sa coincida cu acronimul
    organizatiei) si tipul de organizatie, declarate in formularul A1 al propunerii de proiect

ii)     Propunerea de proiect trebuie insotita de urmatoarele documente:
        - documente de baza ale participanţilor (act juridic de infiintare, statut, ultimul
          bilant contabil)
        - protocolul de parteneriat, care sa ateste acordul incheiat intre parteneri, semnat si
          stampilat de catre toti partenerii
        - planul de realizare a proiectului ;
        - declaratiile de eligibilitate ale fiecarui partener
        - documente care să ateste capacitatea fiecarui participant de a susţine contribuţia
          umană, materială şi financiară în cadrul proiectului (structura de personal, dotări,
          disponibilităţi financiare existente sau angajate prin instituţii financiare, special
          pentru proiect)
        - declaratia de nefinantare a proiectului din alte surse bugetare


    d) Instrucţiuni şi mod de prezentare a propunerilor de proiecte

    d.1   Instructiuni de elaborare si prezentare a propunerilor de proiecte

i)   La intocmirea propunerii de proiect trebuie respectate conditiile corespunzatoare stabilite
    prin urmatoarele acte normative:
      - HG 48 / 1998, pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea,
        elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor /
        proiectelor de cercetare – dezvoltare si de stimulare a inovarii
      - Ordinul Ministrului Cercetarii si Tehnologiei nr. 17 / 1998, privind aprobarea
        Instructiunilor de finantare si implementare, in sistem descentralizat, a programelor /
        proiectelor de cercetare – dezvoltare si de stimulare a inovarii
      - HG 401 / 1997, privind categoriile de cheltuieli care se suporta de la bugetul de stat
        in vederea realizarii programelor / proiectelor cuprinse in Planul national pentru
        cercetare – dezvoltare si inovare
      - HG 35 / 1998 si HG 594 / 2000 cu privire la plafoanele pe baza carora se calculeaza
        costurile salalriale directe la contractele de finantare incheiate cu Ministerul
        Educatiei si Cercetarii din fonduri bugetare.
ii)  Propunerea de proiect se elaboreaza conform cerintelor formularelor cadru prevazute in
    Ordinul Ministrului Cercetarii si Tehnologiei nr. 17 / 1998, anexa 6.
    Formularele propunerii de proiect sunt cuprinse in Anexa 1 la prezentul Pachet de
    informatii.
iii)  Propunerea de proiect trebuie semnata de ofertanti sau de o persoana imputernicita a
    acestora, conform cerintelor fiecarui document in parte
iv)  Formularele B1 si B2 nu trebuie semnate sau stampilate, deoarece la evaluarea lor
    identitatea participantilor nu trebuie cunoscuta
v)   Formularele continind Defalcarea cheltuielilor, Devizul si Esalonarea platilor trebuie
    semnate de reprezentantul legal al conducatorului de proiect si de directorul economic /
    contabil sef
vi)  Protocolul intre parteneri trebuie semnat si stampilat de reprezentantul legal al fiecarui
    partener.
                                                   18
    d.2 Transmiterea ofertei

     Propunerea de proiect (oferta) se transmite in 3 (trei) exemplare.
     Oferta si toate celelalte documente necesare trebuie sa fie ambalate intr-un pachet inchis si
sigiliat. Pe pachet se va scrie:
        - Denumirea Programului:
        - Subprogramul in care se incadreaza propunerea de proiect
        - Tipul proiectului
        - Numarul alocat

    In interiorul pachetului sigilat, formularele se ambaleaza astfel:
-  Un plic separat, pe care se scrie Documente insotitoare, si care contine,
        - statutul si bilantul contabil al fiecarui partener – 1 ex,
        - declaratiile de eligibilitate ale fiecarui partener – 1 ex,
        - declaratia conducatorului de proiect de nefinantare a proiectului din alte surse
          bugetare – 1 ex.
        - alte documente/ declaraţii (considerate utile de ofertanţi) – câte 1 ex.
-  3 plicuri separate, pe care se va scrie Formulare A, Formulare C, Formulare D, si care vor
  contine fiecare cite 1 ex., din formularele:
        - Formulare A – date de identificare ale participantilor la proiect
        - Formulare C – Lista de personal pentru fiecare partener, cu CV numai pentru
          personalul cu studii superioare, Lista echipamentelor utilizate pentru realizarea
          proiectului pentru fiecare partener
        - Formulare D – Defalcarea cheltuielilor per proiect, Deviz cadru general
          (incluzind sumele de la buget si cofinantarea pentru toti partenerii, semnat de
          conducatorul de proiect), Deviz cadru pentru fiecare partener (incluzind sumele
          de la buget si cofinantarea pe fiecare an de derulare a proiectului), Esalonarea
          platilor

-     3 plicuri separate, pe care se va scrie Formulare B, continind fiecare cite 1 ex. din
formularele B1 si B2. Pe aceste plicuri nu se vor aplica alte inscrisuri, stampile care sa
deconspire identitatea participantilor la proiect.

      Pe fiecare plic din interiorul pachetului se va trece:
       - Subprogramul in care se incadreaza propunerea de proiect
       - Tipul proiectului
       - Numarul alocat


    e) Criterii si mod de evaluare si selectare a propunerilor de proiecte

    Evaluarea propunerilor de proiecte se face pe baza criteriilor de evaluare, care sunt:
    - criterii generale de evaluare, valabile pentru toate tipurile de proiecte;
    - criterii specifice de evaluare, stabilite stabilite în funcţie de tipurile de proiecte şi de
     specificul programului.

    Punctajul total maxim care se poate acorda unei propuneri de proiect este de 100 puncte.
                                                  19
    e.1 Criterii de evaluare a propunerilor de proiecte

    e.1.1  Criterii generale de evaluare

      Ponderea criteriilor generale de evaluare reprezintă 30% din punctajul total maxim
care poate fi acordat unei propuneri de proiect.
      Criteriile generale de evaluare şi ponderile asociate fiecăruia sunt următoarele:

 Calitatea managementului de proiect
 (cel mult 3% din punctajul total maxim)
   - experienţa si competenta conducătorului de proiect: stiintifica, tehnica, manageriala
   - calitatea planului de realizare a proiectului :
       - organizarea si planificarea proiectului: structura, etape si resursele necesare
       - claritatea responsabilitatilor, coordonarea si corelarea intre parteneri
       - metode, indicatori si proceduri pentru monitorizarea realizarii si evaluarea
         rezultatelor
- Competenţa echipei de lucru
 (cel mult 2% din punctajul total maxim)
   - nivel de pregătire si experienţă corespunzătoare şi necesară realizării proiectului;
 Asigurarea resurselor materiale si financiare necesare realizarii proiectului
 (cel mult 2% din punctajul total maxim):
   - partenerii să aibă dotarea (bază metarială) necesară şi suficientă pentru realizarea
     proiectului;
   - partenerii să aibă posibilitatea utilizării şi altor baze materiale la alte organizaţii
     economice şi/sau instituţii
   - credibilitatea financiara a unitatilor participante
 Analiza si evaluarea costurilor
 (cel mult 2% din punctajul total maxim)
   - Nivelul costurilor totale/ de etapa/ pe activitati etc
   - Eficienta costuri/ rezultate

  Calitatea stiintifica/ tehnica a propunerii
  (cel mult 12% din punctajul total maxim)
    - gradul de noutate/ modernitate al soluţiei propuse
    - caracterul de originalitate al propunerii si raportarea la proiecte nationale/ europene
      conexe (corelare/ excluderea reluarilor sau suprapunerilor cu proiecte similare, realizate
      prin finantare din fonduri publice nationale/ europene)
    - contributia proiectului la dezvoltarea domeniului/ domeniilor vizate
    - caracterul multidisciplinar al activităţilor de cercetare cuprinse în proiect
    - gradul de noutate/ originalitate al solutiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse
    - nivelul parametrilor de performanta şi calitate ai soluţiei propuse
    - gradul de conformitate cu cerintele reglementarilor si standardelor corespunzatoare de
      nivel european sau international (calitate, mediu, risc etc)
    - planul de exploatare şi/sau difuzare a rezultatelor                                                 20
    Evaluarea calităţii stiintifice/ tehnice a propunerii de proiect cuprinde şi verificarea
    existenţei în planul de realizare a proiectului, a activităţilor prevăzute ca obligatorii,
    conform tipului de proiect.
    Absenţa acestora face proiectul neeligibil.

  Regimul rezultatelor CD
  (cel mult 3% din punctajul total maxim)
      cu punctare crescătoare pentru:
    - comunicarea rezultatelor (cu punctare crescătoare pentru comunicare naţională,
      respectiv internaţională)
    - publicarea rezultatelor (cu punctare crescătoare pentru publicare naţională, respectiv
      internaţională)
    - existenţa unui acord clar privind atribuirea şi exploatarea de către parteneri a
      drepturilor de proprietate asupra rezultatelor CD scontate (drepturi intelectuale, de
      producţie, de difuzare, de comercializare etc.)
    - brevetarea rezultatelor, identificarea drepturilor de autor
    - gradul de valorificare a rezultatelor (transfer, licenţe, concesionări, etc)
  Impactul economic şi social
  (cel mult 3% din punctajul total maxim)
     - contribuţia la dezvoltarea mediului economic / social
     - contribuţia la susţinerea/ accelerarea procesului de integrare în spaţiul economic şi
      social al UE
  Impactul asupra mediului
  (cel mult 3% din punctajul total maxim)
     - respectarea condiţiilor privitoare la calitatea mediului de lucru
     - îndeplinirea condiţiilor referitoare la protecţia şi calitatea mediului înconjurător,
      inclusiv cele referitoare la bioetică şi biosecuritate

    e.1.2  Criterii specifice de evaluare corelate cu tipurile de proiect

     Ponderea criteriilor de evaluare corelate cu tipurile de proiect reprezintă 35% din
punctajul total maxim care poate fi acordat unei propuneri de proiect.
     Criteriile de evaluare corelate cu tipurile de proiect şi ponderile asociate fiecăruia sunt
următoarele:

  Demonstrarea fezabilităţii soluţiei elaborate
  (cel mult 7% din punctajul total maxim)
  cu punctare crescătoare pentru:
    - realizarea modelului/ solutiei noi propuse (model realizat fizic, simulare pe calculator,
      etc) şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii acestora
    - realizarea documentaţiilor de analiză tehnico-economică în vederea aplicării (diagnoze,
      evaluari, prognoze, studiu de fezabilitate/ piata/ impact, planuri de afaceri, etc) ;

  Demonstrarea posibilităţilor de aplicare şi utilităţii soluţiei elaborate
  (cel mult 20% din punctajul total maxim)
  cu punctare crescătoare pentru:


                                                 21
    -  realizarea şi experimentarea prototipului (instalaţiei, serviciului/ sistemului pilot,
      loturilor de test, etc), în acord cu cerinţele de conformitate cu reglementările tehnice
      aplicabile,
    -  omologarea/ certificarea/ avizarea/ autorizarea utilizării pentru produs (tehnologie/
      metodă/ sistem/ serviciu/ planuri de dezvoltare, etc)
    -  demonstrarea functionalitatii si utilitatii produsului (tehnologiei/ metodei/ sistemului/
      serviciului / planurilor de dezvoltare, etc)  Efecte la agenţii economici implicaţi (pentru proiecte de tip PV)
  (cel mult 8% din punctajul total maxim)
    - contributia previzibila la imbunatatirea pozitiei pe piata a unitatilor economice
      participante
    - contributia previzibila la cresterea performantelor si competitivitatii unitatilor economice
      participante:
    -     cresterea cifrei de afaceri si a profitului
    -     cresterea capacitatii proprii de proiectare- dezvoltare de produs
    -     dezvoltarea capacitatii tehnologice si cresterea productivitatii
    -     dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor si cresterea competentei tehnice a
      personalului
    -     modernizarea/ perfectionarea metodelor de organizare a productiei si a celor de
      alocare si utilizare a resurselor umane si materiale
    -     atingerea standardelor internationale de calitate si de mediu

    e.1.3  Criterii specifice de evaluare referitoare la efectele urmărite prin program

      Ponderea criteriilor de evaluare referitoare la efectele urmărite prin program reprezintă
35% din punctajul total maxim care poate fi acordat unei propuneri de proiect.
      Criteriile de evaluare referitoare la efectele urmărite prin program şi ponderile asociate
fiecăruia sunt următoarele:

  Gradul de complexitate al proiectului
  (cel mult 6% din punctajul total maxim)
    - complexitatea tehnică şi constructivă deosebită a produsului/ tehnologiei ;
    - mărimea şi importanţa pieţei vizate, inclusiv pentru export;
    - schimbarea radicală a poziţiei pe piaţă a producătorului final, inclusiv pe piaţa
      internaţională;
    - necesitatea colaborării mai multor organizaţii cu profil CD (institute, centre de cercetare
      univesitară, etc)
    - necesitatea cooperării şi integrării tehnologice a unui grup de agenţi economici, în
      vederea punerii in fabricatie/ functiune/ aplicare;
    - volumul important de resurse financiare şi de investiţii necesare pentru realizare

  Durata redusă a proiectelor
  (cel mult 4% din punctajul total maxim)
    cu punctare crescătoare pentru durate reduse cu peste 20%, faţă de duratele maxime
    prevăzute

                                                  22
  Structura de cofinanţare a proiectului
  (cel mult 8% din punctajul total maxim)
    - ponderea cofinanţării din alte surse decat cele bugetare
      (cu punctare crescătoare, pentru următoarele ponderi de cofinanţare:
      sub 30% :         cel mult 2% din punctajul total maxim
      între 30% şi 60% :     între 2% şi 6% din punctajul total maxim
      peste 60% :        între 6% şi 8% din punctajul total maxim  Structura parteneriatului din cadrul proiectului
  (cel mult 8% din punctajul total maxim)
     - asocierea colectivelor de cercetare din institute şi universităţi
     - parteneriatul cu agenţii economici utilizatori

  Atragerea tinerilor absolvenţi/ cercetători în cadrul proiectului
  (cel mult 6% din punctajul total maxim)
    - atragerea în proiect a tinerilor absolvenţi/ cercetători (punctare privilegiată pentru maxim
      5 tineri atraşi)
    - atragerea în proiect a studenţilor din anii terminali (punctare privilegiată pentru maxim 5
      studenţi atraşi)

  Structura parteneriatului internaţional, în sprijinul proiectului şi în perspectiva participării la
  Programul Cadru CDT VI al Uniunii Europene (PCVI)
  (cel mult 4% din punctajul total maxim)
    - existenţa unor acorduri de colaborare internaţională, care sprijină realizarea
      proiectului;
    - existenţa unor programe de lucru convenite cu parteneri din cadrul Uniunii
      Europene, care susţin:
         - atingerea obiectivelor proiectului;
         - perspectiva participării la PCVI;

  Impactul asupra dezvoltării tehnologice în plan regional
  (cel mult 8% din punctajul total maxim)
    - dezvoltarea parteneriatului tehnologic la nivel regional: unităţi CD, centre
      universitare şi agenţi economci, cu competenţe în acelaşi domeniu tehnologic şi
      localizaţi în aceeaşi regiune (cu referire concretă la cele 8 euroregiuni ale ţării) ;

  Impactul asupra mediului ştiinţific şi tehnologic
  (cel mult 4% din punctajul total maxim)
    - stimularea formării de reţele de laboratoare de cercetare în domeniul/ domeniile
      specifice programului
    - stimularea formării de centre de servicii ştiinţifice şi tehnologice, in domeniile
      specifice programului,
    - perspectiva de dezvoltare in continuare a cercetării în domeniul/ domeniile specifice
      proiectului                                                  23
NOTA: Suma ponderilor prevăzute pentru criteriile din categoria e.1.3 nu trebuie să depăşească
ponderea maximă de 35% din punctajul maxim total
                                              24
    e2. Evaluarea şi selectarea propunerilor de proiecte

    e2.1 Pre- evaluarea propunerilor de proiecte

     Evaluarea propunerilor de proiecte este precedată de faza de pre-evaluare a acestora.
     În faza de pre-evaluare, autoritatea contractantă verifică, în condiţii de păstrare absolută
a confidenţialităţii, dacă sunt îndeplinite criteriile generale de eligibilitate referitoare la
propunerile de proiecte, conform punctului c.1 (condiţii generale cf. HG 48/ 1998, încadrare în
program/ subprogram, condiţii obligatorii impuse prin tipul de proiect) .

    e2.2  Evaluarea propunerilor de proiecte

     Evaluarea propunerilor de proiecte se face pe baza criteriilor de eligibilitate specifice si a
criteriilor generale si specifice de evaluare, de către paneluri de evaluatori stabilite de conducatorul
de program in conformitate cu HG 48/1998 şi aprobate de către MEC.
     Pregătirea propunerilor de proiecte în vederea evaluării, precum şi evaluarea acestora se va
face pe baza procedurilor conforme cu prevederile art. 25 din HG 48/1998 lit.g-o si cap.I, sectiunea
S2 , A2, A3, respectiv Anexele 6- 9 din OMCT 17/1998.
     Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza in doua etape:
       Etapa 1 – Evaluarea stiintifica / tehnica (numai Formularele B)
     Etapa 2 – Evaluarea managementului, a oportunitatii, a impactului si a costurilor
             (propunerea de proiect integrala)
     In cadrul fiecarei etape, evaluarea se desfasoara in doua faze:
     a) Faza evaluarii individuale. Fiecare evaluator din panel acorda o nota pentru fiecare
       criteriu examinat in etapa respectiva si, dupa caz, consemneaza un comentariu atasat
       notei (Fisa de evaluare individuala)
     b) Faza evaluarii in panel. Evaluatorii din panel elaboreaza un raport de consens privind
       notele si comentariile.

   În cursul etapelor de evaluare, evaluatorii verifică de asemenea dacă sunt îndeplinite
următoarele criterii de eligibilitate:
   - criteriile specifice de eligibilitate referitoare la propunerile de proiecte, conform
     punctului c.2 (confidenţialitatea formularelor B, existenţa documentelor referitoare la
     organizaţiile partenere) ;
   - criteriile generale şi specifice de eligibilitate referitoare la ofertanţi, conform punctelor
     a.2.1 şi a.2.2 (condiţii generale cf. HG 48/ 1998, existenţa protocolului de parteneriat,
     existenţa planului de realizare a proiectului ).

In situatia in care propunerea de proiect nu indeplineste conditiile specifice de eligibilitate,
evaluarea se sisteaza, iar propunerea de proiect se respinge
Proiectele care nu ating în etapa 1 de evaluare un barem minim de 60% din punctajul maxim
total sunt eliminate din competiţie.

Formularele de evaluare individuală şi în panel vor fi specificate prin documentatia pe care o
elaborează Conducătorul de program în acest scop si care este pusă la dispoziţia evaluatorilor, după
aprobarea de către MEC.


                                                   25
      e2.3    Clasificarea şi selectarea propunerilor de proiecte

      Conform rezultatelor evaluarii din cele doua etape, propunerile de proiecte care ating/
depăşesc baremul minim eliminatoriu sunt incadrate în Lista propunerilor de proiecte care se pot
finanta, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
    La selectarea proiectelor în vederea finanţării se tine cont si de urmatoarele criterii
suplimentare de selectare:
  - bugetul alocat competitiei
  - asigurarea unui echilibru intre obiectivele Programului
    Vor fi incluse în Lista de rezervă acele propuneri a căror finanţare nu mai poate fi acoperită
din resursele bugetare disponibile.

    e.3 Contestaţii

     Contestatiile se depun sau se transmit conducatorului de program, in forma scrisa, in
termenul stabilit prin anuntul privind cererea de propuneri de proiecte si prin procedurile stabilite
HG 48/1998, cap.IV, art. 25 p-u si OM 17/1998, cap.I, sectiunea II, A5.
       Rezolvarea contestatiilor se face pe baza consultarii rezultatelor clasificarii propunerilor
de proiecte care fac obiectul contestatiilor:
- prin raspuns direct, in cazul in care propunerile de proiecte care nu au atins baremul minim
   eliminatoriu sau au fost respinse prin neindeplinirea conditiilor generale de eligibilitate
- prin revizuirea evaluarii, pentru propunerile care au atins/ depasit baremul minim.
       Procedura de revizuire a evaluarii se realizeaza de un panel format de trei evaluatori,
altii decit cei care au intrat in componenta panelului in care s-a facut evaluarea contestata.
       Rezultatele contestatiilor se comunica de catre conducatorul de program, in scris, celor
implicati. In cazul in care concluziile revizuirii impun modificarea listelor pentru finantare,
conducatorul de program efectueaza modificarile numai cu acordul prealabil al Ministerului
Educatiei si Cercetarii.


3.   PROCEDURA DE CONTRACTARE A PROIECTELOR

      In vederea incheierii contractelor de finantare, are loc negocierea contractului intre
conducatorul de program, in calitatea de Autoritate Contractanta, si ofertantul principal
(conducatorul de proiect), in calitate de contractor. La negociere pot participa si ceilalti parteneri la
proiect.
      In cursul negocierii se stabilesc toate modificarile recomandate de panelurile de
evaluare, precum si cele impuse de transformarea propunerii de proiect in anexe ale unui contract de
finantare.
      In baza contractului de finantare si a Protocolului de parteneriat, conducatorul de proiect
va incheia contracte subsidiare de finantare cu partenerii care solicita finantare de la buget si cu
cofinantatorii.
      Modelul contractului de finantare si al contractului auxiliar de finantare vor fi puse la
dispozitia contractorilor inainte de negocierea contractului.


4.   PUNCT DE CONTACT
Programul MENER - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica
Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti – tel. :01-4029675 ;4029744 ; fax : 01-4102199
                                                   26

								
To top