13 juli 2009 0348 489411 Betreft Rookverbod en claims by ChrisBirchall

VIEWS: 28 PAGES: 3

									                                   Koninklijke Horeca Nederland behartigt de
                                  collectieve en individuele belangen van
                                  20.000 professionele horecaondernemers die
                                 als dé gastheer van de samenleving staan
                                 voor kwaliteit.
«Lidnummer_KHN»
«Naam_Lokatie»
«Contactpersoon»
«Straat_Correspondentie»
«Postcode_Correspondentie» «Plaats_Correspondentie»UW REF.        ONZE REF.             WOERDEN,           DOORKIESNUMMER
                             13 juli 2009         0348 489411


Betreft: Rookverbod en claims«Aanhef» «Tussenvoegsel» «Achternaam»,

Koninklijke Horeca Nederland heeft als belangrijkste taak haar leden te ondersteunen en de belangen
te behartigen. Dit geldt ook voor de laatste ontwikkelingen wat betreft de juridische uitspraken over
het rookverbod. De horeca heeft een bewogen jaar achter de rug. Naast de huidige economische
ontwikkelingen heeft de invoering van het rookverbod per 1 juli 2008 een negatief effect op de
rendementen in de horeca, vooral in de cafésector.

Met name via de media heeft u al gehoord over de juridische procedures die gevolgen hebben voor
horecaondernemers zonder personeel. Daarom stuurt Koninklijke Horeca Nederland alle leden,
waarvan bekend is dat zij geen personeel hebben, deze brief met een uitleg over de volgende punten:
  • Wat betekenen de juridische procedures?
  • Minister Klink past de regels aan en schort de controles in bedrijven zonder personeel op.
  • Ik heb geen personeel. Kan ik een schadeclaim indienen bij de Staat?
  • Hoe kan Koninklijke Horeca Nederland u steunen?

Wat betekenen de juridische procedures?
Er kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden als het rookverbod is overtreden.
  1. Bestuursrechtelijke boetes: hiertegen kunt u bezwaar aantekenen. Fundamentele uitspraken
    door rechters zijn in die procedures voor zover wij weten nog niet gedaan;
  2. Strafrechtelijke boetes: deze kunnen alleen worden opgelegd door een rechter op grond van
    een economisch delict. Dit was van toepassing op de eigenaren van café Victoria en café De
    Kachel. In beide gevallen gaat het om horecaondernemers zonder personeel.

Samenvatting gevolgen uitspraken
Bij zowel café De Kachel als café Victoria ging het om strafrechtzaken. De Kachel is aanvankelijk door
de rechtbank veroordeeld, Victoria is bij de rechtbank vrijgesproken. Voor beide bedrijven volgde
hoger beroep bij een gerechtshof. In beide gevallen zijn de horecaondernemers in hoger beroep
vrijgesproken, omdat het gerechtshof heeft geoordeeld dat de manier waarop het rookverbod voor
horecaondernemers zonder personeel in een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur is
vastgelegd, 'onvoldoende grondslag heeft in de wet'. Het vervolg is dat het Openbaar Ministerie
cassatie heeft ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zal beslissen of de gerechtshoven de juiste
beslissing hebben genomen. Het finale juridische oordeel is dus nog niet uitgesproken. De uitspraken
van de gerechtshoven zijn overigens alleen van toepassing op horecaondernemers zonder personeel.
                      -2-

Minister Klink past regels aan en schort controles in horecabedrijven zonder personeel op
Minister Klink stuurde op 8 juli jl. een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij uitlegt wat hij nu gaat
doen. Hij gaat in ieder geval de Algemene Maatregel van Bestuur zodanig aanpassen dat voor
horecaondernemers zonder personeel dezelfde regels gelden als voor ondernemers met personeel.
Er zal een verplichting komen om maatregelen in horecabedrijven te treffen die moeten zorgen dat er
zonder hinder en overlast van roken gewerkt kan worden. Hoe dit wordt ingevuld is nog niet bekend.

In afwachting van de aanpassing van de regels heeft de minister besloten om geen controles uit te
voeren in bedrijven zonder personeel. Boeteprocedures worden ook voorlopig opgeschort. Dit
betekent dat ondernemers met bedrijven zonder personeel voorlopig zelf kunnen bepalen of zij roken
in hun bedrijf toestaan of niet toestaan.


           Ik heb geen personeel en het rookverbod gehandhaafd.


Kan ik een schadeclaim indienen bij de Staat?
Ook de Staat kan onrechtmatig handelen door bijvoorbeeld ondeugdelijke of onrechtmatige
regelgeving. Dit wordt een onrechtmatige overheidsdaad genoemd. En net als bij burgers, is de Staat
aansprakelijk te stellen als door zulk onrechtmatig handelen schade wordt geleden. Daar gelden
allerlei juridische eisen voor. We sommen hierbij een aantal juridische eisen op:

a. De Hoge Raad (hoogste rechter) heeft zich nog niet uitgesproken. Als de Hoge Raad alsnog
oordeelt dat de regelgeving wel deugt, dan is er ook geen rechtsgrond voor een schadevergoeding.
Dat doet niets af aan het feit dat u nu wel een schadeclaim kunt indienen.

b. De Staat zal nooit zomaar schade vergoeden. U moet daarvoor juridische procedures beginnen om
de schade uiteindelijk te verhalen.

c. Schade hoeft niet alleen omzetschade te zijn, maar kunnen ook investeringen zijn die u hebt
gedaan om bijvoorbeeld een rookruimte te maken. Kort gezegd; schade of kosten die u zonder het
rookverbod niet zou hebben gehad.

d. De ondernemers die zich het afgelopen jaar correct aan de wet hebben gehouden, hebben de
meeste kans op een succesvolle vordering. Zij hebben ten onrechte in hun bedrijf een rookverbod
gehandhaafd. Horecaondernemers die zich niet aan het rookverbod hebben gehouden, maken weinig
kans omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Het zal lastig zijn om aan te tonen dat ze
schade hebben geleden, omdat er wel gerookt is.

e. Degene die schade stelt moet de schade bewijzen en ook dat die schade het "oorzakelijk gevolg" is
van het feit dat er ten onrechte een rookverbod is ingesteld. Om een kans te maken op
schadevergoeding zult u moeten aantonen dat de omzet drastisch is gedaald sinds 1 juli 2008. Daar
komt bij dat u ook moet aantonen dat die schade rechtstreeks het gevolg is van het rookverbod. U zult
dus op z'n minst een sluitende boekhouding moeten overleggen, waaruit dat blijkt. Het beste is een
overzicht van meerdere jaren aan te leveren, zodat duidelijk is dat m.b.t. uw omzet al niet een
neerwaartse trend was ingezet. De Staat zal ongetwijfeld stellen dat de crisis veel meer invloed op de
omzet heeft dan het rookverbod.
                     -3-

Samenvattend kunnen wij nu beoordelen dat alleen horecaondernemers zonder personeel een kans
op een schadevergoeding hebben. En geen personeel betekent ook echt geen personeel. Dus geen
uitzendkrachten, geen ambulante krachten en geen pay-rollers etc. U bent alleen of met mede-
eigenaren in het bedrijf werkzaam. Voor horecaondernemers met personeel blijven de huidige regels
gelden en zij kunnen geen schadevergoeding eisen.

Hoe kan Koninklijke Horeca Nederland u steunen?
Voldoet u minimaal aan de voorwaarden zoals we die hierboven hebben beschreven en heeft u hulp
nodig om een procedure te starten, dan kunt u een beroep doen op de juristen en advocaten van
onze afdeling Juridische Zaken. In eerste instantie kunnen zij beoordelen of u een begin van een zaak
heeft en u daarin kunnen adviseren en wellicht bijstaan. Als het tot een zaak komt staan deze juristen
en advocaten onze leden in juridische kwesties bij tegen een gereduceerd tarief van €110,- per uur.

Ga naar onze website www.horeca.org voor het ‘stappenplan claim rookverbod’ om de juiste stappen
te ondernemen voor een procedure. Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met
onze afdeling Info & Advies (tel 0348 489411) of met uw consulent.

We hopen u hiermee op dit moment meer duidelijkheid over de actuele ontwikkelingen omtrent het
rookverbod te hebben gegeven.

Wij wensen u een goede zomer toe!

Met vriendelijke groet,
Lodewijk van der Grinten
Directeur

								
To top