Dhëmbët e shëndoshë të rëndësishëm për fekondimin (DOC)

Document Sample
Dhëmbët e shëndoshë të rëndësishëm për fekondimin (DOC) Powered By Docstoc
					Femrat të cilat dëshirojnë të kenë fëmijë duhet të kujdesen shumë për dhëmbët e tyre, sepse sëmundjet
e mishit të dhëmbëve (gingivës), dukshëm zvogëlojnë gjasat për fekondim.

Shkencëtarët kanë zbuluar se femrat me sëmundje të gingivës kanë nevojë për dy muaj shtesë për të
mbetur shtatzënë në krahasim me femrat të cilat kanë dhëmbë dhe gingivë të shëndoshë.

Një studim ka treguar se femrave të cilat nuk ishin kujdesur për higjienën e dhëmbëve të tyre u janë
dashur rreth shtatë muaj për të mbetur shtatzënë, ndërsa femrat të cilat e kanë bërë këtë rregullisht dhe
si duhet, u janë dashur pesë muaj për të mbetur shtatzënë.

Higjiena jo e mirë e zgavrës së gojës, mes tjerash, sjell deri te gjakderdhja e gingivës, dhe në këtë
mënyrë në qarkullimin e gjakut dërgohen rreth 700 lloje të baktereve të ndryshme.

Ende nuk është sqaruar se si ndikon higjiena e keqe e gojës në fekondim, por supozohet se gingivat e
infektuara lëshojnë substanca kimike, të cilat më pas aktivizojnë sistemin imunologjik dhe në këtë mënyrë
vjen deri te inflamacioni i mukozës së mitrës.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:8/17/2011
language:Albanian
pages:1
Description: Femrat t� cilat d�shirojn� t� ken� f�mij� duhet t� kujdesen shum� p�r dh�mb�t e tyre, sepse s�mundjet e mishit t� dh�mb�ve (gingiv�s), duksh�m zvog�lojn� gjasat p�r fekondim. Shkenc�tar�t kan� zbuluar se femrat me s�mundje t� gingiv�s kan� nevoj� p�r dy muaj shtes� p�r t� mbetur shtatz�n� n� krahasim me femrat t� cilat kan� dh�mb� dhe gingiv� t� sh�ndosh�. Nj� studim ka treguar se femrave t� cilat nuk ishin kujdesur p�r higjien�n e dh�mb�ve t� tyre u jan� dashur rreth shtat� muaj p�r t� mbetur shtatz�n�, nd�rsa femrat t� cilat e kan� b�r� k�t� rregullisht dhe si duhet, u jan� dashur pes� muaj p�r t� mbetur shtatz�n�. Higjiena jo e mir� e zgavr�s s� goj�s, mes tjerash, sjell deri te gjakderdhja e gingiv�s, dhe n� k�t� m�nyr� n� qarkullimin e gjakut d�rgohen rreth 700 lloje t� baktereve t� ndryshme. Ende nuk �sht� sqaruar se si ndikon higjiena e keqe e goj�s n� fekondim, por supozohet se gingivat e infektuara l�shojn� substanca kimike, t� cilat m� pas aktivizojn� sistemin imunologjik dhe n� k�t� m�nyr� vjen deri te inflamacioni i mukoz�s s� mitr�s.