Docstoc

Vrasësit e erës së keqe

Document Sample
Vrasësit e erës së keqe Powered By Docstoc
					Era e keqe nga goja në shumicën e rasteve është pasoje e mbetjeve të ushqimit në gojë ose baktereve.
Shkaktar i erës së keqe mund të jenë dhëmbët e sëmurë ose mishi i dhëmbëve, ndërsa rrallëherë ajo
është pasojë e problemeve të lukthit ose mushkërive.

Duke qenë se në shumicën e rasteve era e keqe është pasojë e asaj që hamë dhe që mbetet në gojë,
zgavra e gojës gjithmonë duhet të pastrohet. Për këtë është e nevojshme që së paku dy herë në dite të
lahen dhëmbët dhe të tentohet largimi i të gjitha mbetjeve të ushqimit.

Përveç dhëmbëve, rregullisht duhet të pastrohet edhe gjuha, sepse bakteret të cilat mbeten në të sjellin
deri te era e keqe e gojës. Prandaj, pastrimi i gjuhës le të jetë pjesë e ‘paketës’ së larjes së dhëmbëve.

Erën e keqe mund ta shkaktojë edhe goja e thatë. Kjo mund të rregullohet me njomjen e hapësirës së
gojës me pështymë. Ajo ka veprim antibakteror dhe largon pjesët e mbetura të ushqimit. Në fakt, era e
keqe e gojës në mëngjes vjen pikërisht nga zvogëlimi i prodhimit të pështymës gjatë natës.

Nganjëherë kur jeni duke u ngutur dhe nuk arrini t’i pastroni dhëmbët siç duhet, rekomandohet shpëlarja
e gojës me ujë pas ushqimit, sepse uji do të largojë pjesëzat e mbetura të ushqimit dhe do t’ua freskojë
aromën.

Në luftën kundër erës së keqe të gojës ndihmojnë edhe majdanozi, selino, karotat dhe kikirikët.

				
DOCUMENT INFO
Description: Era e keqe nga goja n� shumic�n e rasteve �sht� pasoje e mbetjeve t� ushqimit n� goj� ose baktereve. Shkaktar i er�s s� keqe mund t� jen� dh�mb�t e s�mur� ose mishi i dh�mb�ve, nd�rsa rrall�her� ajo �sht� pasoj� e problemeve t� lukthit ose mushk�rive. Duke qen� se n� shumic�n e rasteve era e keqe �sht� pasoj� e asaj q� ham� dhe q� mbetet n� goj�, zgavra e goj�s gjithmon� duhet t� pastrohet. P�r k�t� �sht� e nevojshme q� s� paku dy her� n� dite t� lahen dh�mb�t dhe t� tentohet largimi i t� gjitha mbetjeve t� ushqimit. P�rve� dh�mb�ve, rregullisht duhet t� pastrohet edhe gjuha, sepse bakteret t� cilat mbeten n� t� sjellin deri te era e keqe e goj�s. Prandaj, pastrimi i gjuh�s le t� jet� pjes� e ‘paket�s’ s� larjes s� dh�mb�ve. Er�n e keqe mund ta shkaktoj� edhe goja e that�. Kjo mund t� rregullohet me njomjen e hap�sir�s s� goj�s me p�shtym�. Ajo ka veprim antibakteror dhe largon pjes�t e mbetura t� ushqimit. N� fakt, era e keqe e goj�s n� m�ngjes vjen pik�risht nga zvog�limi i prodhimit t� p�shtym�s gjat� nat�s. Nganj�her� kur jeni duke u ngutur dhe nuk arrini t’i pastroni dh�mb�t si� duhet, rekomandohet shp�larja e goj�s me uj� pas ushqimit, sepse uji do t� largoj� pjes�zat e mbetura t� ushqimit dhe do t’ua freskoj� arom�n. N� luft�n kund�r er�s s� keqe t� goj�s ndihmojn� edhe majdanozi, selino, karotat dhe kikirik�t.