Docstoc

CHONG SET

Document Sample
CHONG SET Powered By Docstoc
					            BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ
    CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
         HẠNG MỤC : HỆ THỐNG CHỐNG SÉT ĐÁNH THẲNG
STT  Ma so         Ten vat tu      Don vi
I.)              I.) VẬT LIỆU
 1  BB.36607    Y Lọc rác DN100        cái

 2  BB.33303    Lắp đặt bộ chống rung mặt   bộ
 3  BB.34101    bích,đặt trụ tiếp nước cứu
           Lắp DN100           cái
 4  BB.34101    hỏa từ xe, đk 100 - 2 ngoài
           Lắp đặt trụ cứu hỏa ngã    cái
 5  BB.35201    Lắp đặt100 - 2hồ đoD65 lực
           nhà, đk đồng ngã áp      cái
 6   TT      Đầu Sprinkler phun lên 68   cái
 7   TT      độ Sprinkler phun xuống
           Đầu              cái
 8  BA.16409    68 độ cáp động lực cấp
           Lắp đặt             m
 9   TT      nguồn cho máy bơm, cáp
           Lắp đặt tủ điều khiển 3    bộ
10   0730      máy bơm tự động đồng fi
           Cọc chống sét ống       cái
11   1071      =16mm, L=2.4m
           Dây đồng trần 70mm2       kg
12   1330      Ống nhựa Fi=30 mm        m
13   1617      Hộp kích thước <=200x200    cái
14   1642      mm thu sét
           Kim              cái
15   1869      Que hàn             kg
16   1870      Que hàn đồng          kg
17   Z999      Vật liệu khác          %
           TỔNG VẬT LIỆU
           COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ VAØ TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG
                   PHUÙ AN THAØNH
     Ñ/c : 3/6A Nguyeãn Vaên Thuû, Phöôøng ÑaKao, Quaän 1, Tp.HCM
            ÑT : 08.3824 3858 - Fax : 08.39 111 453
TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
 NH THẲNG
         So luong


                2.

                4.
                1.
                2.
                4.
               323.
               417.
               50.
                1.
                0.
                0.
               0.12
                0.
               6.5
               204.
                0.
Ö VAØ TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG
NH
ÑaKao, Quaän 1, Tp.HCM
39 111 453

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:8/16/2011
language:Vietnamese
pages:2