IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA _PROVINSIALE AFDELING KAAP by pengxiuhui

VIEWS: 6 PAGES: 5

									          IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA
        (PROVINSIALE AFDELING KAAP DIE GOEIE HOOP)
                _________________________
KAAPSTAD: DONDERDAG, 21ste dag van FEBRUARIE 2008
                _________________________
DERDE AFDELING: HOF NR. 16 OM 10H00 v.m.
VOOR SY EDELE REGTER GRIESEL

BEVELE NISI (RULES NISI)

1  N Matthews vs T Gordhon – Sekwestrasie (Sequestration)    18661/07

2  Absa Bank Bpk in re N Salie vs F Kagee – Sekwestrasie    18660/07
   (Sequestration)

3  Hilfort Plastics (Pty) Ltd vs Algin Juices (Pty) Ltd -    17551/07
   Likwidasie (Liquidation)

4  Klaarstroom Algemene Handelaars (Edms) Bpk -         90/08
   Akteregistrasie (Deeds Registration)

SUMMIERE VONNISSE (SUMMARY JUDGMENTS)\

5  Attfund Ltd vs Allen Hills t/a Liquid Lounge -        14829/07
   Huurooreenkoms (Agreement of Lease)

6  Attfund Ltd t/a Willow Village vs RCA Restaurant CC     171/08
   t/a Die Dros Restaurant & 2 ander – Ooreenkoms (Agreement)

7  Firstrand Bank Ltd vs P Solomons & 1 ander –         18641/07
   Verband (Bond)

8  Firstrand Bank Ltd vs A J van Wyk & 1 ander -        17713/07
   Verband (Bond)

9  S Mentz vs Uniprop Investments Ltd – Geld Verskuldig     56/08
   (Monies Owing)

10  Nedbank Ltd vs C W D Fredericks & 1 ander -         18369/07
   Verband (Bond)

11  Nedbank Ltd vs Market Demand Trading 311 (Pty) Ltd -     15943/07
   Verband (Bond)

12  Nedbank Ltd vs M Meaker – Verband (Bond)           11814/07

13  Nedbank Ltd vs Robyn Michaels Investment Properties CC -   956/08
   Verband (Bond)

14  Nedbank Ltd vs H Jacobs – Verband (Bond)           18639/07
                       2

15  Peoples Mortgage Ltd vs A G Sinners – Verband (Bond)       17712/07

16  Sycom Properties (Pty) Ltd & 2 ander vs Nucci International CC  18476/07
   t/a Nina Nucci Leather Collection & 1 ander – Huurooreenkoms
   (Lease Agreement)

AANSOEKE (APPLICATIONS)

17  M Flynn vs L J van der Sandt – Sekwestrasie (Sequestration)   2885/08

18  Posse Investment Holdings (Pty) Ltd – Vrywillige Likwidasie   2778/07
   (Voluntary Liquidation)

19  P F Cullen vs Quad Agencies CC t/a Electroworld -        2886/08
   Likwidasie (Liquidation)

20  Innes Projects CC vs Blowfish Investments 103 (Pty) Ltd -    1675/08
   Likwidasie (Liquidation)

21  Investec Bank Ltd vs Ant Finance (Pty) Ltd – Likwidasie     2655/08
   (Liquidation)

22  J Bub vs Anthony’s Shoes (Pty) Ltd – Likwidasie (Liquidation)  2863/08

23  J Bub vs Fornellino (Pty) Ltd – Likwidasie (Liquidation)     2862/08

24  NCS Resins (Pty) Ltd vs Orca Baths SA CC -            19145/07
   Perfektering van Notariële Akte (Perfection of Notarial Bond)

25  V H Epstein – Kurator ad Litem (Curator ad Litem)        2894/08

26  L D Siyo – Kurator ad Litem (Curator ad Litem)          793/08

27  J Scholtz – Vrywillige Boedeloorgawe (Voluntary Surrender)    2955/08

28  E Z Faro & 1 ander vs Nedbank Ltd – Opheffing van Uitspraak   2643/08
   (Rescission of Judgment)

29  J G Beukes vs First Rand Bank Ltd – Opheffing van Uitspraak   7589/06
   (Rescission of Judgment)

30  D S Cassisa & 1 ander vs Standard Bank of SA Ltd -        4057/03
   Opheffing van Uitspraak (Rescission of Judgment)

31  L J Abrahams in re L J Abrahams vs S J Abrahams -        2948/08
   Ediktale Sitasie (Edictal Citation)

32  Cederberg Munisipaliteit vs K Adams & andere -          18987/07
   Uitsetting (Eviction)
                        3

33  T E vs L M Pitman – Verdeling van Eise (Separation of Issues)   16015/07

34  A Abbas & 1 ander vs J J V De Camara N.O. & 2 ander -       4319/05
   Verdere Besonderhede (Further Particulars)

35  C Goliath & 2 ander vs The Minister of Social Development in re  13741/07
   C Goliath & 2 ander vs The Minister of Health of the Province of
   The Western Cape & 3 ander – Voeging (Joinder)

36  R vs N-J Endenburg – Paspoort Magtiging (Passport Authorisation)  2849/08

37  J Earle vs A Piek in re J Earle vs A Piek & 8 ander -       19216/07
   Verklarende Bevel (Declaratory Order)

EGSKEIDINGS (DIVORCES)

38  I vs R A Crosswaite                        1310/08

39  A H vs D Groenewald                        6293/06

40  H A vs N P Groeneweg                        18761A/07

41  R M vs E Lombard                          13407/07

42  B vs N Marais                           1338/08

43  P D A vs S Nathanson                        11353/05

44  S G vs C Parring                          1068/08

45  C vs F S Petzer                          17377/07

46  P J vs L H Scop                          18480/07

47  N Vallie vs N Raza                         12208/07

48  S vs J J L van Schalkwyk                      19088/07

REëLS 43 (RULES 43)

49  E J vs J Louw                           17181/07

50  L M vs J Smit                           18670/07

51  A H E vs D T van Leeve                       14570/07
                             4
DONDERDAG 21 FEBRUARIE 2008
AFDELING 1
AFDELING 2
AFDELING 3
AFDELING 4   SIVIELE SAKE
3393/03    Samantha J Ferreira vs Schalk J Ferreira         Egskeiding
                                     /Divorce
12939/05      Yolisa Mtintsilana vs Road Accident Fund       Skadevergoeding
                                     /Damages
12768/05      Kingfisher Pub and Seafood Grill CC vs        Geld Verskuldig
          George Investments and Insurance Brokers CC      /Monies Owing
7731/02      BMW Financial Services (SA)(Pty) Ltd vs        Geld Verskuldig
          Delacourt International and Insurance Brokers CC   /Monies Owing
10754/03      BMW Financial Services (SA)(Pty) Ltd vs        Geld Verskuldig
          Delacourt International CC & 1 ander         /Monies Owing
13228/05      Michelle Gordon vs Lily M Barnett & 1 ander      Verklarende Bevel
                                     /Declaratory Order
1679/03      Francois Louw vs Padongelukkefonds          Skadevergoeding
                                     /Damages
3357/05      Nelson Bongoza vs Road Accident Fund         Skadevergoeding
                                     /Damages
2895/05      James Vos vs Road Accident Fund            Skadevergoeding
                                     /Damages
6371/06      Nosipho P Mgidi vs Road Accident Fund         Skadevergoeding
                                     /Damages
4622/06      Barnerd R Europa vs Minister of Safety and Security  Skadevergoeding
                                     /Damages
345/06       Hendrik A Burger vs Eerste Nasionale Bank van     Geld Verskuldig
          Suidelike Afrika Bpk                 /Monies Owing
4496/06      Cwaka Mgubela vs Road Accident Fund          Skadevergoeding
                                     /Damages
10597/05      Paul Gareth Schumann vs Road Accident Fund      Skadevergoeding
                                     /Damages
5130/05      George Edmund Campbell Tatham vs
          Gayle Kirsten Tatham
14119/06      Burgeon C J Meyer vs Grey Marine Hout Bay       Verklarende Bevel
          (Pty) Ltd & 1 ander
          /Declaratory Order
8295/07      Peter Kirby Edgar vs Hajni Zsanna Berko        Toegang/Access
10027/07      Absa Bank Ltd vs Gert Johannes Louw Marais      Perfection
12049/07      Seatrans Manufacturing (Pty) Ltd vs          Interdik
          Mogamat Shafiek Ganief                /Interdict
9833/07      Jacob Andre Mans vs Amandla Wabafazi         Tjek/Cheque
          Financial Services (Pty) Ltd
14723/07      Christopher Peter van Zyl N.O. & 3 ander       Sekwestrasie
          vs Magda Kriek NO
          /Sequestration
13394/07      M M Gerber & 3 ander vs Anthony Mark Cheney


DONDERDAG 21 FEBRUARIE 2008

          STRAFSAKE

AFDELING A     S vs S A Hassam

AFDELING B     S vs R Engelbrecht
                    5

AFDELING C  S vs M Qampi

AFDELING D  S vs S De Vries & andere
       S vs L Yeko & 1 ander

AFDELING E  S vs E Jacobs & 1 ander

AFDELING F  S vs A Botto

AFDELING G  S vs C Maarman & 1 ander

AFDELING H  S vs C Timmie & 1 ander

AFDELING I  S vs C Fortuin & 4 ander

AFDELING J

AFDELING K  S vs B Markman & 4 ander

AFDELING L

AFDELING M  S vs A Mbambisa

								
To top